3.1._3.2._3.3._3.8 by niusheng11

VIEWS: 440 PAGES: 77

									                   CP OKUČANI
    S A D R Ţ A J:

 1.  OPIS GRAĐEVINE

 2.  GRAFIĈKI PRIKAZ GRAĐEVINE
    - situacija 1:500
    - tlocrt post. 1:200
    - presjeci - postojeći 1:200
    - tlocrt - novo 1:200
    - presjeci - novo 1:200
    - proĉelja - novo 1:200
 3.  TROŠKOVNIK
3.1.  OBJEKT KONTROLE NAPLATE
    - graĊ. i graĊ. obrtniĉki radovi
3.2.  NAPLATNE KUĆICE
    - graĊ. i graĊ. obrtniĉki radovi
3.3.  NADSTREŠNICA-graĊ. i graĊ.obrtniĉki radovi
3.4.  GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA
3.5.  ELEKTROINSTALACIJE
3.6.  GRAĐEVNO      UREĐENJE   PROMETNIH
    POVRŠINA
3.7.  SVJETLOSNA PROMJENLJIVA PROMETNA
    SIGNALIZACIJA I OPREMA
3.8.  PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA
    PRIVREMENU NAPLATU
                      1
                   CP OKUČANI
                     1. OPIS GRAĐEVINE
                      3. TROŠKOVNIK
OPĆI I POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI ZA KALKULACIJE I              IZVOĐENJE SVIH RADOVA
OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM

A) OPĆI TEHNIĈKI UVJETI

Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika.
Svaki ponuĊaĉ će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobivenom i ovjerenom od
investitora i duţan je da pored svake koliĉine upiše svoju jediniĉnu cijenu za svaku vrstu radova,
ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafiĉki prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih
naznaĉeno obaveza je za izvoditelja. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvoĊaĉ radova treba
utvrditi sa projektantom i otkloniti u istom roku.
Izvoditelj ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehniĉku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru
usklaĊenosti i koliĉina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnov za izgradnju.

U sluĉaju da izvoditelj predlaţe iz svojih razloga ili iz razloga ekonomiĉnosti druga projektantska
rješenja duţan je izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafiĉku) i dati je na odobrenje projektantu,
nadzoru i investitoru.
U sluĉaju promjene u projektima i u troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuĊenja, izvoditelj je
duţan naznaĉiti u ponudi svoj prijedlog s obrazloţenjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi
na hrvatskom trţištu, a ponuĊeni su, treba naznaĉiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate
(Izvoditelj je duţan iste nabaviti do ugradnje što će kontrolirati nadzor).


Izvoditelj je duţan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa
mogućnostima na parceli, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu.

Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoditelja.
Izvoditelj je duţan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska sluţba
b) ĉišćenje vozila (kotaĉa) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, ukljuĉivo i ĉišćenje
kolnika i nogostupa
c) podmirivanje komunalnih troškova (privremene prikljuĉke i potrošnju vode, elektriĉne energije i sl.).
d) zbrinjavanje otpada sa gradilišta
e) mjere zaštite na radu
f) ĉuvanje gradilišta - prema potrebi
Eventualne utvrĊene štete proizišle gradnjom snosi izvoditelj.
U troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konst.) visokih
temperatura (dodatna vlaţenja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne
pojave podzemnih voda, ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaniĉkom
izvještaju.
Izvoditelj je duţan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za tehniĉki pregled duţan je izvršiti
sva potrebna ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji.
Obaveze i duţnosti prema nadzoru i inspekciji odreĊene su Zakonom o gradnji.
Tehniĉki pregled - sudjelovanje izvoditelja u tehniĉkom pregledu regulirano je Zakonom i izvoditelj je
duţan izvršiti sve obaveze njime propisane.
Uporabna dozvola - obaveze su regulirane Zakonom.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka
Garantni rok teĉe o dana tehniĉkog prijema i predaje zgrade investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi
ugovora, a garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvoĊaĉa.
                      2
                   CP OKUČANI


B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU
Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji br. 55/96
koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republiĉki zakon, odnosno Pravilnicima o tehniĉkim
mjerama za izvoĊenje pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.

Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovniĉkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova
vezanih za izvoĊenja po HRN normama.
Jediniĉnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i
pomoćnog veznog i sliĉno. U cijenu su ukljuĉeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo,
sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i ĉuvanje na gradilištu od uništenja
(prebacivanje, zaštita i sliĉno). Ukljuĉuje se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.

Rad
U kalkulaciji rada ukljuĉuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita
gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sliĉno, sav rad vezan za
ugradnju, postavu, proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi
instalacija). Posebna obaveza izvoditelja je ukljuĉivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih
konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu sigurnosnih i struĉno korektnih detalja na svim
vanjskim i nutarnjim spojevima razliĉitih elemenata konstrukcija, obloga ili završnih radova.

Skele
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele
podrazumijevaju se i prilazi istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediniĉnu cijenu ulaze razupore,
mostovi za prebacivanje zemlje kod iskopa na većim dubinama, te prilazi i mostovi za betoniranje
konstrukcije i sliĉno.
Oplata
Kod oplate su ukljuĉena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja te montaţa i demontaţa. U
cijenu ulazi moĉenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se
oplata nakon odreĊenog vremena mora oĉistiti i sortirati.
Izmjere
Ako u stavci nije dat naĉin obraĉuna radova u svemu se pridrţavati prosjeĉnih normi u graĊevinarstvu.
Zimski i ljetni rad i ostale oteţavajuće okolnosti
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvoĊaĉ radova treba zaštititi objekt, jer se
ponavljani rad uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti ukljuĉen u jediniĉnu
cijenu.
Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebne uzance vezane za nuĊenje
Ukoliko investitor u toku graĊenja odluĉi da neki rad ne izvodi, izvoĊaĉ nema pravo na odštetu ako mu
je investitor pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).
Jediniĉne cijene primijenit će se na izvedene koliĉine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od
koliĉina u troškovniku.
Nikakve reţijske sate neće biti moguće priznati jer sve oteţavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u
ponudi uz radove kojima pripadaju.
                      3
                   CP OKUČANI


Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi iskljuĉivo izvoditelj, i duţan je otkloniti nedostatke (izmjene
materijala, ponovljen rad i sliĉno).
Tehniĉki uvjeti za grupe radova, bilo graĊevinskih ili obrtniĉkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje
su naznaĉeni uvjeti za nuĊenje i izradu propisanih radova u troškovniku.
Formiranje jediniĉnih cijena
Iz prethodno navedenog slijedi da jediniĉne cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna
sredstva, brtvila, prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jediniĉna cijena po jedinici mjere obuhvaća:
dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
transport vanjski i na gradilištu
ugradnju i testiranje
preuzimanje od strane nadzora
Obraĉun koliĉina radova vrši se na naĉin opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviĊen za taj
rad u prosjeĉnim graĊevinskim i obrtniĉkim normama.

Ni jedan rad se ne moţe dva puta platiti, ukoliko nije dva puta raĊen bez krivice izvoĊaĉa, što se
utvrĊuje arbitraţno, a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraţe plaća strana koja nije bila u pravu.

Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta duţan je izvoĊaĉ ukalkulirati u ponuĊene
jediniĉne cijene za sve radove na objektu i ne moţe zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.

Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvoĊaĉ je duţan ukloniti privremene objekte i
prikljuĉke, zajedno sa svim alatom, inventarom i skelama, da oĉisti gradilište i da sva ostala
prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da u svom trošku, odgovarajućim sredstvima ĉišćenjem,
pranjem, i sl. dovede cijeli pogoĊeni objekt sa instalacijama u potpuno ĉisto i ispravno stanje i da ih u
tom stanju odrţava do predaje na korištenje. Ĉišćenja u toku izrade objekta, kao i završno ĉišćenje
ulaze u cijenu radova.
                      4
                       CP OKUČANI


Redni                            Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                             mjere         cijena    cijena

 3.1.  TROŠKOVNIK
    OBJEKT KONTROLE NAPLATE - GRAĐ. I
    GRAĐ. OBRTNIČKI RADOVI
 1.  GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI
    RADOVI

 1.  RUŠENJA

 1.  Kompletna demontaţa pokrova od aluminijskog
    lima sa krova objekta za kontrolu naplate, sa
    transportom  demontiranog  materijala  na
    gradilišnu deponiju.
                                m2     240.00    23.10   5,544.00

 2.  Demontaţa horizontalnog i vertikalnog ţlijeba
    objekta kontrole naplate sa deponiranjem na
    gradilišnu deponiju.

 -   horizontalni ţljeb                   m     70.00    24.96   1,747.20
 -   vertikalni ţljeb                    m     16.00    24.96    399.36

 3.  Kompletna   demontaţa     metalne krovne
    konstrukcije krova kontrole za naplatu. Cijena
    ukljuĉuje potrebnu skelu te paţljivu demontaţu
    metalne konstrukcije. Nakon demontaţe sve
    elemente sortirati i predati investitoru.

    Obraĉun po tlocrtnoj površini krovne konstrukcije.
    Cijena ukljuĉuje sav rad, potrebne radne skele i
    platforme te transport na gradilišnu deponiju.
                                m2     240.00    149.74   35,937.60

 4.  Probijanje otvora u fert stropnoj ploĉi zajedno sa
    termoizolacijom tavana za ugradnju okvira
    podiznih metalnih ljestvi za prilaz u tavanski
    prostor.
    Cijena ukljuĉuje sav rad, potrebnu radnu
    platformu, podupiranje stropa, te transport
    otpadnog materijala na gradilišnu deponiju.
    Svjetla veliĉina otvora 120/70 cm.          komplet    1.00    196.56    196.56

 5.  Kao st. 4. samo probijanje otvora u postojećem
    fert stropu za prolaz elektroinstalacije i
    signalizacije. Veliĉina otvora 30,0/20,0 cm.
                                kom     1.00    65.52    65.52

 6.  Bušenje    zidova  za  prolaz  kablova
    elektroinstalacije ili prolaz kanalica. Toĉna
    koliĉina i veliĉina otvora utvrditi će se na
    gradilištu.                      paušal    1.00   1,361.25   1,361.25
                         5
                       CP OKUČANI


Redni                            Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                             mjere         cijena   cijena

 7.   Djelomiĉno  skidanje   završnog  poda od
    keramiĉkih ploĉica sa transportom svega
    otpadnog materijala na gradilišnu deponiju.
                                m2     12.00    14.52   174.24

 8.   Kompletno skidanje završnih podova od ĉepaste
    gume zajedno sa pripadajućim soklom. Cijena
    ukljuĉuje sav rad i transport otpadnog materijala
    na gradilišnu deponiju.
                                m2     102.00    16.79   1,712.58

 9.   Kompletno skidanje zidnog oploĉenja sa zidova u
    sanitarnim prostorima i ĉajnoj kuhinji. Cijena
    ukljuĉuje sav rad i transport otpadnog materijala
    na gradilišnu deponiju.
                                m2     65.00    14.52   943.80

 10.  Kompletna demontaţa postojećih armirano
    betonskih montaţnih poklopaca sa postojećih
    instalacionih kanala. Cijena ukljuĉuje paţljivu
    demontaţu, te ponovnu montaţu - ugradbu
    nakon ugradnje instalacija.
    Poklopci širine 60 cm.                 m     22.00    30.40   668.80

 11.  Kao st. 10 samo demontaţa metalnih poklopaca


    poklopci širine 40 cm                  m     13.50    21.78   294.03
    poklopci širine 30 cm                  m      6.20    16.34   101.31
    poklopci širine 20 cm                  m      2.20    14.52    31.94

 12.  Djelomiĉna demontaţa arm. betonskih poklopaca
    iznad instalacionog glavnog kanala. Sve komplet
    sa ponovnom montaţom nakon izrade šljuĉanog
    nasipa, betoniranje leţaja i kompletne ugradbe
    arm. bet. cijevi.                   paušal    1.00    453.75   453.75

 13.  Kompletna demontaţa sanitarije zajedno sa
    pripadajućim armaturama, te transport svega
    otpadnog materijala na gradilišnu deponiju.

 -   WC školjka sa vodokotlićem               kom     1.00    49.91    49.91
 -   umivaonik vel. 55 x 43 cm               kom     1.00    49.91    49.91
 -   pisoar                         kom     1.00    49.91    49.91
 -   jednoruĉna baterija za sudoper             kom     1.00    22.69    22.69
 -   elektro bojler kapaciteta 80,0 l            kom     1.00    72.60    72.60
 -   sudoper                        kom     1.00    49.91    49.91

 14.  Kompletna   demontaţa  postojeće  sanitarne
    galanterije.                     paušal    1.00    226.88   226.88

 15.  Utovar u kamion i odvoz svega otpadnog
    materijala sa gradilišne deponije na udaljenost do
    5,0 km
                               paušal    1.00    453.75   453.75

    UKUPNO:                                         50,607.50
                         6
                      CP OKUČANI


Redni                            Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                            mjere         cijena    cijena

 2.   BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

 1.   Betoniranje armirano betonskog okvira oko
    novoprobijenih otvora u fert stropu betonom MB-
    30. Cijena ukljuĉuje i potrebnu armaturu.


    beton                         m3      0.40    685.16    274.06
    oplata                        m2      4.00    58.99    235.96

    UKUPNO:                                          510.02


 3.   TESARSKI RADOVI

 1.   Dobava, montaţa i demontaţa fasadne skele
    izraĊene iz ĉeliĉnih cijevi. Skelu je potrebno
    izvesti prema Pravilniku o zaštiti na radu u
    graĊevinarstvu. Cijena ukljuĉuje i potrebnu
    zaštitu te amortizaciju skele.            m2     255.00    15.88   4,049.40

    UKUPNO:                                          4,049.40


 4.   ZIDARSKI RADOVI

 1.   Izravnavanje podne konstrukcije nakon skidanja
    završnih podova i ponovne montaţe arm.
    betonskih poklopaca sa instalacionih kanala.
                               m2     115.00    40.84   4,696.60

 2.   Popravak ţbuke nakon ugradbe okvira podiznih
    stepenica i oko novoprobijenih otvora, te
    popravak ţbuke nakon rada obrtnika.

    Data koliĉina je aproksimativna, a toĉna koliĉina
    utvrditi će se na gradilištu.             m2     15.00    58.99    884.85

 3.   Zidarska pripomoć kod raznih radova - ukljuĉivo i
    instalaterske na graĊevini.

    Obraĉun sati vršit će se prema stvarno utrošenim
    satima po ovjerenom reţijskom dnevniku od
    strane nadzorne sluţbe investitora. Koliĉine date
    ovim troškovnikom su aproksimativne.    RV                          sati     8.00    53.87    430.96
    R III                         sati    12.00    46.78    561.36

 4.   Ĉišćenje graĊevine za vrijeme graĊenja,
    priprema za primopredaju, te odvoz svega
    otpadnog materijala na ţupanijsku deponiju.
                               paušal    1.00   1,348.98   1,348.98

    UKUPNO:                                          7,922.75
                         7
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                             mjere         cijena   cijena 5.   LIMARSKI RADOVI

 1.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    visećeg horizontalnog ţlijeba pravokutnog
    presjeka veliĉine 150/150 mm, izvedenog od
    ĉeliĉnog pocinĉanog i tvorniĉki obojenog
    (plastificiranog) lima d = 1,0 mm, u boji po izboru
    projektanta, s potrebnim pocinĉanim drţaĉima
    (kukama) i materijalom za priĉvršćenje. Cijena
    ukljuĉuje i izvedbu spoja s vertikalnim cijevima za
    odvod vode, izvedbu okapnice iznad ţlijebova,
    kao i potrebne radne platforme i skelu za
    montaţu.
                                 m'     26.00    140.66   3,657.16

 2.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    vertikalnih okruglih cijevi za odvod krovne vode,
    profila 100 mm, izvedenih od ĉeliĉnog
    pocinĉanog i tvorniĉki obojenog (plastificiranog)
    lima d = 1,0 mm, u boji po izboru projektanta, s
    potrebnim kukama na šarnir i materijalom za
    priĉvršćenje. Cijena ukljuĉuje i izvedbu spoja s
    horizontalnim ţlijebom u obliku koljena, kao i
    izvedbu spoja na postojeće ljevanoţeljezne cijevi
    na visini cca 2,0 m od terena.

                                 m'     7.00    99.83   698.81

 3.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    kosog pokrova objekta kontrole naplate
    izvedenog od jednostrukog ĉeliĉnog pocinĉanog i
    tvorniĉki obojenog (plastificiranog) profiliranog
    lima T 53/162,5/0,7 mm, u boji po izboru
    projektanta, s potrebnim materijalom za
    priĉvršćenje na novu ĉeliĉnu konstrukciju krova.
    Cijena ukljuĉuje kompletnu izvedbu pokrova,
    izvedbu svih opšava spojeva s vertikalnom
    oblogom, kao i potrebne radne platforme i skelu
    za montaţu. Obraĉun po m2 pokrova.

                                m2     219.00    104.36  22,854.84

 4.   Kao st. 3. samo izvedba vertikalne obloge
    proĉelja (zabata) obrnuto postavljenim limom T
    18/137/0,7 mm, a cijena ukljuĉuje i izvedbu
    okapnice na donjem rubu obloge.             m2     22.00    95.29   2,096.38

 5.   Kao st. 3. samo oblaganje podgleda krovnih
    streha obrnuto postavljenim limom 18/137/0,7
    mm, a cijena ukljuĉuje i izvedbu okapnice na
    donjem rubu obloge.                   m2     42.00    99.83   4,192.86

 6.   Kao st. 3. samo oblaganje kose površine krova
    na ĉelu objekta.                    m2     34.00    99.83   3,394.22
                          8
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere         cijena   cijena

 7.   Kao st. 3. samo izvedba pokrova prostora
    stepenica za pristup u prostor rešetke
    nadstrešnice     (za potrebe servisiranja
    signalizacije i sl.)                   m2     11.00    99.83   1,098.13

 8.   Kao st. 4. samo izvedba vertikalne obloge
    proĉelja prostora stepenica za pristup u prostor
    rešetke nadstrešnice.
                                 m2     12.00    99.83   1,197.96

 9.   Izrada i montaţa opšava jednostrešnog
    ventiliranog sljemena krova izvedenog od
    ĉeliĉnog pocinĉanog i tvorniĉki obojenog
    (plstificiranog) lima u boji po izboru projektanta d
    = 0,7 mm, r.š. cca 66 cm, s potrebnim
    materijalom   za priĉvršćenje    i zaštitnom
    pocinĉanom mreţicom širine cca 10 cm.
                                 m     26.00    72.60   1,887.60

 10.  Izrada i montaţa opšava spojeva pokrova i
    vertikalne obloge proĉelja (vjetrovnih opšava)
    izvedenih od ĉeliĉnog pocinĉanog i tvorniĉki
    obojenog (plastificiranog) lima u boji po izboru
    projektanta, d = 0,7 mm, r.š. cca 50 cm, s
    potrebnim materijalom za priĉvršćenje.          m     29.00    77.14   2,237.06

 11.  Izrada i montaţa opšava spojeva krova objekta
    kontrole naplate i više vertikalne plohe obloge
    zabata prostora za stepenice.

    Opšav izvesti od ĉeliĉnog pocinĉanog i tvorniĉki
    obojenog (plastificiranog) lima u boji po izboru
    projektanta, d = 0,7 mm razvijene širine cca 50
    cm, s potrebnim materijalom za priĉvršćenje.
                                 m      9.20    58.99   542.71

 12.  Izrada i montaţa opšava spoja vertikalne obloge
    proĉelja nadstrešnice i prostora stepenica za
    pristup u prostor rešetke nadstrešnice. Opšav
    izvesti od ĉeliĉnog pocinĉanog i tvorniĉki
    obojenog (plastificiranog) lima u boji po izboru
    projektanta, d = 0,7 mm, r.š. cca 40 cm, s
    potrebnim materijalom za priĉvršćenje.

                                 m      4.80    54.45   261.36

 13.  Izrada i montaţa opšava ventilacionih cijevi
    kanalizacije profila 100 mm, na mjestu prolaza
    kroz krov. Opšav izvesti od ĉeliĉnog pocinĉanog i
    plastificiranog lima d = 0,7 mm, razvijene širine
    cca 50 cm, s potrebnim materijalom za
    priĉvršćenje. Cijena ukljuĉuje i kitanje spojeva
    cijevi i opšava trajnoelastiĉnim kitom.
                                 kom     2.00    226.88   453.76

    UKUPNO:                                          44,572.85
                          9
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                             mjere         cijena   cijena

 6.   STOLARSKI RADOVI

 1.   Pregled i popravak postojeće stolarije, ukljuĉivo
    podešavanje i obavezna zamjena okova (brava,
    kvaka i sl.) novim.


    veliĉine do 2,0 m2                   kom     2.00    363.00    726.00
    veliĉine od 2,0 do 4,0 m2                kom     6.00    544.50   3,267.00
    veliĉine preko 4,0 m2                  kom     2.00    726.00   1,452.00

 2.   Izrada, dobava i montaţa drvenih unutarnjih
    prozorskih klupĉica izvedenih od blanjane borove
    ili smrekove daske I klase, debljine 2,2 cm, širine
    cca 15 cm i 35 cm, s potrebnim materijalom za
    priĉvršćenje.

    Cijena ukljuĉuje i obavezno prethodno uzimanje
    mjera na gradnji, pripasivanje na licu mjesta kao i
    završnu obradu mat lakom s potrebnim
    predradnjama.


    rš = 15 cm                        m     13.70    104.82   1,436.03
    rš = 35 cm                        m      2.80    317.63    889.36

    UKUPNO:                                          7,770.39


 7.   BRAVARSKI RADOVI

 1.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    nosive ĉeliĉne montaţne konstrukcije krova
    objekta kontrole naplate koja se na gradnji spaja
    vijĉanim spojnim sredstvima i varenjem.
    Konstrukciju izvesti od cjevastih ĉeliĉnih profila,
    presjeka 40/40/3 mm, 60/40/3 mm i 2NPU 12
    profila, s potrebnim materijalom za priĉvršćenje.
                          10
                        CP OKUČANI


Redni                              Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                     Količina
 broj                               mjere         cijena    cijena
    Svi radovi moraju biti izraĊeni struĉno i kvalitetno.

