Docstoc

Zaverecne prace 2010-2011

Document Sample
Zaverecne prace 2010-2011 Powered By Docstoc
					              TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
                    Letecká fakulta
               Katedra manažmentu leteckej prevádzky                  PREHĽAD TÉM BAKALÁRSKYCH PRÁC
                       AR 2010 / 2011

Študijný odbor:       Doprava
Študijný program:      Riadenie leteckej dopravy
Forma štúdia:        denná

P.č.    Študent             Téma bakalárskej práce
              Komunikácia leteckého personálu a jej vplyv na spokojnosť
 1 Tkáčová Nikola
              zákazníkov
              Dopad hospodárskej krízy na odmeňovanie pracovníkov
 2 Šimkovič Norbert
              letiska
              Vzdelávanie leteckého personálu v spoločnosti Airport Košice,
 3 Jeňová Lenka
              a.s.

 4 Hudáková Linda      Motivácia zamestnancov vo vybranom podniku

              Implementácia Baťových princípov riadenia v podmienkach
 5 Čerpák Slavomír
              vybranej organizácie

 6 Danicsová Michaela    Manaţment zmien vo vybranej organizácii

 7 Dluhoš Jaroslav     Európske letiská - Írsko, Cyprus, Malta, Island, San Marino

 8 Krajňák Dávid      Obchodné lietadlá radu Falcon firmy Dassault Aviation

 9 Polanský Kamil      Ľahké vrtuľníky konzorcia Eurocopter

10 Klesiková Ivana     Významné heliporty v Európe

11 Ondovčáková Jana     Súčasnosť a perspektívy konvertoplánov

12 Čegiňová Viera      Moţnosti vyuţívania aerostatov v súčasnej dobe

13 Bogačevičová Simona   Riadenie firmy v kríze

14 Komová Juliana      Vypracovanie podnikateľského zámeru pre vybranú firmu

15 Kriţová Katarína     Plánovanie kariéry manaţéra vo vybranej firme

              Moţnosti a spôsoby propagácie reklamy na internete v
16 Hudáková Dominika
              leteckej spoločnosti

17 Ondo-Eštoková Daniela  Odmeňovanie ako forma motivácie zamestnancov vo firme
             Porovnanie LZS SR s leteckými záchrannými sluţbami
18 Vašková Mária
             susedných štátov

19 Dorčáková Martina   Krízový manaţment a jeho uplatnenie v letiskovej spoločnosti

             Kategorizácia a analýza rizík ohrozujúcich letiskovú
20 Molnárová Lucia
             spoločnosť
             Analýza pomerových ukazovateľov ako súčasť finančnej
21 Medvecková Cecília
             analýzy vo vybranej spoločnosti

22 Macko Maroš      Kategorizácia a analýza rizík ohrozujúcich leteckého dopravcu

             Klasifikácia a oblasti pouţitia bezpilotných lietadlových
23 Tomková Martina
             systémov

24 Tamášová Zdenka    Letová spôsobilosť leteckej techniky

25 Dušan Bobko      Manaţment zastarávania leteckej techniky

26 Paľo Štefan      Náklady na prevádzku a údrţbu leteckej techniky

             Metódy rozhodovania a ich vyuţiteľnosť vo vybranej
27 Compľová Michaela
             organizácii

28 Habinová Juliana    Motivačné nástroje a ich vyuţitie vo vybranej organizácii

             Algoritmus plánovania a jeho vyuţiteľnosť vo vybranej
29 Antolíková Daniela
             organizácii
             Pohľady na kvalitu a dimenzie kvality informačného systému
30 Ondášová Miroslava
             Leteckej fakulty TUKE
             Pohľady na kvalitu a dimenzie kvality absolventov Leteckej
31 Vančík Ľuboš
             fakulty TUKE
             Moţnosti financovania rozvoja letísk prostredníctvom
32 Dučaiová Jana
             štrukturálnych fondov v oblasti obnoviteľných zdrojov energii

33 Mariňáková Petronela  Akvizičné moţnosti pri rozvoji letísk

34 Harčaríková Gabriela  Meranie emisií v letectve

35 Nehilová Lucia     Ruské transportné lietadlá

36 Prívozníková Petra   Ruské námorné letectvo

37 Červená Lenka     Ruské experimentálne lietadlá

38 Bartoš Štefan     Hardvérové vybavenie osobných počítačov

39 Krivda Daniel     3D model areálu LF v systéme Google Earth

40 Bačo Ivan       Bezpečnosť čipových kariet a USB tokenov
             Porovnanie moţností nasadenia SOS Linux a SOS Windows
41 Hrubý Maroš      Server 2003 v prevádzkovom prostredí firiem, organizácií
             a škôl

42 Vanacká Michaela   Spracovanie informácií ako príčina zlyhania ľudského faktora

             Nácvik integrovaného záchranného systému pri odstraňovaní
43 Wintersteiner Marek
             leteckej havárie v okrsku letiska

44 Kostková Lucia    ICAO - Medzinárodná organizácia civilného letectva

45 Tkáč Maroš      ATA - Airt Transport Assotiation

46 Bodnárová Michaela  Manaţér leteckého podniku a počítačová kriminalita

             Zálohovanie údajov v leteckom podniku podľa Zákona NR SR
47 Gajan Milan
             č. 428/2002 Z.z.
             Počítač manaţéra leteckého podniku - jeho aktívna a pasívna
48 Stančák Miroslav
             ochrana pred vonkajším napadnutím

49 Lizanecová Renáta   Hospodárenie dopravnej spoločnosti

50 Liszkaiová Lucia   Finančná analýza vybraného podniku

             Ekonomické aspekty zniţovania energetickej náročnosti
51 Krajňák Vladimír
             budov
             Variabilita a nastavenia operačných systémov v manaţéskom
52 Korenko Lukáš
             informačnom systéme leteckého podniku

53 Botová Lucia     Plánovanie letov z hľadiska leteckej meteorológie

             Porovnanie kvality poskytovaných sluţieb na letisku Košice a
54 Borščová Daniela
             Bratislava
             Vplyv meteorologických prvkov a javov na pravidelnosť
55 Kandrová Alena
             leteckej dopravy
             Vplyv meteorologických prvkov a javov na prevádzkové
56 Jergová Mária
             náklady letiska

57 Lazorik Ján      Meteorologické kalamity a moţnosti ich odstraňovania

58 Hájková Lenka     Predpovedanie počasia v leteckej meteorológii

59 Dóciová Denisa    Plánovanie letov všeobecného letectva

60 Nagyová Katarína   Vplyv počasia na prevádzku letiska

             Vyuţitie technického vybavenia mobilných telefónov, PDA a
61 Beňák Marián
             smartphónov manaţérom leteckého podniku
             Bezpečnosť, bezpečnostné riziká a ohrozenia a ich
62 Bugošová Helena
             identifikácia v leteckej doprave
             Charakteristika, história a vývoj medzinárodného práva
63 Zakuťanská Ivana
             leteckého
              Medzinárodné konferencie v oblasti civilného letectva v
64 Petrová Lucia      období do roku 1945, ich prehľad, obsah rokovaní a prijaté
              dokumenty

65 Pavlikovský Lukáš    Lietadlá a vrtuľníky na európskom nebi

              Základná charakteristika a prepravné moţnosti dopravných
66 Strelcová Stanislava
              lietadiel
              História medzinárodného práva na európskom kontinente od
67 Podracká Jana
              jeho konštituovania aţ po súčasnosť

68 Grega Yvette       Základná charakteristika a prepravné moţnosti vrtuľníkov

69 Chlipalová Dominika   Spoločná dopravná politika Európskej únie a jej obsah

70 Novisedláková Katarína  Letecký úrad Nemeckej spolkovej republiky

71 Tarajčáková Sláva    Zdruţenie európskych nízkonákladových spoločností - ELFAA

72 Ţoffčáková Miroslava   Zakázané letecké spoločnosti v EÚ

73 Pfeffer Patrik      Letecký úrad Českej republiky

74 Farkaš Peter       Medzinárodné letiská Maďarskej republiky

75 Danilová Anna      Palubný protinárazový systém

76 Petrasová Andrea     Palubný poveternostný radar

77 Tóthová Adriana     Identifikácia lietadla sekundárnou rádiolokáciou

78 Nalevanková Katarína   Primárny radar a riadenie letovej prevádzky

79 Malík Peter       Avionické systémy pre traťovú navigáciu a pristátie

80 Švelta Samuel      Palubný antikolízny systém

81 Dučaiová Michaela    Marketingový plán podniku poskytujúceho sluţby

82 Tomek Jozef       Vplyv reklamy na predaj produktu vybraného podniku

83 Jaskievičová Monika   Vnímanie produktu leteckej spoločnosti spotrebiteľom

84 Rusnáková Dana      Hlavné nákladové poloţky vybraného podniku

85 Hybenová Adriana     Proces marketingového výskumu vo vybranom podniku

              Hlavné výnosové poloţky spoločnosti Letisko Košice - Airport
86 Bialobok Jozef
              Košice, a.s.
               Charakter leteckej dopravy a jej porovnanie s inými druhmi
87 Danková Daniela
               dopráv

