Docstoc

Cabinet Director General(2)

Document Sample
Cabinet Director General(2) Powered By Docstoc
					            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
  Tematică pentru concursul organizat în data de 25.10.2010, ora 10.00, pentru
 ocuparea postului de conducere de Director - contract individual de muncă pe
 perioadă nedeterminată, în cadrul Centrului Regional de Plăţi pentru Dezvoltare
  Rurală şi Pescuit 1 Nord Est Iaşi, 3 Sud Muntenia, 4 Sud Vest Oltenia, 5 Vest
   România, 6 Nord Vest Satu Mare, 7 Centru Alba Iulia şi 8 Bucureşti Ilfov

   Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea
Agenţiei SAPARD (M. Of. nr. 185/ 27.02.2006), cu modificările şi completările
ulterioare;
   Hotărârea nr. 725 din 04 august 2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în
subordinea acestuia (M. Of. nr. 548 din 04 august 2010);
   Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of.
nr. 48/22.01.2008);
   Ordinul nr. 236/2008 (M. Of. nr. 642/08.09.2008) privind aprobarea instructiunilor
pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate
finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a
fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la Bugetul de Stat, cu modificările şi
completările ulterioare;
   Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, aprobat de
Comisia Europeană (publicat pe site-ul www.madr.ro);
   Hotărârea nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.(M.Of.nr.176/07.03.2008), cu
modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, Republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (M. Of. nr. 354 din 11 decembrie 1997);
   Ordonanţă de urgenţă nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare
agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european
pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a
datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea

 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi
completările ulterioare (M. Of. nr. 434 din 25 iunie 2009);
   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, publicată în M.Of. nr. 418/15.05.2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
   Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, publicată în M.Of. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce
privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și
cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR;
   Regulamentul Comisiei (EC) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţare politicii agricole comune;
   Regulamentul (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
   Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR).

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
  1. Cerere de înscriere;
  2. Curriculum Vitae – model european;
  3. Copie după actul de identitate;
  4. Copie după diploma de studii;
  5. Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări;
  6. Copie după cartea de muncă actualizată;
  7. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier);
  8. Adeverinţă medicală;
  9. Recomandare de la ultimul loc de muncă/ sau copie după „Fişa de evaluare a
performanţelor profesionale” pentru anul 2009;
  10. Declaraţie pe proprie răspundere că nu este administrator sau conducător al
unei societăţi comerciale.


NOTĂ: Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitate cu originalul, sau se prezintă copii legalizate.
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
  Tematică pentru concursul organizat în data de 25.10.2010, ora 10.00, pentru ocuparea
   postului de conducere de Şef Serviciu – contract individual de muncă pe perioadă
  nedeterminată în cadrul Serviciului Verificare Tehnică Implementare Proiecte - Direcţia
                  Selectare Contractare


1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 din 22.06.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi Funcţionarea
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, cu
modificarile si completarile ulterioare (M.Of. nr.185/27.02.2006);

2. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (www.madr.ro);

3. Legea nr. 10/1995 (M. Of. Nr. 12/24.01.1995) privind calitatea în construcţi cu modificările şi
completările ulterioare;

4. Legea nr. 50/1991 (M. Of. Nr. 933/13.10.2004) privind autorizarea executării lucrarilor de
constructii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 28/9 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial 48/22 ian. 2008,
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune (PAC)
– J.O. al UE nr. L 209/1/11.8.2005;

7. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat
de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, FEADR -J.O. al UE nr. L 277/1/21.10.2005;

8.Reglementarea Comisiei (CE) nr. 885/2006 din data de 21.06.2006, privind regulile de aplicare a
Reglementării Consiliului (EC) nr. 1290/2005, cu privire la acreditarea agenţiilor de plăţi şi a altor
organisme şi descărcarea de gestiune a FEGA şi FEADR, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Hotarârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul
National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

