3.3 Enviromental Scan Template

Document Sample
3.3 Enviromental Scan Template Powered By Docstoc
					ut          作者

ISI:000237873000035  Yang, K; Ma, ZT; Luo, WD

           Chen, WH; Han, YH; Wang, Q; Miao,
ISI:000236911900010
           XW; Ou, L; Shao, XX
           Zhu, RR; Wang, SL; Chen, XP; Sun,
ISI:000241999400006
           XY; Zang, R; Yao, SD
           Huang, J; Wang, SL; Sun, XY;
ISI:000239852900010
           Zhang, R; Yao, SD

           Guo, B; Liu, H; Hao, ZX; Gan, LH;
ISI:000237298600009
           Xu, ZJ; Chen, LW


ISI:000235719900008  Zhang, CM; Liu, QA; Xu, Z


           Zhang, F; Li, GM; Sheng, Y; Hu,
ISI:000235385200009
           HK; Wang, H

           Yang, Y; Li, EC; Chen, FX; Peng,
ISI:000242434600280
           C; Shi, XF


           Bao, R; Chen, YX; Zhang, YR; Zhou,
ISI:000241681700028
           CZ


ISI:000241746500011  Lou, BD

ISI:000237536600022  Zhang, Y; Sun, JT


ISI:000239523400003  Cheng, ZQ; Zhong, ZG


ISI:000235014600007  Li, Y


           Wang, RJ; Li, X; Xiao, WS; Xia,
ISI:000234352600013
           PF; Chen, RH


ISI:000241880000043  Jia, F; Xie, SY; Yang, YP

           Zheng, CL; Li, TB; Ma, Y; Ma, SS;
ISI:000240390900022
           Zhang, BW
           Ma, Y; Zhang, BW; Zheng, CL; Ma,
ISI:000239746500050
           SS; Li, FS; Wang, ZS; Li, TB
           Wang, FP; Xia, ZF; Qiu, XL; Shen,
ISI:000239068500084
           J
ISI:000238168500017  Xu, JP; Wang, LG; Yang, YP


ISI:000237522000027  Huang, XS; Xie, SY; Yang, YP


ISI:000237522000072  Li, YZ; Chen, YG; Shi, YLISI:000237522000080  Qiu, XL; Xia, ZF; Wang, FPISI:000235919300017  Xu, J

           Ma, B; Ma, Y; Zhao, M; Ma, SS;
ISI:000235423300033
           Wang, ZS
ISI:000235423300039  Huang, XS; Xie, SY; Yang, YP

           An, ZL; Tang, MM; Xia, ZF; Zheng,
ISI:000235423300058
           XC; Zhang, XQ

           Zhang, PF; Xia, ZF; Qiu, XL; Wang,
ISI:000235423300076
           FP; Wu, XY

           Tong, YW; Zhang, YW; He, L; Li,
ISI:000235423300082
           HQ; Chen, H

           Wang, SL; Zhang, YW; He, L; Li,
ISI:000234257400041
           HQ; Chen, H
           Pang, YC; Gan, LH; Hao, ZX; Xu,
ISI:000234010600007
           ZJ; Chen, LW
           Li, WF; Liang, GZ; Chen, C; Wang,
ISI:000241636500012
           GJ

ISI:000240320400010  Pu, HT; Sun, XRISI:000235419800010  Huang, ZM; Yang, AHISI:000235659100082  Zhang, ZH; Shi, YQ; Jiang, CJ


ISI:000236409900005  Shi, H; Shi, J; Wang, L; Yuan, L


ISI:000241640900003  Cheng, J; Xiao, RC
           Gao, GF; Zhao, B; Liu, CS; Kong,
ISI:000236491500071
           QH


ISI:000238112000052  Wang, GH; Jiang, P


ISI:000238112000077  Tang, HS; Xue, ST; Chen, R


ISI:000238112000203  Wu, Y; Yang, Y


ISI:000239483000019  Wu, Y; Zhuang, YF


ISI:000238628400004  Xiao, JZ; Zhang, C


ISI:000235687700007  Gu, M; Xie, ZN; Huang, P


ISI:000239626100022  Wang, W; Zeng, GS; Yuan, LLISI:000236774200003  Wang, L; Li, FT; Zhou, QISI:000238156100003  Hu, ZY; Tan, PQ; Pu, GQ


ISI:000242415200001  Li, C; Wu, X


ISI:000242385400096  Song, YL; Peng, YH


ISI:000238935900022  Wang, C; Huang, ZP; Li, LK


ISI:000240510600012  He, H; Feng, Q; Shen, RY; Wang, Y


ISI:000239288200009  Xu, J; Yang, QB


ISI:000239288200010  Xu, J; Yang, QB


ISI:000237665500008  Hong, XJ; Gu, M
ISI:000239472200020  Zhang, Y; Sun, J

ISI:000235385800004  Wu, BD; Zhang, L


ISI:000242324600004  Yan, B; Zhou, B; Wang, QMISI:000234677100008  Song, YS; Yan, B; Chen, ZX


           Li, HQ; Hao, JM; Zhou, L; Wei, ZY;
ISI:000240384000112
           Gong, LK; Chen, H; Chan, CT
           Jia, RP; Zhang, GX; Wu, QS; Ding,
ISI:000239376500103
           YP
           Wang, ZS; Sang, T; Wang, L; Zhu,
ISI:000238487800015
           JT; Wu, YG; Chen, LY

           Guan, GS; Jiang, HT; Li, HQ;
ISI:000237846800012
           Zhang, YW; Chen, H; Zhu, SY

           Li, YH; Jiang, HT; He, L; Li, HQ;
ISI:000235553300006
           Zhang, YW; Chen, H


ISI:000237835100038  Sui, YL; Yan, BISI:000235721800039  Huang, HH; Yan, BISI:000241399100003  Feng, Q


ISI:000240909900008  Feng, Q; Tu, J


ISI:000234581200006  Li, X; Chen, XD


ISI:000235983500003  Liang, HY; Baek, JI


ISI:000240712900013  Wu, HJ; Sun, JT


ISI:000240167100020  Huang, J; Li, T; Chen, K; Wu, J


ISI:000235312000009  Wang, L; Zhou, Q; Li, FT
           He, PJ; Lu, F; Shao, LM; Pan, XJ;
ISI:000236592200014
           Lee, DJ


ISI:000234826000015  Wang, RP; Cai, ZY

           Yang, XH; Wu, QS; Ding, YP; Liu,
ISI:000236838700009
           JK

ISI:000238285400004  Li, L; Wu, QS; Ding, YP

           Tian, HB; Wang, H; Sha, HY; Xu,
           XJ; Zhu, M; Wu, YB; Cheng, SH;
ISI:000238470400008
           Chen, JQ; Shi, YX; Bai, ZL; Cheng,
           GX


ISI:000241208400022  Wang, R; Li, XG; Wang, PMISI:000235319700011  Jiang, ZW; Sun, ZP; Wang, PMISI:000234792700019  Zhou, L; Yan, BISI:000239983300040  Zhang, XR; Gu, XW; Sun, J; Xu, Z


ISI:000238377500041  Wang, GJ; Dong, Y; Qiu, J; Liu, L


ISI:000239983000007  Chen, K; Zhu, ZL; Zhang, DJ


ISI:000242515600004  Tian, Y; Liu, HQ; Deng, ZF


ISI:000238032400014  Huang, MR; Peng, QY; Li, XGISI:000235285600005  Li, XG; Lu, QF; Huang, MRISI:000237588100027  Zhao, Y; Wang, G; Li, W; Zhu, ZLISI:000237588100034  Chen, K; Li, TH; Cao, TC
           Kuang, CP; Lee, JHW; Liu, SG; Gu,
ISI:000237993100009
           J

ISI:000234069900002  Kuang, CP; Lee, JHW


ISI:000239835500003  Chen, ZH; Yan, QM
           Liu, MX; Gan, LH; Chen, G; Xu, ZR;
ISI:000239982100025
           Hao, ZX; Chen, LW

ISI:000234382300013  Zhu, ZL; Liang, XM; Zhang, RHISI:000234382300025  Zhang, Y; Sun, J; Yu, XT; Li, TH           Gan, LH; Wang, YD; Hao, ZX; Xu,
ISI:000234587900008
           ZJ; Chen, LW


ISI:000241920200031  Wu, Y; Shi, N; Wang, SJ


ISI:000234869900005  Guan, JH; Zhou, SG


ISI:000242388600034  Huang, JG; Ruan, BY; Wang, JL


ISI:000240860700035  Huang, JG; Wang, JL; Ruan, BY


ISI:000239222700037  Huang, JG; Wang, JL; Ruan, BYISI:000236382000030  Yang, K; Ma, ZT


           Gan, LH; Liu, MX; Pang, YC; Xu,
ISI:000240714100035
           ZJ; Hao, ZX; Chen, LW
ISI:000241992400019  Zhang, WT; Li, TB

           Zhong, Z; Wang, ZS; Zhu, JT; Wang,
ISI:000241040300015
           FL; Wu, YR; Qin, SJ; Chen, LY
           Wu, WJ; Zhu, JT; Wang, ZS; Zhang,
           Z; Wang, FL; Wang, HC; Zhang, SM;
ISI:000240250300051  Xu, Y; Cheng, XB; Wang, B; Li, CX;
           Wu, YR; Qin, SJ; Chen, LY; Zhou,
           HJ; Huo, TL
ISI:000237551700020  Sun, Y; Yang, YP; Chen, H


ISI:000235928800052  Li, PF; Chen, YG; Chen, H


           Tong, YW; Zhang, YW; He, L; Li,
ISI:000239619600002
           HQ; Chen, H


ISI:000240391900021  Li, JR; Wang, PXISI:000240521800021  Yan, B; Huang, HHISI:000235523100009  Zhao, LM; Yan, BISI:000239544800002  Cheng, J; Xiao, RC


ISI:000237715400006  Wang, C; Huang, ZP; Li, LK


ISI:000236311100005  Dai, Y; Ji, X; Ye, L; Mai, YW


ISI:000240083300154  Weng, YJ; Shi, LD


ISI:000233075400004  Wu, XH; Kong, WB

ISI:000236961400001  Hao, YT; Ma, JY


ISI:000236661200006  Fan, DD; Guo, YX; Wang, P; Shi, JZISI:000241135500016  Qin, GF; Li, QY


ISI:000241030800002  Xu, JB; Zhai, JW; Yao, X


           Cai, KF; Zhang, LC; Lei, Q;
ISI:000239451700015
           Muller, E; Stiewe, C


ISI:000235874600023  Yan, Y; Wu, QS; Li, L; Ding, YP
ISI:000234640900005  Liu, L; Wu, QS; Ding, YP; Liu, HJ


ISI:000239622300017  Yang, Z; Zhang, DL; Ye, CA


           Dong, BZ; Chen, Y; Gao, NY; Fan,
ISI:000239850200018
           JC

           Jian, XG; Shi, LD; Chen, M; Sun,
ISI:000236440300029
           FH


ISI:000237495700008  Zhang, Y; Sun, JTISI:000236989500013  Chen, J; Xu, LH; Chen, ZLISI:000236989500067  Wang, ZL; Sun, JTISI:000236989800028  Zhang, Y; Sun, JTISI:000236990100002  Zou, ZQ; Xu, LH; Yuan, MISI:000236990100010  Hu, QS; Xu, LH; Zou, ZQISI:000236990600037  Zou, ZQ; Xu, LH; Yuan, M
ISI:000238672500021  Yang, SY; Li, CX; Yokoyama, KISI:000237179800013  Zhao, GH; Qi, Y; Tian, YISI:000235983700013  Wang, XG; Wu, QS; Ding, YP
           Wang, XJ; Dzyadevych, SV;
ISI:000235134100001  Chovelon, JM; Renault, NJ; Chen,
           L; Xia, SQ; Zhao, JF
           Wang, XG; Wu, QS; Liu, WZ; Ding,
ISI:000242164000027
           YP

ISI:000240167400006  Pu, HT; Wang, D

           Cheng, JJ; Lie, YH; Jiao, WW; Ma,
ISI:000240081000002
           J


ISI:000238670800003  Ren, YE; Wu, XH


           Tang, HS; Xue, ST; Chen, R; Sato,
ISI:000239987500009
           T

ISI:000235942100076  Yin, J; Li, YJ; Zhang, X; Zhou, SQ


ISI:000236600700001  Xu, ZX; Liao, ZL


ISI:000236515100004  Kuang, CP; Lee, JHW


           Yuan, HY; Chen, YG; Zhang, HX;
ISI:000236213900045
           Jiang, S; Zhou, Q; Gu, GWISI:000236211900004  Wang, L; Zhou, Q; Zheng, GH


           He, PJ; Lu, F; Shao, LM; Pan, XJ;
ISI:000236211900009
           Lee, DJ


ISI:000241629800021  Hu, DY; Pan, CY; Yu, JM


ISI:000238670700002  Li, PF; Chen, YG; Chen, H


ISI:000239095400025  Li, Y; Huang, ZM; Lu, YD
           Ding, SH; Yao, X; Zhang, LY; Liu,
ISI:000238786900023
           PL; Yu, M
           Ding, SH; Yao, X; Zhang, LY; Yong,
ISI:000234250400008
           Y; Mao, Y
           Ding, SH; Yao, X; Zhang, LY; Mao,
ISI:000234250400011
           Y
           Zhai, JW; Yao, X; Zhang, LY; Shen,
ISI:000234251200004
           B; Chen, HD
           Zhai, JW; Yao, X; Zhang, LY; Shen,
ISI:000234251200008
           B; Chen, HD

ISI:000236140800001  Xiao, JZ; Meng, XA; Zhang, C


ISI:000236140800004  Xiao, JZ; Falkner, H


ISI:000236852900183  Nie, GH; Ye, H


ISI:000237329600025  Dai, Y; Ji, X; Ye, L; Mai, YW


ISI:000237329600026  Dai, Y; Ji, X; Ye, L; Mai, YW


ISI:000237329600028  Li, Y; Mai, YW; Ye, LISI:000242493500005  Ge, LY; Wang, HW; Ma, LM; Deng, HHISI:000235042200001  Cheng, JH


           Huang, Y; Sawada, K; Moriguchi, S;
ISI:000238107300003
           Yashima, A; Zhang, F


ISI:000242428300010  Jiang, MJ; Harris, D; Zhu, HH


           Qiao, WG; Zeng, GS; Hua, A; Zhang,
ISI:000234857700060
           F


ISI:000234857700139  Shen, YW; Zeng, GS


ISI:000237798100019  Chen, ZH; Ru, M

           Hasimu, B; Li, J; Nakayama, T; Yu,
ISI:000236366200004
           JM; Yang, JG; Li, XK; Hu, DY


           Wang, FP; Xia, ZF; Qiu, XL; Shen,
ISI:000241254000025
           J; Zhang, XQ; An, ZL


ISI:000240888700142  Jin, W; Liu, YW; Chen, H
ISI:000237521300013  Fei, B; Liu, JB
           Xuan, GR; Shi, YQ; Gao, JJ; Zou,
ISI:000234857400020  D; Yang, CY; Zhang, ZP; Chai, PQ;
           Chen, CH; Chen, W


ISI:000238162700001  Song, YS; Yan, B; Weng, LHISI:000241051000021  Yan, B; You, JY


ISI:000235490100007  Sui, YL; Yan, B


ISI:000234952600011  Su, XQ; Yan, BISI:000236243500001  Fang, XC


           Shen, J; Lu, TZ; Alexe, M; Kidun,
ISI:000238680600033
           O; Zacharias, M

ISI:000238680600040  Song, SN; Zhai, JW; Xi, Y

           Zhai, JW; Song, SN; Yao, X; Hung,
ISI:000234231700017
           TF; Xu, ZK; Chen, HD


ISI:000234231700018  Gao, C; Zhai, JW; Yao, XISI:000234232100006  Zhai, JW; Yao, X; Xu, ZK; Chen, HDISI:000240385300109  Wu, Y; Dai, L


ISI:000235087100005  Li, J; Chen, JB


           Wu, LJ; Zhou, WG; Cheng, H; Su,
ISI:000238426200008
           YL; Li, XJ; Song, CY

           Wang, Y; Ma, HJ; Gao, CH; Xu, HG;
ISI:000234127400004
           Zhou, XH


ISI:000237639400009  Yang, Y; Ma, JX; Wu, F
ISI:000237577400004  Cheng, S; Zhang, H


ISI:000236788700001  Yu, AM; Yang, XG; Nie, GH


ISI:000234369600010  Wu, JY; Li, J; Faria, RISI:000239322400018  Gao, YZ; Going, XY; Yamaguchi, TISI:000235082000002  Jiang, J; Zhao, XQ


ISI:000237383800006  Li, Y; Mai, YW


ISI:000242569400009  Yan, B; Zhao, WG


ISI:000242569400011  Yan, BISI:000239874800047  Xiao, XZ; Yan, BISI:000239874800050  Su, XQ; Yan, B


ISI:000239299300033  Lu, W; Yang, L; Yan, B; Huang, WH
           Wen, M; Zhong, MF; Kejia, E; Wu,
ISI:000238468800049  JD; Li, LJ; Qi, HQ; Cao, SX;
           Zhang, T

           Lu, W; Yang, L; Yan, B; Huang, WH;
ISI:000236312900014
           Lu, BISI:000239147800009  Sun, DM; Wu, QS; Ding, YPISI:000242041500001  Han, QB; Qian, ML; Wang, HISI:000239764100077  Zhai, JW; Yao, X; Xu, ZK; Chen, H
           Liu, YW; Jin, W; Yang, YP; Wang,
ISI:000237404200345
           ZG
           Wang, ZS; Wang, HC; Zhu, JT; Wang,
           FL; Gu, ZX; Chen, LY; Michette,
ISI:000236002900096
           AG; Powell, AK; Pfauntsch, SJ;
           Schafers, F
           Pu, HT; Jiang, FJ; Yang, ZL; Yan,
ISI:000240207100093
           B


           Li, XG; Dong, ZQ; Huang, MR; Shao,
ISI:000237016200018
           HL; Hu, XC


           Ren, J; Wang, QF; Gu, SY; Zhang,
ISI:000234320400056
           NW; Ren, TB


ISI:000238928900007  Liu, ZF; Colin, C; Trentesaux, A

           Huang, ZM; He, CL; Yang, AZ;
ISI:000235945000021  Zhang, YZ; Hang, XJ; Yin, JL; Wu,
           QS

ISI:000239129600013  He, PJ; Lu, F; Shao, LM; Lee, DJISI:000238072700023  Chen, YG; Gu, GW
ISI:000240403200011  Li, XG; Kang, Y; Huang, MRISI:000236217300009  Li, XG; Zhang, RR; Huang, MRISI:000239295600004  Wu, XH; Li, C; Kong, WB


ISI:000239295600017  Wu, XH; Kong, WB; Li, C


ISI:000234896000007  Song, YL; Peng, YH

           Ni, LN; Zhang, JQ; Yan, CG; Jiang,
ISI:000239255200013
           CJ
ISI:000235705900008  Chen, SM; Zhang, ZB


ISI:000235500600007  Song, Y; Yan, B; Chen, Z

           Jiang, H; Guan, G; Li, H; Zhang,
ISI:000239481000038
           Y; Chen, H

           Gu, M; Li, YF; Liu, XL; Wang, DX;
ISI:000239231600012
           Xu, RK; Li, GW; Ou-Yang, XP


           Xu, JB; Gao, C; Zhai, JW; Yao, X;
ISI:000237993900023
           Xue, JQ; Huang, ZM


ISI:000234135300008  Zhai, JW; Yao, X; Xu, ZK; Chen, H


ISI:000238561400002  Wang, ZL; Sun, JTISI:000242371600004  Zhao, YC; Lou, ZY; Guo, YL; Xu, DMISI:000239189900021  Yang, CM; Yang, LZ; Lee, JH


           He, PJ; Zhang, H; Shao, LM; Lee,
ISI:000235942300005
           DJ


           Zhao, GH; Li, MF; Li, HX; Hu, ZH;
ISI:000235346000014
           Cao, TC; Huang, M


           Wang, XJ; Xia, SQ; Chen, L; Zhao,
ISI:000240445400002
           JF; Chovelon, JM; Nicole, JR


ISI:000239048400031  Lu, F; He, PJ; Shao, LMISI:000237568200004  Xia, SQ; Liu, HB           Wang, ZW; Wu, ZC; Gu, GW; Yu, GP;
ISI:000237568200005
           Ma, LM
           Xing, MY; Deng, C; Godefroid, B;
ISI:000237568200008
           Yang, J

           Zhang, YL; Zhang, ZG; Xu, DQ;
ISI:000236120700030
           Qiang, ZM; Li, GM; Zhao, JF


ISI:000236120700032  Xu, WY; Fan, JH; Gao, TY


ISI:000234759500032  He, PJ; Qu, X; Shao, LM; Lee, DJ


           Liu, Y; Wang, QM; Xiang, YQ; Yan,
ISI:000240911800013
           B


ISI:000239338100004  Yan, B; Wang, WJ; Song, YS


ISI:000239729800002  Shen, YZ; Chen, Y; Zheng, DH


           Wu, JX; Ametistova, L; Heron, M;
ISI:000241985000002
           Lemckert, CJ; Kalangi, P

           Zhang, K; Cheng, JB; Ma, ZT;
ISI:000240463200010
           Zhang, W

           Xing, HF; Gong, XN; Zhou, XG; Fu,
ISI:000237669800009
           HF

ISI:000234686600005  Zhang, L; Wu, BYDR

           He, PJ; Xiao, Z; Shao, LM; Yu, JY;
ISI:000241310000017
           Lee, DJ


ISI:000240581300053  Chai, XL; Zhao, YC           He, WZ; Li, GM; Ma, XF; Wang, H;
ISI:000240209700014
           Huang, JW; Xu, M; Huang, CJ


           Li, J; Hasimu, B; Yu, JM; Wang, J;
ISI:000237303100001
           Hu, DY


ISI:000242469300028  Liu, JF; Xu, J; Yao, W
ISI:000240210700017  Zhang, YQ; Zhang, X


           Xu, X; Zhou, B; Liu, CZ; Shen, J;
ISI:000237785500039
           Wu, GMISI:000235852800025  Zhao, LM; Yan, B


           Zhang, ZH; Shen, J; Ni, XY; Wu,
ISI:000241326600002  GM; Zhou, B; Yang, MX; Gu, XH;
           Qian, MJ; Wu, YH

ISI:000241326600005  Guo, ZS; Du, SY; Zhang, BM; Wu, ZJ


           He, CL; Huang, ZM; Han, XJ; Liu,
ISI:000238616100009
           L; Zhang, HS; Chen, LS

           Lou, MY; Wang, DP; Huang, WH;
ISI:000238717900016
           Chen, D; Liu, B


ISI:000236683100008  Shen, GZ; Xu, Z; Li, Y


ISI:000238133800025  Yao, W

           Wang, Q; Huang, WH; Wang, DP;
ISI:000238276400008
           Darvell, BW; Day, DE; Rahaman, MN

ISI:000240566000055  Chen, LJ; Sun, JT


ISI:000236623500025  Chen, LJ; Sun, JT


ISI:000236078700007  Song, YL; Wei, JJ; Yuan, Y


           Wang, ZW; Wu, ZC; Yu, GP; Liu, HF;
ISI:000241431400008
           Zhou, Z


ISI:000240353500003  Xie, SY; Yang, YP; Chen, H
           Zhao, GH; Li, MF; Hu, ZH; Li, HX;
ISI:000239671800017
           Cao, TC

ISI:000242326900029  Jia, RP; Zhang, GX; Wu, QS


ISI:000241949000021  Wu, QS; Zhang, GX; Ding, YP
ISI:000242565100013  Lu, HF; Yan, B


ISI:000241479200026  Wang, QM; Yan, B; Zhang, XH


ISI:000240211100016  Yan, B; Su, XQISI:000239375000016  Xiao, XZ; Yan, BISI:000238799800036  Yan, B; Yao, RF; Zhao, LM


           Sang, T; Wang, ZS; Wang, L; Wu,
ISI:000236009500009
           YG; Chen, LY


ISI:000241473000056  Chen, X; Yan, BISI:000238506500086  Yan, B; Zhao, LMISI:000239833100002  Wang, QM; Yan, BISI:000235126800002  Wang, QM; Yan, BISI:000239712300001  Sui, YL; Yan, BISI:000235504700010  Wang, QM; Yan, B


           Tian, Y; Liu, HQ; Zhao, GH;
ISI:000242045900078
           Tatsuma, T
           Li, YH; Jiang, HT; He, L; Li, HQ;
ISI:000237331400038
           Zhang, YW; Chen, H


ISI:000236093300004  Yan, B; Ma, DJ; Wang, QM
ISI:000236093300005  Xiao, XZ; Yan, B


ISI:000234428000004  Yang, K; Wang, HZ; Ma, ZTISI:000238633700018  Yan, B; Ma, DH


           Pan, Y; Perton, M; Audoin, B;
ISI:000234612600022
           Rossignol, C
ISI:000234482600057  Zhai, JW; Yao, X; Xu, Z; Chen, H


           Hu, NL; Gao, HW; Zhang, B; Zhan,
ISI:000234444900014
           GQ


           Zhai, JW; Hu, D; Yao, X; Xu, ZK;
ISI:000237833500033
           Chen, H

ISI:000237833500053  Ding, SH; Yao, X; Mao, Y; Liu, PL


ISI:000239124200007  Zheng, LX; Gao, HW; Xue, RY


ISI:000240054300003  Liang, HY; Steinebach, JG


ISI:000241084100009  Fan, DH; Wu, BB; Xu, Z; Gu, QS


ISI:000238895300028  Fan, DH; Zhang, WY; Gu, QS; Xu, Z


ISI:000236661500010  Wang, DP; Wang, L; Huang, WH


ISI:000234698000010  Zhang, CM; Xu, Z; Liu, QAISI:000236903100003  Chen, Y; Wu, QS; Ding, YPISI:000238971300043  Shao, JY; Liu, Y; Ren, LZ


ISI:000234770300011  Guo, JM; Shao, JY
ISI:000241683600018  Zhang, DL; Ye, C; Yang, Z

           Li, QY; Wang, PX; Zhao, QH; Shao,
ISI:000240152400005  L; Zhong, GF; Tian, J; Cheng, XR;
           Han, ZM; Su, X

           Wang, RJ; Xiao, WS; Li, QY; Chen,
ISI:000237815800001
           RH


ISI:000235689800009  Li, Y


ISI:000240088100004  Yu, HY; Li, SH; Gao, YK


ISI:000241306000003  Pu, HT; Jiang, FJ; Yang, ZL


           Xiao, K; Wu, GM; Shen, J; Xie, DB;
ISI:000241306000006
           Zhou, B
           Mao, Y; Ding, SH; Yao, X; Zhang,
ISI:000238298100003
           LY


ISI:000241306600027  Wang, QM; Yan, BISI:000240374200012  Yan, B; Yao, RF; Wang, QM


ISI:000238809100008  Cai, KF; He, XR


ISI:000236657400036  Pu, HT; Huang, P


ISI:000234342400021  Yan, ZL; Yao, X; Zhang, LY; Yan, H


ISI:000234585800001  Zhao, LM; Yan, B


ISI:000234585800015  Yan, B; Su, XQ; Zhou, KISI:000242612700042  Yan, YH; Kai, GY; Jian, MD
ISI:000241683200041  Liu, L; Huang, ZM; He, CL; Han, XJ
ISI:000236314500033  Lu, W; Yan, L; Yan, B; Huan, WHISI:000236314500047  Zhang, GX; Jia, RP; Wu, QSISI:000241906600016  Chu, MQ; Sun, Y; Liu, GJ

           Hao, ZX; Guo, B; Liu, H; Gan, LH;
ISI:000241306300046
           Xu, ZX; Chen, LW
           Wang, XJ; Chen, L; Xia, SQ; Zhao,
ISI:000238967700011
           JF; Chovelon, JM; Renault, NJ


ISI:000241847600013  Sui, YL; Yan, B; Wang, QM


           Wen, M; Kejia, E; Munakata, M;
ISI:000241847600014  Suenaga, Y; Kuroda-Sowa, T;
           Maekawa, M; Yan, SG
           Chu, MQ; Song, X; Cheng, D; Liu,
ISI:000238259000032
           SP; Zhu, J
           Chu, MQ; Zhou, LH; Songi, X; Pan,
ISI:000236711900041  M; Zhang, LH; Sun, Y; Zhu, J;
           Ding, ZQ


ISI:000235221800018  Chu, MQ; Shen, XY; Liu, GJISI:000241753100028  Wu, Y; Gu, RM


ISI:000240869600014  Qiu, J; Wang, GJ; Qu, ZH; Chang, L

           Zhou, JJ; Hu, ZH; Liu, YF; Yin,
ISI:000236499800013
           YE; Tang, WW
ISI:000242560700004  Cheong, TW; Zheng, LW

ISI:000234730200008  Song, YL; Yuan, SL
ISI:000236680300002  Wu, XH; Li, C


           Wang, ZC; Tian, JW; Liu, J; Zheng,
ISI:000239347200031
           S


ISI:000238884000015  Yan, B; Sul, YLISI:000235598700006  Yan, B; Xiao, XZ


ISI:000235598700015  Huang, HH; Yan, B


ISI:000242269000017  Xu, JP; Yang, YP


ISI:000240819300029  Yang, YP; Li, GX; Chen, H; Zhu, SY
           Cheng, XB; Wang, ZS; Zhang, Z;
ISI:000240221400031
           Wang, FL; Chen, LY
           Wang, ZS; Wang, HC; Zhu, JT; Wang,
           FL; Gu, ZX; Chen, LY; Michette,
ISI:000236202800057
           AG; Powell, AK; Pfauntsch, SJ;
           Schafers, F
ISI:000235126900009  Zhu, L


ISI:000242001100006  Zheng, HB; Huang, XT; Butcher, K

           Li, QY; Li, BH; Zhong, GF;
ISI:000239672600024  McGowran, B; Zhou, ZY; Wang, JL;
           Wang, PX

           Zhao, MX; Huang, CY; Wang, CC;
ISI:000238746200004
           Wei, GJ


           Jian, ZM; Yu, YQ; Li, BH; Wang,
ISI:000235260100005
           JL; Zhang, XH; Zhou, ZY


ISI:000234574900002  Yang, SY; Li, CX; Cai, JG


ISI:000240235100007  Sun, DQ; Ye, F; Shi, FZ; Lu, WM


ISI:000238814400008  Sun, DQ; Lu, WM
ISI:000236522900036  Jiang, JF; Cheng, ZX


ISI:000241425700014  Chu, MQ; Sun, Y; Shen, XY; Lu, GJ


ISI:000235009500034  Chen, Y; Chen, H


           Zhang, LW; Zhang, YW; He, L; Li,
ISI:000242408800056
           HQ; Chen, H


ISI:000237146800073  Jiang, HT; Chen, H; Zhu, SY


           Han, XJ; Huang, ZM; He, CL; Liu,
ISI:000239190700007
           L; Han, XJ; Wu, QS

           Ren, TB; Yang, J; Huang, YX; Ren,
ISI:000235149200008
           J; Liu, Y


ISI:000241610900015  Li, J; Chen, JB


ISI:000238321100015  Chen, ZH; Yan, QM


ISI:000238321100029  Fang, XC


ISI:000234196800030  He, Q; Shen, YB


           Zhu, WF; Wang, H; Lai, XM; Lin,
ISI:000239742500004
           ZQ; Chen, YISI:000236896600006  Zhu, JY


           Wang, XJ; Xia, SQ; Chen, L; Zhao,
ISI:000236036800013
           JF; Renault, NJ; Chovelon, JM

ISI:000241606400007  Wang, GJ; Qu, ZH

ISI:000234606500013  Lu, HW; Zhou, HG


           Gao, HW; Zhao, JF; Yang, QZ; Liu,
ISI:000241249800007
           XH; Chen, L; Pan, LT
ISI:000241876200002  Chen, BY


ISI:000240843600006  Jiang, JF; Liang, X


ISI:000240623800025  Rui, Z; Yuan, H; Wang, SL
           Yang, XH; Wu, QS; Ding, YP; Zhang,
ISI:000238808800027
           GX
           Ren, J; Hong, HY; Ren, TB; Teng,
ISI:000240844300007
           XR


ISI:000239883600009  Pu, HT; Ye, S


           Li, HT; Jiang, ZQ; Zheng, J; Wang,
ISI:000235573100005
           X; Pan, Y; Wang, F; Yu, SQ


ISI:000239623500051  Wei, L; Miao, DQ


ISI:000236874200006  Yan, QM; Chen, ZH

           Ding, RX; Zhou, ZY; Xu, CH; Liu,
ISI:000242000600001
           YZ; Cheng, H; Xu, F


ISI:000241999000011  Qiu, XL; Xia, ZF; Wang, FP


ISI:000241999200003  Cheng, ZQ; Zhong, Z


ISI:000237011700003  He, PJ; Cao, QK; Shao, LM; Lee, DJ


ISI:000241446800066  Wang, W; Zeng, GS; Yuan, LL


ISI:000234353400003  Lou, ML; Duan, QH; Chen, G


ISI:000236805400009  Li, YS; Zang, WN

ISI:000242572500001  Lou, BD


ISI:000242598500017  Chu, MQ; Liu, SP; Ye, S


ISI:000241520500029  Zhong, Z; Yu, T
ISI:000237436100004  Sun, Z; Chang, CC


ISI:000238107800016  Zhang, WS; Kunz, T


ISI:000241235900004  Gao, GY; Li, ZY; Qiu, C; Yue, ZQ


           Liu, XL; Liu, BJ; Gu, M; Xiao, LH;
ISI:000234628100014
           Xu, X


           Yao-Dong, S; Wen-Ying, Z; Hong-
ISI:000240785800040
           Mei, M; Long-Wu, C


ISI:000238045800028  Wang, M; Song, F; Wang, SL; Wu, QS


ISI:000238045800044  Su, YD; Zhu, WY; Qin, L; Chen, LWISI:000236364900047  Su, YD; Li, J; Huang, Y; Chen, LW

           Zhang, R; Shi, J; Wang, SL; Sun,
ISI:000242467600003
           XY; Zhang, CJ
           Wang, SL; Zhu, DZ; Sun, XY; Shi,
ISI:000240269200026
           J; Ni, YM; Wang, WF; Yao, SD

ISI:000237647100003  Xu, B; Yan, B


           Liang, HY; Mammitzsch, V;
ISI:000238679200002
           Steinebach, J


           Lou, ML; Zong, G; Niu, WX; Chen,
ISI:000240568700002
           GD; Cheng, FY


ISI:000236892100006  Cheng, J; Xiao, RC


ISI:000234773100004  Wang, W; Chen, YY


ISI:000234175800002  Cheng, J; Cai, CS; Xiao, RC


ISI:000242655000006  Zhang, QW; Zhou, Y


ISI:000240691000001  Chen, BY
ISI:000238581500006  Liang, HY; Baek, JI; Steinebach, J
           Li, HT; Jiang, ZQ; Wang, X; Zheng,
ISI:000238419100002
           C

ISI:000234955400008  Gao, HT; Li, TH; Chen, K; Lin, SF


ISI:000238091800011  Fan, BQ; Tang, GC


ISI:000238963600039  Gu, Y; He, P; Zheng, B; Liu, Z

           Liu, JF; He, XM; Xia, CT; Zhou,
ISI:000238011200041  GQ; Zhou, SM; Xu, J; Yao, W; Qian,
           LJ

ISI:000238442400004  Wan, YP; Zhong, Z; Qiu, JH


           He, PJ; Shao, LM; Guo, HD; Li, GJ;
ISI:000239112200005
           Lee, DJ

           He, PJ; Xue, JF; Shao, LM; Li, GJ;
ISI:000236840800016
           Lee, DJISI:000242677500019  Wang, RC; Wen, XH; Qian, Y
ISI:000239320900018  Shao, L; He, P; Xue, J; Li, G


ISI:000235103000008  Xu, Z; Liao, Z


ISI:000235103000021  Liu, Y; Che, W; Li, J


ISI:000242105000002  Chen, AR; Xu, FY; Ma, RJ


ISI:000237481800004  Ding, QS; Zhu, LD; Xiang, HF


ISI:000234618000005  Chen, AR; Zhou, ZY; Xiang, HF


           Xu, J; Hong, YF; Jiang, CJ; Chen,
ISI:000240084000027
           L
ISI:000239997800024  Zhang, H; Li, YY; Wu, XZ


           Xu, J; Ge, HY; Zhou, XL; Yan, JL;
ISI:000234184100001
           Chi, Q; Zhang, ZP

           Xu, J; Zhou, XL; Ge, HY; Yang, DP;
ISI:000238732800046
           Guo, TF


ISI:000241571900002  Liu, ZM; Wu, YL; Chen, BG


ISI:000237517700004  Zhou, XL; Xu, J; Zhao, YBISI:000235496500007  Zhou, CC; Ni, JA; Zhao, YM; Su, B           Adriane, K; Huang, J; Ding, GW;
ISI:000238421200007
           Chen, J; Liu, YF

           Jin, HW; Peng, GM; Pei, JW; Wei,
ISI:000237003300035  XC; Xiu, HZ; Yu, W; Xiao, HZ; Xin,
           QM
           Li, J; Omo, A; Liu, LG; Liu, LS;
ISI:000238027600051
           Tang, YX; Pan, TC
           He, YS; Xiao, JJ; Yang, YQ; Zhou,
ISI:000242119200024  QS; Zhang, ZM; Pan, Q; Liu, Y;
           Chen, YH

           Hai, J; Chen, ZQ; Deng, DF; Pan,
ISI:000242056600015
           QG; Ling, F

           Zhang, L; Mandel, C; Yang, ZY;
ISI:000239777900005  Yang, Q; Nibbs, R; Westerman, D;
           Pitman, A
           Shi, WM; Baylis, D; Purcell, D;
ISI:000234330600007
           Cameron, PU


ISI:000236161400015  Zhang, H; Fang, Y; Li, Y           Li, ST; Wang, XY; Pan, QG; Hai, X;
ISI:000234685600005
           Liu, NT; Shen, F; Liu, Z; Guan, YH


           Qian, GF; Zhang, XZ; Lu, LX; Wu,
ISI:000236535900012
           XJ; Li, SM; Meng, J
           Wang, J; Hu, B; Xu, MC; Yan, Q;
ISI:000234760900018  Liu, SY; Zhu, XH; Sun, Z; Reed, E;
           Ding, L; Gong, JP; Li, QDQ; Hu, JB
           Wang, J; Hu, B; Xu, MC; Yan, Q;
           Liu, SY; Zhu, XH; Sun, ZY; Tao,
ISI:000234760900023
           DD; Ding, L; Reed, E; Gong, HP;
           Li, QDQ; Hu, JB
           Li, CB; Wu, WY; Jin, H; Zhang, X;
ISI:000240674300017  Xue, HB; He, YL; Xiao, SF; Jeste,
           DV; Zhang, MG

ISI:000237770100013  Hai, J; Li, ST; Pan, QG


ISI:000235282400012  Yu, Y; Wu, QS; Li, RK
题名                         刊名             年   卷  期
Common reflection surface stack by the outplanat CHINESE JOURNAL OF
                                        2006  49  3
II: Practice                   GEOPHYSICS-CHINESE EDITION
cDNA cloning of two novel T-superfamily       ACTA BIOCHIMICA ET
                                        2006  38  4
conotoxins from Conus leopardus           BIOPHYSICA SINICA
Selective apoptosis inducing effect of nano-TiO2
                          ACTA CHIMICA SINICA     2006  64  21
on CHO cells
Study on the preparation and the biological
activity of nano chitosan-oligosaccharide/Fe    ACTA CHIMICA SINICA     2006  64  15
complex
Synthesis of mesoporous silica materials using
the reactive urea-formaldehyde resin polymerized  ACTA CHIMICA SINICA     2006  64  8
in situ as template
Preparation and performance study of ordered
silicon oxynitride MCM-41 molecular sieves with   ACTA CHIMICA SINICA     2006  64  4
basic catalytic activity
Preparation of Mn-Sn-Sb/y-Al2O3 particle-
electrodes for electrocatalytic oxidation of    ACTA CHIMICA SINICA     2006  64  3
phenol wastewater
                          ACTA CRYSTALLOGRAPHICA
5,17-Dibenzoyl-25,26,27,28-tetrahydroxy-
                          SECTION E-STRUCTURE REPORTS 2006  62
calix[4]arene
                          ONLINE
Expression, purification, crystallization and    ACTA CRYSTALLOGRAPHICA
preliminary X-ray diffraction analysis of      SECTION F-STRUCTURAL
                                        2006  62
mitochondrial thioredoxin Trx3 from Saccharomyces  BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION
cerevisiae                     COMMUNICATIONS
Positive equilibrium solutions of semilinear
                          ACTA MATHEMATICA SCIENTIA  2006  26  4
parabolic equations
Strict stability of impulsive differential     ACTA MATHEMATICA SINICA-
                                        2006  22  3
equations                      ENGLISH SERIES
Fracture analysis of a functionally graded strip ACTA MECHANICA SOLIDA
                                        2006  19  2
under plane deformation             SINICA

A study of residual strength of sisal textile    ACTA MECHANICA SOLIDA
                                        2005  18  4
reinforced vinyl ester               SINICA
Paleoceanographic records and sea ice extension
history on the slope of the northern Bering Sea   ACTA OCEANOLOGICA SINICA  2005  24  6
over the last 100 ka BP
Interaction of an atom with a field with varying
                         ACTA PHYSICA SINICA      2006  55  11
frequency without rotating-wave approximation
Analysis of Cr atom trajectory and focusing
                          ACTA PHYSICA SINICA     2006  55  9
deposition in the standing wave field
Experimental study of laser collimation of Cr
                          ACTA PHYSICA SINICA     2006  55  8
beam
Electrical polarization and charge dynamics of
                          ACTA PHYSICA SINICA     2006  55  7
cellular polypropylene ferroelectret films
Realization of an angular filter using one-
dimensional photonic crystal containing negative ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   6
refractive metamaterials
The effects of quantum measurement on an excited
Lambda-type atom in three-dimensional photonic  ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   5
crystal
The effect of quasiperiodicity on lattice
                         ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   5
distortion and energy gap in spin-Peierls model

Influence of heat treatment temperature after the
pressure expansion on the electromechanical    ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   5
properties of cellular polypropylene electret

Molecular dynamics modelling of adsorption of
                         ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   3
HEDP on calcite surface
Simulation of sodium atom deposition pattern in a
                         ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   2
laser standing wave field
Spontaneous emission from a Lambda-type atom in
                         ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   2
anisotropic photonic crystal
Chemical surface treatment and charge stability
                         ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   2
of polypropylene cellular electret film

Influence of charging parameters on
                         ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   2
piezoelectricity for cellular PP film electrets

The band structure in microwave frequency for
                         ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   2
quasi-1-D coaxial photonic crystals

Microwave transmission properties of tunable one-
                         ACTA PHYSICA SINICA     2006  55   1
dimensional metamaterials
Preparation and characterization of TiO2/SiO2
                         ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA 2005  21   12
aerogel microspheres
Study on novolac cyanate ester co-cured with
                         ACTA POLYMERICA SINICA   2006     6
epoxy E-51
Chemical vapor deposition polymerization and
properties of poly(carboxyl-p-xylylene-co-p-   ACTA POLYMERICA SINICA   2006     4
xylylene)

Encapsulation of pure drugs ento the central part
                         ACTA POLYMERICA SINICA   2006     1
of polycaprolactone ultrafene fibers

                         ADVANCED WEB AND NETWORK
Parallel implementing of road situation modeling
                         TECHNOLOGIES, AND     2006   3842
with floating GPS data
                         APPLICATIONS, PROCEEDINGS
Research on potential cementitious reactivity and
immobilisation effect by Portland cement on MSW ADVANCES IN CEMENT RESEARCH 2006   18   1
fly ash
Probabilistic free vibration analysis of beams  ADVANCES IN ENGINEERING
                                      2007   38   1
subjected to axial loads             SOFTWARE
Experimental research on ultrasonic lapping Al2O3 ADVANCES IN GRINDING AND      304-
                                        2006
engineering ceramics using fixed oilstones    ABRASIVE TECHNOLOGY XIII      305

                         ADVANCES IN NEURAL NETWORKS
Autapse modulated bursting                          2006  3971
                         - ISNN 2006, PT 1

On H-infinity filtering in feedforward neural   ADVANCES IN NEURAL NETWORKS
                                       2006  3971
networks training and pruning           - ISNN 2006, PT 1

                         ADVANCES IN NEURAL NETWORKS
A new method for feature selection                      2006  3971
                         - ISNN 2006, PT 1
                         ADVANCES IN NEURAL NETWORKS
Face detection method based on Kernel Independent
                         - ISNN 2006, PT 2,     2006  3972
Component Analysis and Boosting Chain Algorithm
                         PROCEEDINGS
Experimental investigation on the limitation of ADVANCES IN STRUCTURAL
                                        2006  9   3
axial load level of RC columns in seismic regions ENGINEERING

Along-wind dynamic interference effects of tall  ADVANCES IN STRUCTURAL
                                        2005  8   6
buildings                     ENGINEERING

                         AGENT COMPUTING AND MULTI-
A reputation multi-agent system in Semantic Web                2006  4088
                         AGENT SYSTEMS


Contribution of cell-surface components to Cu2+  APPLIED BIOCHEMISTRY AND
                                        2006  128  1
adsorption by Pseudomonas putida 5-x       BIOTECHNOLOGY

Multi-objective optimization of cassava-based
fuel ethanol used as an alternative automotive  APPLIED ENERGY        2006  83   8
fuel in Guangxi, China
Numerical solution of differential equations
                         APPLIED MATHEMATICAL
using Sinc method based on the interpolation of                2007  31   1
                         MODELLING
the highest derivatives
Stability and bifurcation analysis on a Logistic APPLIED MATHEMATICS AND
                                        2006  181  2
model with discrete and distributed delays    COMPUTATION
Two-grid nonconforming finite element method for APPLIED MATHEMATICS AND
                                        2006  177  1
second order elliptic problems          COMPUTATION
Stochastic discrete model of two-stage isolation APPLIED MATHEMATICS AND
                                        2006  27   9
system with rigid limiters            MECHANICS-ENGLISH EDITION
Flow-induced internal resonances and mode
                         APPLIED MATHEMATICS AND
exchange in horizontal cantilevered pipe                    2006  27   7
                         MECHANICS-ENGLISH EDITION
conveying fluid (I)
Flow-induced internal resonances and mode
                         APPLIED MATHEMATICS AND
exchange in horizontal cantilevered pipe                    2006  27   7
                         MECHANICS-ENGLISH EDITION
conveying fluid (II)
Probability model and solution on earthquake
                         APPLIED MATHEMATICS AND
effects combination in along wind resistant                  2006  27   5
                         MECHANICS-ENGLISH EDITION
design of tall-flexible buildings
Stability of impulsive infinite delay
                          APPLIED MATHEMATICS LETTERS 2006  19  10
differential equations
Extension of a list coloring problem        APPLIED MATHEMATICS LETTERS 2006  19  2

Luminescent lanthanide molecular-based hybrid   APPLIED ORGANOMETALLIC
                                        2006  20  12
materials bridged through novel urethane linkages CHEMISTRY
Synthesis of two luminescent coordination
polymers based on self-assembly of Zn(II) with  APPLIED ORGANOMETALLIC
                                        2006  20  1
polycarboxylic acids ligands and heteroaromatic N-CHEMISTRY
donor
All-dimensional subwavelength cavities made with
                         APPLIED PHYSICS LETTERS   2006  89  10
metamaterials
TiO2 controlling photoluminescence of AWO(4)
                         APPLIED PHYSICS LETTERS   2006  89  4
(A=Ca,Sr,Ba) nanofilms
Guided-mode resonance Brewster filters with
                          APPLIED PHYSICS LETTERS   2006  88  25
multiple channels

Tunneling modes of photonic heterostructures
                          APPLIED PHYSICS LETTERS   2006  88  21
consisting of single-negative materials

Multichanneled filter based on a branchy defect
                          APPLIED PHYSICS LETTERS   2006  88  8
in microstrip photonic crystal
Luminescent molecular hybrid system derived from
2-furancarboxylic acid and silylated monomer   APPLIED SURFACE SCIENCE    2006  252  12
coordinated to rare earth ions
In situ sol-gel composition of multicomponent
hybrid precursor to hexagon-like Zn2SiO4 : Tb3+
                         APPLIED SURFACE SCIENCE    2006  252  8
microcrystalline phosphors with different
silicate sources
                          ARCHIVE OF APPLIED
Discrete models of a class of isolation systems                2006  76  5-6
                          MECHANICS

Modeling and algorithm on a class of mechanical  ARCHIVE OF APPLIED
                                        2006  76  1-2
systems with unilateral constraints        MECHANICS

Global convergence of shortest-residual family of ASIA-PACIFIC JOURNAL OF
                                        2005  22  4
conjugate gradient methods without line search  OPERATIONAL RESEARCH
Weighted sums of negatively associated random   AUSTRALIAN & NEW ZEALAND
                                        2006  48  1
variables                     JOURNAL OF STATISTICS
p-Moment stability of stochastic differential
equations with impulsive jump and Markovian    AUTOMATICA         2006  42  10
switching*
An approach of encoding for prediction of splice
                          BIOCHIMIE          2006  88  7
sites using SVM

Avoiding propionic acid accumulation in the
                          BIOMASS & BIOENERGY     2006  30  2
anaerobic process for biohydrogen production
Enzymatic hydrolysis of polysaccharide-rich     BIOTECHNOLOGY AND
                                         2006  93  6
particulate organic waste              BIOENGINEERING
An ecological assessment of the vernacular
architecture and of its embodied energy in     BUILDING AND ENVIRONMENT   2006  41  5
Yunnan, China
Synthesis and optical properties of the       BULLETIN OF THE KOREAN
                                         2006  27  3
semiconductor lead sulfide nanobelts        CHEMICAL SOCIETY
Living biomembrane bitemplate route for       CANADIAN JOURNAL OF
simultaneous synthesis of different morphologies  CHEMISTRY-REVUE CANADIENNE  2006  84  5
of CdSe and ZnSe nanomaterials           DE CHIMIE
Factors derived from mouse embryonic stem cells
promote self-renewal of goat embryonic stem-like CELL BIOLOGY INTERNATIONAL   2006  30  5
cells


Influence of polymer on cement hydration in SBR- CEMENT AND CONCRETE
                                         2006  36  9
modified cement pastes              RESEARCH

Internal relative humidity distribution in high-
                          CEMENT AND CONCRETE
performance cement paste due to moisture                     2006  36  2
                          RESEARCH
diffusion and self-desiccation
In situ synthesis and optical properties of
strong red emitting nanomaterial: YxGd2-xO3 :
                          CERAMICS INTERNATIONAL    2006  32  2
Eu3+ by composing different hybrid polymeric
precursors
Preparation of nanocrystalline ZnO on the surface
                          CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE
of kaolinite by microwave heating and mechanism                 2006  27  8
                          UNIVERSITIES-CHINESE
analyses for its formation
Studies on carbon nanotube surface modified with CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE
                                       2006    27  6
polystyrene                   UNIVERSITIES-CHINESE
Analysis of equilibrium and kinetics of chromium-
                         CHEMICAL RESEARCH IN
fluoride complexation from spectroscopic data via                2006  22  4
                         CHINESE UNIVERSITIES
chemometrics methods
Electrochemical growth of gold pyramidal
                         CHEMISTRY OF MATERIALS     2006  18  25
nanostructures: Toward super-amphiphobic surfaces

Rapid and effective adsorption of lead ions on   CHEMISTRY-A EUROPEAN
                                         2006  12  16
fine poly(phenylenediamine) microparticles     JOURNAL

Facile synthesis and optimization of conductive
                          CHEMISTRY-A EUROPEAN
copolymer nanoparticles and nanocomposite films                 2006  12  5
                          JOURNAL
from aniline with sulfodiphenylamine
Determination of reaction mechanism and rate
                          CHEMOMETRICS AND
constants of alkaline hydrolysis of phenyl
                          INTELLIGENT LABORATORY    2006  82  1-2
benzoate in ethanol-water medium by nonlinear
                          SYSTEMS
least squares regression
                         CHEMOMETRICS AND
Tribe-PSO: A novel global optimization algorithm
                         INTELLIGENT LABORATORY     2006  82  1-2
and its application in molecular docking
                         SYSTEMS
Numerical study on plume interaction above an
                         CHINA OCEAN ENGINEERING   2006  20  2
alternating diffuser in stagnant water
Physical hydrography and algal bloom transport in
                         CHINA OCEAN ENGINEERING   2005  19  4
Hong Kong waters
Uniqueness theorem of meromorphic mappings with  CHINESE ANNALS OF
                                        2006  27  4
moving targets                  MATHEMATICS SERIES B
A novel synthesis of two-dimensional
                         CHINESE CHEMICAL LETTERS   2006  17  8
nanopatterned TiO2 thin film
Determination of the dissociation constants of  CHINESE JOURNAL OF
                                        2005  33  12
polyaspartic acid                 ANALYTICAL CHEMISTRY

Simultaneous determination of iron and aluminum
                         CHINESE JOURNAL OF
with constant potential complexometric titration                2005  33  12
                         ANALYTICAL CHEMISTRY
under non-equilibrium state
Preparation of TiO2/SiO2 aerogels by non-
supercritical drying method and their       CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL
                                       2005  13  6
photocatalytic activity for degradation of    ENGINEERING
pyridine
Keyword spotting system based on biomimetic    CHINESE JOURNAL OF
                                        2006  15  4A
pattern recognition                ELECTRONICS
                         CHINESE JOURNAL OF
Online text classification                           2006  15  1
                         ELECTRONICS
A study on anomaly features detected by      CHINESE JOURNAL OF
                                        2006  49  6
subaqueous induced polarization sounding     GEOPHYSICS-CHINESE EDITION

A study on advanced detection using DC      CHINESE JOURNAL OF
                                        2006  49  5
resistivity method in tunnel           GEOPHYSICS-CHINESE EDITION

A study on FEM modeling of anomalies of 3-D high- CHINESE JOURNAL OF
                                        2006  49  4
density E-SCAN resistivity survey         GEOPHYSICS-CHINESE EDITION


Common reflection surface stack by an output   CHINESE JOURNAL OF
                                        2006  49  2
imaging scheme                  GEOPHYSICS-CHINESE EDITION

Synthesis of nanoporous SiO2 areogel microsphere CHINESE JOURNAL OF
                                        2006  22  9
materials                    INORGANIC CHEMISTRY
Atom lithography with a chromium atomic beam   CHINESE PHYSICS LETTERS   2006  23  11

Design and fabrication of Ni/Ti multilayer for
                         CHINESE PHYSICS LETTERS   2006  23  10
neutron supermirror


High spectral resolution Mo/Si multilayers
                         CHINESE PHYSICS LETTERS   2006  23  9
working at high order reflection
Evolution of population inversion controlled by
                          CHINESE PHYSICS LETTERS   2006  23   5
the time-dependent coupling: an inverse problem

Anisotropic effects on magnetoelastic transition
                         CHINESE PHYSICS LETTERS    2006  23   3
in magnetic molecular rings

Investigation on abnormal group velocities in 1D
                         CHINESE SCIENCE BULLETIN    2006  51
coaxial photonic crystals                                   11

A 200-ka carbon isotope record from the South
                          CHINESE SCIENCE BULLETIN  2006  51
China Sea                                           14
Matrix-induced synthesis and photoluminescence of
                          COLLOIDS AND SURFACES A-
RE2SiO5 : Eu3+ (RE=Gd, Y) submicrometer phosphors
                          PHYSICOCHEMICAL AND     2006  287  1-3
derived from sol-gel assembly of hybrid
                          ENGINEERING ASPECTS
precursors
Molecular-based smart hybrid material through in
                          COLLOIDS AND SURFACES A-
situ sol-gel process: Artificial assembly of
                          PHYSICOCHEMICAL AND     2006  275  1-3
terbium with modified bridge ligand and
                          ENGINEERING ASPECTS
luminescence
A simplified method for lateral response analysis COMMUNICATIONS IN NUMERICAL
                                       2006   22   8
of suspension bridges under wind loads      METHODS IN ENGINEERING

                          COMMUNICATIONS IN NUMERICAL
Two-grid covolume schemes for elliptic problems                 2006  22   5
                          METHODS IN ENGINEERING

Re-evaluation of fragmentation test based on the
                         COMPOSITE INTERFACES      2006  13   1
stress singularity of interface end

                          COMPUTATIONAL INTELLIGENCE,
Pattern finding algorithm based on cloud models                 2006  4114
                          PT 2, PROCEEDINGS
A highly accurate linearized method for free    COMPUTERS & MATHEMATICS
                                        2005  50   8-9
boundary problems                  WITH APPLICATIONS
A knowledge-based auto-reasoning methodology in
                          COMPUTERS IN INDUSTRY    2006  57   4
hole-machining process planning
Cross-shore variations in morphodynamic processes
of an open-coast mudflat in the Changjiang Delta, CONTINENTAL SHELF RESEARCH  2006  26   4
China: With an emphasis on storm impacts
                          COOPERATIVE DESIGN,
An information integration platform for mobile
                          VISUALIZATION, AND     2006  4101
computing
                          ENGINEERING, PROCEEDINGS
Growth and characterization of BaxSr1-xTiO3 thin
                         CRYSTAL GROWTH & DESIGN    2006  6   10
films derived by a low-temperature process
Preparation and characterization of
Ba8Ga16Ge30/Sr8Ga16Ge30 core-shell single     CRYSTAL GROWTH & DESIGN    2006  6   8
crystals
Simultaneous synthesis of dendritic
superstructural and fractal crystals of BaCrO4 by CRYSTAL GROWTH & DESIGN    2006  6   3
vegetal Bi-templates
Morphologies of barium chromate controlled by   CRYSTAL RESEARCH AND
                                        2006  41   1
carriers in an emulsion liquid membrane system  TECHNOLOGY

Ontology analysis on complexity and evolution   DATA INTEGRATION IN THE
                                        2006  4075
based on conceptual model             LIFE SCIENCES, PROCEEDINGS


Effect of pH on UF membrane fouling        DESALINATION         2006  195  1-3


Tribological studies on ultra-fine diamond    DIAMOND AND RELATED
                                        2006  15   2-3
composite coatings deposited on tungsten carbide MATERIALS
                         DYNAMICS OF CONTINUOUS
Impulsive control of second-order differential  DISCRETE AND IMPULSIVE
                                        2006  13   3-4
equations with time delay             SYSTEMS-SERIES A-
                         MATHEMATICAL ANALYSIS
                         DYNAMICS OF CONTINUOUS
Research on non-destructive leaf area measurement DISCRETE AND IMPULSIVE
                                        2006  13
under culture condition              SYSTEMS-SERIES A-
                         MATHEMATICAL ANALYSIS
                         DYNAMICS OF CONTINUOUS
                         DISCRETE AND IMPULSIVE
On impulsive dynamic systems                          2006  13
                         SYSTEMS-SERIES A-
                         MATHEMATICAL ANALYSIS
                         DYNAMICS OF CONTINUOUS
Stability of impulsive differential equations   DISCRETE AND IMPULSIVE
                                        2006  13
with time delay                  SYSTEMS-SERIES A-
                         MATHEMATICAL ANALYSIS
                         DYNAMICS OF CONTINUOUS
Quasi-Min-Max MPC with parameter dependent state DISCRETE AND IMPULSIVE
                                        2006  13
feedback law                   SYSTEMS-SERIES A-
                         MATHEMATICAL ANALYSIS
                         DYNAMICS OF CONTINUOUS
Energy-saving control of agriculture biotic    DISCRETE AND IMPULSIVE
                                        2006  13
environment                    SYSTEMS-SERIES A-
                         MATHEMATICAL ANALYSIS
                         DYNAMICS OF CONTINUOUS
An off-line Quasi-Min-Max MPC based on multiple DISCRETE AND IMPULSIVE
                                        2006  13
polytopic invariant sets             SYSTEMS-SERIES A-
                         MATHEMATICAL ANALYSIS
Elemental compositions and monazite age patterns
of core sediments in the Changjiang Delta:    EARTH AND PLANETARY SCIENCE
                                       2006   245  3-4
Implications for sediment provenance and     LETTERS
development history of the Changjiang River
Simultaneous and direct determination of
tryptophan and tyrosine at boron-doped diamond  ELECTROANALYSIS       2006  18   8
electrode
Direct simultaneous determination of alpha- and
beta-naphthol isomers at GC-electrode modified
                         ELECTROANALYSIS       2006  18   5
with CNTs network joined by Pt nanoparticles
through derivative voltammetry
Development of a conductometric nitrate biosensor
                          ELECTROCHEMISTRY
based on Methyl viologen/Nafion (R) composite                  2006  8   2
                          COMMUNICATIONS
film
Simultaneous determination of dinitrophenol
isomers with electrochemical method enhanced by   ELECTROCHIMICA ACTA     2006  52   2
surfactant and their mechanisms research
Studies on proton conductivity of
                          ELECTROCHIMICA ACTA     2006  51   26
polyimide/H3PO4/imidazole blends
                          EMERGING DIRECTIONS IN
A utility-based auction cooperation incentive
                          EMBEDDED AND UBIQUITOUS   2006  4097
mechanism in peer-to-peer networks
                          COMPUTING
Boundary reduction technique and triangular
                          ENGINEERING ANALYSIS WITH
differential quadrature domain decomposition                  2006  30   6
                          BOUNDARY ELEMENTS
method for polygonal region
Online weighted LS-SVM for hysteretic structural
                         ENGINEERING STRUCTURES     2006  28   12
system identification
                          ENVIRONMENTAL ECOLOGY AND     302-
Experimental study on stress-strain relationship                2006
                          TECHNOLOGY OF CONCRETE       303
Optimization of Suzhou Creek Rehabilitation     ENVIRONMENTAL ENGINEERING
                                        2006  23   2
Project Stage I: Based on water quality model    SCIENCE
Stability and mixing of a vertical axisymmetric   ENVIRONMENTAL FLUID
                                        2006  6   2
buoyant jet in shallow water            MECHANICS
Improved bioproduction of short-chain fatty acids
                         ENVIRONMENTAL SCIENCE &
(SCFAs) from excess sludge under alkaline                    2006  40   6
                         TECHNOLOGY
conditions

Comprehensive analysis of the factors for
propionic acid accumulation in acidogenic phase   ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY  2006  27   3
of anaerobic process

Effect of alkali metal cation on the anaerobic
                          ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY  2006  27   3
hydrolysis and acidogenesis of vegetable waste
The relationship between coronary artery disease
and abnormal glucose regulation in China: the  EUROPEAN HEART JOURNAL     2006  27   21
China Heart Survey
Second- to first-order transition in two coupled
                         EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 2006   51   4
antiferromagnetic rings

Electrospinning of nylon-6,66,1010 terpolymer    EUROPEAN POLYMER JOURNAL  2006  42   7
Microwave dielectric properties of Bi1-xCexNbO4
                          FERROELECTRICS       2006  332
ceramics
Tapped multilayer bandpass filter on Bi-based
                          FERROELECTRICS       2005  327
ceramics
Microwave dielectric properties of Bi1-xLixNbO4
                          FERROELECTRICS       2005  327
ceramics
The microstructure characteristics and dielectric
properties of (Ba,Sr)(Sn,Ti)O-3 thin films grown  FERROELECTRICS       2005  329
by a sol-gel process
Dielectric properties of the compositionally
                         FERROELECTRICS        2005  329
graded (Ba,Sr)TiO3 thin film
Residual compressive behaviour of pre-heated high-
                         FIRE SAFETY JOURNAL     2006  41   2
performance concrete with blast-furnace-slag
On residual strength of high-performance concrete
with and without polypropylene fibres at elevated FIRE SAFETY JOURNAL     2006  41   2
temperatures
A quasi-continuum model for ultra-thin plate-type
                         FRACTURE AND STRENGTH OF      306-
nano-materials and its application to bending of                2006
                         SOLIDS VI, PTS 1 AND 2       308
such plate structures
Specimen design for IFSS measurement in fiber   FRACTURE OF MATERIALS:
                                        2006  312
pullout test                   MOVING FORWARDS

                         FRACTURE OF MATERIALS:
The reliability of fragmentation test                     2006  312
                         MOVING FORWARDS

Fracture properties and characteristics of sisal FRACTURE OF MATERIALS:
                                        2006  312
textile reinforced epoxy composites       MOVING FORWARDS


Extraction of extracellular polymeric substances FRESENIUS ENVIRONMENTAL
                                        2006  15   10
(EPS) from four kinds of activated sludge    BULLETIN


Evidences of the gender-related differences in
                         FUNDAMENTAL & CLINICAL
cardiac repolarization and the underlying                   2006  20   1
                         PHARMACOLOGY
mechanisms in different animal species and human
Numerical assessment of the effect of
                         GEOTEXTILES AND
reinforcement on the performance of reinforced                 2006  24   3
                         GEOMEMBRANES
soil dikes
Future continuum models for granular materials in
                         GRANULAR MATTER       2007  9   1-2
penetration analyses
                         GRID AND COOPERATIVE
Scheduling and executing heterogeneous task graph
                         COMPUTING - GCC 2005,    2005  3795
in grid computing environment
                         PROCEEDINGS
                         GRID AND COOPERATIVE
An unbalanced partitioning scheme for graph in
                         COMPUTING - GCC 2005,    2005  3795
heterogeneous computing
                         PROCEEDINGS
A uniqueness theorem for moving targets with   HOUSTON JOURNAL OF
                                        2006  32   2
truncated multiplicities             MATHEMATICS
Ankle brachial index as a marker of
atherosclerosis in Chinese patients with high   HYPERTENSION RESEARCH    2006  29   1
cardiovascular risk
Fiezoelectric properties and charge dynamics in  IEEE TRANSACTIONS ON
poly(vinylidene fluoride-hexafluoropropylene)   DIELECTRICS AND ELECTRICAL  2006  13   5
copolymer films with different content of HFP   INSULATION
Spin-wave excitations in nanopillars with     IEEE TRANSACTIONS ON
                                        2006  42   10
perpendicular polarizers             MAGNETICS
Binary tree of SVM: A new fast multiclass     IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL
                                       2006   17   3
training and classification algorithm       NETWORKS
Steganalysis based on multiple features formed by
statistical moments of wavelet characteristic   INFORMATION HIDING     2005   3727
functions
Synthesis and crystal structure of a novel two-
                          INORGANIC CHEMISTRY
dimensional 3d-4f heterometallic coordination                  2006  9   6
                          COMMUNICATIONS
polymer constructed from three-ply-like layers
In-situ composition and luminescence of rare
earth coordination polymers/silica/PEG hybrid    INORGANIC MATERIALS     2006  42   9
materials
Assembly of luminescent hybrid materials by
                          INORGANIC MATERIALS     2006  42   2
covalently bonding lanthanides to silica
Matrix-inducing synthesis and luminescence of
microcrystalline red phosphors YVO4 : Pb2+,Eu3+,
                          INORGANIC MATERIALS     2006  42   1
derived from the in situ coprecipitation of
hybrid precursors
Graph C*-algebras and their ideals defined by
                          INTEGRAL EQUATIONS AND
Cuntz-Krieger family of possibly row-infinite                  2006  54   3
                          OPERATOR THEORY
directed graphs
Controllable charge density in the Si
                          INTEGRATED FERROELECTRICS  2006  78
nanocrystals nonvolatile memory
The study of the microstructure and tunability of
                          INTEGRATED FERROELECTRICS  2006  78
Ba(SnxTi1-x)O-3 thin films
The microstructure characteristics and dielectric
behaviors of the compositionally graded       INTEGRATED FERROELECTRICS  2005  74
Ba(Ti,Sn)O-3 thin films
Preparation and dielectric properties of
Ba(ZrxTi1-x)O-3 thin films grown by a sol-gel    INTEGRATED FERROELECTRICS  2005  74
process
Electric fatigue properties of Pb(Zr,Ti)O-3 thin
films grown on LaNiO3 buffer Pt/Ti/SiO2/Si
                          INTEGRATED FERROELECTRICS  2005  75
substrate by metalorganic chemical vapor
deposition
                          INTELLIGENT COMPUTING IN
Grouping sampling reduction-based linear
                          SIGNAL PROCESSING AND    2006  345
discriminant analysis
                          PATTERN RECOGNITION
The probability density evolution method for    INTERNATIONAL JOURNAL FOR
dynamic response analysis of non-linear       NUMERICAL METHODS IN    2006  65   6
stochastic structures                ENGINEERING
The study of cooling channel optimization in    INTERNATIONAL JOURNAL OF
blast furnace cast steel stave based on heat    ADVANCED MANUFACTURING   2006  29   1-2
transfer analysis                  TECHNOLOGY
A computer aided tool selection system for 3D    INTERNATIONAL JOURNAL OF
die/mould-cavity NC machining using both a     COMPUTER INTEGRATED     2005  18   8
heuristic and analytical approach          MANUFACTURING
Production of hydrogen by steam reforming of    INTERNATIONAL JOURNAL OF
                                        2006  31   7
ethanol over a Ni/ZnO catalyst           HYDROGEN ENERGY
Hybrid systems for planning and optimization of   INTERNATIONAL JOURNAL OF
                                        2006  44  12
virtual assembly                  PRODUCTION RESEARCH
Generalized coordinate for warping of naturally
                          INTERNATIONAL JOURNAL OF
curved and twisted beams with general cross-                  2006  43  10
                          SOLIDS AND STRUCTURES
sectional shapes
An energy release rate-based plastic-damage model  INTERNATIONAL JOURNAL OF
                                        2006  43  3-4
for concrete                    SOLIDS AND STRUCTURES
                         JAPANESE JOURNAL OF APPLIED
Optical properties of InAsSb single crystals with
                         PHYSICS PART 1-REGULAR
cutoff wavelengths of 8-12 mu m grown by melt-                2006  45  7
                         PAPERS BRIEF COMMUNICATIONS
epitaxy
                         & REVIEW PAPERS
Convergence in monotone and uniformly stable skew-JOURNAL FUR DIE REINE UND
                                        2005  589
product semiflows with applications        ANGEWANDTE MATHEMATIK
Interfacial characteristics of sisal fiber and
                          JOURNAL OF ADHESION    2006  82  5
polymeric matrices
Nanometer CeO2 material: Sol-gel synthesis with
                          JOURNAL OF ADVANCED
different precursors and strong ultraviolet                  2006
                          MATERIALS
absorption
Electroluminescent devices based on mixed
                          JOURNAL OF ADVANCED
emissive layers using lanthanide complexes as                 2006
                          MATERIALS
central emitter
Hybrid precursors synthesis and optical
properties of LnNbO(4): Bi3+ blue phosphors and   JOURNAL OF ALLOYS AND
                                        2006  421  1-2
Bi3+ sensitizing of on Dy3+'s luminescence in    COMPOUNDS
YNbO4 matrix
Matrix-induced synthesis and photoluminescence of JOURNAL OF ALLOYS AND
                                        2006  421  1-2
M(3)Ln(VO4)(3): RE (M = Ca, Sr, Ba        COMPOUNDS
Nanocrystallization kinetics of amorphous      JOURNAL OF ALLOYS AND
                                        2006  420  1-2
Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 alloy             COMPOUNDS
Soft magnetic Co-Fe-B-P and Co-Fe-V-B-P amorphous
                          JOURNAL OF ALLOYS AND
alloy nano-particles prepared by aqueous chemical               2006  417  1-2
                          COMPOUNDS
reduction
Nanocrystalline Fe84Nb7B9 alloys prepared by
                          JOURNAL OF ALLOYS AND
mechanical alloying and ultra-high-pres sure                  2006  413  1-2
                          COMPOUNDS
consolidation

