EF2503NOTARINGKASKAEDAHPENYELIDIKANDALAMPENDIDIKAN by imann9969

VIEWS: 7,216 PAGES: 9

									NOTA RINGKAS DAN PADAT
HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


                               aktiviti-aktiviti yang berasaskan pemikiran reflektif
TOPIK 1 ASAS KAJIAN                      RSains adalah satu sistem cara yang dapat menghasilkan ilmu
                               pengetahuan.
Tujuan Kajian                         Ciri-ciri Sains
a) Pelaporan / Penerokaan – utk mengutip maklumat       a) Empirikal Data empirikal diperoleh mengikut keadaan
awal atau latarbelakang                    tertentu.
b) Deskriptif – utk menjelaskan subjek ( penyataan      b)Boleh diulang(replicable) Kajian boleh diulang mengikut
masalah )                           keadaan, sampel dan kaedah yang digunakan sebelumnya.
c) Explanatori – menjelaskan dan menerangkan sebab      c) Analitikal Ia mengikut kaedah saintifik untuk memecah dan
sesuatu fenomona berlaku                   menjelaskan fakta empirikal.
d) Prediktif – menlah bila dan dlm situasi mana sesuatu    d) Berasaskan teori Ia bergantung kepada pengetahun lepas.
fenominum besar kemungkinan akan berlaku.           e)Logikal Kesimpulan dibuat berasaskan logik dan hasil kajian.
KAJIAN DALAM PENDIDIKAN                    f) Teliti Usaha dibuat untuk mengurangkan kesilapan.
Runtuk membuat refleksi tentang andaian, nilai dan amalan;  ALTERNATIF KEPADA SAINS DALAM PENGHASILAN
menyoal dan mencari kaedah untuk memperbaiki proses kerja   ILMU
kita supaya kita dapat membuat keputusan berasaskan      (a) Autoriti
maklumat yang betul, yang seterusnya dapat memperbaiki    Pengetahuan yang diperoleh daripada ibu bapa, para guru dan
amalan profesional kita.                   pakar serta daripada buku dan media
Jenis Kajian                         (b) Tradisi
1. Kajian tindakan ada 2 kompenan – a) bhg          Pengetahuan yang berasaskan tradisi biasanya diterima
penyelidikan b)Bhg tindakan.                 sebagai betul disebabkan ia telah melalui ujian masa, dan
Tujuan a) mengepasti masalah b) utk menyelesaikan       justeru boleh dipercayai
masalah.                           (c) Pengetahuan Umum
2. Kajian konvensional :                   Maklumat dan pengetahuan boleh juga didapati daripada apa
a) Kajian kuantitatif                     yang diketahui oleh semua orang yang mempecayainya
b) Kajian kualitatif                     (d) Mistri Media
Kajian kuantitatif                      Siaran TV, filem, surat kabar, majalah dan media lain adalah
R adalah satu bentuk inkuiri positivis yang          penting kepada kita sebagai sumber maklumat
menekankan pemerolehan fakta menggunakan pengukuran      (e) Pengalaman Peribadi
objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami  Apabila sesuatu berlaku, kita dapat merasainya, kita dapat
dan menjelaskan sesuatu fenomena yang boleh dijadikan     mengalaminya, dan kita terimanya sebagai benar
panduan kepada amalan dan polisi               Pengalaman peribadi ini dikukuhkan melalui empat kesilapan
Kajian Kualitatif adalah kajian yang menekankan kepada    utama:
penghasilan makna (production of meaning)           R Terlebih generalisasi (overgeneralisation): iaitu kita
                               mengandaikan perkara ini benar dalam situasi-situasi lain.
                               R Pencerapan terpilih (selective perception): iaitu, apabila kita
                               memberi tumpuan kepada perkara tertentu sahaja dan tidak
                               kepada perkara-perkara lain.
                               R Keputusan lebih awal (premature closure): iaitu keputusan
                               yang kita buat apabila kita rasa kita sudah pun mempunyai
                               segala jawapan yang kita perlukan dan kita rasa kita tidak perlu
                               lagi mendengar pendapat orang lain, mencari maklumat lain
                               atau menimbulkan persoalan lain.
                               RKesan Halo (Halo effect): iaitu, apabila kita terlebih membuat
                               generalisasi terhadap objek atau seseorang yang mempunyai
                               ciri-ciri cemerlang, yang membawa kita kepada memberi
                               penilaian yang berlebihan kepada objek atau orang tersebut.
                               KEBAIKAN PENDEKATAN SAINTIFIK
                               R lebih daripada proses pengutipan dan penganalisisan data
                               R berasaskan logik and pencerapan
                               Model Sains Tradisi
                               (a) Teori – digunakan untuk menggarap idea yang dihasilkan
                               dalam bentuk hipotesis.
                               (b) Operasionalisasi – menyatakan makna semua pemboleh
                               ubah yang terlibat dan bagaimana pemboleh ubah ini diukur. Ia
                               adalah satu proses untuk menyatakan definisi operasional,
                               atau menyatakan operasi terperinci untuk mengukur pemboleh
Kajian Tindakan -untuk memperbaikinya dan menunjukkan     ubah.
bukti setakat mana amalan itu telah dibaiki.         (c) Pencerapan – melihat dan membuat pengukuran ke atas
Langkah asas Kajian tindakan                 apa yang dilihat.
1. meninjau amalan semasa                   (a) Model Induktif – bergerak daripada perkara spesifik
2. kenalpasti masalah utk diselidik              kepada umum (general), daripada satu set pencerapan tertentu
3. bagaimana anda memperbaiki amalan secara praktik      (specific observations) kepada penemuan bentuk (discovery of
4. cuba selesai dan nilai semula               a pattern) yang mempunyai susunan. (pencerapan)
5. ubah amalan mengikut maklum balas dr langkah 4       (b) Model Deduktif – bergerak daripada umum kepada
6. teruskan memantau amalan                  spesifik. Daripada satu bentuk tertentu yang dijangka
7. lihat semula dan nilai amalan yg telah diubah       berasaskan logik atau teori kepada pencerapan yang menguji
                               sama ada bentuk yang dijangka itu sebenarnya wujud. (teori)
KAEDAH INKUIRI SAINTIFIK DALAM KAJIAN
Runtuk membina dan menguji pelbagai hipotesis melalui     KRITERIA KAJIAN YANG BAIK
pemikiran induktif-deduktif. Kajian saintifik menggunakan   (a) Tujuan Kajian yang Jelas –untuk mengelakkan kekeliruan.
proses tertentu yang menggabungkan pemikiran induktif dan   (b) Penerangan yang Jelas tentang Proses Kajian
deduktif serta pencerapan dan pengujian hipotesis kepada
                                                                 1
NOTA RINGKAS DAN PADAT
HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


