Distribusi Harta Zakat dlm al Qur an by zmikin

VIEWS: 278 PAGES: 6

									 WAWASAN Al-QUR’AN TENTANG DISTRIBUSI HARTA DALAM
         BENTUK ZAKAT


Harta Dalam Pandangan Islam

    Islam Memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada
kejahilan terhadap kajian-kajian syaria’at Islam saja, tetapi juga terletak pada
ketimpangan struktur ekonomi dan social. Ini dilukiskan oleh al-Qur’an ketika
menjelaskan kemiskinan yang disebabkan oleh adanya usaha bersama untuk membantu
kelompok yang lemah, adanya kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus
dan mencintai kekayaan tersebut dengan berlebihan dan menempatnya diatas kecintaan
yang lain.
    Al-Quran adalah sumber ajaran Islam. Kitab suci ini menempati posisi sentral,
bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keIslaman, tetapi juga
menjadi inspirator, pamandu-pemandu gerakan-gerakan umat Islam sepanjang empat
belas abad ke belakang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Quran
melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju-
mundurnya  umat.   Sekaligus,  penafsiran-penafsiran  itu  dapat  mencerminkan
perkembangan serta corak pemikiran para musafir.


    Harta atau kekayaan yang dimaksud dalam makalah ini adalah terjemahan dari
kata al-mal. Dalam al-Munjid kata al-mal (dalam bentuk jamaknya, al-amwal )
diartikan sebagai : “segala sesuatu yang kamu miliki ( ma malaktahu min jami’ al-
syya’)”. Orang Arab perkampungan biasa memakai kata ini untuk menunjukan binatang
ternak atau binatang kendaraan. Dalam kitab al-Mu’jam al-Wasith harta dimaknai : “
segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok berupa kakayaan, atau
barang dagangan, rumah, uang, hewan atau lainnya. Sementara itu Elias A. mengartikan
dengan rizq (Property; estate), Badla’I’ (commodities, goods, wares), dan Nuqud
(Money). Dengan ini kayaknya kita sepakat kalau al-mal itu diartikan dengan harta
benda atau kekayaan.
    Kata al-mal dalam al-Qur’an disebut tidak kurang dari 86 kali dalam dua bentuk.
Pertama ; al-mal disebut dalam bentuk yang tidak disandarkan kepada kata ganti (
Ghair Mudhaf Ila Dhomir ) seperti al-mal, malan, al-amwal, dan amwalan yang disebut
sebanyak 32 kali. Kedua ; al-mal disebut dalam bentuk yang disandarkan kepada kata
ganti. Seperti Maluhu, Maliyah, amwalukum, dan amwaluhum yang disebut sebanyak
54 kali. Dengan penyebutan al-mal sebanyak 86 kali,    menunjukan bahwa al-mal
ditempatkan pada kedudukan posisi yang sangat penting dalam al-Qur’an.
    Kata Hassan Hanafi, bahwa dua bentuk al-mal yang disebutkan diatas,
menunjukan bahwa harta,    pertama ; sebagai wujud tersendiri yang terlepas dari
kegiatan manusia, ia tidak dinisbatkan kepada seseorang atau kelompok. Kedua ; al-mal
diposisikan dalam kegiatan manusia dalam bentuk usaha, investasi dan lain-lain. Al-
Qur’an lebih sering menyebutnya dalam bentuk di-Ihdafat-kan. Ini menunjukan bahwa
al-mal yang berada dalam kegiatan manusia merupkan tema utama (Mihwar) daripada
pandangan al-Qur’an tentang harta itu sendiri dalam bentuk jinisnya.


Beberapa Pandangan Al-Qur’an Tentang Distribusi Harta


    Dari sekian ayat-ayat dalam al-Qur’an yang secara tersurat menyatakan kata al-
mal, kiranya kita dapat menarik beberapa benang merah yang dapat kita nilai sebagai
pandangan al-Qur’an yang harus mendasari segenap aktivitas pendistribusian harta.
Pandangan itu antara lain :


