; rente_09-42c-b2 Exploitatie 2008 Begroting 2010 - Home - Nederlandse
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

rente_09-42c-b2 Exploitatie 2008 Begroting 2010 - Home - Nederlandse

VIEWS: 11 PAGES: 7

 • pg 1
									                2010                                                            365
Exploitatie 2008, begroting 2010
Huisartsenlaboratoria
                                                             Niet invullen
U dient het NZa-nummer in te vullen                  cat.   nr.                    Aanvraag           2010/2/1
Registratienummer NZa                                                   Datum             2/23/2010
KvK nummer                                                        Medewerker
Inzenden vòòr 1 juni 2010!                                                Versie               2.0

Instelling                                          Zorgverzekeraar 1
Plaats                                            Contactpersoon
Contactpersoon                                        Datum
Telefoon                                           Handtekening
E-mail                                            Zorgverzekeraar 2
                                               Contactpersoon
Ondertekening namens het orgaan voor de gezondheidszorg:                   Datum
                                               Handtekening


                                    (handtekening)
          (datum)                           (naam)


Bovengenoemde partijen verzoeken het ordertarief 2010 goed te keuren / vast te stellen op:                                   (regel 632)


Aantal extra bijlagen bij het nacalculatieformulier:

* U dient conform circulaire het ingevulde, ondertekende formulier uitsluitend elektronisch naar de NZa toe te zenden. U wordt verzocht uw mail met bijlages te mailen naar
formulierencure@nza.nl.
Begrotingsformulier 2010                                                             1
                                                                   TRUE

1.1  Exploitatieresultaat                           Exploitatie 2008    Exploitatie 2009    Begroting 2010
 101  Personele kosten
 102  Materiële kosten
 103  Doorberekende kosten *
 104  Totaal

1.2  Opbrengsten **                               Exploitatie 2008    Exploitatie 2009   Begroting 2010
 105  Laboratorium analysetarieven
 106  Opbrengsten uit ordertarieven huisartsenlab.
 107  opbrengsten uit huisbezoeken huisartsenlab.

1.3  Overige opbrengsten **                           Exploitatie 2008    Exploitatie 2009    Begroting 2010
 108  Functie-, röntgen- en longfunctieonderzoeken
 109  Cervix-cytologische onderzoeken
 110  Opbrengsten honoraria medisch specialisme…
 111  Opbrengsten honoraria medisch specialisme…
 112  Opbrengsten honoraria medisch specialisme…
 113  Totaal opbrengsten

                                        Expl. saldi incl.   Reeds verrekend via
                                          mutatie                  Jaar van verrekening
1.4  Exploitatie saldi                                          tarieven
                                        voorzieningen
 114  cumulatief t/m jaar 2007
 115  cumulatief t/m jaar 2008
 116  cumulatief t/m jaar 2009

1.5 Verliescompensatie***                              2007          2008           2009
 117 bedrag waarvoor een verliescompensatie wordt aangevraagd
Een bedrag voor verliescompensatie kan worden aangevraagd indien en voorzover een onderschrijding van op de beleidsregels
in dat jaar aanwezig is en er geen toereikend vermogen is om het verlies te compenseren.
Een eventueel aangevraagd bedrag wordt middels invulling van dit formulier apart getoetst aan de beleidsregels van het
relevante jaar en apart toegevoegd aan het tarief.
* Doorberekende kosten zijn doorberekeningen aan andere instellingen, niet zijnde zorgverzekeraars en/of patiënten
** exclusief tijdelijke toeslag / aftrek
***Indien een verliescompensatie wordt aangevraagd moet over het betreffende jaar een toetsing worden voorgelegd. Dit formulier moet daarvoor worden
gebruikt.
Begrotingsformulier 2010                                 TRUE              2

2.1  Afnames                           Exploitatie 2008  Exploitatie 2009  Begroting 2010

201  Aantal centrale afnames
202  Aantal decentrale afnames
203  Aantal afnames via huisbezoeken
204  Totaal aantal afnames

Begroting laboratoriumonderzoeken 2010

2.2  Klinisch / hematologogisch /           Centraal   Decentraal     Huisbezoek      totaal
   serologisch en microbiologisch           A       B          C         D

205  Aantal afnames *
206  Deconcentratiegraad
207  Aantal onderzoeken
208  Verwachte opbrengst op basis van de analysetarieven

2.3  PA-Laboratoriumonderzoeken                                     Aantallen

209 Cervix-cytologische onderzoeken
210
211
212

2.4  Functieonderzoeken en overige onderzoeken**                             Aantallen

213
214
215
216

2.5  Röntgenonderzoeken **                                        Aantallen

217
218
219
220

* Zie hiervoor de definities in beleidsregel CI- 961
** Specificeren in bijlage
Begrotingsformulier 2010                                                             3
                                                                  TRUE

3.1  Loonkosten personeel                                Exploitatie 2008  Exploitatie 2009  Begroting 2010


  Loonkosten: inclusief doorbetaling tijdens ziekte, overwerk, sociale kosten,
301 vakantietoeslag

3.2  Kosten personeel niet in dienst
   Personeelscategorie:
302
303
304
305
306

3.2  Honoraria medisch specialisten

307
308
309
310
311
312 Totaal personeelskosten

3.3  Specificatie regel 301                           Exploitatie 2009           Begroting 2010
                            functie        aantal     loonkosten     aantal      loonkosten

