Docstoc

Základná škola Józsefa Kossányiho s VJM

Document Sample
Základná škola Józsefa Kossányiho s VJM Powered By Docstoc
					  Základná škola Józsefa Kossányiho s VJM
      Školská 22, 946 57 Svätý Peter,
Kossányi József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
   Iskola utca 22., 946 57 Szentpéter,
    Email: zs.vjm@zssvpeter.edu.sk
        IČO: 37861166
                          1
1   VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY                         9

1.1   VEĽKOSŤ ŠKOLY                                 9
1.2   CHARAKTERISTIKA ŢIAKOV                             9
1.3   CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU                     10
1.4   DLHODOBÉ PROJEKTY                              10
1.5   SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTMI                    11
1.6   PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO–TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY              11
1.6.1  ŠKOLA AKO ŢIVOTNÝ PRIESTOR                         12
1.6.2  PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
     12

2   CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU                13

2.1   CIELE A ÚLOHY VO VÝCHOVNO-VYUČOVACOM PROCESE NA PRVOM STUPNI ZŠ       13
2.2   PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY (VLASTNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA )       13
2.3   ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA                      14
2.3.1  SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY                             14
2.3.2  SLABÉ STRÁNKY:                               15
2.3.3  STUPEŇ VZDELANIA                              15
2.3.4  PROFIL ABSOLVENTA                              15
2.4   PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE                            15
2.5   ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŢIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI           15
2.6   ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM                         16

3   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA                     16

3.1   HODNOTENIE VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV PRÁCE ŢIAKOV                16
3.2   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV              17
3.3   HODNOTENIE ŠKOLY                               18

4   ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN                              19

V. ročník                                      19
VI. roročník                                     19
VII. ročník                                     19
VIII. ročník                                     20
IX. ročník                                      20

UČEBNÉ OSNOVY                                    21

JAZYK A KOMUNIKÁCIA                                 21

5 SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA NA 2.STUPNI ZŠ
S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM                            21                                           2
5.1  PRIEREZOVÉ TÉMY                              22
5.2  ROZŠIRUJÚCE UČIVO                             22
5.3  VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE A ÚLOHY ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ
LITERATÚRY                                    22
5.4 METÓDY, FORMY A POSTUP VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A SLOVENSKEJ
LITERATÚRY V 5. ROČNÍKU                             25
Ročník: piaty                                  25
Ročník: šiesty                                  31
Ročník: siedmy                                  37
Ročník: ôsmy                                   42
Ročník: deviaty                                 45

6   MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA                        49

6.1 1. FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU                         49
6.2 2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU                          49
6.3 OBSAH VZDELÁVANIA                               51
Ročník: 5.                                    52
6. ročník                                     59
7. ročník                                     67
7. ročník                       Error! Bookmark not defined.69
8. ročník                                     75
9. ročník                                     78

7   CUDZIE JAZYKY                               85

8   ANGLICKÝ JAZYK                               85

8.1 CIELE VYUČOVANIA ANGLICKÉHO JAZYKA                      85
8.1.1 KOMUNIKAČNÉ JAZYKOVÉ KOMPETENCIE                      86
8.1.2 JAZYKOVÁ KOMPETENCIA                            86
8.1.3 SOCIOLINGVISTICKÁ KOMPETENCIA                       86
8.1.4 PRAGMATICKÁ KOMPETENCIA                          86
8.2 KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI                            87
8.2.1 POČÚVANIE S POROZUMENÍM                          87
8.2.2 ČÍTANIE S POROZUMENÍM                           87
8.2.3 PÍSOMNÝ PREJAV                               88
8.2.4 ÚSTNY PREJAV                                88
Ročník: piaty                                  89
6. ročník                                    91
Anglický jazyk – 7. ročník                            93
8. ročník                                    95
9. ročník                                    97

9   CUDZIE JAZYKY – FRANCÚZSKY JAZYK                     100
                                         3
9.1 CIEĽ VZDELÁVANIA VO FRANCÚZSKOM JAZYKU:  100
9.2 SOCIOLINGVISTICKÁ KOMPETENCIA:      101
Počúvanie s porozumením            101
Čítanie s porozumením             101
Písomný prejav                101
Ústny prejav - dialóg             101
Ročník: siedmy                103

10  NÁZOV PREDMETU: NEMECKÝ JAZYK      106

10.1   MESIAC                106
10.2   CIELE                106
10.3   TÉMA                 106
10.4   POČET HODÍN             106
10.4.1  HODINY, ČAS – SLOVESÁ        106

ČLOVEK A PRÍRODA               107

11  FYZIKA                  107

11.1 CIELE                  107
11.2 OBSAH                  107
6. ročník                   108
Ročník: siedmy                114
8. ročník                   118
9. ročník                   123

12  PREDMET: BIOLÓGIA            126

12.1 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU    126
12.2 CIELE UČEBNÉHO PREDMETU         126
12.3 KOMPETENCIE V OBLASTI PRÍRODNÝCH VIED:  126
5. ročník                   128
6. ročník                   130
7. ročník                   133
8. ročník                   137
9. ročník                   140

13  CHÉMIA                  143

13.1 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU    143
13.2 CIELE UČEBNÉHO PREDMETU         143
13.3 ĎALŠIE CIELE               144
6. ročník                   145
7. ročník                   148
8. ročník                   151


                        4
9.ročník                         154

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ                   157

14  PREDMET: DEJEPIS                  157

14.1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU              157
14.2 CIELE PREDMETU                   157
14.3 ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE (SPÔSOBILOSTI)   158
5. ročník                        160
6. ročník                        163
7. ročník                        165
8. ročník                        169
9. ročník                        172

15  GEOGRAFIA                      175

15.1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU              175
15.2 CIELE PREDMETU V PREPOJENÍ NA KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE  175
15.3 OBSAH VZDELÁVANIA                  176
Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole     177
Ročník: piaty                      179
6. ročník                        183
Ročník: siedmy                      187
8. ročník                        191
9. ročník                        194

16  OBČIANSKA NÁUKA 5. ROČNÍK              196

16.1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU              196
16.2 CIELE PREDMETU                   196
6. ročník                        199
7. ročník                        201
8. ročník                        204
9. ročník                        205

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI            208

17  PREDMET: MATEMATIKA                 208

17.1 CIELE UČEBNÉHO PREDMETU:              208
17.2 OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU         208
5. ročník                        209
6. ročník                        212
zlomkom a desatinným zápisom. Zloţený zlomok.      214                              5
7. ročník                                  216
8. ročník                                  220
9. ročník                                  223

18   INFORMATIKA                             226

18.1 UČEBNÉ OSNOVY ZAHŔŇAJÚ V SEBE NASLEDOVNÉ OKRUHY:            226
18.2 CIELE PREDMETU                             226
Ročník: piaty                                228
6 ročník                                  233
7 ročník                                  234
8 ročník,                                  236
9 ročník                                  238

UMENIE A KULTÚRA                              240

19   PREDMET: HUDOBNÁ VÝCHOVA                       240

19.1 CHARAKTERISTIKA PREDMETU:                       240
19.2 CIELE PREDMETU                             241
Ročník: piaty                                242
6. ročník                                  246
7. ročník                                  249
8. ročník                                  251

20   VÝTVARNÁ VÝCHOVA                           254

20.1 CIEĽOM PREDMETU                            254
5. ročník                                  254
6. ročník                                  258
7. ročník                                  260
8. ročník                                  262
9. ročník                                  265

ZDRAVIE A POHYB                               268

21   PREDMET ●TELESNÁ VÝCHOVA                       268

21.1 1. CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU                    268
21.2 ŠPECIFICKÉ CIELE PREDMETU SÚ VYJADRENÉ POMOCOU NASLEDOVNÝCH KĽÚČOVÝCH
A PREDMETOVÝCH KOMPETENCIÍ:                         268
21.2.1 POHYBOVÉ KOMPETENCIE                         268
21.2.2 UČEBNÉ KOMPETENCIE                          269
21.2.3 POSTOJOVÉ KOMPETENCIE                        269
21.3 OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU                  269                                       6
5. ročník                  270
6. ročník                  272
7. ročník                  275
8.-9. ročník                 277

22  PRÁCA S PROJEKTAMI           280

6. ročník                  280
7. ročník                  281

23  NÁBOŢENSKÁ VÝCHOVA           284

23.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU  284
23.2 CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU       284
23.3 VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE    286
Ročník: piaty                288
Ročník: šiesty                294
Ročník: siedmy                297
Ročník: ôsmy                 299
Ročník: deviaty               301

24  ETICKÁ VÝCHOVA             303

24.1 CIELE UČEBNÉHO PREDMETU         303
24.2 OBSAH                  303
5-9.ročník                  305

25  TECHNIKA                308

25.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU  308
25.2 CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU       308
25.3 VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE    308
25.4 ZÁKLADNÉ PREDMETOVÉ KOMPETENCIE     309
Ročník -siedmy                310
                        7
Školský vzdelávací program
Pre 2. stupeň ZŠ
                   Názov - motto
                „Vedomosti patria všetkým“
Vzdelávací program
Stupeň vzdelania ISCED 2
Dĺţka štúdia päť rokov
Vyučovací jazyk: maďarský
Študijná forma – denná
Druh školy: štátna

Predkladateľ:
Názov školy : ZŠ Józsefa Kossányiho s VJM – Kossányi József MTNy Alapiskola
Adresa: Školská 22, 946 57 Svätý Peter
IČO: 37861166
Riaditeľ školy: RNDr. János Bukovszky
Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Mgr. Dionýz Bóna
Ďalšie kontakty

Zriaďovateľ: obec
Názov: Obec Svätý Peter
Adresa: Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Kontakty :Ing. Jozef Jobbágy-starosta
Platnosť dokumentu do
                          Podpis riaditeľa
                                       8
1 Všeobecná charakteristika školy

Naša škola po druhej svetovej vojne otvorila brány pre ţiakov prvého ročníka dňa 1.9.1949.
Ţiaci druhého a tretieho ročníka začali chodiť do školy s vyučovacím jazykom maďarským v
máji 1950. Vyučovanie prebiehalo v budove bývalej katolíckej školy aţ do roku 1960. Vtedy
odovzdali novú budovu ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ZŠ s vyučovacím jazykom
maďarským. V školskom roku 1999/2000 sme oslavovali 50. výročie znovuzrodenia našej
ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským. Počas 53 rokov viac ako 100 našich bývalých žiakov
ukončilo VŠ alebo univerzitu. Teraz z našich absolventov devätnásti navštevujú nejakú
univerzitu alebo vysokú školu. Na počesť 50. výročia znovuzrodenia našej školy sme vydali
pamätnú knihu pod názvom „Naša škola“ – „A mi iskolánk“. 19.12.2000 bolo slávnostné
odovzdávanie novej telocvične.
Od 1. januára 2002 naša škola dostala právnu subjektivitu a stala sa správcom spoločných
budov.
 Od 1. júla 2002 podľa zákona 416/2001 Z.z. sa stal zriaďovateľom našej školy Obecný úrad
vo Svätom Petre.
Od 1. 9 . 2003 škola nesie čestný názov – ZŠ Józsefa Kossányiho s VJM. József Kossányi
(1908-1988) je významným rodákom obce – bol básnikom a učiteľom na tunajšej škole.
Škola je rozmiestnená do dvoch budov:
hlavná budova- tu sa nachádza šesť tried a odborné učebne
budova ŠKD, kde sa nachádzajú triedy školského klubu a tri beţné triedy (I. stupeň).


1.1 Veľkosť školy
Naša škola je plnoorganizovaná škola s 158 ţiakmi. Školské budovy sa nachádzajú na okraji
obce v tichom prostredí v bývlom parku Zichyha kaštieľa. V budovy spoločne pouţíva naša
a tunajšia plneorganizovaná ZŠ s VJS. Počet ţiakov podľa ročníkov:
Prvý ročník 15                  Šiesty ročník 21
Druhý ročník 20                 Siedmy ročník 21
Tretí ročník 14                 Ôsmy ročník 19
Štvrtý ročník13                 Deviaty ročník 15
Piaty ročník 20


1.2 Charakteristika ţiakov
Školu navštevujú ţiaci z našej obce (a dvaja ţiaci zo susednej obce Dulovce). Ţiaci sú zo
všetkých sociálnych skupín a dosahujú väčšinou dobré a veľmi dobré výsledky v prospechu.
Pedagógovia individuálnou starostlivosťou a špeciálnymi metodickými postupmi zabezpečujú
vzdelávanie a všestranný rozvoj ich osobnosti s prihliadaním na konkrétne poruchy učenia
a správania. Taktieţ pomáhajú pri výbere a umiestnení do stredných odborných škôl, kde je
predpoklad bezproblémového zvládnutia štúdia. Škola rešpektuje špecifické potreby ţiakov
s ŠVVP, títo ţiaci sú integrovaní do beţných tried.                                            9
1.3 Charakteristika pedagogického zboru
Na škole pracuje 15 pedagogických pracovníkov (z toho 2 vychovávateľky), jedna
knihovníčka (na polovičný úväzok) a dvaja THP pracovníci.
Odborná spôsobilosť učiteľov je na veľmi dobrej úrovni (kaţdý vyučujúci je odborne
spôsobilý, 9 učiteľov má ukončenú I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu). Traja učitelia
majú rozšírenú aprobáciu. Učitelia sa kaţdoročne zúčastňujú na ďalšom vzdelávaní ktoré
organizujú metodické centrá a Zväz maďarských učiteľov na Slovensku. Naša škola takisto
kaţdoročne organizuje kurzy pre učiteľov na rôzne témy ohľadne vzdelávania a rozširovania
vedomostí.
Na škole pracuje výchovný poradca, koordinátor pre enviromentálnu výchovu a drogovú
prevenciu.
Ţial nakoľko naša škola patrí medzi menšie školy s menším počtom vyučujúcich, nie kaţdú
hodinu vyučuje učiteľ s aprobáciou daného predmetu. Preto by bolo potrebné aby učitelia
najmä na druhom stupni si rozšírili aprobáciu a to najmä o cudzie jazyky, dejepis a zemepis.

Pedagogický zbor školy:
Riaditeľ školy
RNDr. Bukovszky János – apr. matematika - fyzika
Zást. riaď.
Mgr. Bóna Dionýz – chémia-biológia- informatika

Mgr. Sýkorová Adrianna – I. stupeň
Mgr. Bencsíková Agneša – I. stupeň
Mgr. Fekeč Peter – I. stupeň
Mgr. Bukovszky Nóra – I. stupeň
Mgr. Kajanová Anikó – matematika-fyzika
Mgr. Horváthová Henriata – slov. jaz. – hud. výchova
Mgr. Palušíková Andrea – maď. jaz. – občianska vých.
Mgr. Csalava Gizella – matematika - biológia
PaedDr. Laczaová Zlatica – I. stupeň – maď. jaz.
Mgr. Konkolyi František – I. stupeň – tel. výchova
Mgr. Fekečová Zita – slov. jaz. – francúzky jaz.
Gyarmatiová Anna - vychovávateľka
Sárközi Anasztázia - knihovníčka
Pócsaová.Agneša - katechetka1.4 Dlhodobé projekty
S projektmi ktoré tradične organizujeme na našej škole, spestríme kaţdodenný školský ţivot.
Rôznorodosť akcií umoţňuje, aby kaţdý ţiak našiel takú aktivitu, ktorá vyhovuje jeho
záujmom. Tieto projekty sú obľúbené a očakávané. Kladieme dôraz nielen na
motiváciu zapojenia sa ţiakov, ale aj na ocenenie a hodnotenie projektov. Do projektov
zapájame rodičov a deti MŠ.
   Projekty na našej škole:
   Zber druhotných surovín dvakrát ročne
   Oslavy národných sviatkov                                             10
    Týţdeň správnej ţivotosprávy a drogovej prevencie
    Environmentálna exkurzia do chránených oblastí okresu
    Predvianočné sviatočné prípravy – remeselnícke a ručné práce
    Marec mesiac kníh- štvortýţdňový projekt k výchove čitateľstvu
    Pestré dni- na počesť Józsefa Kossányiho
    Jarné sviatočné prípravy- remeselnícke a ručné práce
    Lyţiarsky kurz
    Futbalový turnaj ţiakov
    Športový deň z netradičných hier- floorball, softball
    Ochrana prírody- Deň Zeme
    Infovek
    Deň školských kniţníc
    MSIT Academy
    Festival rozprávok1.5 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Škola spolupracuje s viacerými inštitúciami (MŠ Pivničná, Občianske zdruţenie Dieťa
budúcnosti, Rada školy, ZMR pri ZŠ, CSEMADOK, Klub dôchodcov, pedagogicko-
psychologická poradňa v Komárne, miestny športový zväz, druţobné školy z MR, ZMPS
atď. ).
Uzavreli sme zmluvu o spolupráci s Angyalffy Mátyás Általános Iskola z MR s ktorou
kaţdoročne organizujeme spoločné kultúrne a športové podujatia..
 Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so Zväzom maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ
Józsefa Kossányiho s VJM a s radou školy. ZMR a rada školy zasadá ročne minimálne
štyrikrát. Na zasadnutiach sa zúčastňuje s pravidla riaditeľ alebo zást. riaditeľa. Spolupráca je
najmä v oblastiach rozvoja a smerovanie školy, pri organizovaní kultúrnych (vianočné oslavy,
spomienkový deň na básnika J. Kossányiho atď.) a športových akcií (športový deň na počesť
pridelenia čestného názvu, deň detí atď.).
Dobrá je spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou v Komárne a s špeciálnym
pedagógom v Hurbanove. Kaţdoročne sa psychológ zúčastňuje zápisu do prvého ročníka.
Naši ţiaci s ŠVP sa pravidelne zúčastňujú konzultácií so psychológom a špeciálnym
pedagógom.1.6 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Škola má zriadené a vyuţíva tieto odborné učebne : telocvičňu, odbornú učebňu pre
vyučovanie fyziky a chémie, dve učebne výpočtovej techniky: v prvej sa nachádza 22
počítačov pre ţiakov, učiteľský počítač a dataprojektor v druhom v menšom máme 11
počítačov a dataprojektor, jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 18 ţiakov,
vlastné miestnosti pre ţiakov ŠKD (kútik výpočtovej techniky, miestnosť určená na vyuţitie
                                               11
voľného času), kniţnicu s bohatým kniţným fondom. Tieto odborné učebne umoţňujú plne
realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.
Vybavenie tried je v dobrom stave- kaţdá trieda disponuje s novými lavicami a stoličkami, s
keramickou tabuľou, počítačom ktorý je pripojený na školský server cez školskú lokálnu sieť.
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a
vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy.
Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia.
Škola má k dispozícii vonkajšie multifunkčné ihrisko a školské ihrisko ktoré je v
nevyhovujúcom stave a potrebujeme doň investovať.
Počas školského roka sme doplnili veľké mnoţstvo moderných učebných pomôcok, čo
umoţnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.
Stravovanie ţiakov a pracovníkov ZŠ sa realizuje vo vedľajšej školskej jedálni.
Veľkým problémom je nedostatok učební v hlavnej budove (tu sídli aj ZŠ s VJS), a preto tri
triedy (I. stupeň) sú premiestnené do vedľajšej budovy (bývalá materská škola). Problémom je
aj zlý stav sociálne miestností (WC). Tieto problémy by sa mali pomocou projektu 3.1 rozvoj
školskej infraštruktúry, ktorú obec ako zriaďovateľ podalo, riešiť.


 1.6.1 Škola ako ţivotný priestor

Kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb. Skrášlenie
okolia školy sa snaţíme docieliť s výsadbou zelene v areáli školy, esteticky vybavenými
triedami.
K príjemnej atmosfére prispieva moţnosť vyuţívania počítačov aj mimo vyučovania a počas
prestávok hrať stolný tenis. Pekne vyzdobené chodby oţiví aj pravidelné vysielanie školského
rozhlasu ktoré pripravujú a moderujú ţiaci sami. Ţiaci môţu svoju kreativitu rozvíjať aj pri
redigovaní školského časopisu SULI-BULI. O priateľskej atmosfére svedčí aj skutočnosť, ţe
priestory školy sú aj po vyučovaní rušné.


 1.6.2 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a
    vzdelávaní

Škola má vypracované bezpečnostné predpisy (BOZP a OP) ktoré sú dostupné pre kaţdého
zamestnanca v tlačenej verzie a v digitálnej na školskom serveri.
Kaţdý zamestnanec sa zúčastňuje dvojročne pravidelného školenia z bezpečnostných
predpisov. Ţiaci sa oboznamujú so základom bezpečnosti v škole na triednických hodinách
a na začiatku roka na hodinách ktoré sa uskutočňujú špecializovaných učebňách. V kaţdej
špecializovanej učebne a v telocvični je vyvesený prevádzkový poriadok, ktorého
dodrţiavanie kontroluje vyučujúci. Je vypracovaný a pravidelne skúšaný Poţiarny
a evakuačný plán, Na miestach určených Pracovníkom HaZZ sú umiestnené hasiace prístroje,
na škole je vytvorená protipoţiarna hliadka, zástupca zamestnancov pravidelne kontroluje
dodrţiavanie BOZP.    Zamestnanci sú povinní akékoľvek porušenie BOZP hlásiť
zamestnávateľovi.                                             12
Pravidelne sa uskutočňuje revízia kotolne (ročne), telocvičného náradia (ročne), elektrického
vedenia (dvojročne). Nedostatky sa odstraňujú priebeţne podľa výsledkov revízií .
2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu

Výber cieľov je dlhodobá záleţitosť. Závisí od toho, akého ţiaka chceme vychovať, čo
chceme dosiahnuť, a akým spôsobom to môţeme dosiahnuť.

2.1 Ciele a úlohy vo výchovno-vyučovacom procese na prvom stupni ZŠ
Ciele:
   po nástupe do školy v deťoch udrţiavať a ďalej vyvíjať prirodzenú otvorenosť
    a záujem o poznávanie a učenie sa
   zachovať hravosť detí, pomocou kolektívnych činností v školskom prostredí rozvíjať
    ich zmysly a schopnosti
   docieliť, aby ţiaci boli vnímaví voči vlastnému okoliu, prírode, v sociálnych stykoch
    a neskôr voči vyšším spoločenským hodnotám
   ţiakom dať priestor na hru a pohyb, viesť ich k správnej a zdravej ţivotospráve
   v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sprostredkovať ţiakom elementárne
    poznatky a rozvíjať ich základné schopnosti
   Úlohy:
   naša pedagogická práca je v prvom rade zameraná na individuálne rozvíjanie
    schopností kaţdého ţiaka
   rozvíjanie zodpovednosti, vytrvalosti a emocionálnych schopností staviame na
    prirodzenú zvedavosť a záujem detí
   vytvárať základy k osvojeniu techniky učenia sa
   venovať zvýšenú pozornosť ţiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
    a ţiakom pochádzajúcich zo slabšieho sociálneho prostredia
   vychovávať ţiakov k pozitívnemu prístupu ku kultúrnym a národným hodnotám a úcte
    k práci
   výchova k humanizmu a tolerancii
   výchova k samostatnosti
   rozvíjať schopnosť tímovej práce


2.2 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania )
 Škola umoţní všetkým študentom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo
všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch .Ďalším cieľom školy je výchovno-vzdelávaciu
činnosť smerovať k príprave ţiakov na ţivot, ktorý od nich vyţaduje, aby boli schopní
kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme,
schopného sebamotivácie k celoţivotnému vzdelávaniu.


                                             13
Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov v našej škole.
Zabezpečiť kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na moţnosti školy, so
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov.
Formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu,
sociálne cítenie a hodnotové orientácie.
Vychovávať ţiakov v duchu humanistických princípov.
V spolupráci s rodičmi ţiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých
a slobodných ľudí.
Našim cieľom je aj posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,
podporovať talenty, osobnosť a záujmy kaţdého ţiaka, skvalitniť spoluprácu s rodičmi,
verejnosťou.


2.3 Zameranie školy a stupeň vzdelania
  "Kto nepozná prístav, do ktorého pláva, tomu ţiaden vietor nie je dosť dobrý. "
                                    SENECA
Ako základná škola sa snaţíme všestranne rozvíjať osobnosť ţiaka. Výchovno-vzdelávaciu
činnosť smerovať k príprave ţiakov na ţivot, ktorý od nich vyţaduje, aby boli schopní
kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.
Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme,
schopného seba motivácie k celoţivotnému vzdelávaniu.
Dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT ţiakov v našej škole.
Zabezpečiť kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na moţnosti školy, so
zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov.
Formovať u ţiakov tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu,
sociálne cítenie a hodnotové orientácie.
Vychovávať ţiakov v duchu humanistických princípov.
V spolupráci s rodičmi ţiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých
a slobodných ľudí.

 2.3.1 Silné stránky školy
 - pestrá školská i mimoškolská a krúţková činnosť
 - realizácia viacerých aktivít
 - integrácia ţiakov so špeciálno- pedagogickými potrebami
 - zapojenosť a úspešnosť ţiakov v rôznych súťaţiach
 - priebeţné zlepšenie materiálnych podmienok školy
– moţnosť navštevovania UŠ priamo v škole – hra na klavíri, výtvarné umenie
 – dobre vybavená školská kniţnica s kvalifikovanou zamestnankyňou
 - dobré podmienky pre rozvoj osobnosti ţiakov
 - integrácia IKT
 - PC gramotnosť učiteľov
 -spolupráca so zriaďovateľom, MŠ,
 - integrácia ekologickej výchovy – triedenie odpadu
 - počítačová gramotnosť ţiakov
                                           14
 2.3.2  Slabé stránky:

- zlý stav školských budov
- nedostatok priestorov (napr. chýbajú kabinety, aula)
- Nevyhovujúca spolupráca s rodičmi – nedostatočný záujem o školské aktivity, slabá
návštevnosť RZ
- slabá kvalifikovanosť pri vyučovaní cudzích jazykov


 2.3.3 Stupeň vzdelania
ISCED 2


 2.3.4 Profil absolventa
Absolvent 2.stupňa ZŠ by mal svojim vystupovaním robiť dobré meno škole,byť schopný
vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v
spoločnosti, byť schopný starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať
kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií,
osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa
porozumieť mu a chrániť umelecké diela, byť si vedomý svojich kvalít.
 Pre ţiakov aj rodičov je to vstupná informácia, ktorá rozhoduje do značnej miery o tom, či si
školu vyberú. Snaţíme sa vzdelávanie robiť tak, aby ţiaci mali potrebné vedomosti a
zručnosti, ale aby všetky svoje vedomosti, zručnosti, schopnosti dokázali aj správne vyuţiť
pri realizácii úloh.
Sme škola a ako vzdelávacia inštitúcia sa nevzdávame ani úlohy výchovy, preto chceme, aby
náš absolvent bol aj usilovný, svedomitý, samostatný, čestný.
2.4 Pedagogické stratégie

 Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, samostatné a tímové projekty,
dlhodobé samostatné práce.
 Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie. Vyuţívame IKT vo vyučovaní.
Chceme si všímať talent v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej moţnej miery.
Viac budeme preferovať samostatnú prácu ţiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva.
Dôleţitým odporúčaním do budúceho šk. roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne
hodnotenie ţiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.


2.5  Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami
a. V ročníkoch 1-4 sa kaţdoročne vyskytnú ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami. Zabezpečíme im individuálny prístup, sú integrovaní do beţnej triedy.
individuálny výchovno-vzdelávací program – vypracuje vyučujúci po konzultácii so
špeciálnym pedagógom a so zákonným zástupcom                                              15
hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov – podľa metodických pokynov číslo CD-2004-
12003/23597/1:095 zo dňa 31.8.2004

  b. Ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci s prevádzkovateľom
zabezpečíme výhody pri stravovaní, pri zabezpečení školských pomôcok. Na zabezpečenie
materiálnych potrieb na tieto výhody vyuţívame pomoc nadácií.

c.  Ţiakom s nadaním poskytujeme materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie (špeciálne
učebnice, encyklopédie, učebné pomôcky, výpočtová a rozmnoţovacia technika a pod.), prácu
v špeciálnych krúţkoch – matematický, logické hry, dramatický, športový, výtvarný,
hudobný.


2.6 Začlenenie prierezových tém
Dopravnú výchovu zabezpečíme formou kurzu hneď v prvých dňoch septembra, aby sme
ţiakov naučili bezpečne sa správať na cestách. (enviromentálna výchova, prevencia drogovej
závislosti, výchova k manţelstvu a rodičovstvu)3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:
1. Hodnotenie ţiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho
rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde
má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tieţ povzbudenie do ďalšej práce,
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na
hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie
formatívneho hodnotenia výsledkov ţiakov formou hodnotiaceho portfólia.
Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania. Hodnotenie budeme
robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj ţiaka. Pri
hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa
bude brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon.

Hodnotenie ţiakov prebieha na základe § 55 školského zákona. Hodnotenie môţe byť :
slovné hodnotenie
klasifikácia
kombinácia slovného hodnotenia a klasifikácie


                                             16
Neklasifikované predmety sú nasledovné: výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska
výchova, telesná výchova, náboţenská výchova, etika
Prospech v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje nasledovne:
výborný – kitűnŊ (1)
chválitebný – dicséretes (2)
dobrý – jó (3)
dostatočný – elégséges (4)
nedostatočný – elégtelen (5)
Z predmetov matematika, maďarský jazyk a slovenský jazyk na konci prvého, druhého,
tretieho a štvrtého štvrťroka sa píše obsiahla písomka.
Z predmetov dejepis, fyzika, chémia, biológia, informatika, zemepis, nemecký jazyk, anglický
jazyk sa píšu písomky z tematického celku.
Hodnotenie písomky prebieha na základe nasledovných tabuliek:
Dosiahnutý výsledok                hodnotenie
100% - 90%                    výborný – kitűnŊ (1)
89% - 75%                     chválitebný – dicséretes (2
74% - 50%                     dobrý – jó (3)
49% - 25%                     dostatočný – elégséges (4)
24% - 0%                     nedostatočný – elégtelen (5)

Správanie ţiaka sa klasifikuje týmito stupňami
veľmi dobré (1)
uspokojivé (2)
menej uspokojivé (3)
neuspokojivé (4)

Celkové hodnotenie ţiaka sa na konci prvého a druhého
polroka vyjadruje na vysvedčení takto:
prospel s vyznamenaním,
prospel veľmi dobre,
prospel,
neprospel.
Na konci prvého štvrťroka a na konci tretieho štvrťroka dostanú ţiaci hodnotenie vo forme
odpisu katalógového listu, v ktorom je klasifikácia na základe hore uvedených kritérií v
číselnej forme.
Výsledná klasifikácia vo vysvedčení sa vzniká na základe minimálne troch priebeţných
klasifikácií a na základe celoročného výkonu ţiaka. Ak výsledná klasifikačná známka sa
výrazne líši od aritmetického priemeru známok získaných počas školského roka, vyučujúci je
povinný to odôvodniť na klasifikačnej pedagogickej porade.


3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

Hodnotenie zamestnancov sa bude prebiehať v troch rovinách:


                                             17
Hodnotenie navrhujú vedúci PK a MZ na základe výkonu a aktivity učiteľa. V bodovom
hodnotení sú zahrnuté hospitácie, výsledky, krúţky, doučovanie, aktivity mimo nadčasu
a projekty.
Zástupca riaditeľa: hodnotí celoročnú prácu učiteľov, hlavne: iniciatívnosť, samostatnosť,
aktivity nepedagogického charakteru.
Riaditeľ: na základe návrhu vedúcich PK a MZ a zástupcu riaditeľa rozhoduje o forme
a výšku hodnotenia. K výslednému hodnoteniu môţe poţiadať o vzájomné hodnotenie
učiteľov, hodnotenie učiteľov ţiakmi alebo rodičmi.


3.3 Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je:
- aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú
poţiadavky na ne kladené,
- aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na ţiakov kladené v ŠVP.
Dôraz je kladený na:
konštatovanie úrovne stavu,
zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.
Hodnotenie je zverejnené vo forme VYHODNOCOVACEJ SPRÁVY, ktorá sa zverejňuje do
15. októbra v kaţdom roku na webovej stránke školy.


Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:

Podmienky na vzdelanie
Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi
Prostredie – klíma školy
Priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania
Úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Výsledky vzdelávania
Riadenie školy
Úroveň výsledkov práce školy

Kritériom pre nás je:
Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov
Kvalita výsledkov

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:
Dotazníky pre ţiakov a rodičov
Dotazníky pre absolventov školy
Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach
SWOT analýza
                                            18
4 Školský učebný plán

V. ročník
Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín   Poznámky
                                         5.ročník
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            5
                  Prvý cudzí jazyk           3
                  Maďarský jazyk            5
Matematika a práca s informáciami  Matematika              4
                  Informatika              2
Človek a spoločnosť         Dejepis                1
                  Geografia               1
                  Občianska výchova           1
Človek a hodnoty          Etická výchova / náboţenská výchova  1
                  Chémia                -
                  Biológia               2
                  Fyzika                -
Umenie a kultúra          Výtvarná výchova           1
                  Hudobná výchova            1
Zdravie a pohyb           Telesná a športová výchova      3
Voliteľné predmety
Pohybová príprava
VI. roročník
Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín   Poznámky
                                         6.ročník
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            4
                  Prvý cudzí jazyk           3
                  Druhhý cudzí jazyk          1
                  Maďarský jazyk            5
Matematika a práca s informáciami  Matematika              4,5
                  Informatika              2
Človek a spoločnosť         Dejepis                1
                  Geografia               1
                  Občianska výchova           1
Človek a hodnoty          Etická výchova / náboţenská výchova  1
                  Chémia                0,5
                  Biológia               2
                  Fyzika                1
Umenie a kultúra          Výtvarná výchova           1
                  Hudobná výchova            1
Zdravie a pohyb           Telesná a športová výchova      2
                  Práca s projektami          1

Voliteľné predmety
VII. ročník
Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín   Poznámky
                                         7.ročník
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            4,5
                  Prvý cudzí jazyk           3
                  Druhý cudzí jazyk           1
                  Maďarský jazyk            5                                                   19
Matematika a práca s informáciami  Matematika              4
                  Informatika              1,5
Človek a spoločnosť         Dejepis                1
                  Geografia               1
                  Občianska výchova           1
Človek a hodnoty          Etická výchova / náboţenská výchova  1
                  Chémia                0,5
                  Biológia               1,5
                  Fyzika                1
Umenie a kultúra          Výtvarná výchova           1
                  Hudobná výchova            1
Zdravie a pohyb           Telesná a športová výchova      2
Človek a svet práce         Technika               0.5
                  Svet práce              0,5
                  Práca s projektami          1


VIII. ročník
Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín   Poznámky
                                         8.ročník
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            4
                  Prvý cudzí jazyk           2
                  Maďarský jazyk            4
Matematika a práca s informáciami  Matematika              4
                  Informatika              2
Človek a spoločnosť         Dejepis                2
                  Geografia               2
                  Občianska výchova           1
Človek a hodnoty          Etická výchova / náboţenská výchova  1
                  Chémia                2
                  Biológia               2
                  Fyzika                2
Umenie a kultúra          Výtvarná výchova           1
                  Hudobná výchova            1
Zdravie a pohyb           Telesná a športová výchova      2IX. ročník
Vzdelávacia oblasť         predmety               Počet hodín Poznámky
                                      9. ročník
Jazyk a komunikácia         Slovenský jazyk            5
                  Prvý cudzí jazyk           2
                  Maďarský jazyk            5
Matematika a práca s informáciami  Matematika              5
                  Informatika              2
Človek a spoločnosť         Dejepis                2
                  Geografia               1
                  Občianska výchova           1
Človek a hodnoty          Etická výchova / náboţenská výchova  1
                  Chémia                3
                  Biológia               1
                  Fyzika                1
Umenie a kultúra          Výtvarná výchova           1
                  Hudobná výchova            -                                                   20
Zdravie a pohyb         Telesná a športová výchova     2Rozširujúce hodiny
V ročníkoch 7.-8. informatika v rozsahu 1 hodina v ročníku 9. 2 hodiny týţdenne.

Nepovinné hodiny
V ročníkoch 5-8 informatika v rozsahu 1 hodina týţdenne, v ročníku 7. cvič. z maďarského jazyka 1 hodina
týţdenne, v 9. ročníku cvičenie z matematiky 1 hodina týţdenne..
Učebné osnovyJazyk a komunikácia


5   Slovenský jazyk a slovenská literatúra na 2.stupni ZŠ
   s vyučovacím jazykom maďarským

Na našej škole poňatie učebného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra, jeho
učebný obsah a vyučovacie metódy sú zaloţené na princípoch:
- komunikatívnosti,
- postupného rozvíjania vedomostí, zručností a návykov,
- veku primeranosti
- postupne narastajúcej náročnosti,
- humanity,
- vzájomnej tolerancie a demokracie,
- rešpektujúc individuálne schopnosti,
- ako aj sociálne a jazykové prostredie ţiakov.
 Slovenský jazyk je štátnym jazykom v Slovenskej republike a súčasne dorozumievacím
jazykom občanov maďarskej národnosti v styku s národmi a národnosťami na území SR, ale
nie je materinským jazykom ţiakov ani vyučovacím jazykom školy. V hierarchii učebných
predmetov je druhým jazykom. Spoločenskou poţiadavkou je jeho aktívne zvládnutie.

Akceptujeme:
- rozdielne vývinové charakteristiky ţiakov 5.-9. ročníka ZŠ, ako aj skutočnosť, ţe úroveň
ovládania slovenského jazyka ţiakov po absolvovaní 4. ročníka ZŠ sa odlišuje.
- podľa jazykového prostredia ţiakov a školy patríme do prostredia, kde sa komunikuje
prevaţne v maďarskom jazyku a preto okrem vyučovacích hodín sa ţiaci málo stretávajú so
slovenským jazykom,
- úroveň vyjadrovacích schopností ţiakov vo svojom materinskom jazyku,
- ako aj vrodené jazykové schopnosti
- a psychické osobitosti.

Regionálne prvky                                                   21
Na našej škole vyuţívame aj regionálne prvky:
- návšteva miestnej kniţnice, príprava návštev a rozhovor o záţitkoch na hodinách
slovenského jazyka,
- rozhovory o bezprostrednom okolí,
- spomienky z príleţitosti úmrtia alebo narodenia spisovateľov a básnikov pochádzajúcich
z regiónu,
- príprava na rozličné súťaţe v prednese poézie a prózy.


5.1 Prierezové témy

Na hodinách slovenského jazyka sprostredkujeme občianske a morálne hodnoty a utvárame
názory a postoje ţiakov, ktoré sú potrebné na začlenenie sa do ţivota:
- tolerancia,
- demokracia,
- sebakontrola,
- sebahodnotenie,
- identita.
Na rozvíjanie týchto osobnostných kvalít vyuţívame:
- rozhovory o textoch učebníc, najmä o literárnych textoch,
- vytváranie rozličných situácií, v rámci ktorých sa ţiaci môţu prejaviť, hodnotiť svoje
správanie, ako aj správanie svojich spoluţiakov, vyjadrujú svoje názory a postoje.
Prierezové témy a medzipredmetové vzťahy plánujeme vyuţívať nasledovne:
maďarský jazyk: základné odlišnosti v slovenskom a maďarskom jazyku
dejepis: staré rodinné fotografie
matematika: vyjadrenie priestorových vzťahov
prírodopis: environmentálna výchova, ochrana prírody, lesov, vtáctva a zveri
zemepis: pouţívanie mapy, príprava mapy miestneho okolia
občianska výchova: spoločenská etiketa, zoznamovanie sa
hudobná výchova: slovenské ľudové piesne, riekanky a vyčítanky
výtvarná výchova: tematické práce – môj koníček, rodina

5.2 Rozširujúce učivo
V rámci rozširujúceho učiva zaraďujeme:
- čítania detských a mládeţníckych časopisov na vyučovacích hodinách,
- doplnenie literárnych ukáţok,
- rozširovanie samostatného individuálneho čítania ţiakov,
- odporúčaná literatúra na mimočítankové čítanie,
- rozličné jazykové hry,
- dramatizácia.


5.3 Výchovno-vzdelávacie ciele a úlohy zo slovenského jazyka a slovenskej
  literatúry
Ciele


                                           22
Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a slovenskej
literatúry na 2. stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským je – v nadväznosti na
vedomosti, zručnosti a návyky ţiakov z maďarského jazyka a literatúry a na základné
komunikačné zručnosti zo slovenského jazyka, získané na 1. stupni ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským – získať komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne pouţívanie
slovenského jazyka v beţných sociálnych situáciách a kompetenciu aktívneho čitateľa veku
a jazykovým zručnostiam primeranej slovenskej literatúry. Základnou a kľúčovou cieľovou
kompetenciou je komunikácia v slovenskom jazyku, t.j. schopnosť vyjadriť a interpretovať
svoje myšlienky, pocity a informácie v slovenskom jazyku ústne a písomne a zapájať sa do
komunikácie v rozličných sociálnych kontextoch.

Vytýčený výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý zahrňuje tieto
čiastkové ciele:
• získavať schopnosť v počúvaní s porozumením, v dialogickej reči, v tvorbe súvislých
ústnych a písomných prejavov, v hlasnom čítaní a v tichom čítaní s porozumením,
vrátane čítania a porozumenia veku primeranej beletrie a populárno-náučnej literatúry,
ako aj v iných formách čítania (v predčítaní, v selektívnom , študijnom,
kritickom a rýchlom čítaní);
• aktívne si osvojiť jazykové prostriedky potrebné na ústnu a písomnú komunikáciu,
získavať schopnosť ich aktivizovať pri realizácii rečového zámeru;
• získať stručný prehľad o najvýznamnejších dejateľoch slovenskej literatúry a ich dielach
a schopnosť pracovať s umeleckým textom primeraným veku a jazykovým zručnostiam
ţiakov;
• osvojovať si schopnosť samostatne získavať poznatky a informácie, orientovať sa
v nich, schopnosť pouţívať slovníky, schopnosť pracovať s faktami, pojmami a s ich
vzťahmi; schopnosť získavať vedomosti a komplexne ich vyuţívať v praxi;
• získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným,
schopnosť asertívneho správania, schopnosť pracovať v kolektíve a v skupine;
• získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť preţívania, schopnosť rozvíjať seba
samého, schopnosť vysporiadať sa s vlastnými nedostatkami; získavať vedomie
zodpovednosti , sebaúctu a sebadôveru;
• získavať kultúrne a multikultúrne vzdelanie, postoje, vzťahy a správanie, schopnosť
váţiť si kultúru a spoločenské mravy iných národov a národností, ako aj schopnosť váţiť
si literatúru, umenie, hudbu a ďalšie formy tvorivých prejavov slovenského národa.

Úlohy

• rozvíjaním komunikačných schopností ţiakov v štyroch základných formách rečovej
činnosti: v počúvaní s porozumením, hovorení, čítaní a písaní, ako aj vo vedľajších
formách komunikácie: vo výslovnosti a v pravopise,
• vhodnou motiváciou učebnej činnosti ţiakov pri osvojovaní slovenského jazyka
a spoznávaní slovenskej reči a kultúry, vedením ţiakov k úcte k slovenskému jazyku
a k slovenskej kultúre,
• utváraním a rozvíjaním jazykovej, sociolingvistickej, sociokultúrnej, strategickej,


                                               23
textovej a multikultúrnej subkompetencie ţiakov,
• cieľavedomým plánovaním jazyka osvojovania, ktorým má byť jazykový štandard
postupne rozširovaný o receptívne osvojovanie jazyka literárnych diel, populárnonáučnej
literatúry a odbornej terminológie ostatných učebných predmetov, pouţívanej v beţnej
komunikácii.
                                          24
5.4 Metódy, formy a postup vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v 5. ročníku

Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týţdenne 5 hodín, 165ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Denné rozvrhnutie vyučovacích hodín pre jednotlivé zloţky predmetu
- Komunikácia a sloh:    2
- Jazyková komunikácia:   2
- Literatúra:        1

Metódy, formy a postup vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 5. ročníku

Me-                                 Medzi-
siac Ciele           Okruh  Téma           predmetové   Metódy,               Učebné  Počet
                                   vzťahy    formy               zdroje  hodín
 9.  -Opakovanie;       Škola  Komunikácia:       Záujmové    Metódy opakovania, frontálne   Učeb-    16
   Zmapovanie            Naša   škola;  rozvrh krúţky     skúšanie, práca vo dvojiciach,  nica
   zručností ţiakov         hodín; záujmové krúţky; charakter.    Reprodukcia,           Prac.
   -predstaviť sa a         Sloh:          všetkých    Písomné cvičenia, samostatná   zošit
   reagovať na pokyny,        Rozprávanie a opis,   predmetov    tvorba, projektová práca     obrázky
   podávať              Reprodukcia obsahu                            internet
   a získať informácie        Vyplniť tlačivo                              CDnahr.
   -vedieť opísať svoju       Jazyk: slov. abeceda,
   školu               Vety podľa zámeru
   -Aktívne   pouţívať      hovoriaceho,   obsahu,
   lexikálne jednotky        zloţenia/
                    Literatúra:


                                                                25
                      Rozprávky,     piesne,
                      detské hry, malé formy
                      ľud. slov., príbehy zo
                      ţiv. detí
                      a prírody
10.  -Rozvíjanie     slov.  Rodina  Komunikácia:         Občianska,   Nácvik výslovnosti,      Učeb-    20
   zásoby,                Rodina, Povolania,      etická vých.  Písomný prejav, samostatná   nica
   - vedieť rozprávať o         Návšteva           Maďarský    tvorba viet, simulačné hry,  Prac.
   rodine,   pomenovať         Sloh:             jazyk     vysvetľovanie         zošit
   príb. vzťahy             Blahoţelania, pozvania,    Protidrog.   Hranie rolí          Prac.
   -   výchova     k       opis prac. postupu      prevencia   Metódy skúšania a hodnotenia  listy
   rodinnému ţivotu, k          Jazyk:                                   CD
   tolerancii a láske,          Delenie      hlások,                         Časopis
   - naučiť sa správne          pravopis-písanie i,y                            Pravopisný
   tykanie a vykanie           Literatúra:                                 slovník
                      Rozprávky,     piesne,                         Počítač
                      detské hry, malé formy
                      ľud. slov., príbehy zo
                      ţiv. detí, prírody
11.  - Rozhovor o        Bývanie  Komunikácia:         Výtvarná    Pravopisné cvič., diktát    Učeb-    18
   bydlisku               Rozprávanie o         výchova,    práca s             nica
   - aktívne pouţívať          bývaní, náš dom        Maďarský    nahrávkou           Prac.
   osvojené lex. jednotky        Sloh:             jazyk     ústne skúšanie, samostatný pís. zošit
   -      Vyjadrenie        Súkromný       list,         prejav             Prac.
   kvalitatívnych    a        (oslovenia,     časti),         Čítanie lit.          listy
   kvantitívnych vzťahov         písanie adresy, opis             neho textu, dramatizácia    CD-.
   - počúvať a čítať s          budovy                                    nahráv
   porozumením              Gramatika:                                  ka


                                                                   26
                     Pravopis-písanie    y/i,                          internet
                     rozdeľovanie slov
                     Literatúra:
                     Rozprávky,    piesne,
                     detské hry, malé formy
                     ľud. slov., príbehy zo
                     ţiv. detí
                     a prírody
12.  -Rozhovory      o  Zima   Komunikácia:         Dejepis    Vysvetľovanie, nácvik gram.    Učeb-    16
   nákupoch,    nácvik       Ročné obdobia, počasie    Náboţenská  javov, samostatná projektová   nica
   komunikačnej situácie        v zime, Vianoce, sviatky   výchova    práca, skupinová práca, výrazné  Prac.
   -rozšírenie SZ           Kalendár, dátum        Enviroment.  čítanie, dramatizácia, situačné  zošit
   -poznať     pojem       Sloh:             Výchova    hry, rozhovor, práca s textom   CD
   pranostika             Opis prírody, zostaviť                            Počítač
   -samostatná   tvorba       osnovu        textu                          pohľadnice
   opisu                pohľadnica, pozvánka
   -nacvičiť   lexikálne       Gramatika:
   jednotky a gram. javy        Podstatné mená      -
                     vlastné,pravopis
                     Literatúra:
                     Rozprávky,    piesne,
                     detské hry, malé formy
                     ľud. slov., príbehy zo
                     ţiv. detí
                     a prírody
1.  -Rozšírenie  slovnej  Zdravie  Komunikácia:         Biológia   Práca s              Učeb-    15
   zásoby               U   lekára,   zdravé   Telesná    textom              nica
   -vedieť    podávať        stravovanie, šport, reţim   výchova    Metódy opakovania         Prac.


                                                                   27
   informácie     o        dňa             Protidrog.  Samostatná a skupinová     zošit
   zdravotnom stave          Sloh:            prevencia   Práca, ústna slohová práca   Prac.
   - Opakovanie učiva z        Rozprávanie    -logická                        listy
   1. polroka- polročná        následnosť udalostí                            internet
   previerka              Gramatika:                                CD
                     Pravopis,      tvrdé
                     spoluhlásky a y,i
                     Zhrnutie   polročného
                     učiva
                     Literatúra:
                     Rozprávky,     piesne,
                     detské hry, malé formy
                     ľud. slov., príbehy zo
                     ţiv. detí
                     a prírody
2.  -poznať    význam  Príroda,  Komunikácia:         Biológia   Práca             Učeb-   15
   vybraných slov      zvieratá  Ročné obdobia, počasie,   Telesná    s novinami,          nica
   -nácvik pravopisu          príroda v jedn. ročných   výchova    video-             Prac.
   -Práca    s textom,       obdobiach, zvieratá     Enviroment.  nahrávkou,    rozhovor  o zošit
   vyuţitie  vedomostí        Sloh:            výchova    zvieratách           Prac.
   o rozprávaní , opise,        Rozprávanie, záţitkovo-          Jazykové            listy
   reprodukcia             dejové prejavy;              hry,dialóg           na-
                     Gramatika:                 Rozprávanie          hrávky
                     Pravopis po obojakých           Gramatické a pravopisné    noviny
                     spol. Vybrané slová            cvičenia            jazykové
                     Literatúra:                                hry
                     Rozprávky,     piesne,
                     detské hry, malé formy


                                                                28
                     ľud. slov., príbehy zo
                     ţiv. detí
                     a prírody
3.  -Rozvíjanie   slovnej  Obchody  Komunikácia:         Matematika  Práca v             Učeb-    15
   zásoby          a sluţby  Nákupy,       druhy         skupinách,           nica
   - nácvik lexikálnych         obchodov, na pošte            situačné hry          Prac.
   jednotiek              Sloh:                   Rozhovor            zošit
   -vyhľadávanie            Vyplňovanie    tlačív,        Práca so            Prac.
   informácií v texte          písanie adresy              Slovníkom            listy
   -     porozumieť        Gramatika:                Skupinové skúšanie       Inter-
   vypočutým T             Vybrané slová - zhrnutie         Rozhovor            net
                     Literatúra:                                beletria
                     Rozprávky,    piesne,                         CD, rádio
                     detské hry, malé formy
                     ľud. slov., príbehy zo
                     ţiv. detí
                     a prírody
4.  -Rozvíjanie  slovnej   Cesto-  Komunikácia:         Etická    Situačné hry, skupinová práca  Učeb-    20
   zásoby a vyjadrovania   vanie   Dopravné prostriedky,    výchova   riadený rozhovor        nica
   sa v danej kom.           kúpiť    si   lístok,  Dopravná   výrazné čítanie         Prac.
   Situácii               bezpečnosť na cestách    výchova   dramatizácia          zošit
   - výchova k slušnému         Sloh:            Maď. jaz.  práca v PZ           Prac.
   správaniu      v        Výklad, písanie sms-ky,          porovnácia metóda        listy
   hromadnej doprave          e-mailu                                  Cestovný
   -Nacvičiť  lexikálne        Gramatika:                                poriadok,
   jednotky a gram. javy        Predloţky, pred-loţková                          CD
                     väzba,   predpony   a
                     predloţky,    spodob.


                                                                 29
                    predl.
                    Podstatné mená- rod
                    Literatúra:
                    Rozprávky,    piesne,
                    detské hry, malé formy
                    ľud. slov., príbehy zo
                    ţiv. detí
                    a prírody
5.  - Rozvoj rečových     Naša   Komunikácia:        Zemepis  Práca s              Učeb-     20
   zručností   pomocou   vlasť  Slovenská   republika,  Fyzika,  internetom,            nica
   tvorby     textov,      susedné štáty, mapa     dejepis  Gramatické   a  pravopisné  Prac.
   minidialógov            Slovenska, Bratislava         cvičenia,             zošit
   -     utvrdzovanie       Sloh:                 Situačné hry,           Prac.
   vedomostí z pravopisu       Reprodukcia              rozhovory,            listy
   - reprodukovať text        prečítaného, vypočutého        samostatná a skupinová práca   interaktívne
                    textu                                  hry
                    Gramatika:                               internet
                    Podstatné   mená   –
                    pravopis vlastných p.m.
                    Literatúra:
                    Rozprávky,    piesne,
                    detské hry, malé formy
                    ľud. slov., príbehy zo
                    ţiv. detí
                    a prírody
6.  -     Opakovanie   Opako-  Komunikácia:        Telesná  Literárne             Učeb-     10
   vedomostí         vanie  Zhrnutie   a   opak.  výchova  hry, mimo             nica
   - Pouţívať lexikálne        Konverzačných situácií   Zemepis  čítankové čítanie         Prac.


