Modul PSV3106 by bkree66

VIEWS: 6,837 PAGES: 29

									PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR              Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
     MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BIDANG
     MENGGAMBAR3.0 Sinopsis
Tajuk ini meliputi cara merancang pelbagai aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Tahunan dan Harian dalam bidang Menggambar, dengan mengaplikasikan konsep
dan definisi aktiviti Pendidikan Seni Visual, konsep KBSR dan teori        pembelajaran.
Bagi melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV, anda seharusnya
boleh memahami dengan jelas aspek merancang aktiviti dalam bidang Menggambar
untuk melaksanakan pengajaran Pendidikan Seni Visual dan pengendalian berkaitan
dengan hasil kerja murid.


3.1 Hasil Pembelajaran
   3.1.1     Merancang    dan  menyediakan  persediaan    pengajaran        dan
           pembelajaran tahunan dan harian dalam bidang Menggambar;
   3.1.2     Menyediakan bahan bantu mengajar atau sumber pengajaran dan
           pembelajaran berkaiatan dengan aktiviti pembelajaran;
   3.1.3     Menerangkan konsep pedagogi (pendekatan, strategi, kaedah dan
           teknik);
   3.1.4     Mengaplikasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)          dalam
           proses penghasilan karya Menggambar; dan

   3.1.5     Mengenalpasti prinsip, konsep, definisi dan pengetahuan serta
           kemahiran dalam bidang Menggambar.
                       62
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan3.2 Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul
         Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Bidang Menggambar
       Rancangan Pengajaran                Rancangan Pengajaran
             Tahunan                      Harian             Alat dan Bahan              Jenis Aktiviti


               Pedagogi
                                    ICT                      Asas Menggambar
                    - Konsep, definisi, prinsip dan
                        kemahiran
3.3 Kandungan      MERANCANG PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
           BIDANG MENGGAMBAR


3.3.1             Merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Perancangan          Bidang Menggambar dengan    mengaplikasikan konsep PSV,
               konsep KBSR dan teori pembelajaran dalam rancangan tahunan
               dan harian. (rujuk Bahagian Perkembangan Kurikulum).
3.3.2             Bertanggungjawab ke atas penyediaan alat dan bahan yang
Alat dan Bahan        sesuai dengan pengajaran dan pembelajaran untuk menjalankan
               aktiviti dalam bidang menggambar.


                        63
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                  Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
3.3.3             Mengenal pasti teknik-teknik yang sesuai untuk menjalankan
Teknik            aktiviti dalam bidang menggambar.
3.3.4             Mengenal pasti jenis-jenis tema dan subjek
Hal Benda
3.3.5             Mengenal pasti jenis-jenis aktiviti dalam bidang menggambar
Jenis Aktiviti        mengikut tahap kemahiran murid.
3.3.6             Mengenal pasti jenis pendekatan, menyesuaikan penggunaan
Pedagogi           strategi  dan  mengaplikasikan  kaedah    serta   teknik    dalam
               melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
3.3.7             Mengenal pasti dan mengaplikasikan perisian ICT yang sesuai
ICT              untuk menghasilkan karya seni digital
3.4    Kepentingan Perancangan dan Persediaan Mengajar
Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan seni Visual (PSV)
perlu berpusatkan murid dengan menjalankan aktiviti-aktiviti interaksi lisan yang
dapat merangsangkan pemikiran dan daya imaginasi murid serta dapat
membina keyakinan diri untuk berkomunikasi secara rasional dan logik. Aktiviti
pembelajaran PSV yang dirancang mestilah sesuai dengan minat, keperluan
dan kebolehan murid untuk mengembangkan daya kreatif dan menajamkan
persepsi serta ekspresi. Perancangan merupakan panduan kepada guru
Pendidikan seni Visual untuk melaksanakan pengajaran dengan lebih sempurna
dan berkesan. Perancangan juga merupakan panduan kepada guru-guru PSV
untuk mengambil perhatian kepada aspek-aspek yang berikut:
   (a) Rancangan pengajaran
   (b) Persediaan guru dan murid
   (c) Kaedah pengajaran
   (d) Pengelolaan pengajaran
   (e) Teknik penyoalan
   (f) Penyertaan murid
   (g) Penerapan nilai estetik dan etika
   (h) Penerapan nilai murni dan kemahiran berfikir
   (i) Penilaian kemajuan murid


                         64
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                   Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan3.5    Tujuan Perancangan Pengajaran
Tujuan membuat perancangan pengajaran adalah supaya guru dapat membuat
persediaan yang rapi agar dapat meningkatkan pengajaran dan pembelajaran
dengan memberi tumpuan kepada aspek seperti :
     Perkembangan pengajaran yang beperingkat mengikut urutan;
     Kesinambungan rancangan pengajaran
     Kesinambungan jenis bidang dan aktiviti;
     Perkembangan daya kreatif murid;
     Kepelbagaian dan kesesuaian alat dan bahan;
     Pelaksanaan aktiviti individu dan kumpulan; dan
     Pelaksanaan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.


3.6    Definisi


     Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan ialah dokumen yang
     mengandungi         minggu/tarikh,   kandungan/kemahiran,      jam     interaksi
     pelaksanaannya dan catatan berdasarkan Proforma.
     Rancangan        Pengajaran   dan   Pembelajaran   Harian     ialah   dokumen
     perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran
     harian    dan    mingguan   tertentu  yang  mengandungi     tarikh   dan    hari,
     unit/kumpulan, masa mata pelajaran/tajuk, kandungan/kemahiran, hasil
     pembelajaran, strategi dan refleksi/catatan.
     Pengajaran dan Pembelajaran merujuk kepada proses perkembangan
     pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan pelajar.
                          65
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                 Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
 3.7 CONTOH : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
          KBSR TAHUN 2 ( MENGGAMBAR )


   BIDANG                  HASIL PELAJARAN              CADANGAN AKTIVITI

Menggambar         Menggambar                        Cadangan teknik
                                           seperti:
              Aras 1                          a. stensilan
                                           b. kolaj
                 a) Mengetahui dan mengenalpasti alat, bahan,     c. gurisan
                  dan teknik dalam asas menggambar         d. lukisan
                  berdasarkan beberapa eksperimen.         e. gosokan
                 b) Menyedari wujudnya rupa asas geometri di     f. capan
                  persekitaran.                   g. catan
                                           h. resis
              Aras 2                           i. cetakan
                a) Menghasilkan gambar dengan memanipulasi
                  bahan yang berasaskan air, minyak, dan
                  bahan kering.

              Aras 3
                a) Menghasilkan gambar dengan menggunakan
                  pelbagai bahan serta teknik setelah membuat
                  pemerhatian.
                b) Menyata dan mempamerkan hasil kerja
                  sendiri.
                c) Mengumpul hasil kerja.
                          66
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                     Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan 3.8 CONTOH : RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6
               2010
MINGGU        BIDANG/TAJUK      HASIL PEMBELAJARAN            OBJEKTIF            CATATAN

                                       Pada akhir pembelajaran
  1     Menggambar          Aras 1              murid dapat :
                      1. Menggambar dengan
03.01.10   Tajuk: Gambar Negatif dan    memberi penekanan       1. Membuat lakaran
  -     Positif             kepada konsep perspektif     gambar.
07.01.10   (Aktiviti Lukisan)        dan kadar banding.
                                       2. Mewarna bahagian
                      Aras 2               objek dengan hitam
                      1. Mencari sumber rujukan      untuk menimbulkan
                        sebagai pencetus idea      kesan negatif.
                        untuk menggambar.
                                       3. Mewarna bahagian latar
                      Aras 3               dengan warna hitam
                      1. Menggambar dengan        untuk menimbulkan
                        menampakkan perspektif      kesan negatif.
                        dan kadar banding.
                                       4. Menyatakan perasaan
                                        diri terhadap kegiata
                                        yang dijalankan.