88 Chovanová Zuzana     Organizácia a riadenie prevádzky letísk v SR

               Podmienky leteckej prepravy cestujúcich a nákladov podľa
89 Heligmanová Marianna
               noriem ICAO

90 Rakacký Milan       Medzinárodné zmluvy a dohovory v leteckej doprave

91 Sedláková Jana      Typy stresových situácií a ich vplyv na rozhodovanie pilota

               Vplyv pracovného prostredia na chyby personálu technickej
92 Ištočková Katarína
               údrţby lietadiel

93 Čierny Michal       Vplyv výcviku na zvládanie stresových situácií

94 Malíček Michal      Organizačná štruktúra vybranej letekej spoločnosti

95 Vavreková (Vargová) Eva  Komunikácia leteckého personálu so zákazníkom

96 Bodorová Michaela     Plánovací proces vybranej leteckej spoločnosti

97 Macejko Tomáš       Logistický proces vo vybranej leteckej spoločnosti

98 Jestrebská Veronika    Monitoring vonkajšieho prostredia letiska

99 Brutovský Tomáš      Marketingový mix na palube lietadla

100 Maťašová Mária      Bezpečnostná ochrana na letisku

               Letecká zabezpečovacia technika - letiskové rádiolokačné
101 Sninčáková Jana
               systémy
               Zabezpečenie vybraného objektu letiska signalizačnými a
102 Lucík Ondrej
               monitorovacími systémami

103 Fedáková Katarína    Druţicové komunikačné systémy letectva

               Pouţitie druţicových navigačných systémov pre presné
104 Partilová Ivana
               priblíţenie na pristátie
               Vlastnosti magnetických mikrodrôtov a ich technické aplikácie
105 Barlíková Ţofia
               v letectve
               Testy z vyššej matematiky v systéme Moodle - Matematická
106 Čontofalská Ľubica
               analýza

107 Arvaiová Oľga      Vyuţitie technológie JAVA Eclipse na Leteckej fakulte

               FMS (Flight Management System) systémy moderných
108 Kováčik Richard
               dopravných lietadiel
               Profil firmy BAE Systems a jej produkty v oblasti komplexných
109 Pristaš Róbert
               automatických systémov riadenia

110 Illés Szabolcs      Letecký úrad Maďarskej republiky
111 Jalčáková Ivana     Porovnanie tried lietadiel vybraných leteckých výrobcov

112 Ivančák Jozef      Porovnanie ekonomík vybraných letiskových spoločností

               Zhodnotenie nákladov na prevádzku budov letiskového
113 Čipak Miroslav
               podniku
               Medzinárodné legislatívne normy upravujúce oblasť boja s
114 Šimo Andrej       nezákonnými činmi proti civilnému letectvu, ich štruktúra,
               obsah a význam pre leteckú dopravu
115 Pavlenko Dávid      Vyuţitie produktov firmy National Instruments v letectve

116 Hricková Mária      Ruské lietadlá špeciálneho určenia

117 Gibaľa Lukáš       Civilná letecká doprava v medzinárodnom práve

               Právne prostredie v civilnej leteckej doprave v Slovenskej
118 Frólo Stanislav
               republike

119 Balogh Ladislav     Svetoví výrobcovia avonických systémov

120 Benetin Róbert      Európski výrobcovia avonických systémov

               Analýza problémov pri preklade anglických odborných textov z
121 Cvoreňová Lucia     anglického do slovenského jazyka z oblasti Ľudský faktor v
               letectve; slovník odborných termínov

122 Zelinka Viktor      Modely organizačných štruktúr leteckých dopravcov

123 Maťašovský Peter     Letecké záchranné sluţby

124 Kopčanová Angelika    Prevádzková bezpečnosť letiska

125 Kakalejčíková Gabriela  Biometrické identifikačné systémy na letiskách

126 Vilková Daniela     Údrţba letiskových plôch

               Technické prostriedky pouţívané pri manipulácii s leteckými
127 Tóthová Lucia
               pohonnými hmotami

128 Urbanová Jana      Charterové lety z Košíc v roku 2010

               Modely posudzovania ľudského faktora v letectve. Projekt pre
129 Kavalcová Emília
               e-learning.

               Piestové motory v slovenskom a československom letectve
130 Šak Marek
               1939 - súčasnosť

131 Mikloško Michael     Piestové motory v československom letectve 1918 - 1939

132 Figura Tomáš       Indukčné snímače v leteckej technike

133 Dunajová Lenka      Magnetické senzory v doprave
134 Furiková Veronika  Princípy a moţnosti vyuţitia skenerov

135 Štabrila Marián   Ľudský faktor v systéme riadenia letovej prevádzky

136 Látal Lukáš     Dispozičné riešenia odbavovacích budov na letiskách

137 Trojčák Tomáš    Moţnosti kombinovanj dopravy na Slovensku

138 Bartosiewicz Tomáš  Komplexný bezpečnostný softvér v leteckom podniku

139 Rémiás Tomáš     Avionické systémy zabezpečujúce bezpečnosť letu

140 Ţofčáková Martina  ICAO a alternatívne palivá

141 Kadárová Erika    FAA - Federal Aviation Administration

142 Jakubová Mária    EASA - European Aviation Safety Agency

             Prepravné podmienky cestujúcich podľa platnej letislatívy
143 Siváková Dominika
             Slovenskej republiky

144 Molnárová Ivona   Letecký zákon podľa platnej slovenskej legislatívy

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157
158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181
182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201
ALÁRSKYCH PRÁC
 / 2011
               Vedúci
         doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

         doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

         doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

         doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

         doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

         doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

         doc. Ing. František Adamčík, CSc.

         doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

         doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

         doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

         doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

         doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

         doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

         doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

         doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

         doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

         doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.
Dr. Juraj Čeklovský

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Kabát, PhD.

Ing. Ján Kabát, PhD.

Ing. Ján Kabát, PhD.

Ing. Jozef Galanda, PhD.

Ing. Jozef Galanda, PhD.

Ing. Jozef Galanda, PhD.
Ing. Jozef Galanda, PhD.


Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Marián Hocko, PhD.

Ing. Marián Hocko, PhD.

Ing. Miroslav Štancl

Ing. Miroslav Štancl

Ing. Miroslav Štancl

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Sedlák

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Peter Koščák

Ing. Peter Koščák

Ing. Radko Šulej, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.
Ing. Robert Klír, PhD.


Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Rudolf Klecun, PhD.

Ing. Rudolf Klecun, PhD.

Ing. Rudolf Klecun, PhD.

Ing. Rudolf Klecun, PhD.

Ing. Rudolf Klecun, PhD.

Ing. Rudolf Klecun, PhD.

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Rudolf Šestina


Ing. Rudolf Šestina
Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

JUDr. Šofranko

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

RNDr. Eva Komová, PhD.

RNDr. Peter Szabó

RNDr. Peter Szabó

Ing. Rudolf Andoga, PhD.

Ing. Rudolf Andoga, PhD.

Ing. Róbert Rozenberg
Ing. Ján Piľa, PhD.

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Bajusz


Ing. Róbert Klír, PhD.


Ing. Rudolf Andoga, PhD.

Ing. Ján Kabát, PhD.

JUDr. Vladimír Janočko

JUDr. Šofranko

doc. Ing. Ján Labun, PhD.

doc. Ing. Ján Labun, PhD.


PhDr. Anna Čekanová, PhD.


Ing. Pavol Bajusz

Ing. Ján Labun, PhD.

PaedDr. Jozef Pohovej

PaedDr. Jozef Pohovej

PaedDr. Jozef Pohovej

PaedDr. Jozef Pohovej

PaedDr. Jozef Pohovej

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.