Proses kajian perlu diterangkan secara terperinci supaya ia    Penerangan Terminologi (istilah) (i) Rumusan
boleh diulang dan disahkan oleh penyelidik-penyelidik lain.    Bab Dua Tinjauan Literatur
(c) Perancangan dan Pelaksanaan yang Sistematik          memaparkan literatur berkaitan dan kajian berkaitan dengan
Proses menjalankan kajian perlu dirancang dengan cermat      topik yang anda pilih. (a) Pengenalan (b) Literatur Berkaitan
untuk mengurangkan ralat (error).                 (c) Kajian Berkaitan (d) Rumusan
(d) Piawai Etika yang Tinggi Sesuatu projek kajian yang      Bab Tiga Metodologi Kajian
memberi keutamaan kepada pengawalan para peserta kajian      menjelaskan secara terperinci tentang reka bentuk kajian,
daripada prasangka atau bahaya, yang pada masa yang sama     termasuk pemilihan sampel dan cara data dikutip dan
dapat menghasilkan keputusan berkualiti, akan diberi nilai yang  dianalisis. (a) Pengenalan (b) Reka Bentuk Kajian
tinggi.                              s/ada ia menggunakan kaedah kuantitatif atau kaedah kualitatif
(e) Dapatan yang Dibincang dengan Jelas              (c) Populasi dan Sampel (d) Alat Kajian (i) Teknik
Penyelidik perlu menggunakan kaedah menganalisis data yang    Pengutipan Data (ii) Kaedah Analisis Data (iii) Rumusan
sesuai, dan analisis ini perlu dibuat secara terperinci. Selain
itu, kebolehpercayaan dan kesahan data perlu disemak dan
disahkan; dapatan kajian perlu diterangkan dengan jelas.
(f) Batasan Kajian Dinyatakan dengan Jelas
penyelidik perlu menyatakan batasan-batasan atau kesilapan    TOPIK 3 MASALAH KAJIAN
yang berlaku semasa kajian dijalankan, yang boleh memberi     Kita menjalankan kajian dengan tujuan tertentu. Antara tujuan
kesan kepada dapatan kajian.                   kajian adalah:
ETIKA KAJIAN                           R menyelesaikan masalah kritikal yang memerlukan tindakan
R kerahsiaan peserta kajian;                   segera;
R penyertaan secara sukarela dan hak peserta untuk menarik    R membawa perubahan kepada amalan pendidikan yang wujud
diri daripada sebahagian kajian atau sepenuhnya;         pada masa ini; dan
R keizinan dan kemungkinan penipuan di pihak peserta;       R menghasilkan penemuan baru, ilmu baru atau produk yang
R menjaga kerahsiaan data daripada individu yang boleh      berguna dalam pendidikan.
dikenal pasti;                          Latar Belakang Masalah Kajian
R reaksi peserta terhadap cara penyelidik mengguna,        RApakah masalah atau isu?
menganalisis dan melapor dapatan-dapatan kajian; dan       RSiapakah yang menyatakan itu suatu isu?
R tingkah laku dan keobjektifan penyelidik.            R Apakah data yang boleh membuktikan ia adalah suatu isu?
Kajian asas – Kajian yang dibuat untuk meningkatkan        MEMAHAMI BIDANG KAJIAN
kefahaman teori-teori sedia ada atau menghasilkan teori-teori   memahami beberapa variabel kajian, konsep-konsep yang
baru dengan tidak mengambil kira aplikasi hasil kajian.      berkaitan, teori dan model, kerangka konsepsual dan teoretikal
Kajian gunaan –ı Kajian yang dibuat untuk menyelesaikan      serta pernyataan masalah kajian
masalah harian, misalnya, soalan berkaitan polisi atau      Kerangka Teori/Konsepsual Kajian
menyelesaikan masalah sosial, pendidikan atau perniagaan.     R kesediaan guru memahami pakej dan kemahiran-kemahiran
Kajian kuantitatif –ı Kajian yang menekankan pemerolehan     berkaitan;
fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik   Rkemudahan yang disediakan;
data numerik untuk memahami dan menjelaskan sesuatu        R latihan pengajaran dan pembelajaran;
fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan      R pertolongan pentadbiran;
polisi.                              R penilaian; serta
Kajian kualitatif –ı Kajian yang menekankan kepada        R konstrain dan cara mengatasinya
penghasilan makna yang mengambil kira apa yang tidak       Pernyataan masalah yang baik tentang masalah kajian dapat
disentuh oleh kajian kualitatif, misalnya, pandangan subjektif  memberi gambaran menyeluruh, dengan tumpuan
seseorang, akibat yang dirancang dan tidak dirancang,       kepada variabel dan hala tuju kajian.
keanihan seseorang, dan sebagainya.                TUJUAN KAJIAN sesuatu rancangan disediakan untuk
Kajian tindakan –ı Kajian yang menekankan kepada         memenuhi sesuatu tujuan, yang kemudiannya diterjemahkan
penilaian amalan harian, sama ada telah mencapai tahap yang    kepada objektif yang lebih spesifik
sepatutnya.                            Objektif kajian adalah pernyataan tujuan spesifik kajian yang
                                 disenaraikan sebelum sesuatu kajian dijalankan
TOPIK 2 PENYEDIAAN CADANGAN KAJIAN                Soalan kajian ialah soalan yang dibina berpandukan kepada
Tujuan menulis kajian                       objektif kajian, yang mana jawapan kepada soalan ini akan
(a) mengenal pasti permasalahan yang dikaji dan menyatakan    membantu pengkaji untuk mencapai objektif dan tujuan kajian
satu set soalan kajian untuk dijawab dalam kajian;        Ciri-ciri hipotesis adalah seperti berikut:
(b) membuat tinjauan literatur berkaitan dengan permasalahan   R Suatu pernyataan yang diramal mempunyai jawapan yang
kajian serta mengenal pasti bidang yang belum lagi dikaji atau  bernilai kepada soalan kajian.
kurang diberi perhatian oleh pengkaji;              R Suatu jangkaan yang mempunyai hubungan antara beberapa
(c) menghasilkan hipotesis (jawapan yang diramalkan untuk     variabel atau kesan antara satu variabel terhadap variabel lain.
soalan kajian, jika berkaitan);                  R Hipotesis boleh diuji secara statistik. Berikut dijelaskan
(d) membina metodologi kajian yang berpadanan untuk        perbezaan antara hipotesis kajian dan hipotesis statistik
menguji hipotesis atau untuk menjawab soalan-soalan kajian;    Hipotesis kajian adalah pernyataan tentang keputusan yang
(e) membina reka bentuk kajian dan teknik pengumpulan data    dijangka, sebaliknya,
yang sesuai; dan                         hipotesis statistik adalah pernyataan tentang andaian
(f) mengenal pasti prosedur analisis data yang sesuai dan     bahawa tiada hubungan antara variabel-variabel yang dikaji
justifikasinya.                          Hipotesis kajian takberarah bermaksud jangkaan kita tentang
                                 perbezaan atau hubungan antara variabel yang dikaji adalah
KANDUNGAN CADANGAN KAJIAN                     tidak memihak kepada mana-mana arah.
Bab Satu                             Hipotesis kajian berarah pula bermaksud jangkaan kita
menyatakan masalah yang ingin dikaji, termasuk tujuan,      tentang perbezaan atau hubungan antara variabel adalah
soalan kajian dan kepentingan kajian. (a) Pengenalan (b)     memihak kepada arah tertentu, misalnya lebih tinggi, lebih
Latar Belakang Masalah Kajian (c) Pernyataan Masalah (d)     rendah dll
Kerangka Konsep (sebab munasabab) (e) Objektif dan        Variabel – Faktor yang berubah dalam kualiti, kuantiti atau saiz
Soalan Kajian (f) Kepentingan Kajian (g) Batasan Kajian (h)    yang mengikut responden atau situasi tertentu.
                                                                   2
NOTA RINGKAS DAN PADAT
HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