10. HOTĂRÂRE nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (M.Of. Nr.
548 din data de 4 august 2010)

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
  11. Cerere de înscriere;
  12. Curriculum Vitae – model european;
  13. Copie după actul de identitate;
  14. Copie după diploma de studii;
  15. Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări;
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
  16. Copie după cartea de muncă actualizată;
  17. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier);
  18. Adeverinţă medicală;
  19. Recomandare de la ultimul loc de muncă/ sau copie după „Fişa de evaluare a
    performanţelor profesionale” pentru anul 2009;
  20. Declaraţie pe proprie răspundere că nu este administrator sau conducător al unei societăţi
    comerciale;

  Dosarul de înscriere al candidatului trebuie depus si înregistrat până la data de 18.10.2010, ora
16.00 la sediul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit din strada Ştirbei Vodă nr. 43,
sector 1, Bucureşti.

NOTĂ: Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul, sau se prezintă copii legalizate.
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
 Tematică pentru concursul organizat în data de 25.10.2010, ora 10.00, pentru ocuparea
  posturilor de conducere de Şef Serviciu – contract individual de muncă pe perioadă
nedeterminată în cadrul Serviciului Cooperare Operaţională Externă- Direcţia Control şi
        Antifraudă şi în cadrul Serviciului Control Intern şi Administrativ
 TEMATICĂ

1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 din 22.06.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi Funcţionarea
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, cu
modificarile si completarile ulterioare (M.Of. nr.185/27.02.2006);
2. Ordonanţa de Urgenţă nr. 65 din 21.05.2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi Funcţionarea Agenţiei de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (M.Of. nr.418/04.06.2008), cu modificările şi completările ulterioare;
3. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (www.madr.ro);
4. Legea nr. 316 din 18.06.2001 pentru ratificarea Acordul Multianual de Finanţare dintre Guvernul
României şi Comisia Comunităţilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, publicat în
Monitorul Oficial nr. 362 din 5 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare ;
5. Hotărâre nr. 759 din 14.06.2006 pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 "îmbunătăţirea
prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 1.2 "îmbunătăţirea structurilor în
vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor
alimentare şi pentru protecţia consumatorilor", 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii
rurale", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole", 3.2 "Constituirea grupurilor de producători", 3.3
"Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural", 3.4
"Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri
alternative", 3.5 "Silvicultura", 4.1 "Îmbunătăţirea pregătirii profesionale" şi 4.2,Asistenţă tehnică"
din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD, cu
modificarile si completarile ulterioare, publicată în M.Of. nr. 531/20.06.2006;
6. Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii (M.Of. nr.48/22.01.2008), cu
modificările şi completările ulterioare (reglementat la data de 11 iulie 2008 de Instrucţiuni din 2008
şi în 9 octombrie 2008 de Ordinul nr. 597/2008);
7. Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea in constructii, publicata in M.Of. partea I nr.
12/24.01.1995, cu modificările şi completările ulterioare;
8. H.G. nr. 273 din 14 iulie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de
constructii şi instalaţii aferente acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 940/2006
şi H.G. nr. 1303/2007), pubicată în M.Of. partea I nr. 193/28.07.1994;
9. Ordonanţa de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioare (M.Of. nr.418/15.05.2006);


