; rente_Eindejaarstips
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

rente_Eindejaarstips

VIEWS: 15 PAGES: 41

 • pg 1
									Eindejaarstips

Henry J. Meijer FB
   MFAS


  Lezing Henry Meijer - MFAS  1
           Tip
• Eenvoudige oplossing voor een eenvoudig
 probleem.
• Eenvoudige problemen hebben in de
 fiscaliteit steeds minder.
• Vertel het je klant
• In plaats van een memo opsturen       Lezing Henry Meijer - MFAS  2
Excessieve beloningsbestanddelen
      Lezing Henry Meijer - MFAS  3
Lucratief belang belast in box 1
• Prefs die > 15% gestorte kapitaal dividend
 geven.

• Gewone aandelen die minder dan 10%
 uitmaken van het totale aandelenkapitaal

• Geldt ook als de aandelen door BV worden
 gehouden

• Tenzij voordelen voor 95% of meer worden
 doorgestoten
         Lezing Henry Meijer - MFAS  4
       Hillen-effect
• Geen eigenwoningforfait als geen aftrek
• Aflossen hypotheek bij relatief geringe ews
 en lage opbrengst box 3
• Alternatief: In 2008 betaal je rente eerste
 zes maanden 2009 en in 2010 betaal je de
 rente laatste zes maanden 2009        Lezing Henry Meijer - MFAS  5
Renteloze personeelslening dga
• MvF 22 augustus 2007, nr.
 CPP2007/1465M
• De werknemer moet een verklaring
 afgeven aan zijn werkgever dat de lening
 een eigenwoninglening betreft
• De werkgever moet een en ander in zijn
 loonadministratie verantwoorden
• De BV mag er eventueel voor lenen
 (renteaftrek in BV)
        Lezing Henry Meijer - MFAS  6
  Verhoging ewf WOZ > 1 mio
•  Vanaf 2009 vervalt maximum
•  2009  0,55%
•  2010  0,81%
•  2011  1,06%
•  2012  1,32%
•  2013  1,58%
•  2014  1,84%
•  2015  2,09%
•  2016  2,35%

         Lezing Henry Meijer - MFAS  7
        Groenfonds
• Stap voor 1 januari 2009 in een groenfonds
 (ABN Amro Groenfonds, ASN
 Groenprojectenfonds, Triodos Groenfonds en
 Rabo Groen Obligaties)
• Idem sociaal ethische beleggingen (micro-
 financiering)
• Vrijstelling box 3
• Extra heffingskorting
• Totaal fiscaal voordeel 2,5%
• Geleend geld?
         Lezing Henry Meijer - MFAS  8
       Agaathlening
• Bij voorkeur voor 1 januari 2009.
• Is het een probleem dat de starter de
 investeringen pas in maart 2009 doet?
• Stel, de starter gebruikt de lening voor de
 financiering van een VW Transporter.
        Lezing Henry Meijer - MFAS   9
      Ziektekosten
• Aftrek in 2009 beperkt.
• Vooruitbetalen.
• Alleen voor ziektekostenverzekerings-
 premies geldt beperking (12 maanden)
        Lezing Henry Meijer - MFAS  10
   Onbelaste vergoeding
• Bijzondere medische kosten
• Mogelijkheid vervalt in 2009
• Dga kan in 2008 niet meer terecht voor
 ooglasering. Hij sluit een overeenkomst
 met een kliniek dat de behandeling in
 2009 zal plaatsvinden en dat hij deze
 kosten in 2008 onvoorwaardelijk
 verschuldigd is. Mag de BV deze kosten in
 2008 vrij vergoeden?
        Lezing Henry Meijer - MFAS  11
        Schenken
• Piet wil voor zijn drie kinderen in 2008 nog
 de vrijstelling van € 4.479 per kind
 benutten.
• Hij heeft geen zin om naar de notaris te
 gaan en/of geld over te boeken.
• Op advies van zijn adviseur maakt hij een
 onderhandse schuldigerkenning.
• Piet is niet van plan daarop rente te
 betalen.
        Lezing Henry Meijer - MFAS  12
     Deze handelwijze
A) Is effectief mits Piet maar jaarlijks een
  zakelijke rente betaalt.
B) Is effectief mits Piet de schuld met
  bijgeboekte rente minimaal 180 dagen
  voor zijn overlijden aflost.
C) Is niet effectief.         Lezing Henry Meijer - MFAS  13
   Schenken kleinkinderen
• Ook schenken aan kleinkinderen
• Vrijstelling 2008 € 2.688
• Eventueel vrijstelling kinderen en
 kleinkinderen combineren door extra te
 schenken aan kinderen onder last tot
 schuldigerkenning aan kleinkinderen.
• Je schenkt bijvoorbeeld € 12.543 aan kind
 onder last om aan drie kleinkinderen elk
 € 2.688 schuldig te erkennen.
        Lezing Henry Meijer - MFAS  14
      Schenken ANBI
• Aftrekpost in 2008
• Verlaagt box 3-vermogen• A-G van Ballegooijen over lijfentegift
        Lezing Henry Meijer - MFAS  15
Verhogen ondernemingsvermogen
• I.v.m. dotatiemogelijkheid
 oudedagsreserve
• Stel winst is € 40.000.
• Ondernemingsvermogen biedt geen
 ruimte tot doteren.
• Potentiële dotatie € 4.800.
• x 42% = € 2.016 (te missen
 belastingbesparing)
       Lezing Henry Meijer - MFAS  16
       Overboeken
• Om de OR-dotatie veilig te stellen boekt
 een ondernemer op 29 december
 € 20.000 van zijn dagelijks opvraagbare
 spaarrekening over naar de onderneming.
 Het bedrag wordt op 2 januari weer
 teruggeboekt naar de spaarrekening
• Effectief?


