hoac gerber by phamhonganhpl

VIEWS: 193 PAGES: 39

									       ACCUMARK    VERSION 8.3
       PHAÀN I: ACCUMARK EXPLORER

ĐƯỜNG DẪN:
GIAO DIỆN:
                      Trang 1
1. TẠO MIỀN LƯU TRỮ (MÃ HÀNG)- STORAGE AREA:
→Chọn ổ đĩa ở cột bên trái → bấm phải chuột vào khỏang trắng bên phải → chọn New:
  + chọn Storage area… (nếu tạo miền trên V8) → nhập tên miền vào → OK.
  + chọn V7 Storage area… (nếu tạo miền trên V7) → nhập tên miền vào → OK.
2. CHOÏN MIEÀN LAØM VIEÄC:
→Chọn ổ đĩa ở cột bên trái → chọn miền vừa tạo (chuột trái 2 lần).
                                     Trang 2
7. TẠO BẢNG SIZE – RULE TABLE:
Chọn ổ đĩa ở cột bên trái → chọn miền (chuột trái 2 lần)→chỉ con chuột vào khỏang
trắng bật phải chuột→chọn New → Rule Table…
                                     Trang 3
  Xuất hiện bảng:
  Size Names: chọn AlphaNumeric.
  Base size: nhập size cơ bản (nhập mẫu lồng size cơ bản = size nhỏ nhất).
  Smallest Size: nhập size nhỏ nhất.
  Next Size Breaks: nhập các size kế tiếp size nhỏ nhất (nhập cả size cơ bản).
  →chọn   để Save →đặt tên bảng size (lấy tên size cơ bản).


        PHAÀN II: PATTERN DESIGN
ĐƯỜNG DẪN:
                                         Trang 4
GIAO DIỆN:
I. Cài đặt các thông số môi trường làm việc:
   - Thông thường việc này chỉ thực hiện 1 lần đầu tiên khi vừa cài đặt phần mềm. Nhưng
chúng ta cần chú ý một số điểm sau:


   - Vào View → Preferences/Option….
                                         Trang 5
   - Xuất hiện bảng:
  → Chọn Paths → chọn ổ đĩa ở Device:  G:→ Chọn miền ở  Storage Area:
CSAD7458

   → Sau đó vào General:
                                 Trang 6
     + Rule Table: chọn bảng size của mã hàng.
     + Data Stored To: chọn Retrieved Area : lấy ra ở miền nào thì lưu vào miền đó.
     + Đánh dấu • vào V8 (Enable V8 Functionlity)
II. Chọn đơn vị đo:
     - Xuất hiện bảng:
                                        Trang 7
-  Chọn các thông số như trên nếu dùng hệ Mét.
→Chọn các thông số như trên nếu dùng hệ Inch.
→Save
                         Trang 8
III. Các lệnh đo - Measure :
  1. Đo đường – Line Length:     → Chọn các đường cần đo→bấm phải → OK→ bấm phải → OK.
  2. Đo khỏang cách 2 đường – Distance 2 Line:


     → Chọn đường cần đo→ chọn vị trí đo→bấm phải → Cancel.
  3. Đo khỏang cách 2 điểm theo chu vi – Perimeter 2 Pt/Measure Along Piece:


     → Chọn 2 điểm cần đo→bấm phải → Cancel.
  4. Đo khỏang cách 2 điểm theo đường thẳng – Distance 2 Pt/Measure Straight:


     → Chọn 2 điểm cần đo→bấm phải → Cancel.
  5. Đo góc – Angle:

     → Chọn 2 đường của góc cần đo→xem kết quả tại: Ang.
                                      Trang 9
      →Bấm phải → OK.
   6.Xóa số đo trên chi tiết – Clear Measurements:
IV. Các lệnh về Chi Tiết - Piece :
   1. Create Piece: tạo chi tiết
   a. Tạo hình chữ nhật - Rectangle:

                            Trang 10
   → Bấm trái tạo hình chữ nhật, bấm 2 nút chuột → nhập thông số dài (X), rộng (Y) hình
chữ nhật vào bảng sau:
   b. Tách chi tiết - Trace:
→ Chọn các đường chu vi khép kín của chi tiết cần tách→ phải chuột → chọn đường nội vi
(dấu túi, dấu nút…) → bấm phải OK (4 lần).


   c. Copy chi tiết:
                                        Trang 11
→ Chọn chi tiết → trái chuột → bấm phải chuột →Cancel.

   2. Seam: đường may
       a. Tạo đường may – Define/Add Seam
       → Chọn các đường hoặc chi tiết → phải chuột →OK→nhập thông số vào Value
   Input
       →bấm phải→ OK.