Ing. Jiří Syrový


Ing. Jiří Syrový

doc. Ing. Václav Moucha, CSc.

doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
doc. Ing. Václav Moucha, CSc.

Ing. Matej Antoško

PaedDr. Jozef Pohovej

PaedDr. Jozef Pohovej

Ing. Radko Šulej, PhD.

doc. Ing. Ján Labun, PhD.

Ing. Marián Hocko, PhD.

Ing. Marián Hocko, PhD.

Ing. Marián Hocko, PhD.

JUDr. Ján Šofranko

JUDr. Ján Šofranko
                TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
                      Letecká fakulta
                 Katedra manažmentu leteckej prevádzky


                    PREHĽAD TÉM BAKALÁRSKYCH PRÁC
                         AR 2010 / 2011

Študijný odbor:         Doprava
Študijný program:        Riadenie leteckej dopravy
Forma štúdia:          externá

P.č.      Študent             Téma bakalárskej práce
                Tvorba časových radov odchýlok letov na Košickom letisku
 1   Rondošová Ľubica
                pre vybrané letecké spoločnosti
                Tvorba časových radov odchýlok letov na Košickom letisku
 2   Rondoš Róbert
                vzhľadom na typ letu

 3   Bezegová Andrea     Adaptačný proces novoprijatých zamestnancov na letisku

 4   Dudášová Miroslava    Hodnotenie finančného zdravia vybranej spoločnosti

                Bariéry vnútropodnikovej a mimopodnikovej komunikácie vo
 5   Thinschmidtová Ingrid
                vybranej organizácii
                Informačný systém organizácie a moţnosti jeho optimalizácie
 6   Pállová Zuzana
                vo vybranej organizácii
                Systémový prístup k manaţmentu a jeho vyuţiteľnosť vo
 7   Andraščíková Klaudia
                vybranej firme

 8   Ercegová Beáta      Catering v letectve

 9   Jusufiová Zlata     Letisko Vodochody Praha

10 Buliak Václav        Ruské cvičné lietadlá

11 Rusnák Peter         Ruské transportné vrtuľníky

12 Lechman Marcel        Systém perimetrickej ochrany civilných letísk

                Vyuţitie technológie Adobe Flash na tvorbu multimediálnych
13 Kaňuch Martin
                kurzov

14 Štefančinová Monika     Marketingový mix obchodnej spoločnosti

15 Socha Vladimír        Základné metódy poznávania podriadených

                Moţnosti vyuţitia leteckej techniky pri riešení krízových
16 Podracký Róbert
                situácií

17 Baranová Adriana       Rozvoj infrastruktury letiska - Masterplan

                Terminál všeobecného letectva ako prvok infraštruktúry
18 Hajduchová Dáša
                letiska
19 Šafranko Viktor   Informačné technológie manaţéra leteckého podniku

20 Hunčárová Kristína  Analýza systému účtovania vo vybranom podniku

21 Dolgošová Gabriela  Analýza nákladnej leteckej dopravy v SR

            Databáza medzinárodných dohôd, dohovorov a zmlúv v
22 Perháč Marek
            letectve

23 Kocúrko Tomáš    Letecké prepravné spoločnosti v Európe

24 Jacková Simona    Medzinárodné letiská Českej republiky

25 Varga Tomáš     Vesmírna turistika

26 Kaţimírová Klaudia  Marketing v digitálnom veku - e-marketing

            Charakter leteckých dopravcov - Francúzsko, Španielsko,
27 Kalapoš Norbert
            Portugalsko
            Charakter leteckých dopravcov - Belgicko, Holandsko,
28 Dzubová Silvia
            Dánsko

29 Čandová Jana     Charakter leteckých dopravcov - Nórsko, Švédsko, Fínsko

30 Goláb Martin     Charakter leteckých dopravcov - Estónsko, Litva, Lotyšsko

            Charakter leteckých dopravcov - Taliansko, Švajčiarsko,
31 Tomčíková Jana
            Rakúsko
            Ţivelné katastrofy a štrajky - organizačné, logistické a právne
32 Janák Marcel
            zabezpečenie cestujúcich na letiskách

33 Golianová Jana    Terorizmus a právny status cestujúcich na letisku

            Krízové udalosti, ich ekonomický a právny dopad na
34 Lacko Miroslav
            cestujúcich v leteckej doprave
            Právne postavenie subjektov v civilnej medzinárodnej leteckej
35 Frančák Michal
            doprave

36 Topercerová Lívia  Právne podmienky vo výkone civilnej leteckej dopravy v SR

37 Krešáková Edita   Manaţment skladového hospodárstva vo vybranej firme

38 Sekelský Marek    Nehodovosť lietadiel spôsobená zlyhaním ľudského faktora

39 Pikorová Marianna  Systém operatívneho riadenia v podniku

40 Janovičová Andrea  Letecká zabezpečovacia technika - komunikačné systémy

            Letecká zabezpečovacia technika - rádionavigačné systémy
41 Plavnická Lucia
            pre presné priblíţenie na pristátie
            Produkty firmy Honeywell v oblasti riadiacich systémov
42 Dermek Ľubomír
            lietadiel
43 Holod Rastislav  Zmena organizačnej štruktúry vybranej leteckej spoločnosti

44 Dermek Jaroslava  Základné personálne procesy v spoločnosti SOFTW, s.r.o.

45 Vereb Ján     Vyuţitie GPS v topografii

46 Gajdošová Emília  Práva a povinnosti cestujúcich na letisku

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66
67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90
91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114
115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138
139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162
163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186
187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201
ÁRSKYCH PRÁC
2011
              Vedúci
        Bereţný Štefan

        Bereţný Štefan

        doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

        Ing. Alica Hutníková, PhD.

        Ing. Ján Bačík, CSc.

        Ing. Ján Bačík, CSc.

        Ing. Ján Bačík, CSc.

        Ing. Ján Ferenc, PhD.

        Ing. Ján Ferenc, PhD.

        Ing. Ján Kabát, PhD.

        Ing. Ján Kabát, PhD.

        Ing. Ján Kolesár, PhD.

        Ing. Jozef Galanda, PhD.

        Ing. Luboš Socha, PhD.

        Ing. Luboš Socha, PhD.

        Ing. Lucia Iľaščíková

        Ing. Martin Jezný, PhD.

        Ing. Martin Jezný, PhD.
Ing. Miroslav Štancl

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Róbert Klír, PhD.

Ing. Róbert Klír, PhD.

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

JUDr. Jozef Marcinko

JUDr. Jozef Marcinko

JUDr. Jozef Marcinko

JUDr. Jozef Marcinko

JUDr. Šofranko

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

Ing. Rudolf Andoga, PhD.
doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

Ing. Luboš Socha, PhD.

PaedDr. Jozef Pohovej

JUDr. Ján Šofranko
             TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
                    Letecká fakulta
              Katedra manažmentu leteckej prevádzky


                  PREHĽAD TÉM DIPLOMOVÝCH PRÁC
                       AR 2010 / 2011

Študijný odbor:      Doprava
Študijný program:     Riadenie leteckej dopravy
Forma štúdia:       denná

P.č.      Študent          Téma diplomovej práce
              Analýza časových odchýlok príletov a odletov na Košickom
 1   Hrušková Monika
              letisku a vplyv hospodárskej krízy na ich vývoj v roku 2009

 2   Sejková Iveta    Strategické plánovanie leteckej spoločnosti

 3   Hudák Matej     Podniková kultúra leteckej spoločnosti

              Vplyv hospodárskej krízy na zamestnanosť leteckých
 4   Podoľáková Iveta
              spoločností

 5   Kasanová Zuzana   BSC metóda vo vybranej leteckej spoločnosti

              Kariérny rast absolventov stredných a vysokých škôl v
 6   Gaľová Lenka
              leteckej doprave
              Cesty zvyšovania bezpečnosti letovej prevádzky v komerčnej
 7   Bánovská Silvia
              leteckej doprave
              Zvyšovanie efektívnosti riadenia letovej prevádzky v
 8   Kováč Marek
              podmienkach vzdušného priestoru Európy
              Vplyv priestorovej navigácie na efektívnosť riadenia letovej
 9   Tichý Peter
              prevádzky
              Skúmanie príčin leteckých nehôd pri priblíţení a pristáti
 10 Baňák Rastislav
              lietadiel

