4101 DuthaoTTNG-1 by NiceTime

VIEWS: 0 PAGES: 15

									BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Dự thảo 2

               QUY ĐỊNH
         Chuẩn hiệu trƣởng trƣờng tiểu học
      (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2010/TT-BGDĐT
   ngày ….... tháng…... năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


                Chƣơng I
               QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng
   1. Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học b o g m: Chuẩn hiệu
trưởng; đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo Chuẩn;
   2. Quy định này áp dụng đối với hiệu trưởng trường tiểu học thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân (s u đây gọi chung là hiệu trưởng).
Điều 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trƣởng
   1. ể hiệu trưởng t đánh giá và từ đó xây d ng kế hoạch học tập, rèn luyện,
t hoàn thiện nhằm nâng c o năng l c lãnh đạo, quản lý nhà trường;
   2. àm căn c để c qu n quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, b i dư ng và đ xu t,
th c hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng;
   3. àm căn c để các c sở đào tạo, b i dư ng nhà giáo và cán bộ quản lý
giáo dục xây d ng, đổi mới chư ng tr nh đào tạo, b i dư ng nhằm nâng c o
năng l c lãnh đạo, quản lý c hiệu trưởng.
Điều 3. Trong văn bản này, các từ ngữ dƣới đây đƣợc hiểu nhƣ sau:
   1. Chuẩn hiệu trưởng là hệ thống các yêu cầu c bản đối với hiệu trưởng
v phẩm ch t chính trị, đạo đ c ngh nghiệp; năng l c chuyên môn, nghiệp vụ
sư phạm; năng l c lãnh đạo, quản lý nhà trường; năng l c tổ ch c phối hợp với
gi đ nh học sinh và xã hội.
   2. Tiêu chuẩn là quy định v những nội dung c bản, đặc trưng thuộc mỗi
lĩnh v c c chuẩn.
    3. Tiêu chí là yêu cầu và đi u kiện cần đạt ở một nội dung cụ thể c  mỗi
tiêu chuẩn.
    4. Minh ch ng là các bằng ch ng (tài liệu, tư liệu, s vật, hiện tượng,
nhân ch ng) được dẫn r để xác nhận một cách khách qu n m c đạt được c
tiêu chí.
   Chuẩn hiệu trưởng g m 4 tiêu chuẩn với 19 tiêu chí.
                 2
               Chƣơng II
             CHUẨN HIỆU TRƢỞNG

Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
   1. Tiêu chí 1: Phẩm chất chính trị
   a) Yêu Tổ quốc Việt N m xã hội ch nghĩ , v lợi ích dân tộc, v hạnh phúc
nhân dân, trung thành với ảng Cộng sản Việt N m;
   b) Ch p hành ch trư ng, đường lối c   ảng; chính sách, pháp luật c
Nhà nước; đi u lệ, quy chế, quy định c ngành, c đị phư ng và c nhà
trường;
   c) Tích c c th m gi các hoạt động chính trị - xã hội, th c hiện đầy đ
nghĩ vụ công dân;
   d) Tổ ch c th c hiện các biện pháp phòng, chống th m nhũng, quan liêu,
lãng phí; th c hành tiết kiệm.
  2. Tiêu chí 2: Đạo đức nghề nghiệp
  a) Giữ g n phẩm ch t, d nh d , uy tín c nhà giáo; trung th c, tận tâm với
ngh nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường; b) Hoàn thành nhiệm
vụ được gi o và tạo đi u kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên th c hiện và
hoàn thành nhiệm vụ; chịu trách nhiệm v kết quả hoạt động c nhà trường;
  c) hông lợi dụng ch c quy n v mục đích vụ lợi;
  d) ược tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cộng đ ng tín
nhiệm; là t m gư ng trong tập thể sư phạm nhà trường.
  3. Tiêu chí 3: Lối sống, tác phong
  a) Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc văn hoá dân tộc
và môi trường giáo dục;
  b) Sống nhân ái, độ lượng, bao dung;
  c) Có tác phong làm việc kho học, sư phạm.
   4. Tiêu chí 4: Giao tiếp và ứng xử
   a) Thân thiện, thư ng yêu, tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh;
   b) Gần gũi, tôn trọng, đối xử công bằng, bình đẳng và giúp đ cán bộ, giáo
viên, nhân viên;
   c) Hợp tác và tôn trọng ch mẹ học sinh;
   d) Hợp tác với chính quy n đị phư ng và cộng đ ng xã hội trong giáo dục
học sinh.
   5. Tiêu chí 5: Học tập, bồi dưỡng
   a) Học tập, b i dư ng và t rèn luyện nâng c o phẩm ch t chính trị, đạo
đ c; năng l c chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; năng l c lãnh đạo và quản lý
nhà trường;
   b) Tạo đi u kiện và giúp đ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập, b i dư ng
và rèn luyện nâng c o phẩm ch t chính trị, đạo đ c; năng l c chuyên môn,
nghiệp vụ sư phạm.
                  3
Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm
   1. Tiêu chí 6: Trình độ chuyên môn
    ) ạt tr nh độ trên chuẩn đào tạo c nhà giáo theo quy định c      uật
Giáo dục đối với giáo dục tiểu học;
   b) Có năng l c chuyên môn để chỉ đạo hoạt động dạy học và giáo dục ở
tiểu học;
   c) Có khả năng tư v n, giúp đ giáo viên v chuyên môn c giáo dục tiểu
học;
   d) Có kiến th c phổ thông v chính trị, kinh tế, y tế, văn hó , xã hội liên
qu n đến giáo dục tiểu học.
   2. Tiêu chí 7: Nghiệp vụ sư phạm
   a) Có khả năng vận dụng linh hoạt các phư ng pháp dạy học và giáo dục
nhằm phát huy tính tích c c, t giác và sáng tạo c học sinh;
   b) Có khả năng tổ ch c th c hiện hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo
dục ở tiểu học;
   c) Có khả năng tư v n, giúp đ giáo viên v nghiệp vụ sư phạm c giáo
dục tiểu học;
   d) Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
n i công tác phục vụ cho hoạt động quản lý và giáo dục.
   3. Tiêu chí 8: Hiểu biết chương trình và kế hoạch giáo dục ở tiểu học
   a) Hiểu biết chư ng tr nh và kế hoạch giáo dục ở tiểu học;
   b) Có năng l c tổ ch c th c hiện chư ng tr nh và kế hoạch giáo dục tiểu
học phù hợp đối tượng và đi u kiện th c tế c nhà trường, c đị phư ng;
   c) Có khả năng hướng dẫn và giúp đ cán bộ, giáo viên, nhân viên th c
hiện chư ng tr nh và kế hoạch giáo dục ở tiểu học.
Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Năng lực quản lý trƣờng tiểu học
    1. Tiêu chí 9: Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
     ) Hoàn thành chư ng tr nh b i dư ng cán bộ quản lý giáo dục theo quy
định;
   b) Vận dụng được các kiến th c c bản v lý luận và nghiệp vụ quản lý
trong lãnh đạo, quản lý nhà trường.
   2. Tiêu chí 10: Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát
triển nhà trường
   a) D báo được s phát triển c nhà trường phục vụ cho việc xây d ng
quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà trường;
   b) Xây d ng và tổ ch c th c hiện quy hoạch phát triển nhà trường toàn
diện và phù hợp;
   c) Xây d ng và tổ ch c th c hiện đầy đ , hiệu quả kế hoạch năm học.
   3. Tiêu chí 11: Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà
trường
                    4
   a) Thành lập, kiện toàn tổ ch c bộ máy, bổ nhiệm các ch c vụ quản lý theo
quy định; quản lý hoạt động c tổ ch c bộ máy nhà trường nhằm đảm bảo ch t
lượng giáo dục;
   b) Sử dụng, đào tạo b i dư ng, đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật,
th c hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quy
định;
   c) Tổ ch c hoạt động thi đu trong nhà trường; xây d ng đội ngũ cán bộ,
giáo viên, nhân viên nhà trường đ phẩm ch t và năng l c để th c hiện mục tiêu
giáo dục.
   4. Tiêu chí 12: Quản lý học sinh
   a) Tổ ch c huy động trẻ em trong độ tuổi trên đị bàn đi học, có biện pháp
để học sinh không bỏ học;
   b) Tổ ch c và quản lý học sinh theo quy định;
   c) Th c hiện công tác thi đu , khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh theo
quy định;
   d) Th c hiện đầy đ các chế độ chính sách, bảo vệ các quy n và lợi ích
chính đáng c học sinh.
    5. Tiêu chí 13: Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
    a) Quản lý việc th c hiện kế hoạch dạy học, giáo dục c toàn trường và
từng khối lớp;
    b) Tổ ch c và chỉ đạo các hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng đổi mới
phù hợp đối tượng học sinh, đảm bảo ch t lượng giáo dục toàn diện, phát huy
tính tích c c, ch động, sáng tạo c giáo viên và học sinh;
    c) Tổ ch c và chỉ đạo các hoạt động b i dư ng học sinh năng khiếu, giúp
đ học sinh yếu kém; tổ ch c giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật, trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn trong trường tiểu học theo quy định;
    d) Quản lý việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện c học sinh theo
quy định; tổ ch c kiểm tr và xác nhận hoàn thành chư ng tr nh tiểu học cho
học sinh và trẻ em trên đị bàn.
   6. Tiêu chí 14: Quản lý tài chính, tài sản nhà trường
    ) Huy động và sử dụng các ngu n tài chính phục vụ hoạt động dạy học và
giáo dục c nhà trường đúng quy định c pháp luật, hiệu quả;
   b) Quản lý sử dụng tài sản đúng mục đích và theo quy định c pháp luật;
   c) Tổ ch c xây d ng, bảo quản, khai thác và sử dụng c sở vật ch t và
thiết bị dạy học c nhà trường theo yêu cầu đảm bảo ch t lượng giáo dục.
   7. Tiêu chí 15: Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
    ) Xây d ng và tổ ch c th c hiện các quy định v quản lý hành chính
trong nhà trường;
   b) Quản lý và sử dụng các loại h s , sổ sách theo đúng quy định;
                    5
   c) Xây d ng và sử dụng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động quản lý,
hoạt động dạy học và giáo dục c nhà trường;
   d) Th c hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đ theo quy định.
   8. Tiêu chí 16: Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục
   a) Tổ ch c kiểm tra, đánh giá ch t lượng các hoạt động dạy học, giáo dục
và quản lý c nhà trường theo quy định;
   b) Ch p hành thanh tra giáo dục c các c p quản lý;
   c) Ch p hành kiểm định ch t lượng giáo dục theo quy định;
   d) Sử dụng các kết quả kiểm tr , th nh tr , kiểm định ch t lượng giáo dục
đ r các giải pháp phát triển nhà trường.
   9. Tiêu chí 17: Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
    ) Xây d ng quy chế dân ch trong nhà trường theo quy định;
   b) Tổ ch c th c hiện quy chế dân ch c sở, tạo đi u kiện cho các đoàn
thể, tổ ch c xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng c o ch t lượng giáo
dục.
Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình học sinh, cộng
   đồng và xã hội
   1. Tiêu chí 18: Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh
    ) Tổ ch c tuyên truy n trong ch mẹ học sinh và cộng đ ng v truy n
thống, văn hó nhà trường, mục tiêu c giáo dục tiểu học;
   b) Tổ ch c phối hợp với gi đ nh và B n đại diện ch mẹ học sinh th c
hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh.
   2. Tiêu chí 19: Phối hợp giữa nhà trường và địa phương
    ) Th m mưu với c p y, chính quy n đị phư ng để phát triển giáo dục
tiểu học trên đị bàn;
   b) Tổ ch c huy động các ngu n l c c cộng đ ng, các tổ ch c kinh tế,
chính trị - xã hội và các cá nhân trong cộng đ ng góp phần xây d ng nhà trường,
th c hiện mục tiêu giáo dục;
   c) Tổ ch c cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh th m gi các hoạt
động xã hội trong cộng đ ng.

