Docstoc

Bao gia muc in

Document Sample
Bao gia muc in Powered By Docstoc
					      er      COÂNG TY TNHH THÖÔNG MAÏI – DÒCH VUÏ BAO HAÛI
                     B&H Computer Co.,Ltd
             Showroom : 657 Leâ Hoàng Phong -P.10 -Q.10 - TP. HCM
             Tel : (08) -39123522-35098813 (8 line Fax: (08)-62652794
             Email -YM : b_hcomputerandprinter@yahoo.com
             Website : Www.usa-laptop.us – maytinhxachtaymy.us


  Kính göûi : QUYÙ KHAÙCH                       From : B&H Computer Co.Ltd
  HAØNG ROSA PLANTERS VIETNAM                    Tel :  (08) – 2646263 ( 8 line)
                                    Fax : (08) – 2646253

  Trung taâm phaân phoái maùy tính xaùch Tay Ibm –Toshiba –Sony …–thieát bò vaên phoøng –mua baùn thieát
bò maùy vi tinh –PC-baûo trì söûa chöøa – Maùy Chuïp Hình KTS Cannon- Maùy In Laser,Maùy in Maøu,scan,
Hp,Canon, epson,Samsung,Brother.. Maùy BoÄ ,Latop ,toång ñaøi ,Thieát Bò Maïng , Maùy Chuïp Hình KTS .
Coâng Ty chuùng toâi traân troïng kính göûi ñeán Quyù khaùch haøng baûng Baùo Giaù Öu Ñaõi Nhaát nhö Sau :

 Löu YÙ : Gía Thöøong Xuyeân Thay Ñoåi Va Coù Nhieàu Maët Haøng Khoâng Ñöa Heát Vaøo Baùo Giaù
–Quyù Khaùch Haøng Lieân Heä Ñeå Coù Thoâng Tin Chi Tieát Hôn

  Stt         Chuûng Laoïi Maùy In Hp –Canon Laset          Baûo haønh   Ñôn Giaù/USD
  01  HP LaserJet 1006 ( thay thế 1020 )-A4- 17 trang /phuùt-USB        12        119
  02  HP LaserJet 1005 ( thay thế 1020 )-A4- 15 trang /phuùt-USB        12        115
  03  Canon LaserJet 3200I -A4- 19 trang /phuùt-USB              12        155
  04  Canon LaserJet LBP – 3050 Toác ñoä 14 trang / phuùt , coång USB     12        118
  05  HP LaserJet Hp -2015D 26 trang / phuùt , in hai maët tuøy choïn     12        345
  06  HP LaserJet HP - 1319 ña chöùc naêng : in , Scaner , Fax , copy ,    12        299
  07  Canon LaserJet LBP - 3500 Khoå giaáy A 3 , Coång USB           12        685
            Fim Fax Panasonic Chính Haõng – Möïc Maùy Fax             Ñôn Giaù /USD
 00   KX-FA 83E Duøng Cho FAX KX-FL 511/512/513               Hoäp         14
 01   KX-FA 76A Duøng Cho FAX KX-L 502/KX-LM 553/ 523             //         14
 02   KX-57E Duøng Cho FAX KX-FP 342/362/363/343/386             //         5.5
 03   KX – FA 136 (F105/1010/1015/1016/1110 /302     (Panasonic)    Cuoän      90.000 Vnñ
 04   KX – FA 134 (F1000/1020/1100/1050/1070        (Panasonic)    //      145.000 Vnñ
 No   Chuûng Loaïi Möïc In Hp (HP laserjet Cartridge ) Chính Haõng     Code      Ñôn Giaù/USD
 01   Möïc in HP Laser 5L/6L                        C3906F         40
 02   Möïc in HP Laser 1100/1100A                     C4092A         40
  03  Möïc in HP Laser 1000/1200/3300                   C7115A         41
  04  Möïc in HP Laser 1160/1320                      Q5949A         46
  05  Möïc in HP Laser 1015/1012/1010/1020/3015              Q2612A         46
  07  Möïc in HP Laser 4000                        C4127A         78
  08  Möïc in HP Laser 2100/22000                     C4096A         76
  09  Möïc in HP Laser 4 Plus                       92298A         68
  10  Möïc in HP Laser 4100                        C8061A         78
  11  Möïc in HP Laser 1150                        Q2624A         49
  12  Möïc in HP Laser 1300                        Q2613A        49.5
  13  Möïc in HP Laser 2300                        Q2610A         96
  15  Möïc in HP Laser 2400/2420                      Q6511A         98
  16  Möïc in HP Laser 5000/5000N                     C4129X        115
  17  Möïc in HP Laser 4200                        Q1338A        124
  17  Möïc in HP Laser 4300                        Q1339A        162