 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
10. Ordonanţa Guvernului nr. 79 din 28 august 2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor
comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, cu modificarile
si completarile ulterioare (M.Of. nr.622/30.08.2003);
11. Hotărărea nr. 1306 din 24 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi
a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător (M.Of. nr.753/06.11.2007);
12. Ordonanţa 20 din 13 august 2008 pentru modificarea şi completarea O.G. 79/ 2003 privind
controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente
utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare (publicat în M.Of. 613 din
20.08.2008);
13. Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of.
nr. 454 din 18 iunie 2008);
14. Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală-republicare (M.Of.
nr.513/31.07.2007);
15. Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 243 din 14 aprilie 2006
privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor
fi implementate de către Agenţa de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (M.Of. nr.362/25.04.2006);
16. H.G. nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de
Dezvoltare Rurala 2007-2013 (M.Of. 176/07.03.2008), cu modificarile si completarile ulterioare
(H.G. 732/09.07.2008);
17. HOTĂRÂRE nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (M.Of. Nr.
548 din data de 4 august 2010)
18. Regulamentul Consiliului nr. 1290/2005 din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole
comune;
19. Regulamentul Comisiei Europene nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea priveşte ţinerea
evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiilor de
rambursare a cheltuielilor din F.E.G.A. şi F.E.A.D.R, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Regulamentul Comisiei Europene nr. 885/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor
comunitare detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului nr. 1290/2005 privind acreditarea
agenţiilor de plăţi şi a altor organisme şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, cu modificările şi
completările ulterioare;
21. Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
22. Regulamentul (CE) nr. 1848/2006 al Comisiei din 14 decembrie 2006 privind neregulile si
recuperarea sumelor acordate pe nedrept in cadrul finantarii politicii agricole comune si organizarea
unui sistem de informare in acest domeniu, si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 595/91 al
Consiliului;
23. Regulamentul (CE) nr. 515/1997 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistenţa reciprocă
între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie pentru a
asigura aplicarea corectă a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol, modificat prin Regulamentul
(CE) nr. 766/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
24. Regulamentul (CE) nr. 2988/1995 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;

 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
25. Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 mai 1999
privind investigatiile efectuate de Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF);
26. Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu
modificările şi completările ulterioare (M.Of. 219/18.05.2000);
27. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of.
1154/07.12.2004).
28. Reglementarea Consiliului nr. 2185/96 cu privire la verificările şi inspecţiile la faţa locului
realizate de către Comisia Europeană în scopul de a proteja interesele financiare ale Comunităţii
Europene împotriva fraudelor şi a altor iregularităţi
29. Reglementarea Comisiei nr. 1681/1994 privind iregularităţile şi recuperarea sumelor plătite în
mod incorect în legătură cu finanţarea politicilor structurale şi organizarea unui sistem informaţional
în acest domeniu

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
  21. Cerere de înscriere;
  22. Curriculum Vitae – model european;
  23. Copie după actul de identitate;
  24. Copie după diploma de studii;
  25. Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări;
  26. Copie după cartea de muncă actualizată;
  27. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier);
  28. Adeverinţă medicală;
  29. Recomandare de la ultimul loc de muncă/ sau copie după „Fişa de evaluare a
    performanţelor profesionale” pentru anul 2009;
  30. Declaraţie pe proprie răspundere că nu este administrator sau conducător al unei societăţi
    comerciale;

  Dosarul de înscriere al candidatului trebuie depus si înregistrat până la data de 18.10.2010, ora
16.00 la sediul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit din strada Ştirbei Vodă nr. 43,
sector 1, Bucureşti.

NOTĂ: Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul, sau se prezintă copii legalizate.
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
  Tematică pentru concursul organizat în data de 25.10.2010, ora 10.00, pentru
 ocuparea postului de conducere de Director - contract individual de muncă pe
        perioadă nedeterminată, în cadrul Direcţiei Resurse Umane

   Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea
Agenţiei SAPARD (M. Of. nr. 185/ 27.02.2006), cu modificările şi completările
ulterioare;
   Hotărârea nr. 725 din 04 august 2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în
subordinea acestuia (M. Of. nr. 548 din 04 august 2010);
   Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, aprobat de
Comisia Europeană (publicat pe site-ul www.madr.ro);
   Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, Republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (M. Of. nr. 354 din 11 decembrie 1997);
   Ordonanţă de urgenţă nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor
comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare
agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european
pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a
datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a
programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi
pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei
fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul
european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea
riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificările şi
completările ulterioare (M. Of. nr. 434 din 25 iunie 2009);
   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, publicată în M.Of. nr. 418/15.05.2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
   Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, publicată în M.Of. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
(M.Of. 72/05.02.2003);
   H.G nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din
administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
– Republicare (M.Of.118/1995);


