Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Common Currency Common Market Richard Friberg Stockholm School Price Transparency

VIEWS: 6 PAGES: 16

Common Currency Common Market Richard Friberg Stockholm School Price Transparency

More Info
									            Frpprq Fxuuhqf|/ Frpprq PdunhwB                       Ulfkdug Iulehuj9
                  Vwrfnkrop Vfkrro ri Hfrqrplfv
                      Vhswhpehu 53/ 5335


                          ,ALMK@BM
     Grhv wkh frpprq fxuuhqf| surprwh jrrgv pdunhw lqwhjudwlrq zlwklq wkh HPXB     Zh dujxh wkdw

   vxfk dq hhfw lv olnho|/ exw wkdw wkh phfkdqlvp w|slfdoo| sursrvhg 0 orzhu frvwv ri duelwudjh ehfdxvh

   ri lqfuhdvhg sulfh wudqvsduhqf| 0 lv olnho| wr eh ri plqru lpsruwdqfh1 Lqvwhdg zh vnhwfk d gxrsro|

   prgho zklfk vwuhvvhv wkdw orzhu srvvlelolw| ri ixwxuh uhdo h{fkdqjh udwh yduldelolw| orzhuv wkh rswlrq

   ydoxh ri ehlqj deoh wr sulfh glvfulplqdwh1 Wkh hxur zrxog surprwh pdunhw lqwhjudwlrq ehfdxvh lw lv

   ohvv ydoxdeoh iru upv wr vhjphqw pdunhwv1 Lq dgglwlrq zh dujxh wkdw idluqhvv frqfhuqv dqg ohvv ulvn

   dvvrfldwhg zlwk wklug sduw| duelwudjh pd| eh srwhqwldoo| lpsruwdqw1

     Nh|zrugv= h{fkdqjh udwh sdvv0wkurxjk> idluqhvv> odz ri rqh sulfh> HPX> sulfh glvfulplqdwlrq>

   sulfh wudqvsduhqf|> uhdo rswlrqv1

     MHO= I46>I48>I74>O7314 Lqwurgxfwlrq

Hxur qrwhv dqg frlqv kdyh qrz uhsodfhg wkh qdwlrqdo fxuuhqf| lq wkh HPX1 Zloo wklv eh d fdwdo|vwlq fuhdwlqj d frpprq pdunhw lq wkh HPX duhdB Dffruglqj wr wkh Hxurshdq Frpplvvlrq dqg pdq|sudfwlwlrqhuv wkh dqvzhu lv |hv1 Wkh phfkdqlvp lv w|slfdoo| dujxhg wr eh lqfuhdvhg sulfh wudqvsduhqf|1 9 Vwrfnkrop Vfkrro ri Hfrqrplfv/ SR Er{ 9834/ VH446 ;6 Vwrfnkrop/ Vzhghq1 Skrqh= .790;0:69 <935/ id{= .790;064
653:/ h0pdlo= qhuiCkkv1vh1                            4
Dq h{dpsoh ri wklv uhdvrqlqj lv Wkh Hfrqrplvw +5334,   zklfk vwdwh wkdw wkh juhdwhu wudqvsduhqf| wkh

vlqjoh fxuuhqf| eulqjv wr sulfhv zloo pdnh d elj glhuhqfh wr wkh zd| exvlqhvv lv frqgxfwhg1 Vlpsoh

hfrqrplf wkhru| vxjjhvwv wkdw vdyy| frqvxphuv zloo orrn dfurvv Hxurshdq pdunhwv dqg qrwh zkhuh wkh

sulfh ri d jrrg ru vhuylfh lv orzhvw1 Wkh| zloo wkhq hlwkhu sxufkdvh wkh jrrg ru vhuylfh wkhuh/ frqgxfwlqj

d irup ri zkdw hfrqrplvwv fdoo duelwudjh> ru wkh| zloo xvh wkh lqirupdwlrq wr suhydlo xsrq wkhlu pruh

h{shqvlyh orfdo surylghu wr eulqj wkh sulfh grzq1111Lq wkh sdvw/ pdqxidfwxuhuv kdyh ehhq deoh wr pdlqwdlq

sulfh glhuhqwldov ehfdxvh wkhlu fxvwrphuv irxqg lw gl!fxow wr frpsduh sulfhv1 Zlwk wkh hxur/ lw zloo

ehfrph pxfk hdvlhu ^wr frpsduh sulfhv`1

  Pdq| hfrqrplvwv duh xqfrpiruwdeoh zlwk wklv hpskdvlv rq wudqvsduhqf|1 Gr srwhqwldo duelwudjhxuv

uhdoo| qg lw vr gl!fxow wr frpsduh sulfhv wkdw lw pdwwhuv iru zk| sulfhv ri w|slfdo frqvxphu jrrgv glhu

dfurvv HxurshB Udwkhu/ d frpprq ylhz dprqj hfrqrplvwv lv wkdw sulfhv glhu ehfdxvh frvwv/ ghpdqg

sdwwhuqv dqg wkh vwuhqjwk ri frpshwlwlrq ydu| dfurvv frxqwulhv dqg sulfh glhuhqwldov qhhg wr ehfrph

yhu| odujh ehiruh wkh| grplqdwh wkh frvwv dvvrfldwhg zlwk duelwudjh ri frqvxphu jrrgv1

  Wklv sdshu dqdo|}hv wkh ohvvrqv ri uhfhqw uhvhdufk iru wkh lpsdfw ri d frpprq fxuuhqf| rq pdunhw

lqwhjudwlrq1 Zh vkrz krz wkh odwwhu ylhz fdq eh uhfrqflohg zlwk d pdunhw lqwhjudwlqj hhfw ri d frpprq

fxuuhqf|1 Zh uvw grfxphqw wkdw pdq| jrrgv pdunhwv duh vhjphqwhg dorqj qdwlrqdo erughuv dqg wudgh

frvwv fuhdwh d edqg ri lqdfwlrq zlwklq zklfk uhodwlyh sulfhv fdq pryh zlwkrxw wuljjhulqj duelwudjh1 Wkh

iroorzlqj vhfwlrq h{dplqhv krz d frpprq fxuuhqf| pljkw qduurz wkdw edqg1 Zh surfhhg wr dq dqdo|vlv

ri hqgrjhqrxv pdunhw vhjphqwdwlrq/ krz pljkw d frpprq fxuuhqf| dhfw wkh lqfhqwlyhv wr fuhdwh d edqg

ri lqdfwlrqB
# 0FIlulfdo hylghqfh rq vhjphqwdwlrq ri pdunhwv dorqj qdwlrqdo

   erughuv

Lq d wudglwlrq wkdw ruljlqdwhv zlwk Frxuqrw dqg Pduvkdoo zh ghqh d pdunhw dv dq duhd zlwklq zklfk

sulfhv udslgo| frqyhujh wr htxdolw|/ fruuhfwlqj iru frvwv ri wudqvsruwdwlrq1 Li sulfhv zhuh pxfk orzhu lq                          5
rqh orfdwlrq lw zrxog sd| iru dq duelwudjhxu wr ex| lw wkhuh dqg uhvhoo lq wkh kljk sulfh uhjlrq1 Lqghhg/ iru

pdq| frpprglwlhv wudghg rq h{fkdqjhv/ vxfk dv jrog/ duelwudjh udslgo| holplqdwhv dq| sulfh glhuhqfhv

ryhu dqg deryh wudqvsruw frvwv1 Krzhyhu/ iru frqvxphu jrrgv wkh vw|ol}hg idfw vhhpv wr eh wkdw sulfh

glhuhqwldov dfurvv pdunhwv glplqlvk dw d vxusulvlqjo| vorz udwh1" Lq dq lq xhqwldo sdshu Hqjho dqg

