การปลูกตำลึง by Suthee

VIEWS: 4,358 PAGES: 5

									กรมสงเสริมการเกษตร
    2548
                                        หนา 1
      ตําลึง เปนผักพื้นบานที่คนทั่วไปรูจักกันมานาน   เปนผักที่มี
คุณคาทางโภชนาการมาก สามารถนําไปปรุงอาหารไดหลากหลายชนิด เชน
แกงจืด ตมจิ้มน้ําพริก ใสกวยเตี๋ยวและตมเลือดหมู เปนตน ในอดีตนั้นเราไม
จําเปน ตองปลูกตําลึงเอาไวรับประทานเอง เนื่องจากตําลึงมักพบเห็นทั่วไป
ตามเถาไมเลื้อยอื่น ตามพุมไมเตี้ยหรือพุมไมแหงตาย รวมทั้งขึ้นตามริม
รั้วบาน จนมีคํากลาวถึง “ ตําลึงริมรั้ว ” อยูเสมอ


      แตในปจจุบันเราไมคอยพบตําลึงตามริมรั้วอีกแลว จะเห็นก็เฉพาะ
ในที่รกรางวางเปลา หรือไมก็ตามสวนที่ปลูกตําลึงไวเพื่อการคา ซึ่งสามารถ
ทํารายไดอยางงามแกผูปลูกตําลึงขายเปนอยางดี
                          การปลูกตําลึง
                                    หนา 2
⇒ ลักษณะทางพฤกษศาสตร
                   ตําลึงเปนไมเถาเลื้อย เถาตําลึงมี
            ลักษณะกลม แยกเพศกันอยูคนละตน ปลายดอก
            แยกออกเปน 5 แฉก โคนติดกันเปนกรวย ผลมีรูปราง
            กลมรีคลายแตงกวาแตมีขนาดเล็กกวา ผลออนมี
            สีเขียวลายขาว เมื่อแกกลายเปนสีแดง ตําลึงเปน
            พืชที่ชอบน้ํา จะสังเกตเห็นวาในหนาแลงใบตําลึงจะ
            แคระแกร็น แตในหนาฝนยอดตําลึงจะออนอวบอิ่ม
            นารับประทาน ตําลึงออกดอกประมาณ
            เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม


⇒ คุณคาทางอาหาร
     ตําลึงเปนผักใบเขียวเขมมีคุณคาทางอาหารสูงมีทั้งเบตา – แคโรทีน
ที่ชวยลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจขาดเลือด ทั้งในแคลเซียม
และสารอาหารอื่น ๆ ที่พรอมกันมาชวยใหสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง
    ้
นอกจากนียังพบวา ตําลึงยังประกอบไปดวยเสนใย ที่มีความสามารถในการจับ
ไนไตรทไดดีที่สุด เมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น นี่เปนคุณลักษณะพิเศษของตําลึง
ที่มีเสนใยคอยจับไนไตรทเพราะจะเปนการลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งใน
กระเพาะอาหารได

⇒  การปลูกและการขยายพันธุ

      ตําลึงมีการปลูกและขยายพันธุได 2 วิธี คือ
      •  เพาะเมล็ด
      •  ปกชําดวยเถา
                         Document Title
                          การปลูกตําลึง
                                         หนา 3


       การเพาะเมล็ด

       มีวิธีการงาย ๆ ดังนี้
      เตรียมดินเหมือนปลูกผักทั่วไปผสมปุยชีวภาพหรือปุยคอกก็ได นํา
ผลตําลึงแกสีแดงแกะเอาเมล็ดออกมาโรยบนดินที่เตรียมไว โรยดินกลบหรือ
ใชใบไมแหงกลบบาง ๆ รดน้ําใหชุมเชาเย็น ตําลึงชอบดินชุมแตอยาใหแฉะ
เพราะจะเกิดโรคโคนเนาได

       เมื่อตนงอกขึ้นมาสักประมาณ 5 ซม. เริ่มมีมือเกาะใหทําคาง
( เนื่องจากตําลึงเปนไมเลื้อย จําเปนตองใชคาง เพื่อใหตําลึงไตขึ้นสูที่สูงเพื่อ
รับแสงแดด ) เหมาะที่สุดคือ ความสูงระดับ 1 เมตรขึ้นไป แตไมควรสูงเกิน
3 เมตร เพราะจะไมสะดวกในการเก็บยอดตําลึง โดยใชไมไผตนเล็ก 3 ตน ปก
เปน 3 เสา รอบปลายเชือกเขาไวดวยกัน ผูกดวยเชือกกลวยหรือเชือกปอ ใช
วัสดุที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ เพื่อชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอมอีกทางหนึ่ง
หรือหากมีรั้วไมระแนง ก็ถือโอกาสใชประโยชนโดยโรยเมล็ดไปตามริมรั้วเลย
ทีเดียว

      ตําลึงตองไดรับแสงแดดตลอดทั้งวัน ลมโกรกผานได ตําลึงจะ
สังเคราะหแสงแดดคายไอน้ําไดเต็มที่ ควรปลอยใหมดแดงขึ้น เพราะจะชวยกิน
เพลี้ยและแมลงที่จะมากัดกินตําลึง


       ปกชําดวยเถา

       การปลูกตําลึงเพื่อการคานั้นนิยมขยายพันธุดวยวิธีนี้ เนื่องจาก
ตําลึงจะเจริญเติบโตเร็วกวาการเพาะดวยเมล็ด

       วิธีการปกชํา

       ใหนําเถาที่แกพอสมควรมาตัดใหยาว 15 – 20 ซม. ปกชําในหลุม
ปลูกที่ไดเตรียมไวแลว( ลักษณะขั้นตอนการปลูกเหมือนกับหัวขอการเพาะ
เมล็ด ) พอเจริญเติบโตเต็มที่ประมาณ 1 เดือน ก็สามารถเก็บยอดมาปรุงอาหาร
ได                               การปลูกตําลึง
                                   หนา 4
      ทั้งนี้  เพื่อใหตําลึงแตกยอดใหมทยอยออกมาตลอดป ตองหมั่น
เก็บมาบริโภคอยูเสมอ ในขณะเดียวกันใหใสปุยคอก ชวยเพิ่มเติมอาหารในดิน
ประมาณเดือนละครั้ง ตองหมั่นรดน้ําสม่ําเสมอในหนาแลงและหนาหนาว
สวนหนาฝนจะเวนไดบางแตตองชวยรดน้ําในขณะที่ฝนทิ้งชวง
จัดทํา/เผยแพรโดย     :  กลุมสื่อสงเสริมการเกษตร
                สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี
                กรมสงเสริมการเกษตร
                           การปลูกตําลึง

								
To top