A novel method for crystal control: synthesis and
                         JOURNAL OF APPLIED
design of strontium carbonate with different                  2006  39
                         CRYSTALLOGRAPHY
morphologies by supported liquid membrane
Investigation of liquid/solid interface waves
with laser excitation and photoelastic effect  JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  2006  100  9
detection
Ferroelectric properties of PbxSr1-xTiO3 and its
compositionally graded thin films grown on the
                         JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  2006  100  3
highly oriented LaNiO3 buffered Pt/Ti/SiO2/Si
substrates
Micromagnetic simulation for detection of a
single magnetic microbead or nanobead by spin-   JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  2006  99  8
valve sensors

Broadband multilayer polarizers for the extreme
                          JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  2006  99  5
ultraviolet

Effects of polyvinylpyrrolidone and carbon
                          JOURNAL OF APPLIED POLYMER
nanotubes on magnetorheological properties of                  2006  102  2
                          SCIENCE
iron-based magnetorheological fluids

Oxidative copolymerization between toluidine and JOURNAL OF APPLIED POLYMER
                                        2006  100  5
vinyl acetate                  SCIENCE


Chain-linked lactic acid polymers by benzene    JOURNAL OF APPLIED POLYMER
                                        2006  99  3
diisocyanate                    SCIENCE
Major element geochemistry of glass shards and
                          JOURNAL OF ASIAN EARTH
minerals of the Youngest Toba Tephra in the                   2006  27  1
                          SCIENCES
southwestern South China Sea
Encapsulating drugs in biodegradable ultrafine   JOURNAL OF BIOMEDICAL
                                        2006  77A  1
fibers through co-axial electrospinning      MATERIALS RESEARCH PART A
                         JOURNAL OF CHEMICAL
Oxygen limitation in static respiration activity
                         TECHNOLOGY AND         2006  81  7
index test
                         BIOTECHNOLOGY
Effect of changes of pH on the anaerobic/aerobic
                         JOURNAL OF CHEMICAL
transformations of biological phosphorus removal
                         TECHNOLOGY AND        2006  81  6
in wastewater fed with a mixture of propionic and
                         BIOTECHNOLOGY
acetic acids

Optimization of polymerization conditions of
                          JOURNAL OF COMBINATORIAL
furan with aniline for variable conducting                   2006  8   5
                          CHEMISTRY
polymers

Synthesis of electroconducting narrowly
                         JOURNAL OF COMBINATORIAL
distributed nanoparticles and nanocomposite films                2006  8   2
                         CHEMISTRY
of orthanilic acid/aniline copolymers
A Sinc-collocation method with boundary treatment
                         JOURNAL OF COMPUTATIONAL
for two-dimensional elliptic boundary value                   2006  196  1
                         AND APPLIED MATHEMATICS
problems
Sinc collocation method with boundary treatment  JOURNAL OF COMPUTATIONAL
                                        2006  196  1
for two-point boundary value problems       AND APPLIED MATHEMATICS
Periodic solutions of a nonautonomous periodic
                          JOURNAL OF COMPUTATIONAL
model of population with continuous and discrete                2006  188  2
                          AND APPLIED MATHEMATICS
time
A heuristic algorithm for task scheduling based  JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE
                                        2006  21  4
on mean load on grid                AND TECHNOLOGY
Effective width of a concrete slab in steel-
                         JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL
concrete composite beams prestressed with                   2006  62  5
                         STEEL RESEARCH
external tendons
Synthesis and crystal structure of a novel    JOURNAL OF COORDINATION
                                       2006  59  2
luminescent cadmium complex           CHEMISTRY
Locally resonant gaps of photonic crystals
                         JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH  2006  292  2
constituted by metamaterials
The influence of CuI center dot HI complex
distribution on CuI crystal growth with     JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH  2006  292  1
decomplexation method in silica gel
Structure-related infrared optical properties of
Ba(ZrxTi1-x)O-3 thin films grown on Pt/Ti/SiO2/Si JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH  2006  291  1
substrates by low-temperature processing
Enhancement of ferroelectricity in the
compositionally graded (Pb,Sr)TiO3 thin films  JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH  2006  286  1
derived by a sol-gel process
Asymptotic behavior of solutions of nonlinear  JOURNAL OF DIFFERENCE
                                       2006  12  5
higher-order neutral type difference equations  EQUATIONS AND APPLICATIONS


Treatment of sewage using an aged-refuse-based  JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
                                       2007  82  1
bioreactor                    MANAGEMENT


Organic phosphorus fractions in organically
                         JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
amended paddy soils in continuously and                    2006  35  4
                         QUALITY
intermittently flooded conditions

Leaching of carbonated air pollution control   JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
                                       2006  35  2
residues using compliance leaching tests     QUALITY

                         JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
Molecular mechanism of interaction and electron SCIENCE AND HEALTH PART A-
                                       2006  41  3
transfer between dihydric phenols and L-cysteine TOXIC/HAZARDOUS SUBSTANCES
                         & ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Biosorption of cadmium(II) and lead(II) ions from JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
                                       2006  18  5
aqueous solutions onto dried activated sludge   SCIENCES-CHINA

Partial least square modeling of hydrolysis:   JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
                                       2006  18  4
analyzing the impacts of pH and acetate     SCIENCES-CHINA

Operation of three parallel AN/AO processes to
                         JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
enrich denitrifying phosphorus removing bacteria               2006  18  3
                         SCIENCES-CHINA
for low strength wastewater treatment


Simultaneous nitrogen and phosphor removal in an JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
                                       2006  18  3
aerobic submerged membrane bioreactor      SCIENCES-CHINA
Treatment of pharmaceutical wastewater containing
                         JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
recalcitrant compounds in a Fenton-coagulation                2006  18  3
                         SCIENCES-CHINA
process
Biodegradation of 2,6-ditert-butylphenol by    JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
                                       2006  18  2
immobilized microorganism strains         SCIENCES-CHINA
Electrochemical reduction characteristics and
                         JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
mechanism of nitrobenzene compounds in the                  2006  18  2
                         SCIENCES-CHINA
catalyzed Fe-Cu process
Landfill leachate treatment in assisted landfill JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
                                       2006  18  1
bioreactor                    SCIENCES-CHINA

Luminescent behavior of two novel thermo-
sensitive poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels  JOURNAL OF FLUORESCENCE   2006  16  5
incorporated with rare earth complexes
Double fluorescence conversion in ultraviolet and
visible region for some praseodymium complexes of JOURNAL OF FLUORESCENCE   2006  16  4
aromatic carboxyates
A quaternion-based geodetic datum transformation
                         JOURNAL OF GEODESY      2006  80  5
algorithm
Finite dispersal of a separative nepheloid plume
                         JOURNAL OF GEOPHYSICAL
by an internal hydraulic jump in a tropical                  2006  111  C11
                         RESEARCH-OCEANS
mountainous river estuary
Pre-stack time migration and velocity analysis  JOURNAL OF GEOPHYSICS AND
                                       2006  3   3
methods with common scatter-point gathers     ENGINEERING
                         JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND
Construction of concrete-faced rockfill dams with
                         GEOENVIRONMENTAL      2006  132  6
weak rocks
                         ENGINEERING
A note on the cover degeneracy of graphs     JOURNAL OF GRAPH THEORY   2006  51  2

In situ distributions and characteristics of   JOURNAL OF HAZARDOUS
                                       2006  137  3
heavy metals in full-scale landfill layers    MATERIALS


                         JOURNAL OF HAZARDOUS
Adsorption of phenolic compound by aged-refuse                2006  137  1
                         MATERIALS


WEEE recovery strategies and the WEEE treatment  JOURNAL OF HAZARDOUS
                                       2006  136  3
status in China                  MATERIALS


Prevalence of peripheral arterial disease and
risk factors for the low and high ankle-brachial JOURNAL OF HEALTH SCIENCE  2006  52  2
index in chinese patients with type 2 diabetes
Growth of beta-BBO thin films on Sr2+-doped alpha-JOURNAL OF INORGANIC
                                       2006  21  6
BBO substrates                  MATERIALS
Preparation and microwave absorption property of JOURNAL OF INORGANIC
                                        2006  21  4
BaFe12O19 encapsulated porous glass particles  MATERIALS


Microstructure fabrication on negative tone     JOURNAL OF INORGANIC
                                        2006  21  3
SiO2/ZrO2 gel film                 MATERIALS

Fluorescent enhancement effect in heterometallic
terbium-lanthanum hybrid molecular materials
                         JOURNAL  OF LUMINESCENCE   2006  118  2
obtained by functional bridge grafting to silica
network
                         JOURNAL  OF MACROMOLECULAR
Hydrophobic silica aerogels strengthened with
                         SCIENCE  PART A-PURE AND   2006  43  11
nonwoven fibers
                         APPLIED  CHEMISTRY
                         JOURNAL  OF MACROMOLECULAR
Cure characterization of a new bismaleimide resin
                         SCIENCE  PART A-PURE AND   2006  43  11
using differential scanning calorimetry
                         APPLIED  CHEMISTRY
Coaxial electrospun poly(L-lactic acid) ultrafine JOURNAL OF MACROMOLECULAR
                                        2006  45  4
fibers for sustained drug delivery        SCIENCE PART B-PHYSICS
Effect of silane-coupling agents on synthesis and
                          JOURNAL OF MAGNETISM AND
character of core-shell SiO2 magnetic                      2006  305  1
                          MAGNETIC MATERIALS
microspheres
Absorbing properties and structural design of
                          JOURNAL OF MAGNETISM AND
microwave absorbers based on W-type La-doped                  2006  301  2
                          MAGNETIC MATERIALS
ferrite and carbon fiber composites
Self-adjustment of carrying capacity of concrete JOURNAL OF MATERIALS
                                        2006  22  3
embedded with CFRC                SCIENCE & TECHNOLOGY
                         JOURNAL OF MATERIALS
Preparation of hollow hydroxyapatite microspheres SCIENCE-MATERIALS IN     2006  17  7
                         MEDICINE
Boundary value problem of second order impulsive JOURNAL OF MATHEMATICAL
                                        2006  323  1
functional differential equations         ANALYSIS AND APPLICATIONS
Nonlinear boundary value problem of first order   JOURNAL OF MATHEMATICAL
                                        2006  318  2
impulsive functional differential equations     ANALYSIS AND APPLICATIONS
Bifurcation analysis on a survival red blood    JOURNAL OF MATHEMATICAL
                                        2006  316  2
cells model                     ANALYSIS AND APPLICATIONS
Relationship between sludge characteristics and
membrane flux determination in submerged membrane JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE 2006   284  1-2
bioreactors
Nonclassical properties of a time-varying Jaynes-
                          JOURNAL OF MODERN OPTICS  2006  53  14
Cummings model
Electrocatalytic redox of hydroquinone by two    JOURNAL OF MOLECULAR
                                        2006  255  1-2
forms Of L-proline                 CATALYSIS A-CHEMICAL
Preparation, structures and photoluminescent
                          JOURNAL OF NANOPARTICLE
enhancement effect of PbWO4-TiO2 composite                   2006  8   6
                          RESEARCH
nanofilms
Soft-template synthesis and optical Properties of JOURNAL OF NANOPARTICLE
                                        2006  8   5
Sb2S3 semiconductor quasi-nanospheres       RESEARCH
Attractive sulfonamide bridging bonds
                          JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE
constructing lanthanide centered photoactive                   2006  352  50-51
                          SOLIDS
covalent hybrids
Lanthanide molecular-based hybrids covalently
                          JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE
bonded with silica: Photoluminescence and control                2006  352  38-39
                          SOLIDS
of micromorphology
Chemical co-precipitation synthesis of
                          JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE
luminescent BixY1-xVO4 : RE (RE = Eu3+Dy3+, Er3+)                2006  352  30-31
                          SOLIDS
phosphors from hybrid precursors
Chemical co-precipitation of hybrid precursors to
                         JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE
synthesize Eu3+/Dy3+ activated YNbxP1-xO4 and                  2006  352  28-29
                         SOLIDS
YNbxP1-xO4 microcrystalline phosphors
Molecular assembly, luminescence and morphology
                          JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE
of novel zinc/inorganic/organic nanohybrid                    2006  352  21-22
                          SOLIDS
material with covalent linkage
Resonant excitation analysis of sub-wavelength   JOURNAL OF OPTICS A-PURE
                                         2006  8   1
dielectric grating                 AND APPLIED OPTICS

In situ composition and photoluminescence of Tb, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS
                                         2006  8   5
Eu centers/PMMA hybrid polymeric thick films   AND ADVANCED MATERIALS
Construction of luminescent molecular-based
hybrid material with double chemical bond from  JOURNAL OF OPTOELECTRONICS
                                         2006  8   3
functional bridge ligand through in-situ sol-gel AND ADVANCED MATERIALS
process
Designing a family of luminescent hybrid
                         JOURNAL OF ORGANOMETALLIC
materials by 3-(triethoxysilyl)-propyl isocyanate                2006  691  17
                         CHEMISTRY
grafted 2-hydroxynicotinic acid bridge molecules

Terbium/zinc luminescent hybrid siloxane-oxide   JOURNAL OF ORGANOMETALLIC
                                         2006  691  4
materials bridged by novel ureasils linkages    CHEMISTRY
Fabrication and photoluminescence of molecular
                          JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY
hybrid films based on the complexes of 8-
                          AND PHOTOBIOLOGY A-     2006  182  1
hydroxyquinoline with different metal ions via
                          CHEMISTRY
sol-gel process
Molecular assembly of red and green nanophosphors
                          JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY
from amine-functionalized covalent linking
                          AND PHOTOBIOLOGY A-     2006  178  1
hybrids with emitting centers of Eu3+ and Tb3+
                          CHEMISTRY
ions
Shape-controlled electrodeposition of gold     JOURNAL OF PHYSICAL
                                         2006  110  46
nanostructures                   CHEMISTRY B
Design and analysis of microstrip multi-channeled
                         JOURNAL OF RARE EARTHS     2006  24
filter using photonic crystal branchy defect

Using o-acetylsalicylic acid grafted by 3-
aminopropyl triethoxysilane to assemble strong   JOURNAL OF RARE EARTHS    2005  23
covalently bonded luminescent terbium hybrids
Matrix induced synthesis of Eu3+ doped Zn-3
(PO4)(2) and LaPO4 phospors by in-situ composing JOURNAL OF RARE EARTHS      2005  23
hybrid precursors
An output imaging scheme of common reflection  JOURNAL OF SEISMIC
                                         2005  14  2-3
surface stack                  EXPLORATION
From chemistry to materials, design and
photophysics of functional terbium molecular   JOURNAL OF SOLID STATE
                                         2006  179  7
hybrids from assembling covalent chromophore to CHEMISTRY
alkoxysilanes through hydrogen transfer addition
Acoustic waves generated by a laser point pulse   JOURNAL  OF THE ACOUSTICAL
                                         2006  119  1
in a transversely isotropic cylinder        SOCIETY  OF AMERICA
Effect of orientation on the ferroelectric     JOURNAL  OF THE AMERICAN
                                         2006  89  1
behavior of (Pb,Sr) TiO3 thin films         CERAMIC  SOCIETY
Simultaneous determination of cobalt and nickel
in wastewater with 2-hydroxyl-5-          JOURNAL OF THE CHINESE
                                         2005  52  6
benzeneazoformoamithiozone by spectral correction  CHEMICAL SOCIETY
technique
Preparation and tunability properties of
                          JOURNAL OF THE EUROPEAN
Ba(ZrxTi1-x)O-3 thin films grown by a sol-gel                   2006  26  10-11
                          CERAMIC SOCIETY
process
Microwave dielectric properties of (Bi1-xRx)NbO4  JOURNAL OF THE EUROPEAN
                                         2006  26  10-11
ceramics (R=Ce,Nd,Dy,Er)              CERAMIC SOCIETY
Complexation between rare earth metals and 1,5-
di(2-hydroxy-5-sulfophenyl)-3-cyanoformazan     JOURNAL OF THE IRANIAN
                                         2004  1   1
occurring on cetyltrimethylammonium bromide     CHEMICAL SOCIETY
micelle
Self-normalized LIL for Hanson-Russo type      JOURNAL OF THEORETICAL
                                         2006  19  1
increments                     PROBABILITY
                          JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY
Determination of hyaluronan by spectroscopic
                          OF TECHNOLOGY-MATERIALS    2006  21  3
methods
                          SCIENCE EDITION
                          JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY
The microstructure and gelling mechanism of
                          OF TECHNOLOGY-MATERIALS    2006  21  2
thermo-responsive chitosan hydrogel system
                          SCIENCE EDITION
Selective synthesis and advanced characteristic   JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY
of CdSe semiconductor quantum dots by aqueous    OF TECHNOLOGY-MATERIALS    2006  21  1
phase                        SCIENCE EDITION
Synthesis and characterization of vanadium     JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY
molybdenum oxynitrides nanoparticles in the     OF TECHNOLOGY-MATERIALS    2005  20  4
channels of MCM-41                 SCIENCE EDITION
Synthesis and properties of nanoparticles-
assembled ZnS-microspheres and CdS-nanoshuttles   KOVOVE MATERIALY-METALLIC
                                         2006  44  1
through hydrothermal reaction of simultaneous    MATERIALS
solvent-oxidation-hydrolysis
The inverse problems of the determinantal regions LINEAR ALGEBRA AND ITS
                                         2006  416  2-3
of ray pattern and complex sign pattern matrices APPLICATIONS
On the spectral radius of trees with fixed     LINEAR ALGEBRA AND ITS
                                         2006  413  1
diameter                      APPLICATIONS
                          MANAGING KNOWLEDGE IN A
An evaluation method for ontology complexity
                          WORLD OF NETWORKS,      2006  4248
analysis in ontology evolution
                          PROCEEDINGS
A 33 Ma lithostratigraphic record of tectonic and
paleoceanographic evolution of the South China  MARINE GEOLOGY         2006  230  3-4
Sea
Polycystine radiolarians in surface sediments
from the Bering Sea Green Belt area and their
                         MARINE MICROPALEONTOLOGY    2006  59   3-4
ecological implication for paleoenvironmental
reconstructions
Processing of sisal fiber reinforced composites   MATERIALS AND MANUFACTURING
                                        2006  21   2
by resin transfer molding              PROCESSES
Deformation behavior of the constituent phases
for cold-rolled TRIP-assisted steels during     MATERIALS CHARACTERIZATION  2006  57   3
uniaxial tension
Preparation and properties of soft magnetic
                          MATERIALS CHEMISTRY AND
particles based on Fe3O4 and hollow polystyrene                 2006  100  1
                          PHYSICS
microsphere composite
Preparation and electrochemical properties of
                          MATERIALS CHEMISTRY AND
vanadium pentoxide aerogel film derived at the                  2006  100  1
                          PHYSICS
ambient pressure
Microwave dielectric properties of BiNb1-xMoxO4   MATERIALS CHEMISTRY AND
                                         2006  98   2-3
ceramics                      PHYSICS
Molecular assembly and photophysical properties
of a novel luminescent terbium hybrid material
                          MATERIALS LETTERS      2006  60   28
with modified carboxyl group of p-aminobenzoic
acid as a functional bridge
Molecular assembly and photoluminescence of novel
rare earth/inorganic/polymeric hybrid materials   MATERIALS LETTERS      2006  60   25-26
with functional covalent linkages
Hydrothermal synthesis and characterization of
                          MATERIALS LETTERS      2006  60   20
silver and antimony co-doped PbSe nanopowders
Studies on transparent and solid proton
conductors based on NH4H2PO4 doped poly(vinyl    MATERIALS LETTERS      2006  60   13-14
alcohol)
Field dependence of the dielectric constant in
annealed (001)-oriented Pb(Mg1/3Nb2/3)O-3-PbTiO3  MATERIALS LETTERS      2006  60   6
single crystals
The fabrication of rare earth covalent
luminescent hybrid materials with potential     MATERIALS RESEARCH BULLETIN 2006  41   1
molecular bridge by in situ sol-gel process
In situ chemical coprecipatation composition of
hybrid precursors to red YVO4 : Eu3+ and green   MATERIALS RESEARCH BULLETIN 2006  41   1
LaPO4 : Tb3+ phosphors
                         MATERIALS SCIENCE AND
Transformation behavior of retained austenite   ENGINEERING A-STRUCTURAL
under different deformation modes for low alloyed MATERIALS PROPERTIES      2006  441  1-2
TRIP-assisted steels               MICROSTRUCTURE AND
                         PROCESSING
                         MATERIALS SCIENCE AND
                         ENGINEERING A-STRUCTURAL
Mechanical performance of laminated composites
                         MATERIALS PROPERTIES     2006  435
incorporated with nanofibrous membranes
                         MICROSTRUCTURE AND
                         PROCESSING
                         MATERIALS SCIENCE AND
Structural relaxation and nanocrystallization of
                         ENGINEERING B-SOLID STATE
amorphous Finemet alloy investigated by positron                2006  128  1-3
                         MATERIALS FOR ADVANCED
annihilation techniques
                         TECHNOLOGY
                         MATERIALS SCIENCE AND
Preparation, structural and optical properties of ENGINEERING B-SOLID STATE
                                        2006  128  1-3
AWO(4) (A = Ca, Ba, Sr) nanofilms         MATERIALS FOR ADVANCED
                         TECHNOLOGY
Preparation and characterisation of fluorescent
                         MATERIALS SCIENCE AND
polystyrene spheres coated with different sized                 2006  22   10
                         TECHNOLOGY
quantum dots
Synthesis of mesoporous silica using urea-    MICROPOROUS AND MESOPOROUS
                                        2006  95   1-3
formaldehyde resin as an active template     MATERIALS
Biosorption of Cu(II) and Pb(II) from aqueous
                          MINERALS ENGINEERING    2006  19   9
solutions by dried activated sludge

Facile and efficient route to prepare luminescent
                         MOLECULAR CRYSTALS AND
terbium containing covalently anchored hybrids                 2006  457
                         LIQUID CRYSTALS
equipped with molecular bridge
Silver(I) coordination complexes of 1,10-
                          MOLECULAR CRYSTALS AND
phenanthroline-5,6-dione with 1D chain and 2D                  2006  457
                          LIQUID CRYSTALS
network structure
Preparation of quantum dot-coated magnetic
polystyrene nanospheres for cancer cell labelling  NANOTECHNOLOGY       2006  17   13
and separation
Incorporating quantum dots into polymer
microspheres via a spray-drying and thermal-    NANOTECHNOLOGY       2006  17   6
denaturizing approach
Microwave irradiation method for the synthesis of
water-soluble CdSe nanoparticles with narrow   NANOTECHNOLOGY        2006  17   2
photoluminescent emission in aqueous solution
                          NEURAL INFORMATION
A new subspace analysis approach based on
                          PROCESSING, PT 2,      2006  4233
Laplacianfaces
                          PROCEEDINGS
Relationship between oxidation treatment method
and carboxylic group content on the surface of   NEW CARBON MATERIALS    2006  21   3
MWCNTs
Preparation and water treatment of biological
                          NEW CARBON MATERIALS    2006  21   1
activated carbon fiber
Vibroacoustic performance of composite honeycomb  NOISE CONTROL ENGINEERING
                                        2006  54   4
structures                     JOURNAL
Bifurcation analysis in a predator-prey system   NONLINEAR ANALYSIS-REAL
                                        2006  7   2
with time delay                   WORLD APPLICATIONS
                         NUMERICAL METHODS FOR
Solving the driven flow by linearized elimination
                         PARTIAL DIFFERENTIAL   2006  22  3
with differential quadrature
                         EQUATIONS
Small infrared target fusion detection based on
                          OPTICAL ENGINEERING   2006  45  7
support vector machines in the wavelet domain
Construction of hybrid material with double
chemical bond from functional bridge ligand:
                          OPTICAL MATERIALS    2006  28  10
Molecular modification, lotus root-like
micromorphology and strong luminescence
Matrix induced synthesis of LaNbO4 : Tb3+
                         OPTICAL MATERIALS     2006  28  5
phosphors by in situ composing hybrid precursors
Sol-gel synthesis of YxGd2-xSiO5 : Eu3+ phosphors
derived from the in situ assembly of       OPTICAL MATERIALS     2006  28  5
multicomponent hybrid precursors
Nonperturbative analysis of spontaneous emission
                         OPTICS COMMUNICATIONS   2006  268  1
in one dimensional special photonic crystals
Spontaneous emission from a Lambda three-level
                          OPTICS COMMUNICATIONS  2006  265  2
atom in an anisotropic photonic crystal
Design of X-ray super-mirrors using simulated
                          OPTICS COMMUNICATIONS  2006  265  1
annealing algorithm


Broad angular multilayer analyzer for soft x-rays OPTICS EXPRESS      2006  14  6


The generic finiteness of the m-canonical map for OSAKA JOURNAL OF
                                      2005  42  4
3-folds of general type              MATHEMATICS
Lithostratigraphy, petrography and facies     PALAEOGEOGRAPHY
analysis of the Late Cenozoic sediments in the  PALAEOCLIMATOLOGY     2006  241  1
foreland basin of the West Kunlun         PALAEOECOLOGY
Late Miocene development of the western Pacific PALAEOGEOGRAPHY
warm pool: Planktonic foraminifer and oxygen   PALAEOCLIMATOLOGY     2006  237  2-4
isotopic evidence                 PALAEOECOLOGY
A millennial-scale U-37(K ') sea-surface
                         PALAEOGEOGRAPHY
temperature record from the South China Sea (8
                         PALAEOCLIMATOLOGY     2006  236  1-2
degrees N) over the last 150 kyr: Monsoon and sea-
                         PALAEOECOLOGY
level influence
Phased evolution of the south-north hydrographic PALAEOGEOGRAPHY
gradient in the South China Sea since the middle PALAEOCLIMATOLOGY     2006  230  3-4
Miocene                      PALAEOECOLOGY
Geochemical compositions of core sediments in   PALAEOGEOGRAPHY
eastern China: Implication for Late Cenozoic   PALAEOCLIMATOLOGY     2006  229  4
palaeoenvironmental changes            PALAEOECOLOGY
Storage stability of SBS-modified road asphalt:
                         PETROLEUM SCIENCE AND
Preparation, morphology, and rheological                  2006  24  9
                         TECHNOLOGY
properties
                          PETROLEUM SCIENCE AND
Phase morphology of polymer modified road asphalt              2006  24  7
                          TECHNOLOGY
                         PHYSICA A-STATISTICAL
The complete strategic classification for a
                         MECHANICS AND ITS       2006  363  2
cooperation-competition model in the WWW market
                         APPLICATIONS
Synthesis and characterization of SiO2-coated
                         PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL
mercaptoacetic acid-stabilized CdSe nanocrystals                2006  35  1
                         SYSTEMS & NANOSTRUCTURES
in aqueous solution
Local spin order in one-dimensional Kondo lattice
                         PHYSICAL REVIEW B       2006  73  3
model for band filling n=1/3
Experimental study of photonic crystals
consisting of epsilon-negative and mu-negative  PHYSICAL REVIEW E       2006  74  5
materials
Localized gap-edge fields of one-dimensional
photonic crystals with an epsilon-negative and a PHYSICAL REVIEW E       2006  73  4
mu-negative defect
Coaxial electrospinning of PC(shell)/PU(core)
                         POLYMER COMPOSITES      2006  27  4
composite nanofibers for textile application
Preparation, characterization, and properties of
poly(vinyl chloride)/organophilic-montmorillonite POLYMER COMPOSITES      2006  27  1
nanocomposites
The dimension-reduction strategy via mapping for
                         PROBABILISTIC ENGINEERING
probability density evolution analysis of                    2006  21  4
                         MECHANICS
nonlinear stochastic systems
Uniqueness problem of meromorphic functions    PROCEEDINGS OF THE AMERICAN
                                       2006   134  10
sharing small functions              MATHEMATICAL SOCIETY

                         PROCEEDINGS OF THE AMERICAN
The real rank zero property of crossed product                2006   134  10
                         MATHEMATICAL SOCIETY
On Bernstein type theorems in Finsler spaces with
                         PROCEEDINGS OF THE AMERICAN
the volume form induced from the projective                   2006  134  3
                         MATHEMATICAL SOCIETY
sphere bundle
                         PROCEEDINGS OF THE
A new method for fitting car doors allowing for INSTITUTION OF MECHANICAL
                                        2006  220  D7
the thermal effects of welding          ENGINEERS PART D-JOURNAL OF
                         AUTOMOBILE ENGINEERING
                         PROCEEDINGS OF THE
On the effect of varying stiffness under the
                         INSTITUTION OF MECHANICAL
switch rail on the wheel-rail dynamic                      2006  220  1
                         ENGINEERS PART F-JOURNAL OF
characteristics of a high-speed turnout
                         RAIL AND RAPID TRANSIT
Nutrients removal from municipal wastewater by
chemical precipitation in a moving bed biofilm  PROCESS BIOCHEMISTRY     2006  41  4
reactor
Modification of carbon nanotubes by chemical
                         PROGRESS IN CHEMISTRY     2006  18  10
reaction
Transformation law and trace formula on theta
                         PROGRESS IN NATURAL SCIENCE  2005  15  11
series under Siegel modular group
Non-covalent interaction of 2 ', 4 ', 5 ', 7 '-
tetrabromo-4, 5, 6, 7-tetrachlorofluorescein with PROTEOMICS          2006  6   19
proteins and its application
Infinite dimensionality of the middle L-2-     PUBLICATIONS OF THE
cohomology on non-compact Kahler hyperbolic     RESEARCH INSTITUTE FOR    2006  42   3
manifolds                      MATHEMATICAL SCIENCES
Competitive systems with migration and the
                          QUARTERLY OF APPLIED
Poincare-Bendixson theorem for a 4-dimensional                  2006  64   3
                          MATHEMATICS
case
Organically modification of layered alpha-     RARE METAL MATERIALS AND
                                         2006  35
zirconium phosphate                 ENGINEERING
Controlled synthesis and optical properties of   RARE METAL MATERIALS AND
                                         2006  35   6
the semiconductor Ag2S nanotubes          ENGINEERING
Preparation and characterization of magnetic PLA- REACTIVE & FUNCTIONAL
                                         2006  66   9
PEG composite nanoparticles for drug targeting  POLYMERS

Preparation and proton conductivity of acid-doped REACTIVE & FUNCTIONAL
                                         2006  66   8
poly(5-vinyltetrazole-co-acrylonitrile)      POLYMERS

A novel 1,8-naphthalimide probe: synthesis and  RESEARCH ON CHEMICAL
                                         2006  32   1
interactions with nucleic acid and its precursor INTERMEDIATES

Application of granular computing in knowledge   ROUGH SETS AND KNOWLEDGE
                                         2006  4062
reduction                      TECHNOLOGY, PROCEEDINGS
A note on the uniqueness theorem of meromorphic   SCIENCE IN CHINA SERIES A-
                                         2006  49   3
mappings                      MATHEMATICS
Modelling of low-temperature exhumation rate in
                          SCIENCE IN CHINA SERIES D-
Dabie Mountain based on (U-Th)/He and fission-                  2006  49   10
                          EARTH SCIENCES
track thermochronological data
The storage and its stability of space charge in SCIENCE IN CHINA SERIES E-
                                         2006  49   5
poly(ethylene naphthalene-2, 6-dicarboxylate)  TECHNOLOGICAL SCIENCES
Fracture analysis of a functionally graded     SCIENCE IN CHINA SERIES G-
interfacial zone between two dissimilar       PHYSICS MECHANICS &     2006  49   5
homogeneous materials                ASTRONOMY
Aging of air pollution control residues from
                          SCIENCE OF THE TOTAL
municipal solid waste incinerator: Role of water                 2006  359  1-3
                          ENVIRONMENT
content on metal carbonation
A semantic reputation mechanism in P2P Semantic   SEMANTIC WEB - ASWC 2006,
                                         2006  4185
Web                         PROCEEDINGS

Modal perturbation method for the dynamic
                          SHOCK AND VIBRATION     2005  12   6
characteristics of Timoshenko beams
Differential methods for finding independent sets  SIAM JOURNAL ON DISCRETE
                                         2006  20   1
in hypergraphs                   MATHEMATICS
Periodic rotating waves in an undulating annulus  SIAM JOURNAL ON
                                         2006  38   3
and their homogenization limit           MATHEMATICAL ANALYSIS
The structure and optical properties of
                          SMART MATERIALS &
fluorescent nanospheres coated with                       2006  15   6
                          STRUCTURES
mercaptoacetic acid-capped CdSe nanocrystals
Vibration of a simply supported functionally    SMART MATERIALS &
                                         2006  15   5
graded piezoelectric rectangular plate       STRUCTURES
Covariance-driven wavelet technique for       SMART STRUCTURES AND
                                         2006  2   2
structural damage assessment            SYSTEMS

A product line enhanced unified process       SOFTWARE PROCESS CHANGE   2006  3966

Three-dimensional analysis of rows of piles as   SOIL DYNAMICS AND
                                         2006  26   11
passive barriers for ground vibration isolation   EARTHQUAKE ENGINEERING
Highly enhanced photoluminescence and X-ray
excited luminescence of Li doped Gd2O3 : Eu3+    SOLID STATE COMMUNICATIONS  2006  137  3
thin films
Determination of trace lead and iron in nickel
chloride and manganese sulfate by flame atomic   SPECTROSCOPY AND SPECTRAL
                                         2006  26   9
absorption spectrometry after coprecipitation    ANALYSIS
with yttrium phosphate
Spectroscopy study of the immobilized cellulose   SPECTROSCOPY AND SPECTRAL
                                         2006  26   5
of magnetic nanoparticles Fe3O4           ANALYSIS
Determination of trace copper and cadmium in
water by flame atomic absorption spectrometry    SPECTROSCOPY AND SPECTRAL
                                         2006  26   5
coupled with flow injection on-line         ANALYSIS
preconcentration using air segmentation
Application of internal standardization to rapid
                          SPECTROSCOPY AND SPECTRAL
coprecipitation technique using APDC-Cu(II) for                 2006  26   3
                          ANALYSIS
FAAS determination of lead in salt
Studies on the electron transfer between      SPECTROSCOPY AND SPECTRAL
                                         2006  26   11
etoposide (VP-16) and DNA              ANALYSIS
Spectral analysis of transient species of      SPECTROSCOPY AND SPECTRAL
                                         2006  26   8
quinoline degradation                ANALYSIS
Photoluminescence of novel zinc complexes with
long-chain mono (hexadecyl, octadecyl, eicosyl,   SPECTROSCOPY LETTERS     2006  39   3
and docosyl) phthalate
On a semiparametric regression model whose errors
form a linear process with negatively associated  STATISTICS          2006  40   3
innovations
Experimental study on tuned liquid damper
performance in reducing the seismic response of   STRUCTURAL ENGINEERING AND
                                         2006  24   3
structures including soil-structure interaction   MECHANICS
effect
Application of inverse reliability method to
                          STRUCTURAL ENGINEERING AND
estimation of cable safety factors of long span                 2006  23   2
                          MECHANICS
suspension bridges
Modelling and classification of tubular joint
                          STRUCTURAL ENGINEERING AND
rigidity and its effect on the global response of                2005  21   6
                          MECHANICS
CHS lattice girders
Probabilistic shear-lag analysis of structures   STRUCTURAL ENGINEERING AND
                                         2005  21   5
using systematic RSM                MECHANICS
Investigation of the applicability of current    STRUCTURE AND
                                         2007  3   2
bridge health monitoring technology         INFRASTRUCTURE ENGINEERING
Weighted Bergman kernel: asymptotic behavior,
                          STUDIA MATHEMATICA      2006  174  2
applications and comparison results
Law of the iterated logarithm for self-normalized  STUDIA SCIENTIARUM
                                         2006  43   1
sums and their increments              MATHEMATICARUM HUNGARICA
Synthesis of 2 '-amino-2 '-deoxyuridine modified
                          SYNTHETIC COMMUNICATIONS   2006  36   14
by 1,8-naphthalimide
A novel approach of initial vectors construction
in iterative target transformation factor      TALANTA           2006  68   3
analysis
                          THEORY AND APPLICATIONS OF
Scheduling jobs on a flexible batching machine:
                          MODELS OF COMPUTATION,    2006  3959
Model, complexity and algorithms
                          PROCEEDINGS
Deformation of thin solid film/liquid
layer/substrate structures with rough liquid    THIN SOLID FILMS       2006  513  1-2
layer/substrate interface
Preparation of crystalline beta barium borate
thin films on Sr2+-doped alpha barium borate    THIN SOLID FILMS       2006  510  1-2
substrates by liquid phase epitaxy
Magnetoelectric voltage coefficients of       TRANSACTIONS OF NONFERROUS
                                         2006  16
magnetoelectric composites             METALS SOCIETY OF CHINA
Nitrogen removal from recycled landfill leachate
by ex situ nitrification and in situ       WASTE MANAGEMENT        2006  26   8
denitrification
Dissolved organic matter (DOM) in recycled
                          WATER RESEARCH        2006  40   7
leachate of bioreactor landfillMicrobial population structure changes in a     WATER SCIENCE AND
                                         2006  54   9
suspended carrier biofilm reactor          TECHNOLOGY


Electrolytic degradation of biorefractory
                         WATER SCIENCE AND
organics and ammonia in leachate from bioreactor                 2006  53   11
                         TECHNOLOGY
landfill
Optimization of Suzhou Creek rehabilitation     WATER SCIENCE AND
                                         2005  52   9
project stage I                   TECHNOLOGY

Monitor-based evaluation of pollutant load from   WATER SCIENCE AND
                                         2005  52   9
urban stormwater runoff in Beijing         TECHNOLOGY

Identification of flutter derivatives of bridge
                          WIND AND STRUCTURES     2006  9   6
decks using stochastic search technique

Simulation of stationary Gaussian stochastic wind
                         WIND AND STRUCTURES      2006  9   3
velocity field

On the mechanism of vertical stabilizer plates
                          WIND AND STRUCTURES     2006  9   1
for improving aerodynamic stability of bridges
                         WIRELESS ALGORITHMS,
Upper bound on operational lifetime of ultra wide
                         SYSTEMS, AND APPLICATIONS,   2006  4138
band sensor network
                         PROCEEDINGS
Effect of Tetrandrine on LPS-induced NF-kappa B
                         WORLD JOURNAL OF
activation in isolated pancreatic acinar cells of               2006  12  26
                         GASTROENTEROLOGY
rat
Prediction of vascular tissue engineering results JOURNAL OF BIOMEDICAL
                                        2005  38  6
with artificial neural networks          INFORMATICS
Machine vision and feedback control system allow
                         REVIEW OF SCIENTIFIC
the precise control of vascular deformation in                 2006  77  6
                         INSTRUMENTS
vitro

Myoblast therapy: From bench to bedside      CELL TRANSPLANTATION     2006  15  6


Artificial neural networks allow the prediction
                         NEURAL NETWORK WORLD     2006  16  2
of anxiety in Alzheimer's patients
Rapid detection of epidermal growth factor
receptor mutations in non-small cell lung cancer
                         CANCER JOURNAL        2006  12  1
using real-time polymerase chain reaction with
TaqMan-MGB probes

Self assembled magnetic PVP/PVA hydrogel
                         JOURNAL OF DRUG TARGETING  2006  14  4
microspheres


Dynamic CT evaluation of tumor vascularity in   AMERICAN JOURNAL OF
                                        2006  186  5
renal cell carcinoma               ROENTGENOLOGY

Huge benign mesenchymoma in pharynx-esophagus   ANNALS OF THORACIC SURGERY  2006  81  6

Stretch-induced alterations of human Kir2.1    BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL
                                       2006  351  2
channel currents                 RESEARCH COMMUNICATIONS
Transvenous treatment of a complex cavernous
sinus dural arteriovenous fistula secondary to
                         CHINESE MEDICAL JOURNAL   2006  119  21
balloon embolization of a traumatic carotid-
cavernous fistula
Tumor infiltration of bone marrow in patients
with hematological malignancies: dynamic contrast-CHINESE MEDICAL JOURNAL   2006  119  15
enhanced magnetic resonance imaging
Construction and expression of a Rev-dependent
TNF-R1 expressing HIV-infected-cell injurious   CHINESE MEDICAL JOURNAL   2005  118  24
vectors
Liquid chromatographic analysis of
arabinosylcytosin and 1-beta-d-
                         CHROMATOGRAPHIA       2006  63  3-4
arabinofuranosyluracil in treatment with
cyclophosphamide and pirarubicin
Studies on the operative outcomes and mechanisms
of microvascular decompression in treating    CLINICAL JOURNAL OF PAIN   2005  21  4
typical and atypical trigeminal neuralgia

Regulation of Cbfa1 expression by total
                         ENDOCRINE JOURNAL      2006  53  1
flavonoids of Herba epimedii
Use of bacteriophage in the treatment of
                         INTERNATIONAL JOURNAL OF
experimental animal bacteremia from imipenem-                2006  17  2
                         MOLECULAR MEDICINE
resistant Pseudomonas aeruginosa

Therapeutic effectiveness of hacteriophages in
                         INTERNATIONAL JOURNAL OF
the rescue of mice with extended spectrum beta-               2006  17  2
                         MOLECULAR MEDICINE
lactamase-producing Escherichia coli bacteremia

Successful aging in Shanghai, China: definition, INTERNATIONAL
                                       2006  18  3
distribution and related factors         PSYCHOGERIATRICS

Treatment of atypical trigeminal neuralgia with
                         NEUROLOGY INDIA      2006  54  1
microvascular decompression

Structure of two new borates YCa3(A1O)(3)(BO3)(4) JOURNAL OF SOLID STATE
                                       2006  179  2
and YCa3(GaO)(3)(BO3)(4)             CHEMISTRY
页码   单位
    Sch Marine & Earth, State Key Lab
895   Marine Geol, Shanghai 200092, Peoples
    R China
    Tongji Univ, Inst Prot Res, Shanghai
287
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Life Sci & Technol,
2161
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Life Sci & Technol,
1570
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
756
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
313
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
235   Control & Resource Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
O5563
    20092, Peoples R China


    Tongji Univ, Inst Prot Res, Shanghai
1161
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept  Appl Math, Shanghai
670
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Dept  Appl Math, Shanghai
813
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
114
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
334
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, State Key Lab Marine
117
    Geol, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
5835
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept  Phys, Shanghai
4528
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Dept  Phys, Shanghai
4086
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
3705
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
2765
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
2269
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
2539
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
2578
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
1107
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Inst Precis Opt Engn,
667
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
696
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
803
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
904
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
935
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
226
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1363
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
804
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
603  Funct Polymer Mat, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Aeronaut Astronaut &
48   Mech, Minist Educ, Key Lab Solid Mech,
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
620
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Concrete
35   Mat Res, Shanghai 200030, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Dept Bridge Engn,
31
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Mech Engn, Shanghai,
340
    Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Informat & Control
334
    Engn, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Res Inst Struct Engn &
515  Disaster Reduct, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Engn,
1367
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Engn,
122
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Bldg Engn, Shanghai
349
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Disaster
623  Reduct Civil Engn, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
211
    Shanghai 201804, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Environm Sci & Engn,
    State Key Lab Pollut Control &
33
    Resource & Reuse, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Automot Sch, Shanghai
819
    201804, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
1
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
1745
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Chinese German Coll,
211
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
1249
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
935
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
943
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Key Lab Civil Engn,
627
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept  Appl Math, Shanghai
1100
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Dept  Appl Math, Shanghai
135
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
835
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
44
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Phys, Inst Precis
    Opt Engn, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
4306
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
2967
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
277
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
103
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai,
529
    Peoples R China
    Tongju Univ, Dept Appl Math, Shanghai
21
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Math, Shanghai
1753
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
923
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
    Control & Resource Reuse, Sch Environm
177
    Sci & Engn, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
1145  Control & Reclamat, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Architecture & Urban
687  Planning, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
377
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
782
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Sch Life Sci & Technol,
452
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Key Lab Adv Civil Engn
1744  Mat, Minsit Educ, Sch Mat Sci & Engn,
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
320
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
207
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Res Inst Microelect Mat,
1555  Sch Mat Sci & Engn, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
1157
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
435
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
5820
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Mat Sci & Engn, Inst
4341  Mat Chem, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
1349  Mat Chem, Shanghai 200092, Peoples R
    China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
193
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
248
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Geotech Engn,
289
    Shanghai 200030, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Civil Engn, Dept
539  Geotech Engn, Shanghai 200092, Peoples
    R China
    Tongji Univ, Dept Math, Shanghai
393
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1085
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
1722  Control & Resource Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1764
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
758
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
903
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Engn,
21
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Ocean & Earth Sci,
1851
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Ocean & Earth Sci,
1529
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Ocean & Earth Sci,
1206
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Marine
    Geol, Sch Marine & Earth, Dept
546
    Geophys, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1740
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
2952
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Phys, IPOE, Shanghai
2678
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Phys, Inst Precis
2534  Opt Engn, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
1136
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
712
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
1281
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, State Key Lab Marine
1780
    Geol, Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
158
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
64
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Bridge Engn,
861
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Chinese German Coll,
397
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Key Lab Solid Mech, Sch
67   Aerosp Engn & Appl Mech, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Econ & Management,
1234
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
1241
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, CAD Res Ctr, Shanghai
297
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Marine
517  Geol, Sch Ocean & Earth Sci, Shanghai
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, CAD Res Ctr, Shanghai
123
    20092, Peoples R China

    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
2197
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
1797
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
769
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
27
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Comp Sci& Technol,
216
    Shanghai, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
201  Control & Resource Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mech Engn, Shanghai
313
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
445
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Control Sci & Engn,
101
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
520
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Math Appl, Shanghai
745
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Control Sci & Engn,
1069
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Control Sci & Engn,
1142
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Control Sci & Engn,
1878
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Marine Geol, State
762  Key Lab Marine Geol, Shanghai 200092,
    Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
830
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
517
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
201  Control & Resources Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
589
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
5612
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Elect & Informat
11
    Engn, Shanghai 201804, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
435
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Res Inst Struct Engn &
1728  Disaster Reduct, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Mat Sci & Engn,
536
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Environm Sci & Engn,
253
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Geotech Engn,
153
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
    Control & Resources Reuse, Sch
2025
    Environm Sci & Engn, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Environm Sci & Engn,
    State Key Lab Pollut Control &
269
    Resource Reuse, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
317  Control & Reclamat, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Ctr Cardiovasc & Pulm
2573  Blood Vessels, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
473
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci &  Engn,
1696
    Shanghai 200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Funct Mat Res  Lab,
147
    Shanghai 200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Funct Mat Res  Lab,
45
    Shanghai 200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Funct Mat Res  Lab,
63
    Shanghai 200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
927
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
947
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Bldg Engn, Shanghai
91
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Bldg Engn, Shanghai
115
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Inst Appl Mech, Key Lab
1097  Solid Mech MOE, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Key Lab Solid Mech, Sch
149  Aerosp Engn & Appl Mech, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Key Lab Solid Mech, Sch
155  Aerosp Engn & Appl Mech, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
167
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Environm Sci & Engn,
    State Engn Res Ctr Municipal Pollut
1252
    Control, Shanghai 200092, Peoples R
    China

    Tongji Univ, Sch Med, Dept Pharmacol,
1
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Geotech Engn,
169
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Civil Engn, Dept
97   Geotech Engn, Shanghai 200092, Peoples
    R China
    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
474
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
1167
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Math, Shanghai
589
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Heart Lung & Blood Vessel
23
    Ctr, Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
1132
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
2682
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Math, Shanghai
696
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Shanghai 200092, Peoples
262
    R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
567
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1046
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
144
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
59
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
301
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
271
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
337
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
137
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
147
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
47
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
888
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Civil Engn, Shanghai
882
    200092, Peoples R China

    Shanghai Tong Ji Univ, Sch Mech Engn,
64
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sino Germany Sch Appl
686
    Sci, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Automot Studies, Inst
877  Hydrogen Technol, Shanghai 201804,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Elect & Informat
2327
    Engn, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
2853
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Bldg Engn, Shanghai
583
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Inst Semicond & Informat
5732  Technol, Coll Elect & Informat Engn,
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
21
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
527
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
44
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
52
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
252
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
273
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
186
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
245
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
    Shanghai Key Lab D&A Met Funct Mat,
85
    Sch Mat Sci & Engn, Shanghai 200092,
    Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
544
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Inst Acoust, Shanghai
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Inst Precis Opt Engn,
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
1653  Funct Polymer, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
3562  Mat Chem, Key Lab Concrete Mat Res,
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Inst Nano & Biopolymer
1045
    Mat, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Lab Marine Geol, Shanghai
99
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
169
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
1177  Control & Reciamat, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Natl Key Lab Pollut
    Control & Resources Reuse, Sch
1021
    Environm Sci & Engn, Shanghai 200092,
    Peoples R China

    Tongji Univ, Coll Mat Sci & Engn, Key
670  Lab Adv Civil Engn Mat, Inst Mat Chem,
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
174  Mat Chem, Key Lab Adv Civil Engn Mat,
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
58
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
229
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
256
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Comp Sci, Shanghai
559
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Inst Struct Eng &
493  Disaster Reduct, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
187
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
345
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
74   Phys, Lab Waves & Microstruct Mat,
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
130
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
37
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
419
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Environm Sci & Engn,
    State Key Lab Pollut Control &
32
    Resource Reuse, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Environm Sci & Engn,
    Minist Educ, Key Lab Yangtze Aquat
1142
    Environm, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
442  Control & Resources Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
447
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, State Key Lab  Pollut
840  Control & Resources Reuse,  Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab  Pollut
805  Control & Resources Reuse,  Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
433  Control & Resource Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Environm Sci & Engn,
    State Key Lab Pollut Control &
439
    Resource Reuse, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Environm Sci & Engn,
459
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Key Lab Yangtze Water
369  Environm, Minist Educ, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Natl Engn Res Ctr Urban
379  Pollut Control, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
176  Control & Resource Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
723
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
495
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Surveying & Geomat,
233
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, State Key Lab Marine
    Geol, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Ocean & Earth Sci,
283
    RSG, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Geotech Engn,
778
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
170
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
1385  Control & Resources Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Environm Sci & Engn,
    State Key Lab Pollut Control &
410
    Resource Reuse, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
    Control & Resource Reuse, Sch Environm
502
    Sci & Engn, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Coll Med, Heart Lung &
97   Blood Vessel Ctr, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Mat Sci & Engn,
1454
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
861
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
753  Phys, Key Lab Waves & Microstruct Mat,
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
317
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
1663
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
1687
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aeronaut Astronaut &
515
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
83
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
325  Microelect, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
401
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Inst Bioengn & Informat
641  Technol Mat, Shanghai 200092, Peoples
    R China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
708
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
726
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
459
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
    Control & Resource Reuse, Sch Environm
87
    Sci & Engn, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
1977
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
86
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1059
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
737
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
5331
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
4136
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
3275
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
3047
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
2292
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Phys, Inst Precis
62   Opt Engn, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1931
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1298
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
3567
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
545
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
70
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
23478
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
136
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
13
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
16
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Marine & Earth Sci,
131
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
2059
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Inst Acoust, Shanghai
243
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
354
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
    Control & Resource Reuse, Coll
1145
    Environm Sci & Engn, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
1917
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
2003
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Environm Sci & Engn,
47
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Math Appl, Shanghai
70
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Mat Sci & Technol,
32
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Technol,
109
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
32
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
29
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
19
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
835
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
131
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
214
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, State Key Lab Marine
217
    Geol, Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, State Key Lab Marine
135
    Geol, Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
181
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Coll Automobile,
160
    Shanghai, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
10   Funct Polymer, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
26   Phys, Dept Phys, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
198
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
3420
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
3063
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
2461
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
1724  Funct Polymer, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Funct Mat Res Lab,
801
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
134
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Coll Automobile, Shanghai
331
    201804, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
309
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
179
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
254
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Inst Life Sci & Technol,
1240
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
350
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
968  Control & Resources Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
193
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
203
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Inst Life Sci & Technol,
3268
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Inst Life Sci & Technol,
1791
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Inst Life Sci & Technol,
444
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
253
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Coll Mat Sci & Engn,
269
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept  Chem, Shanghai
64
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Inst  Acoust, Shanghai
251
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Dept  Appl Math, Shanghai
265
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
540
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Res Ctr CAD, Shanghai
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1216
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
498
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
556
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
99
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Phys, Shanghai
559
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Inst Precis Opt Engn,
197
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Phys, Inst Precis
2533  Opt Engn, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
873
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Marine
61   Geol, Sch Ocean & Earth Sci, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Marine
465
    Geol, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, State Key Lab Marine
39   Geol, Sch Ocean & Earth Sci, Shanghai
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, State Key Lab Marine
251
    Geol, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Marine Geol, State
287  Key Lab Marine Geol, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Minist Educ, Key Lab Rd &
1067  Traff Engn, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Dept Rd & Airport Engn,
839  Minst Educ, Key Lab Rd & Traff Engn,
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Math Appl, Shanghai
527
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Inst Life Sci & Technol,
75
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aeronaut Astronaut &
381
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Inst Nano & Biopolymer
55   Mat, Sch Mat Sci & Engn, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Civil Engn, Shanghai
442
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Math, Shanghai
2895
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
3015
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
871
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Sch Mech Engn, Inst AMT,
891
    Shanghai 200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Minist Educ, Key Lab Rd &
69   Traff Engn, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
824  Control & Resources Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn,
1305
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
1050
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
    Control & Resource Reuse, Coll
5140
    Environm Sci & Engn, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Math, Shanghai
683
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
483
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Life Sci & Technol,
100
    Shanghai, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
959
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
944  Nano & Biopolymer Mat, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Mat Sci & Engn, Inst
856  Funct Polymer, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
43
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
357
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Math, Shanghai
360
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Marine
1009
    Geol, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
621
    Phys, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
540
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
26   Control & Resources Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Comp Sci & Technol,
682
    Shanghai 201804, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Disaster
425  Reduct Civil Engn, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Math, Shanghai
96
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
693
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Inst Life Sci & Technol,
1646
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
1404  Mech, Lab Solid Mech, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Disaster
127  Reduct Civil Engn, Shanghai, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Sch Software Engn,
142
    Shanghai 201804, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Civil Engn, Dept
1015  Geotech Engn, Shanghai 200092, Peoples
    R China
    Tongji Univ, Pohl Inst Solid State
162  Phys, Lab Waves & Microstruct Mat,
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
1732
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
895
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
959
    200092, Peoples R China


    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
564
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch  Life Sci & Technol,
1977
    Shanghai 200092,  Peoples R China
    Tongji Univ, Sch  Life Sci & Technol,
1479
    Shanghai 200092,  Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
237
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
207
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, State Key Lab Disaster
275  Reduct Civil Engn, Shanghai, Peoples R
    China

    Tongji Univ, Dept Bridge Engn,
195
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Coll Civil Engn, Shanghai
677
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Bridge Engn,
507
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Civil Engn, Shanghai
159
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Appl Math, Shanghai
111
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Dept  Appl Math, Shanghai
79
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Dept  Chem, Shanghai
1933
    200092, Peoples R  China
    Tongji Univ, Dept Chem, Shanghai
542
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Dept Math Appl, Shanghai
118
    200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
243
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Coll Mat Sci & Engn,
251
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Sch Aerosp Engn & Appl
S20
    Mech, Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
838  Control & Reclamat, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
1465  Control & Reclamat, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Environm Sci & Engn,
    Minist Educ China,Key Lab Yangtze
145  Aquat Environm, Pollut Control &
    Resource Reuse State key Lab Chi,
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Pollut
143  Control & Resources Reuse, Shanghai
    200092, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Environm Sci & Engn,
69
    Shanghai 200092, Peoples R China

    Tongji Univ, Inst Environm Sci & Engn,
191
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Disaster
441  Reduct Civil Engn, Dept Bridge Engn,
    Shanghai 200092, Peoples R China
    Tongji Univ, State Key Lab Disaster
231  Reduct Civil Engn, Shanghai 200092,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Dept Bridge Engn, State
59   Key Lab Disaster Reduct Civil Engn,
    Shanghai, Peoples R China
    Tongji Univ, Sch Elect & Informat
271
    Engn, Shanghai 201804, Peoples R China
    Tongji Univ, Coll Med, Dept
4232  Pathophysiol, Shanghai 200092, Peoples
    R China
    Tongji Univ, Shanghai Peoples Hosp 10,
417  Dept Gen Surg, Shanghai 200072,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Shanghai Peoples Hosp 10,
    Dept Gen Surg, Shanghai 200072,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Shanghai E Hosp, Med Res
455
    Ctr, Shanghai 200120, Peoples R China
    Shanghai Tongji Univ, Dept Gen Surg,
143  Shanghai 10th Peoples Hosp, Shanghai
    200072, Peoples R China
    Tongji Univ, Shanghai Pulm Hosp, Dept
33   Oncol, Shanghai 200092, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Sch Stomatol, Tongji
    Stomatol Hosp, Dept Oral &
243
    Maxillofacial Surg, Shanghai 200072,
    Peoples R China
    Tongji Univ, Tong Ji Hosp, Dept
1423  Radiol, Shanghai 200065, Peoples R
    China
    Tongji Hosp, Dept Cardiothorac Surg,
2283
    Wuhan 430030, Peoples R China
    Tongji Univ, Tongji Hosp, Dept
462  Cardiol, Shanghai 200065, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Tongji Hosp, Dept
1846  Neurosurg, Shanghai 200065, Peoples R
    China

    Tongji Univ, Tongji Hosp, Dept Radiol,
1256
    Shanghai 200065, Peoples R China
    Tongji Univ, Tongji Hosp, Dept
2063  Dermatol & Venerol, Shanghai 200065,
    Peoples R China

    Tongji Univ, Tongji Hosp, Shanghai,
203
    Peoples R China


    Tongji Univ, Tongji Hosp, Dept
311  Neurosurg, Shanghai 200065, Peoples R
    China
    Tongji Univ, Tongji Hosp, Dept
87   Endocrinol, Shanghai 200065, Peoples R
    China
   Tongji Hosp, Coll Med, Dept Surg,
309
   Wuhan 430030, Peoples R China


   Tongji Hosp, Dept Surg, Wuhan 430030,
347
   Peoples R China

   Tongji Univ, Tongji Hosp, Dept
551  Psychiat, Shanghai 200065, Peoples R
   China
   Tongji Univ, Tongji Hosp, Dept
53  Neurosurg, Shanghai 200065, Peoples R
   China
   Chinese Acad Sci, Tech Inst Phys &
429  Chem, Beijing Ctr Crystal Res & Dev,
   Beijing 100080, Peoples R China
an      作者         题名
       Gan, Lihua;    Preparation of
       Wang, Yudong;   TiO<sub>2</sub>/SiO<sub>2</sub>
06109747966  Hao, Zhixian;   aerogels by non-supercritical drying
       Xu, Zijie; Chen,  method and their photocatalytic
       Longwu       activity for degradation of pyridine


       Yang, Min; Zhou, Coupling analytical solution of piles
06109747392
       Hong-Bo     subjected to lateral soil movements       Wang, X.J.; Xia,
       S.Q.; Chen, L.; Nutrients removal from municipal
06099733985  Zhao, J.F.;   wastewater by chemical precipitation in
       Renault, N.J.; a moving bed biofilm reactor
       Chovelon, J.M.

       Ren, Jie; Zhu, Recent development of fabrication
06109747855  Jing; Ren, Tian- technology of biodegradable porous
       Bin       scaffold for tissue engineering

       Cheng, Wei; Xu,
               Study on control of brushless direct
06109747856  Guo-Qing; Wang,
               current motor for fuel cell cars
       Xiao-Dong


                 Analysis of air conditioning load
       He, Da-Si;
06109747857           prediction by modified seasonal
       Zhang, Xu
                 exponential smoothing model


       Zhang, Da-Lu;   Security model of mobile agent in e-
06109747858
       Lin, Chen     commerce


       Liu, Xue-Mei;   Research on rapid manufacturing
06109747859
       Li, Ai-Ping    networked service system

       Bai, Lian-Jun;
       Jiang, Shi-Qin; Complex dynamics in Lorenz system due
06109747860
       Xu, Jian; Yang, to time delayed feedbacks
       Fan
       Xu, Xue-Ying;
                Application of convolution-impulse
06109747861  Ge, Jian-Min;
                approach in linear phased array
       Liu, Zhen-Qing
       Geng, Zheng-
                Dehydration study of hydrated lanthanum
       Song; Zhang,
06109747862           chloride
       Lin; Xie, Jian-
                LaCl<sub>3</sub>&middot;7H<sub>2</sub>O
       Jun

       Tong, Xiao-Hua; Travel time estimation and simulation
06109751256
       Chen, Jian-Yang model based on taxi-based GPS and GIS


       He, Pin-Jing;
                Leaching of carbonated air pollution
       Zhang, Hua;
06129768412           control residues using compliance
       Shao, Li-Ming;
                leaching tests
       Lee, Duu-Jong
       Xiao,
       Jianzhuang; Sun, Seismic performance of frame structures
05479490212
       Yuedong;     with recycled aggregate concrete
       Falkner, H.
       Yang, Xiao-Nan;
       Jiang, Shao-Fei; Influence of the selection of wavelet
06109747307  Tang, He-Sheng; functions on structural damage
       Chen, Rong;   identification
       Wang, Yuan-Gong

                A quasi-continuum model for ultra-thin
       Nie, G.H.; Ye,  plate-type nano-materials and its
06119761796
       H.        application to bending of such plate
                structures


       Liu, Hai-Cheng; Study on calculation model for
06109747662  Wu, Zhi-Min;  temperature field of roller compacted
       Song, Yu-Pu   concrete lifts


               Structural relaxation and
       Lu, Wei; Yang,
               nanocrystallization of amorphous
06099735742  Lei; Yan, Biao;
               Finemet alloy investigated by positron
       Huang, Wen-Hai
               annihilation techniques
       Zhang, Guoxin;  Preparation, structural and optical
06099735744  Jia, Runping;  properties of AWO<sub>4</sub> (A = Ca,
       Wu, Qingsheng  Ba, Sr) nanofilms


                The complete strategic classification
       Jiang, Jifa;
06119762664          for a cooperation-competition model in
       Cheng, Zhixin
                the WWW market

                Reliability analysis of reinforced
       Zhang, Yu; Li,
06099732981          concrete beams strengthened with steel
       Si-Ming
                plates


       Tong, Xiao-Hua; GML based spatial object query model
06109747796
       Xu, Gu-Sheng  and XQuery based implementation in GIS


       Wang, Zi-Jun;
       Xu, Wei-Sheng; Delay model of network control systems
06129772982
       Wang, Zhong-Jie; based on network calculus
       Wu, Qi-Di

       Jian, X.G.; Shi, Tribological studies on ultra-fine
06129768316  L.D.; Chen, M.; diamond composite coatings deposited on
       Sun, F.H.    tungsten carbide


       Xu, Rui-Hua;   Study on train plans optimization for
06109747843
       Zou, Xiao-Lei  passenger traffic special line


       Ye, Yu-Ling; Ji, Research on freight scale on busy main
06109747844
       Ling; Sun, Yan railways


       Li, Shu-Ming;  Study on technology of retarding
06109747845  Cai, Xi-Mian;  reflective crackings of composite
       Xu, Zhi-Hong   pavement overlaid with asphalt concrete

               Comparison investigation on dynamic
       Zhu, Jian-Yue;
06109747846          responses of elevated low vibration
       Geng, Chuan-Zhi
               track under wheel load drop
       Jin, Wei; Zhao,
       Ya-Ping; Xu, Zu- Treatment of municipal wastewater using
06109747847
       Xin; Gao, Ting- combined bio-diatomaceous earth
       Yao
       Xue, Jun-Feng;
                Study on characteristics of refractory
       He, Pin-Jing;
06109747848          leachate with high NH<sub>3</sub>-N
       Shao, Li-Ming;
                concentration by electrolytic oxidation
       Li, Guo-Jian

       Yang, Jian; Wu, Treatment of refractory anthraquinone
06109747849  Yun-Tao; Xing, dyeing wastewater by micro-electrolysis
       Mei-Yan     and fenton oxidation process

       Zhang, Zhi-Hua;
                Hydrophobic silica aerogels prepared
       Ni, Xing-Yuan;
06109747850          with ambient pressure drying and its
       Shen, Jun; Yang,
                adsorption properties
       Miao-Xiang
               Rapid preparation for
       Zhang, Xian-Ru;
               kaolinite/dimethyl sulphoxide
06109747851  Fan, Dong-Hui;
               intercalated complex induced by
       Xu, Zheng
               microwave
       Wen, Ming;   Preparation of magnetic Co-Fe-Ce-B
06109747852  Zhong, Man-Fu; amorphous alloy nano-particles by
       Wu, Jie-Da   chemical alloying
               Crystallization kinetics of
       Zhu, Ji-Qian;
               20GaF<sub>3</sub>-15InF<sub>3</sub>-
       Li, Zhi-Guo;
06109747853          20CdF<sub>2</sub>- 15ZnF<sub>2</sub>-
       Tang, Gao; He,
               20PbF<sub>2</sub>-10SnF<sub>2</sub>
       Yun-Fen
               glass
       Yuan, Xue-Gang; Qualitative analysis of growth of micro-
06109747854  Zhang, Ruo-Jing; voids in incompressible hyperelastic
       Shi, Gui-Zhi   materials


       Shi, H.; Shi,  Research on potential cementitious
06109753124  J.; Wang, L.;  reactivity and immobilisation effect by
       Yuan, L.     Portland cement on MSW fly ash

       Ren, Tianbin;
                Preparation, characterization, and
       Yang, Jun;
                properties of poly(vinyl
06109742863  Huang, Yanxia;
                chloride)/organophilic-montmorillonite
       Ren, Jie; Liu,
                nanocomposites
       Yan
       Li, Li; Qiao,  Research on agent-based dynamic
06109747644  Fei; Xu, Xiao- scheduling approach for semiconductor
       Hong; Wu, Qi-Di wafer fabrication               Processing of sisal fiber reinforced
06109751436  Li, Yan
               composites by resin transfer molding


       Zhou, Nian-Qing; Groundwater waves in a coastal
06109748195  Tang, Yi-Qun;  fractured aquifer of the third phase
       Tang, He-Ping  Qinshan nuclear power engineering field
                Testing study on wind pressures on a
       Gu, Ming; Du,
06109747902          stayed cable model under different wind
       Xiaoqing
                angles
                Experimental research on ultrasonic
       Gao, G.F.; Zhao,
                lapping Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
06119761692  B.; Liu, C.S.;
                engineering ceramics using fixed
       Kong, Q.H.
                oilstones


       Tang, Shi-Dong; Study on soil classification with
06109747397  Su, Yu-Jie; Fu, material index I<sub>D</sub> by flat
       Zong      dilatometer test in Shanghai


       Zheng, Yong-Lai;
       Han, Wen-Xing; Study on longitudinal crack of shield
06109747402  Tong, Qi-Hua;  tunnel segment joint due to asymmetric
       Yang, Liu-Feng; settlement in soft soil
       Pan, Jie


       Ye, Wei-Min;   Microstructural changing
       Huang, Yu; Cui, characteristics of densely compacted
06109747405
       Yu-Jun; Tang, Yi-bentonite with suction under unconfined
       Qun; Delage, P. hydrating conditions
       Dai, Ying; Ji,  Re-evaluation of fragmentation test
06109742377  Xing; Ye, Lin;  based on the stress singularity of
       Mai, Yiu-Wing  interface end


       Yin, Jian; Li,
       Yi-Jin; Zhang, Experimental study on stress-strain
06119761596
       Xiong; Zhou, Shi-relationship of new-old concrete
       Qiong
       Li, Yunhui;
       Jiang, Haitao;
                Multichanneled filter based on a
       He, Li; Li,
06099737171          branchy defect in microstrip photonic
       Hongqiang;
                crystal
       Zhang, Yewen;
       Chen, Hong
       Ye, Ai-Jun;
               Multi-model approach for earthquake
       Zhang, Pei-Jun;
06109747835          resistance analysis of complicated
       Peng, Tian-Bo;
               bridges
       Fan, Li-Chu
       Peng, Shu-Quan;
               Calculation and sensitivity analysis of
       Fan, Ling;
06109747836          corrugated steel bridge and culvert
       Jiang, Cang-Ru;
               structure
       Zhou, Jian
       Shi, Wei-Xing;
                High-position seismic isolation of
       Sun, Huang-
06109747837          press center at Shanghai international
       Sheng; Li, Zhen-
                circuit
       Gang; Ding, Mei
       Zheng, Yong-Lai;
       Tong, Qi-Hua;  Research of methods on prediction of
06109747838
       Yang, Liu-Feng; settlement of embankment on soft soil
       Pan, Jie
                Centrifuge model experimental study on
       Ding, Chun-Lin;
                influence factors of deformation
06109747839  Zhou, Shun-Hua;
                stability for confined water foundation
       Zhang, Shi-De
                pit


                Measurement for submersed tunnel
06109747840  Li, Quan-Hai
                sections to be joined together
       Yang, Xiao-
               Traffic signal warrant study based on
       Guang; Pu, Wen-
06109747841          traffic conflict analysis for
       Jing; Long,
               uncontrolled intersections
       Liang
       Du, Yu-Chuan;  Finite element analysis model for
06109747842  Sun, Li-Jun;   sensitivity analysis of regional
       Huang, Shi-Jin  transportation pivots

       Song, Yong-Min; Progress in classroom acoustics
06109746786
       Sheng, Sheng-Wo research

                Complex generalized inverse function-
06109748259  Li, Chunjing   valued Pade approximants with
                orthogonal generating polynomials I


                Studies on transparent and solid proton
       Pu, Hongting;  conductors based on NH
06139788780
       Huang, Ping   <sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>
                doped poly(vinyl alcohol)


               Generalized coordinate for warping of
       Yu, A.M.; Yang,
06139788901          naturally curved and twisted beams with
       X.G.; Nie, G.H.
               general cross-sectional shapes


       Wang, Zhanshan;
       Wang, Hongchang;
       Zhu, Jingtao;
       Wang, Fengli;
       Gu, Zhongxiang;
       Chen, Lingyan; Broadband multilayer polarizers for the
06139793052
       Michette, Alan extreme ultraviolet
       G.; Keith
       Powell, A.;
       Pfauntsch,
       Slawka J.;
       Schafers, Franz
       Pan, Ning-Ning;
       Wang, Zhan-Shan;
                Image quality with Kirkpatrick-Baez
06169831002  Gu, Chun-Shi;
                microscope in hard X-ray
       Qin, Shu-Ji;
       Chen, Ling-Yan

       He, Pin-Jing;  Aging of air pollution control residues
       Cao, Qun-Ke;   from municipal solid waste incinerator:
06129775762
       Shao, Li-Ming;  Role of water content on metal
       Lee, Duu-Jong  carbonation
       Ren, Jie; Wang,
       Qin-Feng; Gu,
                Chain-linked lactic acid polymers by
06139785353  Shu-Ying; Zhang,
                benzene diisocyanate
       Nai-Wen; Ren,
       Tian-Bin
                Linearized differential quadrature
       Li, Chen; Wu,
06149802836          method for Navier-Stokes equations in
       Xiong-Hua
                the stream-function and vorticity form

       Jiang, Chang-
06159819765  Jun; Liu, Guan- Pumping lemma of Petri net language
       Jun

       Huang, Jicheng; Systemic design and construction
06159819789  Zhou, Xiang;  technology of stone matrix asphalt
       Huang, Peng   mixture

       Wu, Ya-Jun;
                Numerical analysis of freezing soil
06179840241  Yang, Min; Li,
                curtain of tunnel connected aisle
       Da-Yong

       Xu, Chao; Dong, Application of cement deep mixing
06179840243  Tian-Lin; Ye,  method in Lianyungang marine soft soil
       Guan-Bao    foundation

       Zhang, Hongfang; Preparation of barium strontium
06169830027  Yao, Xi; Zhang, titanate thick films by a modified sol-
       Liangying    gel route
       Zhai, Jiwei;
               Effect of orientation on the
       Yao, Xi; Xu,
06139782724          ferroelectric behavior of (Pb,Sr)TiO
       Zhengkui; Chen,
               <sub>3</sub> thin films
       Haydn
       Lou, Meng-Lin; Mode perturbation method for lateral
06149802765
       Hong, Ting-Ting vibration analysis of prestressed beams       Zhao, Lin; Ge, Monte Carlo simulation approaches to
06149802768  Yao-Jun; Xiang, first passage probability in bridge
       Hai-Fan     buffeting response

                Localized gap-edge fields of one-
       Jiang, Haitao;
                dimensional photonic crystals with an
06169823876  Chen, Hong; Zhu,
                &epsilon; -negative and a &mu; -
       Shiyao
                negative defect
       He, Pin-Jing;
       Xue, Jun-Feng; Dissolved organic matter (DOM) in
06139783530  Shao, Li-Ming; recycled leachate of bioreactor
       Li, Guo-Jian;  landfill
       Lee, Duu-Jong

       Yuan, Hongying;
       Chen, Yinguang; Improved bioproduction of short-chain
06139794198  Zhang, Huaxing; fatty acids (SCFAs) from excess sludge
       Jiang, Su; Zhou, under alkaline conditions
       Qi; Gu, Guowei

       Lian, Song-
       Liang; Lu, Hui-
06159819407  Ming; Yang, Wen- Program for rail irregularity analysis
       Zhong; Zong, De-
       Ming
       Ren, Li-Hui;  Approach of active steering of
06159819411  Zhou, Jin-Song; independently rotating wheelsets based
       Shen, Gang   on feedback of wheels rotation speed
                Microwave dielectric properties of
       Shihua, Ding;
                (Bi<sub>1-x</sub>R<sub>x</sub>)
06159808354  Xi, Yao; Yu,
                NbO<sub>4</sub> ceramics (R =
       Mao; Puling, Liu
                Ce,Nd,Dy,Er)
       Wang, Shi-Min;
                Influence of heterogeneity on
       Zhu, He-Hua;
06159819340          macroscopical crack form of the brittle
       Feng, Xia-Ting;
                rock
       Zhou, Hui
       Zhou, Shun-Hua;
       Zhuang, Li;   Analysis of ground surface settlement
06159819398  Wang, Bing-Long; induced by water loss in the drilling
       Lei, Zhen-Yu;  phase of pipe roof construction
       Xu, Kai


                Studies on poly(hydroxymethyl-p-
       Pu, Hong-Ting;
06159819679          xylylene-co-p-xylylene) prepared by CVD
       Sun, Xia-Rong
                polymerization       Wang, Z.S.;
       Wang, H.C.; Zhu,
       J.T.; Wang,
       F.L.; Gu, Z.X.;
                Broad angular multilayer analyzer for
06139781454  Chen, L.Y.;
                soft X-rays
       Michette, A.G.;
       Powell, A.K.;
       Pfauntsch, S.J.;
       Schafers, F.