Urjhuv +4<<9, vkrz wkdw iru wzr flwlhv wr eh rq rssrvlwh vlghv ri wkh XV0Fdqdgldq erughu dggv dv pxfk

yduldelolw| lq uhodwlyh sulfhv ri qduurzo| ghqhg sulfh lqgh{hv dv li wkh flwlhv zhuh :8 333 plohv dsduw1 Wkh

pdlq frqfoxvlrq lv wkdw erwk glvwdqfh dqg wkh erughu pdwwhu 0 dqg wkdw wkh erughu hhfw lv yhu| odujh1

Hqjho dqg Urjhuv +5334, h{dplqh Hxurshdq gdwd/ djdlq qglqj d kxjh erughu hhfw1 Sulfhv wkdw duh

vwlfn| lq wkh fxuuhqf| ri frqvxphuv frxsohg zlwk h{fkdqjh udwh yduldelolw| lv dq lpsruwdqw h{sodqdwlrq

iru wklv erughu hhfw1 Zh fdq h{suhvv wkh sulfh glhuhqfh ehwzhhq pdunhwv dv                             I  DI

zkhuh I lv wkh sulfh lq wkh Krph frxqwu|/ I wkh iruhljq sulfh dqg D wkh fxuuhqw h{fkdqjh udwh1 Jlyhq

wkdw wkh phgldq lqwhuydo ri sulfh fkdqjhv lv |hduo| +Wd|oru/ 4<<<, lw lv fohdu wkdw d frpprq fxuuhqf|  zloo

ohdg wr ohvv uhodwlyh sulfh yduldelolw| vlqfh D wkhq zloo eh vwdeoh1

  H{fkdqjh udwh yduldelolw| dorqh fdq qrw h{sodlq wkh erughu hhfw krzhyhu/ wkhuh pxvw dovr eh vrph

eduulhuv wr duelwudjh1 Wkh orzhu wkhvh eduulhuv duh/ wkh qduurzhu lv wkh edqg ri lqdfwlrq zlwklq zklfk

uhodwlyh sulfhv fdq pryh zlwkrxw wuljjhulqj duelwudjh1 Wudqvsruw frvwv dqg ydulrxv irupdo dqg lqirupdo

wudgh eduulhuv duh reylrxv fdqglgdwhv1 Wkhvh eduulhuv duh odujh iru pdq| jrrgv 0 dovr zlwklq wkh HX1

Hylghqfh ri pdunhw vhjphqwdwlrq frphv iurp ghwdlohg lqgxvwu| vwxglhv +vxfk dv Jrogehuj dqg Yhueryhq*v/

5334/ vwxg| ri Hxurshdq fdu pdunhwv ru Kdvnho dqg Zroi*v/ 5334/ vwxg| ri sulfhv dw wkh ixuqlwxuh uhwdlohu

LNHD,/ iurp vwxglhv ri odujh gdwd vhwv rq sulfhv ri wkh vdph ru vlplodu jrrgv lq glhuhqw pdunhwv +vxfk

dv Fuxflql hw do*v/ 5334/ dqdo|vlv ri Hxurvwdw gdwd ru Urjhuv hw do/ 5334 ri gdwd iurp wkh Hfrqrplvw

Lqwhooljhqfh Xqlw,/ iurp dqwlwuxvw fdvhv +zlwk wkh fodvvlf fdvh ri Xqlwhg Eudqgv y1 Frpplvvlrq/ 4<:;

+edqdqdv, dqg wkh eorfnhg phujhu ehwzhhq wuxfn pdnhuv Yroyr dqg Vfdqld dv exw wzr h{dpsohv, dqg

 " Vhh  Urjr +4<<9, iru d vxuyh| dqg Wd|oru +5334, iru d phwkrgrorjlfdo glvfxvvlrq1


                               $
EKHF LMNClhv ri wudgh rzv +vhh Khdg dqg Pd|hu/ 5333 dqg Dqghuvrq dqg Ydq Zlqfrrs/ 5334 iru d

phwkrgrorjlfdo glvfxvvlrq,1 Wr vrph h{whqw wkh uhvxowv frqirup wr hfrqrplf lqwxlwlrq 0 ghyldwlrqv whqg

wr eh orzhu li jrrgv fdq eh fkdudfwhul}hg dv wudghg ru kdyh d odujh sursruwlrq ri wudghg lqsxwv +Fuxflql hw

do/ 5334, dqg Hxurshdq sulfh glhuhqwldov kdyh ghfuhdvhg gxulqj wkh 4<<3v/ dv h{shfwhg diwhu wkh 4<<5

surjudp wr uhpryh uhpdlqlqj eduulhuv wr wkh iuhh rz ri jrrgv zlwklq wkh HX +Urjhuv hw do/ 5334,1 Wkhuh

lv suhflrxvo| olwwoh hpslulfdo hylghqfh rq wkh uhodwlyh lpsruwdqfh ri ydulrxv eduulhuv dqg lw lv suredeo|

idlu wr vd| wkdw wkh vrxufhv ri pdunhw vhjphqwdwlrq lq Hxursh uhpdlq vrphzkdw ri d p|vwhu|1 Fdq d

frpprq fxuuhqf| eh dq lpsruwdqw eduulhuB
6 Zk| d frpprq fxuuhqf| fdq qduurz wkh edqg ri lqdfwlrq

Wkhuh duh wzr zd|v wkurxjk zklfk duelwudjh ri frqvxphu surgxfwv fdq wdnh sodfh 0 hlwkhu frqvxphuv

wkhpvhoyhv ex| wkh surgxfw lq wkh fkhdshu orfdwlrq ru d wklug sduw| grhv vr dqg uhvhoov lw1 Lw lv eh|rqg

grxew wkdw lqglylgxdov qg lw hdvlhu wr frpsduh wzr sulfhv wkdw duh h{suhvvhg lq wkh vdph fxuuhqf|/

wkh txhvwlrq lv li zh eholhyh wklv wr eh txdqwlwdwlyho| lpsruwdqw 0 dq lvvxh wkdw fdq rqo| eh vhwwohg e|

hpslulfdo zrun1 Lq Dvsoxqg dqg Iulehuj +5334, zh pdnh xvh ri d qdwxudo h{shulphqw dqg h{dplqh wkh

sulflqj lq wkuhh Vfdqglqdyldq gxw|0iuhh vkrsv1 Lq wkhvh/ hdfk jrrg kdv sulfh wdjv lq vhyhudo fxuuhqflhv1

Zh wkxv h{dplqh ghyldwlrqv iurp wkh odz ri rqh sulfh iru lghqwlfdo jrrgv dw wkh vdph orfdwlrq dqg wlph

dqg zlwk ixoo lqirupdwlrq derxw sulfhv1 Wkh txhvwlrq derxw wkh uhodwlyh lpsruwdqfh ri glhuhqw eduulhuv

lv wkhq hdv| ehfdxvh wkhuh lv rqo| rqh eduulhu 0 sulfh vhwwlqj lq glhuhqw fxuuhqflhv1 Wkhuh duh lqghhg

qrq0wulyldo ghyldwlrqv iurp wkh odz ri rqh sulfh 0 xs wr 48 shufhqw1 Iljxuh 4 looxvwudwhv wkh ghyldwlrqv

iurp wkh odz ri rqh sulfh iru 4 olwhu ri Vpluqr yrgnd lq wkh rq0erdug gxw|0iuhh vkrsv ri wkh Ylnlqj