 11 Sabo Jozef       Vyuţitie palubných FMS k efektívnemu vykonávaniu letov

 12 Lukačko Martin     Vyuţitie www stránok k dodatočnému samovýcviku RLP

              Efektívnosť prepravy cestujúcich vo vybraných leteckých
 13 Ontko Jaroslav
              spoločnostiach
              Perspektívy nízkonákladových leteckých spoločností v
 14 Ondrušková Alţbeta
              súčasnej dobe

 15 Pappová Edina     Moţnosti rozvoja leteckých spoločností v Slovenskej republike

 16 Ferjak Roman      Ekonomické aspekty leteckých prác v poľnohospodárstve

 17 Strukan Richard    Problémy nákupu leteckej techniky v leteckých spoločnostiach

 18 Vinca Erik       Hlavné smery vývoja dopravných lietadiel v súčasnej dobe
             Efektívnosť prepravy nákladov vo vybraných leteckých
19 Gancarčíková Monika
             spoločnostiach

20 Szabóová Petra     Metódy výberu zamestnancov v leteckých spoločnostiach

             Fyziologicko-psychologické aspekty činnosti technikov údrţby
21 Kozák Tomáš
             lietadiel. Projekt pre e-learning
             Sociálno-pracovné aspekty činnosti technikov údrţby lietadiel.
22 Krištof Dominik
             Projekt pre e-learning
             Analýza systému vzdelávania zamestnancov vo vybranej
23 Héţeľová Gabriela
             firme

24 Kapraľová Mariana   Bezpečnosť leteckej prevádzky z pohľadu ľudského činiteľa.

25 Ulíková Dominika    Perspektívy rozvoja letiska Košice

26 Dancáková Gabriela   Analýza nástrojov marketingového mixu vo vybranej firme.

27 Čontofalský Ján    Význam a tvorba komunikačnej stratégie firmy

28 Šalamon Jozef     Tvorba stratégie malého podniku

             Súčasný stav vykonávania výcviku pilotov na vrtuľníkoch a
29 Pastír Marcel
             perspektívy ich vyuţitia

30 Mikulová Mária     Preprava na moderných letiskách sveta

31 Orosz Zdenko      Moderné letiská sveta

32 Vattaiová Andrea    Elektronická podpora výučby predmetu avionika

33 Štvartáková Tatiana  Cena ţivotného cyklu leteckých systémov

             Spôsoby a aplikácia priameho a nepriameho marketingu v
34 Ondo Ľuboslav
             leteckej spoločnosti

35 Maruničová Veronika  Optimalizácia procesu pri odbavovaní cestujúcich

             Vplyv mobbingu, lobbingu a bossingu na pracovné prostredie
36 Kontrošová Daniela
             v leteckých spoločnostiach
             Globálne distribučné systémy ako marketingový nástroj
37 Ivančáková Lucia
             leteckých spoločností

38 Michaľáková Veronika  Riešenie krízových situácií v leteckej spoločnosti

39 Nováčeková Liana    Gainsharing a jeho uplatnenie v leteckej doprave

40 Babej - Kmec Róbert  Investičné rozhodovanie a súvisiace riziká v leteckej doprave

41 Hudačková Júlia    Model rizikového prostredia leteckých dopravcov

42 Jacík Miroslav     Model rizikového prostredia letiskovej spoločnosti
43 Kocák Jaroslav    Model odmeňovania zamestnancov letiskovej spoločnosti

44 Pavlovičová Petra  Optimalizácia prevádzkových nákladov letiskovej spoločnosti

45 Hamiová Edita    Hodnotenie investičných projektov v leteckej doprave

            Vplyv ekonomickej integrácie Slovenska do Európskej únie na
46 Dudová Veronika
            finančnú situáciu letiskovej spoločnosti
            Riadenie podnikových rizík pri implementácii eura v leteckej
47 Bačová Mária
            doprave

48 Jačanin Martin    Riešenie finančnej krízy v prostredí letiskovej spoločnosti

49 Tkáčová Lenka    Metodika výcviku a činnosti zásahovej jednotky

50 Lešková Michaela   Európsky letecký priemysel

51 Porembová Veronika  Dôleţitosť konkurenčného spravodajstva pre letecké podniky

52 Franko Tomáš     Manaţment ţivotného cyklu leteckej techniky

            Moţnosti zapojenia sa leteckého priemyslu SR do projektov a
53 Valalik Vladimír
            dodávateľských reťazcov v rámci EÚ
            Ofsety ako dôleţitý nástroj podpory a rozvoja priemyslu
54 Šveda Peter
            Slovenskej republiky a leteckej výroby

55 Kundrát Stanislav  Výskumné programy a projekty v oblasti letectva v rámci EÚ

            Moţnosti vyuţitia sieťovej analýzy pri riadení letiskovej
56 Kandráčová Radka
            spoločnosti
            Moţnosti vyuţitia teórie hromadnej obsluhy pri optimalizácii
57 Galovičová Monika
            bezpečnostného systému letiska
            Analýza štruktúry a chovania letiskovej spoločnosti a moţnosti
58 Bartková Katarína
            jej optimalizácie
            Moţnosti vyuţitia simulačného modelovania pri optimalizácii
59 Palková Monika
            bezpečnostného systému letiska
            Moţnosti vyuţitia teórie hromadnej obsluhy pri optimalizácii
60 Rjabinčáková Jana
            systému obsluhy lietadiel
            Moţnosti vyuţitia systémovej analýzy a syntézy pri
61 Tóthová Katarína
            optimalizácii bezpečnostného systému letiska

62 Bratruová Michaela  Návrh metodiky merania emisii v letectve

            Perspektívne metódy merania, hodnotenia hluku a vibrácií v
63 Rusnák Tomáš
            letectve

64 Jedţelovská Lucia  Perspektívne metódy mapovania letísk

            Návrh opatrení na bezpečnú prepravu nebezpečných vecí
65 Pillar Martin
            civilným letectvom

66 Muľar Vladimír    Perspektívne spôsoby riadenia logistiky v letectve
67 Kováčová Lenka    Optimalizácia paletizácie a kontajnerizácie v leteckej doprave

68 Prekop Peter     Perspektívne logistické technológie v letectve

69 Geletková Ivana   Návrh metodiky colného konania v letectve

70 Raščáková Monika   Moţnosti financovania rozvoja letísk

71 Beloveţčík Dávid   Návrh merania hluku v letectve

72 Petulová Hana    Reklamačný poriadok v civilnom letectve

73 Pecušová Petra    Moţnosti komerčných aktivít civilného letiska

74 Vašová Miriama    Analýza poţiadaviek na odbavovacie plochy letiska

            Moţnosti modernizácie systémov na spracovanie batoţín a
75 Dianišková Eva
            leteckého nákladu

76 Vešelíny Ferdinand  Bezpečnostné riziká a spôsoby ochrany letiskového perimetra

            Metodika školení a výcviku bezpečnostného personálu
77 Wieserová Rita
            civilných letísk

78 Vargová Jana     Analýza odletových činností a postupov na civilných letiskách

79 Rusnáková Mária   Analýza príletových činností a postupov na civilných letiskách

            Letiskové automatizované systémy triedenie batoţín na
80 Eperješi Matúš
            letiskách

81 Eperješi Tomáš    Plánovanie rozvoja civilného letiska

82 Forgáč Martin    Rozbor faktorov a činiteľov v etape výstavby civilného letiska

83 Sliačan Daniel    Terorizmus a informačné systémy v leteckom podniku

84 Slovenská Nikola   Zálohovacie technológie v prostredí počítačových sietí

            Moţnosti vyuţitia počítača SUN Microstation ULTRA 10 v
85 Perţeľ Michal
            chránenej privátnej podsieti LF
            Moţnosti vyuţitia smerovača CISCO 2600 pri vytvorení
86 Rajnec Jakub
            chránenej privátnej podsiete na LF
            Technické prostriedky pre riadenie a zabezpečenie letovej
87 Kubíková Mariana
            prevádzky

88 Halčišinová Zuzana  Letecká doprava a jej miesto v dopravnej sústave

            Zvyšovanie úrovne bezpečnosti pri pouţití protizráţkových
89 Ševčíková Tímea
            systémov

90 Maník Jakub     Letecká doprava v strednej Európe
91 Vološinová Ivana    Bezpečnosť všeobecného letectva a prístupy k jej zvýšeniu

              Postupy uplatňované pri usporiadaní a riadení toku letovej
92 Kovács Kristián
              prevádzky
              Technické zabezpečenie prevádzky letiska s moţnou
93 Čekan Filip
              optimalizáciou zásahu záchranných zloţiek
              Komunikácia pri riadení letovej prevádzky ako potenciálny
94 Svätokríţny Kamil
              zdroj konfliktov a moţnosti ich predchádzaniu

