Car Rental Form Insurans - Excel

Document Sample
Car Rental Form Insurans - Excel Powered By Docstoc
					                      JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA                                     PENDIDIKAN SWASTA
                                                                                                301
                      DEPARTMENT OF STATISTICS, MALAYSIA                                  PRIVATE EDUCATION
                      Sila buat satu salinan untuk rekod tuan                                       Sulit selepas data diisi
                       Please make a copy for your record                                      Confidential when filled with data

                                PENYIASATAN PERTUBUHAN PERKHIDMATAN 2010
                                              (BAGI TAHUN RUJUKAN 2009)
                                    SURVEY OF SERVICES ESTABLISHMENT 2010
                                                (FOR REFERENCE YEAR 2009)
KEGUNAAN PEJABAT                             No. Pertubuhan
OFFICE USE                                Establishment No.
                                                                           Sila lengkap dan kembalikan kepada:
                                                                           Please complete and return to:
Name of establishment and postal address
 Nama pertubuhan dan alamat pos
                                                                           Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
                                                                           For enquiries, please contact:
                                                                           Tel. No./Tel. No.:
                                  (Jika alamat pos di atas tidak betul, sila pinda)                 No. Faks/Fax No.:
                               (If the above postal address is incorrect, please amend)                E-Mel /E-Mail :

                                 Sila lengkap dan kembalikan dalam tempoh 30 hari dari tarikh soal selidik ini.
                                  Please complete and return within 30 days from the date of this questionnaire.

            a. Jabatan Perangkaan Malaysia sedang melaksanakan Banci di atas bagi tahun rujukan 2009. Tujuan utama ialah untuk mengumpul maklumat
              bagi analisis perangkaan.
            b. Maklumat dikumpul mengikut peruntukan di bawah Akta Perangkaan, 1965 (Disemak - 1989). Mengikut Akta ini, kandungan soal selidik yang
              diterima adalah SULIT dan tidak boleh dihebahkan kepada sesiapa atau mana-mana institusi di luar Jabatan ini.

            c. Tuan/puan diminta melaporkan butir-butir yang berkaitan dengan pertubuhan/syarikat tuan/puan seperti tercatat di atas dan mengembalikan
              soal selidik dengan menggunakan sampul surat yang disertakan.

            d. Sekiranya pertubuhan/syarikat tuan/puan tidak menjalankan kegiatan ini dalam tahun rujukan, sila kembalikan BORANG KOSONG dengan
              alasannya sekali ke Jabatan ini.

            e. Kerjasama tuan/puan dalam menjayakan Banci ini sangatlah dihargai.

            a. The Department of Statistics, Malaysia is conducting the above Census for the reference year 2009. The main objective is to collect information for
              statistical analysis.
            b. The information is gathered under the provisions of the Statistics Act, 1965 (Revised - 1989). Under the Act, the contents of the questionnaire received
              are CONFIDENTIAL and will not be divulged to any person or institution outside this Department.
            c. You are requested to provide information related to your establishment/company as stated above and return the completed questionnaire to the
              Department by using the attached self-addressed envelope.
            d. If your establishment/company is not in operation during the reference year, please submit a NIL return with reasons to the Department.
            e. Your co-operation in ensuring the success of this Census is very much appreciated.

                      KETUA PERANGKAWAN MALAYSIA                                           Tarikh/Date :
                      CHIEF STATISTICIAN, MALAYSIA
                                                    Pengakuan / Declaration
            Penyata ini adalah lengkap dan betul sepanjang pengetahuan                    Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi :
            dan kepercayaan saya.                                      For enquiries, please contatc :
            This return is complete and correct to the best of my knowledge
            and belief.
            Tandatangan:
                                                             Nama / Name :
            Signature:
            Nama / Name:                                           Alamat / Address :
            Jawatan / Designation:
            Tarikh / Date:
            Telefon / Telephone:                                       Telefon / Telephone:
            No. Faks / Fax No.:                                       No. Faks / Fax No.:
            E-mel / E-mail:                                         E-mel /E-mail:
 Muat turun soal selidik boleh dibuat melalui www.statistics.gov.my                                      Sila jangan lipat soal selidik ini.
Downloading of the questionnaire can be made through www.statistics.gov.my                                  Please do not fold this questionnaire.
                                             Sila rujuk arahan di belakang borang soal selidik ini.
                                           Please refer to the instruction at the back of this questionnaire.
 Soalan:  1                 MAKLUMAT PENGENALAN
 Question:                  IDENTIFICATION PARTICULARS                          MUSTAHAK/ IMPORTANT
1. Jika pertubuhan ini adalah ibu pejabat dan mempunyai cawangan yang akaunnya tidak berasingan, sila laporkan semua
  maklumat yang berkaitan dalam borang Soal Selidik ini.
 If this establishment is a headquarters and no separate are kept for the branches, please report all information in this
 Questionnaire.

2. Jika pertubuhan ini adalah cawangan yang tidak mempunyai akaun yang berasingan dengan ibu pejabat, sila pastikan
  ibu pejabat melaporkan semua maklumat yang berkaitan dengan cawangan.
 If this establishment is a branch with no separate account from the headquarters, please ensure that the headquarters reports all
 information of the branches.                                                   Kegunaan Pejabat
 1.1  Nombor Pendaftaran Syarikat/Perniagaan                              Office Use
    Registration Number of Company/Business                                         0002
 1.2  Nyatakan aktiviti utama pertubuhan tuan berasaskan perkhidmatan
    yang diberikan:
    Describe the principal activity of the establishment based on the services
    rendered:
                                                                0003
 1.3  Tarikh permulaan perniagaan aktiviti sekarang:
    Commencement date of present activity:                                                                0004
 1.4  Data dalam laporan ini meliputi tempoh operasi:                   Dari
    Data in this return cover the period of operation:                 From


                                                                0005
                                              Hingga
                                              To                                                                0016
 1.5  Adakah pertubuhan tuan melabur di luar Malaysia?                            Ya           1
    Does your establishment invest outside Malaysia?                            Yes

    Sila tanda "X" dalam satu kotak sahaja.
    Please mark "X" in one box only.
                                                       Tidak          2
                                                       No