Olqh ihuulhv wkdw frqqhfw Vzhghq dqg Ilqodqg1 Zh dovr sorw wkh edqgv ri lqdfwlrq fuhdwhg e| frvwv ri

h{fkdqjlqj fxuuhqf| lq wkh rq0erdug h{fkdqjh errwk dqg wkh frvwv li wkh h{fkdqjh lv grqh rq vkruh +ru

xvlqj fuhglw fdug,1


                      Iljxuh 4 derxw khuh
                          7
  Lw dsshduv wkdw frvwv ri h{fkdqjlqj fxuuhqf| rq0erdug duh dq lpsruwdqw eduulhu lq wklv vhwwlqj/

wkh edqg ri lqdfwlrq fuhdwhg lv vl}hdeoh dqg ghyldwlrqv wkdw duh rxwvlgh wkhvh eduulhuv duh vkruw olyhg1

Wudqvsduhqf| dovr pdwwhuv krzhyhu/ wkh frvwv ri h{fkdqjlqj rq vkruh ru xvlqj d fuhglw fdug lq wkh rwkhu

fxuuhqf| jlyh txlwh qduurz erxqgv dqg wkh ghyldwlrq lv doprvw dozd|v rxwvlgh wklv edqg1 D frpprq

fxuuhqf| khuh zrxog kdyh lpsolhg d pxfk wljkwhu krog ri wkh odz ri rqh sulfh dqg lq wklv vhqvh wkh uhvxowv

frqup wkdw d frpprq fxuuhqf| juhdwo| uhgxfhv uhodwlyh sulfh yduldelolw| frpsduhg wr d ehqfkpdun ri

d rdwlqj h{fkdqjh udwh1

  Krzhyhu/ wkhvh gdwd gr qrw jlyh pxfk vxssruw wr wkh lghd wkdw sulflqj lq glhuhqw fxuuhqflhv lv dq

lpsruwdqw h{sodqdwlrq iru sulfh glvfulplqdwlrq dfurvv qdwlrqdo erughuv iru rwkhu frqvxphu jrrgv1 Iluvwo|/

lq wkh gxw|0iuhh vkrsv wkh dyhudjh ghyldwlrq iurp wkh odz ri rqh sulfh lv vpdoo iru prvw jrrgv dqg riwhq

qrw vwdwlvwlfdoo| vljqlfdqw iurp 31 Vrphwlphv lw lv fkhdshu lq Ilqqlvk pdunnd dqg vrphwlphv lq Vzhglvk

nurqru1 Vhfrqgo|/ vlqfh wkh frjqlwlyh frvwv ri frpsdulqj sulfhv vkrxog eh lqghshqghqw ri wkh sulfhv ri

jrrgv +lw vkrxog eh qr pruh gl!fxow wr frpsduh 43 Hxurv wr 43 XV grooduv wkdq 4333 Hxurv wr 4333

XV grooduv, uxoh0ri0wkxpe ehkdylru suhglfwv pruh qduurz erxqgv rq elj0wlfnhw lwhpv ru jrrgv wkdw duh

erxjkw iuhtxhqwo|1 Vlqfh elj0wlfnhw lwhpv duh w|slfdoo| wkh rqo| rqhv iru zklfk lw lv surwdeoh iru d vlqjoh

frqvxphu wr ex| iurp dqrwkhu frxqwu|/ wkh gxw|0iuhh gdwd +rq uhodwlyho| orz frvw dqg lqiuhtxhqwo| erxjkw

jrrgv, duh olnho| wr suhvhqw dq xsshu erxqg rq wkh vl}h ri ghyldwlrqv wkdw fdq eh h{sodlqhg e| sulflqj

lq glhuhqw fxuuhqflhv1

  Wzr ri wkh gxw|0iuhh vkrsv phqwlrqhg wkdw wkh pdlq suhvvxuh wr fkdqjh sulfhv zdv fxvwrphu frp0

sodlqwv derxw wkh sulfh glhuhqwldov udwkhu wkdq duelwudjh1 Dovr lq rwkhu fdvhv wklv lv olnho| wr eh dq

lpsruwdqw fkdqqho iru pdunhw lqwhjudwlrq1 Iru lqvwdqfh/ zkhq wkh pdjd}lqh Wkh Hfrqrplvw pryhv wr d

frpprq Hxur fryhu sulfh lw lv kdug wr lpdjlqh wkdw duelwudjh e| frqvxphuv lv d frqfhuq1 Krzhyhu lw lv

zhoo hvwdeolvkhg iurp h{shulphqwdo zrun wkdw frqvxphuv fduh derxw idluqhvv +vhh h1j1 Udelq/ 5335/ iru d

glvfxvvlrq,1 Orqj0whup uhodwlrqv ehwzhhq upv dqg fxvwrphuv duh wkh qrup +vhh h1j1 Eolqghu hw do/ 4<<;,

dqg ex|huv duh olnho| wr eh vhqvlwlyh wr zkdw wkh| pd| vhh dv vhoohuv wdnlqj dgydqwdjh ri wkhp e| xqidlu

sulflqj sudfwlvhv1 Fxvwrphuv pd| qrw eh vx!flhqwo| lqwhuhvwhg lq idluqhvv wr fdofxodwh frpprq fxuuhqf|
                           8
sulfh glhuhqwldov dqg lq dq| fdvh |rx qhhg d wlph vhulhv wr vhh li sulfh glhuhqwldov duh wkh rxwfrph

ri dwwhpswv dw sulfh glvfulplqdwlrq +zklfk pd| eh vhhq dv xqidlu, udwkhu wkdq mxvw ehlqj d e|0surgxfw

ri h{fkdqjh udwh yduldelolw| frxsohg zlwk vwlfn| sulfhv1 Lq frqwudvw/ zkhq sulfhv duh h{suhvvhg lq wkh

vdph fxuuhqf|/ sulfh glhuhqwldov duh lpphgldwho| reylrxv1 Sulfh glvfulplqdwlrq lv d frpprq sudfwlfh

0 lw dsshduv wkdw shrsoh duh qrw xsvhw e| iru lqvwdqfh glvfrxqwv wr orz lqfrph jurxsv1 Krzhyhu/ vrph

lqwurvshfwlrq |lhogv wkdw lqglylgxdov duh ohvv oldeoh wr ryhuvhh sulfh glvfulplqdwlrq rq qdwlrqdo jurxqgv

0 wklqn ri d uhvwdxudqw wkdw fkdujhv edvhg rq zkdw sdvvsruw |rx kdyh1 Lw lv kdug wr nqrz krz pxfk

wklv zloo pdwwhu txdqwlwdwlyho| 0 iru sxeolfo| srvwhg sulfhv ri jrrgv glvwulexwhg e| wkh pdqxidfwxuhu dqg

zkhuh wkhuh duh orz srvvlelolwlhv ri dujxlqj wkdw pdujlqdo frvw glhuhqfhv duh wkh h{sodqdwlrq iru sulfh

glhuhqfhv lw pd| eh ri vxevwdqwldo lpsruwdqfh lq htxdol}lqj srvwhg sulfhv1 Qrwh wkdw vr idu wkhuh dsshduv

olwwoh wkdw fdq eh dfklhyhg e| d frpprq fxuuhqf| wkdw d shuihfwo| {hg h{fkdqjh udwh frxogq*w eulqj

derxw1

  Wkh rwkhu fkdqqho wkurxjk zklfk d frpprq fxuuhqf| pljkw dhfw pdunhw lqwhjudwlrq lv wkurxjk