      * Chọn OPTION:
         * Seam Type:
             - Manual – Even: đường may đều.
             - Manual – Uneven: đường may không đều.
                 VD: vòng đáy sau quần Tây.
                 → chọn điểm thứ nhất (cho đường may 1 cm)
                 → chọn điểm thứ hai (cho đường may 3 cm)
      * Chú ý: Lệnh thêm đường may trong chương trình V.8 không cần đảo đường
   may ngòai vào trong, việc này rất thuận tiện cho việc chỉnh sửa (không phải cập nhật lại
   đường may), nhảy mẫu.
                                           Trang 12
    b. Ẩn đường may – Add/Remove Seam
    → Chọn các chi tiết → phải chuột →OK→bấm phải→ OK.

    Chú ý: Muốn xem đường may của chi tiết đã ẩn đường may: làm như trên 1 lần
nữa.


    c. Đảo đường may – Swap Sew/Cut
    → Chọn các chi tiết → phải chuột →OK→bấm phải→ OK.
                                    Trang 13
   d. Cập nhật đường may – Update Seam
   → Chọn chi tiết → phải chuột →OK→bấm phải→ OK.
3. Gập đường chồm vai, ve áo:
   → Chọn đường gập (nội vi) → chọn đường chu vi của phần gập→ OK.
4. Modify Piece:
   a. Lật chi tiết – Flip Piece
                                    Trang 14
→ Chọn hướng lật trong hộp thọai: Quadrant
→ Bấm trái chuột chọn khối → bấm phải → OK →bấm phải → OK.
   b. Quay chi tiết – Rotate Piece:
→ Chọn chi tiết → Bấm phải → OK → chọn góc quay → 2 nút chuột → nhập độ quay
vào Ang:
→ Bấm phải → Cancel

                                  Trang 15
   c. Quay và ghép 2 chi tiết – Set and Rotate/Lock:
→ Chọn 2 điểm ghép trên chi tiết cố định,
→ Chọn 2 điểm ghép trên chi tiết sẽ di chuyển → Bấm phải → Cancel.
  PHAÀN I QUAÀN

                                   Trang 16
 Xaùc ñònh ñieåm nhaûy cô baûn cuûa quaàn
 Löng, moâng, ñuøi, goái lai, ñaùy tröôùc, ñaùy sau
Vò trí ño (cm)               S      M   L   XL

Daøi söôøn ngoaøi          1   100     100.5  101  101.5

Daøi söôøn trong          2   78      78   78   78

Eo                 3   78      80   82   84

Moâng (töø löng xuoáng 18cm)    4   98     100   102  104

Ñuøi (döôùi ngaõ tö ñaùy 2cm)    5   52      53   54   55

Lai                 6   40      40   42   42
Ñaùy tröôùc töø caïnh treân
                  7   25     25.5  26  26.5
cuûa löng
Ñaùy sau töø caïnh treân cuûa
                  8   32     32.5  33  33.5
löng
Tuùi tröôùc             9   15      15   16   16

Tuùi sau              10   13      13   14   14

Daøi daây keùo paget        11   15      15   16   16
                                       Trang 17
  Thaân tröôùc
  Ñieåm 3* : ngang ñaùy
             x= 0               y= -voøng ñuøi /4 = -0.25
  Ñieåm 8* :
             x= -haï ñaùy tröôùc = -0.5    y= -voøng eo /8 = -0.25
  Ñieåm 1# :
             x phuï thuoäc daøi daây keùo   y = -voøng moâng /4 = -0.25
  Ñieåm 3# : ply thaân tröôùc
             x= -0.5             y= 0
  Ñieåm 5* :
             x= -0.5             y= voøng eo /4 = 0.25
  Ñieåm 7* :
             x phuï thuoäc daøi tuùi tröôùc  y= voøng moâng /4 = 0.25
  Ñieåm 4* : ngang ñuøi
             x= 0               y= voøng ñuøi /4 = 0.25
  Ñieåm 2* : lai
             x= 0               y= voøng lai /4 theo nhoùm
  Ñieåm 1* : lai
             x= 0               y= -voøng lai /4 theo nhoùm
                                         Trang 18
  Thaân sau
  Ñieåm 7* : ngang ñuøi
             x= 0                  y= -voøng ñuøi /4 = -0.25
  Ñieåm 13* :
             x= haï ñaùy tröôùc = -0.5       y= -voøng eo /8 = -0.25
  Ñieåm 14# :     x= x cuûa ñieåm 7*            y= y ñieåm nhaûy 13* (coù theå
ñieàu chænh sao cho ñöôøng ñaùy khoâng bò gaõy)
  Ñieåm 12* :
             x= -0.5                y= voøng eo /4 = 0.25
  Ñieåm 19* : ngang moâng
             x= -0.5                y= voøng moâng /4 = 0.25
  Ñieåm 11* : ngang ñuøi
             x= 0                  y= voøng ñuøi /4 = 0.25
  Ñieåm 6* : lai
             x= 0                  y= voøng lai /4 theo nhoùm
  Ñieåm 9* : lai
             x= 0                  y= -voøng lai /4 theo nhoùm
  Ñieåm 5# : vò trí ply sau
             x= -0.5                y= 0
  Ñieåm 6# copy theo ñieåm nhaûy 5#
  Tuùi sau naèm giöõa ply thaân sau, tuùi caùch löng baèng nhau taát caû caùc size
                                             Trang 19
  Loùt thaân tröôùc
  Nhaûy theo thaân tröôùc vaûi chính
  Loùt tuùi tröôùc, loùt tuùi sau phuï thuoäc thoâng soá tuùi