313  Leidinggevend personeel en directie
314  Leidinggevend personeel en directie
315  Leidinggevend personeel en directie
316  Overig personeel
317  Overig personeel
318  Overig personeel
319  Overig personeel
320  Overig personeel
321  Overig personeel
322  Overig personeel
323  Overig personeel
324  Overig personeel
325  Overig personeel
326  totaal (gelijk aan regel 301)
Begrotingsformulier 2010                                 TRUE              4

4.1  Specificatie materiële kosten             Exploitatie 2008     Exploitatie 2009  Begroting 2010

401  Laboratoriumkosten
402  Vervoerskosten
403  Administratiekosten
404  Interest in huur/leasing inventaris/auto"s
405  Totaal materiële kosten

4.2  Specificatie van de huisvestingskosten        Exploitatie 2008     Exploitatie 2009  Begroting 2010

406  Huur hoofdvestiging
407  Huur dependances
408  Rente begrepen in huur gebouwen
409  Afschrijving eigen gebouw
410  Energiekosten
411  Schoonmaakkosten
412  Schoonmaakkosten in huur opgenomen
413  Overige huisvestingskosten
414  Totaal huisvesting

4.3  Rente                         Exploitatie 2008     Exploitatie 2009  Begroting 2010
415  Is voldaan aan de beleidsregel renteprotocollering?
416  Rente opgenomen gelden in gebouw                                            FALSE
417  Rente in huur gebouwen
418  Rente begrepen in huur/leasing inventaris/auto's
419  Overige rente
420  Totaal rente(excl. In huur gebouw)

4.4  Totaaloverzicht kosten                Exploitatie 2008     Exploitatie 2009  Begroting 2010

421  Personeelskosten
422  Materiële kosten
423  Huisvestingskosten
424  Rentekosten
425  Doorberekende kosten (regel 103)
426  Subtotaal
427  af: huisvesting, regel 406 t/m 410
428  af: rente, regel 420
429  Totaal te toetsen aan beleidsregel

430                   doorberekend             aan
Begrotingsformulier 2010                                            TRUE                  55.1  Functieonderzoeken en overige onderzoeken                totale opbrengst      beleidsregel

501  Begrote opbrengst functie- en overige onderzoeken ( bijlage)
502  Productie kosten conform beleidsregel huisartsenlaboratoria
503  Productie kosten conform beleidsregel ziekenhuizen                            0.572
504  Lokaal overleg komt overeen voor 2010

5.2  Röntgenonderzoeken                                          beleidsregel         totaal

505  Begrote opbrengst röntgenonderzoeken (conform bijlage)
506  Begrote opbrengst röntgenonderzoeken (conform bijlage)
507  Productie kosten conform beleidsregel ziekenhuizen                            0.498
508  Lokaal overleg komt overeen voor 2010
De hierboven genoemde beleidsregelbedragen komen overeen met de percentages waarmee in de ziekenhuisbudgetten de opbrengsten worden
gecorrigeerd. Toepassing van deze percentages wil niet zeggen dat de kosten, gelijk aan het totaal van de opbrengsten, niet geheel zijn opgenomen in
het budget van het ziekenhuis. In de functiegerichte budgettering is het andere deel van de kosten bij de overgang naar een budgetspecifiek deel van de
eerste lijnsonderzoeken niet geschoond. Circa de helft van de kosten is dus in het ziekenhuisbudget over alle parameters verdeeld opgenomen. Indien
een eerste lijnsziekenhuisfunctie wordt verzelfstandigd in een huisartsenlaboratorium zijn genoemde percentages van toepassing.
Begrotingsformulier 2010                                      TRUE                 6


6.1  Berekening aanvaardbare kosten                   aantal         beleidsregel        totaal
   versus begrote kosten
601  OBV aantal afnames                                            5.73
602  OBV aantal huisbezoeken                                          9.12
603  Verwachte opbrengst t.b.v. analysekosten
604  Subtotaal productie richtlijn laboratoriumkosten
605  Cervixcytologische onderzoeken                                     16.81
606  Overige onderzoeken (specificeren in bijlage)
607  Productiekosten functie- en overige onderzoeken
608  Productiekosten röntgenonderzoeken
609  Totaal aanvaardbare productiekosten 2009
610  Locatiekosten en aanvaardbare rentekosten
611  Totaal maximaal te aanvaardbare kosten 2009
612  Begrote opbrengsten honoraria
613  Totaal maximaal te aanvaardbare kosten 2009 inclusief honoraria
614  Begrote kosten 2010 (na doorberekening:zie pag. 1)
615  Onderschrijding / overschrijding

6.2  Tariefberekening *                         aantal          tarief         totaal

616  Aantal afnames                                             13.13
617  Aantal huisbezoeken                                           9.02
618  Analyseopbrengsten
619  Opbrengst functie-en overige onderzoeken
620  Opbrengst röntgenonderzoeken
621  Registratie diabetesdienst                                        5.71
622  Overige opbrengsten
623  Totaal begrote opbrengsten uniforme tarieven Tarieflijst instellingen
624  Opbrengst honoraria
625  Subtotaal opbrengsten
626  Maximaal te aanvaarden kosten (regel 613) of, indien lager, begrote kosten (regel 429)
627  Te verrekenen in sluittarief
628  Overschotten voorgaande jaren te verrekenen in sluittarief ( zie pagina 1) 118 en/of 119
629  Totaal te verrekenen in sluittarief

                                     Totaal       begrote afnames      toeslag / aftrek

630 Totaal te verrekenen in sluittarief
631 Standaard ordertarief uit Tarieflijst Instellingen                                        13.13
632 Aanvraag op € 0,10 afgerond tarief                                                13.10

   * verwacht tarief 2010

								
To top
;