 1.6  Sila nyatakan alamat tempat perniagaan tuan sekiranya ia tidak sama
    dengan alamat pos di muka depan.
    Please provide the address of your business operation if it differs from
    the postal address stated on the front page.
                                  2
Soalan:     1 (samb.)               MAKLUMAT PENGENALAN
Question:     (cont'd )              IDENTIFICATION PARTICULARS                                                         0017
1.7 Adakah data yang dilaporkan dalam penyata ini hanya berkaitan dengan              Ya         1
  pertubuhan ini di mana lokasinya adalah sama seperti alamat yang diberikan           Yes
  di dalam soalan 1.6 di atas?
  Are the data reported in this return related only to this establishment whose location
  is the same as the address given in question 1.6 above?
                                                  Tidak        2
   Sila tanda "X" dalam satu kotak sahaja.                            No
   Please mark "X" in one box only.
     Kegunaan Pejabat
      Office use

   Kod Industri (semasa mel)                                          0014
   Industry Code (at the time of mailing)


   Kod Industri Semasa                                             0015
   Current Industry Code
                          Negeri    Daerah     Daerah      No. BP     Strata
                          State     Pentad.     Banci      EB No.     Strata
                                 Admin.     Census
                                 District    District

   Kod alamat tempat perniagaan          00       00        00          00    00
   Address code of business operation    18      19       20        21         22   Kod alamat pos                 00       00        00          00    00
   Postal address code           23      24       25        26         27
                                 3
Soalan:     2        TARAF SAH
Question:            LEGAL STATUS


                                                 Sila tanda "X" dalam satu kotak sahaja :
                                                 Please mark "X" in one box only :
                                                                   0030
   2.1   Hak Milik Perseorangan / Individual Proprietorship                                1
   2.2   Perkongsian / Partnership                                            2
   2.3   Syarikat Sendirian Berhad / Private Limited Company                               3
   2.4   Syarikat Awam Berhad /Public Limited Company                                   4
   2.5   Syarikat Koperasi/Co-operative                                          5
   2.6   Perbadanan Awam/ Public Corporation                                       6
   2.7   Pertubuhan Persendirian Yang Tidak Mencari Keuntungan                              7
       Private Non-Profit Making Organization
   2.8   Lain-lain (nyatakan):/ Others (specify):                                     8Soalan:     3                DANA PEMEGANG SAHAM DAN STRUKTUR HAK MILIK
Question:                    SHAREHOLDERS' FUND AND OWNERSHIP STRUCTURE

                                                        Seperti pada 31.12.2009
3.1     Dana Pemegang Saham:                                          As at 31.12.2009
      Shareholders' Fund:                                               (RM)
                                                                     00
      3.1.1 Modal Berbayar*/Paid-Up Capital                                 31
      3.1.2 Rizab / Reserves                                        32

3.2     Struktur Hak Milik / Ownership Structure
      Sila laporkan hak milik pertubuhan berdasarkan modal berbayar seperti pada 31 Disember 2009:
      Please report the ownership of the establishment based on paid-up capital as at 31 December 2009:
      3.2.1 Dipegang oleh Pemastautin Malaysia                                      Peratus
         Held by Malaysian Residents                                         Percentage
          3.2.1.1   Individu/ Individuals :                                       (%)
                (a)   Bumiputera / Bumiputera:                                     00
                     Melayu/Malays                                     33
                     Iban/Ibans                                      34
                     Bidayuh/ Bidayuhs                                   35
                     Bajau/Bajaus                                     36
                     Kadazan/ Kadazans                                   37
                     Bumiputera Lain/Other Bumiputera                           38
                (b)   Cina / Chinese                                    39
                (c)   India / Indians                                    40
                (d)   Lain-lain / Others                                  41
          3.2.1.2   Institusi / Syarikat
                Institutions / Companies :
                (a)   Institusi / Syarikat Bumiputera                            42
                     Bumiputera Institutions / Companies

                (c)   Lain-lain /Others                                   43
      3.2.2 Dipegang oleh Agensi Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Tempatan                        44
         Held directly by Federal, State and Local Government Agencies

      3.2.3 Dipegang secara langsung oleh Bukan Pemastautin Malaysia                           45
         Held directly by Non-Malaysian Residents
          Jumlah
          Total                                                       100
*   Jika taraf sah ialah hak milik perseorangan atau perkongsian, ia merujuk kepada modal yang disumbangkan oleh pemilik.
   If the legal status is individual proprietorship or partnership, it refers to capital contributed by the owner (s).
4
                                                                        Perbelanjaan modal dan nilai harta
    Soalan:     4                                                           Capital expenditure and value of assets
    Question:                            Nilai buku       Perbelanjaan modal dalam tahun 2009          Harta yang dijual  Keuntungan(+)/   Susut nilai Nilai buku bersih   Sewa yang dibayar
                                   bersih seperti         Capital expenditure during 2009          atau ditamatkan kerugian(-) daripada semasa dalam  seperti pada    dalam tahun 2009
                                   pada 1.1.2009                                   penggunaannya   jualan/penilaian  tahun 2009   31.12.2009     Rent paid during
                                   Net book value        Pembelian          Membuat/Membina    dalam tahun 2009   semula harta    Current   Net book value       2009
          Jenis Harta                       as at          Purchases             sendiri      Assets sold or Gain(+)/loss(-) from depreciation    as at
          Type of Assets                   01.01.2009  Baru termasuk import Aset terpakai     Self-produced/built  discarded during sales/revaluation of during 2009   31.12.2009
                                            (baru & terpakai)     Malaysia
                                           New including imported Used Malaysian                           assets
                                             (new & used)       assets                  2009

                                      01          02          03         04          05         06        07    08=01+02+03+04       09
                                                                                                       -05(+)/(-) 06-07

  4.1 Harta Tetap/Fixed Assets:
                                 71
    4.1.1 Tanah/Land
    4.1.2 Bangunan dan pembinaan lain:
       Buildings and other construction:         72

       (a) Tempat kediaman/Residential
       (b) Bukan tempat kediaman (misalnya stor,
         pejabat, dll.)
         Non-residential (e.g. stores, offices, etc.)
       (c) Pembinaan lain
                                 74
         Other construction
    4.1.3 Alat pengangkutan/Transport equipment:
                                 76
5
       (a) Kereta penumpang/Passenger car
       (b) Lori, van, pikap, dll.             77
         Lorries, vans, pick-ups, etc.

