Docstoc

EUR B World Expo Exposition

Document Sample
EUR B World Expo Exposition Powered By Docstoc
					              งานที่คนไทยทุกคนไม่ควรพลาด
           The World Exposition Shanghai China 2010”
  ...สัมผัส...ความประทับใจ ครั้งยิ่งใหญ่ ไปกับเราใน .. WORLD EXPO 2010..
          ิ             ุ
ใหญ่ที่สุดในประวัตศาสตร์ งบประมาณมากที่สดในประวัติการณ์.ใกล้ที่สุดสาหรับคนไทย
               ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ห้ามพลาด !!!
        *** พักเซี่ยงไฮ้ 2 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว ในตัวเมืองใหม่***
      ** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบิน-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
กาหนดวันเดินทาง 14 – 19 สิงหาคม 2553
วันที่แรก   สนามบินสุวรรณภูมิ
XXXX น.    คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์        สายการบิน
        ไชน่าอีสต์เทิรน์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก แด่ท่านสมาชิก
วันที่สอง            ิ
        สนามบินสุวรรณภูม–หังโจว–เซี่ยงไฮ้–ตลาดเฉินหวังเมี่ยว–หาดไว่ทาน–ถนนนานกิง–Era Show
XXXX น.    คณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบิน MU XXXX

      โทรศัพท์ 02-223-5255-56 www.theoutboundtravel.com hotline : 089-698-8899
XXXX น.    ถึงเมืองหังโจว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
        นําคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ (ประมาณ 3
        ช.ม.)นครปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเป็นเมือง
        ศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน
        รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน
        โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย
จากนั้น    นําท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจาเมือง
        เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า
        และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างล
        งตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่อ อีกย่านหนึ่งของ นครเซี่ยงไฮ้
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น    นําท่านสู่บริเวณ เขตไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ําหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4
        กิ โ ลเมตร เป็ น เขตสถาปั ต ยกรรมที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า “ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งหมื่ น ปี แ ห่ ง ชาติ จี น ”
        ถื อ เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ที่ โ ด ด เ ด่ น ข อ ง น ค ร เ ซี่ ย ง ไ ฮ้
        อี ก ทั้ ง ถื อ เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ท า ง ด้ า น ก า ร เ งิ น ก า ร ธ น า ค า ร ที่ สํ า คั ญ แ ห่ ง ห นึ่ ง ข อ ง เ ซี่ ย ง ไ ฮ้
        ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน
        โกธิ ค บารอค            รวมทั้ ง การผสมผสานระหว่ า งสถาปั ต ยกรรมตะวั น ออก -ตะวั น ตก
        เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสํานักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ
        เป็ น ต้ น        บริ เ วณเขตว่ า ยทานแห่ ง นี้ ท่ า นจะสามารถมองเห็ น ช้ อ ปปิ้ ง ถนนนานกิ ง ลู่
        ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือน ย่านสีลม ของเมืองไทยและคล้ายถนนออร์ถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์
        ถนนนี้มีค วามยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคั ก
        และทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า Brand name จากห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก
        ซื้อมากมาย
ค่า      รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
        นําท่านชม กายกรรม ERA ชมโชว์อันตระการตา ตื่นเต้น สวยงาม ชมการขับมอเตอร์ไซด์ 4 คัน
        ในลูกโลกเหล็กและมี ชื่อเสียงคณะหนึ่งในประเทศจีน
        พักที่โรงแรม Courtyard by Marriot Shanghai Puxi (เขตใหม่) www.courtyard.com
วันที่สาม ร้านไข่มุก – World Expo 2010
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร   นําท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อ
        เลือกชมมากมาย เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กําไร ครีมไขมุกเป็นต้น หลังจากนั้น
        นําคณะเข้าชมงาน World Expo 2010 งานใหญ่ระดับโลกงานหนึ่งที่น่าสนใจคือ World Expo 2010