Hipotesis kajian –ı Satu pernyataan yang berkait dengan       1. Kajian adalah penggunaan kaedah saintifik secara formal
spekulasi tentang sesuatu perkara.                 dan sistematik untuk mengkaji masalah-masalah dalam
Kerangka konsepsual –ı Kerangka yang menerangkan          bidang/disiplin ilmu tertentu.
tentang hubungan antara variabel dalam kajian dan kesan       2. merancang kaedah dan tatacara kajian yang hendak
hubungan tersebut.                         dijalankan. Rancangan kajian ini akan memberi gambaran
Kerangka teori –ı Kerangka yang dapat menerangkan          tentang siapakah responden kajian; apakah variabel kajian,
sesuatu fenomena dengan mengaitkan variabel-variabel yang      jenis data kajian dan alat-alat kajian yang akan digunakan; dan
terdapat dalam sesuatu kajian.                   juga bagaimana data akan dikutip dan dianalisis.
Teori –ı Perkaitan antara variabel yang dapat menjelaskan      3. Soalan-soalan kajian adalah soalan-soalan yang kita tanya,
sesuatu fenomena.                          yang jawapannya boleh digunakan untuk mencapai tujuantujuan
                                  kajian yang kita akan jalankan
TOPIK 4 TINJAUAN LITERATUR                     4. Reka bentuk kajian
1. MEMAHAMI BIDANG KAJIAN                      a) Kuantitatif
Rpemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep           1. Eksperimen -kajian bandingan kumpulan
Rmemahami teori-teori berkaitan bidang kajian            2. Kuasi-eksperimen -menggunakan kelas-kelas yang sedia
RDapatkan bahan-bahan berkaitan daripada tesis dalam        ada sebagai kumpulan kawalan dan eksperimen.
bidang kajian, jurnal/buku/ ensaiklopedia pendidikan, laporan    3. Korelasi - membandingkan keputusan peperiksaan
kajian di Malaysia: EPRD/BPG/Institut Pengajian           muridmurinya dlm 2 matapelajaran
Tinggi, prosiding seminar, internet dll               4. Tinjauan- cross-sectional digunakan untuk mengutip data
R perpustakaan institut pengajian tinggi dan dapatkan        yang menggambarkan sikap, pendapat atau kepercayaan
bahanbahan yang berkaitan.                     semasa. Reka bentuk longitudinal pula digunakan untuk
R menggunakan internet untuk mencari banyak maklumat        mengkaji individu-individu dalam jangka masa tertentu
tentang kajian pendidikan                      Kualitatif
R menyaring bahan-bahan ini yang berkait rapat dengan topik     1. Teori grounded - memerlukan pencerapan (observation) dan
kajian.                               juga temubual
R Baca bahan-bahan yang disaring dan sediakan abstrak yang     2. Etnografi -boleh mengenal pasti satu kumpulan orang untuk
mengandungi nama pengarang, tahun kajian dijalankan, topik     dikaji, melawat seting kumpulan ini, catitkan bagaimana
kajian, tempat kajian dijalankan, metodologi kajian, hasil kajian  mereka bertingkahlaku dan berinteraksi dengan orang-orang
dan kesimpulannya.                         lain
R Rekodkan juga sumber bahan/artikal                3. Naratif- menceritakan secara sendiri kepada pengkaji apa
ı Peringatan! Tinjauan literatur memerlukan banyak teori dan    yang berlaku kepadanya ( kajian individu )
kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang akan         Gabungan Kuantitatif dan Kualitatif
dilakukan. Ia perlu mengambil kira perkaitan antara teori-teori   1. Kedah bercampur -satu tatacara untuk mengutip keduadua
dan dapatan-dapatan kajian.                     jenis data, iaitu data kualitatif dan data kuantitatif dalam satu
ı Kita perlu juga melihat persamaan dan pertentangan antara     kajian
teori-teori dan dapatan daripada tinjaun literatur, dan perlu    2. Kajian tindakan- guru menjalankan kajian dalam bilik darjah
bertanya diri kita sendiri bagaimana kita menangani dan       untuk mereka membuat refleksi tentang pengajaran mereka
mengambil peluang daripada persamaan dan pertentangan ini.     Populasi adalah kumpulan sasaran pengkaji, iaitu kumpulan
Pemahaman tentang Teori Berkaitan - Apakah bentuk teori       kepada siapa hasil kajian akan digeneralisasikan”.
yang menjadi asas kepada kajian anda?                Sampel kajian pula ialah responden-responden kajian yang dipilih
Pemahaman tentang Model Berkaitan - adakah model-model       untuk mewakili sesuatu populasi
tersebut sesuai dengan topik kajian kita              a) Persampelan rawak mudah (PRM) adalah satu proses
2. TINJAUAN KAJIAN BERKAITAN -merujuk kepada kajian         pemilihan sampel di mana semua individu dalam populasi
berkaitan untuk kita mengetahui dapatan-dapatan dan         tertentu mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai
pengkaedahan kajian yang terkini                  sampel
Rkita perlu mengenal pasti kajian-kajian lepas yang         b) Persampelan rawak berstrata (PRS) adalah satu proses
sama/hampir sama dengan topik kajian yang akan kita lakukan     pemilihan sampel di mana populasi kajian dibahagikan kepada
R menganalisis kajian-kajian lepas, perlu memberi perhatian     beberapa strata/kumpulan kecil- L pandai, L lemah, P pandai,
kepada kronologi kajian-kajian yang bertujuan untuk         P lemah .
menentukan tren kajian dalam bidang kajian.             c) Persampelan sistematik (PS) adalah satu proses
3. TINJAUAN KAEDAH KAJIAN LEPAS                   persampelan, di mana setiap ahli populasi diberi nombor
R Setelah memperoleh maklumat daripada kajian-kajian lepas,     berturutan, dan sampel dipilih dengan mengambil ahli populasi
perlu diteliti skop kajian (yang mungkin sengaja dibataskan     yang bernombor dengan selang tertentu.
oleh pengkaji) dan kaedah kajian.                  d) Persampelan kelompok (PK) adalah satu proses
RReka bentuk kajian adalah strategi untuk menjalankan kajian    persampelan, di mana ahli-ahli populasi berada dalam
yang melibatkan pemilihan sampel, pembahagian sampel        kumpulan-kumpulan tertentu
kepada beberapa kumpulan yang sesuai serta kaedah dan        ALAT KAJIAN
teknik pengutipan data.                       Proses pembinaan alat kajian boleh dibahagikan kepada dua
R kajian tinjauan, sampel yang besar terdiri daripada antara    (2) bahagian, iaitu
100 sehingga 1,000 subjek/responden kajian. kajian         (a) menentukan objektif alat kajian-apakah yang kita ingin tahu
ekperimen pula adalah sukar untuk menjalankan            tentang responden kajian kita
kajian menggunakan sampel yang besar disebabkan           (b) menentukan kandungan alat kajian -ujian yang mempunyai
kekangan-kekangan semasa melaksanakan eksperimen.          kebolehpercayaan dan kesahan kandungan (content validity)
Kajian etnografi dan kajian kes biasanya melibatkan sampel     yang tinggi
yang kecil sahaja,
- memilih kaedah yang sesuai untuk digunakan dalam kajian      Jenis Kebolehpercayaan dan Kesahan
kita, berpandukan soalan-soalan kajian dan kaedah analisis     1. Kestabilan- Kebolehpercayaan kestabilan ialah ukuran
data yang digunakan dalam kajian-kajian lepas. Ini dapat      ketekalan (consistency) mengikut peredaran masa bagi sampel
dijadikan justifikasi mengapa kita memilih kaedah analisis data   yang sama
tertentu untuk kajian kita                     2. Kesetaraan Kebolehpercayaan kesetaraan ialah ukuran
                                  kesetaraan antara skor bagi dua (2) ujian yang setara, iaitu
TOPIK 5 KAEDAH KAJIAN                        ujian yang berbeza, tetapi mengukur kandungan yang sama.

