Docstoc

duong loi4

Document Sample
duong loi4 Powered By Docstoc
					Chương IV
      B.Soạn: Phí T.Lan Phương
1
 CẤU TRÚC CỦA CHƢƠNG
ĐƢỜNG
 LỐI         CÔNG
                 CÔNG
 CÔNG        NGHIỆP
     KHÁI         NGHIỆP
NGHIỆP  NIỆM VÀ
          HÓA THỜI
                HÓA THỜI
 HÓA          KỲ
     MỤC ĐÍCH        KỲ ĐỔI
           TRƢỚC
                 MỚI
           ĐỔI MỚI
                   2
      ***KHÁI NIỆM***


 Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn
  bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ sử
    1
  dụng sức lao động thủ công là chính sang sử
 dụng2 một cách phổ biến sức lao động dựa trên
     sự phát triển công nghiệp cơ khí
   3 CÔNG 4               CHẾ TẠO
          NÔNG
NGHIỆP               MÁY CÔNG
         NGHIỆP
 NHẸ                TÁC LỚN                        3
Mục đích

  1       2       3               BIẾN NƢỚC
                NÔNG
 TẠO RA NĂNG          NGHIỆP
 SUẤT LAO   THAY ĐỔI CƠ
                THÀNH
 ĐỘNG CAO   CẤU KINH TẾ
               NƢỚC CÔNG
                NGHIỆP
                   4
  II. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƢỚC ĐỔI MỚI.
  1. Chủ trƣơng của Đảng về Công nghiệp hóa

  a. Mục tiêu và phương hướng của CNH XHCN

           Từ một nền kinh tế nông
           nghiệp lạc hậu, tiến thẳng
               lên CNXH


              Đất nước bị chia cắt làm 2
 ĐẶC            miền và có chiến tranh. Cả
ĐIỂM            nước phải thực hiện đồng
XUẤT              thời 2 chiến lược
PHÁT        Tiến hành CNH trong điều kiện các nước
        XHCN thực hiện CNH theo đường lối ưu
        tiên phát triển CN nặng và CM VN nhận
           được nhiều sự giúp đỡ to lớn
                            5
             II. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƢỚC ĐỔI MỚI.
              1. Chủ trƣơng của Đảng về Công nghiệp hóa

a. Mục tiêu và phương hướng của CNH XHCN


 Lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu, ra          ĐH V (3/1982)
 sức phát triển công nghiệp sx hàng tiêu
 dùng. Kết hợp NN – CN hàng tiêu dùng và
 CN nặng trong một cơ cấu công – nông     “chặng đường đẩu tiên ” của
 nghiệp hợp lý                 thời kỳ quá độ

 Ưu tiên phát triển CN nặng một
 cách hợp lý trên cơ sở phát triển          ĐH IV ( 12/1976)
 NN và CN nhẹ. Tiến hành đồng
 thời 3 cuộc CM: CM quan hệ     Sự thể nghiệm lần thứ hai và bổ sung
 Sx, KH-KT, tư tưởng văn hóa     Đlối về CNH XHCN trên phạm vi cả
                        nước (1976-1985)

 Ưu tiên phát triển CN
 nặng một cách hợp          ĐH III (1960)
 lý, đồng thời ra sức
 phát triển nông     Sự thể nghiệm đầu tiên vê mô hình CNH
 nghiệp và CN nhẹ     XHCN ở một nước nông nghiệp lạc hậu
                   ( 1960 – 1975)
                                       6
          II. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƢỚC ĐỔI MỚI.
           1. Chủ trƣơng của Đảng về Công nghiệp hóa

b. Đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới       1            2           3


   CNH theo mô hình    Chủ thể và chủ lực   Nặng  về  chủ
   nền kinh tế khép    thực hiện là Nhà    quan, duy ý chí,
   kín, hƣớng nội và    nƣớc.          không tính đến
   phát triển CN nặng   Dựa vào tài nguyên   hiệu quả kinh tế -
               đất nƣớc,        xã hội
                                     7
  II. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƢỚC ĐỔI MỚI.
   2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

   a. Kết quả, ý nghĩa

   -So với năm 1955, số XN tăng 16.5 lần
   - Các ngành kỹ thuật then chốt đã ra đời: Điện, dầu
   khí, hóa chất, cơ khí…
   - Các trường có chất lượng đã đào tạo được xấp xỉ 43
   vạn ngườiTạo cơ sở ban đầu cho nƣớc ta phát triển
 nhanh hơn trong giai đoạn tiếp theo

                              8
  II. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ TRƢỚC ĐỔI MỚI.
   2. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

b. Hạn chế và nguyên nhân - Cơ sở vật chất còn nghèo nàn
 - Lực lượng sản xuất còn thấp kém
 - Xã hội thiếu các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu:
 lương thực, thực phẩm