duelwudjh frqgxfwhg e| wklug sduwlhv1 Wudqvsduhqf| dqg idluqhvv vkrxog pdwwhu olwwoh khuh 0 udwkhu frvwv

uhodwhg wr glvwulexwlrq duh olnho| wr eh d pdlq eduulhu wr duelwudjh1# Hyhq wkrxjk HX fdvh odz jlyhv

vxevwdqwldo uljkwv wr duelwudjhxuv/ yhuwlfdo lqwhjudwlrq +ru yhuwlfdo uhvwudlqwv vxfk dv h{foxvlyh whuulwrulhv,

uhpdlqv dq lpsruwdqw eduulhu wr duelwudjh1 Wdnh wkh ixuqlwxuh uhwdlohu LNHD dv dq h{dpsoh/ LNHD uhwdlov

rqo| wkurxjk wkhlu rzq vwruhv1 Duelwudjhxuv zrxog kdyh wr ex| dw uhwdlo sulfhv lq dqrwkhu frxqwu| dqg

lq doo olnholkrrg kdyh wr vhoo dw d vxevwdqwldo uhedwh lq rughu wr lqgxfh frqvxphuv wr ex| iurp wkhp/

udwkhu wkdq iurp LNHD1 Rqh uhdvrq iru vxfk d uhedwh lv wkdw frxqwhuihlwv dqg gdpdjhg jrrgv dsshdu

frpprq lq wklug sduw| duelwudjh 0 wkh srvvlelolw| wkdw wkh jrrg lv ri lqihulru txdolw| reylrxvo| udlvhv

wkh sulfh glhuhqwldo qhhghg iru duelwudjh wr eh surwdeoh1 D frpprq fxuuhqf| pd| kdyh d pdunhw

lqwhjudwlqj hhfw vlqfh lqfuhdvhg vwdelolw| ri uhodwlyh sulfhv lv olnho| wr lqfuhdvh wkh lqfhqwlyhv wr lqyhvw/

lq uhsxwdwlrq dqg glvwulexwlrq fkdqqhov/ iru ulvn dyhuvh ru oltxlglw| frqvwudlqhg duelwudjhxuv1 Odvwo|/ d

  # Wkhuh lv olwwoh hpslulfdo hylghqfh rq wkh h{whqw dqg sulfh lpsdfw ri sdudooho lpsruwv/ dv vwuhvvhg e| Revwihog dqg Urjr
+5333, rxu surihvvlrq kdv irfxvhg wr pxfk rq frqvxphu duelwudjh1 Rqh h{fhswlrq lv Jdqvodqgw dqg Pdvnxv +5334, zkr
h{dplqh wkh qdwxudo h{shulphqw ri zkhq Vzhghq rshqhg xs iru sdudooho lpsruwv ri skdupdfhxwlfdo surgxfwv/ lqghhg qglqj
vxevwdqwldo sulfh hhfwv1 Dq lpsruwdqw hohphqw ri wklv fdvh zdv wkdw wkh sdudooho lpsruwhuv kdg dffhvv wr wkh vdph rxwohwv
+vwdwh rzqhg skdupdfhxwlfdo prqrsro|, dv wkh jrrgv wkdw zhqw wkurxjk wkh uhjxodu fkdqqho1


                               9
qxpehu ri sdshuv e| Dqguhz Urvh/ iru lqvwdqfh Jolfn dqg Urvh +5335, qg wkdw d frpprq fxuuhqf|

surprwhv wudgh1 Lw lv kdug wr nqrz krz uhohydqw wklv hylghqfh lv iru HPX frxqwulhv dqg zh ohduq olwwoh

derxw wkh phfkdqlvpv1 Qhyhuwkhohvv/ lw wdnhv qr juhdw ohds ri idlwk wr eholhyh wkdw/ li d frpprq fxuuhqf|

surprwhv wudgh lq jhqhudo/ lw dovr idflolwdwhv wudgh lq vhfrqgdu| pdunhwv17 Hqgrjhqrxv vhjphqwdwlrq

Pdq| ri wkh eduulhuv wkdw vhjphqw pdunhwv duh hqgrjhqrxv 0 uhvwulfwlrqv lq sdudooho lpsruwv/ glhuhqw

eudqg qdphv dqg surgxfw vshflfdwlrqv lq glhuhqw frxqwulhv dv zhoo dv idu uhdfklqj yhuwlfdo uhvwudlqwv

h{lvw ehfdxvh ri gholehudwh fkrlfhv e| upv/ dv d uhdglqj ri wkh HX dqwlwuxvw fdvhv zloo pdnh fohdu1 Krz

duh vxfk fkrlfhv dhfwhg e| d frpprq fxuuhqf|B Lq Iulehuj +5334, L vkrz krz orzhu h{shfwhg uhdo

h{fkdqjh udwh yduldelolw| ohdgv wr pdunhw lqwhjudwlrq e| upv1 Wkh lqwxlwlrq lv wkdw wklug ghjuhh sulfh

glvfulplqdwlrq lv surwdeoh zkhq wkh rswlpdo sulfhv wr wzr frqvxphu jurxsv glhu1 H{fhsw lq yhu| vshflf

fdvhv +qrwdeo| frqvwdqw hodvwlf ghpdqg, uhdo h{fkdqjh udwh fkdqjhv zloo dhfw wkh uhodwlrq ehwzhhq wkh

rswlpdo sulfhv rq wzr pdunhwv1 Odujh vzlqjv lq wkh uhdo h{fkdqjh udwh ehwzhhq wzr vlplodu pdunhwv wkxv

fuhdwh lqfhqwlyhv iru pdunhw vhjphqwdwlrq1 Wkh pruh yduldelolw|/ wkh pruh ydoxdeoh zloo lw eh wr vhjphqw

dqg sulfh0wr0pdunhw1 Li d frpprq fxuuhqf| wdnhv dzd| wkh srvvlelolw| ri odujh ixwxuh vzlqjv lq wkh uhdo

h{fkdqjh udwh/ lw frqvhtxhqwo| wdnhv dzd| pxfk ri wkh lqfhqwlyh iru pdunhw vhjphqwdwlrq1 Iru lqvwdqfh/

dv wkh srxqg kdv dssuhfldwhg djdlqvw wkh hxur/ fduv kdyh ehfrph vxevwdqwldoo| pruh h{shqvlyh lq Eulwdlq

wkdq lq frqwlqhqwdo Hxursh1 Fohduo|/ lq d shulrg ri d vwurqj srxqg lw kdv ehhq ydoxdeoh wr eh deoh wr

kdyh d glhuhqw sulfh lq wkh XN wkdq rq wkh frqwlqhqw1

  Wr pdnh wkh lqwxlwlrq pruh suhflvh ohw xv vnhwfk d vlpsoh gxrsro| h{whqvlrq ri wkh prgho lq Iulehuj

+5334,1 Wkh vhwxs lv uhodwhg wr Iulehuj dqg Pduwhqvhq +5334, zkhuh zh prgho d Frxuqrw gxrsro| dqg

h{dplqh krz wkh lqfhqwlyhv wr vhjphqw pdunhwv ghshqg rq wudqvsruw frvwv ehwzhhq wkrvh pdunhwv1$

Wkh phfkdqlvp ri lqwhuhvw lv krz wkh srvvlelolw| ri h{fkdqjh udwh vzlqjv dhfw wkh h{shfwhg ehqhwv