                                                                    3
NOTA RINGKAS DAN PADAT
HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


3. Ketekalan Dalaman Kebolehpercayaan ketekalan dalaman     (vii) jangka masa dan kos yang diperlukan untuk menjalankan
ialah ukuran ketekalan antara skor separuh daripada ujian    kajian; dan
dengan skor separuh lagi ujian bagi ujian yang sama.       (viii) bagaimana data hendak disusun, dianalisis dan ditafsirkan.
empat (4) jenis kesahan                     2 Pemilihan Bentuk Kajian –
1. Kesahan kandungan ialah ukuran sejauh/setepat mana      (a) Bentuk Kajian Lapangan-data dikutip melalui temubual
sesuatu ujian dapat mengukur kandungan bidang yang hendak    dengan responden kajian atau melalui pemerhatian terhadap
diukur.                             fenomena yang dikaji.
2. Kesahan hubungan kriteria terdiri daripada dua (2) bentuk,  (b) Bentuk Kajian Kes-adalah kajian tentang sesuatu kes atau
iaitu kesahan serentak (concurrent validity) dan kesahan     beberapa kes. berkait dengan manusia, kumpulan manusia,
ramalan (predictive validity)                  peristiwa kritikal, projek, komuniti atau sebahagian daripada
3. Kesahan konstruk ialah ukuran sejauh/setepat mana       program. Satu kes adalah satu unit asas analisis. Data kes
sesuatu ujian dapat mengukur sesuatu konstruk/gagasan      termasuk data temuduga, data pemerhatian, data rekod dan
berasaskan teori psikologi tertentu eg. Rajin          pernyataan daripada mana-mana ambilan mengenai kes tersebut.
4. Kesahan muka sesuatu alat/ujian “nampak pada         Teknik utama yang digunakan ialah pemerhatian lapangan,
permukaannya” dapat mengukur apa yang hendak diukur       temuduga dan analisis dokumen.
Contohnya, bagi alat yang mengukur konstruk “rajin”, kita    (c) Bentuk Kumpulan Terfokus- proses pengutipan data melalui
sepatutnya nampak item-itemnya berkait dengan ciri-ciri orang  temubual yang dibentuk khas untuk kumpulan kecil. perlu
yang “rajin”.                          berbincang menggunakan psikologi secara sedar, separuh sedar
Kajian rintis adalah kajian yang dibuat sebelum kajian      dan bawah sedar . satu kaedah untuk mendapatkan maklumat
sebenar dijalankan yang bertujuan untuk memestikan alat-alat   berasaskan pendapat, pengalaman and sikap.
kajian mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang tinggi    (d) Bentuk Kajian Tindakan bertindak secara sistematik untuk
serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang munkin      menyelesaikan sesuatu masalah
berlaku semasa kajian sebenar dijalankan.            spesifk. Kajian tindakan menggunakan pendekatan kolaboratif
Fungsinya :                           dalam kajian. Proses kajian ini melibatkan perancangan,
RMenyemak kejelasan item-item, arahan dan dan susun atur     tindakan, pemerhatian dan refleksi
(layout) soal selidik.                      (e) Bentuk Analisis Dokumen
R Mendapatkan maklum balas tentang kesahan item-item soal    Kajian kualitatif juga boleh dibuat dengan menganalisis
selidik.                             kandungan dokumen untuk mendapatkan data kajian.
R Mendapatkan maklum balas tentang kesesuaian item-item     (f) Bentuk Pelbagai Pendekatan- Pendekatan ini mencantumkan
dan format jawapan.                       dua atau lebih bentuk kajian kualitatif dan kuantitatif. pengutipan
R Mendapatkan maklum balas tentang kategori jawapan bagi     data dengan menggunakan lebih daripada satu kaedah.
item-item tertutup.                       3 Membina Alat Kajian Kualitatif
R Mendapatkan maklum balas tentang daya tarikan soal selidik.  (a) Penilaian Dokumen - Dokuman merujuk kepada suatu rekod
R Menyemak masa yang diperlukan untuk menjawab soal       tentang pemikiran, perasaan, pendapat atau tindakan seseorang,
selidik.                             rekod bertulis tentang sejarah institusi, aktiviti, peristiwa atau
R Mengenal pasti item-item yang tidak berkaitan dalam soal    persembahan.
selidik.                             Peringkat analisis data – Pra masuk ( Jenis, lokasi, aksebiliti ,
R Menyediakan kod untuk kemasukan data dalam fail data      j/masa dokumen ) , Rekoding ( Jenis kod, proses rekod isi ) ,
komputer                             Memproses ( pkurangan data, pamir data , verifikasi data ) ,
Variabel adalah idea yang pengkaji ingin meneliti dalam kajian  Interpretatasi ( dapatan utama / sekunder , Minterpretasi
mereka. Secara operasinya, variabel ialah sesuatu ciri atau   penemuan )
atribut seseorang individu atau organisasi yang kita boleh    (b) Alat Pemerhatian – Ciri-ciri
cerap (observe) dan boleh diukur (measure).           R Satu atau lebih pemerhati diletakkan di tempat yang sesuai
Penganalisisan Data Kualitatif                  pada sudut tertentu dan pada masa yang ditetapkan.
R Meyedia dan menyusun data untuk dianalisis.          R Membantu pemerhati dengan menggunakan prainstruksi.
RMenghurai dan membina tema daripada data.            R Pilih pemerhati dan sediakan mereka untuk pemerhatian.
R Melaporkan dapatan kajian.                   R Pilih siapa yang hendak diperhati dan bila hendak dibuat
RMenafsirkan (interpreting) dapatan kajian.           pemerhatian
R Mengesahkan ketepatan dan kebolehpercayaan dapatan       R Menyediakan sesuatu yang patut dibuat.
kajian                              (c) Alat Menemuduga- Temuduga merupakan perbualan yang
Penganalisisan Data Kuantitatif                 mempunyai tujuan tertentu.
- menghimpun dan mengubah data daripada bentuk          R Temuduga berstruktur atau piawai. Soalan yang dibangunkan
kualitatif kepada bentuk kuantitatif kedlm program spss     bertujuan untuk mendapat respons yang spesifik.
-menentukan ukuran kepada setiap variabel kajian yang      R Separuh berstruktur atau separuh piawai di mana beberapa siri
digunakan                            soalan pra-penentuan atau soalan terbuka telah dibangunkan.
- memprogramkan supaya komputer memberikan kekerapan       R Temuduga tanpa-berstruktur atau temuduga tanpa-standard.
(frequency) bagi setiap skor kepada item yang dimasukkan     4 Kebolehpercayaan dan Kesahan - dari segi:
- memilih analisis statistik yang sesuai diguna untuk      (1) alat yang digunakan dalam kajian; (2) proses mengutip data;
menjelaskan profil/latar belakang responden dan menjawab     dan (3) kaedah analisis data.
soalan-soalan kajian                       Triangulasi merupakan satu konsep yang digunakan umum dalam
                                 aktiviti lapangan, membuat peta, navigasi dan latihan militer.
TOPIK 6 KAJIAN KUALITATIF                    Jenis triangulasi :
1 Reka Bentuk Kajian Kualitatif - merupakan satu rancangan    (i) Triangulasi data yang melibatkan pengutipan pelbagai jenis data
bagaimana kajian akan dijalankan dan membentuk kajian      untuk menyelidik fenomena yang sama.
membawa maksud tertentu berkait dengan idea dan persoalan    (ii) Triangulasi penyelidikan yang melibatkan pelbagai pemerhati
kajian :                             berbanding dengan pemerhati tunggal untuk menyelidik fenomena
(i) jangka masa kajian;                     yang sama.
(ii) jenis data yang hendak dikutip;               (iii) Triangulasi teori yang melibatkan penggunaan lebih daripada
(iii) alat yang sesuai untuk mengutip data tersebut;       satu teori untuk menyelidik fenomena yang sama.
(iv) di mana kajian tersebut hendak dijalankan;         (iv) Triangulasi kaedah yang melibatkan penggunaan pelbagai
(v) kumpulan responden yang akan digunakan sebagai sampel;    kaedah untuk menyelidik fenomena yang sama.
(vi) strategi pengutipan data yang sesuai digunakan;       5 Persampelan dalam Kajian Kualitatif