  2                    Aras 1              Pada akhir pembelajaran
       Membuat Corak Dan       1. Menggunakan bahan,      murid dapat :
10.01.10   Rekaan              teknik dan corak yang
  -                     sesuai untuk menghiasi    1. Mengetahui konsep
14.01.10   Tajuk: Corak           permukaan 2D dan objek      lipatan secara simetri.
       (Aktiviti lipatan        3D)
       dan guntingan)                         2. Menghasilkan corak dan
                      Aras 2               rekaan secara simetri.
                      1. Mengolah motif
                        berdasarkan objek alam    3. Mengunting hasil lipatan
                        bagi menghasilkan corak     yang telah dibuat
                        dan rekaan.

                      Aras 3
                      1. Menguasai beberapa
                        kemahiran, kawalan,
                        tatacara dan disiplin kerja
                        dalam menghasilkan
                        corak dan rekaan.
  3
       Membentuk dan Membuat     Aras 1              Pada akhir pembelajaran
15.01.10   Membina            1. Menggunakan asas seni     murid dapat :
  -     Tajuk : Mobail Kasih Sayang   reka dalam membentuk
19.01.10   (Aktiviti mobail)        dan membuat binaan      1. Melukis dan memotong
                        yang kompleks.          lakaran bentuk hati.
                      Aras 2
                      1. Mengetahui bahasa seni    2. Mengantung bentuk-
                        visual yang berkaitan      bentuk hati pada
                        hasil kerja 3D.         penyangkut baju untuk
                                        dijadikan mobail.
                      Aras 3
                      1. Membuat beg kertas      3. Menghargai hasil kerja
                        menggunakan pelbagai       sendiri dan rakan.
                        alat, bahan, teknik,
                        struktur dan hiasan
                        mengikut tatacara secara
                        kreatif.
                      2. Membuat penyataan
                        perasaan tentang hasil
                        kerja dengan rakan
                        secara kreatif.

                          67
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                       Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
  4     Mengenal Kraf Tradisional    Aras 1              Pada akhir pembelajaran
       Tajuk: Kelarai          1. Mengetahui istilah dalam   murid dapat :
22.01.10   (Aktiviti anyaman)         kraf tradisional.
  -                                      1. Menghasilkan anyaman
26.01.10                    Aras 2               tikar dengan kelarai
                        1. Mengaplikasikan Asas       mengikut kreativiti murid-
                         Seni Reka dalam         murid.
                         penghasilan kraf
                         tradisio           2. Menghargai hasil kerja
                                          sendiri dan rakan.
                        Aras 3
                        1. Membuat penyataan
                         perasaan tentang hasil
                         kerja dengan rakan
                         secara kreatif.

                        Aras 1
  5     Menggambar            1. Menggambar dengan       Pada akhir pembelajaran
                         memberi penekanan       murid dapat :
29.01.10   Tajuk: Corak cetakan        kepada konsep perspektif
  -     (Aktiviti cetakan)         dan kadar banding.      1.Melakar dan memotong
02.02.10                                    permukaan ubi kentang
                        Aras 2              mengikut bentuk yang
                        1. Mencari sumber rujukan    dikehendaki.
                         sebagai pencetus idea
                         untuk menggambar.
                                        2. Menghargai hasil kerja
                        Aras 3               sendiri dan rakan.
                        1. Menggambar dengan
                         menampakkan perspektif
                         dan kadar banding.


  6     Membuat Corak Dan        Aras 1              Pada akhir pembelajaran
       Rekaan              1. Menggunakan bahan,      murid dapat :
05.02.10                     teknik dan corak yang
  -     Tajuk: Bunga Tulip         sesuai untuk menghiasi    1. Melakar dan menebuk
09.02.10   ( Aktiviti cetakan atau capan)   permukaan 2D dan objek      gambar bunga tulip.
                         3D)
                                        2. Membuat garisan grid di
                        Aras 2               atas kertas lukisan.
                        1. Mengolah motif
                         berdasarkan objek alam
                         bagi menghasilkan corak    3. Menerap motif ke atas
                         dan rekaan.           kertas lukisan dengan
                                          menggunakan plat yang
                        Aras 3               telah dibuat.
                        1. Menguasai beberapa
                         kemahiran, kawalan,      4. Menghargai hasil kerja
                         tatacara dan disiplin kerja   sendiri dan rakan.
                         dalam menghasilkan
                         corak dan rekaan.


  7     Membentuk dan Membuat      Aras 1              Pada akhir pembelajaran
       Membina             1. Menggunakan asas seni     murid dapat :
12.02.10                     reka dalam membentuk
  -     Tajuk: Bekas Serbaguna       dan membuat binaan      1. Menghasilkan bekas
16.02.10   (Aktiviti lipatan dan        yang kompleks.          serbaguna dengan
       guntingan)                              menggunakan teknik
                        Aras 2               pembungkusan.
                        1. Mengetahui bahasa seni
                         visual yang berkaitan     2. Menghargai hasil kerja
                         hasil kerja 3D.         sendiri dan rakan.                           68
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                     Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
                       Aras 3
                       1. Membuat bekas
                         serbaguna
                         menggunakan pelbagai
                         alat, bahan, teknik,
                         struktur dan hiasan
                         mengikut tatacara secara
                         kreatif.
                       2. Membuat penyataan
                         perasaan tentang hasil
                         kerja dengan rakan
                         secara kreatif.

                       Aras 1
  8     Mengenal Kraf Tradisional    1. Mengetahui istilah dalam  Pada akhir pembelajaran
                         kraf tradisional.     murid dapat :
 19.02.10   Tajuk: Kelarai
   -    (Aktiviti anyaman)       Aras 2            1. Menghasilkan anyaman
 23.02.10                   1. Mengaplikasikan Asas     tikar dengan kelarai
                         Seni Reka dalam        mengikut kreativiti murid-
                         penghasilan kraf       murid.
                         tradisio
                                      2. Menghargai hasil kerja
                       Aras 3              sendiri dan rakan.
                       1. Membuat penyataan
                         perasaan tentang hasil
                         kerja dengan rakan
                         secara kreatif.

  9

 26.02.10
   -
 23.02.10

  10     Menggambar           Aras 1            Pada akhir pembelajaran
                       1. Memilih, meniru,      murid dapat :
 05.03.10   Tajuk: Bentuk Geometri       memadan dan menyusun
   -    (Aktiviti ton warna)        gambar untuk        1. Meningkatkan kemahiran
 09.03.10                    menghasilkan satu       Mengikut ton atau arah
                         komposisi.          cahaya.