       (c) Lain-lain/Others                78

    4.1.4 Komputer/Computer:
                                 79
       (a) Perkakasan komputer/Computer hardware

       (b) Sofwer komputer/Computer software       80

    4.1.5 Jentera dan kelengkapan
                                 81
       Machinery and equipment

    4.1.6 Perabot dan pemasangan/Furniture and fittings   82

  4.2 Harta-harta lain:
    Other Assets:                      70
    4.2.1 Paten/Patent
    4.2.2 Muhibah dll./Goodwill etc.             84

    4.2.3 Kerja dalam pelaksanaan (nyatakan):
       Work in progress (specify):            85


  4.3 Lain-lain (nyatakan)/Others (specify):
                                 86


  4.4 Jumlah
                                 99
    Total
  Soalan:       5A                                                                        Pekerja dan Gaji & Upah
  Question:                                                                             Employment and Salaries & Wages

                                                          Jumlah orang yang bekerja pada bulan Disember, 2009 atau pada tempoh gaji akhir, 2009                     Jumlah
                                                           Total number of persons engaged during December, 2009 or during the last pay period, 2009                  Warganegara     Gaji & Upah Tahunan *
                                                                                                                          Malaysia    Annual Salaries & Wages
                                                                                                                         dan Bukan
                Kategori Pekerja (Lelaki)                                      Warganegara Malaysia                         Bukan Warganegara Malaysia       Warganegara
               Category of Workers (Males)                                      Malaysian Citizens                           Non-Malaysian Citizens        Malaysia
                                                                                                                           Total
                                                                                                                         Malaysian and
                                                                           Bumiputera                Lain-  Indo-         Bang-   Lain-  Non-Malaysian
                                               Melayu   Iban  Bidayuh   Bajau   Kadazan+     lain      Cina    India++    lain  nesia   Filipina  ladesh   lain   Citizens         (RM)
                                               Malays  Ibans  Bidayuhs  Bajaus   Kadazans     Other     Chinese   Indians   Others  Indo-   Filipinos  Bang-  Others
                                                                           Bumiputera                    nesians        ladeshi
                                                01    02    03     04     05       06       07     08     09    10     11     12    13      14           18

  5.1    Pemilik yang bekerja dan rakan niaga yang aktif
       Working proprietors and active business partners             01

  5.2    Pekerja keluarga tidak bergaji (semua ahli keluarga
       dan rakan yang tidak menerima upah yang tetap)
       Unpaid family workers (all members of family and             02
       friends not receiving regular wages)

  5.3    Pekerja bergaji (sepenuh masa)
       Employees (full time)

       5.3.1 Pengurusan dan profesional                     03
          Managerial and professional

       5.3.2 Pensyarah/guru-guru                         07
          Lecturers/teachers
6
       5.3.3 Teknikal dan penyeliaan (misalnya
          pembantu makmal)                          04
          Technical and supervisory (e.g. laboratory
          assistants)

       5.3.4 Pekeranian dan pekerjaan yang berkaitan
          (misalnya kerani, setiausaha sulit dan               05
          penyambut tetamu)
          Clerical and related occupations (e.g. clerks,
          personal secretaries and receptionists)
       5.3.5 Pekerja am (misalnya pemandu, operator
          telefon, pelayan pejabat dan pengawal                06
          keselamatan)
          General workers (e.g. drivers, telephone
          operators, office boys and security guards)

       5.3.6 Jumlah (5.3.1 hingga 5.3.5)
          Total (5.3.1 to 5.3.5)

  5.4    Pekerja bergaji (sambilan)
       Employees (part-time)                           11

  5.5    Jumlah (5.1+5.2+5.3.6+5.4)
       Total (5.1+5.2+5.3.6+5.4)                         19


     +  Termasuk orang Dusun dan Kwijau (includes Dusun and Kwijau)               ++ Termasuk orang yang berketurunan Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka (includes persons of Pakistani, Bangladeshi and Sri Lankan origin)
     *  Bayaran gaji dan upah kasar, bonus dan elaun tunai lain yang dibayar kepada pekerja (termasuk upah lebih masa). Masukkan semua pembayaran yang dibuat kepada semua pekerja dalam tahun 2009, sama ada mereka
       masih di dalam daftar gaji bulan Disember, 2009 atau pada tempoh gaji akhir, 2009.
       Gross salary and wage payments, bonuses and other cash allowances to employees (include over-time wages). Include payments made during 2009 to all workers whether or not they were still on your payroll in December, 2009 or the last pay period, 2009.
  Soalan:       5B                                                                   Pekerja dan Gaji & Upah
  Question:                                                                         Employment and Salaries & Wages


                                                   Jumlah orang yang bekerja pada bulan Disember, 2009 atau pada tempoh gaji akhir, 2009                    Jumlah
                                                   Total number of persons engaged during December, 2009 or during the last pay period, 2009                Warganegara   Gaji & Upah Tahunan *
                                                                                                                 Malaysia   Annual Salaries & Wages
                                                                                                                dan Bukan
           Kategori Pekerja (Perempuan)                                 Warganegara Malaysia                         Bukan Warganegara Malaysia       Warganegara
           Category of Workers (Females)                                 Malaysian Citizens                           Non-Malaysian Citizens        Malaysia
                                                                                                                  Total
                                                                                                                Malaysian and
                                                                   Bumiputera              Lain-  Indo-         Bang-   Lain-   Non-Malaysian
                                       Melayu    Iban  Bidayuh   Bajau  Kadazan+    lain   Cina     India++   lain  nesia   Filipina  ladesh   lain    Citizens       (RM)
                                       Malays   Ibans  Bidayuhs   Bajaus  Kadazans    Other  Chinese    Indians  Others  Indo-   Filipinos  Bang-  Others
                                                                   Bumiputera                  nesians        ladeshi

                                        01     02     03     04     05      06     07    08     09    10     11     12    13       14         18

  5.1    Pemilik yang bekerja dan rakan niaga yang aktif
       Working proprietors and active business partners     21

  5.2    Pekerja keluarga tidak bergaji (semua ahli keluarga
       dan rakan yang tidak menerima upah yang tetap)
       Unpaid family workers (all members of family and     22
       friends not receiving regular wages)

