rente_Kvantitativ Analyse i Nykredit Markets by liwenting

VIEWS: 50 PAGES: 28

									Kvantitativ Analyse i Nykredit Markets
         19. April 2001


  Præsentation af Nykredit Markets
  Renteoptioner i danske kroner (v/ Peter Honoré)
  Danske realkreditobligationer (v/ Jesper Lund)
  Kreditobligationer (v/ Søren Kyhl)
Præsentation af Nykredit Markets - 1
  Division i Nykredit Bank A/S, der ejes af Nykredit
  A/S.
  Hovedområder på tradingsiden i Markets:
    Danske obligationer: stat og realkredit.
    Europæiske obligationer: Euro stater, Euro pfandbriefe
    (realkredit), svenske stater og realkredit. Alle disse
    obligationer inkonverterbare, uden ”embedded” optioner.
    Kreditobligationer (erhvervsobligationer). Kan have
    embedded optioner (typisk call option), men fokus er på
    kreditaspektet.
    Derivater: swaps, plain-vanilla renteoptioner (caps og
    swaptions), samt strukturerede produkter.
   Bemanding på tradingside: ca. 50 dealere.
Præsentation af Nykredit Markets - 2
   Analyseteams i Nykredit Markets:
    Makroøkonomisk analyse (5 personer).
    Obligationsanalyse (3 personer).

    Credit Research (4 personer, herunder Søren Kyhl).

    Quantitative Research (Jesper Lund og Peter Honoré).

   Arbejdsopgaver for analytikere:
    Analyse publikationer (ugebreve, adhoc trade ideas, etc.).
    Præsentation af analyser ved kundemøder.

    Rapporter med nøgletal til kunder.

    Udvikling af analysesystemer: vi har et modelbibliotek i
    C++ med Excel/VBA front-end/bruger interface, samt
    Oracle SQL database.
Renteoptioner - oversigt


   Swapmarkedet.

   Renteoptioner.

   Black 76.

   Hull-White.
Swapmarkedet

 Copenhagen Inter Bank Offered Rate:
    Udlånsrenten som banker tilbyder andre banker.
 Swapkontrakt:
   En aftale mellem to parter hvor der på kendte fremtidige
   tidspunkter byttes faste mod variable betalinger.
   Faste ben:
           fasti  N  R  (ti  ti 1 )
   Flydende ben:
           flydendei  N  Ri  (ti  ti 1 )
   Ri den variable rente. (3 eller 6 måneders CIBOR rente)

   Payer/receiver betaler/modtager det faste ben.
  Parswaprenter:
     Værdien af swapkontrakten er nul ved
     indgåelsestidspunktet.
  De danske swap kontrakter:
    Løbetider 1-10 år. (11-30 år ej likvide)
    Årligt faste betalinge.

    Halvårligt variable betalinger .
Swapkurven som referencepunkt:
Inkonverterbare stående lån
mod den danske swapkurve.
Renteoptioner

   Cap:
    En portefølje af caplets.
    Caplet har pay-off tiltitid
                1       :
        Caplet(ti 1 )  max( Ri  K ,0)(ti 1  ti )

   Floor:
     (Modsat caps)
   Cap-floor paritet:
     V(cap)-V(floor)=V(payer swap)
  Swaptioner: (Europæisk type)
     Giver ejeren af kontrakten ret til tid at gå ind i en
                     ti
     swapkontrakt, som starter til tidt m og udløber til tid
             ts                                   Ktil
     en kendt aftalt rente .
       t  i
     Til tid    har den følgende0værdi: s)
               max( X  K , ) B (payer'

            B(ti , t s , tm )  k 1 P(ti , ti  k )(ti  k  ti  k 1 )
                        m s
     hvor

     og forward parswaprenten
                           P(ti , t s )  P(ti , tm )
            X (ti , t s , tm ) 
                       
                         m s
                         k 1
                             P(ti , ti  k )(ti  k  ti  k 1 )
Black 76

  Forwardrenterne er lognormalfordelte.
  Den sædvanlige Black Scholes formel.