       Zhu, He-Hua;
       Zhang, Chen-   Dynamic displacement back analysis and
06169831038  Ming; Wang, Jian-prediction of Longshan two-arcade twin
       Xiu; Ding, Wen- tunnel
       Qi

       Yang, Zhe;
                Simulation of service supply chain
06169830916  Zhang, Da-Lu;
                formation based on mobile agent
       Xu, Jian


       Ge, H.; Xu, J.; Decision support for tendon tissue
06129769974
       Zhou, X.    engineering

       Wang, An-Lin;
       Si, Kui-Mao; Du, Simulation of coupling problem of
06159819321  Nian-Ci; He,   initiative control of suspension in
       Shao-Hua; Xu,  articulated vehicle
       Gang
               Analysis of boundary conditions on
       Xu, Zuxin; Yin,
06159819790          hydrodynamic and water quality
       Hailong
               simulation for the Huangpu River


       Zhang, Fang; Xu,
                Analysis of ecological footprint and
       Weifeng; Li,
06159819791          ecological carrying capacity of
       Guangming; Zhao,
                Shanghai in 2003
       Xiuhua

       Huang, Juwen;
       Liu, Pu; Li,  New field test methods on synthetic
06159819792
       Guangming; Wei, drainage system of city expressway
       Heping

                Effects of hybrid fiber on high
       Ju, Liyan;
06159819793          performance concrete properties under
       Zhang, Xiong
                high temperature

       Shi, Huisheng;
               Research of chloride ion diffusivity in
       Shi, Tao; Chen,
06159819794          reactive powder concrete with blast-
       Baochun; Yao,
               furnace slag
       Yumei
       Ren, Jie; Yu,
                Preparation and characterization of
       Xiao; Ren,
06159819795          Curmofur/PLA-PEG microspheres and the
       Tianbin; Yuan,
                effects on the entrapment efficiency
       Hua
       Tang, Renjian;  Structure of the carbides in 12Cr1MoV
       Lu, Wei; Yin,  low-alloy heat-resistant steel after
06159819796
       Junlin; Yan,   long-term service at elevated
       Biao       temperature

                Testing study on wind pressure
       Gu, Ming; Du,
06129772600          distributions of stayed cables with an
       Xiao-Qing
                artificial rivulet       Gu, M.; Xie,  Along-wind dynamic interference effects
06149797966
       Z.N.; Huang, P. of tall buildings
                Stress response analysis of asphalt
       Hu, Xiaodi; Sun,
06159819788          pavement under measured tire ground
       Lijun
                pressure of heavy vehicle
       Chen, Jinghua;
                Research on rheological property of
       Fan, Donghui;
06159819797           hyaluronic acid derivative cross-linked
       Xu, Zheng; Gu,
                by polyethylene glycol
       Qisheng

       Zhang, Feng;
06159819798           Scheduling with rejection
       Tang, Guochun


       Guo, Xiuqing;   Research on life cycle dimension of CIM
06159819799
       Yan, Juanwei   architecture


       Ge, Wancheng;   Real-time position control system for
06159819800
       Anton, Pirko   test stand using Matlab/Simulink R14

       Zhang, Weiwei;
       Zheng, Bailin;  Electronic package warpage simulated
06159819801
       Zhang, Shiyuan;  with numerical method
       He, Pengfei
       Li, Yuan-Qi;   Estimation of equivalent static wind
06149802757  Yukio, Tamura;  load distribution for single-layer
       Shen, Zu-Yan   reticulated shells
       Shen, Zuyan;
               Accurate form-finding method for cable
06159819776  Tang, Rongwei;
               dome based on catenary element
       Zhao, Xianzhong


       Zhou, Yagang;   Complex modal analysis of a taut cable
06159819777
       Sun, Limin    with three-element Maxwell damper


       Xiao,
       Jianzhuang; Li, Study on bond-slip between recycled
06159819778
       Pisheng; Qin,  concrete and rebars
       Wei
       Sun, Jianyuan;  Experimental study on the tension and
06159819779  Li, Guoping;   moment capacities of the prestressed
       Fan, Lichu    steel reinforced concrete beams
                 Application of the proper orthogonal
       Li, Yuanqi;    decomposition method to wind field
06159819780
       Shen, Zuyan    reconstruction of models with curved
                 surfaces
       Pang, Jiabin;
                Comparison and application of two
       Song, Lili; Lin,
06159819781          methods for analyzing the turbulence
       Zhixing; Zhi,
                characteristics of wind
       Shiqun


       Dai, Ying; Ji,
                 Specimen design for IFSS measurement in
06169830057  Xing; Ye, Lin;
                 fiber pullout test
       Mai, Yiu-Wing       Dai, Ying; Ji,
06169830058  Xing; Ye, Lin;   The reliability of fragmentation test
       Mai, Yiu-Wing       Li, Yan; Mai,   Fracture properties and characteristics
06169830060  Yiu-Wing; Ye,   of sisal textile reinforced epoxy
       Lin        composites

       Xu, Lian-Min;
       Zhu, He-Hua;  Numerical simulation of shear band in
06159819197
       Nakai, Teruo;  overconsolidated clay
       Nishimura, Tomo
       Zhai, Jiwei; Hu,  Preparation and tunability properties
       Dan; Yao, Xi;   of Ba(Zr<sub>x</sub> Ti<sub>1-
06159808336
       Xu, Zhengkui;   x</sub>)O<sub>3</sub> thin films grown
       Chen, Haydn    by a sol-gel process

       Cai, Laibing;
                 Bearing capacity of hand-dug piles
06159819782  Li, Yongsheng;
                 embedded on granite residual clay
       Shi, Feng


       Deng, Liying;   Change from P-A trip table to O-D trip
06159819783
       Liu, Canqi     table
                Signal priority operation for bus rapid
06159819784  Chen, Guangqin
                transit vehicle at the intersection


       Tong, Xiaohua; Travel time estimation simulation
06159819785  Chen, Jianyang; analysis based on taxi-based GPS and
       Wu, Shuqin   GIS

                Optimization of AK16 gradation about
       Lu, Zhenglan;
06159819786          surface based on comprehensive pavement
       Sun, Xijin
                performance
       Wang, You-Zhen;
       Zhang, Ye-Wen;
       He, Li; Liu, Fu- Discussion on coupling mechanism of
06159819230
       Qiang; Li, Hong- asymmetric CRLH/RH TL coupler
       Qiang; Chen,
       Hong

       Yan, Biao; Li,  New Mg alloy composite reinforced with
06169830615
       Gang       NiTi long fiber and its preparation

       Chu, Maoquan;
       Zhou, Lihui;
       Song, Xin; Pan, Incorporating quantum dots into polymer
06159820705  Min; Zhang,   microspheres via a spray-drying and
       Lihui; Sun, Ye; thermal-denaturizing approach
       Zhu, Jian; Ding,
       Zuquan
       Yang, Xiao-Hong;
       Wu, Qing-Sheng; Synthesis and optical properties of the
06139790386
       Ding, Ya-Ping; semiconductor lead sulfide nanobelts
       Liu, Jin-Ku


                On the effect of varying stiffness
                under the switch rail on the wheel-rail
06139794031  Zhu, J.Y.
                dynamic characteristics of a high-speed
                turnout
       Zhang, Wei; Lin, Analysis on stability of dynamic supply
06159819749
       Jie       chain       Zhang, Li; Wu,  A note on the cover degeneracy of
06169822619
       Baoyindureng   graphs


       Xu, Qiang; Peng,
                Numerical method of phase-change field
       Gong-Sheng; Li,
05519604862          of temperature coupled with moisture,
       Nan-Sheng; Liu,
                stress in frozen soil
       Zhuo


       Luo, Yong-Feng; New design formulas of anchor cup used
05519604863
       He, De-Yan   in high strength cable structures


               Formulation and verification of three-
       Luo, Xing-Long;
05519604864          node planar beam-column element
       Deng, Chang-Gen
               subjected to variable axial forces


       Yang, Su-Zhe;   Parametric oscillation of super long
05519604865
       Chen, Ai-Rong   stay cables       Liu, Xiaolin;   Highly enhanced photoluminescence and X-
       Liu, Bingjie;   ray excited luminescence of Li doped
05529611694
       Gu, Mu; Xiao,   Gd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>:Eu<sup>3+</
       Lihong; Xu, Xin  sup> thin films

                On statistical characteristics of the
       Xiao, J.; Li,
06039654522           compressive strength of recycled
       J.; Zhang, Ch.
                aggregate concrete
       Sang, Tian;
       Wang, Zhanshan;
               Resonant excitation analysis of sub-
05529621599  Wang, Li; Wu,
               wavelength dielectric grating
       Yonggang; Chen,
       Lingyan
       Ding, Wen-Qi;
       Wang, Xiao-Xing; Optimal analysis of construction
06049663774  Li, Zhi-Gang;  schemes for shallow large span Longshan
       Wang, Jian-Xiu; twin tunnel
       Chu, Xu-Dong


       Han, Chuan-Feng; Comprehensive evaluation of large
06049663836
       Chen, Jian-Ye  infrastructure project plan with ANP

       Gao, Hongtao;
               A novel approach of initial vectors
       Li, Tonghua;
06029642134          construction in iterative target
       Chen, Kai; Lin,
               transformation factor analysis
       Shufang


       Wu, Ya-Jun; Li,
               Numerical simulation of tunnel with
05529617606  Da-Yong; Yang,
               freezing method construction
       Min


       Wang, Yu; Ma,
                A computer aided tool selection system
       Hao-Jun; Gao,
                for 3D die/mould-cavity NC machining
06029629804  Chong-Hui; Xu,
                using both a heuristic and analytical
       He-Guo; Zhou,
                approach
       Xiong-Hui
       Pan, Y.; Perton, Acoustic waves generated by a laser
06049659949  M.; Audoin, B.; point pulse in a transversely isotropic
       Rossignol, C.  cylinder

                Comparison between wind and earthquake
       Hong, Xiao-Jian; loadings on tall buildings in Shanghai
05519607713
       Gu, Ming     in accordance with building structure
                codes

       Pu, Qi; Huang,
                Statistical model for delay of
05519604866  Qi-Chao; Yang,
                intersection
       Pei-Kun

       Wang, Hao; Peng, Evaluation method for coordination
05519604867  Guo-Xiong; Yang, control based on analysis of
       Xiao-Guang    fluctuation of arrival flow
       Gan, Hong-Cheng; Application of human factors
05519604868
       Sun, Li-Jun   engineering to ATMS design


                Relationship between international
       Zhou, Xiao-Qing;
05519604869          roughness index and velocity of quarter
       Sun, Li-Jun
                car


                Landslide hazard probability analysis
       Yang, Yuan-Yuan;
05529617522          for Sichuan province using landslide
       Huang, Hong-Wei
                inventory


       Zhu, He-Hua;
       Yan, Zhi-Guo;
               Analysis of construction risks for pipe-
05529617556  Li, Xiang-Yang;
               roofing tunnel in saturated soft soil
       Liu, Xue-Zeng;
       Shen, Gui-Ping


       Li, Xiang-Fan;
                Application of compound soil-nailed
05529617384  Yin, Ji; Guan,
                wall to foundation pit in soft soil
       Fei       Yin, Ji; Yang,  Global safety factor of compound soil-
05529617385  Lin-De; Guan,  nailed wall determined by strength
       Fei       reduction method
       Cui, Yu-Jun; Ye, Modeling of thermo-mechanical volume
05529617388
       Wei-Min     change behavior of saturated clays       Zhi, Qing;    Scheduling algorithm suitable for
06039650142
       Jiang, Chang-Jun heterogeneous computing environment
                Global convergence of shortest-residual
       Xia, L.I.; Chen,
06039643940          family of conjugate gradient methods
       Xiongda
                without line search


06039646703  Sun, J.T.    Impulsive control of Lur'e systems


               Study on periodical variation of mixed
       Liu, Hua-Bo;
               liquor suspended solids and its
05519604870  Yang, Hai-Zhen;
               mathematical modeling in modified
       Gu, Guo-Wei
               sequencing batch reactor


       Huang, Ju-Wen;
               Measuring sewage turbidity with fiber
05519604871  Li, Guang-Ming;
               reflective-type sensors
       Wei, He-Ping

       Wang, Guo-Qing;
       Yao, Lan-Fang;
05519604872          Parylene used for moisture-proof films
       Shen, Jun; Wu,
       Guang-Ming
                Exact solutions of displacement and
       Yang, Chang-Jin; electric potential boundary value
05519604873
       Li, Yao-Chen   problems for piezoelectric hollow
                cylinders

               An unusual way to luminescent terbium
       Wang, Qianming; molecular-level hybrid materials:
05519601482
       Yan, Bing    Modified methyl benzoic acid covalently
               bonded with silica as a bridge


                Effective width of a concrete slab in
       Chen, Shiming;
06049661163          steel-concrete composite beams
       Zhang, Zhibin
                prestressed with external tendons

               Field dependence of the dielectric
       Zonglin, Yan;
               constant in annealed (001)-oriented
       Xi, Yao;
05519608912          Pb(Mg<sub>1/3</sub>Nb<sub>2/3</sub>)O<s
       Liangying,
               ub>3</sub>-PbTiO<sub>3</sub> single
       Zhang; Hui, Yan
               crystals
       Wu, Xiao-Jiang;
                Discussion on optimization of allowable
       Liu, Guo-Bin;
05529617527          crack width for diaphragm wall of metro
       Lu, Li-Shun; Li,
                station
       Zhi-Gao


       Cheng, Jin; Cai,
                Probabilistic shear-lag analysis of
06019626406  C.S.; Xiao, Ru-
                structures using systematic RSM
       Cheng       Zhu, He-Hua; Wu, 2D and 2.5D modeling of strata based on
06049663778
       Jiang-Bin    delaunay triangulation       Wang, Fengli;
       Wang, Zhanshan;
       Wang, Hongchang;
       Wu, Wenjuan;   C/W multilayer growth and its optical
06029637376
       Zhang, Zhong;  properties
       Zhang, Shumin;
       Qin, Shuji;
       Chen, Lingyan


       Yu, Guo-Fei;
       Kong, De-Wen;  Vehicle steering stability researched
06029637173
       Ma, Shi-Ze; Wu, by redeveloped module of ADAMS/CAR
       Guang-Qiang


       Chen, Rong;
               Analysis on impact responses of
       Zheng, Hai-Tao;
06029637627          unrestrained planar frame structure (I)
       Xue, Song-Tao;
               - Formula derivation
       Tang, He-Sheng

       Chen, Rong;
               Analysis on impact responses of
       Zheng, Hai-Tao;
06029637628          unrestrained planar frame structure
       Xue, Song-Tao;
               (II) - Numerical example analysis
       Tang, He-Sheng
       Liu, Li-Fang;
               Effects of fiber kinds and factors on
05519604874  Wang, Pei-Ming;
               anti-permeability of cement mortar
       Yang, Xiao-Jie

       Pang, Jin-Tao;
       Zhou, Nai;   Influence of content of zinc and iron
05519604875
       Huang, Wen-Hai; on properties of Mn-Zn ferrite powder
       Zhou, He-Ting
               Optimized torque distribution control
       Yu, Zhuo-Ping;
               to achieve higher fuel economy of 4WD
05519604876  Zhang, Li-Jun;
               electric vehicle with four in-wheel
       Xiong, Lu
               motors
       Gao, Yu-Zhu;    Electrical properties of melt-epitaxy-
       Gong, Xiu-Ying;  grown
06029637697  Liang, Jun-Wu;   InAs<sub>0.04</sub>Sb<sub>0.96</sub>
       Gui, Yong-Sheng;  layers with cutoff wavelength of 12
       Tomuo, Yamaguchi  &mu;m


       Chen, Airong;   On the mechanism of vertical stabilizer
06049660830  Zhou, Zhiyong;   plates for improving aerodynamic
       Xiang, Haifan   stability of bridges

       Zhang, Dongke;
       Liu, Fuqiang;
                Experimental investigation of a power
       Zhang, Yewen;
05529612887          divider based on microstrip and
       He, Li; Li,
                metamaterials with L-C lumped-elements
       Hongqiang; Chen,
       Hong


       Gao, Yan-Bin;  Effect of strain rate on undrained
05529617593
       Wang, Zhong-Wei shear strength of clays       Sun, Tong-Li;
               Measurement and analysis of soil
       Zhang, Qing-He;
05529617623          disturbance characteristics induced by
       Hu, Xiang-Dong;
               double-o-tube shield construction
       Zhu, Ji-Wen
                Modelling and classification of tubular
       Wang, Wei; Ghen,
06049660903          joint rigidity and its effect on the
       Yiyi
                global response of CHS lattice girders

       Xu, Chao; Zhou,
       Bin; Wu, Guang-
       Ming; Xu, Xiang;
                Preparation and molding of ultralow-
06029637725  Xie, De-Bin; Xu,
                density silica aerogels
       Zhan; Wang, Xiao-
       Li; Wu, Yue-Hua;
       Shen, Jun

       Zhang, Zhou-Yun;
                Uniform cooling system of motor and its
05519604878  Xu, Guo-Qing;
                controller used in electric vehicles
       Shen, Xiang-Lin

       Huang, Bo-Shi;
               Optical motion capture system with
05519604879  Chen, Fu-Min;
               improved algorithms
       Zhang, Jin-Jian

       Zheng-xiang,
       Shen; Pei-ming,
                Autocollimating testing of convex conic
05519606145  Hao; Wen-cai,
                aspheric surface
       Zhao; Ke-xin,
       L.I.; Peng, Wang


       Zhou, Jian; Qu,
                Modeling study on explosive compaction
05529617537  Jun-Tong; Li, Yi-
                of saturated sand
       Wen       Yu, Xing-Fu;
       Zhou, Hong-Wu;  Analysis of the three treatments for
05529617567
       Zhang, Li; Li,  failures of a high-steep highway slope
       Jun-Wen


       Li, Jun-Wei; Li,
                Elastoplastic finite element simulation
       Yong-Gang;
05529617569          analysis of the whole processes during
       Huang, Hong-Wei;
                culvert construction
       Sun, Jian-Sheng
                Contribution of cell-surface components
       Wang, L.; Li,
06049657836          to Cu<sup>2+</sup> adsorption by
       F.T.; Zhou, Q.
                Pseudomonas putida 5-x


       Qi, Tong-Fei;
       Wu, Yong-Gang;
       Wang, Yong;
               Preparation of ultra-thin freestanding
       Zhang, Li; Lin,
05519605104          polyimide films with sequential
       Xiao-Yan; Tian,
               evaporation technique
       Guo-Xun; Jiao,
       Hong-Fei; Chen,
       Ling-Yan

       Guo, Ji-Ming;  On the spectral radius of trees with
06019623391
       Shao, Jia-Yu   fixed diameter

                Synthesis of two luminescent
       Song, Yi-Shan; coordination polymers based on self-
06039651958  Yan, Bing; Chen, assembly of Zn(II) with polycarboxylic
       Zhen-Xia     acids ligands and heteroaromatic N-
                donor
                Fatigue behavior and cumulative damage
       Zhu, Jin-Song;
                rule of concrete under cyclic
06029637158  Gao, Chang-E;
                compression with constant confined
       Song, Yu-Pu
                stress

       Li, Zhi-Yi; Gao,
                Analysis of multi-row of piles as
       Guang-Yun; Qiu,
05529617401          barriers for isolating vibration in far
       Chang; Yang,
                field
       Xian-Jian

       Liu, Lu; Wu,
                Morphologies of barium chromate
       Qingsheng; Ding,
06049660932          controlled by carriers in an emulsion
       Yaping; Liu,
                liquid membrane system
       Huajie
                An ecological assessment of the
       Renping, Wang;
06039648609          vernacular architecture and of its
       Zhenyu, Cai
                embodied energy in Yunnan, China
       Jia, Jian-Hua;  Adaptive predistortion radio frequency
05519604880
       Liu, Yang    power amplifier linearization


                Study on electronic government
       Zhang, Jian; Hu,
05519604881          cooperation work model based on
       Ke-Jin
                cooperative unit


       Zhang, Wei-Shan;
05519604882          Program state monitoring system
       Peng, Chuan-Ning


               Simulating analysis of recovering
       Zhang, Xing-Fu;
05519604883          geopotential model with satellite-to-
       Shen, Yun-Zhong
               satellite tracking data


       Chen, Jun-Ping; Data processing of IGS stations in
05519604884
       Wang, Jie-Xian china and study of crust movement


       Wu, Xiao-Jian;
               Research on hydro-percussion seabed
05519604885  Rong, Yao; Yin,
               sampler
       Kun
       Ma, Bin; Wang,
       Zhanshan; Wang,
       Hongchang; Wang,
                Design and fabrication the polarizing
       Fengli; Wu,
06019622135          elements of reflection multilayer film
       Wenjuan; Zhang,
                in water window wave band
       Zhong; Qin,
       Shuji; Chen,
       Lingyan
       Shuan-Fa, Chen;
                Thermal stress influence factors of
       Mu-Lian, Zheng;
06039644189          asphalt overlay on cement concrete
       Bin, Yang; Bing-
                pavement cracking slab
       Gang, Wang

               Static parameter identification of
       Tan, Dong-Lian;
06039644195          bridge structure based on Levenberg-
       Xiao, Ru-Cheng
               Marquardt algorithm
                Arch-supported reticulated shell
       Li, Yuan-Qi;
06039649509          structures and their static mechanical
       Shen, Zu-Yan
                behaviour
       Mao, Dongxing;  Statistical validation and criterion
06069686635  Yu, Wuzhou;   for paired comparison data in sound
       Wang, Zuomin   quality evaluation
       Mao, Dongxing;
       Gao, Yali; Yu,  Grouped pair-wise comparison for
06069686641
       Wuzhou; Wang,  subjective sound quality evaluation
       Zuomin
                Damaging constitutive law of reinforced
       Song, Wei; Yuan,
06069686761          concrete specimens under monotonic
       Yong
                uniaxial tensile load

       Xiao,      Residual compressive behaviour of pre-
06089713635  Jianzhuang; Xie, heated high-performance concrete with
       Meng; Zhang, Ch. blast-furnace-slag

                Monitor-based evaluation of pollutant
       Liu, Y.; Che,
06059671643          load from urban stormwater runoff in
       Wu; Li, J.
                Beijing
                On residual strength of high-
       Xiao,
                performance concrete with and without
06089713638  Jianzhuang;
                polypropylene fibres at elevated
       Falkner, H.
                temperatures
       Jiang, Zhengwu; Internal relative humidity distribution
06049663517  Sun, Zhenping; in high-performance cement paste due to
       Wang, Peiming  moisture diffusion and self-desiccation

                Simplified calculational method of
       Yuan, Wan-Cheng;
06069686648          floating frequency for cable-stayed
       Yan, Dong
                bridges

       Jin, Hui; Zhou,
               Fatigue reliability analysis of welding
06069686649  Qi-Cai; Zhang,
               structure system
       Qi-Lin
       Yin, Yong-Wei;
               Theoretical and experimental studies on
       Zhang, Qi-Lin;
06069686650          load-bearing capacity of point-
       Wang, Dan;
               supported mid-hollow glass
       Huang, Qing-Wen
                Experimental and numerical studies on
       Wu, Yun; Peng,
                seismic behaviors of steel frames with
06069686651  Shao-Min; Zhang,
                top-seat and double web angel
       Qi-Lin
                connections

       Hu, Xiao-Di;   Measuring tire ground pressure
06069686652
       Sun, Li-Jun   distribution of heavy vehicle


                Lifecycle safety management system
       Yu, Zhuo-Min;
06089715335          centered on reliabilities for
       Zhao, Hong-Lun
                locomotive and car structures

       Feng, Hui; Lin, Design of adaptive sigma-delta A/D
06099732969
       Zhenghui    converter
       Zhang, Qiao-Li;
       Gao, Nai-Yun;  Dsorption and removal of cadmium (II)
06049663609  Xu, Bin; Le, Lin-from aqueous solution by modified coal-
       Sheng; Yuan,   based activated carbon
       Yuan
                In situ sol-gel composition of
                multicomponent hybrid precursor to
       Huang, Honghua; hexagon-like
06059671514
       Yan, Bing    Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>:Tb<sup>3+
                </sup> microcrystalline phosphors with
                different silicate sources
                Matrix induced synthesis of
       Yan, B.; Xiao, LaNbO<sub>4</sub>:Tb<sup>3+</sup>
06069684079
       X.Z.       phosphors by in situ composing hybrid
                precursors

                Effect of NaCl on the degree of
06049663904  Yang, Quanbing
                saturation in concrete

       He, Chuanglong;
       Huang,
       Zhengming; Han, Recent development of the
06049663961  Xiaojian; Liu, nanocomposites prepared by coaxial jet
       Ling; Hu,    technology
       Yingying; Zhang,
       Yanzhong
       Guan, Jihong;
06069682799           Online text classification
       Zhou, Shuigeng

               Sol-gel synthesis of
               Y<sub>x</sub>Gd<sub>2-
       Huang, Honghua; x</sub>SiO<sub>5</sub>:Eu <sup>3+</sup>
06069683358
       Yan, Bing    phosphors derived from the in situ
               assembly of multicomponent hybrid
               precursors

                Facile synthesis and optimization of
       Li, Xin-Gui; Lu,
                conductive copolymer nanoparticles and
06079696724  Qiu-Feng; Huang,
                nanocomposite films from aniline with
       Mei-Rong
                sulfodiphenylamine                A study of residual strength of sisal
06089710072  Li, Yan
                textile reinforced vinyl ester


       Dong, Yao-Qing;
                Simulating study of injection
       Wang, Zhi-Hua;
                characteristics of diesel fuel
06069686618  Gu, Meng-Jun;
                injection system with single- and two-
       Weng, Li-Ke;
                spring injectors
       Zhao, Yu

                Research on wheelpath lateral
       Liu, Li-Ping;
06069686653           distribution for freeway asphalt
       Sun, Li-Jun
                pavements


       Zheng, Li-Li;  Fuzzy forecast of incident delay on
06069686654
       Peng, Guo-Xiong freeways


       Zheng, Bailin;
       Zhang, Shiyuan; Experiments and analyses for carbon
06049663989  He, Pengfei; Ju, fiber reinforced composite multi-joints
       Jianguo; Sun,  of the satellite antenna truss
       Yurong
                Molecular-based smart hybrid material
       Zhao, Li-Min;  through in situ sol-gel process:
06059678424
       Yan, Bing    Artificial assembly of terbium with
                modified bridge ligand and luminescence

                Designing of track comprehensive
       Zhou, Yu; Xu, Yu-
06069686655          maintenance plan model based on genetic
       De
                algorithms


       Wu, De-Hua;   Quantity evaluation model of line
06069686656
       Fang, Shou-En  design quality of freeway

       He, Pin-Jing;
                Priority of acid volatile sulfide
       Xiao, Zheng;
06069686658          binding to heavy metals in municipal
       Shao, Li-Ming;
                solid waste landfill
       Qin, Zhen-Jun

       Pan, Lu-Ting;  Characteristics of organic substances
06069686659  Gu, Guo-Wei;   in municipal wastewater with oxidation-
       Zhao, Jian-Fu  flocculation treatment technique


       Huang, Man-Hong; Application of several bioassays on
06069686660  Li, Yong-Mei;  evaluating toxicity of municipal
       Gu, Guo-Wei   wastewater

       He-Ting, L.I.;
       Jiang, Zhi-Qin;
       Zheng, Juan;  A novel 1,8-naphthalimide probe:
06089720461  Wang, Xin; Pan, Synthesis and interactions with nucleic
       Yang; Wang,   acid and its precursor
       Feng; Shu-Qin,
       Y.U.


               Avoiding propionic acid accumulation in
       Wang, L.; Zhou,
06059668267          the anaerobic process for biohydrogen
       Q.; Li, F.T.
               production
       Fan, Dong-Hui;
                 Studies of chitosan coatings
       Xu, Zheng; Ji,
06069686661           chemisorbed on silicone rubber via
       Sheng-Chao;
                 silane reactions
       Shen, Xi
       Xu, Bao-Fu; Zhu,
                Wireless monitor system of cable
06069686662  Xing-Yuan; Xu,
                tension
       Ming-Qian


       Xie, Nan; Li, Ai-Reconfigurable manufacturing system and
06069686663
       Ping; Xu, Li-Yun their key techniques

                 Studies of kinetic processes of
       Li, Wei; Zhao,
                 complicated reaction by non-linear
06069686664  Guo-Hua; Zhu,
                 least squares fitting-high performance
       Zhong-Liang
                 liquid chromatography
       Zhang, Hongfang; Barium strontium titanate ceramics and
06049663893  Yao, Xi; Zhang, thick-film preparation by low-
       Liangying    temperature sintering

       Yang, Xiuchun;
       Du, Tianlun;
                In situ synthesis of silver
       Hofmeister,
06049663895          nanoparticles in soda-lime silicate
       Herbert; Dubiel,
                glass by ion-exchange method
       Manferd; Huang,
       Wenhai

       Shi, Yi-Min;    New form of geodetic coordinate system
06069686665  Zhu, Zi-Yang;   taking two length quantity as
       Fan, Ye-Ming    coordinate parameters

                 Linear programming model for supplier
       You, Jian-Xin;
06069686667           selection based on series manufacturing
       Liu, Yan-Qing
                 process

       Zhao, Jian-Fu;
       Chen, Ling; Lu, Catalytic wet air oxidation for the
06049654709
       Yi-Cheng; Tang, treatment of emulsifying wastewater
       Wen-Wei


                 Optimization of Suzhou Creek
06059671630  Xu, Z.; Liao, Z.
                 Rehabilitation Project Stage I
               Nanocrystalline
       Lu, Wei; Yang,
               Fe<sub>84</sub>Nb<sub>7</sub>B<sub>9</s
       Lei; Yan, Biao;
06089719665          ub> alloys prepared by mechanical
       Huang, Wen-Hai;
               alloying and ultra-high-pressure
       Lu, Bin
               consolidation


               Extreme value distribution and
       Chen, Jianbing;
06069679143          reliability of nonlinear stochastic
       Li, Jie
               structures


       Shi, Can-Bin;  Case-handling-based workflow management
06069686668
       Lu, Yong    of construction projects


       Zhang, Jin-Hui;
06069686669  Liu, Zhong-Ying; Shell-core structure model
       Yang, Mei-Hua

       Wang, Zhi-Gang; Dynamic modeling and response analysis
06079701505  Feng, Qi; Wang, to impact of elastic floating raft
       Yu       system
               Fluorescent enhancement effect in
               heterometallic terbium-lanthanum hybrid
       Zhao, Li-Min;
06089714336          molecular materials obtained by
       Yan, Bing
               functional bridge grafting to silica
               network

       Jiang, Feng;
               Method of evaluating the vulnerability
06079701501  Feng, Qi; Wang,
               of naval vessel to shock loadings
       Yu


       Zhang, Zhi-Hua;
       Ni, Xing-Yuan;
       Chen, Shi-Wen; Ambient pressure preparation, surface
06079701465  Zhou, Bin; Shen, structure and adsorption properties of
       Jun; Wu, Guang- silica aerogels
       Ming; Wang, Xiao-
       Li; Wu, Yue-Hua
       Xiao, Yi-Qun;
                 Spectroscopic ellipsometry
       Shen, Jun; Zhou,
                 characterization of optical properties
06079701466  Bin; Wu, Guang-
                 for sol-gel derived SiO<sub>2</sub>
       Ming; Xu, Chao;
                 film
       Xue, Hui
       Yang, Fan; Shen,
       Jun; Zhou, Bin;
       Wu, Guang-Ming; Effect of UV-irradiation on sol-gel
06079701467
       Luo, Ai-Yun;   optical films
       Sun, Qi;
       Mugnier, J.

               An error recoverable structure based on
06059674405  Jiang, Jian-Hui complementary logic and alternating-
               retry
                In situ sol-gel composition of
                inorganic/organic polymeric hybrid
                precursors to synthesize red-
       Yan, Bing; Zhou,
06069683988          luminescent
       Kun
                CaTiO<sub>3</sub>:Pr<sup>3+</sup> and
                CaTi<sub>0.5</sub>Zr<sub>0.5</sub>O<sub
                >3</sub>:Pr<sup>3+</sup> phosphors

       Sun, Zechang;
                 Power balance strategy of powertrain in
06079701583  Wei, Xuezhe;
                 fuel cell vehicle
       Zhong, Zaimin       Qin, Yafei;    Structural design of Samoa Aquatic
06079704557
       Zhang, Qilin    Center


                Microwave irradiation method for the
       Chu, Maoquan;  synthesis of water-soluble CdSe
06089712802  Shen, Xiaoyan;  nanoparticles with narrow
       Liu, Guojie   photoluminescent emission in aqueous
                solution
       Yu, Jing; Zhou, Structural study by IR spectra and
       Nai; Huang, Wen- properties investigation of dysprosium
06089715512
       Chan; Wang, De- lithium borate glasses intended for in
       Ping       vivo radiation synovectomy
       Zhao, Guo-Hua;
       Li, Ming-Fang;
                Molecular mechanism of interaction and
       Li, Hong-Xu; Hu,
06089720477          electron transfer between dihydric
       Zhong-Hua; Cao,
                phenols and L-cysteine
       Tong-Cheng;
       Huang, Min
       Hu, Keqiang;   A moving mode-III crack in a
06079701444
       Zhong, Zheng   functionally graded piezoelectric strip
                Polar coordinate method for wind
       Gu, Ming; Zhu,
06079705457          induced dynamic responses of arc
       Chuan-Hai
                grandstand-roofs of large stadiums


                Studies on preparation and properties
       Pu, Hong-Ting;
                of proton exchange membranes based on
06089719453  Hou, Ji-Xiao;
                heteropolyacids doped polyimide/silicon
       Yang, Zheng-Long
                oxide composite


                The probability density evolution
       Li, Jie; Chen,
06069682520          method for dynamic response analysis of
       Jian-Bing
                non-linear stochastic structures


       Jiang, Yi-Ping; Analysis of ultimate bearing capacity
06089715449
       Xiong, Ju-Hua  of square and circular foundations


                Development and application of the
       Chen, Xinbo;
                module structure of in-wheel-motor and
06079701598  Wan, Gang; Li,
                double-wishbone suspension with torsion
       Yan; Wang, Wei
                bar
       Li, Liang; Yao, Preparation and characterization of low
06089715560  Xi; Zhang,   dielectric constant porous sillica
       Liangying    films


       Huang, Yu;
       Sawada,
       Kazuhide;    Numerical assessment of the effect of
06179839672  Moriguchi,   reinforcement on the performance of
       Shuji; Yashima, reinforced soil dikes
       Atsushi; Zhang,
       Feng

       Hu, Ying-Ying;
                Coaxial liquid-liquid flows in tubes
06199868694  Huang, Zheng-
                with limited length
       Ming

                Absorbing properties and structural
       Shen, Guozhu;
                design of microwave absorbers based on
06199872351  Xu, Zheng; Li,
                W-type La-doped ferrite and carbon
       Yi
                fiber composites
       Wang, Xuejiang;
       Chen, Ling; Xia,
       Siqing; Zhao,  Biosorption of Cu(II) and Pb(II) from
06199872755  Jianfu;     aqueous solutions by dried activated
       Chovelon, Jean- sludge
       Marc; Renault,
       Nicole Jaffrezic

       Hui, Jin; Libin, The elastoplastic stochastic finite
06199860932  Wang; Qilin,   element method (ESFEM) under fatigue
       Zhang      loading
                Dielectric relaxation and dielectric
                properties of (Bi<sub>2-
       Shen, Bo; Liu,
06199868191          y</sub>Ca<sub>y</sub>)
       Yanping; Yao, Xi
                (Zn<sub>1/3</sub>Ta<sub>2/3</sub>)<sub>
                2</sub>O<sub>7</sub> ceramics
       Wang, Zi-Jun;
       Xu, Wei-Sheng; Research on the deterministic delay
06199868472
       Wang, Zhong-Jie; calculus theory of control networks
       Wu, Qi-Di
       Zhang, Jian-Guo;
                Amplitude characteristics of wind
06199870980  Ye, Feng; Gu,
                pressure on super high-rise buildings
       Ming

       He, Pin-Jing;
       Lu, Fan; Shao,
               Enzymatic hydrolysis of polysaccharide-
06189850168  Li-Ming; Pan,
               rich particulate organic waste
       Xiu-Jiang; Lee,
       Duu-Jong
                Optimization of Suzhou Creek
       Xu, Zuxin; Liao,
06179841314          Rehabilitation Project Stage I: Based
       Zhenliang
                on water quality model

                Application of inverse reliability
       Cheng, Jin;
06189844336          method to estimation of cable safety
       Xiao, Ru-Cheng
                factors of long span suspension bridges


       Wang, Guo-Xin; Mechanism analysis and monitoring
06189856629  Xie, Xiong-Yao; forecast of landslide at road tunnel
       Huang, Hong-Wei face       Zhu, Jing-Hao;  Numerical method for linear-quadratic
06199868657
       Wang, Cheng   regulators


       Nie, G.J.;    Elasto-plastic analysis of frames by
06199860939
       Zhong, Z.    differential quadrature element method

       Li, Xin-Gui;
       Dong, Zhi-Qing;
                Oxidative copolymerization between
06199870215  Huang, Mei-Rong;
                toluidine and vinyl acetate
       Shao, Hui-Li;
       Hu, Xue-Chao


       Zhou, Chang-   Investigation on seismic-resistance
06209882283  Dong; Huang,   behavior of concrete columns
       Cheng-Kui    strengthened with GFRP
       Wu, Yun; Wang,  Force model and numerical studies on an
06209881896
       Xu-Feng     angel connection


       Yang, Su-Zhe;
                Comparison of three kinds of dynamic
06209881897  Chen, Ai-Rong;
                finite-element models
       Zhou, Zhi-Yong


       Ye, Wei-Min;
       Cui, Yu-Jun;   Collapsibility of loess and its
06219897418
       Huang, Yu;    discrimination criteria
       Delage, P.


                Production of hydrogen by steam
       Yang, Yu; Ma,
06189854209          reforming of ethanol over a Ni/ZnO
       Jianxin; Wu, Fei
                catalyst


       Wang, Ling-Qun;
       Zheng, Ying-  New algorithm for VLSI production
06199868593
       Ping; Pan, Shi- sequencing problems based on fuzzy rule
       Zhu

       He, Qing-Xiang;
       Luo, Yong-Feng;
       Zhu, Bao-Bing; Construction analysis of a large steel
06209881899
       Shen, Zu-Yan;  roof system
       Gao, Mao-Yuan;
       Zhang, Rong
       Yang, Xiuchun;
       Dubiel, Manferd;
                Stress analysis of silver nanoparticles
06179839994  Hofmeister,
                embedded in soda lime silicate glasses
       Herbert; Huang,
       Wenhai
                A knowledge-based auto-reasoning
       Yongtao, Hao;
06179839272          methodology in hole-machining process
       Jingying, Ma
                planning
       Tian, Haobin;
                Determining sheet metal hardening curve
06199860957  Kang, Dachang;
                by laminated specimen
       Lin, Jianping


       Liu, Min; Yan,
                WS-Resource based inter-operation
06199868601  Jun-Wei; Wang,
                framework for dynamic workflow
       Jian


       Huang, Zheng-
       Ming; He, Chuang-
       Long; Yang,
                Encapsulating drugs in biodegradable
       Aizhao; Zhang,
06179841309          ultrafine fibers through co-axial
       Yanzhong; Han,
                electrospinning
       Xiao-Jian; Yin,
       Junlin; Wu,
       Qingsheng

       Zhao, Chun-Feng;
                Partial factors of vertical bearing
06189856401  Xu, Chao; Gao,
                capacity of cast-in-place piles
       Da-Zhao
       Wang, Ling-Qun;
               Intelligent control algorithm for VLSI
       Zheng, Ying-
06199868677          manufacturing line based on RBFNN
       Ping; Pan, Shi-
               predictive model
       Zhu
       Zhang, Jun;
                A study on wheel-rail elastic-plastic
06199860990  Zhong, Zheng;
                frictional contact problem
       Wu, Changhua

                Modeling and controller design of
       Cheng, Shu;
06199868663          hybrid systems oriented to virtual
       Zhang, Hao
                assembly


                Response sensitivity analysis of key
       Wu, Xin-Yuan;
06209881872          sections on Nanning bridge under static
       Chen, Ai-Rong
                wind
       Liu, Junfang;
       He, Xiaoming;
                 Preparation of crystalline beta barium
       Xia, Changtai;
                 borate thin films on Sr<sup>2+</sup>-
06209877833  Zhou, Guoqing;
                 doped alpha barium borate substrates by
       Zhou, Shengming;
                 liquid phase epitaxy
       Xu, Jun; Yao,
       Wu; Qian, Liejia


                 Linearized and rational approximation
       Shen, Ye; Wu,
06209881950           method for third-order nonlinear
       Xiong-Hua
                 evolution equations

                 Luminescent molecular hybrid system
       Sui, Yu-Long;   derived from 2-furancarboxylic acid and
06199864988
       Yan, Bing     silylated monomer coordinated to rare
                 earth ions
       Qiu, Xun-Lin;   Piezoelectricity of single-layer and
06199868139  Xia, Zhong-Fu;   multi-layer cellular polypropylene film
       Wang, Fei-Peng   electret
       Zhang, Hong-    Preparation and dielectric properties
       Fang; Yao, Xi;   investigation of the fine-grained
06199868140
       Zhang, Liang-   barium strontium titanate ceramics by a
       Ying        modified sol-gel method
       Li, Jian-Hua;
                 Structure damage analysis for SHM of a
06209881873  Sun, Li-Min;
                 continuous PC girder
       Dan, Dan-Hui

                 State variable method for axisymmetric
       Zhu, Bao-Bing;
06209881874           problems of multi-layer magneto-electro-
       Wang, Jian-Guo
                 elastic media
       Wang, Zhao-Bo;   Stochastic cracks simulation for
       Jiang, Feng;    reinforced concrete based on the
06209881875
       Luo, Yong-Feng;  nonlinear finite element method
       Wang, Ke      analysis
       Wang, Guo-Qing;
       Shen, Jun; Xie,
                 AF2400-SiO<sub>2</sub> composite water-
06229912068  Zhi-Yong; Wu,
                 repellent film for KDP protection
       Guang-Ming;
       Xiao, Yi-Qun
                Strategy of selecting points via sphere
       Chen, Jian-Bing; of contact in probability density
06239925304
       Li, Jie     evolution method for response analysis
                of stochastic structures

       Tan, Pi-Qiang;
                 Performance and emissions of IDI
       Hu, Zhi-Yuan;
06249938219           turbocharged diesel engines fuelled
       Lou, Di-Ming;
                 with biodiesel fuels
       Wan, Gang


       Shao, Jia-Yu;   The inverse problems of the
06229916951  Liu, Yue; Ren,   determinantal regions of ray pattern
       Ling-Zhi      and complex sign pattern matrices
       Zhou, Jinsong;   Preview control law of railway vehicle
       Zhang, Hong;    active suspension based on track
06239925475
       Shen, Gang; Ren,  irregularity spectrum and time delay
       Lihui       between axles

       Pu, Hongting;
       Tang, Liming;  Studies on anhydrous proton conducting
06239925473
       Qiao, Lei; Yang, materials based on polyimides
       Zhenglong


       Shen, Liyuan;
                 Displacement control of prestressed
06239925803  Li, Guoqiang;
                 cable structures
       Luo, Yongfeng


                 Parametric study on vibration control
       Wen, Yongkui;
06239925804           scheme for steel tower of large span
       Sun, Limin
                 cable-stayed bridge

       Wang, Cheng;    Two-grid nonconforming finite element
06239923618  Huang, Ziping;   method for second order elliptic
       Li, Likang     problems


       Zhang, Qi-Lin;   A FEM model for finding geodesic on
06219901066
       Luo, Xiao-Qun   discrete surfaces composed of triangles
       Zhang, Rong;   Study on container intermodal terminal
06239925468
       Liu, Zhiqi    information platform

       Gong,  Quanmei;
                Strength requirements of upgrading-
       Wang,  Binglong;
06239925469           speed railway subgrade of Shanghai-
       Zhou,  Shunhua;
                Nanjing line
       Tang,  Meifang
       Shi, Yimin; Fan, Direct and inverse solution of geodesic
06239925470  Yeming; Zhu,   problem in new form of geodetic
       Ziyang      coordinate system

               Determination of space coordinate
       Shen, Yunzhong;
06239925471          differences of co-location sites in
       Chen, Tingwu
               Shanghai Observatory


       Zhang, Yanqing; Effect of particle size on microwave
06239925472
       Zhang, Xiong  absorption property of barium ferrite

                Using o-acetylsalicylic acid grafted by
       Yan, Bing; Ma,
                3-aminopropyl triethoxysilane to
06219896956  Dongjie; Wang,
                assemble strong covalently bonded
       Qianming
                luminescent terbium hybrids
                Matrix induced synthesis of
                Eu<sup>3+</sup> Doped
       Xiao, Xiuzhen;
06219896957           Zn<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</s
       Yan, Bing
                ub> and LaPO<sub>4</sub> phosphors by
                in- situ composing hybrid precursors
       Lou, Min-yi;
       Wang, De-ping; Effect of silane-coupling agents on
06239923655  Huang, Wen-hai; synthesis and character of core-shell
       Chen, Dong; Liu, SiO<sub>2</sub> magnetic microspheres
       Bing
                Boundary reduction technique and
       Ren, Yu-e; Wu, triangular differential quadrature
06229906866
       Xionghua     domain decomposition method for
                polygonal region
       Ji, Guo-Jin;
                Modelling and simulating gasoline
06249938289  Wang, Yan-Min;
                engines by MATLAB/SIMULINK
       Wang, Lei
       Gu, Ming; Ye,  Characteristics of wind pressure
06249929821
       Feng       amplitude on super-tall buildings


       Lu, Wei; Yan,  Structure of nanocrystalline Fe<sub>1-
06249929822  Biao; Huang,   x</sub>Ni<sub>x</sub> alloys by
       Wenhai      mechanical alloying


               Effect of changes of pH on the
               anaerobic/aerobic transformations of
       Chen, Yinguang;
06249930281          biological phosphorus removal in
       Gu, Guowei
               wastewater fed with a mixture of
               propionic and acetic acids


                Analysis of cushion's effect in long-
       Wang, Wei; Yang,
06239925462          short-pile piled raft foundation with
       Min; Yang, Hua
                end-bearing long-piles


       Feng, Ziliang;  Numerical simulation of the anchoring
06239925463
       Feng, Shien   pile in soil layers


                New model of load transfer function for
       Liu, Qijian;
06239925461          pile analysis based on disturbed state
       Yang, Linde
                model


                Case study on spatial cognition and
06239925464  Xu, Leiqing
                evaluation of shanghai downtown plazas


       Lu, Zhenglan;  Influence analysis of shaping-
06239925465  Sun, Lijun; Sun, temperature on the volume parameters of
       Xijin      asphalt mixture


       Liu, Jianhua;  Drainage design method for highway
06239925466
       Guo, Zhongyin  based on unsaturated soil mechanics


               Integrated optimum decision-making
       Wu, Cong; Yang,
06239925467          model of distribution centre and
       Dongyuan
               arithmetic analysis
       Wang, Cheng;
                 Two-grid covolume schemes for elliptic
06229902755  Huang, Ziping;
                 problems
       Li, Likang
               Strategy of selecting points via number
       Chen, Jianbing; theoretical method in probability
06219897261
       Li, Jie     density evolution analysis of
               stochastic response of structures


       Xiao, Wen-Shen; Late quaternary paleoceanographic and
06219897479  Wang, Ru-Jian; paleoclimatic records in the tropical
       Ye, Ying    east pacific ocean       Tuo, Shou-Ting;
                Earliest Oligocene glacial maxmum:
       Liu, Zhi-Fei;
06219897480          Records from ODP Site 1265, South
       Zhao, Quan-Hong;
                Atlantic
       Cheng, Xin-Rong       Ye, Feng; Gu,   Frequency characteristics of wind
06249929840
       Ming        pressure on super-tall buildings       Huang, Mei-Rong; Rapid and effective adsorption of lead
06239928652  Peng, Qian-Yun; ions on fine poly(phenylenediamine)
       Li, Xin-Gui   microparticles


       Zhao, Jun; Tang,
                 Identification of void beneath cement
       Bo-Ming; Tan,
06239925811           concrete slab corner based on
       Zhi-Ming; Meng,
                 deflection index
       Hua
       Guo, Qinghai;
                 Soft ground treated with plastic
       Zhou, Shunhua;
06239925812           drainage belt combined with surcharge
       Wang, Binglong;
                 preloading on express way
       Wang, Xiang
       Tang, Ren-Jian; Structure and properties of laser
06219897165  Lu, Wei; Yan,  remelted ceramic coatings on Zn-Al
       Biao; Yang, Lei alloy
       Zhang, Lijun;
                Theoretic investigation on
       Yu, Zhuoping;
06229912471          thermodynamics of the vehicle hydraulic
       Yang, Peng; Yin,
                shock absorber
       Dongxiao
                 Evaluation method of highway using
       Li, Wei; Yang,
06239925814           quality based on vehicle dynamic
       Shaowei
                 response model


       Zhang, Yimei;   Traffic congestion mechanism analysis
06239925815
       Yan, Kefei     based on economic theory


       Yang, Wenzhong;
                Power spectrum fit analysis for railway
06239925816  Lian, Songliang;
                track irregularities
       Liu, Yang

       Wang, Xuejiang;
               Adsorption characteristic and
       Xia, Siqing;
06239925817          mathematical modeling of phenol by NDA-
       Chen, Ling;
               100 resin
       Zhao, Jianfu
       Deng, Zifeng;
                 Adsorption of Pb<sup>2+</sup> by
06239925818  Wang, Shen;
                 synthesis cryptomelane
       Wang, Dejia
       Wang, Zhan-Shan;
       Ma, Shan-Shan;
06229912297  Ma, Yan; Zhao,   Knife-edge technique for laser cooling
       Min; Liu, Heng-
       Biao
       Xing, Hao-Feng;
       Gong, Xiao-Nan;
                 Construction of concrete-faced rockfill
06219895970  Zhou, Xiao-
                 dams with weak rocks
       Guang; Fu, Hai-
       Feng
       Li, Peizhen;
       Chen, Yueqing; Shaking table testing of hard layered
06239925806
       Lu, Xilin; Song, soil-pile-structure interaction system
       Heping

                 Approximate upper-bound solution for
       Wang, Hongyu;
06239925808           bearing capacity of strip footings near
       Yang, Min
                 excavations
       Zhang, Hongchao; Development and analysis of premature
06239925810
       Sun, Lijun    failures of the asphalt pavements


       Yu, Jiangtao;  Self-torsion effect on the open-cross
06239925805  Lu, Zhoudao;  shear wall subjected to the irregular
       Xie, Qun    torsion of high-rise building

       Yang, Ying; Tao,
       Shenggui; Wu,  Simulation research on linear induction
06239925476
       Zhihong; Liu,  motor for maglev vehicles
       Youmei
       Xi, Ying; Xu,  Singularity and kinematics analysis of
06239925477  Baofu; Lu,    special section tunnel shield machine
       Minxun; Yu, Ying cutting mechanism

       Wei, Dunsong;
                Test study on biomass gasification in
06239925478  Li, Fangqin; Li,
                fixed beds
       Lianmin


       Zhang, Dalu;  Fast finding service on the network by
06239925479
       Lin, Chen    genetic algorithm

                Multi-objective optimization of cassava-
       Hu, Zhiyuan;
                based fuel ethanol used as an
06219892939  Tan, Piqiang;
                alternative automotive fuel in Guangxi,
       Pu, Gengqiang
                China
                Elemental compositions and monazite age
       Yang, Shouye;  patterns of core sediments in the
06209883521  Li, Congxian;  Changjiang Delta: Implications for
       Yokoyama, Kazumi sediment provenance and development
                history of the Changjiang River


       Huang, Xiang;  Numerical simulation of wind loads
06239925458
       Gu, Ming    acting on cantilevered arc roofs


       Wang, Wenbin;  Method of curved lever space rigid
06239925459  Xu, Zhenkai;  frame of reinforced concrete shell
       Chen, Liping  structure analysis
       Zhou, Xiaolin;   Artificial neural networks allow the
06219890687  Xu, Jie; Zhao,   prediction of anxiety in alzheimer's
       Yongbo       patients


       Yao, Wu; Zhong, Mechanism for self-healing of concrete
06219897189
       Wenhui     damage


       Zhou, Juan-Juan;
       Hu, Zhong-Hua;
                Preparation and water treatment of
06219897686  Liu, Ya-Fei;
                biological activated carbon fiber
       Yin, Yan-E;
       Tang, Wen-Wei
       Zhang, Weimin;
       Zhu, Zhihao;
                 Fitting algorithm of positioning for
06249938196  Fan, Liuqun;
                 machining of huge workpiece
       Chen, Bingsen;
       Li, Pengzhong
       Sun, Zhuo; Li,
                 Experimental study on seismic
       Jianzhong; Yan,
06239925460           performance of reinforced concrete one-
       Guiping; Fan,
                 column bridge piers
       Lichu

       Tan, Xi-Tang;   Research on the driving simulator of
06239925405
       Li, Guang-Jun   urban mass transit train

       Lijun, Wu;
       Weiguo, Zhou;   The study of cooling channel
       Hui'er, Cheng;   optimization in blast furnace cast
06239922828
       Yunlong, Su;    steel stave based on heat transfer
       Xiaojing, Li;   analysis
       Canyang, Song
       Guan, Guosheng;
       Jiang, Haitao;
                 Tunneling modes of photonic
       Li, Hongqiang;
06239923254           heterostructures consisting of single-
       Zhang, Yewen;
                 negative materials
       Chen, Hong; Zhu,
       Shiyao
       Wang, Peng;
       Shen,       Development of large aperture
06239925826
       Zhengxiang; Hao,  transmitting non-power system
       Peiming
                Molecular assembly, luminescence and
       Yan, Bing; Yao,
                morphology of novel
06239924077  Run-Feng; Zhao,
                zinc/inorganic/organic nanohybrid
       Li-Min
                material with covalent linkage
       Huang, Min; Wu,
                Inverse problem in gas phase
       Qian; Li,
                homogeneous chemical reaction kinetics
06239925674  Dongming; Park,
                study using in situ Raman spectroscopy-
       Chinho;
                parameter identification
       Anderson, Tim
       Mao, Yu; Ding, Microwave dielectric properties of
       Shi-Hua; Yao,  BiNb<sub>1-
06209885713
       Xi; Zhang, Liang-x</sub>Mo<sub>x</sub>O<sub>4</sub>
       Ying       ceramics
       Liu, Yaowen;
                Micromagnetic simulation for detection
       Jin, Wei; Yang,
06219899529          of a single magnetic microbead or
       Yaping; Wang,
                nanobead by spin-valve sensors
       Zhiguo
       Zhang, Wenxue; Research on transverse vibration
06229912480  Su, Mubiao; Li, control of rail way light-pier with
       Jianzhong    MTMD


       Chen, Rong; Wan,
       Chunfeng; Xue, Impact response of an unrestrained
06239925282
       Songtao; Tang, modified Timoshenko beam
       Hesheng


               Improved hybrid genetic algorithms for
       Duan, Huanfeng;
06239925819          optimal scheduling model of urban water-
       Yu, Guoping
               supply system
       Shu, Tingfei;
                Situation and relationship of planning
       Bao, Cunkuan;
06239925820          environmental assessment and ecological
       Lu, Yongsen;
                planning
       Wang, Shaoping
       Lu, Wei; Yan,  Mechanically-induced
06239925821  Biao; Yang, Lei; nanocrystallization of amorphous
       Huang, Wenhai  finemet alloy


       Wang, Jinqian;  Study on transmittance of intelligent
06239925822
       Ma, Yiping    light-control material
       Zhang, Dalu;  Research on elimination the correlation
06239925823  Yang, Zhe; Yao, of service-evaluating index in
       Jin       distribution E-commerce

       Guo, Xiuqing;   Research on enterprise integration
06239925824
       Yan, Juanwei   based on model-driven architecture

               Impulsive robust control of lur'e
       Zhang, Y.; Sun,
06259951114          systems with several stationary
       J.
               components
       Lin, Jian; Li,  Preparation of nano-crystalline local-
       Bofang; Jing,   area-distribution embedded niobic
06269969738
       Chong; Huang,   tellurite glasses under auxiliary
       Wenhai      electric field
       Wang, Qing;
       Huang, Wenhai;
       Wang, Deping;
                Preparation of hollow hydroxyapatite
06259948573  Darvell, Brian
                microspheres
       W.; Day, Delbert
       E.; Rahaman,
       Mohamed. N.
       Lou, Min-Yi;
       Wang, De-Ping; Preparation of magnetic particles used
06259951941
       Huang, Wen-Hai; at different biomedical fields
       Liu, Bing
       Li, Yan; Huang,
               Electrospinning of nylon-6,66,1010
06249937094  Zhengming; Lu ,
               terpolymer
       Yandong
       Lou, Minyi;
       Wang, Deping;   Preparation and properties of
06249940728  Huang, Wenhai;  monodisperse core-shell silica magnetic
       Liu, Bing; Jia,  microspheres
       Qiuling
       Zhu, Jiqian;
                Effect of Eu<sup>3+</sup>,
       Tang, Gao; Bai,
06249940731           Lu<sup>3+</sup> on formation of gallium
       Chaoying; Zhu,
                fluoride glasses
       Yumei
       Xia, Sheng-Ji;
       Xu, Bin; Yan,  Modeling of membrane flux in surface
06269966563
       Dong-Han; Li,  water treatment by ultrafiltration
       Gui-Bai


       Zhang, Yu; Sun, Stability of impulsive infinite delay
06269960819
       Jitao      differential equations


       Xiao,      Experimental investigation on the
06279974959  Jianzhuang;   limitation of axial load level of RC
       Zhang, Ch.    columns in seismic regions

       Gu, Y.; He, P.; Deformation of thin solid film/liquid
06269965096  Zheng, B.; Liu, layer/substrate structures with rough
       Z.       liquid layer/substrate interface


       Liu, Min; Yan,  Collaboration-oriented security
06249938148  Jun-Wei; Wang,  architecture and technologies in grid-
       Jian       based manufacturing pattern


       Xu, Rui-Hua;
                Simulation study on train delay and
       Jiang, Zhi-Bin;
06279979753          propagation characteristics of Urban
       Shao, Wei-Zhong;
                Mass Transit systems
       Zhu, Xiao-Jie

                Hydrothermal synthesis and
       Cai, K.F.; He,
06269960747          characterization of silver and antimony
       X.R.
                co-doped PbSe nanopowders
       Guo, Jun-Xia;
               Tribological properties of stainless
       Chen, Qiu-Long;
06249938269          steel modified with dual- and co-
       Cai, Xun; Chen,
               implantation of Co + C ions
       Cheng-Shu
               From chemistry to materials, design and
               photophysics of functional terbium
       Yan, Bing; Ma,
06249944394          molecular hybrids from assembling
       Dong-Jie
               covalent chromophore to alkoxysilanes
               through hydrogen transfer addition
       Guan, Zhong-Guo;  Highly efficient algorithm for
       Huang, Cheng-   calculating load-bearing capacity of
06259949197
       Kui; Wang, Dan;  special-shaped RC columns under axial
       Shi, Wen-Long   compression and biaxial bending


       Zhu, Le-Dong;
                Buffeting performance of double-
       Wang, Miao; Guo,
06259951932          cantilever state of a long-span cable-
       Zhen-Shan; Ding,
                stayed bridge under yawed wind
       Quan-Shun


       Chen, Bao; Qian,
       Lixin; Ye,    Soil-water characteristic curves of
06259949336
       Weimin; Cui,   Gaomiaozi bentonite
       Yujun; Wang, Ju


       He, P.J.; Shao,
                Nitrogen removal from recycled landfill
       L.M.; Guo, H.D.;
06269961091          leachate by ex situ nitrification and
       Li, G.J.; Lee,
                in situ denitrification
       D.J.
       Wang, Zhanshan;
       Sang, Tian;
       Wang, Li; Zhu, Guided-mode resonance Brewster filters
06279975522
       Jingtao; Wu,  with multiple channels
       Yonggang; Chen,
       Lingyan
       Sun, Jitao;   Robust stability of linear time-delayed
06259951041  Zhang, Yinping; systems with nonlinear uncertain
       Huang, Changshui parameters


       Zhang, Yinping;
06259951043          Impulsive control of Chen systems
       Sun, Jitao


       Zhang, Ke-Chun;
       Li, Pi-Ning; Lu, Pushover-QR method for static elasto-
06269966548
       Zhou-Dao; Qin, plastic analysis of aseismic structures
       Rong
       Li, P.F.; Chen, Second- to first-order transition in
06279982681
       Y.G.; Chen, H. two coupled antiferromagnetic rings


                Analysis on control of wind induced
       Tang, Yi; Gu,
06279980041           vibration of a super-tall building with
       Ming
                TMD


       Jin, Hui; Zhou,
               Finite element method in strain based
06279979962  Qicai; Zhang,
               fatigue reliability analysis
       Qilin


       Yu, Qiong; Li,  Research on frame's eccentric joint
06279979963
       Siming      under low frequency repeated load       Yang, Yongxin;
                Flutter mechanism of representative
06279979964  Ge, Yaojun;
                sections for long span bridges
       Xiang, Haifan


       Wu, Xionghua;   Sinc collocation method with boundary
06279983186  Kong, Wenbin;   treatment for two-point boundary value
       Li, Chen     problems

       Lou, Menglin;
               Some problems in seismic response
       Li, Yuchun; Li,
06279979960          analysis of soil layer with deep
       Nansheng; Wen,
               deposit
       Feng

               Probability density evolution method
       Chen, Jianbing;
06279979961          for probability density function
       Li, Jie
               estimation of random variables
       Yang, Xiu-Chun;
                Influences of laser ablation processes
       Dubiel, M.;
                on solubility and crystallizability of
06289996447  Hofmeister, H.;
                Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-
       Riehemann, W.;
                ZrO<sub>2</sub> nanopowders
       Huang, Wen-Hai
        Cui, Xiao-Qiang;
                Research on the construction mechanic
06289996646  Guo, Yan-Lin;
                method of long-span steel structures
        Ye, Ke-Ming
        Shi, Wen-Long;
                Shaking table test of coupled system of
06289996647  Li, Hong-Nan;
                transmission lines and towers
        Jia, Lian-Guang


                Preparation and proton conductivity of
        Pu, Hong-ting;
062910017903          acid-doped poly(5-vinyltetrazole-co-
        Ye, Sheng
                acrylonitrile)


                Chemical co-precipitation of hybrid
                precursors to synthesize
                Eu<sup>3+</sup>/Dy<sup>3+</sup>
        Xiao, Xiuzhen; activated YNb<sub>x</sub>P<sub>1-
062910008849
        Yan, Bing    x</sub>O<sub>4</sub> and
                YNb<sub>x</sub>V<sub>1-
                x</sub>O<sub>4</sub> microcrystalline
                phosphors
                Nanocrystallization kinetics of
        Lu, Wei; Yang, amorphous
06289989802  Lei; Yan, Biao; Fe<sub>73.5</sub>Cu<sub>1</sub>Nb<sub>3
        Huang, Wen-hai </sub>Si<sub>13.5</sub>B<sub>9 </sub>
                alloy

        He, Chuang-Long;
        Huang, Zheng-
                Coaxial electrospun poly(L-lactic acid)
        Ming; Han, Xiao-
06289984623           ultrafine fibers for sustained drug
        Jian; Liu, Ling;
                delivery
        Zhang, Hua-Shan;
        Chen, Lu-Song