                       Aras 2            2. Menghasilkan lakaran
                       1. Mencari sumber rujukan    dan kesan anatikal gelap
                         sebagai pencetus idea     dan cerah.
                         untuk menggambar.

                       Aras 3
                       1. Menghargai sumbangan
                         pelukis tempatan.
  11     Membuat Corak Dan        Aras 1            Pada akhir pembelajaran
       Rekaan             1. Memadankan beberapa    murid dapat :
 19.03.10                    jenis rekaan corak dan
   -    Tajuk : Sapu Tangan        kesesuaiannya dalam    1. Melatih diri untuk bekerja
23.03.10   (Aktiviti ikatan dan celupan)   rekaan.            dengan lebih tekun,
                                        teratur dan cermat.
                          69
  PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                      Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan                        Aras 2              2. Menimbulkan rasa
                        1. Mengolah motif          seronolk dalam menjalan
                         berdasarkan objek alam      kegiatan.
                         dan objek buatan
                         manusia bagi
                         menghsilkan corak dan
                         rekaan.

                        Aras 3
                        1. Menguasai beberapa
                         kemahiran, kawalan,
                         tatacara dan disiplin kerja
                         alam menghasilkan corak
                         dan rekaan.

                        Aras 1              Pada akhir pembelajaran
  12     Membentuk dan Membuat      1. Menggunakan asas seni     murid dapat :
        Membina              reka dalam membentuk
26 .03.10                     dan membuat binaan      1. Melatih diri untuk bekerja
   -     Tajuk: Burung           yang kompleks.          dengan lebih tekun,
30.03.10    (Aktiviti origami)                         teratur dan cermat.
                        Aras 2
                        1. Mengetahui bahasa seni    2. Menimbulkan rasa
                         visual yang berkaitan      seronolk dalam menjalan
                         hasil kerja 3D.         kegiatan.

                        Aras 3
                        1. Membuat penyataan
                         perasaan tentang hasil
                         kerja dengan rakan


  13     Membentuk dan Membuat      Aras 1              Pada akhir pembelajaran
        Binaan             1. Mengetahui dan        murid dapat :
 02.04.10                     meneroka kegunaan
   -     Tajuk: Hiasan Dinding       bahan kutipan dan objek    1. Mempelbagaikan serta
 06.04.10   (Aktiviti tampalan, Guntingan   alam.              memanipulasikan bahan
        bahan-bahan terbuang)                        terbuang dalam
                        Aras 2               menghasilkan hiasan
                        1. Membentuk dan          dinding.
                         membuat binaan
                         menggunakan bahan       2. Meningkatkan koordinasi
                         terbuang dengan teknik      mata dan tangan.
                         tampalan serta
                         guntingan.          3. Menghasilkan hiasan
                                          dinding secara kreatif.
                        Aras 3
                        1. Membuat penyataan       4. Berbangga dengan hasil
                         secara lisan tentang hasil    kerja sendiri.
                         kerja sendiri dan rakan.

                        Aras 1
  M14     Menggambar           1. Memerhati tayangan      Pada akhir pembelajaran
                         mengenai cerita makhluk    murid dapat :
 09.04.10   Tajuk : Makhluk Asing       asing.
   -     (Aktiviti catan)                         1. Menggambarkan secara
 13.04.10                   Aras 2               lisan tentang makhluk
                        1. Meniru dan melakar        asing yang telah
                         gambar untuk           ditayangkan oleh guru.
                         menghasilkan satu
                         komposisi.          2. Membuat lakaran secara
                                          spontan berdasarkan
                        Aras 3               pemerhatian.
                        1. Mewarna lakaran
                         makhluk asing dengan     3. Mewarna lakaran
                         teknik catan.          makhluk asing.


                           70
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                   Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
 M15     Membuat Corak dan     Aras 2              Pada akhir pembelajaran
       Rekaan          1. Mengolah motif        murid dapat :
16.04.10                 berdasarkan objek alam
  -    Tajuk: Rama-rama       bagi menghasilkan corak    1. Mengetahui konsep
13.04.10   (Aktiviti lipatan dan    dan rekaan.           lipatan secara simetri.
       guntingan)
                    Aras 3              2. Menghasilkan corak dan
                    1. Menguasai beberapa        rekaan secara simetri.
                     kemahiran, kawalan,
                     tatacara dan disiplin kerja  3. Mengunting hasil lipatan
                     dalam menghasilkan        yang telah dibuat.
                     corak dan rekaan.


 M16

23.04.10
  -
27.04.10

 M17     Membentuk dan Membuat   Aras 1              Pada akhir pembelajaran
       Binaan          1. Menggunakan asas seni     murid dapat :
30.04.10                 reka dalam membentuk
  -    Tajuk: Beg Kertas      dan membuat binaan      1. Menghasilkan beg kertas
04.05.10   (Aktiviti pembungkusan)   yang kompleks.          melalui teknik
                                      pembungkusan.
                    Aras 2
                    1. Mengetahui bahasa seni    2. Menghargai hasil kerja
                     visual yang berkaitan      sendiri dan rakan.
                     hasil kerja 3D.

                    Aras 3
                    1. Membuat beg kertas
                     menggunakan pelbagai
                     alat, bahan, teknik,
                     struktur dan hiasan
                     mengikut tatacara secara
                     kreatif.
                    2. Membuat penyataan
                     perasaan tentang hasil
                     kerja dengan rakan
                     secara kreatif.


 M18     Membentuk dan Membuat   Aras 1              Pada akhir pembelajaran
       Membina          1. Menggunakan asas seni     murid dapat :
07.05.10                 reka dalam membentuk
  -    Tajuk: Beg Kertas      dan membuat binaan      1. Menghasilkan beg kertas
11.05.10   (Aktiviti pembungkusan)   yang kompleks.          melalui teknik
                                      pembungkusan.
                    Aras 2
                    1. Mengetahui bahasa seni    2. Menghargai hasil kerja
                     visual yang berkaitan      sendiri dan rakan.
                     hasil kerja 3D.

                    Aras 3
                    1. Membuat beg kertas
                     menggunakan pelbagai
                     alat, bahan, teknik,
                     struktur dan hiasan
                     mengikut tatacara secara
                     kreatif.
                    2. Membuat penyataan
                     perasaan tentang hasil
                     kerja dengan rakan
                     secara kreatif.

                       71
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                    Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
 M19

 14.05.10
   -
 18.05.10

 M20

 21.05.10
   -
 25.05.10
 M21     Mengenal Kraf Tradisional  Aras 1             Pada akhir pembelajaran
                     1. Mengetahui istilah dalam   murid dapat :
       Tajuk: Kuda Kepang       kraf tradisional.
       (Aktiviti lakaran dan                    1. Meningkatkan kemahiran
04.06.10   guntuingan)         Aras 2               dalam membina sesuatu
  -                   1. Mengaplikasikan Asas      alat permainan.
08.04.10                   Seni Reka dalam
                       penghasilan kraf       2. Menari dengan kuda
                       tradisional.          kepang.
                     2. Membuat lakaran bentuk
                       kuda.            3. Menghasilkan kuda
                                       kepang sebagai alat
                     Aras 3               permainan.
                     1. Mengunting lakaran yang
                       telah dihasilkan.      4. Berbangga dengan hasil
                     2. Menghasilkan kraf        kerja sendiri dan rakan.
                       tradisional dengan
                       menguasai kemahiran
                       penggunaan alat dan
                       teknik.