      Caplet  F (t0 , ti , ti 1 ) N (d1 )  KN (d 2 )P(t0 , ti 1 )
              ln(F (t0 , ti , ti 1 ) / K )  0.5 2 (ti  t0 )
         d1, 2  
                         ti  t 0

   Swaptioner (payer) erstat F med forward
   parswaprenten.
Markedet (Caps)

   Quoted som Black volatiliteten
   ATM Caps:
     Underliggende swap har værdi nul.
Markedet (Swaptioner)
  Swaptionsgrid
  Quoted som Black volatiliteten
  ATM Swaptions
     Strike = forward parswaprenten.
Hull-White (Extended Vasicek)

  Prisning af andre produkter end cap, floor of
  swaptioner.
        dr (t ) (1-faktor t ))dt   (t )dz
  Kortrentemodel   (t )( (t )  r (gaussisk):tQ


  Egenskab lukkede formler for plain-vanilla
  instrumenterne.      (t )
  Kalibrering til en nk-kurve og en volatilitetskurve.
   (t )   (t )
  Nk-kurven matches via       .
     og    bruges til at fitte vol instrumenterne
  (volatilitetskurven).
Kalibrerings eksempel

             af
   Tre specifikationer (t )   (t )
                 og   parametrene:
    1) Begge konstanter.
    2)  (t ) step-funktion.

    3) Begge step-funktioner.

   Nk-kurven: Bootstrapped fra CIBOR og
   swaprenterne. (p5)
   Vol instrumenter:
    7 Caps.
    80 Swaptioner.

   Grafisk illustration af kalibreringsresultaterne.
Quotes

Swaptioner                                 Caps

   1Y   2Y   3Y   4Y   5Y   6Y   7Y   8Y   9Y  10Y  1Y   17.0
1M  18.0  17.5  16.5  15.3  14.3  13.7  13.0  12.4  11.7  11.1  2Y   18.0
3M  18.0  17.8  16.6  15.5  14.5  13.9  13.3  12.7  12.1  11.5  3Y   18.2
6M  18.0  17.7  16.6  15.6  14.6  14.0  13.4  12.9  12.3  11.7  4Y   18.0
1Y  18.1  17.5  16.4  15.4  14.7  14.2  13.7  13.2  12.7  12.2  5Y   17.7
2Y  17.4  16.5  15.5  14.6  13.7  13.3  12.9  12.6  12.2  11.8  7Y   17.1
3Y  16.8  15.7  14.7  13.8  13.0  12.7  12.4  12.1  11.8  11.5  10Y  16.0
4Y  16.0  14.8  13.9  13.1  12.4  12.2  11.9  11.7  11.4  11.2
5Y  15.0  14.0  13.2  12.5  11.9  11.7  11.5  11.3  11.1  10.9
              3 mth                         1 yrs
   22                          20
                          quote                         quote
   20                      1
                              18
                                                     1
                          2                           2
   18
                          3    16                      3
   16
                              14
   14

   12                          12

   10                          10
      1  2  3  4  5    6  7  8  9    10    1  2  3  4  5    6  7  8  9    10


              3 yrs                         5 yrs
   18                          18
                          quote                         quote
                          1                           1
   16                      2    16                      2
                          3                           3
   14                          14


   12                          12


   10                          10
      1  2  3  4  5    6  7  8  9    10    1  2  3  4  5    6  7  8  9    10


Volkurverne:
For en given swaption maturity plot de forskellige Black implied og quoted volatiliteter imod løbetiden på den
underliggende swap. I.e. 1Y1Y, 1Y2Y etc...
Realkreditobligationer - oversigt