 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
   Legea nr. 330/2009, pentru salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, (M. Of. nr. 762 din 09 noiembrie
2009);
   Legea nr. 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 140 din 01 aprilie 2000);
   O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 1074 din 25 noiembrie
2005);
   O.U.G. nr. 96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 750 din 27 octombrie 2003);
   Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare (M. Of. 646 din 26 iulie 2006);
   H.G. nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi
completările ulterioare (M. Of. nr. 882 din 30 octombrie 2006);
   O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu
modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 2005);
   O.U.G. nr. 1/2010, privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii
de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri
în domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 62 din 27
ianuarie 2010);
   Legea nr. 118/2010, privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii
echibrului bugetar (M. Of. nr. 441 din 30 iunie 2010);
   Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce
privește ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și
cheltuieli și condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR;
   Regulamentul Comisiei (EC) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţare politicii agricole comune;
   Regulamentul (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
   Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire
a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR).

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
  31. Cerere de înscriere;
  32. Curriculum Vitae – model european;
  33. Copie după actul de identitate;
  34. Copie după diploma de studii;
  35. Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări;
  36. Copie după cartea de muncă actualizată;
  37. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier);
  38. Adeverinţă medicală;
  39. Recomandare de la ultimul loc de muncă/ sau copie după „Fişa de evaluare a
performanţelor profesionale” pentru anul 2009;
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
  40. Declaraţie pe proprie răspundere că nu este administrator sau conducător al
unei societăţi comerciale.


NOTĂ: Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale,
care se certifică pentru conformitate cu originalul, sau se prezintă copii legalizate.
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
  Tematică pentru concursul organizat în data de 25.10.2010, ora 10.00, pentru
 ocuparea postului de conducere de Şef Serviciu - contract individual de muncă pe
 perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Verificare Cereri de Plată – Oficiul
 Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Dâmboviţa şi Maramureş

   Ordonanţa de Urgenţă nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
(M. Of. nr. 185/ 27.02.2006), cu modificările şi completările ulterioare;
   Hotărârea nr. 725 din 04 august 2010 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în
subordinea acestuia (M. Of. nr. 548 din 04 august 2010);
   Hotărâre nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.
48/22.01.2008);
   Ordinul nr. 236/2008 (M. Of. nr. 642/08.09.2008) privind aprobarea instructiunilor
pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate
finanţării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a
fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la Bugetul de Stat, cu modificările şi
completările ulterioare;
   Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, aprobat de
Comisia Europeană (publicat pe site-ul www.madr.ro);
   Hotărârea nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.(M.Of.nr.176/07.03.2008), cu modificările şi
completările ulterioare;
   Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, Republicată, cu modificările şi completările
ulterioare (M. Of. nr. 354 din 11 decembrie 1997);
   Ordonanţă de urgenţă nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul
european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor
nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la
bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare
desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din
Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către
fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr. 434 din 25
iunie 2009);
   Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, publicată în M.Of. nr. 418/15.05.2006, cu    modificările şi
completările ulterioare;
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
   Hotărârea de Guvern nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
publicată în M.Of. 625/20.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare;
   Legea nr. 10/1995 (M. Of. Nr. 12/24.01.1995) privind calitatea în construcţii cu
modificările şi completările ulterioare;
   Ordinul nr. 1850/2004 (M.Of. 23 bis/07.01.2005) privind registrele şi formularele
financiar – contabile;
   Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal (M.Of. nr.927/23.12.2003), cu modificarile şi
completarile ulterioare;
   Regulamentul (CE) nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea ce privește
ținerea evidenței conturilor de către agențiile de plăți, declarațiile de venituri și cheltuieli și
condițiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA și FEADR;
   Regulamentul Comisiei (EC) nr. 885/2006 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 privind finanţare politicii agricole comune;
   Regulamentul (CE) nr.1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;
   Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
(FEADR).

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
  41. Cerere de înscriere;
  42. Curriculum Vitae – model european;
  43. Copie după actul de identitate;
  44. Copie după diploma de studii;
  45. Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări;
  46. Copie după cartea de muncă actualizată;
  47. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier);
  48. Adeverinţă medicală;
  49. Recomandare de la ultimul loc de muncă/ sau copie după „Fişa de evaluare a
performanţelor profesionale” pentru anul 2009;
  50. Declaraţie pe proprie răspundere că nu este administrator sau conducător al
unei societăţi comerciale.