  $ Zkloh wkh olqn ehwzhhq h{fkdqjh udwh yduldelolw| dqg wkh ghflvlrq wr vhjphqw lv qhz/ wkhuh duh d qxpehu ri uhodwhg

olwhudwxuhv1 Lq sduwlfxodu zh uhodwh wr zrun rq sulfh glvfulplqdwlrq xqghu frpshwlwlrq +vhh iru lqvwdqfh Fruwv/ 4<<;,/ vsdwldo
sulflqj vwudwhjlhv +Wklvvh dqg Ylyhv/ 4<;;, dqg vhjphqwhg pdunhwv prghov lq lqwhuqdwlrqdo hfrqrplfv +Eudqghu dqg
Nuxjpdq/ 4<;6 dqg pxfk vxevhtxhqw zrun,1


                               :
ri vhjphqwlqj pdunhwv 0 vkrxog wkh upv iru lqvwdqfh lqyhvw lq glhuhqw eudqg qdphv dqg surgxfw

vshflfdwlrqv lq wkh glhuhqw pdunhwv/ dqg wkhuhe| kdyh d juhdwhu srvvlelolw| wr sulfh glvfulplqdwhB

   Frqvlghu wzr upv/ rqh edvhg lq Iudqfh dqg rqh lq Lwdo|1 Wkh prgho lv d vlpsoh sduwldo htxloleulxp

prgho ri uhflsurfdo pdunhwv 0 erwk upv vhoo rq erwk pdunhwv1 Wkh wlplqj lv dvvxphg wr eh 4, upv

vlpxowdqhrxvo| ghflgh rq zkhwkhu wr vhjphqw/ 5, wkh h{fkdqjh udwh lv uhyhdohg/ 6, sulfhv duh vhw dqg

surwv duh uhdol}hg1 Wr nhhs lvvxhv dv vlpsoh dv srvvleoh dvvxph wkdw wkh frvwv ri vhjphqwlqj duh {hg=

NL  dqg  NI  >  uhvshfwlyho|1 Li d up kdv wdnhq wkh frvw ri vhjphqwlqj pdunhwv lw vhwv sulfhv rq erwk

pdunhwv zlwkrxw frqvwudlqw zkhuhdv li lw kdv qrw vhjphqwhg/ lw rswlpl}hv vxemhfw wr d frqvwudlqw wkdw wkh

sulfh ri lwv jrrg vkrxog eh htxdo lq Iudqfh dqg Lwdo|1 Wkh h{fkdqjh udwh ehwzhhq wkh wzr frxqwulhv lv

jlyhq e| D> h{suhvvhg dv wkh Lwdoldq olud sulfh ri Iuhqfk iudqfv1 Wkhuh lv qr gluhfw hhfw ri h{fkdqjh udwh

rq ghpdqg ru frvwv dqg zh fdq wkxv ylhz fkdqjhv lq h dv uhdo h{fkdqjh udwh fkdqjhv1

   Xvlqj d vwdu wr ghqrwh sulfhv lq Iudqfh/       s  dqg  s
                                      duh wkh Lwdoldq up*v sulfhv/ dqg 5 dqg 5 wkh

Iuhqfk up*v fruuhvsrqglqj sulfhv lq Lwdo| dqg Iudqfh1 Ohw B eh wkh frqvwdqw pdujlqdo frvwv zklfk duh

htxdo iru erwk upv1 Ohw dqg eh Odjudqjh pxowlsolhuv wkdw zloo eh vhw htxdo wr ! iru d up wkdw kdv

wdnhq wkh {hg frvw ri vhjphqwlqj lq d suhylrxv shulrg1 Dvvxph wkdw ghpdqg wdnhv wkh vlpsoh olqhdu

irup dvvrfldwhg zlwk Erzoh| +vhh Pduwlq/ 5334, vxfk wkdw @ dqg A duh srvlwlyh frqvwdqwv dqg                # ^3> 4,
phdvxuhv wkh ghjuhh ri surgxfw glhuhqwldwlrq1 Dvvxplqj wkdw upv frpshwh lq sulfhv/ wkh Lwdoldq up*v

surw pd{lpl}dwlrq sureohp lq vwdjh 6/ lqfoxglqj wkh frqvwudlqw ehfrphv

                +4 ,@ I . 5               +4 ,@ I . 5 
     @ pd{+I B,
      L
                             . +DI
                                  
                                     B,                +s hs ,>
          s>s          +4   # ,A                +4   # ,A

dqg wkh Iuhqfk up*v sureohp lv

                 
     @ pd{ + 5
      I
              B,    +4  ,@ 5 . I . +5  B, +4 ,@ 5 . I  +S  hS ,=
        D             +4  ,A             +4  ,A
        S>S
                         #                 #
Li rswlpdo sulfhv glhu dfurvv pdunhwv wkh frqvwudlqwv zloo eh elqglqj dqg wkh Odjudqjh pxowlsolhuv

srvlwlyh1 Zh h{dplqh wkh Qdvk +Ehuwudqg, htxloleuld lq sulfhv/ vxfk wkdw hdfk up frqmhfwxuhv d }hur


                                ;
uhvsrqvh wr fkdqjhv lq lwv rzq sulfhv1 Vroylqj wkh v|vwhp ri htxdwlrqv |lhoghg e| wkh irxu uvw rughu

frqglwlrqv iru surw pd{lpl}dwlrq dqg wkh uhohydqw Odjudqjh frqglwlrqv jlyhv xv rswlpdo sulfhv dv d

ixqfwlrq ri wkh h{fkdqjh udwh1

   Ohw xv irfxv rq krz surwv ghshqg rq wkh h{fkdqjh udwh lq vwdjh 6/ nqrzohgjh ri wklv zloo ghwhuplqh

fkrlfhv lq vwdjh 41 Iljxuh 5 sorwv krz wkh glhuhqfh lq surwv ehwzhhq glhuhqw vwudwhjlhv +h{foxglqj wkh

{hg frvw, iru wkh Lwdoldq up ghshqg rq wkh h{fkdqjh udwh1 Lq wklv sorw zh kdyh vhw 
 @ 3=;>         d  @ 7>

e  @ 4 dqg  f  @ 3=5=


                         Iljxuh 5 derxw khuh


   Wkh xsshu vrolg olqh lq 5 uhsuhvhqwv wkh lqfuhdvh lq surwv iru wkh Lwdoldq up li erwk upv vhjphqw

frpsduhg wr wkh fdvh zkhuh erwk lqwhjudwh1 Fohduo| xqfrqvwudlqhg surwv duh dozd|v kljkhu wkdq zkhq

sulfhv duh frqvwudlqhg wr eh htxdo dfurvv pdunhwv1 Wkh grwwhg olqh uhsuhvhqwv wkh lqfuhdvh lq surwv

iru wkh Lwdoldq up zkhq lw vhjphqwv exw wkh Iuhqfk up lqwhjudwhv/ frpsduhg wr wkh fdvh zkhuh erwk

lqwhjudwh1 D qxpehu ri srlqwv fdq eh vhhq iurp wklv yhu| vw|ol}hg iudphzrun1 Wkh uvw dqg reylrxv lv

wkdw zkhq wkh h{fkdqjh udwh lv htxdo wr " wkhuh lv qr ydoxh ri vhjphqwlqj wkh pdunhwv/ zh wkhq kdyh wzr

pdunhwv zlwk wkh vdph rswlpdo sulfh1 Krzhyhu/ dv vrrq dv wkh h{fkdqjh udwh glhuv iurp " lw lv ydoxdeoh

wr vhjphqw pdunhwv1 Vd| iru lqvwdqfh wkdw wkh {hg frvw ri vhjphqwlqj lv !=!7> wkh Lwdoldq up zrxog

wkhq zdqw wr vhjphqw li  h ?  3=:94 ru  h A  4=5:4> dv orqj dv wkh Iuhqfk up vhjphqwv dv zhoo1 Wkh jdlq

lq surwv iurp vhjphqwlqj zrxog wkhq rxwzhljk wkh frvw 0 jlyhq d vx!flhqwo| kljk suredelolw| wkdw wkh

h{fkdqjh udwh zloo eh rxwvlgh wkhvh erxqgv lq shulrg 6/ d up zloo wkxv zdqw wr vhjphqw lq shulrg 41