   Forskellige typer realkreditobligationer.
   Fordeling på løbetid og kupon for konverterbare.
   Låntagerernes option.
   Prepayment modeller.
   Amortizing cancellable swaps (Bermuda swaptions).
   Dynamikken i realkreditmarkedet.
Typer af realkreditobligationer
  Låntageren skal vælge
    Løbetid (max. 30 år, typisk 10, 15, 20 eller 30 år).
    Fast rente (traditionel) eller variabel rente (flexlån,
    tilpasningslån).
    Hvis fast rente: valg af kupon.
     - Nedre grænse: mindsterente reglen i skattelovgivning, p.t. 4%.
     - Øvre grænse: obligationskurs < 100, p.t. 6% (10-20 år) eller 7% (30
      år).
     - Jo højere kupon, desto mere betyder prepayment optionen.
     - I dag vælger de fleste låntagere kupon med kurs tæt på pari (dyr
      option).
     Fælles for lån med fast rente:
     - Der er 4 terminer om året.
     - Låntageren har ret til at indfri lånet til pari hver termin.
     - Lånet er annuitetslån (tidligere også serielån).
Markedsoversigt
  Cirkulerende mængde af danske obligationer:
    Statsobligationer: 625 mia kroner.
    Konverterbare realer med fast rente: 900 mia kroner.

    Inkonverterbare realer: 120 mia kroner (mest flexlån).

  Fordeling på kupon for konverterbare realer:
    4% kupon     2%   (20 mia kr.)
    5% kupon    13%   (120 mia kr.)
    6% kupon    48%   (430 mia kr.)
    7% kupon    28%   (250 mia kr.)
    8% kupon     6%   (55 mia kr.)
    9-12% kupon    3%   (20 mia kr.)
Låntagerens option - 1
 Call option: låntageren har ret til at indfri sit lån til
 pari hver termin med en frist på to måneder.
 Modellering som Bermuda option?
    Stokastisk rentestrukturmodel, f.eks. Hull-White modellen.
    Exercise hvis hold-on værdien af gælden er større end
    exercise værdien (100 + omkostninger, typisk 1-2%).
    Backward-recursion i trinomial træ eller finite-difference
    grid.
    Dette kaldes rationel konverteringsadfærd.

  Empirisk implikation af rationel konvertering:
    Alle låntagere konverterer på stort set samme tid (en vis
    variation kan dog forklares ved forskelle i omkostninger).
    Obligationskursen kan ikke overstige ca. kurs 101.
Låntagerens option - 2
  Låntagerne er ikke (fuldt) rationelle!
    Ingen indfrier lån hvis kursen er under pari (rationelt).
    Stor variation i indfrielsesprocenterne, sjældent mere end
    30-40% selv hvis call optionen er langt in-the-money (p.t.
    8% segment).
    Mange obligationer med kurs over 101.

    Stadig 75 mia med kupon 8% eller derover. Aktuel
    refinansieringsrente er omkring 6.75%-7,25%.
  I stedet: prepayment modeller
    Indfrielsesprocent som funktion af renteniveauet.
    Kombineres med en stokastisk rentestrukturmodel til
    prisfastsættelse og beregning af risikonøgletal.
    Mere kompliceret (og arbitrær) end Bermuda optioner.
Prepayment modeller
 RIO systemet (udviklet af ScanRate) er den mest
 benyttede realkredit/prepayment model i Danmark.
 Flere banker har egne modeller (og Nykredit Markets er
 ved at udvikle en in-house model).
 Elementer i en typisk prepayment model:
   En ”model” for refinansierings-renten, typisk stats- eller
   swapkurven plus et spread. Bruges til beregning af gevinst.
   Stokastisk fordeling for låntagernes gevinstkrav.

   Data om debitorfordelingen (private/erhverv og lånestørrelse)
   kan udnyttes, hvis grupperne har forskelig adfærd.
   Burn-out: gamle lån konverterer langsommere end nye lån?