                                                                    4
NOTA RINGKAS DAN PADAT
HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


(a) Strategi Persampelan                         (b) Kematangan ( tempoh masa )]
dalam kajian kuanlitatif strategi persampelan bukanberkebarangkalian   (c) Pengujian- Kesan ujian pertama ke atas skor ujian kedua
digunakan (non-probability sampling). Empat (4)             (d) Alat ukuran
jenis persampelan bukan kebarangkalian :                 (e) Regresi Statistik - kumpulan yang mempunyai skor ekstrim
(i) persampelan mudah; subjek kajian yang mudah diperoleh        (skor rendah atau skor tingi) akan memberikan dapatan kajian
(ii) persampelan bertujuan; pengkaji menggunakan             yang tidak sah.
pengetahuan kepakaran/khusus tentang sesuatu kumpulan untuk       (f) Pemilihan – berlaku bias dlm pemilihan sample
memilih subjek yang hendak dikaji daripada populasi.           (g) Mortaliti- Kehilangan subjek kajian dalam kumpulan yang
(iii) persampelan snowball; mengenal pasti lokasi subjek yang      dibandingkan
mempunyai atribut/ciri-ciri tertentu semasa kita             (h) Interaksi Kedewasaan-pemilihan
menjalankan kajian.                           Terdapat empat (4) faktor yang boleh mempengaruhi kesahan
(iv) persampelan kuota (quata sampling): pemilihan sampel secara     luaran sesuatu eksperimen,
mudah mengikut pembahagian (kuota) ciri-ciri sampel yang         (a) Kesan Interaksi Pengujian
ditentukan.                               Peningkatan pencapaian subjek kajian adalah disebabkan oleh
6. Kaedah Pengutipan Data                        mereka dapat mengingat soalan dan jawapan ujianpra.
R data yang didapati daripada dokumen; ( dimana, siapa , bila ) ,    (b) Interaksi
Tubuh system organisasi data.                      Peningkatan/penurunan pencapaian subjek kajian adalah
R data yang didapati daripada temuduga; satu teknik pengutipan      disebabkan oleh kesan interaksi antara subjek kajian dengan
data dengan menemubual subjek kajian secara langsung           variabel yang dikaji.
R data yang didapati daripada pemerhatian .               (c) Kesan Tindak Balas
7. Proses Menganalisis Data                       Kesan tindak balas (reactive effects) adalah kesan yang hanya
(i) Tahap pra-analisis; Semua nota lapangan dibaca, disemak,       wujud dalam suasana eksperimen, tetapi ianya tidak wujud dalam
ditingkat dan lengkapkan. Semua nota dilabelkan menurut jenis.      suasana biasa (suasana bukan eksperimen).
(ii) Tahap kemasan data; data ditranskrip-sikan             (d) Gangguan Rawatan Berganda
dalam ”word processing” atau dalam format analisis tekstual       Kesan pelbagai rawatan terdahulu yang tidak terhapus.
menggunakan komputer.                          2. Reka Bentuk Kajian Kuantitatif
(iii) Tahap pamiran data ; Data dipamirkan dalam bentuk jadual,     (a) Reka Bentuk Kajian Deskriptif
lembaran tanda (tally) dan rumusan.                   (i) Reka bentuk kes (case design)
(iv) Tahap verifikasi data; Semua prosedur yang             (ii) Reka bentuk siri-kes (case-series design)
membawa kepada kesimpulan dinyatakan dengan tepat            (iii) Reka bentuk silang/keratan lintang (cross-sectional design)
(v) Tahap dapatan (termasuk interpretasi). Penyemakan dan        (iv) Reka bentuk kohot atau perspektif (cohort or perspective
interpretasi dapatan.                          design)
8. Interpretasi Data                           (v) Reka bentuk retrospektif atau kawalan kes (retrospective or
(a) Data Dokumen                             case-control design).
(i) Data dikutip dan diubah menjadi teks.                (b) Reka Bentuk Kajian Eksperimen
(ii) Teks dilabel dan dikategorikan.                   (i) Reka bentuk tak-berkumpulan-kawalan (no-control-group
(iii) Berdasarkan label dan kategori, anda akan dapati beberapa     design): reka bentuk ujianpra-ujianpos-satu-kumpulan (singlegroup-
tema akan Menjelma.                           pretest-posttest design), reka
(iv) Bahan dipilih mengikut kategori dengan mengenal pasti bentuk    bentuk siri-masa (time-series design)
frasa yang sama dan tanda serta hubungan dan kesamaan atau        (ii) Reka bentuk berkumpulan-kawalan (control-group design):
perbezaannya.                              Reka bentuk berkumpulan-kawalan-ujianpos-sahaja (controlgroup-
(v) Bahan yang sudah ditapis dinilai mengikut kajian lepas.       posttestonly design); Reka bentuk berkumpulan-kawalanujianpra-
(b) Garis Panduan untuk Analisis Isi Kandungan              ujianpos (control-group-pretestposttest design). Reka
(i) Anda sendiri perlu membuat keputusan tentang gaya analisis isi    bentuk kumpulan kawalan-Solomon (Solmon-control-group
kandungan.                                design),
(ii) Adakah anda mahu analisis isi kandungan latent atau manifest?    Reka bentuk faktorial (factorial design).
Isi kandungan manifest merupakan sesuatu yang tidak natural atau     Kajian Deskriptif
mempunyai isi kandungan permukaan sahaja. Isi kandungan latent      Kajian deskriptif ialah kajian yang tidak mengenakan apa-apa
pula mempunyai makna dalaman bagi sesuatu mesej.             rawatan kepada subjek kajian dan biasanya variabel kajian diukur
(iii) Perhatikan perkataan, frasa, ayat atau perenggan dan letakkan   sekali sahaja. Untuk mendapatkan hasil kajian yang baik, pengkaji
semuanya dalam sesuatu label atau tema.                 biasanya memerlukan sampel yang besar, iaitu 100 hingga 1,000
(c) Data Temubual - digunakan untuk menganalisis orientasi        subjek.
(d) Data Pemerhatian                           Reka bentuk Kajian Deskriptif :
Kebolehpercayaan – Ketekalan data yang diperoleh sekiranya        a) Kes – satu subjek kajian sahaja.
pengutipan data dibuat semula.                      b) Siri kes – beberapa kes
Kesahan – Sejauh mana data yang dikutip menggambarkan apa        c) Silang - variabel-variabel kajian dicerap sekali sahaja terhadap
yang kita ingin tahu.                          subjek kajian
Pemerhatian – Satu teknik pengutipan data dengan memerhati        d) kohot - beberapa variabel (seperti tabiat menghisap rokok) diukur
tingkah laku subjek kajian secara langsung.               pada awal kajian, kemudian selepas beberapa ketika,
Temubual – Satu teknik pengutipan data dengan menemubual         hasil/kesannya (seperti sakit jantung) ditentukan
subjek kajian secara langsung.                      e) Retrospektif - kajian ini berfokus kepada keadaan masa lalu yang
Triangulasi – Proses yang digunakan untuk tujuan pengesahan       boleh menyebabkan sesuatu kes/hasil berlaku . lebih sukar dan
maklumat untuk kajian kualitatif.                    memakan masa untuk dilaksanakan, tetapi ia lebih meyakinkan
TOPIK 7 KAJIAN KUANTITATIF                        untuk menunjukkan wujudnya hubungan sebab-kesan.
1. REKA BENTUK DAN ALAT KAJIAN -
- mengukur secara kuantitatif hubungan antara              Kajian Eksperimen
variabel tak-bersandar dengan variabel bersandar,            RKajian ini dibuat untuk menentukan sebab
- alat-alat kajian seperti ujian pencapaian, inventori dan soalselidik  kepada sesuatu kesan .
a) Kesahan Dapatan Kajian Kuantitatif                  dua (2) jenis, iaitu
Terdapat lapan (8) faktor yang boleh mempengaruhi kesahan        (i) reka bentuk takberkumpulan- kawalan : kajian dijalankan ke atas
dalaman sesuatu eksperimen :                       satu (1) kumpulan subjek kajian sahaja. Salah satu daripada reka
(a) Sejarah                               bentuk ini ialah reka bentuk ujianpra-ujianpos-satukumpulan.