        Lezing Henry Meijer - MFAS  17
Overboeking overtollige liquiditeiten
      naar privé
• Bij voorkeur vlak na 1 januari 2009
• I.v.m. peildatum box 3
        Lezing Henry Meijer - MFAS  18
      Lijfrentepremie
• Indien geen OR-dotatie mogelijk vanwege
 beperkt ondernemingsvermogen

• Lijfrentepremie kan wel
• Bancaire lijfrente, hoog rendement
        Lezing Henry Meijer - MFAS  19
      Lijfrentepremie
• Wanneer betalen?
• Voor 1 april volgend jaar
• Liever voor 1 januari vanwege peildatum
 rendementsheffing
        Lezing Henry Meijer - MFAS  20
   Intentieverklaring BV 1
• A tekent op 15 december 2008 een
 intentieverklaring tot oprichting van een
 BV. Vermeld wordt dat de resultaten van
 A’s onderneming met ingang van 1-1-2009
 voor rekening van de BV zijn.
• Wanneer moet de BV uiterlijk opgericht
 zijn?


        Lezing Henry Meijer - MFAS  21
   Intentieverklaring BV 2
• Bij voorkeur voor 1 januari 2009
• Geen voor-voorperiode
• Men heeft tot 1 april 2010 de tijd om te
 beoordelen of men ruisend, geruisloos of
 helemaal niet om wil gaan.
• Geen formele eis voor tijdstip oprichting
 BV bij ruisende inbreng

        Lezing Henry Meijer - MFAS  22
        VpB-tarief
• 2008: 20% tot € 250.000 (Belastingplan
 2009)  winst creëren in 2008
• Voorraad kantoorartikelen activeren
• Winstneming onderhanden werk naar
 voren halen
• Voorzieningen niet te hoog
• Inkoop dienstjaren uitstellen, overdracht
 pensioenverplichting uitstellen
        Lezing Henry Meijer - MFAS  23
      Tarief opstap 2008
•  Stel winst € 500.000
•  1 BV VpB € 113.750
•  2 BV’s € 100.000
•  Besparing € 13.750
         Lezing Henry Meijer - MFAS  24
     Tariefopstap 2009
Tarief 2009
Eerste € 60.000 20%
€ 60.000 - € 200.000 23%
> € 200.000 25,5%