  5.3    Pekerja bergaji (sepenuh masa)
       Employees (full time)

       5.3.1 Pengurusan dan profesional             23
          Managerial and professional

       5.3.2 Pensyarah/guru-guru
          Lecturers/teachers                 27
7
       5.3.3 Teknikal dan penyeliaan (misalnya
          pembantu makmal)                  24
          Technical and supervisory (e.g. laboratory
          assistants)

       5.3.4 Pekeranian dan pekerjaan yang berkaitan
          (misalnya kerani, setiausaha sulit dan       25
          penyambut tetamu)
          Clerical and related occupations (e.g. clerks,
          personal secretaries and receptionists)

       5.3.5 Pekerja am (misalnya pemandu, operator
          telefon, pelayan pejabat dan pengawal        26
          keselamatan)
          General workers (e.g. drivers, telephone
          operators, office girls and security guards)

       5.3.6 Jumlah (5.3.1 hingga 5.3.5)
          Total (5.3.1 to 5.3.5)

  5.4    Pekerja bergaji (sambilan)
       Employees (part-time)                   31

  5.5    Jumlah (5.1+5.2+5.3.6+5.4)
       Total (5.1+5.2+5.3.6+5.4)                 39


     +  Termasuk orang Dusun dan Kwijau (includes Dusun and Kwijau)           ++ Termasuk orang yang berketurunan Pakistan, Bangladesh dan Sri Lanka (includes persons of Pakistani, Bangladeshi and Sri Lankan origin)
     *  Bayaran gaji dan upah kasar, bonus dan elaun tunai lain yang dibayar kepada pekerja (termasuk upah lebih masa). Masukkan semua pembayaran yang dibuat kepada semua pekerja dalam tahun 2009, sama ada mereka
       masih di dalam daftar gaji bulan Disember, 2009 atau pada tempoh gaji akhir, 2009.
Gross salary and wage payments, bonuses and other cash allowances to employees (include over-time wages). Include payments made during 2009 to all workers whether or not they were still on your payroll in December, 2009 or the last pay period, 2009.
Soalan:     6                BILANGAN ORANG YANG BEKERJA MENGIKUT KELULUSAN
Question:                    NUMBER OF PERSONS ENGAGED BY QUALIFICATION
                                             Seperti pada bulan Disember, 2009
     Kelulusan                                    atau pada tempoh gaji akhir, 2009
     Qualification                                   As at December, 2009 or during
                                               the last pay period, 2009

                                                  Lelaki       Perempuan
                                                  Male         Female
                                                       15         16
6.1   Ijazah lanjutan                                  06
     Postgraduate


6.2   Ijazah universiti atau yang setaraf dengannya                   01
     University Degree or equivalent


6.3   Diploma atau yang setaraf dengannya                        02
     Diploma or equivalent


6.4   STPM atau yang setaraf dengannya                         03
     STPM or equivalent


6.5   SPM/SPVM atau yang setaraf dengannya                       04
     SPM/SPVM or equivalent


6.6   Di bawah taraf kelulusan SPM / SPVM                        05
     Below SPM/SPVM qualification


6.7   Jumlah (6.1 hingga 6.6)                              09     0          0
     Total (6.1 to 6.6)


 *  Jumlah ini mesti sepadan dengan angka yang dilaporkan di Soalan 5A (Lelaki) dan 5B (Perempuan)
   This total must be equal to the corresponding figures reported in Question 5A (Male) and 5B (Female)
Soalan:         7            JAM-MANUSIA BEKERJA LEBIH MASA PADA TAHUN RUJUKAN
Question:                    OVERTIME MAN-HOURS WORKED DURING THE REFERENCE YEAR


                                                       15

7.1   Jumlah hari bekerja pada tahun rujukan                      11
     Number of days worked during the reference year


7.2   Jumlah jam-manusia bekerja lebih masa pada tahun rujukan
     Number of overtime man-hours worked during the reference year           19             Kegunaan Pejabat
                                                             Office Use

7.3   Upah yang dibayar untuk pekerjaan lebih masa dalam                              15
     tahun rujukan (RM)                                20           99
     Wages paid for overtime during the reference year (RM)
                                    8
Soalan:    8             PEROLEHAN/PENDAPATAN
Question:                TURNOVER/INCOME

                                               Nilai/Value
                                                (RM)

                                            20
 8.1  Yuran yang diterima oleh institusi pengajian tinggi, sekolah atau tadika  02
    (misalnya yuran sekolah, yuran sukan, dll.)
    Fees received by institution of higher learning, school or kindergarten
    (e.g. school fees, sports fees, etc.)

 8.2  Nilai jualan daripada kerja perusahaan (misalnya pakaian seragam      22
    sekolah, tadika, dll.)
    Sales value of industrial work done (e.g. school and kindergarten
    uniform, etc.)

 8.3  Nilai jualan (daripada barangan/bahan yang dibeli untuk dijual semula   24
    tanpa melalui proses selanjutnya)
    Value of sales (from goods/materials purchased for resale without
    further processing)

 8.4  Komisen dan brokeraj yang diterima                     10
    Commission and brokerage earned


 8.5  Pendapatan sewa yang diterima daripada:
    Rental income received from:


    (a)    Tanah                              29
         Land


    (b)    Bangunan kediaman                        30
         Residential building


    (c)    Bangunan bukan kediaman                     31
         Non-residential building


    (d)    Lain-lain                            34
         Others


 8.6  Pendapatan daripada faedah                         35
    Interest income


 8.7  Pendapatan daripada dividen                        36
    Dividend income


 8.8  Keuntungan daripada jualan/penilaian semula harta             37
    Gain from sales/revaluation of assets


 8.9  Keuntungan daripada pertukaran wang asing/aset kewangan          38
    Gain from foreign exchange/financial assests


 8.10 Pemulihan hutang lapuk                           39
    Bad debts recovered


 8.11 Kiriman wang, hadiah atau bantuan yang diterima               40
    Remittances, gifts or grants received


 8.12 Tuntutan dan pampasan yang diterima                     41
    Claims and compensation received
                               9
Soalan:   8                 PEROLEHAN/PENDAPATAN
Question:                   TURNOVER/INCOME

                                               Nilai/Value
                                                 (RM)

                                             20
  8.13   Lain-lain (sila nyatakan butir-butir di bawah):
      Others (please specify details below):                 **
  8.14   Jumlah pendapatan (8.1 hingga 8.13)                   89
      Total income (8.1 to 8.13)