        Chu, Maoquan;  Thermally triggered CdS nanopartlcles
063010024769
        Liu, Guojie   formation from cadmium-loaded liposomes
        Gu, Mu; Li, Yi-
        Feng; Liu, Xiao-
        Lin; Wang, Da-   The influence of CuI&middot;HI complex
06279982797  Xiang; Xu, Rong-  distribution on CuI crystal growth with
        Kun; Li, Guang-  decomplexation method in silica gel
        Wu; Ou-Yang,
        Xiao-Ping
        Cheng, Wei; Xu,
        Guoqing; Feng,   Study of torque angle control based on
06289996213  Jianghua; Yang,  BP neural network for brushless DC
        Hongzhi; Zhang,  motor applied to electric vehicles
        Zhouyun
        Fu, Rongbing;   Adjustable and regenerative function of
        Yang, Haizhen;   constructed zeolite wetlands for
06279979978
        Gu, Guowei;    nitrogen removal from domestic
        Zhang, Zheng    wastewater

        Hu, Ke-Qiang;   Electro-magneto-elastic analysis of a
06289996660  Li, Guo-Qiang;   piezoelectromagnetic strip with a
        Zhu, Bao-Bing   finite crack under longitudinal shear


        Shao, L.; He,  Electrolytic degradation of
062910009873  P.; Xue, J.; Li, biorefractory organics and ammonia in
        G.        leachate from bioreactor landfill

        Tan, Piqiang;
        Hu, Zhiyuan; Lu,
                 Analysis of soluble organic fraction in
        Jiaxiang; Deng,
062910013986           particulate matter from a diesel engine
        Kangyao; Lou,
                 by gas chromatography-mass spectrometry
        Diming; Wan,
        Gang
        Shen, J.; Lu,
        T.Z.; Alexe, M.;  Controllable charge density in the Si
062910005709
        Kidun, O.;     nanocrystals nonvolatile memory
        Zacharias, M.
                Probability model and solution on
        Hong, Xiao-Jian; earthquake effects combination in along
062910014053
        Gu, Ming     wind resistant design of tall-flexible
                buildings
       Xu, Xiang; Zhou,
                Microstructure fabrication on negative
       Bin; Liu, Chun-
06289996458          tone SiO<sub>2</sub>/ZrO<sub>2</sub>
       Ze; Shen, Jun;
                gel film
       Wu, Guang-Ming


       Cheng, Xinbin;
       Wang, Zhanshan;
       Zhang, Zhong;  Wide-angle X-ray supermirror design
06289996689
       Wang, Fengli;  using simulated annealing algorithm
       Wang, Hongchang;
       Chen, Lingyan
       Xu, Jie; Zhou,
       Xiaolin; Ge,   Machine vision and feedback control
06289992683  Haiyan; Yang,   system allow the precise control of
       Daping; Guo,   vascular deformation in vitro
       Tiefang
       Liu, Jianhua;
       Guo, Zhongyin;  Applied technology of geosynthetics for
06279979970
       Ding, Zhiyong;  drainage design in highway engineering
       Fang, Lu
       Li, Yunhui;
       Jiang, Haitao;
                Design and analysis of microstrip multi-
       He, Li; Li,
06279980161           channeled filter using photonic crystal
       Hongqiang;
                branchy defect
       Zhang, Yewen;
       Chen, Hong

       Zheng, Feihu;
                Effect of applied mechanical stress on
06279980297  Zhang, Yewen;
                induction of space charge breakdown
       Xiao, Chun

       Wang,  Binglong;
                Experimental study on soft soil
       Yang,  Longcai;
06279979973           reinforced by vacuum combined with fill
       Gong,  Quanmei;
                preloading
       Zhou,  Shunhua


                Computation of area for convex polygon
       Shi, Yimin; Zhu,
06279979974          on earth ellipsoid by means of geodesic
       Ziyang
                coordinate
       Zhou, Shunhua;
       Li, Zhixiong;  Ground surface settlement induced in
06279979971
       Zhang, Lifeng;  the drilling process of pipe roof
       Dong, Xinping
                Dynamic response of vehicle bridge
       Wu, Dingjun; Li,
06279979972          system due to track irregularity
       Qi; Gao, Piqin
                coupling with velocity of the vehicle

       Zhao, Yonghui;  Experiment on artificial frozen soil
06279979975  Hu, Xiangdong;  boundary ground penetrating radar
       Zhao, Guoqiang  detection in tunnels

       Wang, Xuejiang;
               Effect of DO on simultaneous
       Xia, Siqing;
06279979976          nitrification and denitrification in
       Chen, Ling;
               MBBR
       Zhao, Jianfu

       Li, Jie; Lin,  Research of the HEDP inhibition based
06279979977
       Ziyan      on molecular modeling
       Ning, Guobao;
                Experimental research on the transfer
       Zhang, Lijun;
06279980055          path of steering wheel wobbling induced
       Yin, Dongxiao;
                by brake judder
       Yu, Zhuoping

       Sun, Lijun; Qin, Prediction model on temperature field
06279979969
       Jian       in asphalt pavement

       Lin, Tieliang;
       Wang, Junjie;  Construction of fault tree based on
06279979966
       Chen, Airong;  records of ship impact against bridges
       Gan, Hongcheng
                Traffic equilibrium assignment
06279979968  Liu, Canqi    algorithm special for urban road
                network


       Yu, Hua; Wu,   Application of Hermite function in
06279980047
       Dingjun     vehicle-bridge interaction analysis
        Zhong, Zheng;   Analytical bending solution of
06279983249
        Yu, Tao      functionally graded cantilever beam


        Gu, Mu; Cao, Dun-
        Hua; Duan, Yong; Development of pulsed X-ray facility
06279980019  Ma, Xiao-Hui;  for wavelength resolved fluorescent
        Liu, Xiao-Lin; lifetime measurement
        Zhang, Rui


        Yao, Wu; Xu,    Nonlinear resistance of carbon fiber
06289996122
        Jing        reinforced cement based composites

        Jiang, H.; Guan,
        G.; Li, H.;   Locally resonant gaps of photonic
062910007644
        Zhang, Y.; Chen, crystals constituted by metamaterials
        H.
        Wang, Hongcheng;
                A performance benchmark suite for real-
062910014128  Jiang, Jianhui;
                time embedded systems
        Jin, Ang


        Liu, Hongtao;   A robustness testing platform for file
062910014122
        Jiang, Jianhui   system

                Designing a family of luminescent
        Wang, Qian-Ming; hybrid materials by 3-(triethoxysilyl)-
062910012352
        Yan, Bing    propyl isocyanate grafted 2-
                hydroxynicotinic acid bridge molecules
        Zhong, Guang-Fa;
                 Middle-upper Ordovician seismic
        Liu, Xue-Feng;
                 sequences and submarine fan deposits in
063010028880  Deng, Chang-
                 west Tadong uplift, Tarim basin,
        Nian; Wan, Li-
                 Northwest China
        Gao

        Wu, Xionghua;  A Sinc-collocation method with boundary
06279983176  Li, Chen; Kong, treatment for two-dimensional elliptic
        Wenbin     boundary value problems
        Cheng, Wei; Xu, Study of Morlet complex wavelet based
06279980312  Guoqing; Mu,  phasor estimation algorithm for
        Longhua     traction line


        Jin, Lijun;
        Zheng, Yuanbing;
                Research on the ferrite for suppressing
06279980316  Peng, Ge; Gong,
                VFTO in GIS
        Zhanli; Zheng,
        Xianggong
        Cao, Zhengcai;
        Fu, Yili; Wang,
        Shuguo; Jin,  Research on signal processing method of
06289996674
        Bao; Li,    the infrared sensor skin of new robot
        Hengmin; Wang,
        Guangguo
        Meng, Xiang-   Application of QFT to high speed linear
062910014025  Zhong; Liu, Zuo- motor direct-drive table positioning
        Zong       control system


                Architecture based configuration
062910014139  Zhang, Weishan
                management

                Double fluorescence conversion in
        Yan, Bing; Wang,
                ultraviolet and visible region for some
062910012002  Wei-Jing; Song,
                praseodymium complexes of aromatic
        Yi-Shan
                carboxyates
        Zhao, Guohua;
        Li, Mingfang;
                Electrocatalytic redox of hydroquinone
062910018284  Hu, Zhonghua;
                by two forms of l-Proline
        Li, Hongxu; Cao,
        Tongcheng
        Yan, Wei; Zhang,
                Study and application of a novel method
063010028951  Hao; Lu, Jian-
                of outlier mining
        Feng
                Semi analytical solutions of two
        Zang, Jianbin;
06279979981           dimensional steady incompressible
        Zhang, Xu
                viscous gas in diffusion flow field
        Liu, Haijiang;
                Development of car body in white
        Li, Jing; Zheng,
06279979980           resource information management system
        Yongqian; Zhang,
                based on eM
        Qi

        Song, Sannian;  The study of the microstructure and
062910005716  Zhai, Jiwei;   tunability of Ba(Sn<sub>x</sub> Ti
        Yao, Xi     <sub>1-x</sub>)O<sub>3</sub> thin films

        Wang, Zhong-Jie; Investigation of grid technology on
06289996600  Wu, Qi-Di; Li, scheduling of semiconductor
        Ya-Jie      manufacturing line
        Shihua, Ding;
        Xi, Yao;     Microwave dielectric properties of
06289998684  Liangying,    Bi<sub>1-x</sub>Ce<sub>x</sub>NbO
        Zhang; Puling,  <sub>4</sub> ceramics
        Liu; Yu, Mao
        Zhu, Wenbo; Li,
                Knowledge based and integrated stamping
06279979979  Aiping; Liu,
                product modeling
        Xuemei

        He, Pin-Jing;
        Lu, Fan; Shao,  Oxygen limitation in static respiration
06289985453
        Li-Ming; Lee,  activity index test
        Duu-Jong


        Sun, Daquan; Lu, Phase morphology of polymer modified
062910007034
        Weimin      road asphalt


        Sun, Lei; Zhang, Variational study on missing bond-
06279983538  Yu-Mei; Feng,  charge repulsion on the extended
        Wei-Guo     Hubbard model: Effects on polyacetylene
                Chemical co-precipitation synthesis of
                luminescent Bi<sub>x</sub>Y<sub>1-
        Yan, Bing; Su,  x</sub>VO<sub>4</sub>: RE (RE =
063210057200
        Xue-Qing     Eu<sup>3+</sup>, Dy<sup>3+</sup>,
                Er<sup>3+</sup>) phosphors from hybrid
                precursors
        Li, Qianyu;
        Wang, Pinxian;
        Zhao, Quanhong;
        Shao, Lei;   A 33 Ma lithostratigraphic record of
063210052126  Zhong, Guangfa; tectonic and paleoceanographic
        Tian, Jun;   evolution of the South China Sea
        Cheng, Xinrong;
        Jian, Zhimin;
        Su, Xin
                 Studies on proton conductivity of
        Pu, Hongting;
063210052809           polyimide/H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>/i
        Wang, Dan
                 midazole blends        Cheng, Wei; Xu, Application on fault location of
063210056044  Guo-Qing; Mu,  traction networks based on frequency
        Long-Hua    domain


        Wu, Zhe-Hua;
        Lou, Wen-Juan;
                Vibration mitigation of long stay cable
        Zhu, Yao-Hong;
063110043025          using MR dampers under semi-active
        Chen, Yong; Sun,
                control strategy
        Bing-Nan; Tang,
        Jin-Chun

        Tang, Shi-Dong;
063110043415          Analysis of a driven pile by ANSYS
        Li, Yang


                 Electrochemical reduction
        Xu, Wen-Ying;
                 characteristics and mechanism of
063110035148  Fan, Jin-Hong;
                 nitrobenzene compounds in the catalyzed
        Gao, Ting-Yao
                 Fe-Cu process
        Zhang, Hua; He,
        Pin-Jing; Shao,  Leaching behavior of Pb and Zn in air
063110035216  Li-Ming; Feng,  pollution control residues and their
        Jun-Hui; Cao,   modeling prediction
        Qun-Ke
        Sun, Jun; Yu,   Analysis and prediction on soft ground
        Xing-Fu; Sun,   deformation of a super-large shallow
063210055866
        Min; Li, Xiang-  burried 'pipe-roofing and box-culvert'
        Yang       jacking project under construction
                Strongly subfeasible sequential
        Tao, Hai; Shen, quadratic programming method of cable
063110042879
        Xiangfu     tension optimization for cable-stayed
                bridges


        Li, Wen-Feng;  Pyrolysis of 4,4-diaminocarbamate-2,2'-
063010029047
        Liang, Guo-Zheng diphenylpropane


        Zhou, Wenxian;
                Investigation and network-level
        Shi, Xiaozhong;
063210056112          prediction model of portland cement
        Shi, Zuxing;
                concrete pavement performance
        Sun, Lijun
        Fang, Shouen;
                 Design of GIS-based road safety
063210056113  Yang, Zhen;
                 information management system
        Chen, Yuren

        Pan, Xiaodong; Evaluation indexes of the impact of
063210056114  Du, Zhigang;  vehicle bumping at bridge-head on
        Yang, Xiaoguang driving safety
        Jiang,
        Shuangying;
                 Pretreatment of dye wastewater by
063210056115  Hong, Yan; Zhou,
                 electrolysis process
        Rongfeng; Gao,
        Tingyao
        Jiang,
        Zhongliang; Qin,  Adjacency hydrogen topological index
063210056116
        Zhenglong; Zong,  and its applications
        Jie
        Li, Cuimei; Liu,
                Value engineering-based methodology of
063210056117  Suiqing; Tao,
                evaluating water distribution systems
        Tao
        Pang, Jintao;   Influence of addition of &beta;-
        Zhou, Nai;     tricalcium phosphate on the
063210056118
        Huang, Wenhai;   microstructure of glass-based bioactive
        Zhou, Heting    bone cement
        Chen, Xinbo;    Nonlinear analysis and design of double
063210056119
        Zhao, Rui     wishbone suspension with torsion
                Analysis on the dynamic characteristics
        Zhu, Jian-Yue;
063110043097          of low vibration track by use of wheel
        Lian, Song-Liang
                load drop

        Zhu, Guodong;  The visualization of micro-domains in
063010032033
        Li, Jie     semi-crystalline ferroelectric polymers

        Zhang, Ya-Lei;
        Zhang, Zhi-Gang;
                Biodegradation of 2,6-ditert-
        Xu, De-Qiang;
063110035146          butylphenol by immobilized
        Qiang, Zhi-Min;
                microorganism strains
        Li, Guang-Ming;
        Zhao, Jian-Fu


        Wang, Lei; Kang, Multi-optimum fuzzy programming based
063210055974
        Qi; Wu, Qi-Di  particle swarm optimization


        Yang, Hua; Yang, Stress and displacement in subsoil of
063210056106
        Min; Wang, Wei long-short pile foundation


        Yao, Lianbi;
063210056107  Liu, Chun; Zhou, Sea piling engineering based on GPS-RTK
        Xiaoping

                On the improvements and applications of
        Jiang, Yong; Yu,
063210056108          the Meshless Local Petrov-Galerkin
        Ning; Li, Wu
                method

        Cao, Liping;   Influence of modifier on the low
063210056109  Tan, Yiqiu;   temperature performance of styrene-
        Dong, Zejiao   butadiene-styrene modified asphalt
                Measures and mechanism analysis of
        Xiong, Ping;   improving the storage stability of
063210056110
        Hao, Peiwen   styrene-butadiene-styrene polymer
                modified asphalt
        Cong, Lin;
                Effect of clay content in fine
        Zheng,
063210056111          aggregate on water stability of asphalt
        Xiaoguang; Lu,
                mixture
        Weimin
        Ren, Jie; Hong,
                Preparation and characterization of
        Haiyan; Ren,
063110044889          magnetic PLA-PEG composite
        Tianbin; Teng,
                nanoparticles for drug targeting
        Xinrong


        Du, Jun; Huang, Applications of dielectric permittivity
063210055902  Hong-Wei; Xie, of grouting material to GPR image
        Xiong-Yao    identification


        Qu, Haifeng;   Technique of synthetic geologic
063210056195  Liu, Zhigang;  prediction ahead in tunnel
        Zhu, Hehua    informational construction


        Yu, Hai-yan; Li, Deformation behavior of the constituent
063110041160  Shu-hui; Gao,  phases for cold-rolled TRIP-assisted
        Yun-kai     steels during uniaxial tension


        Ma, Hemei; Xu,  Band structure analysis of one-
063210056383  Zhenyu; Zhang,  dimensional photonic crystals with
        Ruojing     continuous index of refraction


        Yan, Zhiguo;
        Zhu, Hehua;   Study on performance of steel fiber
063310068751
        Liao, Shaoming; reinforced concrete segment
        Liu, Fengjun

                Matrix-induced synthesis and
                photoluminescence of
                M<sub>3</sub>Ln(VO<sub>4</sub>)<sub>3</
        Su, Xue Qing;
063110041132          sub>:RE (M = Ca, Sr, Ba; Ln = Y, Gd; RE
        Yan, Bing
                = Eu<sup>3+</sup>, Dy<sup>3+</sup>,
                Er<sup>3+</sup>) phosphors by hybrid
                precursors
                 Hybrid precursors synthesis and optical
                 properties of
        Xiao, Xiuzhen;  LnNbO<sub>4</sub>:Bi<sup>3+</sup> blue
063110041133
        Yan, Bing     phosphors and Bi<sup>3+</sup>
                 sensitizing of on Dy<sup>3+</sup>'s
                 luminescence in YNbO<sub>4</sub> matrix


        Wan, Yong-Ping;
                Magnetoelectric voltage coefficients of
063210056205  Zhong, Zheng;
                magnetoelectric composites
        Qiu, Jin-Hao        Gao, Yu Zhu;   Optical properties of InAsSb single
063210059300  Gong, Xiu Ying; crystals with cutoff wavelengths of 8-
        Yamaguchi, Tomuo 12 &mu;m grown by melt-epitaxy


                 Laboratory tests for determination of
        Wang, Xiu-Yan;  deformation characteristics of
063110043395  Liu, Chang-Li;  overconsolidated clayey soils and
        Zhang, Yun    sustainable exploitation groundwater
                 level
                 Operation of three parallel AN/AO
        Xia, Si-Qing;   processes to enrich denitrifying
063110035192
        Liu, Hong-Bo   phosphorus removing bacteria for low
                 strength wastewater treatment

        Wang, Zhi-Wei;
        Wu, Zhi-Chao;  Simultaneous nitrogen and phosphor
063110035193  Gu, Guo-Wei; Yu, removal in an aerobic submerged
        Guo-Ping; Ma, Lu-membrane bioreactor
        Ming

        Xing, Mei-Yan;
        Deng, Can;    Treatment of pharmaceutical wastewater
063110035196  Godefroid,    containing recalcitrant compounds in a
        Bukuru; Yang,   Fenton-coagulation process
        Jian
        Xu, Xiaoming;   Application of ant colony optimization
063210056121  Wang, Zhoumian;  to cold start controlling of fuel cell
        Sun, Zechang   engine
        Meng, Hua; Wang, A real-time online supervisory
063210056122  Shengwei; Long, predictive model of central air-
        Weiding     conditioning system


        Liu, Wen; Zhang, Mobile agent communication mechanism in
063210056123
        Dalu; Gao, Wei formation of service supply chain


                A column generation for a parallel
        Fan, Baoqiang;
063210056124          machine scheduling with sequence-
        Tang, Guochun
                dependent setup times


        Chen, Juan; Xu, A dynamic niche genetic algorithm for
063210056125
        Lihong     multimodal function optimization        Xu, Jiancong;  Study on relationship between slope-
063310068746  Shang, Yuequan; mass slide displacement and
        Wang, Jianlin  precipitation of loose soil landslide        Guo, Qinghai;
                Application of informational
063310068807  Zhou, Shunhua;
                construction on express way
        Wang, Xiang


        Chen, Bao;    Prediction for structural settlement of
063310068833  Cheng, Hui-Feng; flood-control wall along the bund in
        Yang, Lin-De   Shanghai
        Chu, Maoquan;
        Song, Xin;    Preparation of quantum dot-coated
063210047472  Cheng, Duo; Liu, magnetic polystyrene nanospheres for
        Shupeng; Zhu,  cancer cell labelling and separation
        Jian
        Wang, X.-M.;   The equivalent potential of water
063210050701  Zheng, H.-P.;  molecules for electronic structure of
        Li, C.-J.    cysteine
        Hao, Peiming;
        Fu, Lianxiao;  Compensating test of the reflective
063210056367
        Yuan, Liyin; Li, mirror
        Weiwei
        Tang, He-Sheng;
        Xue, Song-Tao; Online weighted LS-SVM for hysteretic
063110044079
        Chen, Rong;   structural system identification
        Sato, Tadanobu
        Xu, Qianwei;
        Zhu, Hehua;
                Model experimental study on stratum
        Liao, Shaoming;
063310068753          adaptability of tunnel excavation with
        Fu, Deming; Yu,
                EPB shield machine in sandy stratum
        Ning; Wang,
        Chengbing
        Yang, Yong-Ping; Numerical analysis of proper
063110043093  Zhou, Shun-Hua; thermosyphon inclination angle used in
        Wei, Qing-Chao permafrost embankment
        Xiao,
                Study on residual flexural strength of
        Jianzhuang; Ren,
063210056104          high-performance concrete at elevated
        Hongmei; Wang,
                temperature
        Ping
        Zhang, Weiping;
                Stress-strain relationship of corroded
063210056105  Shang, Dengfeng;
                steel bars
        Gu, Xianglin

        He, Wenzhi; Li,
        Guangming; Ma,
        Xingfa; Wang,  WEEE recovery strategies and the WEEE
063210052569
        Hua; Huang,   treatment status in China
        Juwen; Xu, Min;
        Huang, Chunjie
        Jia, Runping;
                TiO<sub>2</sub> controlling
        Zhang, Guoxin;
063110046563          photoluminescence of AWO<sub>4</sub>
        Wu, Qingsheng;
                (A=Ca, Sr, Ba) nanofilms
        Ding, Yaping


        Zhang, Fang;
                Modeling method of 3D strata suitable
063310068817  Zhu, Hehua;
                for massive data
        Ning, Minxia
        Wang, Wei; Xia,
                Optimization and analysis of reasonable
        Caichu; Zhu,
063310068818          distance of twin-tube river-crossing
        Hehua; Fan,
                shield tunnel
        Mingxing


        Huang, Mao-Song;
                Analysis of pile responses caused by
063310068852  Zhang, Hong-Bo;
                tunneling
        Lu, Rong-Xin


        Dong, B.Z.;
063010031770  Chen, Y.; Gao, Effect of pH on UF membrane fouling
        N.Y.; Fan, J.C.

        Lui, Zhifei;   Clay mineral records of East Asian
        Colin, C.;    monsoon evolution during late
063110036176
        Trentesaux, A.;  Quaternary in the southern South China
        Blamart, D.    Sea
        Ma, Renle; Chen, Analytical method of alternative
063210056102  Junling; He,   defensive ability for building
        Minjuan     structures


                 Parametric analysis of wind-induced
        Zhou, Xuanyi;
063210056103           buffeting responses of roof structure
        Gu, Ming
                 of Shanghai South Railway Station


        Han, Xiao-Jian;
        Huang, Zheng-  Coaxial electrospinning of
063310060999  Ming; He, Chuang-PC(shell)/PU(core) composite nanofibers
        Long; Liu, Ling; for textile application
        Wu, Qing-Sheng

        Xu, Bin; Xia, Si-
                Dynamic simulation model of
        Qing; Hu, Chen-
063110043261          nitrification in bio-pretreatment
        Yan; Gao, Nai-
                process using MBBR technology
        Yun


                 Self-adjustment of carrying capacity of
063110042972  Yao, Wu
                 concrete embedded with CFRC
                Sub-pixel resolution of CCD in optical
063210056345  Zhang, Wen-Tao
                communication

                A simplified method for lateral
        Cheng, Jin;
063310063703          response analysis of suspension bridges
        Xiao, Ru-Cheng
                under wind loads


                Organic phosphorus fractions in
        Yang, Changming;
                organically amended paddy soils in
063110040708  Yang, Linzhang;
                continuously and intermittently flooded
        Jianhua, Lee
                conditions


        He, Pin-Jing;
        Qu, Xian; Shao, Landfill leachate treatment in assisted
063110035099
        Li-Ming; Lee,  landfill bioreactor
        Duu-Jong

        Lin, Zhi-Bin;
                Dynamic stability of single-layer
063210056393  Gui, Guo-Qing;
                reticulated shells under simple loads
        Qian, Ruo-Jun
                p-Moment stability of stochastic
        Wu, Huijun; Sun,
063510090904          differential equations with impulsive
        Jitao
                jump and Markovian switching
                Ferroelectric properties of
                Pb<sub>x</sub>Sr<sub>1-
        Zhai, Jiwei;
                x</sub>TiO<sub>3</sub> and its
        Yao, Xi; Xu,
063410079480          compositionally graded thin films grown
        Zhengkui; Chen,
                on the highly oriented
        Haydn
                LaNiO<sub>3</sub> buffered
                Pt/Ti/SiO<sub>2</sub>/Si substrates
        Yang, Yaping;
                Spontaneous emission from a &Lambda;
        Li, Gaoxiang;
063610098173          three-level atom in an anisotropic
        Chen, Hong; Zhu,
                photonic crystal
        Shi-Yao
                Living biomembrane bitemplate route for
        Li, Li; Wu, Qing-
                simultaneous synthesis of different
063310070074  Sheng; Ding, Ya-
                morphologies of CdSe and ZnSe
        Ping
                nanomaterials
        Cheng, XinBin;
        Wang, ZhanShan;
                Design of X-ray super-mirrors using
063310072923  Zhang, Zhong;
                simulated annealing algorithm
        Wang, Fengli;
        Chen, Lingyan
                Structural and dielectric properties of
        Fu, Li-Xin;
                Ba<sub>1-
063410082714  Zhang, Liang-
                x</sub>Sr<sub>x</sub>Ti<sub>0.90</sub>
        Ying; Yao, Xi
                Sn<sub>0.10</sub>O<sub>3</sub> ceramics

        Zhou, Jianmin; Variation of free vibration
063610101397  Wu, Dingjun; Li, characteristic analysis for pier-beam
        Qi; Gao, Piqin system by energy method

        Xie, Shuangyuan;
                Nonclassical properties of a time-
063410077552  Yang, Yaping;
                varying Jaynes-Cummings model
        Chen, Hong

                Progress in lifeline engineering
063610101387  Li, Jie
                researches        Xiaoli, Chai;  Adsorption of phenolic compound by aged-
063510091545
        Youcai, Zhao   refuse
                Analytical approach considering modal
        Zhou, Xuan-Yi;
063410082380          coupling effects for buffeting resonant
        Gu, Ming
                response of large-span roof structures                Modeling and analysis method for
        Xie, Nan; Li, Ai-
063510092479          reconfigurable manufacturing cell based
        Ping; Xu, Li-Yun
                on generalized stochastic Petri nets        Gao, G.Y.; Li, Three-dimensional analysis of rows of
063310065747  Z.Y.; Qiu, Ch.; piles as passive barriers for ground
        Yue, Z.Q.    vibration isolation
        Xiao, J.-Zh.;  On relationships between the mechanical
063310072032  Li, J.-B.;    properties of recycled aggregate
        Zhang, Ch.    concrete: An overview
                Analysis and research of model building
        Su, Yong-Qing;
063410082723          of micro-actuator based on
        Yue, Ji-Guang
                magnetorheological fluid
        Wen, Ming;
        Zhong, Manfu;
        K., Kejia; Wu,
                Soft magnetic Co-Fe-B-P and Co-Fe-V-B-P
        Jieda; Li,
063310071338          amorphous alloy nano-particles prepared
        Lujiang; Qi,
                by aqueous chemical reduction
        Haiquan; Cao,
        Shixun; Zhang,
        Tao
        Pang, Shan-Chen;
                Soundness analysis of the multi-cases
063610101214  Yan, Chun-Gang;
                workflow model based on home state
        Jiang, Chang-Jun
        Zhou, Jian;   A Application of settlement based
063610101402  Zeng, Qingyou; design methodology for pile-foundation
        Wang, Hao    in bump at the end of a bridge
                Construction of hybrid material with
                double chemical bond from functional
        Yan, Bing; Sui,
063310071266          bridge ligand: Molecular modification,
        Yu-Long
                lotus root-like micromorphology and
                strong luminescence
        Zhang, Li; Wu,
        Yong-Gang; Cao,
                Preparation and research of free-
063510092378  Hong; Xu, Yao;
                standing Zr filter for soft X-ray laser
        Jiao, Hong-Fei;
        Chen, Ling-Yan
        Yao, Wu; Wang, Resistivity-temperature characteristics
063510092476  Tingting; Wang, of carbon fiber reinforced cement-based
        Ruiqing     composites during repeated heating

                Scuffing behavior of piston-pin/bore
        Zhang, Chao;
                bearing in mixed Lubrication - Part II:
063410079763  Cheng, H.S.;
                Scuffing mechanism and failure
        Wang, Q. Jane
                criterion
        Liu, Xiao-Shan;
        He, Guo-Qiu;   Research of shape memory effect and
063410082702
        Chen, Cheng-Shu; superelasticity of a TiNiAl alloy
        Hu, Wei


        Wang, Yu; Ma,
        Hao-Jun; He,
                Clustering and retrieval of mechanical
063510092492  Wei; Xiao, Yu-
                3D CAD models
        Zhong; Zhou,
        Xiong-Hui

        Wang, Xiaoguo;  Research and application for the Image
063310063395  Lu, Hongyong;  Compressing Algorithm based on
        Huang, Dapeng  Multilayer Clustering Wavelet

        Ding, Xiang-Qun;
        He, Guo-Qiu;
        Zhu, Zheng-Yu; Fatigue characteristic and mechanics of
063410082119
        Liu, Xiao-Shan; Al-Mg-Si alloy under multiaxial loading
        Chen, Cheng-Shu;
        Zhang, Wei-Hua

        Yuan, Lu-Lai;
        Zeng, Guo-Sun; Dynamic level scheduling based on trust
063410082427
        Jiang, Li-Li;  model in grid computing
        Jiang, Chang-Jun

                Study and application of railway
        Jiang, Rui; Su,
063510092011          bridges earthquake vulnerability
        Xiao-Zu
                assessment and loss estimation
        Zhang, Zhong;
        Wang, Zhan-Shan;
        Wang, Hong-
        Chang; Wang,   Multilayer beam splitter used in a soft
063510092196  Feng-Li; Wu, Wen-X-ray Mach-Zehnder interferometer at
        Juan; Zhang, Shu-working wavelength of 13.9 nm
        Min; Qin, Shu-
        Ji; Chen, Ling-
        Yan
        Zhang, Chao;
        Cheng, H.S.;   Scuffing behavior of piston-pin/bore
063410079620  Qiu, Liangheng; bearing in mixed lubrication - Part I:
        Knipstein, K.W.; Experimental studies&copy;
        Bolyard, Jay
                Effect of reactive aggregate gradient
        Hai, Ran; Wu,
                distribution in cement-based
063710111189  Keru; Yang,
                functionally gradient materials on its
        Jiujun
                mechanical property
                Silicon-acrylate emulsion of high
        Wang, Guojian;
063710111190          organosil oxane content with the core-
        Chen, Feng
                shell structure
                Simulation on energy management
        Du, Aimin; Feng,
063710111191          strategy for 4 wheel-drive hybrid
        Xuyun
                electric vehicle
        Guo, Qiyi; Hu,
                Braking characteristic research of
        Jingtai; Lu,
063710111192          linear eddy current brake for high
        Xiangyang; Luo,
                speed train
        Tingyong

        Meng, Hua; Wang, Central chilled water system optimal
063710111193  Shengwei; Long, supervisory controller and its online
        Weiding     evaluation


        Zou, Zhiqiang;
                Nonlinear model predictive control
063710111194  Xu, Lihong;
                based on polytoptic description system
        Yuan, Meng


        Wang, Lei; Ding, Wireless-net close-loop gas brand
063710111195
        Liang; Ma, Wanli piracy system

        Jiang, Jianhui;
        Liang, Jianhua; Software-implemented transient fault
063710111196
        Jin, Ang; Hu,  injection for Linux
        Jin
                Application of integrated reverse
        Ma, Shumei; Li,
063710111197          engineering technology to quick
        Aiping
                developing of new products
        Chen, Ying; Lin, Image matching and translation based on
063710111385
        Yi        lifting scheme wavelet

        Gan, Lihua; Liu,
        Mingxian; Chen, Dynamic observation of domains
063710111198
        Gen; Wang,    morphology for arachidic acid monolayer
        Xiaolan

                 Algorithm for solving ill-posed
063710111199  Shen, Yunzhong
                 equation based on filter factor


        Lou, Lizhi;
                Effects of interface undulations on
063710111200  Fang, Jian; Xu,
                simulated geoid
        Houze
        Yang, Weibin;
        Wu, Guangqiang;  Influence and analysis of artificial
        Qin, Datong; Ju,  neural network parameters on system
063710111309
        Lijuan; Wu,    identification accuracy and
        Xiaoqing; Qiu,   determination method of parameters
        Xuyun
        Li, Hongqiang;
        Hao, Jiaming;
        Zhou, Lei; Wei, All-dimensional subwavelength cavities
063710115529
        Zeyong; Gong,  made with metamaterials
        Lingkan; Chen,
        Hong; Chan, C.T.

        Qi, Deqing;    Damage diagnosis analysis of underwater
063810123173
        Huang, Binhui   engineering structure
        Liu, Ling;
                Experimental characterization of
        Zhang, Bo-Ming;
063810123610          porosity and interlaminar shear
        Wang, Dian-Fu;
                strength in polymeric matrix composites
        Wu, Zhan-Jun

                 Wind loads and wind-induced vibration
        Gu, Ming; Lu,
063810123138           of membrane structures: State of the
        Haifeng
                 art
        Xiao,
                 Bond behaviour between recycled
063710114306  Jianzhuang;
                 aggregate concrete and steel rebars
        Falkner, H.

        Lin, Lan; Yan,
        Chun-Gang; Xin, Optimal path algorithm in varying-
063810123539
        Xiao-Gang;    weight networks based on stable branch
        Jiang, Chang-Jun


                Flow-induced internal resonances and
        Xu, Jian; Yang,
063810123279          mode exchange in horizontal
        Qian-Biao
                cantilevered pipe conveying fluid (I)


                Flow-induced internal resonances and
        Xu, Jian; Yang,
063810123280          mode exchange in horizontal
        Qian-Biao
                cantilevered pipe conveying fluid (II)


                 Formation of real glass and phase
063810123582  Zhu, Peinan
                 transformation

                 The dimension-reduction strategy via
        Li, Jie; Chen,   mapping for probability density
063710107724
        Jian-Bing     evolution analysis of nonlinear
                 stochastic systems
        Lou, Menglin;   Experimental study on tuned liquid
        Zong, Gang; Niu,  damper performance in reducing the
063910129756  Weixin; Chen,   seismic response of structures
        Genda; Cheng,   including soil-structure interaction
        Franklin Y.    effect


        Xu, Fu-You;    Study on parametric elasticity of
063710114088
        Chen, Ai-Rong   flutter derivatives of flat plate                 Characteristics of wind induced
        Gu, Ming; Ye,
063710114089           responses and equivalent static wind
        Feng
                 loads of tall buildings
        Sun, Jian-Mei; Simplification of the coherency
063710114090  Ye, Ji-Hong;  coefficients &rho;<sub>ijkl</sub> in
        Cheng, Wen-Rang the multi-support response spectrum        Wang, Ru; Li,
                 Influence of polymer on cement
063810127637  Xin-Gui; Wang,
                 hydration in SBR-modified cement pastes
        Pei-Ming        Hao, Zhixian;
        Guo, Bin; Liu, Synthesis of mesoporous silica using
063810126984  Hui; Gan, Lihua; urea-formaldehyde resin as an active
        Xu, Zixie; Chen, template
        Longwu


                 Theoretic analysis of simplified
063710111791  Liao, Shaoming  cylindrical shell on elastic foundation
                 for tunnel longitudinal shear effect


        Wang, Congjun;
                 Numerical simulation of wind pressure
        Huang, Bencai;
063710114061           distribution and wind environment on
        Xu, Xiaoming;
                 the round cantilevered roof
        Lin, Gao
        Zhang, Guojun;  Seismic behavior of reinforced concrete
063810123680  Lu, Xilin; Liu,  frame columns with excessive axial
        Boquan      compression ratios


        Li, Li; Qiao,
                Complete modification rescheduling
063810123765  Fei; Xu, Xiao-
                method for semiconductor wafer fabs
        Hong; Wu, Qi-Di        Pu, Hong-ting;  Preparation and properties of soft
        Jiang, Feng-   magnetic particles based on
063810127907
        jing; Yang,    Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> and hollow
        Zheng-long    polystyrene microsphere composite
        Wang, Zhiwei;
                 Relationship between sludge
        Wu, Zhichao; Yu,
                 characteristics and membrane flux
063910131980  Guoping; Liu,
                 determination in submerged membrane
        Jiangfeng; Zhou,
                 bioreactors
        Zhen

        Yang, Fengli;
                 Relationship between dynamic fields and
        Chang, Botao;
063710111723           hydrocarbon accumulation in buried hill
        Yu, Kaiping; Lu,
                 of Zhuanghai area
        Bingquan
        Guo, Lei; Li,
                 Research on seismic isolation design
063810123685  Jianzhong; Fan,
                 for long-span continuous bridges
        Lichu
        Zhang, Wenxue;
                 Passive control of light-pier bridge
063710111177  Li, Jianzhong;
                 structure
        Su, Mubiao
        Sun, Daquan; Ye,
                Storage stability of SBS-modified road
        Fen; Shi,
063710115343          asphalt: Preparation, morphology, and
        Fangzhi; Lu,
                rheological properties
        Weimin
        Hu, Fengqiang;
                 Experimental study of wind field in
063710111178  Chen, Airong;
                 bridge site located in mountainous area
        Wang, Dalei


        Ma, Ru-Jin;    Testing study of determination of
063710111691  Chen, Ai-Rong;   flutter derivatives by taut strip model
        Zhou, Zhi-Yong   in smooth flow


                Hybrid algorithm for optimal sensor
        Xie, Qiang; Xue,
063710111179          placement of structural health
        Songtao
                monitoring

                Radon transform-based algorithm for the
        Chen, Yingying;
063710111180          detection and matching of airport
        Shao, Yongshe
                objects

        Yang, Xiaoguang;
                Analysis of saturation flow rate and
063710111181  Zhuang, Bin; Li,
                delay at signalized intersection
        Keping
        Teng, Jing;   Real-time operational control of
063710111182
        Yang, Xiaoguang singular bus line under APTS


        Zhou, Shun-Hua;
        Zheng, Jian-
                The construction method and application
063810123854  Sheng; He, Ze-
                of new-style secant piles in alluvium
        Gang; She, Cai-
        Gao; Bao, Xu-Fan


        Yan, Wei; Zhang,
                Study and application of a fuzzy
063810123774  Hao; Lu, Jian-
                weighted association rules
        Feng


        Li, QiFeng;    A survey of the luminance distribution
        Yang, GongXia;   in the nocturnal environment in
063610102468
        Yu, LiHua;     Shanghai urban areas and the control of
        Zhang, Haicong   luminance of floodlit buildings
        Liu, Ling;
        Huang,
        Zhengming; Dong,  Effects of interfacial epoxy
063610101043  Guohua; Yuan,   nanofibrous films on the mechanical
        Guoqing; He,    property of composite laminates
        Chuanglong; Han,
        Xiaojian
        Liu, Ling;
        Huang,
                 Fabrication and mechanical properties
        Zhengming; Dong,
063610101044           of composite laminates with epoxy-SiC
        Guohua; Yuan,
                 compound ultrafine fiber interfaces
        Guoqing; Lin,
        Gang
        Hu, Chao; Yang,
        Hong-Lan; Zhao, Unsteady supercavitating flow past
063610101140
        Cun-Bao; Huang, cones
        Wen-Hu
                Effect simulation of different
        Yang, Yongping;
                declining angles of thermosyphons used
063810123690  Zhou, Shunhua;
                in Qinghai-Tibet railway permafrost
        Wei, Qingchao
                embankment
        Li, Zhongcheng; Soil arching effect on passive piles
063810123691
        Yang, Min    and 3-D numerical analysis

        Zhang, Zeng-Jun;
                Method for structure damage detection
063810123856  Zhang, Meng;
                by using the concept of residual forces
        Zhang, Zi-Fu


                Statistics analysis of distribution of
        Xu, Yu-De; Zhou,
063810123857          track quality index and weight
        Yu
                coefficient of track irregularity


        Gu, Ming; Ye,  Characteristics and computational model
063710103156
        Feng       of across-wind load of tall buildings
                Relationship between the variation of
        Pan, Xiaodong; drivers' heart rate and systolic blood
063710111183  Lin, Tao; Yang, pressure and the coefficient of
        Zhen      transverse force of mountainous
                highways
        Li, Wei; Wang,
                Adaptability of the city logistics
        Jinkai; Wang,
063710111184          development planning in medium or small
        Hui; Yang,
                cities
        Dongyuan
                Overview of test methods of permanent
        Peng, Miaojuan;
063710111185          deformation in asphalt concrete
        Xu, Zhihong
                pavements

        Deng, Huiping;
                Characteristic study of coated filter
        Liang, Chao;
063710111186          media and activated carbon in removing
        Chang, Chun;
                organic matter
        Gao, Naiyun

        He, Pinjing;
                Natural aging of air pollution control
        Cao, Qunke;
063710111187          residues and its impact on metals
        Zhang, Cangang;
                leaching behavior
        Zhang, Peijun


        Tian, Hai-Bo;
                Replacement thickness analysis of
063910129508  Wang, Bing-Long;
                cutting in expansive soil area
        Xu, Kai
        Yuan, Dengping;
                Research progress of negative skin
063610101490  Huang, Hongwei;
                friction on piles in soft soil
        Cheng, Zekun
        Chen, Yueqing;   Comparative study on the dynamic soil-
        Lu, Xilin; Li,   structure interaction system with
064010144674
        Peizhen; Chen,   various soils by using shaking table
        Bo         model tests

        Xiao, Kun; Wu,   Preparation and electrochemical
        Guangming; Shen,  properties of vanadium pentoxide
063910134756
        Jun; Xie, Debin;  aerogel film derived at the ambient
        Zhou, Bin     pressure
                Molecular assembly and photophysical
                properties of a novel luminescent
        Wang, Qian-Ming;
064010155397          terbium hybrid material with modified
        Yan, Bing
                carboxyl group of p-aminobenzoic acid
                as a functional bridge
        Li, Guoqiang;  Experimental study of full-scale semi-
064110165772  Wang, Jingfeng; rigid composite frames under vertical
        Liu, Qingping  loading
                 One-dimentional nonlinear creep-
064110165877  Gao, Yan-Bin    consolidation analysis of saturated
                 clay

        Zhang, Wen-Xue;
                Transverse vibration of lightweight
064110165878  Li, Jian-Zhong;
                railway-bridge pier
        Su, Mu-Biao
                Experimental investigation on wind-
        Hu, Feng-Qiang;
                resistant behavior of the single-tower
064110165880  Chen, Ai-Rong;
                cable-stayed bridge over south channel
        Lin, Tie-Liang
                of hangzhou gulf
        Chu, Mao-Quan; Synthesis and characterization of
        Sun, Ye; Shen, SiO<sub>2</sub>-coated mercaptoacetic
063910137667
        Xiao-Yan; Liu, acid-stabilized CdSe nanocrystals in
        Guo-Jie     aqueous solution
        Gu, Jin-Ying;   Synthesis, characterization of
        Li, Yan-Jun;    thiacalixarene-containing copolymers
064110165188
        Shi, Xian-Fa;   and their abilities to transport
        Ji, Liang-Nian   lead(II) ions
        Yang, Yongxin;
                Flutter control effect and mechanism of
064110165775  Ge, Yaojun;
                central-slotting for long-span bridges
        Xiang, Haifan
                Analysis of restrained steel girders
        Li, Guoqiang;
064110165273          with large deflection subjected to
        Guo, Shixiong
                elevated temperature

        Gu, Chun-Shi;
        Wang, Zhan-Shan;
        Wang, Feng-Li;
                Development of X-ray supermirrors used
064110165654  Zhang, Zhong;
                in Kirkpatrick-Baez microscope
        Mu, Bao-Zhong;
        Qin, Shu-Ji;
        Chen, Ling-Yan


                Seismic response reduction of a super-
        Ye, Aijun; Fan,
064110165274          long-span cable-stayed bridge by adding
        Lichu
                dampers

        Miao, Jiawu;
                Summarized comparison study on global
        Xiao, Rucheng;
064110165275          static stability of the Su-Tong cable-
        Pei, Minshan;
                stayed bridge
        Zhang, Xigang

                Application of grey clustering method
        Lu, Zhoudao; Li,
064110165276          to appraisal of reliability of existing
        Cancan; Li, Gang
                buildings

        Ling, Jianming;
        Luo, Zhigang;  Three-dimension finite element analysis
064110165278
        Lu, Lixuan;   of excavated pavement rehabilitation
        Yuan, Wenping
        Liu, L.; Huang, Mechanical performance of laminated
063910134912  Z.-M.; He, C.L.; composites incorporated with
        Han, X.J.    nanofibrous membranes
        Yan, Zhiguo;
                An experimental study of smoke flow in
064010141056  Yang, Qixin;
                tunnel fire
        Zhu, Hehua
        Ding, Ruxin;
                 Modelling of low-temperature exhumation
        Zhou, Zuyi; Xu,
                 rate in Dabie Mountain based on (U-
064110166879  Changhai; Liu,
                 Th)/He and fission-track
        Yuzhu; Cheng,
                 thermochronological data
        Hao; Xu, Fei


                 Vibration of a simply supported
        Zhong, Zheng;
063910132472           functionally graded piezoelectric
        Yu, Tao
                 rectangular plate


        He, Pin-Jing;
        Xiao, Zheng;    In situ distributions and
063910135299  Shao, Li-Ming;   characteristics of heavy metals in full-
        Yu, Ji-Yu; Lee,  scale landfill layers
        Duu-Jong
        Sun, Yuedong;
        Xiao,
                 An experimental study on the seismic
064010141063  Jianzhuang;
                 behavior of recycled concrete frames
        Zhou, Deyuan;
        Zhang, Peng
        Chen, Yiyi; Wu,
                 Experimental study on the hysteretic
        Xiangxiang;
064010141068           behavior of full-scale spacial steel
        Tian, Hai; Tong,
                 frames composed of non-compact members
        Lewei

        Zhou, Haijun;  A full-scale experimental study on
064110168857  Sun, Limin; Shi, cable vibration mitigation with
        Chen       friction damper        Lu, Zhenggang;   Semi-active control of railway vehicle
064210185050
        Hu, Yongsheng   structure vibration based on MR damper


        Li, Jie; Chen,
        Huaming; Chen,
                 An experimental study on prestressed
064010141066  Jianbing; Fan,
                 egg-shape digesters
        Minquan; Peng,
        Chunqiang

        Wang, Min;    Application of computer algebra in
064010141083
        Zheng, Ying-Ping nonlinear control of power system
        Cheng, Jin;    Probabilistic free vibration analysis
063910140379
        Xiao, Ru-cheng   of beams subjected to axial loads

        Wang, ZhiCheng;
                Small infrared target fusion detection
        Tian, JinWen;
064110161208          based on support vector machines in the
        Liu, Jian;
                wavelet domain
        Zheng, Sheng
        Xu, Jinbao; Gao,  Structure-related infrared optical
        Cheng; Zhai,    properties of Ba(Zr<sub>x</sub>Ti<sub>1-
064110160972  Jiwei; Yao, Xi;  x</sub>)O<sub>3</sub> thin films grown
        Xue, Jianqiang;  on Pt/Ti/SiO<sub>2</sub>/Si substrates
        Huang, Zhiming   by low-temperature processing

        Shao, Jia-yu;
                On the second Laplacian eigenvalues of
063910135182  Zhang, Li; Yuan,
                trees of odd order
        Xi-ying

        Yang, Qun; Guo, Study of axle load conversion of cement
064110165279  Zhongyin; Shi, concrete pavement in road tunnel with
        Chunxiang    high groundwork modulus
                 Research on correction coefficient of
        Hu, Chunhua;    asphalt pavement deflection with
064110165280
        Sun, Lijun     consideration of pavement structure
                 thickness

        Yang, Xiaoguang; Study on macro-travel impact analysis
064110165281
        Chu, Haoran   of staggered shifts


        Han, Shengfeng; Research on width of urban streets in
064110165283
        Chen, Xiaohong China


        Yan, Kefei;   Location of sign boards in a parking
064110165780  Chen, Qun; Wen, guidance information system (PGIS)
        Ya; Zhang, Baoyu based on genetic algorithm


                 Discussion on some key technical issues
064110165784  Sun, Jun      for design and construction of undersea
                 tunnels
        Xu, Fuyou; Chen, Identification of flutter derivatives
064110168874  Airong; Ma,   of bridge decks on the basis of
        Rujin      stochastic search technique


                Modeling and algorithm on a class of
064110159446  Feng, Q.; Tu, J. mechanical systems with unilateral
                constraints


        Zhang, Zhihua;
        Shen, Jun; Ni,
        Xingyuan; Wu,
        Guangming; Zhou,
                Hydrophobic silica aerogels
064010143233  Bin; Yang,
                strengthened with nonwoven fibers
        Miaoxiang; Gu,
        Xiaochun; Qian,
        Mingjuan; Wu,
        Yuehua

        Guo, Zhan-Sheng;
                Cure characterization of a new
        Du, Shan-Yi;
064010143236          bismaleimide resin using differential
        Zhang, Boming;
                scanning calorimetry
        Wu, Zhanjun


        Cai, Runbin;   A new method for multi-view point cloud
064110165284
        Pan, Guorong   registration

                 Verification of time-domain buffeting
        Han, Wanshui;
                 theory and analysis of influence
064110165754  Chen, Airong;
                 factors for long-span cable-stayed
        Hu, Xiaolun
                 bridges
        Pu, Hong Ting;
                 Effects of polyvinylpyrrolidone and
        Jiang, Feng
                 carbon nanotubes on magnetorheological
064110167580  Jing; Yang,
                 properties of iron-based
        Zhenglong; Yan,
                 magnetorheological fluids
        Biao; Liao, Xin
                 Modified response surface method for
        Cheng, Jin;
064110168875           flutter reliability analysis of long-
        Xiao, Rucheng
                 span suspension bridges
                 Principle and application of precise
064110165285  Chen, Yi
                 point position

        Wang, Guoqing;  Preparation and performance of the
        Shen, Jun; Xie,  hydrophobic anti-reflection
064110165286
        Zhiyong; Wu,   AF<sub>2400</sub>-SiO<sub>2</sub>
        Guangming     composite film
        Zhang, Dong;
                 Temperature model of phase change
064110165287  Zhou, Jianmin;
                 process of phase change material
        Wu, Keru

        Shen, Guozhu;  Radar absorbing properties of
064110165288  Xu, Zheng; Cai, composites filled with short carbon
        Ruiqi      fiber-ferrite
        Yang, Weibin;
                Optimization matching and performance
        Wu, Guangqiang;
064110165289          simulation for hybrid electric vehicle
        Qin, Datong; Ju,
                powertrain
        Lijuan
                 High-efficient adaptive predistortion
064110165471  Qian, Ye-Qing   structure for RF power amplifier
                 linearization


        Wang, Xin-Hong; Dynamic algorithm for delay-constrained
064110165472
        Liu, Fu-Qiang  low-cost multicast routing


        Huang, Yu; Ye,
        Weimin; Tang,   Analysis of time effect on load-
064110165812
        Yiqun; Zhao,   settlement behavior of driven piles
        Linlin


        Du, Aimin; Bu,
                Investigation on bus driving cycles in
064110165290  Xi; Chen, Lifan;
                Shanghai
        Yu, Zhuoping
                Ill-posed problem in determination of
        Shen, Yun-Zhong;
                coordinate transformation parameters
064110165427  Hu, Lei-Ming;
                with small area data based on Bursa
        Li, Bo-Feng
                model
        Gu, Ming; Ye,  Simplified analysis method for wind
064110168876
        Feng       induced responses of tall buildings


        Zhang, Jimin;  Neural network predictive control of
064110165291  Zhang, Jitong;  tilting control system in tilting
        Ren, Lihui    passenger car
        Mei, Hongsheng;
        Chen, Dezhen;  Incineration flue gas purification in a
064110165292
        Lin, Yu; Mao,  laboratory-scale cyclone scrubber
        Qingxi
        Li, Daoguo;
                Application of granular computing to
064110165293  Miao, Duoqian;
                artificial neural network
        Du, Weilin
        Zhang, Hongyun;
        Miao, Duoqian; A novel automatic recognition system of
064110165294
        Xia, Fuchun;  bills
        Wang, Zhen


                One-dimensional mechanically tunable
064110165295  Xu, Zhenyu
                photonic crystal


                Lanthanide molecular-based hybrids
        Wang, Qian-Ming;
                covalently bonded with silica:
063910139901  Yan, Bing;
                Photoluminescence and control of
        Zhang, Xin-Hua
                micromorphology
        Sun, Wenguang; Development of apparatus with a linear
064110165296  Zhang, Changyi; charge-coupled device array to measure
        Ma, Ningsheng  refractive index
                Stochastic analysis of the dynamic
        Cheng, Jin;
064010141047          characteristics of beams subjected to
        Xiao, Rucheng
                axial loads
                Simultaneous determination of
        Wang, Xiao-Gang;
                dinitrophenol isomers with
        Wu, Qing-Sheng;
064010140796          electrochemical method enhanced by
        Liu, Wang-Zhuan;
                surfactant and their mechanisms
        Ding, Ya-Ping
                research
        Lu, Fan; He, Pin-Partial least square modeling of
064110156741  Jing; Shao, Li- hydrolysis: Analyzing the impacts of pH
        Ming       and acetate


        Xu, Qiang; Lu,
                Virtual boundary element method for
        Xin; Wang, Hai-
064110165561          solving the problems of multi-domain
        Liang; Jiang,
                composite structures
        Yan-Tao

        Fang, Yao-Mei;   Strategy formation for urban house
064210184735  Li, Jian; Cui,   pulling down and migration using
        Ji         extension methods

        Liu, Yang; Wang,  Luminescent behavior of two novel
        Qian-Ming;     thermo-sensitive poly(N-
064110159460
        Xiang, Yuan-    isopropylacrylamide) hydrogels
        Qing; Yan, Bing  incorporated with rare earth complexes


                 Influence of initial imperfection on
        Chen, Shiming;
064410211962           the behaviour of extended bolted end-
        Du, Gang
                 plate connections for portal frames


                Semi-analytical method for 3-D analysis
        Cheng, Guo-Hua;
064410214240          of functionally graded material plates
        Cao, Zhi-Yuan
                with complex boundary conditions


                 Competitive systems with migration and
        Jiang, Jifa;
064310196623           the Poincare-Bendixson theorem for a 4-
        Liang, Xing
                 dimensional case


        Ding, Quanshun;
                Simulation of stationary Gaussian
064310197675  Zhu, Ledong;
                stochastic wind velocity field
        Xiang, Haifan


                 Stability and bifurcation analysis on a
        Song, Yongli;
064410216849           Logistic model with discrete and
        Peng, Yahong
                 distributed delays
        Ma, Xianfeng;
        Mochizuki,    Study on properties of sand based on
064510226529
        Akitoshi; Wen,  improved plane strain test apparatus
        Yujun

        Li, Yao-Chen;
        Yang, Chang-Jin;
        Wang, Kan-Lei; Responses of a ferroelectric thin film
064410214283
        Meng, Xiang-   under infrared radiation
        Jian; Sun, Jing-
        Lan
                New method of removing trace ammonia
        Wen, Rui-Mei;  (NH<sub>3</sub> and
064310200993  Fan, Wei; Deng, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) from high
        Shou-Quan    purity water by using
                electrodeionization


                Discrete models of a class of isolation
064310199508  Feng, Q.
                systems


        Gao, Cheng;   Structure and properties of
064410214407  Zhai, Jiwei;   Ba(Zr<sub>0.3</sub>Ti<sub>0.7</sub>)O<s
        Yao, Xi     ub>3</sub> thin films
                Numerical solution of differential
        Li, Chen; Wu,  equations using Sinc method based on
064210180746
        Xionghua     the interpolation of the highest
                derivatives
                Research on the preparation of
                reversibly thermochromic cement at
064410202298  Ma, Yi-Ping
                normal temperature and the effect of
                temperature-control intelligently

        Liu, Tao; Shen,
        Mingrong; Tao, Model test and 3d numerical simulation
064510226537  Lubin; He,   study on excavation of double-arch
        Zhimin; Yuan,  tunnel
        Yong
        Zhu, He-Hua; Xu,
        Qian-Wei; Fu, De-
                Study on design principle of shield
064410214617  Ming; Liao, Shao-
                machine applicable to different strata
        Ming; Zhang,
        Guan-Jun


                Application of differential quarature
        Li, Chen; Wu,
064410214295          domain decomposition method to the
        Xiong-Hua
                problem with crack

        Xing, Hao-Feng; Simplified analysis of consolidation of
064510226578  Gong, Xiao-Nan; double-layered ground reinforced by
        Yang, Xiao-Jun gravel-piles
                Preparation and microwave absorption
        Zhang, Yan-Qing; property of
064210185174
        Zhang, Xiong   BaFe<sub>12</sub>O<sub>19</sub>
                encapsulated porous glass particles
        Ding, Zhou-
                Large strain consolidation of roadbed
        Xiang; Gong,
064410214626          based on various objective constitutive
        Xiao-Nan; Xie,
                relations
        Yong-Li; Li, Tao
                Molecular assembly and
        Yan, Bing; Yao, photoluminescence of novel rare
064210190111  Run-Feng; Wang, earth/inorganic/polymeric hybrid
        Qian-Ming    materials with functional covalent
                linkages


        Huang, Jun-Ge;
                Feasibility of dipole equatorial
064310201237  Ruan, Bai-Yao;
                resistivity sounding in tunnel
        Wang, Jia-Lin        Xue, Ya-Dong;  Experimental study on affect factors on
064410214634
        Huang, Hong-Wei anchoring force of cable bolts

                Formal Analysis of Streaming
        Zhang, Miaomiao;
064310194563          Downloading Protocol for System
        Van Hung, Dang
                Upgrading
                Attractive sulfonamide bridging bonds
        Lu, Hai-Feng;
064410211655          constructing lanthanide centered
        Yan, Bing
                photoactive covalent hybrids
        Qiu, Xunlin;   The storage and its stability of space
064210178810  Xia, Zhongfu;  charge in poly(ethylene naphthalene-2,6-
        Wang, Feipeng  dicarboxylate)

        Shen, Gang;   Study on derailment and flange side-
064310200584  Wang, Hao-Chuan; wear of tramway vehicles with
        Han, Ming-Sheng independently-rotating wheels
        Wang, Fengli;
        Wang, Zhanshan;
        Zhu, Jingtao;  Determination of the deposition rate of
064610239905  Zhang, Zhong;  DC magnetron sputtering in fabrication
        Wu, Wenjuan;  of X-ray supermirrors
        Zhang, Shumin;
        Chen, Lingyan
        Tong, L.W.;   Study on effect of curved chords on
064610238354  Wang, B.; Chen, behavior of welded circular hollow
        Y.Y.; Chen, Z. section joints
                Soft-template synthesis and optical
        Wu, Qing-Sheng;
                properties of Sb<sub>2</sub>S
064710248140  Zhang, Guo-Xin;
                <sub>3</sub> semiconductor quasi-
        Ding, Ya-Ping
                nanospheres

        Chen, Xinbo;  New method for analyzing rigidity and
064710258042  Wang, Wei; Wan, damping characteristics of double-
        Gang      wishbone suspension with torsion bar

                Transformation behavior of retained
        Yu, Hai Yan;
                austenite under different deformation
064610230016  Kai, Gao Yun; De
                modes for low alloyed TRIP-assisted
        Jian, Meng
                steels                Numerical and experimental study on
        Zhang, Qi-Lin;
064710254387          flexural-torsional buckling of
        Wu, Yage
                aluminium beams
        Li, Y.Q.;
        Tamura, Y.;
                Wind loading and its effects on single-
064610230297  Yoshida, A.;
                layer reticulated cylindrical shells
        Katsumura, A.;
        Cho, K.
        Jiang, Shouchao;
        Lu, Lixin; Li,
                Experimental study on high-temperature
        Guoqiang; Shen,
064510228681          properties of fire-resistant steel made
        Junchang; Wu,
                by Masteel
        Baoqiao; Wu,
        Jiecai
        Tong, L.W.;   Comparison between a cast steel joint
064610238400  Zheng, H.Z.;   and a welded circular hollow section
        Chen, Y.Y.    joint
                Relationship between unconformity
064710258421  Chang, Botao   system and heterogeneous migration of
                petroleum in continental basins


                Simplified formulas for evaluation of
        Xie, Z.N.; Gu,
064610230300          wind-induced interference effects among
        M.
                three tall buildings

        Xiao,
        Jianzhuang;   Bond strength and damage of long rebar
064610241767  Zhang,      anchored in HPC under static and
        Chuanzeng;    fatigue loading
        Falkner, Horst
                Molecular assembly of novel luminescent
                terbium hybrid materials with modified
        Wang, Q.M.; Yan,
064810266416          5-ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid
        B.
                as a functional bridge through an in
                situ sol-gel process
                LuVO<sub>4</sub>:RE<sup>3+</sup> (RE =
        Yan, Bing; Su,  Sm, Eu, Dy, Er) phosphors by in-situ
064810266422
        Xue-Qing     chemical precipitation construction of
                hybrid precursors


        Dan, Dan-Hui;  Damp research on the damage based
064510226470
        Sun, Li-Min   structure FEM modeling
                 Nonperturbative analysis of spontaneous
        Xu, Jing-Ping;
064510229200           emission in one dimensional special
        Yang, Ya-Ping
                 photonic crystals
        Wang, Feipeng;
        Xia, Zhongfu;   Piezoelectric properties and charge
        Qiu, Xunlin;    dynamics in poly(vinylidene fluoride-
064610236293
        Shen, Jun;     hexafluoropropylene) copolymer films
        Zhang, Xiaoqing;  with different content of HFP
        An, Zhenlian


                Effect of initial pH control on
        Liu, Yan; Chen,
                enhanced biological phosphorus removal
064710251358  Yinguang; Zhou,
                from wastewater containing acetic and
        Qi
                propionic acids                Analytical method of across-wind
        Quan, Yong; Gu,
064510226475          response and equivalent static wind
        Ming
                loads of high-rise buildings


                 Failure analysis of laminated
        Huang, Zheng-
064510228875           structures by FEM based on nonlinear
        Ming
                 constitutive relationship

        Xiao, Yi-Qun;
        Xie, Zhi-Yong; Structure control and stability in
064710258395  Shen, Jun; Zhou, preparation of silica film via Sol-Gel
        Bin; Wu, Guang- process
        Ming
                 Reconfigurable production line modeling
        Xie, Nan; Li,
064610239808           and scheduling using Petri nets and
        Aiping
                 genetic algorithm

        Wu, Yan; Shi,
                 Keyword spotting system based on
064610241582  Ning; Wang,
                 biomimetic pattern recognition
        Shoujue

        Wang, W.; Chen, Experimental study on behavior of
064610238414
        Y.Y.      tubular joints under cyclic loading
                Preparation and characterisation of
        Chu, M.Q.; Sun,
064510220647          fluorescent polystyrene spheres coated
        Y.; Liu, G.J.
                with different sized quantum dots

                Analysis of dismantling temporary
        Lei, Zhen-Yu;
064510226482          support of shallow-depth large-span
        Zhou, Shun-Hua
                tunnel

        Ji, Yangbeibei;
                Experiment and index of storage
064610244952  Chen, Huaxin;
                stability of modified asphalt
        Bao, Yanni
        Ling, Jianming;
                BP neural network model-based
        Cui, Boen; Zhao,
064610244953          prediction of maximal scour-depth at
        Hongduo; Lin,
                river bends
        Xiaoping

        Yang, Junqin;  Object-oriented development of E-
064610244954
        Yang, Dongyuan  commerce distribution simulation system


        Yang, Yang;   Study on logistics planning of Shanghai
064610244955
        Yang, Dongyuan  EXPO 2010


        Xu, Bin; Gao,  Dynamic simulation model of biological
        Naiyun; Hu,   nitrification and its application to
064610244956
        Chenyan; Xia,  pre-treatment of micro-polluted raw
        Siqing      water

        Chen, Xiurong; Optimal combinative technology of
064610244957  Zhou, Qi; Zhao, biological and ecological treatment of
        Shucheng    municipal wastewater


        He, Hua; Feng,
                Stochastic discrete model of two-stage
064710257767  Qi; Shen, Rong-
                isolation system with rigid limiters
        Ying; Wang, Yu


        Wan, Yongping;  Interfacial stiffness dependence of the
064610234813  Qiu, Jinhao;   effective magnetostriction of
        Zhong, Zheng   particulate magnetostrictive composites
        Dong, Bin;     Influence of high organic load on
        Liang, Ya; Zhou,  nitrogen and phosphorus removal in an
064610244958
        Zengyan; Gao,   activated sludge-biofilm combined
        Tingyao      system
        Sun, Jianyun;
                 Numerical simulation of response of SRC
064610239692  Li, Guoqiang;
                 columns subjected to blast loading
        Lu, Yong


        Wang, Hongchang;
        Zhu, Jingtao;
        Wang, Zhanshan;
        Zhang, Zhong;
        Zhang, Shumin;
        Wu, Wenjuan;
        Chen, Lingyan; Broadband Mo/Si multilayer analyzers
064610237679
        Michette, Alan for the 15-17 nm wavelength range
        G.; Powell, A.
        Keith;
        Pfauntsch,
        Slawka J.;
        Schafers, Franz;
        Gaupp, Andreas


        Liu, Xingpo;    Application of the moving-weighted
064610244959  Liu, Suiqing;   least-square method to identifying
        Zhou, Yuwen    sanitary flow pattern

                 Mechanical behaviors of hybrid steel
        Wu, Keru; Li,
064610244960           fiber reinforced cementitious
        Shujin
                 composites


        Huang, Meirong;
                Synthesis and application of functional
064610244961  Gao, Weiwei; Li,
                polychloroanilines
        Xingui        Yang, Lei; Yan, High frequency core loss behavior of
064610244962  Biao; Chen,   nanocrystalline alloys as magnetic core
        Chengshu    of switching mode power supply
                Relationship between kinematic
        Wang, Yuxin;
064610244963          bifurcation and parameters for a multi-
        Guo, Ruiqin
                loop mechanism
                Facile and efficient route to prepare
        Sui, Yu-Long;
                luminescent terbium containing
064610242207  Yan, Bing; Wang,
                covalently anchored hybrids equipped
        Qian-Ming
                with molecular bridge

        Wen, Ming;
        Kejia, E.;
        Munakata,
        Megumu; Suenaga, Silver(I) coordination complexes of
064610242208  Yusaku; Kuroda- 1,10-phenanthroline-5,6-dione with 1D
        Sowa, Takayoshi; chain and 2D network structure
        Maekawa,
        Masahiko; Yan,
        Sheng Gang


        Han, Wanshui;  Calculation method and experiment of
064610244944  Chen, Airong;  internal forces of Hangzhou gulf bridge
        Hu, Xiaolun   induced by static wind and buffeting

                Matrix-induced synthesis and
                photoluminescence of
        Yan, Bing;    RE<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub>:
064710257135
        Huang, Honghua  Eu<sup>3+</sup> (RE = Gd, Y)
                submicrometer phosphors derived from
                sol-gel assembly of hybrid precursors
        Ding, Shihua;
        Yao, Xi; Zhang, Tapped multilayer bandpass filter on bi-
064710262299
        Liangying Yang based ceramics
        Yong; Mao, Yu.
        Wang, Jun; Wang,
                Performance improvement of variable air
        Yan; Wang, Rui-
064510226121          volume box through inverse system
        Xiang; Shao, Hui-
                design and quadratic optimal control
        He


        Cai, K.F.; Lei, Ultra long SiC/SiO<sub>2</sub> core-
064610231752
        Q.; Zhang, L.C. shell nanocables from organic precursor
        Ning, Guobao;
                 Modeling and analysis of the brake
        Zhang, Lijun;
064610244964           torque variation induced by disc side
        Yin, Dongxiao;
                 face run-out
        Yu, Zhuoping
        Wang, Hongyan;
        Gao, Weimin;
064610244965           Lightweight structure of engine hood
        Pan, Lingling;
        Liu, Chunjie
        Zhao, Guohua;
                 Mechanism of interaction and electron
        Li, Hongxu; Li,
064610244966           transfer between phenolic pollutants
        Mingfang; Hu,
                 and L-Cysteine
        Huikang
                Well constrained inversion based on
        Chen, Qiang; Ma,
064610244967          'well-logging interface parameter' and
        Zaitian
                its application
        Chen, Huagen;
        Li, Lihua; Xu,   Modified very fast simulated annealing
064610244968
        Huiping; Chen,   algorithm
        Bing
        Gu, Mu; Xiao,
                 Highly enhanced luminescence of
        Lihong; Liu,
                 GdTaO<sub>4</sub>:Eu<sup>3+</sup>
064710251475  Xiaolin; Zhang,
                 phosphors by codoping with
        Rui; Liu,
                 Zn<sup>2+</sup> ions
        Bingjie; Xu, Xin
        Cheng, Jin;
                 A new approach for solving inverse
        Zhang, Jie; Cai,
064710257438           reliability problems with implicit
        C.S.; Xiao, Ru-
                 response functions
        Cheng
        Ding, Shihua;
                 Microwave dielectric properties of
        Yao, Xi; Zhang,
064710262302           B<sub>1-x</sub>Li<sub>x</sub>NbO
        Liang Yang; Mao,
                 <sub>4</sub> Ceramics
        Yu.