                                 Trang 20
    Löng nhaûy truïc x theo chieàu daøi löng    x= 1    y=0
    Paget chieàu daøi paget theo thoâng soá
Nhaûy xong kieåm tra laïi toaøn boä heä nhaûy or thoâng soá coù ñuùng theo taøi lieäu khoâng, copy
cho caùc chi tieát lieân quan coøn laïi, loùt mex, …
                 PHAÀN IV VEST
 Xem maõ haøng Viet (khaùch haøng Motives, nhöng cuõng ñeå tham khaûo cho caùc khaùch
haøng khaùc, tröôøng hôïp khaùch haøng yeâu caàu nhaûy khaùc theo yù ho,ï ta laøm theo)


 STT       VÒ TRÍ ÑO          36     37   38    39    40

 1   Daøi giöõa thaân sau        30 3/4   30 7/8  31   31 1/8  31 1/4

 3   Voøng ngöïc             40 1/2   41 1/2  42 1/2  43 1/2  44 1/2

 4   1/2 Eo               19 1/4   19 3/4  20 1/4  20 3/4  21 1/4

 5   Lai                   40   41   42    43    44

 6   Ngang vai              18 1/2   18 3/4  19   19 1/4  19 1/2

 7   Ngang thaân sau           17 1/2   17 3/4  18   18 1/4  18 1/2

                                              Trang 21
 9  Baép tay            16   16 1/4  16 1/2  16 3/4  17

10  Daøi tay töø giöõa thaân sau  34   34 1/4  34 1/2  34 3/4  35

11  Cöûa tay            11 1/4  11 3/8  11 1/2  11 5/8  11 3/4
   Haï nuùt thöù nhaát töû ñænh
12  vai               14   14 1/8  14 1/4  14 3/8  14 1/2

13  To baûn coå          2 5/8  2 5/8  2 5/8  2 5/8  2 5/8

14  Ñaàu ve            1 3/8  1 3/8  1 3/8  1 3/8  1 3/8

15  Ñaàu coå            1 1/4  1 1/4  1 1/4  1 1/4  1 1/4

16  To baûn beû ve         3 1/4  3 1/4  3 1/4  3 1/4  3 1/4

17  Roäng côi tuùi ngöïc      4 1/4  4 1/4  4 1/4  4 1/4  4 1/4

18  Cao côi tuùi ngöïc        1    1    1    1    1

19  Cao tuùi naép         2 1/8  2 1/8  2 1/8  2 1/8  2 1/8

20  Roäng tuùi naép         6    6   6 1/4  6 1/4  6 1/4

21  Vò trí tuùi tính töø lai    10    10    10    10    10STT       VÒ TRÍ ÑO       41    42    43    44    46

 1  Daøi giöõa thaân sau      31 3/8  31 1/2  31 5/8  31 3/4     32

 3  Voøng ngöïc          45 1/2  46 1/2  47 1/2  48 1/2  50 1/2

 4  1/2 Eo             21 3/4  22 1/4  22 3/4  23 1/4  24 1/4

 5  Lai               45    46    47    48    50

 6  Ngang vai           19 3/4  20   20 1/4  20 1/2  21

 7  Ngang thaân sau        18 3/4  19   19 1/4  19 1/2  20

 9  Baép tay            17 1/4  17 1/2  17 3/4  18   18 1/2

10  Daøi tay töø giöõa thaân sau  35 1/4  35 1/2  35 3/4  36   36 1/2

11  Cöûa tay            11 7/8  12   12 1/8  12 1/4  12 1/2
   Haï nuùt thöù nhaát töû ñænh
12  vai              14 5/8  14 3/4  14 7/8  15   15 1/4