                                                                30
   jednotky a gram. javy        Gramatika:              Jazykové hry Práca s textom, zošit
   sebahodnotenie    a        Opakovanie              písanie/            Prac.
   hodnotenie ţiakov          abecedy,delenia hlások,        rozprávanie obsahu       listy
                     úvodu do slovies, podst.       dialóg             Inter-
                     mien a predloţiek           Cvičenia            Net
                     Literatúra:              Metódy skúšania a preverovania CD
                     Rozprávky,    piesne,       vedomostí
                     detské hry, malé formy
                     ľud. slov., príbehy zo
                     ţiv. detí
                     a prírody
Pouţívané učebné zdroje sú učebnica a pracovný zošit pre 5. ročník pre ZŠ s VJM od kolektívu autoriek: Mgr. Andrea Doményiová,
Mgr. Silvia Pappová, Mgr. Veronika Szetinszká, Mgr. Zuzana Vargová, PaedDr. Mária Alabánová, PhD. , SPN 2009, ISBN 978-80-10-
01769-0 a Slovenská literatúra pre 5. ročník ZŠ s VJM, PaedDr. Mária Alabánová, PhD., SPN 2009 ISBN 978-80-10-01768-3


Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týţdenne 5 hodín, ročne 165 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Denné rozvrhnutie vyučovacích hodín pre jednotlivé zloţky predmetu
- Komunikácia a sloh:    2
- Jazyková komunikácia:   1
- Literatúra:        1

Metódy, formy a postup vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 6. ročníku


                                     Medzipredmetové


                                                              31
Mesiac      Ciele       Téma         Učivo         vzťahy, prierezová       Metódy, formy       Počet
                                           téma                        hodín
 9.   -Utvrdenie vedomostí   Škola Komunikácia:            Telesná výchova –    Rozhovor, práca s tex-tom,      12
     z 5. ročníka           Naša škola; rozvrh hodín;     naša    obľúbená   situačné hry
     -Konverzá-cia o našej      záujmové krúţky;          hodina, čo sa robí na  Rozprávanie
     škole              Sloh:               TV           Práca   s magn.  nahrávkou
     -Nácvik   správnej      Nácvik tvorby textu, osnovy,    Záujmové krúţky –v   jazykolamy
     výslovnosti           časti T: úvod, jadro, záver    našej škole, vyuţitie  Pravopisné cvičenia, písanie na
     -Nácvik pravopisu        Gramatika:             voľného času      diktát
     -Písanie a oprava        Zvuková    stránka   reči,  Dejepis – ako sa    Práca s literárnym textom
     diktátu             spodobovanie delenie hlások,    vyučovalo predtým    Návšteva šk. kniţnice
                     Vybrané slová
                     Literatúra:
                     Príbehy zo ţivota detí
 10.   -Opakova-nie učiva z Stravovanie Komunikácia:            Občianska,  etická  Sit. hry, úlohy, gramatické     15
     5. ročníka;           Stravovanie, naša školská     vých. – pravidlá    cvičenia, práca s PZ,
     -Príprava a napísanie      jedáleň,zdravá ţivotospráva,    spol.styku    na  Práca s pesničkou, práca s
     vstupnej previerky;       frazeológia            návšteve, správanie   počítačom
     -rozvíjanie    slov.     Sloh:               sa           Práca s textom     a rozhovor
     zásoby -rozhovor o        Rozprávanie,            Prírodopis, telesná   Výrazné    čítanie,  prednes
     stravovaní,           (-na základe skúseností),     výchova –        gratulácie, blahoţelania
     ţivotosprá-           blahoţelanie            Zdravá         Čítanie lit. T, rozprávanie
     ve,zdravotná výchova       Gramatika:             ţivotospráva,      obsahu
     -Príprava, písanie a       Rytmické        krátenie,  stravovanie
     oprava slohovej práce      rozdeľovanie slov, slová
                     podľa významu, tvorenie slov
                     Literatúra:
                     Príbehy zo ţivota detí                                                                         32
11.  -   Rozhovor    o  Rodina  Komunikácia:            Maďarský jazyk –    Jazykové hry: (slovná reťaz,    14
   Dušičkách         Dom, byt  Ţivot v rodine, sviatky, rod.   porovnanie       slovné kartičky, práca so
   - Opísať ţivot v rodine       oslavy, bývanie          základného delenia   slovníkom, osemsmerovky
   -Rozhovor       o       Sloh:               slovných   druhov,  hry na počítači
   priateľstve             Súkromný list, (oslovenia,     odlišností       sit.   hra    -  práca
   -Náuka o slovných          časti),   písanie   adresy  v pravopise,      s novinami(inzeráty, hľadanie
   druhoch               Gratulovanie            Občianska výchova-   bytu).
   -Rozširova-nie slovnej        Gramatika:             spoločenské      Pravopisné cvičenie
   zásoby                Slovné druhy, podstatné      správanie       Čítanie  literár-neho textu,
   -Nácvik um. prednesu,        mená-úvod,       pravopis  Prírodopis-rodiny   dramatizácia
   výrazného čítania          vlastných   podst.   mien,  v prírode, zvieratá,
   -Písanie a oprava          predloţky-G,D           jeseň
   diktátu               Literatúra:
                      Obrazy zo ţivota detí
12.  -Rozhovory      o Dom, byt   Komunikácia:            Dejepis-prvé      Práca s tex-tom, odpovede na    13
   nákupoch,    nácvik Nakupu-   Bývanie,   v novom   byte,  obydlia,   ľudové  otázky
   komunikačnej situácie  jeme    domáce    práce,  nákupy,   tradície, zvyky    Rozšírenie slovnej zásoby
   -Upevnenie vedomostí Vianoce     Vianoce,              Zemepis- kto kde    rozhovorom a čítaním
   pomocou cvičení           Sloh:               býva          Práca       s pesničkami,
   -Príprava a napísanie        Súkromný list, opis činnosti    Náboţenská       s internetom, gram.cvičenia,
   slohovej práce            Gramatika:             výchova – Vianoce   Situačné hry, práca v skupine
   -ovládať opis činnosti        Predloţky        -A,L,I;
                      predloţkové       väzby;
                      skloňovanie podstatných m
                      (chlap, hrdina)
                      Literatúra:
                      Jazykové       osobitosti
                      v súčasnej detskej literatúre,


                                                                       33
                      Vianočné koledy, zvyky
1.  -Rozšírenie  slovnej  Nový rok  Komunikácia: Rozhovor o     Prírodopis, telesná  Práca s počítačom, pravopisné a  13
   zásoby          Zdravie   kalendári, ročné obdobia;    výchova – zdravý    gramatické cvičenia,
   -Nácvik nových slov          Zdravie, cho-roby, u lekára,   ţivot, prvá pomoc   Rozhovory, situačné hry,
   -Nácvik skloňovania          v lekárni, prvá pomoc      Dejepis-    staré  Výrazný prednes básne Práca s
   podstatných mien           Sloh:              obyčaje        textom Práca v skupinách
   -Reproduk-cia článku,         Novoročný vinš, oznámenie a   Maďarský jazyk –
   letáčika               správa              pravopis    mien
   -Napísanie oznámenia         Gramatika:            sviatkov
   a správy               Skloňovanie    podstatných
   - Utvrdenie učiva           mien
   - Polročná previerka         Literatúra:
                      Príbehy zo ţivota detí
2.  -Nácvik a utvrdenie    Zima    Komunikácia:           Zemepis, prírodopis-  Práca s novinami, katalógmi,   15
   skloňovania        Fašiangy  Zima, zimné radovánky,      ţivot,   podne-bie  s počítačom,internetom,
   -Zhrnutie a písomná          šport, lyţovačka, Fašiangy    v iných krajinách   Gramatické cvičenia, práca
   previerka               Sloh:              Dejepis,        s tabuľkami na skloňovanie
   z podstatných mien          Opis prírody,          náboţenstvo    –  Úlohy na doplnenie
   -  Vedieť   opísať        Rozprávanie,    záţitkovo-  zvyky, tradície    Jazykové hry, tvorba dialógu
   charakteristické znaky        dejové prejavy          Výtvarná výchova –   Rozprávanie na základe lit.
   a vlastnosti             Gramatika:            výroba masky na    textu v čítan-ke
   -Práca    s textom,        Skloňovanie podst. mien,     ples
   vyuţitie   vedomostí        pomnoţné podstatné mená
   o rozprávaní a opise         Literatúra:
                      Vzťah k prírode

3.  -Rozvíjanie  slovnej  Voľný čas  Komunikácia:      Telesná      vých.  – Práca v skupinách,          12
   zásoby                Ako vyuţívam svoj voľný šport,            Úlohy z PZ, situačné     hry,


                                                                     34
   -Rozhovor o záľubách          čas;   moţnosti   v našom   Zemepis, dejepis – Marec mesiac knihy-návšte-va
   -Zopakovať a rozšíriť         regióne              výlety, turistika  kniţnice,  Tvorba príbehu
   vedomosti o slovesách         Sloh:               Literatúra-čítanie, s pomocou  danej  slovnej
   -príprava, napísanie a         Rozprávanie v 1. osobe       médiá        zásoby Rozhovor o obľúbenej
   oprava slohovej práce         Opis predmetov                     knihe
                      Gramatika:
                      Slovesá-úvod,      delenie,
                      oznamovací spôsob
                      Literatúra:
                      Príroda, povesti a báje
4.  -Rozvíjanie   slovnej  Cestuje-me  Komunikácia:            Maďarská literatúra-  Gramatické cvičenia na slovesá  12
   zásoby a vyjadrovania         Cestovanie,   naša   vlasť,  povesti   a  báje  Práca s počítačom
   prácou s textom            doprava, náš región        v maď.lit.,       Čítanie s porozumením Práca
   -Rozpráva-nie             Sloh:               zobrazenie       s literárnym textom
   o veľko-nočných            Písanie      veľkonočnej   zbojníkov a Kráľa    Pravopisné cvičenia
   zvykoch                pohľadnice,sms-ky, e-mailu     Mateja
   -Reproduk-cia textu          Gramatika:             Zemepis-
   v 1. osobe               Časovanie slovies Literatúra:   Slovensko, náš okres
   -Nácvik   pravopisu,        Povesti     a     báje,  Dejepis, náboţenská
   diktát a oprava            osobnosti:Jánošík a Matej     výchova- Veľká noc
                      kráľ
5.  -Rozvíjanie vedomostí   Príroda   Komunikácia:            Zemepis-exotické    Práca     s encyklopédiami,  14
   a slovnej    zásoby         Príroda, v exotické krajiny,    krajiny sveta,     mapami, s internetom,
   prácou s textom            fantastické cesty do minulosti   Prirodopis, dejepis –  Gramatické cvičenia,
   - Rozvoj rečových           Sloh:               dinosaury,    iné  Situačné hry,
   zručností   pomocou         Tvorba    textu    (opis,  zvieratá        Skupinová práca, rozhovory,
   tvorby textov             rozprávanie)                        Práca s magn. nahrávkou, s CD
   -Zhrnutie učiva o           Gramatika:


                                                                       35
    slovesách            Časovanie slovies
    -Kontrolná previerka       Vety, delenie
    zo slovies            Literatúra:
                    Povesti a báje,
                    Ľudové piesne
 6.  -Náuka o vetách     Príroda Komunikácia:          Zemepis, prírodopis  Literárne hry, mimočítankové   12
    - Naučiť sa správne Opako-vanie Príroda, cestovanie       – krajiny a zvieratá  čítanie
    tvoriť vety, klásť        Sloh:             sveta         Jazykové hry na tvorbu viet
    otázky              Opakovanie slohových ţánrov              Práca         s textom,
    -Rozvíjanie   slovnej     Gramatika:                      písanie/rozprávanie obsahu
    zásoby,      vedieť     Opakovanie     podstatných            Tvorba dialógov
    reagovať   v rôznych      mien, slovies a druhov viet              Gramatické cvičenie
    situáciách            Literatúra:                      Pravopisné cvičenia
    -Celoročné            opakovanie
    opakovanie
    -Výstupná
    previerka,diktát,
    slohová práca
Pouţívané učebné zdroje sú učebnica a pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ s VJM Ypsilon a Čítanka pre 6. ročník ZŠ s VJM.
Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týţdenne 4,5 hodín, ročne 148,5 hodín                                                                   36
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy

Denné rozvrhnutie vyučovacích hodín pre jednotlivé zloţky predmetu
- Komunikácia a sloh:    2,5
- Jazyková komunikácia:   1
- Literatúra:        1

Metódy, formy a postup vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 7. ročníku

Me-                                      Medzi-
siac Ciele            Okruh          Téma       predmetové  Metódy,         Učebné  Počet
                                        vzťahy   formy          zdroje  hodín
 9.  -Opakovanie vedomostí     Škola  Komunikácia:         Telesná vých.  Metódy         Učeb-    13,5
   zo 6. roč.              Naša škola; rozvrh hodín; Záujmové      čítania         nica
   -Konverzácia o našej         záujmové krúţky;       krúţky     Rozhovor,        Prac.
   škole, o vyučovaní          Sloh:             Dejepis     práca s T        zošit
   -Rozprávanie na základe        Nácvik tvorby textu, osnovy,         sit. hry        Prac.
   záţitku                časti T: úvod, jadro, záver;         Rozprá-         listy
   -vedieť opísať pravidlá        rozprávanie                  vanie          Inter-
   šport. hry              Jazyk: opak. gramatiky 6.roč.         Pravopisné cvičenia,  net
   -Nácvik     správnej       Poučenie o SZ, lexikálny           Písanie na       beletria
   výslovnosti              význam slov                  diktát
   -Nácvik pravopisu           Literatúra:                  Návšteva
                      Príbehy zo ţivota mládeţe –          šk. kniţnice
                      súč. lit. pre deti a mládeţ
10.  -Rozvíjanie slov. zásoby,  Rodina  Komunikácia:         Občianska,   Práca so SZ, jazykové  Učeb-    17
   - poučenie o pouţívaní        Rodina, priateľstvo, láska, etická vých.   hry,          nica                                                                37
   synonym. a fraz. slovníka       dospievanie            Biológia     Prirov-         Prac.
   - výchova k rodinnému         Povolania, v núdzi poznáš     Protidrog.    návacia         zošit
   ţivotu, k tolerancii a        priateľa             prevencia     metóda          Prac.
   láske,                Sloh:               Maďarský     Práca s         listy
   - nadviazanie kontaktu v       Blahoţelania, pozvania, opis   jazyk       časopismi,        CD
   triede, v rodine           osoby                        slovníkmi        Časopis
   -    Vedieť   opísať      Jazyk:                       Sit. hry,        Slovník
   charakteristické   znaky      Slová           podľa           Práca          Počítač
   a vlastnosti             významu,frazeológia;                s pes
                      Prídavné mená – úvod, delenie            ničkou,
                      Literatúra:                     s počítačom
                      Príbehy zo mládeţe -jazykové            Výrazné
                      osobitosti v súč. lit. pre D a           čítanie,
                      Ml.                         pís.
                                                prejav,
                                                rozprávanie
                                                obsahu
11.  - Rozhovor o správnom     Voľný  Komunikácia:           Telesná výchova  Sit. hry,        Učeb-   16
   vyuţívaní voľného času     čas  Rozprávanie o voľnom čase,    Cudzie      práca s         nica
   - Rozširova-nie slovnej        moje záľuby            Jazyky      magn. nahrávkou     Prac.
   zásoby                Sloh:               Protidrog.    Gram. a pravopis.    zošit
   -        Vyjadrenie      Súkromný list, (oslovenia,    prevencia     cvičenia         Prac.
   kvalitatívnych vzťahov        časti),   písanie adresy             Čítanie lit.       listy
   -Nácvik um. prednesu,         Gratulovanie                    neho      textu,  Magn.
   výrazného čítania           Gramatika:                     dramatizácia       video
   -Oboznámenie    sa  s      Prídavné mená – pravopis,                          nahráv
   baladami    (charakter.,      skloňovanie                                 ka
   druhy, stavba)            Literatúra:


                                                                  38
                       Balady
12.  -Rozhovory o nákupoch,    Sluţby,  Komunikácia:             Dejepis    Práca s        Učeb-    14
   nácvik    komunikačnej  nákupy  Nákupy,    v   reštaurácii,  Náboţenská   textom,        nica
   situácie           Zima,  Vianoce,               výchova    Situačné        Prac.
   -Upevnenie   vedomostí  Vianoce  Sloh:                Matematika   hry,          zošit
   pomocou cvičení            Opis   prostredia,   činnosti,         skupinová       Prac.
   -ovládať opis pracovného        pracovného postupu                 Práca s        listy
   postupu, vedieť napísať        Tvorba nákupného zoznamu              počítačom,  s pesnič- CD
   krátky   recept,  opis       Gramatika:                     kami,         Počítač
   prostredia               Číslovky – základné čísl. a                        časopis
   -Ovládanie               podst mená
   kvantitatívnych vzťahov        Literatúra:
   - Samostatná tvorba opisu       Balady
                       Vianočné koledy, zvyky
1.  -Rozšírenie    slovnej  Zima   Komunikácia: Nový rok –       Dejepis    Čítanie         Učeb-   14
   zásoby            Kultúra  novoročný vinš, tradície       Maď. lit.   Práca s         nica
   -Spoznávanie slovenského        Zima-počasie, príroda        Etická vých.  internetom,       Prac.
   kult. ţivota – rozhovor o       Kultúra – dejiny,                  s katalógmi       zošit
   kinách, filmoch, o hudbe        kino                        Metódy   opakovania  Prac.
   - Moja obľúbená kniha,         Sloh:                        situačné         listy
   film, Opis predmetu          Opis predmetu                    hry,           beletria
   - Opakovanie učiva z 1.        Objednávka,       prihláška,         Rozhovor,        internet
   polroka-     polročná       vyplnenie tlačiva                  beseda,
   previerka               Gramatika:                     návšteva
                       Zhrnutie polročného učiva              kniţnice
                       Literatúra:
                       Príleţitostná vých. lit. – beseda
                       o prečítanej knihe, čit. denníky,


                                                                   39
                       návšteva kniţnice
2.  -Nácvik   a  utvrdenie   Zdravie  Komunikácia:            Biológia      Práca          Učeb-   16
   skloňovania čísloviek          U lekára, choroby, úrazy, u    Telesná výchova  s novinami,       nica
   -Práca s textom, vyuţitie        odborného lekára, v nemocnici,            video-          Prac.
   vedomostí   o rozprávaní        záchranári                      nahrávkou, telefonický  zošit
   a opise                 Sloh:                         rozhovor         Prac.
                       Rozprávanie, záţitkovo-dejové             Jazykové         listy
                       prejavy;                       hry,dialóg        na-
                       Oznámenie a správa                  Rozprávanie       hrávky
                       Gramatika:                      Gramatické        noviny
                       Číslovky     –   delenie,           cvičenia         DVD
                       skloňovanie
                       Literatúra:
                       Bájky – (ponaučenie, stavby,
                       ukáţky)
3.  -Rozvíjanie     slovnej  Príroda  Komunikácia:            Biológia enviro-  Práca v         Učeb-   14
   zásoby                  O   ochrane   nášho  ţiv.  mentálna vých.   skupinách,        nica
   -Rozhovor    o prírode,       Prostredia, v skanzene, v     prostredia     Samostatná        Prac.
   ţivotnom prostredí            národnom parku           Zemepis      práca,          zošit
   -Zopakovať    a rozšíriť       Sloh:               Maď. literatúra  vedomostné        Prac.
   vedomosti číslovkách           Rozprávanie v 1. osobe na               hry,           listy
   -Vedieť opísať zvieratá,         základe fantázie                   Rozhovor         Inter-
   rastliny-vyhľadávanie          Opis rastlín, zvierat                 Práca so         net
   informácií v texte            Gramatika:                      slovníkom        beletria
                       Číslovky – skloňovanie a
                       pravopis
                       Literatúra:
                       Bájky


                                                                     40
4.  -Rozvíjanie     slovnej  Slovensko  Komunikácia:          Zemepis       Gramatické cvičenia  Učeb-   14
   zásoby   a vyjadrovania         Naša vlasť, náš región     Dejepis,       na číslovky      nica
   pomocou práce s textom           Sloh:              náboţen-stvo     Práca s počítačom   Prac.
   -Rozprávanie    o vlasti,        Písanie pohľadnice,sms-ky, e-            O ľudových zvykoch,  zošit
   láska k vlasti, výchova          mailu                        tradíciách v našej   Prac.
   euroobčana                 Gramatika:                      dedine – rozhovor,   listy
   -Nácvik pravopisu, diktát         Skloňovanie      čísloviek           skupinová práca    Inter-
   a oprava                  Literatúra:                     Súťaţ v skloňovaní   net
                        Práca s časopisom, populárno-                        pop-
                        náučné články                                náuč.
                                                              lit.
5.  -  Rozvoj    rečových   Cesto-   Komunikácia:            Zemepis      Práca s        Učeb-   17
   zručností pomocou tvorby    vanie   Cestovanie,      dopravné  Fyzika, dejepis  internetom,      nica
   textov, minidialógov            prostriedky                     Projektová práca    Prac.
   - Ako sa správať v             Sloh:                        Gramatické cvičenia,  zošit
   autobuse, vo vlaku             Tvorba textu (rozprávanie s             Situačné hry,     Prac.
   -Vedieť čítať cestovný           opisom)                       rozhovory,       listy
   poriadok, kúpiť si lístok a        Gramatika:                                 cest.
   získať informácie             Syntax – tvorba jednoduchých                        poriadok
                        viet  na   základe   graf.
                        znázornenia, slovosled
                        Literatúra:
                        Opakovanie, lit. hry, piesne
6.  - Naučiť sa správne tvoriť    Leto   Komunikácia:            Telesná výchova Literárne        Učeb-   13
   vety, klásť otázky       Opako-   Výlety, zábava, športovanie,    Zemepis     hry, mimo        nica
   -Rozvíjanie    slovnej    vanie   olympijské hry, prázdniny             čítankové čítanie    Prac.
   zásoby, vedieť reagovať          Sloh:                       Jazykové hry t Práca   zošit
   v rôznych situáciách            pozvánka                      s textom, písanie/    Prac.


                                                                    41
   -Naučiť sa písať pozvánku        Gramatika:                     rozprávanie obsahu  listy
   -Opakovanie vedomostí          Opakovanie náuky o SZ,               dialóg        Inter-
   -Výstupná                prídavných mien, čísloviek             Cvičenia       Net
   previerka,diktát, slohová        Literatúra:                               CD
   práca                  opakovanie
Pouţívané učebné zdroje sú učebnica a pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ s VJM Ypsilon a Čítanka pre 7. ročník ZŠ s VJM.
Hodinová dotácia predmetu bola rozšírená o 0,5 h týţdenne, ktorá sa vyuţíva na konverzáciu v daných témach podľa učiva.

Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týţdenne 4 hodiny, ročne 132 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
 Ročník: ôsmy

Mesiac Ciele                 Téma                                       Počet
                                                                hodín
9.   Úvodná hodina             Škola                                        12
    Opakovanie uč. zo 7. Ročníka     - obľúbená hod., záujmové krúţky, čím chcem byť
    Rozhovor o plánoch do budúcnosti,   - 1. slohová práca
    o školách, o našej škole       -opakovanie prídavných mien
    Rozvíjanie slovnej zásoby, práca so  - nácvik pravopisu a 1.diktát
    slovníkom, s pesničkou        Lit.: Zo ţivota detí a mládeţe
    Medziľudské vzťahy
10.   Správne vyuţitie voľného času,    Voľný čas, Šport                                   16
    Organizácia práce           -turistika, športové hry, záujmové krúţky, súťaţe


                                                                    42
   Správa zo športového turnaja –      Opakovanie zámen a čísloviek
   počúvanie s porozumením         Vstupná previerka
   Čítanie s porozumením          Neohybné slovné druhy
   Jazykové hry               Lit.: Ukáţky z tvorby súčasných autorov
11.  Predstavme naše okresné mesto      Doprava, Cestovanie                               16
   cudzincovi, pôvod názvov miest a     - Cestovanie doma i v zahraničí, predstav svoj región, v cestovnej kancelárii
   obcí                   2. diktát a oprava
   Pravidlá   spoločenského   styku  Príslovky, predloţky, spojky
   v hromadnej doprave           Rozprávanie, objednávka
   Práca so slovnou zásobou, jazykové    Lit.:súčasná literatúra
   hry, práca so slovníkom
   Sit. hra – v cestovnej kancelárii

12.  Sit. hry – v reštaurácií, objednanie   Stravovanie, Zima                                11
   jedla, rozhovor čašníka a hosťa, pri   -rôzne druhy reštaurácií, stravovacie zvyky, vianočné jedlá, pečenie, recepty,
   stole, stolovanie, práca s magn.     -zima a vianočné zvyky
   nahrávkou                -častice,citoslovcia
   Správna ţivotospráva           -2. slohová práca
   Opis pracovného postupu         Lit: Literatúra na prelome 19. a 20. storočia – realizmus
   Správna ţivotospráva
1.  Rozprávanie o našej vlasti, hlavné    Slovensko                                    14
   mesto a jeho história,          naša vlasť, Bratislava, láska k vlasti
   Slovenská kultúra            vlastivedná súťaţ
   Nácvik pravopisu             -polročné opakovanie
   Gramatické cvičenia           -3. diktát a oprava, polročná previerka
   Čítanie s porozumením          -lit.:Literatúra realizmu
                                                                   43
2.  Pravidlá spoločenského styku –    Obchody, Sluţby                                   12
   blahoţelanie, podávanie darčekov,   -Rôzne druhy obchodov – rozhovory,
   písanie pohľadníc, gratulácií     -Kupovanie darčekov, Deň sv. Valentína,
   Nákupy – situačné hry, rozhovory   -Písomný prejav:pohľadnice, telegram, sms-ky, svadobné oznámenie, gratulácia,
   v obchode               reklamácia
                      -náuka o vete, vetné členy a sklady
                      Lit: Lit. na prelome 19. a 20. Stor.-symbolizmus
3.  Pravidlá spoločenského styku –    Kultúra                                       16
   smiem prosiť?, ako sa správať na   -Svadby, rodinné oslavy, tanečná škola, pravidlá etikety
   svadbe, na zábave, na výstave     -Hudobné ţánre, muzikál, operta, opera, balet
   Súťaţ o hudbe a etikete, test     -Výstavy
   Písanie pozvánky, prijatie pozvania  -Pozvánka
                      - Vetné členy
                      - 3. slohová práca – opis osoby,charakteristika
                      Lit: Lit. realizmus - zhrnutie
4.  Rozprávanie   o   veľkonočných  Veľká noc, Zdravie                                  12
   zvykoch, tradície u nás        -Zobrazenie Veľkej noci v umení, veľkonočné zvyky,
   Rozprávanie na základe fantázie-   -Čo prospieva nášmu zdraviu, história Červeného kríţa, v nemocnici, u lekára
   vymyselený príbeh           -4.diktát a oprava
   Čítanie       s porozumením,  - zhrnutie vety, vetných členov – písomná previerka
   prerozprávanie        obsahu, - frazeológia, slová s preneseným významom
   zosnovovanie textu, rozhovor u    Lit: Literatúra medzi dvoma svetovými vojnami – protivojnová tematika, vitalizmus,
   lekára, o zdraví           lyrizovaná próza
   Problémy mládeţe
   Práca s frazeologickým slovníkom
5.  Ekologická     výchova,ochrana Príroda                                        16
   ţivotného prostredia         -Naša Zem, počasie v jedn. ročných obdobiach, predpoveď počasia, prírodné útvary,
   Práca s magnetofónovou nahrávkou, rozprávanie


                                                                   44
    práca s textom-tvorba predpovede -4. slohová práca – odborný opis
    počasia                -nácvik pravopisu, čiarka v jedn. vete
    Kvíz o počasí             Lit: lit. medzi dvoma svet. vojnami-2.vlna realizmu, katolícka moderna, slovenská
                       prekladová tvorba, socialistická literatúra
6.   Práca   s textom,   s počítačom, Veda                                           10
    príprava referátu o ţivote vedca,   Vývoj vedy a techniky, naši kaţdodenní pomocníci – stroje,
    Význam práce s PC           Veda, vedci a vynálezy
    Kvíz o vede, vedcoch         Čítanie s porozumením
                       Opakovanie, písomná previerka, diktát
                       Lit: opakovanie literatúry 8.ročníka

Názov predmetu: Slovenský jazyk a literatúra
Rozsah: týţdenne 5 hodín, ročne 165 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: deviaty

Mesiac Ciele                Téma                                         Počet
                                                                 hodín
9.   Význam učenia            Rodina                                        15
    Utvrdenie vedomostí         Opakovanie učiva z 8. ročníka- opakovanie viet, vetných členov;
    Pravidlá spol. styku – vykanie   Rozprávanie
    Samostatná tvorba ústneho prejavu  Práca s textom, čítanie s porozumením
    – rozprávanie príbehu        Príprava 1.slohovej práce, napísanie a oprava
    Výchova k rod. ţivotu        Lit.: Súčasná literatúra pre deti a mládeţ
    Práca s pesničkou
10.   Výchova k tolerancii        Priateľstvo                                      21
    Rozhovor o priateľstvo, láske, o  opakovanie slovných druhov,
    ţivote mladých           vstupná previerka, 1. Diktát a oprava


                                                                      45
   Rozprávanie podľa osnovy      Európska únia, tolerancia a spoluţitie národov,
   Diskusia o prečítanom texte     Zvieratá, strarostlivosť o zvieratá
   Vedieť správne určiť druh VV    Podraďovacie súvetia
   Zvieratá-láska k prírode      Opis osoby a charakteristika
   Práca s počítačom, s pesničkou   Lit.: súčasná literatúra pre D a M
   Rozšírenie slovnej zásoby
11.  Rozhovor o škole, obľúbenej    Povolania, plány do budúcnosti                19
   činnosti              2. slohová práca (príprava, pís., oprava)
   Rozhovor o plánoch do budúcnosti, voľba povolania, moje ţivotné ciele
   voľba povolania          zaujímavé povolania
   Rozhovor o školstve dnes a     2. diktát a oprava
   v minulosti            čítanie s porozumením: zaujímaví ľudia, zaujímavé povolania
   Poukázať na chyby, ako predísť   priama a nepriama reč
                     súvetia
                     Lit.: Slovenská literatúra po roku 1945
12.  Vedieť opísať činnosti, pracovný Moderná veda a technika                     15
   postup               Nobelova cena, vedecké a technické objavy
   Rozhovor o modernom svete     Opis činnosti, opis pracovného postupu
   Význam rozvoja vedy a techniky   Priraďovacie súvetia
   Vianočné zvyky, piesne       Zhrnutie a overenie vedomostí o vetách
   Práca s počítačom          Lit.: Lit. po roku 1945-generačný román
   Pravopisné cvičenia         (F. Hečko: Červené víno)
   Jazykové, slovné hry
1.  Diskusia o divadelnom predstavení, Umenie                            15
   dramatické umenie         rôzne druhy umenia (dramatické, výtvarné)
   Pravidlá spoločenského styku – Podstatné mená – pravopis a skloňovanie
   v kine, v divadle, na výstave, na Polročné opakovanie a písomná previerka
   koncerte              Pravopisné, gramatické a jazykové cvič.


                                                      46
   Rozhovor o významných umelcoch 3. diktát a oprava
   slovenskej tvorby         Lit. po roku 1945
   Vedieť opísať prostredie
   Práca   s internetom- príprava
   referátu

2.  Vedieť správne napísať ţivotopis,   Príroda, Naša Zem                                   15
   úradné listy             ochrana ţivotného prostredia,
   Rozprávanie obsahu textu       zvieratá, vtáčiky,
   Upevnenie vedomostí – príprava na   čistá voda, pôda, horniny, rastliny
   testovanie              Naša vlasť – slovenské poklady
   Význam    ochrany   ţivotného  Úradné listy, ţivotopis
   prostredia, ekologická výchova    Ohybné slovné druhy (prídavné mená, zámená, číslovky – charakteristika, tvorba a
   Diskusia na danú tému, referát    skloňovanie)
                      3. slohová práca
   Prínos sv.Cyrila a Metoda       Lit. po roku 1945 – básnická tvorba
3.  Ako cestovať, naučiť sa orientovať,  Cestovanie                                      20
   opýtať sa na cestu, pýtať si     Prečo cestujeme, dopravné prostriedky
   informácie,       vyhľadávať  Výlety, dovolenky
   v cestovnom poriadku         Európa a naša vlasť
   Dobré rady do ţivota         Slovesá (druhy, gramatické kategórie, časovanie)
   Nácvik pravopisu           Neohybné slovné druhy (príslovky, predloţky)
   Európa, Slovensko a naše okolie    4. diktát a oprava
   Vyuţitie a pravopis neohybných    ţiadosť
   slovných druhov            Lit.: literatúra po roku 1945 – skrytý zmysel epigramov, zhrnutie literatúry po roku
   Vedieť rozprávať o záţitkoch z ciest 45
   Vedieť napísať ţiadosť,
4.  Naučiť sa správne vyjadrovať o Zdravie, prvá pomoc                                     15


                                                                   47
   chorobách, u lekára          nemocnica, poliklinika, u lekára
   Rozšírenie slovnej zásoby, situačné  lieky a liečenie
   hry                  u veterinára
   Upevnenie a doplnenie vedomostí    neohybné slovné druhy (spojky, častice, citoslovcia)
   Jazykové, gramatické a pravopisné   zhrnutie slovných druhov, písomná previerka
   cvičenia                hláskoslovie (spodobovanie, splývanie, delenie hlások, pravopis)
   Naučiť sa vyplniť dotazník –      dotazník
   formuláre               Lit.: literatúra faktu – význam osobnosti
   Rozprávanie     o    slávnych
   osobnostiach – J. Jesenius, atď.
5.  Vedieť rozprávať o našej vlasti,    Naša vlasť                                   20
   podať informácie o našom regióne –   Slovensko, geografická poloha, hlavné mesto, významné hist. a kult. pamiatky
   skupinová práca            Známi slovenskí umelci
   Rozprávanie o histórii krajiny-    Náuka o slovnej zásobe
   práca s počítačom           Prihláška
   Náuka o slovnej zásobe, práca     4. slohová práca
   s rôznymi   druhmi   slovníkov  Lit.:dokumentárna próza, literatúra faktu
   (synonymický, KSS, dvojjazyčný,
   frazeologický, atď.)
   Nespisovné slová; nárečia
6.  Pravopisné a gramatické cvičenia    Prázdniny, leto                                10
   Zhrnutie celoročného učiva       plány na letné prázdniny
   Naučiť sa napísať objednávku,     koncoročné opakovanie
   reklamáciu               písomné práce
                      Lit.Zhrnutie učiva z literatúry
                                                                48
6 MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA6.1 1. FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU
    Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v podsystéme národnostného
školského vzdelávania Slovenskej republiky centrálne postavenie.
    Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra ako aj maďarský jazyk ako vyučovací
jazyk v školách s vyučovacím jazykom maďarským (ďalej školy s VJM) sa dá
charakterizovať v prvom rade všeobecnými vlastnosťami. Všetky tie vlastnosti sú
charakteristické na tento vyučovací predmet, ktoré paralelne charakterizujú vyučovací
predmet slovenský jazyk a literatúru ako aj vyučovací jazyk slovenský v školách
s vyučovacím jazykom slovenským. Charakteristika týchto všeobecných vlastností sa
nachádza v úvodnej časti kapitoly obsahovej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra.
Z toho dôvodu sa na tomto mieste nezaoberáme ich hlbšou analýzou. Domnievame sa, ţe
stačí konštatovanie tejto záleţitosti. Zároveň tieţ konštatujeme, ţe vyučovací predmet
maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s vyučovacím predmetom SJL charakterizujú aj isté
špeciálne črty. Tie vyplývajú na jednej strane zo situácie maďarčiny, na druhej strane z jej
funkcií na Slovensku. Maďarský jazyk na Slovensku je jazykom početne významnej
národnostnej menšiny (520 528 ľudí, 9,6% obyvateľstva). Obce obývané Maďarmi vytvárajú
miestami uţšie, inde sa rozširujúce, väčšinou súvislé jazykové pásmo, ktoré sa tiahne od
Bratislavy aţ po slovensko-ukrajinské hranice. Maďarčina je na Slovensku menšinovým
jazykom. Pre príslušníkov maďarskej národnosti je hlavným komunikačným prostriedkom
zároveň významným symbolom národnej identity ako aj kultúry.
6.2 2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU
Hlavné ciele učebného predmetu vyplývajú z nasledovných skutočností:

  1. Kognitívna funkcia maďarského jazyka ako materinského a zároveň
    vyučovacieho jazyka v školách s VJM
Materinský jazyk je zároveň aj vyučovacím jazykom na ZŠ a SŠ s VJM, z čoho vyplýva, ţe
bezprostredne ovplyvňuje osvojenie si učiva všetkých vyučovacích predmetov.

  2. Rozvíjanie jazykových kompetencií v iných jazykoch: v druhom – štátnom
    jazyku a cudzích jazykoch
Maďarský jazyk a literatúra ako učebný predmet umoţňuje na vyššej úrovni rozvíjať jazykové
kompetencie tak v štátnom jazyku ako aj v cudzích jazykoch. Na základe uvedenej funkcie
materinského jazyka zastávame názor, ţe sa má uplatniť princíp rovnakého postavenia
materinských jazykov, čiţe pomerne vysoká hodinová dotácia vyučovacích predmetov
z materinského jazyka. Aj preto je potrebné zosúladiť týţdennú hodinovú dotáciu
materinských jazykov v učebných plánoch na školách s vyučovacím jazykom slovenským i na


                                             49
školách s vyučovacím jazykom maďarským. Na základe uvedených argumentov je potrebné
stanoviť týţdennú hodinovú dotáciu maďarského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch ZŠ
a SŠ s VJM v rozsahu hodinovej dotácie slovenského jazyka a literatúry na školách
s vyučovacím jazykom slovenským.

  3. Jazyková situácia
Je známy fakt, ţe materinský jazyk detí vstupujúcich do školy s VJM je podoba maďarčiny
v menšinovom prostredí. Z lingvistických výskumov ako aj z praxe je jasné, ţe ju
charakterizuje na jednej strane vyššia miera zastúpenia nárečových prvkov, na druhej strane
zase výskyt prvkov štátneho jazyka. Túto okolnosť konštatujeme ako samozrejmosť, ktorá
vyplýva z prirodzeného styku týchto jazykov a ich usporiadania v Slovenskej republike (ide
o vzájomný vzťah štátneho a menšinového jazyka). Okrem nadobudnutia jazykových
kompetencií v oboch jazykoch na rôznych úrovniach prirodzeným následkom dvojjazyčného
prostredia je však aj istá jazyková neistota pouţívateľov jazyka aj v materinskom jazyku. Deti
v školách s VJM sa stretávajú so štandardnou podobou maďarčiny, ktorá im z hľadiska
aktívneho pouţívania nie je úplne prirodzená. Postupné eliminovanie jazykovej neistoty je
nutné ošetriť patričnou, špeciálnou jazykovou výchovou. Nedostatočne zabezpečená jazyková
výchova sa totiţ odrazí na celkovej úspešnosti ţiakov, resp. môţe ich znevýhodniť hlavne
v začiatočnej fáze povinnej školskej dochádzky.
    Cieľom vzdelávania v oblasti maďarského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň
rečových zručností v maďarskom jazyku, aby ţiaci zvládli kaţdú komunikatívnu situáciu či
uţ hovorovú alebo odbornú v rozsahu odbornosti všetkých vzdelávacích oblastí a primerane
a vhodne z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou
v ústnom i písomnom prejave.

Cieľom vzdelávania je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby ţiaci:

  – pochopili vzdelávanie v príslušnom jazyku ako svojbytný historický jav, v ktorom sa
   odráţa historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci
   činiteľ národného spoločenstva a ako dôleţitý prostriedok celoţivotného vzdelávania,
  – nadobudli a rozvíjali pozitívny vzťah k materinskému jazyku a pochopili jeho
   potenciálne zdroje pre svoje osobné a kultúrne bohatstvo,
  – vnímali a postupne osvojovali si jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok
   k získavaniu a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
  – rozvíjali komunikatívne schopnosti a návyky, aby získali kvalitnú jazykovú
   kompetenciu, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách,
  – zvládli základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
   a nadobudli pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
  – samostatne získali informácie z rozličných zdrojov a zvládli práce s jazykovými
   a literárnymi textami,
  – nadobudli sebavedomie pri vystupovaní na verejnosti a kultivovaný prejav ako
   prostriedok presadenia samého seba,
  – nadobudli etické cítenie zaloţené na empatii a asertivite, naučili sa prosociálne
   správať, aby si dokázali uvedomiť podstatu a význam ľudských hodnôt,
  – nadobudli vzťah a dokázali individuálne preţiť slovesné umelecké dielo, mali vlastné
   čitateľské záţitky, rozvíjali svoj pozitívny vzťah k literatúre a k ďalším druhom                                              50
     umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjali svoje emocionálne a estetické
     cítenie a vnímanie.


   Na 2. stupni základných škôl sa výchovno-vzdelávací proces maďarského jazyka
   a literatúry člení na tri oblasti.6.3   OBSAH VZDELÁVANIA

              ŠTRUKTÚRA VZDELÁVACEJ OBLASTI


I.   JAZYKOVÁ KOMUNIKÁCIA
    Zvuková stránka jazyka a pravopis
    Lexikológia
    Morfológia
    Syntax

II.   KOMUNIKÁCIA A SLOH
    Komunikácia ako zdroj informácií
    Ústny a písomný prejav
    Rozprávanie príbehov a záţitkov
    Vlastné tvorivé písanie
    Subjektívna a objektívna komunikácia

III.  LITERATÚRA
    Všeobecne o literatúre
    Základné literárne druhy
    Základné literárne ţánre
    Kompozícia literárneho diela
    Štylistika literárneho textu
    Metrika
    Informácie o autoroch literárnych diel
                                             51
Názov predmetu: Maďarský jazyk
Rozsah: ročne 63 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: 5.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

 Mesiac   Rozvíjajúce ciele a    Okruh        Témy     Medzipredmetové  Metódy a formy   Učebné    Počet
        kompetencie                         vzťahy               zdroje    hodín
Septembe Oboznámiť sa s učivom Úvodná hodina Slovné druhy                 Skupinová práca   Učebnica     6
  r  a vzbudiť    záujem a opakovanie    Význam slov              Samostatné úlohy
     ţiakov o ich materinský učiva zo 4.ročníka Pravopisné              Dramatické hry
     jazyk                   cvičenie
                          Analýza viet
                          Diktát
                          Vstupná previerka
 Október Zvýšiť     úroveň Hlásky a písmená Rečové orgány              Ústny prejav     Učebnica    8
     správnej   artikulácie          Samohlásky              Komunikatívna   Pracovný list
     a správnej výslovnosti           a spoluhlásky             metóda        Odborné
     Rozvíjanie pravopisu.           Čítanie     s           Dramatické hry    slovníky
     Práca s odborným              porozumením
     slovníkom                 Maďarská
                          abeceda
                          Slovníky
                          Diktát
Novembe Rozvíjanie   správnej Samohlásky    a Rozdelenie              Frontálny postup   Učebnica    6
  r  výslovnosti samohlások spoluhlásky     samohlások a ich           Dramatické hry   Pracovný list
     a spoluhlások               zákony                Skupinová práca


                                                                 52
                          Štvrťročná     Ústny prejav
                          previerka
                          Rozdelenie
                          spoluhlások
                          Diktát
Decembe  Zlepšiť pravopis ţiakov Vzájomný vplyv Typy         Heuristická     Učebnica   5
  r   s osvojením   nových spoluhlások v reči spodobovania    metóda       Pracovný list
     gramatických javov   i písme      Diktát       Dramatické hry
                                    Samostatná práca
 Január  Zvýšiť     úroveň Zásady       Pravopisné     Dramatické hry   Učebnica    5
     pravopisných zručností maďarského    cvičenie      Skupinová práca  Pracovný list
     ţiakov         pravopisu     Diktát       Frontálny postup
                          Polročná      Samostatná práca
                          previerka
                          Výslovnostný,
                          etymologický
                          princíp, princíp
                          tradície, princíp
                          zjednodušenia

Február  Zvýšiť     úroveň Stavba slova    Koreň a prípony   Heuristická     Učebnica   5
     pravopisných zručností Jednoduché    Zloţené slová    metóda       Pracovný list
     ţiakov         a zloţené slová  Diktát       Dramatické hry                                                       53
                                   Samostatná práca

Marec  Obohatenie   slovnej Rozdeľovanie   Rozdeľovanie    Frontálny postup   Učebnica   8
                                   Dramatické hry
    zásoby   a rozvíjanie slov       slov                  Pracovný list
                                   Skupinová prác
    jazykového prejavu   Význam slov   Vzťah významu               Odborné
                                   Zberateľská práca
                         a tvaru slov               slovníky
                         Jedno-
                         a viacvýznamové
                         slová,
                         Homonymá
                         a synonymá
                         Diktát
Apríl  Obohacovanie slovnej Význam slov     Antonymá      Zberateľská práca   Učebnica   8
    zásoby  a rozvíjanie          Čítanie     s  Skupinová práca    Odborné
    jemnosti jazykového           porozumením                slovníky
    prejavu                  Zvukomalebné             Pracovný list
                            slová
                         Diktát
                         Písomná
                         previerka
                         3.štvrťroka

Máj   Obohacovanie slovnej Ustálené spojenia  Príslovia,     Frontálny postup   Učebnica    8
    zásoby a vyjadrovacej          porekadlá,     Samostatná práca   Odborný
    schopnosti ţiakov            prirovn.      Skupinová práca    slovník
                         Čítanie
                         s porozumením
                         Diktát


                                                       54
  Jún   Prehĺbenie celoročného Zhrnutie učiva   Opakovanie                Rozhovor       Učebnica   4
      učiva                   celoročného učiva            Otázky
                           Výstupná                 a odpovede
                           previerka                Dramatické hry
                           Diktát


Názov predmetu: Maďarská literatúra sloh

Rozsah: ročne 102 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: 5.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a     Okruh         Témy         Medzipre  Metódy a formy    Učebné  Poče
        kompetencie                               dmetové              zdroje   t
                                            vzťahy                   hodí
                                                                   n
Septemb Vzbudiť záujem ţiakov   Úvodná hodina   Vznik písma a knihy       dejepis   Skupinová práca    Učebnica  10
  er  o literatúru a čítanie  a opakovanie    Začiatky písomníctva             Samostatné úlohy
    Vyţiadať    a podávať učiva 4. ročníka  Typy rozprávok                Dramatické hry
    informácie        Vznik   písma  Maďarské ľudové rozprávky          Frontálny postup
    Poznať typy rozprávok   a knihy      Pozdrav,       oslovenie,
                 Styk ľudí     predstavenie sa
                 Svet rozprávok
Október  Esteticky     čítať Svet rozprávok   Tvorby ľudovej slovesnosti v         Frontálny postup   Učebnica    12
                                                 Dramatické hry
     umelecké texty     Ospravedlnenie   maďarskej a svetovej literatúre
                                                 Skupinová práca.
     Poznať a zreprodukovať Osnova       Kompozícia rozprávok


                                                                    55
     rozprávky                   Čarovné čísla          Samostatné čítanie
     Poznať   kompozíciu             Skutočné a rozprávkové prvky   Komunikatívna
     rozprávok                   Ľudová a umelá rozprávka     metóda
     Zrozumiteľne    sa             Ospravedlnenie
     vyjadrovať                  Súhlas a nesúhlas
     Príprava slohu a jeho             Osnova slohu
     osnova

Novemb Poznať a zreprodukovať   Svet rozprávok   Maďarské ľudové rozprávky    Samostatné čítanie  Učebnica  12
 er  rozprávky          Písomné formy    Umelé rozprávky z maďarskej   Skupinová práca
    Rozprávať o prečítanom   komunikácie     a svetovej literatúry      Dramatické hry
    texte     s vlastnými  PetŊfi  Sándor:  Osnova rozprávky         Frontálny postup
    slovami           János vitéz     Vznik diela János vitéz a jeho
    Dramatizovať        Príbeh a dialóg   ţáner a prozódia
    rozprávky                    János vitéz 1-4.
    Orientovať sa v deji              Prirovnanie
    rozprávok                    Blahoţelanie
    Zostaviť      osnovu            Pohľadnica a list
    prečítanej rozprávky              Slohová práca - príbeh
    Vedieť      napísať
    blahoţelanie,
    pohľadnicu a list
    Poznať      a pouţiť
    prirovnanie
    Napísať príbeh
    Dialóg v príbehu
                                                            56
Decemb  Poznať a zreprodukovať   PetŊfi  Sándor:  János vitéz 5-15.       Skupinové čítanie  Učebnica   9
 er   rozprávky na vysokej    János vitéz     Personifikácia        Samostatné čítanie  PetŊfi
     jazykovej úrovni      Rozhovor      Metafora           Dramatické hry    Sándor:
     Tvoriť    jednoduché   Telefonovanie    Rýmy             Frontálny postup   János vitéz
     rýmy                      Dialóg a monológ       Komunikatívna
     Tvoriť     a vyjadriť            Rozhovor a telefonovanie   metóda
     rytmus básní
     Rozprávať o prečítanom
     diele
     Poznať      a pouţiť
     básnické obrazy
     Vedieť zapojiť sa do
     rozhovoru
     Vedieť telefonovať

Január  Rozprávať o prečítanom   PetŊfi  Sándor: János vitéz 16-24.       Dramatické hry    Učebnica   10
     diele            János vitéz    Osnova literárneho diela    Skupinová práca   PetŊfi
     Dramatizovať prečítané   Osnova                      Samostatné čítanie  Sándor:
     dielo                                     Otázky a odpovede  János vitéz
     Zostaviť osnovu
Február  Rozprávať o prečítanom   PetŊfi  Sándor:  János vitéz 25-27.      Skupinové čítanie  Učebnica   9
     diele            János vitéz     Zhrnutie           ústne prejavy    PetŊfi
     Hodnotiť     postavy  Rozprávka      Fazekas Mihály: Lúdas Matyi  dramatické hry    Sándor:
     literárneho diela      Fazekas Mihály:   Charakteristika postáv    otázky a odpovede  János vitéz
     Poznať štýly a prozódiu   Lúdas Matyi     Štýl a prozódia
     Vedieť charakterizovať             Slohová práca - rozprávka
     lierárne postavy
     Napísať rozprávku


                                                              57
Marec  Reprodukovať prečítané   Rozprávkové     Rozprávkové romány        Frontálny postup   Učebnica  13
    dielo vlastnými slovami   romány       Exupéry: A kis herceg       Dramatické hry
    Orientovať       sa  Exupéry: A kis   Typy povestí           Skupinová práca
    v prečítanom diele     herceg       Povesti v maďarskej literatúre  Ústny prejav
    Hodnotiť     postavy  Mýty a povesti   Svet mýtov            Otázky a odpovede
    literárneho diela      Opis a jeho typy  Opis   prírody,  predmetu,
    Poznať ţánre povestí              obrázku, osoby a pracovného
    Rozprávať                    postupu
    o prečítaných mýtoch
    Vedieť opísať prírodu,
    veci, predmety, činnosti
Apríl  Poznať biblické príbehy   Svet Biblie     Svet Biblie            Dramatické hry    Učebnica  10
    Zostaviť     osnovu  Ústne vyjadrenia  Názor, diskusia, argument     Samostatná práca
    z prečítaného diela     Krátke správy    Krátke správy           Skupinová práca
    Vyjadriť svoje pocity    Opis v príbehu   Slohová práca – príbeh opisom
    ústne a písomne
    Napísať krátky odkaz
    a správy
    Vedieť pouţiť opis v
    príbehu

Máj   Vedieť súvisle hovoriť   Na    hranici  Móra Ferenc: Pétör, a csaló    Frontálny postup   Učebnica  11
    o prečítaných dielach    skutočnosti   a  Móricz Zs.: Hét krajcár      Samostatné čítanie
    Hodnotiť postavy      rozprávky      Oznam,    správa, pozvánka,  Skupinová práca
    Vedieť    porovnávať   Krátke oznamy    plagát, vizitka
    povesti
    Vedieť napísať krátke
    oznamy


                                                              58
     Vyhotoviť     plagát
     a vizitku
 Jún   Zreprodukovať       Kútik čítania   Romány       a poviedky    Rozhovor        Učebnica    6
     čitateľský záţitok    Krátky rozhovor  z maďarskej     a svetovej    Otázky a odpovede
     Čítať   s porozumením a oznamy      literatúry              Dramatické hry
     a s prirodzenou               Cielený rozhovor           Samostatné práce
     intonáciou                 Inzerát, reklama
     Zostaviť     osnovu
     z prečítaného diela
     Rešpektovať základné
     komunikačné pravidlá
     Vedieť reagovať na
     otázky
     Vedieť napísať inzerát a
     reklamu
Maďarský jazyk –
6. ročník
Počet hodín ročne: 85
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a     Okruh        Témy      Medzipr  Metódy a formy     Učebné    Počet
        kompetencie                          edmetov             zdroje    hodín


                                                                59
                                         é vzťahy
Septemb  Oboznámiť sa s učivom Úvodná hodina Význam slov                  Skupinová práca    Učebnica  8
  er   a vzbudiť záujem ţiakov a opakovanie    Stavba slov               Samostatné úlohy   Pracovný
     o ich materinský jazyk  učiva z 5.ročníka Samohlásky                Dramatické hry     list
                           a spoluhlásky    a ich        Kolektívna práca
                           zákonitosti
                           Vstupná previerka
                           Diktát
Október  Obohatenie    slovnej Slovné druhy   Systém     slovných        Frontálny postup    Učebnica  9
                                               Dramatické hry
     zásoby    a rozvíjanie Slovesá      druhov                            Pracovný
                                                Skupinová práca.
     jazykového prejavu             Slovesá                             list
     Vedieť správne časovať           Rozdelenie    slovies
     slovies                   z hľadiska   podmetu,
                           činnosti a predmetu
                           Sústava    slovesných
                           časov a spôsobov
Novemb  Vedieť správne časovať Slovesá       Oznamovací spôsob            Kolektívna práca   Učebnica  10
 er   slovies                   Podmieňovací spôsob           Skupinová práca   Pracovný
     Upevniť pravopis              Rozkazovací spôsob            Samostatné úlohy  list
                           Diktát
                           Štvrťročná previerka
                           Pravopis rozkazovacích
                           tvarov slovies
                           Pravopis     slovies
                           v minulom čase
                                                                   60
Decemb  .Oboznámiť      sa Podstatné mená  Zhrnutie slovies      Heuristická metóda  Učebnica  8
 er   s gramatickými javmi, s          Diktát           Dramatické hry   Pracovný
     ktorými sa zlepšuje            Podstatné mená       Kolektívna práca    list
     pravopis ţiakov              Všeobecné mená
     Upevniť    vedomosti
     o podstatných menách
Január  Rozvíjať    pravopis Podstatné mená  Vlastné mená       Dramatické hry          8
     ţiakov                   Pravopis   vlastných   Skupinová práca  Učebnica
                           mien
                           Diktát
                           Polročná previerka

Február  Poznať prídavné mená, Prídavné mená    Prídavné mená        Kolektívna práca  Učebnica  8
     číslovky a       Číslovky      Stupňovanie         Dramatické hry
     rozvíjanie pravopisu.           prídavných mien       Skupinová práca
     Vedieť správne napísať           Pravopis   prídavných
     dátum                   mien
                           Číslovky a ich pravopis
                           Diktát
Marec   Rozvíjanie schopností Zámená        Zámená a jeho druhy               Učebnica  8
     rozoznávať zámen              Skloňovanie zámen      Frontálny postup  Pracovný
                           Zhrnutie zámen        Dramatické hry    list
                           Diktát           Skupinová práca


 Apríl  Formálne     rozoznať Ostatné     Ostatné plnovýznamové   Heuristická metóda  Učebnica  8
     v texte     neurčitok, plnovýznamové  slovné druhy         Dramatické hry
     príčastie a prechodník   slovné druhy  Príslovky          Samostatná práca
                           Neurčitok


                                                          61
                         Príčastie
                         Prechodník
                         Písomná previerka
                         Diktát
 Máj   Vedieť     správne Neplnovýznamov Citoslovcia             Frontálny postup  Učebnica  10
      pouţívať        é slovné druhy Neplnovýznamové           Samostatná práca  Pracovný
      neplnovýznamové            slovné druhy             Skupinová práca  list
      slovné druhy             Členy,   postpozície,
                         spojky,    slovesné
                         predpony
                         Častice
                         Diktát
  Jún   Prehĺbenie celoročného Zhrnutie učiva Opakovanie              Kolektívna práca  Učebnica  8
      učiva                 celoročného učiva          Dramatické hry
                         Diktát
                         Výstupná previerka
Názov predmetu: Maďarská literatúra a sloh
Rozsah: ročne 80 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: 6.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a     Okruh       Témy      Medzipr  Metódy a formy    Učebné  Počet
        kompetencie                         edmetov            zdroje  hodín


                                                             62
                                          é vzťahy
Septem  Vzbudiť záujem ţiakov     Úvodná hodina   Opakovanie    učiva       Skupinová práca    Učebnica  7
 ber  o literatúru a čítanie     Balady      z 5.ročníka               Samostatné úlohy
     Vedieť     vymenovať   Prosba, ţelanie a Pojem balady a jej            Dramatické hry
     charakteristické    črty  poďakovanie    vlastnosti               Frontálny postup
     balady                      Kompozícia balady
     Rešpektovať    základné           Charakteristika ľudovej
     komunikačné pravidlá               balady
     Vyjadrovať        sa           KŊműves Kelemen
     zrozumiteľne                   Prosba a ţelanie
     Správne    sformulovať            Poďakovanie
     prosbu a poďakovanie

Október Esteticky čítať umelecké    Ľudové a umelé  Kádár Kata              Frontálny postup    Učebnica  10
                                                Dramatické hry
    texty              balady      Rozprávka a balada
                                                 Skupinová práca.
    Charakterizovať literárne    Privítanie  a  Porovnanie rozprávky
                                                Samostatné čítanie
    postavy             rozlúčenie    a balady
                                                Komunikatívna metóda
    Pouţívať vhodnú formu               Slovenské balady
    privítania a rozlúčenia              Porovnanie
                             jednotlivých balád
                             Umelé balady
                             Privítanie a rozlúčenie

Novem  Poznať a zreprodukovať     Umelé balady   Balady Aranya             Samostatné čítanie  Učebnica  10
 ber   literárne diela        Epická báseň   V.László                Skupinová práca
     Zostaviť stručnú dejovú    Arany:Toldi    Gyulai Pál: Pókainé           Dramatické hry
     osnovu             Tvorba otázok   Rozbor diela              Frontálny postup
     Vytvoriť si vlastný názor            Arany: Toldi


                                                                   63
     k postavám a situáciám              Kompozícia diela
     Dramatizovať literárne              Charakteristické črty
     diela                      epickej básne
     Vyţiadať informácie –              Toldi 1-2.
     tvoriť správne otázky              Porovnanie charakterov
                             Tvorba otázok
Decem  Poznať a zreprodukovať     Arany: Toldi   Toldi3-7.          Skupinové čítanie    Učebnica  7
 ber   epickú báseň na vysokej    Diskusia    a Opis prírody        Samostatné čítanie
     jazykovej úrovni        argument     Básnické    jazykové   Dramatické hry
     Vedieť charakterizovať              prostriedky         Frontálny postup
     postavy                     Charakteristické črty    Komunikatívna metóda
     Vedieť         nájsť           postáv
     v prečítanom      diele           Diskusia -argument
     básnické     jazykové
     prostriedky
     Vyjadriť svoj názor,
     vedieť sa argumentovať v
     diskusii
Január  Rozprávať o prečítanom     Arany: Toldi    Toldi 8-10.        Dramatické hry     Učebnica  6
     diele             Opis a jeho druhy  Podobnosť ľudových      Skupinová práca
     Dramatizovať prečítané               rozprávok          Samostatné čítanie
     dielo                       Epizód,    básnická   Otázky a odpovede
     Poznať       a tvoriť            otázka
     personifikáciu a metaforu             Ľudovo-rozprávkový
     Zostaviť      osnovu             motív
     literárneho diela                 Opis a jeho druhy
     Vedieť   opísať   veci,
     predmety a činnosť


                                                               64
Február  Rozprávať o prečítanom    Arany: Toldi    Toldi11-12.         Skupinové čítanie  Učebnica  10
     diele            Komikum       Vyvrcholenie diela       ústne prejavy  M.Twain:
     Hodnotiť      postavy  Charakteristika   Rozuzlenie          dramatické hry  Tom
     literárneho diela      osoby        Rým, rytmus         otázky a odpovede  Sawyer
     Poznať typy rýmov                Zhrnutie diela
     Vedieť charakterizovať              Priateľstvo   PetŊfiho
     postavy literárnych diel             a Aranya
     Orientovať sa v deji               Pojem epistoly
     literárnich textov                Pojem komikum
     Vedieť       napísať            M.Twain: Tom Sawyer
     charakteristiku osoby              Pravda a loţ
                              Charakteristika osoby
Marec   Reprodukovať prečítané    Literárne čítanie  Szabó Magda a jej                Učebnica  8
     dielo vlastnými slovami   Problém       diela            Frontálny postup
     Orientovať       sa  komičnosti,     Abigél-rozbor diela     Dramatické hry
     v prečítanom diele      pravdy a lţi    Práca    s literárnym   Skupinová práca
     Hodnotiť     postavy  Cielený rozhovor  textom             Ústny prejav
     literárneho diela                Gyurkovics     Tibor:  Otázky a odpovede
     Poznať kompozíciu deja              Nem akarok felnŊni
     Vedieť   tvoriť  ústne            Čítanie s porozumením
     a písomne interview               Milne: Micimackó
                              Fehér Klára: Bezzeg az
                              én idŊmben – rozbor                                                              65
                           diela
                           Cielený    rozhovor-
                           interview
Apríl  Vedieť opísať prírodu    Objavenie   sa Opis prírody        Dramatické hry   Učebnica  8
    Rozprávať o prečítaných   prírody      Kipling:   A dzsungel  Samostatná práca
    dielach           v literatúre   könyve          Skupinová práca
    Zostaviť      osnovu  Ústna       Defoe:    Robinson
    z prečítaného diela     reprodukcia    Crusoe
    Vyjadriť svoje pocity             Fekete I.: Tüskevár-
    ústne a písomne                rozbor diela
    Plynule a zrozumiteľne            Charakteristika postáv
    reprodukovať    obsah           Ústna reprodukcia
    prečítaného textu

Máj   Vedieť súvisle hovoriť Vlasť a sloboda v Pojem vlasti          Frontálny postup  Učebnica  8
    o prečítaných dielach  literatúre   Sloboda v literatúre      Samostatné čítanie  Pracovný
    Hodnotiť postavy             GárdonyiGéza:    Egri    Skupinová práca    list
    Vedieť porovnávať diela         csillagok
                         Rozbor diela
                         Charakteristika postáv
                         N.   Tóth   Anikó:
                         Tamarindusz – rozbor
                         diela
 Jún  Zreprodukovať čitateľský Zhrnutie    Zhrnutie celoročného        Rozhovor     Učebnica  6
    záţitok                 učiva             Otázky a odpovede
    Čítať   s porozumením         Opakovanie           Dramatické hry
    a s prirodzenou             Kontrola vedomostí       Samostatné práce
    intonáciou


                                                          66
     Zostaviť      osnovu
     z prečítaného diela
     Upevnenie   literárnych
     vedomostí
Maďarský jazyk
Literatúra a sloh
7. ročník
Rozsah: ročne 75 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: 7.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a      Okruh         Témy      Medzipr    Metódy a formy  Učebné   Počet
        kompetencie                            edmetov             zdroje   hodín
                                         é vzťahy
Septem  Oboznámiť sa s učivom Úvodná      hodina  Slovné druhy:           Skupinová práca   Učebnica  8
 ber   a vzbudiť záujem ţiakov a opakovanie       Slovesá    a ich       Samostatné úlohy
     o ich materinský jazyk   učiva zo 6. ročníka  časovanie             Dramatické hry
     Upevnenie   a aplikácia            Podstatné mená a ich
     získaných vedomostí               pravopis
                              Prídavné   mená,
                              zámená
                              Príslovky, neurčitok                                                                67
                            a príčastie,   členy,
                            postpozície,
                            spojky,citoslovcia   a
                            častice
                            Diktát
                            Vstupná previerka
Október Vedieť rozoznať vo vete   Slovné   druhy,  Slovné druhy, ktoré     Frontálna práca  Učebnica    9
    slovné druhy        ktoré  vyjadrujú  vyjadrujú gramatický    Skupinová práca  Pracovný list
    Správne     pouţívať  gramatický vzťah   vzťah            Samostatná práca
    postpozície a spojky vo  Slovné druhy vo   Členy,    postpozície,  Dramatické hry
    vete            vete         spojky,citoslovcia   a
    Ovládať pravopis čiarky             častice
    vo vete                     Diktát
Novem Vedieť rozdeliť vety     Vety     podľa  Jednoduchá veta –      Frontálny postup   Učebnica   8
 ber  podľa zloţenia a obsahu  zloţenia a obsahu  holá a rozvitá       Dramatické hry   Pracovný list
    Rozoznať holú a rozvitú             Súvetie           Skupinová práca
    vetu.                      Oznamovacia,
                            opytovacia,
                            rozkazovacia,
                            zvolacia, ţelacia veta
                            Kladné a záporné vety
                            Štvrťročná previerka
                            Diktát
                                                            68
Decemb Správne rozlišovať druhy    Základné vetné Prísudok – slovesný,     Heuristická metóda    Učebnica   6
 er  prísudku a podmetu      členy – podmet a menný,    slovesno-   Dramatické hry     Pracovný list
    Vo vete nájsť slovesný,   prísudok     menný            Samostatná práca
    menný a slovesno-menný            Podmet   –   určitý,
    prísudok.                   neurčitý
    Rozpoznať prisudzovací            Prisudzovací sklad
    sklad.                    Zhoda podmetu s
    Ovládať zhodu podmetu             prísudkom
    s prísudkom.                 Diktát
Január Vo vete nájsť predmet,    Predmet     Predmet   –   určitý   Dramatické hry     Učebnica    7
    rozoznať či je určitý             a neurčitý          Skupinová    práca Pracovný list
    alebo neurčitý.                Sklad s predmetom      Frontálny postup
    Správne rozlišovať sklad           Pravopisné cvičenie     Samostatná práca
    s predmetom.    Zvýšiť           Diktát
    úroveň    pravopisných           Polročná previerka
    zručností ţiakov
Február Vedieť rozlišovať druhy   Príslovkové    Príslovkové určenie –   Heuristická metóda   Učebnica    6
    príslovkového určenia    určenia      času, miesta, spôsobu,   Dramatické hry     Pracovný list
    Ovládať     pravopis            príčiny, pôvodu, miery   Samostatná práca
    spodobovania                  a iné
    v príslovkových                 Sklad s príslovkovým
    určeniach                    určením Diktát
    Poznať      funkciu
    postpozícií      pri
    rozlišovaní    druhov
    príslovkového určenia
 Marec  Rozoznať v texte rôzne   Prívlastok     Druhy    prívlastkov,  Frontálny postup    Učebnica    9
                                          Dramatické hry
    druhy prívlastkov.      Prístavok     sklad s prívlastkom                Pracovný list


                                                             69
    Vedieť     rozlišovať  Viacnásobné vetné Prístavok        Skupinová prác
    prívlastkový sklad od    členy       Priraďovacie
    slovesno-menného               syntagmy
    prísudku                   Diktát
    Vyjadriť    vlastnícky
    vzťah      pomocou
    prívlastkov.
    Rozoznať prístavok vo
    vete.
Apríl  Vedieť určiť vetné členy  Komplexný vetný Komplexný    vetný   Samostatná práca  Učebnica    7
    Upevniť gramatických    rozbor     rozbor           Skupinová práca   Pracovný list
    znalostí                  Diktát
                          Písomná   previerka
                          3.štvrťroka