   Økonometrisk estimation af modelparametre ud fra historiske
   data.
                Price-yield function for callable and non-callable bonds
                       (example with 6% 30Y bond)
    125


    120


    115


    110


    105
                                                            Callable
Price
    100                                                       NonCallable


    95


    90


    85


    80


    75
     -200  -175  -150  -125  -100  -75  -50  -25    0    25  50  75  100  125  150  175  200
                                Bps shock
Amortizing cancellable swaps - 1
  Skræddersyet hedge af en specifik
  realkreditobligation, f.eks. 6% 2032. Aktuel kurs for
  6% 2032 er 94.25.
  En AMCS er en ”pakke” bestående af
    Swap med fast rente (=kupon) mod variabel (CIBOR +
    spread) med udløb i 2032.
    Swappens hovedstol (notional) amortiseres i takt med de
    ordinære afdrag på realkreditobligationen.
    Indehaveren har ret til at annullere resten af swappen efter
    hver termin (Bermuda swaption).
    Spread’et til CIBOR fastsættes normalt, så den initiale værdi
    af realkreditobligationen og AMCS kontrakten er 100. I
    dette tilfælde vil man altså betale 5.75 for AMCS kontrakten.
Amortizing cancellable swaps - 2
 Investor skal betale 100 i alt (obligation+swap). Typisk
 kan man låne pengene til CIBOR renten (repo
 arrangement).
 Vi modtager hver termin:
    Fast rente på 6% fra realkreditobligationen.
    CIBOR + spread fra AMCS.

  Vi betaler hver termin:
    Fast rente på 6% til AMCS.
    CIBOR til at ”funde” den initiale investering på 100.

 Netto cash flow: vi modtager spread’et, typisk 30-40bp.
 Vi kan løbende matche debitorernes indfrielser ved at
 annullere (dele af) swappen. Ingen prepayment risiko.
Amortizing cancellable swaps - 3
  AMCS kontrakter er et eksempel på et asset-swap
     En fastforrentet konverterbar obligation bliver til en
     variabelt-forrentet obligation, der betaler CIBOR + spread.
  Er dette en free-lunch?
    Stadig kreditrisiko på realkreditobligationen og counterparty
    (kredit)risiko på swappen. Næppe særlig stor i praksis.
    Funding risiko hvis man ikke kan låne til CIBOR.

    Likviditetsrisiko (stort bid-ask spread på AMCS kontrakter).

  Betydning for realkredit markedet?
    Nok beskeden, da volumen i AMCS kontrakter beskeden.
    Dog vis tendens mod at åbne realkreditserier bliver prisfastsat
    ud fra AMCS pakker med ”fair” spread.
Dynamikken i realkreditmarkedet - 1
   Hvad vil der ske med markedet over tid?
    Konvertering fra høj kupon til lav(ere) kupon ved rentefald.
    For tiden især konvertering fra 8% til 6% obligationer.

    På grund af de lange løbetider og rentevolaliteten, kan vi
    over tid ”alt andet lige” forvente en koncentration af
    obligationsmassen i de lavere kuponer, hvor prepayment
    risikoen er lav.
    65% af realkreditmarkeden en kupon på 6% eller derunder.

  Vil behovet for realkreditanalytikere gradvist
  forsvinde?
  Svaret er NEJ - af følgende årsager:
    Opkonverteringer fra lav til høj kupon (låntagers tilbagekøb)
    Skift mellem fast og variabel rente, ”pleje” af realkreditlån.
Dynamikken i realkreditmarkedet - 2
  Eksempel på opkonvertering:
    April 1999 med rentefald: vi optager et lån i 6% 2029 med
    kurs 99.25 og indfrier vores gamle lån i 8% 2029.
    August 1999 med rentestigning: vi køber 6% 2029 tilbage
    til kurs 90.25, og optager i stedet et lån i 8% 2029 til kurs
    99.35.
    Dette ”round-trip” 8%->6%->8% giver en skattefri
    nettogevinst på 6-7% af restgælden (afhænger af
    omkostningerne).
    Formål: reducere restgælden (nominelt, ikke
    markedsværdien).
    Ydelsen efter 32% skat stiger ganske vist opkonvertering,
    men låntager har fået en mere værdifuld option.
    Hvis renteniveauet falder igen, konverterer vi (ned) til et
    nyt 6% eller måske 7% lån, eller måske et
    rentetilpasningslån.

								
To top