        Zong, Gang; Lou, Optimal parameter design of tuned
064610244946
        Menglin     liquid damper for seismic resistance


        Li, Nansheng;
                Disposal of discontinuous thermal
        Hu, Weiwei; Wu,
064610244947          interface in calculation of temperature
        Qingbai; Tang,
                field of permafrost
        Mingchun
        Dong, Xinping;  Design sensitivity analysis of pipe
064610244948  Zhou, Shunhua;  roof inner force induced by excavation
        Hu, Xinpeng    release load in soft ground
        Ju, Juan; Zhu,
                 Drawing terminal based approach for
        Hehua; Tang,
064610244949           expressway tunnel drafting design and
        Ying; Zhou,
                 system development
        Jianhui
        Cao, Weidong;
                 Experimental research and application
        Ge, Jianmin;
064610244950           of skeleton dense-graded noise
        Zhou, Haisheng;
                 reduction pavement
        Lu, Weimin
        Dong, Xufeng;   Vibration character of the compact low
064610244951  Ge, Jianmin;   noise asphalt pavement research with
        Wang, Zuomin   experiment


        Pu, Hong-Ting; Sulfonated modification of poly (p-
064710258222
        Wang, Yong-Xing xylylene) prepared by CVDP


        Zhai, Jiwei;
        Yao, X.I.;    Dielectric properties of the
064810268831  Zhang,      compositionally graded
        Liangying; Shen, (Ba,Sr)TiO<sub>3</sub> thin film
        Bo; Haydn, Chen
                 Research on auto-reasoning process
064610234902  Hao, Yongtao   planning using a knowledge based
                 semantic net


        Lu, Wei; Yan,   Bulk metglas, finemet and nanoperm soft
064510221796  Biao; Tang,    magnetic alloys prepared by ultra-high-
        Renjian      pressure consolidation


        Zhao, X.Z.;
        Chen, Y.Y.;
        Chen, Y.; Wang, Experimental study on overlapped CHS K-
064610238350
        G.N.; Xu, L.X.; joints with hidden seam unwelded
        Zhang, R.Q.;
        Tang, B.C.
        Jia, Runping;   Preparation, structures and
        Zhang, Guoxin;   photoluminescent enhancement of
064810266262
        Wu, Qingsheng;   CdWO<sub>4</sub>-TiO<sub>2</sub>
        Ding, Yaping    composite nanofilms
        Xu, Bin; Gao,
        Nai-Yun; Sun,
        Xiao-Feng; Xia,
        Sheng-Ji; Rui,   Photochemical degradation of diethyl
064810266371  Min; Simonnot,   phthalate with
        Marie-Odile;    UV/H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
        Causserand,
        Christel; Zhao,
        Jian-Fu

                 Research on the reversibly
064510225961  Ma, Yiping     thermochromic functional cement based
                 composite at normal temperature


        Feng, Jinji;  Experimental study of structure shock
064610239709  Xie, Qingliang; vibration in soil caused by explosion
        Zhao, Dayong  of conventional weapons
        Tian, Jun; Pak,
        Dorothy K.;
        Wang, Pinxian; Late Pliocene monsoon linkage in the
064710247217
        Lea, David;   tropical South China Sea
        Cheng, Xinrong;
        Zhao, Quanhong

        Zhou, Guang-Bin;  Studies on processing techniques for
        Pu, Hong-Ting;   one dimensional soft magnetic particles
064710257805
        Jiang, Feng-    of CNTs/Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>
        Jing; Liao, Xin  nano-composite

        Song, Yi-Shan; Hydrothermal synthesis, crystal
064810280794  Yan, Bing; Chen, structure and luminescence of four
        Zhen-Xia     novel metal-organic frameworks
        Yang, Linde; Yu,
                Long-term strength evaluation of
064910289530  Denghua; Geng,
                floodwall structure along Huangpu River
        Daxin
        Du, Baisong; Ge, Numerical analysis of free torsion
064910289531  Yaojun; Zhou,  constant for complicated thin-walled
        Zheng      cross section


        Wang, De; Xiang, Research on changes of central city's
064910289532
        Bing       hinterland

        Cui, Bo'en;
        Ling, Jianming; System research on how to rank road
064910289533
        Zhao, Hongduo; flood damage
        Zhao, Zhihua
        Sun, Zhaohui;  Gradation composition of cement-
064910289534  Xu, Zhihong;  stabilized macadam based on dry
        Wang, Tiebin  shrinkage deformation properties

        Zhou, Wenxian; Portland cement concrete pavement
064910289535  Li, Mingli; Sun, performance prediction model based on
        Lijun      improved neural network

        Wang, Xiao-Li;
        Zhou, Bin; Xu, Preparation and TiO<sub>2</sub>
064910289062  Zhan; Xu, Xiang; assembly of highly ordered mesoporous
        Zhang, Zhi-Hua; silica films
        Shen, Jun
        Xu, Zhan; Zhou,
        Bin; Xu, Xiang; Fabrication of porous anodic alumina
064910289063  Wang, Xiao-Li; films by using two-step anodization
        Wu, Di; Shen,  process
        Jun
        Zhao, Hongduo; Comparative analysis of airport
064910289536  Ling, Jianming; pavement design procedures between CAAC
        Zhou, Zhengfeng and FAA


        Geng, Chuanzhi; Vibration model analysis of floating
064910289537
        Lou, Menglin  slab track system


                Alignment location and clearance
        Li, Haifeng; Gu,
064910289538          analysis method in using existing
        Baonan
                tunnel as urban mass transit
        Zhou, He-Ting;
        Zhou, Nai; Pang, Effect of &beta;-TCP on microstructure
065110317102
        Jin-Tao; Huang, of ceramic-based bone cement
        Wen-Hai

        Xian, Guijun;
                 Parametric optmisation of pin-assisted-
        Pu, Hong-Ting;
064910283549           melt impregnation of glass
        Yi, Xiao-Su;
                 fiber/polypropylene by taguchi method
        Pan, Yi


        Qu, Qiang; Ma,
                 Solid-liquid two-phase flow simulation
064910289539  Luming; Wang,
                 in a circular secondary clarifier
        Hongwu


        Yu, Jingjie;   Optimal valve closing scheme of water
064910289540  Zhao, Hongbin;  distribution network in case of
        Zhou, Jianhua   emergencies


        Zhu, Zhengyu;
                Recent advances of multiaxial high
        He, Guoqiu;
064910289541          cycle fatigue under nonproportional
        Chen, Chengshu;
                loading
        Zhang, Weihua


                 Experimental study on sorption of
064910289542  Xi, Yonghui    Pb(II) with different absorbent
                 materials


        Zhang, Jun;    Numerical analysis of locomotive and
064910289543
        Zhong, Zheng   vehicle wheel-rail contact problems


        Yu, Guofei; Ai,
                 Factors of body roll angles correspond
        Weiquan; Wang,
064910289544           to vehicle steady steering
        Cheng; Wu,
                 characteristics
        Guangqiang
        Zhu, Qi-Rong;
        Fang, Ru-Hua;   The application of fiber optic sensor
064910287545
        Yang, Guo-Biao;  to the study of engineering structure
        Zeng, Wei-Ming
        Zhu, Hehua; Yan,
        Zhiguo; Deng,  Testing study on mechanical properties
065010304643  Tao; Yao, Jian; of tuff, granite and breccia after high
        Zeng, Lingjun; temperatures
        Qiang, Jian

                 Wind tunnel test on an aeroelastic
        Gu, Ming; Zhu,   model of grandstand cantilevered roof
065110317369
        Chuanhai      of large stadium and features of wind-
                 induced response
                Logical time-sequenced particle swarm
        Kang, Qi; Wang, optimization strategy of procedure
064810278166
        Lei; Wu, Qi-Di parameters in semiconductor product
                line
        Wang, Hongyan;
                Safety analysis of car frontal crash
064910289545  Gao, Weimin; Wu,
                based on virtual crash test
        Chengjun
        Xu, Guangwei;
                 Group key distribution of service-
        Huo, Jiazhen;
064910289546           oriented access control for ad hoc
        Xu, Guangyuan;
                 network
        Huang, Xiaohu
        Fang, Xiaochun;
                Some sufficient conditions on equality
064910289548  Fang, Houqing;
                of positive element classes
        Fan, Qingzhai

                Relationship between acoustic nonlinear
        Wang, Jun; Wang,
064910289549          parameter (B/A) and molecular structure
        Yinguan
                parameter in organic liquids
        Yu, Peng; Wang,  Processing and integrated geophysical
        Jialin; Wu,    interpretation of land-sea
064910289550
        Jiansheng; Ding,  synchronously-observed magnetotelluric
        Jianrong      sounding data
                 Mixed finite element method for
        Su, Qing-Tian;
064910289760           mechanics analysis of longitudinal
        Zhang, Qi-Lin
                 stiffened steel box member

        Jin, Ting; Lin, Reynolds number effects on Strouhal
064910289762
        Zhi-Xing    number of flat-box girder bridge decks
        Li, Xiaojun;   Concept of digitalization of
065010304647  Zhu, Hehua; Xie, underground engineering and its
        Fuqi       preliminary application        Yu, Jiang-Tao;
                Nonlinear analysis of SRC columns
064910283841  Lu, Zhou-Dao;
                subjected to fire
        Xie, Qun


        Wang, Zhanshan;
        Zhang, Shumin;
        Wu, Wenjuan;
        Zhu, Jingtao;
        Wang, Hongchang;
        Li, Cunxia; Xu, B<sub>4</sub>C/Mo/Si high reflectivity
065010305066
        Yao; Wang,    multilayer mirror at 30.4 nm
        Fengli; Zhang,
        Zhong; Chen,
        Lingyan; Zhou,
        Hongjun; Huo,
        Tonglin


                Application of wavelet transform in the
        Huang, Tianli;
065010305039          modal parameters identification of
        Lou, Menglin
                structures with closely spaced modes

        Wu, Guangming;
        Chen, Shiwen;
                Gasochromic windows coated with Pd
        Xiao, Kun; Shi,
064910289095          doped nano-structured WO<sub>3</sub>
        Jichao; Shen,
                films
        Jun; Zhou, Bin;
        Zhang, Zhihua

        Jiang, M.J.;
                Future continuum models for granular
064910287021  Harris, D.; Zhu,
                materials in penetration analyses
        H.H.
        Fan, Maojun;
        Zhang, Dong; Fu, Study on advanced treatment of raw
064810278497  Jinxiang; Le,  water of Huangpu River by combination
        Linsheng; Gao, process of PAC and UF
        Naiyun

        Tang, He-Sheng;
        Xue, Song-Tao; Sequential LS-SVM for structural
064810278309
        Chen, Rong; Jin, systems identification
        Kan
                Research of relationship between Lamb
        Wang, Jun; Wang,
065010304582          wave velocity and static stress of
        Yinguan
                metal plate
        Li, Hui; Jiang,
                Study on electron transfer of
        Zhi-Qin; Pan,
064910290625          fluorescent probe lumichrome and
        Yang; Yu, Shu-
                nucleic acid by laser flash photolysis
        Qin

                 Study on fracture mechanism and
        Liu, Yuanming;  criteria of failure strength of rock
065010304663
        Xia, Caichu    mass containing coplanar close
                 discontinuous joints under direct shear

        Wu, Wei-He;
                 Influence of heat treatment temperature
        Wang, De-Ping;
                 on saturation magnetization and
065110317078  Yao, Ai-Hua;
                 coercivity of Mn-Zn ferrite
        Huang, Wen-Hai;
                 nanoparticles
        Zhou, Nai


        Chen, Ai-Rong; Identification of flutter derivatives
064810276111  Xu, Fu-You; Ma, of bridge decks using stochastic search
        Ru-Jin     technique                 Joint probability density function for
        Li, Jie; Chen,
064810278201           nonlinear dynamic stochastic response
        Jianbing
                 of structures
        Hou, Yongping;
                The analysis for the efficiency
064910284254  Zhuang, Mingxi;
                properties of the fuel cell engine
        Wan, Gang

        Qiu, Jun; Wang, Relationship between oxidation
064910288975  Guo-Jian; Qu, Ze-treatment method and carboxylic group
        Hua; Chang, Lu content on the surface of MWCNTs        Jia, Xin; Yuan, Experimental study on bond behavior of
065010304666
        Yong; Lee, C.F. new type cement grouted GFRP bolts
        Zhou, Jian;
                Model test research on judgment method
065010304667  Zhang, Gang; Hu,
                of water gushing in pit
        Zhanfei                Identification of flutter derivatives
        Zhu, Zhiwen; Gu,
065010305013          by using eigensystem realization
        Ming
                algorithm


        Yang, Guo-Biao;
                Biomechanical research on operations of
        Ding, Zhu-Quan;
064910287411          hangmann fracture with finite element
        Wu, Kui; Wang,
                method
        Dongfang
        Yan, Bing; Zhou, Luminescent lanthanide molecular-based
064810276229  Bing; Wang, Qian-hybrid materials bridged through novel
        Ming       urethane linkages
        Gu, Mu; Li,
        Yifeng; Wang,
        Daxiang; Liu,  Influence of complex concentration
064810278443  Xiaolin; Xu,   distribution in gel on CuI crystal
        Rongkun; Li,   growth
        Guangwu; Ouyang,
        Xiaoping
                Study on the convective heat transfer
        Zhang, Jianrong;
064910289556          coefficient of concrete in wind tunnel
        Liu, Zhaoqiu
                experiment
        Xiao, Kun; Wu,
                 Influence of heat treatment on
        Guangming; Chen,
                 properties of
064910289110  Shiwen; Fang,
                 V<sub>2</sub>O<sub>5</sub> ambient
        Xingmei; Shen,
                 dried aerogel films
        Jun


        Liu, Min; Yan,   Consultation-model-based services
064910289369
        Jun-Wei      application pattern


        Chen, Hua-Ming;
                Dynamic analysis of the interaction
        Li, Jie; Fan,
064910289739          between the prestressed egg-shaped
        Min-Quan; Peng,
                digester and liguid
        Chun-Qiang
        Xu, Yan; Hu,    Study on the dynamic ultimate capacity
064910289561
        Shide       of CFST arch bridges
                Preparation, structures and
        Run-Ping, Jia;
                photoluminescent enhancement effect of
064910287761  Guo-Xin, Zhang;
                PbWO<sub>4</sub>-TiO<sub>2</sub>
        Qing-Sheng, Wu
                composite nanofilms

        Chen, Ming;
                Modeling technology based on scatter
065010304567  Wang, Qun; Chen,
                cloud mapped STL file directly
        Bingsen

        Dong, Yao-Qing;
                Investigation on the rating of pumping
        Gu, Meng-Jun;
065010304816          ability of common-rail fuel injection
        Ji, Li-Wei; Zou,
                system for diesel engines
        Long
                 Chemical co-precipitation composition
                 of hybrid precursors to synthesize
        Yan, Bing; Su,
064910283713           Y<sub>0.5-
        Xue-Qing
                 x</sub>Dy<sub>x</sub>Li<sub>1.5</sub>VO
                 <sub>4</sub> microcrystalline phosphors

        Wang, Hongxin;   Mathematical model and the related
064910289564
        Fu, Deming     parameters for EPB shield tunneling
                 Simplified method for the analysis of
        Sun, Xiaoli;
064910289565           the nonlinear interaction of large
        Yang, Min
                 scale piled rafts
        Ye, Jian-Zhong;
                Research on mechanism of skin friction
064910289605  Zhou, Jian; Han,
                of cast-in-place piles
        Bing
        Zhang, Liwei;
        Zhang, Yewen;  Experimental study of photonic crystals
065010299500  He, Li; Li,   consisting of &mu;- negative and &mu; -
        Hongqing; Chen, negative materials
        Hong

        Wang, Ting; Li, Application of image fusion technology
064910289525
        Jie; Zhao, Ming based on the wavelet packet transform


        Zhang, Linlin;  Simulation of wind field based on
064910289526
        Li, Jie     stochastic Fourier spectrum

                Probabilistic response analysis of
                geometrically nonlinear structures
064910289527  Cheng, Jin
                based on systematic response surface
                method

                Vibration control of steel tower of
        Wen, Yongkui;
064910289528          large span cable-stayed bridge under
        Sun, Limin
                construction


        Liang, Fayun;  Integral equation approach and
064910289529  Li, Jingpei;   parametric analysis for single pile in
        Chen, Longzhu  layered soil
        Sun, Jiandong;
                Modal analysis of moderately thick
065110317365  Zhang, Weixing;
                plates by element-free method
        Tong, Lewei
刊名          卷   期   页     单位

                       Department of Chemistry,
Chinese Journal of         p 758-
           v 13  n 6       Tongji University, Shanghai
Chemical Engineering        763
                       200092, China

Yanshilixue Yu
Gongcheng                  Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese           p 4491-  Engineering, Tongji
           v 24  n 24
Journal of Rock          4497   University, Shanghai
Mechanics and                200092, China
Engineering
                       State Key Laboratory of
                       Pollution Control and
                  p 824-
Process Biochemistry v 41  n 4       Resources Reuse, Tongji
                  828
                       University, Shanghai
                       200092, China
                      Institute of Nano and Bio-
Tongji Daxue
                  p 1664- polymeric Material, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1667+167 University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Department of Electrical
Tongji Daxue
                  p 1668- Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1671   University, Shanghai
Tongji University
                      200331, China
                      Institute of Heating
Tongji Daxue                Ventilation Air
                  p 1672-
Xuebao/Journal of  v 33  n 12      Conditioning and Gas,
                  1676
Tongji University              Tongji University, Shanghai
                      200092, China
                      Department of Computer
Tongji Daxue
                  p 1680- Science and Technology,
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1684   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Institute of Advanced
Tongji Daxue
                  p 1685- Manufacturing Technology,
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1690   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      School of Electronics and
Tongji Daxue
                  p 1691- Information Engineering,
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1695   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
Tongji Daxue                   Institute of Acoustics,
                    p 1699-
Xuebao/Journal of   v 33   n 12       Tongji University, Shanghai
                    1703
Tongji University                200092, China
Tongji Daxue                   Department of Chemistry,
                    p 1704-
Xuebao/Journal of   v 33   n 12       Tongji University, Shanghai
                    1706
Tongji University                200092, China
                         Department of Surveying and
Tongji Daxue
                    p 1604-  Land Information Engineer,
Xuebao/Journal of   v 33   n 12
                    1607   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         State Key Laboratory of
Journal of                    Pollution Control and
                    p 442-
Environmental     v 35   n 2        Resources Reuse, Tongji
                    449
Quality                     University, Shanghai
                         200092, China
                         Department of Building
Engineering                   Engineering, Tongji
           v 28   n 1   p 1-8
Structures                    University, Shanghai
                         200092, China
Shenyang Jianzhu
                         Research Institute of
Daxue Xuebao (Ziran
                         Structural Engineering and
Kexue Ban)/Journal           p 635-
           v 21   n 6        Disaster Reduction, Tongji
of Shenyang Jianzhu          639
                         University, Shanghai
University (Natural
                         200092, China
Science)
                         Key Laboratory of Solid
                         Mechanics of MOE, Institute
Key Engineering    v 306-      p 1097-
                         of Applied Mechanics,
Materials       308 II      1102
                         Tongji University, Shanghai
                         200092, China
Jisuan Lixue                   Research Institute of
Xuebao/Chinese                  Structural Engineering and
                    p 651-
Journal of      v 22   n 6        Disaster Reduction, Tongji
                    657
Computational                  University, Shanghai
Mechanics                    200092, China
Materials Science
                         School of Materials Science
and Engineering B:
                    p 179-  and Engineering, Tongji
Solid-State      v 128  n 1-3
                    183    University, Shanghai
Materials for
                         200092, China
Advanced Technology
Materials Science
and Engineering B:               Department of Chemistry,
                   p 254-
Solid-State      v 128  n 1-3       Tongji University,
                   259
Materials for                  Shanghai, 200092, China
Advanced Technology
Physica A:                   Department of Applied
Statistical              p 527-  Mathematics, Tongji
           v 363  n 2
Mechanics and its           536    University, Shanghai
Applications                  200092, China
Hunan Daxue
                        College of Civil
Xuebao/Journal of
           v 32  n 6   p 11-14  Engineering, Tongji Univ.,
Hunan University
                        Shanghai 200092, China
Natural Sciences
Shanghai Jiaotong
                        School of Civil Eng.,
Daxue Xuebao/Journal         p 2066-
           v 39   n 12       Tongji Univ., Shanghai
of Shanghai Jiaotong         2071
                        200092, China
University
                        Department of Control
Kongzhi yu                   Theory and Control
Juece/Control and   v 21  n 1   p 13-18 Engineering, Tongji
Decision                    University, Shanghai
                        200092, China
                        School of Mechanical
Diamond and Related          p 313-  Engineering, Tong Ji
           v 15  n 2-3
Materials               316   University, 200092
                        Shanghai, China
                        Department of Transport
Tongji Daxue
                   p 1608- Management Engineering,
Xuebao/Journal of   v 33  n 12
                   1611+170 Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200331, China
                        School of Traffic and
Tongji Daxue
                   p 1612- Transportation Engineering,
Xuebao/Journal of   v 33  n 12
                   1615   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1616- Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 12
                   1620   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1621- Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 12
                   1625   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                       College of Environmental
Tongji Daxue
                  p 1626-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1629   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue                 Pollution Control and
                  p 1630-
Xuebao/Journal of  v 33  n 12       Resource Reuse, Tongji
                  1634
Tongji University              University, Shanghai
                       200092, China
                       College of Environmental
Tongji Daxue
                  p 1635-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1640   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Pohl Institute of Solid
Tongji Daxue
                  p 1641-  State Physics, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1645   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Materials Science
Tongji Daxue
                  p 1646-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1650   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Tongji Daxue                 Department of Chemistry,
                  p 1651-
Xuebao/Journal of  v 33  n 12       Tongji University, Shanghai
                  1655
Tongji University              200092, China
                       School of Materials Science
Tongji Daxue
                  p 1656-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1659   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Solid
Tongji Daxue
                  p 1660-  Mechanics, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 12
                  1663   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
                       Concrete Materials
Advances in Cement
           v 18  n 1  p 35-40  Research, Tongji
Research
                       University, Shanghai,
                       200092, China
                       Institute of Nano and Bio-
                       polymeric Materials, School
Polymer Composites  v 27  n 1  p 55-64  of Material Science and
                       Engineering, Tongji
                       University, Shanghai, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao                      CIMS Research Ctr., Sch. of
Xitong/Computer            p 1710-  Electronics and Info. Eng.,
           v 11   n 12
Integrated              1717    Tongji Univ., Shanghai
Manufacturing                  200092, China
Systems, CIMS
                         School of Aerospace
Materials and                  Engineering and Applied
                   p 181-
Manufacturing     v 21   n 2        Mechanics, Tongji
                   190
Processes                    University, Shanghai,
                         200092, China
Journal of Shanghai               Dept. of Geotechnical Eng.,
                   p 441-
Jiaotong University  v 10 E  n 4        Tongji Univ., Shanghai
                   445
(Science)                    200092, China
Zhendong yu
                         Tongji University, Shanghai
Chongji/Journal of  v 24   n 6  p 5-8+20
                         200092, China
Vibration and Shock
                         College of Mechanical
Key Engineering    v 304-     p 340-
                         Engineering, Tongji
Materials       305       344
                         University, Tongji, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 4519-  Engineering, Tongji
           v 24   n 24
Journal of Rock            4523    University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 4552-  Engineering, Tongji
           v 24   n 24
Journal of Rock            4558    University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 4570-  Engineering, Tongji
           v 24   n 24
Journal of Rock            4575    University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
                        Key Laboratory for Solid
                        Mechanics, School of
                        Aerospace Engineering and
Composite Interfaces v 13   n 1  p 67-88
                        Applied Mechanics, Tongji
                        University, Shanghai
                        200092, China
                        College of Materials
Key Engineering   v 302-     p 536-  Science and Engineering,
Materials      303       542    Tongji University,
                        Shanghai, China

                       Pohl Institute of Solid
Applied Physics                State Physics, Tongji
           v 88   n 8  p 081106
Letters                    University, Shanghai,
                       200092, China

                        State Key Laboratory for
Tongji Daxue                  Disaster Reduction in Civil
                   p 1565-
Xuebao/Journal of  v 33   n 12       Engineering, Tongji
                   1570
Tongji University               University, Shanghai
                        200092, China
                        Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                   p 1571-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33   n 12
                   1575   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Research Institute of
Tongji Daxue                  Structural Engineering and
                   p 1576-
Xuebao/Journal of  v 33   n 12       Disaster Reduction, Tongji
                   1580
Tongji University               University, Shanghai
                        200092, China
                        Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                   p 1581-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33   n 12
                   1585   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1586-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33   n 12
                   1591   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Surveying and
Tongji Daxue                  Land Information
                   p 1592-
Xuebao/Journal of  v 33   n 12       Engineering, Tongji
                   1595
Tongji University               University, Shanghai
                        200092, China
                         School of Traffic and
Tongji Daxue
                    p 1596-  Transportation Engineering,
Xuebao/Journal of   v 33  n 12
                    1599   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                    p 1600-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 12
                    1603   University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Institute of Acoustics,
Technical Acoustics  v 25  n 1    p 56-61  Tongji University, Shanghai
                         200092, China
                         Department of Applied
Journal of
                    p 501-  Mathematics, Tongji
Information and    v 2  n 3
                    505    University, Shanghai
Computation Science
                         200092, China
                         Institute of Functional
                         Polymer, School of
                    p 1724-  Materials Science and
Materials Letters   v 60  n 13-14
                    1727   Engineering, Tongji
                         University, Shanghai,
                         200092, China
                         School of Aerospace
International                  Engineering and Applied
                    p 2853-
Journal of Solids   v 43  n 10        Mechanics, Tongji
                    2867
and Structures                  University, Shanghai
                         200092, China
                        Institute of Precision
Journal of Applied               Optical Engineering, Tongji
           v 99  n 5    p 056108
Physics                     University, Shanghai,
                        200092, China
Qiangjiguang Yu
                        Department of Physics,
Lizishu/High Power
           v 18  n 1   p 61-65  Tongji University, Shanghai
Laser and Particle
                        200092, China
Beams

                        State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
Science of the Total
           v 359  n 1-3  p 26-37  Resources Reuse, Tongji
Environment
                        University, Shanghai
                        200092, China
                        Institute of Nano and Bio-
Journal of Applied          p 1045-  Polymeric Materials, Tongji
           v 99  n 3
Polymer Science           1049   University, 200092,
                        Shanghai, China
Jisuan Wuli/Chinese              Department of Applied
Journal of                   Mathematics, Tongji
           v 23  n 1   p 10-18
Computational                 University, Shanghai
Physics                    200092, China
Jisuanji                    Department of Computer,
                   p 274-
Xuebao/Chinese    v 29  n 2        Tongji University, Shanghai
                   278
Journal of Computers              200092, China
                        Department of Road and
Tongji Daxue
                        Airport Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 1   p 69-73
                        University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of
Yantu Lixue/Rock and         p 487-  Geotechnical Engineering,
           v 27  n 3
Soil Mechanics            490    Tongji University, Shanghai
                        200092, China
                        Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and         p 495-  Engineering, Tongji
           v 27  n 3
Soil Mechanics            498    University, Shanghai
                        200092, China
                        Functional Material
Materials Research               Research Laboratory, Tongji
           v 10  n 1   p 15-17
Innovations                  University, Shanghai
                        200092, China
                        Functional Materials
Journal of the
                   p 354-  Research Laboratory, Tongji
American Ceramic   v 89  n 1
                   357    University, Shanghai
Society
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Gongcheng                    Disaster Reduction in Civil
                    p 107-
Lixue/Engineering   v 23  n 1        Engineering, Tongji
                    111
Mechanics                    University, Shanghai
                        200092, China
                        State Key Lab. for Disaster
Gongcheng                    Reduction in Civil
                    p 123-
Lixue/Engineering   v 23  n 1        Engineering, Tongji
                    129
Mechanics                    University, Shanghai
                        200092, China
Physical Review E -               Pohl Institute of Solid
Statistical,                  State Physics, Tongji
           v 73  n 4    p 046601
Nonlinear, and Soft               University, Shanghai,
Matter Physics                 200092, China
                        State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
                    p 1465-
Water Research    v 40  n 7        Reclamation, Tongji
                    1473
                        University, Shanghai
                        200092, China
                        State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
Environmental                  Resources Reuse, School of
                    p 2025-
Science and      v 40  n 6        Environmental Science and
                    2029
Technology                   Engineering, Tongji
                        University, Shanghai
                        200092, China
                         Key Laboratory of Road and
Zhongguo Tiedao
                         Traffic Engineering, Tongji
Kexue/China Railway  v 27  n 1    p 68-71
                         University, Shanghai
Science
                         200092, China
                         Railway and Urban Mass
Zhongguo Tiedao
                         Transit Institute, Tongji
Kexue/China Railway  v 27  n 1    p 89-93
                         University, Shanghai
Science
                         200331, China
                         Functional Materials
Journal of the
                    p 2003-  Research Laboratory, Tongji
European Ceramic   v 26  n 10-11
                    2005   University, Shanghai
Society
                         200092, China
                         Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and          p 224-  Engineering, Tongji
           v 27  n 2
Soil Mechanics             227    University, Shanghai
                         200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Zhongguo Tiedao
                       Traffic Engineering, Tongji
Kexue/China Railway  v 27  n 1  p 23-27
                       University, Shanghai
Science
                       200331, China
                       Institute of Functional
                       Polymer Materials, School
Gongneng
                  p 109-  of Materials Science and
Cailiao/Journal of  v 37  n 1
                  112+116  Engineering, Tongji
Functional Materials
                       University, Shanghai
                       200092, China                       Institute of Precision
                       Optical Engineering,
                  p 2533-
Optics Express    v 14  n 6       Department of Physics,
                  2538
                       Tongji University, Shanghai
                       200092, ChinaYanshilixue Yu                Key Laboratory of
Gongcheng                  Geotechnical Engineering,
Xuebao/Chinese                Department of Geotechnical
           v 25  n 1  p 67-73
Journal of Rock               Engineering, Tongji
Mechanics and                University, Shanghai
Engineering                 200092, China
                       Department of Computer
Journal of Dong Hua
                       Science and Engineering,
University (English  v 22  n 2  p 77-80
                       Tongji University, Shanghai
Edition)
                       200092, China
                       Department of General
Journal of Medical
                       Surgery, Shanghai Tenth
Engineering and    v 30  n 2  p 69-72
                       People's Hospital, Tongji
Technology
                       University, Shanghai, China
Shanghai Jiaotong
                       School of Mechanical Eng.,
Daxue Xuebao/Journal        p 138-
           v 40  n 1       Tongji Univ., Shanghai
of Shanghai Jiaotong        143
                       200092, China
University
                      State Key Laboratory of
Tongji Daxue                Pollution Control and
Xuebao/Journal of   v 34  n 1  p 74-79 Resource Reuse, Tongji
Tongji University              University, Shanghai
                      200092, China
                      State Key Laboratory of
Tongji Daxue                Pollution Control and
Xuebao/Journal of   v 34  n 1  p 80-84 Resource Reuse, Tongji
Tongji University              University, Shanghai
                      200092, China
                      State Key Laboratory of
Tongji Daxue                Pollution Control and
Xuebao/Journal of   v 34  n 1  p 85-88 Resources Reuse, Tongji
Tongji University              University, Shanghai
                      200092, China
                      School of Materials Science
Tongji Daxue
                  p 89-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 1
                  92+101  University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Key Laboratory of Advanced
Tongji Daxue                Civil Engineering
Xuebao/Journal of   v 34  n 1  p 93-96 Materials, Tongji
Tongji University              University, Shanghai
                      200092, China
                      School of Material Science
Tongji Daxue
                      and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 1  p 97-101
                      University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      School of Material Science
Tongji Daxue
                  p 106-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 1
                  110   University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      State Key Laboratory for
Kongqi Donglixue              Disaster Reduction in Civil
                  p 419-
Xuebao/Acta      v 23  n 4      Engineering, Tongji
                  424
Aerodynamica Sinica             University, Shanghai
                      200092, China
                      State Key Laboratory for
Advances in                 Disaster Reduction in Civil
                  p 623-
Structural      v 8  n 6      Engineering, Tongji
                  635
Engineering                 University, Shanghai
                      200092, China
                      Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                      Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1  p 64-68
                      University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      College of Materials
Tongji Daxue
                 p 111-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of  v 34  n 1
                 115    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Department of Applied
Tongji Daxue
                 p 116-  Mathematics, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1
                 119+125  University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
Tongji Daxue                Center of CMS, Tongji
                 p 120-
Xuebao/Journal of  v 34  n 1       University, Shanghai
                 125
Tongji University             200092, China
                      Chinese German School for
Tongji Daxue
                 p 126-  Postgraduate Study, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1
                 128    University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      School of Aerospace and
Tongji Daxue
                 p 129-  Applied Mechanics, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1
                 133    University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
Gongcheng
                      Tongji University, Shanghai
Lixue/Engineering  v 23  n 1  p 57-61
                      200092, China
Mechanics
                      Department of Building
Tongji Daxue
                      Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1  p 1-6
                      University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      State Key Laboratory for
Tongji Daxue                Disaster Reduction in Civil
Xuebao/Journal of  v 34  n 1  p 7-12  Engineering, Tongji
Tongji University             University, Shanghai
                      200092, China
                      Department of Building
Tongji Daxue
                      Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1  p 13-16
                      University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Department of Bridge
Tongji Daxue
                      Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1  p 17-21
                      University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                         Department of Building
Tongji Daxue
                         Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1    p 22-26
                         University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
Tongji Daxue                   College of Automobile,
Xuebao/Journal of  v 34  n 1    p 27-32  Tongji University, Shanghai
Tongji University                200092, China
                         Key Laboratory for Solid
                         Mechanics, School of
Key Engineering            p 149-  Aerospace Engineering and
           v 312
Materials               154    Applied Mechanics, Tongji
                         University, Shanghai
                         200092, China
                         Key Laboratory for Solid
                         Mechanics, School of
Key Engineering            p 155-  Aerospace Engineering and
           v 312
Materials               160    Applied Mechanics, Tongji
                         University, Shanghai
                         200092, China
                         School of Aerospace
                         Engineering and Applied
Key Engineering            p 167-
           v 312            Mechanics, Tongji
Materials               172
                         University, Shanghai
                         200092, China

Yantu Lixue/Rock and               Tongji University, Shanghai
           v 27  n 1    p 61-66
Soil Mechanics                  200092, China


                         Functional Materials
Journal of the
                    p 1917-  Research Laboratory, Tongji
European Ceramic   v 26  n 10-11
                    1920   University, Shanghai
Society
                         200092, China
                         Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                         Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1    p 33-37
                         University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Department of Traffic
Tongji Daxue
                    p 38-   Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 1
                    40+52   University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                       Department of Traffic
Tongji Daxue
                       Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 1  p 41-46
                       University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Surveying and
Tongji Daxue
                       Geo-informatics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 1  p 47-52
                       University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                       Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 1  p 53-58
                       University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China

                       School of Electronics and
Journal of Zhejiang              Information, Tongji
           v 7   n 1  p 95-98
University: Science              University, Shanghai
                       200092, China

                       School of Materials Science
Tongji Daxue
                  p 102-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 1
                  105    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China


                       Institute of Life Science
                  p 1791-  and Technology, Tongji
Nanotechnology    v 17  n 6
                  1796   University, Shanghai
                       200092, ChinaBulletin of the                Department of Chemistry,
                  p 377-
Korean Chemical    v 27  n 3       Tongji University,
                  380
Society                    Shanghai, 200092, China

Proceedings of the
                       Key Laboratory of Road and
Institution of
                       Traffic Engineering,
Mechanical
           v 220  n 1  p 69-75  Ministry of Education,
Engineers, Part F:
                       Tongji University, Shanghai
Journal of Rail and
                       200092, China
Rapid Transit
Jisuanji Jicheng
Zhizao
                        Sch. of Economics and
Xitong/Computer           p 123-
           v 12  n 1       Management, Tongji Univ.,
Integrated              126
                        Shanghai 200092, China
Manufacturing
Systems, CIMS
                        Department of Applied
Journal of Graph           p 170-  Mathematics, Tongji
           v 51  n 2
Theory                173    University, Shanghai
                        200092, China
                        Department of Building
Tongji Daxue
                   p 1281-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 10
                   1285   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Building
Tongji Daxue
                   p 1286-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 10
                   1290   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Building
Tongji Daxue
                   p 1297-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 10
                   1302   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Tongji Daxue                  Disaster Reduction in Civil
                   p 1303-
Xuebao/Journal of   v 33  n 10       Engineering, Tongji
                   1308
Tongji University               University, Shanghai
                        200092, China
                        Laboratory of Waves and
                        Microstructure Materials,
Solid State             p 162-  Pohl Institute of Solid
           v 137  n 3
Communications            165    State Physics, Tongji
                        University, Shanghai
                        200092, China
                   p 149-  Tongji University,
Structural Concrete  v 6   n 4
                   153    Shanghai, China
                        Department of Physics,
Journal of Optics A:              Institute of Precision
Pure and Applied   v 8   n 1  p 62-66  Optical Engineering, Tongji
Optics                     University, Shanghai,
                        200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese             p 4042-  Engineering, Tongji
           v 24  n 22
Journal of Rock            4047   University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
                         School of Economics and
Journal of China
                    p 384-  Management, Tongji
University of Mining v 15   n 4
                    388    University, Shanghai
and Technology
                         200092, China
                         Department of Chemistry,
                    p 542-
Talanta        v 68  n 3        Tongji University, Shanghai
                    548
                         200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Key Laboratory of
Xuebao/Chinese        n SUPPL. p 5851-  Geotechnical Engineering,
           v 24
Journal of Rock        2    5856   Tongji University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
International                  Sino-Germany School of
Journal of Computer          p 686-  Applied Science, Tongji
           v 18  n 8
Integrated               701    University, Shangai,
Manufacturing                  200092, China

Journal of the                  Institute of Acoustics,
                    p 243-
Acoustical Society  v 119  n 1        Tongji University, 200092,
                    250
of America                    Shanghai, China
                         State Key Laboratory for
Tongji Daxue                   Disaster Reduction in Civil
                    p 1291-
Xuebao/Journal of   v 33  n 10        Engineering, Tongji
                    1296
Tongji University                University, Shanghai
                         200092, China
                         Research Institute of
Tongji Daxue
                    p 1309-  Railway and Urban-Rail,
Xuebao/Journal of   v 33  n 10
                    1312   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200331, China
                         Department of Road and
Tongji Daxue
                    p 1313-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 10
                    1316   University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 1317-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                  1322   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 1323-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                  1327   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese       n SUPPL. p 5366-  Engineering, Tongji
          v 24
Journal of Rock      2    5370   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese       n SUPPL. p 5549-  Engineering, Tongji
          v 24
Journal of Rock      2    5554   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese           p 3876-  Engineering, Tongji
          v 24  n 21
Journal of Rock           3881   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese           p 3882-  Engineering, Tongji
          v 24  n 21
Journal of Rock           3886   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng
Xuebao/Chinese           p 3903-  Tongji University, Shanghai
          v 24  n 21
Journal of Rock           3910   200092, China
Mechanics and
Engineering
                       Department of Computer
Zidonghua
                  p 865-  Science and Engineering,
Xuebao/Acta     v 31  n 6
                  872    Tongji University, Shanghai
Automatica Sinica
                       200092, China
Asia-Pacific Journal             Department of Applied
                  p 529-
of Operational    v 22  n 4       Mathematics, Tongji
                  538
Research                   University, Tongji, China
International                Department of Applied
                  p 809-
Journal of Systems  v 36  n 13       Mathematics, Tongji
                  813
Science                   University, 200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue                 Pollution Control and
                  p 1328-
Xuebao/Journal of  v 33  n 10       Resource Reuse, Tongji
                  1333
Tongji University              University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue                 Pollution Control and
                  p 1334-
Xuebao/Journal of  v 33  n 10       Resources Reuse, Tongji
                  1336
Tongji University              University, Shanghai
                       200092, China
Tongji Daxue                 Department of Physics,
                  p 1337-
Xuebao/Journal of  v 33  n 10       Tongji University, Shanghai
                  1341
Tongji University              200092, China
                       School of Aerospace
Tongji Daxue                 Engineering and Applied
                  p 1342-
Xuebao/Journal of  v 33  n 10       Mechanics, Tongji
                  1346
Tongji University              University, Shanghai
                       200092, China

                       Department of Chemistry,
Journal of Materials        p 592-
           v 20  n 3       Tongji University, Shanghai
Research              598
                       200092, China

                       Institute of Structural
Journal of                  Engineering and Disaster
                  p 493-
Constructional Steel v 62  n 5       Reduction, Tongji
                  500
Research                   University, Shanghai
                       200092, China
                       Functional Materials
                  p 801-  Research Laboratory, Tongji
Materials Letters  v 60  n 6
                  804    University, Shanghai
                       200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese        n SUPPL. p 5395-  Engineering, Tongji
           v 24
Journal of Rock       2    5399   University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
                        Department of Bridge
Structural
                   p 507-  Engineering, Tongji
Engineering and    v 21  n 5
                   518    University, Shanghai,
Mechanics
                        200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 4073-  Engineering, Tongji
           v 24  n 22
Journal of Rock            4079   University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering


                        Institute of Precision
Zhenkong Kexue yu
                        Optical Engineering,
Jishu Xuebao/Journal         p 385-
           v 25  n 5        Department of Physics,
of Vacuum Science           387
                        Tongji University, Shanghai
and Technology
                        200092, ChinaJilin Daxue Xuebao
(Gongxueban)/Journal              College of Automobile,
                   p 582-
of Jilin University v 35   n 6        Tongji University, Shanghai
                   586
(Engineering and                201804, China
Technology Edition)
                        Research Institution of
Applied Mathematics               Structural Engineering and
                   p 1449-
and Mechanics     v 26  n 11        Disaster Reduction, Tongji
                   1457
(English Edition)                University, Shanghai
                        200092, China
                        Research Institution of
Applied Mathematics               Structural Engineering and
                   p 1458-
and Mechanics     v 26  n 11        Disaster Reduction, Tongji
                   1463
(English Edition)                University, Shanghai
                        200092, China
                       Key Laboratory of Advanced
Tongji Daxue                 Civil Engineering
                   p 1347-
Xuebao/Journal of  v 33  n 10       Materials, Tongji
                   1350+136
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Materials Science
Tongji Daxue
                   p 1351- and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                   1354   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Tongji Daxue                  School of Automobiles,
                   p 1355-
Xuebao/Journal of  v 33  n 10        Tongji University, Shanghai
                   1361
Tongji University               201804, China

                        Institute of Electronics
Guangdianzi
                        and Information
Jiguang/Journal of          p 1329-
           v 16  n 11        Engineering, Tongji
Optoelectronics           1332
                        University, Shanghai
Laser
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Wind and Structures,              Disaster Reduction in Civil
An International   v 9  n 1   p 59-74  Engineering, Department of
Journal                    Bridge Engineering, Tongji
                        University, Shanghai, China


                        School of Electronics and
                   p 114-
Microwave Journal  v 48  n 11        Information, Tongji
                   120
                        University, Shanghai, China


Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese       n SUPPL. p 5779-  Engineering, Tongji
           v 24
Journal of Rock       2    5783   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Key Laboratory of
Xuebao/Chinese       n SUPPL. p 5950-  Geotechnical Engineering,
           v 24
Journal of Rock       2    5955   Tongji University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
                        College of Civil
Structural
                   p 677-  Engineering, Tongji
Engineering and   v 21  n 6
                   698    University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China


Qiangjiguang Yu                Pohl Institute of Solid
Lizishu/High Power          p 1674-  State Physics, Tongji
           v 17  n 11
Laser and Particle          1678   University, Shanghai
Beams                     200092, China


                        Electric Engineering
Tongji Daxue
                   p 1367-  Department, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                   1371   University, Shanghai
Tongji University
                        200331, China
                        Department of Computer
Tongji Daxue
                   p 1372-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                   1376   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China

                        Laboratory of Aspheric
Infrared and Laser               Optics, Department of
           v 34  n 1   p 46-50
Engineering                  Physics, Tongji University,
                        Shanghai 200433, China

Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese       n SUPPL. p 5443-  Engineering, Tongji
           v 24
Journal of Rock       2    5448   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese       n SUPPL. p 5619-  Engineering, Tongji
           v 24
Journal of Rock       2    5624   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese       n SUPPL. p 5634-  Engineering, Tongji
           v 24
Journal of Rock       2    5640   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
                       School of Environmental
                       Science and Engineering,
                       State Key Laboratory of
Applied Biochemistry
           v 128  n 1  p 33-46  Pollution Control and
and Biotechnology
                       Resource and Reuse, Tongji
                       University, Shanghai
                       200092, China

                       Pohl Institute of Solid
Qiangjiguang Yu                State Physics, Institute of
Lizishu/High Power         p 1528-  Precise Optical Engineering
           v 17  n 10
Laser and Particle         1532   and Technology, Tongji
Beams                     University, Shanghai
                       200092, China

                       Department of Applied
Linear Algebra and         p 131-  Mathematics, Tongji
           v 413  n 1
Its Applications          147    University, Shanghai
                       200092, China

Applied                    Department of Chemistry,
Organometallic    v 20  n 1  p 44-50  Tongji University,
Chemistry                   Shanghai, China

Journal of Harbin               Dept. of Bridge
Institute of            p 528-  Engineering, Tongji
           v 12  n 5
Technology (New           535    University, Shanghai
Series)                    200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese           p 3990-  Engineering, Tongji
           v 24  n 21
Journal of Rock           3995   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
                       Department of Chemistry,
Crystal Research and
           v 41  n 1  p 27-31  Tongji University, Shanghai
Technology
                       200092, China
                       School of Architecture and
Building and            p 687-
           v 41  n 5       Urban Planning, Tongji
Environment             697
                       University, Shanghai, China
                       Department of Information
Tongji Daxue
                  p 1377-  and Control Engineering,
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                  1379   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Economics and
Tongji Daxue
                  p 1380-  Management, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                  1384   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Software
Tongji Daxue
                  p 1385-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                  1390   University, Shanghai
Tongji University
                       201804, China
                       Department of Surveying and
Tongji Daxue
                  p 1410-  Geoinformatics, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                  1413   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Surveying and
Tongji Daxue
                  p 1414-  Geomatics, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                  1417   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       College of Civil
Tongji Daxue
                  p 1418-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 10
                  1422   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China


                       Institute of Precision
Guangxue Xuebao/Acta        p 1581-  Optical Engineering, Tongji
           v 25  n 11
Optica Sinica           1584   University, Shanghai
                       200092, China


                       Key Laboratory for Road and
Journal of Traffic              Traffic Engineering,
and Transportation  v 5  n 3  p 25-30  Ministry of Education,
Engineering                 Tongji University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Bridge
Journal of Traffic
                       Engineering, Tongji
and Transportation  v 5  n 3  p 56-59
                       University, Shanghai
Engineering
                       200092, China
                       Dept. of Structural
International
                  p 263-  Engineering, Tongji
Journal of Space   v 17  n 4
                  269    University, Shanghai
Structures
                       200092, China
                       Institute of Acoustics,
Shengxue Xuebao/Acta        p 468-
           v 30  n 5       Tongji University, Shanghai
Acustica              472
                       200092, China
                       Institute of Acoustics,
Shengxue Xuebao/Acta        p 515-
           v 30  n 6       Tongji University, Shanghai
Acustica              520
                       200092, China
                       Department of Building
Gongcheng
                  p 142-  Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 22  n 6
                  147    University, Shanghai
Mechanics
                       200092, China
                       Department of Building
                       Engineering, Tongji
Fire Safety Journal  v 41  n 2  p 91-98
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       Institute of Environmental
Water Science and          p 191-  Science and Engineering,
           v 52  n 9
Technology             197    Tongji University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Building
                  p 115-  Engineering, Tongji
Fire Safety Journal  v 41  n 2
                  122    University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Materials Science
Cement and Concrete         p 320-  and Engineering, Tongji
           v 36  n 2
Research              325    University, Shanghai,
                       200092, China
                       Department of Bridge
Tongji Daxue
                  p 1423-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                  1427   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Building
Tongji Daxue
                  p 1428-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                  1432   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Building
Tongji Daxue
                  p 1433-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                  1437   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                         Department of Building
Tongji Daxue
                    p 1438-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                    1442   University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                    p 1443-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                    1448   University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         School of Mechanical
Zhongguo Tiedao
                         Engineering, Tongji
Kexue/China Railway  v 26  n 6   p 1-5
                         University, Shanghai
Science
                         200092, China
                         VLSI Institute, Tongji
High Technology            p 367-
           v 11  n 4        University, Shanghai
Letters                370
                         200092, China
                         State Key Laboratory of
Journal of Harbin
                         Pollution Control and
Institute of         n SUPPL. p 220-
           v 12            Resources Reuse, Tongji
Technology (New        1    223
                         University, Shanghai
Series)
                         200092, China


                         Department of Chemistry,
Applied Surface            p 2967-
           v 252  n 8        Tongji University, Shanghai
Science                2972
                         200092, China


                         Department of Chemistry,
                    p 498-
Optical Materials   v 28  n 5        Tongji University, Shanghai
                    501
                         200092, China
Kuei Suan Jen Hsueh               Research Lab. of Materials
Pao/ Journal of the          p 1422-  Engineering, Tongji
           v 33  n 11
Chinese Ceramic            1425   University, Shanghai
Society                     200433, China


                         School of Aeronautics,
Fuhe Cailiao
                         Astronautics and Mechanics,
Xuebao/Acta Materiae v 22   n 6   p 1-8
                         Tongji University, Shanghai
Compositae Sinica
                         200092, China
                       Department of Computer
Chinese Journal of              Science and Engineering,
           v 15  n 1  p 21-26
Electronics                 Tongji University, Shanghai
                       200092, China


                       Department of Chemistry,
                  p 556-
Optical Materials  v 28  n 5       Tongji University, Shanghai
                  559
                       200092, China


                       Institute of Materials
                       Chemistry, School of
Chemistry - A           p 1349-  Materials Science and
           v 12  n 5
European Journal          1359   Engineering, Tongji
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Aerospace
                       Engineering and Applied
Acta Mechanica           p 334-
           v 18  n 4       Mechanics, Tongji
Solida Sinica           339
                       University, Shanghai
                       200092, China
Neiranji
Xuebao/Transactions             Automobile College, Tongji
                  p 554-
of CSICE (Chinese  v 23  n 6       University, Shanghai
                  561
Society for Internal             201804, China
Combustion Engines)
                      Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 1449- Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 11
                  1452+146 University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 1458- Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 33  n 11
                  1463   University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Institute of Applied
                      Mechanics, School of
Fuhe Cailiao
                  p 172-  Aerospace Engineering and
Xuebao/Acta Materiae v 22  n 6
                  177   Applied Mechanics, Tongji
Compositae Sinica
                      University, Shanghai
                      200092, China
Colloids and
                        Department of Chemistry,
Surfaces A:
           v 275  n 1-3  p 64-68  Tongji University, Shanghai
Physicochemical and
                        200092, China
Engineering Aspects
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1464-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                   1468   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1469-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                   1473   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        State Key Laboratory of
Tongji Daxue
                   p 1479-  Pollution Control and
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                   1483   Reuse, Tongji University,
Tongji University
                        Shanghai 200092, China
                        State Key Laboratory of
Tongji Daxue                  Pollution Control and
                   p 1484-
Xuebao/Journal of   v 33  n 11       Resource Reuse, Tongji
                   1488
Tongji University                University, Shanghai
                        200092, China
                        State Key Laboratory of
Tongji Daxue                  Pollution Control and
                   p 1489-
Xuebao/Journal of   v 33  n 11       Resources Reuse, Tongji
                   1493
Tongji University                University, Shanghai
                        200092, China


                        Department of Chemistry,
Research on Chemical
           v 32   n 1   p 43-57  Tongji University, Shanghai
Intermediates
                        200092, China


                        State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
                        Resource Reuse, School of
Biomass and              p 177-
           v 30  n 2        Environmental Science and
Bioenergy               182
                        Engineering, TongJi
                        University, Shanghai
                        200092, China
                       School of Material Science
Tongji Daxue
                  p 1499- and Technology, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                  1503   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Mechanical
Tongji Daxue
                  p 1509- Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                  1512+152 University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Institute of Advanced
Tongji Daxue
                  p 1513- Manufacturing Technology,
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                  1517   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Tongji Daxue                 Department of Chemistry,
                  p 1522-
Xuebao/Journal of   v 33  n 11       Tongji University, Shanghai
                  1526
Tongji University               200092, China
Kuei Suan Jen Hsueh              Functional Material
Pao/ Journal of the         p 1362-  Research Laboratory, Tongji
           v 33  n 11
Chinese Ceramic           1365   University, Shanghai
Society                    200092, China


Kuei Suan Jen Hsueh              School of Materials Science
Pao/ Journal of the         p 1371-  and Engineering, Tongji
           v 33  n 11
Chinese Ceramic           1375   University, Shanghai
Society                    200092, China


                       Department of Surveying and
Tongji Daxue
                  p 1537-  Geomatics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                  1540   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Economics and
Tongji Daxue
                  p 1546-  Management, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                  1549   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Journal of                  Pollution Control and
                  p 576-
Environmental     v 17  n 4       Resource Reuses, Tongji
                  579
Sciences                   University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Environmental
Water Science and               Science and Engineering,
           v 52  n 9  p 69-75
Technology                  Tongji University, Shanghai
                       200092, China
                        Shanghai Key Laboratory of
                        D and A for Metal-
                        Functional Materials,
Journal of Alloys
           v 413  n 1-2  p 85-89  School of Materials Science
and Compounds
                        and Engineering, Tongji
                        University, Shanghai
                        200092, China
Earthquake
                        School of Civil
Engineering and            p 275-
           v 4   n 2        Engineering, Tongji
Engineering              286
                        University, Shanghai, China
Vibration
                        Research Institute of
Tongji Daxue                  Project Administration and
                   p 1555-
Xuebao/Journal of   v 33  n 11       Management, Tongji
                   1558+156
Tongji University               University, Shanghai
                        200092, China
                        School of Economics and
Tongji Daxue
                   p 1559- Management, Tongji
Xuebao/Journal of   v 33  n 11
                   1564   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Solid
Chuan Bo Li
                   p 113-  Mechanics, Tongji
Xue/Journal of Ship  v 9   n 6
                   125   University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China

                        Department of Chemistry,
Journal of              p 317-
           v 118  n 2        Tongji University, Shanghai
Luminescence             324
                        200092, China

                        School of Aerospace
Chuan Bo Li                   Engineering and Applied
Xue/Journal of Ship  v 9   n 6   p 76-84  Mechanics, Tongji
Mechanics                    University, Shanghai
                        200092, China


Yuanzineng Kexue                Pohl Institute of Solid
Jishu/Atomic Energy          p 498-  State Physics, Tongji
           v 39  n 6
Science and              502    University, Shanghai
Technology                   200092, China
Yuanzineng Kexue                Pohl Institute of Solid
Jishu/Atomic Energy          p 503-  State Physics, Tongji
           v 39  n 6
Science and              506    University, Shanghai
Technology                   200092, China


Yuanzineng Kexue                Pohl Institute of Solid
Jishu/Atomic Energy          p 507-  State Physics, Tongji
           v 39  n 6
Science and              512    University, Shanghai
Technology                   200092, China


                        Department of Computer
Journal of Computer
                   p 885-  Science and Technology,
Science and      v 20  n 6
                   894    Tongji University, Shanghai
Technology
                        200092, China


                        Department of Chemistry,
Journal of Alloys           p 156-
           v 398  n 1-2       Tongji University, Shanghai
and Compounds             164
                        200092, China


Jixie Gongcheng
Xuebao/Chinese                 School of Automotive,
Journal of      v 41  n 12  p 3-7   Tongji University, Shanghai
Mechanical                   200092, China
Engineering
Journal of the
International
                   p 179-  Tongji University, 200092
Association for    v 46  n 149
                   185    Shanghai, China
Shell and Spatial
Structures
                        Institute of Life Science
                   p 444-  and Technology, Tongji
Nanotechnology    v 17  n 2
                   449    University, Shanghai
                        200092, China
                        School of Material Science
Gongneng
                   p 1903-  and Engineering, Tongji
Cailiao/Journal of  v 36   n 12
                   1905   University, Shanghai
Functional Materials
                        200092, China
Journal of
Environmental
Science and Health -
                       Department of Chemistry,
Part A               p 447-
           v 41  n 3        Tongji University,
Toxic/Hazardous           456
                       Shanghai, China
Substances and
Environmental
Engineering
                       Key Laboratory of Solid
                       Mechanics of M. O. E.,
International
                       School of Aerospace
Journal of Mechanics
           v 2  n 1-2  p 61-79 Engineering and Applied
and Materials in
                       Mechanics, Tongji
Design
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Laboratory for
Zhendong Gongcheng
                       Disaster Reduction in Civil
Xuebao/Journal of          p 443-
           v 18  n 4       Engineering, Tongji
Vibration              447
                       University, Shanghai
Engineering
                       200092, China
                       Institute of Functional
                       Polymer, School of
Gongneng
                  p 1923- Materials Science and
Cailiao/Journal of  v 36  n 12
                  1926+193 Engineering, Tongji
Functional Materials
                       University, Shanghai
                       200092, China
International                School of Civil
Journal for             p 882-  Engineering, Tongji
           v 65  n 6
Numerical Methods in        903   University, Shanghai
Engineering                 200092, China
                       Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and        p 1991- Engineering, Tongji
           v 26  n 12
Soil Mechanics           1995   University, Shanghai
                       200092, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Chinese                School of Automobile,
Journal of      v 41  n 12  p 92-95  Tongji University, Shanghai
Mechanical                  201804, China
Engineering
Guti Dianzixue
                       Functional Materials
Yanjiu Yu
                   p 549-  Research Laboratory, Tongji
Jinzhan/Research and v 25   n 4
                   553   University, Shanghai
Progress of Solid
                       200092, China
State Electronics


                       Department of Geotechnical
Geotextiles and           p 169-  Engineering, Tongji
           v 24   n 3
Geomembranes             174   University, Shanghai,
                       200092, China


                       School of Aerospace
                       Engineering and Applied
Journal of Zhejiang         p 347-
           v 7   n 3      Mechanics, Tongji
University: Science         351
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Materials Science
Journal of Magnetism
                   p 325-  and Engineering, Tongji
and Magnetic     v 301   n 2
                   330   University, Shanghai,
Materials
                       200092, China


                       State Key Laboratory of
                       Pollution Control and
                   p 968-
Minerals Engineering v 19   n 9      Resources Reuse, Tongji
                   971
                       University, Shanghai,
                       200092, China


                       Department of Building
Key Engineering    v 274-     p 631-  Engineering, Tongji
                n I
Materials       276      636   University, shanghai,
                       200092, China
Kuei Suan Jen Hsueh              Functional Materials
Pao/ Journal of the         p 237-  Research Laboratory, Tongji
           v 34   n 2
Chinese Ceramic           242   University, Shanghai
Society                    200092, China
                       Department of Control
Tien Tzu Hsueh                Theory and Control
                   p 380-
Pao/Acta Electronica v 34   n 2      Engineering, Tongji
                   384
Sinica                    University, Shanghai
                       200092, China
                        State Key Laboratory for
Beijing Gongye Daxue
                        Disaster Reduction in Civil
Xuebao / Journal of         p 104-
           v 32   n 2       Engineering, Tongji
Beijing University          109+114
                        University, Shanghai
of Technology
                        200092, China
                        State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
Biotechnology and          p 1145-
           v 93   n 6       Reclamation, Tongji
Bioengineering            1151
                        University, Shanghai
                        200092, China
                        College of Environmental
Environmental            p 253-  Science and Engineering,
           v 23   n 2
Engineering Science         262    Tongji University,
                        Shanghai, 200092, China
                        Department of Bridge
Structural
                   p 195-  Engineering, Tongji
Engineering and    v 23   n 2
                   207    University, Shanghai,
Mechanics
                        200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 268-  Engineering, Tongji
           v 25   n 2
Journal of Rock           274    University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Kongzhi Lilun Yu                Department of Applied
Yinyong/Control           p 152-  Mathematics, Tongji
           v 23   n 1
Theory and              156    University, Shanghai
Applications                  200092, China
                        Key Laboratory of Solid
Key Engineering    v 274-     p 673-
                n I       Mechanics, MOE, Tongji
Materials       276      678
                        University, Tongji, China
                        Key Laboratory of Concrete
                        Materials Research, School
Journal of Applied          p 3562-  of Materials Science and
           v 100  n 5
Polymer Science           3573   Engineering, Tongji
                        University, Shanghai
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Harbin Gongye Daxue
                        Disaster Reduction in Civil
Xuebao/Journal of          p 427-
           v 38   n 3       Engineering, Tongji
Harbin Institute of         431+467
                        University, Shanghai
Technology
                        200092, China
Harbin Gongye Daxue               College of Civil
Xuebao/Journal of      n SUPPL. p 300-  Engineering, Tongji
           v 37
Harbin Institute of     3    303    University, Shanghai
Technology                   200092, China
                        State Key Laboratory for
Harbin Gongye Daxue
                        Disaster Reduction in Civil
Xuebao/Journal of      n SUPPL. p 304-
           v 37           Engineering, Tongji
Harbin Institute of     3    308
                        University, Shanghai
Technology
                        200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Key Laboratory of
Xuebao/Chinese            p 550-  Geotechnical Engineering,
           v 25  n 3
Journal of Rock            556    Tongji University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
                        Institute of Hydrogen
International                  Technologies, School of
                   p 877-
Journal of Hydrogen  v 31  n 7        Automotive Studies, Tongji
                   882
Energy                     University, Shanghai,
                        201804, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
                        Dept. of Control Sci. and
Xitong/Computer            p 180-
           v 12  n 2        Eng., Tongji Univ.,
Integrated              182+296
                        Shanghai 200092, China
Manufacturing
Systems, CIMS

Harbin Gongye Daxue               College of Civil
Xuebao/Journal of      n SUPPL. p 313-  Engineering, Tongji
           v 37
Harbin Institute of     3    316    University, Shanghai
Technology                   200092, China


Kuei Suan Jen Hsueh               School of Materials Science
Pao/ Journal of the          p 127-  and Engineering, Tongji
           v 34  n 1
Chinese Ceramic            132    University, Shanghai
Society                     200092, China

                        The CAD Research Center,
Computers in             p 297-
           v 57  n 4        Tongji University,
Industry               304
                        Shanghai, 200092, China
                         School of Mechanical
Key Engineering    v 274-      p 793-  Engineering, Tongji
                n I
Materials       276        798    University, Shanghai
                         200092, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
                         CIMS Research Ctr., Tongji
Xitong/Computer             p 264-
           v 12   n 2        Univ., Shanghai 200092,
Integrated               270+308
                         China
Manufacturing
Systems, CIMS


                         School of Aerospace
Journal of                    Engineering and Applied
                    p 169-
Biomedical Materials v 77   n 1        Mechanics, Tongji
                    179
Research - Part A                 University, Shanghai
                         200092, China


                         Department of Geotechnical
Gongcheng
                    p 126-  Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23   n 2
                    130+125  University, Shanghai
Mechanics
                         200092, China
                         Department of Control
Kongzhi yu
                    p 336-  Science and Engineering,
Juece/Control and   v 21   n 3
                    338+351  Tongji University, Shanghai
Decision
                         200092, China
                         Key Laboratory of Solid
Key Engineering    v 274-      p 1029-  Mechanics, MOE, Tongji
                n I
Materials       276        1034   University, Shanghai
                         200092, China
                         School of Electronic and
Kongzhi yu
                    p 271-  Information Engineering,
Juece/Control and   v 21   n 3
                    275    Tongji University, Shanghai
Decision
                         200092, China
                         State Key Laboratory for
Harbin Gongye Daxue
                         Disaster Reduction in Civil
Xuebao/Journal of       n SUPPL. p 199-
           v 37            Engineering, Tongji
Harbin Institute of      3    202
                         University, Shanghai
Technology
                         200092, China
                         College of Materials
                    p 251-  Science and Engineering,
Thin Solid Films   v 510  n 1-2
                    254    Tongji University,
                         Shanghai, 200092, China


Jisuan Lixue
                         Department of Applied
Xuebao/Chinese
                         Mathematics, Tongji
Journal of      v 23  n 1   p 34-39
                         University, Shanghai
Computational
                         200092, China
Mechanics
                         Department of Chemistry,
Applied Surface            p 4306-
           v 252  n 12        Tongji University,
Science                4311
                         Shanghai, 200092, China
                         Pohl Institute of Solid
Gongneng
                    p 207-  State Physics, Tongji
Cailiao/Journal of  v 37   n 2
                    209    University, Shanghai
Functional Materials
                         200092, China
                         Functional Material
Gongneng
                    p 210-  Research Laboratory, Tongji
Cailiao/Journal of  v 37   n 2
                    212    University, Shanghai
Functional Materials
                         200092, China
Harbin Gongye Daxue               Department of Bridge
Xuebao/Journal of       n SUPPL. p 207-  Engineering, Tongji
           v 37
Harbin Institute of      3    210    University, Shanghai
Technology                    200092, China
Harbin Gongye Daxue               Department of Structural
Xuebao/Journal of       n SUPPL. p 211-  Engineering, Tongji
           v 37
Harbin Institute of      3    214+219  University, Shanghai
Technology                    200092, China
Harbin Gongye Daxue               College of Civil
Xuebao/Journal of       n SUPPL. p 215-  Engineering, Tongji
           v 37
Harbin Institute of      3    219    University, Shanghai
Technology                    200092, China

Zhongguo                     Department of Physics,
                    p 380-
Jiguang/Chinese    v 33  n 3        Tongji University, Shanghai
                    384
Journal of Lasers                200092, China
Zhendong Gongcheng               School of Civil
Xuebao/Journal of               Engineering, Tongji
           v 19  n 1   p 1-8
Vibration                   University, Shanghai
Engineering                  200092, China
Neiranji
Xuebao/Transactions              School of Automobile,
                   p 110-
of CSICE (Chinese  v 24  n 2        Tongji University, Shanghai
                   115
Society for Internal              201804, China
Combustion Engines)
                        Department of Applied
Linear Algebra and          p 835-  Mathematics, Tongji
           v 416  n 2-3
Its Applications           843    University, Shanghai,
                        200092, China
                        Railway and Urban Mass
Tongji Daxue
                   p 239-  Transit Research Institute,
Xuebao/Journal of  v 34  n 2
                   243    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Institute of Functional
                        Polymer, School of
Tongji Daxue
                   p 229-  Materials Science and
Xuebao/Journal of  v 34  n 2
                   233    Engineering, Tongji
Tongji University
                        University, Shanghai
                        200092, China
                        College of Civil
Tongji Daxue
                   p 291-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 3
                   295    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Tongji Daxue                  Disaster Reduction of Civil
                   p 296-
Xuebao/Journal of  v 34  n 3        Engineering, Tongji
                   301
Tongji University               University, Shanghai
                        200092, China
Applied Mathematics              Chinese-German College,
                   p 211-
and Computation (New v 177  n 1        Tongji University,
                   219
York)                     Shanghai, 200092, China
Journal of the
                        College of Civil
International
                        Engineering, Tongji
Association for   v 47  n 150  p 31-34
                        University, 200092
Shell and Spatial
                        Shanghai, China
Structures
                        School of Transportation
Tongji Daxue
                   p 201-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   206    University, Shanghai
Tongji University
                        200331, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 207-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   211    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Surveying and
Tongji Daxue
                   p 212-  Geoinformatics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   216    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Surveying and
Tongji Daxue
                   p 217-  Geoinformatics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   220    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        School of Materials Science
Tongji Daxue
                   p 225-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   228+253  University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Chemistry,
Journal of Rare       n SUPPL.
           v 23      p 13-15  Tongji University, Shanghai
Earths            3
                        200092, China


                        Department of Chemistry,
Journal of Rare       n SUPPL.
           v 23      p 16-18  Tongji University, Shanghai
Earths            3
                        200092, China