Máj   Upevnenie pravopisných Pravopis        Oslovenie vo vetách –  Frontálny postup  Učebnica    9
    zručností ţiakov.               čiarka pri oslovení   Samostatná práca  Pracovný list
                           Spodobovanie       Skupinová práca
                           s príponami –val, -vel
                           Diktát
 Jún  Prehĺbenie  celoročného Zhrnutie učiva    Opakovanie        Rozhovor       Učebnica    6
    učiva                     celoročného učiva    Otázky a odpovede
                           Výstupná previerka    Dramatické hry
                           Diktát
                                                          70
Názov predmetu: Maďarská literatúra a sloh
Rozsah: ročne 90 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: 7.
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac    Rozvíjajúce ciele a      Okruh       Témy       Medzipr   Metódy a formy   Učebné   Počet
        kompetencie                           edmetov             zdroje   hodín
                                        é vzťahy
Septem Vzbudiť záujem ţiakov Úvodná       hodina Balady          dejepis Skupinová práca    Učebnica  10
 ber  o literatúru a čítanie    a opakovanie   Arany János: Toldi        Samostatné úlohy
    Spoznávanie literárnych učiva 6. ročníka    Romány a poviedky         Dramatické hry
    ţánrov            Literatúra    z maďarskej a svetovej      Frontálny postup
                   v období   pred literatúry
                   vznikom písma   Maďari     v období
                            sťahovania národov,
                            v období    osídlenia
                            vlasti, šamani
Október Spoznávať    literárnych Stredoveká    Stredoveká literatúra- dejepis  Frontálny postup    Učebnica  9
                                             Dramatické hry
    ţánrov            literatúra    výtvarníctvo                       obrázky
                                             Skupinová práca.
    Vedieť        stručne Maďarské     Kroniky,    legendy,
                                             Samostatné čítanie
    charakterizovať       jazykové pamiatky kódexy
                                             Komunikatívna metóda
    umelecké obdobie       Humanizmus    Anonymus,     Kézai
    Zostaviť srručnú dejovú a renesancia      Simon
    osnovu prečítaného diela. Janus Pannonius   Kálti Márk
    Vyjadrovať        sa Rozhovor a dialóg Maďarské    jazykové
    zrozumiteľne.                 pamiatky


                                                               71
                           Renesancia v umení
                           Janus Pannonius a jeho
                           diela
                           Pripraviť rozhovor a
                           dialóg
Novem Spoznávanie         Reformácia     Reformácia        dejepis  Samostatné čítanie   Učebnica  9
 ber historických udalostí   v Maďarsku     v Maďarsku             Skupinová práca    obrázky
    Rozvíjanie         Tinódi   Lantos Preklad Biblie           Dramatické hry
    národnostného       Sebestyén     Károli Gáspár            Frontálny postup
    a vlasteneckého cítenia  Balassi Bálint   Tinódi      Lantos
    Správne       pouţiť          Sebestyén    a jeho
    vedomosti z metriky.             tvorba
                           Balassi Bálint a jeho
                           básne
                           Balassiho strofa
Decemb Rozvíjať estetické cítenie Obdobie baroku   Obdobie baroku –          Skupinové čítanie   Učebnica  9
  er na   základe   umenia Zrínyi Miklós    výtvarníctvo,            Samostatné čítanie   obrázky
    a kultúry   barokového Interview      architektúra,  hudba       Dramatické hry
    slohu                     a literatúra            Frontálny postup
    Poznať epický ţáner epos           Zrínyi Miklós: Szigeti       Komunikatívna metóda
    Vedieť charakterizovať            veszedelem
    literárne postavy               Napísať interview
    Vedieť napísať interview
                                                              72
Január  Rozvíjať estetické cítenie  Obdobie       Obdobie osvietenstva-  Dramatické hry    Učebnica  8
     na   základe   umenia  osvietenstva    encyklopedisti,     Skupinová práca   obrázky
     a kultúry klasicizmu     Časomerná      maďarskí jakobíni    Samostatné čítanie
     Spoznávanie         prozódia      Časomerná prozódia    Otázky a odpovede
     historických udalostí    Kazinczy Ferenc   Kazinczy    Ferenc
     Správne      pouţívať            a jeho tvorba
     vedomosti z metriky               Obnovenie jazyka

Február  Rozprávať o prečítanom    Csokonai  Vitéz  Csokonai     Vitéz  Skupinové čítanie   Učebnica  9
     diele            Mihály       Mihály a jeho diela   ústne prejavy
     Vedieť určiť ţáner textu   Katona József    Katona József: Bánk   dramatické hry
     Vedieť nájsť básnické    Komunikačné     bán           otázky a odpovede
     obrazy            situácie      Komunikačné situácie
     Poznať    kompozíciu             -  odosielateľ   a
     drámy                      pirímateľ
     Charakterizovať sms a e-
     mail správy
Marec   Reprodukovať prečítané    Obdobie reforiem  Obdobie reforiem     Frontálny postup   Učebnica  10
     dielo vlastnými slovami   Kölcsey Ferenc   Kölcsey Ferenc a jeho  Dramatické hry    obrázky
     Spoznávanie         Vörösmarty     tvorba          Skupinová práca
     historických udalostí    Mihály       Vörösmarty   Mihály  Ústny prejav
     Vedieť určiť ţáner textu             a jeho diela       Otázky a odpovede
     Vedieť správne pouţívať
     vedomosti z metriky

 Apríl  Vedieť      stručne Romantická       Romantika v literatúre  Dramatické hry    Učebnica  10
     charakterizovať     literatúra       PetŊfi Sándor a jeho   Samostatná práca   obrázky
     umelecké obdobie     PetŊfi Sándor      diela          Skupinová práca


                                                           73
   Spoznávanie        Práca s rôznymi Napísať sms a e-mail
   historických udalostí   textami
   Vedieť určiť ţáner textu
   Vytvoriť si vlastný názor
   k situáciám
   Vedieť nájsť básnické
   obrazy
   Vedieť napísať sms a e-
   mail

Máj  Vedieť súvisle hovoriť Arany János     Arany János a jeho  Frontálny postup   Učebnica  10
   o prečítaných dielach    Jókai Mór   diela         Samostatné čítanie
   Spoznávanie   epických         Jókai Mór a jeho   Skupinová práca
   ţánrov balada, novela,           romány        Dramatické hry
   román
   Chápať    kompozičnú
   ucelenosť diela
   Zostaviť stručnú dejovú
   osnovu diela
   Charakterizovať literárne
   postavy
Jún  Upevniť      literárne Opakovanie   Opakovanie      Rozhovor       Učebnica  6
   vedomosti                 celoročného učiva   Otázky a odpovede
                                    Dramatické hry
                                    Samostatné práce
                                                    74
Maďarský jazyk –
8. ročník
Počet hodín ročne: 66
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie

Mesiac   Ciele                     Téma                          Počet
                                                         hodín
September Upevniť pozitívny vzťah k materinskému jazyku  Úvod do učiva                     6
                             Komplexná analýza viet
      Intonácia rôznych druhov viet         Rozdelenie viet podľa postoja hovoriaceho, podľa obsahu
                             a stavby
                             Prehľad vetných členov
                             Jednoduchá veta a zloţené vety
                             Vstupná previerka
október                          Diktát                         8
      Správne pouţívanie zloţených viet
                             Druhy zloţených viet
                             Podraďovacie súvetie
                             Hlavná veta a vedľajšie vety
                             Prísudkové a podmetové vedľajšie vety
november  Vedieť rozlišovať jednotlivé druhy súvetí   Rozlišovanie prísudkových a podmetových vedľajších viet 6
                             Písomná previerka
                             Diktát
                             Predmetové vedľajšie vety
                             Vedľajšie vety príslovkové miesta a času
december  Vedieť rozlišovať jednotlivé druhy súvetí   Vedľajšie vety príslovkové spôsobu           6
                             Diktát
                             Vedľajšie vety príslovkové príčiny, účelu, spoluúčasti,
                             prostriedku, pôvodcu činnosti a iné


                                                             75
január   Správne pouţívanie vedľajších viet    Prívlastkové vedľajšie vety             6
                           Prístavkové vedľajšie vety
                           Zhrnutie vedľajších viet
                           Diktát
                           Polročná previerka
február   Správne pouţívanie priraďovacích súvetí  Priraďovacie súvetie                 6
                           Druhy priraďovacích súvetí: zlučovacie, odporovacie,
                           vylučovacie, dôvodové a dôsledkové
                           Diktát
marec    Jazyková správnosť v priamej reči     Zhrnutie priraďovacích súvetí            8
      Rozvíjanie pravopisu           Priama reč
                           Interpunkcia v zloţených vetách
                           Viacnásobne zloţené vety
                           Diktát
apríl    Rozširovanie slovnej zásoby        Zloţené slová                    6
      Rozvíjanie pravopisu           Podraďovacie zloţené slová a ich pravopis
                           Diktát
                           Písomná previerka
máj     Rozširovanie slovnej zásoby        Priraďovacie zloţené slová a ich pravopis      8
      Rozvíjanie pravopisu           Pravopis zloţených slov
                           Diktát
jún     Upevnenie celoročného učiva        Analýza súvetí                    6
                           Pravopis súvetí
                           Diktát
                           Výstupná previerka
Maďarská literatúra a sloh - 8. ročník
Počet hodín ročne: 66
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie


                                                        76
Mesiac   Ciele                         Téma                         Počet
                                                            hodín
September Upevniť pozitívny vzťah ţiakov k literatúre       Úvod do učiva                     6
                                 Umelecké smery na konci 19. a na začiatku 20. storočia
                                 Vývoj literatúry na začiatku 20.storočia
október                              Symbolizmus a impresionizmus              8
      Poznať spisovateľa a jeho diela
                                 Ady Endre – jeho ţivot a lyrika
      Vysloviť samostatnú mienku o literárnych dielach   Analýza básní Adyho:Búgnak a tárnák,Góg és Magóg fia…,
                                 Dózsa György unokája, A grófi szérün
november  Podrobne poznať jazykové prostriedky         Básnické jazykové prostriedky             6
      Poznať literárne ţánre                Analýza básní Adyho: A magyar Ugaron,
                                 Fölszállott a páva, Föl-földobott kŊ

december                             Boh, láska a vojna v ţivote Adyho           6
      Výrazne predniesť báseň                Ady a Slovensko
      Rozprávať o prečítanom diele             Priateľstvo Adyho a Móricza
      Vedieť napísať sloh                  Móricz Zsigmond – ţivot a literárna tvorba
                                 Poviedky a romány Móricza
                                 Juhász Gyula – ţivot a diela
                                 Slohová práca
január   Zreprodukovať dej so zachovaním časovej postupnosti  Babits Mihály – ţivot a literárna tvorba       6
      Spoznať a chápať kompozičnú ucelenosť diela      Kosztolányi DezsŊ – ţivot a diela
                                 Kosztolányi – eseje, poviedky a romány
                                 Krúdy Gyula – ţivot a poviedky
                                  Úvaha
február   Hodnotiť postavy literárneho diela          Nagy Lajos – ţivot a poviedky             6                                                               77
      Výrazne predniesť báseň                 Karinthy Frigyes – ţivot a diela
      Poznať literárne ţánre                  Humor a groteska
      Vedieť napísať úvahu                   Tóth Árpád – ţivot a básne
                                   Slohová práca
marec    Zreprodukovať básne s teoretickými vedomosťami      József Attila – ţivot a literárna tvorba           8
      Vyjadriť svoj subjektívny postoj k básniam        Analýza básní: Tiszta szívvel, Születésnapomra, Tél, Favágó
                                   József Attila a láska
apríl    Zreprodukovať prečítané dielo              Radnóti Miklós – ţivot a literárna tvorba           6
      Výrazne predniesť báseň                 Analýza básní: Razglednica, Levél a hitveshez, Nem tudhatom
      Vysloviť samostatnú mienku o básniach          Kritika
      Vedieť napísať kritiku                  Slohová práca
máj     Poznať spisovateľov a ich diela zo svetovej literatúry  Radnóti a vojna, Radnóti a láska               8
      Poznať umelecké smery a vedieť ich charakterizovať    Svetová literatúra v 20. storočí
      Napísať a interpretovať prednášku a diskusný príspevok  Symbolizmus vo Francúzsku a jeho význam
                                   Zhrnutie poznatkov z literárnej teórie
                                   Prednáška, diskusný príspevok
jún     Podrobne poznať prečítané diela             Umenie a literatúra                      6
      Hodnotiť hlavné postavy diela              Čítanie literárnych diel a ich rozbor
      Upevniť literárne vedomosti               Význam čítania


Maďarský jazyk-
9. ročník
Počet hodín ročne: 80
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie

Mesiac   Ciele                          Téma                             Počet
                                                                  hodín


                                                                      78
september Upevnenie a precvičovanie uţ získaných vedomostí    Opakovanie učiva 8. ročníka           8
                                 Slová a syntagmy
                                 Pravopisné cvičenia
                                 Precvičovanie slovných spojení
                                 Komplexný vetný rozbor
                                 Pravopisné cvičenia
                                 1.písomná previerka
                                 Oprava 1. písomnej previerky – 1. diktát
október  Obohatenie slovnej zásoby a rozvíjanie jazykového   Zloţené súvetia, oprava 1. diktátu       9
      prejavu                        Text
      Správny slovosled                   Pravidlá tvorby písomného a ústneho textu
                                 Mikro-a makroštruktúra textu
                                 Koherencia textu
november  Samostatná práca s textom, pochopiť obsah textu    Nadpis textu                  9
      Rozvíjanie správnej výslovnosti samohlások    a  Štylistické cvičenia, 2.diktát
      spoluhlások                      Od hlások po text, oprava 2. diktátu
                                 Sústava maďarských hlások
                                 Samohlásky
                                 Samohlásky – zákonitosti
                                 2.písomná previerka
                                 Oprava 2. písomnej previerky – 3. diktát
december  Rozvíjanie   správnej výslovnosti  samohlások   Spoluhlásky, oprava 3. diktátu         6
      a spoluhlások                     Vzájomné ovplyvňovanie spoluhlások
      Obohacovanie slovnej zásoby a rozvíjanie jemnosti   Pojem slova, jeho významová a zvuková stránka
      jazykového prejavu                  Slovná zásoba maďarského jazyka
január   Obohacovanie slovnej zásoby a rozvíjanie jemnosti   Vrstvy slovnej zásoby maďarského jazyka     8
      jazykového prejavu                  Premenlivosť slovnej zásoby
                                 Nárečové slová


                                                           79
                                Slovné druhy
                                3.písomná previerka
                                Oprava 3. písomnej previerky – 4. diktát

február  Zlepšiť  pravopis  ţiakov  s osvojením  nových Slovné druhy                        7
     gramatických javov                  Morfológia – morfémy
                                Tvorenie slov
marec   Zlepšiť  pravopis  ţiakov  s osvojením  nových Tvorenie slov                       8
     gramatických javov                  Zloţené slová
                                Pravopisné otázky odvodených a zloţených slov, 5. diktát
                                Veta, jednoduché vety, oprava 5. diktátu
                                Rôzne roviny v rámci vety
                                Rozbor jednoduchých viet
                                Zloţené vety

apríl   Zvýšiť úroveň pravopisných zručností ţiakov       Podraďovacie zloţené vety                8
                                 Priraďovacie zloţené vety
                                 Rozbor zloţených viet
                                 Pravopisné pravidlá týkajúce sa prebratých gramatických
                                 poznatkov
                                 4.písomná previerka
                                 Oprava 4. písomnej previerky – 6. diktát
                                 Komplexný rozbor viet, oprava 6. diktátu
máj    Rozvíjanie analytického myslenie ţiakov, vedieť správne Komplexný rozbor viet                  10
     pouţívať interpunkčné znamienka pri tvorbe textov, Komplexné gramatické cvičenia
     správna intonácia                    Interpunkčné znamienka
                                 Pravopisné cvičenia – 7. diktát
                                 Opakovanie syntaxu, oprava 7. diktátu


                                                                80
                               Opakovanie morfológie
jún     Upevnenie učiva                 Opakovanie lexikológie                     7
                               Opakovanie fonetiky
                               Opakovanie textológie
                               5.písomná previerka
                               Oprava 5. písomnej previerky – 8. diktát
                               Jazykové hry, oprava 8. diktátu
                               Opakovanie celoročného učivaMaďarský jazyk-9. ročník
Literatúra a sloh
Počet hodín ročne: 85
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Mesiac   Ciele                      Téma                              Počet
                                                              hodín
september Upevniť pozitívny vzťah ţiakov k literatúre    Opakovanie učiva 8. ročníka                  8
     Poznať spisovateľa a jeho diela          Maďarská literatúra po roku 1945
     Vysloviť samostatnú mienku o literárnych dielach  Tamási Áron, ţivotné udalosti – Mýtus, nový lit. štýl v maď.
                               lit.
                               Dielá a tvorba Árona Tamásiho
                               Tamási Áron: Ábel-trilógia
                               Štylistické cvičenia
                               Komunikačné cvičenia


                                                                  81
október  Poznať spisovateľa a jeho diela           Ţivot Gyulu Illyésa                  10
      Vysloviť samostatnú mienku o literárnych dielach  Sociografický román
                                Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
                                Pozdrav, oslovenie, predstavenie sa atď. – komunikačné
                                kompetencie
                                Németh László – ţivot a tvorba
                                Jeho romány a drámy
                                Úvod do divadelníctva
                                História drámy
                                Dramatické dielo
                                1. školská práca
november  Vedieť napísať list, a viesť telefonický rozhovor – Telefonický rozhovor, písanie listu          10
      rozvíjanie komunikačných schopností ţiakov     Opakovanie literárnoteoretických vedomostí
      Zreprodukovať prečítané dielo            Literárne druhy a ţánre
      Výrazne predniesť báseň               Szabó LŊrinc: ţivot a tvorba
      Vysloviť samostatnú mienku o básniach        Nagy László: ţivot a tvorba
      Vedieť napísať ţivotopis              Örkény István: ţivot a tvorba, absurd a grotesk
                                Absurdná situácia v dramatických dielach
                                Komunikačné cvičenia
                                Weöres Sándor: ţivot a tvorba
                                Opakovanie znalostí z metriky
                                Ţivotopis
december                            Pilinszky János: ţivot a tvorba            7
      Zreprodukovať prečítané dielo            Štilistické cvičenia
      Výrazne predniesť báseň               Sánta Ferenc: ţivot a tvorba
      Vysloviť samostatnú mienku o básniach        Nemes Nagy Ágnes: ţivot a tvorba
                                Maďarská literatúra na Slovensku – historický aspekt
                                Maďarská literatúra na Slovensku – chronológia


                                                              82
                              Ţivotopis
     Vedieť napísať ţivotopis
január  Zreprodukovať básne s teoretickými vedomosťami  Forbáth Imre: ţivot a tvorba             7
     Vyjadriť svoj subjektívny postoj k básniam    Ţivot Zoltána Fábryho
                              Fábry Zoltán a vox humana
                              Dielá Zoltána Fábryho
                              Cvičenia rozvíjajúce slovnú zásobu
                              Gyurcsó István: ţivot a tvorba
                              Ozsvald Árpád: ţivot a tvorba
február  Podrobne poznať romány spisovateľa        Dobos László: ţivot a tvorba             8
     Poznať literárne ţánre              Faktická literatúra v románoch L. D.
                              Duba Gyula: ţivot
                              Duba Gyula: tvorba
                              TŊzsér Árpád: ţivot a tvorba
                              2. školská práca: ţivotopis
                              Zs. Nagy Lajos: ţivot a tvorba – grotesk
marec   Zreprodukovať básne s teoretickými vedomosťami  Gál Sándor: ţivot a tvorba              10
     Vyjadriť svoj subjektívny postoj k básniam    Grendel Lajos: ţivot a tvorba
     Poznať literárne ţánre              Karikatúra
                              Maďarská literatúra v okolitých štátoch: v Rumunsku
                              Kányádi Sándor: ţivot a tvorba
                              SütŊ András: ţivot a tvorba
                              Drámy A. S.
                              Štylistické cvičenia
apríl   Zreprodukovať prečítané dielo          Maďarská literatúra v okolitých štátoch: v Srbsku   9
     Výrazne predniesť báseň             Maďarská literatúra v okolitých štátoch: v Ukrajine
     Vysloviť samostatnú mienku o básniach      Maďarská literatúra na Západe
     Vedieť napísať karikatúru            Márai Sándor: ţivot a tvorba


                                                           83
                                Romány a denník Sándora Máraiho
                                Lyrika Sándora Máraiho
                                Karikatúra
máj  Poznať spisovateľov a ich diela zo svetovej literatúry  Svetová literatúra od roku 1945         10
                                Prehľad umeleckých slohov
                                Komunikačné a štylistické cvičenia
                                William Golding: ţivot a tvorba, A legyek ura
                                Bulgakov: Kutyaszív, novela
                                Cvičenia rozvíjajúce slovnú zásobu
                                George Orwell: ţivot a tvorba
                                3. školská práca
jún  Poznať umelecké smery a vedieť ich charakterizovať    Hrabal: ţivot a tvorba             6
   Podrobne poznať prečítané diela             Prehľad umeleckých štýlov a slohov
   Hodnotiť hlavné postavy diela              Štylistické cvičenia
   Upevniť literárne vedomosti               Zhrnutie literárnoteoretických poznatkov
                                Analýza literárnych dielov
                                Opakovanie
                                                          84
7                      Cudzie jazyky


8  Anglický jazyk

Na našej škole sa vyučuje ako 1.cudzí jazyk anglický jazyk. Cudzie jazyky prispievajú
k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností
sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom.
Ciele: rozvíjanie kľúčových kompetencií,ktoré vedie ţiakov k:
podpore sebadôvery,
zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia
a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie,
pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu spolupatričnosti s inými
etnikami,
schopnosti uplatniť svoje jazykové vedomosti vo svojej budúcej profesii i v kaţdodennom
praktickom kozmopolitnom ţivote.

8.1 CIELE VYUČOVANIA ANGLICKÉHO JAZYKA

Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť ţiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni. V súčasnosti majú ţiaci stále
viac moţností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či uţ priamo cez
ţivú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je
písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je
úlohou základnej školy, aby ţiaci:
dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti aţ do najvyššej
moţnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi
boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, ţe majú dostatok priestoru pre intenzívnu a
tvorivú prácu
sa naučili pouţívať rôzne materiály na štúdium a vedeli pracovať so slovníkmi
dosiahli prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie
mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v
rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali primerané
znalosti gramatiky
boli pripravení úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole

Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania cudzieho jazyka:
Na našej škole máme vybudované plne vybavené jazykové laboratórium, ktoré zabezpečuje
kvalitné vyučovanie cudzích jazykov na poţadovanej úrovni.
Pedagógovia našej školy sa priebeţne vzdelávajú, a tým je zabezpečený ich profesionálny
a osobnostný rast.


                                              85
 8.1.1 Komunikačné jazykové kompetencie
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umoţňujú učiacemu sa pouţívať
konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii.
Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyţaduje komunikatívne
správanie, ktoré je primerané danej situácii a beţné v krajinách, kde sa cudzím jazykom
hovorí. Komunikatívne kompetencie zahŕňajú nasledovné zloţky:


 8.1.2 Jazyková kompetencia
Ţiak na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich
rozvíja tak, aby dokázal pouţívať:
• beţné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých
komunikačných potrieb obmedzeného charakteru,
• základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom
naučených slovných spojení a výrazov,
• vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich
predvídateľné základné komunikačné situácie,
• osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v kaţdodennom konaní, ktoré sa
týka známych situácií a tém,
• niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy
dopúšťa základných chýb, ale je mu rozumieť.


 8.1.3 Sociolingvistická kompetencia
Ţiak na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej
si ich rozvíja tak, aby dokázal:
• komunikovať v beţných spoločenských situáciách,
• jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr.
výmena informácií, ţiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov,
pozvanie, ospravedlnenie atď.,
• udrţiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom
jednoduchších beţných výrazov.
Ţiak vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich
sa známych a beţných vecí a záleţitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby
a gramatiky, ktorú si osvojil, je nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede.


 8.1.4 Pragmatická kompetencia
Ţiak na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si
ich rozvíja tak, aby dokázal:
• sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyţadovanou stratégiou (zámer, téma,
logická následnosť),


                                             86
• funkčne vyuţívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na
jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túţby, zámeru, uspokojenia, záujmu,
prekvapenia, rozčarovania, strachu,
• vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
• pouţiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udrţanie a ukončenie krátkeho
rozhovoru,
• pouţívať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet potrebných
na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede.


8.2 Komunikačné zručnosti
Komunikačné zručnosti nemoţno chápať izolovane, pretoţe sa navzájom prelínajú a
dopĺňajú (ide o integrované zručnosti).


 8.2.1 Počúvanie s porozumením
Ţiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby za predpokladu, ţe reč je jasne a zreteľne formulovaná :
• dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého,
• porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na beţné oblasti
kaţdodenného ţivota,
• porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa
hovorí o predvídateľných kaţdodenných záleţitostiach,
• vedel identifikovať tému vypočutej diskusie,
• porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe,
• rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru,
• pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú.

 8.2.2 Čítanie s porozumením
Ţiak dokáţe porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú
slovnú zásobu.
Ţiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby :
• dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch,
akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy,
• vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné
informácie,
• rozumel beţným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných
miestach, akými sú ulice, reštaurácie, ţelezničné stanice, atď.,
• pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými
prichádza do styku, akými sú napríklad listy, broţúry a krátke články,
• porozumel jednoduché osobné listy,
• z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov,
• vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch.


                                           87
 8.2.3 Písomný prejav
Ţiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby vedel:
• napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov,
• napísať jednoduché osobné listy,
• zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, ţe môţe poţiadať o jeho
zopakovanie a preformulovanie,
• stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,
• napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi,
• jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy).

 8.2.4 Ústny prejav
Ústny prejav - dialóg
Ţiak dokáţe komunikovať v jednoduchých a beţných situáciách, ktoré vyţadujú
jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a beţné témy, ktoré súvisia s prácou
a voľným časom. Dokáţe zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vţdy je schopný
ju aj viesť a rozvíjať.
Ţiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby dokázal:
• zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú,
• pouţívať jednoduché zdvorilostné formy oslovení,
• sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne,
• povedať, čo sa mu páči a čo nie,
• poţiadať o rôzne jednoduché informácie, sluţby a veci, alebo ich poskytnúť.
Ústny prejav - monológ
Ţiak dokáţe podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine
a v škole, opis kaţdodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme
krátkeho sledu jednoduchých slovných spojení a viet.
Ţiak na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje
tak, aby dokázal:
• v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť,
• jednoduchým spôsobom sa rozprávať o kaţdodenných praktických otázkach,
• komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s pouţitím jednoduchých
slovných spojení a viet,
• vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, záţitkov zo
školy a voľnočasových aktivít v jednoduchom slede myšlienok,
• opísať svoje plány a osobné skúsenosti.
                                           88
Názov predmetu: Anglický jazyk
Rozsah: 3 hodiny týţdenne, 99 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
 Ročník: piaty


Mes    Rozvíjajúce ciele a     Okruh             Témy       Predmet,   Metódy a formy   Učebné zdroje  Počet hodín
                                           medzipredm
iac     kompetencie                               etové vzťahy,
                                           prierezová
                                             téma
 9.  Nadviazať kontakt v súlade Zoznamovani     Mená, krajiny          Zemepis          Učebnica,
                                                   Riadený rozhovor            9
   s komunikačnou situáciou  e sa Pozdravy                                 magnetofón
                                                        ová
                                                        nahrávka
10.  Rozvíjanie slovnej zásoby Číslovky       Čísla 0 -100          Matematik Riadený     Učebnica,          12
   a vyjadrovacích schopností Prídavné      Základné pojmy         a,    rozhovor, práca magnetofón
   ţiakov           mená        Farby              výtvarná v skupinách   ová
                                           výchova          nahrávka

11.  Vedieť   reagovať    na Základné     V triede            Biológia     Riadený    Učebnica,       12
   pokyny            pokyny      Abeceda                     rozhovor, práca magnetofón
                           Privlastňovanie                 v skupinách   ová
                           Časti tela                           nahrávka
                           Predloţky
                           Mnoţné číslo podstatných mien
12.  Rozvíjanie komunikačných Formy         Rozhovor                    Dialógy,práca   Učebnica,       9
   schopností        komunikácie      Pohľadnice                   v skupinách,    magnetofón
                           Sloveso BYŤ                   dramatizácia    ová


                                                                     89
                                                         nahrávka
 1.  Rozvíjanie komunikačných    Spôsoby    Rádio               Hudobná  Dialóg      Učebnica,     9
   schopností     a slovnej  komunikácie  Komiks              výchova           magnetofón
   zásoby a ich praktické            Tvorba projektu Zhrnutie učiva I.               ová
   vyuţitie                   polroka                            nahrávka
 2.  Vedieť primerane reagovať  Situácie     Nakupovanie            Hudobná  Dialóg,  písanie Učebnica,     9
   v rôznych situáciách    v beţnom     Súkromný list           výchova  listu       magnetofón
                 ţivote      Sloveso VLASTNIŤ                       ová
                 Písomná                                     nahrávka
                 komunikácia
 3.  Vedieť   si   správne Škola      Komiks              Hudobná   Riadený     Učebnica,   12
   rozvrhnúť čas        Čas       Rozvrh hodín           výchova   rozhovor,tvorba magnetofón
                          Dni                     rozvrhu hodín  ová
                          Tvorba projektu                        nahrávka
 4.  Vedieť   si   správne Čas       Koľko je hodín?               Dramatizácia,  Učebnica,     9
   rozvrhnúť čas                 Reţim dňa                  riadený rozhovor magnetofón
                          Jednoduchý prítomný čas                    ová
                                                         nahrávka
 5.  Vedieť   si   správne Čas      Jednoduchý prítomný čas       Telesná  Dialóg, riadený Učebnica,    12
   rozvrhnúť čas               Správne vyuţitie voľného času    výchova,  rozhovor     magnetofón
                         Komiks               hudobná           ová
                         Tvorba projektu          výchova           nahrávka
 6.  Prehĺbenie    a upevnenie Učivo celého Témy celého školského roka           Dialóg, riadený Učebnica,      6
   vedomostí          školského                          rozhovor,    magnetofón
                  roka                             dramatizácia   ová
                                                         nahrávka


Anglický jazyk a literatúra

                                                                90
6. ročník
Počet hodín : 2 hodín týţdenne
Anglický jazyk – 6. ročník
Počet hodín týţdenne: 3
Počet hodín ročne: 99
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanieMesiac  Rozvíjajúce    ciele   a Okruh       Témy             Predmet,  Metódy    a Učebné     Počet
     kompetencie                                  medzi-   formy     zdroje     hodín
                                             predmeto-
                                             vé vzťahy

9.-10.  -Rozvíjanie  slovnej  zásoby Miesta    a - čas             zemepis   riadený     Učebnica,   23
     a vyjadrovacích    schopností miestnosti   - denní rutin               rozhovor, práca magneto-
     ţiakov                      -Dom                   v skupinách   fónová
     -Správne pouţívanie slovesných          -Izby v dome a nábytok                  nahrávka
     tvarov                      -Miest a budovy v meste
     -Komunikácia v kaţdodennom            -Orientácia na mape
     ţivote                      Predloţky miesta
                              -Dialógy v reštaurácii
                              - Ako objednať jedlo?

11.-12.  -Rozvíjanie slovnej zásoby   -ľudia      -vonkajšia charakteristika        riadený      Učebnica,  20
     - Správne pouţívanie prítomného -prídavné mená  človeka                 rozhovor, práca  magneto-
     a pribeţného prítomného času           -prídavné mená              v skupinách,   fónová
     -Komunikácia v kaţdodennom            -charakteristika hororovej        dialógy      nahrávka
     ţivote                      rodiny


                                                                  91
                           -pribeţný prítomný čas
                           -prítomný čas v. priebeţný
                           prítomný čas
                           -domáce práce
                           -čo robíme doma?
                           -šaty
                           -Ako kúpiť šaty?
                           -Dialógy v obchode.
1.-2.  -vedieť   správne   povedať, Môj ţivot  -Mesiace v roku      zemepis,   písanie krátkeho Učebnice,  20
    a pouţívať dátum v kaţdodennej        -dátumy          dejepis    textu      megneto-
    komunikácii                  -narodeniny               skupinová práca fónová
    -vedieť napísať krátky text          -dôleţité dátumy                     nahrávka,
    -ovládať fonetickú abecedu          -typický Britský rok                   internet
                           -rok v mojom ţivote
                           -Otázky YES-NO
                           -fonetická abeceda
                           -pieseň Friday Im in Love
                           od Cure

3.-4.  -Rozvíjanie  slovnej  zásoby zvieratá   -zvieratá           biológia  individuálna a  Učebnice,  21
    a vyjadrovacích    schopností       -biologická   klasifikácia      skupinová    megneto-
    ţiakov                    zvierat                 práca, riadený  fónová
    -Komunikácia v kaţdodennom          -čo som ja?               rozhovor     nahrávka,
    ţivote                    -čo sú zvieratá?
                           -moje obľúbené zviera
                           -rytmus vo vete
5.-6.  Rozvíjanie  slovnej  zásoby prázdniny   -Dominikove prázdniny     dejepis  individuálna  a Učebnice,  20
    a vyjadrovacích    schopností       -Helenine prázdniny           skupinová    megneto-


                                                               92
     ţiakov                     -Kde si bol?                 práca, riadený fónová
     -Komunikácia v kaţdodennom           -Anglické prázdniny             rozhovor    nahrávka
     ţivote                     -história dopravy
     -Správne pouţívanie minulého          -prázdninové problémy
     času                      -jednoduchý minulý čas
                             -regulárne (koncovka -ed)
                             a irregularne   slovesá
                             v minulom čase
Anglický jazyk – 7. ročník
Počet hodín týţdenne: 3
Počet hodín ročne: 99
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanieMesiac  Rozvíjajúce ciele a kompetencie    Okruh   Témy            Predmet,   Metódy  a Učebné      Počet
                                           medzi-    formy   zdroje      hodín
                                           predmeto
                                           -vé
                                           vzťahy
9.-10.  -Rozvíjanie   slovnej   zásoby Zvieratá  Uvod do učiva        prírodopis  riadený   Učebnica,    22
     a vyjadrovacích schopností ţiakov        Zvieratá                 rozhovor,  magneto-
     -Správne pouţívanie slovesných          Komiks                  práca   v fónová
     tvarov                      Mnoţné      číslo         skupinách  nahrávka


                                                                   93
     -Komunikácia    v kaţdodennom          podstatných mien
     ţivote                       Some a any

11.-12.  -Rozvíjanie slovnej zásoby     Prázdniny    - Jednoduchý minulý     zemepis,  riadený    Učebnica,  20
     - Správne pouţívanie prítomného Jedlá a nápoje   čas             dejepis  rozhovor,   magneto-
     a pribeţného prítomného času            - Naše prázdniny            práca     fónová
     -Komunikácia     v kaţdodennom         - Prádninové problémy         v skupinách,  nahrávka
     ţivote                       - Komiks                dialógy
                               - Prázdniny v minulosti
                               a teraz
                               - História dopravy
                               - Jedlá a nápoje
                               -      Počítatelné,
                               a nepočítatelné
                               podstatné mená
1.-2.   -vedieť správne povedať, a pouţívať Gastronó-mia  - Rozprávka: Stone     dejepis,  písanie    Učebnice,  20
     dátum v kaţdodennej komunikácii   Opis krajiny  Soup            zemepis  krátkeho    megneto-
     -vedieť napísať krátky text            - some, any              textu     fónová
     -ovládať fonetickú abecedu             - komiks                skupinová   nahrávka,
                               - Ako nakupovať?            práca     internet
                               - Písanie receptov
                               - Kedy, a čo jedia ľudia
                               vo svete
                               - Odkiaľ pochádzajú
                               jednotlivé potraviny?
                               - Naša krajina
                               - Veľká Británia
                                                                  94
3.-4.  -Rozvíjanie   slovnej   zásoby Počasie  - Aké je dnes počasie? zemepis  individuálna  Učebnice,  21
     a vyjadrovacích schopností ţiakov       - Prídavné mená          a skupinová  megneto-
     -Komunikácia     v kaţdodennom       - Prívlastkové určenia      práca,     fónová
     ţivote                     - Zemepisné rekordy        riadený    nahrávka,
                            - Komiks             rozhovor
                            -      Stupňovanie
                            prídavných mien
                            - USA
5.-6.  Rozvíjanie    slovnej   zásoby Zábava  -Televízne programy   dejepis  individuálna  Učebnice,  20
     a vyjadrovacích schopností ţiakov       -čítanie: Doktor x        a skupinová  megneto-
     -Komunikácia     v kaţdodennom       - Typy filmov           práca,     fónová
     ţivote                     - komiks             riadený    nahrávka
     -Správne pouţívanie minulého času       - Britské kino          rozhovor
                            - História divadla
                            - Zhrnutie učivaAnglický jazyk –
8. ročník
Počet hodín týţdenne : 2
Počet hodín ročne: 66
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie

Mesiac  Ciele                        Téma                          Počet hodín
September Komunikácia v kaţdodennom ţivote          Úvod do učiva                     6
                               Prázdniny
      Upevnenie gramatických vedomostí
                               Jednoduchý minulý čas


                                                             95
október                           Naše prázdniny                    8
      Rozvíjanie slovnej zásoby a upevnenie doterajších
      vedomostí                     Problémy na prázdninách
      Vytvoriť jednoduchý text                Jednoduchý prítimný čas (regular, irregular)

      Upevnenie gramatických vedomostí
november  Rozvíjanie slovnej zásoby a správnej    vyjadrovacej Prázdninová doprava              6
      schopnosti                       Dominikove prázdniny
      Správna komunikácia                   Helenine prázdniny
      Upevnenie gramatických vedomostí            Jednoduchý prítomný čas (negatívne formy)
december  Rozvoj slovnej zásoby a komunikácie           Jedlá                     6
      Vytvoriť jednoduchý text                Slová s rovnakými písmami
      Rozvíjanie gramatických vedomostí            Ako objednať v reštaurácii
                                  podstatné mená (countable, uncountable)
                                  Komiks
január   Upevnenie gramatických vedomostí            čo jedia ľudia na obed?            6
      Rozvoj slovnej zásoby                  How much, how many?
      Správna komunikácia                   Zoznam nákupov
                                  Písanie receptov
február  Rozvíjanie slovnej zásoby                čo jeme doma?                 6
      Pochopiť prečítaný text                 počasie
      Rozvíjanie gramatických vedomostí            prídavné mená
                                  otázky
marec   Pochopiť prečítaný text                 porovnávanie ročních období          8
      Komunikovať o danej téme                porovnávanie našich ţivotov
      Vytvoriť jednoduchý text                komiks
apríl   Rozvíjanie slovnej zásoby a správna komunikácia     Stupňovanie prídavných mien          6
      Rozvíjanie vedomostí o danej krajine          Čítanie (USA)
      Upevnenie gramatických vedomostí            Geográfia: počasie


                                                           96
      Pochopiť prečítaný text
máj     Rozvoj správnej vyjadrovacej schopnosti  Doktor X                8
      Pochopiť prečítaný text          čo budeš robiť?
      Vytvoriť jednoduchý text         Televízia
      Rozvíjanie gramatických vedomostí     Komiks
jún     Upevnenie gramatických vedomostí     Opakovanie celoročného učiva      6
      Upevnenie slovnej zásoby
Anglický jazyk –
9. ročník
Počet hodín týţdenne : 2
Počet hodín ročne: 66
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie

Mesiac  Ciele                    Téma                  Počet hodín
September Komunikácia v kaţdodennom ţivote      Uvod do učiva              6
                           Opakovanie: jednoduchý prítomný čas a
      Upevnenie gramatických vedomostí     priebeţný prítomný čas
                           Radové číslovky
                           Some a any
október                        Choroby                 8
      Rozvíjanie slovnej zásoby
                           Jednoduchý minulý čas- byť
      Vytvoriť jednoduchý text v minulom čase  Slovesá v minulom čase
                           Komiks                                                 97
november  Rozvíjanie slovnej zásoby   a správnej  vyjadrovacej Jednoduchý minulý čas – otázky        6
      schopnosti                       Dobré staré časy
      Správna komunikácia                   Zhrnutie
                                  Príprava projektu
december  Rozvoj slovnej zásoby a komunikácie           Jedlá                    6
      Vytvoriť jednoduchý text                V reštaurácii
                                  Going to
                                  Rozprávka
január   Upevnenie gramatických vedomostí            Komiks                    6
      Rozvoj slovnej zásoby                  Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
                                  Pečieme
                                  Zhrnutie a opakovanie
                                  Príprava projektu
február  Rozvíjanie slovnej zásoby a vedomostí o danom štáte   Spojené kráľovstvo              6
      Pochopiť prečítaný text                 Stupňovanie prídavných mien
                                  Kvíz
                                  Komiks
                                  Deň Valentína
marec   Pochopiť prečítaný text                 Stupňovanie prídavných mien         8
      Komunikovať o danej téme                Mapa a štáty
      Vytvoriť jednoduchý text                Zhrnutie
                                  Príprava projektu
apríl   Rozvíjanie slovnej zásoby a správna komunikácia     Zábava                    6
      Pochopiť prečítaný text                 Filmy
      Upevnenie gramatických vedomostí            Dr.Dread
                                  Prídavné mená a príslovky
máj    Rozvoj správnej vyjadrovacej schopnosti         Jeden deň v ţivote              8
      Pochopiť prečítaný text                 Have to


                                                          98
   Vytvoriť jednoduchý text      Komiks
                     Zhrnutie
                     Príprava projektu
jún  Upevnenie gramatických vedomostí  Spojené štáty americké     6
   Upevnenie slovnej zásoby      Zhrnutie učiva
                     Opakovanie celoročného učiva
                                      99
9 Cudzie jazyky – Francúzsky jazyk

  Ovládanie cudzích jazykov človeka patrí medzi základné poţiadavky človeka ţijúceho
v treťom tisícročí. Cudzie jazyky pomáhajú ţiakovi prekonávať bariéry a stať sa
plnohodnotným členom Európskej únie. Umoţňujú poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí
v iných krajinách, vychovávajú k spoluţitiu, k vzájomnej tolerancii a spolupráci. Osvojenie si
cudzích jazykov pomáha ţiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility
v osobnom ţivote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce.

  Francúzsky jazyk sa vyučuje na našej škole ako 2.cudzí jazyk, ktorý sa zavádza v šiestom
ročníku, v rozsahu jednej vyučovacej hodiny za týţdeň. Úspešnosť jazykového vzdelávania
smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 – pouţívateľ základného jazyka (podľa spoločného Eur.
referenčného rámca pre jazyky). Táto úroveň predpokladá, ţe učiaci sa ovláda jazyk
v základnom rozsahu, čo mu umoţňuje opisovať kaţdodenné situácie predvídateľného
obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať slová.


9.1 Cieľ vzdelávania vo francúzskom jazyku:
  Cieľom vzdelávania v cudzom jazyku je viesť ţiakov k vnímaniu a postupnému
osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu
informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov. Chceme u ţiakov vytvoriť kladný
vzťah k ostatným európskym národom, vychovávať k toleracii a kultúrnej otvorenosti,
v rámci jazykového vyučovania zoznámiť ţiakov s kultúrnou a reáliami Francúzska a
frankofónnych krajín. Základným princípom je zabezpečiť, aby učiaci sa dokázal kaţdodenné
situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal aj cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine.
Cieľom vyučovania je v neposlednom rade rozvíjať u ţiakov základné kompetencie, ktoré im
umoţnia ďalšie štúdium cudzieho jazyka na stredných školách.

  Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A2:
-  dokáţe podať jednoduchý opis a charakteristiku, hovoriť o kaţdodenných zvyklostiach,
   vyjadrovať, čo má a nemá rád vo forme krátkych výrazov a viet;
-  dokáţe odpovedať na jednoznačne formulované otázky, pričom môţe poţiadať o ich
   zopakovanie a vyuţívať si istú formu pomoci (slovník, pomoc učiteľa, atď.);
-  rozumie krátkym jednoduchým textom na známe konkrétne témy, ktoré obsahujú
   frekventovanú slovnú zásobu;
-  rozumie slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na oblasti kaţdodenného ţivota za
   predpokladu, ţe reč je jasne a zreteľne artikulovaná.

  Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane rečových zručností (napr.pochopiť potrebu
vzdelávania sa v CJ, pochopiť zámer zadanej úlohy, účinne spolupracovať, aktívne vyuţívať
osvojený jazyk, samostané štúdium, byť otvorený kultúrnej a etickej rôznorodosti). Pri štúdiu
francúzskeho jazyka ako druhého CJ sa predpokladá, ţe dané všeobecné kompetencie sú uţ
vo veľkom rozsahu osvojené štúdiom slovenského a anglického jazyka.                                               100
Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania cudzieho jazyka:
 K dispozícii máme plne vybavené jazykové laboratórium, ktoré zabezpečuje kvalitné
vyučovanie cudzích jazykov na poţadovanej úrovni. Vo výučbe okrem tradičných pomôcok
(učebnica, magnetofónové nahrávky) vyuţívame aj IT, prácu s cudzojazyčným časopisom
L´Amitié.
 Komunikačné jazykové kompetencie
Tieto kompetencie umoţňujú učiacemu sa pouţívať konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. V druhom
cudzom jazyku nadväzujeme ich rozvíjanie na poznatky z prvého cudzieho jazyka. Jazykové kompetencie
rozvíjame tak, aby ţiak dokázal pouţívať:
-  beţné slová a slovné spojenia obmedzeného charakteru,
-  základné vetné modely a modely komunikačných stituácií,
-  niektoré jednoduché gramatické štruktúy cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa
  základných chýb.

9.2 Sociolingvistická kompetencia:
- komunikovať v beţných spoločenských situáciách,
- jednoducho sa vyjadrovať,
- udrţiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu.
Pragmatická kompetencia:
- sformulovať svoje myšlienky a funkčne pouţívať,
- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií,
- vedieť vyrozprávať príbeh v logickom časovom slede a opísať javy pomocou
  jednoduchých viet.
Komuničkačné zručnosti:
  Ide o integrované zručnosti, ktoré nemoţno chápať izolovanie. Vo vyučovaní druhého
cudzieho jazyka kladieme väčší dôraz na rozvoj počúvania s porozumením a na ústny prejav –
hlavne na rozvoj dialógu. Cieľom je naučiť ţiakov pouţívať osvojené vedomosti pri ústnej
komunikácii, ktorú môţu vyuţívať pri návšteve frankofónnych krajín.
Počúvanie s porozumením
  Chceme, aby ţiak porozumel podstatu počutého, aby rozumel výrazom vzťahujúcim sa na
beţné oblasti kaţdodenného ţivota, jednoduchým pokynom informatívneho charakteru.
Čítanie s porozumením
  Učiaci sa dokáţe porozumieť krátke jednoduché texty s frekventovanou slovnou zásobou,
dokáţe vyhľadať potrebné informácie v autentických francúzskych materiáloch.
Písomný prejav
  Napísať jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, jednoduché osobné listy,
zaznamenať krátky jednoduchý odkaz, jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia,
miesta, škola, rodina, záujmy), napísať jednoduché vety.
Ústny prejav - dialóg
  Ţiak dokáţe komunikovať v jednoduchých a beţných situáciách, ktoré vyţadujú
jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a beţné témy, ktoré súvisia s prácou a
voľným časom. Dokáţe zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vţdy je schopný ju
aj viesť a rozvíjať. Vie sa zapojiť do krátkych rozhovorov, pouţívať jednoduché zdvorilostné
formuly, pozvania, návrhy a ospravedlnenia, vyjadriť názor a poţiadavku.
- monológ
  Učiaci sa dokáţe podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, rodiny a školy,
kaţdodenných zvyklostí, v jednoduchých pojmoch vyjadriť pocity, rozprávať o kaţdodenných
praktických otázkach, krátko vyrozprávať príbeh, záţitky, opísať plány a osobné skúsenosti                                                 101
Názov predmetu: Francúzsky jazyk
Rozsah: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Mesia Ciele a kompetencie         Okruh       Témy         Medzipredmetov      Metódy a formy      Počet
c                                         é vzťahy                      hodín
9.   Úvod do štúdia FJ,         Zoznamovanie   Osobné údaje      Zemepis-         Práca      s magn. 3
    Rozvoj rečových zručností, naučiť sa, pozdravy   Štáty,národy      Francúzsko,  iné    nahrávkou, situačné hry,
    sa slušnému správaniu       Abeceda                 štáty EU         jazykové hry, met.
                                          Etika –správanie     komparácie
10.  Vedieť rozprávať o sebe, základy  Koľko    máš Členy, číslovky (0-20), Matematika, zákl.     Práca      s magn. 3
    spol. styku, precvičenie SZ,    rokov      farby          štyri úkony        nahrávkou, s pesničkou,
    francúszka výslovnosť                                         Komunikácia, dialógy
11.  Základné inf. o sebe,        Kde   bývame, Slovesá:avoir être     Zemepis – krajiny  Jazykové       hry, 4
    Ako cestujeme            EU-štáty     Kde bývam, odkiaľ                doplňovačky,    práca
                              pochádzam                    s PC, situačné hry
12.  Vedieť hovoriť o rodine, vzťahy Rodina        Opis       rodiny,  Etická,       Rozprávanie o zvykoch, 3
    v rodine, rozšírenie SZ pomocou Vianoce       charakteristika seba a   náboţenská,     piesne, práca s PC,
    hier,                        členov rodiny        občianska výchova  jazykové hry,
    Vianočné zvyky                                            Dramatizácia
1.   Opýtať sa na čas, delenie roka a Hodiny, čas     Slovesá 1. triedy –čo    Telesná výchova,   Gramatické       a 3
    dňa,                Reţim dňa    robím cez deň        porovnávacijazyko  komunikačné cvičenia,
    Správne vyuţívanie voľného času,           Koľko je hodín? –      veda – slovesá v   práca s textom, metódy
    deľba práce počas dňa                hodiny, časti dňa      AJ          rozvoja komunikácie
2.   Ako sa orientovať v cudzom meste, Cestujeme     V   meste,   nákupy,  Etická a občianska  Mapy,      cestovné 4
    práca s mapou, s cest. poriadkom, Nákupy,     v dopravné prostriedky     výchova,       poriadky, práca s PC
    rozšírenie slovnej zásoby, práca so reštaurácii   Sloveso-aller,       matematika      Jazykové hry, tabuľky,
    slovníkom                      Predloţky miesta, čísla             práca      s magn.


                                                                     102
                                od 21-100                nahrávkou.
3.   Vedieť opísať miestnosť, vlastnú    V     hoteli, Rozhovor     v hoteli, Výpočtová   Práca s PC, písať e-     3
    izbu                  nábytok      zariadenie hotela-opis          mail, vyplniť formulár,
                                              technika, výtvarná
    Vedieť rezervovať izbu, prihlásiť sa           Predloţky;   stiahnuté výchova, SJ a AJ
                                                     telef. rozhovor, dialóg
    do hotela, vyplniť formulár               tvary člena               Komunikačné      hry,
                                                     situačné hry
4.   Vedieť rozprávať   o  vlastnom   Náš dom     Opis domu, izby     Slovenský,    Práca    s časopisom,   3
    bývaní, opis domu                   Predloţkové väzby    anglický jazyk  s PC, jazykové hry,
                                            Geometria     projektová metóda
5.   Vedieť sa orientovať,    správne  V meste     Orientácia   v meste, Zemepis, výtvarná Porovnávacia metóda –    4
    s spýtať na cestu                   inštitúcie v meste, ako výchova      naša dedina, naše mestá,
    Opis mesta                       sa opýtať na cestu             veľkomestá      sveta
                                                     budujeme vlastné mesto
                                                     –    metódy    výtv.
                                                     výchovy+opis, dialógy
6.   Koncoročné opakovanie         Hurá      Plány na prázdniny, zemepis        Jazykové hry, práca     3
                       prázdniny,opako kam cez leto                s piesňou, kríţovky
                       vanieNázov predmetu: Francúzsky jazyk
Rozsah: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy

Metódy, formy a postup vyučovania francúzskeho jazyka v 7. ročníku
                                                                     103
Mesia Ciele a kompetencie     Okruh    Témy         Medzipredmetové      Metódy a formy     Učebné     Počet
c                                   vzťahy                      zdroje     hodín
 9. Opakovanie učiva ,      Zoznamov Osobné údaje       Zemepis-Francúzsko,    Metódy zhrnutia a Učebnica,        3
   Rozvoj rečových zručností,  anie  sa, Štáty,národy      iné štáty EU       opakovanie       Nahrávka
   naučiť   sa   slušnému  pozdravy              Etika –správanie     Práca     s magn. časopis
   správaniu                                         nahrávkou, jazykové
                                                hry,
 10.  Základy   spol.  styku, Telefonick Osobné zámená, Matematika, zákl. štyri      Kom.      metódy Učebnica      3
    precvičenie SZ, francúszka ý rozhovor číslovky (0-20), úkony               rozhovoru        CD, internet
    výslovnosť         Abeceda  farby                       Práca     s magn.
                                                nahrávkou       a
                                                internetom ,
                                                Met. komparácie
 11.  Naučiť    sa  hovoriť Naša     Orientácia v meste Zemepis – krajiny, naša   Rozprávanie      o Učebnica     4
    samostatne o bydlisku, dedina      Predloţky miesta dedina             zvykoch, o našom Sit. Obrázky
    podať inf. o sebe,            (á, en)                     regióne, piesne, práca internet
                                                s PC,situačné hry
 12.  Vedieť    hovoriť   o Akí sme    Charakteristika    Etická,   náboţenská,  Jazykové      hry, Učebnica     3
    zdravotnom      stave, Vianoce   seba a členov     občianska výchova     doplňovačky,   práca Prac. listy
    rozšírenieSZ               rodiny,   sloveso               s PC, jazykové hry,   Počítač
                        être, zápor                   Dramatizácia      DVD, CD
 1.  Naučit  sa  opísať a  Opis    a Opytovacie      Porovnávacijazykoveda   Gramatické      a Učebnica     3
    charakterizovať seba a   charakterist zámená,   tvorba  – príd. mená v MJ, SJ a  komunikačné       Časopis
    blízkych, vysvetliť svoj  ika     otázky; muţský a   AJ            cvičenia,     práca Slovník
    zdravotný stav lekárovi   U lekára   ţenský rod príd.                s textom,   metódy
                        mien                      rozvoja komunikácie
 2.  Samostatne  hovoriť o  Náš dom, Člen určitý a       Výtvarná   výchova,  Obrázky,      opis Učebnica     4
    mieste,  kde  bývame  Moja izba neurčitý, mnoţné     informatika        pomocou fotografie, Fotografie


                                                                     104
    rozšírenie slovnej zásoby,         číslo podstatných             práca   s PC   –  Počítač.hry
    práca so slovníkom,            mien                    zariadenie  vlastnej
                                               izby (hra)
 3.  Samostatne    hovoriť   o Moja    Sloveso   avoir, Matematika,      Komunikačné    hry,  Učebnica    3
    vlastnej rodine, o priateľoch rodina,   čísla do 100    výtvarná výchova    situačné     hry,  Počítač
                   moji              protidrog. prevencia  projektová metóda    Obr. slovník
                   priatelia
 4.  Naučiť    sa   základné Na      Tykanie a vykanie, Etická V a občianska Situačné hry, práca s Učebnica       3
    zdvorilostné formuly pri návšteve     privlastňovacie  náuka        obrázkami a magn. Prac. listy
    návšteve,    ako    sa       zámená                 nahrávkou,      CD, obrázky
    pozdraviť,predstaviť
    niekoho, ,tykanie a vykaní
    vo FJ
 5.  Vedieť rozprávaťo vlastnej V škole     Predloţky miesta, Zemepis,   výtvarná
                                            Porovnávacia metóda      Učebnica    4
    škole, triede, naučiť sa Naša trieda    výraz „il y a”, výchova,       – naša škola, dedina a    Počítač
    orientovať   v  priestore,       Orientácia   v Enviroment. výchova iné; situačné hry,      CD
    správne sa opýtať na cestu         priestore,              dialóg,   rozhovor,
                                            práca s PC
 6.  Koncoročné opakovanie    Opakovani Opakovanie     Maď., slov. a anglický Metódy opakovania,      Učebnica    3
                  e     predloţiek, zámen, jazyk         jazykové hry         internet
                       slovies…

Pouţívaným učebným zdrojom je učebnica En Français, SPN-Hachette FLE, 1993
                                                                   105
10 Názov predmetu: Nemecký jazyk
Rozsah: týţdenne 2 hodiny, ročne 66
Stupeň vzdelávania: ISCED2 niţšie stredné vzdelávanie
Ročník: deviaty


10.1 Me 10.2 Ciele                 10.3 Téma         10.4 Počet hodín
    sia
    c
  9.     Opakovanie učiva z 8. Ročníka,   Povolania -plány do          6
       rozvíjanie rečových zručností,   budúcnosti, modálne
       rozvíjanie slovnej zásoby     slovesá, budúci čas
 10.     Rozvíjanie   slovnej   zásoby Zdravie – ľudské telo,        8
       pomocou    práce   s poč.  au lekára, nehody
       jazykových    hier,   rozvoj- časovanie slovies,
       komunikatívnych schopností     privlastňovacie
                         zámená
 11.     Výchova   k tolerancii  iných Nemecko, mestá            8
       národov a kultúr a k otvorenosti  Cestovanie, doprava
       Rozvoj reč. zručností, samostatná
       tvorba textu, skupinová práca 10.4.1 Hodiny,
       s časopisom                 čas    –
                               slovesá
 12.     Vytvorenie   kladného   vzťahu  Naša obec, orientácia       5
       k vlasti               Vianoce, skloňovanie
       Rozvoj reč. zručností a slovnej
       zásoby – konverzácia, práca
       s textom, situačné hry
  1.     Základné pravidlá spol. styku     Stravovanie, nákupy,        6
       Rozvíjanie rečových zručností –    sluţby
       práca s magn. nahrávkou, ústny    Slovesá   –   rozk.
       prejav – dialógy, situačné hry    spôsob, trpný rod
  2.     Rozvoj rečových zručností, slovné   Príroda, zvieratá         8
       hry, dramatizácia, tvorba textu    Opisy - prídavné
       Výchova k ochrane ţivotného      mená, zámená
       prostredia
  3.     Správne vyuţitie voľného času     Voľný       čas,      6
       Rozvoj počúvania s porozumením,    opakovanie časovanie
       práca       s magnetofónovou  slovies – sein, haben
       nahrávkou a s textom
  4.     Rozvoj     všeobecných    a  Rodina,    vlastný       6
       komunikačných      jazykových  portrét


                                                 106
     kompetencií, práca s časopisom    Časovanie  slovies-
     Práca s textom (písaný text a    minulý čas
     nahrávka), jazykové hry       -opis osoby
  5.   Rozvoj rečových schopností –     Bývanie              8
     ústny prejav (monologické -     Rozprávanie príbehu
     rozprávanie a dialogické formy –
     riadený rozhovor), slovné hry
  6.   Zhrnutie    učiva,   Súhrnné  Opakovanie            5
     opakovanie
     Práca so slovnou zásobou,
     precvičenie    komunikačných
     situácií
Človek a príroda

11 FYZIKA
11.1 CIELE

 Fyzikálne vzdelanie tvorí súčasť základného vzdelania, podporuje intelektuálny rozvoj ţiaka,
osobitne samostatné myslenie. Vytvára základ pre ďalšie vzdelávanie v prírodných vedách,
ako aj pre uvedomelé postoje k prírode, sebe samému a konanie v určitých spoločenských
situáciách.
 Vzdelávaním vo fyzike na základnej škole si majú ţiaci osvojiť (nadobudnúť):
- sústavu vybraných javov,faktov, pojmov, zákonov a prvkov fyzikálnych teórií
- zručnosť vo vykonávaní základných laboratórnych činností a dodrţiavaní postupov pri práci
- schopnosť fyzikálne javy pozorovať, opísať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a
meranie vyhodnotiť
- schopnosť pouţívať zavedenú terminológiu a symboliku
- základné vzťahy medzi fyzikou, matematikou a ostatnými prírodnými vedami
- schopnosť aplikovať vedomosti formou riešenia úloh a problémov
- hodnoty, postoje a návyky dôleţité pre ďalšie vzdelávanie vo fyzike, správanie sa k prírode
a sebe.