  8.15   Pindahan modal yang diterima                      96
      Capital transfers received


  8.16   Jumlah Besar (8.14 hingga 8.15)                     99
      Grand Total (8.14 to 8.15)
                                               RM
                                          20
                 Kegunaan Pejabat (bagi 8.13)   Output   97
                 Office Use (for 8.13)       Output

                                  Lain-lain  98
                                  Others
                               10
Soalan:     9               PERBELANJAAN
Question:                   EXPENDITURE

                                          Nilai/Value
                                            ( RM )
                                        21
 9.1  Kos bahan yang digunakan                     01
     Cost of raw materials used

 9.2  Nilai bekalan-bekalan yang digunakan:
     Value of supplies consumed:

     9.2.1    Bahan untuk pembaikan dan penyelenggaraan      07
           Materials for repairs and maintenance


     9.2.2    Alat tulis dan bekalan pejabat            08
           Stationery and office supplies


     9.2.3    Lain-lain                      09
           Others


 9.3  Kos percetakan                          10
     Cost of printing


 9.4  Air yang digunakan                        11
     Water consumed


 9.5  Elektrik yang dibeli                       12
     Electricity purchased


 9.6  Bahan pembakar, pelincir dan gas                 13
     Fuel, lubricants and gas


 9.7  Kos barangan yang dijual (barangan/bahan yang dibeli untuk    14
     dijual semula tanpa melalui proses selanjutnya)
     Cost of goods sold (goods/materials purchased for
     resale without undergoing further processing)

 9.8  Makanan dan minuman (untuk pelajar)               15
     Food and drinks (for students)


 9.9  Bayaran bagi kerja memproses yang dibuat oleh pihak       16
     lain yang menggunakan bahan yang dibekal oleh
     pertubuhan ini (nyatakan               )
     Payments for processing work done by others on materials
     supplied by this establishment ( specify           )


 9.10  Bayaran pembaikan dan penyelenggaraan yang dibuat oleh      17
     pihak lain bagi harta tetap pertubuhan ini seperti:
     Payments for current repairs and maintenance work done
     by others on this establishment's fixed assests such as:


       (a)     Bangunan (misalnya pejabat, dll.)
             Building (e.g. office, etc.)

       (b)     Alat pengangkutan
             Transport equipment

       (c)     Jentera dan kelengkapan
             Machinery and equipment
       (d)     Komputer
             Computer
       (e)     Perabot dan pemasangan
             Furniture and fittings
                               11
Soalan:    9 (samb.)           PERBELANJAAN
Question:    (cont' d)          EXPENDITURE

                                                   Nilai/Value
                                                     (RM)
                                                 21
 9.11  Perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan                     20
     Research and development expenditure


 9.12  Pembelian perkhidmatan pengangkutan                        21
     Purchase of transport services


 9.13  Perbelanjaan perjalanan (termasuk perjalanan dalam dan               22
     luar negeri)
     Travelling expenses (including both local and overseas travelling)


 9.14  Perbelanjaan hiburan                                23
     Entertainment expenses


 9.15  Bayaran perakaunan, kesetiausahaan dan audit                    24
     Accounting, secretarial and audit fees


 9.16  Bayaran guaman                                   25
     Legal fees


 9.17  Bayaran perkhidmatan profesional lain (misalnya bayaran perundingan        26
     arkitek, kejuruteraan, juruukur, dll.)
     Charges for other professional services (e.g. architectural, engineering,
     surveying consultancy fees, etc.)


 9.18  Bayaran pemprosesan data dan lain-lain perkhidmatan yang berkaitan         27
     dengan teknologi maklumat (termasuk pembaikan dan penyelenggaraan)
     Payment for data processing and other services related to information technology
     (including repairs and maintenance)


 9.19  Bayaran pengurusan                                 28
     Management fees


 9.20  Komisen dan bayaran agensi                             29
     Commissions and agency fees


 9.21  Bayaran telekomunikasi (misalnya telefon, telefax, internet, dll.)         30
     Telecommunication fees (e.g. telephone, telefax, internet, etc.)


 9.22  Bayaran pos (termasuk perkhidmatan kurier)                     31
     Postage ( including courier services )


 9.23  Pengiklanan dan promosi                              32
     Advertising and promotion


 9.24  Bayaran bank                                    33
     Bank charges


 9.25  Bayaran faedah                                   34
     Interest paid


 9.26  Premium insurans dibayar ke atas bangunan, jentera, alat              35
     pengangkutan dan barang
     Insurance premiums on building, machinery, transport
     equipment and goods


 9.27  Bayaran bagi perkhidmatan keselamatan                       37
     Payment for security services
12
Soalan:  9   (samb.)           PERBELANJAAN
Question:    (cont' d )         EXPENDITURE

                                                 Nilai/Value
                                                  (RM)
                                              21
 9.28  Sewa untuk tanah                                47
    Rent on land


 9.29  Bayaran sewa (tidak termasuk sewa penggunaan tanah)              48
    Rental payment (excluding rent for use of land)


 9.30  Susut nilai semasa ke atas harta                        49
    Current depreciation on assets


 9.31  Bayaran royalti kepada
    Royalties paid to

    (a)   Kerajaan (nyatakan jenis royalti):                   50
        Goverment (specify types of royalties):


    (b)   Swasta (nyatakan jenis royalti):                    51
        Private (specify types of royalties):


 9.32  Taksiran (ke atas tanah dan bangunan) dan cukai tanah             52
    Assessment (on land and buildings) and quit rent


 9.33  Cukai tidak langsung:
    Indirect taxes:

    (a)   Cukai jalan                              56
        Road tax


    (b)   Bayaran pendaftaran perniagaan, lesen memandu, duti stem, dll.     57
        Business registration fees, driving licence, stamp duties, etc.