 M22     Menggambar         Aras 1             Pada akhir pembelajaran
                     1. Menggambar dan        murid dapat :
       Tajuk: Keindahan Alam     menggunakan pelbagai
 11.06.10
       (Aktiviti resis)        bahan teknik melalui     1. Memahami konsep resis.
  -                    penerokaan.
15.06.10                                 2. Meningkatkan kemahiran
                     Aras 2               mengolah warna.
                     1. Memilih dan
                       menggunakan alat,      3. Menerapkan nilai
                       bahan dan teknik yang      mencintai alam.
                       sesuai dengan
                       penghasilan gambar.     4. Menyatakan perasaan diri
                                       terhadap kegiatan yang
                     Aras 3               dijalankan.
                     1. Menghasilkan gambar
                       dengan menggunakan
                       pelbagai alat, bahan dan
                       teknik secara kreatif
                       melalui penerokaan.
                     2. Membuat penyataan
                       secara lisan tentang hasil
                       kerja sendiri dan rakan.
                         72
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                      Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
 M23     Membuat Corak dan        Aras 2             Pada akhir pembelajaran
       Rekaan             1.Mengolah motif        murid dapat :
18.06.10                    berdasarkan ojek alam
  -    Tajuk: Kuda Kepang        dan objek buatan       1. Melatih diri untuk bekerja
22.06.10   (Aktiviti cetakan bermotifkan   manusia bagi           dengan lebih tekun, teratur
       kulit haiwan)           menghasilkan corak dan      dan cermat.
                        rekaan.
                                       2. Menghias kuda kepang
                       Aras 3               dengan corak yang
                       1. Menghasilkan corak       dihasilkan.
                        dengan menggunakan
                        warna yang sesuai.      3. Menimbulkan rasa
                                       seronolk dalam menjalan
                                       kegiatan.


 M24     Membentuk dan Membuat      Aras 1             Pada akhir pembelajaran
       Binaan             1. Mengetahui dan        murid dapat :
25.06.10                    meneroka kegunaan
  -    Tajuk: Hiasan Dinding       bahan kutipan dan objek   1. Mempelbagaikan serta
29.06.10   (Kaedah tampalan,         alam.              memanipulasikan bahan
       Guntingan bahan-bahan                       terbuang dalam
       terbuang)            Aras 2               menghasilkan hiasan
                       1. Membentuk dan          dinding.
                        membuat binaan
                        menggunakan bahan      2. Meningkatkan koordinasi
                        terbuang dengan teknik     mata dan tangan.
                        tampalan serta
                        guntingan.          3. Menghasilkan hiasan
                                        dinding secara kreatif.
                       Aras 3
                       1. Membuat penyataan      4. Berbangga dengan hasil
                        secara lisan tentang hasil   kerja sendiri.
                        kerja sendiri dan rakan.


 M25     Mengenal Kraf Tradisional    Aras 1             Pada akhir pembelajaran
                       1. Mengaplikasikan asas     murid dapat :
02.07.10   Tajuk: Labu Sayong         seni reka dalam
  -    (Mengenal kraf tradisional     penghasilan tembikar.    1. Meningkatkan kemahiran
06.07.10   menggunakan kaedah                         dan pengetahuan tentang
       picitan)                              tembikar.

                       Aras 2             2. Membentuk tembikar
                       1. Menghasilkan kraf        melalui proses lingkaran
                        tradisional menggunakan     dan picitan.
                        plastesin dengan
                        mengikut proses       3. Menghasilkan labu sayong
                        sebenar.            secara kreatif.

                       Aras 3             4. Berbangga dengan hasil
                       1. Menghasilkan kraf        kerja sendiri.
                        tradisional dengan
                        menguasai kemahiran
                        penggunaan bahan dan
                        teknik.
                       2. Membuat penyataan
                        secara lisan tentang hasil
                        kerja sendiri dan rakan.
                           73
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                    Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan                                    Pada akhir pembelajaran
 M26     Menggambar          Aras 1            murid dapat :
                      1. Memilih, meniru,
09.07.10   Tajuk: Kampung Saya       memadan dan menyusun   1. Meningkatkan kemahiran
  -    (Menggambar           gambar untuk         memotong dan
13.07.10   menggunakan Aktiviti kolaj)   menghasilkan satu      menyususn.
                       komposisi.
                                    2. Menyedari bahawa kolaj
                      Aras 2             dapa menimbulkan
                      1. Mencari sumber rujukan    permukaan yang timbul.
                       sebagai pencetus idea
                       untuk menggambar.     3. Menghasilkan kolaj
                                    kampung saya daripada
                      Aras 3            pelbagai bahan kekacang.
                      1. Menghargai sumbangan
                       pelukis tempatan.


 M27     Membuat Corak Dan       Aras 1            Pada akhir pembelajaran
       Rekaan            1. Memadankan beberapa    murid dapat :
16.07.10                   jenis rekaan corak dan
  -    Tajuk: Hiasan dinding      kesesuaiannya dalam    1. Membuat corak dengan
20.07.10   (Membentuk dan membuat      rekaan.           menyilang benang pada
       binaan dengan aktiviti                    nombor yang sama pada
       filiografi)          Aras 2             arah yang bertentangan.
                      1. Mengolah motif
                       berdasarkan objek alam  2. Meningkatkan kemahiran
                       dan objek buatan       mengira.
                       manusia bagi
                       menghsilkan corak dan   3. Menghasilkan filiografi
                       rekaan.           secara kreatif.

                      Aras 3
                      1. Menguasai beberapa
                       kemahiran, kawalan,
                       tatacara dan disiplin
                      kerja
                       alam menghasilkan
                      corak
                       dan rekaan.

 M28

23.07.10
  -
27.07.10


 M30     Mengenal Kraf Tradisional   Aras 1            Pada akhir pembelajaran
                      1. Melihat dan memerhati   murid dapat :
06.08.10   Tajuk: Keris           gambar pelbagai jenis
  -     (Mengenal kraf tradisional   keris dan bahagiannya.  1. Mengetahui bahagian-
10.08.10   dengan aktiviti melukis,                   bahagian yang terdapat
       menggunting dan        Aras 2             pada keris.
       mencantum.)          1. Membuat model keris
                       dengan menggunakan    2. Memahami cara
                       elephant kad. (melukis,   menghasilkan keris
                       menggunting dan       dengan menggunakan
                       mencantuma)         bahan gantian.

                      Aras 3            3. Menghargai keris sebagai
                      1. Mewarnakan keris       bahan warisan Melayu.
                       dengan menggunakan
                       warna pilihan sendiri
                       (krayon dan warna
                       poster)


                          74
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                    Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
  M31    Mengenal Kraf Tradisional   Aras 1            Pada akhir pembelajaran
                      1. Melihat dan memerhati   murid dapat :
 13.08.10   Tajuk: Keris           gambar pelbagai jenis
   -     (Mengenal kraf tradisional   keris dan bahagiannya.  1. Mengetahui bahagian-
 17.08.10   dengan aktiviti melukis,                   bahagian yang terdapat
       menggunting dan        Aras 2             pada keris.
       mencantum.)          1. Membuat model keris
                        dengan menggunakan    2. Memahami cara
                        elephant kad. (melukis,   menghasilkan keris
                        menggunting dan       dengan menggunakan
                        mencantuma)         bahan gantian.