      Cung CaápThieát Bò Vaên Phoøng–Maùy In-Maùy Tính–Maùy Fax-Camera-Möïc in caùc loaïi–
      MaùyChuïpHình KTS
      Tö Vaán –Thieát Keá Laép Maùy Tính – Maïng Lan - Net –Söûa Chöõa –Baûo Trì Maùy Tính –Fax – Printer ….
18  Möïc in HP Laser 4250/4350                           Q5942A       120
19  Möïc in HP Laser P3005 printer series                     Q7551A       110
21  Möïc in HP Laser P2015 printer series                     Q7553A       58
 22  Möïc in HP Laser 5200 printer series ( 12.000 pages)             Q7516A         147
 19  Möïc In Xeror Laser 3110/ 3210/3121/3120/115/3130                //          44
 21  Möïc In Samsung ML- 2250 D5(For Samsung 2250)                  //          66
 22  Möïc in Canon Maùy Fax L- 220                         FX -3         58
 23  Möïc in Canon Laser LBP- 800/810/1120                     EP-22         36
 24  Möïc in Canon Laser LBP- 1210                        EP -25         40
 25  Möïc in Canon Laser LBP- 2000                        Ep -65         130
 26  Möïc in Canon Laser LBP- 3500                         309          42
No         Möïc In Maøu Hp ((HP Deskjet Cartridge )             Code       Ñôn giaù/USD
 03  Möïc In Deskjet 710/ 720/ 820 / 850/ 870/890/ 1220 - Black           45a          19
 04  Möïc In Deskjet 710/ 720/ 820 / 850/ 870/ 1220 - Color             23d          26
Ï06  Möïc In Deskjet 920/ 948/ 930/ 950/970/ 1220/ V40 - Color           78a/d         29
 07  Möïc In Deskjet 3420/3325/3550/3845 - Black                  27A          18
 08  Möïc In Deskjet 3420/3325/3550/3845/3650 - Color                28A          21
 09  Möïc In Deskjet 5550/5160121/2310/4110/6110/ - Black              56A          17
 10  Möïc In Deskjet 5550 - Color                          57A          25
No   Chuûng Loaïi Maùy Fax Panasonic - (B/Haønh 12 Thaùng)-(Chöa coù thueá Vat 10 %)        Ñôn Giaù/USD
   Panasonic KX-FT 987: (Maõ Lai)Gioáng hoaøn toaøn tính naêng cuûa maùy KX-FT 933 nhöng        125
00  theâm chöùc naêng ghi aâm 2 chieàu (lôøi nhaén khi vaéng nhaø & cuoäc ñaøm thoaïi) baèng IC,
   thôøi gian ghi aâm toái ña 18 phuùt, coù Speaker phone.
   Panasonic KX-FC961: (Maõ Lai)Maùy fax cordless giaáy nhieät vôùi tay con Dect KX-          218
   TCA122, ghi aâm hai chieàu (thôøi gian ghi aâm 15 phuùt), coù Speakphone, 10 soá nhôù
   nhanh treân tay con, 100 teân vaø soá treân maùy meï, löu ñöôïc 30 soá goïi ñeán, coù theå
01