95 Fecková Erika      Systémy manaţérstva kvality v leteckej doprave

              Budovamie systému manaţérstva kvality v spoločnosti AVEX,
96 Miháľová Lucia
              s.r.o.
              Certifikácia systému manaţérstva kvality zariadenia
97 Plátková Ingrid
              sociálnych sluţieb
              Certifikácia environmentálneho manaţérskeho systému vo
98 Popeličová Denisa
              výrobnej organizácii
              Budovanie systému manaţérstva kvality v sociálnych
99 Šoltísová Zuzana
              sluţbách

100 Várkoly Karol     Firemná kultúra a environmentálny manaţérsky systém

101 Kovácsová Denisa    Ekonomický prínos integrácie ţelezničných spoločností v SR

102 Sovičová Miroslava   Ekonomické aspekty vytvorenia novej prevádzky

              Podpora malých a stredných podnikov v inkubátoroch na
103 Hrušková Lucia
              Slovensku

104 Mazancová Denisa    Porovnanie E-shopu s tzv. "Kamennými" predajňami

105 Vajdelová Martina   Finančná analýza vybraných výrobcov leteckej techniky

106 Gavalier Tomáš     Aerológia v Gánovciach, história, súčasnosť a budúcnosť

              Frekvencia výskytu nebezpečných poveternostných javov a
107 Oros Slavomír
              ich súvis s otepľovaním

108 Cigánová Miroslava   Vplyv jednotlivých druhov oblakov na leteckú prevádzku

              Analýza moţnosti rozvoja leteckej dopravy na Východnom
109 Perexta Tomáš
              Slovensku
              Analýza kvality poskytovaných sluţieb v rámci odbavovacieho
110 Dzurňáková Petra
              procesu cestujúcich na letisku

111 Palguta Michal     Špeciálne technológie opráv porúch letiskových plôch

112 Mihaliková Miroslava  Dopravná politika štátu

113 Várady Ján       Poţiadavky na výstavbu letiskového CB krytu

              Vyuţívanie informačných technológií v obchodno-
114 Szotáková Andrea
              prevádzkových činnostiach leteckých dopravcov
             Vyuţitie programového vybavenia mobilných telefónov, PDA a
115 Fecko Tomáš
             smartphónov manaţérom leteckého podniku

116 Bobot Peter      Optimalizácia leteckého prepravného procesu

117 Bačová Veronika    Analýza leteckých nehôd

118 Balčíková Beáta    Letecká udalosť a jej následky

119 Argalašová Jana    Vznik a vývoj krízového manaţmentu

             Vznik krízových situácií v leteckej doprave ako dôsledok
120 Hudák Michal
             pôsobenia rôznych faktorov

121 Bubanec Miroslav   Ochrana vzdušného priestoru Slovenskej republiky

122 Čačko Richard     Príčiny vzniku krízových situácií v letectve

123 Jungová Jana     Bezpečnostný manaţment a jeho realizácia v leteckej doprave

124 Gembalová Beáta    Krízové javy v leteckom priemysle a ich riešenie

125 Sirkovská Mária    Miesto a úlohy bezpečnostného manaţmentu na letisku

             Krízový manaţment v leteckom priemysle a perspektíva jeho
126 Borovská Petra
             ďalšieho smerovania

127 Mojdisová Alexandra  Aliancie, zdruţenia a organizácie v leteckej nákladnej doprave

128 Huňady Martin     Spolupráca leteckých spoločností v globálnych zoskupeniach

129 Horčičiaková Monika  Spolupráca leteckých spoločnosti

             Dopravné lietadlá na prepravu vládnych činiteľov v USA a
130 Gerbel Ondrej
             Rusku

131 Řeháček Martin    Letecký prepravný proces spoločnosti Ryanair

132 Mulač Vladimír    Pozemná obsluha lietadiel európskych letísk

133 Mihok Denis      Proces marketingového plánovania vo vybranom podniku

134 Fottová Lívia     Strategické plánovanie vo vybranom podniku

135 Melkusová Jana    Moţnosti vyuţitia outsourcingu v podniku

136 Koľveková Jana    Problematika odpisov vo vybranej spoločnosti

             Metodický postup výcviku posádok pre lietadlo A320 pre lety
137 Packo Tomáš
             podľa prístrojov
               Moţnosti tvorby didaktických testov v predmete riadenie
138 Balajthyová Lucia    letovej prevádzky s pouţitím software pre elektronické
               testovanie
139 Dufalová Martina     Analýza procesu tvorby letového poriadku

140 Horváthová Martina    Tvorba cenovej ponuky a zdroje trţieb leteckách spoločností

141 Ferencová Hana      Hlavné a doplnkové činnosti leteckých dopravcov

               Analýza ukazovateľov pre porovnanie a hodnotenie leteckých
142 Géciová Anna
               dopravcov
               Marketing a cenotvorba a ich vplyv na dopyt v leteckej
143 Goceliaková Stanislava
               doprave

144 Vaculiková Jana     Publikovanie leteckých informácií na letiskách v SR

145 Molnár Matúš       Nové trendy v bezpečnosti civilných letísk

146 Šestáková Jana      Komunikácia krízového manaţmentu na letiskách v SR

147 Halecká Petra      Psychologické faktory ovplyvňujúce výkonnosť ATC

148 Lerchová Miroslava    Analýza komfortu na letiskách v SR

149 Ihrická Iveta      Analýza finančného riadenia vybranej firmy

150 Baltesová Jana      Hygiena pracovného prostredia pilota

               Moţnosti skvalitnenie komunikácie lietajúceho a leteckého
151 Antoţyová Zuzana
               personálu

152 Seman Tomáš       Kognitívne schopnosti ako základ CRM


153 Gajdoš Stanislav     Moţnosti skvalitnenia komunikácie pilota a ATC

               Analýzy štruktúry anglických viet z oblasti Letecká
154 Frischová Monika
               meteorológia; slovník odborných termínov
               Analýza a porovnanie pouţívania medzinárodnej odbornej
               terminológie v anglických a slovenských odborných textoch z
155 Samseliová Ivana
               oblasti Pátracia a záchranná sluţba; slovník odborných
               termínov
               Porovnanie a analýza anglickej odbornej terminológie z oblasti
               Ekológia letísk a ochrana pred nebezpečnými látkami a
156 Suchá Anna
               Ochrana letísk pred nezákonnými činmi a terorizmom; slovník
               odborných termínov

               Analýza a frekvencia anglických odborných termínov, ktoré
157 Vinterová Barbora    nemajú slovenský ekvivalent z oblasti Medzinárodné letecké
               právo; slovník odborných termínov
             Analýza vedomostí odbornej slovnej zásoby v anglickom
             jazyku z oblasti Základy eletkrotechniky a elektroniky u
158 Muchová Zuzana
             študentov jednotlivých fakúlt Technickej univerzity v
             Košiciach; slovník odborných termínov

             Analýza a frekvencia pouţívania anglických odborných
159 Hoffmann Tomáš    termínov z oblasti Ekonomika leteckej dopravy; slovník
             odborných termínov

             Koncepcia moţného vyuţitia malých UAV pre záchranné
160 Baltesová Lenka
             sluţby a hasický zbor
             Marketing leteckej spoločnosti v podmienkach hospodárskej
161 Balogh Jozef
             krízy

162 Mlynár Marcel    Manaţérske techniky a ich vplyv na riadenie letiska

163 Takáčová Andrea   Organizačná kultúra letísk

             Vplyv materiálneho prostredia a imidţu leteckej spoločnosti na
164 Birnsteinová Lucia
             jej zákazníkov
             Ekonomické aspekty prevádzky leteckej zabezpečovacej
165 Bencová Katarína
             techniky
             Letecká zabezpečovacia technika typu MLS pre presné
166 Mochnacká Lenka
             priblíţenie na pristátie
             Vplyv leteckej zabezpečovacej techniky na bezpečnosť letovej
167 Szabó Alexander
             prevádzky
             Ekonomické aspekty preávdzky budúcej leteckej
168 Jurovská Tímea
             zabezpečovacej techniky

169 Becaverová Andrea  Relatívna navigácia v komunikačnej sieti letectva

             Druţicové navigačné systémy pre presné priblíţenie na
170 Hudáková Pavla
             pristátie