11.2 OBSAH
 Štruktúru obsahu fyziky tvoria tematické celky, ktoré sú v učebných osnovách spracované v
rovine cieľov a obsahu. Ciele určujú úroveň ovládania prvkov obsahu.
 Učebné osnovy sú pre učiteľa záväzné v cieľovej a obsahovej časti tematických celkov,
okrem hesiel v hranatých zátvorkách, kde je uvedené rozširujúce učivo.
                                             107
 V 9. ročníku pri 1 h časovej dotácii týţdenne sa vynechávajú tematické celky 2. Akustika a 3.
Astronómia.
 V učebných osnovách nemusí učiteľ dodrţať štruktúru obsahu v ročníku a podľa vlastného
uváţenia môţe zaradiť tematické celky tak, aby sa nenarušila logická následnosť pojmov.
 Učebné osnovy fyziky na ZŠ sa viaţu na koncepciu, ktorej základnými obsahovými prvkami
sú pojmy - časticová štruktúra látok, fyzikálne pole, sila , energia a fyzikálna veličina. Tieto
abstraktné pojmy sa vyvíjajú v celom kurze fyziky, majú vlastnú štruktúru zloţenú z
oporných, dostatočne konkrétnych pojmov. Zavedenie časticovej štruktúry látok, ako
integrujúceho pojmu, umoţňuje vysvetľovať mnohé fyzikálne javy.
 Ďalším dôleţitým prvkom obsahu je ţiacky pokus, cez ktorý sa ţiakom sprístupňujú
didakticky transformované metódy práce v experimentálnej fyzike, ako jeden zo spôsobov
poznávania v prírodných vedách.
 Súčasťou obsahu fyziky na ZŠ sú kvalitatívne, kvantitatívne a experimentálne úlohy a
problémy. Tieto majú funkciu motivačnú, poznávaciu a kontrolnú. Zvláštnym druhom úloh sú
laboratórne úlohy, ktorými sa overuje úroveň pochopenia učiva, získaných zručností a
návykov a tieţ schopnosť samostatne pracovať podľa návodu.
 Obsah fyziky bezprostredne nadväzuje na obsah prírodovedy z prvého stupňa ZŠ.
Prírodoveda poskytuje ţiakom relatívne ucelený prírodovedný obraz budovaný od
bezprostredného okolia ţiaka aţ po prvú predstavu o vesmíre.Nadväznosť medzi fyzikou a
prírodovedou je v rovine pojmov a zručností. Na prvom stupni sa prehĺbi na skúsenosti
zaloţená predstava o pojmoch - čas, teplota, sila, objem, hmotnosť, jednotka fyzikálnej
veličiny, vlastnosť látky. Prvýkrát sa ţiaci stretávajú s meraním fyzikálnych veličín a
spracovaním nameraných hodnôt do tabuľky a grafu, získavajú prvé skúsenosti so zapájaním
elektrického obvodu.
 Kvantitatívna stránka vyučovania fyziky úzko súvisí s vedomosťami ţiakov z matematiky.
Ide najmä o vyjadrovanie definičných vzťahov fyzikálnych veličín, o vyjadrovanie funkčných
vzťahov a zákonov algebrickou, grafickou, tabuľkovou formou.
 Obsah vyučovania fyziky s vyučovacími predmetmi chémia, prírodopis a čiastočne aj
zemepis spája súbor prírodovedných pojmov ako je látka, vlastnosť, jav, pohyb, energia, ale
aj prístup k experimentálnej činnosti a metódy spracovania jej výsledkov.FYZIKA
6. ročník
Názov predmetu: Fyzika
Rozsah: 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
1. Látka a teleso (45 h)                                              108
2. Elektrický obvod (21 h)

Laboratórne úlohy
1. Laboratórna úloha: Meranie hmotnosti pevných a kvapalných telies na rovnoramenných
váhach
2. Laboratórna úloha: Určenie hustoty telesa výpočtom z nameraných hodnôt hmotnosti a
objemu
3. Laboratórna úloha: Meranie teplotných zmien telesa za určitý čas
                                         109
Mesia Ciele                Okruh     Téma               Prier.   Metódy     Učebné   Počet
c                                            téma,           zdroje   hodín
                                             medzipred
                                             vzťahy
9.   - rozlíšovať telesá a látky      Skúmanie  Látky pevné, kvapalné a Chémia,       Výklad,    Učebnica,  10
   - experimentom overiť vlastnosti vlastností    plynné. Telesá z látok pevných, biológia   Skupinová   učebné
   kapalín, plynov a pevných telies    kapalín , kvapalných    a  plynných.       práca,     pomôcky –
   - vysvetliť javy difúzie farbiva vo plynov   a Časticové zloţenie látok, atóm,       analýza    model
   vode a Brownov pohyb          pevných  molekula. Brownov pohyb,           výsledkov z  časticového
   - charakterizovať časticové zloţenie telies    difúzia. Časticové zloţenie         experimentov  zloţenia
                            pevných kryštalických látok,                látok
   -   charakterizovať    gravitačné      kvapalín,  plynov   a  ich
   pôsobenie Zeme na telesá v jej          vlastností.
   okolí                       Vzájomné pôsobenie telies,
   - pokusom ilustrovať súvislosť          sila. Gravitačné pole Zeme,
   medzi predĺţením pruţiny a Sila         a gravitačná sila.
   veľkosťou pôsobiacej sily       pohyb.

                                                          Silomer,
                                                          závaţia
                                                          rôznej
                                                          veľkosti
10.  - opísať a znázorniť modely atómov Magnetické   Model atómu. Atómové jadro, Chémia      Metóda     Učebnica,  5


                                                                  110
    vybraných prvkov           a elektrické  atómový obal.     Elektróny,  pokus- omyl-  pomôcky
    - opísať elektrické vlastnosti častíc javy      protóny, neutróny. Elektrický    experimentál  pre
    - protón, neutrón a elektrón             náboj. Kladný a záporný ión.     ne  dôkazy,  znázornenie
    - opísať vznik kladného a              [Iónové         kryštály].  diskúsia    ,
    záporného iónu                    Elektrizovanie telies. Kladne a           elektroskóp
    - pokusom ilustrovať a vysvetliť jav         záporne zelekrizované teleso.
    elektrizovania telies                Elektrická sila, elektrické pole.
    - charakterizovať elektrické pole a         Elektroskop
    pokusom    ilustrovať   zmenu
    veľkosti elektrickej sily pri zmene
    vzdialenosti     zelekrizovaných
    telies.

11.-  - opísať vlastnosti tyčového Magnetické       Magnety prírodné a umelé. Zemepis  Pokusy,     Učebnica,  7
12.  magnetu, ilustrovať správanie sa a elektrické    Feromagnetické látky. Póly      výklad,     magnetit,
    dvoch tyčových magnetov       javy      tyčového magnetu, neutrálne     prezentovani  tyčové
    - charakterizovať a pokusom             pásmo. Vzájomné pôsobenie      e vlastných   magnety,
    ilustrovať existenciu magnetického          súhlasných a nesúhlasných      výsledkov z   magnetka,
    poľa v okolí magnetu                 pólov        tyčových     pozorovania   piliny  zo
    - znázorniť magnetické pole             magnetov.Magnetické                 ţeleza
    tyčového magnetu magnetickými            pole.  Magnetická   sila.
    indukčnými čiarami                  Magnetizácia látky. Indukčné
    - vysvetliť a pokusom ilustrovať jav         čiary
    magnetizácie látok                  magnetického poľa. Trvalé a
    - určiť pomocou magnetky severný           dočasné magnety. Magnetické
    a juţný magnetický pól                pole
    - určiť pomocou kompasu a buzoly           Zeme.
    severný a juţný zemepisný pól.


                                                                 111
12.-1.  - rozlíšiť merateľné a nemerateľné Skúmanie   Meranie dĺţky pevného telesa    Matematik  Realizácia  Učebnica,   12
-2.-3.  vlastnosti telesa         vlastností  Fyzikálne veličiny. Jednotky    a,      merania   – zošity,
     - odhadnúť dĺţku, objem, hmotnosť kapalín  , dĺţky.  Dĺţkové   meradlá.   Informatik  praktické   počítač,
     telies               plynov   a Meranie         dĺţky.  a      cvičenie   meradlá:
     - vybrať meradlo s vhodným     pevných   Zaokruhľovanie   a   zápis               pravítko,
     meracím rozsahom pre dané     telies    nameranej hodnoty. Odchýlka                  odmerný
     meranie                     merania.Opakované meranie            Práca     valec,
     - aplikovať pravidlá správneho         dĺţky.Určenie  aritmetického         s tabuľkami, rovnoramen
     merania s daným meradlom            priemeru nameraných hodnôt.           spracovanie  né   váhy,
     - merať dĺţkovými meradlami,          Meranie objemu telesa              nameraných  stopky,
     odmerným     valcom, váhami,        Jednotky objemu. Meranie            dát,     teplomer
     stopkami, Celziovým teplomerom         objemu kvapalného telesa            zostrojenie
     - určiť odchýlku merania - zapísať       odmerným valcom. Meranie            grafov
     namerané hodnoty a zaokrúhliť          objemu pevného telesa s
     výsledky merania                odmerným valcom. Určenie
     - vypočítať aritmetický priemer z        odchýlky merania objemu
     nameraných hodnôt                telesa.
     - zostaviť z nameraných hodnôt         Meranie hmotnosti telesa
     tabuľku, zostrojiť graf, čítať a        Hmotnosť         telesa.
     interpretovať graf               Rovnoramenné váhy. Jednotky
     - určiť hustotu látky vo vzťahu =        hmotnosti. Meranie hmotnosti
     m/V , riešiť úlohy               pevného a kvapalného telesa.
     - pouţiť jednotky hustoty g/cm3;        Hustota
     kg/m3                      Hustota látky = m /V. Jednotky
                             hustoty. Rovnorodé teleso.
     - pouţiť tabuľky na určenie hustôt
                             Určenie   hmotnosti   telesa
     látok
                             výpočtom, m = . v
     - pouţívať algoritmus postupu a


                                                                   112
zápisu riešenia úloh               Meranie času
- urobiť stručnú správu z riešenia        Jednotky času. Meranie času.
laboratórnej úlohy
- šetrne zaobchádzať so zverenými        Meranie teploty telesa
pomôckami a udrţiavať poriadok Správanie    Zmena objemu kvapalného
na pracovisku.           telies    telesa a kovovej tyče pri
                  v kapalinác zohrievaní a pri ochladzovaní.  Vlastné
                  h a plynoch Zmena tvaru bimetalického     merania
                        pásika pri zohrievaní a
                        ochladzovaní. Meranie teploty
                  Sila    a telesa. Kvapalinový teplomer.
                  pohyb.    Jednotka teploty. Príklady            5
                        kvapalinových    teplomerov.
                        [Termograf].
                  Teplota.

                                         Výklad,
                                         experimentál  2
                                         ne  dôkazy
                                         a výpočtové
                                         úlohy


                                                 5
                                         Vyhľadávani
                                         e informácií
                                         so zameraním
                                         na historické


                                                   113
                                               aspekty
                                               objavov
                                               z rôznych
                                               zdrojov   a
                                               príprava
                                               referátov

4.   - zostaviť elektrický obvod so Magnetické     ELEKTRICKÝ OBVOD          Praktické    Elektrická  4
    ţiarovkou              a elektrické  Časti elektrického obvodu -    cvičenie,    stavebnica,
    - nakresliť schematické značky javy        elektrický článok,    batéria  frontálna    batéria,
    vybraných prvkov elektrického           elektrických článkov, ţiarovka,  práca      vodiče,...
    obvodu                       spínač, spojovacie vodiče a ich
    - nakresliť nerozvetvený elektrický        schematické značky.
    obvod pomocou schematických
    značiek
    - zostaviť nerozvetvený elektrický
    obvod podľa schémy
FYZIKA / 7. ročník
Názov predmetu: Fyzika
Rozsah: 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský                                                                114
Mesi  Ciele                           Okruh  Téma                    Prier    Metódy      Učebné      Poče
ac                                                          téma,             zdroje      t
                                                           medzipre                    hodí
                                                           d. Vzť.                     n
    -vysvetliť silu, jako prejav vájomného pôsobenia     SILA A  Vzájomné pôsobenie telies, sila.      Matematika  Výklad,      Učebnica,    4
                                 POHYB  Jednotka sily 1 N.             ,      Skupinová     učebné
    -spôsob merania silomerom
                                     Gravitačná sila, gravitačné pole.      enviroment  práca,      pomôcky,
    -zostrojiť graf lin. závislosti hmotnosti a gravitačnej  .    Výpočet sily, ktorou Zem priťahuje telesa  álna     analýza      meradlo   –
    sily                           PRÁCA  pri svojom                 výchova,   výsledkov     model
                                 a    povrchu                         z experim
                                 ENERG  Linearna závislosť gravitačnej sily a          entov,
                                     hmotnosti telesa.
    - určiť ťaţisko telies                  IA                                Práca
                                     Ťaţisko telesa a jeho určenie.              tabuľkou
                                                                  a grafom -
                                                                  PC

    -charakterizovať pokoj a pohyb telesa               Pohybové účinky sily.                  -   zostrojiť  Stopky ,dráha  10
                                                                  graf     z
                                     Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1                 na
    -charakterizovať rovnomerný a nerovnomerný pohyb                                      daných
    telesa
                                     h.                            hodnôt dráhy   demonštráciu,
                                     Pohyb a pokoj,                      a času pre
    - aplikovať vzťah pre výpočet rýchlosti rovnomerného        Rovnomerný a nerovnomerný pohyb.             rovnomerný
    pohybu , čítať údaje z grafu- určiť priemernú rýchlosť
    nerovnomerného pohybu z nameraných hodnôt dráhy
                                     Dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu           pohyb, čítať
                                     Priemerná rýchlosť.                   a         Učebnica,
    a času                                                           interpretovať
                                     Jednotky rýchlosti 1 m/s, 1 km/h.                     zbierka
                                                                  graf.
                                                                           príkladov,
                                     Grafické znázornenie rýchlosti a dráhy                   pracovné listy
                                     pohybu v čase.
                                                                                     115
                             Deformačné účinky sily.                  Pokusy,            4
                             Tlaková sila Tlak. (p= F/S) Jednotky tlaku         výklad,
- vymenovať prejavy trenia v kladnom a zápornom
zmysle.
                             1 Pa, 1 hPa, 1kPa.                     prezentov
                                                           anie
                             Trenie, trecia sila,
                                                           vlastných
                                                           výsledkov
                                                           z
                                                           pozorovan
                                                           ia

                                                           Vyhľadáv   Učebnica,    4
 - uviesť a vysvetliť príklady uplatnenia sa       Posuvné účinky sily. Urýchľujúce a
zotrvačnosti telesa, urýchľujucich a brzdiacich účinkov                               anie     modelovanie,
síl, príklady vzájomného pôsobenia dvoch telies      brzdiace účinky sily. Zotrvačnosť telies.         informácií  vlastné
                             Vzájomné pôsobenie telies.                 so      meranie
- pokusom overiť podmienky rovnováhy na páke
                                                           zameraní
- urobiť stručnú správu z riešenia laboratórnej úlohy
                                                           m    na
- opísať príklady praktického vyuţitia páky.       Účinok sily na teleso otáčavé okolo            historické
                             pevnej osi. Páka                      aspekty
                                                           objavov
                             .Rovnováţna poloha páky. Pouţitie páky.
                                                           z rôznych
                                                           zdrojov a
                                                           príprava
                                                           referátov


Analyzovať situácie v úlohách
                                                           Výklad,    Učebnica,    6
                             Mechanická práca, jednotka práce
                                                           Skupinová   pracovné listy
Vzsvetliť vzájomnú premenu rôznych foriemenergie a
                             Pohybová energia telesa                  práca,
zákon zachovania energie
                             Polohová energia telesa                  analýza
                                                           výsledkov
                             Vzájomná   premena    polohovej   a         z experim
                             pohybovej energie                     entov
                             Zákon zachovania energie
                                                    Chémia    Projekt-   Internet,    5
-zaujať  kladný  postoj  k opatreniam   vedúcim  Zdroje energie., fosílne palivá, tradičné a
                                                    a environm  prezento   odborná                                                                            116
k úsporám energie  netradičné  zdroje  energie,  vodné entálna  vať     literatúra
          elektrárne               výchova  a obhájiť
                                   svoj
          Spotreba energie                 projekt
                                               117
FYZIKA /
8. ročník
Názov predmetu: Fyzika
Rozsah: 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
Prehľad tematických celkov
1. Práca. Energia. Teplo (25 h)
 2. Elektromagnetické javy (32 h)
 Exkurzie ( 5 h)
Laboratórne úlohy
1. Laboratórna úloha:
 alternatíva a) Určenie tepla prijatého jedným kvapalným telesom a odovzdané druhým
kvapalným telesom pri tepelnej výmene
 alternatíva b) Určenie tepla prijatého kvapalným telesom a odovzdaného pevným telesom pri
tepelnej výmene
2. Laboratórna úloha:
 alternatíva a) Určenie teploty topenia kryštalickej látky
 alternatíva b) Určenie skupenského tepla topenia ľadu určitej hmotnosti
3. Laboratórna úloha:
 Meranie elektrického prúdu a elektrického napätia v obvode
4. Laboratórna úloha:
 alternatíva a) Určenie elektrického odporu rezistora
 alternatíva b) Pouţitie reostatu na reguláciu prúdu v obvode a ako deliča napätia

5. Laboratórna úloha:
 alternatíva a) Overenie vzniku indukovaného prúdu v elektrickom obvode s cievkou
 alternatíva b) Overenie činnosti transformátora
 alternatíva c) Stanovenie voltampérovej charakteristiky      polovodičovej  diódy
                                           118
     Ciele                                  Téma                           Počet
                                                                      hodín
9.-10.  - vysvetliť pojem práca a výkon                     PRÁCA. ENERGIA. TEPLO                 12
     - aplikovať vzťah pre výpočet práce pri riešení úloh           Práca, výkon. Pohybová a polohová energia
     - pouţiť jednotky práce                         Práca pri premiestnení telesa W = F.s. Jednotky práce.
     - aplikovať vzťah pre výpočet výkonu pri riešení úloh          Výkon p = W/t. Jednotky výkonu. Pohybová energia
     - pouţiť jednotky výkonu                         telesa. Polohová energia telesa W = m . g . h.
     - vysvetliť pojem pohybová a polohová energia telesa           Vzájomná premena pohybovej a polohovej energie
     - aplikovať vzťah pre polohovú energiu telesa pri riešení úloh      telesa.
     - opísať premenu polohovej energie telesa na pohybovú a opačne.
                                         Vnútorná energia. Teplo.
     - vysvetliť pojem vnútorná energia                   Vnútorná energia telesa. Zmena vnútornej energie pri
     - vysvetliť spôsoby zmeny vnútornej energie telesa pri konaní práce a konaní práce a pri tepelnej výmene.
     pri tepelnej výmene                           Teplo. Jednotky tepla. Teplo prijaté alebo odovzdané
     - rozlíšiť pojmy teplo - teplota                    telesom Q = c . m . (t2-t1). Merná tepelná kapacita,
     - vysvetliť pojem merná tepelná kapacita látky             jednotka mernej tepelnej kapacity. Zmena vnútornej
     - pouţiť tabuľky na určenie mernej tepelnej kapacity látok       energie telesa pri pohltení tepelného ţiarenia. Vyuţitie
     - vypočítať teplo prijaté alebo odovzdané telesom            energie slnečného ţiarenia. Netradičné zdroje energie.
     - pouţiť jednotku tepla
     - určiť teplo prijaté jednou kvapalinou (telesom) a teplo odovzdané
     druhou kvapalinou pri tepelnej výmene - urobiť stručnú správu o riešení
     laboratórnej úlohy
     - opísať celosvetové a krajinné problémy v oblasti zásob energie
     - rozlíšiť ekologicky výhodné od nevýhodných zdrojov energie
     - opísať vplyv slnečného ţiarenia na ľudský organizmus.
                                                                      119
11.-12  - vysvetliť javy topenia a tuhnutia pevnej kryštalickej látky     Premeny skupenstva látok                9-10
     - odmerať zmenu teploty v pravidelných časových intervaloch, pri    Topenie a tuhnutie kryštalickej látky. Teplota topenia 2-3
     topení a tuhnutí látky, zostaviť tabuľku z nameraných hodnôt a     kryštalickej látky. Skupenské teplo topenia. [Merné
     zostrojiť graf                             skupenské teplo topenia]. Vyparovanie, var. Teplota
     - vysvetliť pojem skupenské teplo topenia látky            varu, závislosť teploty varu od tlaku. Skvapaľňovanie.
     - vysvetliť jav vyparovania a varu kvapaliny              [Spaľovacie motory]
     - pouţiť tabuľky na určenie teploty varu látok             [Piestové spaľovacie motory - záţihový a vznetový
     - urobiť stručnú správu o riešení laboratórnej úlohy.         spaľovací motor. Negatívne vplyvy pouţívania
                                        spaľovacích motorov na ţivotné prostredie].
1,    - rozlíšiť pojmy - elektrický náboj, elementárny elektrický náboj   ELEKTROMAGNETICKÉ JAVY                 2-3
     - pokusom ilustrovať silové pôsobenie elektrického poľa na Elektrický náboj, elektrické pole
     zelektrizované teleso                         Elektrický náboj. Elementárny elektrický náboj.
     - pouţiť elektrometer na určenie elektrického poľa zelektrizovaného Jednotka elektrického náboja. Elektrické pole
     telesa.                                zelektrizovaného telesa. Elektrometer. Izolovaný vodič
     - vysvetliť javy elektrostatická indukcia a polarizácia izolantu v a teleso z izolantu v elektrickom poli. Siločiary
     elektrickom poli                            elektrického poľa.
     - graficky znázorniť elektrické pole siločiarami medzi dvoma
     nesúhlasne zelektrizovanými telesami, rovnorodé elektrické pole.
1.-2.  - nakresliť elektrický obvod pomocou schematických značiek       Zákony elektrického prúdu v obvodoch Smer 18
     - určiť smer elektrického prúdu v elektrickom obvode          elektrického prúdu v obvode. Elektrický prúd I = Q/t.
     - aplikovať vzťah pre výpočet veľkosti elektrického prúdu pri riešení Jednotky elektrického prúdu. Ampérmeter.Zdroje
     úloh                                  elektrického napätia. Elektrické napätie V=W/Q
     - pouţiť jednotky elektrického prúdu                  Voltmeter.Meranie veľkosti elektrického napätia a
     - aplikovať vzťah pre výpočet elektrického napätia pri riešení úloh  prúdu v časti obvodu. Ohmov zákon,
3,    - pouţiť jednotky napätia                       I = U/R, U = R.I. Rezistor. Elektrický odpor, vzťah pre
     - merať veľkosť elektrického napätia v obvode             výpočet elektrického odporu R = U/I. Jednotky
     - zmerať hodnoty prúdu a elektrického napätia na rezistore       elektrického odporu. Výsledný elektrický odpor
     - z nameraných hodnôt prúdu a napätia zostrojiť graf priamej úmernosti rezostorov spojených za sebou. Výsledný elektrický


                                                                    120
   medzi prúdom a napätím na rezistore, čítať a interpretovať graf       odpor rezistorov spojených vedľa seba. Závislosť
   - aplikovať vzťah pre výpočet elektrického odporu vodiča pri riešení    odporu na vlastnosiach vodiča. [Merný elektrický
   úloh                                    odpor, vzťah
4.
   - pouţiť jednotku odporu                              1
                                         R l
   - vypočítať výsledný odpor v elektrickom obvode, ak sú rezistory          S
   zapojené vedľa seba a za sebou                        Reostat. Delič napätia. Potenciometer. Príkon
   - opísať vlastnosti, od ktorých závisí veľkosť odporu vodiča        elektrického spotrebiča P= U.I. Práca elektrického
   - aplikovať vzťah pre výpočet elektrického príkonu pri riešení úloh     prúdu W = U.I.t. Jednotka elektrickej práce. Elektrická
   - aplikovať vzťah pre výpočet elektrickej práce pri riešení úloh      energia. Elektromer.
   - pouţiť jednotky výkonu a jednotky elektrickej práce.
5.  - zakresliť magnetické pole cievky s prúdom pomocou magnetických      Elektromagnetické javy              4
   indukčných čiar                               Magnetické pole cievky s prúdom. Určenie
   - určiť magnetické póly cievky s prúdom                   magnetických pólov cievky. Rovnorodé magnetické
   - znázorniť a opísať homogenné magnetické pole               pole. Pôsobenie rovnorodého magnetického poľa na
   - opísať princípy jednosmerného elektromotora                cievku s prúdom. Jednosmerný elektromotor.
   - pokusom overiť existenciu indukovaného prúdu pri zmene          Elektromagnetická indukcia. Vznik indukovaného
   magnetického poľa                              prúdu. [Lenzov zákon].
   - vysvetliť jav elektromagnetickej indukcie.
5.  - opísať princíp vzniku striedavého prúdu a jeho časový priebeh       Striedavý prúd                    4-6
   - vysvetliť vzťahy kmitočtu a periódy striedavého prúdu           Vznik striedavého prúdu. Časový priebeh striedavého
   - opísať pojmy efektívny prúd a efektívne napätie              prúdu. Kmitočet striedavého prúdu v rozvodnej sieti.
   - opísať princíp, konštrukciu, činnosť a funkciu transformátora       Jednotky periódy a kmitočtu. Efektívne hodnoty
   - aplikovať vzťah pre transformačný pomer transformátora pri riešení    striedavého prúdu a striedavého napätia. [Generátory.
   úloh                                    Trojfázový prúd]. Transformátor, transformačný
   - overiť činnosť transformátora pokusom                   pomer, p = N2 /N1. Pouţitie transformátora v
   - urobiť krátky záznam o riešení laboratórnej úlohy             rozvodnej sieti. Pravidlá bezpečnosti pri styku s
   - opísať zdroje elektrickej energie v našej krajine, šetrenie elektrickou  vedením elektrickej rozvodnej siete.
   energiou


                                                                      121
   - vymenovať a dodrţiavať pravidlá bezpečnosti pri styku s vedením
   elektrickej rozvodnej siete
   - opísať postup poskytnutia prvej pomoci pri úraze s elektrickým
   prúdom.
6.  - opísať model vedenia elektrického prúdu v polovodičoch      Vedenie elektrického prúdu v polovodičoch     4
   - vysvetliť činnosť polovodičovej diódy               Model vedenia elektrického prúdu v polovodičoch.
   - vysvetliť závislosť odporu termistora od teploty         Polovodičová dióda. [ Voltampérová charakteristika
   - opísať príklady praktického vyuţitia polovodičov.         polovodičovej diódy.] Termistor.
6.                                    Opakovanie                     2-4
                                                              122
FYZIKA /
9. ročník
Názov predmetu: Fyzika
Rozsah: 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: deviaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
1. Svetelné javy (20 h)
 2. Akustika (8 h), Astronómia (10 h) – vynechávajú sa pri 33 hodinovom vyučovaní
 3. Energia v prírode, technike a spoločnosti (20 h)
 Upevňovanie vedomostí a zručností, exkurzie (8 h)
Laboratórna úloha:
1. Laboratórna úloha: Zobrazenie predmetu dvoma rovinnými zrkadlami
2. Laboratórna úloha: Zobrazenie predmetu spojkou
3. Laboratórna úloha: Určenie neznámej látky pomocou mernej tepelnej kapacity.
                                          123
Mesiac  Ciele                                 Téma                          Počet
                                                                   hodín
9.    - navrhnúť a urobiť pokus ilustrujúci priamočiare šírenie svetla   SVETELNÉ JAVY                     4
     - opísať vznik tieňa a polotieňa                   Priamočiare šírenie svetla
     - vysvetliť vznik fáz Mesiaca                     Svetelné zdroje. Svetelný zväzok. Svetelný lúč. Tieň.
     - vysvetliť zatmenie Mesiaca a zatmenie Slnka             Mesačné fázy, zatmenie Mesiaca. Zatmenie Slnka.
     - vysvetliť zásady hygieny osvetlenia.                Rýchlosť svetla.
10.   - vysvetliť zákon odrazu svetla                    Odraz svetla                    4-5
11.   - experimentálne zobraziť predmet rovinným zrkadlom          Odraz svetla. Zákon odrazu svetla. Rovinné zrkadlo. 6
12.                                                                2-3
     - určiť vlastnosti obrazu.                      Zobrazenie predmetu rovinným zrkadlom. Praktické
                                        vyuţitie zrkadiel. Guľové zrkadlo duté a vypuklé.
     .                                   Určenie ohniska a ohniskovej vzdialenosti guľových
                                        zrkadiel. Zobrazovanie guľovými zrkadlami
     - vysvetliť a pokusom ilustrovať lom svetla
     - experimentálne určiť polohu ohniska a ohniskovej vzdialenosti
     šošoviek                               Lom svetla
     - zobraziť predmet šošovkami                     Lom svetla. Zákon lomu svetla. Spojka a rozptylka.
     - vysvetliť funkciu okuliarov                     Optická os, ohnisko šošovky, ohmnisková vzdialenosť.
     - vysvetliť chyby oka a vplyv hygieny osvetlenia na zdravie.     Zobrazovanie šošovkami. Optické vlastnosti oka.
     - experimentálne dokázať, ţe slnečné svetlo je zloţené z farebných  Chyby oka. Okuliare. Praktické vyuţitie šošoviek
     svetiel                                Rozklad svetla. Základy farebného videnia
     - vysvetliť vznik dúhy                        Rozklad slnečného svetla optickým hranolom. Slnečné
     - vysvetliť základy farebného videnia.                spektrum. Dúha. Pohlcovanie, odráţanie, vyţarovanie


                                                                   124
                                      svetla predmetmi. Kombinácia farieb svetla.
1.  - aplikovať vzťahy na výpočet práce, výkonu, polohovej energie a   ENERGIA    V   PRÍRODE,    TECHNIKE     A 20
   elektrickej práce v úlohách                      SPOLOČNOSTI
2.
   - vysvetliť pojem vnútornej energie                  Sila. Práca pri premiestnení telesa. Výkon. Pohybová
3.
4.  - vysvetliť premenu pohybovej a polohovej energie; vnútornej,     energia telesa. Polohová energia telesa. Vzájomná
5.  elektrickej a jadrovej energie na iné druhy energie          premena pohybovej a polohovej energie telesa. Trenie.
   - vysvetliť zákon zachovania energie                 Zákon zachovania mechanickej energie.
   - pokusne overiť premenu vybraných druhov energie           Vnútorná energia telesa. Zmena vnútornej energie pri
   - základný mechanizmus premeny energie v prírode           tepelnej výmene a pri konaní práce. Zákon zachovania
   - vymenovať príklady fosílnych palív a podmienky ich vzniku      energie.
   - opísať výhody a nevýhody vyuţitia fosílnych palív          Teplo, kalorimetrická rovnica.
   - vysvetliť javy - prirodzená a umelá premena prvkov, rádioaktivita  Práca elektrického prúdu. Premeny elektrickej energie.
   - opísať reťazovú reakciu a moţnosti jej vyuţitia           Jadrová energia a jej vyuţitie. Nuklidy. Prirodzené a
   - opísať činnosť jadrovej elektrárne a ničivých účinkov jadrových   umelé rádionuklidy. Štiepenie jadier uránu, reťazová
   zbraní                                reakcia. Jadrová elektráreň. Rádionuklidy v praxi.
   - vysvetliť zásady ochrany človeka a ţivotného prostredia pred    Zásady ochrany pred účinkami jadrového ţiarenia.
   účinkami jadrového ţiarenia                      Slnečná energia, jej dôleţitosť a premeny. Zdroje
   - nadobudnúť presvedčenie o tom, ţe racionálne hospodárenie s     energie. Vznik fosílnych palív. Druhy fosílnych palív,
   energiou je nevyhnutné pre zachovanie zdravého ţivotného prostredia  ich výhody a nevýhody.
   človeka.                               Netradičné zdroje energie. Vyuţitie slnečnej, veternej a
                                      geotermálnej energie. Malé vodné elektrárne.
                                      Zvyšovanie spotreby energie a jej nepriaznivé
                                      následky.   Optimalizácia  spotreby energie    v
                                      domácnosti. Minimalizácia strát energie.
6.                                     Opakovanie                        2-4
                                                                  125
12 Predmet: Biológia12.1 Charakteristika učebného predmetu
    Učebný predmet umoţňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o ţivých organizmoch
s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k ţivým a
neţivý zloţkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie ţivej a neţivej prírody ako
celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a ţivot organizmov v ich
ţivotnom prostredí. Orientuje sa na prejavy ţivota a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie
základných súvislostí ţivých a neţivých zloţiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia
rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, vyuţívať ich v
praktickom ţivote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho
zdravia.


12.2 Ciele učebného predmetu
Ciele sú zamerané na poznávanie ţivej a neţivej prírody ako celku, čo predstavuje:
Poznať a chápať ţivot v prírodných celkoch a ţivot organizmov v nich ţijúcich.
Poznať väzby organizmov na ţivotné prostredie v prejavoch ţivota a vzájomných vzťahoch
ako súčastí celku.
Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného
pôsobenia prírodných procesov a javov.
Chápať základné biologické procesy vo väzbe na ţivé a neţivé zloţky prírody.
Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a vyuţívať v praktickom ţivote.


12.3 Kompetencie v oblasti prírodných vied:
Poznávať ţivé organizmy a ich význam v prírode a pre ţivot človeka.
Rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednoduchých
správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov.
Rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach.
Identifikovať a správne pouţívať základné pojmy.
Objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov.
Vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov.
Predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.
Aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií ţiakov
v oblasti komunikačných schopností:
vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme,
vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje,


                                           126
vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov,
zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti,
vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry.
vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky
a ich vyuţitie.
v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:
navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov,
vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo
riešení úloh,
riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie,
v oblasti sociálnych kompetencií:
vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,
pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať,
prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony
a pokroky v učení,
v oblasti získavať, osvojovať si a rozvíjať manuálne zručnosti:
pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach,
dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia,
vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky,
                                            127
Vzdelávací program z biológie dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu na počet hodín 66
 5. ročník
                                                                           Poznámky
Ciele      Tematický   Téma                                 Predmet,   Metódy        Učebné   K hodnoten   Počet hodín
         okruh                                        medzi                zdroje   iu
                                                   predmetové                   Konkrétny
                                                   vzťahy,                     výstup
                                                   Prierezová
                                                   téma
Poznávanie    Životný    Poznávanie rastlín a živočíchov.                   Biológia   Prechádzka   po  Počítač   Vytvorenie   5
rastlín     priestor    Metódy a prostriedky skúmania v biológii.              Výtvarná   dedine        Učebnica  atlasu
a ţivočíchov          Ekosystém                              výchova    Práca         Postery   fotografií
         Príroda
Naučiť   sa  a ţivot                                       Informatika  s informáciami    Mikroskop  rastlín
pouţívať lupu,                                            Geografia   v literatúre,  na  CD     nachádz.
mikroskop                                                     internete             Okolo našej
                                                          Praktické cvičenie:        školy
                                                          Pozorovanie
                                                          cibule
                                                          mikroskopom    a               18
Poznávanie                                                     lupou
rastlín
a ţivočíchov                                                    Premiet. Filmu-les
v rôznych                                                     Terénne práce-2          Projekt  :
ekosystémoch                                                    Pozorovanie            Lesy okolo
                                                          stromov     na        nás
         Ţivot v lese                                           plagáte
                Les - ţivotný priestor organizmov a jeho štruktúra. Zmeny lesa
                                                          Praktické cvičenie:
                počas roka. Potravové vzťahy v lese. Dreviny. Ihličnaté a listnaté
                stromy.                                      Pozorovanie                   19
                Kry.                                        machu lupou a
                Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese.                    mikroskopom
                Kvitnúce byliny v lese.                              Práca na počítači
                Huby v lese. Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spoluţitie            softwaru: Vtáky          Projekt
                stromov a húb. Zásady pomoci pri otrave hubami. Význam v lese.
                                                          Environmentálna          na tému:
                Lesné bezstavovce. Lesné obojţivelníky a plazy. Prvá pomoc pri
                uštipnutí vretenicou                                exkurzia             Ţivot  vo
                Lesné vtáky. Lesné cicavce.                            Práca na počítači:        vode
                                                                                  128
               Vplyv človeka na stav lesov.                    Ryby,     plazy
               Význam lesov a ich ochrana.                    obojživeľníky
                                                 Praktické cv.:             24
                                                 Pozorovanie
Uvedomenie                                            črievičky
dôleţitosť   Ţivot   vo                                   nikroskopom
               Voda a jej okolie ako životný priestor organizmov.
        vode  a na
druhovej           Význam kyslíka, čistoty a teploty vody pre ţivot v stojatých    Premiet. filmu     Projekt na
        brehu
rozmanitosti         a tečúcich vodách.                                    tému    :
               Rastliny ţijúce vo vode.                      Praktické cvičenie:  rastliny
               Brehové rastlinstvo.                        Poznávanie       a zvieratá
               Mikroskopické a drobné vodné ţivočíchy.
                                                 poľných a lúčnych   našich lúk
               Vodné bezstavovce.
               Hmyz ţijúci vo vode a na brehu.                  rastlín      a
               Ryby ţijúce vo vode .                       živočíchov
               Vtáky ţijúce pri vode.                       Terénne práce – 2
               Cicavce ţijúce v okolí vody. mäsoţravce,              Práca na počítači,
               Vplyv negatívnych ekologických vplyvov a ekologickej havárie na  software:   Ryby,
               vodný ekosystém.                          plazy,
                                                 obojživeľníky
        Ţivot  na
        poliach    Polia, lúky, pastviny.
        a lúkach    Ţivotný priestor organizmov, druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej
               činnosti.
               Krmoviny. Poznávanie, ţivot počas roka, význam.
               Olejniny a okopaniny. Poznávanie, ţivot počas roka, význam.
               Bezstavovce ţijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa
               vonkajších znakov, ţivotných prejavov, potravových vzťahov,
               význam. Obojţivelníky a plazy ţijúce na lúkach a poliach.
               Poznávanie podľa vonkajších znakov, ţivotných prejavov,
               potravových vzťahov, význam. Vtáky ţijúce na lúkach a poliach.
               Poznávanie podľa vonkajších znakov, ţivotných prejavov,
               potravových vzťahov, význam. Cicavce ţijúce na lúkach a poliach.
               Poznávanie podľa vonkajších znakov, ţivotných prejavov,
               potravových vzťahov, význam.
               Vplyv neg. ekologických vplyvov a ekol. havárie na ţivot poľného
               a trávnatého ekosystému.
                                                                    129
Prírodopis –
6. ročník


Názov predmetu: prírodopis
Rozsah: 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
Základné učivo (66 h)


                                                                        Poznámky
Ciele       Tematický  Téma                               Predmet,   Metódy        Učebné   K hodnoten   Počet hodín
         okruh                                     medzi               zdroje   iu
                                                 predmetové                   Konkrétny
                                                 vzťahy,                    výstup
                                                 Prierezová
                                                 téma
Poznávanie    Život    Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv ľud. Činnosti na prisp. Sa   Biológia   Prechádzka   po  Počítač   Vytvorenie
osobitosti    s človekom  organizmov prostrediu.                      Dejepis    dedine        Učebnica  atlasu     16
ľudských     a    v                                   Výtvarná   Projekt:  Zeleň  Postery   fotografií
         ľudských   Mikroorganizmy ţij. S človekom. Poznávanie a význam pre
obydlí                                              výchova    v okolí   môjho  Mikroskop  rastlín
                človeka
z hľadiska ţiv.  sídlach                                    Informatika  bydliska       CD     nachádz.
organizmov           Pestovanie rastliny v záhradách. Pestované ovocné stromy a kry.  Geografia   Praktické            okolo našej
Poznávanie           Poznávanie podľa vonkajších znakov a ich význam.                cvičenie:            školy
rastlín,                                                    Pozorovanie lupou
mikroorganiz          Neţiaduce spoločníci človeka. Poznávanie a ich význam. Zásady          a mikroskopom
mov a zvierat         prevencie pred šírením nákazy.                         jednotlivé  časti
ţijúce v okolí                                                 tela včela
                Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Spoločenský ţivot včiel.                                                                               130
ľudských             Zásady chovu včiel a rýb. Chovateľsky významné vtáky.
obydlí.
Oboznámiť            Blízky spoločníci človeka. Poznávanie a význam. Spolunaţívanie     Premiet. Filmu-   Starostlivosť
                 v domácnosti.                                                2
ţiakov   so                                              chov dom. zvierat  o vtáky na
zásadami             Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie, význam a zásady       Referáty:      zimu:
chovu              chovu.                                 o nákazlivých    vyhotovenie
niektorých                                               ochoreniach     vtáčej búdky
zvierat             Cicavce ţijúce s človekom. Poznávanie,       riziká  prenosu            a krmiva
                 nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia.
                                                                       5
                 Ţivočíchy v okolí ľudských sídiel. Poznávanie, význam.
Naučiť
zhodné
a rozdielne
         Základná
znaky                                                  Praktické
         štruktúra
rastlinnej            Rastlinná a ţivočíšna bunka. Základná stavba a funkcia častí      cvičenie:
         života
a ţiv. bunky           bunky.                                 Pozorovanie
                                                    črievičky
                                                    mikroskopom
Poznávanie
vírusu                                                                    15
a baktérie,
jednob.
a mnohobunk    Živé      Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy. Stavba tela,
ových       organizmy   význam, nákazlivé ochorenia, prevencia.                Práca
organizmov.    a ich stavba                                     s informáciami
Uviesť              Stavba tela jednobunkových a mnohobunkových organizmov.        v literatúre, na
moţnosti                                                internete
predchádzani
a    šíreniu
vírusových a
bakteriálnych                                              Práca na počítači
ochorení.                                                internet      Pozorovanie
         Stavba tela  Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a paprade.                     zafarbenia    8
         rastlín    Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, význam pre ţivot rastlín.    Praktické  cv.:  bieleho
         a húb                                         pozorovanie     kvetu
                 Stonka. Význam pre ţivot rastlín.                   plesne       v sfarbenej
Naučiť ţiakov          List. Fotosyntéza. Dýchanie, vyparovanie vody, význam pre ţivot    mikroskopom     vode
rozlišovať na          v prírode.                                                                      131
rastline           Kvet. Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnoţenie rastlín.
a hube            Plod a semeno. Rozdelenie plodov, význam.
jednotlivé          Rastlinné telo. Súčinnosť orgánov pre príjem ţivín, prenos
orgány            a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, vody a ţivín.
a vedieť           Huby s plodnicou jedovaté a jedlé, rozlíšenie podľa typických
porozprávať          znakov. Kvasinky, plesne, lišajníky, stavba tela.
o ich                                                         20
význame.    Stavba tela
        bezstavovc  Pŕhlivce. Stavba tela a základné telesné funkcie
        ov      Ploskavce a hlístovce – vnútorné parazity. Stavba tela.
               Mäkkýše. Stavba tela a základné telesné fcie.
               Obrúčkavce. Stavba tela a základné telesné fcie
               Článkonoţce. Stavba tela a základné telesné fcie
Vymenovať                                            Práca      na
a chápať    Stavba tela  Povrch tela stavovcov, spoločné a odlišné znaky.         počítači:
jednotlivé   stavovcov   Oporno- pohybová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam   Software:
orgánové           orgánov.                             Ryby,     plazy
sústavy            Tráviaca sústava rýb, obojţivelníkov, plazov a vtákov. Tráviaca  obojživeľníky
bezstavovcov         sústava cicavcov. Základné funkcie a význam orgánov.
a stavovcov.         Dýchacia sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.  Premiet. filmu
Pochopiť    Stavba tela  Obehová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.   Správanie
význam     stavovcov   Vylučovanie. Močová sústava. Základné funkcie a význam      stavovcov
orgánov a ich         orgánov.                             Referáty    na
funkcie.           Nervová sústava stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.   tému:Ochrana
               Zmyslové orgány stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.   stavovcov
               Rozmnoţovanie stavovcov. Základné funkcie a význam orgánov.
               Rozmnoţovacia sústava stavovcov. Základné funkcie a význam
               orgánov. Vývin mláďat, starostlivosť o potomstvo.
               Typické ţivotné prejavy, správanie.
Uviesť            Význam stavovcov v prírode a pre človeka.
príklady           Ochrana stavovcov. Ohrozenia a moţnosti ochrany.
ochrany
ţivočíchov.
                                                           132
7. ročník
Vzdelávací program z biológie dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu
 počet hodín 49.
Mesia Ciele              Tematický   Téma                               Medzi Metódy    Učebn   Počet
c                   okruh                                      predm       é     hodí
                                                            vzťah.       zdroje  n
Sept.  Aktualizovať vedomosti zo 6. Úvodná            Opakovanie učiva                      Skupinová       1
     ročníka           hodina                                          práca
Sept.  Chápať význam človeka v ľudskom      Ľudský      Ľudský a ţivočíšny organizmus.           Dejepi       Učebn   2
     spoločenstve.               organizmus
                                  Špecifiká ľudského
                          a ľudské
                                                            s         ica
                          spoločenstvo
                                  spoločenstva a ľudskej populácie.                   Počíta
                                                                      č
Sept.  Chápať význam koţe,            Človek a jeho                                           3
     naučiť ţiakov časti koţe.         telo.      Koţa. Stavba a funkcie koţe. Význam pre
                          Povrch  tela  styk s vonkajším prostredím a vnútorným
                          a kožná
                                  prostredím.
                          sústava

                                  Starostlivosť o koţu. Typické poranenia,
                                  zásady predlekárskej prvej pomoci.             Praktické
                                                                cvičenie
                                  Porovnanie šupiny rýb, pera vtáka a chlpy cicavca
Sept.,  Chápať význam oporno-pohybovej      Oporná      Kosti. Kostra a jej stavba. Význam kostí a               Učebn   8
     sústavy,                 a pohybová
okt.   rozlišovať jednotlivé kosti a niektoré  sústava
                                  kostry.                                ica,tra
     svaly človeka                       Lebka a chrbtica. Stavba a význam.                   nspare
     uvedomiť   dôleţitosť  správneho           Kostra končatín. Stavba kostry horných a                nty,
     zdrţania tela                       dolných                                kostra
                                  končatín.                               človek
                                  Svaly. Svalové tkanivá, činnosť a význam                a,
                                  svalov.                                výuko
                                  Svaly hlavy, trupu a končatín.       Telesn           vé CD


                                                                             133
                             Význam opornej    a  pohybovej   sústavy. á
                             Poranenia kostí                 výcho  Praktické
                             a svalov.                    va   cvičenie
                             Pozorovanie a určovanie kostí.
                             Porovnanie stavby a funkcie kostry stavovcov
                                                                  Model
                                                                  y kostí
Okt.,  Naučiť stavbu tráviacej sústavy    Tráviaca                              Práca      Počíta 4
    a podstatu trávenia. Zdôrazňovať         Tráviaca sústava. Stavba a činnosť orgánov
nov.  dôleţitosť správnej výţivy.
                       sústava                               s informácia   č,
                             tráviacej                  Chémi    mi        náučná
                             sústavy.
                                                   a      v literatúre   literatú
                             Zloţky potravy. Premena látok a energie.
                                                         Práca      ra
                             Energetická
                             hodnota potravín.                    s informácia
                             Zásady správnej výţivy. Zlozvyky v            mi      z
                             stravovaní, poškodenia a prevencia ochorení       internetu
                             tráviacej sústavy.

Nov.  Vysvetliť podstatu dýchania, naučiť  Dýchacia  Dýchacia sústava. Stavba a funkcia orgánov   Enviro  Práca  na Učebn    6
    ţiakom dýchacie orgány. Zdôvodniť
    význam čistého vzduchu. Uvedomiť
                       sústava  dýchacej                    nment  počítači  ica,
    škodlivosť fajčenia, a vdychovania
                             Sústavy.    Dýchanie.    Mechanizmus   álna         počíta
    toxických látok                 vonkajšieho dýchania. Význam dýchacej      výcho        č,
                             sústavy. Starostlivosť o dýchaciu sústavu.   va          výuko
                             Škodlivosť fajčenia, vdychovanie toxických   Občia        vé CD
                             látok.                     nska         model
                             Poškodenia dýchacej sústavy. Zásady prvej    náuka        y


                                                                       134
                               predlekárskej                 Protidr        orgáno
                               pomoci. Význam dýchacej sústavy.        ogová Samostatné    v
                               Pozorovanie dychu v pokoji a pri telesnej výcho pozorovanie
                               aktivite                    va   Praktické
                               Prvá pomoc pri zastavení dychu.            cv.
Dec.,  Chápať význam obehovej sústavy     Obehová   Krv. Zloţky krvi, vlastnosti, krvné skupiny,      Práca   na  Učebn 6
     opísať stavbu a činnosť srdca
jan.   rozlíšiť tepny, ţily a vlásočnice
                        sústava   darcovstvo                       počítači    ica
                               krvi. Význam krvi.                          Počíta
                               Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný obeh.              č
                               Krvné cievy. Význam a činnosť ciev.                  Výuko
                               Miazgové cievy
                                                                  vé CD
                               a slezina. Význam obehovej sústavy.
                                                                  Model
                               Poškodenia obehovej sústavy. Zásady
                               predlekárskej                             y
                               prvej pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti            orgáno
                               srdca.                         Samostatné   v
                               Činnosti srdca, pozorovanie tepu v pokoji       pozorovanie
                               a pri telesnej aktivite.
                               Prvá pomoc pri krvácaní tepny a ţily.         Praktické
                                                          cv.
     Vysvetliť význam vylučovania, uviesť  Vylučovani Vylučovanie.                                   2
     ţiakom príklad príčiny ochorenia
     obličiek, oboznámiť ich zásadami
                        e a močová Močová sústava. Stavba a       činnosť,
     prevencie ochorenia.          sústava  poškodenia a prevencia ochorení.


Jan.,  Uviesť význam regulovania činnosti   Regulačné  Regulovanie organizmu. Látková a nervová       Premietanie   Transp 9
     organizmu,
Febr.,  typy regulovania,
                        sústavy   regulácia. Význam regulačných sústav.         filmu      arenty,
marec  činnosť nervovej sústavy.              Ţľazy s vnútorným vylučovaním. Význam         Referáty    Model
     Naučiť stavbu a význam jednotlivých        hormónov.                               y
     zmyslových orgánov.
                               Nervová sústava. Stavba a funkcia nervov,               orgáno


                                                                        135
                                 reflexná                               v
    Zdôrazňovať   hygienu   duševnej           povaha nervovej činnosti.
    činnosti
                                                                   film
                                 Zmyslové orgány chuti, čuchu a hmatu.
                                 Receptory a
                                 zmyslové vnemy.
                                 Zrak. Sluch. Stavba, činnosť a význam
                                 zrakového
                                 a sluchového orgánu.
                                 Poškodenia zraku a sluchu. Zásady hygieny
                                 zraku
                                 a sluchu.
                                 Vyššia nervová činnosť. Myslenie, pamäť,
                                 reč, schopnosti
                                 a vedomosti človeka.
                                 Zásady hygieny duševnej činnosti. Význam        Samostatné
                                 nervovej                        pozorovanie
                                 sústavy. Zásady predlekárskej prvej pomoci
                                 pri poranení
                                 mozgu,   chrbtice  a miechy.  Činnosť
                                 zmyslových orgánov.


apríl  Pomenovať   ţenské   a muţské   Rozmnožovan   Rozmnoţovacia sústava. Pohlavné bunky,     Výcho Premietanie  Model 3
    pohlavné orgány, vysvetliť význam    ie,   vývin
                                 funkcia.
    menštr.   cyklu,   oplodnenie,  jedinca   a
                                                         va k filmu      y
    tehotenstvo, pôrod, význam rodiny.   rodičovstvo
                                 Stavba a funkcia reprodukčných orgánov.     rodičo        orgáno
    Oboznámiť   ţiakov   niektorými           Vývin jedinca. Oplodnenie, tehotenstvo a
                                                         vstvu        v
    pohlavnými       ochoreniami           pôrod. Obdobia
    a moţnosťami predchádzania                ľudského ţivota.                           film
    Uviesť niektoré nákazlivé choroby,            Pohlavné ochorenia. Prevencia pohlavných
    zásady prevencie týchto chorôb,             ochorení a
    škodlivosť drogovej závislosti, vplyv
                                 AIDS. Priateľské a partnerské vzťahy, rodina.


                                                                        136
     dedičnosti na zdravie človeka.


Apríl,                    Zdravie   Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie  Občia   Skupinová  Učebn  4
     Uviesť príklad významu jedinca   a život
máj,                           a choroba.                  nska   práca    ica
     v spoločnosti, príklad nesprávnej  človeka
jún   a správnej ţivotosprávy.
                             Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia.  náuka,  Projekt
                             Toxické a návykové látky. Vplyv na zdravie
                                                    Náboţ
                             človeka.
                             Drogové závislosti a ich prevencia.      enská
                             Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. Dedičné  výcho
                             vlastnosti                  va,
                             a vplyv na zdravie a ţivot človeka.      Protidr
                             Schopnosti a osobitosti človeka.       ogová   Projekt
                             Ţivotný štýl. Etické a morálne princípy,   výcho
                             kultúra medziľudských vzťahov, vzťah     va
                             človeka k prírode.              Enviro
                                                    nment
                                                    álna
                                                    výcho
                                                    va
Jún.   Upevniť učivo            Záverečné                                    Interak 1
                       opakovanie                                    tívna
                                                               tabuľaPrírodopis –
8. ročník
Názov predmetu: prírodopis
Rozsah: 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie


                                                                     137
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
Základné učivo (66 h)
Mesiac  Ciele                            Téma                         Počet
                                                              hodín
9.    poznať vzťah neţivej a ţivej prírody            Neţivá príroda                    2
                                   Závislosť organizmov od neţivej prírody
                                   Význam neţivej prírody
9.    charakterizovať postavenie Zeme v Slnečnej sústave a stavbu Zem a jej stavba                   4
     zemskej kôry pevnín, dna oceánov              Slnečná sústava
     poznať stavbu zemského telesa                Stavba Zeme
                                   Pohyb pevnín a dna oceánov

10.    charakterizovať minerály a horniny             Minerály a hornín – stavebné jednotky zemskej kôry  5
     poznať ich význam v zemskej kôre a ich vlastnosti      Minerály a horniny
                                   Vznik a tvar minerálov
                                   Vnútorná stavba minerálov
                                   praktické cvičenie
                                   praktické cvičenie10. – 3  opísať magmatickú a sopečnú činnosť
     poznať poruchy zemskej kôry                 Geologické procesy                  28
     vysvetliť : - premenu minerálov, princíp zvetrávania, vznik Zdroj energie, geol. pocesy.
     vody a pôdy                         Vnútorné geologické procesy.


                                                                138
     poznať usadené horniny                 Magmatická činnosť
                                 Vznik vyvretých hornín
                                 Hlbinné vyvreté horniny
                                 Sopečná činnosť
                                 Výlevné vyvreté horniny
                                 Rudné minerály
                                 Zemetrasenie
                                 Poruchy zemskej kôry a horptvorná činnosť
                                 Premena hornín
                                 praktické cvičenie
                                 Vonkajšie geologické procesy
                                 Zvetrávanie
                                 Geologická činnosť
                                 zemskej príťaţlivosti
                                 povrchovej vody
                                 ľadovcov
                                 vetra
                                 Usadené horniny
                                 úlomkovité
                                 organogénne
                                 chemické
                                 Krasové procesy
                                 Podzemná voda
                                 Pôda
                                 praktické cvičenie

3. – 4.  - poznať geologické procesy typické organizmy a zmeny vo Vývoj zemskej kôry a organizmov na Zemi  8
     vývoji človeka v hlavných obdobiach geologického vývoja Význam skamenelín


                                                         139
     Zeme                           Vek Zeme
                                  Hlavné geologické obdobia Zeme

4. – 5.  - poznať typické zloţky ţivej a neţivej prírody Slovenska, Geologická stavba a vývoj prírody Slovenska        5
     najbliţšieho okolia, širšieho regiónu školy        Geologické oblasti Európy
                                   Postaveni Slovenska
                                   Geologické jednotky Slovenska
                                   Významné geologické procesy a vývoj prírody na Slovensku
                                   Príroda širšieho regiónu školy

5. – 6.  - Vysvetliť geologický prieskum              Poznávanie, význam a ochrana neţivej prírody        3
     - poznať princípy štátnej ochrany             Geologický prieskum
                                  Ťaţba nerastných surovín
                                  Štátna ochrana neţivej prírody
Prírodopis –
9. ročník
Názov predmetu: prírodopis
Rozsah: 1hodiny týţdenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: deviaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
Základné učivo (33 h)
Mesiac  Ciele                           Téma                            Počet
                                                                hodín
9. – 1.  Poznať hlavné znaky ţivotných procesov príjem ţivín, Znaky, funkcie a ţivotné procesy organizmov           15


                                                                  140
     vylučovanie látok, dýchanie a rozmnoţovanie baktérií, húb   Prehľad ţivotných procesov baktérií, húb a rastlín
     a rastlín                           Prehľad znakov nahosemenných a krytosemenných rastlín
     Rozlíšiť a dokumentovať na príkladoch hlavné znaky rastlín,  Prehľad hlavných znakov a funkcií orgánov a orgánových
     bezstavovcov a stavovcov                   sústav :
                                    -pŕhlivcov
                                    -ploskavcov
                                    -mäkkýšov
                                    -článkonoţcov
                                    -rýb
                                    -obojţivelníkov
                                    -plazov
                                    -vtákov
                                    -cicavcov
                                    1. praktické cvičenie

2 – 3.  Poznať základné vlastnosti organizmov            Podstata a základné prejavy ţivota             5
     Vedieť zhody a rozdiely v bunkovej stavbe baktérií,rastlín Základné vlastnosti organizmov
     a ţivočíchov                        Bunková stavba organizmov
     Poznať podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka Výţiva
                                   Fotosyntéza
                                   Dýchanie
3. – 4.  -poznať činitele jednoty organizmov s prostredím      Základy ekológie                      7
     -uviesť abiotické a biotické faktory            Jednota organizmov s prostredím
     - poznať princíp potravového reťazca            Abiotické faktory prostredia
                                   Biotické faktory prostredia
                                   3 praktické cvičenie
4.    - poznať následky vplyvu človeka na biosféru a moţnosti ich Biosféra                          1
     odstránenia                         Biosféra ako globálny ekosystém


                                                                   141
5. – 6.  - poznať zloţky ţivotného prostredia           Ţivotné prostredie organizmov a človeka           5
     - na príkladoch dokumentovať faktory, ktoré vplývajú na  Zloţky ţivotného prostredia organizmov a človeka
     kvalitu ţivotného prostredia               Negatívnea pozitívne faktory ovplyvňujúce ţivotné prostredie
     - poznať vplyv ţivotného prostredia na zdravie a spôsob  a podmienky ţivota organizmov a človeka
     ţivota človeka a organizmov                praktické cvičenie
     - poznať významné chránené územia SR           Starostlivosť o ţivotné prostredie a jeho ochrana
                                  Štátna ochrana prírody
                                                                   142
13 Chémia


13.1 Charakteristika učebného predmetu
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym
charakterom vyučovania umoţňuje ţiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických
javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a pouţití látok, s ktorými sa
ţiaci stretávajú v kaţdodennom ţivote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín
a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.

Zvlášť významné je, ţe pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si ţiaci
osvojujú i dôleţité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne
a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese
riešenia úloh rôznej zloţitosti.

Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných
laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyţaduje osvojenie si základných
manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.


13.2 Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť ţiakov s významom poznatkov z
chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umoţňuje u ţiakov vytvorenie pozitívneho
vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ
je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu
a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie.

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci
ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Ţiaci by
mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané
poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní
samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych
informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a vyuţívať multimediálne učebné
materiály.

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované
metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu
logického, kritického a tvorivého myslenia ţiakov, ktoré im umoţňuje nachádzať vzťahy
medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôleţitých manuálnych zručností.
Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa ţiakov s chemickými látkami,
ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú ţivot človeka (chemické aspekty racionálnej výţivy,
vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
   V predmete chémia si ţiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej
   práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby ţiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a
   zvládnutia učiva, aby vedeli vyuţiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky
   v kaţdodennom ţivote.

   13.3 Ďalšie ciele
   Identifikácia a správne pouţívanie pojmov. Ţiak vie správne pouţívať základné pojmy
   a identifikovať ich v reálnych situáciách. Pritom nie je vhodné iba mechanické odrecitovanie
   definícií. Vedomosť týchto pojmov ţiak dokáţe tým, ţe rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú
   a ţe ich aktívne pouţíva v správnom kontexte.
   Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – ţiak vie popísať
   a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu
   alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok,
   predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi).
   Vysvetlenie javov – ţiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo
   pomocou jednoduchších javov
   Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – ţiak vie v jednoduchých prípadoch
   predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav
   moţný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).
   Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – ţiak vie zrealizovať jednoduchý
   experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje
   určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým
   merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromaţďovanie a vhodné usporiadanie údajov
   (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny).
   Kvantitatívny popis – ţiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých
   prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie
   určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.
   Aplikácia vedomostí – ţiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy
   a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie
   určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie
   posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo
   zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky pouţívania chloridu sodného
   k zimnému posypu ciest).


   Náplň LC závisí od materiálno - technického vybavenia školy, dostupnosti chemikálií, pričom
   musia byť dodrţané bezpečnostné predpisy a laboratórny poriadok. Minimálny počet LC pri
   dvojhodinovej časovej dotácii je 5 LC v danom školskom roku, pri časovej dotácii1 hodina
   týţdenne 3 LC a pri 0,5 hodinovej dotácii 2 LC.

I.  Vzdelávací štandard

      Vzdelávací štandard tvorí obsahový a výkonový štandard. „Obsahový štandard“                         144
vymedzuje základné učivo (predovšetkým pojmy), ktorému by mal ţiak rozumieť, a mal by
ho byť schopný vysvetliť. Výkonový štandard uvádza konkretizáciu poţiadaviek na
vedomosti, spôsobilosti a aplikácie poznatkov predovšetkým v spojitosti s beţným ţivotom
a postoje ţiakov.