    Varove je potrebno glatko izbrusiti i obraditi.
    Cijelu konstrukciju potrebno je u radionici oĉistiti i
    1x premazati temeljnom bojom. Obraĉun izvršiti
    na temelju radioniĉkih nacrta u prisutnosti
    nadzorne sluţbe investitora. Sve izvoditi prema
    radioniĉkim nacrtima i statiĉkom raĉunu. Koliĉina
    je aproksimativna, a toĉna koliĉina odredit će se
    radioniĉkim nacrtima. Cijena ukljuĉuje i
    antikorozivnu zaštitu popravkom prvog temeljnog
    premaza, izvedbom drugog temeljnog premaza
    nakon montaţe, završnu obradu dvokratnim
    premazom lak bojom na bazi alkida (ukupna
    debljina filma svih premaza min 120 mikrona
    izvedba u skladu s Pravilnikom o zaštiti ĉeliĉnih
    konstrukcija od korozije), kao i potrebne radne
    platforme i skelu za montaţu.

                                  kg   3,400.00    14.29   48,586.00

 2.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    nosive ĉeliĉne konstrukcije krova iznad stepenica
    za pristup iz objekta kontrole naplate u prostor
    rešetke nadstrešnice. Konstrukciju izvesti od
    ĉeliĉnih cjevastih profila. Izvedba, obrada i
    obraĉun kao u st. 1. bravarskih radova.
                                  kg    130.00    14.29   1,857.70

 3.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    nosive ĉeliĉne konstrukcije i stepenica za pristup
    iz objekta kontrole naplate u prostor rešetke.


    Nosivu konstrukciju izvesti od ĉeliĉnih cjevastih
    profila 60/40/3 mm, a gazišta stepenica od
    ĉeliĉnog rebrastog lima d = 6/7 mm, s potrebnim
    materijalom za priĉvršćenje i ugradbu.

    Izvedba i obrada kao u st. 1.
    Tlocrtna veliĉina stepenica je cca 150 x 70 cm, a
    sluţe za svladavanje visine cca 140 cm.

    Sve komplet.                        kom     1.00   1,588.13   1,588.13

 4.   Pregled i popravak postojeće bravarije, ukljuĉivo
    obavezna zamjena dotrajalog okova novim.


    veliĉine do 2,0 m2                     kom     17.00    363.00   6,171.00
    veliĉine od 2,0 do 4,0 m2                 kom     3.00    544.50   1,633.50
    veliĉine preko 4,0 m2                   kom     2.00    726.00   1,452.00
                           11
                       CP OKUČANI


Redni                            Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                             mjere         cijena    cijena

 5.   Dobava i montaţa aluminijskih skopivih tipskih
    podiznih ljestvi za izlaz na tavan (kao proivzod
    Eko-Velenje ili sl.). Ljestve se ugraĊuju u otvor
    veliĉine 70/120 cm, a sluţe za svladavanje visine
    od cca 332 cm. Cijena ukljuĉuje kompletnu
    dobavu i ugradbu ljestvi s okvirom, poklopcem,
    polugom za potezanje i završnom obradom.

    Sve komplet.                      kom     1.00   9,528.75   9,528.75

 6.   Izrada izvedbene tehniĉke dokumentacije od
    strane izvoĊaĉa bravarskih radova za stavke 1, 2
    i 3.                          kom     1.00   3,630.00   3,630.00

    UKUPNO:                                          74,447.08

 8.   PODOPOLAGAĈKI RADOVI

 1.   Dobava i polaganje DLW linoleum poda u
    trakama, TIP MARMORETE, d = 3,2 mm, boje
    po izboru projektanta, za pod u projektom
    predviĊenim prostorima. Pod polagati ljepljenjem
    specijalnim ljepilom na ĉistu, suhu i ravnu
    podlogu, a cijena ukljuĉuje i prethodno gletanje
    podloge masom za izravnanje.
                                m2     90.00    227.96   20,516.40

 2.   Dobava i ugradba tipske kutne PVC trake uz
    linoleum podove.                    m     84.00    14.52   1,219.68

    UKUPNO:                                          21,736.08

 9.   KERAMIĈARSKI RADOVI

 1.   Oploĉenje zidova u sanitarnim prostorijama i
    kuhinji, glaziranim keramiĉkim ploĉicama I klase,
    veliĉine i boje po izboru projektanta.
    Ploĉice polagati ljepljenjem ljepilom za keramiĉke
    ploĉice, izvedba reška na rešku, a naglašene
    reške zapuniti masom za fugiranje u boji po
    izboru projektanta.
    Visina oploĉenja do stropa.              m2     60.00    167.89   10,073.40

 2.   Oploĉenje podova keramiĉkim ploĉicama I klase,
    veliĉine i boje po izboru projektanta.

    Ploĉice polagati ljepljenjem ljepilom za keramiĉke
    ploĉice, izvedba reška na rešku, a naglašene
    reške zapuniti masom za fugiranje u boji po
    izboru projektanta.
                                m2     20.00    199.65   3,993.00
                         12
                      CP OKUČANI


Redni                           Jedinica       Jedinična  Ukupna
             Opis stavke                 Količina
 broj                            mjere         cijena   cijena

 3.   Kao st. 2. samo oploĉenje poda vanjskog ulaza i
    stepenica protukliznim keramiĉkim ploĉicama za
    vanjske prostore.
                               m2      6.30    222.34   1,400.74

 4.   Izrada sokla visine 10 cm uz pod od keramiĉkih
    ploĉica, na zidovima gdje nema zidnog
    oploĉenja, materijalom istim kao i pod. Sokl
    izvesti od keramiĉkim ploĉica ljepljenjem
    specijalnim ljepilom za ker. ploĉice i fugirati
    masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.

                               m      3.00    40.84   122.52

 5.   Kao st. 4. samo izrada sokla uz pod vanjskog
    ulaza i stepenica.

    ravni sokl                      m      1.90    49.91    94.83
    stepenasti sokl                    m      1.50    58.99    88.49

 6.   Brtvljenje spojeva oploĉenja (sudarnih ploha)
    dvaju zidova, zidova i podova (svih kuteva) u
    sanitarnim prostorijama trajnoelastiĉnim sanitar
    kitom, a u prostoru kuhinje trajnoelastiĉnim
    antifungicidnim kitom.

 a)   u sanitarnim prostorijama               m     67.00    31.76   2,127.92
 b)   u kuhinji                       m     32.30    31.76   1,025.85

 7.   Dobava i ugradba tipskih schluter profila na
    spojevima razliĉitih vrsti podova i na spojevima
    podova u razliĉitom nivou.
                               m      8.80    40.84   359.39

    UKUPNO:                                        19,286.14

 10.  SOBOSLIKARSKO LIĈILAĈKI RADOVI

 1.   Bojanje unutrašnjih oţbukanih površina zidova i
    stropova disperzivnim bojama u više tonova po
    izboru projektanta, s obaveznim prethodnim
    gletanjem svih površina odgovarajućom glet
    masom.                        m2     531.00    21.78  11,565.18

 2.   Bojanje fasadnih površina fasadnom bojom u
    tonu po izboru projektanta, s potrebnim
    predradnjama (obaveznim gletanjem površine
    disperzivnim kitom).
                               m2     330.00    31.76  10,480.80
                        13
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere         cijena    cijena

 3.   Dvokratno bojanje postojeće stolarije lak bojom u
    tonu po izboru projektanta, sa potrebnim
    predradnjama    (ĉišćenjem,    eventualnim
    paljenjem, skidanjem postojeće boje, kitanjem ili
    sl.).                          m2     61.00    36.30   2,214.30

 4.   Kao st. 3. samo bojanje postojeće bravarije.       m2     116.00    32.67   3,789.72

    UKUPNO:                                           28,050.00

 11.  OPREMA OBJEKTA KONTROLE NAPLATE

 1.   Dobava i montaţa radnog stola vel. 140x80 sa
    pokretnim ormarićem s tri ladice. Izvedeno u boji
    BUKVE.                          kom     3.00   1,361.25   4,083.75

 2.   Dobava i postava radnih stolica sa rukonaslonom
    i mogućnošću podešavanja visine i nagiba
    naslona.
                                 kom     5.00    453.75   2,268.75

 3.   Dobava i postava kompleta za blagovanje u
    ĉajnoj kuhinji koja se sastoji od stola vel. 80x80 i
    dvije stolice sa naslonom te kompleta MINI
    KUHINJE (sudoper, 2x elektr. kuhala i friţider, te
    viseći elementi vel. 100x60.
                                komplet    1.00   2,268.75   2,268.75

 4.   Dobava i postava ormara sa policama vel.
    80x40x200 BUKVA                     kom     6.00    726.00   4,356.00

 5.   Dobava i postava niskog mokrog elementa u
    ĉajnoj kuhinji vel. 100x60.               kom     1.00    635.25    635.25

 6.   Demontaţa postojećih sanitarija te dobava i
    montaţa novih komplet sa slavinama i priborom.

    umivaonik                       komplet    1.00   1,225.13   1,225.13
    wc s vodokotlićem                   komplet    1.00    862.13    862.13

 7.   Dobava i postava drvenih garderobnih ormara
    vel. 30 x 40 x 180 cm.                  kom     6.00    408.38   2,450.28

 8.   Dobava i montaţa al. ţaluzina sa boĉnim
    vodilicama.                       m2     23.00    195.11   4,487.53


    UKUPNO:                                           22,637.57
                          14
                       CP OKUČANI


Redni                            Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                             mjere         cijena   cijena

 12.  SANITARIJE

 1.   Dobava i montaţa WC ureĊaja prvoklasne
    proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i
    funkcionalno sadrţi:
 -   WC školjka iz sanitarnog porculana s dubokim
    dnom i pripadajuća daska s poklopcem

 -   niskomontaţni vodokotlić s isplavnom cijevi i
    gumenom manţetom,
 -   kutni kuglasti protoĉni ventil f 15 mm s
    prikljuĉnom cijevi

 -   sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za
    montaţu.                        kom     1.00    780.45   780.45


 2.   Dobava i montaţa umivaonika prvoklasne
    proizvodnje u bijeloj boji, sve komplet gotovo i
    funkcionalno sadrţi:
 -   umivaonik iz prvoklasnog sanitarnog porculana
    veliĉine 55 x 43 cm,

 -   zidna jednoruĉna baterija za umivaonik f 15 mm s
    keramiĉkom brtvom i pokretnim izljevom,

 -   sifon za umivaonik s prikljuĉnom cijevi i rozetom,
    sve kromirano,
 -   sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za
    montaţu.                        kom     1.00    952.88   952.88


 3.   Dobava   i  montaţa   pisoara  prvoklasne
    proizvodnje u bijeloj boji sve komplet gotovo i
    funkcionalno sadrţi:
 -   zidni pisoar iz prvoklasnog sanitarnog porculana
    s ugradbenim sifonom,
 -   pneumatska jedinica za ispiranje pisoara koja se
    sastoji od ugradbenog seta, pneumatskog ventila
    i pokrovnom bijelom ploĉom i uzidnom isplavnom
    cijevi,
 -   sifon za umivaonik s prikljuĉnom cijevi i rozetom,
    sve kromirano,
 -   sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za
    montaţu.                        kom     1.00    818.57   818.57


 4.   Dobava i montaţa zidne jednoruĉne baterije za
    sudoper f 15 mm s keramiĉkom brtvom i
    pokretnim izljevom.
                                kom     1.00    226.88   226.88
                          15
                        CP OKUČANI


Redni                              Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere         cijena    cijena

 5.   Dobava i montaţa kompletnog akumulacionog
    bojlera kapaciteta 80 litara, sa podešivaĉem
    temperature, elektriĉnom dvopolnom zaštitom i
    temperaturnim   ograniĉivaĉem    sa  zaštitno
    povratnim ventilom za zaštitu od istjecanja vode i
    povećanog tlaka. U cijenu uraĉunati sav potreban
    spojni i brtveni materijal za prikljuĉak na vodovod
    i elektriku, sve komplet gotovo i spojeno.

                                 kom     1.00   1,089.00   1,089.00

 6.   Dobava i montaţa sanitarne galanterije, boja i tip
    po izboru projektanta interijera:
 a)   keramiĉki etaţer iznad umivaonika             kom     1.00    226.88    226.88

 b)   kromirani drţaĉ papirnatog ruĉnika u roli kod
    umivaonika                        kom     1.00    116.16    116.16

 c)   drţaĉ i posuda za tekući sapun kod umivaonika
                                 kom     1.00    90.75    90.75

 d)   ogledalo veliĉine 60x60x3 cm bez okvira u
    rasteru ploĉica                      kom     1.00    122.51    122.51

 e)   kromirani drţaĉ za WC papir u roli            kom     1.00    90.75    90.75

 f)  posuda s ĉetkom za ĉišćenje WC-a             kom     1.00    90.75    90.75

 g)   kuka za vješanje odjeće u prostoru WC-a          kom     1.00    90.75    90.75

 h)   kanta za smeće uz umivaonik                kom     1.00    113.44    113.44

    UKUPNO:                                            4,809.77
                          16
                  CP OKUČANI


Redni                      Jedinica       Jedinična  Ukupna
           Opis stavke              Količina
 broj                      mjere         cijena   cijena

 3.1.  TROŠKOVNIK
    OBJEKT KONTROLE NAPLATE - GRAĐ. I
    GRAĐ. OBRTNIČKI RADOVI

    REKAPITULACIJA

 1.  RUŠENJA                                  50,607.50

 2.  BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI                     510.02

 3.  TESARSKI RADOVI                               4,049.40

 4.  ZIDARSKI RADOVI                               7,922.75

 5.  LIMARSKI RADOVI                              44,572.85

 6.  STOLARSKI RADOVI                              7,770.39

 7.  BRAVARSKI RADOVI                              74,447.08

 8.  PODOPOLAGAĈKI RADOVI                            21,736.08

 9.  KERAMIĈARSKI RADOVI                            19,286.14

 10.  SOBOSLIKARSKO-LIĈILAĈKI RADOVI                       28,050.00

 11.  OPREMA                                   22,637.57

 12.  SANITARIJE                                 4,809.77

    UKUPNO:                                  286,399.55
                     17
                       CP OKUČANI


Redni                            Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                             mjere         cijena    cijena

 1.   GRAĐEVINSKI RADOVI

 1.   RUŠENJA

 1.   Demontaţa paţljiva razgradnja naplatnih kućica.
    Sve komplet s pripadajućim dijelom instalacija.
                                kom     4.00   2,394.64   9,578.56

 2.   Djelomiĉno razgraĊivanje zaštitnog betona uz
    naplatne kućice. U cijenu se ukljuĉuje transport
    otpadnog materijala na privremenu deponiju
    gradilišta udaljenosti do 50,0 m. Obraĉun:
    rušenje, premaz, odvoz u ugraĊenom stanju.
    Jediniĉna cijena ukljuĉuje upotrebu kompresora i
    pneumatskih alata.

    Sve komplet: jediniĉna cijena obuhvaća
    djelomiĉno razgraĊivanje arm. betonske zaštite
    vel. cca 110,0/200,0 - visine 120 cm.
                                kom     4.00    992.57   3,970.28

 3.   Rušenje - probijanje arm. betonskog kolnika
    iznad instalacionog kanala. Debljina ploĉe cca 30
    cm.
    U cijenu se ukljuĉuje transport otpadnog
    materijala na privremenu deponiju gradilišta
    udaljenosti do 50 m. Obraĉun: rušenje, prenos -
    odvoz u graĊevnom stanju. Jediniĉna cijena
    ukljuĉuje upotrebu kompresora i pneumatskih
    alata.                         m3      8.00    36.39    291.12

 4.   Demontaţa armirano betonskih montaţnih
    poklopaca iznad instalacionog kanala. Sve
    komplet sa skidanjem zaštitne hidroizolacije i
    prenos poklopaca na gradilišnu deponiju.
    Poklopci su veliĉine 50 x 120 cm.
                                kom     40.00    36.48   1,459.20

 5.   Demontaţa rampe sa otpajanjem.            komp     5.00   1,361.25   6,806.25

 6.   Utovar u kamion i odvoz svega otpadnog
    materijala sa gradilišne deponije na udaljenost do
    5,0 km.                        paušal    1.00   2,268.75   2,268.75

    UKUPNO:                                          24,374.16
                         18
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                             mjere         cijena    cijena

 2.   ZEMLJANI RADOVI

    Napomena:
    Svi radovi vezani za kolnik, zaštitu naplatnih
    kućica, metalne ograde i sl. obraĊeni su u
    troškovniku niskogradnje.


 1.   Zatrpavanje dijela postojećeg instalacionog
    kanala sa šljunĉanim materijalom u debljini cca
    60 - 100 cm. Obuhvaćena cijela duţina kanala.
                                m3     30.00    131.59   3,947.70

    UKUPNO:                                           3,947.70

 3.   BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI

 1.   Dobava i ugradnja arm. bet. cijevi profila 80 cm
    za voĊenje instalacija naplatnih kućica koje su
    poloţene u postojeći instalacioni kanal.

    Betonske cijevi poloţene su u potpunu betonsku
    oblogu zaštitu, betoniranu sa betonom MB 20.
    Ukljuĉeno i ojaĉanje osiguranje nadsloja
    poloţene betonske cijevi betonom MB 20 i
    potrebnom armaturom, te izrada spoja na
    prikljuĉna reviziona okna u svakoj naplatnoj
    kućici.
    Cijena ukljuĉuje sav opisani rad i materijal, kao i
    potrebnu armaturu.
    Izvesti u svemu prema odobrenom projektu.
    Obruhvaćena cijela duţina kanala.            mt     36.00    517.03   18,613.08

 2.   Betoniranje arm. betonskih temelja pomićnih
    rampi. Obraĉun po m3 ugraĊenog betona MB 20
    s oplatom i potrebnom armaturom.
                                m3      1.00    549.13    549.13

 3.   Izrada arm. bet. revizionog okna (ispod poda
    naplatnih kućica) svjetle veliĉine 80/80 cm dubine
    do 120 cm izrada spoja na arm. betonsku cijev.
    Dobava materijala te betoniranje dna i stijenki
    betonom MB 25 u dvostranoj oplati. Ugradba
    potrebne mreţne armature po potrebi.

    Dobava i ugradnja ljevano ţeljeznog poklopca
    veliĉine 60/60 cm.                   kom     4.00   4,401.38  17,605.52

 4.   Kao st. 3. samo izrada arm. betonskog sabirnog
    instalacionog šahta svj. veliĉine 80/120 cm
    dubine do 120 cm, debljine stijenki 20,0 cm,
    betonirane sa MB 25. Ukljuĉivo izrada spoja na
    arm. betonsku cijev. Dobava i ugradnja ljevano
    ţeljeznog poklopca vel. 80/80 cm.
                                kom     1.00   4,628.25   4,628.25
                          19
                         CP OKUČANI


Redni                               Jedinica       Jedinična   Ukupna
             Opis stavke                     Količina
 broj                                mjere         cijena    cijena

 5.   Izravnanje postojećeg arm. betonskog platoa i
    armirano betonskih zaštita uz naplatne kućice
    cem. mortom.                         m2     95.00    40.84   3,879.80

 6.   PrilagoĊavanje i popravak postojećih kanala za
    ugradnju nove signalizacije. Cijena ukljuĉuje i
    eventualno proširenje (bušenjem ili rezanjem)
    kanala u postojećim arm. bet. zaštitnim bikovima
    za ugradnju nove signalizacije.

    Koliĉina i naĉin rada utvrdit će se na gradilištu
    nakon   pregleda  od   strane  isporuĉioca
    signalizacije.                       paušal    1.00   2,268.75   2,268.75

    UKUPNO:                                             47,544.53

 4.   NAPLATNE KUĆICE

 1.   Izrada, transport na mjesto ugradbe i montaţa
    naplatne kućice vel. 300x230 cm. Visina 306 cm.
    Kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je
    u radionici kompletirati (sve izuzev poda i stropa)
    i takvu donijeti na gradilište. U tu svrhu na kućici
    izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos
    kućice putem dizalice.


    Kućica treba biti izvedena od alu profila tvorniĉki
    plastificiranih.  Finalizacija je   obavezno
    "plastifikacija".
    Pune stijene su obostrano obloţene pocinĉanim
    obojenim limom deb. 0,1 mm. Svi pokretni
    dijelovi, vodilice, leţajevi i sl. trebaju biti izraĊeni
    s maksimalnom preciznošću. Sav spojni materijal
    (vijci i sl.) mora biti izraĊen od materijala
    otpornog na koroziju.

    Pune stijene izolirane su panelom (min. vuna)
    deb. 35 mm. Stijena stropa izraĊena od panela
    sastavljenog od: s donje strane obojeni crni lim
    1,5 mm (obojen podgled), toplinske izolacije 60
    mm, zraĉni prostor i pocinĉani lim 1,0 mm.
    Spušteni strop je raster od PVC-a max vel. okna
    15x15 mm.
    Gazište je podna obloga-uvozna- vodootporna
    drvena ljepljena kriţna ploĉa deb. 24 mm.
    Ukupna visina poda je 6 cm. Za nosivu
    konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa
    ovalnim rupama profila 16 mm. Ugradba met.
    tiplima za vijke profila 20 mm. Vijci ugraĊeni
    fiksno u temelj kontrolne kućice.
                            20
                        CP OKUČANI


Redni                              Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere         cijena    cijena
    Nakon ugradbe postavlja se izolacija pod od
    prešane mineralne vune 5 cm s PVC folijom 0,2
    mm na obojeni crni lim 1,5 mm.

    Naplatni šalter izvesti od al profila (klizni šalter)
    ostakljenih izo staklom (2-dijelno) s bravicom za
    zakljuĉavanje a vodilice trebaju biti od alu profila
    sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje okvira.

    Na svim dodirnim mjestima ĉelika s poc. profilima
    obavezno postaviti izo bitumensku traku. Sva
    pokretna krila (prozora i vrata) opremiti gumenim
    brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu
    nepropusna na kišu i vjetar. Okov mora biti
    pripadajući za alu profile.

    Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika
    80/80/5 kvadratnog presjeka 30/50/3. Sva
    ustakljenja su u IZO izvedbi. Vanjsko kaljeno 6
    mm i unutarnje float 5 mm.
    Jediniĉna cijena sadrţi sav rad, osnovni i spojni
    materijal, montaţu u radionici na gradilištu, izradu
    radioniĉkih nacrta, ustakljenje, prvoklasni okov,
    transport,   uskladištenje, dobavu   obojenih
    elemenata, antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉel.
    konstrukcije, transport na gradilište, ugradbu na
    betonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka, te
    podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe, kao i
    brtvljenje "Silikonom" izmeĊu kućice i betonskog
    postolja.


    Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i
    nadzornim organom, prema tehn. opisu i prema
    nacrtima i detaljima.

    SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA 1 KUĆICU

 1.1.  Ĉeliĉni okvir donji vel. 330x230 cm.            kg    220.00    15.26   3,357.20

 1.2.  Ĉeliĉni vertikalni okvir (10 kom) duţina 280 cm.
                                  kg    250.00    15.26   3,815.00

 1.3.  Ĉeliĉni okvir gornji vel. 330x230 cm.           kg    170.00    15.26   2,594.20

 1.4.  Ustakljena Al 1-dijelna fiksna stijena s punim
    parapetom vel. 40/281 cm, (staklo 32/162).
    Odnosi se na poz 1.                    kom     2.00   1,419.93   2,839.86

 1.5.  Isto kao st. 1.4. samo puna stijena. Odnosi se na
    poz 3.5.                         kom     2.00   1,125.30   2,250.60

 1.6.  Ustakljena Al 4-dijelna stijena sa al. kliznim
    oknom "ŠALTER" i s punim parapetom. Na stijeni
    je mali posmiĉni šalter vel. 45/79 ugraĊen u okno
    vel. 90/79. Ispod okna je puni parapet visine 78
    cm. Iznad je otklopno krilo 158/72 cm. Odnosi se
    na poz 2.4.                        kom     1.00   3,452.50   3,452.50                          21
                      CP OKUČANI


Redni                            Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                             mjere         cijena    cijena

 1.7.  Ustakljena Al 1-dijelna fiksna ugaona stijena s
    punim parapetom vel. 40/281 cm. Staklo 32/162.
    Odnosi se na poz 9.                  kom     3.00   1,096.03   3,288.09

 1.8.  Isto kao st. 1.7. samo puna stijena. Odnosi se na
    poz 6.                         kom     1.00    960.76    960.76

 1.9.  Ustakljena Al 1-krilna vrata svj. vel. 75&281.
    Odnosi se na poz 7.                  kom     1.00   4,231.53   4,231.53

1.10. Gornji puni pojas izoliran kao parapet. Visina 20
   cm.                           mt     11.60    110.99   1,287.48

1.11. Gornji zaobljeni 1-slojni završetak visine 32 cm.
                                mt     11.60    97.12   1,126.59

1.12. Pokrov kućice obojeni lim tl. vel. 266 x 166 cm.
   Konstrukcija lagana od limenih "Z" profila.       kom     1.00   2,082.59   2,082.59

1.13. Toplinska izolacija TERVOL 6 cm i podgled od
   obojenog lima 1,5 mm, tl. vel. 220 x 330 cm.
                                kom     1.00   2,140.39   2,140.39

1.14. Pod kućice: toplinska izolacija 5 cm, donji crni lim
   1,0 mm; gornji 1,5 mm te pomoćna konstrukcija
   od kvadrat presjeka 30/50/3 mm. Vel. 220x330
   cm u cijeni izrada okvira i poklopca svj. vel.
   60x60 cm, te izrada poklopaca 60x60 cm.
                                kom     1.00   3,372.51   3,372.51

1.15. Spušteni strop od PVC lamela s rasterom vel.
   15x15 cm te s kutnim limom na sudaru sa
   stijenom. Vel. 220x320 cm i nosivom
   podkonstrukcijom.                    kom     1.00   1,672.96   1,672.96

1.16. Donji pojas izoliran kao parapet. Visina 220 mm s
   obostranom oblogom.                   mt     11.60    91.34   1,059.54

1.17. Završni gotov pod DLW-linoleum 2-3 mm, spojevi
   vareni s kutnim profilom na sudaru sa stijenom ili
   vodootporna kriţno ljepljena slojevita ploĉa
   debljine 24 mm s uprešanim završnim slojem
   PVC poda visoke otpornosti na habanje, udarce,
   plamen i statiĉki elektricitet.

 -   kućica                         m2      7.10    239.33   1,699.24

1.18. Dobava i postava aluminijskih venecijanera vel. 2
   cm, sa vodilicom i regulatorom. Ugradnja na alu
   profile prozorskih krila.                m2      9.90    248.57   2,460.84


    SVE KOMPLET ZA 1 KUĆICU:                                 43,691.88

    OPREMA UKUPNO ZA 4 KUĆICU:               kom     4.00   43,691.88  174,767.52
                         22
                      CP OKUČANI


Redni                           Jedinica       Jedinična   Ukupna
           Opis stavke                  Količina
 broj                           mjere         cijena    cijena

 5.  OPREMA NAPLATNIH KUĆICA

    POPIS NAMJEŠTAJA ZA NAPLATNE KUĆICE


 1.  Izrada, doprema i montaţa radnog stola. Okvir
    metalnih r. ploha panel ploĉa s rubom od tvrd.
    drva, vel. 115/70/H=78 cm sa daskom na
    preklop, vel. 65/70/H=78 cm, sve prema nacrtu i
    dogovoru sa projektantom. Gornja ploha
    presvuĉena ultrapasom.
                              kom     1.00   1,962.47   1,962.47

 2.  Izrada, doprema i montaţa radnog stola prema
    opisu iz poz 1 dim. 150/70/H=78 cm. Sve prema
    nacrtu i dogovoru sa projektantom.
                              kom     1.00   1,412.98   1,412.98

 3.  Izrada, dobava i montaţa naslona za noge
    samostojeći, metalni prema shemi opreme.
                              kom     2.00    423.89    847.78

 4.  Dobava stolica kancelarijskih ili sl. bez
    rukonaslona na kotaĉiće s automatom za
    podizanje, boja po izboru projektanta.       kom     2.00    769.29   1,538.58

    OPREMA UKUPNO ZA 1 KUĆICU:                               5,761.81

    OPREMA UKUPNO ZA 4 KUĆICU:             kom     4.00   5,761.81  23,047.24


 3.2.  TROŠKOVNIK
    NAPLATE KUĆICE     -  GRAĐ.  I  GRAĐ.
    OBRTNIČKI RADOVI


    REKAPITULACIJA

 1.  RUŠENJA                                        24,374.16
 2.  ZEMLJANI RADOVI                                     3,947.70
 3.  BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI                            47,544.53
 4.  NAPLATNE KUĆICE                                    174,767.52
 5.  OPREMA                                         23,047.24

    UKUPNO:                                        273,681.15
                        23
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere         cijena   cijena 3.3.  TROŠKOVNIK
    NADSTREŠNICA - GRAĐ. I GRAĐ. OBRTNIČKI
    RADOVI


 1.  RUŠENJA

 1.  Kompletna demontaţa postojeće metalne
    konstrukcije nadstrešnice kompletno s pokrovom,
    limarijom i svim konstruktivnim elementima,
    stupovi i prostorna MERO konstrukcija.

    Cijena ukljuĉuje potrebnu skelu i paţljivu
    demontaţu elemenata MERO sistema - štapova i
    kugla.
    Nakon demontaţe sve elemente treba sortirati i
    predati investitoru (odloţiti na gradilištu). Cijena
    ukljuĉuje skidanje pokrova od alum. lima, limarije
    (horizontalne   i  vertikalne  ţljebove   sa
    deponiranjem pokrova i limirije na gradilišnu
    deponiju).
    Tlocrtna veliĉina nadstrešnice 28,0 x 13,0 m.
    Cijena ukljuĉuje sav opisani rad te sve potrebne
    radne skele i platforme.                 m2     370.00    149.74  55,403.80

    UKUPNO:                                          55,403.80


 2.  ZEMLJANI RADOVI

    Napomena:
    Široki iskop i izrada kolnika na dijelu
    projektiranog cestarinskog prolaza obuhvaćen je
    troškovnikom niskogradnje.


 1.  Strojni i ruĉni iskop zemlje i zbijenog tucanika za
    temelje nadstrešnice, sa pravilnom i potpunom
    obradom profila iskopa. Cijena ukljuĉuje sav rad i
    transport iskopanog zemljanog materijala na
    gradilišnu deponiju. Odvoz zemlje obraĉunat je u
    sraslom stanju tla bez dodatka na rastresitost.

    Obraĉun po m3 iskopa zbitog nasipa.           m3     43.00    39.48   1,697.64

 2.  Zatrpavanje oko temelja stupova nadstrešnice
    šljunĉanim materijalom iz iskopa nakon izvedbe
    istih. Obraĉun po m3 ugraĊenog materijala.
    Cijena za 1 m3 ugraĊenog materijala.
                                 m3     14.00    134.31   1,880.34
                          24
                       CP OKUČANI


Redni                            Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                             mjere         cijena   cijena

 3.   Odvoz viška zemlje s utovarom i istovarom na
    deponiju. Koliĉina stvarnog viška odrediti će se u
    toku radova. Obraĉun po m3 sraslog tla viška
    zemlje. Cijena za 1 m3 odvoza.             m3     29.00    18.36   532.44

    UKUPNO:                                          4,110.42


 3.   BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

 1.   Betoniranje podloţnog betona ispod armirano
    betonskih stupova nadstrešnice u debljini 10,0
    cm betonom MB10. Obraĉun po m3 ugraĊenog
    betona.
                                m3      3.00    472.67   1,418.01

 2.   Betoniranje armirano betonskih temelja stupova
    nadstrešnice, betoniranih sa MB.-30. Obraĉun po
    m3 ugraĊenog betona i m2 oplate.


    beton                         m3     31.00    560.06  17,361.86
    oplata                         m2     38.00    57.63   2,189.94

 3.   Ugradnja ĉeliĉnih anker ploĉa u arm. betonske
    temelje  za  ugradnju  ĉeliĉnih stupova
    nadstrešnice. Obraĉun po komadu anker ploĉa.
                                kom     12.00    95.29   1,143.48

 4.   Izrada, postava i vezivanje srednje sloţene
    armature izraĊene prema vaţećim propisima,
    statiĉkom proraĉunu i armaturnim nacrtima.
    Data koliĉina je aproksimativna.            kg   3,100.00     4.76  14,756.00

    UKUPNO:                                         36,869.29


 4.   TESARSKI RADOVI

 1.   Izrada i montaţa dašĉanog korita (oplate) kao
    podloge za ugradbu horizontalnog ţlijeba
    nadstrešnice, izvedenog od dasaka d = 2,4 cm, s
    drvenim podmetaĉima za postizanje nagiba
    ţlijeba i potrebnim materijalom za priĉvršćenje.
    Razvijena širina korita je cca 70 cm.
                                m     63.60    77.14   4,906.10

 2.   Dobava i postava sloja krovne ljepenke na
    dašĉano korito horizontalnog ţlijeba r.š. cca 70
    cm.                           m     63.60    79.41   5,050.48
                         25
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere         cijena   cijena

 3.   Dobava, izrada i montaţa drvenih gredica
    presjeka 8/5 cm, za naknadnu montaţu
    svjetlosne trake.
    Cijena   ukljuĉuje  i  prethodnu    dvokratnu
    impregnaciju gredica, dobavu i postavu
    bitumenske "IZO" trake širine 60 mm i pocinĉane
    vijke za priĉvršćenje na ĉeliĉni "C" profil.
                                 m     64.00    58.99   3,775.36

    UKUPNO:                                          13,731.94


 5.   LIMARSKI RADOVI

 1.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    sanduĉastih horizontalnih ţlijebova pravokutnog
    presjeka veliĉine 150/150 mm, izvedenih od
    ĉeliĉnog pocinĉanog i tvorniĉki obojenog
    (plastificiranog) lima d = 1,0 mm, s potrebnim
    pocinĉanim drţaĉima (kukama) i materijalom za
    priĉvršćenje. Cijena ukljuĉuje i izvedbu spoja s
    vertikalnim cijevima za odvod vode, izvedbu
    okapnice iznad ţlijebova, izvedbu opšava
    spojeva s pokrovnim i obloţnim limom, kao i
    potrebne radne platforme i skelu za montaţu.
                                 m'     63.60    140.66   8,945.98

 2.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    vertikalnih okruglih cijevi za odvod krovne vode,
    profila 150 mm, izvedenih od ĉeliĉnog
    pocinĉanog i tvorniĉki obojenog (plastificiranog)
    lima d = 1,0 mm, s potrebnim materijalom za
    priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju rešetke.
    Cijena ukljuĉuje i izvedbu spoja s horizontalnim
    ţlijebom, u obliku koljena, kao i izvedbu spoja na
    ljevanoţeljeznu cijev na visini cca 80-100 cm
    ispod podgleda rešetke, izvedenog takoĊer u
    obliku koljena. Duţina cijevi cca 400 cm. Sve
    komplet s dvostrukim koljenom.
                                 kom     4.00    544.50   2,178.00

 3.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    pokrova nadstrešnice nagiba cca 6 stupnjeva,
    izvedenog od jednostrukog profiliranog ĉeliĉnog
    pocinĉanog i tvorniĉki obojenog (plastificiranog)
    lima T 53/162,5/0,7 mm, u boji po izboru
    projektanta, s potrebnim materijalom za
    priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice.
    Cijena ukljuĉuje kompletnu izvedbu pokrova,
    izvedbu svih opšava spojeva s vertikalnom
    oblogom, svjetlosnom trakom, kao i potrebne
    radne platforme i skelu za montaţu.

    Obraĉun po m2 pokrova.                  m2     492.00    104.36  51,345.12
                          26
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere         cijena   cijena

 4.   Kao st. 3. samo izvedba vertikalne obloge
    proĉelja nadstrešnice, obrnuto postavljenim
    limom T 18/137/0,6 mm, a cijena ukljuĉuje i
    izvedbu svih opšava proboja.               m2     293.00    95.29  27,919.97

 5.   Kao st. 3. samo oblaganje podgleda (stropa)
    nadstrešnice profiliranim limom T 18/137/0,6 mm.
                                 m2     485.00    99.83  48,417.55

 6.   Izrada i montaţa opšava dvostrešnog sljemena
    krova nadstrešnice. Opšav izvesti od ĉeliĉnog
    pocinĉanog i tvorniĉki obojanog (plastificiranog)
    lima u boji po izboru projektanta, d = 0,7 mm r.š.
    100 cm, s potrebnim materijalom za priĉvršćenje.
    Spoj s pokrovom izvesti "na ĉešalj" a u
    meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane
    spuţvaste gume. Sve komplet.

                                 m      1.80    163.35   294.03

 7.   Izrada i montaţa horizontalnih opšava spojeva
    pokrova i vertikalne obloge proĉelja nadstrešnice.
    Opšav izvesti od ĉeliĉnog pocinĉanog i tvorniĉki
    obojanog (plastificiranog) lima u boji po izboru
    projektanta, d = 0,7 mm, r.š. cca 50 cm, s
    potrebnim materijalom za priĉvršĉenje.
                                 m     97.20    77.14   7,498.01

 8.   Izrada i montţa horizontalnih opšava spojeva
    podgleda   i  vertikalne  obloge   proĉelja
    nadstrešnice. Opšav izvesti od ĉeliĉnog
    pocinĉanog i tvorniĉki obojanog (plastificiranog)
    lima u boji po izboru projektanta, d = 0,7 mm r.š.
    cca 20 cm, s potrebnim materijalom za
    priĉvršćenje.                       m     97.20    77.14   7,498.01

 9.   Izrada i montaţa opšava vertikalnih spojeva
    obloge proĉelja nadstrešnice. Opšav izvesti od
    ĉeliĉnog pocinĉanog i tvorniĉki obojanog
    (plastificiranog) lima u boji po izboru projektanta,
    d = 0,7 mm, r.š. cca 20 cm, s potrebnim
    materijalom za priĉvršćenje.               m      9.60    58.99   566.30

 10.  Izrada i montaţa opšava spoja pokrova i
    svjetlosne trake. Opšav izvesti od ĉeliĉnog
    pocinĉanog i tvorniĉki obojanog (plastificiranog)
    lima u boji po izboru projektanta, d = 0,7 mm, r.š.
    cca 50 cm, s potrebnim materijalom za
    priĉvršćenje.                       m     64.00    127.05   8,131.20

    UKUPNO:                                          162,794.17
                          27
                        CP OKUČANI


Redni                              Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                     Količina
 broj                               mjere          cijena   cijena

 6.   BRAVARSKI RADOVI

 1.   Nabava materijala, izrada, transport i montaţa
    nosive   ĉeliĉne   montaţne   konstrukcije
    nadstrešnice i hodnih staza cestarinskog prolaza,
    koja se na gradnji spaja vijĉanim spojnim
    sredstvima i varenjem. Konstrukciju ĉine ĉeliĉne
    rešetke izraĊene od cijevastih pravokutnih i
    okruglih profila, te valjanih NPU profila. Glavne
    rešetke duţine 16,80 m, oslanjaju se na stupove
    kruţnog presjeka profila 400 mm, osnog raspona
    12,00 m, osni razmak stupova 6,00.

    Svi radovi moraju biti izraĊeni struĉno i kvalitetno.
    Varove je potrebno glatko izbrusiti i obraditi.
    Cijelu konstrukciju potrebno je u radionici oĉistiti i
    1x premazati temeljnom bojom. Obraĉun izvršiti
    na temelju radioniĉkih nacrta u prisutnosti
    nadzorne sluţbe investitora. Sve izvoditi prema
    radioniĉkim nacrtima i statiĉkom raĉunu. Koliĉina
    je aproksimativna, a toĉnu koliĉinu odredit će se
    radioniĉkim nacrtima. Cijena ukljuĉuje i
    antikorozivnu zaštitu popravkom prvog temeljnog
    premaza, izvedbom drugog temeljnog premaza
    nakon montaţe, završnu obradu dvokratnim
    premazom lak bojom na bazi alkida (ukupna
    debljina filma svih premaza min 120 mikrona
    izvedba u skladu s Pravilnikom o zaštiti ĉeliĉnih
    konstrukcija od korozije), kao i potrebne radne
    platforme i skelu za montaţu.

                                  kg   29,000.00    14.29  414,410.00

 2.   Izrada i montaţa ISTEG ĉelika Ĉ 0147 za pod
    hodnih staza za potrebe servisiranja ureĊaja
    promjenjive signalizacije unutar visine rešetke
    nadstrešnice, s potrebnim materijalom za
    priĉvršćenje na donji pojas nosive ĉeliĉne
    konstrukcije nadstrešnice.
    Cijena ukljuĉuje antikorozivnu zaštitu dvokratnim
    premazom temeljnom bojom, završnu obradu
    dvokratnim premazom lak bojom kao i potrebne
    radne platforme i skelu za montaţu.

    Nosiva ĉeliĉna konstrukcija i ograda hodnih staza
    obraĉunate su u st. 1. (ĉeliĉna konstrukcija
    nadstrešnice). Obraĉun po m2 tlocrtne površine
    hodnih staza.                       m2     82.00    267.71  21,952.22
                           28
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                             mjere         cijena    cijena

 3.   Dobava i montaţa elemenata od isteg metala s
    potrebnim materijalom za priĉvršćenje na donji
    pojas nosive ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice, u
    pojasu ispod krovne svjetlosne trake.