13  To baûn coå          2 5/8  2 5/8  2 5/8  2 5/8  2 5/8

14  Ñaàu ve            1 3/8  1 3/8  1 3/8  1 3/8  1 3/8

15  Ñaàu coå            1 1/4  1 1/4  1 1/4  1 1/4  1 1/4

16  To baûn beû ve         3 1/4  3 1/4  3 1/4  3 1/4  3 1/4


                                         Trang 22
17  Roäng côi tuùi ngöïc    4 1/4  4 1/4  4 1/4  4 1/4  4 1/4

18  Cao côi tuùi ngöïc     1    1    1    1    1

19  Cao tuùi naép       2 1/8  2 1/8  2 1/8  2 1/8  2 1/8

20  Roäng tuùi naép      6 1/4  6 1/4  6 1/4  6 5/8  6 5/8

21  Vò trí tuùi tính töø lai  10   10   10   10   10
   Thaân tröôùc

                                    Trang 23
  Ñieåm 14* : ñieåm coå tröôùc
              x= chieàu daøi aùo thaân sau   y= -1/16” cho size leû, -1/8” cho
size chaún, size töø 52 trôû leân (size chaún) y= - 1/16”
  Ñieåm 12* : ñieåm ngang vai tröôùc
              x= chieàu daøi aùo thaân sau   y= 0
  Ñieåm 5* : ñieåm naùch tröôùc
              x= 0               y= 0
  Ñieåm 7* : lai thaân tröôùc
              x= 0               y= -voøng ngöïc /4 -0.25” cho
size leû, -0.5” cho size chaún (xem baûng thoâng soá)
  Ñieåm 9* : nuùt thöù nhaát xem baûng thoâng soá laøm cho ñuùng, stack on/off ñieåm 14*
nhaûy ñieåm 9*
              x= haï nuùt           y= voøng ngöïc /4   -0.25” cho
size leû, -0.5” cho size chaún
  Ñieåm 8* : ñieåm haï coå tröôùc, stack on/off ñieåm nhaûy 14* nhaûy ñieåm 8*
             x= 1/16” cho size leû, 1/8” cho size chaún truïc y nhaûy sao cho coå
tröôùc cuûa aùo coù daïng nhö sau
  Vò trí tuùi côi caùch naùch theo thoâng soá taøi lieäu
  Tao duong may 2 size 1/8 de kiem tra vong co truoc


                                          Trang 24
  Thaân sau
  Ñieåm 3* : ñieåm ngang vai sau
              x= - thoâng soá daøi aùo thaân sau     y= -ngang vai /2 -1/8” cho size
leû, -1/4” cho size chaún
  Ñieåm 2* : ñieåm ngang coå sau
             x= - thoâng soá daøi aùo thaân sau      y stack on/off ñieåm nhaûy 3*
nhaûy theo ñoä daøi cuûa vai tröôùc
  Ñieåm 8* : giöõa coå sau
              x= - thoâng soá daøi aùo thaân sau     y= 0
  Ñieåm 5* : giöõa thaân sau ôû lai
              x= 0                    y= 0  Ñieåm 7* :
              x= 0                    y= -voøng lai /8 -1/8” cho size
leû, -1/4” cho size chaún
  Ñieåm 6* :
              x= -1/16” cho size leû, -1/8” size chaún   y= y cuûa ñieåm nhaûy 7*
                                              Trang 25
  Thaân söôøn
  Ñieåm 5* : copy grade rule ñieåm 5* cuûa thaân tröôùc
  Ñieåm 3* copy grade rule ñieåm 6* cuûa thaân sau laät truïc y
  Ñieåm 2* copy grade rule ñieåm 7* cuûa thaân sau laät truïc y
  Ñieåm 1* :
             x= 0                  y gioáng y cuûa 3*
  Chaân coå