      Đất nước vẫn còn trong tình trạng nghèo
      nàn, lạc hậu, kém phát triển, rơi vào khủng
           hoảng kinh tế - xã hội

                           9
          III. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
           1. Quá trình đổi mới tƣ duy về CNH

a.  Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương CNH
   thời kỳ 1960 - 1985

        - Sai lầm trong việc xác định mục tiêu, bước đi ..
        - Chủ quan nóng vội, muốn bỏ qua những bước đi
        cần thiết  đẩy mạnh CNH khi chưa có đủ điều
        kiện tiền đề cần thiết
        - Chậm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế
        - Không kết hợp chặt chẽ công nghiệp và nông
        nghiệp thành một cơ cấu hợp lý
        - Không thực hiện nghiêm chỉnh NQ của ĐH V
  PHIM
“ĐẠI HỘI VI”

                                     10
         III. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
          1. Quá trình đổi mới tƣ duy về CNH

b. Quá trình đổi mới tư duy về CNH từ Đại Hội VI đến Đại Hội X®¹i héi VI   ®¹i héi VII   ®¹i héi VIII  ®¹i héi IX     ®¹i héi X
                                       11
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

  CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn
 diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, dich vụ và
 quản lý kinh tế xã hội, từ sử dụng lao động thủ công
 là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao
 động với công nghệ, phương tiện và phương pháp
 tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển CN và tiến
 bộ khoa học, công nghệ tạo ra năng suất lao động xã
 hội cao.
                           12
 III. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
  1. Quá trình đổi mới tƣ duy về CNH

Đại hội Đảng VIII ( 1996)
* Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng
hợp tác quốc tế, nguồn lực trong nước là chính
đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài
*CNH, HĐH là sự nghiệp của toàn dân
* KH và CN là động lực của CNH
* Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn
cơ bản để xác định phương án phát triển
* Kết hợp kinh tế với quốc phòng – an ninh
* Phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ
bản cho sự phát triển nhanh và bền vững
                       13
       III. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
        2 Mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH- Mục tiêu cơ bản, lâu dài của CNH, HĐH ở nước ta là: Cải biến
 nƣớc ta thành một nƣớc công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật
 hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù
 hợp với trình độ phát triển của lực lƣợng sản xuất, mức sống
 vật chất và tinh thần cao; quốc phòng an ninh vững chắc, dân
 giầu nƣớc mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
- Mục tiêu cụ thể do Đại hội 10 nêu ra: đẩy mạnh công nghiệp
 hoá hiện đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức để sớm đƣa
 nƣớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo tiền đề đến năm
 2020 nƣớc ta cơ bản thành một nƣớc công nghiệp theo hƣớng
 hiện đại


            14
  III. CÔNG NGHIỆP HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI.
   2 Mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH


- CNH gắn với hiện đại hóa và CNH, HĐH gắn với phát
triển kinh tế tri thức
- CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế thị trường định
hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế
- Lấy phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản
cho sự phát triển nhanh và bền vững
- Coi phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng, là
động lực của CNH, HĐH
- Phát triển nhanh, hieuj quả và bền vững, tăng trưởng
kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội,
bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học
                             15
         III. 3. Nội dung và định hƣớng CNH, HĐH gắn với phát
         triên kinh tế tri thức
b. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh..

* Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn,
giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông
dân, nông thôn
* Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và
dịch vụ
* Phát triển kinh tế vùng
* Phát triển kinh tế biển
* Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công nghệ
* Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia,
cải thiện môi trường tự nhiên
                                      16
    III. 4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, nguyên nhân


C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch theo h-íng hiện đại
                        N¨m 2007
                              20.3


                  38.1
                              41.6


            Nông, lâm, ngƣ nghiệp
            Công nghiệp, xây dựng
            Dịch vụ

                                 17
         III. 4. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, nguyên nhân

b. Hạn chế và nguyên nhân

1. Trình ®é SX, CN vµ năng lùc qu¶n lý cßn l¹c hËu, chÊt l-îng
  SP thÊp, gi¸ thµnh cao, năng lùc c¹nh tranh kÐm. Năm 2007,
  sức cạnh tranh của VN đứng thứ 68/131 quốc gia được bình
  chọn.
2. Số l-îng DN tăng nhanh, nh-ng quy m« nhá lµ phæ biÕn.
3. NÒn kinh tÕ cã ®iÓm xuÊt ph¸t thÊp.
4. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kt cßn chËm vµ kÐm hiÖu qu¶.
5. C¸c mÆt VH-XH cßn nhiÒu bÊt cËp. Ph©n hãa møc sèng giữa
  c¸c khu vùc thµnh thÞ vµ n«ng th«n vµ trong c¸c tÇng líp d©n
  c- cã xu h-íng d·n ra.

                                 18
 XIN CHÂN
THÀNH CÁM ƠN        19

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:514
posted:12/25/2010
language:Vietnamese
pages:19