   chuyeån vaø ñaøm thoaïi giöõa caùc tay con vôùi nhau, cöï ly 50m, göûi 1 noäi dung ñeán 20
   ñòa chæ khaùc nhau, löu ñöôïc 28 trang khi heát giaáy, khay chöùa giaáy göûi fax 10 trang,
   toác ñoä truyeàn 15 giaây/trang,
   Panasonic KX-FP 218 : (Maõ Lai)-:Boä nhôù 28 trang vaên baûn, truyeàn göûi baèng          148
03  boä nhôù (25 trang), ghi aâm lôøi nhaén kyõ thuaät soá, hai loa ngoaøi kyõ thuaät
   soá.
   Panasonic KX – FP 362 :Maùy Fax giaáy thöôøng ña naêng,nhaän ñöôïc Fax 28 trang khi heát      132
04  giaáy,coù ghi aâm hieån thò soá goïi ñeán, Malaysia, Baûo haønh 12 thaùng
   Panasonic KX-FP 701: (Maõ Lai)                                  118
   KX-FP701 keá thöøa vaø phaùt trieån caùc tính naêng cuûa KX-FP342; Söû duïng möïc fax
05
   FA57 ñoä daøi 70m; Fax lieân tuïc 10 baûn, fax theo trình töï 20 ñòa chæ cuøng luùc; Boä
   nhôù 28 trang khi heát giaáy; Toác ñoä modem: 9,6kbps, Göûi fax theo giôø
   Panasonic KX-FLB 802: (Maõ Lai)                                  385
   Fax laser ña chöùc naêng 6 trong 1 (Copier, Fax, PC-fax, printer, Color Scanner, Sorter (cho
   pheùp saép xeáp taøi lieäu khi copy theo trình töï rieâng)), toác ñoä göûi & nhaän fax
   03giaây/trang, Nhôù 170 trang khi heát giaáy,göûi fax theo trình töï 20 ñòa chæ cuøng luùc;
06
   khay giaáy saép xeáp 01 khay ra, khay nhaän giaáy cô baûn 30 tôø, môû roäng 250 tôø,
   khay naïp giaáy goác 40 tôø, söû duïng möïc KX-FA85 in khoaûng 2.500 baûn tuyø thuoäc
   vaøo maät ñoä in, drum möïc KX-FA86 in khoaûng 10.000 baûn, töï ñoäng chuyeån, nhaän
   fax.
no                     Maùy in Kim Oki                    Ñôn giaù/USD
   OKI ML- 1120 A4, 9-pin print head.Speed: 333 cps, 5 (1 Original + 4 Copies).Memory:        155
   64kbConnectivity: USB, Parallel, Seriall Rs232-Ribbon: 4 million characters.
   Dimensions(HxWxD):150 x 349 x 232mm Weight: 4.2 Kg
   OKI ML- 1190: A4, 24-pin print head.Speed: 333 cps, 5 (1 Original + 4 Copies).          185
   Memory: 64kbConnectivity: USB, Parallel, Seriall Rs232-Ribbon: 4 million characters.-
   Dimensions(HxWxD):150 x 349 x 232mm Weight: 4.2 Kg
     Cung CaápThieát Bò Vaên Phoøng–Maùy In-Maùy Tính–Maùy Fax-Camera-Möïc in caùc loaïi–
     MaùyChuïpHình KTS
     Tö Vaán –Thieát Keá Laép Maùy Tính – Maïng Lan - Net –Söûa Chöõa –Baûo Trì Maùy Tính –Fax – Printer ….
                       Maùy in Maøu Hp Deskjet Hp
CB710A  HP Deskjet D1560 Inkjet printer:                              36.00  1 Year

