Tension (PDF)

Document Sample
Tension (PDF) Powered By Docstoc
					                                        Jovaneli.blog.bg   1    Пример 4.4 Статически неопределима конструкция от три пръта.
1.Да се определят напреженията в прътите на конструкцията
2. Да се определят монтажните напрежения който възникват в конструкцията ако прът (3) е
изработен с ∆=1mm по-къс
3. Да се определят напреженията който ще възникнат в конструкцията ако температурата на
прът (3) се увеличи с 30оС

                             Дадено: P=20kN ; d1=d2=d3=10mm
  (1)        (3)          (2)
                             Материал- нисковъглеродна стомана
                               ( E=210000MPa [σ]=120MPa , αt=12.10-6 1/oC)
               N3              Определяме площа на напречното сечение на
         N1        N2
                             прътите:
                    ∆l3        Определяме дължините на прътите:
            45ο
        ∆l1
                 Р
               v


1. Да се определят напреженията в прътите на конструкцията oт външно
натоварване

Записваме условията за равновесие на силите във възела в хоризонтално и вертикално
направление
 Задачата е статически неопределима. Имаме три неизвестни усилия в прътите, но само две
                    уравнения.
 За да се реши задачата трябва да се намери геометрична връзка между деформациите на
              отделните елементи в конструкцията.


Деформационно условие – начертаваме деформираното положение.

∆l1 = ∆l2  cos(45 )= ∆l1 / ∆l3
          o
                     ∆l1= ∆l2 = ∆l3 .cos(45o)

След като имаме необходимият брой уравнения за решаване на задачата можеда изберем
един от последващите два метода:

-силов метод – приемаме за неизвестни силите в прътите
                           1
                                     Jovaneli.blog.bg   2                Записваме връзката между деформацията и вътрешното усилие при
                опън
                (физично условие)

 Заместваме в деформационното уравнение
Решаваме съвместно статичното и деформационното уравнение и определяме
неизвестните вътрешни усилия, както и напреженията в прътите
Анализ:Напрежението в прът (3) е два-пъти по-високо от напреженията в другите два и
превишава допустимото с около 20%. Конструкцията трябва да се преоразмери като се
увеличи площа на напречното сечение на прът (3).2. Да се определят монтажните напрежения който възникват в конструкцията
ако прът (3) е изработен с ∆=1mm по-къс.

Деформационно условие – начертаваме деформираното положение. За да се монтира прът (3) ще
трябва да се приложи опънова сила, след премахването на която в конструкцията възникват
напрежения наречени монтажни
             (3)
  (1)                    (2)
                N3
                     N2
       N1
                     ∆l3
                   δ     ∆

          ∆l1
             v
Пръти (1) и (2) са опънати, а прът (3) е натиснат. Тъй като сме приели за вътрешните
  усилия в прътите положителни (опънови) посоки, ще трябва да да запишем в
        деформационното уравнение деформацията ∆l1 със знак „-„


                           2
                                       Jovaneli.blog.bg  3
Записваме условието за равновесие на силите във възела в хоризонтално и вертикално
направление
Заместваме в деформационното уравнение връзките между вътрешните усилия и
деформациите и решаваме съвместно със статичното уравнение, откъдето получаваме
неизвестните усилия и
Пресмятаме напреженията в прътите като разделим получените усилия на
площа на напречното сечение.

                            натиск
                            опън


Заб: при заместване да се обърне внимание на мерните еденици.
Силата N трябва да е в „нютони”.
                      2
Ако разстоянията са в „mm”, а площта в „mm ”, то Е трябва да се вземе в „МРа” (Е=210000МРа)
                    2                      11
Ако разстоянията са в „m”, а площта в „m ”, то Е трябва да се вземе в „Ра” (Е=2.1*10 Ра)Тъй като при определяне на монтажните напрежения трудност представлява чертането на
деформираното положение и извеждането на връзките при записване на деформационното
учавнение ще предложим още един по универсален подход.

За да се монтира прът (3) върху него трябва да се приложи опънова сила N0 , която да
педизвика удължение ∆=1mm. Определяме тази сила:
Приемаме монтираното положение за изходно. Конструкцията се деформира като възела се
премести „нагоре” съответно прътите се скъсяват.


                          3
                                      Jovaneli.blog.bg  4
   (1)       (3)              Деформационното уравнение е същото
                     (2)     което дефинирахме когато търсехме
              N0
                           напреженията от външното натоварване „Р”

              N3            cos(45o)= ∆l1 / ∆l3
         N1       N2Резултантното усилие в прът (3) намираме като отчетем и предварителната сила
N3rez=N0+N3
Ако прътът е изработен по-дълъг пресмятаме по същия начин, но ориентираме силата N0 в
натискова посока
    Същия подход може да се използва и при определяне на температурни напрежения
в конструкцията като в пръта натоварен температурно добавяме силата

Nt=αt.∆t.E.F , като при ∆t>0 е натискова , а при ∆t<0 е опъноваЗаписваме и решаваме системата статично и деформационно уравнение:
                          Получихме същият резултат
Анализ: Монтажните напрежения в пръти (1) и (2) са натискови, а в прът (3) опънови.
Очевидно е, че ако прът (3) е отрязан по-дълъг, то напреженията ще бъдат същите по
стойност, но с обратни посоки. Т.е. пръти (1) и (2) ще бъдат натоварени на опън, а прът (3)
на натиск. Това може да се използва за да се намалят опъновите напрежения в прът (3) от
външното натоварване. Напреженията в конструкцията ще се увеличават (намаляват)
пропорционално на увеличаването (намаляването) на неточността в размера ∆.
                        4
                                   Jovaneli.blog.bg   5


Така ако отрежем прът (3) с 2mm по-дълъг ще имаме монтажни напрежения:Напреженията от външното натоварване са:Като сумираме напреженията ще получим, че напреженията в трите пръта на конструкцията
са приблизително равни и по-ниски от допустимото.
3. Да се определят напреженията който ще възникнат в конструкцията ако
температурата на прът (3) се увеличи с 30оС

           (3)               От нагряването прът (3) се стреми да се
  (1)
                      (2)    разшири, но е ограничен от другите два
              ∆t3=30oC
                           пръта. В прът (3) възникват натискови
        N1
                           напрежения, а в пръти (1) и (2) опънови
                N2
              N3


                 δt


-първи подход

Деформационното уравнение е cos(45 )= ∆l1 / ∆l3
                    o


При изразяване на деформацията в прът 3 дописваме и добавката за температурна
деформация
Съставяме системмата статично и деформационно уравнение
                         5
                                Jovaneli.blog.bg  6


Пресмятаме вътрешните усилия и напреженията в прътите
-втори подход

 Определяме усилието в пръта от температурата и го насочваме по посока натиск
                  Съставяме системмата статично и деформационно
      Nt
                  уравнение cos(45)=∆l1/∆l3
                   Определяме резултантната сила в прът (3)


                  Определяме напреженията в прътите
                     Получихме същият резултат
                     6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:891
posted:12/7/2010
language:Bulgarian
pages:6