rente_Overeenkomst van geldlening by liwenting

VIEWS: 69 PAGES: 2

									              Overeenkomst van geldlening

Ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Groningse
  Stadsbrouwerij BV gevestigd te Groningen, in dezen vertegenwoordigd door haar
  directeur, de heer J.H.C. van der Weide hierna te noemen schuldenaar,

en

2. De heer/mevrouw            , wonende te          ,
  aan de             met postcode    , hierna te noemen schuldeiser.

In aanmerking nemend:

  dat schuldeiser middels het ter beschikking stellen van geld wil meewerken aan de
   bloei van de Groningse Stadsbrouwerij;
  dat schuldeiser aan schuldenaar ten titel van geldlening ____ € 250,00,
   zegge ______________________________________, ter beschikking wil stellen.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1
Over het geleende en niet-afgeloste deel van de geldlening zal een rente worden
betaald ten bedrage van 5 % per jaar, welk percentage gedurende een periode van 10
jaren te rekenen vanaf het moment van tekenen van de overeenkomst vaststaat.

Artikel 2
Aflossing vindt ineens en volledig plaats na een periode van 10 jaren, tenzij partijen
tenminste 3 maanden voor afloop van die termijn een gehele of gedeeltelijke
verlenging zijn overeengekomen.

Artikel 3
De rente zal worden voldaan door het verstrekken van een pakket bierproducten uit de
brouwerij van schuldenaar met een verkoopwaarde gelijk aan de verschuldigde rente.
Dit pakket wordt ieder jaar op een nader vast te stellen datum, in juni, beschikbaar
gesteld aan schuldeiser, in de brouwerij van schuldenaar.
Op deze dag worden eveneens de toekomstige activiteiten van de brouwerij
toegelicht.

   Artikel 4
   * Schuldeiser verplicht zich het in de aanhef vermelde bedrag binnen 14 dagen
    over te maken op rekeningnummer ABN 56.93.05.950 ten name van Groningse
    Stadsbrouwerij.
   * Schuldeiser machtigt, door ondertekening van de machtiging tot eenmalige
    incasso, schuldenaar om het in de aanhef vermelde bedrag af te schrijven van
    zijn rekening.
Artikel 5
De rechten van de schuldeiser op de rente en de hoofdsom van de geldlening zijn
gedurende de periode van 10 jaren achtergesteld bij de rechten van alle overige
schuldeisers van de schuldenaar, zowel tegenwoordige als toekomstige, op betaling
van hetgeen zij uit welken hoofde ook van hem te vorderen hebben.
Terugbetaling van de hoofdsom/ betaling van de jaarlijkse rente van de geldlening
vindt aldus niet eerder plaats dan nadat aan alle bekende concurrente schuldeisers van
de schuldenaar zijn betaald hetgeen ieder van hen te vorderen heeft, lopende rente en
kosten ten laste van de schuldenaar daaronder begrepen.
In verband met de achterstelling verbindt de schuldeiser zich in het algemeen zich te
onthouden van alle rechtshandelingen waardoor deze achterstelling verloren gaat.

Artikel 6
Het geleende of het niet afgeloste deel daarvan met de daarover alsdan verschuldigde
rente is zonder voorafgaande opzegging dadelijk en volledig opeisbaar bij
 faillietverklaring van de schuldenaar;
 aanvraag tot surseance van betaling bij de schuldenaar;
 gehele of gedeeltelijke inbeslagneming van roerende en/of onroerende goederen
  van de schuldenaar;
 liquidatie van de schuldenaar.

Artikel 7
De kosten van deze akte zijn voor rekening van de schuldenaar.

Artikel 8
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.


Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te
_________________, op __________________________


Groningse Stadsbrouwerij BV                   De heer/mevrouw
(schuldenaar)                         (schuldeiser)
namens deze:
J.H.C. van der Weide


Hierbij verklaar ik per ommegaande €.   over te maken naar het
rekeningnummer ABN 56.93.05.950 van de Groningse Stadsbrouwerij BV
Handtekening: ____________________           Datum ______________
_

								
To top