     Up to 18ppm Black & 12.5ppm Color ,1200 x 1200 rendered dpi, Up to 4800-optimised
                                                   thay
 NEW   dpi colour, Input tray: Up to 100 sheets; Output tray:Up to 50 sheets, Up to 500 pages
                                                  D1460
     per month, 1 USB; (Black-C9351A ; Tri Color-C9352A) Made in Thailan

CB671A  HP Deskjet D2560 Inkjet printer:                              52.00  1 Year
     Prints up to 26ppm in Black & 20ppm in Color, up to 1200-rendered dpi black & up to
     4800-optimised dpi color, HP PhotoREt III, USB port, integrated memory, optional      thay
 NEW   photo cartridge, HP Photosmart Essential, up to 1000 pages per month ( HP 60 :       D2460
     Black CC640WA - Color CC643WA )
C9068A  HP Deskjet D4260                                      75.00  1 Year

     Up to 30ppm Black & 23ppm Color,1200 x 1200 rendered dpi, Up to 4800-optimised
                                                   thay
     dpi colour, Input tray: Up to 100 sheets; Output tray:Up to 50 sheets, Up to 1000
                                                  D4160
     pages per month, 1 USB; 1 PictBridge port, (Tri Colour-C9361W, Black-C9364WA )

CB722A  HP Deskjet 910                                       86.00  1 Year
     Up to 20ppm (Black) & 14ppm (Color), up to 1200-rendered dpi black & up to 4800-
     optimised dpi color, 1 USB port, up to 1000 pages / month (Black - CB314A ; Tri Color
     CB315A)
CB688A  HP Deskjet F2235 All-in-One Printer/Scanner/Copier:                    66.00  1 Year
     Print: 14ppm black & 12ppm color, up to 1200-rendered dpi black & up to 4800-
     optimised dpi color, HP Smart Web Printing , 32MB memory, Flatbed Scan: up to
 NEW   1200dpi optical up to 19,200dpi enhanced, USB port, Copy: up to 14cpm black &
     12ppm color (Black C9351A - Color C9352A)

CB597A  HP Deskjet F2180 All-in-One Printer/Scanner/Copier:                    84.00  1 Year

     Print: up to 17ppm black & 11ppm color, up to 1200-rendered dpi black & 4800-
     optimised dpi color, HP PhotoREt III, 32MB, Flatbed Scan: up to 1200dpi optical up to
     19,200dpi enhanced, USB port, up to 500 pages/month, Copy: up to 17ppm black &       thay
     11ppm color ( Black : C9351WA, Tri-Colour : C9352WA)                    F2180


CB683A  HP Deskjet F2280 All-in-One Printer/Scanner/Copier:                    86.00  1 Year
     Print: up to 20ppm black & 14ppm color, up to 1200-rendered dpi black & 4800-
     optimised dpi color, HP PhotoREt III, 32MB, Flatbed Scan: up to 1200dpi optical up to
     19,200dpi enhanced, USB port, up to 500 pages/month, Copy: up to 20ppm black &       thay
 NEW
     14ppm color ( Black : C9351WA, Tri-Colour : C9352WA)                    F2180


                        Maùy in OFFICEJET
Q1609A  HP All-In-One 4355 ( Print - Scan - copy - fax - Telephone )                109.00  1 Year


     Print / Copy :Up to 20 ppm Black & up to 14 ppm,Input tray up to 100 sheets, up to
     1200 x 1200-optimised dpi colour, Fax Model 33.6 Kbps , Scan 48 bit color , 1 Hi-
     Speed USB, HP PCL Level 3, ( Black-C9351A ; Tri Color C9352A)

CB067A  HP All-In-One J3508 ( Print - Scan - copy - fax - Telephone )               107.00  1 Year

     Print/Copy: 1200x1200 dpi, black 15ppm, 100 sheet tray & 20 page ADF, 16MB,
 NEW   Scan: 48-bit, Fax: 160 page memory, 60 speed dials, USB interface, 1500 page duty (
     HP 702 Black CC660A ) Thi truong: Sieu thi, tinh
CB027A  HP OfficeJet H470b Mobile Printer                             276.00  1 Year

     22pg draft (black), 18 pg draft (color), duty cycle: 500 pgs/month, 2 USB 2.0, Input: 50
     sheets, 32 MB memory, PCL3, 1200 dpi (black), 4800 dpi (color)

    Cung CaápThieát Bò Vaên Phoøng–Maùy In-Maùy Tính–Maùy Fax-Camera-Möïc in caùc loaïi–
    MaùyChuïpHình KTS
    Tö Vaán –Thieát Keá Laép Maùy Tính – Maïng Lan - Net –Söûa Chöõa –Baûo Trì Maùy Tính –Fax – Printer ….
 C8194A  HP OFFICEJET PRO K5300: Thay the BIJ1000                       134.00  1 Year

     up to 36ppm Black & 35ppm Color, Laser quality speed: 12ppm black & 10 ppm color,
     up to 1200x1200 dpi black & 4800x1200-optimised dpi color on premium paper &
 NEW
     1200x1200-input dpi, 250 sheet input, 32MB, Hi-speed USB, 7500 page duty cycle,
     HP PCL 3 GUI (Black-C4939A , Color - 4936A - 4937A - 4938A )