                                                                        5
NOTA RINGKAS DAN PADAT
HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


(ii) reka bentuk berkumpulan-kawalan : subjek kajian dibahagikan     bawah median, dan 50% lagi berada pada lokasi di atas median
kepada dua (2) kumpulan secara rawak, di mana satu (1) kumpulan     Min Data Tak Terkumpul
tidak diberikan rawatan atau diberikan rawatan kawalan (kumpulan     Untuk data yang tidak dikumpulkan kepada beberapa kelas, min
kawalan), sementara satu (1) kumpulan lagi (kumpulan eksperimen)     diberi seperti berikut:
diberikan rawatan sebenar.                        Min = (Jumlah semua nombor) / (bilangan nombor).
3. Soal-Selidik                             c) Korelasi Linear dan Regresi Linear Mudah
Soal-selidik ditakrifkan sebagai satu set soalan/item bercetak yang   (i) Korelasi Linear - mengukur kekuatan hubungan linear antara
digunakan untuk mengutip/memperoleh data kajian secara laporan      dua variabel. Pekali korelasi untuk populasi menggunakan simbol
kendiri daripada subjek/responden kajian.                ı (huruf Greek berbunyi rho) dan
Langkah-langkah membina soal-selidik.                  untuk sampel menggunakan simbol r.
(i) Membangunkan item sesuai dgn obj kajian.               (ii) Regresi Linear Mudah - kajian kebersandaran satu variable
(ii) Menyediakan tatacara analisis yang sesuai.             ke atas satu atau lebih variabel lain. Variabel yang pertama
(iii) Menjalankan ujian rintis untuk menguji kesesuaian item.      dinamakan variabel bersandar dan yang kemudiannya dinamakan
(iv) Memperbaiki item selepas maklum balas daripada ujian rinstis.    variabel tak-bersandar.
(v) Memberi latihan kepada penemuduga atau pengutip data.        2 PENGUJIAN HIPOTESIS HUBUNGAN
4. Inventori - Inventori ialah satu set soal-selidik yang dibina dan   Pengujian hipotesis adalah teknik analisis pentakbiran (inferential
diuji untuk mengukur satu konstruk/ciri psikologi tertentu seseorang   analysis) yang boleh membantu kita menggunakan data sampel
individu,                                untuk mentakbir/menganggar paprameter populasi.
(a) Skala Likert - satu skala nombor integer yang mempunyai sama     a. Hipotesis nol, H0
selangnya                                Ia adalah hipotesis statistik yang menyatakan kesamaan
5. PENJELMAAN DATA                            parameter populasi dengan satu nilai tertentu, atau menyatakan
- dua proses dalam menganaliss data:                   tidak ada perbezaan antara dua parameter
(a) Memproses data dari borang soal selidik               populasi.
(b) Memproses data dari inventori                    b. Hipotesis pilihan, H1
Data perlu diolah kepada kategori, peratus, min dan sisihan piawai.   Adalah hipotesis statistik pelengkap kepada hipotesis nol.
langkah-langkah dalam analisis data:                   Hipotesis ini merupakan pernyataan yang lazimnya pengkaji ingin
(a) Fasa pra-analisis                          mengesahkan kebenarannya.
(b) Fasa pengurangan saiz data                      Langkah Pengujian Hipotesis
(c) Fasa paparan data                          a. Bangunkan pernyataan hipotesis:
(d) Fasa pengesahan data                         H0: Tiada hubungan antara prestasi pelajar dengan kaedah
(e) Fasa dapatan                             pengajaran.
- Prosedur Pemprosesan Data                       H1: Prestasi pelajar bergantung kepada kaedah pengajaran.
(a) Surat memohon kebenaran                       b. Pilih taburan yang akan diguna, dan tentukan rantau penolakan
(b) Selepas mendapat kebenaran dari pengetua               hipotesis.
(c) borang soal-selidik/inventori diedarkan dan             c. Statistik ujian
meminta sample mengisikannya.                      d. Keputusan pengujian statistic
(d) data mentah yang diperoleh itu hendaklah diproses          e. Kesimpulan pengujian.
terlebih dahulu untuk mendapatkan latar belakang subjek kajian      3 PENGUJIAN HIPOTESIS PERBEZAAN
(e) Data daripada alat kajian, seperti soal selidik / inventori, perlu  a) Perbezaan Min Dua Populasi
diubah kepada skor variabel-variabel kajian.               i. data daripada kedua-dua populasi mengikut taburan normal atau
(f) pengkaji boleh mula menganalisis data kajian untuk          hampir normal;
menjawab soalan-soalan dan/atau hipotesis-hipotesis kajian.       ii. saiz sampel kecil (n1< 30 dan n2 < 30);
Inventori – Satu set soal-selidik yang dibina dan diuji untuk      iii. kedua-dua sampel adalah tak-bersandar; dan
mengukur satu konstruk psikologi tertentu seseorang individu.      iv. sisihan piawai data daripada kedua-dua populasi diandaikan
Kajian deskriptif – Kajian di mana rawatan tidak dibrikan kepada     sama.
subjek kajian dan variabel kajian diukur seperti yang sedia ada.     b) Perbezaan Min Lebih daripada Dua Populasi
Kajian eksperimen – Kajian di mana rawatan diberikan kepada       Kita akan menggunakan ANOVA sehala dalam pengujian
subjek kajian dan variabel kajian diukur sebelum dan selepas       perbezaan min lebih daripada dua (2) populasi. ANOVA sehala
rawatan diberikan.                            hanya menganalisis satu faktor sahaja.
Kajian kuantitatif – Kajian yang mengukur secara kuantitatif       Andaian ANOVA sehala ialah:
hubungan antara variabel tak-bersandar dengan variable          i. semua populasi dari mana sampel-sampel diambil adalah
bersandar/hasil.                             mengikuti taburan normal, atau mengikuti taburan yang hampir
Placebo – Rawatan yang diberikan kepada kumpulan kawalan         normal;
supaya mereka tidak rasa berbeza daripada                ii. semua populasi dari mana sampel-sampel diambil mempunyai
kumpulan eksperimen.                           varians yang sama;
                                     iii. semua sampel yang diambil dari masing-masing populasi adalah
                                     tak-bersandar antara satu sama lain.
TOPIK 8 ANALISIS DATA KUANTITATIF
1 ANALISIS DESKRIPTIF - kaedah analisis bagi tujuan           TOPIK 9 PENULISAN LAPORAN KAJIAN
menerangkan statistik sampel tanpa membuat sebarang           1 GAYA PENULISAN LAPORAN KAJIAN
pentaabiran ke atas parameter populasi.                 (a) Ambil Berat tentang Struktur Ayat Anda
a) Kekerapan dan Kekerapan Relatif                    (b) Tumpukan kepada Kata Kerja Aktif dan Hidup
Set data, sama ada dari jenis kualitatif (perkataan) atau kuantitatif  (c) Gunakan Bahasa Inggeris Piawai
(taburan data), boleh dipaparkan dalam bentuk jadual taburan       (d) Kurangkan Ayat Berklausa Adjektif, Adverba atau Frasa
kekerapan                                (e) Ambil Perhatian Panjang-pendek Perenggan
b) Min dan Sisihan Piawai                        (f) Gunakan Transisi antara Perenggan
- min yang merupakan purata data adalah berperanan sebagi        (g) Jauhkan “Cliché” (perkataan sama diulang)
pusat taburan. Pada paksi data, min menentukan lokasi sesuatu      (h) Terus kepada Isi yang Hendak Disampaikan
taburan data.                              2. Bahasa Komunikasi Kajian - jelas, baik dan jangan
- Mod pula merupakan sukatan pada paksi data di mana ia         menggunakan slanga
mempunyai kekerapan paling tinggi. Median ialah sukatan pada       3. Terminologi dan Nahu yang Sesuai - setiap perenggan mesti
paksi data di mana sebanyak 50% data berada pada lokasi di        melebihi dua ayat dan tidak pula melebihi satu muka surat. Gariskan
                                                                        6
NOTA RINGKAS DAN PADAT
HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


