Kontu plans Ziņas VID lv by liwenting

VIEWS: 232 PAGES: 8

									    0
APSTIPRINU


REĢ. Nr.


2003.gada
                    Kontu plāns
                    2003.gadam

 Konta                                      Accoun Nr. (for
                     Konta nosaukums
 numurs                                      consolidation)

      Nemateriālie ieguldījumi
11201   Preču zīmes, licences, patenti
11209   Preču zīmes, licences, patenti - norakstīšana
11400   Avansa maksājumi par nemateriālajām vērtībām
      Pamatlīdzekļi
12200   Automašīnas - pašizmaksa
12201   Automašīnas - pārvērtēšana
12208   Automašīnas - norakstīšana
12209   Automašīnas - nolietojums
12270   Automašīnas uz līzingu - pašizmaksa
12271   Automašīnas uz līzingu - pārvērtēšana
12278   Automašīnas uz līzingu - norakstīšana
12279   Automašīnas uz līzingu - nolietojums
12330   Datori un cits biroja inventāts - pašizmaksa
12331   Datori un cits biroja inventāts - pārvērtēšana
12338   Datori un cits biroja inventāts - norakstīšana
12339   Datori un cits biroja inventāts - nolietojums
12340   Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - pašizmaksa
12341   Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - pārvērtēšana
12348   Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - norakstīšana
12349   Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs - nolietojums
12400   Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas
12500   Mazvērtīgais inventārs - pašizmaksa
12508   Mazvērtīgais inventārs - norakstīšana
12509   Mazvērtīgais inventārs - nolietojums
      Ilgtermiņa ieguldījumi
13100   Līdzdalība meitas uzņēmumu kapitālā
13600   Pircēji Latvijas rezidenti (virs gada)
13602   Pircēji Latvijas nerezidenti (virs gada)
      Krājumi
21100   Izejvielas un materiāli - izmaksas
21190   Izejvielas un materiāli - norakstījumi
21200   Nepabeigtie ra˛ojumi - izmaksas
21290   Nepabeigtie ražojumi - norakstītās summas
21300   Gatavie ražojumi un preces pārdošanai - izmaksas
21301   Gatavie ražojumi un preces pārdošanai muitas zonā- izmaksas
21302   Preces ilgtermiņa nomā (lizingā) - pašizmaksa
21330   Preces ievestas uz laiku - izmaksas
21380   Bojātās preces un ražojumi - izmaksas
21390   Krājumu norakstīšana
21400   Nepabeigtie pasūtījumi - izmaksas
21490   Nepabeigtie pasūtījumi - norakstīšana
21900   Avansa maksājumi par precēm Latvijas rezidentiem
21920   Avansa maksājumi par precēm Latvijas nerezidentiem
      Īstermiņa debitori
23100   Pircēju parādi - Latvijas rezidenti
23110   PVN par importētām precēm un pakalpojumiem - atliktais Ls
23111   PVN par saņemtām precēm un pakalpojumiem - uzkrātais Ls
23112   PVN no līzinga - uzskrātais EUR
23120   Pircēju parādi - Latvijas nerezidenti
                     Kontu plāns
                     2003.gadam

 Konta                                  Accoun Nr. (for
                     Konta nosaukums
 numurs                                  consolidation)

