Docstoc

Usukvane 5.1

Document Sample
Usukvane 5.1 Powered By Docstoc
					              Деформационен метод


При чисто усукване разсъжденията са аналогични на тези при опън/натиск к ато заменяме:

преместването (деформацията) с ъгъла на усукване        u(∆l) --> φ
нормалната сила с усукващия момент               N-->Mx
модула на еластичност с модула на плъзгане           E-->G
площа на сечението с полярния инерционен момент        F-->Ip

Тъй като вала е запънат в двата края опростяваме матричните уравнения (подробно са
описани ТУК) и записваме уравнението за коравината на общия възел т.В

В задачата се изисква оразмеряване на вала по як остно и деформационно усл овие поради
това ще изразим геометричните характеристики чрез един размер -"диаметъра D"
           d1            D
 Дадено:    α=    α := 0.6    d=        l1 := 3 ⋅ m  l2 := 2 ⋅ m
           D             1.2

      3           11               6           deg
 M := 28⋅ 10 ⋅ N⋅ m  G := 0.8⋅ 10 ⋅ Pa     τall := 100 ⋅ 10 ⋅ Pa  θall := 0.5⋅
                                            m
 1. Определяме полярните инерционни моменти в двата участъка


               (    ) simplify
             4
       π⋅ ( D⋅ m)        4                      4  4
  Ip1 =           ⋅ 1−α           → Ip1 = 0.0854513202⋅ D ⋅ m
         32

                4
         D⋅ m 
       π⋅ 
         1.2 
    Ip2 =
            simplify → I = 0.047345086 ⋅ D4⋅ m4
         32         p2

 2. Определяме коравините в двата участъка и коравината във възела т.В

    G⋅ Ip1                        4  4                4    3
k1 =      substitute , Ip1 = 0.0854513202⋅ D ⋅ m        → k1 = 2.278701872e9 ⋅ D ⋅ Pa⋅ m
    l1

    G⋅ Ip2                        4  4              4    3
k2 =      substitute , Ip2 = 0.047345086 ⋅ D ⋅ m        → k2 = 1.89380344e9 ⋅ D ⋅ Pa⋅ m
    l2

 kB = k1 + k2

                  4    3             4    3                     4    3
 kB = 2.278701872e9 ⋅ D ⋅ Pa⋅ m + 1.89380344e9 ⋅ D ⋅ Pa⋅ m simplify → kB = 4.172505312e9 ⋅ D ⋅ Pa⋅ m


 3. Определяме ъгъла на усуккване във възела т.В
                                                              −5
                      56000 ⋅ N⋅ m                   4        1.34212 × 10
φB⋅ kB = 2 ⋅ M solve , φB →                substitute , kB = 4.172505312e9 ⋅ D ⋅ N⋅ m →
                        kB                                 4
                                                          D


 4. Определяме усукващия момент във участъците

    От запъването
 φA := 0       φC := 0

 изменeнието на ъгъла на усукване φ в участъците е:

 1ви участък
                           0.000013421193219082473393
  φAB = φB − φA           φAB =
                                   4
                                   D
 2pи участък


                           0.000013421193219082473393
  φBC = φC − φB           φBC = −
                                     4
                                   D
                                                            N
 5. Определяме усукващите моменти в двата участъка                              Pa :=
                                                            2
                                                            m
  M x1 = k1 ⋅ φAB

              4    3 0.000013421193219082473393                      4
M x1 = 2.278701872e9 ⋅ D ⋅ Pa⋅ m ⋅                    simplify → M x1 = 3.058 × 10 ⋅ N⋅ m
                           4
                           D

  M x2 = k2 ⋅ φBC


M x1 = 1.89380344e9 ⋅ D ⋅ Pa⋅ m ⋅  −
              4  3    0.000013421193219082473393                    4
                             4         simplify → Mx1 = −2.542 × 10 ⋅ N⋅ m
                           D          