171 Fortuňák Ján     3D model mesta Košice v systéme Google Earth


172 Horvat Martin    6 Mach - X-51A Waverider najrýchlejšie lietadlo v súčasnosti

173 Šefarová Zuzana   Databáza medzinárodných letísk a leteckých spoločností 2010

             Vplyv firemnej kultúry na motiváciu a výkonnosť pracovníkov
174 Mesároš Marián
             letísk
             Variabilita a nastavenia SW balíkov Office v manaţérskom
175 Ontko Michal
             informačnom systéme leteckého podniku
             Algoritmus zavádzania noriem ISO v manaţmente leteckého
176 Harman Tomáš
             podniku
             Optimalizácia komunikačného SW a HW v manaţmente
177 Mati Lukáš
             leteckého podniku
             Optimalizácia spracovania textovej dokumentácie v
178 Michalovová Ivana
             manaţmente leteckého podniku
             Hardvérové vybavenie v informačných systémoch
179 Rupp Bohuslav
             manaţmentu leteckého podniku
180 Banik Monika        Bezpečnosť a analýza rizík v leteckej doprave

                Analýza viacvýznamovosti odborných termínov z oblasti
181 Bakajszová Beáta      Infraštruktúra leteckej dopravy, ktoré sa uvádzajú v anglických
                výkladových slovníkoch; slovník odborných termínov

182 Leško Lukáš         Pouţitie redakčného systému v podmienkach Leteckej fakulty

183 Haburčák Anton       Budúcnosť vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej sluţby

184 Hyblárová Lenka       Výber zamestnancov do leteckých spoločností

185 Škvarlová Anna       Zimná údrţba letiska Košice

186 Širotníková Ľudmila     Vplyv výbuchu sopky na leteckú dopravu

187 Strassburgerová Vladimíra  Výcvik leteckých posádok v problematike ľudský faktor

188 Kvaka Ondrej        Koncepcia vyuţitia malých UAV v monitorovaní dopravy

                Moţnosti a problémy vyuţitia malých UAV pri monitorovaní a
189 Rak Lukáš
                ochrane priestoru letiska

190 Remeňák Štefan       Fotovoltaické systémy a ich aplikácia na letiskách

191 Klasovská Radoslava     Interný audit ako nástroj riadenia kvality organizácie

                Meranie a vyhodnocovanie prevádzkových náhodných
192 Tomášková Jana
                procesov letiskovej spoločnosti
                Vyuţitie informačných technológií manaţérom leteckého
193 Moňoková Martina
                podniku
                Analýza legislatívnych aspektov personálnej bezpečnosti v
194 Mrázová Mária
                civilnom letectve

195 Lukáčová Katarína      História, súčasnosť a perspektívy vývoja letísk na Slovensku

                Moţnosti financovania leteckej infraštruktúry prostredníctvom
196 Dezsöová Csilla
                fondov Európskej únie

197

198

199

200

201
OVÝCH PRÁC
 1
             Vedúci
       Bereţný Štefan

       doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

       doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

       doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

       doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

       doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.

       doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

       doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

       doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

       doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

       doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

       Ing. Ľubomír Fábry, PhD.

       doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

       doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

       doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

       doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

       doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

       doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.

RSDr. Juraj Čeklovský

Imrich Harčár

Imrich Harčár

Imrich Harčár

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Alexandra Darabošová

Ing. Alexandra Darabošová

Ing. Alexandra Darabošová

Ing. Alexandra Darabošová

Ing. Alexandra Darabošová

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.
Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Imrich Harčár

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.
Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Radko Šulej, PhD.

Ing. Jozef Galanda, PhD.

Ing. Jozef Galanda, PhD.

Ing. Jozef Galanda, PhD.

Ing. Juraj Vagner

Ing. Juraj Vagner

Ing. Juraj Vagner

Ing. Juraj Vagner
Ing. Juraj Vagner

Ing. Juraj Vagner

Ing. Ľubomír Fábry, PhD.

Ing. Ľubomír Fábry, PhD.

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Peter Koščák

Ing. Peter Koščák

Ing. Peter Koščák

Ing. Peter Koščák

Ing. Peter Koščák

Ing. Radko Šulej, PhD.
Ing. Radko Šulej, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Robert Klír, PhD.

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Róbert Rozenberg

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Stanislav Ďurčo, PhD.
Ing. Stanislav Ďurčo, PhD.


Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan

Mgr. Peter Čekan


Mgr. Peter Čekan


PhDr. Anna Čekanová, PhD.PhDr. Anna Čekanová, PhD.
PhDr. Anna Čekanová, PhD.
PhDr. Anna Čekanová, PhD.
PhDr. Anna Čekanová, PhD.
PhDr. Anna Čekanová, PhD.prof. Ing. Jozef Blaţek, KLP

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

Ing. Rudolf Šestina

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.


RNDr. Peter Szabó


RNDr. Peter Szabó

RNDr. Peter Szabó

RNDr. Viera Mislivcová, PhD.

Ing. Pavol Sedlák

Ing. Pavol Sedlák

Ing. Pavol Sedlák

Ing. Pavol Sedlák

Ing. Pavol Sedlák
Ing. Ján Piľa, PhD.


PhDr. Anna Čekanová, PhD.


RNDr. Peter Szabó

PaedDr. Jozef Pohovej

PaedDr. Jozef Pohovej

PaedDr. Jozef Pohovej

PaedDr. Jozef Pohovej

Ing. Róbert Rozenberg

prof. Ing. Josef Blaţek, CSc.

prof. Ing. Josef Blaţek, CSc.

prof. Ing. Josef Blaţek, CSc.

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Ing. Radko Šulej, PhD.

Ing. Marián Hocko, PhD.

Ing. Ján Piľa, PhD.

Ing. Ivan Pezlár
             TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
                    Letecká fakulta
              Katedra manažmentu leteckej prevádzky


                   PREHĽAD TÉM DIPLOMOVÝCH PRÁC
                       AR 2010 / 2011

Študijný odbor:      Doprava
Študijný program:     Riadenie leteckej dopravy
Forma štúdia:       externá

P.č.      Študent           Téma diplomovej práce
              Časová analýza meškaní letov na Košickom letisku v období
 1   Baláţová Anna
              2006 - 2009
              Vplyv hospodárskej krízy na nezamestnanosť pracovníkov
 2   Antalová Dana
              leteckých spoločností

 3   Barabasová Jana   Vplyv stresu na výkonnosť lietajúceho personálu

 4   Benko Jozef     Analýza a porovnanie letúňov registrátorov

 5   Bérešová Martina  Zobrazovacie systémy v kabíne lietadla

              Analýza a porovnanie leteckej a neleteckej rádiovej
 6   Bernáthová Lucia
              komunikácie; slovník najčastejšie pouţívaných fráz

 7   Bertha Marek    Návrh zhodnocovania odpadov v letectve

 8   Bonk Ivan      Internetová encyklopédia európskych letísk

 9   Bonková Ivana    Právne podmienky podnikania v civilnej leteckej doprave

10 Bosák Milan       Virtuálny superpočítač a grid technológie

11 Brezovský Igor     Moţnosti vyuţitia bezpilotných prostriedkov v rezorte MV SR

              Moţnosti vyuţitia lineárneho programovania pri optimalizácii
12 Čimborová Jana
              dopravných úloh vo firme Lesy SR, a.s., Čadca

13 Čisláková Ladislava   Vesmírne inţinierstvo

14 Čokina Peter      Procesy verejného obstarávania v logistike letectva

              Analýza a porovnanie hydroplánov, obojţivelníkov a
15 Dankóová Erika
              ekranoplánov svetových výrobcov

16 Derbaľ Milan      Monitorovanie štátnej hranice bezpilotnými prostriedkami

              Moţnosti vyuţitia systémovej analýzy a syntézy pri návrhu
17 Dezso Tibor
              zmien vybranej organizácie

18 Dolanský Miloš     Bezpečnostné zloţky na letisku
19 Domonkošová Jana      Moţnosti vrtuľníkov pri monitorovaní štátnej hranice

               Moţnosti vyuţitia biometrie v kontrolných a identifikačných
20 Dorocák Martin
               procesoch

21 Dragošeková Martina    Moţnosti zniţovania hluku v leteckej doprave

22 Eliášová Viktória     Výškové systémy lietadla

               Súčinnosť zloţiek Policajného zboru SR s prevádzkovateľmi
23 Falatková Renáta
               letísk pri zabezpečovaní leteckej dopravy
               Postupy a kontrola kvality prostriedkov na odmrazovanie
24 Faltinová Jolana
               lietadiel
   Ferencová Ujjobbagyová
25              Analýza prostredia bezpečnostných rizík na letiskách
   Lenka