23500   Citi debitori
23501   Garantijas iemaksas Latvijas rezidentiem
23502   Garantijas iemaksas Latvijas nerezidentiem
23511   Debetkartes
23600   Parakstītais kapitās
23800   Norēķinu personas
23900   Samaksātie avansā nodokļi atmuitošanai (īsterm.)
23903   Pārmaksātais PVN (budzētam)
     Nākamo periodu izdevumi
24100   A/m apdrošināšana OCTA un vispārējā (gada laikā)
24101   Pētniecības un uzņēmuma attīstības izmaksas
24102   Darbinieku meklēšanas un teatēšanas izmaksas (gada laikā)
24103   Pārējie nākamo periodu izdevumi (gada laikā)
24104   Reprezentācijas izdevumi (uzkrājošais konts)
24106   Iepirkta degviela vieglajām automašīnām
24110   A/m apdrošināšana OCTA un vispārējā (virs gada)
24150   Uzkrātie līzinga % - (maksājami gada laikā) - EUR
24151   Uzkrātie līzinga % - (maksājami divu gadu laikā) - EUR
24152   Uzkrātie līzinga % - (maksājami virs divu gadu laika) - EUR
     Naudas līdzekļi
26100   Kase LVL
26200   Norēķinu konts (AS Hansabanka) LVL
26201   Norēķinu konts (AS Hansabanka) LVL (karte)
26210   Norēķinu konts (AS Hansabanka) USD
26220   Norēķinu konts (AS Hansabanka) EUR
26301   Degvielas krēdītkarte LVL
26302   Bizness kredītlkartes USD
26800   Starprēķinu konts konvertācijai
     Pašu kapitāls un uzkrājumi
31100   Pamatkapitāls
31300   Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
33000   Rezerves kapitāls
34100   Pārskata gada nesadalītā peļņa
34110   Pārskata gada zaudējumi
34200   Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa
34210   Iepriekšējo gadu zaudējumi
43000   Citi uzkrājumi
     Aiznēmumi
51400   Citi aizņēmumi (Ilgtermiņa)
51401   Kredītlīnijas (rezidenti)
51600   Līzings(tek.mēn. daļa)
51601   Līzings (tek.gada daļa)
51602   Līzings (virs gada)
52100   Saņemti avansi no pircējiem un pasūtītājiem (īsterm.)
     Norēķini ar piegādātājiem
53100   Tirdzniecības nodrošināšanai LR rezidentiem (īsterm.)
53110   Darbības nodrošināšanai LR rezidentiem (īsterm.)
53112   Darbības nodrošināšanai LR nerezidentiem (īsterm.)
53202   Tirdzniecības nodrošināšai LR nerezidentiem
53310   Darbības nodrošināšanai LR fiziskas personas (īsterm.)
     Norēķini par darba algu
56100   Norēķini par darba algu (īsterm.)
56110   Norēķini par darba algu - pabalti un atvaļinājumi
56200   Norēķini par darba algu (īsterm.) - ieturē'jumi no darba algas
     Norēķini ar budžetu
57100   Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli
57110   Norēķini par nodokliem no LR nerezidentiem
57200   Norēķini par iedzīvotāju ienākuma nodokli
57210   Norēķini par PVN no LR rezidentiem (18%)
                    Kontu plāns
                    2003.gadam

 Konta                                   Accoun Nr. (for
                    Konta nosaukums
 numurs                                   consolidation)

57211   Norēķini par PVN no importēšanas
57212   Norēķini par PVN no LR rezidentiem (9%)
57220   Norēķini par uzņēmējdarbības riska nodevu
57240   Norēķini par sociālo apdrošināšanu - darba ņēmēja
57242   Norēķini par sociālo apdrošināšanu - darba devēja
57244   Norēķini par sociālo apdrošināšanu - cita perioda
57245   Norēķini par sociālo apdrošināšanu - soda naudas
58100   Norēķini par pārskata gada dividendēm
59100   Nākamo periodu ieņēmumi (īsterm.)
59110   Nākamo periodu ieņēmumi (ilgterm.)
     Pārdošanas ieņēmumi
61100   No preču pārdošanas LR rezidentiem
61102   No preču pārdošanas LR nerezidentiem
61111   No nomas LR rezidentiem
61112   No pakalpojumu sniegšanas LR nerezidentiem
61118   Nocenotās preces
61190   Atgrieztās preces (-)
63100   Komisijas un starpniecības ieņēmumi
64200   Piešķirtās atlaides
65300   Pamatlīdzekļu pārdošana
65400   Ieņēmumi no apgrozāmo līdzekļu pārdošanas
65500   Ieņēmumi no pamatlīdzekļu iznomāšanas
     Iepirkto preču pašizmaksa
71100   Palīgmateriāli
71200   Pārdoto preču pašizmaksa
71210   Sniegto pakalpojumu izmaksas
71220   Eksportēto preču izmaksas
71300   Saņemtās atlaides
71500   Muitas un ievednodevas
71700   Samaksa par darbiem un pakalpojumiem no ārienes
     Administratīvie un saimnieciskie izdevumi
72110   Darba algas
72110   Komandējuma dienu apmaksa
72111   Piemaksas pie darba algas
72120   Atvaļinājuma nauda
72120   Uzkrājumi brīvdienu pabalstiem
72400   Pārējas izmaksas personālam
73110   Sociālais nodoklis no darbinieku algām
73340   Uzņēmejdarbības riska valsts nodeva
74100   Nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīšana (tiešās izmaksas)
74210   Pamatlīdzekļu nolietojums
74400   Servisa instrumenti, kuri piedalās pakalpojumu sniegšanā
74430   Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana
74440   Biroja inventārs
75410   Aktīvu apdrošināšana
75420   Preču apdrošināšana
75440   A/m apdrošināšana
75500   Citi nodokļi un nodevas no saimn.darbības
75600   Apmācības un treniņu uzdevumi
75700   Komandējumu ceļa izmaksas
75710   Komandējumu ceļa izmaksas Latvijā
75720   Dienas nauda
75730   Viesnīcu izmaksas
76500   Reklāmas izdevumi
76700   Mārketinga uzdevumi
76900   Citi pādošanas izdevumi
77130   Fiksētās sakaru līnijas
77140   Pasta izdevumi
                    Kontu plāns
                    2003.gadam