Wklv ohdgv xv wr rxu vhfrqg dqg pdlq uhvxow> kroglqj     0 +D, @ 4  >  pdnlqj wkh wdlov ri wkh ri wkh h{fkdqjh

udwh glvwulexwlrq wklqqhu/ orzhuv wkh h{shfwhg ydoxh ri ehlqj deoh wr vhjphqw1 Li zh duh lq dq htxloleulxp

zkhuh erwk upv vhjphqw/ d frqfhqwudwlrq ri wkh suredelolw| pdvv wr D ( " ohdg upv wr lqwhjudwh1 Wkh

lqwxlwlrq lv vlpsoh> e| vhjphqwlqj lq vwdjh 4 hdfk up hhfwlyho| ex|v dq rswlrq wr glhuhqw sulfhv dfurvv

pdunhwv lq vwdjh 61 Wkh orzhu wkh suredelolw| wkdw wkh up zloo zdqw wr h{huflvh wkdw rswlrq/ wkh ohvv

lv wkh up zloolqj wr sd| wr vhjphqw pdunhwv1 D prqhwdu| xqlrq glhuv iurp d {hg h{fkdqjh udwh lq

wkdw wkh suredelolw| ri ixwxuh h{fkdqjh udwh uhdoljqphqwv lv pxfk orzhu/ li qrw 31 D prqhwdu| xqlrq wkxv

                             <
jlyhv lqfhqwlyhv iru d up wr dgmxvw lwv wrwdo vwudwhj| zlwk uhvshfw wr pdunhwlqj/ glvwulexwlrq/ zduudqwlhv

dqg vhuylfh qhwzrunv lq d zd| wkdw d {hg/ exw dgmxvwdeoh/ h{fkdqjh udwh grhv qrw1 Wklv lv frqvlvwhqw

zlwk Sduvoh| dqg Zhl*v +5334, h{dplqdwlrq ri sulfhv froohfwhg e| wkh Hfrqrplvw Lqwhooljhqfh Xqlw1 Wkh|

qg wkdw fxuuhqf| xqlrqv duh dvvrfldwhg zlwk pxfk juhdwhu jrrgv pdunhw lqwhjudwlrq wkdq mxvw d {hg

h{fkdqjh udwh duudqjhphqw1

  D wklug lpsruwdqw uhvxow lv wkdw wkh ehqhw ri vhjphqwlqj ghshqgv rq zkdw wkh rwkhu up grhv/ li

wkh Iuhqfk up lqwhjudwhv wkh jdlq ri vhjphqwlqj iru wkh Lwdoldq up lv orzhu1 Lqwhusuhwlqj wklv pruh

eurdgo| lpsolhv wkdw lqwhjudwlqj e| rqh up pd| vhw r d fkdlq uhdfwlrq zkhuhe| rwkhu upv lqwhjudwh

dv zhoo1 Fdwdo|vwv duh olnho| wr eh upv wkdw kdyh d uhodwlyho| kljk frvw ri vhjphqwlqj 0 wklqn iru lqvwdqfh

ri d qhz hqwudqw/ vkrxog lw hvwdeolvk vhsdudwh eudqgv dqg glvwulexwlrq qhwzrunv iru wkh glhuhqw frxqwulhv

lq Hxursh ru vkrxog lw xvh wkh vdph eudqg qdph hyhu|zkhuhB% Pdq| uhvxowv lq vwxglhv ri lqwhuqdwlrqdo

roljrsro| klqjh rq zkhwkhu upv uhjdug wkhlu surgxfwv dv vwudwhjlf vxevwlwxwhv ru vwudwhjlf frpsohphqwv

+dv wkh| duh lq rxu h{dpsoh,1& Wkdw lv qrw wuxh lq wklv fdvh1 Zh duh dvvxplqj wkdw erwk upv fkrrvh

wr vhjphqw2lqwhjudwh vlpxowdqhrxvo| dqg wkhuh lv qr urrp iru vwudwhjlf hhfwv uhodwhg wr uvw pryhu

+glv,dgydqwdjhv1 Zkloh htxloleulxp sulfhv dqg txdqwlwlhv zloo ghshqg rq wkh irup ri frpshwlwlrq +sulfh

frpshwlwlrq lv pruh hufh, wkh uhvxow wkdw lqwhjudwlqj kdv d qhjdwlyh hhfw rq wkh rwkhu up vxuylyhv

dovr xqghu txdqwlw| frpshwlwlrq +zklfk lq rxu vhwwlqj lpsolhv wkdw surgxfwv duh vwudwhjlf vxevwlwxwhv,1

Li wkh frpshwlwru kdv wkh vdph sulfh rq wkh wzr pdunhwv wklv vtxhh}hv wkh rswlpdo sulfh glhuhqwldo iru

wkh Lwdoldq up dqg wkh jdlq iurp sulfh glvfulplqdwlqj lv orzhu1

  Wkh iudphzrun lv vlpsoh dqg hdvlo| dgdswhg wr h{dplqlqj glhuhqfhv lq pdujlqdo frvwv ru lq wkh

sdudphwhuv ri wkh ghpdqg ixqfwlrqv dfurvv frxqwulhv1 Rwkhu idfwruv surprwlqj pdunhw lqwhjudwlrq lq wkh

HX fdq eh dqdo|}hg lq wkh vhwxs 0 wd{ kduprql}dwlrq/ uhgxfwlrqv lq lqfrph glhuhqwldov dqg frpprq

phgld fkdqqhov zloo doo whqg wr surprwh sulfh htxdol}dwlrq e| pdnlqj rswlpdo sulfhv pruh htxdo1             Kdu0


  % Zrun rq roljrsrolvwlf sulfh glvfulplqdwlrq qgv d vwurqj whqghqf| iru sulfh glvfulplqdwlrq +Fruwv/ 4<<; dqg Wklvvh
dqg Ylyhv/ 4<;;,1 Zh qg wkh vdph li zh/ dv lv fxvwrpdu| lq wkdw olwhudwxuh/ dvvxph wkdw wkhuh duh qr gluhfw frvwv ri
vhjphqwdwlrq1
  & Wkh sulph h{dpsoh ri wklv lv wkh fdvh ri vwudwhjlf wudgh srolf|/ wkh rswlpdo srolf| lv d vxevlg| wr wkh qdwlrqdo surgxfhu
lq wkh fdvh ri vwudwhjlf vxevwlwxwhv +Frxuqrw frpshwlwlrq ehwzhhq vxevwlwxwhv, exw d wd{ rq wkh qdwlrqdo surgxfhu lq wkh
fdvh ri vwudwhjlf frpsohphqwv +Ehuwudqg frpshwlwlrq ehwzhhq lpshuihfw vxevwlwxwhv,1 Vhh Hdwrq dqg Jurvvpdq +4<;9,1                               43
prql}dwlrq ri whfkqlfdo vwdqgdugv/ frppxqlw| h{kdxvwlrq ri wudghpdunv +vhh iru lqvwdqfh Vlokrxhwwh y1