 9.34  Kerugian pertukaran wang asing                         58
    Loss on foreign exchange


 9.35  Kerugian daripada jualan/penilaian semula harta                59
    Loss on sales/revaluation of assets


 9.36  Hutang lapuk dihapuskan                            60
    Bad debts written off


 9.37  Kiriman wang, hadiah, bantuan atau derma yang dibuat              61
    Remittances, gifts, grants or donations made


 9.38  Lain-lain (sila nyatakan butir-butir di bawah):                **
    Others (please specify details below):
                                                 RM
                                            21
               Kegunaan pejabat (bagi 9.38)  Input        97
               Office use (for 9.38)      Input


                               Lain-lain      98
                               Others
                               13
Soalan:    9  (samb.)          PERBELANJAAN
Question:     (cont' d )        EXPENDITURE

                                                 Nilai/Value
                                                   (RM)

 9.39  Kos pekerjaan:
     Employment costs:

                                               21
     (a)    Gaji dan upah dibayar                        63
          Salaries and wages paid            Termasuk perkara-perkara seperti:
            Include items such as:

               + Gaji dan upah (termasuk bayaran lebih masa)
                Salaries and wages (including overtime pay)

               + Elaun
                Allowances

               + Bonus
                Bonuses

               + Komisen
                Commissions

               + Gaji pengarah, elaun, bonus dan komisen untuk
                pengarah yang bekerja
                Directors' salaries, allowances, fees, bonuses
                and commission for working directors


     (b)    Bayaran berbentuk manfaat kepada pekerja
          Payment in kind to employees

            * Rawatan perubatan percuma                   64
              Free medical attention

            * Lain-lain (misalnya makanan percuma, tempat          65
             tinggal percuma, dll.)
             Others (e.g. free food, free accomodation, etc.)

     (c)    Bayaran pampasan, pesaraan/pemberhentian kepada pekerja       66
          Payment of gratuity, retirement/retrenchment benefits to employees

     (d)    Caruman majikan kepada kumpulan wang simpanan, skim
          keselamatan sosial, pencen dan kebajikan
          Employer's contribution to provident funds, social security
          schemes, pensions and welfare schemes

            * Kumpulan wang simpanan pekerja (KWSP)             67
             Employees provident funds (EPF)

            * Kumpulan wang simpanan lain                  68
             Other provident funds

            * Skim keselamatan sosial kerajaan               69
             (misalnya PERKESO)
             Government social security schemes
             (e.g. SOCSO)

            * Skim keselamatan sosial persendirian (misalnya        70
             insurans pampasan pekerja)
             Private social security schemes (e.g. worker's
             compensation insurance)

            * Skim bayaran pampasan, pesaraan/pemberhentian         71
             Gratuity, retirement/retrenchment benefits schemes                                14
Soalan:      9  (samb.)           PERBELANJAAN
Question:       (cont' d )          EXPENDITURE

                                              Nilai/Value
                                                (RM)


                                            21
      (e)    Bayaran kepada pengarah tidak bekerja kerana kehadiran   72
           mereka dalam mesyuarat Lembaga Pengarah
           Fees paid to non-working directors for their attendance
           at Board of Directors' meetings


      (f)    Nilai pakaian percuma yang disediakan            73
           Value of free wearing apparel provided


      (g)    Kos latihan kepada pekerja                 74
           Staff training cost


      (h)    Kos pengangkutan pekerja ke dan dari tempat bekerja     75
           Cost of transport of workers to and from work place


      (i)    Bayaran levi pekerja                    76
           Levy on labour


      (j)    Lain-lain (sila nyatakan):                 77
           Others (please specify):
 9.40   Jumlah perbelanjaan (9.1 hingga 9.39)                 89
      Total expenditure (9.1 to 9.39)


 9.41   Bayaran bagi pajakan kewangan                     93
      Payment for financial leasing


 9.42   Pindahan modal yang dibuat                      94
      Capital transfers made


 9.43   Dividen kena bayar                          95
      Dividend payable


 9.44   Cukai langsung (misalnya cukai syarikat dan cukai kemajuan)      96
      yang telah dibayar atau kena bayar
      Direct taxes (e.g. company tax and development tax) paid or payable


 9.45   Jumlah Besar (9.40 hingga 9.44)                    99
      Grand Total (9.40 to 9.44)
                                15
Soalan:    10               KEUNTUNGAN/KERUGIAN SEBELUM CUKAI
Question:                  PROFIT/LOSS BEFORE TAX


 Sila nyatakan nilai keuntungan/kerugian bersih seperti yang dilaporkan dalam akaun tuan.
 Please provide the value of net profit/loss as reported in your account.


                                       Tahun semasa              Tahun lepas
                                       Current year              Previous year


                                    16       RM          15        RM
 Keuntungan/ kerugian                      30                  30
 Profit/ loss
 Catatan:  Sekiranya terdapat pertukaran aktiviti atau perbezaan keuntungan/ kerugian yang ketara (< 30 % atau > 30 %)
       berbanding dengan tahun terdahulu, sila terangkan sebab-sebab di bawah ini:-
 Remarks:  If there is any change in activity or if there is a large difference in the profit/ loss reported (< 30 % or > 30 %)
       as compared to the previous year, please explain below:-
Soalan:   11               NILAI STOK
Question:                  VALUE OF STOCKS                 Stok                  Stok pembukaan    Stok penutupan
                 Stocks                  Opening stock    Closing stock
                                        RM          RM

                                        15           16
    Bahan mentah, barangan siap dan              29                            Kegunaan Pejabat
    barangan dibeli untuk dijual semula                                          Office use
    Raw materials, finished goods and                                          16
    goods purchased for resale                                           99
                                  16
Soalan:    12              BILANGAN PELAJAR
Question:                  NUMBER OF STUDENTS


                                      Bilangan pelajar / Number of students
  12.1   Peringkat persekolahan/pendidikan
      yang diikuti                      Warganegara Malaysia           Bukan
      Level of schooling/education               Malaysian Citizens          Warganegara    Jumlah
      persued                                             Malaysia     Total
                                  Melayu   Cina    India  Lain-lain Non-Malaysian
                                  Malays  Chinese  Indian  Others   Citizens
                                   01    02    03     09       13     14
      Tadika                    51
      Kindergarten
      Sekolah rendah                52
      Primary school
      Sekolah menengah rendah            53
      Lower secondary school
      Sekolah menengah tinggi            54
      Upper secondary school
      Sijil                     55
      Certificate
      Diploma                    56
      Diploma
      Ijazah pertama                57
      First degree
      Ijazah lanjutan                58
      Postgraduate
      Jumlah                    59
      Total

                                                         Bilangan pelajar
  12.2   Jenis kursus                                            Number of students
      Type of courses
                                                        07
          *    Teknologi Maklumat                               51
              Information Technology