                        School of Material Science
Journal of Magnetism
                        and Engineering, Tongji
and Magnetic     v 305  n 1   p 83-90
                        University, Shanghai,
Materials
                        200092, China
                        Department of Applied
Engineering Analysis
                   p 435-  Mathematics, Tongji
with Boundary    v 30  n 6
                   440    University, Shanghai,
Elements
                        200092, China
Neiranji
Gongcheng/Chinese                Tongji University, Shanghai
           v 27  n 2   p 51-53
Internal Combustion               200092, China
Engine Engineering
                       State Key Laboratory for
Tongji Daxue                 Disaster Reduction in Civil
                  p 143-
Xuebao/Journal of   v 34  n 2       Engineering, Tongji
                  149
Tongji University              University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Materials Science
Tongji Daxue
                  p 221-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                  224    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       National Key Laboratory of
                       Pollution and Resources
Journal of Chemical             Reuse, School of
                  p 1021-
Technology and    v 81  n 6       Environmental Science and
                  1028
Biotechnology                Engineering, Tongji
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                  p 170-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                  174    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                  p 175-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                  180    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                  p 165-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                  169    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       College of Architecture and
Tongji Daxue
                  p 181-  Urban Planning, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                  185    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 186-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                  190    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 191-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                  195    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Transportation
Tongji Daxue
                  p 196-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                  200    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Communications in              Chinese-German College,
                  p 397-
Numerical Methods in v 22  n 5       Tongji University, Shanghai
                  409
Engineering                 200092, China
Lixue Xuebao/Chinese             School of Civil
Journal of             p 134-  Engineering, Tongji
           v 38  n 1
Theoretical and          140    University, Shanghai
Applied Mechanics              200092, China
Diqiu Kexue -
Zhongguo Dizhi Daxue             State Key Laboratory of
Xuebao/Earth Science        p 143-  Marine Geology, Tongji
           v 31  n 2
- Journal of China         150    University, Shanghai
University of                200092, China
Geosciences
Diqiu Kexue -
Zhongguo Dizhi Daxue             State Key Laboratory of
Xuebao/Earth Science        p 151-  Marine Geology, Tongji
           v 31  n 2
- Journal of China         158    University, Shanghai
University of                200092, China
Geosciences
                       State Key Laboratory
Tongji Daxue                 Disaster Reduction in Civil
                  p 285-
Xuebao/Journal of  v 34  n 3       Engineering, Tongji
                  290
Tongji University              University, Shanghai
                       200092, China
                       Institute of Materials
                       Chemistry, College of
Chemistry - A           p 4341-  Materials Science and
           v 12  n 16
European Journal          4350   Engineering, Tongji
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 335-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 3
                  339    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 340-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 3
                  344    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Cailiao Kexue yu               School of Material Science
Gongyi/Material          p 36-   and Engineering, Tongji
           v 14  n 1
Science and            38+45   University, Shanghai
Technology                  200092, China
Zhendong yu                  College of Automotive
Chongji/Journal of  v 25  n 1  p 95-98  Studies, Tongji University,
Vibration and Shock              Shanghai 200092, China
                       School of Transportation
Tongji Daxue
                  p 350-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                  354    University, Shanghai 20092,
Tongji University
                       China
                       School of Transportation
Tongji Daxue
                  p 359-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                  362+381  University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 363-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                  367    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue                 Pollution Control and
                  p 368-
Xuebao/Journal of   v 34  n 3       Resources Reuse, Tongji
                  372
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
Tongji Daxue                 Department of Chemistry,
                  p 373-
Xuebao/Journal of   v 34  n 3       Tongji University, Shanghai
                  376
Tongji University               200092, China
                       Department of Physics,
Guangxue Jingmi
                       Institute of Precision
Gongcheng/Optics and
           v 14   n 1  p 63-69  Optical Engineering, Tongji
Precision
                       University, Shanghai
Engineering
                       200092, China
Journal of
                       Dept. of Geotechnical
Geotechnical and          p 778-
           v 132  n 6       Engineering, Tongji Univ.,
Geoenvironmental          785
                       Shanghai 200092, China
Engineering
                       State Key Laboratory for
Tongji Daxue                 Disaster Reduction in Civil
                  p 307-
Xuebao/Journal of   v 34  n 3       Engineering, Tongji
                  313
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                  p 319-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                  324    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                        Department of Road and
Tongji Daxue
                   p 331-  Airport Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                   334    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Research Institute of
Tongji Daxue                  Structural Engineering and
                   p 302-
Xuebao/Journal of   v 34  n 3        Disaster Reduction, Tongji
                   306
Tongji University                University, Shanghai
                        200092, China
                        Railway and Urban Mass
Tongji Daxue
                   p 244-  Transit Research Institute,
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   248    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200331, China
                        College of Mechanical
Tongji Daxue
                   p 249-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   253    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        College of Mechanical
Tongji Daxue
                   p 254-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   259    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Computer
Tongji Daxue
                   p 260-  Science and Technology,
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   263    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Automotive School, Tongji
                   p 819-
Applied Energy    v 83  n 8        University, Shanghai,
                   840
                        201804, China
                        State Key Laboratory of
                        Marine Geology, Department
Earth and Planetary          p 762-
           v 245  n 3-4       of Marine Geology, Tongji
Science Letters            776
                        University, Shanghai,
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Tongji Daxue                  Disaster Reduction in Civil
                   p 150-
Xuebao/Journal of   v 34  n 2        Engineering, Tongji
                   154+190
Tongji University                University, Shanghai
                        200092, China
                        Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                   p 155-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   159    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of General
                        Surgery, Shanghai Tenth
                   p 143-
Neural Network World v 16  n 2        People's Hospital, Shanghai
                   149
                        Tongji University, Shanghai
                        200072, China
Cailiao Yanjiu                 School of Material Science
Xuebao/Chinese                 and Engineering, Tongji
           v 20  n 1   p 24-28
Journal of Materials              University, Shanghai
Research                    200092, China


Xinxing Tan                  Department of Chemistry,
Cailiao/New Carbon  v 21  n 1   p 64-69  Tongji University, Shanghai
Materials                   200092, China


Jixie Gongcheng
                        College of Mechanical
Xuebao/Chinese
                   p 131-  Engineering, Tongji
Journal of      v 42  n 4
                   134    University, Shanghai
Mechanical
                        200092, China
Engineering
                        Department of Bridge
Tongji Daxue
                   p 160-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 2
                   164    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        School of Electronic and
Zhongguo Tiedao
                   p 110-  Information Engineering,
Kexue/China Railway  v 27  n 2
                   115    Tongji University, Shanghai
Science
                        200331, China

International                 School of Mechanical
Journal of Advanced              Engineering, Shanghai Tong
           v 29  n 1-2  p 64-69
Manufacturing                 Ji University, Shanghai
Technology                   200092, China


                       Pohl Institute of Solid
Applied Physics                State Physics, Tongji
           v 88  n 21  p 211112
Letters                    University, Shanghai
                       200092, China


Tongji Daxue                  Department of Physics,
                   p 423-
Xuebao/Journal of   v 34  n 3        Tongji University, Shanghai
                   426
Tongji University               200092, China
                         Department of Chemistry,
Journal of Non-             p 2292-
           v 352  n 21-22       Tongji University,
Crystalline Solids           2295
                         Shanghai, 200092, China
Huagong
Xuebao/Journal of                 Chemistry Department,
                    p 571-
Chemical Industry   v 57  n 3         Tongji University, Shanghai
                    576
and Engineering                  200092, China
(China)
                         Functional Materials
Materials Chemistry           p 198-  Research Laboratory, Tongji
           v 98  n 2-3
and Physics               202    University, Shanghai,
                         200092, China
                         Department of Physics,
Journal of Applied
           v 99  n 8    p 08G102 Tongji University, Shanghai
Physics
                         200092, China
                         Department of Bridge
Zhendong yu
                    p 128-  Engineering, Tongji
Chongji/Journal of  v 25  n 1
                    132    University, Shanghai
Vibration and Shock
                         200092, China
                         Center for Aerospace
                         Technology, Research
Lixue Xuebao/Chinese
                         Institute of Structural
Journal of               p 262-
           v 38   n 2         Engineering and Disaster
Theoretical and             269
                         Reduction, Tongji
Applied Mechanics
                         University, Shanghai
                         200092, China
                         School of Environmental
Tongji Daxue
                    p 377-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                    381    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         School of Environment
Tongji Daxue
                    p 382-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                    387    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         School of Materials Science
Tongji Daxue
                    p 393-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                    396    University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         School of Material Science
Tongji Daxue
                    p 397-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                    400    University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                        Department of Computer
Tongji Daxue
                   p 401-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 3
                   404    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
Tongji Daxue                  Center of CIMS, Tongji
                   p 405-
Xuebao/Journal of   v 34  n 3        University, Shanghai 20092,
                   409
Tongji University               China
                        Dept of Applied
Advances in
                        Mathematics, Tongji
Modelling and     v 42  n 5-6  p 19-30
                        University, Shanghai 200
Analysis A
                        092, China
Kuei Suan Jen Hsueh              School of Materials Science
Pao/ Journal of the         p 491-  and Engineering, Tongji
           v 34  n 4
Chinese Ceramic           494    University, Shanghai
Society                    200092, China


                        Institute of Bioengineering
Journal of Materials              and Information Technology
                   p 641-
Science: Materials  v 17  n 7        Materials, Tongji
                   646
in Medicine                  University, Shanghai
                        200092, China


Cailiao Rechuli                School of Material Science
Xuebao/Transactions              and Engineering, Tongji
           v 27  n 2   p 1-5
of Materials and                University, Shanghai
Heat Treatment                 200092, China
                        School of Materials Science
European Polymer           p 1696-  and Engineering, Tongji
           v 42  n 7
Journal               1704   University, Shanghai,
                        200092, China
Kuei Suan Jen Hsueh              School of Material Science
Pao/ Journal of the         p 277-  and Engineering, Tongji
           v 34  n 3
Chinese Ceramic           283    University, Shanghai
Society                    200092, China
Kuei Suan Jen Hsueh              School of Materials Science
Pao/ Journal of the         p 353-  and Engineering, Tongji
           v 34  n 3
Chinese Ceramic           357    University, Shanghai
Society                    200092, China
Shenyang Jianzhu
                        State Key Laboratory of
Daxue Xuebao (Ziran
                        Pollution Control and
Kexue Ban)/Journal          p 303-
           v 22  n 2        Resources Reuse, Tongji
of Shenyang Jianzhu          306
                        University, Shanghai
University (Natural
                        200092, China
Science)
                        Department of Applied
Applied Mathematics          p 1100-  Mathematics, Tongji
           v 19  n 10
Letters                1106   University, Shanghai,
                        200092, China
                        Department of Building
Advances in
                   p 349-  Engineering, Tongji
Structural      v 9   n 3
                   359    University, Shanghai,
Engineering
                        200092, China
                        School of Aerospace
                   p 243-  Engineering and Applied
Thin Solid Films   v 513  n 1-2
                   247    Mechanics, Tongji
                        University, Shanghai, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
                        CIMS Research Ctr., Tongji
Xitong/Computer            p 458-
           v 12  n 3        Univ., Shanghai 200092,
Integrated              464
                        China
Manufacturing
Systems, CIMS
Tiedao                     School of Traffic and
Xuebao/Journal of                Transportation Engineering,
           v 28  n 2   p 7-10
the China Railway                Tongji University, Shanghai
Society                     200331, China
                        Tongji University,
                   p 2461-  Functional Materials
Materials Letters   v 60  n 20
                   2464   Research Laboratory,
                        Shanghai, 200092, China
                        School of Material Science
Mocaxue                p 130-  and Engineering, Tongji
           v 26  n 2
Xuebao/Tribology           134    University, Shanghai
                        200092, China

                        Department of Chemistry,
Journal of Solid           p 2059-
           v 179  n 7        Tongji University,
State Chemistry            2066
                        Shanghai, 200092, China
                        Department of Bridge
Gongcheng
                   p 134-  Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 4
                   139+92  University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
                        Disaster Reduction in Civil
Gongcheng
                        Engineering, Dept. of
Lixue/Engineering   v 23  n 4   p 86-92
                        Bridge Engineering, Tongji
Mechanics
                        University, Shanghai
                        200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 788-  Engineering, Tongji
           v 25  n 4
Journal of Rock           793    University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
                        State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
                   p 838-
Waste Management   v 26  n 8        Reclamation, Tongji
                   845
                        University, Shanghai,
                        200092, China
                       Institute of Precision
                       Optical Engineering,
Applied Physics
           v 88  n 25  p 251115 Department of Physics,
Letters
                       Tongji University, Shanghai
                       200092, China
                        Department of Applied
Advances in
                        Mathematic, Tongji
Modelling and     v 60  n 3-4  p 63-71
                        University, Shanghai
Analysis C
                        200092, China
                        Dept. of Applied
Advances in
                        Mathematics, Tongji
Modelling and     v 60  n 3-4  p 17-26
                        University, Shanghai 200
Analysis C
                        092, China
Shenyang Jianzhu
Daxue Xuebao (Ziran              College of Civil
Kexue Ban)/Journal          p 232-  Engineering, Tongji
           v 22  n 2
of Shenyang Jianzhu         236    University, Shanghai
University (Natural              200092, China
Science)
                       Pohl Institute of Solid
European Physical          p 473-  State Physics, Tongji
           v 51  n 4
Journal B              476    University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Laboratory for
Zhendong yu                  Disaster Reduction in Civil
Chongji/Journal of  v 25  n 2  p 16-19  Engineering, Tongji
Vibration and Shock              University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Building
Tongji Daxue
                  p 438-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                  442    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Institute of Structural
Tongji Daxue                 Engineering and Disaster
                  p 448-
Xuebao/Journal of   v 34  n 4       Reduction, Tongji
                  454
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Laboratory for
Tongji Daxue                 Disaster Reduction in Civil
                  p 455-
Xuebao/Journal of   v 34  n 4       Engineering, Tongji
                  460+489
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Applied
Journal of
                  p 229-  Mathematics, Tongji
Computational and   v 196  n 1
                  240    University, 200092
Applied Mathematics
                       Shanghai, China
                       State Key Laboratory for
Tongji Daxue                 Disaster Reduction in Civil
                  p 427-
Xuebao/Journal of   v 34  n 4       Engineering, Tongji
                  432
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Civil
Tongji Daxue
                  p 433-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                  437    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Materials Science
Wuji Cailiao
                  p 677-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 21  n 3
                  682    University, Shanghai
Inorganic Materials
                       200092, China
                          College of Civil
Gongcheng
                          Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23   n 5    p 83-88
                          University, Shanghai
Mechanics
                          200092, China
Gongcheng
                          Tongji University, Shanghai
Lixue/Engineering   v 23   n 5    p 89-93
                          200092, China
Mechanics
                          Institute of Functional
                          Polymer, School of
Reactive and               p 856-  Materials Science and
           v 66   n 8
Functional Polymers           862    Engineering, Tongji
                          University, Shanghai,
                          200092, China                          Department of Chemistry,
Journal of Non-             p 3047-
           v 352  n 28-29       Tongji University,
Crystalline Solids            3051
                          Shanghai, 200092, China                          School of Materials Science
Journal of Alloys            p 186-  and Engineering, Tongji
           v 420  n 1-2
and Compounds              192    University, Shanghai,
                          200092, China


                          School of Aeronautics,
Journal of
                          Astronautics, and
Macromolecular              p 515-
           v 45 B  n 4         Mechanics, Tongji
Science, Part B:             524
                          University, Shanghai
Physics
                          200092, China


Journal of                     Institute of Life Science
Metastable and                   and Technology, Tongji
           v 26        p 22-28
Nanocrystalline                  University, Shanghai
Materials                     200092, China
                        Laboratory of Waves and
                        Microstructure Materials,
Journal of Crystal               Pohl Institute of Solid
           v 292  n 1  p 74-77
Growth                     State Physics, Tongji
                        University, Shanghai,
                        200092, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
                        Tongji University, Shanghai
of China       v 21  n 3  p 62-66
                        200092, China
Electrotechnical
Society
                        State Key Laboratory of
Tongji Daxue                  Pollution Control and
                   p 523-
Xuebao/Journal of   v 34  n 4       Resource Reuse, Tongji
                   527
Tongji University               University, Shanghai
                        200092, China
                        College of Civil
Gongcheng
                   p 168-  Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 5
                   172    University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China
                        State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
Water Science and          p 143-
           v 53  n 11       Resources Reuse, Tongji
Technology              150
                        Univ., Shanghai 200092,
                        China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Chinese                 School of Automobile,
Journal of      v 42  n 5  p 75-80  Tongji University, Shanghai
Mechanical                   201804, China
Engineering
                        Pohl Institute of Solid
Integrated              p 271-  State Physics, Tongji
           v 78  n 1
Ferroelectrics            279    University, Shanghai
                        200092, China
                        Key Lab. of Civil
Applied Mathematics
                   p 627-  Engineering, Tongji
and Mechanics     v 27  n 5
                   636    University, Shanghai
(English Edition)
                        200092, China
                         Key Laboratory of Waves and
                         Microstructure Materials,
Wuji Cailiao
                    p 753-  Pohl Institute of Solid
Xuebao/Journal of   v 21  n 3
                    758    State Physics, Tongji
Inorganic Materials
                         University, Shanghai
                         200092, China

                         Institute of Precision
                         Optical Engineering,
Guangxue Xuebao/Acta          p 787-
           v 26  n 5         Department of Physics,
Optica Sinica              791
                         Tongji University, Shanghai
                         200092, China

                         Department of General
                         Surgery, Shanghai Tenth
Review of Scientific
           v 77  n 6    p 064304 People's Hospital, Tongji
Instruments
                         University, Shanghai
                         200072, China
                         School of Transportation
Tongji Daxue
                    p 484-  and Traffic Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                    489   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China

                         Pohl Institute of Solid
Journal of Rare             p 136-  State Physics, Tongji
           v 24  n SUPPL.
Earths                 139    University, Shanghai
                         200092, China

Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
                         Tongji University, Shanghai
of China       v 21  n 2    p 31-34
                         200092, China
Electrotechnical
Society
                         Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                    p 499-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                    503    University, Shanghai
Tongji University
                         200331, China
                         Key Laboratory of State
                         Bureau of Surveying and
Tongji Daxue
                    p 504-  Mapping of Modern
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                    507    Engineering Surveying,
Tongji University
                         Tongji University, Shanghai
                         200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 490-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                  493    University, Shanghai
Tongji University
                       200331, China
                       Department of Bridge
Tongji Daxue
                  p 494-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                  498+513  University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Ocean and Earth
Tongji Daxue
                  p 508-  Sciences, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                  513    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue                 Pollution Control and
                  p 514-
Xuebao/Journal of   v 34  n 4       Resources Reuse, Tongji
                  517+538
Tongji University              University, Shanghai
                       200092, China
Tongji Daxue                 Department of Physics,
                  p 518-
Xuebao/Journal of   v 34  n 4       Tongji University, Shanghai
                  522
Tongji University              200092, China
Zhendong yu                 College of Automotive
Chongji/Journal of  v 25  n 2  p 70-74  Studies, Tongji University,
Vibration and Shock             Shanghai 200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 480-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                  483    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Bridge
Tongji Daxue
                  p 467-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                  471    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Transportation
Tongji Daxue
                  p 476-  and Traffic Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                  479+493  Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Bridge
Zhendong yu
                  p 38-   Engineering, Tongji
Chongji/Journal of  v 25  n 2
                  40+66   University, Shanghai
Vibration and Shock
                       200092, China
                         School of Aerospace
Tongji Daxue                   Engineering and Applied
                    p 443-
Xuebao/Journal of   v 34  n 4        Mechanics, Tongji
                    447
Tongji University                University, Shanghai
                         200092, China
                         Key Laboratory of Waves and
Yuanzineng Kexue                 Microstructure Materials,
Jishu/Atomic Energy          p 162-  Pohl Institute of Solid
           v 40  n 2
Science and              167    State Physics, Tongji
Technology                    University, Shanghai
                         200092, China
                         School of Materials Science
Gongneng
                    p 632-  and Engineering, Tongji
Cailiao/Journal of  v 37   n 4
                    634    University, Shanghai
Functional Materials
                         200092, China
                         Pohl Institute of Solid
Journal of Crystal           p 345-  State Physics, Tongji
           v 292  n 2
Growth                 346    University, Shanghai,
                         200092, China
                         Department of Computer
High Technology                 Science and Technology,
           v 12  n SUPPL. p 55-59
Letters                     Tongji University, Shanghai
                         201804, China
                         Department of Computer
High Technology                 Science and Technology,
           v 12  n SUPPL. p 23-27
Letters                     Tongji University, Shanghai
                         201804, China
Journal of                    Department of Chemistry,
                    p 3567-
Organometallic    v 691  n 17        Tongji University,
                    3573
Chemistry                    Shanghai, 200092, China
Diqiu Kexue -
Zhongguo Dizhi Daxue               State Key Laboratory of
Xuebao/Earth Science          p 366-  Marine Geology, Tongji
           v 31   n 3
- Journal of China           371    University, Shanghai
University of                  200092, China
Geosciences
                         Department of Applied
Journal of
                         Mathematics, Tongji
Computational and   v 196  n 1   p 58-69
                         University, 200092
Applied Mathematics
                         Shanghai, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
                    p 108-  Tongji University, Shanghai
of China       v 21  n 2
                    113    200092, China
Electrotechnical
Society
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
                         Tongji University, Shanghai
of China       v 21  n 4    p 7-10
                         200331, China
Electrotechnical
Society


                         CMS Research Center, Tongji
Guangxue Xuebao/Acta          p 702-
           v 26  n 5         University, Shanghai
Optica Sinica              706
                         200092, China


Kongzhi Lilun Yu                 Department of Computer
Yinyong/Control             p 225-  Science and Engineering,
           v 23  n 2
Theory and               228    Tongji University, Shanghai
Applications                   200092, China
                         School of Software
High Technology             p 110-  Engineering, Tongji
           v 12  n SUPPL.
Letters                 116    University, Shanghai
                         201804, China
                         Department of Chemistry,
Journal of               p 495-
           v 16  n 4         Tongji University,
Fluorescence              500
                         Shanghai, 200092, China


Journal of Molecular               Department of Chemistry,
Catalysis A:     v 255  n 1-2   p 86-91  Tongji University,
Chemical                     Shanghai, 200092, China

Kongzhi yu                    CIMS Center, Tongji
                    p 563-
Juece/Control and   v 21  n 5         University, Shanghai
                    566+571
Decision                     200092, China
                         College of Mechanical
Tongji Daxue
                    p 539-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                    542    University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Institute of Mechanical
Tongji Daxue
                    p 534-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                    538    University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Function Materials Research
Integrated               p 337-  Laboratory, Tongji
           v 78  n 1
Ferroelectrics             344    University, Shanghai
                         200092, China
                         Department of Control
Zidonghua
                    p 456-  Science and Engineering,
Xuebao/Acta      v 32  n 3
                    461    Tongji University, Shanghai
Automatica Sinica
                         200092, China
                         Functional Materials
                    p 147-  Research Laboratory, Tongji
Ferroelectrics    v 332
                    152    University, Shanghai
                         200092, China
                         Institute of Advanced
Tongji Daxue
                    p 528-  Manufacturing Technology,
Xuebao/Journal of   v 34  n 4
                    533    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         State Key Laboratory of
Journal of Chemical                Pollution Control and
                    p 1177-
Technology and    v 81  n 7         Reclamation, Tongji
                    1184
Biotechnology                   University, Shanghai
                         200092, China
                         Department of Road and
Petroleum Science            p 839-  Airport Engineering, Tongji
           v 24  n 7
and Technology             849    University, Shanghai
                         200092, China
                         Department of Physics,
                    p 384-
Chinese Physics    v 10  n 5         Tongji University, Shanghai
                    389
                         200092, China


                         Department of Chemistry,
Journal of Non-             p 3275-
           v 352  n 30-31       Tongji University,
Crystalline Solids           3279
                         Shanghai, 200092, China
                        State Key Laboratory of
                   p 217-  Marine Geology, Tongji
Marine Geology    v 230  n 3-4
                   235    University, Shanghai,
                        200092, China                        School of Materials Science
                   p 5612-  and Engineering, Tongji
Electrochimica Acta  v 51  n 26
                   5617   University, Shanghai,
                        200092, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
                        Department of Electrical
Xuebao/Proceedings
                   p 150-  Engineering, Tongji
of the Chinese    v 26  n 11
                   155    University, Shanghai
Society of
                        200092, China
Electrical
Engineering

                        Department of Civil
Gongneng
                   p 833-  Engineering, Tongji
Cailiao/Journal of  v 37   n 5
                   836    University, Shanghai
Functional Materials
                        200092, China

                        Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and         p 973-  Engineering, Tongji
           v 27   n 6
Soil Mechanics            976    University, Shanghai
                        200092, China
                        The National Engineering
Journal of                   Research Center for Urban
                   p 379-
Environmental     v 18  n 2        Pollution Control, Tongji
                   387
Sciences                    University, Shanghai
                        200092, China
                        State Key Laboratory of
Journal of                   Pollution Control and
                   p 583-
Environmental     v 18  n 3        Resources Reuse, Tongji
                   586
Sciences                    University, Shanghai
                        200092, China
                        Institute of Tunnels and
Yantu Lixue/Rock and         p 1021-  Underground Engineering,
           v 27   n 7
Soil Mechanics            1027   Tongji University, Shanghai
                        200092, China
Lixue Xuebao/Chinese             Department of Bridge
Journal of             p 381-  Engineering, Tongji
           v 38  n 3
Theoretical and          384    University, Shanghai
Applied Mechanics              200092, China
Gaofenzi Cailiao
                       School of Material Science
Kexue Yu
                  p 171-  and Engineering, Tongji
Gongcheng/Polymeric  v 22  n 3
                  175    University, Shanghai
Materials Science
                       200092, China
and Engineering
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 624-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  628    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 629-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  633    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 634-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  637    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Environmental
Tongji Daxue
                  p 638-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  641+645  Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China

Tongji Daxue                 Department of Chemistry,
                  p 642-
Xuebao/Journal of   v 34  n 5       Tongji University, Shanghai
                  645
Tongji University              200092, China
                       School of Environmental
Tongji Daxue
                  p 646-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  650    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Materials Science
Tongji Daxue
                  p 651-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  654+669  University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Tongji Daxue                 School of Automobile,
                  p 655-
Xuebao/Journal of   v 34  n 5       Tongji University, Shanghai
                  659
Tongji University              201804, China
                       Key Laboratory of Road and
Zhongguo Tiedao
                       Traffic Engineering, Tongji
Kexue/China Railway  v 27  n 3  p 22-26
                       University, Shanghai
Science
                       200092, China
                       Pohl Institute of Solid
Ferroelectrics    v 300     p 95-100 State Physics, Tongji
                       Univesity, Shanghai, China

                       Key Laboratory of Yangtze
Journal of                  Water Environment of
                  p 369-
Environmental     v 18  n 2      Ministry of Education,
                  372
Sciences                   Tongji University, Shanghai
                       200092, China

                       Electronics and Information
Kongzhi yu
                  p 680-  Institute, Tongji
Juece/Control and   v 21  n 6
                  684   University, Shanghai
Decision
                       200092, China
                       Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                  p 593-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  597   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Surveying and
Tongji Daxue
                  p 598-  Geo-Informatics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  602   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                  p 603-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  606   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 607-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  612   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Transportation
Tongji Daxue
                  p 613-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  618   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 619-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                  623   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                         Institute of Nano and Bio-
                         Polymeric Materials, School
Reactive and              p 944-  of Material Science and
           v 66  n 9
Functional Polymers          951    Engineering, Tongji
                         University, Shanghai,
                         200092, China
                         Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and          p 1219-  Engineering, Tongji
           v 27   n 7
Soil Mechanics             1223   University, Shanghai
                         200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese             p 1246-  Engineering, Tongji
           v 25  n 6
Journal of Rock            1251   University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
                         College of Automobile, Tong
Materials               p 160-
           v 57  n 3        Ji University, Shanghai,
Characterization            165
                         China
                         School of Aerospace
                         Engineering and Applied
Guangxue Xuebao/Acta          p 914-
           v 26   n 6        Mechanics, Tongji
Optica Sinica             917
                         University, Shanghai
                         200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese        n SUPPL. p 2888-  Engineering, Tongji
           v 25
Journal of Rock        1    2893   University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering


                         Department of Chemistry,
Journal of Alloys           p 273-
           v 421  n 1-2       Tongji University,
and Compounds             278
                         Shanghai, 200092, China
                          Department of Chemistry,
Journal of Alloys            p 252-
           v 421  n 1-2        Tongji University,
and Compounds              257
                          Shanghai, 200092, China


                          School of Aerospace
Transactions of
                          Engineering and Applied
Nonferrous Metals            p s20-
           v 16  n SUPPL.       Mechanics, Tongji
Society of China             s24
                          University, Shanghai
(English Edition)
                          200092, China
Japanese Journal of                Institute of Semiconductor
Applied Physics,                  and Information Technology,
Part 1: Regular             p 5732-  College of Electronics and
           v 45  n 7
Papers and Short             5734   Information Engineering,
Notes and Review                  Tongji University, Shanghai
Papers                       200092, China
                          College of Civil
Yantu Lixue/Rock and           p 875-  Engineering, Tongji
           v 27   n 6
Soil Mechanics              879    University, Shanghai
                          200092, China
                          State Key Lab. of Pollution
Journal of
                     p 433-  Control and Resource Reuse,
Environmental     v 18  n 3
                     438    Tongji University, Shanghai
Sciences
                          200092, China
                          State Key Laboratory of
                          Pollution Control and
Journal of                     Resource Reuse, School of
                     p 439-
Environmental     v 18  n 3         Environmental Science and
                     445
Sciences                      Engineering, Tongji
                          University, Shanghai
                          200092, China
                          College of Environmental
Journal of
                     p 459-  Science and Engineering,
Environmental     v 18  n 3
                     463    Tongji University, Shanghai
Sciences
                          200092, China
Tongji Daxue                    School of Automobile,
                     p 665-
Xuebao/Journal of   v 34  n 5         Tongji University, Shanghai
                     669
Tongji University                 200092, China
                        Department of Building
Tongji Daxue                  Facility and Management
                   p 670-
Xuebao/Journal of  v 34  n 5        Engineering, Tongji
                   674
Tongji University               University, Shanghai
                        200070, China
                        Department of Computer
Tongji Daxue
                   p 675-  Science and Technology,
Xuebao/Journal of  v 34  n 5
                   679    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Applied
Tongji Daxue
                   p 680-  Mathematics, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 5
                   683+693  University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        School of Electronics and
Tongji Daxue
                   p 684-  Information Engineering,
Xuebao/Journal of  v 34  n 5
                   688    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   College of Civil
Xuebao/Chinese       n SUPPL. p 2854-  Engineering, Tongji
           v 25
Journal of Rock       1    2860   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Key Laboratory of Road and
Xuebao/Chinese       n SUPPL. p 3239-  Traffic Engineering, Tongji
           v 25
Journal of Rock       1    3244   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
                        Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and         p 1287-  Engineering, Tongji
           v 27  n 8
Soil Mechanics            1292   University, Shanghai
                        200092, China
                        Institute of Life Science
                   p 3268-  and Technology, Tongji
Nanotechnology    v 17  n 13
                   3273   University, Shanghai
                        200092, China
                        Pohl Institute of Solid
European Physical          p 255-  State Physics, Tongji
           v 52  n 2
Journal B              263    University, Shanghai
                        200092, China
                        Laboratory of Aspheric
Guangxue Xuebao/Acta         p 831-  Optics, Department of
           v 26  n 6
Optica Sinica             835    Physics, Tongji University,
                        Shanghai 200433, China
                        Research Institute of
                        Structural Engineering and
Engineering              p 1728-
           v 28  n 12        Disaster Reduction, Tongji
Structures              1735
                        University, Shanghai,
                        200092, China
Yanshilixue Yu                 Key Laboratory of
Gongcheng                    Geotechnical Engineering,
Xuebao/Chinese        n SUPPL. p 2902-  Department of Geotechnical
           v 25
Journal of Rock       1    2909   Engineering, Tongji
Mechanics and                  University, Shanghai
Engineering                   200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Zhongguo Tiedao
                        Traffic Engineering, Tongji
Kexue/China Railway  v 27  n 3   p 1-7
                        University, Shanghai
Science
                        200331, China
                        Department of Building
Tongji Daxue
                   p 580-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                   585    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Building
Tongji Daxue
                   p 586-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                   592    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
                        Resource Reuse, School of
Journal of Hazardous         p 502-
           v 136  n 3        Environmental Science and
Materials               512
                        Engineering, Tongji
                        University, Shanghai,
                        200092, China
                        Department of Chemistry,
Applied Physics
           v 89  n 4   p 043112 Tongji University, Shanghai
Letters
                        200092, China
Yanshilixue Yu
                        Department of Geotechnical
Gongcheng
                        Engineering, School of
Xuebao/Chinese        n SUPPL. p 3305-
           v 25           Civil Engineering, Tongji
Journal of Rock       1    3310
                        University, Shanghai
Mechanics and
                        200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Key Laboratory of
Xuebao/Chinese        n SUPPL. p 3311-  Geotechnical Engineering,
           v 25
Journal of Rock        1    3316   Tongji University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
                         Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and          p 1379-  Engineering, Tongji
           v 27   n 8
Soil Mechanics             1383   University, Shanghai
                         200092, China
                         State Key Laboratory of
                         Pollution Control and
                    p 201-
Desalination     v 195  n 1-3       Resource Reuse, Tongji
                    208
                         University, Shanghai,
                         200092, China
Science in China,                Laboratory of Marine
Series D: Earth    v 48  n 1   p 84-92  Geology, Tongji University,
Sciences                     Shanghai 200092, China
                         Department of Building
Tongji Daxue
                    p 569-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 5
                    573    University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         State Key Laboratory for
Tongji Daxue                   Disaster Reduction in Civil
                    p 574-
Xuebao/Journal of   v 34  n 5        Engineering, Tongji
                    579
Tongji University                University, Shanghai
                         200092, China

                         School of Aeronautics,
                    p 381-  Astronautics and Mechanics,
Polymer Composites  v 27  n 4
                    387    Tongji University, Shanghai
                         200092, China

                         State Key Laboratory of
Harbin Gongye Daxue
                         Pollution Control and
Xuebao/Journal of           p 735-
           v 38  n 5        Resource Reuse, Tongji
Harbin Institute of          739
                         University, Shanghai
Technology
                         200092, China
                         School of Materials Science
Journal of Materials
                    p 401-  and Engineering, Tongji
Science and     v 22   n 3
                    403    University, Shanghai
Technology
                         200092, China
Zhongguo                    Department of Physics,
                   p 788-
Jiguang/Chinese    v 33  n 6       Tongji University, Shanghai
                   790
Journal of Lasers               200092, China
                        Department of Bridge
Communications in
                   p 861-  Engineering, Tongji
Numerical Methods in v 22   n 8
                   874    University, Shanghai
Engineering
                        200092, China
                        Key Laboratory of Yangtze
                        Aquatic Environment,
Journal of
                   p 1142-  College of Environmental
Environmental     v 35  n 4
                   1150   Science and Engineering,
Quality
                        Tongji University,
                        Shanghai, 200092, China
                        State Key Laboratory of
Journal of                   Pollution Control and
                   p 176-
Environmental     v 18  n 1       Resource Reuse, Tongji
                   179
Sciences                    University, Shanghai
                        200092, China
                        School of Civil
Gongcheng
                        Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 6  p 6-10
                        University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China
                        Department of Mathematics,
                   p 1753-
Automatica      v 42  n 10       Tongji University,
                   1759
                        Shanghai, 200092, China


                       Functional Materials
Journal of Applied              Research Laboratory, Tongji
           v 100  n 3  p 034108
Physics                    University, Shanghai
                       200092, China


                        Department of Physics,
Optics                p 559-
           v 265  n 2       Tongji University,
Communications            575
                        Shanghai, 200092, China

                        Department of Chemistry,
Canadian Journal of         p 782-
           v 84  n 5       Tongji University,
Chemistry              787
                        Shanghai, 200092, China
                        Institute of Precision
                        Optical Engineering,
Optics                p 197-
           v 265  n 1        Department of Physics,
Communications            206
                        Tongji University,
                        Shanghai, 200092, China
                        Functional Materials
Gongneng
                   p 963-   Research Laboratory, Tongji
Cailiao/Journal of  v 37   n 6
                   965+971  University, Shanghai
Functional Materials
                        200092, China

Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 1  p 60-64
                        200092, China
Engineering Journal

                        Department of Physics,
Journal of Modern          p 1977-
           v 53  n 14       Tongji University, Shanghai
Optics                1994
                        200092, China
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 1  p 1-6+37
                        200092, China
Engineering Journal
                        The State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
                        Resource Reuse, School of
Journal of Hazardous         p 410-
           v 137  n 1        Enviromental Science and
Materials              417
                        Engineering, Tongji
                        University, Shanghai,
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Zhendong Gongcheng
                        Disaster Reduction in Civil
Xuebao/Journal of          p 179-
           v 19  n 2        Engineering, Tongji
Vibration              183
                        University, Shanghai
Engineering
                        200092, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao                     Inst. of Advanced
Xitong/Computer           p 828-   Manufacturing Technol.,
           v 12  n 6
Integrated              834    Tongji Univ., Shanghai
Manufacturing                  200092, China
Systems, CIMS
                        Department of Geotechnical
Soil Dynamics and                Engineering, School of
                   p 1015-
Earthquake      v 26  n 11       Civil Engineering, Tongji
                   1027
Engineering                   University, Shanghai
                        200092, China
Materials and
                   p 655-  Tongji University, Shanghai
Structures/Materiaux v 39   n 290
                   664    200092, China
et Constructions
                        College of Electronics and
Gongneng
                   p 997-  Information Engineering,
Cailiao/Journal of  v 37   n 6
                   998+1002 Tongji University, Shanghai
Functional Materials
                        200092, China                        Department of Chemistry,
Journal of Alloys           p 245-
           v 417  n 1-2       Tongji University,
and Compounds             249
                        Shanghai, 200092, China                        Department of Computer
Tien Tzu Hsueh
                   p 1163-  Science and Engineering,
Pao/Acta Electronica v 34   n 6
                   1168   Tongji University, Shanghai
Sinica
                        200092, China
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 1   p 83-86
                        200092, China
Engineering Journal

                        Department of Chemistry,
                   p 1216-
Optical Materials   v 28  n 10       Tongji University,
                   1221
                        Shanghai, 200092, China

                        Institute of Precise
Qiangjiguang Yu
                        Optical Engineering and
Lizishu/High Power          p 953-
           v 18  n 6        Technology, Tongji
Laser and Particle          956
                        University, Shanghai
Beams
                        200092, China
Kuei Suan Jen Hsueh               School of Materials Science
Pao/ Journal of the          p 766-  and Engineering, Tongji
           v 34  n 6
Chinese Ceramic            770    University, Shanghai
Society                     200092, China
                        Tongji University, Clean
                        Energy Automotive
Tribology               p 149-
           v 47  n 1        Engineering Center, School
Transactions             156
                        of Automobile, Shanghai,
                        200092, China
                       Institute for Metal-Based
                       Materials Research, School
Gongneng
                  p 912-  of Material Science and
Cailiao/Journal of  v 37  n 6
                  914    Engineering, Tongji
Functional Materials
                       University, Shanghai
                       200092, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
                       Sch. of Sino-Germany Eng.,
Xitong/Computer          p 924-
           v 12  n 6       Tongji Univ., Shanghai
Integrated             928+934
                       200070, China
Manufacturing
Systems, CIMS
                       Computer Science and
WSEAS Transactions         p 1936-  Technology Department,
           v 5  n 9
on Computers            1941   Tongji University, Shanghai
                       200092, China
Shenyang Jianzhu               Shanghai Key Lab. of Metal
Daxue Xuebao (Ziran             Function Material,
Kexue Ban)/Journal         p 428-  Department of Material
           v 22  n 3
of Shenyang Jianzhu        431    Science and Engineering,
University (Natural             Tongji University, Shanghai
Science)                   200092, China

                       Department of Computer
Jisuanji
                  p 1217-  Science and Technology,
Xuebao/Chinese    v 29  n 7
                  1224   Tongji University, Shanghai
Journal of Computers
                       201804, China
Tiedao                    School of Civil
Xuebao/Journal of         p 133-  Engineering, Tongji
           v 28  n 3
the China Railway         136    University, Shanghai
Society                   200092, China


                       Institute of Precision
Qiangjiguang Yu
                       Optical Engineering,
Lizishu/High Power         p 773-
           v 18  n 5       Department of Physics,
Laser and Particle         778
                       Tongji University, Shanghai
Beams
                       200092, China
                      Tongji University, School
                      of Automobile, Clean Energy
Tribology            p 193-
          v 46  n 2       Automotive Engineering
Transactions           199
                      Center, Shanghai, 200092,
                      China
                      College of Materials
Tongji Daxue
                 p 786-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of  v 34  n 6
                 789    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      School of Materials Science
Tongji Daxue
                 p 790-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 6
                 794    University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
Tongji Daxue                School of Automobile,
                 p 800-
Xuebao/Journal of  v 34  n 6       Tongji University, Shanghai
                 803+835
Tongji University             201804, China
                      Department of Electric
Tongji Daxue
                 p 804-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 6
                 807    University, Shanghai
Tongji University
                      200331, China
                      Department of Building
Tongji Daxue                Facility and Management
                 p 808-
Xuebao/Journal of  v 34  n 6       Engineering, Tongji
                 812
Tongji University             University, Shanghai
                      200070, China
                      School of Electronics and
Tongji Daxue
                 p 813-  Information Engineering,
Xuebao/Journal of  v 34  n 6
                 817    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Chinese-German School of
Tongji Daxue
                 p 818-  Postgraduate Studies,
Xuebao/Journal of  v 34  n 6
                 822    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Department of Computer
Tongji Daxue
                 p 823-  Science and Technology,
Xuebao/Journal of  v 34  n 6
                 827    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      Institute of Advanced
Tongji Daxue
                 p 828-  Manufacturing Technology,
Xuebao/Journal of  v 34  n 6
                 831    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                       Department of Surveying and
Cehui Xuebao/Acta
                       Geo-Informatics, Tongji
Geodaetica et    v 35  n 1  p 19-23
                       University, Shanghai
Cartographica Sinica
                       200092, China
Tongji Daxue                 Department of Chemistry,
                  p 840-
Xuebao/Journal of   v 34  n 6       Tongji University, Shanghai
                  843
Tongji University               200092, China
                       Department of Surveying and
Tongji Daxue
                  p 844-  Geoinformatics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                  847    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Surveying and
Tongji Daxue
                  p 848-  Geoinformatics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                  852    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Chinese                College of Automotive,
                  p 217-
Journal of      v 42  n 7       Tongji University, Shanghai
                  221+226
Mechanical                  201804, China
Engineering                       Physics Department, Tongji
Applied Physics
           v 89  n 10  p 104101 University, Shanghai
Letters
                       200092, China


Zhendong yu
                  p 183-  Tongji University, Shanghai
Chongji/Journal of  v 25  n 3
                  185+197  200092, China
Vibration and Shock
Hangkong Cailiao
Xuebao/Journal of          p 115-
           v 26  n 4       Tongji University, China
Aeronautical            118
Materials
                       Stat Key Laboratory for
Zhendong yu                  Disaster Reduction in Civil
                  p 25-
Chongji/Journal of  v 25  n 3       Engineering, Tongji
                  28+43
Vibration and Shock              University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Building
Construction and          p 395-  Engineering, Tongji
           v 21  n 2
Building Materials         401    University, Shanghai,
                       200092, China
                       Department of Computer
Tien Tzu Hsueh
                  p 1222-  Science and Technology,
Pao/Acta Electronica v 34  n 7
                  1225   Tongji University, Shanghai
Sinica
                       201804, China
                       School of Aerospace
Applied Mathematics             Engineering and Applied
                  p 935-
and Mechanics     v 27  n 7       Mechanics, Tongji
                  941
(English Edition)              University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Aerospace
Applied Mathematics             Engineering and Applied
                  p 943-
and Mechanics     v 27  n 7       Mechanics, Tongji
                  951
(English Edition)              University, Shanghai
                       200092, China
Kuei Suan Jen Hsueh             School of Materials Science
Pao/ Journal of the        p 868-  and Engineering, Tongji
           v 34  n 7
Chinese Ceramic          870    University, Shanghai
Society                   200092, China
                       School of Civil
Probabilistic
                  p 442-  Engineering, Tongji
Engineering      v 21  n 4
                  453    University, Shanghai,
Mechanics
                       200092, China

                       State Key Laboratory for
Structural
                  p 275-  Disaster Reduction in Civil
Engineering and    v 24  n 3
                  290    Engineering, Tongji
Mechanics
                       University, Shanghai, China

                       State Key Laboratory for
Gongcheng                  Disaster Reduction in Civil
Lixue/Engineering   v 23  n 7  p 60-64  Engineering, Tongji
Mechanics                  University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Laboratory for
Gongcheng                  Disaster Reduction in Civil
Lixue/Engineering   v 23  n 7  p 93-98  Engineering, Tongji
Mechanics                  University, Shanghai
                       200092, China
                        Department of Civil
Gongcheng
                   p 124-  Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 7
                   129    University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China
                        Key Laboratory of Advanced
                        Civil Engineering
                        Materials, Ministry of
Cement and Concrete          p 1744-
           v 36  n 9        Education, School of
Research               1751
                        Materials Science and
                        Engineering, Shanghai,
                        200092, China


                        Department of Chemistry,
Microporous and            p 350-
           v 95   n 1-3       Tongji University,
Mesoporous Materials         359
                        Shanghai, 200092, China


Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 1486-  Engineering, Tongji
           v 25  n 7
Journal of Rock            1493   University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
                        Key Laboratory of Solid
Tongji Daxue
                   p 711-  Mechanics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                   715+725  University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 3   p 47-54
                        200092, China
Engineering Journal
Jisuanji Jicheng
Zhizao                     Sch. of Electronics and
Xitong/Computer            p 1022-  Information Eng., Tongji
           v 12  n 7
Integrated              1027   Univ., Shanghai 200092,
Manufacturing                  China
Systems, CIMS
                        Institute of Functional
                        Polymer, School of
Materials Chemistry               Materials Science and
           v 100  n 1   p 10-14
and Physics                   Engineering, Tongji
                        University, Shanghai,
                        200092, China
                        State Key Laboratory of
                        Pollution Control and
                        Resource Reuse, School of
Journal of Membrane
           v 284  n 1-2  p 87-94  Environmental Science and
Science
                        Engineering, Tongji
                        University, Shanghai,
                        200092, China
                        School of Ocean and Earth
Shiyou Xuebao/Acta          p 50-
           v 27  n 4        Science, Tongji University,
Petrolei Sinica            53+58
                        Shanghai 200092, China
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 3   p 81-85
                        200092, China
Engineering Journal
                        Department of Bridge
Tongji Daxue
                   p 716-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                   720    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Tongji University,
Petroleum Science           p 1067-  Department of Road and
           v 24  n 9
and Technology            1077   Airport Engineering,
                        Shanghai 200092, China
                        Department of Bridge
Tongji Daxue
                   p 721-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                   725    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Kongqi Donglixue                Disaster Reduction in Civil
                   p 147-
Xuebao/Acta      v 24  n 2        Engineering, Tongji
                   151+168
Aerodynamica Sinica               University, Shanghai
                        200092, China
                        School of Civil
Tongji Daxue
                   p 726-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                   731    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Surveying and
Tongji Daxue
                   p 732-  Geoinformatics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                   737    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        School of Traffic and
Tongji Daxue
                   p 738-  Transportation Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                   743    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                       School of Transportation
Tongji Daxue
                  p 744-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                  747+751  University, Shanghai
Tongji University
                       200331, China

                       Key Laboratory of Road and
Zhongguo Tiedao
                       Traffic Engineering, Tongji
Kexue/China Railway  v 27  n 4  p 57-61
                       University, Shanghai
Science
                       200092, China

Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer          p 1102-  CIMS Cent., Tongji Univ.,
           v 12  n 7
Integrated             1107   Shanghai 200092, China
Manufacturing
Systems, CIMS
                       College of Architecture and
Lighting Research         p 185-  Urban Planning, Tongji
           v 38  n 3
and Technology           189    University, Shanghai
                       200092, China


                       School of Aeronautics,
Fuhe Cailiao
                       Astronautics and Mechanics,
Xuebao/Acta Materiae v 23  n 3  p 15-19
                       Tongji University, Shanghai
Compositae Sinica
                       200092, China                       School of Aeronautics,
Fuhe Cailiao
                       Astronautics and Mechanics,
Xuebao/Acta Materiae v 23  n 3  p 20-24
                       Tongji University, Shanghai
Compositae Sinica
                       200092, China

                       Institute of Aerospace
                       Engineering and Applied
Journal of             p 262-
           v 18  n 3       Mechanics, Tongji
Hydrodynamics           272
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tumu Gongcheng
                  p 108-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/China Civil  v 39  n 3
                  113    University, Shanghai
Engineering Journal
                       200331, China
Tumu Gongcheng
                  p 114-   Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 3
                  117    200092, China
Engineering Journal
                       Department of Building
Zhongguo Tiedao
                       Engineering, Tongji
Kexue/China Railway  v 27  n 4  p 68-70
                       University, Shanghai
Science
                       200092, China
                       Urban Rail Transit and
Zhongguo Tiedao                Railway Engineering
Kexue/China Railway  v 27  n 4  p 71-75  Department, Tongji
Science                    University, Shanghai
                       200331, China
Tumu Gongcheng
                       Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 2  p 1-5+26
                       200092, China
Engineering Journal
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 748-   Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                  751    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Traffic and
Tongji Daxue
                  p 752-   Transportation Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                  756    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Road and
Tongji Daxue
                  p 761-   Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 6
                  765    University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue                 Pollution Control and
                  p 766-
Xuebao/Journal of   v 34  n 6       Resources Reuse, Tongji
                  769
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue                 Pollution Control and
                  p 770-
Xuebao/Journal of   v 34  n 6       Reclamation, Tongji
                  775+799
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Journal of Traffic              Traffic Engineering,
and Transportation  v 6  n 2  p 22-25  Ministry of Education,
Engineering                  Tongji University, Shanghai
                       200092, China
Tumu Gongcheng
                   p 53-   Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 2
                   60+84   200092, China
Engineering Journal
                        State Key Laboratory for
Tumu Gongcheng                 Disaster Reduction in Civil
Xuebao/China Civil  v 39  n 5  p 57-64  Engineering, Tongji
Engineering Journal              University, Shanghai
                        200092, China
                        Department of Physics, Pohl
Materials Chemistry              Institute of Solid State
           v 100  n 1  p 26-30
and Physics                  Physics, Tongji University,
                        Shanghai, 200092, China


                        Department of Chemistry,
                   p 3420-
Materials Letters   v 60  n 28       Tongji University,
                   3425
                        Shanghai, 200092, China

Tumu Gongcheng
                   p 43-   Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 7
                   51+62   200092, China
Engineering Journal
                        Department of Geotechnical
Gongcheng
                   p 116-  Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 8
                   121+101  University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China
                        Department of Bridge
Gongcheng
                   p 122-  Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 8
                   126+154  University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China
                        Department of Bridge
Gongcheng
                   p 132-  Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 8
                   137+167  University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China
                        Institute of Life Science
Physica E: Low-
                        and Technology, Tongji
Dimensional Systems  v 34  n 3  p 75-80
                        University, Shanghai,
and Nanostructures
                        200092, China
Gaofenzi Cailiao
Kexue Yu                    Department of Chemistry,
Gongcheng/Polymeric  v 22  n 4  p 80-83  Tongji University, Shanghai
Materials Science               200092, China
and Engineering
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39   n 7  p 74-80
                        200092, China
Engineering Journal
                        School of Civil
Tongji Daxue
                   p 853-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34   n 7
                   858    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China


                        Department of Physics,
Qiangjiguang Yu
                        Institute of Precision
Lizishu/High Power          p 1095-
           v 18   n 7       Optical Engineering, Tongji
Laser and Particle          1098
                        University, Shanghai
Beams
                        200092, China


                        State Key Laboratory for
Tongji Daxue                  Disaster Reduction of Civil
                   p 859-
Xuebao/Journal of   v 34   n 7       Engineering, Tongji
                   863
Tongji University               University, Shanghai
                        200092, China
                        Department of Bridge
Tongji Daxue
                   p 869-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34   n 7
                   873    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Institute of Structure
Tongji Daxue                  Engineering and Disaster
                   p 874-
Xuebao/Journal of   v 34   n 7       Reduction, Tongji
                   879
Tongji University               University, Shanghai
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 886-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34   n 7
                   890    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        School of Aerospace
Materials Science   v 435-     p 309-  Engineering and Applied
and Engineering A   436      317    Mechanics, Tongji
                        University, Shanghai, China
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39   n 4  p 95-99
                        200092, China
Engineering Journal
                       State Key Laboratory of
Science in China,
                  p 1009-  Marine Geology, Tongji
Series D: Earth    v 49  n 10
                  1019   University, Shanghai
Sciences
                       200092, China
                       Laboratory of Solid
                       Mechanics, School of
Smart Materials and         p 1404-  Aerospace Engineering and
           v 15  n 5
Structures             1412   Applied Mechanics, Tongji
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
                       Pollution Control and
Journal of Hazardous        p 1385-
           v 137  n 3       Resources Reuse, Tongji
Materials              1394
                       University, Shanghai,
                       200092, China

Tumu Gongcheng
                       Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 5  p 9-15
                       200092, China
Engineering Journal


Tumu Gongcheng
                       Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 5  p 51-56
                       200092, China
Engineering Journal
                       State Key Laboratory for
Tongji Daxue                 Disaster Reduction in Civil
                  p 864-
Xuebao/Journal of   v 34  n 7       Engineering, Tongji
                  868
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
Jixie Gongcheng
                       Railway and Urban Mass
Xuebao/Chinese
                       Transit Research Institute,
Journal of      v 42  n 8  p 95-100
                       Tongji University, Shanghai
Mechanical
                       200331, China
Engineering

Tumu Gongcheng
                       Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 5  p 35-42
                       200092, China
Engineering Journal

Dianli Zidonghua               Department of Control
Shebei / Electric               Science and Engineering,
           v 26  n 4  p 15-17
Power Automation               Tongji University, Shanghai
Equipment                   200092, China
                        Department of Bridge
Advances in                   Engineering, Tongji
           v 38   n 1   p 31-38
Engineering Software              University, Shanghai,
                        200092, China
                        Tongji University, Research
Optical Engineering  v 45  n 7   p 076401 Center for CAD, Shanghai
                        200092, China


                        Functional Materials
Journal of Crystal          p 130-  Research Laboratory, Tongji
           v 291  n 1
Growth                134    University, Shanghai,
                        200092, China

                        Department of Applied
Linear Algebra and          p 475-  Mathematics, Tongji
           v 419  n 2-3
Its Applications           485    University, Shanghai,
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 891-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 7
                   894    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 895-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 7
                   898    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Traffic
Tongji Daxue
                   p 899-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 7
                   903    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 909-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 7
                   912+932  University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
Tumu Gongcheng
                   p 104-  Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 7
                   108+126  200092, China
Engineering Journal
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Key Laboratory of
Xuebao/Chinese            p 1513-  Geotechnical Engineering,
           v 25  n 8
Journal of Rock            1521   Tongji University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
                        State Key Laboratory for
Tumu Gongcheng                 Disaster Reduction in Civil
Xuebao/China Civil  v 39  n 7   p 63-68  Engineering, Tongji
Engineering Journal               University, Shanghai
                        200092, China
                        School of Aerospace
                        Engineering and Applied
Archive of Applied          p 103-
           v 76  n 1-2       Mechanics, Tong Ji
Mechanics               116
                        University, Shanghai
                        200092, ChinaJournal of
                        Pohl Institute of Solid
Macromolecular
                   p 1663-  State Physics, Tongji
Science, Part A:   v 43  n 11
                   1670   University, Shanghai
Pure and Applied
                        200092, China
ChemistryJournal of                   School of Aerospace
Macromolecular                 Engineering and Applied
                   p 1687-
Science, Part A:   v 43  n 11       Mechanics, Tongji
                   1693
Pure and Applied                University, Shanghai
Chemistry                    200092, China
                        Department of Surveying and
Tongji Daxue
                   p 913-  Geoinformatics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 7
                   918    University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 6   p 66-71
                        200092, China
Engineering Journal
                        Institute of Functional
                        Polymer, School of
Journal of Applied          p 1653-  Materials Science and
           v 102  n 2
Polymer Science            1657   Engineering, Tongji
                        University, Shanghai
                        200092, China
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 7   p 69-73
                        200092, China
Engineering Journal
                      Department of Surveying and
Tongji Daxue
                 p 919-  Geoinfornmtics, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 7
                 923    University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
Tongji Daxue                Department of Physics,
                 p 924-
Xuebao/Journal of  v 34  n 7       Tongji University, Shanghai
                 927
Tongji University              200092, China
                      School of Material Science
Tongji Daxue
                 p 928-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 7
                 932    University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      School of Material Science
Tongji Daxue
                 p 933-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 7
                 936    University, Shanghai
Tongji University
                      200092, China
                      School of Automotive
Tongji Daxue
                 p 937-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 7
                 942+972  University, Shanghai
Tongji University
                      201804, China
                      Department of Information
Tongxin
                 p 35-   and Communication, Tongji
Xuebao/Journal on  v 27  n 5
                 40+46   University, Shanghai
Communication
                      200092, China
                      College of Electronic and
Tongxin
                      Information Engineering,
Xuebao/Journal on  v 27  n 5  p 41-46
                      Tongji University, Shanghai
Communication
                      200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                  Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese          p 1710-  Engineering, Tongji
           v 25  n 8
Journal of Rock          1713   University, Shanghai
Mechanics and                200092, China
Engineering
                      School of Automotive
Tongji Daxue
                 p 943-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 7
                 946+959  University, Shanghai
Tongji University
                      201804, China
                      Department of Surveying and
Cehui Xuebao/Acta
                      Geoinfomatics, Tongji
Geodaetica et    v 35  n 2  p 95-98
                      University, Shanghai
Cartographica Sinica
                      200092, China
                         State Key Laboratory for
Gongcheng                     Disaster Reduction in Civil
                    p 57-
Lixue/Engineering   v 23  n 8         Engineering, Tongji
                    61+48
Mechanics                     University, Shanghai
                         200092, China
                         Railway and Urban Mass
Tongji Daxue
                    p 947-  Transit Research Institute,
Xuebao/Journal of   v 34  n 7
                    952    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200331, China
                         Thermal and Environmental
Tongji Daxue
                    p 953-  Engineering Institute,
Xuebao/Journal of   v 34  n 7
                    959    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Department of Computer
Tongji Daxue
                    p 960-  Science and Technology,
Xuebao/Journal of   v 34  n 7
                    964    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Department of Computer
Tongji Daxue
                    p 965-  Science and Technology,
Xuebao/Journal of   v 34  n 7
                    969    Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         School of Aerospace
Tongji Daxue                   Engineering and Applied
                    p 978-
Xuebao/Journal of   v 34  n 7         Mechanics, Tongji
                    980
Tongji University                 University, Shanghai
                         200092, China
                         Department of Chemistry,
Journal of Non-             p 4136-
           v 352  n 38-39       Tongji University,
Crystalline Solids           4141
                         Shanghai, 200092, China
Tongji Daxue                   Department of Physics,
                    p 981-
Xuebao/Journal of   v 34  n 7         Tongji University, Shanghai
                    984
Tongji University                 200092, China
Tumu Gongcheng
                    p 54-   Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 4
                    57+67   200092, China
Engineering Journal

                         Department of Chemistry,
                    p 589-
Electrochimica Acta  v 52  n 2         Tongji University,
                    594
                         Shanghai, 200092, China
                       State Key Laboratory of
Journal of                  Pollution Control and
                  p 805-
Environmental    v 18  n 4       Resources Reuse, Tongji
                  809
Sciences                   University, Shanghai
                       200092, China
Harbin Gongcheng
                       College of civil
Daxue Xuebao/Journal
                  p 339-  Engineering, Tongji
of Harbin      v 27  n 3
                  344    University, Shanghai
Engineering
                       200092, China
University
Harbin Gongye Daxue             School of Economics and
Xuebao/Journal of         p 1179-  Management, Tongji
           v 38  n 7
Harbin Institute of        1183   University, Shanghai
Technology                  200092, China

                       Department of Chemistry,
Journal of             p 723-
           v 16  n 5       Tongji University, Shanghai
Fluorescence            726
                       200092, China

                       Institute of Structural
Journal of                  Engineering and Disaster
                  p 211-
Constructional Steel v 63  n 2       Reduction, Tongji
                  220
Research                   University, Shanghai,
                       200092, China
                       School of Aerospace
Gongneng                   Engineering and Applied
                  p 1348-
Cailiao/Journal of  v 37  n 8       Mechanics, Tongji
                  1351
Functional Materials             University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Applied
Quarterly of Applied        p 483-  Mathematics, Tongji
           v 64  n 3
Mathematics            498    University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Lab for Disaster
Wind and Structures,             Reduction in Civil
                  p 231-
An International   v 9   n 3       Engineering, Tongji
                  243
Journal                   University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Applied
Applied Mathematics
                  p 1745-  Mathematics, Tongji
and Computation (New v 181  n 2
                  1757   University, Shanghai,
York)
                       200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 1745-  Engineering, Tongji
           v 25  n 9
Journal of Rock           1754   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
Jisuan Lixue                  School of Aerospace
Xuebao/Chinese                 Engineering and Applied
                   p 423-
Journal of      v 23  n 4        Mechanics, Tongji
                   428
Computational                 University, Shanghai
Mechanics                   200092, China
                        Institute of Electronics
Tien Tzu Hsueh                 and Information
                   p 1367-
Pao/Acta Electronica v 34  n 8        Engineering, Tongji
                   1371
Sinica                     University, Shanghai
                        200092, China
                        School of Aerospace
                        Engineering and Applied
Archive of Applied          p 277-
           v 76  n 5-6       Mechanics, Tongji
Mechanics              294
                        University, Shanghai
                        200092, China
Kuei Suan Jen Hsueh              Functional Material
Pao/ Journal of the         p 946-  Research Laboratory, Tongji
           v 34  n 8
Chinese Ceramic           950    University, Shanghai
Society                    200092, China
                        Department of Applied
Applied Mathematical              Mathematics, Tongji
           v 31  n 1   p 1-9
Modelling                   University, 200092
                        Shanghai, China
                        Key Laboratory of Advanced
Gongneng                    Civil Engineering
                   p 1076-
Cailiao/Journal of  v 37  n 7        Materials, Tongji
                   1077
Functional Materials              University, Shanghai
                        200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Key Laboratory of
Xuebao/Chinese            p 1802-  Geotechnical Engineering,
           v 25  n 9
Journal of Rock           1808   Tongji University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
                         State Key Laboratory of
                         Rock and Soil Engineering,
Yantu Lixue/Rock and          p 1437-  Department of Geotechnical
           v 27   n 9
Soil Mechanics             1441   Engineering, Tongji
                         University, Shanghai
                         200092, China
Jisuan Lixue
                         Department of Applied
Xuebao/Chinese
                    p 492-  Mathematics, Tongji
Journal of      v 23  n 4
                    495    University, Shanghai
Computational
                         200092, China
Mechanics
Yantu Lixue/Rock and          p 1739- Tongji University, Shanghai
           v 27   n 10
Soil Mechanics             1742+175 200092, China
                         School of Materials Science
Wuji Cailiao
                    p 861-  and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 21  n 4
                    866    University, Shanghai
Inorganic Materials
                         200092, China
                         Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and          p 1485- Engineering, Tongji
           v 27   n 9
Soil Mechanics             1489+150 University, Shanghai
                         200092, China


                         Department of Chemistry,
                    p 3063-
Materials Letters   v 60  n 25-26       Tongji University,
                    3067
                         Shanghai, 200092, China

Zhongnan Daxue
Xuebao (Ziran Kexue
                         School of Ocean and Earth
Ban)/Journal of             p 796-
           v 37  n 4         Science, Tongji University,
Central South              803
                         Shanghai 200092, China
University (Science
and Technology)
                         Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and          p 1523-  Engineering, Tongji
           v 27   n 9
Soil Mechanics             1526   University, Shanghai
                         200092, China
Electronic Notes in      n 3         School of Software
                    p 205-
Theoretical Computer v 164  SPEC.        Engineering, Tongji
                    224
Science            ISS.        University, Shanghai, China
                         Department of Chemistry,
Journal of Non-             p 5331-
           v 352  n 50-51       Tongji University,
Crystalline Solids           5336
                         Shanghai, 200092, China
Science in China,                 Pohl Institute of Solid-
Series E:                p 621-  State Physics, Tongji
           v 49  n 5
Technological              628    University, Shanghai,
Sciences                     200092, China
Tiedao                      Railway and Urban Mass
Xuebao/Journal of                 Transit Research Institute,
           v 28  n 4    p 49-53
the China Railway                 Tongji University, Shanghai
Society                      200331, China

                         Institute of Precision
                         Optical Engineering,
Chinese Optics             p 550-
           v 4   n 9         Department of Physics,
Letters                 552
                         Tongji University, Shanghai
                         200092, China

                         Dept. of Building
               n SPEC.  p 139-  Engineering, College of
Welding in the World v 50
               ISS.   146    Civil Engineering, Tongji
                         Univ., Shanghai, China
Journal of                    Department of Chemistry,
                    p 737-
Nanoparticle     v 8   n 5         Tongji University, Shanghai
                    742
Research                     200092, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Chinese                  School of Automobile,
                    p 103-
Journal of      v 42  n 9         Tongji University, Shanghai
                    106
Mechanical                    201804, China
Engineering
                         College of Automobile, Tong
Materials Science            p 331-
           v 441  n 1-2        Ji University, Shanghai,
and Engineering A            335
                         201804, China
Structural
Engineering
International:
Journal of the                  College of Civil
                    p 312-
International     v 16  n 4         Engineering, Tongji
                    318
Association for                  University, Shanghai, China
Bridge and
Structural
Engineering (IABSE)
Journal of Wind                  Department of Building
Engineering and             p 949-  Engineering, Tongji
           v 94   n 12
Industrial                973    University, Shanghai,
Aerodynamics                    200092, ChinaTumu Gongcheng
                          Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39   n 8    p 72-75
                          200092, China
Engineering Journal


                          Department of Building
                n SPEC.  p 478-
Welding in the World v 50             Engineering, Tongji
                ISS.   483
                          University, China
                          School of Ocean and Earth
Shiyou Xuebao/Acta                 Sciences, Tongji
           v 27   n 5    p 19-23
Petrolei Sinica                  University, Shanghai
                          200092, China
                          State Key Laboratory for
Journal of Wind
                          Disaster Reduction in Civil
Engineering and
           v 95   n 1    p 31-52  Engineering, Tongji
Industrial
                          University, Shanghai,
Aerodynamics
                          200092, China
                          Department of Building
Key Engineering    v 324-       p 867-  Engineering, Tongji
Materials       325 II       870    University, Shanghai
                          200092, China


                          Department of Chemistry,
                     p 510-
Optical Materials   v 29   n 5         Tongji University,
                     515
                          Shanghai, 200092, China


                          Department of Chemistry,
                     p 547-
Optical Materials   v 29   n 5         Tongji University,
                     551
                          Shanghai, 200092, China
                          State Key Laboratory for
Gongcheng                     Disaster Reduction in Civil
Lixue/Engineering   v 23   n 9    p 48-54  Engineering, Tongji
Mechanics                     University, Shanghai
                          200092, China
                        Department of Physics,
Optics
           v 268  n 1    p 99-109 Tongji University,
Communications
                        Shanghai, 200092, China


IEEE Transactions on               Pohl Institute of Solid
Dielectrics and            p 1132-  State Physics, Tongji
           v 13  n 5
Electrical               1138   University, Shanghai
Insulation                    200092, China


                         State Key Lab. of Pollution
                         Control and Resources
                         Reuse, School of
                    p 123-
Chemosphere     v 66  n 1         Environmental Science and
                    129
                         Engineering, Tongji
                         University, Shanghai,
                         200092, China
                         State Key Laboratory for
Gongcheng                    Disaster Reduction in Civil
Lixue/Engineering  v 23  n 9    p 84-88  Engineering, Tongji
Mechanics                    University, Shanghai
                         200092, China
                         School of Aerospace
                         Engineering and Applied
                    p 270-
Composite Structures v 77  n 3         Mechanics, Tongji
                    279
                         University, Shanghai,
                         200092, China
Qiangjiguang Yu                 Pohl Institute of Solid
Lizishu/High Power           p 1302-  State Physics, Tongji
           v 18  n 8
Laser and Particle           1306   University, Shanghai
Beams                      200092, China
Chinese Journal of                College of Mechanica
Mechanical               p 362-  Engineering, Tongji
           v 19  n 3
Engineering (English          367    University, Shanghai
Edition)                     200092, China
                         Department of Computer
Chinese Journal of           p 903-  Science and Technology,
           v 15  n 4 A
Electronics              906    Tongji University, Shanghai
                         200092, China
                         College of Civil
               n SPEC.  p 582-
Welding in the World v 50            Engineering, Tongji
               ISS.   589
                         University, Shanghai, China
                       Institute of Life Science
Materials Science          p 1240-  and Technology, Tongji
           v 22  n 10
and Technology           1244   University, Shanghai
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Gongcheng
                  p 120-  Traffic Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 9
                  124    University, Shanghai
Mechanics
                       200331, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 1035-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 8
                  1039   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                  p 1040-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 8
                  1044   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Transportation
Tongji Daxue
                  p 1045-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 8
                  1049   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Transportation
Tongji Daxue
                  p 1050-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 8
                  1054   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue                 Pollution Control and
                  p 1055-
Xuebao/Journal of   v 34  n 8       Resource Reuse, Tongji
                  1060
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Environmental
Tongji Daxue
                  p 1061-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of   v 34  n 8
                  1065   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Aerospace
Applied Mathematics              Engineering and Applied
                  p 1249-
and Mechanics     v 27  n 9       Mechanics, Tongji
                  1256
(English Edition)               University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Aerospace
International                 Engineering and Applied
Journal of Solids   v 44  n 1  p 18-33  Mechanics, Tongji
and Structures                University, 200092
                       Shanghai, China
                         School of Environmental
Tongji Daxue
                    p 1066-  Science and Engineering,
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                    1069   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         College of Civil
Transactions of             p 126-  Engineering, Tongji
           v 12  n SUPPL.
Tianjin University           131    University, Shanghai
                         200092, China
                         Institute of Precision
                    p 2523-  Optical Engineering (IPOE),
Thin Solid Films   v 515  n 4
                    2526   Tongji University,
                         Shanghai, 200092, China
                         School of Environmental
Tongji Daxue
                    p 1070- Science and Engineering,
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                    1074+109 Tongji University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         School of Material Science
Tongji Daxue
                    p 1075- and Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                    1078   University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Key Laboratory of Advanced
Tongji Daxue                   Civil Engineering
                    p 1079-
Xuebao/Journal of  v 34  n 8         Materials, Tongji
                    1083
Tongji University                University, Shanghai
                         200092, China
                         Shanghai Key Laboratory for
                         Developing and Applications
Tongji Daxue
                    p 1084- of Metallic Functional
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                    1087   Materials, Tongji
Tongji University
                         University, Shanghai
                         200092, China
                        School of Mechanical
Tongji Daxue
                   p 1088-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 8
                   1093   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Chemistry,
Molecular Crystals          p 193-
           v 457  n 1        Tongji University, Shanghai
and Liquid Crystals          201
                        200092, China
                        Department of Chemistry,
Molecular Crystals          p 203-
           v 457  n 1        Tongji University, Shanghai
and Liquid Crystals          213
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Tongji Daxue                  Disaster Reduction in Civil
                   p 995-
Xuebao/Journal of   v 34  n 8        Engineering, Tongji
                   1000
Tongji University                University, Shanghai
                        200092, China