6. ročník
0.5 h týţdenne
17 h ročne

    1.1  Chémia okolo nás
    1.2  Objavovanie chémie v našom okolí
    1.3  Skúmanie vlastností látok
    1.4  Zmesi a chemicky čisté látky
    1.5  Látky, nevyhnutné pre náš ţivot: voda a vzduch
                       145
 cieľ a kľúčové   tematický                                     Prierezové          príprava    počet
                            téma, obsahový štandard                    metódy
 kompetencie     okruh                                        témy            učiteľa    hodín

oboznámiť   sa  Objavovani  poznať základné pomôcky pre základné metódy oddeľovania       zápisnice   frontálne  prezentácia – 4 + 1 lab.
s históriou     e  chémie  zloţiek zmesí: skúmavka, kadička, banka, kryštalizačná miska,    z laboratórn  vysvetleni lab. pomôcky, práca
chémie, naučiť sa  v našom    filtračný lievik, filtračný papier, drţiak, kruh, svorka, stojan,  ych cvičení  e,
                 chladič, odparovacia miska, krycie sklíčko, chemická lyţička,
pomenovať      okolí                                       ostatných   prezentáci
                 kahan, tyčinka, odmerný valec, pipeta,
a pouţívať            poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné   prírodovedn  a     –
jednotlivé            piktogramy (napr. ţieravina, horľavina),              ých      laboratórn
laboratórne            poznať telefónne čísla prvej pomoci,                predmetov   e
pomôcky, vedieť          dodrţiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu,             pomôcky,
napísať zápisnicu         dodrţiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi,          laboratórn
o laboratórnej          vedieť pouţívať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný          a práca –
práce               štít,                                       pouţívanie
                 vykonať podľa návodu: filtráciu, kryštalizáciu,
                                                           pomôcok,
                 vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť
                 a interpretovať ich,
                 zaznamenať výsledok pokusu.


naučiť     sa Skúmanie      zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok,         fyzika     prezentáci  konkrétne   2
pomenovať     vlastností                                             a      príklady  na
vlastnosti látok, látok                                                      vlastnosti
vedieť samostatne                                                         látok
vyhodnotiť
výsledok   lab.
práce
                                      146
vedieť   rozlíšiť Zmesi    rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi, rovnorodé        prezentáci lab. práca – 5 + 1 lab
pojmy    chem. a chemicky  zmesi (roztoky tuhé, kvapalné a plynné),                 a,     rozdelenie práca
látka, prvok, zmes čisté látky  uviesť príklady látok rozpustných vo vode, látok nerozpustných      vysvetleni zmesí
                 vo vode, vodných roztokov pouţívaných v domácnosti,
a vymenovať                                                e,   lab.
                 základných metód oddeľovania zloţiek zmesí (usadzovanie,
druhy zmesí           filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia), vyuţitia metód    práca
                 oddeľovania zloţiek zmesí v praktickom ţivote,
         Látky,     (zráţková, povrchová, podzemná, minerálna) a podľa pouţitia prírodopis,  vysvetleni       4
         nevyhnutné   (pitná, úţitková, odpadová, destilovaná),           ekológia  e,
         pre   náš  vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd (zráţková,          prezentáci
                 povrchová, podzemná, pitná, úţitková, odpadová, destilovaná),
         ţivot: voda                                       a
                 poznať moţnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky znečistenia
         a vzduch    vôd,
                 vymenovať hlavné zloţky vzduchu, skleníkové plyny (napr. oxid
                 uhličitý), hlavné zdroje znečistenia ovzdušia (spaľovanie
                 odpadov – potreba separovaného zberu),
                 poznať význam kyslíka pre ţivé organizmy,
                 poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového efektu
                 a ich následky pre našu planétu, význam ozónovej vrstvy,
                 vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí
                 a priradiť im výrobok,
                 poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôleţitosť
                 ich hospodárneho vyuţitia (potreba separácie odpadov,
                 recyklácie),

                                                                  17
                                    147
7. ročník
0.5 h týţdenne
17 h ročne
Obsah predmetu v 7. ročníku je rozdelený:
Premeny látok
Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí
Zmeny pri chemických reakciách

Mesiac     Tematický celok          Obsahový štandard                   Výkonový štandard            Medzi  Hodin
          Téma                                                              pr.   a
                                                                         vzťah
                                                                          y
     Úvod do vyučovania.                                                               1.
     Oboznámenie sa s témami
     Opakovanie učiva 6.roč.  vlastnosti látok,vlastnosti látok: horľavosť,  uviesť skupenstvá látok(tuhé, kvapalné, plynné)-           2.
                  skupenstvo,      vôňa,     zápach,  rozpoznať vôňu a zápach látky,vedieť popísať vzhľad
                  vzhľad,rozpustnosť               látky,vedieť určiť rozpustnosť látky vo vode
                  chemicky     čistá    látka,chemická  uviesť príklady chemicky čistých rôznorodých zmesí,
                  látka,rovnorodá,zmes.rôznorodá         rovnorodých     zmesí(tuhé,   kvapalné,  plynné)
                  zmes,roztoky,                  -uviesť príklady chemických látok rozpustných a
                  chemický prvok                 nerozpustných vo vode
                                          uviesť 5 moţností oddeľovania zloţiek zmesí:
                                          usadzovanie,    filtrácia, odparovanie,  destilácia,
                  oddeľovanie             zloţiek  kryštalizácia,uviesť príklady pouţitia metód oddeľovania
                  zmesí,usadzovanie,filtrácia,          zmesí v hospodárstve a v domácnosti
                  odparovanie,destilácia,kryštalizácia
Február
                                      148
    Opakovanie učiva 6.roč.    rovnorodá        zmes,roztok,vodný  vedieť určiť rovnorodú zmes(roztok),vedieť vytvoriť          3
                    roztok,nasýtený               nasýtený roztok,uviesť čo je rozpúšťadlom a čo
                    roztok,rozpúšťadlo,rozpustená        rozpustenou  látkou,vedieť vypočítať  hmotnostné
                    látka,hmotnosť      roztoku,hmotnosť  percento
                    rozpustenej látky,hmotnostné percento


    Chemický dej ( PZ-str. 2)   chemická reakcia, chemický dej, fyzikálny  vedieť na konkrétnych príkladoch zhodnotiť a zdôvodniť        4.
    Chemická reakcia (PZ-3)    dej,                     či sa jedná o chemický alebo fyzikálny dej
                    chemická premena, reaktant, produkt,     poznať niektoré chemické reakcie z beţného ţivota,
                                          vedieť určiť reaktant a produkt konkrétnych chemických
                                          reakcií, charakterizovať reaktant a produkt
Marec
    Chemické zlučovanie a     chemické zlučovanie, chemický rozklad    rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického zlučovania a        5
    chemický rozklad        Zákon zachovania hmotnosti          rozkladu, vedieť schématicky urobiť zápis chemického
    (PZ-4)                                   zlučovania a rozkladu na príkladoch z beţného ţivota,
    Zápis chemickej reakcie (PZ                         charakterizovať chemické reakcie
    -5,6,7,8)
    Horenie   látok    so  horenie,vzdušný kyslík, chemická reakcia,  poznať horenie ako chemický dej,vedieť čo sa pri horení   fyzika  6
    vzdušným kyslíkom       svetlo,      teplo,horľavina,zápalná  uvoľňúje,poznať príčiny poţiarov a vedieť tieto informácie
    (PZ-9)             teplota,poţiar                pouţívať v beţnom ţivote
    Horľaviny (PZ-10)       horľavina, horľavá látka, nehorľavá látka,  vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok,vedieť
                    piktogramy                  príklady horľavých látok,ktoré majú nízku zápalnú
                                          teplotu,vedieť moţnosti pouţitia propán- butánových fliaš
                                          a ich bezpečné pouţívanie,vedieť príklady horľavín, ktoré
                                          sa pouţívajú v domácnosti, vedieť ktoré zdroje tepla
                                          vyţadujú vetranie a prečo

    Hasenie horiacich látok    hasenie,  zásady  hasenia  horiacich  vysvetliť  podstatu   hasenia,   poznať   zásady       7.
prí
A

 l
    (PZ-11)            látok,poţiarny poplach,piktogramy,hasiace  hasenia,vedieť telefónne číslo poţiarnych útvarov, vedieť

                                      149
                  prístroje                   rozlíšiť piktogram horľaviny,vedieť kde sa v prípade
                                         poţiaru nachádzajú hasiace prístroje v škole, vo svojom
                                         bydlisku

    Chemické laboratórium    horenie                    Horenie plynu, kvapaliny, tuhej látky a ich hasenie       8.
    (PZ-27) Máj  Projektové práce      projektová práca na tému" Horenie a      vyhľadať informácie a materiál k zhotoveniu projektovej  PP  9.
                  hasenie poţiarov"               práce (učebňa IKT)

    Exotermické      a  exotermické a endotermické reakcie,      poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri      10
    endoternické reakcie    uvoľňovanie a spotreba tepla v chemických   ktorých sa energia spotrebuje s dôrazom na beţný ţivot
    (PZ-17,18)         reakciách
    Exotermické      a
    endoternické reakcie
    (PZ-19,20)
    Rýchlosť   chemických  katalyzátory, rýchle a pomalé reakcie     vedieť rozlíšiť pomalé a rýchle reakcie na príkladoch zo    11.
    reakcií                                  ţivota a z prírody(výbuch plynu, hrdzavenie ţeleza,
    (PZ-21,22)                                vznik uhlia, znehodnocovanie potravín na vzduchu,
                                         horenie...)

    Rýchlosť   chemických  vplyv teploty a mnoţstva reaktantov   na  vedieť zdôvodniť (napr.na príklade potravín) spomalenie     12.
    reakcií           rýchlosť chemických reakcií          a zrýchlenie chemickej reakcie,vedieť zdôvodniť vplyv
    (PZ-23)                                  mnoţstva reaktantov na rýchlosť chemických reakcií
                                         (napr. na prístupe mnoţstva kyslíka k horiacej látke)

    Opakovanie učiva                                                             13

    2. laboratórna práca    Vplyv faktorov  na  rýchlosť  chemickej  vykonať, zaznamenať a zdôvodniť výsledky pokusu         14
                  reakcie

    Projektové práce      projektová práca na    tému  "Rýchlosť  zhotoviť projekt s pouţitím doterajších vedomosti a    PP  15.
                  chemických reakcií"              informácií vyhľadaných na internete(učebňa IKT)

    Zhrnutie učiva 7. ročníka                                                         16.
Jún
                                      150
    Zhrnutie učiva 7. ročníka                     17.
                  Časovo tematický plán z chémie
                       8. ročník,
                      66 hodín ročne

September
Chémia ako veda                           2h
Pozorovanie a pokus                         1h
Protokoly                              1h
Chemické látky a pomôcky                      2h
Jednoduché chemické metódy                     2h

Október
Zloţenie zmesí                           1h
Roztoky                               1h
Príprava roztokov                          1h
Hmotnostný zlomok                          2h
Rozdelenie zmesí                          1h
1. lab. práca                            1h
Opakovanie                             1h


                        151
November
Voda                         1h
Vzduch                        1h
Opakovanie                      1h
Atómová štruktúra(p+, e-, n0, modely atómu)     2h
Časticové a vlnové zloţenie látok          1h
Jadro a obal atómu, protónové číslo, izotopy     1h
Opakovanie                      1h

December
Periodická sústava, periodický zákon         2h
Názvy a značky prvkov v skupinách A         1h
Elektronegativita                  1h

Január
Chemická väzba                    3h
Molekula                       2h
Opakovanie                      1h

Február
Alkalické kovy                    1h
2. lab. práca                    2h
Kovy alkalických zemín                1h
III. A skupina                    1h
Opakovanie                      1h                        152
Marec
IV. A skupina                          1h
V. A skupina1h                          1h
VI. A skupina                          1h
Opakovanie                            1h
Halogény                             1h
3. lab. práca                          2h.
VIII. A skupina                         1h

Apríl
Opakovanie                            2h
Kyseliny(H2SO4, HNO3, H3PO4, HCL, H2CO3)             2h
Hydroxidy (Ca(OH)2, NaOH, KOH, Al(OH)3, Mg(OH)2         2h
pH indikátory                          1h
Soli                               1h

Máj
Opakovanie                            1h
Chemické reakcie                         1h
Druhy chem. reakcií (zlučovanie, rozklad, neutralizácia)     6h

Jún
Chemické reakcie                         2h
Zákon zachovania hmotnosti                    1h
Opakovanie                            3h

Tematicko- časový plán

                              153
Chémia
9.ročník
(3h týţdenne, 99h ročne, z toho 23h laboratórnych prác)

September
Úvodná hodina                          1h
Opakovanie                           2h
Látkové mnoţstvo                        1h
1. Laboratórna Práca                      1h
Výpočty n=m/M                          2h
Výpočty na základe chem rovníc                 5h
Október
Výpočty na základe chem rovníc                 4h
2. laboratórna práca: výpočty a reakcie             1h
Opakovanie                           1h
Redoxné reakcie, oxidácia, redukcia, rad kovov         4h
3. laboratórna práca: redoxné reakcie              1h
4. laboratórna: galvanické články                2h
November
Elektrolýza                           2h
5. laboratórna práca: elektrolýza                1h
Korózia                             1h
6. laboratórna práca: indikátory pH               1h
7. laboratórna práca: neutralizačné reakcie           1h
Opakovanie                           2h
Koncentrácia                          1h
Výpočty c=n/V                          2h

                             154
December
8. laboratórna práca: vlastnosti oxidov              1h
9. laboratórna práca: vlastnosti solí               1h
10. laboratórna práca: potvrdenie prítomnosti niekt. Látok     1h
Opakovanie                             3h
Január
Úvod do organickej chémie                     1h
Uhlovodíky                             2h
Alkány a cykloalkány                        2h
11. laboratórna práca: porovnanie alkánov a anorg. Látok      1h
Alkény a alkíny                          2h
Opakovanie                             1h
Február
Arény                               1h
Ropa, spracovanie ropy                       2h
Zemný plyn, uhlie                         1h
Alkoholy: metanol, etanol, fenol                  1h
Aldehydy, ketóny                          1h
Karboxylové kyseliny                        1h
12. laboratórna práca: kys. Octová, a jeho vlastnosti       1h
Opakovanie                             2h
Marec
Sacharidy                             2h
13. laboratórna práca: vlastnosti sacharidov            1h
Bielkoviny, tuky, oleje                      1h
14. laboratórna práca: dôkaz bielkovín               1h
15. laboratórna práca: dôkaz tukov, olejov             1h


                               155
Umelé hmoty                          2h
16. laboratórna práca: porovnanie PE A polystyrénu      1h
 Ţivotne dôleţité a nebezpečné látky             2h
16. laboratórna práca: vlastnosti mydla            1h
Apríl
17. laboratórna práca: vlastnosti pracích práškov       1h
18. . laboratórna práca: dôkaz vitamínu C           1h
Názvoslovie dvojprvkových zlúčenín              3h
Názvoslovie kyselín a ich solí                4h
Názvoslovie hydroxidov a ich solí               4h
Máj
Opakovanie                          2h
Rýchlosť reakcií                       2h
Faktory ovplyvňujúce rýchlosť ch. r.             2h
19. laboratórna práca: rýchlosť ch. r.            1h
Exotermné a endotermné reakcie                2h
20. laboratórna práca: Exotermné a endotermné reakcie     1h
Jún
21. laboratórna práca: chémia ţivotného prostredia      1h
22. laboratórna práca: konzervovanie potravín         1h
23. laboratórna práca: farbivá                1h
                            156
Človek a spoločnosť14 Predmet: Dejepis

14.1 Charakteristika predmetu
    Dejepis je samostatným predmetom a spolu s humánnou zloţkou zemepisu
a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Spolu
s nimi predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie ţiakov. Pomocou
vyučovania dejepisu sa ţiaci oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska
aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tieţ prostredníctvom pohľadov na dôleţité formy
ţivota spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Postupne si osvojujú kultúru
spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania.
Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka a uchovanie kontinuity
historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či uţ z miestnej, regionálnej,
celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné
poznávanie takých historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré
zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej
prítomnosti. Dejepis na základnej škole kladie dôraz najmä na dejiny 19. a 20. storočia, v
ktorých môţeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.
Vyučovanie dejepisu vedie ţiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako
súčasti kultivovania ich historického vedomia. Pritom rezonuje i úcta k iným národom
a etnikám, rovnako tak rešpektuje kultúrne a iné odlišností      ľudí, rôznych skupín
a spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti.
Rovnako dôleţitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie.


14.2 Ciele predmetu
    Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu študijných
predmetových, medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu
získaných znalostí v rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom,
aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály
kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou
ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť a vytvárajú si tak postupne vlastný
názor.
Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj
exemplárne mnohostranných), ktorý sa povaţuje za integrálnu súčasť didaktického systému
výučby dejepisu i dej
episných učebníc na základných školách.
    Závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je
prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov

                       157
v hotovej podobe prevaţne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom
frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na
proces hľadania, objavovania a konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej
činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi v kooperatívnom učení.

14.3 Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)
Ţiaci sa naučia pochopiť a pracovať :
s historickým časom
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne
rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja
vyuţívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti s historickým priestorom
rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor
zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom ţivota a obţivy človeka,
spoločnosti

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním
vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť
popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov
rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti
skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho
určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov
rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období
rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj

Ţiaci získajú základné informácie ako:
vyhľadávať relevantné informácie
z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných
z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov,
webových stránok
z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie

vyuţívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty
vo vyberaní informácií
v organizovaní informácií
v porovnávaní informácií
v rozlišovaní informácií
v zaraďovaní informácií.
v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií

štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu


                       158
v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného
integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca
vyhodnocovaní správnosti postupu
tvorbe súboru vlastných prác
Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje,
konkretizuje v učebných poţiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu
v podobe systematizovaného výkonového štandardu.
                     159
5. ročník
Vzdelávací program z dejepisu je dopracovaný na základe Štátneho vzdelávacieho programu na počet hodín 33.

                                          Predmet,
   Cieľ,                                              Metódy a formy
        Tematický          Obsahový štandard          medzipredmetové            Učebné zdroje  počet
špecifické                                              vyučovania
         okruh                               vzťahy                       hodín
kompetencie
               Téma   Pojmy
Naučiť     Od     Priestor a Dom, byt, sídlisko, dedina, mesto, vyšší  Dějepis,      Prechádzka   po
ţiakov     blízkeho k čas    územný celok, Slovensko, Európska     maďarčina,     dědině,
                                                                    11
orientovať   vzdialené       únia                             rozprávanie
sa       mu          Poznámka: prepojenie na geografiu a    slovenčina,
v historicko             občiansku výchovu             geografia,
m čase
                                        občianska
                                        výchova
                    Prírodný a historický čas                            Učebnica,
                                                            knihy
                    Kategórie historického času – meniny,                      Kalendár
                    narodeniny, dátum, letopočet, sviatky
              Pamiatky Fotografia – obrazová spomienka,               Vytvorenie
              v priestore rodinný album, rodostrom                  rodostromu,
              a čase                                 rodinného
                                                  albumu
                    Historické pramene  (  písomné,             Návšteva  muzea,
                    obrazové, hmotné ) múzeum, kniţnica,            knižnice

                    archív
                                  160
               Minulosť    Školská kronika                      Školská
               našej                                  kronika

               školy
Naučiť     Človek v   Priestor na  Dejepisná mapa glóbus                   Dejepisné
ţiakov     premenác   mape                                   mapy, globus  11

orientovať   h priestoru  Človek v    Sťahovanie národov
sa    na  a času    pohybe
historickýc         Ako    si  Stretanie kultúr
h mapách           človek     Kolonizácia                        Učebnica
               zmenšoval   Vysťahovalectvo
               svet
               Spôsob     Roľník
               obţivy     Remeselník
               človeka    Obchodník
               Človek     Prírodná energia
               vládca     Umelá energia
               prírody ?
               Práca detí   Detská práca             Premietanie filmu
               v       Poznámka: prepojenie na geografiu a
               minulosti   občiansku výchovu
               a
               prítomnost
               i                                   161
Naučiť   Človek   Pamäť   Jazyk,
ţiakov   a komunik  ľudstva  písmo, rukopis,                    11

význam   ácia         kniha,
komunikáci            noviny
e  medzi            rozhlas, televízia
ľuďmi              internet
                 e-mail
                                    Slohová práca
                 náboţenstvo
                 legendy
                 mýty

                 povesti (región )
                 vojna
                 mier
                 víťazi – porazení

                 Poznámka: prepojenie na geografiu ,
                 občiansku výchovu a slovenský jazyk
                              162
DEJEPIS /
6. ročník

Názov predmetu: Dejepis
Rozsah: 2 hodiny týţdenne, 66 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


  Cieľ,                                    Predmet,
                                               Metódy a formy
špecifické  Tematický            Obsahový štandard       medzipredmetov           Učebné zdroje  počet
                                                vyučovania
kompetenci   okruh                              é vzťahy                    hodín
e                Téma      Pojmy
             Od     lovca  Zberač             Dějepis,
Poznávať  Obrazy     k roľníkovi     Lovec             maďarčina,    Rozhovor     Učebnica,
ţivot ľudí pravekého   a remeselní-    Roľník                     Referáty    o Film       10
v praveku sveta     kovi        Lovec doby medenej       slovenčina,   spôsobe obţivy a Internet
             Riečne       Odev, nástroje, zbrane     geografia,    ţivota pravekých
                                               ľudí
             civilizácie a ich
                                               Vyhladávanie
             dedičstvo
                                               webových
                                               stránok
                                               Premietanie
                                               filmu
                                    163
             Staroveké    Mestský štát                  Práca v teamech    Učebnica, film,
Získanie   Obrazy    Grécko     Písmo
poznatkov  staroveké-          Aténska demokracia  Perikles          Zostavenie               11
o      ho sveta   Rímska     Olimpijské hry                 obrazového
starovekýc        republika    Vec verejná                   materiálu     o
                                             kultúrnych
h štátoch a        Limes      Marcus Aurélius
                                             pamiatkach
o  najdôl.       Romanus                             Grécka      a
udalostiach        Ľudia a ich Gerulata, Iţa, Carmuntum              Římskem
             kaţdodenný                           republiky
             ţivot
             Divy    Pyramídy,                      Návšteva Podun.
             starovekého                           Múzea
             sveta                              v Komárne

                                             Premietanie
                                             filmu o divoch
                                             starověkého
                                             sveta

Zhodnotiť  Svetové    Kresťan -    Starý zákon           Náb. Výchova,  Čítanie z biblie   Učebnica,     3
význam   náboţen -   stvo                              Analýza obrazov
                     Nový zákon
kresťanstva stvá     islam                                         Obrazy
a arabskej                Korán
kultúry na                                                   Biblia
európsku
kultúru
                                                        Učebnica
Získať          Tri ríše raného Byzantská ríša         Výtv.výchova
obraz    Obrazy    stredoveku   /Justinián/                   Práca v teamech    Internet     9

                                 164
o ţivote  stredoveké Prepoţičiavani    Franská ríša / Karol Veľký/
stredoveké ho sveta  a pôdy        Arabská ríša / kalifát/              Práca
-    ho                                          s počítačom
človeka        Kaţdoden -
                      Léno, vazal, poddaný
            ný ţivot                                Referáty

             Vzdelanie

                      Hrad
                      Mesto
                      Dedina
                      Kláštor
                      Pisár
                      Univerzita


Dejepis –
7. ročník
Počet hodín týţdenne : 1
Počet hodín ročne: 33
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


                                        Predmet,
                                                Metódy a formy
       Cieľ,       Tematický       Obsahový štandard  medzipredmetové           Učebné zdroje  počet
                                                vyučovania
špecifické kompetencie      okruh                     vzťahy                     hodín
                        Téma     Pojmy
                                   165
Aktualizovať      vedomosti  Úvodná     Opakovanie                 –           – Skupinová práca   –          –1
a zručnosti zo šiesteho ročníka   hodina     učiva                    –           –           –
                                                                                 –
                                                –           –           –
                                                –           –           –          –
                                 Pravlasť           – slovenčina,     – Rozhovor      – Učebnica,     –
                                                 geografia,      – Vyhladávanie    –
Naučiť opísať pravlasť Slovanov,   Predkovia   Príchod    Migrácia
                                                –            webových stránok
                                                                                 –2
dôvody sťahovania Slovanov,     Slovákov    Slovanov   Samo                                    – Internet
                                                –           –           –          –
príčiny vzniku a význam Samovej   v Karpats-
                                                –                                –
ríše.                kej kotline  Veľká     Kresťanské misie
                                                –
Odovzdávať žiakom poznatky             Morava    Cyril a Metod
                                                –                                –
o Veľkomoravskej ríši. Opísať                   Pribina, Mojmír, Rastislav,  –                                –
vzdelanosť    a kultúru  vo                  Svätopluk           –
Veľkomoravskej ríši. Zhodnotiť                                 –
                                                                                 –
prínos Cyrila Metóda pre rozvoj                                 –                                –
štátnosti.                                           – Náboženská výchova
                                                                                 –
                                                                                 –
                                                                                 –
                                                                                 –
Oboznámiť    sa   pradejinami                 Pradejiny Maďarov      –           –           –
Maďarov.    Vysvetliť   vznik  Slováci  v  Kráľovstvo  Dynastie I. István,      – Maďarská lit.    – Práca v teamoch   –          13
Uhorského kráľovstva, zhodnotiť   Uhorskom    mnohých    II. András,         –           – Premietanie filmu  – Učebnica, film,
vládu Istvána I., analyzovať Zlatú  kráľovstve   jazykov  a  Károly Róbert,        –           –
bulu Andrása II., analyzovať            mravov    I.Lajos,           –           –
                                                –           –
spôsob života ľudí v stredoveku,                 Zsigmond Luxemburský
                                                –           –
zdôvodniť hospodársky rozkvet                   Gotická cesta
                                                –           –
za   vlády  Károlya  Róberta,                Korvin Mátyás
                                                –           –
zhodnotiť význam zahraničnej
                                                – Maď. lit.      –
politiky Lajosa I. a Zsigmonda                                 –           –
Luxemburského,      Mátyása                 Kremnica,           –           –
Corvina,   zhodnotiť   význam          Banské    Banská Śtiavnica, Banská   –           –
banských miest a kultúru v             mestá     Bystrica           –           –
Uhorsku,   ukázať  na  mape                 Ţivot baníkov, dukát     – Maďarská lit.    –
Uhorské kráľovstvo,                                                  –
                                 Humanizmus ,renesancia,               –
Uviesť znaky úpadku stredovekej           Kríza     Mikuláš Kopernik,                  –
spoloč-nosti, vysvetliť podstatu          stredoveku  Leonardo da Vinci                  –                                        166
humanizmu   a   renesancie,                Ján Guttenberg                –
zhodnotiť význam kníhtlače           Kníhtlač                           – Projekt
                                                       –
Rozlíšiť   pojmy  objavitelia                              –        –      –            –
a dobyvatelia, uviesť príklady   Obrazy   Objavitelia                 –        –      –            –
zámorských objavov a posúdiť    novoveké-  a dobyvate-   Karavela           –        –      – Učebnica,  Náučná  –8
ich,   zhodnotiť   význam   ho sveta  lia       Objavenie Ameriky /Krištóf  – Náb. výchova  –       literatúra
                                Kolumbus/                   –      –
zámorského obchodu, vysvetliť                 Oboplávanie zemegule /F.           –      – Obrazy
pojem kolonializmus                      Magalhaes/                  –      –
                                Kolonializmus                       –
                                                       –
                                                       –      –
- zdôvodniť príčiny hospodárs-         Hospodár-
                                                       –
kych zmien v novoveku             ske zmeny
– porovnať prácu remeselníka v         Reformácia
 cechu a v manufaktúre             a protirefor-
 - opísať život mešťana            mácia
 –zostaviť správu o spôsobe
 života remeselníka                      Od cechu k manifakture
 – opísať príčiny vzniku                    Mešťan
reformácie                           Zámorský obchod
 – analyzovať písomný prameň                  Martin Luther
s problematikou reformácie                   Ignác z Loyoly
– vysvetliť dôvody
protireformácie
                                      167
                                            –         –            – Učebnica  –
                        Slovensko  Mohács           – Výtv.výchova  –            –      –
- opísať moháčsku bitku a jej
                 Habsburská  na hranici  Turci           – Maďarská lit.  –  Práca v teamech   – Internet  – 13
dôsledky
                               Pozsony,     centrum           –            – Film
- objasniť postavenie oblasti   monarchia   dvoch
                               Uhorského kráľovstva                               –
                                                     –
dnešného Slovenska               svetov                                             –
                                                     –
v Habsburskej monarchii             Osvieten-  Národnooslobodzovací                               –
                                                     –
- charakterizovať postavenie          ský     boj Rákócziho /1703-                               –
                                                     –
Uhorska susedstve                absolutiz-  1711/                                       –
                                                     –  Práca s počítačom
Osmanskej                    mus     Mária Terézia                                   –
                               Jozef II.                  –  Premietanie filmu
 ríše                                                                     –
                               Matej Bel                  –
 – uviesť príčiny a dôsledky                                                          –
                               Adam F. Kollár                –  Referáty
proti habsburských povstaní                                                          –
                               reformy                                      –
v Uhorsku
 - zostaviť obrazový materiál o                                                        –
Bratislave ako hlavnom a                                                            –
                                                                        –
korunovačnom meste
                                                                        –
 Uhorska
                                                                        –
-zhodnotiť význam národno-
                                                                        –
osl. boja Rákócziho
                                                                        –
- zhodnotiť význam reforiem
                                                                        –
Márie Terézie a Jozefa II.
                                                                        –
 - charakterizovať osvietenský
                                                                        –
absolutizmus
                                                                        –
- prezentovať významné
maďarské osobnosti                                                               –
napísaním krátkej práce alebo
 v PowerPoint

Upevniť    vedomosti    a  Zhrnutie                       –         –            –      –  1
                 učiva  7.
zručnosti             ročn.
                                     168
Časovo tematický plán z dejepisu pre
8. ročník
                                                                            Počet
 Dátum            Téma                                Ciele                        hodín
September  Úvod                                                                        1
      Opakovanie                                                                     1
      Veky v dejinách             Zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo                   1
      Spoločenské triedy, Európa v novoveku                                                       1
                           Popísať jednotlivých historických udalostí, javov, procesov a osobností na základe určujúcich
      Absolutizmus a parlamentárna monarchia  znakov                                                  1
       Anglicko v 17. storočí                                                              1
Október   Kráľ Slnko               Určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov,procesov                     1
       Doba Ľudovíta XIV.                                                                1
      Vojny v 17. str.             Vymedzovať dôsledky konkrétnych javov,procesov a udalostí                         1
       Obdobie osvietenstva                                                               1
      Barok                  Vyhľadávať informácie z učebníc, atlasov, časopisov, z populárnovedeckej literatúry z internetu      1
       Ako vypukla revolúcia                                                               1
      Moc guillotina              Pracovať s CD                                               1
      Prvé obdobie veľkej fr. rev.                                                            1
November  Jakobínske hnutie                                                                 1
       Druhé obdobie veľkej francúzskej rev.                                                       1
      Moc Napoleona                                                                   1
      Napoleonové vojny                                                                 1
      Pád Napoleona                                                                   1
      Americká vojna za nezávislosť                                                           1
      George Washington                                                                 1
      Vývoj USA                                                                     1
December  Zhrnutie učiva                                                                   1
       Habsburgská ríša                                                                 1
      Maďarsko v 18. str.                                                                1


                                    169
December  Pragmatica Sanctio              Zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
Január   Karol III.
                            Popísať jednotlivých historických udalostí, javov, procesov a osobností na základe určujúcich
      Mária Terézia                znakov
      Zákony Márie Terézie
      Maďari a Mária Terézia           Určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov,procesov
      Jozef II.
      Zákony Jozefa II.              Vymedzovať dôsledky konkrétnych javov,procesov a udalostí
Február   Vývoj kultúry v novom veku
      Národ a jeho jazyk              Vyhľadávať informácie z učebníc, atlasov, časopisov, z populárnovedeckej literatúry z internetu
      Národy v Habsburgskej monarchii
      Maďarské jakobínske hnutie         Pracovať s CD
      Zhrnutie učiva
      Vývoj priemyslu
Marec   Rusko v 19. str.
      Zjednotenie Talianska
      Nemecko v 19. str.
      Boje na Balkáne
      Priemyselná revolúcia v Anglicku
      Vývoj techniky, vynálezy
Apríl    Zhrnutie učiva
      Obdobie reforiem v Maďarsku
      Széchenyi a Kossuth
      Revolúcia v Maďarsku
      Národnooslobodzovací boj v rokoch 1948-49
      Národnooslobodzovací boj v rokoch 1948-49
      Smútočný deň maď. národa
      Zhrnutie učiva
      1859 - 1859- taliansko - rakúska vojna
Máj     Vznik Matice slovenskej
                            Zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo
      Vznik Rakúsko - uhorskej monarchie
                            Popísať jednotlivých historických udalostí, javov, procesov a osobností na základe určujúcich
      Vývin mesta Budapest             znakov


                                     170
   Politická situácia na hranici 19. a 20.str.
   Moderný ţivotný štýl             Určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov,procesov
   Nové umelecké štýly
   Nové politické strany             Vymedzovať dôsledky konkrétnych javov,procesov a udalostí
Jún  Kolonizácia
   Napätie medzi veľmocmi            Vyhľadávať informácie z učebníc, atlasov, časopisov, z populárnovedeckej literatúry z internetu
   Zhrnutie učiva
                          Pracovať s CD
    Základné učivo: 66 hodín
    Zhrnutie učiva: 5 hodín
                                   171
Dejepis –
9. ročník
Počet hodín týţdenne : 2
Počet hodín ročne: 66
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac   Ciele                   Téma              Počet
                                           hodín
September Opísať priebeh prvej svetovej vojny     Uvod do učiva         6
                            Vznik prvej svetovej vojny
                            Západný front
                            Amerika vo vojne
                            Koniec vojny
                            Nové štáty v Európe

október   Rozprávať  o  novom  usporiadaní Revolúcia v Rusku         8
      Európy po prvej svetovej vojne     Maďarsko po prvej svetovej vojne
                          Trianon
                          Vznik Československa
                          Národnosti v Československu
                          Maďarsko v 20-tich rokoch
                          Kultúra medzi vojnami
november  Poznať výsledkov rozvoja vedy, Veda a technika medzi svetovými vojnami  6
      techniky, umenia a kultúry medzi Umenie a kultúra medzi vojnami
      vojnami                Ţivot medzi vojnami
      Poznať príčiny a dôsledky hospodárskej Svetová hospodárska kríza

                                   172
      krízy                  Moc Mussoliniho v Taliansku

december  Poznať pojem fašizmus a opísať príčiny  Moc Hitlera                  6
      jeho vzniku               Vznik fašizmu
      Opísať    okolnosti    rozpadu  Hitler sa chystá na vojnu
      Československa              Mníchovský diktát
                          Rozpad Československa
január   Uviesť príčiny druhej svetovej vojny   Viedenské rozhodnutia             6
                          Slovenské strany
                          Vznik Slovenska
                          Vypuknutie druhej svetovej vojny

február  Opísať priebeh druhej svetovej vojny   Veľmoci vo vojne                6
                          Maďarsko v druhej svetovej vojne
                          Koniec druhej svetovej vojny
                          Rozdelenie Európy
                          Nové plány a styky

marec   Opísať proces sovietizácie strednej Obnovená Československá republika          8
      a východnej Európy          Boj o demokraciu v roku 1948
                         Národnosti v Československej republike
                         Komunistická moc
                         Východ a západ v Európe
                         Koniec kolonizácie vo svete
apríl   Opísať najvýznamnejšie prejavy odporu Odpor proti diktatúre v Európe          6
      proti diktatúre v Európe       Rozpad sovietskeho bloku
      Poznať okolnosti rozpadu socializmu  Veda, kultúra a umenie po druhej svetovej vojne                                 173
máj  Opísať pád totalitného reţimu v ČSSR Pád totalitného reţimu v ČSSR           8
   a okolnosti vzniku Slovenska     Vznik Slovenskej republiky
                      Maďarsko po druhej svetovej vojne
                      Obdobie studenej vojny
                      Demokrácia vo svete
jún  Opísať súčasnú politickú situáciu vo Rozvoj vedy a techniky po druhej svetovej vojne  6
   svete                Človek vo vesmíre
   Upevniť prehľad o 20. storočí    Politická situácia vo svete v 90-tich rokoch
                      Súčasná politická situácia vo svete
                              174
15 Geografia


15.1 Charakteristika predmetu
Učebný predmet geografia rozvíja u ţiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa
odvíja obsah predmetu. Ţiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, ţe
dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôţe ju vyuţívať a chrániť.
Kompetencie, ktoré ţiaci prehlbujú štúdiom geografie, umoţňujú im spoznávať krajinu,
zákonitosti jej usporiadania, moţnosti optimálneho vyuţitia a ochrany krajiny človekom.
Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast
problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na
spoločnosť, ţiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich
a v budúcnosti riešiť.

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju,
analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť
jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy ţiakov, nielen
o svoje okolie, ich moţnosť cestovať, pracovať s internetom a i.
Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Kaţdé miesto na Zemi je iné, líši sa
podnebím, rastlinstvom, ţivočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych
častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom ţivota. Poznanie
týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných
väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej
zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tieţ patria do
geografického poznávania. Námety, čo môţe kaţdý ţiak urobiť pre svoje mesto, svoj región,
sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného pre beţný ţivot.


15.2 Ciele predmetu v prepojení na kľúčové kompetencie
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevaţne priestorový
a integrujúci charakter. Povaţuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie
ţiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky vyuţívať danosti
krajiny. Patria medzi ne:
   Pouţívať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete,
    turistické mapy, tematické mapy a i.).
   Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické
    vyuţitie v beţnom ţivote a schopnosť vyhľadať a pouţiť ich pre praktické potreby
    (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe).
    Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie.
    Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané
    informácie vyuţije ţiak     pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných
    povrchových tvarov, pri porovnávaní a vyuţívaní nerovností zemského povrchu
    napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov –


                      175
    dopravných sietí, prípadne ťaţbe nerastných surovín.     Poznať vplyv a účinok
    vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme umoţnia ľuďom chrániť sa
    pred ţivelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí počasia v rôznych
    podnebných oblastiach sveta.
    V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na
    premeny , ktorými ovplyvnil krajinu Porozumieť premenám v krajine, ktoré
    podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov). Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre
    budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.).
    Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice
    ale ja odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne infomácie
    Podporujeme tým potrebu čítania u ţiakov, správne porozumenie prečítaného
    a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov,
    fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov povaţujem za základné
    vyjadrovacie prostriedky geografie.
    V obsahu geografie sa snaţíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané
    v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika,
    chémia, sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný
    obraz o regiónoch v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme
    väčší dôraz na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach
    sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.
    Rozvíjanie podnikateľských zručností ţiaci získajú spracúvaním projektov. Ţiaci sa
    naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, projekty na
    inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod.
    Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom
    svete. Geografia učí váţiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa
    ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu
    regionálnej geografie.
    Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie vyuţiť pri oddychových aktivitách
    (cestovaní, rekreácii a i.).


15.3 Obsah vzdelávania

Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umoţňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou
geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej
geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú,
čiţe sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém
podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré moţno
sumarizovať do okruhov (hlavných tém):
Zem ako planéta vo vesmíre
Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako
základnej podmienky pre ţivot ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode
počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym mnoţstvom
dopadajúceho slnečného ţiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme.
Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie                      176
Pouţívať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, tematické
mapy) Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje v beţnom ţivote.
Pouţívať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu na internete
a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát.
Vzťah medzi zloţkami krajiny
Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie
zloţiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj
ţivot. V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy.
Vplyv podnebia na povrch, na rastlinstvo a ţivočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá
a i.).
Vzťah medzi krajinou a človekom
Posúdiť ţivot človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou
a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje
ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môţe vyuţívať prírodu, aby preţil. Vznik
chránených území, národných parkov. Vyuţívanie prírodných zdrojov človekom.
Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi
Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a
ich vhodnosť pre ţivot človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, existenciu
rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí ţijúcich v rôznych
oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní svojej
vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na moţné spolupráce.
Regióny Zeme
Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, moţností
rozvoja, poznať miestny región, moţnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k rozvoju miestneho
regiónu.

Rozdelenie obsahu do ročníkov v základnej škole
V 5. ročníku sú obsahom štúdia geografie základné zákonitosti, ktoré sú interpretované v
praktickej rovine a poskytované motivačným spôsobom. Základné témy sú vybrané na
princípe
Obsah učiva v ročníkoch 6. – 9. sa opiera o spoznávanie jednotlivých regiónov Zeme
systémom od najvzdialenejších oblastí po najbliţšie (nadväzuje na základy geografických
poznatkov z vlastivedy). V úvode kaţdého ročníka sú vstupné praktické témy, ktoré
napomáhajú porozumieť vybranej problematike. Kaţdý z regiónov je rozdelený na tri
vzájomne previazané organické súčasti:
A) Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem.
B) Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie
so Slovenskom (miestnou krajinou)
C) Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne

Poţadovaný výstup ţiakov z geografie v 5. ročníku
a) orientovať sa na mape podľa zemepisných súradníc,
b) orientovať sa v pláne mesta, autoatlase, v mape alebo pláne na internete
c) vedieť čítať mapy všeobecnozemepisné, tematické, rozumieť im,
d) interpretovať údaje získané z grafu, diagramu

                       177
e) vysvetliť príčiny striedania dňa a noci, striedania ročných období a uviesť dôsledky
pohybov Zeme na prírodné procesy
f) vysvetliť vznik časových pásiem,
f) počítať vzdialenosti medzi dvoma miestami na Zemi grafickou mierkou
f) podľa príkladov vedieť vysvetliť ako vzniká pohorie, sopka, zemetrasenie, skalné mesto,
kaňon, rieka, ľadovec, púšť, daţďový prales, uviesť príklady
g) pripraviť projekt, vypracovať a odprezentovať ho
h) diskutovať o geografických zaujímavostiach – prírodných a kultúrnych
i) získavať údaje zo zdrojov, vyuţiť internet, odbornú literatúru
j) tvoriť mentálne mapy so symbolmi


Učebné zdroje:
Učebnica, atlas
Odborné časopisy: National geographic,
           GEO,
           Ľudia a zem
CD: Ázsia, Európa, Dél-Amerika
DVD- Pavol Barabáš: Tajomné Mamberamo, 118 dní v zajatí ľadu, Mustang, 80 metrov pod
vrcholom, Omo-cesta do praveku
Videokazety: Poklady modrej planéty: Čaro prírodných krás, Tajomstvá posvetných miest,
Zázraky ľudského umu
                      178
Názov predmetu: Geografia
Rozsah: týţdenne 1 hodiny, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelania: ISCED2 niţšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesi   Rozvíjajúce   Okruh           Témy           Predmet,      Metódy a formy      Učebné   Poče
 ac    ciele a                              medzipred                   zdroje    t
     kompetenci                              metové                         hodí
       e                                vzťahy,                         n
                                       prierezová
                                        téma
9.-10.   Hľadať   Objavovani   Zem ako planéta vo vesmíre. Tvar          Riešenie problémových úloh:   Učebnic   5
     odpovede na   e Zeme a           Zeme.                 Prečo sa strieda deň a noc?  a,
      otázky,   vesmíru     Cesty do vesmíru a na Mesiac.            Prečo sa striedajú ročné   glóbus,
     zdôvodňova           Slnečná sústava, Slnko , planéty               obdobia ?       časopis,
     ť, uvaţovať,         v slnečnej sústave, Mesiac, vesmír,         Ako to súvisí s tvarom Zeme?  nástenná
      hodnotiť                planéta Zem.               Kedy by sa nestriedali ročné  mapa
     Pracovať so            Tvar Zeme, Pohyby Zeme -                 obdobia?
      zdrojmi           obeh Zeme okolo Slnka, rotácia            Čo by sa stalo, keby Zem
                        Zeme okolo osi,               nemala tvar gule a keby sa
                        Dôsledky pohybov.               netočila okolo svojej osi?
 10.   Vedieť čítať   Cesty     Svetadiely, ostrovy, polostrovy,   Dejepis   Vyhľadať informácie o cestách  Učebnic   3
     a interpreto  objaviteľov   oceány, moria, prieplavy, zálivy,   Osídlenie      moreplavcov       a, atlas,
     vať údaje   do rôznych                      svetadielov     skupinová práca      enciklop
      z máp,   častí sveta.                                            édia
      plánov    Plavby

                                    179
      a iných    K.
      zdrojov  Kolumba, F.
       Vedieť  Magalhaesa
     diskutovať  J. Cooka,
      o cestách  Vacso da
     objaviteľov   Gama
     do rôznych Svetadiely,
     častí Zeme  oceány,
 11.-   Orientovať  Mapa a   Glóbus, zemská os, póly, svetové  matematika    Rôzne hry s mapou     Atlas,   8
12.-1.  sa na mape   glóbus     strany, zemské pologule,          Vychádzka do okolia školy –  učebnica
        –             rovnobeţky, poludníky,              pouţitie mapy.     , rôzne
     autoamapa,         nultý poludník,, rovník, zemské                        mapy
     internetová         pologule, obratníky, polárne
       mapa,                kruţnice,
      turistická          Mapy, automapy, mapy na
       mapa             internete, plán mesta,
       Určiť         tematické mapy , turistické mapy
     geografickú        Legenda mapy – symboly, znaky.
     polohu bodu         čítanie mapy, získavanie údajov
      na mape         z mapy, zakresľovanie údajov do
     geografický                mapy.
        mi           grafická mierka (nezavádzať
     súradnicami          číselnú mierku) a meranie
                   vzdialeností na mape, legenda
                          mapy
                  Geografická poloha, geografické
                         súradnice
                      Orientácia na mape,


                                 180
                     určovanie geografickej polohy
1.-2.-  Schopnosť     Ako    Stavba Zeme, zemské jadro, plášť,    Biológia:   Pripraviť obrázky z vybraných  Učebnic   12
3.-4.   objavovať,   vytvorila   zemská kôra, zemské platne a ich   rastlinstvo a  lokalít sveta: pohorie, sopka,  a,
     vyhľadávať    príroda     pohyb, vznik pohoria, vznik     ţivočíšstvo    vodopád, rieka, kaňon,    časopis,
     informácie,  najkrajšie  zemetrasenia, sopečná činnosť a i.)          ľadovec, skalné mesto, púšť,  DVD,
     prezentovať,  miesta na        , cenami, zlomy,                daţďový prales, Veľká     videofil
     vysvetľovať    Zemi       Kaňony, vodopády, jazerá                koralová bariéra     myCD
     Na základe           (činnosť vody – riek, ľadovca),           Môţu byť CD, videofilmy –
      príkladov                prítoky, delta               Skupinová práca, práce na
     z najrôznejší               Činnosť vetra               projekte, výklad, získavanie
      ch častí           Púšte, skalné mestá (činnosť                 informácií
     vysvetľovať                  vetra)
      javy na          Daţďové lesy , savana, lesy, púšť,
      základe             (rastlinstvo, ţivočíšstvo
      vedomostí
5.-6.   Navrhnúť   Najkrajšie       Sídla na Zemi         Dejepis-   Práca s odbornou literatúrou,        5
     trasu výletu   miesta na  Mestá a dediny (ako ţijú ľudia na   staroveké    vyhľadávanie informácií ,
        po    Zemi, ktoré   rôznych miestach Zeme)       civilizácie,    prezentovanie návrhov,
     zaujímavýc    vytvoril   Kultúrne a technické stavby –    historické      skupinová práca
     h miestach.    človek   (príklad chrámy, pyramídy,)      pamiatky
     Orientovať             Pamiatky UNESCO
     sa na mape
 6.            Projekt –                              prezentácia najkrajších miest  Internet,  1
             celoročný –                               na Zemi. Projekt bude    učebnica
             prezentácia                              celoročný a bude sa týkať   ,
              na konci                                získavania informácii    odborné
             školského                             o miestach na rôznych častiach  časopisy
               roka                               zeme, ktoré vytvorila príroda

                                    181
    alebo človek a patria medzi
   svetové naj...Prostredníctvom
    týchto naj... miest sa ţiaci
   naučia princípy geografického
          javu.
182
Zemepis-
6. ročník
Počet hodín týţdenne: 2
Počet hodín ročne: 66
Stupeň vzdelania: ISCED2 niţšie stredné vzdelanie Mesia Rozvíjajúce            Okruh   Témy           Pedmety,   Metody a formy      Učebné  Počet
 c   ciele a kompetencie                         medzi-                 zdroje  hodín
                                       predmeto
                                       vé
                                       vzťahy
 9.    Vysvetliť vznik podnebných  Pásmov Poloha Zeme voči Slnku,         Riešenie problémových   Učebnica 2
      a rastlinných pásiem.     itosť na dopad slnečného ţiarenia        úloh:           , glóbus,
                     Zemi   na                   Ako   súvisí  dopad  nástenná
                          zem,     pásmovitosť,       slnečného ţiarenia na   mapa
                          podnebné                zem so vzniknutím
                          pásma                 podnebních pásoch?
 9.-10.  Určiť polohu Austrálie na   Poloha Poloha Austrálie –      fyzika,   Práca s mapou.      Učebnica 4
      Zemi vo vzťahu k ostaným   a    fyzickogeografická,    matematik  Vyhladať     rôzne  ,
      svetadielom.         povrch matematickogeografická.   a      informácie o povrchu   nástenná
                     Austráli Prírodné pomery,            na mape          mapa,
      Určiť polohu Austrálie v
                     e    Austrália v podnebných                      atlasy
      geografickej     sieti.
                          pásmach.
      charakterizovať  polohu
                          Povrchové celky
      Austrálie v porovnaní s
      polohou     ostatných       Austrálske Alpy, Ayers
                          Rock,
      svetadielov,


                                 183
                          vodstvo.
     -na základe polohy určiť
     prírodné       podmienky
     svetadielu, dôleţité   prvky
     prírodných
     zloţiek krajiny (povrch,
     podnebie, vodstvo)
10.-   Vysvetliť, prečo sa v Austrálii Príroda  Rastlinstvo a ţivočíšstvo. biológia  Zýskavanie informácií    Internet,  2
11.   nachádzajú niektoré druhy    Austráli  Koala,       kengura,      pomocou     mapy    odborné
     a inde na svete nie.      e     eucalyptus.              internetu a rôznych     časopisy
     Diskutovať o zaujímavostiach.       ţivotné                odborných časopisoch.    mapa
                          prostredie.
12.                   Projekt                      prezentácia   najzaují-  Internet, 1
                     –                         mavejších          učebnica,
                     polročn                      miest v           odborné
                     ý   –                      Austrálii. Projekt bude   časopisy
                     prezent                      polročný a
                     ácia na                      bude    sa   týkať
                     konci                       získavania informácii o
                     polroka                      rôznych   miest   v
                                              Austrálii.
1.-2.-  Na mape určiť polohu      Poznáv   Poloha Ameriky vo vzťahu fyzika    Pomocou mapy získať     Atlasy,   11
3.    Ameriky vo vzťah k iným     anie    k ostatným svetadielom a        rôzne informácie a     nástenná
     svetadielom.          Amerik   oceánom.                polohe   a  povrchu   mapa
     Podľa mapy určiť oblasti    y.     Podnebie,      faktory      Ameriky
     jednotlivých podnebných     Poloha   ovplyvňujúce
     pásiem a ich charakteristické  a     podnebie ( morské prúdy,
     znaky.             povrch   geografická šírka, prúdenie
     Opísať ktoré faktory najviac  Amerik   vetrov),

                                 184
     ovplyvňujú podnebie        y.   Podnebné pásma.
     Ameriky.                 Povrch – pohoria, níţiny
                          vznik pohoria, - vrásové,
                          kryhové,
                          Kordillery,      Andy,
                          Amazonská níţina.
                          Vodstvo na pevnine, okolo
                          pevniny
                          Mississippi, Amazonka. 5
                          veľkých jazier. vodopády
                          –
                          Vznik vodopádov na rieke.
                          -Prieplav
                          -zálivy
                          -prieliv
4.    Vysvetliť vzťahy podnebné     Príroda Rastlinstvo a ţivočíšstvo – biológia   Pomocou mapy získať  Učebnica 3
     pásmo- rastlinné pásmo      Amerik súvislosť                 informácie o prírode  ,
     Podľa mapy ku kaţdému       y    rastlinstva a podnebných         Ameriky v rôznych   nástenná
     podnebnému pásmu             pásiem,                 podnebných pásmach.  mapa,
     priradiť rastlinné pásma a        národné parky              Pohladať na mape    atlasy.
     opísať ho podľa typických         rastlinné pásma (tundra,         národné    parky
     znakov.    Charakterizovať      tajga,                  Ameriky.
     rastlinstvo  a   ţivočišstvo      listnaté lesy, stepi – prérie,
     Ameriky. Vedieť vymenovať         pampy,
     národné parky Ameriky.          púšte, daţďové lesy)
                          Národné parky
4.-5.-  Opísať príchod Európanov a    ţivot v Obyvateľstvo v Amerike.    dejepis  Zýskavanie informácií učebnica, 3
6.    Afričanov do Ameriky.       Amerik Štáty v severnej Amerike a        pomocou učebnice a mapa,


                                  185
   Získavať údaje z grafov, e       hlavné            internetu.         internet,
   diagramov.               mestá,                          odborné
   Vymenovať a charakterizovať      USA, Kanada, Mexiko                   časopisy
   niektoré mestá.            rozmiestnenie
   Opísať spôsob ţivota vo        obyvateľstva
   vidieckych      sídlach.     Štáty v juţnej Amerike
   Vymenovať,   ktoré  druhy     hlavné a veľké mestá
   kultúry alebo športu          Ţivot v mestách
   preslávili Ameriku.          Mesto, hlavné mesto,
                      megalopolis
                      Ţivot mimo miest.
                      Kultúra
                      umenie,   veda,  šport,
                      zamestnanie
                      obyvateľov.
                      Spoločenské zvyky.
6.                Projekt                 prezentácia  najzaují-  Internet, 1
                 –                    mavejších         učebnica,
                 polročn                 miest v          odborné
                 ý   –                 Amerike. Projekt bude   časopisy
                 prezent                 polročný a
                 ácia na                 bude    sa   týkať
                 konci                  získavania informácii o
                 roka                  rôznych   miest   v
                                     Amerike.
                              186
 Názov predmetu: Geografia
 Rozsah: týţdenne 1 hodina, ročne 33 hodín
 Stupeň vzdelania: ISCED2 niţšie stredné vzdelanie
 Ročník: siedmy
 Forma štúdia: denné štúdium
 Vyučovací jazyk: maďarský


Mesiac  Rozvíjajúce                Okruh   Témy         Pedmety,    Metody a formy     Učebn  Počet
     ciele a kompetencie                            medzi-                 é    hodí
                                          predmetové               zdroje  n
                                          vzťahy
9.    Vysvetliť prejavy Zeme          Podnebné  Podnebné   oblasti Dejepis    Riešenie        Učebn  2
                          pásma,   Zeme                problémových úloh:   ica,
                          ľudstvo  (pasáty, monzúny)          Ako súvisí dopad    glóbus
                               Prví ľudia na Zemi         slnečného ţiarenia na  ,
                               (Afrika, Ázia)           zem so vzniknutím    násten
                               Vznik kultúr, rasy,         podnebních pásoch?   ná
                               náboţenstvá (Afrika,                    mapa
                               Ázia)

9.-10.  Určiť polohu Afriky na Zemi vo vzťahu Poloha   a Poloha Afriky –     fyzika,   Práca s mapou. –    Učebn  4
     k ostaným               povrch    fyzickogeografická,   matematika  zemepisné súradnice,  ica,
     svetadielom.             Afriky    matematickogeografi         rovník,  obratníky,  násten
                               cká.                 rovnobeţky,       ná
     Určiť polohu Afriky v geografickej
                               Prírodné pomery,           poludníky,   nultý  mapa,
     sieti. charakterizovať polohu Afriky v
                               Afrika v podnebných         poludník        atlasy
     porovnaní   s  polohou  ostatných
                               pásmach.

                                   187
     svetadielov,                     Povrchové celky
                                Madagaskar,
     -na základe polohy určiť prírodné
                                Somalsky polostrov,
     podmienky svetadielu, dôleţité prvky
                                Guinejský    záliv,
     prírodných
                                Stredozemné more,
      zloţiek krajiny (povrch, podnebie,
                                červené     more,
     vodstvo)
                                Gibraltárky prieliv
10.-11.  Vysvetliť činnosť síl Zeme na povrch, a  Povrch a Pobreţie Afriky      biológia  Zýskavanie      Interne 2
     jej príčiny.               príroda  Pohorie              informácií pomocou  t,
                          Afriky   Kilimandţaro,           mapy internetu a   odborn
                                Rastlinstvo      a      rôznych odborných  é
                                ţivočíšstvo.            časopisoch.     časopi
                                Rastlinné a ţivočíšne                  sy
                                pásma v Afrike                     mapa
                                Počasie, vodstvo
11.-12.  Opísať človekom vytvorené osobitosti   ţivot  v Obyvateľstvo a sídla dejepis    Zýskavanie     Učebn 6
     regiónu, a porovnať ich so Slovenskom   Afrike,  vAfrike.              informácií pomocou ice,
                          obyvateľst Severná,    juţná,       internetu.     interne
                          vo     východná a západná                  t,
                                časť Afriky                      odborn
                                Veľké mestá, štáty,                  é
                                Problémy-     hlad,                časopi
                                choroby, nepokoje,                  sy
                                škodcovia
                                Hospodárstvo
                                Národné parky

12.                         Projekt –                   prezentácia najzaují- Interne 1

                                   188
                           polročný –                  mavejších        t,
                           prezentáci                  miest v         učebni
                           a na konci                  Afrike. Projekt bude  ca,
                           polroka                    polročný a       odborn
                                                  bude   sa   týkať  é
                                                  získavania informácii  časopi
                                                  o rôznych miest v    sy
                                                  Afrike.
1.-2.-3.  Na mape určiť polohu Ázie vo vzťahu k   Poznávani  Poloha  Ázie    vo fyzika  Pomocou     mapy  Atlasy  11
      iným                   e Ázie.   vzťahu              získať     rôzne  ,
      svetadielom.               Poloha a   k      ostatným      informácie a polohe a  násten
      Podľa mapy určiť oblasti jednotlivých   povrch.   svetadielom      a     povrchu Ázii.      ná
      podnebných                       oceánom.                         mapa,
      pásiem a ich charakteristické znaky.          Podnebie,   faktory                  glóbus
      Opísať ktoré faktory najviac ovplyvňujú        ovplyvňujúce
      podnebie                        podnebie ( morské
      Ázie.                         prúdy,
                                 geografická   šírka,
                                 prúdenie vetrov),
                                 Podnebné pásma.
                                 Povrch – pohoria,
                                 níţiny
                                 vznik     pohorí-
                                 Himaláje,   činnosť
                                 zemetrasenia
                                 Vodstvo-     rieky,
                                 jazerá                                    189
4.     Vysvetliť vzťahy podnebné pásmo-    Oblasti  Oblasti Ázie: suchá,    fyzika,   Pomocou    mapy  Učebn   3
      rastlinné pásmo             Ázie    monsúnová, severná     matematika  získať informácie o  ica,
      Podľa mapy ku kaţdému podnebnému    Rastlinstv Klimatické diagramy    biológia   prírode v rôznych   násten
      pásmu                  o,     Rastlinstvo      a        podnebných      ná
      priradiť rastlinné pásma a opísať ho  ţivočíšstv ţivočíšstvo      –         pásmach.       mapa,
      podľa typických             o     súvislosť                Pohladať na mape   atlasy.
      znakov. Charakterizovať rastlinstvo a       rastlinstva      a        národné parky.
      ţivočišstvoÁzie. Vedieť vymenovať         podnebných pásiem,
      národné parky.                   rastlinné pásma
                               Národné parky
4.-5.-6.  Opísať ţivot v Ázijských Získavať ţivot     v Obyvateľstvo v Ázii.    dejepis   Zýskavanie      učebni 3
      údaje o mestách a o problémoch ţivote Ázii     Ázijské štáty a hlavné         informácií pomocou ca,
      v mestách.                     mestá.                 učebnice a internetu. mapa,
      Charakterizovať  niektoré   mestá.       Čína,       India,                   interne
      Charakterizovať kultúru v jednotlivých       Japonsko,    Rusko,                    t,
      oblastiach                     arabské krajiny                        odborn
                               Nadmerná    hustota                    é
                               zaľudnenia určitých                      časopi
                               oblastí v Azii                        sy
                               Boom priemyselnej
                               výroby (ázijské tigre)
                               Hrozby    tajfúnov,
                               zemetrasení      a
                               povodní
                               Kultúrne pamiatky
                               ţivelné pohromy v
                               Ázii   -  Cunami


                                   190
                               zemetrasenia,
                               sopečná činnosť,
                               Kultúrne pamiatky
                               Tádţ Mahál, Veľký
                               čínsky múr a i.
                               Spoločenské zvyky.
                               Náboţenstvo
6.                        Projekt –             prezentácia najzaují-  Interne 1
                         polročný –            mavejších        t,
                         prezentáci            miest v         učebni
                         a na konci            Ázii. Projekt bude   ca,
                         roka               polročný a       odborn
                                          bude   sa   týkať  é
                                          získavania informácii  časopi
                                          o rôznych miest v    sy
                                          Ázii.