perkataan bahasa asing dan nama-nama saintifik.             kajian (latar belakang responden kajian, seperti jantina, umur,
4. Petikan dan Rujukan                         pendidikan, pencapaian, status sosio-ekonomi.)
- Semua petikan langsung PERLU dimasukkan ke dalam tanda        (b) dapatan kajian. Penulisan dapatan kajian adalah amat kritikal,
petikan, termasuk ayat serta frasa dan dan perenggan pendek.      iaitu anda perlu meyakinkan pembaca bahawa dapatan kajian
- menyalin sesuatu peta, carta atau gambar;- perlu menyatakan      anda adalah benar, iaitu ia disokong dengan jelas oleh hasil
dengan jelas dari mana anda memperoleh bahan tersebut.         analisis data, kaedah analisis data dan sampel kajian yang
- pastikan setiap gambar atau carta mempunyai topik yang jelas     digunakan.
atau petikan (caption) yang dapat menjelaskan gambar atau carta     - Penggunaan jadual adalah lebih berkesan untuk merumus hasil
tersebut.                                analisis data kajian, tetapi kandungannya perlu dilabel dengan
a. Bagi hasil bertulis nyatakan:                    lengkap dan organisasinya mestilah baik.
Nama akhir penulis, nama pertama, topik artikel (dalam petikan),    - Rumusan - rumusan ringkas tentang apa yang telah
bandaraya, penerbit, tahun halaman.                   dibentangkan dalam bab ini dan menyatakan apa yang akan
b. Bagi kertas journal nyatakan:                    dibincangkan dalam bab seterusnya.
Nama penulis, tahun diterbitkan, topik kertas journal, topik journal,
nombor naskah journal, serta nombor depan dan nombor belakang      BAB 5: PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI
halam kertas journal.                          a) Pengenalan - memaklumkan kepada pembaca tentang
c. Bagi buku nyatakan:                         kandungan bab secara keseluruhan.
Nama penulis, tahun diterbitkan, topik dan nombor edisi the title    b) Ringkasan Kajian - mengimbau kembali kajian yang telah
sekiranya ada, nama penerbit di mana ia diterbitkan, dan muka      jalankan. Kandungan penting ringkasan kajian ialah objektif
surat yang dirujuk.                           kajian, reka bentuk kajian, sampel kajian, alat kajian, pengutipan
d. Bagi rujukan daripada internet nyatakan:               data, dan kaedah analisis data.
Nama penulis bagi halaman web, tarikh halaman web, topik        c) Perbincangan Dapatan Kajian - membentangkan bagaimana
halaman web dan URL yang lengkap.                    dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian lepas, teori atau
MENYEMAK KANDUNGAN CADANGAN KAJIAN                   model yang berkaitan.
a) Masalah Kajian                            d) Kesimpulan Dapatan Kajian - menyenaraikan dapatan-dapatan
- Pernyataan masalah kajian perlu rIngkas dan dapat menunjukkan     kajian dalam urutan yang sesuai,
variabel kajian.                            e) Implikasi Dapatan Kajian - membincangkan apakah implikasi
- perlu menyatakan dengan tegas mengapa masalah tersebut        dapatan kajian terhadap amalan pendidikan, termasuk proses
penting untuk dikaji.                          pengajaran dan pembelajaran.
- menenrangkan skop dan perincian masalah tersebut           f) Cadangan Kajian Lanjutan - menyenaraikan cadangan beberapa
b) Tinjauan Literatur                          kajian lanjutan untuk memantapkan lagi dapatan kajian dalam
-Tinjauan literatur memberikan konteks permasalahan kajian yang     bidang yang dikaji.
boleh menentukan kepentingan kajian dan seterusnya           g) Rumusan - memberikan rumusan ringkas tentang apa yang telah
membayangkan bahawa penulis mempunyai pengetahuan yang         dibentangkan dalam bab ini.
mencukupi dalam bidang ini.                       MAKLUMAT BERKAITAN
- pertama, kita tidak dapat mengutip selengkapnya data yang       (a) Halaman Topik
diperlukan, yang menyebabkan beberapa soalan kajian tidak        Halaman pertama tesis mengandungi topik, nama pelajar, nama
dapat dijawab.                             ijazah, jabatan, fakulti, universiti, alamat universiti dan tahun tesis
- Kedua, kita mungkin berjaya mengutip data tambahan, yang       disiapkan. Topik tesis perlu bersifat informatif, spesifik dan pendek
membenarkan kita menjawab beberapa soalan kajian baru.         (lazimnya, 13-perkataan maksimum) dan hendaklah mencangkupi
- Masalah yang biasa dlm tinjauan literature              bidang kajian, variabel kajian dan tempat kajian.
a. kurang membuat organisasi dan penstrukturan maklumat yang      (b) Pengakuan
dipaparkan;                               Halaman kedua tesis mengandungi pengakuan pelajar, iaitu
b. mengulang perkara yang sama beberapa kali dalam teks;        kenyataan bahawa tesis yang dihantar adalah hasil karya pelajar
c. memetik fakta daripada sumber tertentu tanpa menulis         sendiri, kecuali nukilan-nukilan dan rumusan-rumusan yang setiap
rujukan;                                satunya dijelaskan sumbernya
d. memaparkan fakta/konsep/teori/model secara berasingan,        (c) Abstrak - ringkasan kajian yang dijalankan dan juga
tanpa fokus/tema tertentu;                       dapatan-dapatannya
e. tidak dapat menghasilkan kerangka konsep/teori/model yang      (d) Penghargaan
sesuai untuk kajian;                          (e) Jadual Kandungan
f. tidak menilai secara kritis literatur dan kajian berkaitan yang   (f) Senarai Jadual
dipaparkan; dan                             (g) Senarai Rajah
g. gagal merujuk kepada literatur penting dan terkini dalam       (h) Senarai Singkatan
bidang kajian.                             (i) Rujukan
c) Kaedah Kajian                            (j) Lampiran
-meliputi reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian, alat
kajian yang digunakan, tatacara pengumpulan data kajian, dan      TOPIK 10 PENDEKATAN PENGAJARAN
tatacara penganalisisan data kajian.                  1. PENDEKATAN, KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN
d) Rujukan dan Lampiran                         a) pendekatan pengajaran merujuk kepada bagaimana
Contoh rujukan buku:                          seseorang guru mengatur proses pengajaran dan pembelajaran
Ember, Carol R. & Melvin Ember, (1990). "What is Anthropology"     berasaskan tahap penglibatan guru dan murid.
Dlm: Anthropology, edisi ke- 6. Englewood Cliffs, New Jersey:      (i) Pengajaran terus (direct teaching) ialah pengajaran secara
Prentice Hall.                             bersemuka
Contoh rujukan video:                          (ii) Pengajaran penemuan berpandu (guided discovery teaching)
"NOVA: The People of the Forest," KHET_TV, Honolulu, Hawaii,      ialah pengajaran di mana seorang guru memberi panduan kepada
1-23-91, 7- 8:00 pm.                          murid-murid untuk melakukan aktiviti pembelajaran.
BAB 4: HASIL KAJIAN                           (iii) Pengajaran penemuan tulin (pure discovery teaching) ialah
Hasil kajian ialah hasil analisis data yang digunakan oleh pengkaji   pengajaran di mana guru membenarkan murid-murid melakukan
untuk menyediakan profil responden dan menjawab soalansoalan      aktiviti pembelajaran secara bebas.
kajian.                                 (b) Kaedah pengajaran – bagaimana guru mengatur sesuatu
Hasil kajian dibahagikan kepada dua (2) bahagian, iaitu (a) profil   pengajaran dari segi aktiviti yang menepati kriteria sesuatu
responden- subjek-subjek yang terlibat secara langsung dalam      pendekatan pengajaran.
                                                                         7
NOTA RINGKAS DAN PADAT
HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