    Cijena  ukljuĉuje  i  antikorozivnu  zaštitu
    dvokratnim premazom temeljnom bojom, završnu
    obradu dvokratnim premazom lak bojom, kao i
    potrebne radne platforme i skelu za montaţu.
                                m2     51.00    267.71   13,653.21


 4.   Izrada izvedbene tehniĉke dokumentacije od
    strane izvoĊaĉa bravarskih radova za sve stavke.
                                kom     1.00   22,687.50  22,687.50

    UKUPNO:                                          472,702.93


 7.   SVJETLOSNA TRAKA

 1.   Dobava i kompletna montaţa krovne fiksne
    svjetlosne trake izraĊene iz debljeg jednoslojnog
    ljevanog akrilnog stakla, tlocrtne veliĉine cca
    30,20 x 1,50 m veliĉine svjetlog otvora u krovu
    cca 30,00 x 1,30 m (npr. tip "Novoles-Stadler" ili
    sl.), zajedno sa nastavnim poliesterskim
    vijencem.
    U cijenu ukljuĉiti sva brtvljenja i kitanja kako bi
    se   izvela vodonepropusna ugradnja, sve
    potrebne opšave, materijal za priĉvršćenje i
    obradu spojejva.
    Sve komplet.                      kom     1.00   27,941.93  27,941.93

    UKUPNO:                                          27,941.93


 8.   KROVNA ODVODNJA

 A/   ZEMLJANI RADOVI

 1.   Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi u
    zemljištu C kategorije s odbacivanjem zemlje na
    1,00 m od ruba rova. Nagib i dubina iskopa
    prema projektu.                     m3      6.00    22.23    133.38


 2.   Planiranje dna rova sa toĉnosti ± 2 cm.         m2     10.00     4.62    46.20


 3.   Nasipavanje dna rova pijeskom u sloju od 10 cm i
    fino planiranje u nagibu pod kojim se polaţu
    cijevi. Nakon što su vodovodne i kanalizacijske
    cijevi poloţene i ispitane zasipavaju se pijeskom
    u sloju od 10 cm iznad tjemena cijevi.
                                m3      2.00    131.59    263.18
                          29
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere         cijena   cijena 4.   Zatrpavanje rova zemljom od iskopa nakon što
    su cijevi poloţene i ispitane na vodone-
    propusnost i funkcionalnost i zasipavanje
    pijeskom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po
    30 cm uz prethodno nabijanje. Prvi sloj nasipa
    zemljom ne smije sadrţavati kamen ili neki drugi
    grubi materijal, ostali slojevi nasipavaju se
    preostalom zemljom od iskopa.              m3      4.00    15.94    63.76


 5.   Utovar, prijevoz i razastiranje preostale zemlje od
    iskopa na udaljenost do 5 km na mjesto koje
    odredi investitor.                    m3      2.00    18.36    36.72

    UKUPNO:                                           543.24
 B/   GRAĐEVINSKI RADOVI

 1.   Razbijanje postojeće armirano betonske ploĉe na
    trasi kanalizacije u širini cca 60 cm s odvozom
    otpadnog materijala na mjesto koje odredi
    investitor, te ponovno zatvaranje usjeka betonom
    MB-30, uraĉunavši njegovu dobavu i ugradnju,
    kao i dovoĊenje razbijenih površina u prvobitno
    stanje nakon što su kanalizacijske cijevi ispitane i
    preuzete. Sve komplet gotovo.              m2     10.00    195.11   1,951.10


    UKUPNO:                                           1,951.10

 C/   KANALIZACIJA

    Dobava i ugradnja PVC kanalskih cijevi i
    fazonskih komada tipa AWADUKT PVC SN8 sa
    jaĉim stjenkama red 3 prema DIN 19534 i 8062
    proizvoĊaĉ "REHAU" za vanjsku oborinsku
    kanalizaciju. Cijevi se polaţu na već pripremljenu
    podlogu u rovu. Spajanje cijevi izvesti prema
    uputstvu proizvoĊaĉa.
 a)   cijevi
    DN 160 mm                         m     16.00    58.95   943.20

 b)   fazonski komadi
    DN 160 mm
                          30
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                             mjere         cijena   cijena

 2.  Dobava   i  ugradnja    lijevano ţeljeznih
    kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada tipa SML
    prema DIN 19522 za vertikalni odvod oborinskih
    voda s krova. Na + 50 cm od poda ugraditi
    revizijski komad. U cijenu su ukljuĉeni svi
    potrebni elementi za montaţu kao što su spojnice
    tipa "Ako-Cv", te sav potreban sitni materijal i
    pribor za montaţu cijevi. Sve komplet gotovo i
    montirano prema uputstvu proizvoĊaĉa cijevi i
    pribora.
 a)   cijevi
    DN 150 mm                        m     16.00    810.44  12,967.04

 b)   fazonski komadi
    DN 150 mm                        kom     4.00    810.44   3,241.76

 3.  Ispitivanje izvedene    kanalizacije    na
    vodonepropusnost i funkcionalnost.            m     28.00     9.08   254.24


 4.  Naknada za oteţani rad na izvedba prikljuĉaka
    izvedene kanalizacije na postojeću internu
    oborinsku kanalizaciju. U cijenu uraĉunati sav
    potreban sitni pribor, fazonske komade, spojni i
    brtveni materijal, sve komplet gotovo i spojeno.
                                kom     6.00    589.88   3,539.28

    UKUPNO:                                          20,945.52

    SVEUKUPNO KROVNA ODVODNJA                                 22,896.62
 3.3.  TROŠKOVNIK
    NADSTREŠNICA - GRAĐ. I GRAĐ. OBRTNIČKI
    RADOVI

    REKAPITULACIJA

 1.  RUŠENJA                                          55,403.80
 2.  ZEMLJANI RADOVI                                      4,110.42
 3.  BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI                            36,869.29
 4.  TESARSKI RADOVI                                      13,731.94
 5.  LIMARSKI RADOVI                                     162,794.17
 6.  BRAVARSKI RADOVI                                     472,702.93
 7.  SVJETLOSNA TRAKA                                     27,941.93
 8.  KROVNA ODVODNJA                                      22,896.62

    UKUPNO:                                         796,451.10
                          31
                      CP OKUČANI


Redni                           Jedinica       Jedinična  Ukupna
           Opis stavke                   Količina
 broj                            mjere         cijena   cijena 3.7.  SVJETLOSNA PROMJENLJIVA PROMETNA
    SIGNALIZACIJA I OPREMA


 3.8.  PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA
    PRIVREMENU NAPLATU


 3.8.  TROŠKOVNIK
    PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA
    PRIVREMENU NAPLATU

 1.  Izrada, dobava i postava prometnih znakova na
    aluminijskim ili pocinĉanim stupovima u
    betonskom temelju ili samostojećih.
    Prometni znakovi izraĊeni i postavljeni u svemu
    prema Pravilniku o prometnim znakovima i
    signalizaciji na cestama, NN 34/2003 i
    pripadajućim normama.
    Znakovi (table) imaju aluminijski okvir i (prema
    Pravilniku) retroreflektirajuću foliju.
    Pozicije znakova date su na situaciji.
    Ukljuĉena demontaţa i deponiranje znakova
    nakon završetka radova na CP-u odnosno
    privremene naplate.

 -   trokut 90/90/90 cm (znak A15)            kom     1.00    562.65    562.65
 -   trokut 90/90/90 cm (znak A16)            kom     1.00    562.65    562.65
 -   trokut 90/90/90 cm (znak A25)            kom     4.00    680.63   2,722.52
 -   trokut 90/90/90 cm (znak A30)            kom     1.00    562.65    562.65
 -   osmerokut 2r = 60 cm (znak B02)           kom     2.00    680.63   1,361.26
 -   okrugli 2r = 60 (znak B31-ograniĉenje 20)      kom     2.00    562.65   1,125.30
 -   okrugli 2r = 60 cm (znak B31 ograniĉenje 40)     kom     1.00    562.65    562.65
 -   okrugli 2r = 60 cm (znak B32)            kom     2.00    562.65   1,125.30
 -   okrugli 2r = 60 cm (znak B36)            kom     2.00    562.65   1,125.30
 -   okrugli 2r 60 cm (znak B51)             kom     1.00    562.65    562.65
 -   okrugli 2r = 60 cm /znak B52)            kom     1.00    562.65    562.65
 -   pravokutnik 60 x 30 cm (znak E01)          kom     1.00    562.65    562.65
 -   barijera samostojeća (znak K22) s trepĉućim
    svjetlom s vlastitim izvorom napajanja za
    upozoravanje i usmjeravanje prometa, dimenzija
    30 x 100 cm                     kom     6.00    862.13   5,172.78
 -   isto kao prethodno /znak K23)            kom     6.00    862.13   5,172.78
 -   samostojeća i signalna rampa širine 2,0 m (znak
    K21)                         kom     2.00    771.38   1,542.76
 -   samostojeća signalna rampa širine 2,0 m s
    treptaĉem i vlastitim izvorom napajanja (znak K
    30)                         kom     5.00    989.18   4,945.90
 -   samostojeća signalna oznaka za razdvajanje
    prometa (znak K34)                  kom     20.00    571.73  11,434.60

 2.  Iscrtavanje privremenih crta i horizontalne
    signalizacije na kolniku za usmjeravanje i
    regulaciju prometa reflektirajućom naranĉastom
    cestarskom bojom.                   m    1,000.00     5.45   5,450.00
                        32
                         CP OKUČANI


Redni                               Jedinica       Jedinična   Ukupna
             Opis stavke                     Količina
 broj                                mjere         cijena    cijena

 3.   Dobava i postava zaštitnih armirano betonskih
    cijevi profila 120 cm kao zaštita naplatnih kućica
    od naleta vozila.
    Cijevi postaviti okomito i napuniti šljunkom.
    Temeljiti minimalno 1 m dubine. Ukljuĉeno i
    rušenje s odvozom materijala nakon prestanka
    privremene naplate.
    Na prednjem dijelu zaštitne cijevi postaviti
    signalni prometni znak K16 i K17 dim. 35 x 100
    cm.
    Obraĉun po m ugraĊene cijevi.                 m      4.00   1,177.94   4,711.76

 4.   Dobava i montaţa privremene naplatne kućice
    vel. 300 x 215 cm. Visina 306 cm. Kućicu treba
    izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici
    kompletirati i donijeti na gradilište.

    U tu svrhu na kućici izvesti 4 pomoćna montaţna
    nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. Kućica
    treba biti izvedena od ĉeliĉnih poc. tvorniĉki
    finaliziranih profila. Finalizacija je obavezno
    "PEĈENI LAK". Pune stijene su obostrano
    obloţene poc. obojenim limom deb. 1,0 mm. Svi
    pokretni dijelovi, vodilice, leţajevi i sl. trebaju biti
    izraĊeni sa maksimalnom preciznošću. Sav
    spojni materijal (vijci i sl.) mora biti izraĊen od
    materijala otpornog na koroziju.

    Pune stijene izolirane su panelom (mn. vuna)
    deb. 35 mm. Stijena stropa izraĊena od panela
    sastavljenod od: s donje strane obojeni crni lim
    1,5 mm (obojen podgled) toplinske izolacije 60
    mm, zraĉni prostor i poc. lim 1,0 mm.

    Spušteni strop je raster od alu lamela max vel.
    oka 30 x 30 mm. Gazište je podna obloga -
    uvozna podna ĉepasta guma min. debljine 5 mm.
    Ukupna visina poda je 6 cm.
    Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su
    ploĉice sa ovalnim rupama profila 16 mm.
    Ugradba met. tiplima za vijke profila 20 mm.
    Nakon ugradbe postavlja se izolacija - pod od
    kaširane min. vune 5 cm s PVC folijom 0,2 mm,
    na obojeni crni lim 1,5 mm. Naplatni šalter izvesti
    od 1-strukog kaljenog stakla (2-dijelno) s
    dodatnim funkcionalnim okovom (bravicom) za
    zakljuĉavanje a vodilice trebaju biti od
    nerhĊajuĉeg ĉelika s valjĉićima za lakše kretanje
    stakala.
                            33
                       CP OKUČANI


Redni                             Jedinica       Jedinična   Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                             mjere         cijena    cijena
    Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉ.
    profilima obavezno postaviti IZO bitumensku
    traku.pokretna krila (prozore i vrata) opremiti
    Sva
    gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju
    budu nepopusna na kišu i vjetar.
    Okov mora biti: metalni 1-klasni. Ĉeliĉni okvir
    kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80/80/8,
    kvadratnog presjeka 80/40/4 i kvadr. presjeka
    30/50/3. Sva ustakljenja su od IZO dvostrukog
    kaljenog stakla 6+6 mm. Staklo treba biti kaljeno,
    metalizirano reflektirajuće i u boji po izboru
    projektanta.
    Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad, osnovni i spojni
    materijal, montaţu u radionici i na gradilištu,
    izradu radioniĉkih nacrta, ustakljenje, prvoklasni
    okov, transport, uskladištenje, dobavu obojenih
    elemenata, antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉel.
    konstrukcije, transport na gradilište, ugradbu na
    bet. postolje putem metalnih tipli i vijaka, te
    podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe, kao i
    brtvljenje "silikonom" izmeĊu kućice i bet.
    postolja. Sve ostalo prema dogovoru s
    projektantom i nadzornim organom.

    Kućicu postaviti  tako  da  je  moguća   laka
    demotnaţa.                       kom     2.00   17,152.43  34,304.86

                        UKUPNO:                       84,133.67
                         34
                     CP OKUČANIRedni                        Jedinica        Jedinična
          Opis stavke                 Količina         Ukupna cijena
 broj                         mjere          cijena

     GraĊevina: Rekonstrukcija cestarinskog
    prolaza "Okuĉani" Projektant:
    Z.Borovec,dipl.ing.stroj. T.D. 5223/2003
    List:


 1.0.  SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA

 1.   Dobava i montaţa ljevano aluminijskih
    radijatora, kao "Lipovica" Popovaĉa.
    tip SE 500S                   ĉl     36.00    61.71    2,221.56

 2.   Dobava i montaţa radijatorskog ventila s
    dvostrukom regulacijom, slijedećih
    dimenzija i koliĉina.
    NO 15                     kom      5.00    56.27     281.35

 3.   Dobava i montaţa radijatorskog
    regulirajućeg holendera, slijedećih
    dimenzija i koliĉina.
    NO 15                     kom      5.00    47.19     235.95

 4.   Dobava i montaţa radijatorskih ljevano
    aluminijskih redukcija.
    NO 32 - NO 8                  kom      5.00     5.45      27.25
    NO 32 - NO 15                 kom     10.00     5.45      54.50

 5.   Dobava i montaţa radijatorskih ljevano
    aluminijskih ĉepova.
    NO 32                     kom      5.00     5.45      27.25

 6.   Dobava i montaţa radijatorskih nosaĉa,
    konzola i priĉvrsnica.
    nosaĉa                     kom     10.00     7.26      72.60
    konzola                    kom     10.00     5.45      54.50
    priĉvrsnica                  kom      5.00     4.54      22.70

 7.   Cijevna mreţa iz tvrdih bakrenih cijevi
    izraĊenih prema DIN 1786, ukljuĉivo s
    fazonskim komadima, materijalom za
    meko kapilarno lemljenje, obujmicama s
    gumenim ulošcima, zaštitnim cijevima za
    prolaz kroz
    Cu 18 x 1                    m      48.00    29.04    1,393.92
    Cu 22 x 1                    m      73.00    32.67    2,384.91
    Cu 28 x 1,5                   m      30.00    38.12    1,143.60
    Cu 35 x 1,5                   m      18.00    47.19     849.42
                        35
                      CP OKUČANI

Redni                         Jedinica        Jedinična
          Opis stavke                  Količina         Ukupna cijena
 broj                          mjere          cijena
 8.   Toplinska izolacija cjevovoda s fleksibilnim
    crijevima od spuţvastog materijala na bazi
    sintetiĉkog kauĉuka (elastomer), zatvorene
    ĉelijaste strukture, s pokrovom od
    polietilenske folije, slijedećih svojstava:

    koeficijent otpora difuziji vodene
    vodljivost < = 0,038 W/mK
    debljine izolacije 19 mm
    Uzduţni i popreĉni spojevi priĉvršćeni su
    ljepljenjem. Izolira se cijela cijevna mreţa
    radijatorskog grijanja.
    Tip kao Armafleks AC, Armstrong
    Cu 18 x 1                     m      48.00    10.89     522.72
    Cu 22 x 1                     m      73.00    12.71     927.83
    Cu 28 x 1,5                    m      30.00    14.52     435.60
    Cu 35 x 1,5                    m      18.00    16.34     294.12

 9.   Dobava i montaţa radijatorskih odzraĉnih
    pipaca.
    NO 8                       kom      5.00    13.61      68.05

 10.  Sitni potrošni materijal: konzole, kudelja,
    laneno ulje, materijal za autogeno varenje,
    klingerit britve i sl.             paušal     1.00    381.15     381.15

 11.  Hladna tlaĉna proba tlakom od 4 bara
    mjereno na najniţem mjestu bez
    propuštanja u trajanju od 8 sati.        paušal     1.00    344.85     344.85

 12.  Probni pobon, topla proba i regulacija, te
    izrada uputstva za rad.             paušal     1.00    290.40     290.40

 13.  Pripremno završni radovi.            puašal     1.00    235.95     235.95

 14.  Transport alata i materijala na gradilište,
    kao i povrat preostalog.            paušal     1.00    344.85     344.85

 15.  Eventualni radovi izvan troškovnika, koji se
    nisu mogli predvidjeti projektom i              Prema
    ponudom, prema odobrenju nadzornog             stvarnim
    organa.                     paušal  troškovima

    UKUPNO:                                         12,615.03
                         36
                      CP OKUČANI

Redni                          Jedinica        Jedinična
          Opis stavke                  Količina         Ukupna cijena
 broj                          mjere          cijena

 2.0.  SUSTAV HLAĐENJA I VENTILACIJE

 1.   Kompaktni agregat u izvedbi toplinska
    crpka,
    sa zrakom hlaĊenim kondenzatorom,
    kompaktne izvedbe, za vanjsku montaţu,s
    ugraĊenim elektrokomandnim ormarom i
    svom potrebnom automatikom i armaturom
    za regulaciju protoka, slijedećih
    karakteristika:
    Qh= 21 kW
    Qg= 24,5 kW
    prikljuĉna snaga 9,1 kW
    temperatura na ulazu u isparivaĉ 12 C
    temperatura na izlazu iz isparivaĉa 6 C
    temperatura okoline 35 C
    radni medij mješavina glikol (40%) / voda

    stupnjevi rada 100-66-0 %
    rashladni medij R 22
    dimenzije prikljuĉka 1"
    napajanje trofazno, 400 V, 50 Hz
    U stavku ukljuĉiti i potrebne antivibracijske
    podloške i fleksibilni cijevni prikljuĉak, a
    prema preporuci proizvoĊaĉa.

    tip kao GAH 010 AB, GEA             komplet     1.00  47,752.65    47,752.65

 2.   Hidrauliĉki modul za spoj rashladnika vode
    na cijevni razvod koji se sastoji od
    spremnika kapaciteta 100 lit, ekspanzione
    posude i cirkulacione pumpe GHM 010 A
    10.
    tip kao GHM 010 AB, GEA             komplet     1.00  29,620.80    29,620.80

 3.   Uz rashladnik se isporuĉuje kontrolnik
    protoka DN 40, te fleksibilni prikljuĉci za
    spoj na cjevovod DN 40, te te

    Proizvod kao GEA                komplet     1.00   4,138.20    4,138.20

 4.   Ventilokonvektor za grijanje i hlaĊenje za
    ĉetverocijevni sistem, za rad s optoĉnim
    zrakom za montaţu na zid, sa tavom za
    sakupljanje kondenzata, sa elektro
    prikljuĉnom kutijom E 310, s dva
    elektromotorna ventila auf/zu s maskom.

    Proizvod kao GEA - Happel

    Tip: 2-UBWW0 - 1NL               komplet     4.00   4,374.15    17,496.60
    Tip: 2-UBWW0- 2 NL               komplet     1.00   4,319.70    4,319.70
    Tip: 3-UBWW0 - 1 NL               komplet     2.00   4,501.20    9,002.40


                         37
                      CP OKUČANI

Redni                         Jedinica        Jedinična
          Opis stavke                  Količina         Ukupna cijena
 broj                          mjere          cijena

 5.   Ventilokonvektor za grijanje i hlaĊenje za
    ĉetverocijevni sistem, za rad s optoĉnim i
    svjeţim zrakom za montaţu na strop sa
    tavom za sakupljanje kondenzata, sa
    elektroprikljuĉnom kutijom E 310, s dva
    elektromotorna ventila, s prikljuĉnom
    kutijom i rešetkom na istrujnoj strani.
    Tip: 4-MWW0 - 1 NL

    Proizvod: kao GEA - Happel           komplet     4.00   4,646.40    18,585.60

 6.   Mikrokompjutorski regulator za
    ventilokonvektore, tip kao
    MCR 3102                     kom      6.00   2,377.65    14,265.90
    MCR 3201                     kom      4.00   2,286.90    9,147.60

 7.   Spajanje izvršnih elemenata i osjetnika.    paušal     1.00   1,379.40    1,379.40

 8.   Ventil prolazni, kratke izvedbe prema DIN
    3202, s prirubnicom, protuprirubnicom,
    brtvenim i vijĉanim materijalom, zaporni.
    Materijal izrade GG25 prema DIN 1691.

    NO 15 NP 6                    kom      4.00    254.10    1,016.40
    NO 40 NP 6                    kom      5.00    381.15    1,905.75

 9.   Hvataĉ neĉistoća s prirubnicama,
    protuprirubnicama, brtvenim i vijĉanim
    materijalom. Kućište iz lijevanog ţeljeza,
    premazano temeljnom bojom. Jednostruko
    sito iz nerĊajuĉeg ĉelika. Otvor za ĉišćenje
    zatvoren s prirubnicom.

    NO 40 NP 6                    kom      1.00    290.40     290.40

 10.  Nepovratni ventil sa prirubnicama,
    protuprirubnicama, brtvenim i vijĉanim
    materijalom.
    NO 40 NP 6                    kom      1.00    290.40     290.40

 11.  Termometar kutni (ţiva)
    mjerni element: bimetal
    zaštitna cijev: aksijalna iz mesinga
    kućište: iz aluminija
    mjerno podruĉje 0-130 C
    toĉnost mjerenja %
    duţina zaštitne cijevi mm
    prikljuĉak s cijevnim navojem R 1/2"       kom      2.00    145.20     290.40

 12.  Automatsko ozdraĉni lonĉići 3/8"         kom      4.00    40.84     163.36
                         38
                      CP OKUČANI

Redni                          Jedinica        Jedinična
          Opis stavke                  Količina         Ukupna cijena
 broj                          mjere          cijena

 13.  Izrada odzraĉnih posuda V = 1 lit,
    ukljuĉujući odvodnu cijev d15 x 1 i kuglaste
    slavine NO 10
                             kpl      4.00    254.10    1,016.40

 14.  Slavine za punjenje i praţnjenje 1/2"       kom      2.00    31.76      63.52


 15.  Cijevna mreţa iz tvrdih bakrenih cijevi
    izraĊenih prema DIN 1786 ukljuĉivo s
    fazonskim komadima, materijalom za
    meko kapilarno lemljenje, obujmicama,
    zaštitnim cijevima za prolaz kroz zidove.