                                           Trang 26
  Nhöõng ñieåm nhaûy giöõa coå 2#, 3# gioáng nhau
             x= 0                y= 0
  Ñieåm 1* :
             x= 0                y ño chieàu daøi coå sau nhaûy
theo chieàu aâm
  Ñieåm 5* vaø 2* nhaûy gioáng nhau
             x= 0                y= thoâng soá coå tröôùc coäng
coå sau theo chieàu aâm
  Laù coå chính, mex, næ nhaûy gioáng chaân coå
  Tay lôùn
  Ñieåm 5* :
             x= 0                y= 0
  Ñieåm 9* :
             x= chieàu daøi aùo tröôùc      y phuï thuoäc tra naùch thaân
tröôùc
  Ñieåm 8* : gioáng ñieåm nhaûy 6* cuûa thaân sau
  Ñieåm 6* : lai tay
             x= 0                y= cöûa tay /2
  Ñieåm 11*, 2* gioáng ñieåm nhaûy 6*
  Nhöõng ñieåm nhaûy 2#, 5* laø nhöõng ñieåm tra khôùp daáu baám treân thaân tröôùc
  Cheøn ñieåm 4* nhaûy thoâng soá baép tay
                                          Trang 27
             x= 0                   y= baép tay /2
  Tay nhoû
  Ñieåm 5* gioáng 5* cuûa tay lôùn
  Ñieåm 9*, 10* copy grade rule cuûa 6* tay lôùn , xong laät truïc y
  Ñieåm 7* copy grade rule cuûa 8* tay lôùn, xong laät truïc y
  Ñieåm 1* copy grade rule 4* cuûa tay lôùn, xong laät truïc y
  Ñieåm 12* copy grade rule 1* cuûa thaân söôøn
  Ñieåm 2# laø ñieåm tra tay vaøo thaân sau, chuù yù sao cho heä nhaûy ko laøm gaõy tay ñoàng
thôøi tra ñöôïc vaøo thaân
                                          Trang 28
Trang 29
Trang 30
Nhaûy xong kieåm tra kyõ caùc chi tieát, ñaëc bieät laø họng cổ thân trước phải như hướng dẫn, xong
copy cho lót, mex, …
       Quay và ghép 2 chi tiết – Set and Rotate/Lock:
    → Chọn 2 điểm ghép trên chi tiết cố định,
    → Chọn 2 điểm ghép trên chi tiết sẽ di chuyển → Bấm phải → Cancel.
      Chỉnh canh sợi của chi tiết – Realign Grain/Gr
                                             Trang 31
→ Chọn đường canh sợi cần chỉnh.

Cắt chi tiết theo đường nội vi – Split on Line
                         Trang 32
      → Chọn OPTION:
           Delete Original Piece: xóa chi tiết gốc trên vùng làm việc.
           Define Seam on Split Line: thêm đường may cho đường cắt.
           Select Internals: chọn đường nội vi.

→ Chọn đường trên chi tiết cố định →bấm phải, OK (4 lần

      Cắt chi tiết theo 2 điểm – Split Point to Point
      → Chọn 2 điểm trên đường chu vi →phải chuột, OK (4 lần)

          d. Cắt chi tiết theo trục ngang – Split Horizontal
                                          Trang 33
   → Chọn điểm trên đường chu vi →phải chuột, OK (3 lần)

      e. Cắt chi tiết theo trục thẳng đứng – Split Vertical
   → Chọn điểm trên đường chu vi →phải chuột, OK (3 lần)

6. Nối 2 chi tiết - Combine/Merge:
                                  Trang 34
   → Chọn đường ghép trên chi tiết 1 →Chọn đường ghép trên chi tiết 2 →trái
chuột→phải chuột, OK (2 lần).

Tạo đối xứng – Mirror Piece:


→ Chọn đường làm trục đối xứng→ bấm phải →OK.
Nếu có chọn Fold after Mirror thì chi tiết sau khi được tạo đối xứng sẽ gập lại.
9. Mở đối xứng – Unfold Mirror:


→ Chọn trục đối xứng→ bấm phải, OK (2 lần) .
                                          Trang 35
10. Gập đối xứng – Fold Mirror:


→ Chọn đường làm trục đối xứng→ bấm phải, OK (2 lần) .
11. Xóa đối xứng – Open Mirror:


→ Chọn chi tiết đối xứng→ bấm phải, OK (2 lần) .
                             Trang 36
Các lệnh về Dấu bấm - Notch:
  1. Tạo dấu bấm – Add Notch:
  → Chọn vị trí dấu bấm→ phải chuột → OK.

  2. Xóa dấu bấm:
  → Chọn dấu bấm → phải chuột → OK.
  1. Create Line: tạo đường
                       Trang 37
   a. Vẽ đường thẳng – 2 Point:
   → Chọn điểm đầu → phải chuột → chọn Horizontal hoặc Vertical →chọn điểm
cuối→phải chuột→OK.
   b. Vẽ đường cong - Digitized:
   → Chọn điểm đầu → chọn điểm kế tiếp→phải chuột →chọn
Curve→…….→chọn điểm cuối→phải chuột→OK.                                   Trang 38
     c. Tạo đường đồng dạng – Offset Even:
→ Chọn đường →phải chuột→OK→chọn điểm trên đường→2 nút chuột →nhập thông số
vào→OK→phải chuột→OK.
                                  Trang 39

								
To top