Docstoc

MAZHAB ABU HANIFAH

Document Sample
MAZHAB ABU HANIFAH Powered By Docstoc
					         IMAM ABU HANIFAH ANNU’MAN

                ( 80-150 H )1. Tahun kelahiran Abu Hanifah

  Abu Hanifah dilahirkan pada tahun ke 80 Hijriah (659 M) nama asli beliau

  adalah Annu’man bin Tsabit bin Nu’man bin al-Marzuban. Beliau adalah

  bukan bangsa Arab tetapi berasal dari keturunan bangsa Persi. Beliau lahir di

  sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan.2. Abu Hanifah Menuntut Ilmu

  Imam Abu Hanifah termasuk salah seorang imam yang sangat menyenangi

  terhadap pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Hal ini bisa dilihat dari

  pertama kali beliau menuntut ilmu di Irak. Beliau tinggal di kota Kupah.Pada

  waktu itu kota ini merupakan pusat perubahan ilmu pengetahuan. Pelajaran

  yang pertama beliau pelajari dalam menambah ilmu pengetahuaan ialah sastra

  Arab kemudian beralih mempelajari fiqh karena ilmu bahasa tidak banyak di

  gunakan akal. Disamping ilmu fiqh, beliau sempat mempelajari ilmu tauhid.

  Diantara buku kajiannya antara lain: Al-Fiqhul Akbar, Al-rad Ala Al Qadariah

  dan Al-A’lim Wal-Muta’alim.
3. Masa hidup Abu Hanifah

  Abu Hanifah hidup di zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan

  pemerintahan Abbassiyyah. Beliau hidup dizaman perkembangan ilmu

  pengetahuan, politik dan timbulnya agama. Zaman ini dikenal dengan zaman

  politik, agama, dan ideologi-ideologi atau isme-isme.

  Dikatakan zaman politik karena pada masa itu terjadi tekanan-tekanan

  terhadapa pemerintah sehingga mengakibatkan kekacauan terjadi di dalam

  negeri. Pada zaman pemerintahan Abbasiyyah Abu Hanifah dapat mengikuti

  perselisihan antara mereka yang pro-Abbasiyyah dan yang pro-Umawiyyah.

  Bermacam-macam agama dan ideology telah timbul. Penerjemah buku-buku

  menyebabkan pertalian Islam dengan filsafat Yunani (Greek Tua) lebih luas

  dan begitu juga dengan idiologi Persi dan Hindu.4. Abu Hanifah dan Perdagangan

  Semula Abu Hanifah adalah seorang pedagang, sesudah itu ia beralih ke

  bidang ilmu pengetahuan. Ia seorang yang amanah dan pernah mewakili

  perdagangan pada waktu itu, ia berhasil meraih ilmu pengetahuan dan

  perdagangan sekaligus.5. Kedudukan Abu Hanifah

  Imam Abu Hanifah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang

  berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu
  pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah

  atau peristiwa yang dihadapi.

  Karena ia seorang yang berakhlak atau berbudi pekerti yang luhur, ia dapat

  menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah, ia mendapat

  tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu, sehingga beliau telah

  berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tertinggi yaitu, Imam Besar (Al-

  Imam Al-Adham) atau ketua agung.

  Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli dalam ilmu fiqh di Negara

  Irak, dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahki piker (ahlu-Ra’yi).

  Ia dapat penghargaan di masa itu. Aeorang utusan yang diantar oleh Abdullah

  bin al-Mubaraq ( seorang pejabat ketika itu ) berkata: “ imam Abu Hanifah

  adalah akal ilmu pengetahuan”; dan perutusan lainpun berkata dia sebagai

  pakar dalam ilmu fiqh.6. Asal-usul Mazhab Abu Hanifah

  Abu Hanifah mendasarkan mazhabnya dengan dasar pada al-qur’an, hadits,

  Al-Ijma, Al-Qiyas dan Al-Istihsan. Seperti yang di kutif oleh DR. Ahmad

  Asy-Syurbasi dalam bukunya Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab,

  bahwa Abu Hanifah berkata “Aku memberikan hukum berdasarkan Alqur’an

  apabila tidak saya jumpai dalam al-Qur’an maka aku menggunakan hadis

  Rasulullah dan jika tidak ada dalam keduamnya aku dasarkan pada pendapat

  para sahabatnya. Aku berpegang kepada pendapat siapa saja dari para sahabat

  dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang pada satu
 pendapat saja.Jika ada Hadits Rasul, kamu (gunakan) tetapi pendapat-

 pendapat sahabat kami berbeda dan pendapat-pendapat tabi’in kami bahas

 bersama atau bertukar fikiran dengan mereka ” . “mereka para tabi’in adalah

 kaum yang berijtihad maka akupun berijtihad seperti mereka berijtihad.7. Tujuan Mazhab Abu Hanifah

 Pemikiran-pemikiran dan tujuan mazhab Abu Hanifah ialah Pertama

 memberikan kemudahan dalam beribadah dan pekerjaan sehari-hari,

 contohnya hukum mencuci kain atau baju yang terkena najis. Beliau

 mengharuskan mencucinya dengan menggunakan air mawar, cuka atau

 sebagainya dan tidak tertentu hanya pada air saja.Kedua menjaga hak-hak

 fakir miskin, contohnya wajib zakat pakaian, emas dan perak.Ketiga

 mengakui peradaban manusia.contohnya, pengakuan keislaman anak-anak

 bekum akil sebagai seorang islam yang sempurna sama seperti orang dewasa.

 Keempat memelihara kehormatan dan perikemanusiaan, contohnya bagi anak-

 anak perempuan yang sudah sampai pada umur untuk mencari pasangan hidup

 tidak dibenarkan ada paksaan wali. Kelima memberikan kuasa penuh kepada

 kerajaan, pemimpin-pemimpin Negara, contohnya kerajaan atau pembesar

 berhak mengendalikan kekayaan Negara seperti tanah dan sebagainya untuk

 kepentingan umum.

8. Kedudukan Mazhab Abu Hanifah

 Mazhab Abu Hanifah merupakan salah satu dari mazhab empat dalam Islam.

 Ada beberapa pendapat dari orang-orang Islam tentang kedudukan mazhab
  ini, sebagian mereka berpendapat bahwa mazhab Abu Hanifah ialah satu

  mazhab yang baru serta lain dari mazhab-mazhab yang lain. Sebagian lagi

  berpendapat bahwa Abu Hanifah belum sampai kepada taraf pangkat

  berijtihad tentang hukum bahkan beliau hanya pengikut pada orang lain saja.

  Namun secara sadar pendapat ini di tentang dengan posisi Imam Abu Hanifah

  yang pada masa itu ia hidup di Irak yang notabene menjadi tempat

  perkembangan ilmu fiqh. Beliau menerima pelajaran ilmu fiqh serta memberi

  tambahan pada kaidah ilmu fiqh.

9. Abu Hanifah Meninggal Dunia.

  Abu Hanifah meninggal pada tahun 150 Hijriah. Imam nawawi berpendapat

  Imam Abu Habnifah meninggal dunia ketika dalam tahan.
  Referensi:

  1. DR. Ahmad As-Syurbasi “Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab”,Pt.

  Bumi Aksara Jakarta.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:431
posted:12/11/2010
language:Malay
pages:5