 Zemepis-
 8. ročník
 Počet hodín týţdenne: 2
 Počet hodín ročne: 66
 Stupeň vzdelania: ISCED2 niţšie stredné vzdelanie
 Mesia  Ciele                            Téma                  Počet


                                  191
c                                                                  hodín
Septe  - charakterizovať význam polohy štátu v strede Európy pre     Úvod do vyučovania                     15
mber-  spoluprácu s ostatnými                      História a vznik štátu. Geografická poloha.
októb   štátmi,                             Geologická stavba územia
er   - určiť polohu štátu zemepisnými súradnicami a podľa       Stavba   zemského   povrchu.    Typy  reliéfu.
    fyzickogeografických kritérií,                  Geomorfologické členenie územia.
     vedieť sa orientovať na mape sveta,               Podnebie a počasie
    - získať poznatky o jednotlivých zloţkách krajinnej sféry a ich
    priestorovej                           Vodstvo
     diferenciácii (geologická stavba územia, povrch, podnebie,   Pôdy
    vodstvo, pôdy,                          Rastlinstvo a ţivočišstvo
     rastlinstvo a ţivočíšstvo),                   Ochrana rastlín a ţivočíchov
    - analyzovať tematické mapy, precvičovať zručnosti pri práci
    s kartografickým materiálom.
nove  - získať základné poznatky o obyvateľstve (počet,         Štruktúra a vývoj počtu obyvateľov        8
mber  rozmiestnenie, štruktúra a pohyb                 Hustota zaľudnenia, pohyb obyvateľstva, štruktúra
     obyvateľstva),                         obyvateľov.
    - analyzovať vzájomné súvislosti pri osídľovaní územia, pri    Vývoj sídelnej siete
    rozmiestňovaní                           Mestá a vidiecke sídla.
      obyvateľstva a jeho pohybe,                  Zemepisné cvičenia
    - získať základné poznatky o hospodárskych odvetviach,
    poznať výrobky vyrábané                      Štruktúra a vývoj hospodárstva
      na Slovensku
                                     Priemysel, lokalizačné činitele, priemyselné odvetvia,
                                     priemyselné oblasti

dece                           Priemysel, lokalizačné činitele, priemyselné odvetvia, 6
mber  - vysvetliť vzťahy medzi prírodnými podmienkami a priemyselné oblasti

                                   192
    lokalizáciou hospodárskych                  Poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
     objektov a výstavbou dopravných sietí,            Hlavné oblasti poľnohospodárskej výroby
                                   Doprava a spoje
                                   Štruktúra dopravy a charakteristika jednotlivých druhov
                                   dopravy
január                                Opakovanie                       6
    - porovnať predpoklady jednotlivých oblastí Slovenska pre Cestovný ruch, školstvo, zdravotníctvo, kultúra
    cestovný ruch, turistiku a
     moţnosti exkurzií,
    - analyzovať zákonitosti priestorového rozmiestnenia
    jednotlivých činností
     hospodárstva,
    - komplexne charakterizovať oblasti Slovenska z hľadiska
    prírodných celkov,
     hospodárskej aktivity človeka, ale aj tradícií a etnografie,
    - porovnať prírodné javy na celej zemeguli s prírodnými
    charakteristikami na území
     Slovenska.
febru - analyzovať zákonitosti priestorového rozmiestnenia Geografická charakteristika oblastí Slovenska           20
ár-  jednotlivých činností                     Vymedzenie oblastí Slovenska
marec  hospodárstva,                        Geografické oblasti Slovenska vyčlenené na základe
-apríl - komplexne charakterizovať oblasti Slovenska z hľadiska charakteris-tických čŕt krajiny
    prírodných celkov,
     hospodárskej aktivity človeka, ale aj tradícií a etnografie,
    - porovnať prírodné javy na celej zemeguli s prírodnými
    charakteristikami na území
     Slovenska.
máj - Praktické cvičenia, vychádzky                  Geogr. charakteristika miestnej krajiny         11

                                 193
jún   Práca s mapou miestnej krajiny - topografickou alebo Komárno
     turistickou, praktické pokusy v prírode, získavanie informácií Môj obec: Svätý Peter
     o histórii a súčasnosti sídla, samostatné pozorovania ţiakov. OpakovanieZemepis-
9. ročník
Počet hodín týţdenne: 1
Počet hodín ročne: 33
Stupeň vzdelania: ISCED2 niţšie stredné vzdelanie

Mesiac  Ciele                              Téma                      Počet
                                                              hodín
Septem -porovnávať svetadiely, kontinenty, oceány na základe       Úvod do vyučovania               3
ber   prírodných charakteristík,                     Svetadiely, kontinenty, oceány
     polohy, rozlohy, horizontálnej a výškovej      členitosti  Etnické a náboţenské rozdiely a spory
    rozmiestnenia povrchových
     celkov, podnebia, vodstva, rastlinstrastlinstva a ţivočíšstva.
    - porovnať svetadiely, kontinenty a oceány z hľadiska
    zásahov ľudskej spoločnosti do
     krajiny,
    -porovnávať  svetadiely   na   základe   predpokladov
    hospodárskeho rozvoja,
    -poznať svetové organizácie, integračné snahy štátov,
    -porovnávať Slovensko v geografickom priestore s ostatnými
    oblasťami na Zemi.
Október -hodnotiť vyčlenené makroregióny z hľadiska prínosu pre      Rasy, národy, etnické skupiny, náboţenstvá a ich 3

                                    194
     svet,                           rozmiestnenie vo svete.
     -charakterizovať kultúru obyvateľstva,  spôsob  ţivota, Vývoj svetového hospodárstva
     rozdiely v ţivotnej úrovni,
      náboţenstve, tradíciách, mentalite,

Novem   -porovnávať Slovensko v geografickom priestore s ostatnými Bohaté a chudobné oblasti sveta         3
ber    oblasťami na Zemi.                     Hospodársky vyspelé a slaborozvinuté krajiny.
                                   Zjednocovanie súčasného sveta
Decem                                Globálne ekologické problémy          3
ber                                 Charakteristika makroregiónov sveta
Január                                Európske štáty                 3
Február                               Európske štáty                 3
Marec                                Európske štáty                 4
                                   Opakovanie
Apríl                                Ázia                      4
Máj                                 Ázia                      4
                                   USA a Kanada
                                   Latinská Amerika
jún                                 Stredná a Juţná Afrika             4
                                   Austrália a Oceánia
                                   Opakovanie
                                 195
16 Občianska náuka 5. ročník

16.1 Charakteristika predmetu

Predmet prispieva k orientácii ţiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich
k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umoţňuje ţiakom pochopiť seba
samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať,
poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje ţiakom základné
vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angaţovanosti a umoţňuje
im pochopiť ekonomický ţivot spoločnosti.

16.2 Ciele predmetu
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, ţe vedie
ţiaka k:
podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti kaţdého človeka v spoločnosti,
utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,
realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,
akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,
aktívnemu občianstvu a osobnej angaţovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností,
rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,
vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,
rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muţa a ţeny,
získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,
uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok,
citov, názorov a postojov,
k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,
vytváraniu schopnosti vyuţívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty
spoločenského a spoločenskovedného charakteru,
rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunaţívania a
prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.

Obsah
Predmet veku primerane oboznamuje ţiakov s vybranými poznatkami z oblasti
sociológie, psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba
a iných, k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických
vzťahov medzi jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom
a intelektuálnom rozvoji ţiakov.Vzdelávací program z občianskej náuky dopracovaný na základe Štátneho
vzdelávacieho programu na počet hodín 33 – 5.roč.
                      196
Počet  Ciele,      Okruh Téma                                Predmet,     Metódy    a Učebn
hodín  špecifické                                        medzipredmetov  formy      é
    kompetencie                                        é                 zdroje
                                                 vzťahy,Prierezo
                                                 vá téma
1    Chápať význam Moja    Moja rodina Poslanie a funkcie rodiny. Rodina. Funkcie rodiny  Občianska     Práca      Učebni
1    rodiny    pre rodina                                  výchova      s dokumentm   ca
    človeka          Vzťahy v rodine, roly členov rodiny. Spoločenské roly      Triednická    i a zákonmi.  Doku
1    a spoločnosť                                       hodina      Dohovor     menty
    Riadiť    sa     Normy a pravidlá, práva a povinnosti členov rodiny       Maďarčina,    o právach
1    pravidlami        Práva a povinnosti rodičov. Práva a povinnosti detí       slovenčina    dieťaťa.
    v rodine                                                  Zákon
1    Oboznámiť sa       História mojej rodiny, zvyky a tradície                      o rodine
1    s dokumentami       Rodostrom. Zvyky a tradície rodiny
2    a zákonmi   o                                              Rozprávanie
1    rodine          Komunikácia v rodine
                 Verbálna komunikácia. Neverbálna komunikácia                   Vytvorenie
1                                                          rodostromu
1                 Problémy rodinného ţivota a ich riešenie                     Skupinová
1                                                          práca
1                 Krízy v rodine                                  Práca   vo
                                                          dvojiciach
                 Zdravý spôsob ţivota. Zdravý ţivotný štýl

                 Voľný čas v mojej rodine. Voľný čas

                 Naši príbuzní, priatelia, susedia. Širšia rodina. Medziľudské

                                  197
               vzťahy

               Generačné problémy v rodine

               Dokumenty a Zákon o rodine

6  Riadiť    sa Trieda Sociálne vzťahy v našej triede. Osobnosť. Spolupráca. Pravidlá  Občianska  Vytvorenie   Kronik
  pravidlami    a škol spolupráce v triede                       výchova   triedneho   a školy
1  v kolektíve a  a                                    Triednická  poriadku
1  Interpersonálne     Práva a povinnosti ţiakov v triede - triedna samospráva     hodina    Symbol
1                                                     školy, triedy.
               Práva a povinnosti ţiakov v škole – školská samospráva           Logo

2               Mimo vyučovacia a mimoškolská činnosť                    Vytvorenie
               Naša škola                           Dejepis   triednej
1               História a súčasnosť školy. Symboly školy (logo, hymna)           kroniky
               minulosť našej školy                            Práca
               školská kronika                               v menších
                                                     skupinách
               Naša pani učiteľka, pán učiteľ                       Tímová práca
               Typológia osobnosti učiteľov a ich pracovný štýl1  Rozvíjanie    Vzdel  Vzdelávanie ako hodnota                           Rozprávanie
1  tvorivosti    anie                                        ,vyplňovanie
1  Naučiť    sa      Čím by som chcela, chcel byť. Povolanie. Zamestnanie.            testov
  vypracovať        Rodinné tradície v povolaniach.                       Esej – čím by
2  projekt                                                som chcela


                                198
                 Školský systém v Slovenskej republike                      byť
1                Typy a stupne škôl. Povinná školská dochádzka.

2                Školský systém v Európe
                 Typy a stupne škôl vo vybraných štátoch EÚ (kritériá výberu:                  Projekt
                 projekt Comenius).                                       – škola
                                                                 budúcn
                 Ţivot ţiaka základnej školy u nás – v zahraničí, na dedine                   osti
                 a v meste
                 Reţim dňa. Výchova, vyučovanie. Voľnočasové aktivity

                 Škola budúcnostiObčianska výchova –
6. ročník
Počet hodín týţdenne: 1
Počet hodín ročne: 33
Stupeň vzdelania: ISCED2 niţšie stredné vzdelanieCiele,  špecifické Tematický     Téma                Predmet,        Metódy a formy  Učebné zdroje  Počet
kompetencie     celok                        medzipredmetové                     hodín
                                     vzťahy,Prierezová
                                     téma
                                 199
Poznať    históriu        História a súčasnosť mojej obce Dejepis, biológia, Návšteva          Učebnica,
a súčasnosť   našej Moja obec,                   triednická hodina obecného úradu       Leták
                  Kronika a erb mojej obce
obce a regiónu    región,                              Prechádzka   po     o Svätom Petri
           vlasť,    Významné osobnosti mojej obce            dedine/ pozorovať     internet
Podporiť toleranciu Európska únia                            kultúrne pamiatky              17
medzi národmi EÚ          Na čo som hrdá/hrdý v mojej obci          našej obce/
                  a jej okolí /pamiatka, príroda/
                                            Práca s počítačom/
                  Verejný, kultúrny a spoločenský           európska únia/
                  ţivot v našej obci

                  Môj región                        Slohová   práca
                                               o významných
                  Moja vlasť                        osobnostiach našej
                                               obce
                  Európska únia

                  Prepojenie   národnej  identity
                  s európskou identitou


                  Ľudská psychika
                  Osobnosť               Triednická hodina  Hry         Učebnica
Uplatniť poznatky Vnútorný                                  Vyplňovanie     Sociometrické
                  Proces učenia sa
o socializácii   pri a vonkajší                               sociometr. testov  testy
svojom včleňovani ţivot jedinca   Psychológia v kaţdodennom ţivote             Rozhovor
sa do sociálnych
skupín               Vytváranie sociálnych vzťahov
Naučiť     ţiakov        jednotlivca v širšom prostredí                                 16


                                 200
      ovládať
      v kaţdodennom                   Sociálne skupiny
      ţivote   základné                Sociometria skupiny
                               Sociálne vzťahy v triede
      komunikačné
                               Sociálne zručnosti
      zručnosti a riešenie
      konfliktov
      Občianska výchova –
      7. ročník
      Počet hodín týţdenne: 1
      Počet hodín ročne: 33
      Stupeň vzdelania: ISCED2 niţšie stredné vzdelanie
      Občianska náuka – 7. ročník – ISCED2

 Ciele, špecifické kompetencie                        Tematický okruh   Téma            Medzip Metódy a   Učebné  Počet
                                                               redmeto formy    zdroje  hodín
                                                               vé
                                                               vzťahy
Upevniť vedomosti a zručnosti zo šiesteho ročníka              Úvodná hodina    Opakovanie učiva          Skupinov       1
                                                                   á práca
 Poznať základné znaky ľudskej spoločnosti                  Sociálne vzťahy v  Spoločnosť, jej vznik ,   Dejepis Rozhovor  Učebnica 9
 Rozčleniť ľudskú spoločnosť na jednotlivé typy štruktúr                     vývoj a charakteristika
 Rozlíšiť veľké spoločenské skupiny od malých
                                       spoločnosti     Štruktúra spoločnosti    Náboţen Premietan  Počítač
                                                 a sociálne vzťahy v nej   ská   ie filmu  Film
 Vysvetliť význam príslušnosti k soc. Skupine pre ţivot jednotlivca
                                                 Veľké     spoločenské
 Vysvetliť nutnosť soc. zmien                                                výchova Práca na  Interaktí
                                                 skupiny
 Vysvetliť príčiny a dôsledky migrácie
                                                 Sociálne zmeny v          počítači  vna

                                            201
Orientovať sa v národnom a v etnickom zloţení obyvateľstva                     spoločnosti a ich príčiny         Práca vo tabuľa
Vedieť vymenovať rasy a ich znaky, zdôrazňovať tolerantnosť voči rasám,              Prirodzený pohyb
národom a národnostiam, posilňovať národnú identitu                        obyvateľstva                dvojiciac
                                                  Štruktúra obyvateľstva,          h
Poznať hlavné náboţenstvá, chápať úlohy náboţenstva, odlíšiť sekty od
                                                  rasy, národy
náb. org., zdôrazňovať toleranciu voči náboţenstvám iných ľudí                   Štruktúra obyvateľstva –          Skupinov
Chápať kultúru ako výsledok činnosti ľudskej spoločnosti, chápať hodnoty              náboţenstvo
jednotlivých kultúr, prejaviť hrdosť na svoje kultúrne hodnoty
                                                                       á práca
                                                  Kultúra, multikultúrnosť
Poznať príčiny konfliktov medzi spoločenskými skupinami, vedieť vysvetliť             Sociálne     a politické
význam soc. hnutí pre jednotlivca, poznať príčiny a dôsledky vojen                 napätia    v spoločnosti,
a terorizmu.                                            vojny, terorizmus
Vysvetliť vzťah medzi občanom a štátom. Poznať vznik a vývoj        Občiansky ţivot, ako  Občan, občianstvo        Dejepis
občianstva. Vedieť vymenovať znaky štátu prospešného pre občana.      proces formovania   Proces      formovania
                                                                  Triednic
Poznať korene občianskej spoločnosti. Porovnať postavenie          Demokracie       občianskej spoločnosti
                                                  Vznik štátu           ká              21
občanov v Aténskej demokracii a Rímskej republike.
                                                  Právny štát           hodina
Vedieť pouţiť informácie z dejepisu o vzniku štátov. Vysvetliť pojem    2 hodiny projektu   Ústava      Slovenskej
štát. Vymenovať znaky štátu.
                                      občianska       republiky
Poznať korene právneho štátu v antickej spoločnosti. Vymenovať                   Kto nám vládne /štátna
znaky právneho štátu. Vedieť v konkrétnych situáciách rozlišovať či     participácia      moc/
ide o právny štát.                                         Kto nám vládne
Chápať význam ústavy pre riadenie štátu. Poznať obsah Ústavy SR.                  Demokracia, jej vznik
Vymenovať orgány štátnej moci. Zdôvodniť, prečo je II. Hlava Ústavy                a vývoj
SR pre občanov najdôleţitejšia                                   Princípy demokracie
                                                  Čo je a nie demokracia
Chápať význam ústavy pre riadenie štátu. Poznať obsah Ústavy SR.
                                                  Voľby, volebné právo
Vymenovať orgány štátnej moci. Zdôvodniť, prečo je II. Hlava Ústavy
                                                  Parlamentné, komunálne
SR pre občanov najdôleţitejšia.                                  voľby
Vysvetliť, ako a prečo vzniká štátna moc. Vymenovať orgány štátnej                 Štátna        správa,
moci. Vymenovať úlohy parlamentu.                                 samospráva
Vymenovať, kto a ako vykonáva moc v štáte. Poznať základné                     Čo sú ľudské práva
právomoci prezidenta. Poznať význam súdov.                             a slobody
Vysvetliť význam slova demokracia. Poznať korene demokracie.                    a prečo sa o nich učíme
Vysvetliť priamu a nepriamu demokraciu a uviesť príklady.                     Základné     dokumenty
                                                  ľudských práv
Vymenovať princípy demokracie. Posúdiť podľa konkrétnych situácií
                                                  Patria aj deťom ľudské
stav demokracie v krajine.
                                                  práva?
Vedieť, ako môţu občania ovplyvňovať riadenie štátu. Rozumieť                   Niet práv bez povinnosti
pojmu politická pluralita.                                     a zodpovednosti


                                             202
Vysvetliť čo znamená všeobecné a rovné volebné právo. Vysvetliť       Záujmové    a občianske
význam slobodných volieb v demokratickej spoločnosti.            aktivity ,
Poznať rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami.          činnosť   mimovládnych
                                       organizácií
Zaujímať sa o komunálne voľby v obci.
                                       Dobrovoľnícka
Rozlíšiť orgány štátnej moci od samosprávnych orgánov. Poznať
                                       a charitatívna činnosť
starostu svojej obce. Zaujímat sa o činnosť obecnej samosprávy.       Triedny, ţiacky a školský
Vymenovať základné ľudské práva a slobody. Vyhľadávať v Ústave        parlament
SR -II. Hlava jednotlivé skupiny práv. Vedieť zdôvodniť, prečo sa      Obvodný ţiacky parlament
učíme o právach.                               Občianska    participácia
Poznať základné dokumenty ľudských práv. Poznať inštitúcie          v obci
ochraňujúce ľudské práva.
Poznať svoje práva. Posúdiť situácie kedy sú práva detí porušované.
Vedieť, na ktoré inštitúcie sa môţe obrátiť pri porušovaní svojich
práv.
Chápať spätosť a povinností. Uplatňovať zodpovednosť voči
právam ostatných v beţnom ţivote.
Poznať najdôleţitejšie mimovládne organizácie v SR. Rozlišovať
medzi občianskymi aktivitami.
Chápať podstatu dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti. Zaujímať sa
o moţnosti pomáhať ako dobrovoľník. Angaţovať sa vo svojom
uţšom prostredí (škola, krúţky..). Organizovať pomoc tým, čo ju
potrebujú.
Poznať funkcie a právomoci obidvoch parlamentov. Zaujímať sa o
ich činnosť, aktívne sa zapája do spolupráce. Poznať meno
predsedu školského parlamentu.
Poznať fungovanie obvodného ţiackeho parlamentu. Vedieť, kto
zastupuje ich školský ţiacky parlament v obvodnom parlamente.
Zaujímať sa o aktivity obvodného ţiackeho parlamentu (vie, ţe sa
pripravuje na aktívny občiansky ţivot v dospelosti).
Získavať zručnosti občianskeho ţivota.
                                    203
Občianska výchova –
8. ročník
Počet hodín týţdenne: 1
Počet hodín ročne: 33
Stupeň vzdelania: ISCED2 niţšie stredné vzdelanie

Mesiac   Ciele                                 Téma                    Počet
                                                               hodín
september Ţiaci sa oboznamujú so základnými pojmami, ktoré sú nevyhnutné na    Úvod do vyučovania občianskej výchovy v 8. 1
     pochopenie pojmu občan a chápanie vzťahu občan a štát. Oboznamujú    ročníku
     sa so základnými ľudskými právami a slobodami, s právami dieťaťa a   Človek - občan – štát
     postupne si vytvárajú predstavu o svojich právach a povinnostiach ako  Občan a štát                3
     občanov demokratického štátu.                      Ústava ako základný zákon štátu - Ústava SR

október                                      Človek - občan – štát           4
                                         Zákonodarné orgány štátnej moci
                                         Výkonné orgány štátnej moci a správy
november                                     Človek - občan – štát           4
                                         Územná štátna správa a samospráva
                                         Štátny rozpočet, príjmy a výdavky, dane
december                                     Človek - občan – štát           3
                                         Súdy a prokuratúra
                                         Poslanie armády a polície v spoločnosti
január                                      Človek - občan – štát           3
                                         Ústava a základné ľudské práva a slobody
                                         Všeobecná deklarácia ľudských práv                                  204
február                                     Človek - občan – štát              3
                                         Deklarácia práv dieťaťa
                                         Práva menšín
                                         Zákon o rodine
marec                                      Človek - občan – štát              1
                                         Ochrana spotrebiteľa              1
                                         Exkurzia
apríl    Tematický celok je zameraný na vysvetlenie funkcie právnych a    Význam právnej výchovy pre mladého člověka   3
      mravných noriem v ţivote spoločnosti a jednotlivca, na vysvetlenie  Význam mravných a právnych noriem
      významu zákonov, nariadení a vyhlášok pre reguláciu správania    v společnosti
      občanov.                               Význam   zákonov,   nariadení, vyhlášok,
      Ţiaci sa oboznamujú s právnym systémom a odvetviami práva, s     záväzných nariadení pre reguláciu správania
      právami a povinnosťami občanov, s právnou prevenciou a právnou    jednotlivca, skupiny, spoločnosti
      zodpovednosťou mladistvých. Učia sa, kde a ako si môţu vybaviť
      základné občianske dokumenty.
máj                                       Význam právnej výchovy pre mladého člověka 4
                                         Právny systém, odvetvia práva
                                         Spätosť práv a povinností občanov, výchova k
                                         zodpovednosti za vlastné onanie
                                         Právna prevencia
jún                                       Význam právnej výchovy pre mladého člověka 1
                                         Vybavovanie občianskych dokumentov (rodný
                                         list, preukaz totožnosti, sobášny list)
                                         Návšteva obecného úradu           2

Občianska výchova –
9. ročník

                                 205
Počet hodín týţdenne: 1
Počet hodín ročne: 33
Stupeň vzdelania: ISCED2 niţšie stredné vzdelanieMesiac   Ciele                               Téma                      Počet
                                                              hodín
september                                  Úvod do vyučovania občianskej výchovy v 9. 1
                                       ročníku
                                       Základná ekonomická orientácia
                                       Základné pojmy - ľudské potreby        3
     Ţiaci si osvojujú základné ekonomické pojmy, ktoré sú nevyhnutné statky a služby, výroba,
     pre chápanie základných ekonomických vzťahov, v ktorých ţiaci ţijú práca, pôda
     a budú sa s nimi stretávať v praktickom ţivote.
október                                   Základná ekonomická orientácia         4
                                       Ekonómia a ekonomika
                                       princípy stratégie trvalo udržateľného života
november                                   Základná ekonomická orientácia         4
                                       Národné hospodárstvo
                                       Základné   formy   podnikania,  súkromné
                                       podnikanie
december                                   Základná ekonomická orientácia         3
                                       Základné   formy   podnikania,  súkromné
                                       podnikanie
                                       Peniaze, banky a peňažné ústavy
január                                    Základná ekonomická orientácia         3
                                       Ako hospodárime v rodine a štáte
február                                   Základná ekonomická orientácia         2

                                206
                                       Sociálna politika štátu
                                       Globálne problémy ľudstva        1
                                       Vznik a podstata globálnych problémov
marec  Ţiaci sa učia chápať podstatu a príčiny globálnych problémov ľudstva, Globálne problémy ľudstva        4
    oboznamujú sa s moţnosťami ich riešenia na úrovni celého ľudstva, Militarizácia svetového hospodárstva
    jednotlivých štátov, konkrétnych inštitúcií, ale najmä s vlastnými Ekologické problémy sveta
    moţnosťami ţiakov v kaţdodennom občianskom ţivote.
    Spoznávajú moţnosti tvorby a ochrany ţivotného prostredia.
apríl                                     Globálne problémy ľudstva        3
                                       Vzťah ekológie a ekonomie
                                       Energetické a surovinové problémy
máj                                      Globálne problémy ľudstva        2
                                       Problémy výživy ľudstva a demografické
                                       problémy                 1
                                       Civilizačné choroby 20. storočia
                                       Beseda pracovníkom úradu práce
jún                                      Beseda s podnikateľom          2
                              207
Matematika a práca s informáciami

17 Predmet: Matematika


17.1 Ciele učebného predmetu:
   Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ a v 5.ročníku osobitne je, zavŕšiť
dôleţité obdobie v procese vyučovania matematiky, v ktorom prevládalo vytváranie nových
poznatkov a zručností na skúsenostnej báze s vyuţívaním induktívnej metódy. Je to zároveň
aj začiatok novej etapy učenia sa matematike, keď ţiak postupne získava schopnosti pouţívať
matematiku v svojom budúcom ţivote.
Matematika má v systéme vzdelávania kľúčové postavenie predovšetkým preto, ţe výrazne
rozvíja myslenie ţiakov. Učí ich robiť analýzu aj syntézu, vyslovovať hypotézy, dokazovať a
overovať ich správnosť praxou. Vedie ich k racionálnej práci, deduktívnemu spôsobu
myslenia, k presnej a stručnej formulácii myšlienok, učí ich osvojiť si matematickú
symboliku ako ďalší prostriedok vyjadrovania.
Matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať
a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Ţiak by mal spoznať
matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a ako dôleţitý nástroj pre spoločenský pokrok.
  Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umoţniť ţiakom, aby získavali nové
vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým
kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli pouţívať rôzne
spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju
schopnosť orientácie v rovine a priestore.
Výsledkom vyučovania matematiky by malo byť získanie schopnosti čítať s porozumením
súvislé texty obsahujúce čísla a výrazy, vyznať sa textoch obsahujúcich tabuľky grafy
a diagramy, naučiť sa algoritmického myslenie a vyuţívať toto myslenie v daných ţivotných
situáciách, naučiť sa prezentovať výsledky svojej práce, naučiť sa logického myslenia
a hľadanie logického postupu a systematickosť pri riešení problémov. Ďalším základným
cieľom by malo byť naučiť ţiakov ako vyuţívať moderné technológie pri hľadaní informácií,
ktoré zrýchlia a skvalitňujú výsledky a riešenia problémov.


17.2 Obsah vzdelávania učebného predmetu
                      208
Matematika /
5. ročník
Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 5 hodín týţdenne, 132 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


     Ciele              Okruh    téma                          Predmet,   M  Uče počet
                                                       medzipredme etó  bné hodín
                                                       tové vzťahy, dy  zdro
mesiac
                                                       Prierezová    je
                                                       téma
     Rozvíjanie    pohotového   Počtové   Násobenie a delenie spamäti mimo obor násobilky                26
     počítania      spamäti  výkony   v obore do 100. Delenie so zvyškom v obore do 100.
     v prípadoch, kde rýchlosť    v obore   Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom
     počítania spamäti je väčšia   do 10 000  a v jednoduchých prípadoch aj spamäti v obore do
     ako   pri  počítaní  na        10 000. Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj
     kalkulačke.                 dvojciferným číslom. Kontrola správnosti výpočtu.
     Rozvíjanie algoritmického          Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.
     myslenia ţiakov.
     Získanie      skúseností  Geometri  Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich     Matematika      28
     s rovinnými a priestorovými   a      porovnanie, kruh, kruţnica. Vytváranie rovinných    Geografia –
     útvarmi. Pociťovanie celého   a meranie  útvarov rysovaním kolmíc a rovnobeţiek. Meranie dĺţky  Geografické
     útvaru a jeho častí.      ,  uhol  úsečky, súčet a rozdiel dĺţok úsečiek, násobok dĺţky  súradnice


                                    209
Rozvíjanie    schopnosti   a jeho    úsečky. Stavba telies zo stavebnicových kociek na
stanovenia polohy.       velikosť,  základe   stanovených   podmienok.  Zväčšovanie
Dbať na presnosť pri      operácie s  a zmenšovanie geometrických tvarov vo štvorcovej sieti.
meraniach, úhľadnosť pri    uhlami    Obvod trojuholníka , štvorca a obdĺţnika. Obsah štvorca,
rysovaniach a na rozvíjanie         obdlţníka a obrazcov zloţených s týchto útvarov.
jemnej motoriky rúk             Premena jednotiek obvodu aobsahu.
                       Uhol a jeho veľkosť, stupeň (minúta). Odhad a meranie
                       veľkosti uhla. Priamy, pravý, ostrý
                       a tupý uhol. Údaje vyjadrené pomocou veľkosti uhlov
                       (azimut, zemepisná šírka a dĺţka).
                       Triedenie trojuholníkov podľa veľkosti ich uhlov.
                       Vrcholové a susedné uhly. Striedavé
                       a súhlasné uhly pri rovnobeţkách.

Ďalšie rozvíjanie nazerania   Vytvoreni  Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. Počítanie po    26
ţiakov na vzťah reality     e oboru   desať tisícoch, tisícoch, stovkách. Čítanie a písanie
a matematiky          prirodzen  prirodzených čísel. Rád číslice v zápise prirodzeného
prostredníctvom    lepšej  ých čísel  čísla, porovnanie,
orientácie ţiakov medzi     do a nad   usporiadanie, zaokrúhľovanie, zobrazovanie na číselnej
veľkými číslami. Dotvorenie   milión,   osi. Vzťahy medzi číslami, susedné čísla, párne, nepárne
správnej    interpretácie  desatinné  čísla Rímske číslice. Riešenie slovných úloh.
zaokrúhleného čísla.      čísla    Desatinné číslo, rád číslice v jeho zápise, porovnanie,
oboznámenie        sa        usporiadanie,    zaokrúhľovanie,    zobrazovanie
s desatinnými číslami            desatinných čísel na číselnej osi
Bliţšie  zoznámenie   sa  Počtové   Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, písomne  26
s princípom       práce  výkony    a na kalkulačke (písomne hlavne kvôli pochopeniu
kalkulačiek     a hlbšie  s prirodze  princípu). Násobenie a delenie prirodzených čísel
zamyslenie sa nad poradím    nými     spamäti (v obore do     100, mimo obor do 100


                                 210
počtových      výkonov   číslami   s násobkami 10, 100, atď. ), písomne dvojcifernými
v kontexte so skúmaním ich          a trojcifernými deliteľmi aj so zvyškom. Na kalkulačke
vlastností (komutatívnosť,          všetky prípady delenia vrátane delenia so zvyškom.
asociatívnosť,                Znaky deliteľnosti 2, 3, 5, 10. Sčítanie a odčítanie, resp.
distributívnosť) a pri ich          násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie,
vyuţívaní pre racionálnejší          vyuţitie tejto vlastnosti pri riešení jednoduchých úloh
postup počítania. Rozvíjanie         ako propedeutiku riešenia rovníc. Dohoda o poradí
schopnosti ţiakov odhadnúť          počtových výkonov, porovnanie s poradím operácií na
výsledok počtového výkonu,          kalkulačkách pouţívaných ţiakmi. Propedeutika
ako    metódy    skúšky        počítania s pribliţnými (zaokrúhlenými) číslami.
pribliţnej presnosti výpočtu.
Rozvíjanie    pozorovacej   Kombinat   Zhromaţďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie      26
a analytickej   schopnosti.  orika  a  údajov. Pravdepodobnostné hry, pokusy, pozorovania.
Rozvíjanie    štatistického  logika -   Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch.
a pravdepodobnostného      Riešenie   Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.
nazerania ţiakov         aplikačný  Všeobecné výroky a kvantifikátory (všetci, aspoň jeden,
                 ch úloh   práve, najmenej, najviac, nikto, …). Objav negácie
                 a úloh    jednoduchých kvantifikovaných výrokov.
                 rozvíjajúc
                 e
                 špecifické
                 matemati
                 cké
                 myslenie
                                  211
Matematika /
6. ročník

Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 5 hodín týţdenne, 165 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
Základné učivo (130 h)
1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 5. ročníka (15 h)
2. Celé čísla, operácie s celými číslami (25 h)
3. Objem a povrch kvádra a kocky (15 h)
4. Deliteľnosť prirodzených čísel (18 h )
5. Trojuholník (14 h)
6. Zlomky (15 h)
7. Rovnobeţnosť.Rovnobeţník, lichobeţník (18 h)
8. Kombinatorika v úlohách (l0 h)
 Písanie a oprava štvrťročných prác (8 h)
 Na posilnenie tematických celkov základného učiva, alebo
 na témy rozširujúceho učiva zostáva 27 h.
 Odporúčané témy rozširujúceho učiva
1. Riešenie slovných úloh s vyuţitím najmenšieho spoločného    násobku a najväčšieho
spoločného deliteľa dvoch čísel.
2. Topografické práce v teréne.
3. Elementárne poznatky z logiky (napr. matematická veta)
4. Voľné rovnobeţné premietanie.
                      212
mesiac Ciele              Okruh        téma                    Predmet,   Metódy Učebné   počet
                                                    medziprm       zdroje   hodín
                                                    vzťahy,
                                                    Prier. téma
    Opakovanie   učiva   z V.          Sčítanie a odčítanie desatinných čísel.               učebnice  20
    ročníka.                     Násobenie a delenie mocninami 10.                  výukový
                             Geometria a meranie, uhol a jeho veľkosť,              software
                             operácie s uhlami
                                                               internet
                             Obvod a obsah rovinných útvarov -
                             obdĺţnik, štvorec.
                             Počtové výkony s prirodzenými číslami
    Rozvíjanie     pohotového  Počtové výkony s Násobenie a delenie desatinných čísel                učebnice  20
    počítania spamäti v prípadoch,  desatinnými   (spamäti a písomne,                         výukový
    kde rýchlosť počítania spamäti  číslami     jednoduché úlohy slúţiace predovšetkým na              software
                             pochopenie princípu spamäti, ostatné
    je väčšia ako pri počítaní na                                             internet
                             výpočty
    kalkulačke.                    hlavne na kalkulačke). Sčítanie a odčítanie,
    Rozvíjanie   algoritmického          resp. násobenie a delenie ako navzájom
    myslenia ţiakov                  opačné operácie, vyuţitie tejto skutočnosti
                             pri riešení jednoduchých úloh ako
                             propedeutika
                             rovníc. Násobenie a delenie mocninami 10,
                             premena jednotiek dĺţky, hmotnosti,
                             obsahu.
                             Objav   periodičnosti  podielu  dvoch
                             prirodzených čísel.
                                    213
Získanie       skúseností Kváder a kocka  Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru     Fyzika –    učebnice  20
s rovinnými   a priestorovými          (voľné    rovnobeţné    premietanie,   hustota    výukový
útvarmi. Pociťovanie celého            perspektíva).                         software
                         Obrazy kvádra a kocky vo voľnom
útvaru a jeho častí.                                               internet
                         rovnobeţnom premietaní, viditeľnosť hrán.
Rozvíjanie      schopnosti         Telesá
zostavovania     zloţitejších         zloţené z kvádrov a kociek, ich
priestorových      útvarov         znázorňovanie, pôdorys a bokorys, úlohy na
z jednoduchých, ako kocka a            rozvoj
kváder.                      priestorovej predstavivosti. Sieť kvádra a
                         kocky. Objem kvádra a kocky. Jednotky
                         objemu
                         a ich premena. Povrch kvádra a kocky.
Vytváranie pojmu zlomku Zlomky          Zlomok, znázornenie zlomkovej časti celku.   Fyzika –    učebnice  25
a vzťahu medzi zlomkom              Rovnosť zlomkov, ich krátenie a         hustota    výukový
prirodzeným    číslom   a         rozširovanie.                  premena    software
desatinným číslom                 Porovnávanie zlomkov s rovnakými
                                                 jednotiek   internet
poznať a funkčne vyuţívať             čitateľmi alebo rovnakými menovateľmi.
                         Sčitovanie                   času
rôzne spôsoby kvantitatívneho
vyjadrenia celok – časť              a odčítavanie zlomkov s rovnakými
                         menovateľmi,   sčítanie  a  odčítanie
Hlbšie zamyslenie sa nad
                         prevodom na
poradím počtových výkonov             spoločný menovateľ (nie nevyhnutne
v kontexte so skúmaním ich            najmenší), objav kríţového pravidla.
vlastností   (komutatívnosť,          Násobenie
asociatívnosť, distributívnosť)          a delenie zlomku prirodzeným číslom
a pri ich vyuţívaní pre              (ostatné výpočty prevaţne prevodom na
racionálnejší postup počítania.          desatinné
                         čísla). Interpretácia násobenia a delenie
                         zlomkom ako výpočtu zlomkovej časti z
                         čísla. Vzťah medzi
                         zlomkom a desatinným zápisom. Zloţený
                         zlomok.

Ţiaka naučiť spoznať, popísať, Trojuholník,    Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej  Informatika-  učebnice  16


                               214
pomenovať,      načrtnúť, zhodnosť      jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou     Imagine  výukový
narysovať a zostrojiť základné trojuholníkov    trojuholníkov.   Objav   trojuholníkovej      software
rovinné                      nerovnosti a veľkosti súčtu vnútorných         internet
útvary ako trojuholník a jeho           uhlov
typy a naučiť mu vlastnosti            trojuholníka.    Rovnoramenný      a
tohto útvaru.                   rovnostranný trojuholník, objav niektorých
                          ich základných
Dbať   na  presnosť   pri
                          vlastností. Výška trojuholníka, niektoré
meraniach, úhľadnosť pri              ďalšie konštrukčné úlohy (zamerané
rysovaniach a na rozvíjanie            predovšetkým
jemnej motoriky rúk                na otázku jednoznačnosti konštrukcie a
                          rozvoj schopnosti čítať s porozumením).
Ţiaka naučiť spoznať, popísať, Rovnobežníky,    Rovnobeţníky a ich základné vlastnosti         učebnice  15
pomenovať,      načrtnúť, lichobežníky   a vyplývajúce z rovnobeţnosti. Lichobeţník,       výukový
narysovať a zostrojiť základné mnohouholníky    pravouhlý a rovnoramenný lichobeţník,         software
rovinné                      objav niektorých ich vlastností. Jednoduché
                                                     internet
útvary ako lichobeţník a jeho           konštrukcie rovnobeţníkov, lichobeţníka a
typy.                       mnohouholníkov vyuţívajúce rovnobeţnosť
Naučiť skladanie a rozklad             a rozklad na trojuholníky
mnohouholníkov        z
trojuholníka
Dbať   na  presnosť   pri
meraniach, úhľadnosť pri
rysovaniach a na rozvíjanie
jemnej motoriky rúk
Rozvíjanie    pozorovacej Kombinatorika,    Ďalšie   kombinatorické    úlohy   a      učebnice  16
a analytickej   schopnosti. pravdepodobnosť, pravdepodobnostné hry. Plánovitý zber           výukový
Rozvíjanie    štatistického štatistika     údajov a ich                      software
a pravdepodobnostného      Úlohy rozvíjajúce systemizácia.                     internet
                 logiku      Práca s textami typu jednoduchých
nazerania ţiakov                  návodov, posúdenie ich jednoznačnosti.
                          Vytvorenie
                          návodu.


                                 215
Matematika /
7. ročník

Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 4 hodín týţdenne, 135 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

mesiac  Ciele                    Okru  téma                       Predmet,  Me  Učeb  počet
                            h                            medzipre  tód  né   hodín
                                                        dmetové   y   zdroj
                                                        vzťahyPr     e
                                                        ierezová
                                                        téma
septem  Opakovanie učiva z VI. Ročníka.           - Operácie s desatinnými číslami (sčítanie,            Učeb  20
 ber -                            odčítanie, násobenie, delenie atď).                nice
október                            - Kváder a kocka. Obrazy kvádra a kocky.             Výuk
                                                        Fyzika -     ový
                               Objem a povrch kvádra a kocky. Jednotky              soft
                                                        premena
                               objemu a povrchu                 jednotiek     ware
                               a ich premena.                  Výtvarná     Inter
                               - Zlomok, rovnosť zlomkov, ich krátenie     výchova      net
                               a rozširovanie. Základný tvar zlomku.
                               Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov. Operácie
                               zo zlomkami (sčítanie, odčítanie, násobenie,
                               delenie atď.). Počítanie so zlomkami prevodom
                               na desatinné čísla
                               - Konštrukcia trojuholníka. Tipy trojuholníka,
                               Výška a ťaţnice trojuholníka.
                               -  Základné   vlastnosti a konštrukcia
                               rovnobeţníkov, lichobeţníkov.

                                216
Október                                 Záporné čísla                   Fyzika  -  Učeb  25
  -                              Celé                            teploty    nice
                                čísla  Navzájom opačné čísla. Usporiadanie celých
novemb                                                                 Výuk
 er
                                    a desatinných čísel a ich zobrazenie na             ový
                                    číselnej osi. Sčitovanie a odčítavanie celých a         soft
                                    desatinných čísel, násobenie a delenie             ware
                                    záporného čísla kladným.                    Inter
                                                                    net
Decemb  Propedeutika premennej a rovníc           Výraz,                           Fyzika –   Učeb  25
 er -                             rovnic                           vyjadreni   nice
     Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne   a
Január                                                          e       Výuk
     rovnice (napr. úlohy na rozdeľovanie :                                     neznáme    ový
     jeden má o 2 viacej, 2krát viacej, o 2/3 viacej, o                               j   zo   soft
     23 % viacej ako druhý) bez formalizácie do                                   vzorca    ware
     podoby rovnice: úvahou, metódou pokus-omyl a                                         Inter
     pod. Overenie, či dané číslo je riešením                                           net
     slovnej úlohy. Zápis vzťahov vychádzajúcich z
     jednotlivých operácií (napr. súčin dvoch čísel
     je 100), z porovnávania (o 12 kg ľahší, dvakrát
     ťaţší, o tretinu väčší, o 24 % lacnejší).
     Dopočítavanie    chýbajúcich    údajov  v
     jednoduchých vzorcoch, vyjadrenie neznámej zo
     vzorca. Výrazy s premennými, dosadzovanie
     čísel za jednotlivé premenné. Vyuţitie úloh na
     priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku
     funkcií.
Február  Vedieť vysvetliť pojmy pomer, prevrátený       Pomer  Pomer, prevrátený pomer, postupný pomer, plán,         Učeb  20
- marec                            .    mapa, mierka plánu a mapy, rozdeľovanie celku v         nice
     pomer, postupný pomer. Vedieť zapísať a upraviť   Priam
                                    danom pomere. Riešenie úloh. Priama a nepriama  Environ    Výuk
     daný pomer. Deliť dané číslo (mnoţstvo) v      aa
                                    úmernosť. Jednoduchá trojčlenka. Rovnica     mentálna   ový
                                nepria
     danom pomere. Zväčšiť (zmenšiť) dané číslo v     ma    a tabuľka úmernosti. Vyuţitie priamej úmernosti  výchova    soft
                                                                    ware
     danom pomere. Chápať postupný pomer ako       úmern  v praxi (kontextové a podnetové úlohy).
                                osť                                   Inter
     skrátený zápis jednoduchých pomerov. Vedieť                                          net                                     217
      zapísať a upraviť postupný pomer. Riešiť
      primerané jednoduché slovné úlohy na pomer
      rôzneho typu a praktické úlohy s pouţitím mierky
      plánu a mapy
      Riešiť úlohy s vyuţitím vzťahu v priamej a
      nepriamej úmernosti. Riešiť úlohy z praxe na
      priamu a nepriamu úmernosť. Riešiť úlohy
      jednoduchou (aj zloţenou) trojčlenkou.
Apríl  -  Vedieť vypočítať 1 percento (%) ako stotinu základu.          Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu    Informati  Učeb  25
máj     Rozlíšiť, pomenovať a vypočítať základ. Rozlíšiť,       Perce  percent, počet percent. Promile. Pouţitie promile  ka      nice
                                      ntá
      pomenovať a vypočítať hodnotu časti prislúchajúcej           v praxi. Vzťah percent (promile), zlomkov      Zemepis,   Výuk
                                          a desatinných čísel.                Dejepis-   ový
      k počtu percent a vedieť uplatniť dané vedomosti pri riešení
                                                                    Kruhové   soft
      jednoduchých slovných úloh z praktického ţivota. Vedieť         Znázorňovanie časti celku a počtu percent
                                                                    a stĺpcov  ware
      vypočítať počet percent, ak je daný základ a časť           vhodným diagramom.
                                                                    é      Inter
      prislúchajúca k počtu percent. Vedieť vypočítať základ,        Kruhový diagram, stĺpcový diagram, časť       diagramy   net
      keď poznáme počet percent a hodnotu prislúchajúcu           celku, percento, počet percent, odhad,...
      k tomuto počtu percent Vedieť vypočítať 1 promile (‰)         Istina, úrok, jednoduché úrokovanie, úroková
      ako tisícinu základu. Poznať vzťah medzi zlomkami,           Miera, štatistické údaje, tabuľky, diagramy,
      percentami a desatinnými číslami. Vedieť vypočítať %,         grafy, kurzový lístok, valuty,...
      10%, 20%, 25%, 50% bez prechodu cez 1%.Vedieť čítať
      údaje z diagramov (grafov) a zapísať znázornenú časť
      celku percentom a počtom promile a opačne. Vedieť
      znázorniť na základe odhadu časť celku (počtu percent,
      počtu promile) v kruhovom diagrame. Porovnávať viacero
      časti z jedného celku a porovnanie zobraziť vhodným
      stĺpcovým aj kruhovým diagramom. Vedieť zostrojiť
      kruhový alebo stĺpcový diagram z údajov z tabuľky.
      Vypočítať hľadanú istinu. Vedieť riešiť primerané slovné
      úlohy a podnetové úlohy z oblasti bankovníctva
      a finančníctva, v ktorých sa vyskytujú    ako  podnet
      štatistické dáta (v tabuľkách, diagramoch)
Jún     Vypisovať všetky moţnosti podľa určitého            Kombi  Dáta, údaje, prvky, predmety, skupiny,       Informatik  učeb  15


                                           218
systému. Tvoriť systém (strom logických      natori  spoločné znaky, systém, triedenie, moţnosť,  a  nice
                          ka -                            výuk
moţností) na vypisovanie všetkých moţností.    riešen  zákonitosť, strom logických moţností,
                                                       ový
Objavovať spôsob tvorenia všetkých moţných     ie    pravidlo súčtu, pravidlo súčinu, tabuľka,     softw
                          úloh   jednoduchý diagram, ...
riešení (objavovať podstatu daného systému vo                                 are
                              Kombinatorické úlohy, moţnosť, počet       inter
vypisovaní moţností). Systematicky usporiadať        moţnosti, hľadanie moţností,...          net
daný počet predmetov (prvkov, údajov) všetkými       Stromový diagram, tabuľka, moţnosti, všetky
moţnými spôsobmi do skupín. Určiť spoločnú         moţnosti, moţné riešenia,...
matematickú podstatu v úlohe a počet všetkých
moţných usporiadaní. Vedieť z daného počtu
prvkov vybrať menší počet prvkov, tieto vybrané
prvky usporiadať a určiť počet takto vybraných a
usporiadaných prvkov (bez opakovania aj s
opakovaním). Vedieť z daného počtu prvkov
vybrať usporiadanú skupinu prvkov menšiu ako
je daný počet a určiť počet takto usporiadaných
skupín prvkov.
Získať skúsenosť s prácou a organizáciou v
konkrétnych súboroch predmetov. Riešiť rôzne
primerané a jednoduché kombinatorické úlohy.
Pouţívať pravidla súčtu a súčinu pri riešení
jednoduchých kombinatorických úloh.
Zhromaţďovať, triediť a systematicky vytvárať
všetky moţné riešenia. Vedieť vypočítať
kombinatorické úlohy podľa pravidla súčinu a
pomocou názoru. Znázorniť dáta údaje v tabuľke
a stromovým diagramom (grafom).
                               219
Matematika /
8. ročník
Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 4 hodiny týţdenne, 132 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov

Základné učivo (117 h)
1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky zo 7. ročníka (15 h)
2. Mocniny a odmocniny (15 h)
3. Pytagorová veta (10 h)
4. Úprava celistvých algebraických výrazov (20 h)
5. Kruh, kruţnica (10 h)
6. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc (20 h)
7. Riešenie konštrukčných úloh (15 h)
8. Funkcie (5 h)
9. Kombinatorika a pravdepodobnosť (7 h)
 Písanie a oprava štvrťročných prác 8 hodín
 Na posilnenie tematických celkov základného učiva, alebo na témy rozširujúceho učiva pri
štvorhodinovom variante učebného plánu zostáva 7 hodín, pri posilnení počtu hodín na
päť,4O hodín.

 Odporúčané témy rozširujúceho učiva
1. Topografické práce v teréne.
2. Elementárne poznatky z logiky.
3. Riešenie úloh s vyuţitím elementárnych       poznatkov  z  teórie   grafov
                      220
Mesiac  Ciele                                  Téma                                   Počet
                                                                               hodín
9.    - praktické aplikácie získaných vedomostí                Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky zo 7. ročníka          15
     - Systematizácia poznatkov                          Racionálne čísla, počtové výkony s racionálnymi číslami.Percentá.
                                          Zloţitejšie úlohy na percenta a z oblasti finančníctva. Pomer, priama a
                                          nepriama úmernosť. Riešenie úloh. Zhodnosť trojuholníkov. Objem a
                                          povrch hranola. Konštrukčné úlohy.


                                          .10.    - získať zručnosti v počítaní druhej mocniny a odmocniny         Mocniny a odmocniny                            15

     - vedieť sa orientovať vo veľkých číslach vyjadrených v tvare a.10 n,  Druhá a tretia mocnina a odmocnina. Mocniny s prirodzeným mocniteľom,

     kde 1 < a< 10                              operácie s mocninami s prirodzeným mocniteľom, mocniteľ nula. Zápis

                                          čísel typu a.10n, kde 1 < a < 10


11.        riešenie úloh z praxe.                     Pytagorova veta                              10
     - ukázať ţiakom súvislosť medzi geometriou a aritmetikou.        Pytagorova veta. Pouţitie Pytagorovej vety v praxi. Riešenie úloh s
                                          praktickým námetom.


12.- 1.  - získať zručnosť v narábaní s celistvými výrazmi            Úprava celistvých algebrických výrazov                  20
     - viesť ţiakov k pozornej a sústredenej práci              Celistvý výraz, sčitovanie a odčitovanie celistvých výrazov, násobenie
                                          celistvých výrazov, úprava výrazu vynímaním, úprava výrazov pomocou

                                          vzorcov (a + b )2 , a2 - b2.
                                         221
1.    - rozvíjať predstavivosť ţiakov                 Kruh, kruţnica                               10
     - viesť ţiakov k presnému rysovaniu a výpočtom         Kruh, kruţnica, vzájomná poloha kruţnice a priamky, vzájomná poloha
                                     dvoch kruţníc. Trojuholníku vpísaná a opísaná kruţnica. Obsah kruhu,
                                     dĺţka kruţnice. Kruţnicový oblúk, stredový uhol, Tálesová kruţnica,
                                     kruhový výsek. Slovné úlohy na výpočet obsahu kruhu a dĺţky kruţnice.
2. – 3.                                  Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc                    20
     - viesť ţiakov k racionálnemu spôsobu riešenia slovných úloh  Riešenie náročnejších rovníc pomocou ekvivalentných úprav. Riešenie
     - rozvíjať algoritmické myslenie ţiakov             lineárnych nerovníc postupným dosadzovaním a pomocou ekvivalentných
                                     úprav.Vyjadrenie neznámej zo vzorca.Riešenie slovných úloh , ktoré vedú
                                     na lineárnu rovnicu alebo nerovnicu.
3. – 4.  - viesť ţiakov k úhľadnosti a presnosti pri rysovaní      Riešenie konštrukčných úloh                         15
                                     Postup riešenia konštrukčných úloh. Riešenie konštrukčných úloh na
                                     zostrojovanie  trojuholníkov,  rovnobeţníkov  a  lichobeţníkov.Rozbor
                                     konštrukčnej úlohy, zápis postupu konštrukcie, prevedenie konštrukcie.
                                     konštrukčnej úlohy.
5.    - viesť ţiakov k objavovaniu súvislostí medzi veličinami    Funkcie                                   5
                                     Pravouhlá sústava súradníc v rovine. Graf priamej a nepriamej úmernosti.
                                     Funkčná závislosť medzi veličinami.


5.    - získať skúsenosti v pozorovaní udalostí            Kombinatorika a pravdepodobnosť                       7
     - rozoznať isté, moţné ale neisté a nemoţné udalosti      Pravdepodobnostné pokusy. Početnosť. Relatívna početnosť. Výpočet
     - odhad pravdepodobnosti udalosti                relatívnej početnosti. Vyuţívanie kombinatorických poznatkov ţiakov pri
     - chápať potrebu pouţitia relatívnej početnosti         výpočte relatívnej početnosti.
6.                                    Rozširujúce učivo                              7


                                     222
Matematika /
9. ročník
Názov predmetu: Matematika
Rozsah: 5 hodín týţdenne, 165 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: deviaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


Prehľad tematických celkov
Základné učivo (124 h)
1. Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 8. ročníka (15 h)
2. Úprava algebrických výrazov (22 h)
3. Podobnosť trojuholníkov (12)
4. Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav (20 h)
5. Goniometria ostrého uhla (12 h)
6. Funkcie. Lineárna funkcia (14 h)
7. Objem a povrch telies (22 h)
8. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika (7 h)
Písanie a oprava štvrťročných prác 8 hodín.
Na posilnenie tematických celkov základného učiva, alebo na témy rozširujúceho učiva zostáva pri
päťhodinovom variante (2. a 3.variant) 33 hodín.


Odporúčané témy rozširujúceho učiva
1. Podobné zobrazenie
2. Goniometrické funkcie
3. Topografické práce v teréne
4. Riešenie elementárnych úloh z teórie grafov
5. Objem a povrch gule
                            223
Mesiac   Ciele                                  Téma                               Počet
                                                                          hodín
9.     - praktické aplikácie získaných vedomostí                Opakovanie a prehĺbenie učiva matematiky z 8.ročníka       15
      - Systematizácia poznatkov                        Úrok, istina, úroková miera.Jednoduchý úrok.Mocniny a
                                          odmocniny. Lineárne nerovnice. Pytagorova veta. Kruh,
                                          kruţnica. Konštrukčné úlohy.
10.    - získať zručnosť v narábaní s lomenými výrazmi             Úprava algebrických výrazov                   22
      - vyjadrenie neznámej zo vzorca                     Lomený výraz. Krátenie a rozširovanie lomených výrazov.
      - viesť ţiakov k pozornej a sústredenej práci              Sčitovanie a odčitovanie lomených výrazov. Násobenie a
                                          delenie lomených výrazov celistvým a lomeným výrazom.
                                          Úprava výrazov.


11.    - ukázať význam matematiky v praxi                   Podobnosť trojuholníkov                     12
      - viesť ţiakov k potrebe dokazovania v matematike            Podobnosť  geometrických   útvarov.  Pomer  podobnosti.
                                          Podobnosť   trojuholníkov.   Pouţitie  podobnosti  v
                                          praxi.Riešenie úloh.


11. -12.  - vyuţiť námety slovných úloh na rozvoj humanistickej výchovy ţiakov  Riešenie lineárnych rovníc a ich sústav             20
      - viesť ţiakov k racionálnemu spôsobu riešenia slovných úloh      Riešenie rovníc s neznámou v menovateli. Riešenie sústav
                                          dvoch lineárnych rovníc s dvoma neznámymi, s viacerými
                                          metodami. Algoritmizácia riešenia sústavy dvoch lineárnych
                                          rovníc s dvoma neznámymi.


1.         aplikovať pomer podobnosti na pravouhlý trojuholník      Goniometria ostrého uhla                     12
      - viesť ţiakov k pochopeniu funkčnej závislosti             Sinus, kosinus, tangens ako pomer dĺţok strán pravouhlého
                                          trojuholníka. Určovanie hodnôt sinus, kosinus, tangens


                                       224
                                            pomocou tabuliek hodnôt a kalkulačky. Pouţitie goniometrie
                                            ostrého uhla v praxi. Slovné úlohy riešené s vyuţitím
                                            goniometrie ostrého uhla.


2.    - rozvíjať funkčné myslenie ţiakov                      Funkcie. Lineárna funkcia                    14
     - viesť ţiakov k aplikácii lineárnej funkcie                 Funkcia, definičný obor funkcie, obor všetkých hodnôt
                                            funkcie. Lineárna funkcia, graf funkcie. Vlastnosti lineárnej
                                            funkcie. Pouţitie grafu lineárnej funkcie pri riešení sústavy
                                            dvoch lineárnych rovníc o dvoch neznámych.
3. – 4.  - vedieť robiť náčrty telies potrebných k výpočtu,              Objem a povrch telies                      22
     - rozvíjať priestorovú predstavivosť ţiakov                  Objem a povrch kvádra, kocky, hranola, valca. Ihlan, povrch a
     - ukázať uţitočnosť geometrie v praxi.                    objem ihlana. Kuţel, povrch a objem kuţela. Guľa. Vzájomná
                                            poloha gule, guľovej plochy a roviny. Riešenie úloh z praxe aj
                                            pomocou goniometrie ostrého uhla.


5.    - vedieť zaznamenať a usporiadať údaje získané z praxe            Kombinatorika, štatistika, pravdepodobnosť            7
     - vedieť usporiadané údaje graficky znázorniť                 Štatistický súbor, jednotka, znak, početnosť javu, výpočet
     - poznať význam termínov štatistický súbor, štatistická jednotka,   znak,  aritmetického    priemeru,    relatívna   početnosť,
     početnosť javu, relatívna početnosť, pravdepodobnosť udalosti         pravdepodobnosť. Riešenie úloh s pravdepodobnostnou
                                            tematikou.
5. - 6.                                         Rozširujúce učivo                        33
                                     225
18 Informatika
Informatika je novým predmetom na 2.stupni. Kompetencie v oblasti IKT patria medzi 8
najdôleţitejších kľúčových kompetencií definovaných EK v rámci Európskeho referenčného
rámca. Úlohou modernej školy je pripraviť ţiaka pre informačnú a vzdelanostnú spoločnosť.
Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika rozvíja
myslenie ţiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné
stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúţia ako
všeobecný prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov
a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje
tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej
civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a
produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika
a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových
projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a vyuţitia jej nástrojov zabezpečí
rovnakú príleţitosť pre produktívny a plnohodnotný ţivot obyvateľov SR v informačnej a
znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré
prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.

