Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Skyldners eiendeler - Forliksrådet

VIEWS: 23 PAGES: 20

									              Namsfogden i Oslo
Skyldnerens eiendeler
Geiranger 2010
Lotte Lundby Kristiansen
                       Namsfogden i Oslo
Utgangspunktet: skyldnerens eiendeler skal selges til
 dekning av kreditorenes krav
Gol. § 1-1: lovens formål:
  ”…innfrir sine forpliktelser…”
  ”…ordnet fordeling av skyldnerens midler…”
                          Namsfogden i Oslo
Hensyn:

  Skyldneren skal gjøre opp for seg
  Gjenvinne kontrollen over økonomien
  Skyldners fysiske og psykiske helse
  Rettferdiggjøring i forhold til folks alminnelig
  betalingsmoral
  Skyldnerens samvittighet og ansvarsfølelse
  I forhold til bolig
VURDERING AV                 Namsfogden i Oslo
SKYLNDERENS EIENDELER
FØR ÅPNING

Utgangspunktet:
  Skyldners ansvar for å opplyse søknaden, gol. §2-1
•  Sine eiendeler
•  Ektefelle/samboers eiendeler
•  Identifisering av eiendelene
Namsmannens ansvar for at saken er tilstrekkelig
 opplyst, jf. gol. § 2-3
Anledningen til å foreta salg og      Namsfogden i Oslo


verdsetting
Gol. § 2-5: namsmannen finner det åpenbart at
 skyldneren har eiendeler som må selges og at salget
 må være gjennomført før gjeldsforhandlinger åpnes
Formål: Sikre at gjeldsforhandlinger kan gjennomføres
 innen fire måneder
Namsmannen kan ikke pålegge salg, men sette vilkår
 før åpning av gjeldsforhandling, jf. gol. § 3-1
                        Namsfogden i Oslo
”åpenbart”

  Namsmannen må ta stilling til skyldnerens behov i
  forhold til eiendelen
  Er vurderingen verdiavhengig, må namsmannen
  foreta en verdivurdering – ikke nødvendigvis en
  formell verdisetting jf. gol. § 4-7
  Strengt krav til sikkerhet i beslutningen – enhver form
  for tvil skal komme skyldneren til gode
”salget bør være gjennomført          Namsfogden i Oslo


før gjeldsforhandling åpnes”

Namsmannen må vurdere eiendelens omsettelighet:
  Kan salget gjennomføres i forhandlingsperioden?
Namsmannen har anledning til å starte
 salgsforberedelsene, jf. gol. § 3-1 2. ledd
Skyldnerens rett til å beholde          Namsfogden i Oslo


eiendeler, jf. gol. § 4-5

  Klær og andre ting til personlig bruk, jf. bokstav a
  Innbo, utstyr og lignende løsøre, jf. bokstav b
  Redskaper, transportmidler og lignende hjelpemidler,
  jf. bokstav c
Skyldnerens rett til å beholde        Namsfogden i Oslo


bolig, jf. gol. § 4-4
Hovedregelen: skyldner har en plikt til å avhende
 boligen
Vilkår:
Salg av bolig gir fordringshaverne best dekning
  Utgifter ved boligen beholdes
  Inntektene ved et salg
Skyldnerens bolig overstiger husstandens rimelig behov
                         Namsfogden i Oslo
Søker har ikke tilstrekkelig midler til å sitte med boligen i
 gjeldordningen
  Ikke økonomi til å rentebetjene kravene
  Ingen avslagsgrunn
  Fare for opphevelse
Verdsetting av eiendeler, jf. gol.        Namsfogden i Oslo


§ 4-7
Bolig
  Vurdering av vilkårene
  Oversikt over prioriterte og ikke-prioriterte krav
Praktisk: namsmannen og to rettsvitner skal sammen
  fastsette omsetningsverdien
                        Namsfogden i Oslo
Andre eiendeler, jf. gol. § 4-7, 2. Ledd
  Eiendeler som er pantebeheftet
  Nødvendig for å vurdere panteheftelsene i forhold til
  eiendelens omsetningsverdi
Praktisk: namsmannen og eventuelt en eller to
 rettsvitner
Namsmannen skal redegjøre for verdsettingen, jf. tvfl. §
 9-7, 3. ledd
                         Namsfogden i Oslo
Salg av eiendeler, jf. gol. § 4-6

Frivillig salg fra skyldners side – eventuelt avslag eller
  heving, jf. gol. §§ 2-6 og 3-7
  Skyldner må medvirke
Namsmannen skal sikre at salget foregår forsvarlig
  Hvilken type salg gir best dekning?
  Hensynet til kreditorene og eventuelle panteheftelser
Tingrettens fastsettelse av pantekrav som blir dekket
Håndtering av eiendelene             Namsfogden i Oslo


under forhandlingsperioden

Sikring av eiendelene, jf. gol. § 3-3 1. ledd:
  Hva skal sikres?
  Hvorfor sikrer vi?
  Hvilken virkning har sikringen?
  Sikringstrekk
                         Namsfogden i Oslo
Skyldnerens plikter:
Hvilke krav skal rentebetjenes under
 forhandlingsperioden, jf. gol. § 3-4 2. ledd
  Avtalt rente
Kreditorenes plikter:
Ikke anledning til å tvangsrealisere,
jf. gol. § 3-4 bokstav d
Behandling av krav sikret med         Namsfogden i Oslo


pant i skyldnerens eiendeler
Gol. § 4-8
Hovedregelen: likebehandling av kreditorene
Bokstav a) beholde eiet bolig
  Rentebetjenes innenfor 110 % av boligens verdi
Bokstav b) andre formuesgoder enn bolig
  Rente- og avdragsbetjening innenfor gjenstandens
  verdi
Pantekrav som faller utenfor skal dividendebetjenes
                        Namsfogden i Oslo
Friverdi

Overskuddet skyldneren sitter igjen med når
 fordringene sikret med pant trekkes fra eiendelens
 omsetningsverdi.
Når synliggjøres friverdien?
Praktiske virkninger av friverdi:
  Skyldnerens kostnader blir lavere om eiendelen
  beholdes
  Skyldneren kan nyttiggjøre seg friverdien etter endt
  gjeldsordning
                       Namsfogden i Oslo
Hvordan oppstår friverdi

  Det er ikke tatt utlegg
  Skyldneren fremstår ikke utad som formell eier
  Det hviler rådighetsforbud i eiendelen
  Lån og tilskudd fra sosialkontoret
                        Namsfogden i Oslo
Kompensasjon av friverdi

  Tinglyse obligasjon på friverdiens størrelse:
  Rt. 1996 s. 817: kreditorene kan ikke kreve pant for
  den del av eiendelens verdi som overstiger
  panteheftelsene.
  Boligen belånes innenfor friverdien
Fastsettelse av friverdien som skal kompenseres i
 boliger
PRAKTISK UTFORMING AV              Namsfogden i Oslo


GJELDSORDNINGSAVTALEN
  Identifisering av eiendelen
  Rente- og avdragsbetjening
  Kravenes løpetid etter endt gjeldsordning
  Ved friverdi
  Samskyldnere

								
To top