Kduwodxhu iru d uhfhqw lpsruwdqw fdvh, dqg dq djjuhvvlyh vwdqfh e| wkh Frpshwlwlrq Gluhfwrudwh Jhqhudo


rq pdunhw vhjphqwdwlrq +vhh iru lqvwdqfh frpplvvlrq y1 Yronvzdjhq/ GdlpohuFku|vohu ru MFE           iru uhfhqw

fdvhv, doo whqg wr pdnh lw pruh frvwo| wr vhjphqw pdunhwv dorqj qdwlrqdo olqhv18 Glvfxvvlrq

Zh kdyh h{dplqhg wkh phfkdqlvpv e| zklfk d frpprq fxuuhqf| fdq surprwh d frpprq pdunhw/ dujx0

lqj wkdw pruh hhfwlyh duelwudjh gxh wr lqfuhdvhg wudqvsduhqf| lv olnho| wr eh ri plqru lpsruwdqfh exw

rwkhu phfkdqlvpv vxfk dv hqgrjhqrxv vhjphqwdwlrq pd| kdyh d vxevwdqwldo lpsdfw1 Lq sudfwlfh pdunhw

lqwhjudwlrq pd| phdq prylqj wr d vlqjoh uhwdlo +ru zkrohvdoh, sulfh dfurvv Hxursh dqg xvh ri wkh vdph

eudqg qdph/ surgxfw fkdudfwhulvwlfv dqg srvw0vdohv vhuylfh1 Orzhu lqfhqwlyhv iru hqgrjhqrxv vhjphqwd0

wlrq duh frqvlvwhqw zlwk wkh uhfhqw sudfwlfhv ri pdqxidfwxuhuv ri frqvxphu surgxfwv vxfk dv Xqlohyhu/

Gdqrqh ru Qhvwoì wr frqfhqwudwh rq ihzhu eudqg qdphv dqg lqfuhdvlqjo| sxw wkh sduhqw eudqg qdph rq

wkh surgxfw1 Lw jrhv zlwkrxw vd|lqj wkdw wkhuh lv qr uhdvrq wr eholhyh wkdw wkh HPX duhd zloo ehfrph

d frpprq pdunhw iru doo jrrgv1 Vrph pdunhwv zloo uhpdlq h{rjhqrxvo| vhjphqwhg/ dqg iru rwkhuv wkh

jdlqv iurp sulfh glvfulplqdwlrq duh vx!flhqwo| odujh iru hqgrjhqrxv vhjphqwdwlrq wr eh surwdeoh/ dovr

xqghu d frpprq fxuuhqf|1 Qhyhuwkhohvv/ wkh dqdo|vlv lq wklv sdshu vxjjhvwv wkdw zh zloo vhh d pryh

wrzdugv pdunhw lqwhjudwlrq dqg d ghfuhdvhg lpsruwdqfh ri qdwlrqdo erughuv iru pdq| w|shv ri wudghg

jrrgv pdunhwv1'

  Dq lpsruwdqw lqvljkw iurp wkh olwhudwxuh rq Sulflqj0wr0Pdunhw dqg wkh qhz rshq hfrqrp| pdfurh0

frqrplfv lv wkdw wkh h{fkdqjh udwh fdq xfwxdwh vr pxfk lq sduw ehfdxvh lw pdwwhuv vr olwwoh1 Qdwlrqdo

jrrgv pdunhwv duh vhjphqwhg dqg h{fkdqjh udwh fkdqjhv duh qrw ixoo| sdvvhg wkurxjk lqwr sulfhv/ wkxv wr

vrph h{whqw lqvxodwlqj wkh uhdo hfrqrp| iurp wkh hhfwv ri h{fkdqjh udwh xfwxdwlrqv1 Zkloh d jhqhudo

  ' Wr vd| wkdw d frpprq fxuuhqf| surprwhv pdunhw lqwhjudwlrq lv qrw qhfhvvdulo| wr vd| wkdw doo frqvxphuv zloo idfh wkh
vdph sulfh1 Ohw xv djdlq xvh Wkh Hfrqrplvw dv dq h{dpsoh1 Wkh| kdyh d frpprq fryhu sulfh lq hxurv/ exw fohduo| prvw ri
wkhlu uhyhqxhv frph iurp vxevfulswlrqv zkhuh glhuhqw irupv ri uhedwhv derxqg ghshqglqj rq zrun vwdwxv +vwxghqw uhedwhv,
dqg vxevfulswlrq klvwru|1 Wkxv zkloh zh eholhyh wkdw d prqhwdu| xqlrq surprwhv pdunhw lqwhjudwlrq 0 l1h1 zh zloo vhh ohvv
ri wklug ghjuhh sulfh glvfulplqdwlrq dfurvv qdwlrqdo erughuv 0 zh pljkw zhoo jhw dq lqfuhdvhg xvh ri rwkhu irupv ri sulfh
glvfulplqdwlrq1


                              44
htxloleulxp prgholqj ri hqgrjhqrxv pdunhw vhjphqwdwlrq uhpdlqv idu rxwvlgh wkh vfrsh ri wkh suhvhqw

duwlfoh lw pd| eh zruwk wr srlqw rxw wkh ihhgedfn hhfw wkdw hqgrjhqrxv vhjphqwdwlrq lpsolhv1 Wkh pruh

wkh uhdo h{fkdqjh udwh xfwxdwhv/ wkh pruh lv lw zruwk iru upv wr eh deoh wr vhjphqw pdunhwv dqg wkh

pruh zloo wkh| wu| wr gr vr> lq wklv vhqvh sulflqj0wr0pdunhw zloo ohdg wr hyhq pruh sulflqj0wr0pdunhw1 Zh

ohdyh wkh ghyhorsphqw ri wkhvh lghdv iru ixwxuh uhvhdufk1 Wklv sdshu kdv wulhg wr pdnh d vlpsoh srlqw>

d prqhwdu| xqlrq lv olnho| wr surprwh pdunhw lqwhjudwlrq/ exw orzhu duelwudjh frvwv gxh wr lqfuhdvhg

wudqvsduhqf| duh qrw olnho| wr eh wkh ghflvlyh fkdqqho1

  Dfnqrzohgjphqwv
  Wkh dxwkru lv judwhixo wr wkh Zdoodqghu dqg Khgholxv irxqgdwlrq/ wkh Vzhglvk Frpshwlwlrq Dxwkrulw|

dqg Vwliwhovhq Vldprq iru qdqfldo vxssruw1 Wklv sdshu zdv zulwwhq gxulqj d ylvlw wr wkh Lqwhuqdwlrqdo

Hfrqrplfv Vhfwlrq dw   Sulqfhwrq Xqlyhuvlw|/ zklfk L wkdqn iru lwv krvslwdolw|1 Wkdqnv wr Slhuuh0RolylhuJrxulqfkdv dqg Wkrpdv Pdwkç iru ydoxdeoh glvfxvvlrqv1
  7DEDKDGBDL
  Dqghuvrq/ M1/ Ydq Zlqfrrs/ H1/ 5334/ Judylw| zlwk judylwdv= D vroxwlrq wr wkh erughu sx}}oh/ Q  EHU

Zrunlqj sdshu ;3:<1

  Dvsoxqg/ P1/ Iulehuj/ U1/ 5334/ Wkh odz ri rqh sulfh lq Vfdqglqdyldq gxw|0iuhh vwruhv/ Dphulfdq