NOTĂ: Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care
se certifică pentru conformitate cu originalul, sau se prezintă copii legalizate.
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
  Tematică pentru concursul organizat în data de 25.10.2010, ora 10.00, pentru ocuparea
   postului de conducere de Şef Serviciu – contract individual de muncă pe perioadă
 nedeterminată în cadrul Serviciului Achiziţii - Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare
               Rurală şi Pescuit 3 Sud Muntenia

1. Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 din 22.06.2006 privind înfiinţarea, organizarea şi Funcţionarea
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, cu
modificarile si completarile ulterioare (M.Of. nr.185/27.02.2006);

2. Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (www.madr.ro);

3. Legea nr. 10/1995 (M. Of. Nr. 12/24.01.1995) privind calitatea în construcţi cu modificările şi
completările ulterioare;

4. Legea nr. 50/1991 (M. Of. Nr. 933/13.10.2004) privind autorizarea executării lucrarilor de
constructii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Hotărârea Guvernului nr. 28/9 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial 48/22 ian. 2008,
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. Nr. 418 din data de 15 mai 2006)

7. Hotărâre nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare (M.Of. Nr. 625 din data de 20 iulie 2006)

8. Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale – Republicare, cu
modificările şi completările ulterioare (M. Of. Nr. 123 din data de 20 februarie 2007)

9. Legea nr. 554 din 2 decembrie 2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare (M. Of. Nr. 1154 din data de 7 decembrie 2004)

10. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005 privind finantarea politicii agricole comune (PAC)
– J.O. al UE nr. L 209/1/11.8.2005;

11. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat
de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, FEADR -J.O. al UE nr. L 277/1/21.10.2005;

12. Regulamentul Comisiei Europene nr. 883/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului în ceea priveşte ţinerea
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro
            MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
            AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
            CABINET DIRECTOR GENERAL
evidenţei conturilor de către agenţiile de plăţi, declaraţiile de venituri şi cheltuieli şi condiţiilor de
rambursare a cheltuielilor din F.E.G.A. şi F.E.A.D.R, cu modificările şi completările ulterioare;

13.Reglementarea Comisiei (CE) nr. 885/2006 din data de 21.06.2006, privind regulile de aplicare a
Reglementării Consiliului (EC) nr. 1290/2005, cu privire la acreditarea agenţiilor de plăţi şi a altor
organisme şi descărcarea de gestiune a FEGA şi FEADR, cu modificările şi completările ulterioare;

14. Hotarârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul
National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Hotărâre nr. 725 din 21 iulie 2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia (M.Of. Nr. 548 din
data de 4 august 2010)

  Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:
  51. Cerere de înscriere;
  52. Curriculum Vitae – model european;
  53. Copie după actul de identitate;
  54. Copie după diploma de studii;
  55. Copie după alte acte care să ateste efectuarea unor specializări;
  56. Copie după cartea de muncă actualizată;
  57. Cazier judiciar (fără fapte penale înscrise în cazier);
  58. Adeverinţă medicală;
  59. Recomandare de la ultimul loc de muncă/ sau copie după „Fişa de evaluare a
    performanţelor profesionale” pentru anul 2009;
  60. Declaraţie pe proprie răspundere că nu este administrator sau conducător al unei societăţi
    comerciale;

  Dosarul de înscriere al candidatului trebuie depus si înregistrat până la data de 18.10.2010, ora
16.00 la sediul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit din strada Ştirbei Vodă nr. 43,
sector 1, Bucureşti.
NOTĂ: Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitate cu originalul, sau se prezintă copii legalizate.
 AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUIT
 Bucureşti, Str. Ştirbei Vodă, nr. 43; Sector 1; Tel: 021.402.27.60, Fax: 021.315.67.79
 E-mail:cabinet@apdrp.ro; Web: www.apdrp.ro

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:12/3/2010
language:Romanian
pages:14
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!