      โทรศัพท์ 02-223-5255-56 www.theoutboundtravel.com hotline : 089-698-8899
        Shanghai China
        งานมหกรรมโลกซึ่งดูแลการจัดงานโดยองค์กรระหว่างประเทศภายใต้สนธิสัญญาขององค์กรสหประชาช
        าติ หรือ BIE ที่มีภาคีสมาชิกกว่า150ประเทศ เป็นงานที่จัดติดต่อหมุนเวียนกันมาหลายปีนับตั้งแต่ปี
        พ.ศ.2394 ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ขนาดและรูปแบบของการจัดงานก็พัฒนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน
        สัญลักษณ์และตัวนาโชคมีที่มาจากตัวอักษรจีนทั้งคู่
        โดยสัญลักษณ์จะเป็นเหมือนภาพคนสามคนจับมือกัน
        เพื่อสื่อถึงมนุษยชาติที่อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มาจากตัวอักษรจีนที่แปลว่า “โลก”
        ส่วนตัวนําโชคมีชื่อเรียกว่า Haibao ซึ่งแปลว่า สมบัติแห่งท้องทะเล มาจากตัวอักษรจีนคําว่า “คน”
        สื่อความหมายถึงจิตวิญญาณของมนุษยชาติ
จากนั้น    นําคณะท่านเดินทางเข้าชมงาน WORLD EXPO 2010 ฝั่งเมืองใหม่ผู่ตง
        ย่านที่มีความเจริญของเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยหอไข่มุก
        ซึ่งใช้เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชียก็ตั้งตระหง่านอยู่ที่ฝั่งผู่ตงนี่เองนําท่านเข้าชมงานใน
        ส่วนของ Thailand Pavilion
        ท่านจะได้พบกับความประทับใจและรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับคนไทยความเป็นไทยกับอาคารศาล
        าไทย ท่านจะได้ตื่นตาและจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท่านยังไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน
        ชมสุดยอดความอลังการของห้องจัดนิทรรศการแต่ละห้อง
        นอกจากนี้ท่านยังจะได้พบกับตัวแทนทางสัญลักษณ์ของประเทศไทย นั่นก็คือ “น้องไท”
        โรบอทยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
        เพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนเวลาชมงานของท่าน
        โดยภายในงานนั้นจะมีภัตตาคารและร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้เลือกรับประทานอย่างเต็มที่
        หลังอาหารเชิญท่านชมงานต่อ หรือท่านจะเข้าชม Pavilion ของประเทศอื่นๆ ได้ตามอัธยาศัย
        สมควรแก่เวลาคณะเจอกันที่จุดนัดหมาย
ค่า      รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
        พักที่โรงแรม Courtyard by Marriot Shanghai Puxi (เขตใหม่) www.courtyard.com
วันที่สี่   บัวหิมะ - ขึ้นตึก SWFC ชั้น 94 – ผ้าไหม - Taobaocheng – อู๋ซี
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น    นําท่านเดินทางกลับเมืองเซี่ยงไฮ้ นําท่านแวะศูนย์สมุนไพรและค้นคว้า ยาแผนโบราณหรือเป่าซูถัง
        พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแก้น้ําร้อนลวกเป่าฟู่หลิง
        “ ยาบัวหิมะ ” ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง
จากนั้น    นําท่าน ชมตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซนเตอร์ (Shanghai World Financial Center-
        SWFC)เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง 492เมตร มี 101ชั้น บนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร
        ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้