                      Aras 3            3. Menghargai keris sebagai
                      1. Mewarnakan keris       bahan warisan Melayu.
                        dengan menggunakan
                        warna pilihan sendiri
                       (krayon dan warna
                       poster)
  M32

 27.08.10
   -
 31.08.10


  M33

 03.09.10
   -
 07.09.10


  M34

 10.09.10
   -
 14.09.10


  M35    Menggambar          Aras 1            Pada akhir pembelajaran
                      1. Memilih dan melakar    murid dapat :
 17.09.10   Tajuk: Hidupan Laut        hidupan laut.
   -    ( Menggambarkan dengan    Aras 2            1. Menghargi alam sekitar.
21.09.10   aktiviti mozek)        1. Membuat aktiviti mozek
                        dengan bimbingan guru   2. Menyusun dan
                        tentang teknik susunan.   memanipulasi bahan
                                      kreatif.
                      Aras 3
                      1. Membuat mounting
                        secara mozek pada
                        gambar yang telah
                        disiapkan.
                          75
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                    Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
 M36     Membuat Corak dan       Aras 1            Pada akhir pembelajaran
       Rekaan            1. Mengetahu konsep     murid dapat :
24.09.10                   gabungan lipatan dan
  -    Tajuk: Kertas Pembalut      gosokan menghasilkan   1. Menghasilkan tona warna
28.09.10   Hadiah              tona warna yang       yang menarik hasil
       (Membuat rekaan corak      menarik.           gabungan beberapa
       dengan aktiviti lipatan dan                  warna.
       gosok warna air)       Aras 2
                      1. Menggunakan gabungan   2. Meningkatkan kemahiran
                       warna yang sesuai      menggunakan campuran
                      untuk              warna untuk menghasilkan
                       menghasilkan tona      tona warna yang menarik.
                       warna.

                      Aras 3
                      2. Menghasilkan corak
                       bunga yang menarik.


 M37     Membentuk dan Membuat     Aras 1            Pada akhir pembelajaran
       Binaan            1. Memilih bahan yang    murid dapat :
01.10.10                   sesuai seperti kotak.
  -    Tajuk: Kereta Mainan                    1. Mempertingkatkan
05.10.10   (Membentuk dan membuat    Aras 2             kemahiran memilih dan
       binaan dengan aktiviti    1. Menyusun dan membina     menggunakan alat ,
       susunan dan cantuman)      model kereta.        bahan, teknik serta proses
                                      membuat model kereta.
                      Aras 3
                      1. Menghias dan menampal   2. Membuat model kompleks
                      kertas warna pada kereta.    dengan menggunakan
                                      pelbagai alat.


 M38     Membentuk dan Membuat     Aras 1            Pada akhir pembelajaran
       Binaan            1. Memilih bahan yang    murid dapat :
08.10.10                   sesuai seperti kotak.
  -    Tajuk: Kereta Mainan                    1. Mempertingkatkan
12.10.10   (Membentuk dan membuat    Aras 2             kemahiran memilih dan
       binaan dengan aktiviti    1. Menyusun dan membina     menggunakan alat ,
       susunan dan cantuman)      model kereta.        bahan, teknik serta proses
                                      membuat model kereta.
                      Aras 3
                      1. Menghias dan menampal   2. Membuat model kompleks
                      kertas warna pada kereta.    dengan menggunakan
                                      pelbagai alat.

 M39     Mengenal Kraf Tradisional                 Pada akhir pembelajaran
                      Aras 1            murid dapat :
15.10.10   Tajuk: Ragam Hias Wau     1. Melihat dan memerhati
  -    Bulan              bentuk wau bulan.     1. Menyatakan bentuk wau
19.10.10   (alat permainan wau bulan).                  bulan dan ragam hiasnya.

                      Aras 2            2. Memahami teknik lipatan
                      1. Melipat, menekap dan     dan guntingan dapat
                       menggunting kertas      menghasilkan corak yang
                       warna.            simetri.

                      Aras 3            3. Menghargai kraf
                      1. Menyusun dan         tradisional.
                       menampal hasil corak ke
                       atas permukaan rupa
                       wau bulan.
                          76
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                    Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
 M40     Mengenal Kraf Tradisional   Aras 1            Pada akhir pembelajaran
                      1. Melihat dan memerhati   murid dapat :
22.10.10   Tajuk: Ragam Hias Wau      bentuk wau bulan.
  -    Bulan                           1. Menyatakan bentuk wau
26.10.10   (alat permainan wau bulan.  Aras 2             bulan dan ragam hiasnya.
                      1. Melipat, menekap dan
                       menggunting kertas    2. Memahami teknik lipatan
                       warna.            dan guntingan dapat
                                      menghasilkan corak yang
                      Aras 3             simetri.
                      1. Menyusun dan
                       menampal hasil corak ke  3. Menghargai kraf
                       atas permukaan rupa     tradisional.
                       wau bulan.

 M41

29.10.10
  -
02.10.10

 M42

05.10.10
  -
09.10.10

 M43

12.11.10
  -
16.11.10 Disediakan oleh,                                Disemak oleh,

 .......................................                    ...................................
 (nama guru)                                   (nama panatia)

 Guru PSV Tahun 6.                               Ketua Panitia PSV.
                         77
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                     Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan            3.9 CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN              : PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN                   : 6 Amin

BIDANG                  : MENGGAMBAR

AKTIVITI                 : Menghasilkan jalinan melalui teknik Frottage (gosokan)
                      dengan menggunakan perisian Adobe Photoshop

TAJUK                   : Buah-buahan – Persepsi Visual Unsur Seni - Jalinan

MASA                   : 60 Minit

OBJEKTIF PENGAJARAN : Guru dapat mendedahkan teknik frottage untuk
           menghasilkan gubahan buah-buahan tempatan dengan
           menggunakan perisian Adobe Photoshop.

HASIL PEMBELAJARAN            : Pada akhir pelajaran murid dapat:
                       meneroka bahan yang mempunyai kesan jalinan;
                       menceritakan proses untuk mendapat kesan jalianan;
                       menghasilkan kesan frottage pada kertas; dan
                       memilih dan mengaplikasikan jalinan untuk menghasilkan
                       gubahan buah-buahan dengan mengaplikasikan ICT.

PENERAPAN NILAI            :  Menghargai ciptaan Ilahi dan keindahan alam.

KEMAHIRAN BERFIKIR : Membanding beza kesan jalinan, berfikiran kreatif dan kritis

KEPERLUAN               : Alat   : Pensil, pensil warna, krayon, oil pastel, gunting,
                          set komputer dan perisian Adobe Photoshop.

                     Bahan : Gam, Kertas lukisan

                     Rujukan: Huraian SukatanPelajaran, Buku sumber
                          Guru, Pendidikan Seni Visual KBSR, contoh-
                          contoh jalinan sentuh dan jalinan tampak.

PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid telah didedahkan dengan unsur seni garisan.

