CT114 by phamhoangnam89

VIEWS: 51 PAGES: 3

									BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

               Học phần: Lập trình hướng đối tượng và C++
                  Object Oriented Programming and C++
               - Mã số: CT114
               - Số tín chỉ: 3
                + Giờ lý thuyết: 30
                + Giờ thực hành: 30

1. Thông tin giảng viên
  - Tên giảng viên: Nguyễn Công Huy, Thạc sỹ, Giảng viên.
  - Tên người cùng tham gia giảng dạy: Phan Thượng Cang, Thạc sỹ, Giảng viên.
  - Đơn vị: Bộ môn Hệ thống Máy Tính và Truyền Thông, Khoa Công Nghệ Thông
   Tin và Truyền Thông.
  - Điện thoại: (071) 831301 Ext 224; Mobile: 0917-727-717
  - E-mail: nchuy@cit.ctu.edu.vn
2. Học phần tiên quyết: Lập trình căn bản A (CT101)
3. Nội dung
  3.1. Mục tiêu:
   Học phần này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các khái niệm, nguyên
   lý của lập trình hướng đối tượng. Sau khi học xong học phần này sinh viên có
   được những khả năng sau:
   - Hiểu được thế nào là trừu tượng hóa, lớp, đối tượng, và các nguyên lý cơ bản
     trong lập trình hướng đối tượng như bao gói, thừa kế, và đa hình.
   - Phân biệt được sự khác nhau giữa lớp và đối tượng, thuộc tính và phương thức,
     tham số và đối số, constructor và destructor, thông điệp và truyền thông điệp.
   - Nắm được khái niệm về phạm vi truy xuất, đối số mặc định, hàm ảo, lớp ảo, và
     hàm bạn.
   - Vận dụng được nguyên lý tái định nghĩa để có thể tái định nghĩa các toán tử hay
     các hàm, constructor của một lớp.
   - Thiết kế được các lớp với các thành viên tĩnh, thành viên hằng, thành viên tham
     chiếu, thành viên đối tượng.
   - Phân biệt được lớp dẫn xuất, lớp cơ sở, và lớp cơ sở ảo trong thừa kế.
   - Phân biệt được sự khác nhau giữa liên kết tĩnh và liên kết động.
   - Sử dụng được các cú pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng C++
     để viết các chương trình theo hướng đối tượng.
  3.2. Phương pháp giảng dạy:
   - Giảng viên giảng dạy 30 tiết lý thuyết trên lớp.
   - Sinh viên thực hành 30 tiết trên các phòng máy tính để rèn luyện kỹ năng.
   - Sinh viên thảo luận và làm việc nhóm để hoàn thành bài tập lớn cuối khóa.
  3.3. Đánh giá môn học:
   - Đề tài nhóm                      40 %
   - Thi kết thúc (không sử dụng tài liệu)         60 %
4. Đề cương chi tiết:
                 Nội dung             Tiết – buổi
  Nội dung 1: Các đặc điểm của C++
  - Các khái niệm cơ bản của C++
                                   3 tiết
  - Lập trình cấu trúc với C++
  - Các đặc điểm mới của C++
  Nội dung 2: Lập trình hướng đối tượng
  - Thế nào là lập trình hướng đối tượng
  - Các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng:
                                   3 tiết
    o Lớp.
    o Đối tượng
    o Thông báo và truyền thông báo
  Nội dung 2: Lập trình hướng đối tượng (tt)
  - Các đặc điểm chính của lập trình hướng đối tượng:
    o Bao gói
    o Đa hình                           3 tiết
    o Thừa kế
  - Giới thiệu UML
  - Thiết kế sơ đồ lớp dùng UML
  Nội dung 3: Lớp và đối tượng
  - Lớp: khai báo, định nghĩa hàm thành viên
  - Đối tượng: khai báo, sử dụng, gán đối tượng
  - Sơ lược về hàm xây dựng, hàm hủy                6 tiết
  - Dữ liệu và hàm thành viên tĩnh
  - Khai thác 1 lớp
  Nội dung 4: Hàm thành viên
  - Tái định nghĩa
  - Đối số mặc nhiên
  - Hàm inline
                                   3 tiết
  - Truyền đối tượng như đối số của hàm
  - Trị trả về của hàm là đối tượng
  - Con trỏ *this
  - Hàm thành viên hằng
  Nội dung 5: Hàm xây dựng, hàm hủy và việc khởi tạo đối tượng
  - Hàm xây dựng
  - Hàm hủy                            3 tiết
  - Hàm xây dựng sao chép
  - Thuộc tính của lớp là đối tượng
  Nội dung 6: Hàm bạn
  - Hàm thành viên là bạn của 1 lớp
  - Hàm độc lập là bạn của 1 lớp
  - Lớp bạn
                                   3 tiết
  Nội dung 7: Tái định nghĩa toán tử
  - Tái định nghĩa toán tử bằng hàm thành viên
  - Tái định nghĩa toán tử bằng hàm độc lập
  - Tái định nghĩa toán tử nhập-xuất
  Nội dung 8: Thừa kế
  - Thừa kế đơn
                                     3 tiết
  - Thừa kế bội
  - Liên kết tĩnh và liên kết động
  Nội dung 9: Giới thiệu một số kỹ thuật nâng cao
  - Nhập xuất file
  - IOStream nâng cao
                                     3 tiết
  - Ngoại lệ (Exception)
  - Template
  - STL
5. Tài liệu của học phần:
  - Ali Bahrami, “Object-oriented Systems Development”, McGraw-Hill, 1999.
  - Bruce Eckel, “Thinking in C++”, Prentice Hall Inc., 2000.
  - Herbert Schildt, “C++: the complete reference, 3rd edition”, McGrawHill, 1998.
  - Budd, Timothy, “An Introduction to Object-Oriented Programming”, Addison-
   Wesley, 1997.
  - Robert Lafore, “Object-oriented Programming in C++”, SAMS, 2001.
  - Phạm Văn Ất, “C++ và Lập Trình Hướng Đối Tượng”, Khoa Học Kỹ Thuật, 2000.
  - Scott Robert Ladd, “C++ Kỹ Thuật và Ứng Dụng”, Khoa Học Kỹ Thuật, 1992.
  - Sharam Hekmat, “C++ Programming”, Pragmatix Software Pt, 2004.


                           Ngày 17 tháng 11 năm 2007
Duyệt của đơn vị                     Người biên soạn                             Nguyễn Công Huy

								
To top