      โทรศัพท์ 02-223-5255-56 www.theoutboundtravel.com hotline : 089-698-8899
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย      นําท่านชมโรงงานผลิตผ้าไหมจีน สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองซูโจวแหล่งผลิตผ้าไหมที่ดีที่สุด
        ของเมืองจีนชมความละเอียดอ่อนของผ้าไหมชมการเย็บปักถักร้อยของเมืองซูโจว
        เลือกซื้อผ้าห่มรังไหมคู่ที่ห่มเย็นในหน้าร้อน และห่มอุ่นในหน้าหนาวในราคาที่ถูก
จากนั้น    นําท่านเดินทางสู่ ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG
        มีสินค้าแบรนด์เนมก๊อปปี้มากมายหลายยี่ห้อให้ท่านเลือกซื้อ มากมาย
        สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่เมือง อู๋ซี โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ประมาณ 1 ช.ม.)
ค่า      รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
        ที่พักโรงแรม Ramada Wuxi ระดับ 5 ดาว www.ramadaplazawuxi.com
วันที่ห้า   พระใหญ่หลิงซาน – ประตูผาเหมิง – วัดซีหยวน – ซูโจว – Hamony times
        square – หังโจว
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร   นําท่านชม พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ ชมพระพุทธรูปปรางค์ยืนองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีความสูงถึง 88
        เมตร อิสระให้ท่านกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล
จากนั้น    นําท่านชม          ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน            ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่
        อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงามเป็นกลุ่มสถาปัตยกรรม                      ที่ยิ่งใหญ่อลังการ
                                   ่
        ศาลาฯมีเส้นผ่าศูนย์กลางจากทิศใต้ถึงทิศเหนือ แบ่งกลุมสถาปัตยกรรม เป็นฝั่งตะวันออกและตะวันตก
        มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตรมีทางเดินเชื่อมระหว่างตําหนัก กับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์
        5 องค์ ด้านหลังเป็นแท่นเซ่นไหว้บูชา รูปแบบสถาปัตยกรรมต่างกับวัดวาอารามทั่วไปของจีน
        โดยใช้หินก้อนใหญ่ทําเป็นระเบียงยาว                        เสาค้ําหลักและเสาโค้งยาว
        การสร้างหลังคาโค้งสูงและห้องโถงที่กว้างใหญ่           ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่
        ลึกซึ้งและสูงส่งของพุทธศาสนาเท่านั้น
        หากยังนําเอาวัฒนธรรมดั้งเดิมมาผสมผสานกับปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบันนับได้ว่า
        เป็นสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมงดงามยิ่ง                    ภายในศาลาฝานกงฯ
        มีผลงานการแกะสลักไม้ตุงหยางที่ละเอียดประณีต
        ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ําตุนหวงที่มีชื่อเสียง
        เครื่องประดับชิ้นใหญ่ที่ทําด้วยแก้วคริสตัลสี      เครื่องเขินเมืองหยางโจวที่มีฝีมือบรรจงประณีต
        ภาพสีน้ํามันขนาดใหญ่         รวมทั้ง       รูปสลักนูนสูง          แสดงพุทธประวัติ
        เหมือนเดินเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย
        ศิลปหัตถกรรมอันล้ําค่าเหล่านี้ต่างสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีประวัติอัน ยาวนานอย่างมีชีวิตชีวา
        แสดงให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามและความยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนา


      โทรศัพท์ 02-223-5255-56 www.theoutboundtravel.com hotline : 089-698-8899
จากนั้น    นาท่านชมประตูผานเหมิน ที่สร้างขึ้นในเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีที่แล้ว เป็นประตูกั้นเมือง สองชั้น
        ชั้นนอกกับชั้นใน      มีทั้งทางบกและทางน้ํา    สร้างขึ้นมาเพื่อกันศัตรูเข้ามารุกรานเมืองซูโจว
        เมื่อเกิดสงคราม ตํานานปิดประตูตีแมวก็มาจากประตูนี้
เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น    นําท่านชม วัดซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิม 1,000 มือ 1,000 ตา
        และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุดเพราะใบหน้าแสดงได้ถึง 3 อารมณ์
        วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพ ฯ เคยเสด็จและได้ถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์
        ซึ่งมีต้นแปะก้วยเก่าแก่ปลูกไว้อย่างสวยงาม
จากนั้น    นําท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี
        JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็น แหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก
        นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว
        500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จากนั้น    นําท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่า      รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
        ที่พักโรงแรม Honglou Hotel ระดับ 4 ดาว www.hzhonglouhotel.com
วันที่หก    ร้านหยก–วัดจี้กง–ทะเลสาบซีหู–หมู่บ้านใบชา–ถนนโบราณเหอฟังเจีย–
        โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-สุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)
เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร   ชมร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กําไรหยก แหวนหยก
        หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง
จากนั้น    นําท่านชม วัดจี้กงซื่อ หรือที่เรียกกันว่า วัดจี้กง
        ซึ่งเป็นวัดที่จี้กงเคยอาศัยอยู่และได้ออกมาช่วยชาวหางโจวทําให้ชาวหางโจวให้
        ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
จากนั้น    นําท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู ผ่านชมสะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน)
        ซึ่งเป็นที่มาของตํานานเรื่องนางพญางูขาวกับชายคนรักชื่อ โข้เซียน
        ตลอดจนชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า
        พฤกษชาติในนครินทร์
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย      นําท่านสู่ หมู่บ้านใบชา อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองหังโจว
        ซึ่งท่านจะได้ชิมน้ําชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง โดยกล่าวกันว่า " ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง
        1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน " ชานีเป็นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกว่า
                           ้
        2,000 ปี มีประโยชน์มากมายเช่น บํารุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ําหนัก เป็นต้น