    Cu profil 18 x 1                  m      42.00    29.04    1,219.68
    Cu profil 22 x 1                  m      80.00    32.67    2,613.60
    Cu profil 28 x 1,5                 m     115.00    38.12    4,383.80
    Cu profil 42 x 1,5                 m      50.00    56.27    2,813.50

 16.  Toplinska izolacija cjevovoda s fleksibilnim
    crijevima od spuţvastog materijala na bazi
    sintetiĉkog kauĉuka (elastomer), zatvorene
    ĉelijaste strukture s pokrovom od
    polietilenske folije, slijedećih svojstava:

    koeficijent otpora difuziji vodene pare: >
    7000
    vodljivost < 0,036 W/mK
    Uzduţni popreĉni spojevi priĉvršćeni su
    ljepljenjem slijedećih dimenzija
    rastuće debljine izolacije 13-16 mm, a
    prema dimenziji cjevovoda
    na mjestima ovjesa koristiti cijevne nosaĉe
    proivzoĊaĉa izolacije radi spreĉavanja
    pojave toplinskih mostova
    Tip: kao AF /Armafleks - H , Armstrong
    d 18                        m      42.00    10.89     457.38
    d 22                        m      80.00    12.71    1,016.80
    d 28                        m     115.00    14.52    1,669.80
    d 42                        m      50.00    18.15     907.50

 17.  Dobava i punjenje sustava mješavinom
    etilenglikol / voda za minimalnu vanjsku
    temperaturu od -24 C (40%)
                              lit    100.00    22.69    2,269.00

 18.  Montaţa instalacije do potpune
    funkcionalne gotovosti.             paušal         u cijeni

 19.  Transport materijala i alata na gradilište te
    povrat preostalog materijala s gradilišta
    nakon završene montaće.             paušal     1.00    617.10     617.10                         39
                      CP OKUČANI

Redni                          Jedinica        Jedinična
          Opis stavke                  Količina         Ukupna cijena
 broj                          mjere          cijena

 20.  Pripremno - završni radovi.           paušal     1.00    254.10     254.10

 21.  Sitni potrošni materijal potreban kod
    montaţe instalacije.               paušal     1.00    744.15     744.15

 22.  Tlaĉna proba instalacije na ĉvrstoću
    tlakom vode 1,5 puta većim od radnog
    tlaka u trajanju od 8 sati te izrada
    elaborata o izvršenoj probi.
                             paušal     1.00    381.15     381.15

 23.  Tlaĉna proba instalacije na nepropusnost
    pod radnim tlakom uz podešavanje i
    balansiranje mreţe, te izrada elaborata o
    izvršenoj probi.
                             paušal     1.00    381.15     381.15


 24.  Puštanje instalacije u pogon uz
    podešavanje reţima strujanja i
    balansiranja kanala i izrada elaborata o
    kvaliteti izvedenih radova.           paušal     1.00    254.10     254.10

 25.  Izrada shema izvedenog stanja i izrada
    uputa o naĉinu rukovanja s ugraĊenom
    opremom. Shemu uokviriti i postaviti na
    vidljivo mjesto u blizini montiranog sustava.
                             paušal     1.00    617.10     617.10

 26.  Obuka ljudstva za rukovanje i odrţavanje
    navedene opreme.                 paušal     1.00    744.15     744.15

 27.  Ĉišćenje gradilišta nakon završene
    montaţe.                     paušal     1.00    508.20     508.20

 28.  Eventualni radovi izvan troškovnika (prema          Prema
    uvidu i ţelji investitora).                 stvarnim
                             paušal  troškovima

    UKUPNO:                                         182,597.74
                        40
                     CP OKUČANI

Redni                         Jedinica        Jedinična
          Opis stavke                 Količina         Ukupna cijena
 broj                         mjere          cijena

 3.0.  VENTILACIJA

 1.   Dobava ventilatora kanalne izvedbe s
    komandnim ormarićem s kontinuiranom
    regulacijom, slijedećih tehniĉkih
    karakteristika:
    V = 800 m3/h
    dP = 250 Pa
    N = 195 W
    I =1,0 A
    tip kao EPK 22/6A MAICO            komplet     1.00   4,410.45    4,410.45

 2.   Dobava elektriĉnog zagrijaĉa zraka,
    kanalne izvedbe, slijedećih tehniĉkih
    karakteristika:
    V = 800 m3/h
    N = 9 kW
    I = 8,7 A
    regulator DTL 16 P
    tip kao DHP 9 "MAICO"             komplet     1.00   4,192.65    4,192.65

 3.   Dobava prigušivaĉa buke
    tip kao KSP 25/15 "MAICO"            kom      1.00    19.60      19.60

 4.   Dobava fiksne ţaluzije sa zaštitnom
    dimenzija 500 x 300 mm             kom      1.00    381.15     381.15

 5.   Odsisni ventilator za montaţu na kanal,
    ukljuĉujući nepovratnu klapnu i ugradbeni
    pribor
    V= 100 m3/h
    dB(A)=40
    tip kao ECA 11 "MAICO"            komplet     1.00    762.30     762.30

 6.   Dimnjak za ravni krov s potrebnim
    montaţnim priborom
    - duljina 1,5 m
    - tip:DH 100
    - proizvoĊaĉ: MAICO
                           komplet     1.00    780.45     780.45

 7.   Kanali za zrak, okruglog presjeka ("spiro")
    izraĊeni iz pocinĉanog lima sa svim
    spojnim, ovjesnim i brtvenim materijalom,
    debljine lima prema normi DIN 24152, DIN
    24140 i DIN 24191

    R 25                       m      10.00    167.89    1,678.90
    R 20                       m      6.00    149.74     898.44
    R 15                       m      17.00    113.44    1,928.48
                        41
                      CP OKUČANI

Redni                          Jedinica        Jedinična
          Opis stavke                  Količina         Ukupna cijena
 broj                          mjere          cijena

 8.   Izolacija limenih kanala za ventilaciju
    mineralnom vunom debljine 30 mm
    obloţeno al limom debljine 0,5 mm         m2      24.00    149.74    3,593.76


 9.   Izrada ĉeliĉne konstrukcije za ovjes kanala
    od ĉeliĉnih profila iz ĉelika i kutnika.
                              kg     200.00    19.97    3,994.00

 10.  Montaţa instalacije do potpune
    funkcionalne gotovosti.             paušal     1.00   1,687.95    1,687.95

 11.  Transport materijala i alata na gradilište te
    povrat preostalog materijala s gradilišta
    nakon završene montaće.             paušal     1.00   1,815.00    1,815.00

 12.  Pripremno - završni radovi.           paušal     1.00    589.88     589.88

 13.  Sitni potrošni materijal potreban kod
    montaţe instalacije.               paušal     1.00    381.15     381.15

 14.  Puštanje instalacije u pogon uz
    podešavanje reţima strujanja i
    balansiranja kanala i izrada elaborata o
    kvaliteti izvedenih radova.           paušal     1.00    235.95     235.95

 15.  Izrada shema izvedenog stanja i izrada
    uputa o naĉinu rukovanja s ugraĊenom
    opremom. Shemu uokviriti i postaviti na
    vidljivo mjesto u blizini montiranog sustava.
                             paušal     1.00    417.45     417.45

 16.  Obuka ljudstva za rukovanje i odrţavanje
    navedene opreme.                 paušal     1.00    199.65     199.65

 17.  Ĉišćenje gradilišta nakon završene
    montaţe.                     paušal     1.00    344.85     344.85

 18.  Eventualni radovi izvan troškovnika (prema
    uvidu i ţelji investitora).           paušal     1.00    199.65     199.65

    UKUPNO:                                         28,511.71
                         42
                 CP OKUČANI

Redni                    Jedinica       Jedinična
         Opis stavke              Količina        Ukupna cijena
 broj                     mjere         cijena    REKAPITULACIJA
 1.0.  SUSTAV CENTRALNOG GRIJANJA                         12,615.03

 2.0.  SUSTAV HLAĐENJA I VENTILACIJE                       182,597.74

 3.0.  VENTILACIJA                                28,511.71

    SVEUKUPNO                                 223,724.48
                    43
                          Elektroinstalacije
                          CP OKUČANI


Redni                              Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere          cijena   cijena
    TROŠKOVNIK - ELEKTROINSTALACIJE

    Troškovnik - demontaţa stare instalacije

 01.  DEMONTAŢA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

 01.  Demontaţa svjetiljke ovješene u nadstrešnici,
    250W visokotlaĉna natrijeva.               kom     15.00    90.75  1,361.25

 02.  Demontaţa semafora na nadstrešnici i treptaĉa na
    betonskom "biku".                     kpl     8.00    90.75   726.00

 03.  Demontaţa postojećih kabela i instalacijskih cijevi i
    pribora u nadstrešnici.                 paušal     1.00   2,586.38  2,586.38

 04.  Demontaţa cjelokupne el. instalacije naplatne
    kućice:

    ugradna svjetiljka 4x18 W fluorescentna          kom      2.00
    protupaniĉna svjetiljka                  kom      1.00
    EE razdjelnica, nadţbukna, limena, dim. cca
    500x500x150 cm                      kom      1.00
    el. kabeli i instalacijski pribor            paušal     1.00
    PK kanali                         m      3.00


                                  kpl     4.00   438.32   1,753.28

 05.  Demontaţa glavne razdjelnice objekta GR,
    samostojeći limeni ormar, dim. cca
    1500x2000x300 mm                     kom      1.00   3,493.88  3,493.88

 06.  Demontaţa razdjelnice ureda RR, samostojeći
    limeni ormar, dim. cca 1000x1800x300 mm          kom      1.00   2,023.73  2,023.73

 07.  Demontaţa razdjelnice CRS (odvodi za kućice),
    limeni ormar, dim. 500x500x300              kom      1.00   408.38    408.38

    Demontaţa postojećih rasvjetnih tijela u ojektu
    naplate (uredi)

 08.  Nadgradna svjetiljka, 2x36 W fluorescentna,
    opalna kapa                        kom     11.00    45.38   499.18

 09.  Nadgradna svjetiljka, vodotijesna, 2x36 W         kom      1.00    45.38    45.38

 10.  Traĉna svjetiljka, 2x36 W                 kom     10.00    36.30   363.00

 11.  Plafonjera, grlo E27                   kom      4.00    25.41   101.64

    Demontaţa instalacijskog pribora
                             44
                         Elektroinstalacije
                         CP OKUČANI


Redni                             Jedinica        Jedinična  Ukupna
              Opis stavke                 Količina
 broj                             mjere          cijena   cijena

 12.  Prikljuĉnica, dvopolna, podţbukna            kom     10.00     5.45    54.50

 13.  Sklopka, podţbukna                   kom     10.00     5.45    54.50

 14.  Elektriĉni kabeli                   paušal     1.00   771.38    771.38

    UKUPNO:                                          14,242.48

    Troškovnik - nova instalacija

 02.  ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA

 01.  Dobava, montaţa i spajanje glavne razdjelnice GR
    izraĊene kao limeni samostojeći ormar, pribliţnih
    dimenzija 1100x2000x300 mm (šxvxd). Ormar
    oboji temeljnom i dekorativnom bojom i opremi sa:


    automatski prekidaĉ 250/200 A, s termiĉkim,
    magnetskim i naponskim okidaĉem 400 V          kom      2.00

    automatski prekidaĉ 100/63 A, s termiĉkim,
    magnetskim i naponskim okidaĉem 400 V          kom      1.00

    energetski sklopnik 40 A, napon svitka 230 V,
    50 Hz                          kom      1.00

    tropolno postolje veliĉine 00 do 250 A         kom      1.00

    tropolno postolje veliĉine 00 do 160 A         kom     12.00

    NVU osiguraĉ veliĉine 00/200 A             kom      3.00

    NVU osiguraĉ veliĉine 00/100 A             kom      7.00

    NVU osiguraĉ veliĉine 00/80 A              kom      3.00

    NVU osiguraĉ veliĉine 00/35 A              kom     15.00

    NVU osiguraĉ veliĉine 00/25 A              kom     15.00

    katodni odvodnik prenapona 0,5 kV/5 kA         kom      3.00

    grebenasta tropolna sklopka 100 A            kom      2.00

    grebenasta tropolna sklopka 16 A            kom      2.00

    grebenasta dvopolna preklopka s nul poloţajem
    (1,0,2), 100 A                     kom      1.00
                            45
                          Elektroinstalacije
                          CP OKUČANI


Redni                              Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere          cijena   cijena
    grebenasta ĉetveropolna preklopka, dvopoloţajna,
    200 A
                                 kom      1.00

    automatski instalacijski osiguraĉ 20 A          kom      9.00

    automatski instalacijski osiguraĉ 16 A          kom     34.00

    tropolni automatski instalacijski osiguraĉ 16 A      kom     11.00

    automatski instalacijski osiguraĉ 10 A          kom     11.00

    redne stezaljke raznih presjeka              kom     200.00

    univerzalna ruĉica za rukovanje NVO-em          kom      1.00

    natpisna ploĉica izraĊena graviranjem u dvoslojno-
    dvobojnoj plastiĉnoj ploĉici               kom      3.00

    postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u
    skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, plastiĉni
    kanali i spojni materijal, vodiĉi za oţiĉenje glavnih
    strujnih krugova, izolacijske ploĉe i pregrade,
    natpis upozorenja o prisutnosti napona,

    o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i
    s nazivom razdjelnice, jednopolna shema
    zaštićena plastiĉnom folijom, uputstvo za davanje
    prve pomoći u sluĉaju udara struje, te provjera
    ispravnosti montaţe, i ispitivanje funkcionalnog
    djelovanja.                       paušal     1.00


                                  kpl     1.00  32,885.99  32,885.99

 02.  Dobava, montaţa na zid i spajanje razdjelnice
    naplatne kućice RK izraĊene kao limeni ormar,
    maksimalnih dimenzija 600x600x150 mm. Ormar
    oboji temeljnom i dekorativnom bojom i opremi sa:


    grebenasta tropolna sklopka, 25 A             kom      1.00

    automatski instalacijski osiguraĉ 16 A          kom      8.00

    tropolni automatski instalacijski osiguraĉ 16 A      kom      2.00

    automatski instalacijski osiguraĉ 10 A          kom      4.00

    redne stezaljke raznih presjeka              kom     30.00
                             46
                          Elektroinstalacije
                           CP OKUČANI


Redni                               Jedinica        Jedinična  Ukupna
             Opis stavke                     Količina
 broj                               mjere          cijena   cijena
    oţiĉenje, montaţni i spojni pribor, natpisne
    ploĉice, ispitivanje funkcionalnosti i jednopolna
    shema                           paušal     1.00

                                  kpl      4.00   2,531.93  10,127.72

 03.  Dobava, montaţa na zid i spajanje upravljaĉkog
    komandnog ormara, KO1, izraĊenog kao limeni
    zidni ormarić pribliţnih dimenzija šxvxd
    500x300x150 mm. Elemente upravljanja montirati
    na prednju ploĉu ormara. Ormar oboji temeljnom i
    dekorativnom bojom i opremi sa:


    grebenasta tropolna sklopka 16 A              kom      5.00

    grebenasta jednopolna izborna preklopka,
    tropoloţajna s nul poloţajem (1,0,2), 10 A         kom      1.00

    redne stezaljke raznih presjeka               kom     20.00

    postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u
    skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, plastiĉni
    kanali i spojni materijal, vodiĉi za oţiĉenje glavnih i
    pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploĉe i
    pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona,


    o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i
    s nazivom razdjelnice, jednopolna shema
    zaštićena plastiĉnom folijom, uputstvo za davanje
    prve pomoći u sluĉaju udara struje, te provjera
    ispravnosti montaţe, i ispitivanje funkcionalnog
    djelovanja.                        paušal     1.00


                                  kpl      1.00   1,529.14  1,529.14

 04.  Dobava, montaţa na zid i spajanje razdjelnice
    strojarstva RS, izraĊene kao limeni, zidni ormar,
    pribliţnih dimenzija šxvxd 500x300x200 mm
    (šxvxd). Ormar oboji temeljnom i dekorativnom
    bojom i opremi sa:

    automatski prekidaĉ, 100 A, trofazni            kom      1.00

    grebenasta sklopka, 63 A, tropolna             kom      1.00

    grebenasta sklopka, 40 A, tropolna             kom      2.00

    tropolno postolje veliĉine 00 do 160 A           kom      3.00
                              47
                          Elektroinstalacije
                           CP OKUČANI


Redni                               Jedinica        Jedinična  Ukupna
             Opis stavke                     Količina
 broj                               mjere          cijena   cijena

    NVU osiguraĉ veliĉine 00/50 A                kom      3.00

    NVU osiguraĉ veliĉine 00/35 A                kom      6.00

    automatski instalacijski osiguraĉ 16 A           kom      2.00

    tropolni automatski instalacijski osiguraĉ 16 A       kom      1.00

    signalna sijalica 5 W, 230 V, d 30 mm, zelena        kom      5.00

    signalna sijalica 5 W, 230 V, d 30 mm, crvena        kom      2.00

    univerzalna ruĉica za rukovanje NVO-em           kom      1.00

    redne stezaljke raznih presjeka               kom     20.00

    postavljanje oznaka elemenata razdjelnice u
    skladu s oznakama na jednopolnoj shemi, plastiĉni
    kanali i spojni materijal, vodiĉi za oţiĉenje glavnih i
    pomoćnih strujnih krugova, izolacijske ploĉe i
    pregrade, natpis upozorenja o prisutnosti napona,

    o vrsti primijenjene zaštite od previsokog napona, i
    s nazivom razdjelnice, jednopolna shema
    zaštićena plastiĉnom folijom, uputstvo za davanje
    prve pomoći u sluĉaju udara struje, te provjera
    ispravnosti montaţe, i ispitivanje funkcionalnog
    djelovanja.                        paušal     1.00


                                  kpl      1.00   3,357.75  3,357.75

    NAPOMENA: Sve razdjelnice trebaju biti izvedene
    i opremljene elementima nivoa kvalitete kao ABB.


    Dobava, ugradnja na strop i spajanje svjetiljke s
    odgovarajućim izvorom svjetlosti i predspojnim
    priborom u spoju koji kompenzira faktor snage.


 05.  Svjetiljka sa sjajnim rasterom, 4xFC18 W, IP20,
    kao tip FDAR 350S "TEP".
                                  kom     28.00   449.21  12,577.88

 06.  Svjetiljka vodotijesna s opalnom kapom,
    2xFC36W, IP55, kao tip AP "TEP".              kom      4.00   290.40   1,161.60

 07.  Svjetiljka vodotijesna s opalnom kapom,
    2xFC58W, IP55, kao tip AP "TEP".              kom      8.00   621.64   4,973.12                              48
                          Elektroinstalacije
                           CP OKUČANI


Redni                              Jedinica        Jedinična  Ukupna
             Opis stavke                    Količina
 broj                               mjere          cijena   cijena

 08.  Industrijska svjetiljka sa zaštitnim staklom i
    mreţom, ţarulja HQI-E 250 W, IP54,
    kao tip KOMBI LRN 01, "TEP".                kom     20.00   1,225.13  24,502.60

 09.  Svjetiljka za protupaniĉnu rasvjetu s vlastitim Ni-Cd
    akumulatorima za samostalni rad od minimalno tri
    sata u lokalnom spoju.                   kom      9.00   499.13   4,492.17

    Dobava, montaţa na zid i spajanje instalacijske
    sklopke 10 A, 230 V, IP44, u plastiĉnom kućištu,
    prema vaţećim standardima.


 10.  Obiĉna isklopna sklopka                  kom      4.00    43.56   174.24

 11.  Serijska sklopka, nadţbukna                kom      1.00    45.38    45.38

    Dobava, montaţa na zid i spajanje sklopke iz
    programa instalacijskih plastiĉnih kanala.

 12.  Obiĉna isklopna sklopka                  kom      7.00    25.41   177.87

 13.  Serijska sklopka                      kom     11.00    27.23   299.53

 14.  Izmjeniĉna sklopka                     kom      4.00    26.32   105.28

 15.  Dobava, ugradnja u instalacijski parapetni kanal i
    spajanje seta od tri prikljuĉnice, dvopolne, 16A,
    230V, 2P+PE, IP20, prema vaţećim standardima,
    bijele boje.                        kom     22.00   140.66   3,094.52

 16.  Dobava, ugradnja u instalacijski kanal i spajanje
    seta od tri prikljuĉnice, dvopolne, 16A, 230V,
    2P+PE, IP20, prema vaţećim standardima, s
    oznakom UPS, crvene boje.                 kom     14.00    95.29  1,334.06

 17.  Dobava, montaţa na zid i spajanje dvopolne
    prikljuĉnice 16A, 230 V, 2P+PE, IP41, s
    poklopcem, prema vaţećim standardima (kuhinja).
                                  kom      5.00   108.90    544.50

 18.  Dobava, montaţa na zid i spajanje tropolne
    prikljuĉnice 16A, 400/230 V, 3P+PE+N, IP41, s
    poklopcem prema vaţećim standardima.            kom      2.00   152.46    304.92

    NAPOMENA: Instalacijski pribor je nivoa kvalitete
    kao Thorsman ili sl.

 19.  Izrada elektriĉnog izvoda za stalni tropolni
    prikljuĉak, pogonsko spajanje ventilokonvektora i
    upravljaĉkih elemenata (termostat...)           kom     12.00   117.98   1,415.76
                              49
                         Elektroinstalacije
                         CP OKUČANI


Redni                             Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                             mjere          cijena   cijena

 20.  Dobava potrebnog pribora i spajanje komandno
    upravljaĉkog ormara rampe.               kom      8.00   408.38   3,267.04

 21.  Dobava potrebnog pribora i spajanje vanjske
    jedinice toplinske pumpe.                kpl     1.00   136.13    136.13

 22.  Dobava potrebnog pribora i spajanje ventilacijske
    komore.                         kom      1.00   145.20    145.20

    Dobava vodova i kabela, polaganje po već
    pripremljenim trasama kabel kanala, PN cijevima i
    cijevima i kanalima u podu, te spajanje.


 23.  PP00-Y 4x150 mm2                     m     15.00   153.37   2,300.55

 24.  PP00-Y 1x95 mm2                      m     15.00    31.76   476.40

 25.  PP00-Y 5x35 mm2                      m     20.00    40.84   816.80

 26.  PP00-Y 3x35 mm2                      m     10.00    39.93   399.30

 27.  PP00 1x35 mm2                       m     10.00    13.61   136.10

 28.  PP00-Y 5x25 mm2                      m     30.00    35.39  1,061.70

 29.  PP00-Y 5x16 mm2                      m     30.00    27.23   816.90

 30.  PP00-Y 5x10 mm2                      m     250.00    24.50  6,125.00

 31.  PP00 1x10 mm2                       m     10.00     7.26    72.60

 32.  PP00-Y 3x4 mm2                      m     350.00     9.98  3,493.00

 33.  PP00-Y 3x2,5 mm2                     m     200.00    11.80  2,360.00

 34.  PP00-Y 5x2,5 mm2                     m     500.00     9.08  4,540.00

 35.  PP-Y 5x2,5 mm2                      m     30.00     9.08   272.40

 36.  PP-Y 3x2,5 mm2                      m     200.00    10.89  2,178.00

 37.  PP-Y 3x1,5 mm2                      m     300.00     9.08  2,724.00

 38.  PP-Y 5x1,5 mm2                      m     30.00    10.44   313.20
                            50
                         Elektroinstalacije
                         CP OKUČANI


Redni                             Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere          cijena   cijena
    Dobava i polaganje instalacijskih parapetnih
    kanala zajedno sa svim kutijama i priborom za
    montaţu na zid.

 39.  parapetni kanal širine cca 150 mm, boja po izboru
    arhitekta                         m      40.00    90.75  3,630.00

    Dobava i polaganje instalacijskih kanala zajedno
    sa svim kutijama i priborom za montaţu na zid i u
    kanal u podu.

 40.  Kanal dvodijelni, cca 50x150 mm              m      30.00   245.03   7,350.90

 41.  Kanal, cca 20x25 mm                    m      50.00    76.23  3,811.50

 42.  Kanal, cca 15x15 mm                    m      40.00    53.54  2,141.60

    Dobava i polaganje cijevi u pod, na zid, odnosno u
    zemlju.

