Aqidah Seorang Muslim - Tanya Jawab I

Document Sample
Aqidah Seorang Muslim - Tanya Jawab I Powered By Docstoc
					Penulis : Syaikh Muhammad Jamil Zainu
Kategori : Aqidah
Aqidah Seorang Muslim - Tanya Jawab I

Soal 1 : Untuk apa Alloh menciptakan kita?
Jawaban :Dia menciptakan kita agar beribadah kepadaNya serta tidak menyekutukanNya
dengan sesuatupun.

Dalil dari AlQur’an :
         َ ْ ِ َ َّ ِ ْ ُ ْ َ َ َ
ُْٚ‫)اٌزس٠بد:56 وما خٍَمذ اٌجٓ ٚاألٔس إِال ٌِ١َعجُذ‬
 ِ  ْ
Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaKu.

Dalil dari sunnah :
)ٗ١ٍ‫حك هللا عٍٝ اٌعجبد أْ ٠عجذٖٚ ٚال ٠ششوٛا ثٗ ش١ئب ً ( ِزفك ع‬
Hak Alloh atas hambaNya bahwa mereka menyembahNya dan tidak menyekutukanNya
dengan sesuatu pun

Soal 2: Bagaimana kita menyembah Alloh ta’ala?
Jawaban: Sebagaimana Alloh dan RosulNya perintahkan.

Dalil dari AlQur’an :
 َٓ٠‫ََ ِب أُِشُٚا إِال ٌِ١َعْ جُذُٚا هللاَ ِخٍص١َٓ ٌَُٗ اٌذ‬
   ِّ     ِ ِ ْ ُ َّ        َّ   ِ َ     6‫)اٌج١ٕخ: ِٓ ا٢٠خ‬

Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Alloh dengan hanya
mengikhlaskan diin untukNya.

Dalil dari sunnah :
[ ٍُ‫ِٓ عًّ عّالً ٌ١س عٍ١ٗ أِشٔب فٙٛ سد ] سٚاٖ ِس‬
       ّ
Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak ada dalam perkara kami maka amalan itu
tertolak .

Soal 3 : Apakah kita menyembah kepada Alloh dengan perasaan takut dan harapan?
Jawaban :Ya! Kita menyembahnya Alloh dengan rasa takut dan harapan

Dalil dari AlQur’an :
ً‫)األعشاف: ِٓ ا٢٠خ56( وادعُوُ خَ ْٛ فبً ٚطَّعب‬
  َ َ      ُ‫َ ْ ه‬
Dan serulah Dia oleh kalian dalam kondisi takut[dari neraka] dan harap [kepada sorga]

Dalil dari sunnah :
[‫أسأي هللا اٌجٕخ ٚأعٛر ثٗ ِٓ إٌبس] صح١ح سٚاٖ أثٛ داٚد‬
Saya mohon Alloh sorga dan berlindung denganNya dari neraka.

Soal 4 : Apa yang dimaksudkan Ihsan dalam ibadah?
Jawaban : merasa diawasi oleh Alloh saja, yang Dia selalu melihat kita.
Dalil dari AlQur’an :
          َ َّ َّ
 ً‫)إٌسبء: ِٓ ا٢٠خ1( إِْ هللاَ وبَْ عٍَ١ىُ سلِ١جب‬
    َ ُْْ َ
Sesungguhnya Alloh atas kalian selalu mengawasi.
َُٛ‫)اٌشعشاء:218( الَّذُِي ٠َشان ح١َٓ رَم‬
 ُ    ِ َ َ
Yang melihatmu ketika engkau berdiri[untuk sholat]

Dalil dari sunnah :
[ ٍُ‫.اإلحسبْ أْ رعجذٚا هللا وأٔه رشاٖ فإْ ٌُ رىٓ رشاٖ فإٔٗ ٠شان] سٚاٖ ِس‬
Ihsan adalah engkau menyembah Alloh seakan-akan engkau melihatNya, dan jika engkau
tidak melihatNya sesungguhnya Dia melihatmu.

Soal 5 : Untuk apa Alloh mengutus para rasul?
Jawaban :Untuk mengajak beribadah kepadaNya dan menghilangkan penyekutuan
dariNya.
Dalil dari AlQur’an :

‫)إٌحً: ِٓ ا٢٠خ56( ولقدُْ ثَعثَٕب فِٟ وًِّ أُِخ سسٛالً أَْ اعجُذُٚا هللاَ ٚاجْ زَِٕجُٛا اٌطَّبغٛد‬
  ُ         َ َّ     ْ ِ    ُ َ ٍ َّ ُ     ْ َ ََ َ
Dan sungguh Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul hendaklah kalian
menyembah Alloh dan menjauhi thoghut.

Dalil dari sunnah :

[ٗ١ٍ‫ٚاألٔج١بء إخٛح ٚد٠ُٕٙ ٚاحذ] ِزفك ع‬
Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu . ya’ni semua rasul mengajak kepada
tauhid.

Soal 6 : Apa yang dimaksud dengan tauhid Ilah ?
Jawaban : MengesakanNya dengan Ibadah, do’a, nadzar dan hukum.