(c) Teknik pengajaran - bagaimana guru mengatur pengajaran dari  yang hamper sama dengan situasi sebenar.
segi teknik yang digunakan dalam aktiviti pengajaran dan      Pendekatan Pengajaran Penemuan Berpandu
pembelajaran yang menepati kriteria sesuatu kaedah pengajaran.   - seseorang guru itu memberi panduan kepada murid-muridnya
Prinsip-prinsip am pembelajaran dan pengajaran dijelaskan dalam  untuk mereka melakukan
model MURE, yang melibatkan empat (4) unsur/peringkat       aktiviti pembelajaran sehingga mereka menguasai kemahiran dan
pembelajaran dan pengajaran, iaitu motivasi            prinsip yang ingin
(motivation-M), pemahaman (understanding-U), pengukuhan      disampaikan.
(reinforcement-R) dan pepriksaan (examination-E). Prinsip     (a) Kaedah Perbincangan dan Perbahasan
pembelajaran dan pengajaran yang lebih spesifik dijelaskan dalam  (b) Kaedah Sumbangsaran- memberi idea atau pendapat
model Pengetahuan Pedagogi Kandungan (Pedagogical Content     berkaitan sesuatu perkara yang dibincangkan bersama dalam
Knowledge – PCK), yang mengambil kira sukatan dan kandungan    kumpulan.
pelajaran serta latar belakang pelajar dan pedagogi.        (c) Kaedah Kolaboratif dan Koperartif –
                                  Kaedah kolaboratif ialah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran
MODEL PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN MURE               di mana muridmurid bekerjasama dalam kumpulan untuk
(a) Motivasi                            meneroka/menjawab satu soalan penting.
(b) Pemahaman- membaca dan membuat latihan             Kaedah Koperatif guru perlu menentukan pengetahuan dan/atau
(c) Pengukuhan – membuat tugasan, latihan             kemahiran yang perlu dipelajari oleh murid-murid.
(d) Peperiksaan - contoh atau soalan peperiksaan lepas       empat (4) perkara diperlukan dlm kaedah koperatif, iaitu:
                                  RMurid-murid perlu diberi tugas mencabar, tetapi yakin dapat
PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN                   melaksanakannya.
(a) Pengetahuan Mata Pelajaran- menentukan             RKumpulan hendaklah kecil supaya semua ahli dapat memberi
pengetahuan/kemahiran asas, menyediakan rancangan         sumbangan.
pengajaran, memilih aktiviti pembelajaran yang sesuai dan     R Tugas yang diberi kepada kumpulan murid perlu diterangkan
memindahkan ilmu dengan tepat kepada murid.            dengan jelas.
(b) Pengetahuan Pedagogi - menjelaskan topic dan memahami     R Semua ahli kumpulan hendaklah menghormati antara satu sama
topic                               lain.
(c) Pengetahuan tentang Pelajar dan Sukatan Pelajaran
menyediakan rancanganmengajar yang berkesan bagi sesuatu      Kaedah koperatif mempunyai beberapa kelebihan berbanding
topik pengajaran.                         kaedah-kaedah lain, iaitu:
PENDEKATAN PENGAJARAN                       R Ia membantu meningkatkan rasa tanggungjawab bersama.
a) Pendekatan Pengajaran Terus – kelebihan             R Murid-murid belajar bersabar, kurang kritikal dan lebih merasa
R kandungan pelajaran dapat disampaikan dengan tepat;       belas kasihan.
R objektif pembelajaran dapat dicapai dengan mudah;        R Murid-murid menjadi lebih toleransi antara satu sama lain.
R pendekatan yang baik untuk menyampaikan fakta spesifik dan    kelemahan, kaedah koperatif iaitu:
kemahiran asas;                          RSesetengah murid tidak dapat belajar dengan baik melalui kaedah
R pencapaian pelajar boleh diukur dengan mudah;          ini.
Kelemahan :                            R Murid-murid yang suka bersendirian (loners) sukar untuk
Rpendekatan ini boleh menghalang kreativiti guru;         menglibatkan diri dalam perbincangan.
R teknik pengajaran perlu distruktur dengan baik;         R Murid-murid agresif cuba menguasai perbincangan.
R kandungan pelajaran yang rapi perlu disediakan lebih awal;    R Murid-murid pandai cuba berlagak “bijak”.
R guru perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik;       (d) Kaedah Eksperimen - digunakan untuk menguji sesuatu
R• ia mungkin tidak begitu berkesan untuk melatih kemahiran    hipotesis dengan membuat ujikaji, mengutip dan menganalisis data
berfikir peringkat tinggi.                     serta menyediakan laporan.
(a) Kaedah Kuliah - membentang maklumat berstruktur yang      (e) Kaedah Permainan - untuk murid-murid memahami
telah disediakan lebih awal                    dan mengukuhkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ingin
Kelebihan kaedah kuliah ialah:                   disampaikan.
R dapat membentang kandungan berbentuk fakta secara terus     Pendekatan Pengajaran Penemuan Tulin
dan logik;                             (a) Kaedah Inkuiri- menjalankan kajian untuk menemui sendiri
R cerita tentang pengalaman yang boleh menarik minat murid;    konsep-konsep atau prinsip-prisip tertentu.
R dapat membuka minda kepada perbincangan terbuka;         Dyer (1979) mencadangkan empat (4) langkah bagi kaedah inkuiri,
R boleh digunakan untuk kumpulan yang besar; dan          iaitu:
R memberi peluang kepada peserta menyoal supaya lebih jelas.    R Mengenal pasti bidang masalah.
Kelemahan kaedah kuliah ialah:                   R Membina hipotesis.
Rpakar tidak semestinya dapat menjadi guru yang baik;       R Melaksanakan eksperimen empirikal.
R peserta mungkin pasif sehingga tidak wujud jnteraksi;      RMengutip dan menganalisis data.
R pembelajaran sukar dikesan; dan                 (b) Kaedah Penyelesaian Masalah- memberi masalah kepada
Rkomunikasi biasanya satu hala sahaja.               murid-murid dan meminta mereka menyelesaikannya.
(b) Kaedah Penyoalan- untuk membuka minda muridmurid dan      R mengenal pasti masalah;
menggalakkan mereka berfikir dan berinteraksi dengan        R memahami masalah;
kandungan pelajaran yang disampaikan guru.             R merancang penyelesaian;
(c) Kaedah Bacaan/Resitasi Buku - pembacaan buku teks atau     R melaksana rancangan penyelesaian; dan
buku lain yang dipilih oleh guru                  R menilai penyelesaian.
(d) Kaedah Ulang Kaji dan Latih Tubi - mengulang kaji       (c) Kaedah Kerja Lapangan - kerja kumuniti , memerhati orangorang
pelajaran lepas dan membuat latihan yang banyak. Ciri- cirinya :  bekerja.
R latihan adalah untuk mengingatkan maklumat;           (d) Kaedah Eksplorasi- secara penemuan
R mengukuhkan apa yang telah diajar dan menilai apa yang      R Menyediakan kerja-kerja asas.
diperoleh pelajar;                         R Memberi masa yang mencukupi, kebebasan dan ruang.
R mengulang-ulang apa yang telah diajar;              RMembantu murid dalam apa cara jua.
R memberi respons yang betul sama ada dalam bentuk lisan atau   R Meminimumkan masalah jika wujud.
tulisan; dan                            RANCANGAN MENGAJAR
R menghasilkan kepelbagaian kaedah dalam pengajaran.        R maklumat kelas (kelas, hari, tarikh, mata pelajaran);
(e) Kaedah Simulasi dan Main Peranan- aktiviti dalam situasi    R maklumat topik (topik, matlamat, hasil pembelajaran, nilai murni,

                                                                     8
NOTA RINGKAS DAN PADAT
HBEF2503 KAEDAH PENYELIDIKAN DALAM PENDIDIKAN


pendekatan dan kaedah pengajaran);
Rkonsep bersama kandungan/bahan bantu
mengajar/contoh/aktiviti/latihan, rumusan, dan kerja rumah);
R rujukan.
                                9

								
To top