PROSEDUR :         1. Guru menentukan aras pembelajaran dan pengajaran.
              2. Guru merancang pengajaran dengan menerapkan strategi Kemahiran
               Berfikir -Kritis dan Kreatif, Teori Kecerdasan pelbagai, Pembelajaran
               Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri dan Pembelajaran
               Kontekstual.
              3. Memulakan pelajaran dengan menjalankan set induksi.
              4. Menunjukkan contoh-contoh berbagai jenis jalinan.
              5. Menunjuk cara menghasilkan jalinan dengan menggunakan perisian
               Adobe Photoshop.
              6. Menghasilkan gubahan buah-buahan.
              7. Pelajaran diakhiri dengan sesi apresiasi dan refleksi.
              8. Penutup Sosial atau Penutup Kognitif.

                            78
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                    Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
  BUTIRAN KEGIATAN           HASIL PEMBELAJARAN           STRATEGI PENGAJARAN


Aktiviti 1 (set orientasi)      Aras 1
                   Murid mengetahui kesan-kesan      Pembelajaran Kontekstual
1. Guru menunjukkan          jalinan yang terdapat pada
  beberapa jenis buah        permukaan buah.
  yang mempunyai
  berlainan jalinan.                            Kemahiran Berfikir
2. Guru dan murid                              – Menjana idea
  berbincang mengenai
  jenis-jenis jalinan.
3. Perbincangan tentang
  ciri-ciri jalinan sentuh
  dan jalinan tampak.
4. Jalinan boleh didapati                          http://textures.forrest.cz/
  dari sumber alam                             http://astronomy.swin.edu.au/~
  ciptaan Ilahi dan objek                          pbouke/texture/
  buatan manusia.                              http://www.grsites.com/textures/
5. Guru memberi definisi                           http://www.grsites.com/textures/
  Jalinan.             Murid dapat membezakan ciri-      red009.shtml
6. Guru menunjuk contoh        ciri jalinan sentuh dengan jalinan
  hasil siap.            tampak.


Aktiviti 2 (set peralihan)      Aras 2                 Kemahiran Intrapersonal

 1.Guru menunjukan alat        Murid dapat memahami alat dan
  dan bahan yang          bahan yang sesuai untuk
  diperlukan untuk         menghasilkan kesan-kesan
  menghasilkan kesan        jalinan.
  jalinan.
 2.Guru menunjukcara         Murid memahami proses untuk
  untuk mendapatkan         menghasilkan gubahan dengan
  kesan-kesan jalinan        menggunakan teknik frottage.
  melalui teknik
  frotage.
 3. Guru menerangkan              LANGKAH 1
  aktiviti ini dijalankan
  dengan
  menggunakan
  perisian                  LANGKAH 2
   Adobe Photoshop.
 4. Guru memilih murid
  secara rawak untuk
  menjalankan sesi              LANGKAH 3
  latihan.
                         79
 PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                    Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
 Aktiviti 3              Aras 3.                Pembelajaran Akses Kendiri
                                       - bertanggung jawab ke atas
 1. Guru memerhati murid       Murid menjalankan aktiviti       pembelajaran sendiri untuk
   menjalankan aktiviti       frottage dengan bimbingan guru.    menghasilkan tugasan.
   frottage.
 2. Guru membimbing
   murid yang belum
   mencapai tahap.
 3. Guru membuat
   pengayaan kepada
   murid yang sudah
   mencaoai tahap.
 Sesi Apresiasi dan          Murid berkenaan dapat         Teori Kecerdasan Pelbagai
 Refleksi               menyatakan tentang kekuatan      - Kecerdasan Verbal linguistik
                    dan kelemahan yang terdapat      - Kecerdasan Interpersonal
 Guru memilih beberapa         pada hasil karya mereka.         dan Intrapersonal
 hasilan murid untuk sesi
 perbincangan             Murid yang lain dapat memberi
 - baik, sederhana dan        komen dan menghargai tentang
  kurang mencapai tahap       ilmu dan kemahiran yang
                    diperolehi.
 Guru mempamerkan hasil
 karya murid.

 Guru merumus ketiga-tiga
 kategori hasil kerja murid.
 Penutup - Kognitif          Murid lebih jelas tentang aktiviti   Teori Kecerdasan Pelbagai
 Guru menunjukkan hasil        yang dipelajari.            - Kecerdasan Verbal linguistik
 jalinan yang diperolehi dari                         - Kecerdasan Interpersonal dan
 pelbagai teknik.                                Intrapersonal
 Guru menyatakan fungsi
 aktiviti yang dijalankan.
 - Sosial               Pembelajaran diakhiri dengan
 Guru dan murid            perasaan seronok dan gembira.
 menyanyikan lagu buah-
 buahan tempatan.


Catatan Refleksi :


Rumusan Pensayarah:
                          80
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR            Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan3.10    LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN
     Peringkat Permulaan Pengajaran (Set Orientasi)
Pada peringkat ini strategi digunakan untuk:
 . menarik perhatian murid kepada guru
 . mempastikan murid dalam keadaan bersedia untuk belajar
· mencungkil pengetahuan yang sedia ada pada murid
· mengaitkan pelajaran lepas dengan pelajaran baru
· menarik perhatian dan minat murid pada pelajaran yang akan dijalankan.
     Peringkat Perkembangan Pelajaran (Set Peralihan)
Pada peringkat ini kaedah digunakan untuk:
· menduga kefahaman murid mengenai bahan pelajaran yang dibincangkan
· memastikan penyertaan murid secara aktif dan menyeronokan
· mengekalkan minat murid serta tumpuan perhatian mereka.
. sesi apresiasi dan refleksi untuk memberi peluang kepada murid membicara dan
 memebri pendapat tentang hasil kerja mereka.
. guru merumus ketiga-tiga kategori hasil kerja murid.
     Peringkat Penutup (Set Penilaian)
Boleh dijalankan penutup sosial atau penutup kognitif.
Pada peringkat penutup teknik digunakan untuk:
· membuat rumusan isi penting pelajaran (kognitif).
· menguji kefahaman murid secara menyeluruh (kognitif).
. mengulangi langkah aktiviti (kognitif).
. kepentingan dan kegunaan aktiviti yang dijalankan (kognitif).
. Alat dan bahan yang lain boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti. (kognitif).
. Mengadakan sesi lakonan (sosial).
. Menyanyikan lagu berkaitan dengan aktiviti (sosial).
Pada umumnya turutan menyoal di dalam kelas boleh dijalankan seperti berikut:
. guru mengemukakan soalan kepada murid
. guru memberi masa untuk murid menjawab
. guru boleh tujukan soalan tersebut kepada semua murid di kelas
. guru boleh memanggil murid tertentu menjawab
. guru memberi perhatian kepada jawapan yang dikemukakan dan
 seterusnya ajukan jawapan murid tersebut kepada murid yang lain.


                    81
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR              Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
     Merancang Pengajaran Dan Pembelajaran Bidang
     Membuat Corak Dan Rekaan

4.0    Sinopsis

Tajuk ini meliputi cara merancang pelbagai aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
dalam bidang Membuat Corak dan Rekaan, dengan mengaplikasikan konsep dan
definisi aktiviti Pendidikan Seni Visual, konsep KBSR dan teori      pembelajaran. Bagi
melengkapkan diri anda sebagai guru mata pelajaran PSV, anda seharusnya boleh
memahami dengan jelas aspek merancang aktiviti dalam bidang Membuat Corak
dan Rekaan untuk melaksanakan pengajaran Pendidikan Seni Visual dan
pengendalian berkaitan dengan hasil kerja murid.