 Konta                                   Accoun Nr. (for
                    Konta nosaukums
 numurs                                   consolidation)

77150   Mobīlo sakaru izmaksas
77160   Interneta izmaksas
77200   Biroja īres un komunālo pakalpojumu izmaksas
77210   Biroja remonta un apkopes izmaksas
77220   Biroja apsardzes izdevumi
77250   Iedzīves priekšmeti
77271   Veidlapu un pārējās izdevumi
77272   Iekārtu un inventāra sīki papildinājumi un uzlabojumi
77300   Juristu pakalpojumu apmaksa
77400   Gada pārskata un revīzijas izdevumi
77500   Naudas apgrozījuma blakus izdevumi
77600   Degvielas izmaksas
77610   A/m nomas izmaksas
77620   A/m apkopes izmaksas
77630   Dispečera izmaksas
77650   A/m remonta izmaksas
77660   A/m nodevas
77700   Citi saimnieciskās darbibas izdevumi
77701   Darbinieku apdrošināšana
77810   Reprezentācijas izdevumi (60%)
77820   Reprezentācijas izdevumi (40%)
     Ieņēmumi un izdevumi no finansu darbības
81200   Pārējie ieņēmumi no procentiem un tiem pielīdzināmi ieņēmumi
81500   Ienākumi no valūtas kursa paaugstināšanās
81600   Saņemtās soda naudas un līgumsodi
81700   Peļņa no ārzemju valūtas pārdošanas vai pirkšanas
81900   Citi ieņēmumi
82200   Samaksātie procenti un tiem pielīdzināmie izdevumi
82290   Samaksātie līzinga procenti
82500   Zaudējumi no valūtu kursa pazemināšanās
82600   Samaksātās soda naudas un līgumsodi
82700   Zaudējumi no ārzemju valūtas pirkšanas vai pārdošanas
82900   Citi finansiālie izdevumi
83100   Ārkārtas ieņēmumi
84100   Ārkārtas izdevumi
86100   Peļņa vai zaudējumi
     Peļņas izlietojums
87110   Iepriekšējā gada nesadalītā peļņa
87112   Rezervju izveidošana
87113   Pārnesamie zaudējumi
87114   Dalībieku zaudējumu kompensācija
87116   Pārejie asignējumi
87120   Iepriekšējo gadu zaudējumi
87121   Likumā paredzēto rezervju veidošana
87122   Citu rezervju izveidošana
87123   Pārnesamā peļņa
87124   Dividendes
87125   Izmaksas direktoriem
     Nodokļi no peļņas
88100   Nodokļi no saimnieciskās darbības izdevumiem - tiešie nodokļi
88110   Ienākuma nodoklis no uzņēmuma no tekošā gada rezultātiem
88111   Ienākuma nodoklis no uzņēmuma no iepriekšējā gada rezultātiem
88114   Izdevumi atliktiem nodokļiem
88130   Nodokļi no saimnieciskās darbības izdevumiem - netiešie nodokļi
99900   Valūtu starpkonts
Kontu plāns latviešu un angļu valodā. Tas ir darba
variants, tāpēc diezgan izvērsts.
               Chart of account
                2003 Year


                  Account name


Intagible assets
Concessions, patents, licences, knoe-how
Concessions, patents, licences, knoe-how - amount written off
Concessions, patents, licences, knoe-how - prepayment
Plant & equipment
Acguisition costs on vehicles
Revaluation on vehicles
Amount written off (-)
Depreciation on vehicles
Acguisition costs on vehicles on leasing
Revaluation on vehicles on leasing
Amount written off (-)
Depreciation on vehicles on leasing
Acguisition costs on office machine
Revaluation on office machine
Amount written off (-)
Depreciation on office machine
Acguisition costs on office furniture
Revaluation costs on office furniture
Amount written off (-)
Depreciation on office furniture
Tangible long-term assets under construction and prepayment
Current assets costs
Amount written off (-)
Depreciation current assets
Long-term investment
Participating interests in other enterprises
Trade debtors - LR resident (after year)
Trade debtors - LR not resident (after year)
Supplies
Consumables costs
Amount written off (-)
Work in progress costs
Amount written off (-)
Goods purchased for resale costs
Goods purchased for resale costs in custom warehouse
Goods in long-term rent (lease) - costs
Temporarify imported goods costs
Broken goods costs
Amount written off (-)
Contracts in progress costs
Amount written off (-)
Prepayments for goods LR residents
Prepayments for goods LR non residents
Short-term debt
Trade debtors LR residents
VAT receivable (deferred payment for important goods), Ls
VAT receivable (accrued for goods und services), Ls
VAT receivable (accrued for vehicles on leasing)
Trade debtors LR not residents
               Chart of account
                2003 Year