 43.  Alkaten cijev d 75 mm                   m      30.00    16.34   490.20

 44.  PEHD cijev d 50 mm                    m     200.00     9.98  1,996.00

 45.  Tvrad instalacijska cijev d 16 mm             m     150.00     5.45   817.50

    Dobava kabel kanala od perforiranog pocinĉanog
    lima zajedno s poklopcem i potrebnim priborom za
    direktnu montaţu na konstrukciju nadstrešnice. 46.  Širina kanala 100 mm                   m      40.00    75.32  3,012.80

 47.  Instalacijska, metalna SAPA cijev, raznih promjera
                                 m      50.00    11.34   567.00

 48.  Dobava i pogonsko spajanje ureĊaja za
    besprekidno napajanje, UPS, 400/230 V, 20 kVA,
    autonomija rada 20 min.                 kpl      1.00  61,891.50  61,891.50

 49.  Pogonsko spajanje diesel agregata (generatora),
    180 kVA
                                 kpl      1.00   3,539.25  3,539.25

 50.  GraĊevinsko zatvaranje tj. gipsanje eventualnih
    oštećenja zidova nastalih postavljanjem el.
    instalacija                       paušal     1.00   4,083.75  4,083.75

 51.  Svi nepredvidivi radovi prema upisu nadzornog
    inţenjera (do max. 10% ugovorene vrijednosti).     paušal     1.00  22,047.08  22,047.08
                             51
                         Elektroinstalacije
                         CP OKUČANI


Redni                             Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                   Količina
 broj                             mjere          cijena   cijena
 52.  Ĉišćenje prostora od otpadaka prilikom montaţe i
    spajanja, kontrola i verifikacija svojstava i
    karakteristika kvalitete elektriĉnih instalacija,

    provjera funkcionalnosti i probno puštanje u pogon,
    pribavljanje potrebnih atesta, ispitnih protokola,
    garantnih listova i tehniĉke dokumentacije
    izvedenog stanja, pisane upute za rukovanje i
    odrţavanje pogona, izobrazba osoba

    koje će rukovati postrojenjem i primopredaja.     paušal     1.00   3,493.88   3,493.88

              UKUPNO:                                253,611.31
                            52
                          Elektroinstalacije
                           CP OKUČANI


Redni                              Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                     Količina
 broj                               mjere          cijena   cijena
 03.  KOMUNIKACIJSKI SUSTAV


 01.  Dobava, montaţa i spajanje glavnog
    komunikacijskog ormara, izraĊenog kao
    samostojeći limeni ormar s postoljem, sa
    staklenim vratima s prednje i straţnje strane i
    bravom, veliĉine 800x800x2000 mm, kao tip
    RITTAL, opremljenog sa:

    patch panel s 24 inserta RJ 45, visine 1U         kom      3.00

    vodilica kabela, visine 1U                 kom      3.00

    napojna letva, 7x prikljuĉnica 220 V            kom      1.00

    ventilator s termostatom                  kom      1.00


                                  kpl     1.00  12,686.85  12,686.85

    NAPOMENA:
    Stranice ormara moraju biti demontaţne, a takoĊer
    se mora osigurati i odvoĊenje topline iz ormara. U
    ormaru ostaviti slobodno mjesto za montaţu
    aktivne informatiĉke opreme.

 02.  Komunikacijski spojni kabel za prijenos podataka i
    govora , duţine 2 m, kategorije 5+, oklopljen, RJ45-
    RJ45, 8-ţilni,1:1.                     kom     30.00    11.80   354.00

 03.  Komunikacijski spojni kabel za prijenos podataka i
    govora , duţine 3 m, kategorije 5+, oklopljen, RJ45-
    RJ45, 8-ţilni,1:1, za spoj raĉunala.
                                  kom     30.00    13.61   408.30

 04.  Dobava, montaţa i spajanje seta od ĉetiri
    komunikacijske prikljuĉnice RJ 45 za montaţu na
    zid, u parapetni kanal i u opremu interijera, a
    sastoji se od okvira s nosaĉem i 4 insertera RJ45.
                                  kom     13.00   172.43   2,241.59

 05.  Dobava, montaţa i spajanje dvostruke
    komunikacijske prikljuĉnice za montaţu na zid, u
    parapetni kanal a sastoji se od okvira s nosaĉem i
    2 insertera RJ 45.                     kom      5.00   108.90    544.50

 06.  Dobava, montaţa na zid i spajanje javne
    telefonske govornice.                   kom      1.00   3,448.50  3,448.50
                              53
                          Elektroinstalacije
                          CP OKUČANI


Redni                               Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                     Količina
 broj                               mjere          cijena   cijena
    Dobava i polaganje cijevi, zajedno sa sitnim
    spojnim materijalom i priborom.

 07.  PEHD, d 50 mm                        m     150.00     8.17  1,225.50

 08.  Instalacijski, plastiĉni kanal, dim. cca 20x25 mm
                                   m      50.00    27.23  1,361.50

    Dobava vodova i kabela, polaganje po već
    pripremljenim trasama ili elementima razvoda i
    spajanje.

 09.  UTP 4x2x0,4 mm, kategorije 5+.                m    1,800.00     9.08  16,344.00

 10.  TI 44 10x2x0,4 mm                      m      30.00     7.26   217.80

 11.  Dobava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje
    svih elemenata komunikacijskog sustava, prema
    blok shemi.                        paušal     1.00   363.00    363.00

 12.  Svi nepredvidivi radovi prema upisu nadzornog
    inţenjera (do max. 10% ugovorene vrijednosti).       paušal     1.00   2,285.09  2,285.09

 13.  Provjera ispravnosti montaţe i ispitivanje
    funkcionalnosti telekomunikacijskog sustava,
    izdavanje ispitnog protokola o ispravnosti i
    funkcionalnosti, pribavljanje garantnih i atestnih
    listova, dokumentacije izvedenog stanja i
    primopredaja, te obuka investitora za korištenja
    sustava i dokumentacije.                  paušal     1.00   2,087.25  2,084.44

               UKUPNO:                                 43,565.07
                               54
                         Elektroinstalacije
                          CP OKUČANI


Redni                             Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere          cijena   cijena
 04.  GROMOBRANSKA INSTALACIJA I
    INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA


 01.  Dobava pocinĉane ĉeliĉne trake 30x4 mm
    za izradu uzemljivaĉa u zemlji (za nadstrešnicu).
    Traku poloţi okomito pomoću drţaĉa na dno
    prethodno iskopanog rova.                 m     150.00    13.61  2,041.50

 02.  Iskop i zatrpavanje rova u zemlji. Zatrpavanje
    izvedi rastresitom zemljom u slojevima od 0,2 m,
    uz nabijanje i vlaţenje u sluĉaju suhe zemlje. Prije
    zatrpavanja zemlju oĉisti od krupnijeg kamenja.
                                 m3     40.00    58.99  2,359.60

 03.  Dobava pocinĉane ĉeliĉne trake 20x3 mm
    prosjeĉne duljine 1,5 m i izrada izvoda s
    uzemljivaĉa za spoj na odvode, metalne stupove,
    met.kućice, met. ograde, razdjelnice, prozore,
    vrata, slivnike i sl..                  kom     35.00    58.99  2,064.65

 04.  Izrada spoja uzemljivaĉa nadstrešnice s već
    postojećim uzemljivaĉem zgrade naplate.         kom      2.00    77.14   154.28

 05.  Izrada spoja izvoda s uzemljivaĉa i metalnih
    stupova. Spoj izradi varom duljine minimalno 5 cm
    obostrano u visini minimalno 10 cm od gotovog
    poda. Var zaštiti dvostrukim antikorozivnim
    premazom crvene boje.                  kom     12.00    49.91   598.92

 06.  Izrada spoja izvoda s uzemljivaĉa i slivnika
    oborinskih voda. Spoj izvedi obujmicom izraĊenom
    od pocinĉane ĉeliĉne trake 20x3 mm i pocinĉanim
    vijkom M 8x15 s maticom i podloškom. Spoj zaštiti
    dvostrukim antikorozivnim premazom crvene boje.
                                 kom      6.00    54.45   326.70

 07.  Izrada spoja izvoda s uzemljivaĉa i zaštitne
    sabirnice razdjelnice. Spoj izvedi pocinĉanim
    vijkom M 8x30 mm.                    kom      3.00    40.84   122.52

 08.  Izrada spoja izvoda s uzemljivaĉa i
    komunikacijskog ormara. Spoj izvedi pocinĉanim
    vijkom M 8x30 mm.                    kom      1.00    70.79    70.79

 09.  Izrada spoja metalnih stupova (odvoda) s limenim
    pokrovom krova. Spoj izradi s dva pocinĉana vijka
    M 8x15 i olovnim podloškama debljine 2 mm.
                                 kom     12.00    76.23   914.76
                             55
                         Elektroinstalacije
                         CP OKUČANI


Redni                             Jedinica        Jedinična  Ukupna
            Opis stavke                    Količina
 broj                              mjere          cijena   cijena
 10.  Izrada spoja izvoda s uzemljivaĉa i metalnih
    površina na objektu napl. kućice. Spoj izradi varom
    duljine minimalno 5 cm obostrano u visini
    minimalno 10 cm od gotovog poda. Var zaštiti
    dvostrukim antikorozivnim premazom
     crvene boje.                      kom      4.00    54.45   217.80

 11.  Izrada spoja izvoda s uzemljivaĉa i metalnih
    branika. Spoj izradi varom duljine minimalno 5 cm
    obostrano u visini minimalno 10 cm od gotovog
    poda. Var zaštiti dvostrukim antikorozivnim
    premazom crvene boje.                  kom     20.00    54.45  1,089.00

 12.  Mjerenje otpora uzemljenja, provjera galvanske
    povezanosti svih metalnih površina i masa
    meĊusobno, provjera otpora uzemljenja svakog
    rastavljivog spoja, izrada revizione knjige
    gromobranske instalacije, pribavljanje potrebne

    atestne dokumentacije, dokumentacije o kvaliteti
    radova, ugraĊenog materijala i izvedenog stanja,
    te primopredaja.                    paušal     1.00   998.25    998.25

              UKUPNO:                                10,958.77
                             56
                    Elektroinstalacije
                     CP OKUČANI


Redni                        Jedinica       Jedinična  Ukupna
          Opis stavke                 Količina
 broj                         mjere         cijena   cijena

          REKAPITULACIJA

 01.  DEMONTAŢA ELEKTRIĈNIH INSTALACIJA                        14,242.48

 02.  ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA                         253,611.31

 03.  KOMUNIKACIJSKI SUSTAV                              43,565.07

 04.  GROMOBRANSKA INSTALACIJA I INSTALACIJA
    IZJEDNAĈENJA POTENCIJALA                            10,958.77

            UKUPNO:                             322,377.63
                        57
                           CP OKUČANI
     REKONSTRUKCIJA CESTARINSKOG PROLAZA OKUČANI
     NA AUTOCESTI ZAGREB-LIPOVAC
     3.6.GRAĐEVNO UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA

     SADRŢAJ:
     Tehniĉki opis
     Posebni uvjeti graĊenja
     Opći tehniĉki uvjeti za kalkulacije i izvoĊenje radova
     Troškovnik
     Situacija prometnih površina

     TEHNIČKI OPIS

     OPĆENITO

Na autocesti Zagreb-Lipovac postoji zatvoreni sustav cestarinske naplate. Na prikljuĉnom izlazno-ulaznom kraku na
lokaciji Okuĉani, juţno od glavne trase autoceste, potrebno je dijelom rekonstruirati i adaptirati objekte postojeće
naplatne postaje, a prometne površine ostaju postojeće izuzev onih koje se ruše zbog rekonstrukcije nadstrešnice i
naplatnih kućica pa ih treba obnoviti.
PROLAZNI PLATO PROMETNIH POVRŠINA

Prometne površine cestarinskog prolaza ukomponirane su popreĉno i uzduţno na postojeći kolnik prikljuĉnog izlazno-
ulaznog kraka autoceste. Puna širina prolaznog platoa iznosi 27,50 m na duljini 60,00 m. Proširenje platoa izvedeno
je obostrano na duljini cca 50,0 m.


Namjena prometnih površina CP-a je osiguranje nesmetanog prilaza za naplatu cestarine. U sluţnosti su ĉetiri
naplatne kućice i pet naplatnih prolaza što se smatra adekvatnim za ovaj cestarinski prolaz.


Prolazni plato omogućava prolaz vangabaritnih vozila u širini 6,0 m. Boĉno uz plato nalazi se parkiralište za 12
automobila za osoblje i vozila u kvaru.


OSNOVNI ELEMENTI PROMETNIH POVRŠINA

duljina dionice 172,50 m
najveća ukupna širina prolaza 27,50 m
projektna brzina Vp = 50 km/h, a odnosi se na prikljuĉni krak AC-e
broj naplatnih prolaza 5 (4 naplatne kućice)
širina traka naplatnog prolaza 3,50 m
širina uzdignutog otoka 2,50 m
širina traka za vangabaritni prolaz 6,0 m
širina bankine 1,50 m
širina rigola 0,50 ili 0,75 m
popreĉni nagib bankine 4% u stranu
popreĉni nagib rigola 12-15%
popreĉni nagib kolnika i platoa 2,0-2,5%
nagib pokosa nasipa iznosi 1:2 do 1:3

Kolniĉka konstrukcija predviĊena je za najteţe ekvivalentno prometno opterećenje od suvremenog asfaltnog zastora.
Gdje je izvršeno rušenje konstrukcije (ili zbog dotrajalosti) ista se obnavlja a većim dijelom presvlaĉi asfaltbetonom u
zoni obuhvata. Na dijelu cestarinskog prolaza u duljini 60,0 m nalazi se betonski kolnik koji se ruši i obnavlja.


Rekonstrukcijom CP-a provesti će se dopuna ureĊenja i ozelenjavanja kosina nasipa te zelenih površina i
neposrednog okoliša u zoni zahvata.                              58
                           CP OKUČANI
Cestarinski prolaz opremljen je potrebnom horizontalnom i vertikalnom prometnom signalizacijom a uvodi se nova
svjetlosna promjenjiva signalizacija objeta CP-a koja će biti usklaĊena s vaţećom postojećom prometnom
signalizacijom.

Dok traju radovi omogućiti će se privremena naplata te je za tu funkciju predviĊena privremena regulacija prometa,
koja je vidljiva danju i noću, s horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i signalnim svjetlima za preusmjeravanje i
kanaliziranje prometa.


Lokacija ĉvora ima u potpunosti izgraĊenu cestovnu rasvjetu.
CP će se opremiti zaštitnim ogradama, signalnim stupićima, te ogradom parcele gdje postojeća nije dostatna.

Nakon izdavanja posebnih uvjeta projektiranja i graĊenja od nadleţnih institucija i poduzeća, postupiti će se prema
uvjetima, te provesti sva tehniĉka rješenja.


OBORINSKA ODVODNJA PROMETNIH POVRŠINA

Postojeće stanje odvodnje prometnih površina karakterizira površinska odvodnja s nagibima u popreĉnom i
uzduţnom smislu, te ispuštanjem u stranu, raspršeno.

PredviĊeno je da se oborinska odvodnja prometnih površina CP-a izvede na slijedeći naĉin, i to:

  a)  prihvaćanjem zauljenih voda u zatvoreni
     sustav s odvodom u separator, a zatim

  b)  odvodnju oborinskih voda nagibima u stranu,


     POSEBNI UVJETI GRAĐENJA

Kod realizacije projekta izvoĊaĉ je duţan u svemu pridrţavati se odobrenog projekta.

IzvoĊaĉ treba projektirane elemente usporediti sa stanjem i situacijom na gradilištu, te eventualne nejasnoće
raspraviti sa nadzornim inţenjerom.

Izmjene i dopune mogu se izvršiti prema mogućnostima u projektu ili uz suglasnost projektanta i nadzornog
inţenjera.

Prije poĉetka radova trebaju biti prikupljene sve suglasnosti od komunalnih organizacija u vezi s poloţajem i stanjem
postojećih i potrebama izgradnje budućih podzemnih i nadzemnih instalacija, graĊevina i vodova kako bi se na
vrijeme uskladila i koordinirala izgradnja, a radovi izvodili sigurno bez nepotrebnog oštećenja i zastoja.


U pogledu funkcionalnosti i prikljuĉivanja odvodnje, projekt i izvoĊenje mora odobriti organizacija koja odrţava
kanalizacijsku mreţu.

U pogledu prometne sigurnosti i prikljuĉivanja na prometnu mreţu projekt i izvoĊenje mora odobriti organizacija koja
odrţava cestovnu mreţu.

Prije poĉetka radova potrebno je uspostaviti sve poloţajne i visinske toĉke te ih stabilizirati.

Uspostavom projektiranih veliĉina na terenu utvrĊuju se i eventualne promjene stanja terena u odnosu na stanje
iskazano u projektu, te se isto zapisniĉki utvrĊuje od strane izvoditelja i nadzornog inţenjera.
                              59
                           CP OKUČANI
Prije poĉetka zemljanih radova potrebno je izvršiti ureĊenje radilišta i osigurati radni prostor odstranjivanjem niskog i
visokog raslinja, raznih materijala, ograda, graĊevina te premjestiti stupove i vodove.


Obzirom na postojeće stanje te neposrednu organizaciju gradilišta, potrebno je osigurati siguran pristup i kretanje
vozila i strojeva kako se ne bi oštetile instalacije, ureĊene ili izgraĊene površine. S tim u vezi treba osigurati i
signalizirati radilište prometnim oznakama, znakovima, branicima, rampama i svjetlosnim signalima.


Prije polaganja asfaltnih slojeva potrebno je oĉistiti podlogu te ju po potrebi štrcati bitumenskom emulzijom naroĉito
kod presvlaĉenja postojećeg asfalta.

Za fazu zemljanih radova prilikom iskopa rova ili u širokom otkopu treba osigurati odvodnju tla u toku izvoĊenja
radova. Trajno treba izvesti zaštitu od djelovanja voda izvedenih slojeva konstrukcije.

Ako nije moguće osigurati odvodnju u toku izvoĊenja radova, vodu je potrebno ispumpavati.

Odvodnjavanje oborinske i podzemne vode u toku izvoĊenja radova vrši se nagibima ploha konstrukcije, drenaţnim i
procjednim kanalima te kanalizacijom zatvorenog ili otvorenog tipa.

OPĆI TEHNIČKI UVJETI ZA KALKULACIJE I IZVOĐENJE SVIH RADOVA OBUHVAĆENIH TROŠKOVNIKOM


A) OPĆI TEHNIĈKI UVJETI

Sve odredbe ovih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika. Svaki
ponuĊaĉ će podnijeti svoju ponudu na primjerku troškovnika dobivenom i ovjerenom od investitora i duţan je da
pored svake koliĉine upiše svoju jediniĉnu cijenu za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji
za cijeli objekt.
Specifikacije (tekstualni dio) i grafiĉki prikazi predstavljaju cjelinu i što je makar jednom od njih naznaĉeno obaveza je
za izvoĊaĉa. Sve eventualne nejasnoće i nedefiniranosti izvoĊaĉ radova treba utvrditi sa projektantom i otkloniti u
istom roku.

IzvoĊaĉ ima obavezu dati pismenu izjavu da je tehniĉku dokumentaciju razumio, da je izvršio provjeru usklaĊenosti i
koliĉina, da u njoj nema nedostataka, te da je prihvaća kao osnov za izgradnju.
U sluĉaju da izvoĊaĉ predlaţe iz svojih razloga ili iz razloga ekonomiĉnosti druga projektantska rješenja duţan je
izraditi dokumentaciju (tekstualnu i grafiĉku) i dati je na odobrenje projektantu, nadzoru i investitoru.

U sluĉaju promjene u projektima i u troškovnicima izabranih materijala, u fazi nuĊenja, izvoĊaĉ je duţan naznaĉiti u
ponudi svoj prijedlog s obrazloţenjem istog. Za materijale koji se pojavljuju kao novi na hrvatskom trţištu, a ponuĊeni
su, treba naznaĉiti da li imaju u Hrvatskoj verificirane certifikate (IzvoĊaĉ je duţan iste nabaviti do ugradnje što će
kontrolirati nadzor).

IzvoĊaĉ je duţan izraditi projekt organizacije gradilišta u skladu sa Zakonom o gradnji i uskladiti ga sa mogućnostima
na parceli, te ishoditi sve suglasnosti vezano za promet i komunalnu infrastrukturu.
Svi troškovi proizišli iz formiranja gradilišta kao i troškovi osiguranja istog su obaveza izvoĊaĉa.
IzvoĊaĉ je duţan o svom trošku izvesti ili provoditi:
a) osigurati prometnu signalizaciju prema uvjetima koje će propisati odgovarajuća gradska sluţba
b) ĉišćenje vozila (kotaĉa) pranjem, pri iskopima i uvijek ako za to postoji potreba, ukljuĉivo i ĉišćenje kolnika i
nogostupa
c) podmirivanje komunalnih troškova (privremene prikljuĉke i potrošnju vode, elektriĉne energije i sl.).
d) zbrinjavanje otpada sa gradilišta
e) mjere zaštite na radu
f) ĉuvanje gradilišta - prema potrebi
Eventualne utvrĊene štete proizašle gradnjom snosi izvoĊaĉ.
                              60
                           CP OKUČANIU troškove gradnje ulaze i svi eventualni zastoji zbog niskih temperatura (zaštita konst.) visokih temperatura
(dodatna vlaţenja i sl.), te rješavanje problema kod iskopa i betoniranja zbog eventualne pojave podzemnih voda,
ukoliko se radi o podzemnoj vodi koja je evidentirana u geomehaniĉkom izvještaju.

IzvoĊaĉ je duţan pribaviti sve potrebne ateste, a tokom gradnje i za tehniĉki pregled duţan je izvršiti sva potrebna
ispitivanja kvalitete izvršenih radova o svojem trošku što je propisano Zakonom o gradnji.

Obaveze i duţnosti prema nadzoru i inspekciji odreĊene su Zakonom o gradnji.
Tehniĉki pregled - sudjelovanje izvoĊaĉa u tehniĉkom pregledu regulirano je Zakonom i izvoĊaĉ je duţan izvršiti sve
obaveze njime propisane.
Uporabna dozvola - obaveze su regulirane Zakonom.
Garantni rokovi i otklanjanje nedostataka
Garantni rok teĉe o dana tehniĉkog prijema i predaje graĊevine investitoru.
Garantni rok za kvalitetu obavljenog posla daje izvoĊaĉ i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a
garantni rok za opremu je prema uvjetima proizvoĊaĉa.
B) POSEBNI UVJETI ZA NUĐENE RADOVE I IZVEDBU

Općenito:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica definiranih Zakonom o normizaciji br. 55/96 koji se u
Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republiĉki zakon, odnosno Pravilnicima o tehniĉkim mjerama za izvoĊenje
pojedinih vrsta radova, navedenih uz pojedine grupe radova.

Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovniĉkih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova vezanih za
izvoĊenja po HRN normama.
Jediniĉnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
Materijal
Pod tim se podrazumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala tako i pomoćnog
veznog i sliĉno. U cijenu su ukljuĉeni transportni troškovi bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima,
utovarima i istovarima, te uskladištenje i ĉuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i sliĉno). Ukljuĉuje
se i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
Rad
U kalkulaciji rada ukljuĉuje se sav rad, kako glavni tako i pomoćni, sav unutarnji transport, zaštita gotovih
konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i sliĉno, sav rad vezan za ugradnju, postavu,
proboje i zaštitu instalacija (svi pomoćni radovi vezani za radove na postavi instalacija). Posebna obaveza izvoĊaĉa
je ukljuĉivanje u svoje kalkulacije i svih prelaznih, spojnih konstrukcija ili elemenata neophodnih za uspostavu
sigurnosnih i struĉno korektnih detalja na svim vanjskim i nutarnjim spojevima razliĉitih elemenata konstrukcija,
obloga ili završnih radova.
Skele
Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skele podrazumijevaju se i
prilazi istoj, te ograda. Kod zemljanih radova u jediniĉnu cijenu ulaze razupore, mostovi za prebacivanje zemlje kod
iskopa na većim dubinama, te prilazi i mostovi za betoniranje konstrukcije i sliĉno.

Oplata
Kod oplate su ukljuĉena podupiranja bez obzira na visinu, uklještenja te montaţa i demontaţa. U cijenu ulazi
moĉenje oplate prije betoniranja kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon odreĊenog
vremena mora oĉistiti i sortirati.
Izmjere
Ako u stavci nije dat naĉin obraĉuna radova u svemu se pridrţavati prosjeĉnih normi u graĊevinarstvu.
Zimski i ljetni rad i ostale oteţavajuće okolnosti
Za vrijeme niskih zimskih ili visokih ljetnih temperatura izvoĊaĉ radova treba zaštititi objekt, jer se ponavljani rad
uslijed smrzavanja ili prebrzog sušenja neće priznati, već mora biti ukljuĉen u jediniĉnu cijenu.

Naknadni rad neće se priznati zbog štete nastale uslijed atmosferskih nepogoda ili podzemne vode.
Posebne uzance vezane za nuĊenje
Ukoliko investitor u toku graĊenja odluĉi da neki rad ne izvodi, izvoĊaĉ nema pravo na odštetu ako mu je investitor
pravovremeno o tome dao obavijest (prije nabavke materijala ili izvedbe).

Jediniĉne cijene primijenit će se na izvedene koliĉine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od koliĉina u
troškovniku.
                             61
                          CP OKUČANINikakve reţijske sate neće biti moguće priznati jer sve oteţavajuće okolnosti moraju biti ukalkulirane u ponudi uz
radove kojima pripadaju.
Rizik nekvalitetno izvedenih radova snosi iskljuĉivo izvoĊaĉ, i duţan je otkloniti nedostatke (izmjene materijala,
ponovljen rad i sliĉno).
Tehniĉki uvjeti za grupe radova, bilo graĊevinskih ili obrtniĉkih, dani su posebno uz svaku grupu gdje su naznaĉeni
uvjeti za nuĊenje i izradu propisanih radova u troškovniku.

Formiranje jediniĉnih cijena
Iz prethodno navedenog slijedi da jediniĉne cijene obuhvaćaju sve potrebne radove, pribor, vezna sredstva, brtvila,
prelazne sokle, sav okov i pribor, te ugradbeni materijal.
Jediniĉna cijena po jedinici mjere obuhvaća:
dobavu, odnosno izradu na gradilištu ili radionici
transport vanjski i na gradilištu
ugradnju i testiranje
preuzimanje od strane nadzora
Obraĉun koliĉina radova vrši se na naĉin opisan u svakoj poziciji ovog troškovnika, predviĊen za taj rad u prosjeĉnim
graĊevinskim i obrtniĉkim normama.

Ni jedan rad se ne moţe dva puta platiti, ukoliko nije dva puta raĊen bez krivice izvoĊaĉa, što se utvrĊuje arbitraţno,
a na zahtjev jedne strane. Troškove arbitraţe plaća strana koja nije bila u pravu.
Sve obaveze i izdatke, te troškove po odredbama ovih uvjeta duţan je izvoĊaĉ ukalkulirati u ponuĊene jediniĉne
cijene za sve radove na objektu i ne moţe zahtijevati da se ti radovi posebno naplaćuju.

Po završetku svih radova i instalacija na zgradi izvoĊaĉ je duţan ukloniti privremene objekte i prikljuĉke, zajedno sa
svim alatom, inventarom i skelama, da oĉisti gradilište i da sva ostala prekopavanja dovede u prvobitno stanje, da u
svom trošku, odgovarajućim sredstvima ĉišćenjem, pranjem, i sl. dovede cijeli pogoĊeni objekt sa instalacijama u
potpuno ĉisto i ispravno stanje i da ih u tom stanju odrţava do predaje na korištenje. Ĉišćenja u toku izrade objekta,
kao i završno ĉišćenje ulaze u cijenu radova.     GRAĐEVNO UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA "CP OKUČANI"


     TROŠKOVNIK

     SADRŢAJ:

  I  PRIPREMNI RADOVI

  II  ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ

  III  OBORINSKA ODVODNJA

  IV  GORNJI POSTROJ

  V   ZAVRŠNI RADOVI
  -   Sve radove izvesti prema Zakonu o normizaciji
     NN 55/96, Hrvatskim normama i Općim
     tehniĉkim uvjetima za radove na cestama HC-
     a

  -   Prometna signalizacija CP-a obraĊena je u
     zasebnom prometnom projektu
                             62
                           CP OKUČANI
Redni                            Jedinica        Jedinična
           Opis stavke                    Količina          Ukupna cijena
 broj                             mjere          cijena I   PRIPREMNI RADOVI

 1.   Iskolĉenje profila i toĉaka prema projektu s
    osiguranjem i obiljeţavanjem istih za sve faze
    izvoĊenja radova. U cijenu ulazi sav potreban
    materijal i radna snaga.                 m2   8,550.00      2.27    19,408.50

 2.   Osiguranje i oznaĉavanje radnog pojasa u
    zoni obuhvata radova. Iskolĉenje parcele s
    obiljeţavanjem granice.                  ha     1.50   22,687.50    34,031.25

 3.   Iskolĉenje postojećih instalacija od strane
    vlasnika instalacija s utvrĊivanjem poloţaja i
    dubina. za sve instalacije potrebno je ishoditi
    odobrenja i suglasnosti vezano za izvoĊenje
    radova i zaštitu instalacija.
    Na trasi se nalaze instalacije       TK-a,
    elektrovodova, vodovoda i kanalizacije.
                                 m'    200.00      4.08     816.00

 4.   Iskop kontrolnih prokopa vezano za potrebu
    utvrĊivanja poloţaja i dubina instalacija.
    Ovaj rad utvrĊuje nadzorni inţenjer na licu
    mjesta, a odnosi se na mjesta gdje se radi o
    nejasnoći  glede   podzemnih   instalacija.
    Kontrolni prokopi provode se uz nazoĉnost
    ovlaštene osobe za pojedinu vrstu instalacija.

    Na trasi se nalaze instalacije TK-a,
    elektrovodova, vodovoda i kanalizacije.
    Radove izvesti u svemu prema Zakonu o
    zaštiti na radu uz napomenu da se radovi
    izvode pod gradilišnim prometom

    Ovu stavku    obraĉunati   prema   koliĉini
    otkopanog tla.                      m3     20.00    144.47     2,889.40

 5.   Ĉišćenje terena u pojasu graĊenja sa
    rušenjem raslinja, znakova, ĉeliĉnih odbojnika,
    stupića, betonskih i drugih elemenata koji
    smetaju. Utovar i odvoz na odreĊenu deponiju
    ili terensku depresiju. Obraĉun po m3
    zbrinutog materijala. Odrediti na licu mjesta
    kao pripremnoj fazi za izvoĊenje daljnih
    radova.
                                 m3     30.00      2.59      77.70
                               63
                           CP OKUČANIRedni                            Jedinica         Jedinična
           Opis stavke                    Količina           Ukupna cijena
 broj                             mjere           cijena

 6.   Osiguranje radilišta i radova privremenom
    prometnom   signalizacijom,   prometnim
    znakovima,   samostojećim     rampama,
    oznakama i svjetlosnim signalima noću.
    Ukljuĉena i izrada elaborata privremene
    prometne  signalizacije.  Nije   ukljuĉena
    privremena  prometna   signalizacija  za
    privremenu naplatu.
                               paušal      1.00    9,075.00    9,075.00

 7.   Izmicanje postojećih instalacija ili vodova kao i
    zaštita postojećih instalacija prema traţenju
    vlasnika pojedinih instalacija. Ovu stavku
    utvrĊuje nadzoni inţenjer na licu mjesta prema
    stvarnoj potrebi. Kod uĉinkovite koordinacije           Prema
    radova ovi troškovi su minimalni budući da se           stvarnim
    radi o mogućnosti usklaĊenja izvedba na licu          troškovima
    mjesta. Na trasi se nalaze instalacije TK-a,
    elektrovodova, vodovoda i kanalizacije.
                               paušal

    UKUPNO:                                             66,297.85

 II  ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ

 1.   Iskop postojećeg terena ili postojeće kolniĉke
    konstrukcije   asfaltne,   betonske   ili
    armiranobetonske (rušenje konstrukcije) sa
    svim pripadajućim konstruktivnim elementima,
    uzdignutim otocima, rubnicima, oknima,
    kanalima i cijevima, u debljini 70 cm ili više,
    prema projektu. Zaštitne armirano betonske
    glave ostaju. U cijenu ukljuĉen sav rad kao i
    potrebna sredstva za izradu iskopa i rušenje.
    Za otkop-rušenje betonske i asfaltne kolniĉke
    konstrukcije   treba   biti  upotrebljena
    odgovarajuća tehnologija iskopa u strojevima i
    drugim sredstvima. Ukljuĉeno i strojno rezanje
    i otkop asfalta. Ukoliko se prilikom otkopa
    naiĊe na povoljan šljunĉani materijal istoga
    treba privremeno deponirati sa strane za
    ponovnu ugradbu.Obraĉun po m3 sraslog
    stanja.
    HRN U.E1.010                       m3    1,920.00     12.74    24,460.80

 2.   Prijevoz iskopanog tla. Utovar i odvoz na
    privremenu ili stalnu deponirku ili u nasip
    ceste. Obraĉun po m3 odvezenog i zbrinutog
    materijala u sraslom stanju.               m3    1,728.00     10.47    18,092.16
                               64
                          CP OKUČANIRedni                           Jedinica        Jedinična
           Opis stavke                   Količina          Ukupna cijena
 broj                            mjere          cijena

 3.   Izrada nosivog nasipa od miješanog kamenog
    materijala 0/100 mm. Stavka obuhvaća
    dobavu miješanog kamenog ili šljunĉanog
    materijala 0/100 mm. Ukljuĉeno ureĊenje
    temeljnog tla mehaniĉkim zbijanjem -
    valjanjem. Ugradnja nasipanog materijala u
    slojevima uz potrebno zbijanje i kontrolu
    zbijenosti i nosivosti. Obraĉun po m3
    ugraĊenog i zbijenog nasipa.
    HRN U.E1.010                      m3    640.00     110.99    71,033.60

 4.   Zamjena slabonosivog tla otkopom 50 cm na
    mjestima s nekvalitetnim podtlom (tlo "C"
    kategorije). Utovar i odvoz na deponirku do 3
    km. Dobava i ugradba nekoherentnog
    materijala (lomljenika 60/90 mm). PredviĊeno
    je 3% tla u svojstvu slabe nosivosti, te će se
    na takvim mjestima izvršiti zamjena materijala
    po nalogu nadzornog inţenjera nakon uvida
    otklopanog tla. Pravilno je da se nakon otkopa
    odmah ugraĊuje kvalitetan materijal.

    Obraĉun po m3 otkopa u zateĉenoj zbijenosti.

    Obraĉun po m3     ugraĊenog  zamjenskog
    materijala.
    otkop                          m3     36.00     25.41      914.76
    zamjenski materijal                   m3     36.00    110.99     3,995.64

 5.   Izrada zemljanog nasipa od miješanog
    materijala uz autocestu oblikovanjem terena i
    saniranjem terenskih depresija. Radove
    provesti ukoliko se dio viška otkopanog tla
    planira u okoliš i izravnava teren s namjerom
    uklapanja u ambijent.
    Obraĉun po m3 izvedenog nasipa.             m3   1,728.00     15.52    26,818.56

 6.   Dobava miješanog kamenog materijala 0/100
    mm za poboljšanje nosivosti posteljice i ispod
    uzdignutih otoka prolaza. Debljina varira od 0-
    30 cm zavisno od potrebne intervencije na
    otkopanom tlu radi zadovoljavanja ravnosti i
    nosivosti. Obraĉun po m3 ugraĊenog i
    zbijenog materijala.

    HRN U.E1.010                      m3    260.00     110.99    28,857.40

 7.   Planiranje i profiliranje posteljice na potrebnu
    ravnost i nagibe (min 3-4%).Mehaniĉka
    stabilizacija posteljice (CBR min 5-15%)

    HRN U.E1.010
    HRN U.E8.010                      m2   2,400.00      2.59    6,216.00
                              65
                            CP OKUČANIRedni                             Jedinica        Jedinična
            Opis stavke                    Količina          Ukupna cijena
 broj                              mjere          cijena

 8.   Izrada kosina nasipa te zelenih površina
    dobavom i ugradbom rastresitog humusnog
    tla.. Debljina sloja prosjeĉno 25 cm. Ukljuĉeni
    svi radovi i materijal, te usitnjavanje tla, sijanje
    travne smjese 3 dag po m2, jeţenje, valjanje,
    vlaţenje i odrţavanje do nicanja travnjaka.
    Ukljuĉena upotreba geomreţe za zatravljivanje
    na većim kosinama (33%) radi zaštite od
    erozije.

    Obraĉun po m2 zatravljene površine.             m2   1,725.00     11.62    20,044.50

 9.   Izrada bankina na nasipu.
    Dobava materijala 70% tuĉenac i 30%
    zemljani materijal, te ugradba za bankinu u
    debljini 25 cm, širini 125-150 cm. Profiliranje
    bankine te valjanje statiĉkim valjkom. Obraĉun
    po m2 izvedene bankine.
                                  m2    345.00     20.61    7,110.45

 10.  Izrada berme uz rubnik.
    Dobava materijala (70% zemljani materijal i
    30% tuĉenac) te ugradba za bermu u debljini
    25 cm, širini 75-150 cm. Profiliranje i valjanje
    statiĉkim valjkom uz zatravljivanje. Obraĉun po
    m2 izvedene berme.                     m2    160.00     11.10    1,776.00

 11.  Dobava gline te ugradba prema projektu za
    bandaţiranje pojedinih toĉki iz popreĉnog
    profila. Obraĉun po m3 ugraĊenog materijala.
                                  m3     8.00     40.84     326.72

    UKUPNO:
                                                    209,646.59

 III  OBORINSKA ODVODNJA

 1.   Izvedba drenaţnog sustava od drenaţnih cijevi
    profila 15 cm, prema projektu. Iskop rova s
    utovarom i odvozom tla na deponirku do 3 km.

    Dobava materijala, te izvedba nabijanje gline
    ili podloţnog betona MB-15 d=10 cm, postava
    perforiranih drenaţnih cijevi profila 15 cm
    (Raudril ili sl.) sa spojem izmeĊu slivnika.
    Ugradba filterskog materijala 16/22 mm iznad
    drenaţne cijevi
    -Podloga MB 15... 0,05 m3/m'
    -Filterski sloj 16/22 mm ... 0,3 m3/m'
    Drenaţne cijevi iskljuĉivo se spajaju na
    vertikale slivnika na dubini do 1,0 m s padom
    min. 5‰.                          m'    160.00     149.74    23,958.40
                                66
                          CP OKUČANIRedni                           Jedinica        Jedinična
           Opis stavke                   Količina          Ukupna cijena
 broj                            mjere          cijena

 2.   Izvedba slivnika s taloţnicom za prihvat vode
    preko rešetke. Iskop rova prosjeĉne dubine do
    2,0 m s utovarom i odvozom viška materijala
    do 3 km. Dobava materijala, te izrada tijela
    slivnika od betonskih ili azbestcementnih cijevi
    profila 50 cm HRN U.N1.050, HRN U.N1.051,
    HRN B.C4.061. Betoniranje dna taloţnice,
    obloge cijevi MB 25 d=15 cm, ubetoniranje
    ljevanoţeljezne rešetke 40/40 cm za teški
    promet. Izvedba svih spojeva za dotok i odtok
    vode. U beton se dodaju aditivi za
    vodonepropusnost. Slivnik se ispituje na
    vodonepropusnost. U cijenu ukljuĉen sav
    potreban materijal i radna snaga.            kom    16.00    1,505.68    24,090.88

 3.   Izrada uzduţnog slivnika (kanalete) širine
    otvora 20 cm polumontaţne izvedbe. Dobava
    betonskih rigolica 30/20/50 cm te postava na
    betonsku podlogu u nagibu i poloţaju za smjer
    odvodnje (nagib 1,5%). Betoniranje tijela
    stijenki slivnika vodonepropusnim MB 25 u
    dvostranoj oplati. Debljina stijenki 15 cm,
    visina 40/60 cm. Ugradba konstruktivne
    armature MA 500/560 Q = 18,8 (3 kg/m').
    Dobava i postava ljevanoţeljeznih rešetki "EG"
    za teški promet s ugradbom u betonirani okvir
    uz dodatak cementnog morta. IzvoĊenje
    prema detaljnom nacrtu. Ukljuĉen sav rad i
    materijal. Varijanta: izvedba linijske odvodnje
    od gotovih kanalica koje se mogu nabaviti na      m'     32.00    167.89     5,372.48
    trţištu a istih su karakteristika.
 4.   Izvedba kanalskog azbestcementnog, PVC ili
    HDPE cjevovoda profila 20 i 30 cm. Iskop rova
    dubine do 2,5 m s utovarom i odvozom tla do
    3 km.
    Planiranje dna rova ruĉno. Izrada posteljice od
    betona MB 15 d=10 cm. Dobava cijevi HRN
    U.N1.050, HRN U.N1.051, HRN B.C4.061 i
    postava za smjer i nagib odvodnje. Izrada
    obloge cijevi, te zaštitnog sloja nad tjemenom
    d=30 cm od kamene sitneţi uz lagano
    zbijanje. Zatrpavanje rova iskljuĉivo šljunkom
    uz zbijanje po slojevima od 30 cm.

    Prije zatrpavanja cjevovod se ispituje na
    vodonepropusnost. Kod malog nadsloja
    (manje od 70 cm) ugraditi cijev u betonsku
    oblogu d = 20 cm. Prikljuĉne cijevi profila 20
    cm obavezno se postavljaju u potpunu bet.
    oblogu.
    Ukljuĉena izrada spoja za dotok i odtok vode,
    kao i potrebni fazoni i brtveni materijal. U
    cijenu ukljuĉen sav potreban materijal i radna
    snaga.
                              67
                          CP OKUČANIRedni                            Jedinica        Jedinična
            Opis stavke                  Količina          Ukupna cijena
 broj                            mjere          cijena


    profila 20 cm                      m'    150.00     311.76    46,764.00
    profila 30 cm                      m'    120.00     380.73    45,687.60

 5.   Izrada betonskog revizijskog okna dimenzije
    80/100 cm, dubine do 2,0 m. Iskop rova s
    utovarom i odvozom viška tla do 3 km.

    Dobava materijala, te betoniranje dna i stijenki
    vodonepropusnim betonom MB 25 d=20 cm u
    dvostranoj glatkoj oplati. Ugradba potrebne
    mreţne armature po projektu.
    Ugradnja ljevanoţeljeznog poklopca 60/60 cm
    i stupaljki za silaţenje u okno. Izrada kinete
    dna okna, te spoja za dotok i odtok vode.

    Izvesti u svemu prema detalju u projektu
    Okno se ispituje na vodonepropusnost. U
    cijenu ukljuĉen sav materijal i radna snaga.
    Varijanta - montaţno armiranobetonsko okno.

                                 kom     6.00    4,401.38    26,408.28

 6.   Postava tvrdopolietilenskih cijevi ili polucijevi
    profila 16 cm za zaštitu postojećih instalacija
    (po potrebi). Ukljuĉen sav materijal i radna
    snaga.                          m'     40.00     83.49     3,339.60
    Rušenje     postojećih   ljevanoţeljeznih
    poklopaca, rešetki i kapa, te postava na visinu
    završnog ureĊenja površina +,-30 cm u oplati.
    Po potrebi zamjena dotrajalih poklopaca,
    rešetki i kapa.                     kom    12.00    416.54     4,998.48

 7.   Nabava, doprema i ugradba montaţnog
    separatora za separiranje zauljenih voda s
    prometnih površina, kapaciteta Q = 35-45
    l/sec.
    Separator se postavlja na betonsku podlogu s
    betoniranjem zaštite betonom MB 20 d = 20
    cm.