26 Foriš Martin        Moţnosti zniţovania hluku v prevádzke letísk

               Moţnosti vyuţitia systémov na spracovanie radarových a
27 Girmanová Katarína
               letových dát

28 Gunglová Renáta      Ţivelné pohromy a moţnosti vyuţívania európskych fondov

               E-learning pre technické a legislatívne prostriedky
29 Hájik Vojtech
               zabezpečovania letiskovej ochrany

30 Hronský Maroš       Super terorizmus verzus letecká doprava

31 Hruščáková Štefánia    Komerčná preprava vojenských jednotiek a materiálov

32 Chmelo ľubomír       Galéria 3D objektov mesta Košice

33 Iľaščíková Monika     Údrţba letiska Bratislava

               Nebezpečné poveternostné javy a ich vplyv na leteckú
34 Jánoš Jaroslav
               dopravu
               Analýza a porovnanie anglických odborných termínov v
35 Jánošíková Petra      rôznych publikáciach zameraných na ľudský faktor, slovník
               odborných termínov.
36 Jaššová Aneta       Bezpečnostná ochrana medzinárodného letiska

               Monitorovanie pohybu osôb na palube dopravného lietadla s
37 Juhás Michal
               vyuţitím priemyselnej televízie
               Zvyšovanie kvalitatívnych štandardov na letisku pre cieľových
38 Kallová Katarína
               zákazníkov
               Analýza faktorov ovplyvňujúcich kapacitu letových
39 Kavka Pavol
               prevádzkových sluţieb na letisku Košice
               Sadzba a typografia pri tvorby dokumentov manaţérom
40 Kočiš František
               leteckého podniku
               Optimalizácia prostriedkov na pozemnú obsluhu lietadiel
41 Kočišová Lucia
               vzhľadom k danému typu lietadla
               Modelovanie kauzálnych máp konkurencieschopnosti
42 Kohút Martin
               vybraného leteckého podniku
             Analýza a porovnanie výkonnosti letísk štátov Slovenská
43 Kolníková Lívia
             republika, Česká republika, Maďarsko, Poľsko
             Bezpečnostný projekt informačného systému leteckej
44 Kontúrová Andrea
             spoločnosti

45 Kučerová Petra    Reklamačné riadenie produktu

             Zabezpečenie PC leteckého manaţéra pred vonkajšími
46 Lechman Martin
             infiltráciami

47 Leysek Marián     Hluk v leteckej prevádzke

48 Ľorková Lucia     Zhodnotenie marketingovej stratégie spoločnosti ČSA, a.s.

49 Madurová Daniela   Likvidácia poistnej udalosti v leteckej doprave

50 Marhevská Marianna  Manaţment procesov počas odbavenia lietadla

             Hodnotenie projektov a zákaziek v procese obstarávania
51 Matiaščik Richard
             lietadiel

52 Miškaninová Mariana  Pracovná sila ako významný činiteľ hospodárenia podniku

             Perimetrické systémy detekcie neoprávneného vstupu na
53 Miţik Jaroslav
             letisko

54 Molnárová Martina   Analýza leteckej techniky osobnej dopravy Ruska


55 Mošková Mária     Logistický proces na letisku


56 Múdra Mária      Vyuţitie manaţérskej informatiky v leteckom podniku

57 Murinová Zuzana    Poistenie leteckých rizík

             Právne podmienky vo výkone civilnej leteckej dopravy v
58 Oczeáková Michaela
             Slovenskej republike

59 Ondrušová Eva     Spôsob dosahovania vyššej rentability v podniku

             Poţiadavky na kvalitu personálu a technického vybavenia
60 Ontková Júlia
             LPS a ich vplyv na bezpečnosť leteckej prevádzky
             Moţnosti vyuţitia spôsobu priblíţenia plynulým klesaním vo
61 Opremčák Marián
             vzdušnom priestore SR

62 Paholková Miriam   Vybrané aspekty financovania leteckej spoločnosti

63 Palenčárová Mária   Výhody a nevýhody rozdelenia SPP na dcérske spoločnosti

64 Petrášová Katarína  Zvyšovanie kvality poskytovania hotelových sluţieb


65 Pindrochován Anna   Analýza povojnovej transportnej leteckej techniky Ruska
             Integrácia bezpilotných lietadlových systémov do letovej
66 Pokorná Lenka
             prevádzky

67 Porubská Monika    Príručka kvality a jej spracovanie

             Moţnosti zvýšenia efektívnosti systému vnútropodnikovej
68 Rigdová Mária
             kontroly

69 Rusnačková Zuzana   Inteligentné dopravné systémy

70 Sabanová Stanislava  Firemná kultúra na letisku Košice

             História leteckej spoločnosti a porovnanie technicko-
71 Samková Jana
             ekonomických parametrov lietadlovej flotily ČSA
             Analýza a porovnanie výkonnosti letísk štátov Nórsko,
72 Sedláčeková Katarína
             Švédsko, Fínsko, Dánsko
             Úlohy bezpečnostných zloţiek pri ochrane civilného letectva
73 Schnitzer Dušan
             pred bombovým ohrozením

74 Smorada Jaroslav    Vyuţívanie informačných technológií v leteckej prevádzke

             Trendy vyuţívania informačných technológií v leteckých
75 Spišáková Zuzana
             podnikoch

76 Srňanský Marek     Návrh metodiky cenotvorby letiskových poplatkov

             Korelácia SW a HW vybavenia v informačných systémoch
77 Stolárik Ľuboš
             manaţmentu leteckého podniku
             Budovanie integrovaného manaţérskeho systému v
78 Suchá Zdena
             spoločnosti REFRAKO, s.r.o.
             Meranie dráhovej dohľadnosti rozptylomerom a
79 Šamková Monika
             transmisometrom na letisku Košice
             Multimediálny SW v manaţérskom informačnom systéme
80 Šebeščák Juraj
             leteckého podniku
             Generický model zefektívnenia výkonu detekčnej kontroly
81 Šemega Radoslav
             batoţín a tovarov na civilných letiskách

82 Šidliková Magdaléna  Návrh monitoringu cudzorodých látok na letisku

83 Škrabová Ivona     Návrh systému riadenia logistiky v letectve

             Moţnosti vyuţitia lineárneho programovania pri optimalizácii
84 Šmihuľa Peter
             bezpečnostného systému letiska
             Chyby spôsobené nesprávnou komunikáciou medzi pilotom a
85 Šolcová Daniela
             ATC

86 Šuca Ľuboš       Hospodárske krízy vo svete a ich vplyv na dopravu

87 Takáč Patrik      Rizikový plán vybranej spoločnosti

             Riadenie prevádzkových kapacít letísk s pravidelnou leteckou
88 Thinschmidt Róbert
             prevádzkou
             Cesty zefektívnenia činnosti pracovníkov bezpečnostnej
89 Urigová Henrieta
             ochrany letiska
90 Valentová Michaela  Vplyv ţivelných pohrôm na leteckú dopravu

             Udrţanie kvality ľudských zdrojov leteckej spoločnosti v čase
91 Vaňúrová Lucia
             hospodárskej recesie

92 Vilk Radovan     Mechanizačné prostriedky pre nákladku a výkladku lietadiel

             Legislatívno-prevádzkové podmienky zavádzania moderných
93 Virdzeková Beáta
             prostriedkov detekcie a kontroly na civilných letiskách

94 Vrškový Martin    Prístrojová informatizácia v kabíne lietadla

95 Ţarnovský Peter    Komplexný bezpečnostný systém letiska

96 Szanyi Július     Aplikácia open source softvéru v leteckom podniku

97 Senaj Rudolf     Ochrana pred únikom informácii v leteckom podniku

98 Szapola Martin    Letecká zabezpečovacia technika - rádionavigačné systémy

99 Krajňák Marián    Zásah pri havárii kritického typu lietadla na letisku Košice

100 Mata Rudolf     Aktuálne problémy bezpečnosti letísk

             Efektivita prevádzky leteckých dopravcov v zoskupení STAR
101 Eged František
             ALLIANCE

102 Alezárová Emília   Medzinárodné zmluvy a dohovory v civilnej leteckej doprave

103 Mezejová Alexandra  Civilná letecká doprava v medzinárodnom práve

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113
114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137
138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161
162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185
186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201
OVÝCH PRÁC
11
             Vedúci
       Bereţný Štefan

       prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

       Mgr. Peter Čekan

       Ing. Ján Kabát, PhD.