          *    Lain-lain                                   52
              Others


          *    Jumlah                                     59
              Total  12.3   Sila berikan butir-butir berikut untuk murid-murid teknologi maklumat:
      Please provide the following details for information technology students:

        Peringkat pendidikan yang diikuti                                Bilangan pelajar
        Level of education persued                                   Number of student
                                                        07
          *    Sijil                                     54
              Certificate


          *    Diploma                                    55
              Diploma


          *    Ijazah Pertama                                 56
              First Degree


          *    Ijazah Lanjutan                                57
              Postgraduate
                          17
Soalan:      13               MAKLUMAT TAMBAHAN KE ATAS IBU PEJABAT/CAWANGAN
Question:                     ADDITIONAL INFORMATION ON HEADQUARTERS/BRANCHES13.1  Di muka surat (9) di bawah soalan 8, perkara 8.1, tuan telah
    melaporkan jumlah nilai sebanyak                       RM
    In page (9) under Question 8, item 8.1, you have reported a valued of

13.2  Adakah tuan mempunyai cawangan di tempat lain. (Sila tanda "X" di kotak yang berkenaan).
    Do you have any branches located at other places. (Please mark "X" in the respective box).


       1      Ya / Yes       2    Tidak / No                    Kegunaan Pejabat
                                                      Office Use
                                                                      3601

         Sila berikan butir-butir di bawah:
         Please provide the details below:

                                        Pendapatan daripada yuran yang       Jumlah orang
    Bil.                           Kegunaan     Diterima oleh Institusi Pengajian      yang bekerja
    No.                            Pejabat      Tinggi, Sekolah dan Tadika        Total number
                                 Office     Income from Fees Received by        of persons
                                  Use     Institution of Higher Learning, School,     engaged
                                             or Kindergarden (%)
                                                         37            38
    1.    Ibu pejabat/Headquarters:

          ___________________________________
          ___________________________________
          ___________________________________

    2.    Cawangan-Cawangan/Branches:

         a. ___________________________________
          ___________________________________
          ___________________________________         b. ___________________________________
          ___________________________________
          ___________________________________
         c. ___________________________________
          ___________________________________
          ___________________________________
         d. ___________________________________
          ___________________________________
          ___________________________________
         e. ___________________________________
          ___________________________________
          ___________________________________


                                                               Kegunaan Pejabat
                                                                  Office Use
                                                                     3799
                                    18
Soalan:    14                 PENDAPATAN  KASAR  DARIPADA  PERKHIDMATAN YANG
Question:                     DIBEKALKAN KEPADA PELANGGAN YANG TINGGAL/SYARIKAT
                         YANG TERLETAK DI LUAR MALAYSIA
                         GROSS AMOUNT RECEIVED FOR SERVICES PROVIDED TO
                         CLIENTS/COMPANIES RESIDING OUTSIDE MALAYSIA14.1  (a) Adakah terdapat pelajar asing belajar di institusi tuan?
      Are there foreign students studying in your institution?

     (Sila tanda "X" di kotak yang berkenaan)
     (Please mark "X" in the respective box)

                                                     Kegunaan Pejabat
              Ya/Yes                                     Office Use
                                                            4050
              Tidak/No    (b) Adakah pertubuhan tuan membekalkan perkhidmatan pendidikan kepada syarikat yang
      terletak /individu yang tinggal di luar Malaysia?
      Does your establishment provide services to non-resident companies/individuals residing
      outside Malaysia?

     (Sila tanda "X" di kotak yang berkenaan)
     (Please mark "X" in the respective box)

                                                     Kegunaan Pejabat
              Ya/Yes                                     Office Use
                                                            4052
              Tidak/No14.2   Jika jawapan tuan di Soalan 14.1 (a) dan/atau (b) adalah 'Ya' , sila berikan pendapatan
     yang diterima daripada yuran/perkhidmatan yang diberikan:
     If your answer in Question 14.1 (a) and/or (b) is/are 'Yes', please provide the value of the
     income received from fees/services rendered:
                                          4051
                       RM
                                   19
                                MODUL/MODULE ICT
   (Modul ini Bertujuan untuk Mengumpul maklumat bagi Mengeluarkan Petunjuk Penting Mengenai Penggunaan ICT oleh Perniagaan)
              (This Module Aims to Collect Information to Produce the Core Indicators on Use of ICT by Businesses)
MAKLUMAT UMUM BERKAITAN PENGUNAAN ICT DALAM PERNIAGAAN TUAN
GENERAL INFORMATION ABOUT YOUR BUSINESS' USE OF ICT
Tanda "X" bagi jawapan yang berkenaan
Mark "X" for all the relevant answers
                                                                  3503
A1 Adakah perniagaan anda mengunakan komputer pada tahun rujukan 2009?                            1        Ya / Yes
  Did your business use computer/s during 2009?
  (Jika TIDAK, tamat di sini)                                               2        Tidak / No
  (If NO, end here)
                                                                  3504
A2 Berapa kadaran pekerja di perniagaan anda yang menggunakan komputer                                    %
  semasa bekerja pada tahun rujukan 2009?
  What proportion of persons employed in your business routinely used the computer
  at work during 2009?
                                                                  3505
A3 Adakah perniagaan anda menggunakan internet atau rangkaian komputer lain                         1        Ya / Yes
  pada tahun rujukan 2009?
  Did your business use the internet or any other computer network during 2009?
  (Jika TIDAK, tamat di sini)                                               2        Tidak / No
  (If NO, end here)
                                                                  3506
A4 Berapa kadaran pekerja yang menggunakan internet semasa bekerja                                      %
  pada tahun rujukan 2009?
  What porportion of persons employed in your business routinely used the internet
  at work during 2009?