18.1 Učebné osnovy zahŕňajú v sebe nasledovné okruhy:
   Informácie okolo nás
   Princípy fungovania IKT
   Komunikácia prostredníctvom IKT
   Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
   Informačná spoločnosť.18.2 Ciele predmetu
Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky
pouţívané pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako
matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre
všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické
projekty.
Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby ţiaci:                      226
  sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich
  zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním.
  rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného
  spracovania údajov);
  sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry
  (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr.
  operačný systém);
  si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské
  zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí beţných aplikačných programov, naučili sa
  efektívne vyhľadávať informácie uloţené na CD alebo na sieti a naučili sa
  komunikovať cez sieť;
  nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať
  jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a
  logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov.
  rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v
  skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať);
  rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne
  a vôľové vlastnosti, húţevnatosť, sebakritickosť a snaţili sa o sebavzdelávanie;
  naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických
  produktov, systémov a aplikácií (aby chápali, ţe informácie, údaje a programy sú
  produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili
  sociálne, etické a právne aspekty informatiky.
                    227
Názov predmetu: Informatika
Rozsah: týţdenne 2 hodiny, 66 hodín ročne
Ročník: piaty
Vyučovací jazyk: maďarský                                                                     poče
cieľ a kľúčové    tematický   téma, obsahový                 Prierezov                 príprava   t
                            konkrétne príklady               metódy
 kompetencie      okruh      štandard                   é témy                   učiteľa  hodí
                                                                      n
oboznámiť sa s   Úvodná hodina, od       IKT v beţnom ţivote              rozhovor,  demonštrácia prezentácia   4
ukáţkami      Informačná   mechanizácie k (digitálne zariadenia v            adekvátnosti pouţitia IKT učiteľa
vyuţitia      spoločnosť   informačnej  domácnosti, mobil...) a v           - napr. pri krátkom
informačných           spoločnosti  znalostnej   spoločnosti          ozname
a komunikačnýc          otázka     (architektúra,  doprava,
h technológií v          duševného   zdravotníctvo...)
beţnom ţivote a          vlastníctva
v znalostnej
spoločnosti
oboznámiť sa    Princípy    softvér/hardvér, Neumannova     štruktúra        rozhovor,  demonštrácia  pracovný list 8
so systémami na  fungovania IKT vstupné     a počítača                  učiteľom,   samostatná  pre   ţiakov,
spracovanie            výstupné     demonštrácia hardvéru na          práca ţiakov s pracovným   CD      na
údajov   –  z         zariadenia,    "rozobranom"   PC,   v        listom, samostatná práca   demonštráciu
pohľadu   ich         operačný     pracovnom       liste        ţiakov s počítačom, ústna  pouţívania
architektúry           systém, práca s dokresľovanie     spojení        ţiacka     prezentácia  jednolicenčnýc
(počítač,             výučbovými    medzi     jednotlivými         vyhľadaných informácií    h CD/DVD,
prídavné             CD/DVD      vstupnými a výstupnými           spoluţiakom         CD "Ako veci
zariadenia)  a                  zariadeniami;  ţiaci sa                        pracujú",
logickej                      naučia spustiť výučbové                         prístupné
štruktúry                      CD     jednolicenčné,                       kaţdému
(operačný                      sieťové,  z   virtuálnej                       ţiakovi
systém);                      mechaniky. Na CD "Ako                          Kontrola:

                                   228
zvládnuť                     veci pracujú" vyhľadajú                      samostatne
základnú                     informácie o počítači a                      zostaviť
obsluhu                      prídavných zariadeniach.                      fungujúci
počítača:                     Samostatne zloţiť počítač                     počítač
prihlásenie sa                  zo súčiastkov                           z internetovéh
do    školskej                                                  o obchodu
siete, ovládanie
klávesnice,
práca s myšou,
vedieť pouţívať
výučbové
programy    na
CD/DVD
získať základné Informácie  oblasti aplikácií  kresba voľnou rukou, výtvarná     priebeţná   demonštrácia  príprava    10
zručnosti     okolo nás  softvéru,      "abstrakcia"       z výchova  postupov učiteľom cez    vhodných
kreslenia    v       grafická      geometrických    tvarov,      dataprojektor, samostatná  námetov,
grafickom           informácia     "snehuliak"   prenášaním      práca    ţiakov    s  tlačiareň pre
prostredí,                    častí       obrázka,      jednoduchým grafickým    tlač najlepších
vedieť pracovať                  "ozdobovanie stromčeka"        editorom           prác, výstava
s so súbormi v                  a "darčeky" kopírovaním,                      vo
lokálnej sieti                  "portrét" príkazom krivka.                     vyhradených
                         Zloţitejšie tvary: ťava,                      priestoroch
                         indián, skosené srdce,                       školy
                         šesťuhoľník.                            Kontrola:
                                                           nakresliť daný
                                                           obrázok za 45
                                                           minút
                                 229
pozná      a Informácie    textová      pozvánka, vizitka, plagát  maďarský  priebeţná   demonštrácia  príprava    18
dodrţiava     okolo nás    informácia,    na aktuálnu tému: Zdravý  jazyk,   postupov učiteľom cez    vhodných
základné zásady          formátovanie    ţivotný štýl, Ochrana    slovenský  dataprojektor, samostatná  námetov,
písania  textu,         textu, nadpisy,  prírody, Flóra a fauna   jazyk    práca ţiakov s textovým   tlačiareň pre
ovláda               odráţky,      regiónu...               editorom           tlač najlepších
jednoduché             obrázky v texte                                     plagátov,
formátovanie,           šablóny                                         výstava   vo
vie kombinovať                                                       vyhradených
text a obrázok                                                       priestoroch
                                                              školy
                                                              Kontrola:
                                                              vytvoriť
                                                              dokument
chápe, ako IKT Komunikácia     Internet.     Vyhľadávanie stránok pre        priebeţná   demonštrácia  kontrola    2
slúţi     na prostredníctvom  Elektronická    pouţitie v praxi: stránka        postupov učiteľom cez    funkčnosti
sprostredkovani IKT        pošta.       školy                  dataprojektor, samostatná  pouţívaných
e   informácií          História vzniku  (www.zzssvpeter.edu.sk.s        práca    ţiakov    s  portálov,
medzi ľuďmi,            internetu, sieť,  k),        regiónu        internetovým         príprava
vie   vyuţívať          webová adresa,   (www.dubravka.sk),           prehliadačom, samostatná   pracovného
IKT na vlastné           vyhľadávače    www.cp.sk, www.mapy.sk         práca   ţiakov    na  listu - otázky
učenie    sa,         (www.google.sk                       pracovnom liste       pre ţiakov, na
rešpektuje             ), web v beţnom                                     ktoré   ţiaci
autorské práva           ţivote,                                         hľadajú
                                                              odpovede na
                                                              internete
                                   230
zvládne     Komunikácia  e-mailová     Registrácia na verejnom    rozhovor,    priebeţná výber     a 8
základné IKT prostredníctvom  adresa,   e-  portáli, poskytujúcom e-   demonštrácia   postupov kontrola
nástroje   na IKT      mailová      mailové sluţby, pravidlá   učiteľom        cezfunkčnosti
komunikáciu,          komunikácia.   pre       e-mailovú   dataprojektor, samostatná pouţívaných
                IRC, mesenger,  komunikáciu,   netiketa,  práca ţiakov pri registrácii
                                                     portálov,
                skype       správnou formou poslanie   a prijímaní a posielaní  pracovný list -
                         správy o zaregistrovaní    správ           textový
                         učiteľovi, otvorenie a                  dokument,
                         odoslanie     prílohy.               zaslaný   na
                         Spracovanie   textového                spracovanie
                         dokumentu a jeho zaslanie                ţiakovi
                         učiteľovi emailom                    Kontrola:
                                                     odoslať e-mail
                                                     s potvrdením
                                                     čítania   as
                                                     prílohou
vedieť     o Informačná  bezpečnosť  na učiteľ sa porozpráva so     rozhovor, práca s portálom kontrola    2
nebezpečenstvá spoločnosť   internete    ţiakmi  o  bezpečnom     www.hoax.cz,        funkčnosti
ch na internete,                pouţívaní    internetu,   www.bezpecnenainternete. pouţívaných
vedieť,   ako                vírusoch,    spamoch,    sk             portálov
vznikajú a ako                 hoaxoch a ďalej ţiaci
sa     šíria               samostatne  pracujú   s
počítačové                   internetovou   stránkou
vírusy, spamy a                www.bezpecnenainternete.
hoaxy, ako sa                 sk
odhaľujú    a
odstraňujú
                                 231
rozvíja  svoje  Postupy,    algoritmus  a priamo      zadanými   výklad učiteľa, rozhovor, pripraviť súbor 14
algoritmické    riešenie    program    základnými    príkazmi  samostatná práca ţiakov  pouţívaných
myslenie : vie   problémov,          prejdi krajinou, nakresli                príkazov   v
zapísať postup   algoritmické         schody, stôl so stoličkami.               programovaco
riešenia, etapy  myslenie           Nakresli labyrint a prejdi               m    jazyku,
riešenia                     nim grafickým perom,                  pripraviť súbor
problémov,                    samostatne     vytvorí               s  krajinkou,
pozná                      jednoduchý cyklus                    ktorou   má
programovací                                               grafické pero
jazyk,    vie                                             prejsť
pouţívať
elementárny
príkaz
                                                            66
                                 232
Časovo tematický plán výpočtovej techniky
6 ročník,
33 hodín + 33 cvičení ročne

                                                                     poče
                      téma,                  Prierez
 cieľ a kľúčové                                                              t
           tematický okruh   obsahový     konkrétne príklady     ové      metódy       príprava učiteľa
  kompetencie                                                              hodí
                     štandard                  témy
                                                                      n
precvičovanie učiva Úvodná hodina,   od                          rozhovor,        prezentácia učiteľa 4
z 5. ročníka    Informačná     mechanizácie k                    demonštrácia
          spoločnosť     informačnej                      adekvátnosti pouţitia
          Princípy      spoločnosti                      IKT
          fungovania IKT   otázka
          Postupy, riešenie  duševného
          problémov,     vlastníctva
          algoritmické
          myslenie

pouţívať PC iba    Princípy     klávesy: šípka,  vytvorenie, zmazanie        rozhovor,        pracovný list pre 16
pomocou klávesnice  fungovania IKT  tab enter     súborov a priečinkov,        demonštrácia      ţiakov,
zoznámiť     sa  Komunikácia    F7, F8, alt F1,  vyhľadávanie súborov,        učiteľom, samostatná  prezentácia,
s programom   pre  prostredníctvom  alt F2, ins,   editovanie netypických       práca   ţiakov  s  fungujúci ftp server
manaţovanie      IKT (ftp)     F3-F4:      súborov ako text – bat,       počítačom,       na lokálnej sieti,
súborov                 editovanie    inf...
                    textových     kopírovanie súborov
                    súborov,     pomocou ftp klienta
                    Alt     F7  synchronizácia dvoch
                    vyhladávanie   podobných priečinkov
                    Tree. Link
                    FTP klient
                    synchronizácia


                                  233
pozná a dodrţiava Informácie okolo textová       vytvorenie dokumentu,   maďars   priebeţná        príprava vhodných 35
základné    zásady nás     informácia,     uloţiť ako.., otvoriť,   ký     demonštrácia       námetov, tlačiareň
písania textu, ovláda       formátovanie     oprava chýb, ikony –    jazyk,   postupov   učiteľom  pre tlač najlepších
jednoduché             textu, nadpisy,   menu,     šablóny,   slovens  cez   dataprojektor,  plagátov, výstava
formátovanie,   vie       odráţky,       formátovanie   textu,  ký jazyk  samostatná    práca  vo   vyhradených
kombinovať text a         obrázky v texte   vystrihnúť - prilepiť,        ţiakov s textovým    priestoroch školy
obrázok              šablóny       rozloţenie   strany,        editorom         Kontrola: vytvoriť
                            obálky – menovky,                       dokument
                            odstavce,   tabuľky,
                            štýly,    obrázky,
                            cliparty,    tlačiť,
                            hromadná
                            korešpondencia,
                            komentáre – tímová
                            práca,
rozvíja algoritmické  Postupy, riešenie algoritmus  a priamo    zadanými         výklad    učiteľa, pripraviť  súbor 11
myslenie :    vie  problémov,    program    základnými príkazmi          rozhovor, samostatná pouţívaných
zapísať    postup  algoritmické           prejdi    krajinou,        práca ţiakov     príkazov     v
riešenia, problémov,  myslenie             nakresli    schody,                   programovacom
pozná programovací                   Nakresli labyrint a                     jazyku, pripraviť
jazyk, vie pouţívať                   prejdi nim grafickým                    súbor s krajinkou,
elementárny príkaz                   perom,   samostatne                   ktorou má grafické
                            vytvorí  jednoduchý                    pero prejsť
                            cyklus
                                                                    66Časovo tematický plán výpočtovej techniky
7 ročník,
50 hodín                                  234
                                                                    poče
                   téma,                   Prierez
 cieľ a kľúčové   tematický                                                      t
                  obsahový     konkrétne príklady      ové       metódy       príprava učiteľa
  kompetencie     okruh                                                      hodí
                  štandard                   témy
                                                                     n
precvičovanie učiva Úvodná    od                            rozhovor,        prezentácia učiteľa 9
z 6. ročníka    hodina,   mechanizácie                       demonštrácia
          Princípy   k informačnej                       adekvátnosti pouţitia
          fungovania  spoločnosti                        IKT
          IKT     otázka                          príklady na WORD
          Textový   duševného
          editor    vlastníctva
          Súborový
          manaţér

pozná a dodrţiava Informácie   textová     Excel – úvod          maďars   priebeţná        príprava vhodných 30
základné   zásady okolo nás  informácia,   Jednoduché tabuľky       ký     demonštrácia       námetov,
písania  textu  a       formátovanie,  Úprava a formátovanie     jazyk,   postupov   učiteľom  Kontrola: pripraviť
tabuliek,   ovláda       tabuľky,                    slovens  cez   dataprojektor,  tabuľku
                         riadkov a stĺpcov
jednoduché            štrukturácia                  ký jazyk  samostatná    práca
formátovanie,  vie       informácií   Formátovanie bunky            ţiakov s tabuľkovým
kombinovať text s                Ohraničenie tabuľky            procesorom
tabuľkou                     Automatický formát
                         Zlúčenie buniek
                         Tlač v Excely
                         Skryté riadky
                         Vytvorenie grafu
                         Základné     matematické
                         funkcie +,-,*,/(vzorce)
                         Zloţité funkcie
                         Databázové funkcie Excelu
                         Funkcia PLATBA

                                 235
                          Výpočet úrokov                  1h
                          Hypertextové odkazy
                          Príprava miešaných súborov
                          Word - Excel
                          komentáre – tímová práca,
rozvíja    svoje  Postupy,   algoritmus  a Cykly            výklad    učiteľa, pripraviť  súbor 11
algoritmické      riešenie   program    Rekurzia           rozhovor, samostatná pouţívaných
myslenie :    vie  problémov,         Podmienka na začiatku a na  práca ţiakov     príkazov     v
zapísať    postup  algoritmické        konci                       programovacom
riešenia,   etapy  myslenie                                    jazyku, pripraviť
riešenia problémov,                                          súbor s krajinkou,
pozná programovací                                           ktorou má grafické
jazyk, vie pouţívať                                          pero
elementárny príkaz
                                                             50
Časovo tematický plán výpočtovej techniky
8 ročník,
33 hodín + 33 cvičení ročne


September
Opakovanie Windows                                            2h
Opakovanie Word                                              2h

                                  236
Opakovanie Excel            2h
Október
Opakovanie Excel            2h
Programovacie jazyky          2h
Algoritmy               4h
November
Imagine základy            8h
December
Opakovanie               2h
Cykly                 2h
Január
Opakovanie               1h
Premenné                2h
Rekurzia                2h
Február
Rekurzia                2h
Ovládanie klávesmi           2h
Opakovanie               2h
Marec
GNU – general public licemse      1h
Linux – úvod              2h
Základy Linuxu             5h
Apríl
Opakovanie               1h
ROOT – superuser            1h
Inštalácia v Linuxe (synaptic)     2h
Konzola                2h


                 237
.tar .gz                     2h
Máj
Opakovanie                    1h
Nastavenie obrazovky – (xserver –compiz)     2h
Internet                     2h
IRC                        2h
Opakovanie                    1j
Jún
Open Office                    4h
Opakovanie                    2h

Časovo tematický plán výpočtovej techniky
9 ročník
66 hodín ročne

September
Opakovanie                    6h
Október
Power Point                    4h
Tvorba vlastnej prezentácie            3h
Prezentácie vlastnej práce            1h
November
Prezentácia vlastnej práce            2h
Digitálne fotenie                 4h
Retuš a úprava fotky               2h
December
Úprava fotky                   2h


                      238
Tvorba a úprava vlastných fotiek      4h
Január
Opakovanie                 2h
Digitálny film – úvod           1h
Ako funguje kamera             2h
Február
Prevedenie filmu do počítača        1h
Konvertovanie filmu            2h
Strih filmu                2h
Úprava filmu                2h
Marec
Tvorba vlastného filmu + úprava      6h
Prezentácia vlastného filmu        2h
Apríl
Opakovanie                 2h
Zvuk na počítači              1h
Nahrávanie zvuku do počítača        2h
Úprava zvuku                3h
Máj
Opakovanie progr. balíka Office      8h
Jún
Opakovanie tem. celku – multimédiá     4h
                   239
Umenie a kultúra


19 Predmet: Hudobná výchova


19.1 Charakteristika predmetu:
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného
rozvojajedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám,
pričomzohráva dôleţitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti kaţdého
človeka.Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je
sprostredkovaťţiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú
vzdelanosť národa.Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov,
ale viacgeneračnávrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na
základnej školepokrýva celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôleţitá a chápeme ju
aj akovýchovu človeka.
Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavya
počúvanie hodnotnej hudby znamenajú nenahraditeľný prostriedok formovania
osobnostinajmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umoţňuje ţiakom tvorivo
siosvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi
umenia.Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti,
ktorépodporujú celkovú hudobnosť ţiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich
individuálnychschopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s vyuţitím špecifík
národnej,regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny
základosobnosti ţiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a
sebareflexiu,porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt Slovenska a
vlastnéhoregiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-
estetickéschopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje ţiakov
priprehlbovaní hudobného záţitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný
prejav.Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu ţiakov, rozvíja
schopnosťvytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných.V
intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom
hudobnejvýchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka
tak, abysi aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny
spôsobbytia pre život v 21. storočí.
Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od
toho,ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so
svojimišpecifikami a ako prispeje k priblíţeniu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je
definovanýv Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium ako
človek.Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná
výchovavytvára predpoklady na poskytovanie záţitkov, radosti, pozitívnych ţivotných
podnetov tak,aby sa hudba stala súčasťou ţivota ţiakov. Robí tak prostredníctvom

                       240
tradičnýchhudobných činností (vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové,
/reprodukčnéa produkčné/, percepčné činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti.
Hudobnodramatickéčinnosti chápeme ako integráciu hudobných činností so slovnými,
výtvarnýmia pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom hier, experimentovania, tvorivej
dramatiky nabáze záţitkového učenia. Pri týchto činnostiach ţiaci vyuţívajú skúsenosti,
vedomostia zručnosti z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z riešenia z
rôznychproblémov detského ţivota. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o záţitky z
hudby,o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre ţiaka najprirodzenejších – pri
dramatickejhre.Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného
vzdelania ţiakova obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich
usmerňovaťtak, aby prinášali radosť a moţnosť sebarealizácie.Tak ako v primárnom
vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodrţujeme postup: odhudobných záţitkov k
poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní ainterpretovaní nových
umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadnevychádzať z hudby a smerovať
opäť k nej, hudba má byť prameňom záţitkovi vedomostí.

19.2 Ciele predmetu
Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel
preidentitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.
Kognitívne ciele
Cieľom je, aby ţiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácies hudbou.
Na základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobnýchzručností-
nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímanía
obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti,- spoznajú
najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľovjednotlivých štýlových
období a ich vybrané diela,- uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si
umeleckej výpovedehudobných diel v kontexte s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu
ku svojejkultúre,- prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje
emócie,vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami,- nadobudnú
schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a váţiť si hudobné dielaa hudobné prejavy vlastného
národa, iných národov a etník,- v kontexte s hudbou dokáţu analyzovať, porovnávať a
syntetizovať poznatky apodnety z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna
výchova, zemepis, cudzíjazyk).
Socioafektívne ciele
- prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokáţu ţiaci prekonať
svojegocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka(autora),
pochopia jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotoţnenia sa.
Uvedomené počúvanie hudby môţe – a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii.
Tieto etické momenty vnímania hudby smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin
opodstatnenosti hudobnej výchovy v systéme humanisticko-tvorivej edukácie),
- na základe vnímania a preţívania hudobných skladieb (od ľudových piesní porozsiahlejšie
umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické záţitky,
- dokáţu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,
- vedieť preţívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých
osudoch inšpiráciu pre vlastný ţivot. Rešpektovať estetické a etické
hodnoty obsiahnuté v hudbe,


                       241
- schopnosť spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri
hudobnodramatických činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej
a vlastnej práce,
- vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom vyuţívaní voľného
času.
Psychomotorické ciele
- ţiaci dokáţu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a
integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činností,
- v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia vyuţiť pri svojich hudobných
činnostiach,
- na primeranej úrovni dokáţu vyuţiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok,
pocitov a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým
svetom.
Kompetencie
Jedným z prioritných zámerov nových vzdelávacích programov je, aby sa výchova a
vzdelávanie realizovalo na základe harmonizovaných učebných osnov vyučovacích
predmetov. Veľmi dôleţité a potrebné je dosiahnuť, aby dobre vedená hudobná výchova
participovala na dosiahnutí kľúčových kompetencii ţiakov sekundárneho vzdelávania.
Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
- formoval a rozvíjal emocionálny svet ţiakov,
- formovali mravné vzťahy ţiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy
k prírode, ku všetkým prejavom ţivota,
- vychovali ţiaci hrdí na vlastné kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu ţivotu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými
dielami, tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými technológiami,
- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez
predsudkov k nim,
- hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej,
komunikačnej kompetencie.

Základom obsahu hudobnej výchovy je hudobné umenie, neustály kontakt ţiakov so znejúcou
hudbou, podnecujúcou estetický záţitok a prehĺbenie poznatkov a skúseností ţiakov
získaných sústavou hudobných činností
Učebné osnovy v sebe zahŕňajú nasledovné okruhy:
  - poslanie ľudovej piesne v ţivote člověka a spoločnosti, dielo Bélu Bartóka a Zoltána
    Kodálya,
  - ľudové piesne, ľudová hudba, ľudové piesne iných národov,
  - hudba dávnych čias,
  - významné dni, ľudové zvyky, sviatky

Názov predmetu: Hudobná výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský


                      242
Mes    Rozvíjajúce ciele a          Okruh           Témy  medzipredmet     Metódy a  Učebné  Počet
iac     kompetencie                               ové vzťahy,  formy      zdroje  hodín
                                            prierezová
                                             téma
9.  Oboznámenie sa s novou      Opakovanie piesní z I. stupňa, Poslanie   Biológia,    Beseda,     Učebni   3
   učebnicu, spoznanie piesne    O správnom           ľudovej    dejepis     imitačná    ca
   podľa melódie a rytmu      spievaní.Hudobné    písmo. piesne             metóda,solmiz
                    Hlasové cvičenia. Ľudová v ţivote               ácia,
                    pieseň A fargószék nótája   človeka   a         informačno-
                                   spoločnosti          receptívna
                                                   metóda
10.  Ľudová pieseň nového typu.    Ľudová pieseň Erdó, erdó, de Poslanie    Dejepis,literatú Riadený     Učebni   4
   Láska   v ľudovej  piesni.  magas a teteje. Ľud. pies.Esik ľudovej    ra        dialóg,     ca,nahr
   Durová    tónina.  Forma   esó, nagy sár van az úton. Z. piesne             imitačná    ávka
   ABBA. Ľudová pieseň na      Kodály: Háry János. Ľud. v ţivote               metóda     skladby
   javisku. Vplyv literatúry na   pies. Sej,Nagyabonyban. Hej, človeka    a
   hudbu. Objavenie osudu      besoroztak           spoločnosti
   vojaka v ľud. Hudbe. Túţba
   po domove.
11.  Kompozícia      kánonu.  Ľudová pieseň A jó lovas    Poslanie   Dejepis    Intonačná,    Učebni   4
   Vysvetlenie pojmu verbunk.    katonának. Ľud. pies. Ó, mely  ľudovej           imitačná,     ca,
   Vysvetlenie pojmu rubato.    sok  hal terem...Počúvanie  piesne           riadený      hudobn
   Humor    v hudbe.  Pojem   hudby Z. Kodály - E. Ady:    v ţivote          rozhovor     é
   a vlastnosti ľud. p. starého   Folszálott a páva. Ľudová p.  človeka   a                 nahrávk
   štýlu. Muţský zbor. Pojem    Széles a Duna. Bárdos Lajos:  spoločnosti                  y
   populárna       pieseň.  Széles a Duna
   Spracovanie ľudovej piesne.

                                    243
12.  Pôvod vianočných zvykov. Vianočné zvyky. Ľudová         Významné  Dejepis,výtvar  Diskusia,imita  Učebni   3
   Pripravujeme sa na Vianoce. pieseň Pásztorok, keljunk fel!   dni, ľudové ná výchova    čná       ca,
   Nácvik vianočných piesní.  Ľud.pieseň Betlehem kis       zvyky,            metóda,improv  Internet
                 falucskában             sviatky           izácia      ,
                                                          hudobn
                                                          é
                                                          nahrávk
                                                          y

1.  Tanečná hudba na svadbe.    Ľudové piesne Nosza legény    Významné          Imtonačná   Učebni    4
   Svadobné piesne zo zbierky   a táncba. Három éjjel, három   dni, ľudové         a imitačná   ca,
   B. Bartóka    z Veľkého  nap.   Ľudové    piesne    zvyky,          metóda,riadené
   Medera. Prispôsobujúci sa   Menyasszony,    vólegény.    sviatky          objavovanie
   rytmus ľudovej piesne, jeho  Hopp ide tisztán. Ľudová                   hudby,improvi
   cvičenie.  Systematizácia  pieseň A csitári hegyek alatt.   Poslanie         zácia,
   vedomostí  a piesní  z I.  Hodnotenie I. polroka        ľudovej          skupinové
   polroka.                              piesne          vyučovanie
                                     v ţivote
                                     človeka
                                   a spoločnosti
2.  Zmiešaný zbor a jeho hlasy.  Počúvanie hudby Z. Kodály:    Poslanie           Receptívna,imi Učebni    3
   Pojem quodlibet. Znenie    Mátrai képek. Ľudová pieseň   ľudovej            tačná,intonačn ca,
   kánonu. Pojem imitácia.    Elmegyek, elmegyek. Ľudová    piesne              á metóda  hudobn
   Zborová partitúra. Túţba po  pieseň Madárka, madárka.     v ţivote                   é
   domove.                             človeka   a                nahrávk
                                   spoločnosti                 y
3.  Heslo  Kodálya:  „Legyen Ţivot a dielo Z. Kodálya.      Poslanie           Diskusia,    Učebni   4
   a zene           Ľudová pieseň Kossuth Lajos     ľudovej           imitačná    ca

                                   244
   mindenkié!“Rozvíjanie      táborában. Ľudová pieseň piesne             metóda,
   rytmických     zručností.  Gábor Áron rézágyúja   v ţivote            improvizácia
   Spomíname na 15. marec.                  človeka   a
   Spievajme presne kánon!                  spoločnosti
   Vplyv ľudovej hudby na
   dielo B. Bartóka.
4.  Pestovanie    a rozvíjanie  Zberateľská činnosť. Ľudová   Poslanie        Riadené     Učebni   4
   hudobného „ materinského     pieseň  Megfogtam   egy  ľudovej         objavovanie   ca,
   jazyka“. Spievajme čisto     szúnyogot. Béla Bartók: Štyri  piesne         hudby,solmizá  hudobn
   a presne! Znenie tóniny mol.   slovenské piesne. Rada pila,  v ţivote        cia, imitačná  é
   Ako pomáha klavír vyjadriť    rada jedla. Ľudové hudobné   človeka         metóda,     nahrávk
   city v ľudových piesňach.    nástroje.            a spoločnosti      improvizácia,  y
   Rozpoznanie nástrojov podľa
   obrázka a znenia.                        Ľudové
                                   piesne iných
                                   národov
5.  Nástroje ľudového orchestra,   Počúvanie hudby Z. Kodáky:   Poslanie   Dejepis  Riadené     Učebni   4
   ich  znenie.   Vysvetlenie  Kállai kettós. Tinódi Lantos  ľudovej         objavovanie   ca,
   pojmu historická pieseň.     Sebestyén: Eger várának     piesne         hudby,informa  Internet
   Vplyv dejín na hudbu.      summája. Ľudové piesne z 18.  v ţivote        čno-receptívna  ,
   Prispôsobujúci sa rytmus     stor. Csínom Palkó, Csínom   človeka   a      metóda,     hudobn
   ľudovej    piesne,   jeho  Jankó.Ľudová      pieseň  spoločnosti       improvizácia,  é
   precvičovanie.     Pojem   Kecskeméti      toborzó.              imitačná     nahrávk
   verbunk         a jeho  Kapuvári verbunk.                    metóda,     y
   charakteristika.                                     skupinové
                                               vyučovanie
                                   245
 6.  Rozvíjanie    rytmických Ľudová pieseň Gyere, hékás. Poslanie       Imitačná     Učebni  3
   zručností.  Systematizácia Kto vie viac? Hodnotenie ľudovej         a intonačná   ca
   vedomostí. Súhrn učiva    roka            piesne        metóda,diskusi
                               v ţivote       a
                               človeka   a
                               spoločnostiHudobná výchova
6. ročník
Názov predmetu: Hudobná výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
Prehľad tematických celkov
1. Funkcia a postavenie ľudových piesní v ţivote človeka a spoločnosti. (8 hodín)
2. Hudobné prechádzky storočiami – klasicizmus a romanticizmus. (21 hodín)
3. Pamätné dni, ľudové zvyky, slávnosti. (4 hodiny)
                                   246
Mesiac  Rozvíjajúce ciele a kompetencie         Okruh      Téma             Medzipr.  Metódy a formy         Učebné   Počet
                                                    vzťahy,                  zdroje   hodín
                                                    prierezová
                                                    téma
9.    Spevom a počúvaním hudby sa ţiaci        Poslanie    Hymna SR           Literatúra,  Riadený dialóg, imitačná  Učebnica,  3
     zoznamujú s hudobnou kultúrou iných       ľudovej     Hymna MR           občianska   metóda           Internet
                             piesne     Hymna EÚ           výchova
     národov - s ich hudobným folklórom,
                             v ţivote
     hymnou    a  skladbami   významných   človeka     Benjamin Britten: Variációk
     skladateľských osobností.            a spoločnosti  egy Purcell-témára

10.    V spievaných piesňach, inštrumentálnych    Významné    Ľudové piesne, zvyky – Érik  Dejepis,   Riadené   objavovanie  Učebnica,  4
     prejavoch a v počúvaných skladbách ţiaci    dni, ľudové   a szŊlŊ            literatúra  hudby,solmizácia,
     získajú   elementárnu   orientáciu  vo  zvyky,     Haragszom az olyan szóra          imitačná     metóda,
                             sviatky     Pravek
     vyjadrovacích prostriedkoch hudby: rozlišujú                                improvizácia
                                     Starovek
     tempo, rytmus, dynamiku, zvukovú farbu,
     melódiu, harmóniu a polyfóniu.
11.   Hudobné skúsenosti dopĺňajú skúsenosťami z   Poslanie    Svet ľud. piesní       Dejepis,   Intonačná   a imitačná  Učebnica,  4
     iných druhov umenia a s poznatkami o      ľudovej     Hudba a umelecké štýly v   výtvarná   metóda,riadené       hudobné
     príslušnej krajine a jej ľuďoch.        piesne     stredoveku    /Gotika,  výchova    objavovanie         nahrávky,
                             v ţivote    románsky sloh/               hudby,improvizácia,     lexiká
                             človeka     Renesancia                 skupinové vyučovanie
                             a spoločnosti  Hudba iných národov

12.   Dedičstvo hudby minulých epoch sa učia     Dedičstvo    Barok                    Diskusia,imitačná      Učebnica,  3
     chápať ako súčasť ich hudobného ţivota.     hudby      J.S.Bach                  metóda,improvizácia,    hudobné
     Uplatňujú pritom medzipredmetové vzťahy s    minulých    Vianočné piesne, zvyky           ľudové hry - koledy     nahrávky
     výtvarnou výchovou, literatúrou, dejepisom a  epoch      Harangszó;
     občianskou náukou.                       Rossz a Jézus kis csizmája;
                                     ÚjesztendŊ, vígságszerzŊ                                        247
1.  Vlastnou diváckou skúsenosťou (priamo     Významné    Novoročné zvyky         Slovenský   Riadené   objavovanie  Učebnica,  3
   alebo z masmédií) získavajú predstavu o    dni, ľudové   Fašiangy            jayzk   a  hudby,solmizácia,      učebnica
                          zvyky,     Menyasszony, vŊlegény      literatúra   imitačná     metóda,  dejepisu,
   národopisných   slávnostiach  folklórnych
                          sviatky     Zasadil som tri stromčeky...          improvizácia        kroniky
   súborov, ľudového zvykoslovia a obyčajov.
   Počúvaním sa zoznámia s folkovou hudbou    Ľudové
                          piesne iných
                          národov
2.                         Dedičstvo    Barok, A. Vivaldi               Intonačná   a imitačná  Učebnica,  3
                          hudby      Vivaldi: 4 ročné obdobia –           metóda,riadené       nahrávky
                          minulých    počúvanie hudby                objavovanie
                          epoch    -  Kis pej lovam...
                                                          hudby,improvizácia,
                          klasicizmus
                                                          skupinové vyučovanie
3.                         Významné    Marec 1848 – revolučné     Dejepis,    Riadený dialóg, imitačná  Učebnica,  3
                          dni, ľudové   piesne: Kossuth Lajos azt    maďarský    metóda, ľudové hry
                          zvyky,     írta a levélbe         jazyk   a
                          sviatky     G. F. Händel          literatúra
                                  Veľkonočné sviatky - zvyky
                                  Ma van húsvét napja
4.  Dedičstvo hudby minulých epoch sa učia     Dedičstvo    Klasicizmus           Dejepis,    Diskusia,imitačná      Učebnica,  4
   chápať ako súčasť ich hudobného ţivota.    hudby      J. Haydn            výtvarná    metóda,improvizácia,    internet,
   Uplatňujú pritom medzipredmetové vzťahy s   minulých    Joseph   Haydn:  Üstdob  výchova    tanec            nahrávky
   výtvarnou výchovou, literatúrou, dejepisom a  epoch    -  szimfónia
   občianskou náukou.               klasicizmus   W. A. Mozart: Čarovná
                                  flauta
                                  A-dúr     zongoraszonáta
                                  (Török induló)

5.                         Významné    L.v. Beethowen         Triednická                 Učebnica,  3
                          dni, ľudové   Ludwig van Beethoven: V.    hodina
                          zvyky,     szimfónia (I. tétel)
                          sviatky
                                  Deň matiek
                                  Turíce –   ľud  tradície


                                      248
                                     A pünkösdnek jeles napján
6.     V spievaných piesňach, inštrumentálnych            Počúvanie hudby              Riadený dialóg, imitačná  Učebnica,  3
      prejavoch a v počúvaných skladbách ţiaci            Erkel Ferenc: Meghalt a          metóda           internet
      získajú  elementárnu   orientáciu   vo         cselsztövŊ
      vyjadrovacích prostriedkoch hudby: rozlišujú         B. Britten
      tempo, rytmus, dynamiku, zvukovú farbu,            Symfonický orchester
      melódiu, harmóniu a polyfóniu.                OpakovanieHudobná výchova
7. ročník
Názov predmetu: Hudobná výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský

Prehľad tematických celkov
1. Ľudové piesne, folkór (8 hodín)
2. Maďarská umelá hudba (historický spev)
  Hudba dávnych čias - barok, klasicizmus, a romanticizmus (22 hodín)
3. Pamätné dni, ľudové tradície, slávnosti. (3 hodiny)

Mesiac   Rozvíjajúce      ciele     a Okruh       Téma             Medzipredmetové Metódy a formy           Učebné   Počet
      kompetencie                                      vzťahy,                      zdroje   hodín
                                                 prierezová téma
9.     Spevom a počúvaním hudby sa ţiaci   Poslanie     Hymna SR, MR, EÚ       Literatúra,  občianska  Riadený    dialóg,  Učebnica,  3
      zoznamujú s ľudovou hudobnou      ľudovej piesne  Gerencséri utca       výchova          imitačná metóda     Internet
                          v ţivote     Ľudové hudobné nástroje
      kultúrou - s hudobnými nástrojmi,
                          človeka


                                        249
   hymnou a skladbami významných       a spoločnosti
   skladateľských osobností.
10.  Hudobné    skúsenosti   dopĺňajú  Významné dni,   Maď. Hudba v praveku,      Dejepis, literatúra    Riadené objavovanie    Učebnica,  4
    skúsenosťami z iných druhov       ľudové zvyky,   staroveku, stredoveku                   hudby,solmizácia,
    umenia a s poznatkami o príslušnej    sviatky      Verbunk                          imitačná    metóda,
                                 Renesancia – hist.spev
    krajine a jej ľuďoch.                                                improvizácia
11.  V     spievaných     piesňach,  Poslanie     Počúvanie hudby- barok     Dejepis,    výtvarná  Intonačná  a imitačná  Učebnica,  4
   inštrumentálnych prejavoch a v      ľudovej piesne  Hudba za kurucovských čias   výchova          metóda,riadené      hudobné
   počúvaných skladbách ţiaci získajú    v ţivote     Händel, Vivaldi                      objavovanie        nahrávky,
   elementárnu     orientáciu    vo  človeka                                   hudby,improvizácia,    lexiká
   vyjadrovacích prostriedkoch hudby:    a spoločnosti                                skupinové vyučovanie
   rozlišujú tempo, rytmus, dynamiku,
   zvukovú farbu, melódiu, harmóniu a
   polyfóniu.
12.                       Dedičstvo     Advent                          Diskusia,imitačná     Učebnica,  3
                        hudby       Vianočnô koledy                      metóda,improvizácia,   hudobné
                        minulých     klasicizmus                                     nahrávky
                        epoch
1.                       Významné dni,   Traja králi –tradície      Slovenský   jayzk  a  Riadené objavovanie    Učebnica,  3
                        ľudové zvyky,   W. A. Mozart : Malá nočná    literatúra        hudby,solmizácia,     učebnica
                        sviatky      hudba-počúvanie                      imitačná    metóda,  dejepisu,
                                 L. v. beethowen: IX. symfónia               improvizácia       kroniky
                        Ľudové piesne                                ľudové hry - koledy
                        iných národov
2.  Hudobné    skúsenosti   dopĺňajú  Dedičstvo     Klasicizmus –mad. hudbe                  Intonačná  a imitačná  Učebnica,  3
                        hudby       Romanticizmus                       metóda,riadené      nahrávky
   skúsenosťami z iných druhov umenia
                        minulých     F. Schubert: Pstruh                    objavovanie
   a s poznatkami o príslušnej krajine a   epoch     -  F. Chopin
                                                              hudby,improvizácia,
                        klasicizmus
   jej ľuďoch.                                                      skupinové vyučovanie
3.                       Významné dni,   Zöld erdŊben, zöld mezŊben,…  Dejepis,   maďarský  Riadený     dialóg,  Učebnica,  3
                        ľudové zvyky,   La Marseillaise         jazyk a literatúra    imitačná    metóda,
                        sviatky      Marec 1848 – revolučné piesne               ľudové hry
                                 G. F. Händel

                                       250
4.    Vlastnou diváckou skúsenosťou      Dedičstvo     Veľkonočné tradície     Dejepis,   výtvarná  Diskusia,imitačná    Učebnica,  3
     (priamo alebo z masmédií) získavajú   hudby       Befordultam a konyhára...  výchova         metóda,improvizácia,   internet,
     predstavu   o   národopisných   minulých     Erkel F. – Hunyadi László              tanec          nahrávky
     slávnostiach folklórnych súborov,    epoch     -
     ľudového zvykoslovia a obyčajov.    klasicizmus
     Počúvaním sa zoznámia s folkovou
     hudbou

5.    Dedičstvo hudby minulých epoch sa    Významné dni,                 Triednická hodina                Učebnica,  4
     učia chápať ako súčasť ich       ľudové zvyky,   Liszt Ferenc
     hudobného ţivota. Uplatňujú pritom   sviatky      Turíce – ľud tradície
     medzipredmetové vzťahy s výtvarnou            G. Verdi: Nabucco, Aida
     výchovou, literatúrou, dejepisom a
     občianskou náukou.
6.    V    spievaných     piesňach,           Bedrich Smetana: Moldva               Riadený    dialóg,  Učebnica,  2
     inštrumentálnych prejavoch a v              Opakovanie                     imitačná metóda     internet
     počúvaných skladbách ţiaci získajú
     elementárnu    orientáciu   vo
     vyjadrovacích prostriedkoch hudby.
Hudobná výchova
8. ročník
Názov predmetu: Hudobná výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne, 33 hodín ročne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


                                        251
Prehľad tematických celkov
1. Ľudové piesne, ľudová hudba (10 hodín)
2. Hudobné prechádzky storočiami - starovek, stredovek, renesancia, barok a klasicizmus (10 hodín)
3. Hudba 20. storočia (10 hodín)
4. Pamätné dni, ľudové tradície, slávnosti. (3 hodiny)

Mesiac   Ciele                                               Téma        Počet
                                                                hodín
9.     Spevom a počúvaním hudby sa ţiaci zoznamujú s hudobnou kultúrou iných národov - s ich hudobným
                                              Folklórne         skupiny, 3
      folklórom, hymnou a skladbami významných skladateľských osobností.       spevácke        zbory na
                                              Slovensku
                                              ʼnsszel érik babám,…
10.     Hudobné skúsenosti dopĺňajú skúsenosťami z iných druhov umenia a s poznatkami o Starovek              4
      príslušnej krajine a jej ľuďoch.                        Csillagok, csillagok,...
                                              Stredovek – um. Štýly
11     Hudobné skúsenosti dopĺňajú skúsenosťami z iných druhov umenia a s poznatkami o Renesancia             4
      príslušnej krajine a jej ľuďoch.                         Barok
                                              Klasicizmus
12.    Dedičstvo hudby minulých epoch sa učia chápať ako súčasť ich hudobného ţivota. P.       I.  Čajkovskij: 3
      Uplatňujú pritom medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou, literatúrou, dejepisom a Luskáčik
      občianskou náukou.                                   Romantika v svetovej
                                                 hudbe
                                                 Muszorgszkij: Obrázky
                                                 z výstavy -     Egy
                                                 kiállítás képei
1.     . Ţiaci poznávajú operu ako komplexné hudobno-dramatické dielo. Na vybraných B. Smetana: Predana 3
      ukáţkach operných scén dokáţu sluchom rozlíšiť recitatív, áriu a zbor.         nevesta
      Uvedomia si, ţe opera je dielo, v ktorom sa stretávajú poţiadavky hudby s poţiadavkami Zvyky súvisiace so
                                                 svadbou- folklór
      divadla.
                                                 Erkel F.: Bánk bán


                                    252
2.                                              Dankó Pista – maď. 3
                                               um. piesne
                                               Egressy Béni: Szózat

3.                                              Operety: Lehár F., 3
                                               Kálmán I.
                                               Počúvanie hudby –
                                               známe operety
4.                                              Impressionizmus  4
                                               C. Debussy: La mer
                                               M. Ravel: Bolero
5  V spievaných piesňach, inštrumentálnych prejavoch a v počúvaných skladbách ţiaci    Folklorizmus: Bartók, 3
   získajú elementárnu orientáciu vo vyjadrovacích prostriedkoch hudby: rozlišujú tempo,  Kodály
   rytmus, dynamiku, zvukovú farbu, melódiu, harmóniu a polyfóniu.             E. Suchoň
6.  Ţiaci si uvedomujú hudbu v súvislosti so spoločenským rozvojom, novými myšlienkovými  Jazzova hudba     3
   prúdmi. Poznávajú, ako spoločenské premeny podnietili novú tematiku i hľadanie     Ella Fitzgerald
   tvorivých ciest. Uvedomujú si "medzinárodný jazyk hudby".                Hudba 20. storočia
                              253
20 Výtvarná výchova


20.1 Cieľom predmetu
je prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností rozvíjať
manuálne zručnosti, duševné spôsobilosti, vedomosti a postoje.
Duševný rozvoj     - umoţniť ţiakovi rozvíjať fantáziu, tvorivo sa realizovať -
prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch
Vyjadrovacie schopnosti- zvyšovať uvedomelosť vyjadrovania sa (gramotnosť) a
cieľavedomosť práce s jazykom vizuálnych médií
Vlastný názor - formovať ţiaka smerom k vytváraniu si názorov a hodnotových kritérií; -
poznávať kultúrne hodnoty a umenie;
- poznať tradíciu a aktuálne vnímať problematiku vyjadrovania sveta umením a vizuálnou
kultúrou
Integrita poznávania - zvýšiť integritu procesu, - podporiť medzipredmetové väzby
Kompetencie výtvarnej výchovy po stránke obsahovej:        duševné / mentálne obsahy
(archetypy, preţívanie)
 Prostredníctvom výtvarného vyjadrovania ţiak realizuje, vyjadruje základné antropologické
koncepty ( záţitok časopriestoru, kategórie estetického preţívania, identity).
Kompetencie    výtvarnej   výchovy    po   stránke   formálnej:  gramotnosť
 Ţiak mentálne, formálne a materiálne spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho
predstavy, fantazijné koncepty alebo sa odvolávajú na vonkajšie skutočnosti (ako svet
vyzerá). Vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení predstavujú jazykový systém a ich
znalosť – gramotnosť.
 Činnosť na predmete (proces vytvárania) postupuje od zmyslov a emócií k rozumovým
operáciám a opäť k zmyslom, emóciám a rozumovým operáciám vo výtvarných činnostiach.
Výtvarná výchova má jedinečnú moţnosť zaradiť do edukačného procesu chýbajúce
ťaţiskové oblasti súčasnej vizuálnej kultúry: film, video, fotografiu, architektúru, dizajn a
elektronickú tvorbu obrazu.

Výtvarná výchova
5. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: piaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
                      254
   Rozvíjajúce ciele    Okruh     Témy                 medzipred  Metódy a formy      Učebné  Počet
Mes                                        metové                 zdroje  hodín
iac                                        vzťahy,
                                         Prierezová
                                         téma
9.   Rozvíjať estetické   Zobrazovacie  Ovocie- prírodné formy a štruktúra        lavírovaná kresba         1
   vnímanie   farieb,  činnosti    Ročné obdobia                   kombinovaná technika        1

   vystihovať   farby         Dekoratívne obrazy z prírodných          s rezervami
                                                                 1
   jesennej prírody.    Úţitkové    materiálov                    prírodná koláţ
   Krása     farieb  práce
   a tvarov prírody

            Výtvarná       Poznávanie a porovnávanie druhov,         fotodokumentácia          1
10.  Výtvarné     kultúra       ţánrov výtvarného umenia             maľba
   vyjadrenie                                                         2
            Zobrazovacie     Jesenná príroda                  poţitie línie, grafika
   skutočnosti    činnosti       Strom                       materiálová technika        1
            Úţitková       Mozaika z kameňa, z mušle
            tvorba
   Vyuţívať výrazovú výtvarné čin.    Konštruktivizmus a kinetizmus           fotodokumentácia,
11.  a zobrazovaciu  inšpirované     Viktor Vasarely – umenie optického        kombinované techniky        2

   funkciu farby na dejinami       klamu                       koláţ  z priesvitného
   vyjadrenie    umenia        Lastúry, ryby. Dotváranie morského        papiera              2
   predstavy     úţitková       prostredia                    kolorovaná kresba
   a fantázie    tvorba        Logo, ex libris
            podnety
                                  255
            dizajnu
   Rozvíjanie    Výtvarné čin.    Pohyb lopty, predmetu, písmena.
12.  tvorivosti   a           Vyjadrenie pohybu  posúvaním          kresba, šablón           1
   fantázie       Výtvarná   šablóny                 internet, časopisy
              kultúra   Byt a jeho vkusné usporiadanie     dekorácie   z rôzneho   2

              Úţ. tv.                       materiálu
                    Vianočné bytové dekorácie
   Výtvarne vnímať    Zobr. čin.  Hry s farbou – hľadanie výrazových   Striekanie,    fŕkanie,  1
1.  a vyjadrovať     Foto     moţností farby.             odtláčanie, zapúšťanie
                                                       2
   symetrické tvary          Základy práce s fotoaparátom      Hry      s ostrosťou
   a farebnosť podľa         Montáţ z obrázkov            a neostrosťou
   skutočnosti                                fotografie
   Chápať princípy a   Úţitkové   Priestorové kompozície z kartónu a   maľovanie a dekorácia s   2
2.  zmysel        práce    origami.                papierom
                                                       1
   dekoratívnej tvorby  Výtvarná   Architektúra a úţitkové umenie
   vo      vzťahu  kultúra
   k úţitkovému
   predmetu.
   Vyuţívanie      Úţitkové   Modelovanie úţitkových predmetov    modelovanie
3.  moţnosti       práce    Nápady a rady – Veľkonočné       z plastelíny, z hliny    2
                                                       1
   modelovanej            dekoratívne prvky
   hmoty               Zvieratá v prírode                          1
              Zobr. čin.                      kresba pastelom
   Rozvíjať tvorivosť Úţitkové    Qiling – reliéf na tému jar       strihanie a lepenie
4.  a fantáziu pri práci, práce    Tapeta-dvojfarebné     kompozície  skupinová      práca,  2

   vzájomný    vzťah        s posunom                kombinovaná technika
                                                       1
   a rozmiestnenie    Zobr. čin.  Galéria zaujímavých postavičiek -    grafika, maľba, koláţ
   figúr a prvkov.          vynálezcovia, čarodejky, strašidlá                  1
              Výtvarná   Ilustračná tvorba a jej rôzne druhy
              kultúra                                 256
   Poznávať       Podnety z lit.  Ilustrácia k literárnemu textu       maľba,    kolorovaná  1
5.  a vyuţívať farby na  Úţitkové     Geometrické tvary             kresba           1
                                                         2
   vyjadrenie fantázie  práce                            koláţ z textilu. lepenie
   pri maľbe       Zobr.čin.    Kruh, farebný kruh , mandala        strihanie
                                            maľba

   Rozvíjať  zmysel Úţitkové       Plastika – kombinácia      textilu  lepenie, strihanie
6.  pre  organizáciu práce        a umelej hmoty               skupinová práca      1

   plochy
                                   257
Výtvarná výchova /
6. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


Mesiac  Rozvíjajúce ciele  Okruh       Témy                 Predmet,     Metódy a formy       Učebné  Počet
                                            medzipredmetové               zdroje  hodín
                                            vzťahy,
                                            Prierezová téma
9.    Rozvíjanie     Zobrazovacie    Najkrajší letný záţitok                 kombinovaná             1
     realistického    činnosti                                  technika s rezervami
     zobrazovania.             Prírodné formy – zeleniny
                                                     kresba  ,  forma   z      1
                                                     bodov
               Výtvarná kultúra  Staroveké umenie
                                                                       1
               Zobrazovacie    Zábery zo Staroveku                   maľba                1
10.              činnosti
     Výtvarné
     vyjadrenie     Úţitkové práce   Dekoračné   motívy   na  sklo           pouţitie farby na sklo       2
     skutočnosti              a keramiku

               Zobrazovacie    Farebné riešenie nepravidelných             kombinovaná
               činnosti      plôch                          technika              1               Štúdie       Minerály                        kresba               1


                                        258
11.
   Podnety        Výtvarná kultúra  Stredoveké umenie          poţitie    rôznych  3
   výtvarného umenia            Mozaika               materiálov

12.  Rozvíjanie vlastnej           Zvieratá               grafika         1
   originality      Zobrazovacie
              činnosti      Farebná minimalizácia, modrá –    maľba a tlač       1
                        čierna krajina

              Úţitkové umenie  Vianočné ozdoby           materiálová technika   1
1.  Výtvarné       Zobrazovacie    Zimná zasneţená krajina       maľba          1
   vyjadrenie      činnosti
   skutočnosti      Úţitková tvorba  Štruktúry – sklenené flaše plnené  materiálová technika
                        prírodninami                         2
                                          skupinová práca
                        Tapetovanie
2.             Výtvarná kultúra  Pop art                            1
   Vyuţívanie farby
   na    vyjadrenie           Dekorácia úţitkových predmetov    materiálová technika   1
   fantázie
              Zobrazovacie    Literárny   príbeh   –výtvarné  kombinovaná
              činnosti      vyjadrenie prečítaného textu     technika         1
3.  Vystihnutie      Zobrazovacia    Jarná príroda            vitráţ          2
   realistickej     činnosť
   farebnosti                Jednoduché bytové dekorácie     prírodné materiály    2
              Úţitková tvorba
4.  Rozvíjanie      Úţitková tvorba  Veľkonočné dekorácie         materiálová technika   1
   tvorivosti   pri
   vytváraní       Zobrazovacie    Prírodné a umelé formy        frotáţ          1
   kontrastu       činnosti
                        Zábery z kozmu            kresba pastelom     1

                        Sen                 maľba          1
5.             Výtvarná kultúra  Dizajn                            2

                                       259
     Rozvíjať  zmysel
     pre  organizáciu            Reliéfne riešenie plochy              Tvarovanie a lepenie       2
     plochy                                            pásikov
6.                Úţitkové práce   Variácie                      Práca s korálkami        1
Výtvarná výchova
7. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


Mesiac  Rozvíjajúce ciele   Okruh       Témy               Predmet,     Metódy a formy     Učebné  Počet
                                           medzipredmetové              zdroje  hodín
                                           vzťahy,
                                           Prierezová téma
9.    Rozvíjanie       Zobrazovacie    Pohyb postavy v priestore     Biológia     obrys     postavy      2
     predstavivosti pri   činnosti                                pouţitím šablóny
     vyjadrení situácie s           Záţitková maľba
     figúrami                                           kombinovaná           1
                                                    technika
                 Výtvarná kultúra  Novoveké umenie          Dejepis
                                                                     1
                 Zobrazovacie    Rozmanité pohyby zvierat     Biológia     grafika             1
10.               činnosti


                                        260
   Poznávanie
   vlastností rôznych  Úţitkové práce   Spájanie rôznych    predmetov
   predmetov,               z rozličného materiálu - asambláţ           asambláţ        2
   tvorenie
   netradičných     Výtvarná kultúra  Renesančné umenie           Maďarský jazyk
   foriem                                                        1

              Zobrazovacie    Ilustračná tvorba: rozprávkové             kombinovaná      1
11.            činnosti      bytosti                        technika
   Rozvíjanie               Portrét – presné vyjadrenie ľudskej  Biológia                2
   tvorivosti               hlavy                         grafika
                       Plastika z rúrok                               1
12.  Vyuţitie                                            kombinovaná      2
   základných prvkov            Poriadok a chaos, usporadúvanie            technika s rezervami
   výtvarného      Zobrazovacie    prvkov v kompozícii
   vyjadrenia      činnosti

                                                              1
              Úţitkové umenie  Vianočné ozdoby                    materiálová technika
1.  Zobrazovanie     Zobrazovacie    Priestory               Geometria    kreslenie       2
   videného sveta    činnosti
                       Kontrast plôch, farieb, predmetov           maľba
              Úţitkové práce
                       Dekoračné predmety z plastu              skupinová práca    1
2.             Výtvarná kultúra  Písmeno, jeho komunikatívne                          1
   Uplatňovanie              a estetické funkcie
   základného                                           Skupinová práca    2
   princípu farebnej                                       Domaľovaná koláţ
   harmónie       Zobrazovacie    Plagát                Enviromentálna  Vyuţitie písma
              činnosti                         výchova

3.  Vyuţitie podnetov  Výtvarná kultúra  Dada, neodada                                 2
   výtvarného umenia
              Zobrazovacie    Vyjadrenie        fyzických           kombinovaná      2

                                      261
                  činnosti      a psychických stavov       Protidrogová výchova  technika s rezervami
4.     Rozvíjanie       Úţitková tvorba  Jarné bytové dekorácie                  materiálová technika   1
      estetického vkusu
                           Vyšívanie                                     2
                  Zobrazovacia
                  činnosť      Naša dedina            Ekologická výchova   maľba          15.                 Výtvarná kultúra  Dizajn              Estetická výchova                2
      Vyuţitie   dizajnu  Úţitková tvorba  Návrh úţitkového predmetu                materiálová technika
      a fotografie               Fotografická reportáţ                               2

6.     Rozvíjanie       Úţitkové práce   Monotypia                                     3
      estetického cítenia            Pohľadnice                        materiálová technika
                           Reliéf z papiera                     koláţ, maľbaVýtvarná výchova
8. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský


Mesiac    Ciele                         Téma                                  Počet
                                                                      hodín
september                              Zobrazovacia činnosť: Ilustrácia literárného textu – kresba uhľom    2
       Rozvoj fantázie, predstavivosti.


                                         262
                          Prírodné formy z bodov, kresba perom s dotváranou škvrnou
      Uplatňovanie    skúsenosti   pri Úţitkové práce:
      dekoratívnom riešení v materiály.    Maľovanie na sklo – vyuţívanie techniky vitráţ
                                                               1
október                       Výtvarná kultúra:                             1
                          Miesto umenia v ţivote človeka
      Experimentovanie .            Zobrazovacia činnosť:                           1
                          Hra s rozlievanou škvrnou, kolorovaná kresba

                          Úţitkové práce:                              2
                          Textil a plast- korálky na ţehlenie, textil
november                      Zobrazovacie činnosti: Odtlačky listov, dokreslené figuratívnym motívom 2
                          – voskové pastelky a maľba
      Vyuţitie línie pri vytváraní zaujímavých Biologická forma mikroštruktúry – kombinovaná technika
      motívov na základe poznania a fantázie.
                          Úţitkové práce:                              2
                          Figuratívne , dekoratívne symetrické formy - montáţ a posunovanie papiera

                          Modelovanie z plastelíny
december                      Zobrazovacie činnosti:                          1
                          Zvieratá v divočine – grafika
      Rozvíjanie predstavivosti.
                          Úţitkové práce:                              2
                          Netradičné formy vianočnej výzdoby bytového priestoru
január                       Výtvarná kultúra:                             1
      Rozvíjanie estetického vkusu.      Odevná kultúra a ţivotný štýl mladého človeka.
                          Úţitkové práce:                              1
                          Voľný návrh na potlač šatovky. - maľba na textil , príp. textilná koláţ
                          Zobrazovacie práce:
                          Frotáţ prírodnín a textilu                        1
február                       Zobrazovacie činnosti:                          2
                          Voľné dotvorenie kompozície- vyuţitie geometrických, dekoratívnych a

                                 263
    Rozvíjanie fantázie, vlastnej originality.  fantastických prvkov

                           Čo vidím z okna – trojvrstvová maľba                    1

                          Úţitkové práce:
                          Plastika z papiera – objekt z kartónovej rúrky ,škatuľky
marec                       Výtvarná kultúra:                              1
                          Ochrana a tvorba ţivotného prostredia z estetických a ekologických hľadísk
    Poznávať a vyuţívať farby na vyjadrenie Zobrazovacie činnosti:                             1
    fantázie a skutočnosti pri maľbe a kresbe. Ochrana ţivotného prostredia – kresba

                           Úţitkové práce:                              2
                           Mandala - mozaika dotvorená maľbou, kresbou
apríl                        Úţitkové práce:                              1
                           Dekoratívne obrazy – špagát, koreniny
    Rozvoj fantázie a odpútanie sa od                                            3
    stereotypov.              Zobrazovacie činnosti:
                        Vytvorenie kompozície z vybraných predloţených predmetov - svetelné,
                        priestorové vzťahy - grafika
                        Vyuţitie farebnosti um. diela pri vytváraní novej obrazovej kompozície –
                        kombinovaná technika
máj                       Úţitkové práce:                                 3
                        Maľovanie na drevo
    Rozvíjať   zmysel    pre priestor Vytvorenie historickej budovy, architektonického komplexu – papier, plasty
    a architektonické riešenia .      Zobrazovacie činnosti:                             1
                        Figuratívne,dekoratívne symetrické formy
jún   Experimentovanie            Úţitkové práce:                                 1
                        Náhrdelníky, pozdravenky na rôzne príleţitosti – farebný papier, niť, ihla,
                                 264
Výtvarná výchova/
9. ročník
Názov predmetu: Výtvarná výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne
Stupeň vzdelania: ISCED 2 – niţšie stredné vzdelanie
Ročník: deviaty
Forma štúdia: denné
Vyučovací jazyk: maďarský
Mesiac   Ciele                    Téma                                     Počet
                                                                   hodín
september                        Zobrazovacie činnosti: Najkrajší letný záţitok                2
      Rozvíjanie realistického zobrazovania.    Práca v jesennej záhrade
                                                                   1
                             Úţitkové práce: Mozaika

október                         Zobrazovacie činnosti: Podmorský svet – vlastný vymyslený príbeh, kresba   2
                             Výtvarná kultúra: Maliarstvo, rôzne spôsoby vyjadrenia skutočnosti      1
      Rozvoj   predstavivosti,    fantázie
                             Úţitkové práce: Tajné písmo – grafické znaky na základe vlastnej fantázie
      a konštrukčných schopností.                                                1
november                         Zobrazovacie činnosti:                            2
                             Prírodná krajina, skupina stromov – výtvarné vyjadrenie skutočnosti, maľba
      Rozvíjanie estetického cítenia.       Stromy na jeseň – odkrývacia technika                    2


                                   265
                            Úţitkové práce:
                            Farebná minimalizácia – modrá – čierna krajina, maľba a tlač
                            Štruktúry – pozorovanie prírodných štruktúr, sklenené flaše plnené
                            prírodninami
december                        Zobrazovacie techniky: Sídlisko- stavba a vnútorné členenie objektu, 2
      Rozvíjanie vlastnej originality.       grafika
                            Vianoce- techniky tlače                       1
                            Úţitkové práce: Vianočné ozdoby - pouţívanie rôznorodých materiálov

január                         Zobrazovacie činnosti: Perspektívne javy: lineárna perspektíva – zastavaná 1
      Rozvíjať estetické vnímanie farieb.     ulica, uhlíková krieda

                            Úţitkové práce: Reklamné pútače - papier                 2
                            Tapetovanie – skupinová práca,február                      Zobr. činnosti: Literárny príbeh- výtvarné vyjadrenie prečítaného textu, 1
      Vyuţívanie farby na vyjadrenie fantázie kombinovaná technika
      pri maľbe postáv.            Úţitkové práce:                             1
                          Klobúky na fašiang – lepenie, strihanie, maľovanie            1
                            Výtvarná kultúra: Maľba
marec                          Zobrazovacie činnosti: Jarná príroda – kresba, návrh           1
                            Výtvarná kultúra: Voľná grafika
      Vystihnutie realistickej farebnosti.                                        1
                            Úţitkové práce:                            2
                            Modelovanie z plastelíny – figúrky predmety
                            Maľba na kameň – jednoduché bytové dekorácie
apríl   Rozvíjať   tvorivosť   pri   vytváraní Úţitkové práce: Kompozícia písma a znakov na ploche – dopravné značky 2


                                  266
   kontrastu.               v priestore, kresba
                       Tajné písmo –grafické znaky, tuš                    2

                         Zobrazovacie činnosti: Zábery z kozmu – harmónia farieb
                         Zátišie - maľba
máj                       Výtvarná kultúra:                         2
                         Maľovanie na drevo
                         Úţitkové práce:                          1
   Rozvíjanie fantázie, vlastnej originality. Reliéfne riešenie plochy - tvarovanie a lepenie pásikov
                         Zobrazovacie činnosti:                       1
                         Predmety hranatých a valcových tvarov – grafika
jún  Rozvíjať tvorivosť a grafické predstavy, Zobrazovacia činnosť: Zvieratá- stavba objektu, grafika Dom a moje  1
   vyváţená kompozícia.            miesto v ňom –tvarové a priestorové vzťahy, kresba pastelom
                             267
Zdravie a pohyb

21 PREDMET ●TELESNÁ VÝCHOVA

21.1 1. Ciele vyučovacieho predmetu
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umoţniť
ţiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si,
zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú
gramotnosť, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom
vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej
aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne
potreby ako súčasť zdravého ţivotného štýlu a predpokladu schopnosti celoţivotnej
starostlivosti o vlastné zdravie.