4.1    Hasil Pembelajaran

     4.1.1 Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Tahunan dan Harian
           dalam bidang Membuat Corak dan Rekaan;
     4.1.2 Mengaplikasikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam
           proses penghasilan karya Membuat Corak dan Rekaan; dan

     4.1.3 Mengenalpasti prinsip, konsep, definisi dan pengetahuan serta
           kemahiran dalam bidang Membuat Corak dan Rekaan.
                     82
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                  Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan    4.2    Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul


                Merancang pengajaran dan pembelajaran
                 Bidang Membuat Corak dan Rekaan


  RANCANGAN PENGAJARAN                    RANCANGAN PENGAJARAN
     TAHUNAN                           HARIAN

            ALAT DAN BAHAN                MASA


     MOTIF                  AKTIVITI          JENIS SUSUNAN
                     - Corak Terancang
                     - Corak Tidak Tereancang
                     - Corak Tradisional                         REKAAN4.3    Kandungan

Perancangan          Merancang pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran
               Bidang Membuat Corak dan Rekaan dengan mengaplikasikan
               konsep PSV, konsep KBSR dan teori pembelajaran dalam
               rancangan tahunan dan harian. (rujuk Bahagian Perkembangan
               Kurikulum).
Alat dan Bahan        Bertanggungjawab ke atas penyediaan alat dan bahan
               pengajaran dan pembelajaran untuk menjalankan aktiviti.

Teknik            Mengenal pasti teknik-teknik yang sesuai untuk menjalankan
               aktiviti.
Motif             Mengenal pasti jenis-jenis motif.
Jenis Susunan         Mengenal pasti jenis-jenis susunan.
Corak             Dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur dan
Terancang
               dalam susunan tertentu. Motif ini menghasilkan corak yang
               mempunyai pelbagai jenis susunan, termasuk penggunaan
               garisan grid dalam penghasilan corak.

                         83
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                   Menggambar, Membuat Corak dan RekaanCorak Tidak          Dihasilkan secara bebas tanpa mempunyai motif tertentu. Ia
Terancang
               boleh dihasilkan dengan cara seperti merenjis,meniup,mengayak,
               menggolek dan sebagainya.
Corak             Pengihasilan Corak menggunakan motif tradisional. Corak yang
Tradisional
               mempunyai motifnya tersendiri dan mempunyai nama-nama
               tertentu yg berunsur tradisi. Contoh:-   Corak bunga buluh ,
               Corak pucuk rebung, Corak bunga, Kiambang, Bunga Kotak
               Bercampur, Bunga Tumpangan, Bunga Katang Cinta, Bunga
               Topengan, BungaTelepok, Bunga Putu Mangga, bunga Cabang
               (rujuk buku Panduan Khas Pendidikan seni KBSR tahun 6).
Rekaan            - Membuat satu rekaan dari corak yang telah dihasilkan.
4.4    Definisi

     Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Tahunan ialah dokumen yang
     mengandungi         minggu/tarikh,   kandungan/kemahiran,      jam     interaksi
     pelaksanaannya dan catatan berdasarkan Proforma.
     Rancangan        Pengajaran   dan   Pembelajaran   Harian     ialah   dokumen
     perancangan, pelaksanaan dan penilaian pengajaran dan pembelajaran
     harian    dan    mingguan   tertentu  yang  mengandungi     tarikh   dan    hari,
     unit/kumpulan, masa mata pelajaran/tajuk, kandungan/kemahiran, hasil
     pembelajaran, strategi dan refleksi/catatan.
     Pengajaran dan Pembelajaran merujuk kepada proses perkembangan
     pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan pelajar.
                          84
   PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                 Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan       4.5 CONTOH : HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR
              TAHUN LIMA ( MEMBUAT CORAK DAN REKAAN )


   BIDANG                   HASIL PELAJARAN                  CADANGAN
                                                   AKTIVITI

Membuat Corak dan        Membuat corak dan rekaan berdasarkan imaginasi         a. catan
Rekaan              murid secara manual dan berbantukan komputer.         b. lukisan
                                                c. kolaj
                 Aras 1                             d. resis
                  i. Menghasilkan motif berdasarkan penerokaan        e. menghias objek
                    objek alam dan objek buatan manusia.          f. lipatan dan
                  ii. Menghasilkan corak dengan menggunakan motif,      guntingan
                    bahan dan teknik tertentu.               g. menggunakan
                                                perisian komputer
                 Aras 2                             seperti Paintbrush,
                  i. Mengenal pelbagai jenis grid untuk membuat        Photoshop dan
                    corak.                         Microsoft Word
                  ii.   Menyusun motif mengikut grid.

                 Aras 3
                  i. Menggunakan komputer bagi membantu
                     menghasilkan corak.
                  ii. Menghasilkan gubahan corak menggunakan
                     garisan grid yang sesuai.
                  iii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil
                     kerja sendiri dan rakan.
                  iv. Mengumpul dan merekod maklumat serta
                     pengalaman pembelajaran untuk menghasilkan
                     portfolio.
                           85
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                     Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan            4.6    CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN               : PENDIDIKAN SENI VISUAL

TAHUN                   : 4 Cerdas

BIDANG                   : Membuat Corak dan Rekaan

AKTIVITI                  : Menghasilkan corak terancang dengan menggunakan ICT

TAJUK                   : Corak Terancang

MASA                    : 60 Minit

OBJEKTIF PENGAJARAN : Guru dapat mendedahkan teknik menghasilkan corak
           terancang dengan menggunakan perisian komputer.

HASIL PEMBELAJARAN             : Pada akhir pelajaran murid dapat:
                        Mengenal pasti motif untuk menghasilkan corak;
                        menceritakan proses untuk menghasilkan corak dengan
                        menggunakan ICT;
                        menghasilkan corak dengan memilih dan mengaplikasikan
                        ICT.

PENERAPAN NILAI            :  Menghargai corak ciptaan Ilahi dan keindahan alam.

KEMAHIRAN BERFIKIR : Membanding beza corak terancang dengan corak tidak
           terancang, berfikiran kreatif dan kritis

KEPERLUAN               : Alat   : Set komputer dan printer .

                     Bahan : Kerta A4, Kertas lukisan

                     Rujukan: Huraian SukatanPelajaran, Buku sumber
                          Guru, Pendidikan Seni Visual KBSR, contoh-
                          contoh corak terancang dan corak tidak terancang.

PENGETAHUAN SEDIA ADA : Murid telah didedahkan dengan corak tidak sengaja.