Dalil dari AlQur’an :

‫)ِحّذ: ِٓ ا٢٠خ11( فاعْ لَ ُ أََُّٔٗ ال إٌََِٗ إِال هللا‬
 َّ             ‫َ م‬
               ْ
Ketauhilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan haq kecuali Alloh.


Dalil dari sunnah :
[ٗ١ٍ‫فٍ١ىٓ أٚي ِب رذعُٛ٘ إٌ١ٗ شٙبدح أْ ال إٌٗ إال هللا] ِزفك ع‬
Hendaklah yang pertama kali yang engkau menyeru mereka kepadanya persaksian bahwa
tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Alloh.

Soal 7 : Apa makna ungkapan : laa ilaaha illalloh.
Jawaban :Tidak ada yang disembah dengan haq kecuali Alloh.

Dalil dari AlQur’an :

 ِ ْ َ ِ         ُ ْ َ َّ َ ُّ َ ْ َ َّ َّ
ً‫)اٌحج: ِٓ ا٢٠خ85( ذلِكَُ ثِأَْ هللاَ ُ٘ٛ اٌحك ٚأَْ ِب ٠َذعَْٛ ِٓ دُِٚٔٗ ُ٘ٛ اٌجَبط‬
          ْ ِ                     َ
Demikian itu karena Alloh adalah Dialah yang haq dan apa yang mereka seru selainnya
adalah yang batil.

Dalil dari sunnah :

[ٍُ‫. ِٓ لبي ال إٌٗ إال هللا ٚوفش ثّب ٠عجذ ِٓ دْٚ هللا حشَ ِبٌٗ ٚدِٗ] سٚاٖ ِس‬
Barang siapa yang berkata : tidak ada Ilah yang haq disembah kecuali Alloh, haramlah
hartanya [untuk diambil] dan darahnya [untuk ditumpahkan] HR Muslim]

Soal 8 : Apa ma’na tauhid dalam masalah sifat Alloh?
Jawaban : Mengukuhkan apa yang disifatkan Alloh dan RasulNya untuk diriNya.

Dalil dari AlQur’an :
 ُ ِ ْ ُ ِ َّ َ َ ٌ ْ ِ ْ ِ َ
‫)اٌشٛسٜ: ِٓ ا٢٠خ11( لَيْسَُ وّثٍِٗ شَٟء ُٚ٘ٛ اٌسّ١ع اٌجَص١ش‬
Tidak ada yang seperti Dia sesuatupun, dan Dia Maha Mendengar dan Melihat.

Dalil dari sunnah :

[ٗ١ٍ‫٠ٕـزي سثٕب رجبسن ٚرعبٌٝ فٟ وً ٌ١ٍخ إٌٝ اٌسّبء اٌذٔ١ب] ِزفك ع‬
Robb kita Yang Maha Agung dan Tinggi setiap malam turun ke langit dunia [mutafaqun
‘alaihi] turun sesuai dengan keagunganNya dan kesucianNya

Soal 9 : Apa faedah tauhid bagi seorang muslim.
Jawaban : Petunjuk di dunia dan keamanan di akherat.

Dalil dari AlQur’an :

 َْٚ‫)األٔعبَ:82( الَّذِينَُ إُِٓٛا ٌَُٚ ٠َ ٍْجِسُٛا إِ٠ّبَُُٔٙ ثِظُ ٍُْ أٌَُٚئِه ٌَُُٙ األَُِٓ ُُٚ٘ ِٙزَذ‬
   ُ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُ َ         ٍ    ْ َ          ْ َ   َ
Orangorang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan
kedholiman[kesyirikan] mereka mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang
yang mendapatkan petunjuk.

Dalil dari sunnah :

[ٗ١ٍ‫حك اٌعجبد عٍٝ هللا أْ ال ٠عزة ِٓ ال ٠ششن ثٗ ش١ئب ً] ِزفك ع‬
Hak hamba terhadap Alloh bahwa Dia tidak menyiksa orang yang tidak
menyekutukanNya dengan sesuatupun

Soal 10 : dimana Alloh?
Jawaban : Alloh di atas langit diatas Arsy .

Dalil dari AlQur’an :

  َ ْ ِ َْ
َٜٛ‫)طـٗ:6( الرَّ حْ منُُ عٍَٝ اٌعشْ ش اسز‬
          َ َ
ArRohman [Alloh Yang Maha Pengasih] bersemayam di atas Arsy.
Dalil dari sunnah :

[ٞ‫إْ هللا وزت وزبثب ً إْ سحّزٟ سجمذ غضجٟ فٙٛ ِىزٛة عٕذٖ فٛق اٌعشش] سٚ٘ب اٌجخبس‬
Sesungguhnya Alloh telah menulis buku : yang tertulis di dalamnya] sesungguhnya
RahmatKu mengalahkan kemurkaanKu kitab itu tertulis di sisiNya di atas Arsy.

(Dinukil dari ٍُ‫" ,عم١ذح اٌّس‬Aqidah Setiap Muslim", Penulis : Syaikh Muhammad Jamil
Zainu)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:12/18/2010
language:Indonesian
pages:4