21.2 Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových
   a predmetových kompetencií:
 21.2.1 Pohybové kompetencie
Ţiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako
prevencia civilizačných chorôb.
Ţiak dokáţe rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udrţanie a zlepšenie
zdravia.
Ţiak má osvojené primerané mnoţstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach
telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase.
Kognitívne kompetencie
Ţiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom reţime so
zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia.
Ţiak pouţíva odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov.
Ţiak vie zostaviť a pouţívať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti.
Ţiak dodrţiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťaţného charakteru.
Ţiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom ţivote.
Ţiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja
podľa daných noriem.
Ţiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí.
Ţiak dodrţiava bezpečnostné a hygienické poţiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti.
Ţiak pozná ţivotné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie.
Ţiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus.
Komunikačné kompetencie
Ţiak sa dokáţe jasne a zrozumiteľne vyjadrovať.
Ţiak pouţíva správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových
aktivít.                      268
 21.2.2 Učebné kompetencie
Ţiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného reţimu.
Ţiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako
prevenciu pred zranením.
Interpersonálne kompetencie
Ţiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným.
Ţiak efektívne pracuje v kolektíve.
Ţiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe.
Ţiak sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností,
ale i v ţivote.

 21.2.3 Postojové kompetencie
Ţiak má záţitok z vykonávanej pohybovej činnosti.
Ţiak dokáţe zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v ţivote, uznať kvality
súpera.
Ţiak dodrţiava princípy fair-play.
Ţiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity.
Ţiak vyuţíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných
predmetov so zameraním na zdravý spôsob ţivota a ochranu prírody.
21.3 Obsah vzdelávania učebného predmetu

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria
základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej
ţivotospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení
a pohybové prostriedky. V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch
modulov.
1. Zdravie a jeho poruchy
2. Zdravý ţivotný štýl
3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť
4. Športové činnosti pohybového reţimu
                      269
Telesná výchova –
5. ročník
Počet hodín týţdenne: 3
Počet hodín ročne: 99

     Ciele      Okruh            Téma                 Predmet, Metódy    Učebné   Poče
                                               medzipre        zdroje   t
                                               dmetové              hodí
                                               vzťahy,              n
Mesiac
                                               Prierezov
                                               á téma
9 Rozvíjanie       Tematický celok:       Testovanie              Praktické Praktické  Odborné   11
  pohybovej       Atletika           Behy(60m,1000m,1500m,        cvičenie a cvičenie  publikácie k
  gramotnosti                     štafetový beh,skok do   dialky.hod hry          téme
  (pohybovej                      loptičkou, vrh guľou
  kompetencie                     Kontrola
10 Rozvíjanie       Tematický celok:       Špecifické poznatky Pohybové činnosti Telesná  Manipul   Odborné   12
  pohybovej       Športové hry         Herné kombinácie    Herné činnosti výchova  ačné hry  publikácie k
  gramotnosti      hádzaná, basketbal,  fotbal, jednotlivca Kontrola                    téme
  (pohybovej       volejbal
  kompetencie)
11 Rozvíjanie       Tematický celok:       Akrobacia    Špeciálne gymnastické Telesná  Praktické Odborné   12
  pohybovej       Základy    gymnastických cvičenia   Rytmická   gymnastika Výchova  cvičenie publikácie k
  gramotnosti      športov           (s hudbou, bez hudby, rytmické skladby)          téme
  (pohybovej
  kompetencie)


                                270
12 Rozvíjanie   Tematický celok:        Špecifické poznatky Pohybové činnosti Telesná    Praktické Odborné   9
  pohybovej    Plávanie            Kontrola               výchova    cvičenia publikácie k
  gramotnosti                                                 téme
  (pohybovej
  kompetencie)
1 Rozvíjanie    Tematický celok:       Turistika (vychádzky ochrana prírody,   Telesná  Cvičenie, Odborné   9
  pohybovej    Aktivity v prírode a sezónne lyţovanie)                 výchova  hry    publikácie k
  gramotnosti   pohybové činnosti                                      téme
  (pohybovej
  kompetencie)
2 Rozvíjanie    Tematický celok:      Netradičné pohybové activity         Praktické Praktické Odborné   8
  pohybovej    Povinný výberový tematický (badminton,    florbal, cvičenie    v cvičenie a cvičenie publikácie k
  gramotnosti   celok           posilňovni                  hry    a hry   téme
  (pohybovej
  kompetencie)
3 Rozvíjanie    Tematický celok:       Manipulácia s náčiním (lopty, rebriny)   Telesná  Cvičenie, Odborné   12
  pohybovej    Základy    gymnastických                      výchova  hry    publikácie k
  gramotnosti   športov                                           téme
  (pohybovej
  kompetencie)  Športové hry

4  Rozvíjanie   Tematický celok:      Testovanie            Praktické       Praktické Odborné   9
  pohybovej   Atletika          Behy(60m,1000m,1500m,       cvičenie a      cvičenie publikácie k
  gramotnosti                štafetový beh,skok do dialky.hod hry          a hry   téme
   (pohybovej               loptičkou, vrh guľou
  kompetencie)               Kontrola
5  Rozvíjanie   Tematický celok:      Manipulácia s netradičným náčiním Telesná        Manipul  Odborné   10
  pohybovej   Povinný výberový tematický (badminton, florbal, aerobik)   výchova        ačné hry  publikácie k

                              271
     gramotnosti   celok                                            téme
      (pohybovej   Testovanie
     kompetencie)
6    Rozvíjanie    Tematický celok:       Turistika (vychádzky, poldňové výlety Telesná    Cvičenie, Odborné   7
     pohybovej    Aktivity v prírode a sezónne do prírody              výchova    hry    publikácie k
     gramotnosti   pohybové činnosti      Hry vo vode                          téme
      (pohybovej   Športové hry
     kompetencie)


Telesná výchova –
6. ročník
Počet hodín týţdenne: 2
Počet hodín ročne: 66

     Ciele      Okruh            Téma                   Predmet,  Metódy   Učebné    Poče
                                                medzipre        zdroje    t
                                                dmetové               hodí
Mesiac
                                                vzťahy,               n
                                                Prierezov
                                                á téma

9     Rozvíjanie    Tematický celok:      Testovanie                Praktick  Praktic  Odborné   7
     pohybovej    Atletika          Behy(60m,1000m,1500m,          é      ké     publikácie
     gramotnosti                 štafetový beh,skok do dialky.hod     cvičenie  cvičen   k téme
     (pohybovej                  loptičkou, vrh guľou           a hry    ie
     kompetencie                 Kontrola
10    Rozvíjanie    Tematický celok:      Špecifické poznatky Pohybové činnosti  Telesná   Manip   Odborné   8
     pohybovej    Športové hry        Herné kombinácie    Herné činnosti        ulačné   publikácie

                                272
   gramotnosti  hádzaná, basketbal,  fotbal,  jednotlivca Kontrola           výchova  hry    k téme
   (pohybovej   volejbal
   kompetencie)

11  Rozvíjanie   Tematický celok:        Akrobacia    Špeciálne gymnastické  Telesná  Praktic  Odborné   8
   pohybovej   Základy   gymnastických   cvičenia   Rytmická   gymnastika  Výchov   ké    publikácie
   gramotnosti  športov             (s hudbou,  bez hudby,   rytmické  a     cvičen  k téme
   (pohybovej                   skladby)                      ie
   kompetencie)

12  Rozvíjanie   Tematický celok:        Špecifické poznatky Pohybové činnosti  Telesná  Praktic  Odborné   6
   pohybovej   Plávanie            Kontrola                 výchova  ké    publikácie
   gramotnosti                                            cvičen  k téme
   (pohybovej                                             ia
   kompetencie)

1  Rozvíjanie   Tematický celok:        Turistika (vychádzky ochrana prírody,  Telesná  Cvičen  Odborné   5
   pohybovej   Aktivity v prírode a sezónne                       výchova  ie, hry  publikácie
   gramotnosti  pohybové činnosti        lyţovanie)                          k téme
   (pohybovej
   kompetencie)

2  Rozvíjanie   Tematický celok:        Netradičné pohybové activity       Praktick  Praktic  Odborné   6
   pohybovej   Povinný výberový tematický   (badminton,   florbal, cvičenie v   é     ké    publikácie
   gramotnosti  celok              posilňovni                cvičenie  cvičen  k téme
   (pohybovej                                       a hry   ie  a
   kompetencie)                                            hry

3  Rozvíjanie   Tematický celok:        Manipulácia s náčiním (lopty, rebriny)  Telesná  Cvičen  Odborné   8
   pohybovej   Základy   gymnastických                                  publikácie

                               273
   gramotnosti  športov                                   výchova  ie, hry  k téme
   (pohybovej
   kompetencie)  Športové hry

4  Rozvíjanie   Tematický celok:        Testovanie                  Praktick  Praktic  Odborné   7
   pohybovej   Atletika            Behy(60m,1000m,1500m,            é     ké    publikácie
   gramotnosti                  štafetový beh,skok do      dialky.hod  cvičenie  cvičen  k téme
   (pohybovej                  loptičkou, vrh guľou             a hry   ie  a
  kompetencie)                  Kontrola                        hry

5  Rozvíjanie   Tematický celok:        Manipulácia s netradičným     náčiním  Telesná  Manip   Odborné   7
   pohybovej   Povinný výberový tematický   (badminton, florbal, aerobik)        výchova  ulačné  publikácie
   gramotnosti  celok                                         hry    k téme
   (pohybovej  Testovanie
  kompetencie)

6  Rozvíjanie   Tematický celok:        Turistika (vychádzky, poldňové výlety    Telesná  Cvičen  Odborné   4
   pohybovej   Aktivity v prírode a sezónne  do prírody                  výchova  ie, hry  publikácie
   gramotnosti  pohybové činnosti                                        k téme
   (pohybovej                  Hry vo vode
  kompetencie)  Športové hry
Telesná výchova –


                              274
7. ročník
Počet hodín týţdenne: 2
Počet hodín ročne: 66
  Ciele             Okruh         Téma               Predmet,     Metódy   Učebné  Počet
                                              medzipredmet         zdroje  hodín
Mesiac
                                              ové vzťahy,
                                              Prierezová
                                              téma

9    Rozvíjanie  pohybovej   Tematický celok:    Testovanie            Praktické     Praktick  Odborné 7
     gramotnosti        Atletika        Behy(60m,1000m,1500m,       cvičenie a hry  é      publikác
     (pohybovej kompetencie              štafetový   beh,skok   do            cvičenie  ie   k
                              dialky.hod loptičkou, vrh                    téme
                              guľou
                              Kontrola
10    Rozvíjanie  pohybovej   Tematický celok:    Špecifické      poznatky   Telesná      Manipul   Odborné 8
     gramotnosti        Športové hry      Pohybové činnosti    Herné   výchova      ačné hry  publikác
     (pohybovej kompetencie)  hádzaná, basketbal,  kombinácie   Herné činnosti                 ie   k
                  fotbal, volejbal   jednotlivca Kontrola                      téme

11    Rozvíjanie  pohybovej   Tematický celok:    Akrobacia      Špeciálne   Telesná      Praktick  Odborné 8
     gramotnosti        Základy        gymnastické     cvičenia   Výchova      é      publikác
     (pohybovej kompetencie)  gymnastických     Rytmická      gymnastika            cvičenie  ie   k
                  športov        (s hudbou,   bez  hudby,                  téme
                              rytmické skladby)

12    Rozvíjanie  pohybovej  Tematický celok:    Špecifické poznatky Pohybové   Telesná      Praktick  Odborné 6
     gramotnosti        Plávanie        činnosti Kontrola         výchova      é      publikác
                                                              ie   k


                                  275
   (pohybovej kompetencie)                                     cvičenia  téme

1  Rozvíjanie  pohybovej  Tematický celok:   Turistika (vychádzky ochrana  Telesná     Cvičenie  Odborné 5
   gramotnosti        Aktivity v prírode  prírody,            výchova     , hry   publikác
   (pohybovej kompetencie)  a sezónne                                    ie   k
                pohybové činnosti  lyţovanie)                         téme

2  Rozvíjanie  pohybovej  Tematický celok:   Netradičné pohybové activity  Praktické    Praktick  Odborné 6
   gramotnosti        Povinný výberový   (badminton, florbal, cvičenie  cvičenie a hry  é     publikác
   (pohybovej kompetencie)  tematický celok   v posilňovni                   cvičenie  ie   k
                                                   a hry   téme

3  Rozvíjanie  pohybovej  Tematický celok:   Manipulácia s náčiním (lopty,  Telesná     Cvičenie  Odborné 8
   gramotnosti        Základy       rebriny)            výchova     , hry   publikác
   (pohybovej kompetencie)  gymnastických                                  ie   k
                športov                                     téme

                Športové hry

4  Rozvíjanie  pohybovej  Tematický celok:   Testovanie           Praktické    Praktick  Odborné 7
   gramotnosti        Atletika       Behy(60m,1000m,1500m,      cvičenie a hry  é     publikác
   (pohybovej                  štafetový  beh,skok   do           cvičenie  ie   k
  kompetencie)                  dialky.hod loptičkou, vrh            a hry   téme
                          guľou
                          Kontrola
5  Rozvíjanie  pohybovej  Tematický celok:   Manipulácia  s netradičným   Telesná     Manipul  Odborné 7
   gramotnosti        Povinný výberový   náčiním (badminton, florbal,  výchova     ačné hry  publikác
   (pohybovej        tematický celok   aerobik)                          ie   k
                Testovanie


                               276
     kompetencie)                                               téme

6     Rozvíjanie  pohybovej   Tematický celok:   Turistika     (vychádzky,   Telesná  Cvičenie  Odborné 4
     gramotnosti         Aktivity v prírode  poldňové výlety do prírody     výchova  , hry   publikác
      (pohybovej         a sezónne                                  ie   k
     kompetencie)         pohybové činnosti  Hry vo vode                       téme

                   Športové hry
8.-9. ročník
Počet hodín týţdenne: 2
Počet hodín ročne: 66
  Ciele                         Okruh                     Téma         Poče
                                                                t
Mesiac
                                                                hodí
                                                                n
9    Rozvíjanie pohybovej gramotnosti         Tematický celok:                Testovanie      7
     (pohybovej kompetencie              Atletika                    Behy(60m,1000m,1500
                                                     m,
                                                     štafetový beh,skok do
                                                     dialky.hod loptičkou,
                                                     vrh guľou
                                                     Kontrola
10 Rozvíjanie pohybovej gramotnosti            Tematický celok:                Špecifické  poznatky 8
  (pohybovej kompetencie)                 Športové hry                  Pohybové    činnosti
                              hádzaná, basketbal , fotbal,  volejbal    Herné   kombinácie
                                                     Herné     činnosti


                                   277
                                            jednotlivca Kontrola
11 Rozvíjanie pohybovej gramotnosti  Tematický celok:                 Akrobacia   Špeciálne 8
  (pohybovej kompetencie)       Športová gymnastika               gymnastické cvičenia
                    Rytmická gymnastika               Rytmická gymnastika
                                            (s hudbou, bez hudby,
                                            rytmické skladby)
12 Rozvíjanie pohybovej gramotnosti  Tematický celok:                 Špecifické  poznatky 6
  (pohybovej kompetencie)       Výberový tematický celok             Pohybové    činnosti
                                            Kontrola

1  Rozvíjanie pohybovej gramotnosti  Tematický celok:                 Turistika (vychádzky 5
  (pohybovej kompetencie)      Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti  ochrana prírody,
                                             lyţovanie)
2  Rozvíjanie pohybovej gramotnosti  Tematický celok:                 Netradičné pohybové 6
  (pohybovej kompetencie)      Výberový tematický celok             activity
                                            (badminton,   florbal,
                                            cvičenie v posilňovni
3  Rozvíjanie pohybovej gramotnosti  Tematický celok:                 Manipulácia s náčiním 8
  (pohybovej kompetencie)      Základy gymnastických športov          (lopty, rebriny)

                    Športové hry

4  Rozvíjanie pohybovej gramotnosti  Tematický celok:                 Testovanie      7
   (pohybovej kompetencie)     Atletika                     Behy(60m,1000m,1500
                                            m,
                                            štafetový beh,skok do
                                            dialky.hod loptičkou,
                                            vrh guľou

                         278
                                            Kontrola
5  Rozvíjanie pohybovej gramotnosti  Tematický celok:                 Manipulácia       7
   (pohybovej kompetencie)     Povinný výberový tematický celok         s netradičným náčiním
                    Testovanie                    (badminton,  florbal,
                                            aerobik)
6  Rozvíjanie pohybovej gramotnosti  Tematický celok:                 Turistika (vychádzky, 4
   (pohybovej kompetencie)     Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti  poldňové výlety do
                    Športové hry                   prírody
                                            Hry vo vode
                         279
22 Práca s projektami
6. ročník
Mesiac  Ciele            Okruh      Téma               Prierezová téma, Metódy        Učebné   Počet
                                             medzipredmetové            zdroje   hodín
                                             vzťahy
9.-10   -ţiak       dokáţe  Formálna úprava Čo je to projekt       Informatika,   Výklad, burza Prezentácie, 7
     prostredníctvom vlastnej   a obsah     Formálna úprava projektu            nápadov    internet
     organizácie práce riadiť   projektov    Najdôleţitejšie prvky obsahu
     seba                     projektov           pravopis, slohová
     - hľadať problémy, ktoré           Harmonogram práce pri tvorbe práca
     treba riešiť                 projektu
     -   utvoriť  a overiť          Výber témy, vytýčenie cieľov,
     hypotézy                   opis problému
     - naplánovať a realizovať
     výskum,
11.-12.  - viesť ţiakov tak, aby   Zdroje     Práca v skupine, rozdelenie úloh Dejepis, informatika  Tímová práca   Noviny,  7
     vedeli    komunikovať,  informácií,   medzi členmi skupiny, vhodné                       knihy,
     argumentovať, pouţívať    komunikácia  a formy komunikácie, argumentácia,                     internet
     informácie a vhodne ich   prezentácia   hypotéza   dôkaz,   deduktívne
     spracovať,                  a implicitné metódy riešenia,
     - zareagovať v rôznych            Zdroje    informácií,   ich
     situáciách,                 zhromaţdenie a triedenie ,
     - nadviazať kontakt a
     spolupracovať,
     - zhromaţďovať, triediť
     a selektovať informácie
1.-2.   -správne      zvoliť  Význam IKT pre Výber vhodnej formálnej štruktúry Informatika, jazyky  Práca     s počítač  7
     a aplikovať nástroje IKT   tvorbu projektov pre daný projekt,                   počítačom
     na prezentáciu výsledkov           Širokospektrálne    vyuţitie

                                    280
     svojho   výskumu,   či          najnovšej techniky
     prezentácie.
3.-4.   -určiť svoje silné stránky Vlastné projekty  Výber témy            Všetky predmety     Skupinová    Internet      6
     a vyuţiť pri vhodnom             Spracovanie zadanej témy rôznymi             práca a práca s a ďalšie
     výbere témy                  spôsobmi                         počítačom    zdroje
                            Tvorba projektov na     témy                     informácií
                            jednotlivých predmetov
5.-6.   - prezentovať svoju prácu Prezentácia     Ako prezentovať svoj projekt -  Etická výchova,     Skupinová     Internet     6
     písomne aj verbálne a hodnotenie                                    práca       a ďalšie
     s pouţitím informačných projektov                                   a diskúsia    zdroje
     a komunikačných                                                     informácií
     technológií7. ročník

Mesiac  Ciele            Okruh       Téma            Prierezová  téma, Metódy         Učebné      Počet
                                          medzipredmetové              zdroje      hodín
                                          vzťahy
9.-10  -ţiak       dokáţe  Vyplnenie     Formálna      úprava Informatika, Jazyky    Výklad,     Prezentácie,   7
     prostredníctvom vlastnej  rôznych      formulárov a dotazníkov                burza      internet,
     organizácie práce riadiť  formulárov,    Najdôleţitejšie   prvky              nápadov     Rôzne tlačivá
     seba            dotazníkov,    obsahu dotazníkov,     pravopis, slohová práca
     - hľadať problémy, ktoré  základné údaje   Čo majú obsahovať určité
     treba riešiť                  dokumenty –ţivotopis, šek,
     -   utvoriť  a overiť           ţiadosť, podací lístok,
     hypotézy                    úradné  listy  a obálky,
     - naplánovať a realizovať           pozvánky
     výskum,


                                     281
11.-  - viesť ţiakov tak, aby Komunikácia    Práca v skupine, rozdelenie Maďarský    jazyk,  Tímová     Noviny,    7
12.   vedeli   komunikovať, a prezentácia  úloh medzi členmi skupiny, Slovenský jazyk     práca,     knihy,
    argumentovať, pouţívať Situačné hry    vhodné        formy             Vyplnenie    internet
    informácie a vhodne ich          komunikácie,                    tlačív
    spracovať,                argumentácia,   hypotéza
    - zareagovať v rôznych          dôkaz,     deduktívne
    situáciách,                a implicitné    metódy
    - nadviazať kontakt a           riešenia,
    spolupracovať,              Zdroje informácií, ich
                         zhromaţdenie a triedenie ,
1.-2.  -plánovanie a vytvorenie Tvorba zloţených Výber vhodnej formálnej Informatika, jazyky     Práca      Počítač,   7
    zloţeného    projektu,
                 projektov,    štruktúry pre daný projekt-             s počítačom,  odborná
    hodnotenie vlastnej práceReklamy     recepty, dielňa, reklama,                      literatúra,
    -správne      zvoliť        film...                               materiálové
    a aplikovať nástroje IKT         Širokospektrálne vyuţitie                      zab.
    na prezentáciu výsledkov         najnovšej     techniky,
    svojho   výskumu,   či        finančno-materiálne
    prezentácie.               zabezpečenie projektu
    -Schopnosť
    argumentovať
    a dokazovať    vlastné
    názory či hypotézy
    -verbálne prejavy
3.-4.  -určiť svoje silné stránky Vlastné projekty- Výber témy        Všetky predmety     Práca      Internet   6
    a vyuţiť pri vhodnom vlastné vynálezy Spracovanie zadanej témy                s počítačom,  a ďalšie
    výbere témy                 rôznymi spôsobmi                 braimstorming  zdroje
                           Tvorba projektov na témy                     informácií
                           jednotlivých predmetov
                                  282
5.-6.  - prezentovať svoju prácu Prezentácia  Ako   prezentovať  svoj Etická výchova,  Skupinová  Projektor,  6
    písomne aj verbálne a hodnotenie    projekt -                   práca    Internet
    s pouţitím informačných projektov                           a diskúsia  a ďalšie
    a komunikačných                                          zdroje
    technológií                                            informácií
                                 283
23 Náboţenská výchova
23.1 Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďţe človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboţenská,
má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboţenská výchova má
preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboţenská výchova formuje v človeku náboţenské myslenie, svedomie,
náboţenské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboţenského myslenia a integrálnej
súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských
cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho moţnosť ţivota s cirkvou.
Vyučovací predmet náboţenská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej
orientácie ţiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých
hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný ţivot i pre ţivot spoločnosti.
Náboţenská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej
spoločnosti. Učí ţiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným
ľuďom a svetu, v ktorom ţijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umoţňuje
ţiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
ţiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.


23.2 Ciele vyučovacieho predmetu
Predmet náboţenská výchova umoţňuje ţiakom:
  o formulovať otázky týkajúce sa základných ţivotných hodnôt, postojov a konania
  o konfrontovať ich s vedecky a náboţensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na
   svet
  o hľadať svoju vlastnú ţivotnú hodnotovú orientáciu
  o formovať svedomie
  o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie
  o spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom
  o oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania
   Boţieho slova
  o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti
   a v cirkvi

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje
v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií ţiakov, ktoré
zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboţenská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových
kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:
komunikačné kompetencie - ţiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, kladie
otázky a zisťuje odpovede, učí sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený
pre odlišnosti, ţiak si osvojuje vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spolu diskutujúceho,
formuluje otázky, porovnáva, oponuje, formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory, ţiak

                      284
sa učí reagovať primerane situácii, je schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, vie
vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a
vyjadriť svoje pocity, ţiak sa učí dešifrovať a vhodne pouţívať symboly, rozumie
symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboţenského ţivota
kompetencie k učeniu sa – ţiak sa učí vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky
svojho učenia a diskutuje o nich

kompetencie k riešeniu problémov – ţiak sa zaujíma sa o rôzne problémy a nové veci, prijíma
nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, plánuje a podieľa sa na
riešení úloh s druhými, ţiak vníma, rozpozná a pochopí problém závislostí, premyslí a
naplánuje riešenie problému na modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti
obhajuje svoj názor
občianske – ţiak sa adaptuje na meniace ţivotné a pracovné podmienky, podľa svojich
schopností
a moţností sa podieľa na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, chápe potrebu efektívne
spolupracovať s druhými pri vytváraní pravidiel, zapája sa do občianskeho ţivota vo svojom
okolí
háji svoje práva aj práva iných, vníma dôleţité postavenie rodiny ako základnej bunky
spoločnosti
kultúrne – ţiak si osvojuje si postoj vzájomnej tolerancie, učí sa akceptovať druhých ľudí
takých, akí sú
angaţuje sa a rešpektuje vo svojom ţivote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, všíma
si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, iné kultúry a ich umenie povaţuje za
rovnocenné a inšpirujúce, ţiak vníma obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť
(kroje, výšivky, ornamenty)
rešpektuje kultúrne tradície ako základ súčasného umenia,osvojuje si prácu s literárnymi
ţánrami a druhmi, vníma pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz,
literatúra, hudba, móda) ţiak si osvojuje kritický prístup k médiám
sociálne a interpersonálne – ţiak sa učí tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným, učí
sa chápať ich potreby a postoje,objavuje a uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho
schopnosť podať výkon, uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, ţiak sa vníma ako časť
celku,chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje
skúsenosti druhých ľudí, buduje návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, ţiak
zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým
ľuďom
existenciálne – ţiak objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa
v dejinách ľudstva, oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín cirkvi, učí sa odhadnúť
dôsledky rozhodnutí a činov človeka, objavuje existenciu nemennej pravdy, aplikuje vo
svojom ţivote jednotlivé prvky spirituality
                       285
23.3 Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete náboţenská výchova vyuţívame výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré ţiakom umoţňujú:
Kompetencie k učeniu sa
  o rozumieť symbolickému spôsobu vyjadrovania biblického jazyka a jazyka
    cirkvi, integrovať náboţenský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového
    vzťahu k svetu, súbeţne s pohľadom prírodných a humanitných vied, prejavovať
    ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom ţivote
Komunikačné kompetencie
  o porozumieť rôznym textom; poetickým, obrazným a náboţenským, porovnať ich
    s inými druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu
    a reflektovať rôznosť významov ich posolstva
  o vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať
    schopnosť neverbálnej komunikácie
Kompetencie k riešeniu problémov
  o rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej
    diskusii a kladením filozofických otázok
  o hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia
    s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k ţivotnému prostrediu
Sociálne a interpersonálne kompetencie
  o pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša
    kooperatívny spôsob práce
  o prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej
    koncentrácie a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej pri
    vytváraní vlastného sebaobrazu
  o rozvíjaním empatie a návštevou charitného domu, zaujať pozitívne a empatické
    postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom
Občianske kompetencie
  o porozumením postojov inak náboţensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí
    a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboţenstiev budovať postoj
    tolerancie
  o prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať
    nielen príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským
    postojom zasadili o ich nápravu
  o postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah
    ako aj vzťah k Boţej autorite
Kultúrne kompetencie
  o prezentáciou obsahov svetových náboţenstiev predstavených vo vzťahu ku
    kresťanstvu porozumieť vzájomnému vzťahu náboţenstva a kultúry
  o integrovať náboţenský rozmer ţivota do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom
    a súčasnom prejave
  o rozvíjať vzťah k sakrálnemu umeniu prostredníctvom exkurzie chrámu
Existenciálne kompetencie
  o prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou vnímať transcendentnú
    skutočnosť
  o filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie
    a nachádzanie ţivotného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku                      286
Učebné zdroje
Pán prehovoril, Rastiem v múdrosti, Spoločníčka na ceste, Ako dalej ţiť, Dobrodruţstvo
ţivota,
Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy,
pracovné zošity
                     287
Časový rozsah výučby: 1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Ročník: piaty
Kód a názov ŠVP: ISCED 2
Forma štúdia: denná
Vyučovací jazyk: maďarský

Mes Ciele              Okru   Téma                     Predmet,   Metódy   Učebné   Počet
iac                 h                           medzi          zdroje   hodín
                                              predmetové
                                              vzťahy,
                                              Prierezová
                                              téma
9   Pouţívaním    SP   na  Boh    1. Biblia – Definovať, čo je SP a vedieť ho maďarský   Tímová   Učebnice  3
   hodinách    náboţenstva  stvorit  odlíšiť od iných kníh, oboznámiť ţiakov s jazyk,     Práca    Pracovný
   vybudiť v deťoch úctu k SP  eľ vecí  autorstvom SP, s delením SP a jazykom, v dejepis     Spev    zošit
   a túţbu čítať ho,naučiť    viditeľ  ktorom bolo napísané.                   kreslenie
   ţiakov, ţe udalosti vo SP   ných a  2. Prvé stránky Svätého Písma – stvorenie
   dávajú svetlo a riešenie do  nevidit  sveta
   ich konkrétnych ţivotných   eľných  -uvedomiť si, ţe Boh je pôvodcom všetkého
   situácií.                stvorenstva, ţe človek pochádza od Boha, je
                       stvorený na Boţiu podobu a je od neho
   Viesť ţiakov k vzájomnej        závislý, - neposlušnosť priviedla človeka do
   úcte, všetci ľudia sú si pred      nešťastia a vzdialila ho od Boha
   Bohom rovní.
10-  Viesť ţiakov k úplnej Boh si . Boh povoláva Abraháma.            Dejepis,       Tímová   Učebnice  5
11  dôvere v Boha, poukázať vyvoľ - Poukázať na prostredie, z ktorého pocsádzal literatúra      práca    Pracovný
   na dobrá, ktoré človek uje  Abrahám, - Abrahámovo načúvanie Boţieho               Kreslenie  zošit


                                  288
   obsiahne cez vieru    a svoj  hlasu, uverenie Bohu a poslušnosť Boţej vôli.         spev
   poslušnosť voči Bohu    národ  2. Najťaţšia skúška Abraháma
                     - Povzbudiť ţiakov, aby si zobrali za vzor silu
   Poukázať ţiakom na to, ţe     Abrahámovej viery v Boţí prísľub. Boh skúša
   hoci     je    niečo    našu vieru a poslušnosť neraz v
   ľudskynemoţné, Bohu nič      bolestnýchudalostiach, skúškami sa naša viera
   nie je nemoţné a je verný     upevňuje.
   vo svojich prislúbeniach      3. Jakub v Boţej škole
   Byť vďačný Bohu za dar       -Boh zostáva verný svojim prísľubom napriek
   odpustenia             ľudským pokleskom, - Boh vedie a
   Boh má kaţdým človekom       vychováva Jakuba.
   dôleţitý plán           4. Jozefova vernosť v skúškach
                     -poukázať na to, ţe Jozef napriek
                     nespravodlivosti, ktorej sa mu dostalo od
                     vlastných bratov, nezanevrel na Boha, ale ešte
                     vrúcnejšie sa k nemu utiekal.
                     5. Jozefovo výťazstvo
                     - oboznámiť ţiakov s váţnou existenčnou
                     situáciou Jakubovej rodiny, - porozprávať o
                     Boţom pláne spásy – proroctvo:“ z Egypta
                     som si
12-  Pestovať v sebe vďačnosť Boh    1. Povolanie Mojţiša               Maďarský  Tímová    Učebnica  6
1   za Kristovu obetu na kríţi vedie  - Boh si povolal Mojţiša, aby prostreníctvom   jazyk    práca    Pracovný
                 svoj  neho vyviedol vyvolený národ z otrocstva na    Slovenský  Kreslenie  zošit
   Pochopiť, ţe šťastie a ľud     slobodu – Boh cey človeka a jeho rozhodnutie   jazyk    Spev
   sloboda človeka spočíva      poslúchať Boha uskutočňuje dielo vykúpenia    Výtvarná  Zručnosť-
   práve vo vernosti Zmluve      a spásy človeka                  výchova   veľkonočné
                     2. Noc odchodu z Egypta – Veľká noc              vajíčko


                                 289
    Poukázať na to, ţe viesť     -oboznámiť ţiakov s tradíciou ţidovskej
    iných môţe len ten, kto sa    Veľkej noci a predobrazom krvi obetovaného
    sám nechá viesť Bohom.      baránka, s prechodom cez Červené more-
                     predobraz vyslobodenia z otroctva hriechov a
                     vstup do nového ţivota s Bohom.
                     3. Putovanie púšťou
                     -keďţe Izraeliti ţili votrocstve a s pohanmi,
                     bolo potrebné, aby Boh zmenil ich zmýšľanie
                     a aby mu bezpodmienečne dôverovali
                     - zmena niečoho zabehnutého vţdy bolí, ale
                     prináša uţitočné ovocie.
                     4. Desatoro
                     - Oboznámiť ţiakov so zmluvou medzi
                     Bohom a ľudom,uvedomiť si, ţe porušovanie
                     zmluvymôţe byť len zo strany človeka, čo
                     prináša človeku len nešťastie a bolesť.
                     5. Jozue – Mojţišov nástupca
                     - uvedomiť si, kto môţe byť pravým vodcom
                     iných – kto verí Bohu, spolieha sa na neho a
                     je poslušný jeho prikázaniam.
1-2-  Nabádať deti postupne   Boţí  1. Sudcovia                   Etická   Kreslenie  Učebnica  9
3   Odstraňovať     svoje ľud v - charakterizovať úlohu a postavenie sudcu,   výchova   Spev    Pracovný
    nedostatky         zasľúb poukázať na príčiny potreby sudcov –      Maďarský        zošit
                 enej  dôsledok neposluchnutia Boţích príkazov.    jazyk
    Vzbudiť ochotu pomáhať zemi    2. Rút                     Slovenský
    starým rodičom a ľudom.      Oboznámiť ţiakov s históriou rodiny, do     jazyk
                     ktorej sa pohanka Rút vydala,
    Odklonenie sa od Boţej      - poukázať na otvorenosť Rút prijať vieru v


                                 290
   vôľe prináša nešťastie       Boha a zachovať vernosť ţidovskej tradícii.
                     3. Samuel
   Poslušnosť voči rodičom a     - oboznámiť ţiakov s udalosťami okolo
   modlitba za nich          narodenia Samuela a jeho zasvätením sluţbe
                     Bohu. Pohotovosť Samuela v sluţbe Boha.
   Vzbudiť túţbu po múdrosti     4. Šaul a Dávid
                     -poţiadavka ľudu – mať kráľa. Správanie
   Učiť sa dôverovať Bohu v      Šaula a Dávida – strata Boţej priazne.
   kaţdej situácii          5. Dávidov hriech a ľútosť
                     - vyvolenie Dávida za kráľa, jeho dôvera v
   Rozlišovanie hodnôt, dávať     Boţiu pomoc. Prorok Natan – príbeh o
   prednosť     trvácnym     baránke – poľutovanie
   hodnotám              Dávida
                     6. Šalamún
                     - Šalamún sa zapáčil Bohu – prečo?
                     -aj dobrý človek sa môţe pokaziť, ak prestane
                     spolupracovať s Boţou milosťou a riadí sa len
                     ľudským úsudkom.
                     7. Prorok Eliáš
                     -Eliášova rozhodnosť hovoriť pravdu, hoci sa
                     to druhým nebude páčiť.
                     - riskovať, ţe nás budú za to nenávidieť
                     8. Elizeus a Náman Sýrsky
                     -povolanie Elizea, jeho túţba po duchovných
                     daroch
                     -Námanova viera, telesné uzdravenie
4-5  Osvojovanie       si Dôsle  1.Zajatie   Izraelitovako  dôsledok  ich Etická  Spev    Učebnica  6
   čnosti:trvalý    návyk, dky   nevernosti                  výchova  Kreslenie  Pracovný


                                291
  konaťdobro       vernos   -930pr.Kr.história rozdelenia ţidovského                zošit
              ti  a  kráľovstva
  Zastať sa slabých, byť Boţie   -príčiny a dôsledky zajatia
  spravodlivý      napom   -ţivot v zajatí, obrátenie národa a túţba po
              enutie   návrate a slobode
                   2. Prorok Dániel
                   - spôsobenie Dániela a jeho spoločníkov v
                   kráľovskom dvore počas zajatia
                   -Danielova rozhodnosť neprestúpiť Boţí
                   príkaz a následné Boţie dary za jeho vernosť
                   3. Návrat z babylónskeho zajatia
                   - história prepustenie Ţidov zo zajatia, túţba
                   po novom chráme, jeho výstavba.
                   4. Prorok Jonáš
                   -Boh chce zachrániť kaţdého, aj pohanov
                   -protiviť sa Boţej vôli je nemúdre a prináša
                   trápenie aj iným
                   5.Machabejský mučeníci
                   -ţivot Izraelitov od návratu z babylonského
                   zajatia
                   -odhodlanosť a hrdinstvo Machabejcov-viera
                   Vzbudzovať túţbu po vo večný ţivot

6  Spoznávanie Boţej vôľe Výcho   1.Rodina v ktorej ţijem           Etická   Práca v tíme  Učebnica  4
              va k   -poznávať vlastnú rodinu,   jej hodnotu, výchova   Kreslenie   Pracovný
  Cvičiť sa v malých láske a    tradíciu                  Slovenský  spev      zošit
  sebazapreniach, aby sme k                           jazyk
  mohli          čistote  - čo sa mi páči u mojich rodičov, čo by som Maďarský


                               292
Obstáť vo veľkých       chcel robiť ináč               jazyk
               2. Priateľstvo
Prispievanie  k   dobrej  - uvedomiť si hodnotu priateľstva ako
rodinnej atmosfére      predpoklad čistej lásky objavenia duchovných
               hodnôt, najmä láske k blíţnemu
Uvedomiť si, ţe priateľstvo
vyţaduje čas, schopnosť    3. Sebaovládanie
načúvať tomu druhému,     - sebaovládanie vţdy vyţaduje námahu, ale
vedieť sa obetovať pre    bez neho sa nedá v ţivote zaobísť
druhého
Sebaovládaniu sa treba učiť
postupne od malých vecí k
väčším a hodnotnejším.
                           293
Predmet: Náboţenská výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelávania: ISCED 2
Ročník: šiesty
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský
Ročníková téma: POZNÁVANIE PRAVDY
Dieťa začína kriticky vnímať ţivot a prostredie, v ktorom ţije. Objavuje v sebe túţbu po hľadaní
pravdy. Na tejto ceste potrebuje byť sprevádzané pravdou, ktorá ho vedie k Bohu, a ktorej hodnotu sa
učí spoznávať. Rozvíja v sebe schopnosť vnášať objavenú pravdu do ţivota. Objavená pravda
prehlbuje rozmer náboţenskej viery v ţivote dieťaťa.
Ročníkový symbol: kameň
Ţiak sa v 6. ročníku stretáva so symbolom kameň, s ktorým postupne pracuje v štyroch rovinách:
vecnej, subjektívnej, objektívnej a náboţenskej.
Kameň je symbolom tvrdosti, pevnosti a nezničiteľnosti. Je symbolom nadľudskej sily a moci. Kameň
uţ v minulosti bol nenahraditeľný pracovný nástroj či dôleţitý stavebný materiál. V ľudovej múdrosti
nachádzame mnoţstvo prirovnaní a porekadiel o kameni.
Človek, ktorý je pevným kameňom, má pevný charakter, zásady, vyznáva hodnoty nemennej –
trvácnej pravdy. Práve preto sa kameň stáva symbolom šiesteho ročníka.
Náboţenskú rovinu symbolu rozvíjame biblickým príbehom o Jakubovi, ktorý postavil
Bohu kamenný oltár, o Ezechielovi, ktorý dostáva prísľub: Odstránim z ich tela srdce
kamenné a dám im srdce z mäsa,.. (Ez 11,19), pomenovaním Jeţiša ako – uholný
kameň, Petra – skaly Cirkvi
                        294
Mesiac Ciele         Okruh      Téma           Predmet,    medzi Metódy     Učebné   Počet
                                    predm. vzťahy, Prier.        zdroje   hodín
                                    téma
9    Dôverovať   Bohu Jeţiš prišiel k  1.  Anjel   zvestuje Literatúra,  etická Tímová     Učebnice  3
    i napriek tomu, ţe nám        narodenie Spasiteľa    výchova        práca, spev,  Pracovný
    nateraz nechápeme          2. ľudia sa pripravujú na            filmy     zošit
    jeho vôľu.              príchod Vykupiteľa
                       3. Vykupiteľ prichádza


10-11  Postupne nadobúdať Ţivot lásky    1. Pravé hodnoty ţivota  Literatära,  etická Príbehy, Učebnice     6
    skúsenosti, ţe voľba         2. Nepravé hodnoty výchova, dejepis – tímová práca, Pracovný
    pravých    hodnôt         ţivota          pravé hodnoty    DVD   zošit
    napĺňa    človeka         3. Najdôleţitejšia zásada
    pokojom a šťastím.          pre ţivot
                       4. Program pre správny
                       ţivot
                       5.     Podobenstvá-
                       pomôcky pre správny
                       ţivot

12-1  Viesť     ţiakov Vydarený    1. úspešný ţivot     Literatúra, etická  Príbehy,   Učebnica   5
    k usilovnosti     ţivot     2. Boţia pomoc pre výchova, dejepis -     konverzácia, Pracovný
    a cieľavedomosti pri         dobrý ţivot       úspech        tímová práca, zošit
    rozvíjaní   svojich        3. Ovocie dobrého ţivota            DVD
    schopností.             4. Dobrý úmysel
                                295
2   Poukázať na to, ţe Zlo   a moc  1. Zlo vo svete a vo mne Literatúra,   etická Tímová     Učebnica  4
   nestačí len nekonať odpustenia   2.   Boh    odpúšťa výchova,dejepis   - práca,     Pracovný
   zlo, ale ţe máme          hriešnikom        odpustenie       príbehy,    zošit
   konať dobro.            3. Ak odpustíte ľudom              DVD
                     ich poklesky

3-4  Uvedomiť si, ţe sa Ţivot     1. ţivot s Jeţišom     Literatúra,   etická Príbehy,   Učebnica  5
   potrebujeme     v Jeţišovej 2. Potreba obnovy síl    výchova – obnova sily tímová práca, Pracovný
   ustavične očisťovať, prítomnosti 3.   Víťazstvo   nad             DVD      zošit
   aby sme sa stávali        hriechom a smrťou
   pevnými a zrelými         4.   Rast   Boţieho
   ľuďmi.              kráľovstva
                    5. Oheň vám bude
                    znamením
5   Mať v úcte duchovné Nový   Boţí 1.   úloha   biskupov  Literatúra,    etická Príbehy,   Učebnica  5
   povolanie.     ľud      a kňazov          výchova, dejepis - úcta filmy    o Pracovný
                    2.   ţivot   pevných              kňazoch   zošit
                    kresťanov
                    3.      Spoločenstvo
                    v slávení aj v ţivote
                    4. šírenie Boţieho slova
                    5. Zavŕšenie Boţieho
                    kráľovstva
                               296
6    Vzbudiť    úctu Výchova     1. Zázrak ţivota  Literatúra,      etická Príbehy,   Učebnica   5
     k druhému pohlaviu. k láske    a 2. Stávam sa muţom, výchova- láska        filmy   na Pracovný
               čistote     stávam sa ţenou                  DVD      zošit
                       3. Poznávanie lásky
                       4. Etapy lásky
Predmet: Náboţenská výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelávania: ISCED 2
Ročník: siedmy
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac Ciele        Okruh      Téma                    Predmet,  Metódy   Učebné zdroje  Počet
                                            medzi pred.               hodí
                                            vzťahy,                 n
                                            Prier. téma
9    Uvedomiť   si Čo je cirkev?    1.  Ako sa tvoria dejiny                    Učebnice     3
     zodpovednosť za                                            Pracovný zošit
     svoje konanie            2.  A čo je vlastne cirkev?

                       3.  Cirkev na cestách sveta

10-11  Viest    ţiakov Sloboda      1.  My, ktorí sme sa stretli v Miláne             Učebnice     5
     k vďačnosti   za Cirkvi      2.  Kedy vznikla kresťanská Europa               Pracovný zošit

                                  297
    náboţenskú    a nebezpečenst  3.  Cirkev v nebezpečenstve moci
    slobodu      vá jej hroziace a bohatstva
                     4.  Zápas Cirkvi a nezávislosť
                     5.  Tisícročná jednota sa narúša
12-1  Uvedomiť    si Potreba     1.Svätý hrob                  Učebnica     5
    svoju príslušnosť obnovy Cirkvi 2. Cirkev sa obrodzuje              Pracovný zošit
    k Cirkvi     v duchu   jej 3. Hľadať pravdu a ţiť v pravde
             zakladateľa   4. Cirkev zakladá školy a univerzity

2   Uvedomiť si, ţe Kresťanský     1. Sila Ducha Svätého oţivuje        Učebnica     5
    pravého      novovek     2. Bratia sa oddelili            Pracovný zošit
    Kristovho učeníka          3.Podľa toho spoznajú, ţe ste moji učeníci
    poznať   podľa          4.Choďte do celého sveta
    lásky a obetavosti         5.Čo nevedeli ľudia v 17. a 18. storočí
    voči všetkým
3-4  Uvedomiť si, ţe Cirkev dnes     1. Uskutočňovanie sociálneho učenia     Učebnica     5
    to,  čo  viem          Cirkvi                    Pracovný zošit
    a vlastním,             2. Cirkev v 20. storočí
    nemám zneuţívať,          3. Cirkev – spoločníčka na ceste vedy
    ale som za to            4. Šanca pre tretie tisícročie
    zodpovedný
    a mám      to
    vyuţívať na dobro
    iných
                                 298
5    Pestovať      Cirkev     1. Šírenie cyrilometodského odkazu                Učebnica     6
     znášanlivosť    v dejinách   2.Reformácia                           Pracovný zošit
     a porozumenie   Slovenska    3. Cirkev – spoločníčka na ceste vedy
     medzi ľuďmi            4.Štyridsaťročné putovanie nášho národa
                      púšťou6    Príklad      Svätci nášho 1. Sv. Štefan                            Učebnica     4
     Sv.Štefana, nášho národa    2. Sv. Imrich                            Pracovný zošit
     svätého kráľa         3. Sv. Alţbeta
                    4. Sv. Ladislav
Predmet: Náboţenská výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelávania: ISCED 2
Ročník: ôsmy
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac Ciele         Okruh        Téma              Predmet,   Metódy  Učebné zdroje  Počet hodín
                                         medzi
                                         pred.
                                         vzťahy,
                                         Prier. téma

                                 299
9    Uvedomiť    si Hľadám smer     1. Ľudská dôstojnosť     Učebnice     4
    originalitu               2. Túţby a plány       Pracovný zošit
                        3. Schopnosti a vlastnosti
10-11  Naučiť sa splniť si Boh mi udáva smer  1. Svedomie         Učebnice     5
    povinnosti s láskou.          2. Desatoro         Pracovný zošit
                        3. Zákon lásky
                        4. Sloboda
12-1  Osvojenie    si Dávam sa na cestu  1. Zodpovednosť za seba   Učebnica     5
    schopnosti               2. Sebaovládania       Pracovný zošit
    sebaovládania              3. Zodpovednosť za iných
                        4. Lákadlá

2-3-4-5 Túţiť po pravde Boh mi radí       1. Úcta k ľuďom       Učebnica     12
    a mať odvahu podľa           2. Úcta k ţivotu       Pracovný zošit
    nej ţiť                 3. Úcta k pohlaviu
                        4. Spravodlivosť
                        5. Úcta k pravde
                        6. Úcta k práci
                        7. Zasvätený ţivot
                        8. Krása stvorenia
                        9. Úcta k prírode
                        10. Civilizácia lásky                                300
6    Viesť     ţiakov Boh sa mi dáva    1. Boh a ja              Učebnica     5
     k pravidelnej               2. Boh a my              Pracovný zošit
     modlitbe                  3. Boh v znakoch
                          4. Boh je láska
Predmet: Náboţenská výchova
Rozsah: 1 hodina týţdenne, ročne 33 hodín
Stupeň vzdelávania: ISCED 2
Ročník: deviaty
Forma štúdia: denné štúdium
Vyučovací jazyk: maďarský

Mesiac Ciele         Okruh      Téma           medzi   Metódy  Učebné zdroje  Počet hodín
                                    predm.
                                    vzťahy,
                                    Prierá
                                    téma
9    Váţiť si seba aj Ja a ţivot      1. Som originál               Učebnice     3
     druhých     ako         2. Čo so mnou                Pracovný zošit
     rovnocenné
     originálne bytosti
10-11  Poznávať      Boh kráča s 1. Rukopis Boha Otca                Učebnice     5
     a odstraňovať   nami    2. Spasiteľ očakávaný               Pracovný zošit
     všetko,  čo  ma       národmi


                                 301
    oddeľuje od Boha         3. Najviac milovaný, najviac
                     nenávidený
                     4. Jeţiš a pravda o ňom
                     5. Boţí šepot
12-1  Naučiť sa hľadať Boţí ľud    - 1. Boţia rodina         Učebnica     6
    pravdu a odmietať Cirkev     2. Cirkev stráţi poklady    Pracovný zošit
    zlo                3. Sviatosti – pramene ţivota
                     4. Boh prebýva medzi nami
                     5. Hriechy – ničitelia ţivota

2-3   Aký je môj ţivotný Otázky    1. Ţivotný štýl         Učebnica     5
    štýl        „násťročných“ 2.Choroby sveta         Pracovný zošit
                     3. Horory, porno, to je ono?
                     4. Trojuholník smrti
                     5. Sex a láska
3-4-5  Chcem   sa stať Liečba tohto 1. Mať chrbtovú kosť       Učebnica     8
    osobnosťou     sveta     2. Cesta k hrdinstvu       Pracovný zošit
                     3. Láska
                     4. Budovanie vzťahov
                     5. Boţe,ja?
                     6. Vidieť to podstatné
                     7. A čo za to ?
5-6   Manţelstvo   sa Výchova    1. Sloboda            Učebnica     6
    uzatvára      k láske   a 2.Cesta lásky          Pracovný zošit
    v dospelosti, ale čistote    3. Ako vnímam iných
    teraz sa skladajú        4. Mladosť príprava na lásku
    jeho základz           5. Moje povolanie                               302
24 ETICKÁ VÝCHOVA


24.1 Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
• má pozitívny vzťah k ţivotu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými
normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej
miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zloţitých situáciách,
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangaţovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti,
ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
preţívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túţby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka ţiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl ţivota.


24.2 Obsah
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov.
Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita

                      303
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboţenstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej ţijem
15. výchova k manţelstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a ţivotného prostredia.
                       304
Etická výchova
      5-9.ročník
Počet hodín : 1 hodina týţdenne
33 hodín


 Mesiac     Ciele                               Téma                   Počet
                                                               hodín
 september    Vytvárať prosociálne spoločenstvo ţiakov             Otvorená komunikácia:           1
                                           1. Prijatie a blízkost
                                           2. Čo si cením na tebe a na sebe
                                           3. Verbálna a neverbálna komunikácia  3
                                           4. Príjemné a nepríjemné pocity


 október     Viesť ţiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia.      Ľudská dôstojnosť a sebaúcta       4
                                           1. Predstava o sebe
                                           2. Úsmev, pozdrav
                                           3. Poďakovanie a ospravedlnenie
                                           4. Moje silné a slabé stránky
 november    Naučiť sa hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od   Pozitívne hodnotenie iných        2
         zla
                                           1. Priateľstvo-jeho význam
                                           2. Medziľudské vzťahy
                                           3. Uznanie, pochvala
                                           4. Získanie priateľov
                                                               2

 december    Osvojovať si sociálne zručnosti    potrebné  v sociálnych  Tvorivosť a iniciatíva          2
         kontaktoch s inými ľuďmi.
                                           1. Fluencia (plynulosť
                                           2. Flexibilita (pruţnosť

                                               305
                                        3. Originalita, iniciatívnosť

                                                                   1
január  Vytvárať prosociálne spoločenstvo ţiakov             Komunikácia a vyjadrenie citov              3
                                       1. Niţšie a vyššie city
                                       2. Dobrovolnost
                                       3. Hnev a zlost
                                       4. Vyjadrenie citov

február  Osvojovať si sociálne zručnosti    potrebné  v sociálnych  Empatia                          3
     kontaktoch s inými ľuďmi.
                                       1. Pochopenie onych
                                       2. Spontánne prijatie druhého
                                       3. Spolupreţívanie radosti, bolesti onych
                                       4. Dôvera, cit, priateľstvo

marec   Viesť ţiakov k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia.      Asertivita                        1
                                        1. Pasívne, agresívne a asertívne správanie      3
                                        2. Tolerancia práv druhého
                                        3. Schopnosť povedať: NIE!
                                        4. Chyby a kompromisy
apríl   Naučiť sa hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od   Schonosť výberu ţiadúcich reálnych a zobrazených vzorov  3
     zla
                                        1. Pozitívne a negatívne vzory
                                        2. Zdravie a drogy
                                        3. Odvaha
                                        4. Predstava o sebe
máj    Osvojovať si sociálne zručnosti    potrebné  v sociálnych  Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa         4
     kontaktoch s inými ľuďmi
                                        1. Spolupráca
                                        2. Pomoc
                                        3. Darovanie
                                        4. Delenie sa


                                            306
Jún  Vytvárať prosociálne spoločenstvo ţiakov  Komplexná prosociálnosť       1
                          1. Naša rodina          1
                          2. Naša trieda, školy
                          3. Tolerancia a úcta
                          4. Ochrana ţivotného prostredia
                              307
25 Technika


25.1 Charakteristika vyučovacieho predmetu

Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií.
Vďaka tomuto vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností a to v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti. A práve vďaka získavaniu základných zručností v rôznych
ľudských činnostiach prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov.
Celá koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych ţivotných
situácií. V týchto jednotlivých situáciách ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou
činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách, ale aj širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a
doplňuje celé základné vzdelávanie o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v
ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich
určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov.


25.2 Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom predmetu technika je aj osvojovanie si návykov pracovať bezpečne a schopnosť
analyzovať moţné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Okrem iného sa majú
ţiaci naučiť i základom hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr. plánovanie času,
spotreby a nákladov, rozpočtovanie a elementárne účtovníctvo.
Mali by teda získať vedomosti a zručnosti nato aby dokázali zhotoviť jednoduché výkresy
a aby ich vedeli zároveň aj čítať. Ţiak by mal byť získať schopnosť sám vedieť popísať
jednotlivé etapy vzniku nejakého výrobku, pri ktorom by mal byť schopný určiť aj jeho cenu
podľa toho z čoho všetkého vzniká cena. Sú to totiţ pre beţný ţivot ţiakov veľmi dôleţité
informácie. Bezpochyby medzi dôleţité schopnosti ktoré by mal ţiak získať patrí, vznik
a šetrenie elektrickej energie a mal by dokázať prezentovať jednoduché opravy
v domácnostiach.
Cieľom je pripraviť ţiakov na ţivot v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na
trhu práce.
25.3 Výchovné a vzdelávacie stratégie

Výchovné a vzdelávacie stratégie predmetu vychádzajú z potreby viesť ţiakov k pozitívnemu
vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k
organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri
práci i v beţnom ţivote, vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu

                      308
tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie
kvalitného výsledku,
- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere ,k
novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému prostrediu,
- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k
rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
- orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a
osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenia, pre voľbu
vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú orientáciu,
- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a
produktov.


25.4 Základné predmetové kompetencie

Všeobecné (univerzálne) kompetencie
schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,
schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a
vyjadrovať vlastný názor,
schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,
schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.
Pracovné kompetencie ţiaka
pouţíva bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodrţuje stanovené pravidlá, plní
povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky,
pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia
druhých, ochrany ţivotného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt,
vyuţíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme
vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podloţené rozhodnutia o ďalšom
svojom vzdelávaní a profesionálnom raste,
orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského
zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania, rozvíja svoje
podnikateľské myslenie.
                      309
   Názov predmetu-Technika
   Časový rozsah výučby-0,5 hodiny týţdenne, spolu 17 vyučovacích hodín
   Ročník -siedmy

Tematický   Téma                    Vzdelávací výstup               Medzipredmetové  Stratégia
celok /    (Obsahový štandard)             (výkonový štandard)              vzťahy      vyučovania     –
počet hodín                                                         metódy a formy
                                                              práce
Človek     Technika-                  -vie vysvetliť pojem technika, technické    Matematika    Frontálna výučba
a technika –  technika                  prostredie a technické dielo ako produkt    Fyziky      Individuálna a
6 hodín    - vynálezcovia               ľudskej činnosti,               ENV        skupinová   práca
        - vynález                  - vie vymenovať pozitívne a negatívne              ţiakov s výkresom
        - človek, príroda              dôsledky techniky.                        -práca na projekte
        spoločnosť                 -pozná najvýznamnejšie objavy a vynálezy             podľa    výberu
        - výrobok                  18. – 20. storočia a pozná históriu techniky           učiteľa
        - myšlienka,                na    Slovensku    a najvýznamnejších           - IKT
        konštrukcia,                slovenských a maďarských vynálezcov
        výroba,                   -vie vysvetliť pojem technologický postup a
        vyuţitie                  opísať všeobecne cestu vzniku výrobku.
Grafická    -výkres                   Ţiak:                     Matematika    -IKT
komunikácia-  - náčrt,                  -vie realizovať drobný projekt (zhotoviť    Fyziky      -skupinové
7 hodín    - druhy čiar                technický náčrt, aj na pc a vie vybrať     ENV        vyučovanie
        - rozmery výkresov,             vhodný materiál, zvoliť konštrukčné      OV        -frontálna výučba
        -technické kreslenie,            riešenia a spoje, navrhnúť technológie),             -samostatná práca
        - počítač a technické kreslenie       -vie popísať proces vzniku technického              ţiakov na projekte
        -softvéry na kreslenie           produktu.
                              vytvárať a realizovať technické myšlienky
                              pre vlastné potreby pre potreby školy,


                                    310
Materiály   Surovina, materiál, polovýrobok, výrobok, Ţiak:                  Fyziky          -skupinové
a technológie- Drevo, kovy, plasty a iné technické -pozná základné druhy technických Chémia                vyučovanie
4 hodiny    materiály                 materiálov,               ENV           -IKT
                             -vie rozlíšiť základné druhy technických             -    individuálna
                             materiálov - drevo, kovy, plasty,                 práca ţiakov
                             -vie definovať základné náradie na ručné             - frontálna výučba
                             opracovanie dreva, kovu a plastov.
                             -vie popísať proces vzniku výrobku zo
                             suroviny.
   Učebné zdroje.
  Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Technika sú: učebnice, odborné časopisy, encyklopédie a odborná literatúra, manuály. Prínosom pri
  vyučovaní je pouţívanie meotaru, PC, internetu a prezentácii na IKT. Bezpochyby má prínos aj vyuţívanie názorných učebných prostriedkov
  (modely, obrazy, fotografie, ....)
                                   311

				
DOCUMENT INFO