Colloids and
                        Department of Chemistry,
Surfaces A:              p 158-
           v 287  n 1-3       Tongji University,
Physicochemical and          162
                        Shanghai, 200092, China
Engineering Aspects

                        Functional Materials
                        Research Laboratory, Tongji
Ferroelectrics    v 327      p 45-50
                        University, Shanghai
                        200092, China
Shanghai Jiaotong
                        School of Sino-German Eng.,
Daxue Xuebao/Journal         p 1412-
           v 40   n 8        Tongji Univ., Shanghai
of Shanghai Jiaotong         1416
                        200070, China
University
                        Functional Materials
Journal of
                   p 1925-  Research Laboratory, Tongji
Nanoscience and    v 5   n 11
                   1928   University, Shanghai,
Nanotechnology
                        200092, China
                       School of Automotive
Tongji Daxue
                  p 1094-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                  1097   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Clean Energy Automotive
Tongji Daxue
                  p 1098-  Engineering Center, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                  1103   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Tongji Daxue                 Department of Chemistry,
                  p 1111-
Xuebao/Journal of  v 34  n 8        Tongji University, Shanghai
                  1116
Tongji University               200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue
                  p 1117-  Marine Geology, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                  1120   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue
                  p 1121-  Marine Geology, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                  1125   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Laboratory of Waves and
                       Microstructure Materials,
Journal of Alloys          p 390-  Pohl Institute of Solid
          v 426  n 1-2
and Compounds            394    State Physics, Tongji
                       University Shanghai,
                       200092, China
                       Department of Bridge
Engineering                  Engineering, Tongji
          v 29  n 1   p 71-79
Structures                  University, Shanghai,
                       200092, China
                       Functional Materials
                       Research Laboratory, Tongji
Ferroelectrics   v 327      p 63-68
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Laboratory for
Tongji Daxue                 Disaster Reduction in Civil
                  p 1005-
Xuebao/Journal of  v 34  n 8        Engineering, Tongji
                  1010
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Civil
Tongji Daxue
                  p 1011-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                  1015   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                         Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                    p 1016-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                    1020   University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                    p 1021-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                    1025   University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
                         School of Transportation
Tongji Daxue
                    p 1026-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34  n 8
                    1030   University, Shanghai
Tongji University
                         200092, China
Tongji Daxue                   Institute of Acoustics,
                    p 1031-
Xuebao/Journal of  v 34  n 8         Tongji University, Shanghai
                    1034
Tongji University                200092, China
                         Institute of Functional
Gongneng                     Polymer, School of Mater.
                    p 1463-
Cailiao/Journal of  v 37  n 9         Sci. and Eng., Tongji
                    1465
Functional Materials               University, Shanghai
                         200092, China

                         Functional Materials
                         Research Laboratory, Tongji
Ferroelectrics    v 329       p 43-48
                         University, Shanghai
                         200092, China

                         The CAD Research Center,
Knowledge-Based            p 755-
           v 19  n 8         Tongji University,
Systems                764
                         Shanghai, 200092, China
                         School of Materials Science
                         and Engineering, Shanghai
                         Key Laboratory of D and A
Journal of Alloys           p 406-
           v 425  n 1-2        for Metal-Functional
and Compounds             410
                         Materials, Tongji
                         University, Shanghai,
                         200092, China


               n SPEC.  p 112-  Tongji University,
Welding in the World v 50
               ISS.   119    Shanghai, China
                          Department of Chemistry,
Applied Surface             p 2038-
           v 253  n 4         Tongji University,
Science                 2042
                          Shanghai, 200092, China


                          State Key Laboratory of
                          Pollution Control and
                          Resource Reuse, College of
Journal of Hazardous           p 132-
           v 139  n 1         Environmental Science and
Materials                139
                          Engineering, Tongji
                          University, Shanghai,
                          200092, China

                          Key Laboratory of Advanced
Fuhe Cailiao                    Civil Engineering
                     p 106-
Xuebao/Acta Materiae v 23   n 4         Materials, Tongji
                     111
Compositae Sinica                 University, Shanghai
                          200092, China
                          School of Civil
Transactions of             p 228-  Engineering, Tongji
           v 12  n SUPPL.
Tianjin University            232    University, Shanghai
                          200092, China

                          State Key Laboratory of
Earth and Planetary                Marine Geology, Tongji
           v 252  n 1-2   p 72-81
Science Letters                  University, Shanghai,
                          200092, China

                        Institute of Functional
                        Polymer, School of
Gongneng
                    p 115-  Materials Science and
Cailiao/Journal of  v 37   n SUPPL.
                    117   Engineering, Tongji
Functional Materials
                        University, Shanghai
                        200092, China
                        Department of Chemistry,
Journal of Solid            p 4037-
           v 179  n 12       Tongji University,
State Chemistry            4046
                        Shanghai, China
                        Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                    p 1166- Engineering, Tongii
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                    1169+121 University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Department of Bridge
Tongji Daxue
                   p 1170-  Engineering, Tongii
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                   1174   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        School of Architecture and
Tongji Daxue
                   p 1175-  Urban Planning, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                   1179   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1180-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                   1184   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1185-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                   1190   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1191-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                   1195   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China

Yuanzineng Kexue                Pohl Institute of Solid
Jishu/Atomic Energy               State Physics, Tongji
           v 40  n SUPPL. p 55-60
Science and                   University, Shanghai
Technology                   200092, China


Yuanzineng Kexue                Pohl Institute of Solid
Jishu/Atomic Energy               State Physics, Tongji
           v 40  n SUPPL. p 61-66
Science and                   University, Shanghai
Technology                   200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1196-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                   1200   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                        State Key Laboratory of
Tongji Daxue                  Civil Engineering and
                   p 1201-
Xuebao/Journal of   v 34  n 9        Disaster Reduction, Tongji
                   1205
Tongji University                University, Shanghai
                        200092, China
                        Key Laboratory of Road and
Tongji Daxue
                   p 1206-  Traffic Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                   1211   University, Shanghai
Tongji University
                        200092, China
                       School of Materials Science
Gongneng
                   p 1627- and Engineering, Tongji
Cailiao/Journal of  v 37   n 10
                   1630   University, Shanghai
Functional Materials
                       200092, China
                       Institute of Functional
                       Polymer, School of
Journal of Composite         p 2087- Materials Science and
           v 40   n 23
Materials              2097   Engineering, Tongji
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue                 Pollution Control and
                   p 1212-
Xuebao/Journal of  v 34   n 9       Resource Reuse, Tongji
                   1216
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Environmental
Tongji Daxue
                   p 1217- Science and Engineering,
Xuebao/Journal of  v 34   n 9
                   1220   Tongji University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Shanghai Key Laboratory for
                       Application and Development
Tongji Daxue
                   p 1221- of Metallic Functional
Xuebao/Journal of  v 34   n 9
                   1225+125 Material, Tongji
Tongji University
                       University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Building
Tongji Daxue
                   p 1226- Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34   n 9
                   1230   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Aerospace
Tongji Daxue                 Engineering and Applied
                   p 1231-
Xuebao/Journal of  v 34   n 9       Mechanics, Tongji
                   1236
Tongji University               University, Shanghai
                       200092, China
                       School of Automotive
Tongji Daxue
                   p 1237- Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of  v 34   n 9
                   1241   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Aerospace
Key Engineering   v 326-     p 1351- Engineering and Applied
Materials      328 II     1354   Mechanics, Tongji
                       University, Shanghai, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese           p 1945-  Engineering, Tongji
           v 25  n 10
Journal of Rock           1950   University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
                       State Key Laboratory for
Tumu Gongcheng                Disaster Reduction in Civil
Xuebao/China Civil  v 39  n 10  p 54-59  Engineering, Tongji
Engineering Journal              University, Shanghai
                       200092, China
                       College of Electronics and
Kongzhi yu
                  p 969-  Information Engineering,
Juece/Control and   v 21  n 9
                  973+978  Tongji University, Shanghai
Decision
                       200092, China
                       School of Automotive
Tongji Daxue
                  p 1242-  Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                  1246   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       School of Economics and
Tongji Daxue
                  p 1247-  Management, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                  1250   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Applied
Tongji Daxue
                  p 1256-  Mathematics, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                  1259   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Tongji Daxue                 Institute of Acoustics,
                  p 1260-
Xuebao/Journal of   v 34  n 9       Tongji University, Shanghai
                  1263
Tongji University               200092, China
                       State Key Laboratory of
Tongji Daxue
                  p 1264-  Marine Geology, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                  1269   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       College of Civil
Gongcheng
                  p 163-  Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 10
                  167    University, Shanghai
Mechanics
                       200092, China
Gongcheng
                  p 174-  SLDRCE, Tongji University,
Lixue/Engineering   v 23  n 10
                  179    Shanghai 200092, China
Mechanics
Yanshilixue Yu                 Key Laboratory of
Gongcheng                    Geotechnical Engineering,
Xuebao/Chinese            p 1975-  Department of Geotechnical
           v 25  n 10
Journal of Rock            1980   Engineering, Tongji
Mechanics and                  University, Shanghai
Engineering                   200092, China
                        Research Institute for
                        Structural Engineering and
Fire Safety Journal  v 42  n 1   p 1-10  Disaster Reduction, Tongji
                        University, Shanghai,
                        200092, China
                        Institute of Precision
                        Optical Engineering,
Chinese Optics            p 611-
           v 4  n 10        Physics Department, Tongji
Letters                613
                        University, Shanghai
                        200092, China
                        State Key Laboratory for
Zhendong yu                   Disaster Reduction in Civil
                   p 140-
Chongji/Journal of  v 25  n 5        Engineering, Tongji
                   143
Vibration and Shock               University, Shanghai
                        200092, China

Zhenkong Kexue yu                Pohl Institute of Solid
Jishu Xuebao/Journal              State Physics, Tongji
           v 26  n SUPPL. p 1-5
of Vacuum Science                University, Shanghai
and Technology                 200092, China

                        Department of Geotechnical
                        Engineering, College of
Granular Matter    v 9  n 1-2  p 97-108 Civil Engineering, Tongji
                        University, Shanghai
                        200092, China
Shenyang Jianzhu
                       State Key Laboratory of
Daxue Xuebao (Ziran
                       Pollution Control and
Kexue Ban)/Journal         p 799-
           v 22  n 5       Resource Reuse, Tongji
of Shenyang Jianzhu         803
                       University, Shanghai
University (Natural
                       200092, China
Science)
                       Research Institute of
Zhendong Gongcheng
                       Structural Engineering and
Xuebao/Journal of          p 382-
           v 19  n 3       Disaster Reduction, Tongji
Vibration              387
                       University, Shanghai
Engineering
                       200092, China
                       Institute of Acoustics,
Shengxue Xuebao/Acta        p 527-
           v 31  n 6       Tongji University, Shanghai
Acustica              531
                       200092, China
                       Department of Chemistry,
Research on Chemical        p 695-
           v 32  n 8       Tongji University, Shanghai
Intermediates            708
                       200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                   Key Laboratory of
Xuebao/Chinese           p 2086-  Geotechnical Engineering,
           v 25  n 10
Journal of Rock           2091   Tongji University, Shanghai
Mechanics and                 200092, China
Engineering
                       School of Materials Science
Gongneng
                  p 1551- and Engineering, Tongji
Cailiao/Journal of  v 37  n 10
                  1553+156 University, Shanghai
Functional Materials
                       200092, China
                       Department of Bridge
                       Engineering, State Key
Wind and Structures,             Laboratory for Disaster
                  p 441-
An International   v 9   n 6       Reduction in Civil
                  455
Journal                    Engineering, Tongji
                       University, Shanghai
                       200092, China
Lixue Xuebao/Chinese             School of Civil
Journal of             p 652-  Engineering, Tongji
           v 38  n 5
Theoretical and           659    University, Shanghai
Applied Mechanics               200092, China
                        Clean Energy Automotive
                   p 1175-  Engineering Center, Tongji
Renewable Energy   v 32   n 7
                   1186   University, Shanghai,
                        201804, China
                        College of Material Science
Xinxing Tan
                   p 269-  and Engineering, Tongji
Cailiao/New Carbon  v 21   n 3
                   272    University, Shanghai
Materials
                        200092, China
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 2108-  Engineering, Tongji
           v 25   n 10
Journal of Rock            2114   University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
Yanshilixue Yu
Gongcheng                    Department of Geotechnical
Xuebao/Chinese            p 2115-  Engineering, Tongji
           v 25   n 10
Journal of Rock            2120   University, Shanghai
Mechanics and                  200092, China
Engineering
                        State Key Laboratory for
Zhendong yu                   Disaster Reduction in Civil
Chongji/Journal of  v 25   n 5  p 28-31  Engineering, Tongji
Vibration and Shock               University, Shanghai
                        200092, China
                        School of Aerospace
                        Engineering and Applied,
Key Engineering    v 326-     p 803-
                        Mechanics Tongji
Materials       328 I      806
                        University,
                        Shanghai,200092, China
Applied                     Department of Chemistry,
                   p 835-
Organometallic    v 20   n 12       Tongji University, Shanghai
                   839
Chemistry                    200092, China

                        Laboratory of Waves and
Kuei Suan Jen Hsueh               Microstructure Materials,
Pao/ Journal of the          p 1070-  Pohl Institute of Solid
           v 34   n 9
Chinese Ceramic            1074   State Physics, Tongji
Society                     University, Shanghai
                        200092, China

Tumu Gongcheng
                   p 39-   Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39   n 9
                   42+61   200092, China
Engineering Journal
Zhenkong Kexue yu                Pohl Institute of Solid
Jishu Xuebao/Journal         p 83-   State Physics, Tongji
           v 26  n SUPPL.
of Vacuum Science           86+94   University, Shanghai
and Technology                 200092, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
                        CIMS Research Cent., Tongji
Xitong/Computer            p 1501-
           v 12  n 9        Univ., Shanghai 200092,
Integrated              1505+152
                        China
Manufacturing
Systems, CIMS
                        School of Civil
Gongcheng
                        Engineering, Tongji
Lixue/Engineering   v 23  n 10   p 49-54
                        University, Shanghai
Mechanics
                        200092, China
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 9   p 68-73
                        200092, China
Engineering Journal
Journal of                   Department of Chemistry,
                   p 1059-
Nanoparticle     v 8  n 6        Tongji University, Shanghai
                   1064
Research                    200092, China
Jixie Gongcheng
                        Sino-German School of
Xuebao/Chinese
                   p 197-  Applied Sciences, Tongji
Journal of      v 42  n 10
                   202    University, Shanghai
Mechanical
                        200092, China
Engineering
Neiranji
                        Automobile College, Tongji
Gongcheng/Chinese
           v 27  n 5   p 11-15  University, Shanghai
Internal Combustion
                        201804, China
Engine Engineering


                        Department of Chemistry,
                   p 482-
Materials Letters   v 61  n 2        Tongji University,
                   484
                        Shanghai, 200092, China


Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 9   p 86-90
                        200092, China
Engineering Journal
Tumu Gongcheng
                        Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 9   p 91-97
                        200092, China
Engineering Journal
                       Department of Geotechnical
Yantu Lixue/Rock and        p 2029-  Engineering, Tongji
           v 27  n 11
Soil Mechanics           2032   University, Shanghai
                       200092, China
Physical Review E -             Pohl Institute of Solid
Statistical,                 State Physics, Tongji
           v 74  n 5  p 056615
Nonlinear, and Soft             University, Shanghai
Matter Physics                200092, China
                       Department of Building
Tongji Daxue
                  p 1137- Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                  1141   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Building
Tongji Daxue
                  p 1142- Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                  1146+115 University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       Department of Bridge
Tongji Daxue
                  p 1147- Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                  1151   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
                       State Key Laboratory for
Tongji Daxue                 Disaster Reduction of Civil
                  p 1152-
Xuebao/Journal of   v 34  n 9       Engineering, Tongji
                  1158
Tongji University              University, Shanghai
                       200092, China
                       Department of Geotechnical
Tongji Daxue
                  p 1159- Engineering, Tongji
Xuebao/Journal of   v 34  n 9
                  1165   University, Shanghai
Tongji University
                       200092, China
Tumu Gongcheng
                       Tongji University, Shanghai
Xuebao/China Civil  v 39  n 10  p 29-33
                       200092, China
Engineering Journal
ut     作者     题名
            Predictive robust control for
ISIP:00024 Quan, J;
            Internet-based teleoperation under
1773200072 Chen, QH
            known environment

      Xu, LH;   Polytopic invariance analysis and
ISIP:00024
      Zou, ZQ;  actuator saturation for linear
1773200129
      Yuan, M   system with polytopic uncertainty

      Zou, ZQ;  Nonlinear model predictive control
ISIP:00024
      Xu, LH;   with parameter-dependent terminal
1773202088
      Yuan, M   penalty

      Huo, JZ;  Simulation studies of truck
ISIP:00024
      Zhang, L;  configuration in a container
1773207022
      Cui, P   terminal
            Auto motor production line process
      Li, AP;
ISIP:00024       monitoring and optimal control
      Xie, N;
1773207159       system based on configuration
      Cui, YW
            principle
            A robust scheduling for
ISIP:00024 Li, AP;   reconfigurable manufacturing
1773208063 Xie, N   system using Petri nets and
            genetic algorithm
      Lin, XK;  Research on online process
ISIP:00024
      Li, AP;   planning for CNC machining in
1773209012
      Zhang, WM  holonic control architecture
            Application of PSO-based ANN in
      Lin, XK;
ISIP:00024       knowledge acquisition for the
      Li, AP;
1773209024       selection of optimal milling
      Zhang, WM
            parameters
      Yuan, CL;  Fixed cycle strategy in
ISIP:00024
      Yang, XG;  oversaturated network traffic
1773209170
      Shen, F   control

      He, B; Lu,
ISIP:00024       Study on a novel kind of micro
      P; Yue, JG;
1773209263       robot for non-invasive surgery
      Zhou, YS
      Wang, RC;  Microbial population structure
ISIP:00024
      Wen, XH;   changes in a suspended carrier
2677500019
      Qian, Y   biofilm reactor
      Zhong, YG;
ISIP:00024 Li, RH; Wu, Four aspects of improvement to the
2562600039 P; Hu, JS; Beer Game
      Li, HJ
ISIP:00024 Li, JW;   Experiment on stabilized swelled
2400900336 Huang, HW  mudstone reinforced with geocell


      Shu, SL;
ISIP:00024       Detectability of non deterministic
      Lin, F;
2373900251       discrete event systems
      Ying, H


      Li, JY; Hu,
            A survey on knowledge of Chinese
ISIP:00023 DY; Shi,
            physician in prevention and
9093900295 XB; Tong,
            control of dyslipidemia
      QGISIP:00024 Wang, YX;  Bifurcation characteristics of six-
2330500094 Guo, RQ   bar linkages            An empirical analysis of
ISIP:00024
      Zhou, H   endogenous optimal currency area
2037602039
            theory using a gravity model


ISIP:00024 Wu, Y; Gu,  A new subspace analysis approach
1753100028 RM      based on Laplacianfaces
      Fu, Q; Lin, Study on a phenomenon caused by
ISIP:00024
      HF; Yang,  cars' lane choice behavior in
1659200001
      XF     Chinese freeway
       Yang, ZQ;
       Wang, Z;
ISIP:00024         A data processing method based on
       Song, F;
1659200026         principal curve in road safety
       Liu, BM;
       Guo, ZY
       Yang, XF;   Study of integrated control
ISIP:00024  Yang, XG;   strategy for on ramp of urban
1659200028  Fu, Q; Nie,  expressway and interrelated urban
       L       road
       Qiao, G;
ISIP:00024  Wang, WA;   Web service research of urban
1659200054  Wu, ZF;    geographical data based on XML
       Zhang, JL
       Wang, XF;
              System of freeway network
ISIP:00024  Liu, BM;
              management for all-circumstance
1659200214  Guo, ZY;
              safety operation
       Li, XW
              Research on evaluation of
ISIP:00024 Guang, YX;
              expressway ramp isolated metering
1659200216 Lei, N
              strategy in Shanghai

      Zhang, DL;   An evaluation method for ontology
ISIP:00024
      Ye, C;     complexity analysis in ontology
1683600018
      Yang, Z     evolution
      Zou, ZQ;    Off-line robust constrained MPC
ISIP:00024
      Xu, LH;     with parameter-dependent feedback
1666301065
      Yuan, M     law


      Wang, W;
ISIP:00024         A semantic reputation mechanism in
      Zeng, GS;
1446800066         P2P Semantic Web
      Yuan, LL


      Ding, ZJ;
              Formal model of workflow
ISIP:00024 Zhang, ZH;
              integration and its application in
1246300212 Jiang, CJ;
              STISAG
      Pan, MQ
      Jia, CH;
ISIP:00024        Planning and simulation of virtual
      Zhang, H;
1434600080        production system
      Lu, JF

      Xia, JF;
             A physical model about the space
ISIP:00024 Zhang, YW;
             charge packet phenomenon in low-
1227500033 Zheng, FH;
             density polyethylene
      Xiao, C
      Xiao, C;
      Zhang, YW;   Treeing-like breakdown in
ISIP:00024
      Zheng, FH;   electronic beam irradiated LDPE
1227500038
      Xia, JF;    with/without nano-powder doping
      Wu, CS
      Zheng, FH;   Effect of inorganic oxide nano
ISIP:00024 Zhang, YW;   powder on space charge breakdown
1227500077 Xia, JF;    behavior in electron beam
      Xiao, C    irradiated nano/PMMA composites
       Jin, LJ;
       Zheng, YB;
ISIP:00024        Estimating the size of ferrite for
       Pen, G;
1227500091        suppressing VFTO in GIS
       Yuan, Z;
       Zheng, XG
       Jin, LJ;
       Guo, QY;
ISIP:00024        Calculation and test for voltage
       Liu, Z;
1227500211        regulation power-saving
       Sun, XM;
       Yang, ZQ
      Zheng, FH;
             Relationship between applied
ISIP:00024 Zhang, YW;
             mechanical stress and space charge
1227500235 Xia, JF;
             breakdown
      Xiao, C


      Li, YH;    Study and practice on the
ISIP:00024
      Luo, SW;    practical teaching mode of
1272800099
      Li, YQ     operating system course


             Research and discussion on
      Wang, XH;
ISIP:00024        teaching reform of 'Computer
      Liu, FQ;
1272800105        Communications and Networks'
      Zhang, Y
             course
      Huang, Y;
            Numerical simulation for
ISIP:00024 Yashima, A;
            earthquake liquefaction of soil
1456800036 Zhang, F;
            embankments
      Sawada, K
      Zhu, HH;   Meshless natural neighbour method
ISIP:00024
      Miao, YB;  and its application in elasto-
1456801071
      Cai, YC   plastic problems


ISIP:00024 Luo, YF;   New formulas for design of sockets
1456801109 He, DY    used in cable structures


      Xia, CC;   3D numerical simulation of a large
ISIP:00024
      Liu, HJ;   span double-arch tunnel
1456801125
      Zhu, HH   constructionISIP:00024 Qin, GF;   An information integration
1135500016 Li, QY    platform for mobile computing
      Xu, A; Wu,
            Design and the application of
ISIP:00024 LR; Zhang,
            large-scale matrix and complex
1262903111 ZF; Ding,
            control network
      CY
      Wang, HW;
ISIP:00024       A new classification algorithm for
      Wang, JH;
1425100192       large scale of Chinese texts
      Yi, L

      Li, SG;
ISIP:00024 Yang, KF;  Toxicological study on the health
0620600010 Zhao, WH;  effect of Phthalate acid easters
      Huang, X
      Zhang, ZH;
      Shen, J;
ISIP:00024 Ni, XY; Wu, Hydrophobic silica aerogels
1326600002 GM; Zhou,  strengthened with nonwoven fibers
      B; Yang,
      MX; Gu, X


      Guo, ZS;
            Cure characterization of a new
ISIP:00024 Du, SY;
            bismaleimide resin using
1326600005 Zhang, BM;
            differential scanning calorimetry
      Wu, ZJ


      Wang, FP;
            Fiezoelectric properties and
      Xia, ZF;
            charge dynamics in poly(vinylidene
ISIP:00024 Qiu, XL;
            fluoride-hexafluoropropylene)
1254000025 Shen, J;
            copolymer films with different
      Zhang, XQ;
            content of HFP
      An, ZL

      Xu, J;
ISIP:00024       Bound on the operational lifetime
      Hong, YF;
0867100020       of ultra wide band sensor network
      Chen, L


      Zhang, ZH;  Road situation modeling and
ISIP:00024
      Jiang, CJ;  parallel algorithm implementation
0654500024
      Fang, Y   with FCD based on principle curves

      Zhang, JQ;
ISIP:00024       A heuristic scheduling strategy
      Ni, L;
0654500083       for independent tasks on grid
      Jiang, CJ


ISIP:00024 Wu, Y; Dai, Grouping sampling reduction-based
0385300109 L      linear discriminant analysis

      Jin, W;   Spin-wave excitations in
ISIP:00024
      Liu, YW;   nanopillars with perpendicular
0888700142
      Chen, H   polarizers

ISIP:00024 Weng, YJ;  Pattern finding algorithm based on
0083300154 Shi, LD   cloud models
      Xu, J;
            Upper bound on operational
ISIP:00024 Hong, YF;
            lifetime of ultra wide band sensor
0084000027 Jiang, CJ;
            network
      Chen, LISIP:00024       Mid-long term prognostication of
      Bai, W
0655200028       electric power demand in ChinaISIP:00024 Lin, L;   Reconfiguration of urban emergency
0655200068 Lin, R    management information systemISIP:00024       Analysis of flow of financial risk
      Zheng, QH
0655200072       in China


ISIP:00023       Strain monitoring method using in
      Pengfei, H
9959800072       freeze-thaw test of RC
      Cheng, JJ;
            A utility-based auction
ISIP:00024 Lie, YH;
            cooperation incentive mechanism in
0081000002 Jiao, WW;
            peer-to-peer networks
      Ma, J
            An architecture-based model for
ISIP:00023 Sun, CY; de
            underground space evacuation
9980600093 Vries, B
            simulation
       Xuan, GR;
       Chai, PQ;
       Zhu, MM;   A novel pattern classification
ISIP:00024
       Yao, QM;   scheme: Classwise non-principal
0705600076
       Huang, C;  component analysis (CNPCA)
       Shi, YQ;
       Fu,
       Xuan, GR;
       Zhu, XM;
ISIP:00024  Chai, PQ;  Feature selection based on the
0705600295  Zhang, ZP;  Bhattacharyya distance
       Shi, YQ;
       Fu, DD

      Lou, ML;    Experimental study on tuned liquid
      Zong, G;    damper performance in reducing the
ISIP:00024
      Niu, WX;    seismic response of structures
0568700002
      Chen, GD;   including soil-structure
      Cheng, FY   interaction effect


      Yang, ZL;   Novel waterborne multifunctional
ISIP:00023 Wicks, DA;   thiol-terminated polyurethane
8125909147 Hoyle, CE;   dispersions for thiol-ene UV-
      Nanda, AK   curable coatings


      Xian, GJ;   Long glass fiber reinforced
ISIP:00023 Pu, HT;    polypropylene composites:
8125909309 Yang, ZL;   Preparation and the mechanical
      Yi, XS     properties


      Pu, HT;
ISIP:00023        A new transparent proton conductor
      Huang, P;
8125909688        for solid electrochromic devices
      Yang, Z

            Anhydrous proton conductivity of
ISIP:00023 Ye, S; Pu,
            acid moieties doped heterocycle
8125909689 HT; Xian, G
            side-chain polymers
      Liu, L; Pu,
            Preparation of nano-composite
ISIP:00023 HT; Xian,
            based on carbon nanotubes coated
8125909690 G; Yang, Z;
            by conducting polypyrrole
      Tang, L
      Cao, XX;
            Preparation of PPXs/AAO hybrid-
ISIP:00023 Pu, HT;
            template via chemical vapor
8125909691 Yang, ZL;
            deposition polymerization
      Xian, G
      Wang, D;
      Pu, HT;   Proton-conducting membrane
ISIP:00023
      Yang, ZL;  composed of hollow sulfonated
8125909692
      Jiang, F;  polystyrene microspheres
      Tang, L
            Simultaneous chemical vapor
ISIP:00023 Pu, HT;
            deposition polymerization of two
8125909693 Wang, Y
            paracyclophane derivatives
      Sun, P;
ISIP:00023 Wang, JL;  Performance analysis of workflow
9713800064 Li, XM;   model with resource constraints
      Jiang, CJ
      Yang, Z;   Ontology analysis on complexity
ISIP:00023
      Zhang, DL;  and evolution based on conceptual
9622300017
      Ye, CA    model      Wang, W;
ISIP:00023       A reputation multi-agent system in
      Zeng, GS;
9626100022       Semantic Web
      Yuan, LL            Seismic reliability analysis and
ISIP:00024 Li, J; Liu,
            optimization of large-scale
0343800001 W
            lifeline networks

            Performance-based approach for
ISIP:00024       fire-resistance design of steel
      Li, GQ
0343800003       structures for large space
            building

ISIP:00024 Chen, M;   Agent based collaborative building
0343800016 Hu, SD    design system
            Structural nonlinear analysis
ISIP:00024 Gao, Y; Li,
            based-on macro-ANS triangular
0343800017 J
            element

             Discussion on bridge health
ISIP:00024 Dan, DH;
             monitoring research and
0343800086 Sun, LM
             application on Donghai bridge

      Sun, Z;    Wavelet based modal identification
ISIP:00024
      Chang, CC;   using nonstationary response
0343800103
      Sun, LM    measurements
             Utilization of the Proper
      Li, YQ;
ISIP:00024        Orthogonal Decomposition method in
      Shen, ZY;
0343800141        wind-resistant analysis of large-
      Tamura, Y
             span spatial structures
             Seismic collapse analysis of high
ISIP:00024 You, XP;
             pier RC bridge crossing deep
0343800171 Sun, LM
             valley

      Zhang, GJ;   Displacement-based seismic design
ISIP:00024
      Lu, XL;    of high-strength concrete frame
0343800174
      Bai, GL    columns

             Study on seismic performance of
ISIP:00024 Ge, JP;
             cold-formed square hollow section
0343801009 Zong, ZH
             beams

      Xue, WC;
ISIP:00024        Studies on bond behaviors of FRP
      Liu, HJ;
0343801052        bars
      Zhang, SL
       Xue, WC;
ISIP:00024  Li, J;    Experimental studies on HPC beams
0343801094  Cheng, B;  under low reversed cyclic loading
       Li, L
       Xue, WC;
             Studies on two-story two-span HPC
ISIP:00024  Li, J;
             frames under low reversed cyclic
0343801095  Cheng, B;
             loading
       Li, L
       Gu, XL;
             Inspection and assessment for the
ISIP:00024  Yin, XJ;
             reliability of existing
0343801109  Zhang, WP;
             engineering structures
       Shang, DF
            A review of seismic performance
ISIP:00024 Wang, ZQ;
            study of precast concrete
0343801150 Ge, JP
            segmental bridge piers
            The orthogonal expansion of
ISIP:00024 Liu, ZJ;   stochastic processes for
0343801162 Li, J    earthquake ground motion based on
            the Clough-Penzien power spectrum

ISIP:00023 Wei, L;   Application of granular computing
9623500051 Miao, DQ   in knowledge reduction


ISIP:00023 Jiang, M;  Application of Discrete Element
9534500015 Yu, HS    Method to geomechanics
            Face detection method based on
ISIP:00023 Wu, Y;    Kernel Independent Component
9483000019 Zhuang, YF  Analysis and Boosting Chain
            Algorithm
      Ding, XQ;
      He, GQ;
ISIP:00023 Chen, CS;  A brief review of multiaxial high
9367000035 Zhu, ZY;   cycle fatigue
      Liu, XS;
      CrepeaU, P


ISIP:00023 Chen, Y;   Computer-based optimizing system
9705200027 Huo, JZ   for bulk cargo stowage planISIP:00023 Hu, ZY; Ye, Bullwhip effect of major choosing
9705200034 MH     in Chinese High School Education            Research on the optimizing supply
ISIP:00023 Zheng, X;
            chain model of automobile sales
9705200039 Wu, SZ
            corporation in China
      Wang, QF;  A comparison of system dynamics
ISIP:00023
      Jia, JG;   and SANTA FE approach and two new
9705200084
      Li, N    arguments


      Li, L;
ISIP:00023       Introducing system thinking in
      Tang, W; de
9705200087       Shanghai's education
      Groot, B


      Xu, LH;   Two layer optimization compatible
ISIP:00023
      Zou, ZQ;   control for multi-objective
9057000117
      Hu, QS    control systems
            A particle swarm optimization
      Wang, L;
ISIP:00023       approach for procedure parameters
      Kang, Q;
9057000118       optimization of semiconductor
      Wu, Q
            assembly product line
      Zhang, W;
ISIP:00023       Stochastic routing in large scale
      Jiang, P;
9057000169       sensor networks
      Chen, QJ
      Jiang, H;
      Guan, G;   Locally resonant gaps of photonic
ISIP:00023
      Li, H;    crystals constituted by
9481000038
      Zhang, Y;  metamaterials
      Chen, H
ISIP:00023 Zhang, MR;  Distributed substation integration
9454200015 Ma, LC    and automation

            Electrolytic degradation of
      Shao, L;
ISIP:00023       biorefractory organics and ammonia
      He, P; Xue,
9320900018       in leachate from bioreactor
      J; Li, G
            landfill
            Integrated geophysics detection
      Zhang, PS;
ISIP:00023       and application for geological
      Wu, HS;
8999600145       structure and abnormity ahead of
      Liu, SD
            the laneway in mine
            Study of soil degradation with the
ISIP:00023
      Yin, P    integrated application of geo-
8999600163
            information and geo-mathematics
            Compatible control for multi-
ISIP:00023 Hu, QS; Xu,
            objective system based oil linear
9041600040 LH; Zou, ZQ
            matrix inequality


ISIP:00023 Xu, LH; Ai, A new feedback control strategy of
9041600265 SH     video transmission based on RTP

      Li, DG;
ISIP:00023       Relation of relative reduct based
      Miao, DQ;
8353400082       on nested decision granularity
      Yin, YQ
      Jiang, GT;
      Song, XM;
ISIP:00023       Facial expression recognition
      Zheng, FH;
8998400166       using thermal image
      Wang, PP;
      Omer, AM

      Liu, H;   The separation of metabolizing
ISIP:00023
      Jiang, GT;  heat based on Independent
8998401024
      Shang, ZG  Component Analysis


      Jing, GT;
ISIP:00023 Li, JJ;   A method of image registration
8998401141 Shang, ZG;  based on its geometric character
      Cao, Y

      Omer, AM;
ISIP:00023 Zheng, F;  Analysis of human thermo response
8998401162 Liu, H;   using 2nd order simulation circuit
      Jiang, G
      Chen, ZL;
      Jiang, G;
ISIP:00023       A correction method of medical
      Zheng, F;
8998401164       thermography's distortion
      Liu, H;
      Zhu, B

      Jiang, SQ;
ISIP:00023
      Yu, J; Wu,  ANN interpolation in MCG mapping
8998403267
      L
      Zhou, GH;
ISIP:00023 Jiang, SQ;  A method based on wavelet
8998405087 Yang, F;   transform to reduce 1/f noise
      Yu, XP

      Liu, C;
ISIP:00023 Chen, Z;   Interactive exhibition of human
8998405176 Jiang, G;  meridian based on Cult3D
      Wang, HISIP:00023 Fan, BQ;   Scheduling jobs on a flexible
8091800011 Tang, GC   batching machine: Model
ISIP:00023 Zhang, WS;  A product line enhanced unified
8107800016 Kunz, T   process      Ding, SH;
      Yao, X;
ISIP:00023       Microwave dielectric properties of
      Zhang, LY;
8786900023       Bi1-xCexNbO4 ceramics
      Liu, PL;
      Yu, M


ISIP:00023 Wang, GH;
            Autapse modulated bursting
8112000052 Jiang, P
      Tang, HS;  On H-infinity filtering in
ISIP:00023
      Xue, ST;   feedforward neural networks
8112000077
      Chen, R   training and pruningISIP:00023 Wu, Y;
            A new method for feature selection
8112000203 Yang, Y
             A millennial-scale U-37(K ') sea-
      Zhao, MX;
             surface temperature record from
ISIP:00023 Huang, CY;
             the South China Sea (8 degrees N)
8746200004 Wang, CC;
             over the last 150 kyr: Monsoon and
      Wei, GJ
             sea-level influence       Shen, J;
       Lu, TZ;
ISIP:00023  Alexe, M;  Controllable charge density in the
8680600033  Kidun, O;  Si nanocrystals nonvolatile memory
       Zacharias,
       M
       Song, SN;  The study of the microstructure
ISIP:00023
       Zhai, JW;  and tunability of Ba(SnxTi1-x)O-3
8680600040
       Xi, Y    thin films
      Lei, W; Qi,
ISIP:00023       A modified adaptive particle swarm
      K; Hui, X;
8482500042       optimization algorithm
      Wu, QD

      Sun, RJ;
             An integrated FBG sensing system
ISIP:00023 Sun, Z;
             for bridge health monitoring -
8486200086 Dan, DH;
             art. no. 61742Q
      Sun, LM
      He, CL;
      Huang, ZM;
             Coaxial electrospun poly(L-lactic
ISIP:00023 Han, XJ;
             acid) ultrafine fibers for
8616100009 Liu, L;
             sustained drug delivery
      Zhang, HS;
      Chen, LS


      Wan, YP;    Magnetoelectric voltage
ISIP:00023
      Zhong, Z;   coefficients of magnetoelectric
8442400004
      Qiu, JH    composites
      Wang, F;   Comparative analysis for community
ISIP:00023 Xia, SQ;   structure of AOB in start-up
8346000103 Yang, DH;   process of nitrification
      Fu, YG    bioreactor
      Zheng, Z;
      Yang, ZH;  Kinetic studies on photocatalytic
ISIP:00023
      Feng, X;  degradation of industrial dyeing
8346000106
      Lu, XH; He, wastewater
      PJ
             Asymptotic behavior for systems
ISIP:00023
      Jiang, JF   comparable to quasimonotone
7337800007
             systems


ISIP:00023 Zhong, Z;   Vibration analysis of a nonlinear
7509500025 Wan, Y    magnetostrictive actuator

             Control of differential delay
ISIP:00023 Zhang, Y;
             systems using-impulsive control
8019100008 Sun, JT
             methods with time delay
      Zou, ZQ;   Quasi-min-max NIPC based on
ISIP:00023
      Xu, LH;    polytopic invariance terminal
8019100104
      Yuan, M    region
      Huang, X;
ISIP:00023        The GPS based intelligent data-
      Yu, YL; Xu,
8019100353        feedback device for athletes
      WS
      Jia, X;    A smeared crack model of
ISIP:00023
      Song, W;   reinforced concrete beam via
7229000039
      Yuan, Y    continuum damage mechanics
      Zhou, Y;
ISIP:00023        Detail simulation of RC frames
      Ha, X;
7229000040        under pushover test
      Yuan, Y
             Customizable distance learning:
ISIP:00023 Yang, DH;   Criteria for developing learning
7336500132 Yang, QT   objects and learning model
             templates
      Dai, Y; Ji,
ISIP:00023       Specimen design for IFSS
      X; Ye, L;
7329600025       measurement in fiber pullout test
      Mai, YW
      Dai, Y; Ji,
ISIP:00023       The reliability of fragmentation
      X; Ye, L;
7329600026       test
      Mai, YW
            Fracture properties and
ISIP:00023 Li, Y; Mai,
            characteristics of sisal textile
7329600028 YW; Ye, L
            reinforced epoxy composites      Chen, JT;
      Xu, Z; Gu,  Comparative analysis of
ISIP:00023 QS; Jang,  recombinant human-like and bovine
7494400237 LX; Zhang,  tendon collagen matrices for
      XY; Liu,   biomedical application
      JL; Chen,
      Chen, JT;
      Xu, Z; Gu,  Characterization of type I bovine
ISIP:00023 QS; Chen,  tendon collagen as biomedical
7494400299 WL; Cai,   materials using MALDI tandem time-
      WY; Jiang,  of-flight mass spectrometry
      LX; Zhang
      Zhai, JW;
            Preparation and tunability
ISIP:00023 Hu, D; Yao,
            properties of Ba(ZrxTi1-x)O-3 thin
7833500033 X; Xu, ZK;
            films grown by a sol-gel process
      Chen, H

      Ding, SH;
ISIP:00023 Yao, X;   Microwave dielectric properties of
7833500053 Mao, Y;   (Bi1-xRx)NbO4 ceramics (R=Ce
      Liu, PL

            Stochastic seismic response
ISIP:00023 Li, J;    analysis and reliability
7481700015 Chen, JB   evaluation of hysteretic
            structuresISIP:00023 Zhang, JL;  Study of twisted reinforcing
7481700031 Zhou, B   materials and 'helical effect'            Application of macro-ANS
ISIP:00023 Li, J; Cao, triangular element in 3-D
7481700047 Y      nonlinear analysis of RC plate
            structures


      Yin, J;
      Zhang, X;  Experimental research on the mix
ISIP:00023
      Li, J;    design and the modified of
7481701012
      Zhou, SQ;  recycled aggregate concrete
      Li, YJ


      Wang, DF;  Structural intensity of
ISIP:00023
      He, PF;   cylindrical shell structure under
7481701052
      Liu, ZS   dynamic loading
ISIP:00023       Recycled concrete in China - From
      Xiao, JZ
7481702050       material to structure
            Experimental research on structual
ISIP:00023 Tian, H;
            behavior of ALC-board in multi-
7481702057 Chen, Y
            storey steel frame      Qu, WJ;   A control theory for
ISIP:00023
      Zhu, P;   realkalization of carbonated RC
7481702059
      Zhang, X  structures      Qin, CC;
ISIP:00023       A case study on concrete recycling
      Huang, J;
7481702060       of airport runway
      Zhou, H      Zhang, SD;
ISIP:00023 Ni, C;   A deflection formula for wood
7481702077 Karacabeyli shear walls without hold-downs
      , E


      Zou, ZQ;  Off-line robust constrained MPC
ISIP:00023
      Xu, LH;   with stable polytopic invariant
7415000242
      Yuan, M   set
            Determination of reaction
      Zhao, Y;  mechanism and rate constants of
ISIP:00023 Wang, G;  alkaline hydrolysis of phenyl
7588100027 Li, W; Zhu, benzoate in ethanol-water medium
      ZL     by nonlinear least squares
            regression
      Chen, K;  Tribe-PSO: A novel global
ISIP:00023
      Li, TH;   optimization algorithm and its
7588100034
      Cao, TC   application in molecular docking
       Wang, YZ;
              Tunable asymmetric composite right-
       Zhang, YW;
ISIP:00023         /left-handed transmission line
       He, L; Liu,
7449900046         directional coupler controlled by
       FQ; Li, HQ;
              applied voltage
       Chen, H
       Li, HQ;
       Zhou, L;
ISIP:00023  Hang, ZH;   Planar metamaterials and
7449900048  Zhang, YW;  applications in directive antenna
       Chen, H;
       Chan, CT
       Yang, HQ;
ISIP:00023         Multi-band subwavelength magnetic
       Wei, ZY;
7449902195         reflectors based on spiral
       Li, H
       Wen, MC;   One-dimensional photonic bandgap
ISIP:00023
       Wei, ZY;   structures by periodically loaded
7449902196
       Li, HQ    rings on microstrip line
       Tong, YW;
              Experimental investigation of
ISIP:00023  Zhang, YW;
              tunable defect modes in the comb-
7449902200  Li, HQ;
              like photonic crystals
       Chen, H
       Li, HY;
       Zhang, YW;  The Bragg gap on one-dimensional
ISIP:00023
       Tong, YW;   composite right/left-handed
7449902201
       He, L; Li,  transmission line
       HQ; Chen, H      Zhou, DY;
              Test research on beam-wall semi-
ISIP:00023 Liu, AM;
              rigid joint in super high-rise
6910500012 Zou, X;
              hybrid structure
      Zhu, H
              Design of energy dissipation-
      Chao, S;
ISIP:00023         seismic reduction of one tall
      Yang, FL;
6910500016         building and it's shaking table
      Qing, W
              test verification
            Dynamic characteristics and
ISIP:00023 Meng, YM;  seismic response analysis of multi-
6910500017 Chen, YT   tower structure connected with
            circular corridor
            A new method of evaluating damage
ISIP:00023 Li, WT;
            of RC frame structure under
6910500024 Ying, HQ
            earthquake force
            Modeling and seismic behavior of
ISIP:00023 Li, XP; Lu,
            concrete-filled rectangular steel
6910500031 XL
            tubular columns in tall buildings
      Meng, C;
ISIP:00023       Shaking table test and analysis of
      Lu, X; Lu,
6910500032       a complicated CFRT frame structure
      W; Zhao, B
      Lu, XL;
ISIP:00023       Experimental study on super high
      Zou, Y; Lu,
6910500034       rising building
      WS; Zhao, B
      Li, SH;   Real-time control of internal
ISIP:00023
      Sun, M; Xu, force of retaining structure for
6910500037
      W      the deep pit
            Simplified dynamic finite-element
      Xiong, H;
ISIP:00023       analysis for three-dimensional
      Lu, XL;
6910500041       pile-grouped-raft-high-rise
      Huang, L
            buildings
            Practice of '2 in 1' technology in
ISIP:00023 Chen, SM;  design and construction of deeply
6910500045 Xu, XM   excavated foundation for high-rise
            buildings
      Li, PZ; Lu,  Numerical analysis of the soil-
ISIP:00023 XL; Zhang,  foundation-supporting pile-high-
6910500046 HM; Chen,   rise building dynamic interaction
      YQ      system
             An analytical model to estimate
      Zhu, CM;
ISIP:00023        load capacity possessed by
      Yan, XH;
6910500047        supporting soil for piled raft
      Bi, SG
             foundations
             Design and construction of the
ISIP:00023 Zhao, Q;   joint node used in the deep
6910500049 Xie, JB    foundation of top-down
             construction method
      Chen, LG;
             Development of the apparatus for
ISIP:00023 Liu, Z;
             quality control of rushed stone
6910500053 Wangg, BL;
             pile
      Liu, JG
            Experimental study on reinforced-
ISIP:00023       at-high-stress-region soil-cement
      Zhu, DY
6910500054       retaining structure for deep
            foundation pit
            Wind-induced vibration response
ISIP:00023 Zheng, YM;
            analysis of long span steel
6910500067 Cheng, XT
            spatial corridor
            Wind-induced dynamic response
ISIP:00023 Zhang, LL;
            analysis for power transmission
6910500070 Li, J
            tower by PDEM
      Li, YQ;
            Wind load estimation for a
ISIP:00023 Liu, ZJ;
            practical tall building
6910500072 Xia, J;
            considering topographical effect
      Tamura, Y
            The research and development of
      Chang, ZG;
ISIP:00023       post-processing system for CAD of
      Yang, HZ;
6910500077       high-rising steel building based
      Zhang, QL
            on 3D solid model
      Hai, G;   Multilevel optimization for
ISIP:00023
      Chang, TYP; structural design of tall
6910500080
      Li, GQ   buildings
      Jia, X;   Nonlinear finite element analysis
ISIP:00023
      Liu, X;   of reinforced concrete frame under
6910500081
      Yuan, Y   different lateral loading patterns
      Xu, QH;   Study on interactive graphical
ISIP:00023
      Zhang, QL;  input and calculation system of
6910500082
      Yang, HZ   frame joint
      Zhou, YS;  Virtual implementation of RC
ISIP:00023
      Liu, X;   frames push-over test based on the
6910500086
      Yuan, Y   object-oriented programming method
      Chen, C;  Dynamical property analysis of
ISIP:00023
      Xie, XS;  self-climbing scaffold in high-
6910500088
      Xu, W    rise building
      Uk, RY;   Working state analysis and
ISIP:00023
      Liu, Z;   hydraulic system design for
6910500089
      Huang, CP  excavator
      Zhang, C;
ISIP:00023       Research on intelligent control of
      Liu, Z; Du,
6910500090       bulldozer's transmission
      F
      Chao, S;   Optimized location of energy-
ISIP:00023
      Yang, FL;  dissipation braces in tall
6910500101
      Hu, YB    buildings with irregular floors
ISIP:00023 Liu, ZR;   Sprinkler system design for
6910500106 Fan, SJ   auditorium in the theatre
            Cost comparison study of
            plasterboard drywall partitions
ISIP:00023
      Chen, SM   vs. traditional masonry/concrete
6910500108
            partitions in High-Rise
            Residential Buildings
            Study on the economical efficiency
      Wu, XS;
ISIP:00023       and performance comparison between
      Xiong, XY;
6910500109       reinforced concrete hollow
      Huang, DY
            girderless floor and common floors
      Ding, JM;  Design and research for a tall
ISIP:00023
      Chao, S;   building of concrete filled square
6910500112
      Chen, JB   steel tube
            Experimental study on concrete-
ISIP:00023 Chao, S;   filled steel tube structure
6910500113 Wu, MF    subjected to compression and
            bending in high rise buildings
ISIP:00023 Zhu, BT;   Collapse of a piled industrial
6910500118 Yang, M   building due to surcharge loads
      Xiong, XY;  Research on the application of
ISIP:00023
      Cai, Y;   prestressed technology to floor of
6910500119
      Wang, JS   super tall building
ISIP:00023        The relationship between water and
      Liu, J
6910500126        landscape
      Xu, A;
             Building devices control system
      Zhang, ZF;
ISIP:00023        based on Ethernet and CAN and its
      Liu, J; Li,
6910500135        application in lighting scene
      RT; Ding,
             project
      CY
             Design characteristics of the
ISIP:00023        electric system for provincial
      Na, HY
6910500136        mobile telecommunications hub
             building
             Ecological energy consumption
ISIP:00023 Song, DX;
             serialization of highrise housing
6910500146 Guo, F
             in Shanghai
            A discussion on design &
ISIP:00023 Yan, HL;   technology of energy-saving
6910500151 Chen, MF   environment-friendly high-rise
            buildings
            Covariance-driven wavelet
ISIP:00023 Sun, Z;
            technique for structural damage
7436100004 Chang, CC
            assessment


      Li, YH;
      Jiang, HT; Design and analysis of microstrip
ISIP:00023
      He, L; Li, multi-channeled filter using
7331400038
      HQ; Zhang, photonic crystal branchy defect
      YW; Chen, H
      Zhang, HG;
ISIP:00023       Comparing four sub-pixel
      Zhao, JF;
7237605013       algorithms in MODIS snow apping
      Shi, JC

      Zhang, HG;
ISIP:00023       Support vector machines in
      Zhao, JF;
7237606174       moderate sub-pixel snow mapping
      Shi, JC


            Modeling of risk acceptance
ISIP:00023 Hu, QF;
            criteria for tunnel and
6867800065 Huang, HW
            underground engineering


      Chen, J;   Research on non-destructive leaf
ISIP:00023
      Xu, LH;   area measurement under culture
6989500013
      Chen, ZL   condition


ISIP:00023 Wang, ZL;
            On impulsive dynamic systems
6989500067 Sun, JT
             Stability of impulsive
ISIP:00023 Zhang, Y;
             differential equations with time
6989800028 Sun, JT
             delay


      Zou, ZQ;
ISIP:00023        Quasi-Min-Max MPC with parameter
      Xu, LH;
6990100002        dependent state feedback law
      Yuan, MISIP:00023 Hu, QS; Xu, Energy-saving control of
6990100010 LH; Zou, ZQ agriculture biotic environment      Zou, ZQ;   An off-line Quasi-Min-Max MPC
ISIP:00023
      Xu, LH;    based on multiple polytopic
6990600037
      Yuan, M    invariant sets


      Chen, QJ;   Vision-based fast objects
ISIP:00023
      Xie, HL;   recognition and distances
6873600063
      Woo, PY    calculation of robots
             A quasi-continuum model for ultra-
ISIP:00023 Nie, GH;   thin plate-type nano-materials and
6852900183 Ye, H     its application to bending of such
             plate structures
      Gao, GF;   Experimental research on
ISIP:00023 Zhao, B;   ultrasonic lapping Al2O3
6491500071 Liu, CS;   engineering ceramics using fixed
      Kong, QH   oilstones
      Hao, PM;
      Li, XL;
ISIP:00023 Yuan, LY;   Manufacture of Phi 600 R-C optical
6536000008 Li, KX; Fu,  system - art. no. 614808
      LX; Zhou,
      SL; Wang, X
      Xu, X;
      Zhou, B;   Fabrication of relief gratings on
ISIP:00023 Liu, CZ;   high photosensitive SiO2/ZrO2 gel
6537700023 Xu, C; Wu,  film by UV exposure - art. no.
      GM; Ni, XY;  61490N
      Shen, J
       Hao, PM;
       Li, HG;
ISIP:00023  Pan, BZ;   Improvement of Schmidt system -
6537700048  Li, WW;   art. no. 61491C
       Yuan, LY;
       Mu, RW
       Zhang, PF;
       Xia, ZF;   Influence of charging parameters
ISIP:00023
       Qiu, XL;   on piezoelectricity for cellular
6764500010
       Wang, FP;  polypropylene film electrets
       Wu, XY
       An, ZL;
             Chemical treatment and improved
       Xia, ZF;
ISIP:00023        charge storage properties of
       Tang, MM;
6764500011        cellular polypropylence electret
       Qiu, XL;
             film
       Wang, FP
       Wang, FP;  The electret properties of two
ISIP:00023  Xia, ZF;   kinds of poly(vinylidene fluoride-
6764500039  Qiu, XL;   hexafluoropropylene) copolymer
       Shen, J   films
      Shen, LL;   Charge storage and its dynamic
ISIP:00023
      Xia, ZF;    characteristic of ETFE film
6764500058
      Ji, ZB     electrets
      Qiu, XL;
ISIP:00023 Xia, ZF;    The electret properties of
6764500059 Wang, FP;   poly(ethylene naphthalene-2
      An, ZL
      Zheng, FH;
      Zhang, YW;
ISIP:00023 Zhang, XQ;   Effect of electron beam radiation
6764500094 Xiao, C;    on permittivity in PMMA
      Fu, SY;
      Gong, B; Z
      Xia, ZF;
      Wang, FP;   Influence of pressure expanding
ISIP:00023
      Qiu, XM;    treatment on electret properties
6764500113
      Qiu, XL;    of polypropylene cellular
      Shen, J
             A new neuron model based on
ISIP:00023 Wu, Y;
             multilayer perceptron and radial
6575100083 Yang, Y
             basis transfer function
            Multi-sensor data fusion and its
ISIP:00023 Wang, T;
            application prospects in
6734800017 Li, J
            structural health monitoringISIP:00023 Zhao, X;   Parameter estimation of weakly
6734800019 Li, J    nonlinear structural systems


            Hybrid identification method for
      Zhao, X;
ISIP:00023       shear buildings with unknown
      Xu, YL; Li,
6734800020       seismic input: Theoretical
      J; Chen, J
            investigation


            Earthquake response analysis of
ISIP:00023 Gu, XL; Wu,
            reinforced concrete column using
6734800029 ZC; Chan, T
            damage model


      Xu, Y;
ISIP:00023       Optimum sample size of on-site
      Zhang, WP;
6734800043       inspection for existing structures
      Gu, XL


      Zhang, GX;
      Wang, YG;  Ultrasonic evaluation of
ISIP:00023
      Li, XB;   inclusions and its metallurgical
6453400067
      Sun, D;   investigation in the steel
      Hua, YS


      Jian, XG;
            Tribological studies on ultra-fine
ISIP:00023 Shi, LD;
            diamond composite coatings
6440300029 Chen, M;
            deposited on tungsten carbide
      Sun, FH

      Shi, HX;
            Axial velocity distribution of
ISIP:00023 Wang, QH;
            particle along the radial
6349300008 Luo, ZY;
            direction in dilute phase of riser
      Cen, KF
       Hao, PM;
       Li, KX;    Study on unaberrational points
ISIP:00023
       Yuan, LY;   test for conic surface - art. no.
6263300010
       Fu, LX; Li,  61500A
       HG
       Hao, PM;
       Fu, LX;    Compensation and test of
ISIP:00023
       Yuan, LY;   reflective mirror - art. no.
6263300043
       Li, WW;    615017
       Pan, BZ
       Sun, J;    A new simulation model for
ISIP:00023
       Yang, XG;   expressway weaving sections
6253402053
       Ma, YL    evaluation
       Wu, ZZ;
ISIP:00023         Calibration of VISSIM for Shanghai
       Sun, J;
6253403077         expressway using genetic algorithm
       Yang, XG
       Zhu, Q;
       Volders,
       PGA;
              A novel locus for familial atrial
ISIP:00023  Timmermans,
              fibrillation on chromosome 10p11-
5530400047  C;
              q21
       Eurlings,
       P; Su, XY;
       Ar


ISIP:00023 Zhao, XQ;    A new noisy speech recognition
6075300069 Wang, J     method              The study of the spread spectrum
ISIP:00023 Zhao, XQ;
              communication system based on
6075300130 Kang, X
              sequence pairs      Yin, J; Li,
ISIP:00023       Experimental study on stress-
      YJ; Zhang,
5942100076       strain relationship
      X; Zhou, SQ
ISIP:00023 Zhang, L;    Simulation-based configuring
5925200114 Huo, JZ     container truck optimization
ISIP:00023 Zhang, YX;
              Distribution center location DSS
5925200138 Huo, JZ
      Zhang, ZH;   Parallel implementing of road
ISIP:00023
      Shi, YQ;    situation modeling with floating
5659100082
      Jiang, CJ    GPS data       Zhang, SM;
       Wang, ZS;
              Design and fabrication of W/Si
ISIP:00023  Wang, HC;
              multilayer mirrors for the K-edge
5334500012  Wang, FL;
              of Ti - art. no. 60340C
       Gu, ZX; Wu,
       WJ; Zha
       Wang, ZS;
       Wang, FL;
       Zhang, Z;
ISIP:00023         Current research activities in the
       Wang, HC;
5334500013         field of multilayer for EUV
       Wu, WJ;
       Zhang, SM;
       G
       Yang, F;
       Shen, J;
              Effect of UV-irradiation on sol-
ISIP:00023  Sun, Q;
              gel optical films - art. no.
5334500036  Zhou, B;
              603410
       Wu, GM;
       Mugnier, J
       Ni, XY;
       Zhang, ZH;  Sol-gel coating of transparent
ISIP:00023
       Yang, F;   optically variable - art. no.
5334500040
       Wei, JD;   603414
       Shen, J
       Wang, FL;
       Wang, ZS;
              Design and fabrication of
ISIP:00023  Wang, HC;
              broadband x-ray supermirrors -
5334500043  Zhang, Z;
              art. no. 603417
       Wu, WJ; Xu,
       Y; Zhang
       Wang, HC;
       Wang, ZS;
       Gu, ZX;    Design of soft x-ray multilayer
ISIP:00023
       Zhang, SM;  polarizing elements - art. no.
5334500044
       Wu, WJ;    603418
       Zhang, Z;
       Xu,
       Zhang, Z;
       Wang, ZS;
       Wang, FL;   Design and fabrication of C/W hard
ISIP:00023
       Wu, WJ;    X-ray supermirrors - art. no.
5334500070
       Wang, HC;   60341Y
       Qin, SJ;
       Che
       Gao, YZ;
              High quality InAs0.04Sb0.96/GaAs
       Gong, XY;
ISIP:00023         single crystals with a cutoff
       Chen, YH;
5334400054         wavelength of 12 mu m grown by
       Yamaguchi,
              melt epitaxy - art. no. 60291l
       T
              Multi-band reflectivity from
ISIP:00023 Wei, ZY;    metallic photonic crystals
5334400073 Li, HQ     containing spiral-like patterns -
              art. no. 602921
              Modeling and simulation of
ISIP:00023
      Zhang, MR    substation fault diagnosis based
5646002056
              on Petri netsISIP:00023 Liu, L; Li, Synthesis of a new hyperbranched
5066604333 Y; Wang, GJ polymer by SCVP.
ISIP:00023 Li, Y; Liu, Plastification of PVC by blending
5066605273 L      with the new long-chain polyester.


