Teori Perkembangan Jean Piaget by jurnalpendidikan

VIEWS: 7,175 PAGES: 6

									 Piaget merupakan seorang ahli
biologi yang cukup terlatih. Beliau
berasal dari Switzerland dan telah
 menggunakan model biologi untuk
  menghuraikan perkembangan
 kognitif manusia. Pada pandangan
 Piaget, minda boleh berkembang,
 berubah dan dapat mengadaptasi
  masalah yang berlaku apabila
berinteraksi dengan persekitaran.
Piaget mengatakan tiap-tiap kanak-kanak mempunyai
corak perkembangan mereka yang tersendirian.
kanak-kanak yang di dalam satu peringkat
perkembangan itu bukan sahaja berlainan peringkat
kebolehan mereka tetapi juga berlainan kecepatan
perkembangan kognitif mereka.
Piaget berpendapat bahawa perkembangan kognitif
itu berlaku dengan berperingkatperingkat dan
peringkat yang lebih awal adalah mustahak bagi
perkembangan peringkat-peringkat yang berikutnya
kerana peringkat-peringkat yang lebih awal itu
menjadi asas bagi perkembangkan yang berikutnya.
     Kematangan Biologi:         Interaksi individu dengan persekitaran:
                        Individu berinteraksi dengan persekitaran
                        untuk memahami perkara – perkara yang
Proses pemikiran yg dipengaruhi oleh faktor
                        berlaku. Mereka meneroka, menguji,
baka.
                        memerhati dan menyusun maklumat yang
                        didapati.


                 Faktor yg saling berkait
                    yang boleh
                 mempengaruhi proses
                  pemikiran individu      Pengalaman Sosial:                Keseimbangan :


Perkembangan kognitif juga dipengaruhi     Proses keseimbangan adalah merupakan
oleh pergaulan individu dengan orang –     salah satu cara yang digunakan oleh
orang di persekitaran (ibu bapa,guru, rakan,  individu untuk mengadaptasi dengan
adik beradik, dsb…)              situasi – situasi yang baharu dialami.
             Implikasi teori Piaget
Mengaplikasikan pendekatan
 konstruktivisme dlm P&P &
                                  Bahan pelajaran & kaedah
mengutamakan keberkesanan     Mengunakan teknik
                                  mengajar harus sesuai dgn
pembelajaran adalah dicapai    pemudahcaraan utk
                                  peringkat perkembangan
 melalui penglibatan murid    membimbing murid belajar
                                    kognitif murid.
secara aktif dlm penyelesaian
      masalah


                  Mengutamakan prisip
 Gunakan penilaian formatif   naturalisme dlm pembelajaran
                                  Membina alam belajar yg
semasa aktiviti pembelajaran   iaitu:- pembelajaran murid
                                 kondusif untuk situasi inkuiri
  dijalankan utk menilai    hanya patut dijalankan secara
                                    dan penerokaan.
   kemajuan murid.      semulajadi & bukan di bawah
                  tekanan atau paksaan.                          Mengalakkan murid agar
                          menggunakan kaedah
          Mengutamakan minat dan
                          penyelesaian masalah utk
          penyertaan murid dlm
                           memperolehi ilmu da
            pembelajaran.
                          kemahiran dgn usaha diri
                              sendiri.

								
To top