PROSEDUR :           1.     Guru menentukan aras pembelajaran dan pengajaran.
                2.     Guru merancang pengajaran dengan menerapkan strategi
                3.     Kemahiran Berfikir - Kritis dan Kreatif, Teori Kecerdasan
                      pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme, Pembelajaran Akses
                      Kendiri dan Pembelajaran Kontekstual.
                4.     Memulakan pelajaran dengan menjalankan set induksi.
                5.     Menunjukkan contoh-contoh berbagai jenis corak.
                6.     Menunjuk cara menghasilkan corak dengan menggunakan
                      perisian komputer.
                7.     Menghasilkan corak terancang ulang sekata.
                8.     Pelajaran diakhiri dengan sesi apresiasi dan refleksi.
                9.     Penutup Sosial atau Penutup Kognitif.
                            86
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                  Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
   BUTIRAN KEGIATAN          HASIL PEMBELAJARAN        STRATEGI PENGAJARAN


Aktiviti 1 (set orientasi)      Aras 1
                   Murid mengetahui kesan-kesan   Pembelajaran Kontekstual
5. Guru menunjukkan          corak yang terdapat pada
   beberapa jenis buah       permukaan buah dan serangga.
   yang mempunyai corak.
6.  Guru dan murid                           Kemahiran Berfikir
   berbincang mengenai                        – Menjana idea
   jenis-jenis corak.
7.  Perbincangan tentang
   ciri-ciri corak terancang
   dengan corak tidak
   terancang
8.  Corak boleh didapati                        http://textures.forrest.cz/
   dari sumber alam                          http://astronomy.swin.edu.au/~
   ciptaan Ilahi dan objek                      pbouke/texture/
   buatan manusia.                          http://www.grsites.com/textures/
5.  Guru memberi definisi                       http://www.grsites.com/textures/
   corak.             Murid dapat membezakan ciri-   red009.shtml
6.  Guru menunjuk contoh      ciri corak terancang dengan
   hasil siap.           corak tidak terancang


Aktiviti 2 (set peralihan)      Aras 2              Kemahiran Intrapersonal

 1.Guru menunjukan alat        Murid dapat memahami alat dan
  dan bahan yang          bahan yang sesuai untuk
  diperlukan untuk         menghasilkan kesan-kesan
  menghasilkan corak.        jalinan.
 2.Guru menunjukcara
  untuk mendapatkan         Murid memahami proses untuk
  kesan-kesan corak         menghasilkan corak dengan
  melalui pengaplikasian      menggunakan ICT.
  ICT.
 3. Guru menerangkan
                        LANGKAH 1
  aktiviti ini dijalankan
  dengan
  menggunakan
  perisian ICT
                        LANGKAH 2
 5. Guru memilih murid
   secara rawak untuk
   menjalankan sesi
   latihan.                 LANGKAH 3
                         87
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR                    Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
Aktiviti 3              Aras 3.
                                       Pembelajaran Akses Kendiri
 5 Guru memerhati murid        Murid menjalankan aktiviti       - bertanggung jawab ke atas
  menjalankan aktiviti        mencorak dengan bimbingan       pembelajaran sendiri untuk
  membuat corak.           guru.                 menghasilkan tugasan.
 6 Guru membimbing
  murid yang belum
  mencapai tahap.
 7 Guru membuat
  pengayaan kepada
  murid yang sudah
  mencapai tahap.
Sesi Apresiasi dan          Murid berkenaan dapat         Teori Kecerdasan Pelbagai
Refleksi               menyatakan tentang kekuatan      - Kecerdasan Verbal linguistik
                   dan kelemahan yang terdapat      - Kecerdasan Interpersonal
Guru memilih beberapa         pada hasil karya mereka.         dan Intrapersonal
hasilan murid untuk sesi
perbincangan             Murid yang lain dapat memberi
 - baik, sederhana dan        komen dan menghargai tentang
  kurang mencapai tahap       ilmu dan kemahiran yang
                   diperolehi.
Guru mempamerkan hasil
karya murid.

Guru merumus ketiga-tiga
kategori hasil kerja murid.
Penutup - Kognitif          Murid lebih jelas tentang aktiviti   Teori Kecerdasan Pelbagai
Guru menunjukkan hasil        yang dipelajari.            - Kecerdasan Verbal linguistik
jalinan yang diperolehi dari                         - Kecerdasan Interpersonal dan
pelbagai teknik.                                Intrapersonal
Guru menyatakan fungsi
aktiviti yang dijalankan.
- Sosial
                   Pembelajaran diakhiri dengan
Guru dan murid
                   perasaan seronok dan gembira.
menyanyikan lagu buah-
buahan tempatan.


Catatan Refleksi :


Rumusan Pensayarah:

                         88
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR             Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
           Mengapakah guru Pendidikan Seni Visual perlu membuat
           perancangan pengajaran dan pembelajaran sebelum melaksanakan
           pengajaran di bilik darjah ?


4.7 Situasi
Semasa menjadi guru pelatih anda telah menjalani satu sesi praktikum (amalan
professional). Pelbagai persiapan dan perancangan yang telah anda lakukan
demi untuk menjadikan diri anda seorang guru pelatih yang cemerlang.
        Pernahkah anda membuat refleksi setelah anda menjadi guru terlatih
        tentang persediaan dan perancangan yang telah anda lakukan semasa
        menjalani praktikum. Sila catatkan refleksi anda.


Aktiviti 1
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________
Rumusan:
Dalam memartabatkan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah, salah
satu aspek penting yang perlu diberi perhatian dan tindakan oleh guru
Pendidikan Seni Visual ialah aspek perancangan. Ketrampilan, kewibaan dan
komitmen guru Pendidikan seni Visual di dalam membuat perancangan,
pengurusan, pelaksanaan, menilai dan membuat penambahbaikan dalam
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran merupakan langkah-langkah ke
arah mencapai kecemerlangan.

                      89
PSV3106 Pendidikan Seni Visual KBSR          Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
Latihan A


(i)    Berikan pendapat anda mengapakah perlunya seorang guru Pendidikan
     Seni Visual membuat perancangan sebelum melaksanakan aktiviti
     pengajaran dan pembelajaran.
(ii)   Bincangkan bagaimanakah cara untuk meningkatkan pengajaran dan
     pembelajaran anda dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.


Latihan B

     Secara berkumpulan cuba anda fikirkan bagaimanakah cara untuk
     memperkasakan bidang Membuat Corak dan Rekaan di sekolah anda.     Anda boleh menghantar hasil latihan anda kepada pensyarah melalui
     online atau semasa jadual interaksi.
                   90
aran Pendidikan Seni Visual di sekolah, salah
satu aspek penting yang perlu diberi perhatian dan tindakan oleh guru
Pendidikan Seni Visual ialah aspek perancangan. Ketrampilan, kewibaan dan
komitmen guru Pendidikan seni Visual di dalam membuat perancangan,
pengurusan, pelaksanaan, menilai dan membuat penambahbaikan dalam
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran merupakan langkah-langkah ke
arah mencapai kecemerlangan.

                       89
PSV3106 Pendidik an Seni Vis ual KBSR         Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
Latihan A


(i)    Berikan pendapat anda mengapakah perlunya seorang guru Pendidikan
      Seni Visual membuat perancangan sebelum melaksanakan aktiviti
      pengajaran dan pembelajaran.
(ii)    Bincangkan bagaimanakah cara untuk meningkatkan pengajaran dan
      pembelajaran anda dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual.


Latihan B

      Secara berkumpulan cuba anda fikirkan bagaimanakah cara untuk
      memperkasakan bidang Membuat Corak dan Rekaan di sekolah anda.      Anda boleh menghantar hasil latihan anda kepada pensyarah melalui
      online atau semasa jadual interaksi.
                    90

								
To top