 C8185A  HP Officejet Pro K5400DN: Thay the K550                        176.00  1 Year

     up to 36ppm Black & 35ppm Color, Laser quality: 12ppm black & 10ppm color,
     4800x1200-optimised dpi color on premium paper & 1200x1200-input dpi, 250 sheet
 NEW   input, 32MB, Hi-speed USB & built-in wired Ethernet, 7500 page duty cycle, HP PCL 3
     GUI, duplex (Black-C4936A , Color -C4937A -C4938A -C4939A . Print head : C9381A
     -C9382A)
 CB041A  HP OfficeJet Pro K7100 ( A3 & A4 Size Printing )                   332.00  1 Year

     A3+ inkjet printer, Black up to 25ppm(A4) / 10.5ppm(A3) & Color up to 20ppm(A4) /
     8.5ppm(A3), HP PCL 3, 150 sheet tray, 32MB, 1200x1200dpi black & up to 4800      thay
     optimised dpi color and 1200 input dpi, IEEE-1284 Parallel & USB interfaces, 5000   1280
     pages/month ( Black-C8767A ; Tri Color-C8763W)

 CB015A  HP Officejet Pro K8600 ( A3 & A4 Size Printing )                   322.00  1 Year

     A3+, up to 35ppm Black & Color (A4/letter) & 12.5ppm (A3), up to 1200x1200dpi black
     & up to 4800 x 1200 optimised dpi color (premium photo paper & 1200x1200 input    thay
     dpi), 250 sheet bin, 32MB, Hi-Speed USB port, up to 6,250 pages/month, PCL 3 &    K850
     PCL 3 GUI; Product Line: 7T - SFP - Productivity

 Q7311A  HP Officejet 5610 ( Print-Scan-Copy-Fax )                       167.00  1 Year
     Print: 1200 dpi black (20ppm), PhotoREt3 (up to 4800-optimised dpi) color (13ppm),
     100 sheet tray & 25 page ADF, Scan: 1200x2400dpi optical, Fax: 100 page memory,
     100 speed dials, 33.6kbps, Copy: 20cpm-black & 13cpm-color, 1500 pages/month,
     USB (Black-C8727A, Color-C9352A)

Samsung LCD 943ewx          159 USD Maøn hình phaúng 19 inch , Chính haõng

Dell – SEI 178 WFP          155USD

   Ñôn giaù treân chöa bao goàm thueá VAT 5%. + Giao Haøng Taän nôi theo yeâu caàu khaùch haøng.
   Thanh toaùn tieàn maët hoaëc chuyeån khoaûn + Tyû giaù trung bình taïi thôøi ñieåm thanh toaùn.
   Ngoaøi Caùc Saûn Phaåm Treân Cty Coøn Cung Caáp Caùc Loaïi Notebook-Lap Toshiba-Ibm-Acer-HP ….Môùi
     Vaø Cuõ

  Moïi chi tieát quùy khaùch haøng vui loøng lieân heä phoøng kinh doanh:
     Tel : (08) - 2646263 (8 line ) - 9123522       Fax: (08)- 2646253
     Email b_hcomputerandprinter@yahoo.com        - Mr Hieäp : 091.868.33.24
    Haøng caäp nhaät thöôøng Xuyeân tai Website : Www.usa-laptop.us – maytinhxachtaymy.us

    Gía treân thöôøng xuyeân thay ñoåi –quyù khach vui loøng lieân heä coù giaù toát hôn
    .thanks
    Cung CaápThieát Bò Vaên Phoøng–Maùy In-Maùy Tính–Maùy Fax-Camera-Möïc in caùc loaïi–
    MaùyChuïpHình KTS
    Tö Vaán –Thieát Keá Laép Maùy Tính – Maïng Lan - Net –Söûa Chöõa –Baûo Trì Maùy Tính –Fax – Printer ….

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:87
posted:12/27/2010
language:Vietnamese
pages:4