           4                               4
 M x1 := 3.058 × 10 ⋅ N⋅ m                  M x2 := −2.542 × 10 ⋅ N⋅ m
                M x1 = 30.58⋅ kN⋅ m                     M x2 = −25.42⋅ kN⋅ m

 Същите резултати получихме и при решението по силов метод
 С получените данни чертаем диаграмата на Мх

 Проверка: скокът на диаграмата на Мх във т.В трябва да е равен на външния момент в
 тази точка 2М
              M x1 + M x2 = 56⋅ kN⋅ m       2 ⋅ M = 56⋅ kN⋅ m 6. Оразмеряване на вала- записваме якостните и деформационни условия за двата
 участъка.
             Mx Dmax
 −якостно условие  τ=   ⋅   ≤ τall
             Ip  2
 1 ви участък

                                                   −4
   M x1 D1q                   4 4         4 4
                                       1.529 × 10 ⋅ D1q⋅ N⋅ m
Ip1 =   ⋅  substitute , Ip1 = 0.0854513202⋅ D1q ⋅ m → 0.08545 ⋅ D1q ⋅ m =
   τall 2                                      Pa

     3
        0.0001529
 D1q :=
       0.0854513202       D1q = 0.121    m


 2 pи участък

                                                              −4
    M x2 D2q                    4 4           4 4
                                            1.0591666667 × 10            ⋅ D2q⋅ N⋅ m
 Ip2 =   ⋅    substitute , Ip2 = 0.047345086 ⋅ D2q ⋅ m → 0.047345086 ⋅ D2q ⋅ m = −
    τall 2⋅ 1.2                                          Pa
       3
                      −4
         1.0591666667 × 10
 D2q :=
               0.047345086       D2q := 0.131     m

                               π                 −3 1
 −деформационно условие             θ ≤ θall⋅        θall := 8.727⋅ 10     ⋅
                               180                    m


    M x1                                                   2
                          4 4           4 4 0.000043800847943164890569 ⋅ N⋅ m
 Ip1 =     substitute , Ip1 = 0.047345086 ⋅ D2d ⋅ m → 0.047345086 ⋅ D2d ⋅ m =
    G⋅ θall                                        Pa


       4
         0.000043800847943164890569
 D1d :=
                 0.0854513202              D1d = 0.15      m    M x2                                              −5   2
                          4 4           −5 4   3.64099919789 × 10 ⋅ N⋅ m
 Ip2 =     substitute , Ip2 = 0.0854513202⋅ D1d ⋅ m → 4.38008479432 × 10 ⋅ m = −
    G⋅ θall                                          Pa


       4
         0.000036409991978916007792
 D2d :=
                 0.047345086               D2d = 0.167      mЗа диаметър на вала D трябва да се избере стойност по-висок а от 4те получени стойности.

         (
Dmin := max D1q , D2q , D1d , D2d      )
                            Dmin = 0.167    m

                               Приемам:                  D := 170 ⋅ mm
                                             D
 и пресмятаме останалите геометрични параметри                  d :=        d = 141.667 mm
                                             1.2

                                         d 1 := D⋅ α
             (    )
           4
      π⋅ D          4                                   d 1 = 102 mm
 Ip1 :=         ⋅ 1−α                   −5 4
       32               Ip1 = 7.137 × 10     m


           4
       π⋅ d
  Ip2 :=                             −5 4
         32             Ip2 = 3.954 × 10     m

                                         M x1⋅ l1
 Определяме максималния ъгъл на завъртане                 φAB :=              φAB = 0.016  rad
                                         G⋅ Ip1                     φAB = 0.921 deg

 Същата стойност би трябвало да се получи ако разгледаме другия участък

                                            M x2 ⋅ l2
                                     φBC :=              φBC = 0.016  rad
                                            G⋅ Ip2                 φBC = 0.921 deg

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:983
posted:12/9/2010
language:Bulgarian
pages:4