Neach-ealan copy

Document Sample
Neach-ealan copy Powered By Docstoc
					Neach-Ealain Lèirsinneach
Visual Artist in Residence
Sgrìobhadair an t-Sabhail
Writer in Residence
Thathas a’ sireadh, an co-bhonn ri Comhairle nan Ealan
agus an RSA, iarrtasan airson nan dreuchdan gu h-àrd.
Chaidh Ceòladair fhastadh mar thà.
We are seeking, in partnership with the Scottish Arts Council
and the Royal Scottish Academy of Art, applications for the
above posts. A Musician in Residence is already in post.

Barrachd osrachaidh bho/Further information from:
Nicola NicThòmais
01471 888 301 no sm00na@uhi.ac.uk

Iarrtasan ri bhith staigh ro/Applications no later than:
Dihaoine 29 an Cèitean/ Friday 29 May

Feumar a dhol tro sgrùdadh Disclosure
Enhance disclosure will be required


             www.smo.uhi.ac.uk

				
DOCUMENT INFO