      โทรศัพท์ 02-223-5255-56 www.theoutboundtravel.com hotline : 089-698-8899
          ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายที่ทําจากใบชาตามอัธยาศัย
          จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองมากมาย ณ ถนนโบราณเหอฟังเจีย
ค่า         รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
          พร้อมชมการแสดงอันเลื่องชื่อ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแบบจีนและ
          การเปลี่ยนหน้ากากอย่างรวดเร็ว ที่เนียนแบไม่สามารถหาจุดผิดได้เลย
XXXX น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย เที่ยวบินที่ MU XXXX
XXXX น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
                        *********************************
                โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                                 ่
หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเทียวบางรายการและจะต้องมีจานวนผู้โดยสารจานวน
                                           ั
        15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวหน้าทัวร์ไทย
อัตราค่าบริการ
             กาหนดเดินทาง                ผู้ใหญ่      เด็ก       เด็ก    พักเดี่ยว
                                           (มีเตียง)   (ไม่มีเตียง)
 วันที่ 14 – 19 สิงหาคม 10                    22,900 22,900 22,900 3,500
   ข้อควรทราบ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเทียวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง
                                 ่
                    ิ
   กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สนค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ
   บัวหิมะ,หยก,ชา,นวดฝ่าเท้า,ไข่มุก ซึ่งจําเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์
                 ่
   จึงเรียนให้กับนักท่องเทียวทุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม
   ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทําการ (1,000 บาท)
  7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท)
        ่
    ทั้งนี้ยอมอยู่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
    8. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ามัน
อัตรานี้ไม่รวม
1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
2. ค่าทําหนังสือเดินทาง
        โทรศัพท์ 02-223-5255-56 www.theoutboundtravel.com hotline : 089-698-8899
3.  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
4.  ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5.  ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
6.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.  กระเป๋าเดินทาง
  8. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 40 หยวน , คนขับรถ 40 หยวน (รวมประมาณ 400 บาท) / ต่อท่าน
การยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย                     และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้
   เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป       คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป       เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน         เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน       เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยกา
   รผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ
   Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การสารองที่นั่ง
1. กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ           ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน             ภัยธรรมชาติ
  ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่ น
  การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง                               ทางบริษัทฯ
  จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
  หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ      อีกครั้งหนึ่ง   หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง
  และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน          หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น         บริษัทฯ
  สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว


      โทรศัพท์ 02-223-5255-56 www.theoutboundtravel.com hotline : 089-698-8899
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง
  การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง                หรือ              หน่วยงานที่ให้บริการ
  บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์    พนักงาน     และตัวแทนของบริษัทฯ   ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ     ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้          อันเนื่องมาจากธรรมชาติ         ความล่าช้า
  และความผิดพลาดจากทางสายการบิน                              จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
  แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารในการทาวีซ่าจีนสาหรับหนังสือเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
4. ยื่นวีซ่าด่วน 1 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท
5. ยื่นวีซ่าด่วน 2-3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
6. สําหรับพาสปอร์ตต่างด้าวจีนเล่มเหลือง ต้องเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และรูปถ่ายภาพสี 2 นิ้ว 5 รูป
7. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว

ประกาศ
                  ี
    เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกที่มการปรับราคาสูงขึ้นทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึ้นในอนาคต
                       ่
ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ามันเพิมตามความเป็นจริง
                         **************************
      โทรศัพท์ 02-223-5255-56 www.theoutboundtravel.com hotline : 089-698-8899

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:9
posted:12/20/2010
language:Thai
pages:8
Description: EUR B World Expo Exposition