                 Account name

Other debtors
Sundry amounts receivable - amount of the guarantee resident of Latvia
Sundry amounts receivable - amount of the guarantee non-resident of Latvia
Debetcard
Called-up capital-unpaid
Advance statement of housekeeping
Prepayment taxes for customs clearance of goods
Amounts receivable from Goverment budget
Prepaid expenses
Vehicles insurance within years
Formation costs and capital increase
Accrued leasing % within year
The rest differed costs (within year)
Represent costs (saving account)
Purchased petrol for car
Insurance of vehicle
Differed charges on vehicles within years
Accrued leasing % (within 2 years)
Accrued leasing % (after 2 years)
Monetary instruments
Cash Equivalent - LVL
Accounts in banks - LVL
Accounts in banks - LVL (Card)
Accounts in banks - USD
Accounts in banks - EUR
Petrol kreditcard (LVL)
Bizness kredcards USD
Foreign currency for converting
Equity & accruals
Common stocks
Surplus arisingon revaluation of tangible long-term
Reserves
Current year profit brought forward
Current year loss brought forward
Previous year profit brought forward
Previous year loss brought forward
Provisions for liabilities and charges
Loans and lease
Other loans (long-term)
Line of loan (Latvian firm)
Leasing obligation (current portion of month debts)
Leasing obligation (current portion of long-term debts)
Leasing obligation (after year)
Prepayments received (short-term)
Settlement with vendor
Settlement with vendor for organization of trade (LR rezident)
Settlement with vendor - other (LR rezident)
Settlement with vendor - other (LR non-rezident)
Settlement with vendor for organization of trade (LR non-rezident)
Settlement with vendor physical prsons
Payment for salary
Settlement with vendor (VG)
Payment for salary
Withheld from salary (except taxes)
Settlement with state budget
Payment for profit tax
Payment for tax (LR non-rezidents)
Payment for income tax (salary)
VAT (18%)
                Chart of account
                 2003 Year


                  Account name

VAT (customs)
VAT 9%
"Bankrotnij fond"
Social security payable (employee)
Social security payable (employer)
Social security payable (other period)
Social security payable (penalty)
Payment for dividends and direktors entitlement relating to prior financial year
Deferred income within a year
Deferred income within 2 year
Sales revenues
From sales of goods (LR resident)
From sales of goods (LR non-resident)
From sales of rent (LR rezident)
From sales of services (LR non-rezident)
Reduced price the goods
Refunded goods
Commissions
Discount
Long term assets realisation
Current assets realisation
Long term assets rent
Cost of goods purchased
Main raw materials
Costs of price
Costs of services renderde
Export cost of goods sold
Discounts on purchases
Costums expenses
Fees and service benefits selling costs
Administrative and household expences
Salary
Salary (traveling d.w.)
Salary (perquisite)
Holiday
Provisions holiday
The rest cost for employee
Social security costs
Social secuurity costs (Bankrotnij fond)
Depreciation of intangible assets
Depreciation of tangible assets
Indirect manufacturing costs
Current assets
Office articles
Insurance of assets
Insurance of the goods
Insurance of car
Other taxes and dues
Tranings expenses
Travelling costs
Travelling LV
Travelling
Hotel
Advertisements. Advertising. Promotion
Marketigas
Other selling costs
Telephones. Fixed lines
Post
               Chart of account
                2003 Year


                  Account name

Mobile phones
Internet
Rents and rental sharges
Maintenance and repair
Offic security
Household goods
Remunerations costs
Service assets
Consultacion
Auditor. Consultation
Bank service
Fuel cost
Car rent
Car maintenance
Dispatch costs
Car repairs
Car duels
Miscellaneous operating charges
Insurance of employees
Represent costs (60%)
Represent costs (40%)
Receivables and cost from financial activities
Income from term deposits
Positive influence from revaluation of currency owned
Penalties from costumers for delay in payments of trade debts
Positive influence on currency sales
Other income
Paid %
Leasing %
Negative influence from revaluation of currency owned
Paid penalty
Negative influence on currency sales
Other financial charges
Extroardinary income
Extroardinary charges
Profit or loss
Use of profit
Profil brought forward from the previous year
Transfers from reserves
Loss to be carried forward
Shareholders contribution in respect of losses
Other appropriations
Losses brought forward from the previous year
Transfers to the legal reserves
Transfers to other reserves
Profit to be carried forward
Dividends
Directors entitlements
Taxes from profit
Direct taxes and dues
State income taxes on the results of the current year
State income taxes on the results of prior year
Transfer to the postponed taxes
Indirect taxes and dues
Foreign currency reorganization

								
To top