Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Chon tu quan ap cho phong ngu

VIEWS: 19 PAGES: 6

Đối với phòng ngủ, vật dụng cần thiết và có ảnh hưởng lớn nhất tới kiến trúc căn phòng đó là tủ quần áo, nên phải lựa chọn ra sao để chúng vừa đầy đủ chức năng cần thiết, vừa mang phong cách riêng của chủ nhân căn phòng ấy.

More Info
									            Ch n t qu n áo cho phòng ng
                                        Công ty ki n trúc


Ð i v i phòng ng , v t d ng c n thi t và có nh hu ng l n nh t t i ki n trúc can phòng dó
là t qu n áo, nên ph i l a ch n ra sao d chúng v a d y d ch c nang c n thi t, v a
mang phong cách riêng c a ch nhân can phòng y.
Nh ng chi c t qu n áo dang tràn ng p trên th tru ng d n i th t, th nhung không don gi n là
b n ch n b t k m t chi c nào ung m t và d t vào phòng ng c a mình. Ði u quan tr ng là b n
ph i quan tâm t i kích c , ki u dáng và màu s c c a chúng vì nó liên quan d n di n tích phòng
và phong cách trang trí d t dó thi t k m t t qu n áo phù h p và d p nh t. M t vài g i ý c
th du i dây s giúp b n có nh ng l a ch n hi u qu nh t cho mình:

Kích thu c c a t : Tru c h t, kích thu c t ph i phù h p v i di n tích phòng ng c a b n. S r t
m t th m m n u phòng ng l n mà d t m t chi c t nh con trong phòng và phòng nh l i s
d ng m t chi c t l n choán ph n l n di n tích sinh ho t và nh hu ng t i ki n trúc can phòng.
Thiet ke kien truc, tu van thiet ke, cong ty xay dung, do go, do go noi that
            Ch n t qu n áo cho phòng ng
                                        Công ty ki n trúc
N u phòng ng r ng rãi b n nên ch n t có kích thu c càng l n càng t t vì theo th i gian, s
lu ng d s tang lên trong khi chi c t không th phình to ra du c. Còn phòng ng h p b n có
th ch n nh ng chi c t nh và tang thêm không gian cho t b ng cách d t làm nh ng chi c t
cao sát tr n, nhu v y v a ti t ki m du c di n tích l i n i r ng du c khu v c d d .
Thiet ke kien truc, tu van thiet ke, cong ty xay dung, do go, do go noi that
            Ch n t qu n áo cho phòng ng
                                        Công ty ki n trúc
Ki u dáng t : Ki u dáng c a t khá phong phú, tuy nhiên, du c l a ch n nhi u nh t là nh ng
ki u dáng mang phong cách hi n d i, ti n d ng và don gi n. T d ng c a kéo s giúp b n ti t
ki m không gian m i khi s d ng hon là nh ng lo i t cánh m thông thu ng.
Thiet ke kien truc, tu van thiet ke, cong ty xay dung, do go, do go noi that
            Ch n t qu n áo cho phòng ng
                                        Công ty ki n trúc
T thu ng du c phân chia làm nhi u ngan to nh khác nhau tùy vào kích c , ngan bé là noi d
v t d ng nh , don gi n, v i nh ng ngan l n thì d móc treo qu n áo d không b nhàu và g p
n p.
Thiet ke kien truc, tu van thiet ke, cong ty xay dung, do go, do go noi that
            Ch n t qu n áo cho phòng ng
                                        Công ty ki n trúc
Màu s c c a t c n hài hòa v i màu son c a tu ng, tr n, sàn nhà, ho c có chang ch n u b n
mu n can phòng thêm n i b t thì trang trí thêm m t vài h a ti t làm di m nh n nhu son màu n i
b t ho c b n thân v t li u c a t dã khi n can phòng thêm n i b t hon.
Thiet ke kien truc, tu van thiet ke, cong ty xay dung, do go, do go noi that
            Ch n t qu n áo cho phòng ng
                                        Công ty ki n trúc
Ch t li u t : T qu n áo thu ng du c làm b ng g , g m g th t, g veneer và g ép. V i m c
d u tu khác nhau, b n có th l a ch n cho mình m t chi c t thích h p, d p m t và ti n l i.
Thông thu ng, du c l a ch n nhi u nh t là g veneer vì giá c ph i chang, m u mã d p và ki u
dáng phong phú.

Ngoài ra, nh ng gia dình có di n tích l n, nhi u ngu i thu ng thi t k thêm phòng thay d ,
nhu v y v a có không gian riêng tu, l i v a thu n ti n khi thay d .
Thiet ke kien truc, tu van thiet ke, cong ty xay dung, do go, do go noi that

								
To top