    Ukljuĉeni svi zemljani radovi kao i kompletna
    montaţa s izvedbom dovodnog i odvodnog
    prikljuĉka profila 30 cm. Separator treba imati
    atestnu dokumentaciju. Separator se izvodi
    ako to odreĊuju Vodopravni uvjeti.
                                 kom     1.00   43,073.05    43,073.05
                              68
                          CP OKUČANIRedni                            Jedinica        Jedinična
            Opis stavke                   Količina          Ukupna cijena
 broj                            mjere          cijena

 8.   Izvedba uzduţnih jaraka trapeznog ili
    segmentnog oblika prema projektiranim
    visinama s otkopom prosjeĉno 0,5 - 1,0 m3 tla
    po m' profiliranjem dna i kosina. Materijal
    planirati u stranu. Kod uzduţnog nagiba većeg
    od 4% dno u širini 1 m treba obloţiti kamenom
    deblj. 10 - 15 cm, koji se polaţe u šljunĉanu ili
    bet. podlogu debljine 10 cm.

    uzduţni jarak zemljani                  m'    120.00     22.69    2,722.80
    uzduţni jarak s oblogom                 m'    40.00     128.87    5,154.80

 9.   Dobava i postava tipskih betonskih trapeznih
    kanalica 30/50/25/50 cm za odvodnju niz
    kosinu. Kanalice se postavljaju po kosini na
    betonskoj podlozi MB 20, d = 15 cm (0,10
    m3/m1) sa stepenastim sidrenjem uzduţ
    kosine. Ukljuĉeni potrebni zemljani radovi.
                                 m'     30.00    122.51    3,675.30

 10.  Izrada betonskog rigola prema detalju u
    projektu. Širina rigola 0,50 i 0,75 m s
    uzdignutom stranom za 15 odnosno 18 cm.
    Betonski rigol MB 30 s 0,162 m3/m', debljina
    rigola 15 cm. Ukljuĉeni potrebni zemljani
    radovi. Obavezno ukljuĉeni aditivi za otpornost
    betona prema agresivnim tvarima. Obraĉun po
    m' izvedenog rigola.


    rigol 0,50 m                       m'     32.00    149.74    4,791.68
    rigol 0,75 m                       m'     60.00    176.96    10,617.60

 11.  Dobava betonskih plitkih kanalica 40/10/80 cm
    MB 40, te postava u betonsku podlogu MB 15
    d=10 cm, za smjer i nagib odvodnje prema
    projektu.Fugiranje reški smjesom za fugiranje
    otpornu na agresivne tvari i smrzavanje.
    Ukljuĉeni svi radovi i materijal.
                                 m'     10.00    128.87    1,288.70

    UKUPNO:                                           251,943.65

 IV   GORNJI POSTROJ

 1.   Dobava šljunĉanog ili tucaniĉkog materijala
    0/63 mm kvalitetnog sastava HRN U.B1.018,
    te ugradba za donji nosivi sloj (tampon) u
    debljini 20-50 cm.

    Potrebna zbijenost Me min = 80 MN/m2
    HRN U.B1.046
    HRN U.E9.020
    HRN U.E9.022
    Obraĉun po m3 izvedenog tampona.             m3    900.00     110.99    99,891.00
                              69
                          CP OKUČANIRedni                            Jedinica        Jedinična
           Opis stavke                   Količina          Ukupna cijena
 broj                            mjere          cijena

 2.   Dobava materijala, te izrada sloja cementnom
    stabiliziranog tuĉenca kvalitetnog sastava
    HRN U.B1.018 u debljini 25 cm ( i 15 cm pod
    otocima) u uvaljanom stanju. Cementna
    stabilizacija izraĊena je uz dodatak 90-100 kg
    cementa HRN B.C1.011 aktivnosti PC 25 na
    m3 gotove mješavine, tako da nakon 28 dana
    ima ĉvrstoću 3,0-5,0 MN/m2. Kvaliteta
    izvedenog sloja treba biti u svemu prema HRN
    U.E9.024. U cijenu ukljuĉen sav materijal i
    radna snaga.
    Cementna stabilizacija izvodi se u kolniĉkoj
    konstrukciji d=25 cm u svemu prema
    tehniĉkim uvjetima.                   m2   1,850.00     64.60   119,510.00

    Cementna stabilizacija uzdignutog otoka d=15       m2    430.00     38.76    16,666.80
    cm
 3.   Dobava rubnika, te postava na betonsku
    podlogu MB 15 s 0,07 m3 betona po m'
    rubnjaka. Rubnici trebaju biti izraĊeni od
    visokovrijednog betona MB 50. Reške (5 mm)
    treba fugirati do dubine 3 cm masom za
    ispunu otpornu na atmosferilije, natrijev klorid,
    insolaciju i naftne derivate. Boja u svemu
    prema pigmentima (boji) rubnika.


    Rubnici 18/24/100 cm                   m'    460.00     100.14    46,064.40
    Rubnici mali 8/20/50 cm                 m'    80.00     59.26    4,740.80

 4.   Izrada betonskog kolnika MB 40 s PC 35
    prema HRN U.E3.020 debljine 22 cm na dijelu
    cestarinskog prolaza u širinama 3,5 m, na
    duţini 60 m. Ukljuĉena izrada prostornih i
    prividnih popreĉnih i uzduţnih razdjelnica s
    moţdanicima te ugradnja (konstruiktivno)
    mreţne armature R 1130. Ukljuĉena njega i
    zaštita betona do puštanja u promet. Obraĉun
    po m2 izvedenog kolnika.
                                 m2   1,250.00    151.64   189,550.00

 5.   Izrada betonskog zastora MB 30 u dva sloja
    10 + 5 cm na uzdignutim otocima cestarinskog
    prolaza. Ukljuĉena izrada dilatacija na
    razmaku 5 m, te njega i zaštita betona.
    Ukljuĉena izrada prosjeka za popreĉnu
    odvodnju preko otoka d=10 cm. Obraĉun po
    m2 izvedenog zastora.
                                 m2    430.00     88.31    37,973.30

 6.   Izrada, dobava i ugradba bitumenizirane
    drobljene kamene sitneţi BNS 32s za donji
    nosivi sloj asfalta u debljini 8 cm na kolnim
    površinama u uvaljanom stanju.

    HRN U.E9.021                       m2    600.00     55.18    33,108.00
                              70
                          CP OKUČANIRedni                            Jedinica        Jedinična
           Opis stavke                    Količina          Ukupna cijena
 broj                             mjere          cijena

 7.   Ĉišćenje asfaltne konstrukcije te štrcanje
    bitumenskom emulzijom namjestima spojeva i
    prije presvlaĉenja asfaltbetonom  HRN
    U.M3.020.                         m2   2,679.00      3.81    10,206.99

 8.   Izrada, dobava i ugradba asfaltbetona od
    drobljene kamene sitneţi AB 16s za vezni ili
    izravnavajući sloj asfalta u debljini 6 cm na
    kolnim površinama u uvaljanom stanju.
    HRN U.E4.014                       m2   2,519.00     51.13    128,796.47

 9.   Izrada, dobava i ugradba splitmastixasphalta
    SMA 11s s PmB 60-90 za habajući sloj asfalta
    u debljini 4 cm u uvaljanom stanju.

                                 m2   3,279.00     41.93    137,488.47

    UKUPNO:                                            823,996.23

 V   ZAVRŠNI RADOVI

 1.   Uspostava poligonih toĉaka koje su rušene
    prilikom izvoĊenja radova. Izraĉun visina i
    koordinata  novouspostavljenih   poligonih
    toĉaka prema Zakonu o drţavnoj izmjeri i
    katastru nekretnina, NN 128/99, te provedba u
    nadleţnoj Upravi za katastar.
                                 kom     2.00    453.75      907.50
 2.   Sanacija oštećenih ulaza, prilaza, puteva,
    zelenih površina i drugo. Potrebni radovi
    dogovoriti će se na licu mjesta u svrhu
    dovoĊenja ureĊenja u prvobitno stanje (primjer
    asfaltna konstrukcija 50+6+4 cm).
    ureĊenje prilaza ili dodirnih površina
                                 m2    100.00     148.69    14,869.00
    betoniranje i zaštita raznih instalacija MB 20
                                 m3     20.00    508.20    10,164.00
 3.   Dobava materijala te montaţa ĉeliĉne zaštitne,
    jednostrane distantne ograde (JDO).

    HRN U.S4.104
    HRN U.S4.110
    Zaštitna ĉeliĉna ograda treba biti pocinĉana ili
    izraĊena od nerĊajućeg metala iste ĉvrstoće.

    Drţaĉi (nosaĉi) na svakih 2 m uĉvršćeni u
    betonsku podlogu. Ukljuĉeni završeci ograde.
    Visina ograde je 75 cm. Na ogradi treba
    postaviti refleksna stakla (katadioptere) za
    signalizaciju.
    Ukljuĉen sav rad na bušenju       rupa  i
    postavljanju ograde.
    Obraĉun po m' montirane ograde.              m'    340.00     290.40    98,736.00
                               71
                          CP OKUČANIRedni                            Jedinica        Jedinična
           Opis stavke                   Količina          Ukupna cijena
 broj                            mjere          cijena

 4.   Dobava materijala te betoniranje temelja
    pomiĉnih rampi, zaštitnih ograda i raznih
    parapeta, okana i podnoţja. Obraĉun po m3
    ugraĊenog betona MB 20 s oplatom.
                                 m3     10.00    771.38     7,713.80
 5.   Dobava i postava ţiĉane zaštitne ograde,
    visine 1,4 m, sa stupovima na razmaku 4 m
    (tip za autocestu). Materijali: pocinĉana ţica,
    ţeljezni pocinĉani stupovi i kosnici, zatege od
    pocinĉane ţice, beton MB 20 za temeljenje
    stupova i kosnika. Ukljuĉeno i premještanje
    postojeće ograde. HRN U.S4.102.
                                 m'     25.00     58.99     1,474.75
 6.   Obnova horizontalne prometne signalizacije u
    zoni obuhvata, izvlaĉenjem reflektirajućih crta i    m'   1,250.00      9.08    11,350.00
    oznaka.
    Dobava i postava smjerokaznih stupića (Znak
    K01) na tazmaku 20-30 m.                 kom    16.00     43.56      696.96

 7.   Geodetski radovi na snimanju izgraĊenog
    stanja, izrada elaborata i katastra novog stanja
    prema Zakonu o drţavnoj izmjeri i katastru
    nekretnina, NN 128/99, te provedba u
    nadleţnoj Upravi za katastar.
                                 ha     1.50    9,075.00    13,612.50
 8.   Završni radovi na ĉišćenju izgraĊenih
    površina.                        m2    300.00      9.53     2,859.00
 9.   Direktivni projektantski nadzor vezano za
    usklaĊivanje instalacija, kolniĉke konstrukcije i
    odvodnje                         m2   8,550.00      2.72    23,256.00

    UKUPNO:                                            185,339.51

    GRAĐEVNO UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA "CP OKUĈANI"

    REKAPITULACIJA TROŠKOVA


 I   PRIPREMNI RADOVI                                        66,297.85

 II  ZEMLJANI RADOVI - DONJI POSTROJ                                209,646.59

 III  OBORINSKA ODVODNJA                                      251,943.65

 IV   GORNJI POSTROJ                                        823,996.23

 V   ZAVRŠNI RADOVI                                        185,339.51

    UKUPNO                                            1,537,223.83
    NEPREDVIĐENI RADOVI 10%                                    153,722.38
    SVEUKUPNO:                                          1,690,946.21
                              72
                   REKONSTRUKCIJA CP "OKUČANI"Redni                                 Jedinica        Jedinična  Ukupna
              Opis stavke                      Količina
 broj                                 mjere          cijena   cijena

 1.   DEMONTAŢA POSTOJEĆE PROMETNE SIGNALIZACIJE I OPREME

1.01. Demontaţa postojeće signalizacije na nadstrešnici uz
   odvoz i skladištenje na skladištu Hrvatskih autocesta
                                    kom     10.00    77.14   771.40

1.02. Demontaţa postojećih el. kabela za napajanje
   signalizacije na nadstrešnici i treptaĉa uz odvoz i
   skladištenje na skladištu Hrvatskih autocesta           m     700.00     9.08  6,356.00

1.03. Demontaţa postojećih treptaĉa uz odvoz i skladištenje
   na skladištu Hrvatskih autocesta                 kom     10.00    90.75   907.50

    UKUPNO:                                              8,034.90

 2.   SVJETLOSNA PROMJENLJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA
    PROMETNE SIGNALIZACIJE

2.01. Dobava, isporuka i ugradnja sa spajanjem jednostrane
   laterne ø 300 mm (treptaĉ).
    Laterna sa ţutom optikom, halogenom ţaruljom 50 W /
    12 V i transformatorom 220 / 12 V. Laterne spojene na
    ureĊaj za treptanje.                      kom      8.00   1,297.73  10,381.84

2.02  Dobava, isporuka i ugradnja sa spajanjem svjetlosnog
    promjenljivog znaka (SPZ) veliĉina kućišta 130 x 160 cm,
    iznad prometne trake sa sa mogućnošću prikaza ĉetiri
    signalna pojma (svakog posebno) unutar otvora na
    nadstrešnici.

    Komplet sa elementima za priĉvršćenje na nadstrešnicu.

    Izvedba SPZ-a sa LED-a, visokog sjaja za vanjsku
    upotrebu, u skladu sa HRN 1120, Prometni promjenljivi
    znakovi
    Kut isijavanja LED-a (bijele,crvene i zelene) mora iznositi
    30°. Minimalna svjetlosna jakost bijelih LED-a 12400
    cd/m2, crvenih LED-a mora iznositi 3100 cd/m2, a
    zelenih LED-a 3720 cd/m2 pri osvjetljenosti znaka
    okolnom svjetloćom 40000 lux-a.

    SPZ izvesti sa mogućnošću prikaza ĉetiri signalna
    pojma, na kojem se pojavljuju sljedeći simboli:
    Signalni pojam "A" simbol zabranjenog       prolaza
    prometni znak G09 dimenzija 60 x 60 cm.

    Signalni pojam "B" piktogram sa simbolom osobnog
    automobila veliĉine 90 x 40 cm, i simbol dozvoljenog
    prolaza - prometni znak G09, dimenzija 49,5 x 60 cm.
                   REKONSTRUKCIJA CP "OKUČANI"Redni                                Jedinica        Jedinična  Ukupna
              Opis stavke                     Količina
 broj                                 mjere          cijena   cijena

    Signalni pojam "C" piktogram sa simbolom autobusa i
    teretnog vozila, autobus veliĉine 85 x 30 cm, teretno
    vozilo veliĉine 70 x 32,5 cm, te simbol dozvoljenog
    prolaza - prometni znak G09, dimenzija 49,5 x 60 cm.
    Signalni pojam "D" simbol dozvoljenog prolaza,
    prometni znak G09, dimenzija 49,5 x 60 cm.
    Tehniĉki uvjeti:
    - autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko-
    kontrolni ureĊaj u svakom znaku

    - autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku
    - neovisnost intenziteta isijavanja SPZ-a o kolebanjima
    napona napajanja i prikazanom simbolu
    - mogućnost dojave greške kod pregaranja max. 3 LED-a
    i to lokalno (u kućici) i daljinski
    - mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih
    ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima
    - mogućnost povezivanja svakog SPT-a u sustav naplate
    putem serijske veze
    - postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u
    svakom znaku
    - meĊusobni razmak zelenih LED-a 15-20 mm
    - meĊusobni razmak crvenih LED-a 25-30 mm
    - meĊusobni razmak bijelih LED-a 15-20 mm
    - mogućnost prilagodbe okolnoj svjetloći sa smanjenjem
    intenziteta svjetlosti noću, radi spreĉavanja blještanja
    znaka                             kom      8.00  32,159.08  257,272.64

2.03. Dobava, isporuka i ugradnja na nadstrešnicu
   cestarinskog prolaza svjetlosnog promjenljivog znaka
   (SPZ), veliĉine kućišta 130 x 160 cm, sa jednim
   signalnim pojmom. Ostalo kao u stavci 1.02.

    Signalni pojam "A" prometni znak B04, dim. ø 75 cm i
    simbol zabranjenog prolaza prometni znak G09, veliĉina
    pojma 60x60 cm.                        kom      2.00  25,092.38  50,184.76

2.04. Dobava, isporuka i ugradnja razvodnika R-IN, komplet sa
   tarnsformatorom, osiguraĉima, sklopkom i rednim
   stezaljkama.                           kom      1.00   3,943.09   3,943.09

2.05. Dobava, isporuka i ugradnja sklopa - ureĊaja za
   treptanje - UTR. Odnos svjetlo/tama 50/50 sa jednim
   treptajem u sekundi.

    Ulaz/izlaz 220 V, izlazna snaga 1,0 kW, ugraĊen u
    kućištu sa osiguraĉem i sklopkom.               kom      1.00   1,557.27   1,557.27
                   REKONSTRUKCIJA CP "OKUČANI"Redni                                Jedinica        Jedinična  Ukupna
             Opis stavke                      Količina
 broj                                 mjere          cijena   cijena

2.06. Dobava, isporuka i ugradnja sa funkcionalnim
   ispitivanjem upravljaĉkih modula (UM), za upravljanje
   svjetlosnom promjenljivom prometnom signalizacijom.

    Upravljaĉki modul smješten je u kontrolnim kućicama.
    Veliĉina upravljaĉkog modula je 120x120x75 mm.
                                    kom      8.00   1,604.46  12,835.68

2.07. Dobava, isporuka i ugradnja sa funkcionalnim
   ispitivanjem senzora mjerenja vidljivosti (SMV), koji sluţi
   za mjerenje vidljivosti danju, noću, u sumrak, i obavlja
   regulaciju jaĉine svjetlosti SPZ-a.               kom      1.00   2,291.44   2,291.44

2.08. Dobava, isporuka i ugradnja razvodnih kutija RK 5 x 2,5
   mm2 u zaštiti IP 65.                       kom     13.00    81.68   1,061.84

2.09. Upravljaĉko-kontrolni program za nadzor i upravljanje
   radom SPZ-a.
   Komplet s PC raĉunalom smješten u glavnom objektu
   naplate                             set      1.00  19,102.88  19,102.88

2.10. Prometni znak B02, veliĉine ø 40 cm, naljepnica koja se
   postavlja na naplatnu kućicu, izraĊeni od retroreflektivne
   folije klase II - tip ''High Intensity Grade'' (stabilnom na
   ultraljubiĉasto zraĉenje)                    kom      8.00    181.50   1,452.00

2.11. Prometni znak K09, ploĉe za oznaĉivanje vrha
   prometnog otoka, veliĉine 90x90 cm, priĉvršćene na
   zaštitnu betonsku glavu.                     kom      8.00    998.25   7,986.00

    SVJETLOSNA PROMJENLJIVA PROMETNA
    SIGNALIZACIJA I OPREMA PROMETNE
    SIGNALIZACIJE UKUPNO
                                                     368,069.44


 3.   ELEKTROINSTALACIJE

3.01. Dobava, isporuka i polaganje u kabelske kanalice
   signalnog kabela 10 x 2 x 0,6 mm2, sa ispitivanjem, za
   kontrolu   i upravljanje svjetlosnom  prometnom
   signalizacijom.

    Kabel se polaţe od upravljaĉkog modula u naplatnoj
    kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u, izmeĊu SPZ-a,
    te izmeĊu SPZ i PC.                       m     200.00    12.71   2,542.00

3.02. Dobava, isporuka i uvlaĉenje u kabelske cijevi signalnog
   kabela 3 x 2 x 0.6 mm2 za povezivanje nasuprotnih
   znakova. Kabel se polaţe od upravljaĉkog modula jedne
   do upravljaĉkog modula druge kućice.
                                    m      80.00    12.71   1,016.80
                   REKONSTRUKCIJA CP "OKUČANI"Redni                                Jedinica        Jedinična  Ukupna
             Opis stavke                      Količina
 broj                                 mjere          cijena   cijena

3.03. Dobava, isporuka i polaganje energetskog kabela PP00 -
   Y 3 x 2,5 mm2 s ispitivanjem, za napajanje SPZ-a i SPT-
   a, te treptaĉa (semaforskih laterni). Kabel povezuje
   razvodne kutije (RK 5 X 2,5 mm2 u zaštiti IP 65), SPZ-a i
   SPT-a, te treptaĉima.
                                    m     350.00    12.71   4,448.50

3.04. Dobava, isporuka i polaganje energetskog kabela PP00 -
   Y 5 x 2,5 mm2 s ispitivanjem. Kabel meĊusobno
   povezuje razvodne kutije RK 5 X 2,5 mm2 u zaštiti IP 65
   .                                 m      80.00    12.71   1,016.80

3.05. Dobava, isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju
   nadstrešnice kabelske kanalice PK 100, kpl s montaţnim
   materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.
                                    m     220.00    90.75  19,965.00

3.06. Razni potrošni materijal potreban za montaţu           m      30.00    63.53   1,905.90

3.07. Ispitivanje kompletne instalacije i funkcionalno ispitivanje
   sustava s puštanjem u pogon                   sati     30.00    108.90   3,267.00

    ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:                                    34,162.00


 4.   PROJEKTANTSKI NADZOR

4.01. Projektantski nadzor nad izvoĊenjem ugradnje prometne
   signalizacije i opreme (prometnih znakova, prometnih
   svjetela, upravljaĉkih i mjernih ureĊaja) i usklaĊenost
   izvedenog stanja sa projektnom dokumentacijom.


    U cijenu stavke ukljuĉeni su troškovi prijevoza na
    gradilište, kao i pripadajuće dnevnice. Cijena nadzora
    mora biti u skladu sa proraĉunskim troškovima gradnje
    prema tabeli postotka za nadzor i konzalting, a sve u
    skladu s Pravilnikom o cijenama usluga Hrvatske komore
    arhitekata i inţenjera u graditeljstvu.            sati     40.00    226.88   9,067.63
    REKAPITULACIJA

 1.   DEMONTAŢA                                             8,034.90
    SVJETLOSNA PROMJENLJIVA PROMETNA SIGNALIZACIJA I
 2.
    OPREMA PROMETNE SIGNALIZACIJE                                  368,069.44
 3.   ELEKTROINSTALACIJE                                        34,162.00
 4.   PROJEKTANTSKI NADZOR                                        9,067.63
    SVEUKUPNO
                                                     419,333.97
            SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
               CP OKUČANI

3.1.  Objekt kontrole naplate                  286,399.55

3.2.  Naplatne kučice                      273,681.15

3.3.  Nadstrešnica                       796,451.10

3.4.  Grijanje, graĎenje i ventilacija             223,724.48

3.5.  Elektroinstalacije                    322,377.63

3.6.  GraĎevno ureĎenje prometnih površina           1,690,946.21

3.7.  Svjetlosna promjenjiva prometna signalizacija i oprema  419,333.97

3.8.  Privremena signalizacija prometa za privremenu naplatu   84,133.67

    UKUPNO:                         4,097,047.76

    NepredviĎeni radovi 10%                  409,704.78

    SVEUKUPNO:                        4,506,752.54

								
To top