A5 Manakah teknologi maklumat yang di bawah terlibat dalam                     Pelbagai jawapan
  perniagaan anda (jika ada) sehingga 31hb Disember 2009?                     dibenarkan
  Which of the following information technologies, if any, did                  Multiple responses          Kegunaan pejabat
  your business have at 31st December 2009?                            allowed                Office use
                                                                        3507
       Intranet dalam perniagaan anda                             1
       Intranet within your business
       Extranet di antara perniagaan anda dan organisasi lain                 2
       (termasuk perniagaan yang berkenaan)
       Extranet between your business and other organisations
       (including related businesses)
       Rangkaian kawasan setempat                               3
       Local area network (LAN)
       Rangkaian kawasan luas                                 4
       Wide area network (WAN)
       Tiada di atas                                     5
       None of the above

A6 Bagaimanakah perniagaan anda dihubungkan melalui internet pada tahun rujukan 2009?
  How did your business connect to the internet during 2009?
                                                                  3508
       Jalur lebar                                                  1
       Broadband (Cable modem, digital subscriber line (DSL))
       Jalur sempit                                                  2
       Narrowband (Analog modem, integrated services digital network (ISDN))
                                                                  3516
A7 Adakah perniagaan anda mempunyai laman web pada 31.12.2009?                                1         Ya / Yes
  Did your business have a website at 31.12.2009?
                                                               2        Tidak / No  Termasuk: laman web, home page atau wujud di laman pihak ketiga dimana perniagaan anda mempunyai penguasaan yang kuat
        diatas kandungan dalam laman tersebut
  Tidak termasuk: jika ia wujud di dalam online directory dan mengiklan di laman pihak ketiga
  Including: website, home page or presence on a third party's site where your business has substantial control over the content
       of the page/s
  Excluding: inclusion in an online directory and advertising on a third party's site                                       20
BAGAIMANA PENGGUNAAN ICT DALAM OPERASI PERNIAGAAN ANDA
HOW YOUR BUSINESS USES ICT IN ITS OPERATIONS

Pembelian dan penjualan barang atau perkhidmatan melalui internet
Purchasing and selling goods or services via the internet
                                                                       3510
A8  Adakah perniagaan anda membuat pesanan (pembelian) barangan atau                                  1      Ya / Yes
   perkhidmatan mengunakan internet pada tahun rujukan 2009?
   Did your business place orders (make purchases) for goods or services
   via the internet during 2009?                                                    2      Tidak / No

   Nota: termasuk pembelian semasa dan perbelanjaan modal
   Termasuk: melalui laman web, specialised internet marketplaces, extranet, EDI over the internet, telefon mobile yang membolehkan
         akses internet
   Tidak termasuk: penghantaran pesanan melalui e-mail konvensional
   Note : purchases include all capital and current purchases
   Including : via web sites, specialised Internet marketplaces, extranets, EDI over the internet, Internet-enabled mobile phones
   Excluding : orders submitted via conventional e-mail

                                                                       3511
A9  Adakah perniagaan anda menerima pesanan (jualan) barangan atau                                   1      Ya / Yes
   perkhidmatan menggunakan internet pada tahun 2009?
   Did your business receive orders (make sales) for goods or services via
   the internet during 2009?                                                      2      Tidak / No   Termasuk:    1) melalui laman web, specialised internet marketplaces , extranet, EDI over the internet , telefon mobile yang
             membolehkan akses internet
            2) pesanan yang diterima bagi pihak organisasi lain
            3) pesanan yang diterima oleh organisasi lain bagi pihak perniagaan anda

   Including :   1) via Web sites, specialised Internet marketplaces, extranets, EDI over the internet, Internet-enabled mobile phones
            2) orders received on behalf of other organisations
            3) orders received by other organisations on behalf of your business   (Jika TIDAK, tamat di sini)
   (If NO, end here)
                                                                       3512
A10 Berapakah kadaran dari nilai jualan perniagaan anda pada tahun rujukan 2009                                    %
  (tidak termasuk cukai nilai tambah) yang mewakili pesanan (jualan) internet ?
   What porportion of your business' total turnover during 2009 (excluding value added
   taxes) did those Internet orders (sales) represent?


   Nota: bagi pesanan internetyang diterima bagi pihak organisasi lain, sila lapor hanya yuran atau komisen yang diterima
   Termasuk:   1) nilai jualan melalui internet bagi pesana yang diterima oleh organisasi lain bagi pihak anda
          2) bagi perkhidmatan kewangan,
            (a) hanya komisen, yuran dan premium diterima berdasarkan perkhidmatan internet yang telah diberikan
              melalui internet
            (b) untuk akaun internet, sila lapor pendapatan faedah bersih
   Note : in respect of Internet orders received on behalf of other organisations, include only fees or commissions earned
   Include :   1) the value of Internet sales orders received by other organisations on your behalf
           2) for financial services,
             (a) include commissions, fees and premiums earned in respect of services offered over the internet
             (b) for Internet-only accounts, report nett interest incomeA11 Sila nyatakan peratus pecahan nilai pesanan (jualan) daripada internet, mengikut:
   Please provide percentage breakdowns of the value of those Internet orders (sales), by:
         Jenis pelanggan anda
         Types of customers your business sold to
                 Lain-lain perniagaan                                       3513        %
                 Other businesses
                 Pengguna individu                                        3514        %
                 Individual consumers
                 Kerajaan dan organisasi perniagaan yang lain                           3515        %
                 Government and other non-business organisations
                 Jumlah                                                    100
                  Total
                                           21
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT


CAWAGAN NEGERI:


A.    KERJA LUAR i.   NAMA PEGAWAI LUAR       :

 ii   TARIKH SELESAI (KES A1)    :

 iii   TANDATANGAN PEGAWAI LUAR    :

 iv   CATATAN            :
B.    SUNTINGAN


                            NAMA  TARIKH   T/TANGAN

   i  SUNTINGAN PERTAMA       :

 ii   SUNTINGAN KEDUA        :

 iii   PERTANYAAN           :

 iv   PENYELESAIAN          :

 v    PENYEMAKAN TERAKHIR      :C.    PERBANDINGAN DENGAN BORANG LEPAS                            NAMA   TARIKH  T/TANGAN

   i     DIBUAT       TIDAK DIBUAT ii   PERTANYAAN/PENYELESAIAN    :
D.    TANGKAPAN DATA


                            NAMA   TARIKH  T/TANGAN

   i  TANGKAPAN DATA         :

 ii   VALIDASI            :

 iii   PEMBETULAN RALAT        :

 iv   PENYEMAKAN RALAT        :

 v    TERIMA PAKSA (T.P.)      :

 vi   KEBENARAN PEGAWAI       :
     UNTUK T.P.

 vii PENYEMAKAN TERAKHIR        :                         22

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:17
posted:12/7/2010
language:Indonesian
pages:55
Description: Car Rental Form Insurans document sample