Tariefopstap is € 6.200 waard


        Lezing Henry Meijer - MFAS  25
  Afzien van fiscale eenheid
• Inbreng in BV, uitzakken
• In plaats van fiscale eenheid bedrijfsfusie
 of juridische afsplitsing
        Lezing Henry Meijer - MFAS   26
Valkuilen afzien fiscale eenheid
• Thin cap
       Lezing Henry Meijer - MFAS  27
        Thin cap
• Vermogensgrenzen beoordelen i.v.m.
 peildatum
• Maximaal vreemd vermogen 3 x eigen
 vermogen met franchise van € 500.000
        Lezing Henry Meijer - MFAS  28
         Voorbeeld
•  1 januari
•  EV                     100.000
•  VV groep                  700.000
•  VV derden                 400.000
•  31 december
•  EV                     100.000
•  VV groep                  800.000
•  VV derden                 300.000
         Lezing Henry Meijer - MFAS       29
        Oplossing
•  Omzetten intercompany schuld in kapitaal
•  Infokap
•  Prefs
•  Fiscale eenheid
         Lezing Henry Meijer - MFAS  30
  Valkuilen beëindigen fiscale
       eenheid
• Art. 15ai VpB
• Als er is geschoven met goodwill/stille
 reserves < 3 of 6 jaar
• Eis ten goede komen is verleden tijd;
 verbreking fiscale eenheid is voldoende
 voor inwerkingtreding sanctie        Lezing Henry Meijer - MFAS  31
     Carry back 1 jaar
• Sinds 2007 is de termijn voor carry back
 beperkt tot 1 jaar
• Dit beperkt de mogelijkheid om in deze
 economisch moeilijke tijd belasting terug
 te halen.
        Lezing Henry Meijer - MFAS  32
    Levensloopregeling
• Geen succes bij dga.
• Verdient tweede kans.
• Salaris december helemaal in levensloop.
        Lezing Henry Meijer - MFAS  33
 Beoordelen rekening courant
• Rekening courant is nadelig als de schuld
 aan de BV niet leidt tot een besparing in
 box 3
• Uitdividenden voor of na jaareinde?
        Lezing Henry Meijer - MFAS  34
          Voorbeeld
•  Rente 5%
•  R/c-stand 1/1/2008 € 150.000
•  R/c-stand 31/12/2008 € 180.000
•  Uitdividenden 30/12/2008 € 100.000
•  Nadeel box 3 1,2% = € 1.200
•  Rente wordt berekend op basis van gemiddelde 1/1 en
  31/12. Minder rente 5% x € 50.000 = € 2.500
•  Besparing VpB/IB 2008 40% = € 1.000
•  Idem 2009, totaal € 2.000
•  Per saldo besparing € 800
•  Indien geen vermogen in box 3, besparing € 2.000
           Lezing Henry Meijer - MFAS      35
        Dividend
• Cliënt instrueren om een eventueel
 dividend begin 2009 uit te keren
• I.p.v. eindejaarstip, beginjaartip!
        Lezing Henry Meijer - MFAS  36
 Wet schenk- en erfbelasting 2010
Overwogen om papieren verkrijgingen te
negeren. Gaat waarschijnlijk niet door.
        Lezing Henry Meijer - MFAS  37
 Wet schenk- en erfbelasting 2010


• Trustvermogen aan insteller toegerekend
• Gevolgen voor structuren Haags Juristen
 College
        Lezing Henry Meijer - MFAS  38
     Voorgesteld tarief
Partners en kinderen
10% 0 - € 125.000
20% € 125.000 -
Benut 5% en 8% schijf in 2008 en 2009
Overige verkrijgers
30% 0 - € 125.000
40% € 125.000 –
Benut tarieven kleinkinderen 8%, 12,8%, 19,2% en
 24% in 2008 en 2009

         Lezing Henry Meijer - MFAS  39
           BOF
• Blijft overeind.
• Vereenvoudigd.
        Lezing Henry Meijer - MFAS  40
      Succes in 2009
• Er breken magere tijden aan.
• Maar met belastingadviseurs blijft het
 goed gaan.
• Klanten meer gespitst op
 belastingbesparing.
        Lezing Henry Meijer - MFAS  41

								
To top