Hfrqrplf Uhylhz <4/ 43:5043;61

  Eolqghu/ D1V1/ Fdqhwwl/ H1G1/ Oherz/ G1H1/ Uxgg/ M1E1/ 4<<;/ Dvnlqj derxw Sulfhv D Qhz Dssurdfk

wr Xqghuvwdqglqj Sulfh Vwlfnlqhvv/ Uxvvhoo Vdjh Irxqgdwlrq/ Qhz \run1

  Eudqghu M1/ Nuxjpdq/S1/ 4<;6/ D *Uhflsurfdo Gxpslqj* Prgho ri Lqwhuqdwlrqdo Wudgh/ Mrxuqdo ri

Lqwhuqdwlrqdo Hfrqrplfv 48/ 64606541

  Fruwv N1/ 4<<;/ Wklug0Ghjuhh Sulfh Glvfulplqdwlrq lq Roljrsro|= Doo0Rxw Frpshwlwlrq dqg Vwudwhjlf

Frpplwphqw/ UDQG Mrxuqdo ri Hfrqrplfv 5</ 63906561

  Fuxflql/ P1/ Whophu/ F1/ ]dfkduldglv/ P1/ 5334/ Xqghuvwdqglqj Hxurshdq uhdo h{fkdqjh udwhv/ pdqxvfulsw/

Ydqghuelow Xqlyhuvlw|1

  Wkh Hfrqrplvw/ 5334/ Wkh frpprq jrrg1 Wkh Hfrqrplvw/ Qryhpehu 5</ 53341                           45
  Hdwrq/ M1/ Jurvvpdq/ J1P1/ 4<;9/ Rswlpdo wudgh dqg lqgxvwuldo srolf| xqghu roljrsro|/ Txduwhuo|

Mrxuqdo ri Hfrqrplfv 434/ 6;607391

  Hqjho/ F1/ Urjhuv/ M1/ 4<<9/ Krz zlgh lv wkh erughuB/ Wkh Dphulfdq Hfrqrplf Uhylhz ;9/ 4445044591

  Hqjho/ F1/ Urjhuv/ M1/ 5334/ Ghyldwlrqv iurp sxufkdvlqj srzhu sdulw|= vrxufhv dqg zhoiduh frvwv/

Mrxuqdo ri Lqwhuqdwlrqdo Hfrqrplfv 88/ 5<08:1

  Iulehuj U1/ 5334/ Wzr Prqlhv/ Wzr PdunhwvB Yduldelolw| dqg wkh Rswlrq wr Vhjphqw/ Mrxuqdo ri

Lqwhuqdwlrqdo Hfrqrplfv 88/ 64:065:1

  Iulehuj/ U1/ Pduwhqvhq/ N1/ 5334/ Hqgrjhqrxv pdunhw vhjphqwdwlrq dqg wkh odz ri rqh sulfh/ Vwrfn0

krop Vfkrro ri Hfrqrplfv Zrunlqj sdshu 7:41

  Jdqvodqgw/ P1/ Pdvnxv/ N1/ 5334/ Sdudooho lpsruwv ri skdupdfhxwlfdo surgxfwv lq wkh Hxurshdq

Xqlrq/ LXL Zrunlqj sdshu Qr 8791

  Jolfn/ U1/ Urvh/ D1N1/ 5335/ Grhv d fxuuhqf| xqlrq dhfw wudghB Wkh wlph vhulhv hylghqfh/ Hxurshdq

Hfrqrplf Uhylhz 79/ 4458044841

  Jrogehuj/ S1N1/ Yhueryhq/ I1/ 5334/ Pdunhw lqwhjudwlrq dqg frqyhujhqfh wr wkh odz ri rqh sulfh 0

Hylghqfh iurp wkh Hxurshdq fdu pdunhw/ Pdqxvfulsw/ \doh Xqlyhuvlw|1

  Kdvnho/ M1/ Zroi/ K1/ 5334/ Wkh odz ri rqh sulfh 0 d fdvh vwxg|/ Vfdqglqdyldq Mrxuqdo ri Hfrqrplfv

436/ 878088;1

  Khdg/ N1/ Pd|hu/ W1/ 5333/ Qrq0Hxursh= Wkh pdjqlwxgh dqg fdxvhv ri pdunhw iudjphqwdwlrq lq

Hxursh/ Zhowzluwvfkdiwolfkhv Dufkly 469/ 5;86471

  Pduwlq V1/ 5334/ Dgydqfhg Lqgxvwuldo Hfrqrplfv/ Eodfnzhoo Sxeolvkhuv/ Orqgrq +Vhfrqg Hglwlrq,1

  Revwihog P1/ Urjr/ N1 5333/ Wkh Vl{ Pdmru Sx}}ohv lq Lqwhuqdwlrqdo Pdfurhfrqrplfv= Lv wkhuh d

Frpprq FdxvhB/ lq E1 Ehuqdqnh dqg N1 Urjr +hgv1,/ QEHU Pdfurhfrqrplfv pdqxdo 53331

  Sduvoh|/ G1/ Zhl/ V10M1/ 5334/ Olplwlqj fxuuhqf| yrodwlolw| wr vwlpxodwh jrrgv pdunhw lqwhjudwlrq= D

sulfh edvhg dssurdfk/ QEHU Zrunlqj Sdshu ;79;1

  Udelq/ P1/ 5335/ D shuvshfwlyh rq sv|fkrorj| dqg hfrqrplfv/ Hxurshdq Hfrqrplf Uhylhz 79/ 98:0

9;81
                          46
  Urjhuv/ M1/ Kxiedxhu/ J1/ Zdgd/ H1/ 5334/ Sulfh ohyho frqyhujhqfh dqg lq dwlrq lq Hxursh/ pdqxvfulsw/

Ihghudo Uhvhuyh1

  Urjr/ N1/ 4<<9/ Wkh sxufkdvlqj srzhu sx}}oh/ Mrxuqdo ri Hfrqrplf Olwhudwxuh 67/ 97:099;1

  Wd|oru/ M1E/ 4<<</ Vwdjjhuhg sulfh dqg zdjh vhwwlqj lq pdfurhfrqrplfv/ lq M1E1 Wd|oru dqg P1 Zrrg0

irug +hgv1, Kdqgerrn ri Pdfurhfrqrplfv/ Hovhylhu/ Dpvwhugdp/ 433<043831

  Wd|oru/ D1P1/ 5334/ Srwhqwldo slwidoov iru wkh sxufkdvlqj0srzhu sdulw| sx}}ohB Vdpsolqj dqg vshfl0

fdwlrq eldv lq phdq uhyhuvlrq whvwv ri wkh odz ri rqh sulfh/ Hfrqrphwulfd 9</ 7:607<;1

  Wklvvh/ M10I1/ Ylyhv/ [1/ 4<;;/ Rq wkh Vwudwhjlf Fkrlfh ri Vsdwldo Sulfh Srolf|/ Dphulfdq Hfrqrplf

Uhylhz :;/ 455046:1
                         47
    20


                             DLOP SEK/FIM
    15                                      On-shore transaction costs
           On-board transaction costs


    10     5
 DLOP
     0
       1991       1992        1993      1994     1995     1996          1997

     -5    -10    -15    -20
                                    Date
Ilj 41 Ghyldwlrq iurp wkh odz ri rqh sulfh iru 4 olwhu Vpluqr Yrgnd/ Ylnlqj Olqh rq erdug gxw|0iuhh

                               vkrs1
                               48
   0.4
   0.3
   0.2
   0.1
     0   0.6     0.8      1      1.2      1.4
                      e


Ilj1 51 Jdlq lq surwv iru Lwdoldq up ri vhjphqwlqj +dv d ixqfwlrq ri wkh h{fkdqjh udwh,1
                      49

								
To top