            Identifying the principal
ISIP:00023 Jiang, LS;
            coefficient of parabolic equations
5135200006 Bian, BJ
            with non-divergent form


            Extraction of zinc from EAF dust
      Zhao, YC;
ISIP:00023       by alkaline leach followed by
      Stanforth,
5216700056       fusion of the leach residue in
      R
            caustic soda


            Software-implemented fault
ISIP:00023 Jin, A;
            injection at machine code level
5130300038 Jiang, JH
            for ARM architectureISIP:00023 Yang, JH;  Inject fault to test safety-
5130300077 Li, M    critical software using script


      Jiang, DH;
      Wang, SP;
ISIP:00023       Developing ecocity information and
      Lu, T; Lin,
5190300004       decision support systems
      ZD; Yao, J;
      Yue, ZW


            Exploration of land control
      Dong, JH;
ISIP:00023       planning in eco-city: Taking
      Jiang, DH;
5190300021       Taicang in Jiangsu Province as a
      Gao, CK
            case


      Gao, JF;
ISIP:00023 Gu, GW;   CFD numerical simulation applied
5190300029 Zhao, ZL;  in the design of the jet aerator
      Zhang, YL


ISIP:00023 Wang, W;   A novel method for the
5304100173 Jiang, JH  construction of self-dual circuits
      Gong, JA;    The collaborative production
ISIP:00023 Zheng, YQ;   planning system for car's body in
4931400012 Zou, HH;    white aided with virtual
      Liu, D     environment
ISIP:00023 Chen, Y;    Computer-based optimizing system
4931400060 Huo, JZ     for bulk cargo stowage plan
              The planning information models
ISIP:00023
      Zheng, YQ    for the body in white production
4931400163
              lines      Li, H;     Facile synthesis and
ISIP:00023
      Huang, MR;   characterization of a wholly
5106600011
      Li, XG     aromatic poly (1

       Han, XJ;
       Huang, ZM;  Coaxial electrospinning of
ISIP:00023
       He, CL;    polyurethane(shell)/Nylon-6(core)
5106600019
       Liu, L; Wu,  for textile applications
       QS
       Zhang, ZH;
       Shen, J;
              Preparation of hydrophobic silica
ISIP:00023  Ni, XY; Wu,
              aerogel-fibre composite via
5106600121  GM; Zhou,
              ambient pressure
       B; Yang,
       MX; Gu, X
      Guo, ZS;
              Cure kinetic studies of a modified
ISIP:00023 Du, SY;
              bismaleimide by isothermal DSC
5106600133 Zhang, BM;
              analysis
      Zhong, Z
      He, CL;
            Electrospun core-shell PLLA
ISIP:00023 Huang, ZM;
            nanofiber and its potential for
5106600184 Liu, L;
            drug release
      Han, XJ

ISIP:00023       Architecturally reconfigurable
      Zhang, WS
5156200010       development of mobile games      Gao, GY;   Ground vibration caused by
ISIP:00023
      Li, ZY;   magnetic-levitating train and its
4926000048
      Yue, ZQ   effects on surroundingsISIP:00023 Xu, Z;    Optimization of Suzhou Creek
5103000008 Liao, Z   rehabilitation project stage I      Liu, Y;   Monitor-based evaluation of
ISIP:00023
      Che, W; Li, pollutant load from urban
5103000021
      J      stormwater runoff in Beijing


      Xuan, GR;
      Shi, YQ;
            Steganalysis based on multiple
      Gao, JJ;
ISIP:00023       features formed by statistical
      Zou, D;
4857400020       moments of wavelet characteristic
      Yang, CY;
            functions
      Zhang, ZP;
      Cha


      Qiao, WG;
            Scheduling and executing
ISIP:00023 Zeng, GS;
            heterogeneous task graph in grid
4857700060 Hua, A;
            computing environment
      Zhang, F
            An unbalanced partitioning scheme
ISIP:00023 Shen, YW;
            for graph in heterogeneous
4857700139 Zeng, GS
            computing
      Yuan, LL;  A resource price-adjusting
ISIP:00023
      Zeng, GS;  mechanism for supply and demand
4710700022
      Mao, XW   balance in grid computing


      Xuan, GR;
      Shi, YQ;
            Lossless data hiding using integer
ISIP:00023 Yang, CY;
            wavelet transform and threshold
4623800378 Zheng, YZ;
            embedding technique
      Zou, DK;
      Chai, PQ
      Zeng, XQ;
ISIP:00023 Chen, R;   Train control system with high
4538500036 Zhang, L;  autonomous property
      Dong, DC


ISIP:00023 Cao, P;   The owner's responsibilities in
4475300095 Song, HY   construction project management            Study on investment decision of
ISIP:00023 Zhang, Z;
            customized industrial factory
4475300232 Ling, XF
            buildings on the basis of leasing


      Hu, ZJ;
ISIP:00023
      Liu, H;   Concept design of urban bridges
4263900031
      Xiao, Q


      Yan, KF;
            Study on the planning and building
ISIP:00023 Wen, Y;
            of Metropolitan Integrated
4263900040 Zhou, HP;
            Passenger Hub
      Cui, X
      Zhang, RH;
      Yang, XG;  Study on key issues to Shanghai
ISIP:00023
      Wu, QF;   highway transportation information
4263900046
      Zhang, CB;  and intelligentization
      Wu, SF

            Basic theory and research
ISIP:00023 Yang, XG;
            prospects of experimental traffic
4263900048 Sun, J
            engineering


            Key issues in an integrated GPS -
ISIP:00023 Tong, XH;
            GIS methodology for travel time
4263900054 Chen, JY
            estimationISIP:00023       Humanized traffic environment
      Guo, L
4263900070       design      Yang, TJ;  The study or urban road traffic
ISIP:00023
      Yang, XG;  safety system sustained
4263900075
      Pan, HZ   development evaluation method


            A fuzzy method to real-time
ISIP:00023 Zheng, LL;
            forecast of incident queue for
4263900076 Peng, GX
            incident management system


      Teng, J;
ISIP:00023       Developing Intermodal Transit
      Yang, XG;
4263900086       System and an application in China
      Zhao, M


      Jiang, XH;
ISIP:00023       Simulation in semiconductor
      Wang, ZJ;
4270600017       manufacturing
      Wu, QD
            The key consideration of designing
ISIP:00023 Yang, TJ;  a universal application
4270600061 Yang, XG   information platform of the third-
            part logistics corporations
      Kang, Q;
ISIP:00023 Wang, L;    Swarm intelligence and its
4270600068 An, J; Wu,   application in BPR
      QD


      Yang, K;
ISIP:00023        An output imaging scheme of common
      Wang, HZ;
4428000004        reflection surface stack
      Ma, ZT


      Luo, SY;
ISIP:00023        Software evolution of robot
      Jiang, P;
4343000039        control based on OSGi
      Zhu, J
       Xiang, Y;
             Design and implementation of
ISIP:00023  Wu, WY;
             commerce data mining system based
4336900039  Mao, HR;
             on Rough Set theory
       Song, QW
       Tong, X;   Efficient content location based
ISIP:00023
       Zhang, DL;  on interest-cluster in peer-to-
4336900047
       Yang, Z   peer system
ISIP:00023 Li, Y; Yi,   Optimizing path expression queries
4336900072 P; Li, QY   of XML data
      Zhang, DL;   A rumor-spreading model of service
ISIP:00023
      Gao, F;    advertisement forwarding in
4336900088
      Yang, Z    decentralized E-Commerce
      Li, FT;    Study of the production of poly
ISIP:00023 Zhao, Y;    (aluminum chloride) from high
4264200006 Zhang, BR;   aluminum-containing cement and its
      Li, X     property
      Wang, L;    Analysis for the removal effect of
ISIP:00023 Gao, NY;    dissolved organic matters of O-
4264200046 Zhu, B;    3/BAC process from the view of
      Dong, BZ    molecular weight distribution
      Wang, XJ;
ISIP:00023 Zhao, JF;   Biosorption of Reactive Brilliant
4264200052 Xia, SQ;    X-3B by dried activated sludge
      Chen, L
      Xia, SQ;    Pilot-scale application of a
ISIP:00023 Xu, B; Hu,   nitrifying suspended media
4264200056 CY; Gao,    bioreactor in treatment of micro-
      TY; Gao, NY  polluted potable water
      Yan, Z;
      Wang, L;  AAO (Anaerobic/Anoxic/Oxic)
ISIP:00023
      Huang, MH; process modeling based on
4264200064
      Li, YM; Gu, artificial neural network
      GW; Wu, QD


ISIP:00023       Sustainable landfill - Recycling
      Zhao, YC
4264200065       of aged refuse in closed landfill


      Li, YQ;   Study on the soil background
ISIP:00023
      Zhao, JF;  values in Shanghai Chemical
4264200083
      Chen, L   Industry Park


ISIP:00023 Xu, ZX;   Analysis of future water quality
4264200087 Yin, HL   in the Huangpu River

            A new evaluation technique of
ISIP:00023 Jiang, GT;  metabolic efficiency and the
4270900005 Shang, ZG  application for prevention and
            cure of diabetes

ISIP:00023 Wang, H;   Analysis for the suspect specific
4270900009 Jiang, GT  epileptic EEG by wavelet

      Ji, SC;
            Studies of chitosan coatings
ISIP:00023 Shen, X;
            chemisorbed on silicone rubber via
4270900019 Xu, Z; Gu,
            silane reactions
      Q
      Chen, L;
ISIP:00023 Jiang, CJ;  Performance evaluation of ad hoc
4255900196 Fang, Y;   networks based on SPN
      Liu, L

      Tao, H;
            Throughput enhancement in WiMax
ISIP:00023 Liu, FQ;
            Mesh networks using concurrent
4255900208 Zeng, ZH;
            transmission
      Lin, ZX
       Ding, SH;
       Yao, X;
ISIP:00023        Tapped multilayer bandpass filter
       Zhang, LY;
4250400008        on Bi-based ceramics
       Yong, Y;
       Mao, Y
       Ding, SH;
ISIP:00023  Yao, X;   Microwave dielectric properties of
4250400011  Zhang, LY;  Bi1-xLixNbO4 ceramics
       Mao, Y
      Zhai, JW;
      Yao, X;
ISIP:00023        The microstructure characteristics
      Zhang, LY;
4251200004        and dielectric properties of (Ba
      Shen, B;
      Chen, HD

      Zhai, JW;
      Yao, X;
ISIP:00023        Dielectric properties of the
      Zhang, LY;
4251200008        compositionally graded (Ba
      Shen, B;
      Chen, HD
刊名                 年         会议
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
WCICA 2006: SIXTH WORLD CONGRESS
                           6th World Congress on
ON INTELLIGENT CONTROL AND
                  JUN 21-23, 2006  Intelligent Control and
AUTOMATION, VOLS 1-12, CONFERENCE
                           Automation
PROCEEDINGS
                           5th World Water
                           Congress of the
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY    SEP 10-14, 2006
                           International-Water-
                           Association
ICIM 2006: PROCEEDINGS OF THE             8th International
EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SEP 20-22, 2006  Conference on
INDUSTRIAL MANAGEMENT                 Industrial Management
                           8th International
GEOSYNTHETICS, VOLS 1-4       SEP 18-22, 2006  Conference on
                           Geosynthetics (8ICG)
                           International Symposium
                           on Distributed
DCABES 2006 PROCEEDINGS, VOLS 1AND          Computing and
                  OCT 12-15, 2006
2                           Applications to
                           Business, Engineering
                           and Science

                           14th Meeting of the
ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS     JUN 18-22, 2006  International-Society-
                           of-Atherosclerosis

PROCEEDINGS OF THE ASME
INTERNATIONAL DESIGN ENGINEERING
TECHNICAL CONFERENCES AND               29th Mechanisms and
                  SEP 24-28, 2005
COMPUTERS AND INFORMATION IN             Robotics Conference
ENGINEERING CONFERENCE, VOL 7, PTS
A AND B
PROCEEDINGS OF THE 2006                13th International
INTERNATIONAL CONFERENCE ON              Conference on
                  OCT 05-07, 2006
MANAGEMENT SCIENCE & ENGINEERING           Management Science and
(13TH), VOLS 1-3                   Engineering
                           13th International
NEURAL INFORMATION PROCESSING, PT           Conference on Neural
                  OCT 03-06, 2006
2, PROCEEDINGS                    Informational
                           Processing
                           6th International
2006 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE
                           Conference on ITS
ON ITS TELECOMMUNICATIONS      JUN 21-23, 2006
                           Telecommunications
PROCEEDINGS
                           Proceedings
                           6th International
2006 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE
                           Conference on ITS
ON ITS TELECOMMUNICATIONS      JUN 21-23, 2006
                           Telecommunications
PROCEEDINGS
                           Proceedings
                           6th International
2006 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE
                           Conference on ITS
ON ITS TELECOMMUNICATIONS      JUN 21-23, 2006
                           Telecommunications
PROCEEDINGS
                           Proceedings
                           6th International
2006 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE
                           Conference on ITS
ON ITS TELECOMMUNICATIONS      JUN 21-23, 2006
                           Telecommunications
PROCEEDINGS
                           Proceedings
                           6th International
2006 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE
                           Conference on ITS
ON ITS TELECOMMUNICATIONS      JUN 21-23, 2006
                           Telecommunications
PROCEEDINGS
                           Proceedings
                           6th International
2006 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE
                           Conference on ITS
ON ITS TELECOMMUNICATIONS      JUN 21-23, 2006
                           Telecommunications
PROCEEDINGS
                           Proceedings
                           15th International
MANAGING KNOWLEDGE IN A WORLD OF           Conference on Managing
                  OCT 02-06, 2006
NETWORKS, PROCEEDINGS                 Knowledge in an World
                           of Networks
2006 AMERICAN CONTROL CONFERENCE,           American Control
                  JUN 14-16, 2006
VOLS 1-12                       Conference 2006SEMANTIC WEB - ASWC 2006,               1st Asian Semantic Web
                  SEP 03-07, 2006
PROCEEDINGS                      Conference2006 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE          10th International
ON COMPUTER SUPPORTED COOPERATIVE           Conference on Computer
                  MAY 03-05, 2006
WORK IN DESIGN, PROCEEDINGS, VOLS           Supported Cooperative
1 AND 2                        Work in Design
IEEE ICMA 2006: PROCEEDING OF THE           IEEE International
2006 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE          Conference on
                  JUN 25-28, 2006
ON MECHATRONICS AND AUTOMATION,            Mechatronics and
VOLS 1-3, PROCEEDINGS                 Automation
                           8th International
ICPASM 2005: PROCEEDINGS OF THE
                           Conference on
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                  JUN 26-30, 2006  Properties and
PROPERTIES AND APPLICATIONS OF
                           Applications of
DIELECTRIC MATERIALS, VOLS 1 AND 2
                           Dielectric Materials
                           8th International
ICPASM 2005: PROCEEDINGS OF THE
                           Conference on
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                  JUN 26-30, 2006  Properties and
PROPERTIES AND APPLICATIONS OF
                           Applications of
DIELECTRIC MATERIALS, VOLS 1 AND 2
                           Dielectric Materials
                           8th International
ICPASM 2005: PROCEEDINGS OF THE
                           Conference on
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                  JUN 26-30, 2006  Properties and
PROPERTIES AND APPLICATIONS OF
                           Applications of
DIELECTRIC MATERIALS, VOLS 1 AND 2
                           Dielectric Materials
                           8th International
ICPASM 2005: PROCEEDINGS OF THE
                           Conference on
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                  JUN 26-30, 2006  Properties and
PROPERTIES AND APPLICATIONS OF
                           Applications of
DIELECTRIC MATERIALS, VOLS 1 AND 2
                           Dielectric Materials
                           8th International
ICPASM 2005: PROCEEDINGS OF THE
                           Conference on
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                  JUN 26-30, 2006  Properties and
PROPERTIES AND APPLICATIONS OF
                           Applications of
DIELECTRIC MATERIALS, VOLS 1 AND 2
                           Dielectric Materials
                           8th International
ICPASM 2005: PROCEEDINGS OF THE
                           Conference on
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                  JUN 26-30, 2006  Properties and
PROPERTIES AND APPLICATIONS OF
                           Applications of
DIELECTRIC MATERIALS, VOLS 1 AND 2
                           Dielectric Materials
ICCSE'2006: PROCEEDINGS OF THE
                           1st International
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                           Conference on Computer
COMPUTER SCIENCE & EDUCATION -   JUL 27-29, 2006
                           Science and Education
ADVANCED COMPUTER TECHNOLOGY, NEW
                           (ICCSE 2006)
EDUCATION
ICCSE'2006: PROCEEDINGS OF THE
                           1st International
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                           Conference on Computer
COMPUTER SCIENCE & EDUCATION -   JUL 27-29, 2006
                           Science and Education
ADVANCED COMPUTER TECHNOLOGY, NEW
                           (ICCSE 2006)
EDUCATION
                           1st International
                           Conference on
COMPUTATIONAL METHODS, PTS 1 AND 2 DEC 15-17, 2004
                           Computational Methods
                           (ICCM04)
                           1st International
                           Conference on
COMPUTATIONAL METHODS, PTS 1 AND 2 DEC 15-17, 2004
                           Computational Methods
                           (ICCM04)
                           1st International
                           Conference on
COMPUTATIONAL METHODS, PTS 1 AND 2 DEC 15-17, 2004
                           Computational Methods
                           (ICCM04)
                           1st International
                           Conference on
COMPUTATIONAL METHODS, PTS 1 AND 2 DEC 15-17, 2004
                           Computational Methods
                           (ICCM04)

                           3rd International
                           Conference on
COOPERATIVE DESIGN, VISUALIZATION,
                  SEP 17-20, 2006  Cooperative Design,
AND ENGINEERING, PROCEEDINGS
                           Visualization, and
                           Engineering

2006 INTERNATIONAL CONFERENCE ON
COMMUNICATIONS, CIRCUITS AND
SYSTEMS PROCEEDINGS, VOLS 1-4 -            4th International
VOL 1: SIGNAL PROCESSING - VOL 2:           Conference on
COMMUNICATION THEORY AND SYSTEM -  JUN 25-28, 2006  Communications,
VOL 3: COMPUTER, OPTICAL AND             Circuits and Systems
BROADBAND COMMUNICATIONS,               (ICCCAS 2006)
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE - VOL
4: C
                           IEEE International
2006 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE
                           Conference on Service
ON SERVICE OPERATIONS AND
                  JUN 21-23, 2006  Operations and
LOGISTICS, AND INFORMATICS (SOLI
                           Logistics and
2006), PROCEEDINGS
                           Informatics
PROCEEDINGS OF THE 3RD                3rd International
INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE           Academic Conference on
                  NOV 10-12, 2004
ON ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL           Environmental and
MEDICINE                       Occupational Medicine
                           International
JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE           Conference on Advanced
                  OCT 19-21, 2005
PART A-PURE AND APPLIED CHEMISTRY           Fibers and Polymer
                           Materials (ICAFPM 2005)                           International
JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE           Conference on Advanced
                  OCT 19-21, 2005
PART A-PURE AND APPLIED CHEMISTRY           Fibers and Polymer
                           Materials (ICAFPM 2005)                           12th International
IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS
                  SEP 11-14, 2005  Symposium on Electrets
AND ELECTRICAL INSULATION
                           (ISE 12)


                           1st International
ICICIC 2006: FIRST INTERNATIONAL
                           Conference on
CONFERENCE ON INNOVATIVE      AUG 30-SEP 01,
                           Innovative Computing,
COMPUTING, INFORMATION AND     2006
                           Information and Control
CONTROL, VOL 1, PROCEEDINGS
                           (ICICIC 2006)
                           8th International
EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                  NOV 30-DEC 03,  Conference on High-
HIGH-PERFORMANCE COMPUTING IN ASIA-
                  2005       Performance Computing
PACIFIC REGION, PROCEEDINGS
                           in Asia-Pacific Region
                           8th International
EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                  NOV 30-DEC 03,  Conference on High-
HIGH-PERFORMANCE COMPUTING IN ASIA-
                  2005       Performance Computing
PACIFIC REGION, PROCEEDINGS
                           in Asia-Pacific Region
                           International
INTELLIGENT COMPUTING IN SIGNAL            Conference on
                  AUG 16-19, 2006
PROCESSING AND PATTERN RECOGNITION          Intelligent Computing
                           (ICIC)
                           41st IEEE International
IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS   MAY 08-12, 2006  Magnetics Conference
                           (Intermag 2006)
                           International
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE, PT 2,           Conference on
                  AUG 16-19, 2006
PROCEEDINGS                      Intelligent Computing
                           (ICIC)
                           1st International
WIRELESS ALGORITHMS, SYSTEMS, AND           Conference on Wireless
                  AUG 15-17, 2006
APPLICATIONS, PROCEEDINGS               Algorithms, Systems and
                           Applications


PROCEEDINGS OF THE 2005 CONFERENCE
                           Conference of System
OF SYSTEM DYNAMICS AND MANAGEMENT
                  NOV 04-06, 2005  Dynamics and Management
SCIENCE, VOL 1 - SUSTAINABLE
                           Science
DEVELOPMENT OF ASIA PACIFIC

PROCEEDINGS OF THE 2005 CONFERENCE
                           Conference of System
OF SYSTEM DYNAMICS AND MANAGEMENT
                  NOV 04-06, 2005  Dynamics and Management
SCIENCE, VOL 1 - SUSTAINABLE
                           Science
DEVELOPMENT OF ASIA PACIFIC

PROCEEDINGS OF THE 2005 CONFERENCE
                           Conference of System
OF SYSTEM DYNAMICS AND MANAGEMENT
                  NOV 04-06, 2005  Dynamics and Management
SCIENCE, VOL 1 - SUSTAINABLE
                           Science
DEVELOPMENT OF ASIA PACIFIC

MEASURING, MONITORING AND MODELING          16th European
                  JUL 03-07, 2006
CONCRETE PROPERTIES                  Conference of Fracture
EMERGING DIRECTIONS IN EMBEDDED
                  AUG 01-04, 2006  EUC 2006 Workshops
AND UBIQUITOUS COMPUTING
20TH EUROPEAN CONFERENCE ON
MODELLING AND SIMULATION ECMS 2006          20th European
- MODELLING METHODOLOGIES AND   MAY 28-31, 2006  Conference on Modelling
SIMULATION: KEY TECHNOLOGIES IN            and Simulation
ACADEMIA AND INDUSTRY
18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON           18th International
PATTERN RECOGNITION, VOL 3,    AUG 20-24, 2006  Conferenc on Pattern
PROCEEDINGS                     Recognition (ICPR 2006)
18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON           18th International
PATTERN RECOGNITION, VOL 3,    AUG 20-24, 2006  Conferenc on Pattern
PROCEEDINGS                     Recognition (ICPR 2006)
                           3rd International
STRUCTURAL ENGINEERING AND
                  OCT 19-20, 2004  Conference on
MECHANICS
                           Earthquake Engineering
                           231st National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                  MAR 26-30, 2006  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                           Chemical-Society                           231st National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                  MAR 26-30, 2006  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                           Chemical-Society


                           231st National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                  MAR 26-30, 2006  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                           Chemical-Society

                           231st National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                  MAR 26-30, 2006  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                           Chemical-Society

                           231st National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                  MAR 26-30, 2006  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                           Chemical-Society
                          231st National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                 MAR 26-30, 2006  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                          Chemical-Society


                          231st National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                 MAR 26-30, 2006  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                          Chemical-Society


                          231st National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                 MAR 26-30, 2006  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                          Chemical-Society
FIRST INTERNATIONAL MULTI-             1st International Multi
SYMPOSIUMS ON COMPUTER AND             Symposium on Computer
                 JUN 20-24, 2006
COMPUTATIONAL SCIENCES (IMSCCS           and Computational
2006), PROCEEDINGS, VOL 1              Sciences
                          3rd International
DATA INTEGRATION IN THE LIFE            Workshop on Data
                 JUL 20-22, 2006
SCIENCES, PROCEEDINGS                Integration in the Life
                          Sciences (DILS 2006)


                          9th Pacific Rim
AGENT COMPUTING AND MULTI-AGENT
                 AUG 07-08, 2006  International Workshop
SYSTEMS
                          on Multi-Agents                          9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                          Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND      AUG 18-21, 2006
                          Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                          Experts
                          9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                          Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND      AUG 18-21, 2006
                          Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                          Experts
                          9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                          Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND      AUG 18-21, 2006
                          Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                          Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                       9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                       Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND   AUG 18-21, 2006
                       Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                       Experts
                           9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                           Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND       AUG  18-21, 2006
                           Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                           Experts
                           9th International
ADVANCES IN STRUCTURAL
                           Symposium on Structural
ENGINEERING:THEORY AND       AUG  18-21, 2006
                           Engineering for Young
APPLICATIONS VOLS 1 AND 2
                           Experts
                           1st International
ROUGH SETS AND KNOWLEDGE               Conference on Rough
                  JUL  24-26, 2006
TECHNOLOGY, PROCEEDINGS                Sets and Knowledge
                           Technology (RSKT 2006)
                           International Workshop
                  JUN  27, 2005-JUN
MODERN TRENDS IN GEOMECHANICS             on Modern Trends in
                  29,
                           Geomechanics
                           3rd International
ADVANCES IN NEURAL NETWORKS - ISNN
                  MAY 28-31, 2006  Symposium on Neural
2006, PT 2, PROCEEDINGS
                           Networks (ISNN 2006)

                           Symposium on Simulation
SIMULATION OF ALUMINUM SHAPE             of Aluminum Shape
CASTING PROCESSING: FROM ALLOY   MAR 12-16, 2006  Casting Processing -
DESIGN TO MECHANICAL PROPERTIES            From Alloy Design to
                           Mechanical Properties

PROCEEDINGS OF THE 2005 CONFERENCE
                           Conference of System
OF SYSTEM DYNAMICS AND MANAGEMENT
                  NOV 04-06, 2005  Dynamics and Management
SCIENCE, VOL 2 - SUSTAINABLE
                           Science
DEVELOPMENT OF ASIA PACIFIC

PROCEEDINGS OF THE 2005 CONFERENCE
                           Conference of System
OF SYSTEM DYNAMICS AND MANAGEMENT
                  NOV 04-06, 2005  Dynamics and Management
SCIENCE, VOL 2 - SUSTAINABLE
                           Science
DEVELOPMENT OF ASIA PACIFIC

PROCEEDINGS OF THE 2005 CONFERENCE
                           Conference of System
OF SYSTEM DYNAMICS AND MANAGEMENT
                  NOV 04-06, 2005  Dynamics and Management
SCIENCE, VOL 2 - SUSTAINABLE
                           Science
DEVELOPMENT OF ASIA PACIFIC
PROCEEDINGS OF THE 2005 CONFERENCE
                           Conference of System
OF SYSTEM DYNAMICS AND MANAGEMENT
                  NOV 04-06, 2005  Dynamics and Management
SCIENCE, VOL 2 - SUSTAINABLE
                           Science
DEVELOPMENT OF ASIA PACIFIC

PROCEEDINGS OF THE 2005 CONFERENCE
                           Conference of System
OF SYSTEM DYNAMICS AND MANAGEMENT
                  NOV 04-06, 2005  Dynamics and Management
SCIENCE, VOL 2 - SUSTAINABLE
                           Science
DEVELOPMENT OF ASIA PACIFIC
                           IIEEE International
PROCEEDINGS OF THE 2006 IEEE
                           Conference on
INTERNATIONAL CONFERENCE ON    APR 23-25, 2006
                           Networking, Sensing and
NETWORKING, SENSING AND CONTROL
                           Control
                           IIEEE International
PROCEEDINGS OF THE 2006 IEEE
                           Conference on
INTERNATIONAL CONFERENCE ON    APR 23-25, 2006
                           Networking, Sensing and
NETWORKING, SENSING AND CONTROL
                           Control
                           IIEEE International
PROCEEDINGS OF THE 2006 IEEE
                           Conference on
INTERNATIONAL CONFERENCE ON    APR 23-25, 2006
                           Networking, Sensing and
NETWORKING, SENSING AND CONTROL
                           Control
                           3rd Asian Conference on
                           Crystal Growth and
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH     OCT 16-19, 2005
                           Crystal Technology
                           (CGCT-3)
IPEC: 2005 INTERNATIONAL POWER            International Power
                  NOV 29-DEC 02,
ENGINEERING CONFERENCE, VOLS 1 AND          Engineering Conference
                  2005
2                          (IPEC)
                           IWA International
                           Conference on
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY    JUL 14-16, 2005  Sustainable Development
                           of Chemical Industries
                           with the Environment
                           2nd International
GEOPHYSICAL SOLUTIONS FOR
                           Conference on
ENVIRONMENT AND ENGINEERING, VOL 1 JUN 04-09, 2006
                           Environmental and
AND 2
                           Engineering Geophysics
                           2nd International
GEOPHYSICAL SOLUTIONS FOR
                           Conference on
ENVIRONMENT AND ENGINEERING, VOL 1 JUN 04-09, 2006
                           Environmental and
AND 2
                           Engineering Geophysics
ICIEA 2006: 1ST IEEE CONFERENCE ON          1st IEEE Conference on
INDUSTRIAL ELECTRONICS AND              Industrial Electronics
                  MAY 24-26, 2006
APPLICATIONS, VOLS 1-3,               and Applications (ICIEA
PROCEEDINGS                     2006)
ICIEA 2006: 1ST IEEE CONFERENCE ON          1st IEEE Conference on
INDUSTRIAL ELECTRONICS AND              Industrial Electronics
                  MAY 24-26, 2006
APPLICATIONS, VOLS 1-3,               and Applications (ICIEA
PROCEEDINGS                     2006)
                           IEEE International
2006 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE
                  MAY 10-12, 2006  Conference on Granular
ON GRANULAR COMPUTING
                           Computing
                           27th Annual
2005 27TH ANNUAL INTERNATIONAL
                           International
CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING AUG 31-SEP 03,
                           Conference of the IEEE-
IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,  2005
                           Engineering-in-Medicine-
VOLS 1-7
                           and-Biology-Society
                           27th Annual
2005 27TH ANNUAL INTERNATIONAL
                           International
CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING AUG 31-SEP 03,
                           Conference of the IEEE-
IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,  2005
                           Engineering-in-Medicine-
VOLS 1-7
                           and-Biology-Society
                           27th Annual
2005 27TH ANNUAL INTERNATIONAL
                           International
CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING AUG 31-SEP 03,
                           Conference of the IEEE-
IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,  2005
                           Engineering-in-Medicine-
VOLS 1-7
                           and-Biology-Society
                           27th Annual
2005 27TH ANNUAL INTERNATIONAL
                           International
CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING AUG 31-SEP 03,
                           Conference of the IEEE-
IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,  2005
                           Engineering-in-Medicine-
VOLS 1-7
                           and-Biology-Society
                           27th Annual
2005 27TH ANNUAL INTERNATIONAL
                           International
CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING AUG 31-SEP 03,
                           Conference of the IEEE-
IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,  2005
                           Engineering-in-Medicine-
VOLS 1-7
                           and-Biology-Society
                           27th Annual
2005 27TH ANNUAL INTERNATIONAL
                           International
CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING AUG 31-SEP 03,
                           Conference of the IEEE-
IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,  2005
                           Engineering-in-Medicine-
VOLS 1-7
                           and-Biology-Society
                           27th Annual
2005 27TH ANNUAL INTERNATIONAL
                           International
CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING AUG 31-SEP 03,
                           Conference of the IEEE-
IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,  2005
                           Engineering-in-Medicine-
VOLS 1-7
                           and-Biology-Society
                           27th Annual
2005 27TH ANNUAL INTERNATIONAL
                           International
CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING AUG 31-SEP 03,
                           Conference of the IEEE-
IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,  2005
                           Engineering-in-Medicine-
VOLS 1-7
                           and-Biology-Society
                           3rd International
                           Conference on Theory
THEORY AND APPLICATIONS OF MODELS
                  MAY 15-20, 2006  and Applications of
OF COMPUTATION, PROCEEDINGS
                           Models of Computation
                           (TAMC 2006)
                           1st Joint Conference of
                           the Software Process
                           Workshop/International
SOFTWARE PROCESS CHANGE       MAY 20-21, 2006  Workshop on Software
                           Process Simulation and
                           Modeling (SPW/ProSim
                           2006)

                           4th Asian Meeting on
FERROELECTRICS           DEC 12-15, 2003  Ferroelectricity (AMF-
                           4)                           3rd International
ADVANCES IN NEURAL NETWORKS - ISNN
                  MAY 28-31, 2006  Symposium on Neural
2006, PT 1
                           Networks (ISSN 2006)
                           3rd International
ADVANCES IN NEURAL NETWORKS - ISNN
                  MAY 28-31, 2006  Symposium on Neural
2006, PT 1
                           Networks (ISSN 2006)


                           3rd International
ADVANCES IN NEURAL NETWORKS - ISNN
                  MAY 28-31, 2006  Symposium on Neural
2006, PT 1
                           Networks (ISSN 2006)
                           Fall Meeting of the
PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY
                  DEC 08-12, 2003  American-Geophysical-
PALAEOECOLOGY
                           Union
                           17th International
INTEGRATED FERROELECTRICS      APR 17-20, 2005  Symposium on Integrated
                           Ferroelectrics


                           17th International
INTEGRATED FERROELECTRICS      APR 17-20, 2005  Symposium on Integrated
                           Ferroelectrics
                           IEEE International
2005 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE
                           Conference on
ON INDUSTRIAL TECHNOLOGY - (ICIT), DEC 14-17, 2005
                           Industrial Technology
VOLS 1 AND 2
                           (ICIT)
SMART STRUCTURES AND MATERIALS
2006: SENSORS AND SMART STRUCTURES          Smart Structures and
                  FEB 27-MAR 02,
TECHNOLOGIES FOR CIVIL, MECHANICAL          Materials 2006
                  2006
, AND AEROSPACE SYSTEMS, PTS 1 AND          Conference
2

                           International
JOURNAL OF MACROMOLECULAR SCIENCE           Conference on Advanced
                  OCT 19-21, 2005
PART B-PHYSICS                    Fibers and Polymer
                           Materials (ICAFPM 2005)                           5th International Forum
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS
                  JUN 14-17, 2006  on Advanced Material
SOCIETY OF CHINA
                           Science and Technology
                           Annual Conference of
PROCEEDINGS OF THE CHINA
                           the China-Association-
ASSOCIATION FOR SCIENCE AND    AUG 20-23, 2005
                           for-Science-and-
TECHNOLOGY, VOL 2, NO 1
                           Technology

                           Annual Conference of
PROCEEDINGS OF THE CHINA
                           the China-Association-
ASSOCIATION FOR SCIENCE AND    AUG 20-23, 2005
                           for-Science-and-
TECHNOLOGY, VOL 2, NO 1
                           Technology
                           International
NONLINEAR DYNAMICS AND EVOLUTION           Conference on Nonlinear
                  JUL 06-10, 2004
EQUATIONS                      Dynamics and Evolution
                           Equations
                           IUTAM Symposium on
IUTAM SYMPOSIUM ON MECHANICS AND           Mechanics and
                  SEP 01-03, 2004
RELIABILITY OF ACTUATING MATERIALS          Reliability of
                           Actuating Materials
PROCEEDINGS OF THE 24TH CHINESE           24th Chinese Control
                  JUL 15-18, 2005
CONTROL CONFERENCE, VOLS 1 AND 2           Conference

PROCEEDINGS OF THE 24TH CHINESE           24th Chinese Control
                  JUL 15-18, 2005
CONTROL CONFERENCE, VOLS 1 AND 2           Conference

PROCEEDINGS OF THE 24TH CHINESE           24th Chinese Control
                  JUL 15-18, 2005
CONTROL CONFERENCE, VOLS 1 AND 2           Conference

COMPUTATIONAL MODELLING OF
                  MAR 27-30, 2006  EURO-C Conference 2006
CONCRETE STRUCTURES

COMPUTATIONAL MODELLING OF
                  MAR 27-30, 2006  EURO-C Conference 2006
CONCRETE STRUCTURES
                           7th International
SEVENTH INTERNATIONAL CONFERENCE
                           Conference on
ON ELECTRONIC COMMERCE, VOLS 1 AND AUG 15-17, 2005
                           Electronic Commerce
2, SELECTED PROCEEDINGS
                           (ICEC 2005)
                         International Workshop
FRACTURE OF MATERIALS: MOVING           on Fracture of
                JAN 23-25, 2006
FORWARDS                     Materials - Moving
                         Forwards
                         International Workshop
FRACTURE OF MATERIALS: MOVING           on Fracture of
                JAN 23-25, 2006
FORWARDS                     Materials - Moving
                         Forwards
                         International Workshop
FRACTURE OF MATERIALS: MOVING           on Fracture of
                JAN 23-25, 2006
FORWARDS                     Materials - Moving
                         Forwards                         8th Annual Meeting of
                         the Tissue-Engineering-
TISSUE ENGINEERING       OCT 22-25, 2005
                         Society-International
                         (TESI)                         8th Annual Meeting of
                         the Tissue-Engineering-
TISSUE ENGINEERING       OCT 22-25, 2005
                         Society-International
                         (TESI)
                           3rd International
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC            Conference on Microwave
                  OCT 25-28, 2004
SOCIETY                        Materials and Their
                           Applications

                           3rd International
JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC            Conference on Microwave
                  OCT 25-28, 2004
SOCIETY                        Materials and Their
                           Applications
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
                           International Symposium
                           on Innovation and
ISISS 2005: INNOVATION &
                           Sustainability of
SUSTAINABILITY OF STRUCTURES, VOL  NOV 20-22, 2005
                           Structures in Civil
1-3
                           Engineering-Includin
                           Seismic Engineering
ISSCAA 2006: 1ST INTERNATIONAL            1st International
SYMPOSIUM ON SYSTEMS AND CONTROL           Symposium on Systems
                  JAN 19-21, 2006
IN AEROSPACE AND ASTRONAUTICS,            and Conrol in Aerospace
VOLS 1AND 2                      and Astronautics

                           International
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT             Conference on
                  OCT 16-20, 2004
LABORATORY SYSTEMS                  Chemometrics and
                           Bioinformatics in Asia

                           International
CHEMOMETRICS AND INTELLIGENT             Conference on
                  OCT 16-20, 2004
LABORATORY SYSTEMS                  Chemometrics and
                           Bioinformatics in Asia
2005 ASIA-PACIFIC MICROWAVE             Asia-Pacific Microwave
                  DEC 04-07, 2005
CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLS 1-5           Conference
2005 ASIA-PACIFIC MICROWAVE             Asia-Pacific Microwave
                  DEC 04-07, 2005
CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLS 1-5           Conference2005 ASIA-PACIFIC MICROWAVE             Asia-Pacific Microwave
                  DEC 04-07, 2005
CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLS 1-5           Conference

2005 ASIA-PACIFIC MICROWAVE             Asia-Pacific Microwave
                  DEC 04-07, 2005
CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLS 1-5           Conference


2005 ASIA-PACIFIC MICROWAVE             Asia-Pacific Microwave
                  DEC 04-07, 2005
CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLS 1-5           Conference2005 ASIA-PACIFIC MICROWAVE             Asia-Pacific Microwave
                  DEC 04-07, 2005
CONFERENCE PROCEEDINGS, VOLS 1-5           Conference


                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment
                           6th International
                           Conference on Tall
                           Building/Mini Symposium
                           on Sustainable
TALL BUILDINGS: FROM ENGINEERING
                  DEC 06-08, 2005  Cities/Mini Symposium
TO SUSTAINABILITY
                           on Planning, Design and
                           Socio-Economic Aspects
                           of Tall Residential
                           Living Environment


                           3rd International
SMART STRUCTURES AND SYSTEMS    OCT 19-20, 2004  Conference on
                           Earthquake Engineering                           3rd Asian Conference on
                           Crystal Growth and
JOURNAL OF RARE EARTHS       OCT 16-19, 2005
                           Crystal Technology
                           (CGCT-3)
                           25th IEEE International
IGARSS 2005: IEEE INTERNATIONAL
                           Geoscience and Remote
GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING   JUL 25-29, 2005
                           Sensing Symposium
SYMPOSIUM, VOLS 1-8, PROCEEDINGS
                           (IGARSS 2005)
                           25th IEEE International
IGARSS 2005: IEEE INTERNATIONAL
                           Geoscience and Remote
GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING   JUL 25-29, 2005
                           Sensing Symposium
SYMPOSIUM, VOLS 1-8, PROCEEDINGS
                           (IGARSS 2005)
                           International
                           Conference on
GEOTECHNICAL ENGINEERING FOR
                           Geotechnical
DISASTER MITIGATION AND      DEC 12-13, 2005
                           Engineering for
REHABILITATION
                           Disaster Mitigation and
                           Rehabilitation
                           2nd International
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE
                           Conference on Impulsive
AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES A-  OCT 28-30, 2005
                           Dynamical Systems and
MATHEMATICAL ANALYSIS
                           Applications
                           2nd International
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE
                           Conference on Impulsive
AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES A-  OCT 28-30, 2005
                           Dynamical Systems and
MATHEMATICAL ANALYSIS
                           Applications
                           2nd International
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE
                           Conference on Impulsive
AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES A-   OCT 28-30, 2005
                           Dynamical Systems and
MATHEMATICAL ANALYSIS
                           Applications

                           2nd International
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE
                           Conference on Impulsive
AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES A-   OCT 28-30, 2005
                           Dynamical Systems and
MATHEMATICAL ANALYSIS
                           Applications

                           2nd International
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE
                           Conference on Impulsive
AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES A-   OCT 28-30, 2005
                           Dynamical Systems and
MATHEMATICAL ANALYSIS
                           Applications

                           2nd International
DYNAMICS OF CONTINUOUS DISCRETE
                           Conference on Impulsive
AND IMPULSIVE SYSTEMS-SERIES A-   OCT 28-30, 2005
                           Dynamical Systems and
MATHEMATICAL ANALYSIS
                           Applications

IECON 2005: THIRTY-FIRST ANNUAL           31st Annual Conference
                  NOV 06, 2005-NOV
CONFERENCE OF THE IEEE INDUSTRIAL          of the IEEE-Industrial-
                  10,
ELECTRONICS SOCIETY, VOLS 1-3            Electronics-Society
                           6th International
FRACTURE AND STRENGTH OF SOLIDS
                  APR 04-06, 2005  Conference on Fracture
VI, PTS 1 AND 2
                           and Strength of Solids

                           13th Conference on
ADVANCES IN GRINDING AND ABRASIVE
                  AUG 20-22, 2005  Abrasive Technology in
TECHNOLOGY XIII
                           China

                           2nd International
2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                           Symposium on Advanced
ADVANCED OPTICAL MANUFACTURING AND
                  NOV 02-05, 2005  Optical Manufacturing
TESTING TECHNOLOGIES: LARGE
                           and Testing
MIRRORS AND TELESCOPES
                           Technologies

                           2nd International
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                           Symposium on Advanced
ADVANCED OPTICAL MANUFACTURING AND
                  NOV 02-05, 2005  Optical Manufacturing
TESTING TECHNOLOGIES: ADVANCED
                           and Testing
OPTICAL MANUFACTURING TECHNOLOGIES
                           Technologies
                           2nd International
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                           Symposium on Advanced
ADVANCED OPTICAL MANUFACTURING AND
                  NOV 02-05, 2005  Optical Manufacturing
TESTING TECHNOLOGIES: ADVANCED
                           and Testing
OPTICAL MANUFACTURING TECHNOLOGIES
                           Technologies


                           12th International
12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                  SEP 11-14, 2005  Symposium on Electrets
ELECTRETS (ISE 12), PROCEEDINGS
                           (ISE 12)


                           12th International
12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                  SEP 11-14, 2005  Symposium on Electrets
ELECTRETS (ISE 12), PROCEEDINGS
                           (ISE 12)


                           12th International
12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                  SEP 11-14, 2005  Symposium on Electrets
ELECTRETS (ISE 12), PROCEEDINGS
                           (ISE 12)

                           12th International
12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                  SEP 11-14, 2005  Symposium on Electrets
ELECTRETS (ISE 12), PROCEEDINGS
                           (ISE 12)

                           12th International
12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                  SEP 11-14, 2005  Symposium on Electrets
ELECTRETS (ISE 12), PROCEEDINGS
                           (ISE 12)


                           12th International
12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                  SEP 11-14, 2005  Symposium on Electrets
ELECTRETS (ISE 12), PROCEEDINGS
                           (ISE 12)                           12th International
12TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                  SEP 11-14, 2005  Symposium on Electrets
ELECTRETS (ISE 12), PROCEEDINGS
                           (ISE 12)

                           International
PROCEEDINGS OF THE 2005
                           Conference on Neural
INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEURAL OCT 13-15, 2005
                           Networks and Brain
NETWORKS AND BRAIN, VOLS 1-3
                           (ICNN&B 2005)
                          8th International
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON           Conference on
INSPECTION APPRAISAL REPAIRS &  DEC 18-19, 2003  Inspection Appraisal
MAINTENANCE OF STRUCTURES              Repairs and Maintenance
                          of Structures
                          8th International
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON           Conference on
INSPECTION APPRAISAL REPAIRS &  DEC 18-19, 2003  Inspection Appraisal
MAINTENANCE OF STRUCTURES              Repairs and Maintenance
                          of Structures
                          8th International
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON           Conference on
INSPECTION APPRAISAL REPAIRS &  DEC 18-19, 2003  Inspection Appraisal
MAINTENANCE OF STRUCTURES              Repairs and Maintenance
                          of Structures
                          8th International
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON           Conference on
INSPECTION APPRAISAL REPAIRS &  DEC 18-19, 2003  Inspection Appraisal
MAINTENANCE OF STRUCTURES              Repairs and Maintenance
                          of Structures
                          8th International
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON           Conference on
INSPECTION APPRAISAL REPAIRS &  DEC 18-19, 2003  Inspection Appraisal
MAINTENANCE OF STRUCTURES              Repairs and Maintenance
                          of Structures
8TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF
THE SLOVENIAN SOCIETY FOR NON-           8th International
DESTRUCTIVE TESTING, CONFERENCE           Conference of the
                 SEP 01-03, 2005
PROCEEDINGS - APPLICATION OF            Slovenian-Society-for-
CONTEMPORARY NON-DESTRUCTIVE            Non-Destructive-Testing
TESTING IN ENGINEERING


                          8th Applied Diamond
DIAMOND AND RELATED MATERIALS   MAY 15-19, 2005
                          Conference/NanoCarbon


                          8th International
CIRCULATING FLUIDIZED BED              Conference on
                 MAY 10-13, 2005
TECHNOLOGY VIII                   Circulating Fluidized
                          Beds
2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON            2nd International
ADVANCED OPTICAL MANUFACTURING AND          Symposium on Advanced
TESTING TECHNOLOGIES: OPTICAL TEST NOV 02-05, 2005  Optical Manufacturing
AND MEASUREMENT TECHNOLOGY AND            and Testing
EQUIPMENT, PTS 1 AND 2                Technologies
2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON            2nd International
ADVANCED OPTICAL MANUFACTURING AND          Symposium on Advanced
TESTING TECHNOLOGIES: OPTICAL TEST NOV 02-05, 2005  Optical Manufacturing
AND MEASUREMENT TECHNOLOGY AND            and Testing
EQUIPMENT, PTS 1 AND 2                Technologies
PROCEEDINGS OF THE 2005 WINTER            2005 Winter Simulation
                  DEC 04-07, 2005
SIMULATION CONFERENCE, VOLS 1-4           Conference (WSC 05)

PROCEEDINGS OF THE 2005 WINTER            2005 Winter Simulation
                  DEC 04-07, 2005
SIMULATION CONFERENCE, VOLS 1-4           Conference (WSC 05)                           55th Annual Scientific
JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF
                  MAR 11-14, 2006  Session of the American-
CARDIOLOGY
                           College-of-Cardiology                           International Symposium
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                           on Communications and
COMMUNICATIONS AND INFORMATION
                  OCT 12-14, 2005  Information
TECHNOLGIES 2005, VOLS 1 AND 2,
                           Technologies
PROCEEDINGS
                           (ISCIT2005)
                           International Symposium
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
                           on Communications and
COMMUNICATIONS AND INFORMATION
                  OCT 12-14, 2005  Information
TECHNOLGIES 2005, VOLS 1 AND 2,
                           Technologies
PROCEEDINGS
                           (ISCIT2005)


                           International Symposium
ENVIRONMENTAL ECOLOGY AND              on Environmental
                  JUN 06-08, 2005
TECHNOLOGY OF CONCRETE                Ecology and Technology
                           of Concrete (EETC 2005)
PROCEEDINGS OF THE 2005
INTERNATIONAL CONFERENCE ON             International
MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING          Conference on
                  OCT 15-25, 2005
- PROCEEDINGS OF 2005                Management Science and
INTERNATIONAL CONFERENCE ON             Engineering
MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING

PROCEEDINGS OF THE 2005
INTERNATIONAL CONFERENCE ON             International
MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING          Conference on
                  OCT 15-25, 2005
- PROCEEDINGS OF 2005                Management Science and
INTERNATIONAL CONFERENCE ON             Engineering
MANAGEMENT SCIENCE AND ENGINEERING
ADVANCED WEB AND NETWORK               8th Asia-Pacific Web
TECHNOLOGIES, AND APPLICATIONS,  JAN 16-18, 2006  Conference and
PROCEEDINGS                     Workshops (APWeb 2006)
                           20th Congress of the
ICO20: OPTICAL DESIGN AND
                  AUG 21-26, 2005  International-
FABRICATION
                           Commission-for-Optics
                           20th Congress of the
ICO20: OPTICAL DESIGN AND
                  AUG 21-26, 2005  International-
FABRICATION
                           Commission-for-Optics
                           20th Congress of the
ICO20: OPTICAL DESIGN AND
                  AUG 21-26, 2005  International-
FABRICATION
                           Commission-for-Optics
                           20th Congress of the
ICO20: OPTICAL DESIGN AND
                  AUG 21-26, 2005  International-
FABRICATION
                           Commission-for-Optics                           20th Congress of the
ICO20: OPTICAL DESIGN AND
                  AUG 21-26, 2005  International-
FABRICATION
                           Commission-for-Optics
                           20th Congress of the
ICO20: OPTICAL DESIGN AND
                  AUG 21-26, 2005  International-
FABRICATION
                           Commission-for-Optics
                           20th Congress of the
ICO20: OPTICAL DESIGN AND
                  AUG 21-26, 2005  International-
FABRICATION
                           Commission-for-Optics                           20th Congress of the
ICO20: MATERIALS AND
                  AUG 21-26, 2005  International-
NANOSTRUCTURES
                           Commission-for-Optics


                           20th Congress of the
ICO20: MATERIALS AND
                  AUG 21-26, 2005  International-
NANOSTRUCTURES
                           Commission-for-Optics
ICEMS 2005: PROCEEDINGS OF THE            8th International
EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON          Conference on
                  SEP 27-29, 2005
ELECTRICAL MACHINES AND SYSTEMS,           Electrical Machines and
VOLS 1-3                       Systems (ICEMS 2005)


                           229th National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                  MAR 13-17, 2005  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                           Chemical-Society
                           229th National Meeting
ABSTRACTS OF PAPERS OF THE
                  MAR 13-17, 2005  of the American-
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
                           Chemical-Society
                           2nd International
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                           Conference on Inversr
INVERSE PROBLEMS: RECENT
                  JUN 16-21, 2004  Problems - Recent
THEORETICAL DEVELOPMENTS AND
                           Theoretical Development
NUMERICAL APPROACHES, 2004
                           and Numerical Appr
PROCEEDINGS OF THE 8TH
                           8th International
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON EAST
                           Symposium on East Asian
ASIAN RESOURCES RECYCLING     NOV 09-15, 2005
                           Resources Recycling
TECHNOLOGY-2005 - RESOURCES
                           Technology
RECYCLING TECHNOLOGY-2005
ICEMI 2005: CONFERENCE PROCEEDINGS          7th International
OF THE SEVENTH INTERNATIONAL             Conference on
                  AUG 16-18, 2005
CONFERENCE ON ELECTRONIC               Electronic Measurement
MEASUREMENT & INSTRUMENTS, VOL 8           and Instruments

ICEMI 2005: CONFERENCE PROCEEDINGS          7th International
OF THE SEVENTH INTERNATIONAL             Conference on
                  AUG 16-18, 2005
CONFERENCE ON ELECTRONIC               Electronic Measurement
MEASUREMENT & INSTRUMENTS, VOL 8           and Instruments
                           Conference of the
                           International-Society-
ENVIRONMENTAL INFORMATICS,              for-Environmental-
                  JUL 26-28, 2005
PROCEEDINGS                     Information-Sciences on
                           Environmental
                           Informatics
                           Conference of the
                           International-Society-
ENVIRONMENTAL INFORMATICS,              for-Environmental-
                  JUL 26-28, 2005
PROCEEDINGS                     Information-Sciences on
                           Environmental
                           Informatics
                           Conference of the
                           International-Society-
ENVIRONMENTAL INFORMATICS,              for-Environmental-
                  JUL 26-28, 2005
PROCEEDINGS                     Information-Sciences on
                           Environmental
                           Informatics
2005 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE          6th International
                  OCT 24-27, 2005
ON ASIC PROCEEDINGS, BOOKS 1 AND 2          Conference on ASIC
PROCEEDINGS OF THE 12TH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON              12th International
INDUSTRIAL ENGINEERING AND               Conference on
ENGINEERING MANAGEMENT, VOLS 1 AND  NOV 06-08, 2005  Industrial Engineering
2 - MODERN INDUSTRIAL ENGINEERING           and Engineering
AND INNOVATION IN ENTERPRISE              Management
MANAGEMENT
PROCEEDINGS OF THE 12TH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON              12th International
INDUSTRIAL ENGINEERING AND               Conference on
ENGINEERING MANAGEMENT, VOLS 1 AND  NOV 06-08, 2005  Industrial Engineering
2 - MODERN INDUSTRIAL ENGINEERING           and Engineering
AND INNOVATION IN ENTERPRISE              Management
MANAGEMENT
PROCEEDINGS OF THE 12TH
INTERNATIONAL CONFERENCE ON              12th International
INDUSTRIAL ENGINEERING AND               Conference on
ENGINEERING MANAGEMENT, VOLS 1 AND  NOV 06-08, 2005  Industrial Engineering
2 - MODERN INDUSTRIAL ENGINEERING           and Engineering
AND INNOVATION IN ENTERPRISE              Management
MANAGEMENT
PROCEEDINGS OF 2005 INTERNATIONAL           International
CONFERENCE ON ADVANCED FIBERS AND           Conference on Advanced
POLYMER MATERIALS (ICAFPM 2005),   OCT 19-21, 2005  Fibers and Polymer
VOL 1 AND 2 - NEW CENTURY , NEW            Materials (ICASFPM
MATERIALS AND NEW LIFE                 2005)
PROCEEDINGS OF 2005 INTERNATIONAL           International
CONFERENCE ON ADVANCED FIBERS AND           Conference on Advanced
POLYMER MATERIALS (ICAFPM 2005),   OCT 19-21, 2005  Fibers and Polymer
VOL 1 AND 2 - NEW CENTURY , NEW            Materials (ICASFPM
MATERIALS AND NEW LIFE                 2005)
PROCEEDINGS OF 2005 INTERNATIONAL           International
CONFERENCE ON ADVANCED FIBERS AND           Conference on Advanced
POLYMER MATERIALS (ICAFPM 2005),   OCT 19-21, 2005  Fibers and Polymer
VOL 1 AND 2 - NEW CENTURY , NEW            Materials (ICASFPM
MATERIALS AND NEW LIFE                 2005)
PROCEEDINGS OF 2005 INTERNATIONAL           International
CONFERENCE ON ADVANCED FIBERS AND           Conference on Advanced
POLYMER MATERIALS (ICAFPM 2005),   OCT 19-21, 2005  Fibers and Polymer
VOL 1 AND 2 - NEW CENTURY , NEW            Materials (ICASFPM
MATERIALS AND NEW LIFE                 2005)
PROCEEDINGS OF 2005 INTERNATIONAL           International
CONFERENCE ON ADVANCED FIBERS AND           Conference on Advanced
POLYMER MATERIALS (ICAFPM 2005),  OCT 19-21, 2005  Fibers and Polymer
VOL 1 AND 2 - NEW CENTURY , NEW            Materials (ICASFPM
MATERIALS AND NEW LIFE                2005)
ICESS 2005: SECOND INTERNATIONAL           2nd International
CONFERENCE ON EMBEDDED SOFTWARE   DEC 16-18, 2005  Conference on Embedded
AND SYSTEMS                      Software and Systems
                           2nd International
                           Symposium on
ENVIRONMENTAL VIBRATIONS:               Environmental
PREDICTION, MONITORING, MITIGATION SEP 20-22, 2005  Vibrations -
AND EVALUATION (ISEV 2005)              Prediction, Monitoring,
                           Mitigation and
                           Evalutation (ISEV 2005)
                           4th World Water
                           Congress of the
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY    SEP 19-24, 2004
                           International-Water-
                           Association

                           4th World Water
                           Congress of the
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY    SEP 19-24, 2004
                           International-Water-
                           Association                           7th International
INFORMATION HIDING         JUN 06-08, 2005  Workshop on Information
                           Hiding
                           International Symposium
GRID AND COOPERATIVE COMPUTING -
                  APR 07-09, 2005  on Trustworthy Global
GCC 2005, PROCEEDINGS
                           Computing
                            International Symposium
GRID AND COOPERATIVE COMPUTING -
                   APR 07-09, 2005  on Trustworthy Global
GCC 2005, PROCEEDINGS
                            Computing


                            6th International
PDCAT 2005: SIXTH INTERNATIONAL
                            Conference on Parallel
CONFERENCE ON PARALLEL AND
                            and Distributed
DISTRIBUTED COMPUTING,        DEC 05-08, 2005
                            Computing, Applications
APPLICATIONS AND TECHNOLGIES,
                            and Technologies (PDCAT
PROCEEDINGS
                            2005)

                            IEEE International
2005 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE
                            Conference on
ON MULTIMEDIA AND EXPO (ICME),   JUL 06-08, 2005
                            Multimedia and Expo
VOLS 1 AND 2
                            (ICME)

                            8th IASTED
PROCEEDINGS OF THE EIGHTH IASTED            International
                   OCT 31-NOV 02,
INTERNATIONAL CONFERENCE ON              Conference on
                   2005
INTELLIGENT SYSTEMS AND CONTROL            Intelligent Systems and
                            Control
PROCEEDINGS OF 2005 INTERNATIONAL
                            International
CONFERENCE ON CONSTRUCTION & REAL
                            Conference on
ESTATE MANAGEMENT, VOLS 1 AND 2 -  DEC 12-13, 2005
                            Construction and Real
CHALLENGE OF INNOVATION IN
                            Estate Management
CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
PROCEEDINGS OF 2005 INTERNATIONAL
                            International
CONFERENCE ON CONSTRUCTION & REAL
                            Conference on
ESTATE MANAGEMENT, VOLS 1 AND 2 -  DEC 12-13, 2005
                            Construction and Real
CHALLENGE OF INNOVATION IN
                            Estate Management
CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL C,
                            World Engineers
TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE    NOV 02-06, 2004
                            Convention 2004
MEGA-CITIES - TRANSPORTATION AND
SUSTAINABLE MEGA-CITIES
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL C,
                            World Engineers
TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE    NOV 02-06, 2004
                            Convention 2004
MEGA-CITIES - TRANSPORTATION AND
SUSTAINABLE MEGA-CITIES
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL C,
                            World Engineers
TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE   NOV  02-06, 2004
                            Convention 2004
MEGA-CITIES - TRANSPORTATION AND
SUSTAINABLE MEGA-CITIES
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL C,
                            World Engineers
TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE   NOV  02-06, 2004
                            Convention 2004
MEGA-CITIES - TRANSPORTATION AND
SUSTAINABLE MEGA-CITIES
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL C,
                            World Engineers
TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE   NOV  02-06, 2004
                            Convention 2004
MEGA-CITIES - TRANSPORTATION AND
SUSTAINABLE MEGA-CITIES
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL C,
                            World Engineers
TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE   NOV  02-06, 2004
                            Convention 2004
MEGA-CITIES - TRANSPORTATION AND
SUSTAINABLE MEGA-CITIES
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL C,
                            World Engineers
TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE   NOV  02-06, 2004
                            Convention 2004
MEGA-CITIES - TRANSPORTATION AND
SUSTAINABLE MEGA-CITIES
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL C,
                            World Engineers
TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE   NOV  02-06, 2004
                            Convention 2004
MEGA-CITIES - TRANSPORTATION AND
SUSTAINABLE MEGA-CITIES
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL C,
                            World Engineers
TRANSPORTATION AND SUSTAINABLE   NOV  02-06, 2004
                            Convention 2004
MEGA-CITIES - TRANSPORTATION AND
SUSTAINABLE MEGA-CITIES
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL A -           World Engineers
                  NOV  02-06, 2004
NETWORK ENGINEERING AND                 Convention 2004
INFORMATION SOCIETY
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL A -           World Engineers
                  NOV  02-06, 2004
NETWORK ENGINEERING AND                 Convention 2004
INFORMATION SOCIETY
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL A -          World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
NETWORK ENGINEERING AND                Convention 2004
INFORMATION SOCIETY


                  FEB 27-MAR 01,  Workshop on Seismic
JOURNAL OF SEISMIC EXPLORATION
                  2005       Reflection Imaging


                           IEEE International
IEEE ROBIO 2004: PROCEEDINGS OF
                  AUG 22, 2004-AUG Conference on Robotics
THE IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE
                  26,       and Biomimetics (ROBIO
ON ROBOTICS AND BIOMIMETICS
                           2004)
ICEBE 2005: IEEE INTERNATIONAL            IEEE International
CONFERENCE ON E-BUSINESS      OCT 18-21, 2005  Conference on e-
ENGINEERING, PROCEEDINGS               Business Engineering
ICEBE 2005: IEEE INTERNATIONAL            IEEE International
CONFERENCE ON E-BUSINESS      OCT 18-21, 2005  Conference on e-
ENGINEERING, PROCEEDINGS               Business Engineering
ICEBE 2005: IEEE INTERNATIONAL            IEEE International
CONFERENCE ON E-BUSINESS      OCT 18-21, 2005  Conference on e-
ENGINEERING, PROCEEDINGS               Business Engineering
ICEBE 2005: IEEE INTERNATIONAL            IEEE International
CONFERENCE ON E-BUSINESS      OCT 18-21, 2005  Conference on e-
ENGINEERING, PROCEEDINGS               Business Engineering
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004: VOL            World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
D, ENVIRONMENT PROTECTION AND             Convention 2004
DISASTER MITIGATION
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004: VOL            World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
D, ENVIRONMENT PROTECTION AND             Convention 2004
DISASTER MITIGATION
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004: VOL            World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
D, ENVIRONMENT PROTECTION AND             Convention 2004
DISASTER MITIGATION
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004: VOL            World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
D, ENVIRONMENT PROTECTION AND             Convention 2004
DISASTER MITIGATION
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004: VOL            World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
D, ENVIRONMENT PROTECTION AND             Convention 2004
DISASTER MITIGATION

PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004: VOL            World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
D, ENVIRONMENT PROTECTION AND             Convention 2004
DISASTER MITIGATION
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004: VOL            World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
D, ENVIRONMENT PROTECTION AND             Convention 2004
DISASTER MITIGATION
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004: VOL            World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
D, ENVIRONMENT PROTECTION AND             Convention 2004
DISASTER MITIGATION
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL B -          World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
BIOLOGICAL ENGINEERING AND HEALTH           Convention 2004
CARE
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL B -          World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
BIOLOGICAL ENGINEERING AND HEALTH           Convention 2004
CARE
PROCEEDINGS OF THE WORLD
ENGINEERS' CONVENTION 2004, VOL B -          World Engineers
                  NOV 02-06, 2004
BIOLOGICAL ENGINEERING AND HEALTH           Convention 2004
CARE
                           International
2005 INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                           Conference on Wireless
WIRELESS COMMUNICATIONS,
                  SEP 23-26, 2005  Communications,
NETWORKING AND MOBILE COMPUTING P
                           Networking and Mobile
ROCEEDINGS, VOLS 1 AND 2
                           Computing
                           International
2005 INTERNATIONAL CONFERENCE ON
                           Conference on Wireless
WIRELESS COMMUNICATIONS,
                  SEP 23-26, 2005  Communications,
NETWORKING AND MOBILE COMPUTING P
                           Networking and Mobile
ROCEEDINGS, VOLS 1 AND 2
                           Computing
                  4th Asian Meeting on
FERROELECTRICS  DEC 12-15, 2003  Ferroelectricity (AMF-
                  4)


                  4th Asian Meeting on
FERROELECTRICS  DEC 12-15, 2003  Ferroelectricity (AMF-
                  4)


                  4th Asian Meeting on
FERROELECTRICS  DEC 12-15, 2003  Ferroelectricity (AMF-
                  4)                  4th Asian Meeting on
FERROELECTRICS  DEC 12-15, 2003  Ferroelectricity (AMF-
                  4)
单位
Tongji Univ, Sch Elect &
Informat Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Inst Adv Mfg
Technol, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Inst Adv Mfg
Technol, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Inst Adv Mfg
Technol, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Inst Adm Mfg
Technol, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept
Transportat Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Univ Tongji, Dept Control
Sci & Control Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Coll Environm
Sci & Engn, Minist Educ
China,Key Lab Yangtze
Aquat Environm, Pollut
Control & Resource Reuse
State key Lab Chi,
Shanghai, 200092 Peoples R
China. Tsing Hua Univ,
Dept Environm Sci & Engn,
Environm Stimulat & Pollut
Control Sta
Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Geotech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Elect &
Informat Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Tonji Hosp,
Shanghai, 200092 Peoples R
China. Capital Univ Med
Sci, Tongren Hosp,
Beijing, Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Mech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Rd &
Traff Engn, Wuhan, Peoples
R China.

Tongji Univ, Sch
Transportat Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Dept Traff
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept
Surveying & Geoinformat,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Minist Educ,
Key Lab Road & Traff Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Minist Educ,
Key Lab Road & Traff Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
201804 Peoples R China.
Natl Engn & Technol Ctr
High Performance Comp,
Tongji Branch, Shanghai,
201804 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, CIMS, Ctr
Control Sci Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Dept Elect
Engn, Shanghai, 200331
Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Elect
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Coll
Software, Shanghai, 200331
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Electron
& Informat Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Geotech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Geotech
Engn, Sch Civil Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Geotech Dept,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, CAD Res Ctr,
Shanghai, 20092 Peoples R
China. Tongji Univ,
Chinese Natl CAD Applicat
Technol Training Ctr En,
Shanghai, 20092 Peoples R
China.Tongji Univ, Sch Elect &
Informat Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Coll Med,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China. Shanghai Text Res
Inst, Shanghai, Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Aerosp
Engn & Appl Mech,
Shanghai, 200092 Peoples R
China. Harbin Inst
Technol, Ctr Composite
Mat, Harbin, 150006
Peoples R China.

Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Sch Elect &
Informat Engn, Shanghai,
201804 Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Comp
Sci, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Elect &
Informat Engn, Shanghai,
201804 Peoples R China.
Shandong Univ Sci &
Technol, Coll Informat Sci
& Technol, Qingdao, 266510
Peoples R China.

Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Bldg
Engn, Shanghai, 200040
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Elect &
Informat Engn, Shanghai,
201804 Peoples R China.
Beijing Univ Posts &
Telecommun, State Key Lab
Networking & Switching,
Beijing, 100876 Peoples R
China. Nokia Res Ctr,
Beijing, 100013 Peoples R
China.
Tongji Univ, Coll
Architecture & Urban
Planning, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Comp
Sci, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Comp
Sci, Shanghai, Peoples R
China.


Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, Peoples R
China. Univ Missouri, Dept
Civil Architectural &
Environm Engn, Rolla, MO
65401 USA.
Tongji Univ, Sch Mat Sci &
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China. Univ So
Mississippi, Sch Polymers
& High Performance Mat,
Hattiesburg, MS 39406 USA.
Tongji Univ, Inst Funct
Polymer, Shanghai, 200092
Peoples R China. Beijing
Inst Aeronaut Mat, Natl
Key Lab Adv Composites,
Beijing, Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Mat Sci &
Engn, Inst Funct Polymer,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Mat Sci &
Engn, Inst Funct Polymer,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Mat Sci &
Engn, Inst Funct Polymer,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Mat Sci &
Engn, Inst Funct Polymer,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Inst Funct
Polymer, Sch Mat Sci &
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Mat Sci &
Engn, Inst Funct Polymer,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Engn, Shanghai, 201804
Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Comp
Sci& Technol, Shanghai,
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
201804 Peoples R China.
Natl Engn & Technol Ctr
High Performance Comp,
Tongji Branch, Shanghai,
201804 Peoples R China.
Tongji Univ, Bldg Engn
Dept, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Struct
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Bridge Dept,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Bldg
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Bridge
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Bldg
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Bridge
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Bldg Engn
Dept, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Bldg Engn
Dept, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Bldg Engn
Dept, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Bldg
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Bridge
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Sch Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Geotech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Mat Sci &
Engn, Inst Met Based Mat
Res, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Sch
Management & Econ,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Tongji Dev
Inst, Shanghai, 200433
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Elect &
Inform Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Control Dept,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Elect
Engn, Shanghai, 200331
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Pollut Control & Resources
Reuse, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Sch Ocean &
Earth Sci, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Coll
Architecture & Urban
Planning, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
2000092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Control
Sci, Sch Informat Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Sch Life Sci
& Technol, Shanghai,
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Life Sci
& Technol, Shanghai,
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Life Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Life Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Sch BioSci &
Technol, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Informat
& Control Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Informat
& Control Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Life Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Math
Appl, Shanghai, 200092
Peoples R China. Shanghai
Second Polytech Univ, Inst
Management Engn, Shanghai,
201209 Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Software
Engn, Shanghai, 201804
Peoples R China. Carleton
Univ, Dept Syst & Comp
Engn, Ottawa, ON K1S 5B6
Canada.


Tongji Univ, Funct Mat Res
Lab, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Informat
& Control Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Univ Bradford, Sch
Informat, Bradford, W
Yorkshire BD7 1DP England.
Tongji Univ, Res Inst
Struct Engn & Disaster
Reduct, Shanghai, 200092
Peoples R China. Kinki
Univ, Sch Sci & Engn, Dept
Architecture, Osaka,
5770056 Japan.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Marine Geol, Sch Ocean &
Earth Sci, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Natl Cheng Kung Univ, Dept
Earth Sci, Tainan, 70101
Taiwan. Natl Taiwan Univ,
Dept Geosci, Taipei, 10764
Taiwan. Chinese Acad Sci,
Inst Geochem, Guangzhou, P
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China. Max Planck Inst
Microstruct Phys, Halle, D-
06120 Germany.
Tongji Univ, Funct Mat Res
Lab, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Control Dept,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Aeronaut
Astronaut & Mech,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Sch Aerosp
Engn & Appl Mech,
Shanghai, 200092 Peoples R
China. Tohoku Univ, Inst
Fluid Sci, Sendai, Miyagi
9808577 Japan.
Tongji Univ, Coll Sci &
Engn, State Key Lab Pollut
Control & Resources Reuse,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Sch Environm
Sci & Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Appl
Math, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Aerosp
Engn & Appl Mech, Key Lab
Solid Mech MOE, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Appl
Math, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Key Lab Solid
Mech, Sch Aerosp Engn &
Appl Mech, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Univ Sydney, Ctr Adv Mat
Technol, Sch Aerosp Mech &
Mechatron Engn J07,
Sydney, NSW 2006
Australia.
Tongji Univ, Key Lab Solid
Mech, Sch Aerosp Engn &
Appl Mech, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Univ Sydney, Ctr Adv Mat
Technol, Sch Aerosp Mech &
Mechatron Engn J07,
Sydney, NSW 2006
Australia.
Tongji Univ, Sch Aerosp
Engn & Appl Mech,
Shanghai, 200092 Peoples R
China. Univ Sydney, Sch
Aerosp Mech & Mech Engn,
Ctr Adv Mat Technol,
Sydney, NSW 2006
Australia.

Tongji Univ, Dept Mat Sci
& Engn, Microelect Mat
Inst, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Mat Sci
& Engn, Microelect Mat
Inst, Shanghai, 200092
Peoples R China. Shanghai
Qisheng Biol Preparat Co
Ltd, Shanghai, 201106
Peoples R China.
Tongji Univ, Funct Mat Res
Lab, Shanghai, 200092
Peoples R China. City Univ
Hong Kong, Dept Phys & Mat
Sci, Kowloon, Hong Kong
Peoples R China.
Tongji Univ, Funct Mat Res
Lab, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, Coll Mat Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, Dept Bldg
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, Coll Mat Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, Sch Aerosp
Engn & Appl Mech,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Bldg
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Bldg
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Chem,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Dept Chem,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Dept Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Dept Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res Inst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res Inst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Inst Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res Inst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, 20092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Res Inst
Struct Engn & Disaster
Reduct, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Mech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Struct
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res Inst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Bldg
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Bldg
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Geotech Dept,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Civil Engn
Coll, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Mech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Mech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res Inst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res Inst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res INst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res Inst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Geotech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Civil
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res Inst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Elect &
Informat Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Architectural
Design & Res Inst,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Coll
Architecture & Urban
Planning, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept
Architecture, Shanghai,
200092 Peoples R China.Tongji Univ, State Key Lab
Disaster Reduct Civil
Engn, Shanghai, Peoples R
China. Hong Kong Univ Sci
& Technol, Dept Civil
Engn, Kowloon, Hong Kong
Peoples R China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Coll Environm
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Coll Environm
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Geotech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Appl
Math, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Math
Appl, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Second Artillery Engn
Inst, Basic Dept, Xian,
710025 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Artillery Engn Inst 2,
Basic Dept, Xian, 710025
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Control
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Inst Appl
Mech, Key Lab Solid Mech
MOE, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Mech
Engn, Shanghai, Peoples R
China.


Tongji Univ, Lab Aspher
Opt, Dept Phys, Shanghai,
200433 Peoples R China.


Tongji Univ, Key Lab Waves
& Microstruct Mat, Pohl
Inst Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Phys,
Lab Aspher Opt, Shanghai,
200433 Peoples R China.


Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Shanghai,
200092 Peoples R China.Tongji Univ, Shanghai,
200092 Peoples R China.Tongji Univ, Shanghai,
Peoples R China.Tongji Univ, Shanghai,
Peoples R China.Tongji Univ, Shanghai,
Peoples R China.Tongji Univ, Acoust Res
Inst, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Mech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China. Shanghai
Jiao Tong Univ, Sch Mech
Engn, Shanghai, 200030
Peoples R China.

Tongji Univ, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Phys,
Lab Aspher Opt, Shanghai,
200433 Peoples R China.


Tongji Univ, Lab Aspher
Opt, Dept Phys, Shanghai,
200433 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Traff
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Traffic
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ Hosp,
Shanghai, Peoples R China.
Acad Hosp Maastricht,
Maastricht, Netherlands.Tongji Univ, Coll Elect &
Informat Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Coll Elect &
Informat Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Coll Mat Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China. Cent S
Univ Technol, Sch Civil
Engn & Architectural,
Changsha, 410083 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Anhui Normal Univ, Dept
Comp Sci & Technol, Wuhu,
241000 Peoples R China.
Donghua Univ, Sch Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200051 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Phys,
Inst Precis Opt Engn, Dept
Phys, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, Dept Phys,
Inst Precis Opt Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Inst Precis
Opt Engn, Dept Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.Tongji Univ, Inst Precis
Opt Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Phys,
Inst Precis Opt Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Inst Semicond
& Informat Technol, Coll
Elect & Informat Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Inst Elect &
Informat Engn, Shanghai,
200331 Peoples R China.
Tongji Univ, Inst Polymer
Mat, Shanghai, 200092
Peoples R China. Tongji
Univ, Res Inst Polymer
Mat, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Res Inst
Polymer Mat, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Appl
Math, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, State Key Lab
Pollut Control & Resource
Reuse, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, Coll Environm
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.Tongji Univ, Coll Sci &
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, State Key Lab
Pollut Control & Resource
Reuse, Shanghai, 200092
Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Mech
Engn, Shanghai, 20092
Peoples R China.
Tongji Univ, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Mech
Engn, Shanghai, 20092
Peoples R China.


Tongji Univ, Inst Mat
Chem, Lab Concrete Mat
Res, Coll Mat Sci & Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Aeronaut
Astronaut & Mech,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Pohl Inst
Solid State Phys,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Sch Aerosp
Engn & Appl Mech,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Aeronaut
Astronaut & Mech,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Software
Engn, Shanghai, 201804
Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Geotech
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.Tongji Univ, Sch Environm
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Inst Environm
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Beijing Inst Civil Engn &
Architecture, Beijing,
100044 Peoples R China.


Tongji Univ, Shanghai,
200092 Peoples R China.
New Jersey Inst Technol,
Newark, NJ 07102 USA.


Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Natl Engn & Technol Ctr
High Performance Comp,
Tongji Branch, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Natl Engn & Technol Ctr
High Performance Comp,
Tongji Branch, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Shanghai,
200092 Peoples R China.Tongji Univ, Traff
Informat Engn Dept,
Shanghai, 200331 Peoples R
China.


Tongji Univ, Sch Econ &
Management, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Econ &
Management Coll, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Bridge
Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Key Lab Rd &
Traff Engn, Minist Educ,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, ITS Res Ctr,
Shanghai, Peoples R China.


Tongji Univ, Key Lab Rd &
Traff Engn, Minist Educ,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.

Tongji Univ, Dept
Surveying & Geoinformat,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.


Tongji Univ, Architectura
& City Planning Coll,
Shanghai, Peoples R China.


Tongji Univ, Sch
Transportat Engn,
Shanghai, 200090 Peoples R
China.


Tongji Univ, Rd & Traff
Engn Dept, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Minist Educ,
Rd & Traff Engn Open Lab,
Shanghai Transportat Sch,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Sch Elect &
Informat, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Sch
Transportat Engn,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Elect &
Informat Inst, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Marine &
Earth Sci, Shanghai,
200092 Peoples R China.
State Key Lab Marine Geol,
Shanghai, 200092 Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Informat
& Control Engn, Shanghai,
Peoples R China.


Tongji Univ, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Dept Comp
Sci, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, CAD Res Ctr
3, Shanghai, Peoples R
China.
Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Engn, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Coll Environm
Sci & Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Pollut Control & Resource
Reuse, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Pollut Control & Resources
Reuse, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Pollut Control & Resource
Reuse, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Elect &
Informat Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Sch Environm
Sci & Engn, State Key Lab
Pollut Control & Resource
Reuse, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key
Pollut Control & Resource
Reuse, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, State Key Lab
Pollut Control & Resource
Reuse, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Sch Life Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.

Tongji Univ, Sch Life Sci
& Technol, Shanghai,
Peoples R China.

Tongji Univ, Sch Mat Sci &
Technol, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Dept Comp Sci
& Technol, Shanghai,
200092 Peoples R China.


Tongji Univ, Sch Elect &
Informat Engn, Shanghai,
200092 Peoples R China.
Tongji Univ, Funct Mat Res
Lab, Shanghai, 200092
Peoples R China.


Tongji Univ, Funct Mat Res
Lab, Shanghai, 200092
Peoples R China.
Tongji Univ, Funct Mat Res
Lab, Shanghai, 200092
Peoples R China. City Univ
Hong Kong, Dept Phys & Mat
Sci, Kowloon, Hong Kong
Peoples R China.
Tongji Univ, Funct Mat Res
Lab, Shanghai, 200092
Peoples R China. City Univ
Hong Kong, Dept Phys & Mat
Sci, Kowloon, Hong Kong
Peoples R China.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:480
posted:12/1/2010
language:Japanese
pages:415
Description: 3.3 Enviromental Scan Template document sample