Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

thong bao

VIEWS: 39 PAGES: 1

									Cac ban chu y!Theo lich thi binh thuong thi lich thi mon cong nghe web
cua lop la 8h ngay 4/12--vi 1 so ly do(lich thi anh van,thoi gian tap
trung lam do an truoc roi hoi thac mac lien quan de thi de on cho tap
trung...),truong da cho lui lich lai vao 14h chieu ngay 9/12. Thoi gian
con lai lop se hoc 1 mon cong nghe xu ly anh la hoan thanh toan khoa
hoc,khong co mon mang may tinh(vi theo nhu thong tin tu ban dao tao thi 2
mon do la mon tu chon,vay nen nha truong chon mon cong nghe xu ly anh).
12:08 PM 2/12 Hoc mon cong nghe xu ly anh xong roi thi luon,ngay 16/1 xet
giao do an tot nghiep(dieu kien duoc nhan do aniem tich luy den luc xet
la 2.0;cac mon yeu cau bat buoc theo linh vuc lam do an phai >=diem D;va
da tich luy du 145 tin chi) Khoang thang 5 bao ve do an Thong tin ban dau
la nhu vay,mong cac ban thong bao cho cac ban cua minh thong tin,khi nao
co thong bao cu the minh se bao voi cac ban,chuc cac ban vui va hoc tot.
12:12 PM 2/12 lich bao ve do an mon cong nghe web va lich thi cac mon
tuong tac nguoi may,hoc may van binh thuong

								
To top