1. Harta adalah milik Allah ( al-mal mal Allah)
  Dalam al-Qur’an hanya sekali kata al-mal yang secara tegas dinisbatkan kepada
Allah (mal Allah), yaitu Surat al-Nur ayat 33 :
  Artinya : …Berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang
        dikaruniakan-Nya kepadamu… (Q.S. An-Nur : 24 ; 33)
    At-Thabathaba’I dalam tafsirnya al-Mizan-nya mengartikan mal Allah dalam
ayat tersebut dengan harta zakat. Wahbah Zahaili dalam tafsir al-Minir-nya juga
mengartikan demikian. Al-Zzamakhsyari mengartikannya dengan harta yang diambil
dari bayt al-mal.
    Tentu saja bukan hanya al-mal yang disebut dalam ayat itu saja yang merupakan
milik Allah. Sebab semua harta, bahkan alam raya beserta isinya, hakikatnya adalah
milik Allah. Penegasan ini sebenarnya tidak hanya didasarkan kepada ayat diatas saja.
Bahkan ia lebih didasarkan kepada seluruh pesan al-Qur’an yang berkenaan dengan
harta.
     Pandangan bahwa harta adalah milik Allah akan melahirkan sejumlah prinsip
yang secara langsung ada kaitannya dengan pemanfaatan kekayaan dan semangat
sosialisme. Prinsip-prinsip itu antara lain :
a. Benda-benda ekonomi adalah harta kekayaan milik Allah yang kemudian dititipkan
  kepada manusia yang dijadikannya menjadi amanat yang harus dijaga. Hal ini
  sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-anfaal ayat 28:
  Artinya : Dan ketahuilah, bahwa sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu
        hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi-sisi Allah-lah pahala
        yang besar. (Q.S. Al-Anfaal ; 8 : 28).
b. Penerima Amanat harus memperlakukan benda-benda itu sesuai dengan “kemauan”
  sang pemberi amanat (Allah), yaitu hendaknya diinfakan menurut jalan Allah.
  Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 95 :
  Artinya : Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak ikut berperang)
       yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan
       Allah dengan harta mereka jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang
       berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu
       derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang
       baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas
      orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. (Q.S. An-Nisa ; 4 :
      95).
c. Harta yang halal itu setiap tahun harus dibersihkan dengan zakat. Firman Allah
  dalam Surat AL-Lail ayat 18 :
  Artinya : Yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya.
       (Q.S. Al-Lail ; 92 : 18)
d. Penerima amanat harta tidak boleh menggunakan harta semaunya dan untuk
  kepentingan diri sendiri, melainkan harus dengan timbang rasa supaya tidak
  menyinggung rasa keadilan umum, tidak kikir dan juga tidak boros. Firman Allah
  dalam Surat al-Furqon ayat 67 :
  Artinya : Dan apabila mereka membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan,
      dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah
      antara yang demikian. (Q.S. Al-Furqon, 25 : 67).
e. Orang-orang miskin mempunyai hak yang pasti dalam hartanya orang-orang kaya.
  Surat Ad-Dzaryiat ayat 19 :
  Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta
      dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. (Q.S. Ad-Dzariyat, 51 :
      19)
f. Kejahatan tertinggi terhadap kemanusian ialah menumpukan kekayaan pribadi tanpa
  memberinya fungsi social. Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Humazah ayat
  2-3 :
   Artinya : Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya (2), dia
        mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (Q.S. Al-
        Humazah, 103 : 2-3).
g. Manusia tidak akan memperoleh kebajikan sebelum mendistribusikan harta yang
  dicintainya. Keterangan ini terdapat dalam Surat Ali Imran ayat 92 :
    Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna),
         sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan
         apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah menhetahuinya.
         (Q.S. Ali Imran, 3 : 92)


Perintah Menyangkut Distribusi Kekayaan


    Perintah Al-Qur’an yang menyangkut tentang pendistribusian harta diantaranya
adalah mengeluarkan Zakat. Firman Allah dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 103 :
    Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
         membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk
         mereka, sesungguhnya do’a kamu (menjadi) ketentraman jiwa bagi
         mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
         Mengetahui. Q.S. AtTaubah, 9 : 103).


    Ayat ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya (102). Ia bercerita tentang
seorang sahabat yang bernama Abu Lubabah dan beberapa rekannya yang tidak ikut
dalam Perang Tabuk dan memilih tinggal bersama keluarga mereka. Namun mereka
sadar dengan dosanya, hingga mengikat diri pada tiang mesjid dengan tidak mau
dilepasnya kecuali oleh Rasul SAW. Dalam pengakuannya, mereka tidak berperang,
karena cintanya terhadap harta mereka. Oleh karena itu, Nabi SAW mengambil
sebagian harta mereka untuk dibagikan kepada yang hak menerimanya sebagai upaya
membersikan diri mereka.
     Walau ayat ini dalam konteks uraian tentang Abu Lubabah dan kawan-
kawannya, namun ayat ini dalam khitoh, penafsiran dan pemaknaannya berlaku untuk
umum. Makanya, ketika orang-orang yang pada masa Khalifah Abu Bakar r.a
membangkang perintahnya dan enggan untuk membayar zakat, beliau memerangi para
pembangkang tersebut.
     Kewajiban menunaikan zakat kepada segmen masyarakat tertentu, bukanlah
berupa perilaku kemurahan hati para penunai, melainkan merupakan keharusan yang
setaraf dengan hutang yang harus dipenuhi dan dibayar.
     Zakat merupakan salah satu kiat Islam dalam rangka meraih cita-cita sosialnya.
Ia juga menegaskan bahwa dalam harta milik pribadi terdapat hak-hak mereka yang
berhak untuk menerimanya. Kiat ini ditempuh oleh Islam sambil melarang beberapa
praktek transaksi yang menggangu keserasian hubungan antara anggota masyarakat.
Adapun signifikasi zakat yang paling menonjol, didasarkan atas nilai-nilai dan prinsip-
prinsip dasar sebagai berikut :
     a. Zakat merupakan cerminan falsafah Islam tentang harta. Ini, mengingat
      bahwa hakikatnya harta itu adalah milik Allah, dan manusia hanya
      penerima amanat yang diperbolehkan hanya dalam pendayagunaan dan
      pemanfaatannya saja.
     b. Zakat merupakan institusi Islam tentang keharusan terwujudnya keadilan
      social, yaitu dengan cara distribusi harta dari kaum kaya kepada Fakir
      miskin dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.
     c. Zakat juga merupakan sarana pendidikan hati bagi kaum muslilmin untuk
      ikut menangung beban dan derita sesamanya.

								
To top