       Ing. Róbert Bréda, PhD.

       PhDr. Anna Čekanová, PhD.

       Ing. Ján Ferenc, PhD.

       Ing. Jozef Galanda, PhD.

       JUDr. Ján Šofranko

       RNDr. Peter Szabó

       doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

       Ing. Ján Bačík, CSc.

       Ing. Ján Piľa, PhD.

       Ing. Ján Ferenc, PhD.

       Ing. Ján Kabát, PhD.

       doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

       Ing. Ján Bačík, CSc.

       PaedDr. Jozef Pohovej
doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

RSDr. Juraj Čeklovský

RNDr. Eva Komová, PhD.

Ing. Róbert Bréda, PhD.

RSDr. Juraj Čeklovský

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Vladimír Begera, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Stanislav Ďurčo, PhD.

Ing. Luboš Socha, PhD.

doc. Ing. Václav Moucha, CSc.

Ing. Robert KLÍR, PhD.

doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

RNDr. Peter Szabó

PaedDr. Jozef Pohovej

Ing. Luboš Socha, PhD.

PhDr. Anna Čekanová, PhD.

PaedDr. Jozef Pohovej

Ing. Jozef Vojtko

Ing. Vladimír Begera, PhD.

doc. Ing. Ján Bálint, CSc.

Ing. Radko Šulej, PhD,

Ing. Ján Ferenc, PhD.

doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
doc. Ing.František Adamčík, CSc.

Ing. Miroslav Štancl

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Miroslav Štancl

PaedDr. Jozef Pohovej

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Luboš Socha, PhD.

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Jozef Vojtko

Ing. Ján Kabát, PhD.


prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.


Ing. Radko Šulej, PhD,

RSDr. Juraj Čeklovský

JUDr. Šofranko

Ing. Pavol Bajusz

doc. RNDr. František Olejník, CSc.

Ing. Stanislav Ďurčo, PhD.

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Luboš Socha, PhD.


Ing. Ján Kabát, PhD.
Ing. Ivan Koblen, CSc.

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Pavol Bajusz

Ing. Peter Koščák

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Róbert Rozenberg

doc. Ing.František Adamčík, CSc.

PaedDr. Jozef Pohovej

Ing. Radko Šulej, PhD,

Ing. Radko Šulej, PhD,

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Pavol Sedlák

Ing. Luboš Socha, PhD.

Ing. Peter Kandráč, PhD.

Ing. Pavol Sedlák

Ing. Jozef Vojtko

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Ferenc, PhD.

Ing. Ján Bačík, CSc.

Mgr. Peter Čekan

Ing. Rudolf Šestina

Ing. Alica Hutníková, PhD.

Ing. Martin Jezný, PhD.

doc. RSDr. Ján Poprenda, CSc.
PaedDr. Jozef Pohovej

prof. Ing. Michal Pruţinský, CSc.

PaedDr. Jozef Pohovej

Ing. Ján Kolesár, PhD.

Ing. Róbert Bréda, PhD.

Ing. Jozef Vojtko

Ing. Radko Šulej, PhD,

Ing. Radko Šulej, PhD,

prof. Ing. Milan Dţunda, CSc.

doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

Ing. Rudolf Klecun, PhD.

JUDr. Vladimír Janočko

JUDr. Vladimír Janočko
                        Bakalárske práce


           Pracovné prostredie na odbavovacích plochách
Borov Vincent
           Monitorovanie zmien vonkajšieho prostredia na výkonnosť
           leteckej spoločnosti
Štefan Paľo

           Súčasné prístupy k plánovaniu na letisku
Šimo Andrej
Mruškovičová Lucia  Virtuálna paluba lietajúceho prostriedku


           Moţnosti optickej navigácie malých bezpilotných prostriedkov           Súčasný stav GPS navigácie miniatúrnych prostriedkov           Súčasný stav miniaturizácie inerciálnych navigačných
           jednotiek

           Technické aspekty vyuţitia bezposádkových leteckých
           platforiem v civilných aplikáciách

           Moţnosti vyuţitia rozširujúcich satelitných systémov pri
           navigácii lietadiel


           Súčasný stav a trendy rozvoja zabezpečenia statických a
           pohybujúcich sa objektov

           Nároky na manaţérov v letectve a ich zdokonaľovanie sa
           prostredníctvom kurzov
           Vplyv svetovej finančnej krízy a terorizmu na letiská
           Pracovné poţiadavky na zamestnancov letiska a personálne
           obsadzovanie pracovných miest
práce                                  Diplomov


     Mgr. Peter Čekan
                       DŠ

    doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.


    doc. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.


    Ing. Jozef Galanda, PhD.
                          Kontrošová Daniela

    prof. Ing. Jozef Blaţek, CSc.    doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.    doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.


    Ing. Katarína Draganová


    Ing. Katarína Draganová    Ing. Pavol Lipovský


    Ing. Lucia Iľaščíková

    Ing. Lucia Iľaščíková

    Ing. Lucia Iľaščíková
             Diplomové práce

Moţnosti vyuţitia simulačného modelovania pri riadení
                                 Ing. Ján Bačík, CSc.
letiskovej spoločnosti

Meranie a vyhodnocovanie prevádzkových náhodných
                                Ing. Ján Bačík, CSc.
procesov letiskovej spoločnosti


Informačný portál LF na báze CMS systémov           Ing. Jozef Galanda, PhD.

Vplyv mobbingu, lobbingu a bossingu na pracovné prostredie
                               Ing. Alexandra Darabošová
v leteckých spoločnostiach
Výskum efektívnosti jazykových cvičení pri štúdiu anglickej
odbornej leteckej terminológie z oblasti Údrţba a opravy   PhDr. Anna Čekanová, PhD.
lietadiel
Analýza a porovnanie pouţívania anglickej odbornej
terminológie z oblasti Konštrukcia lietadiel a leteckých
                               PhDr. Anna Čekanová, PhD.
motorov v britskej a americkej angličtine; slovník odborných
termínov
Analýza a špecifiká anglických odborných termínov z oblasti
Informačné technológie v letectve pri preklade z anglického do PhDr. Anna Čekanová, PhD.
slovenského jazyka; slovník odborných termínovAnalýza pouţívania určitých a neurčitých členov v anglických
odborných textoch zameraných na Personálne a finančné     PhDr. Anna Čekanová, PhD.
zabezpečenie leteckej dopravy; slovník odborných termínov

Analýza výskytu odborných termínov z oblasti Prevádzkové
zabezpečenie letísk v prekladových anglicko-slovenských    PhDr. Anna Čekanová, PhD.
slovníkochAnalýza pouţívania odbornej angličtiny pracovníkmi
                                PhDr. Anna Čekanová, PhD.
prevádzky letísk a prevádzky lietadiel na Slovensku
Superpolynomiálne algoritmy a informačná bezpečnosť      RNDr. Peter Szabó
Siemens Airport Center - letisko budúcnosti          RNDr. Peter Szabó
Tabuľkové procesory a ich nastavenia v manaţérskom
                                Ing. Pavol Sedlák
informačnom systéme leteckého podniku
Relevancia modulov KLIS - Komplexného letiskového
                                Ing. Pavol Sedlák
informačného systému
Normy ISO v intergrovanom manaţérskom systéme leteckého
                                Ing. Pavol Sedlák
podniku
Moţnosti a problémy vyuţitia malých UAV pri monitorovaní a
                                prof. Ing. Jozef Blaţek, CSc.
ochrane priestoru letiska
Koncepcia vyuţitia malých UAV v monitorovaní dopravy      prof. Ing. Jozef Blaţek, CSc.
Koncepcia vyuţitia malých UAV pre záchranné sluţby a
                                prof. Ing. Jozef Blaţek, CSc.
hasičský zbor
Analýza moţností vyuţitia malých UAV pre policajné sluţby   prof. Ing. Jozef Blaţek, CSc.
Konkurenčné prostredie v civilnom letectve a jeho analýza na
                               Ing. Lucia Iľaščíková
území SR
Podnikateľský plán letiska ako predpoklad
                               Ing. Lucia Iľaščíková
konkurencieschopnosti firmy
Zvýraznené témy je možné zvoliť ako bakalársku aj diplomovú prácu
Zvýraznené t

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5065
posted:12/24/2010
language:Slovak
pages:80