             Chƣơng III
     ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƢỞNG THEO CHUẨN

Điều 8. Yêu cầu đánh giá, xếp loại hiệu trƣởng
    1. Việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phải đảm bảo khách qu n, toàn
diện, kho học, công bằng và dân ch ; phản ánh đúng phẩm ch t, năng l c, hiệu
quả công tác, phải đặt trong phạm vi công tác và đi u kiện cụ thể c nhà
trường, đị phư ng.
                   6
   2. Việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phải căn c vào các kết quả được
minh ch ng phù hợp với các tiêu chí, tiêu chuẩn c chuẩn được quy định tại
chư ng II c văn bản này.
Điều 9. Phƣơng pháp đánh giá, xếp loại hiệu trƣởng
   1. ánh giá hiệu trưởng được th c hiện thông qu việc đánh giá và cho
điểm từng tiêu chí trong mỗi tiêu chuẩn. Việc cho điểm tiêu chí được th c hiện
d trên các chỉ báo và xem xét các minh ch ng liên qu n.
     iểm tiêu chí tính theo th ng điểm 1 , là số nguyên. Tổng điểm tối đ c
19 tiêu chí là 190.
    2. Căn c vào điểm c từng tiêu chí và tổng số điểm, việc đánh giá xếp
loại hiệu trưởng được th c hiện như s u:
    )  ạt chuẩn:
    - oại xu t sắc: Tổng số điểm từ 171 đến 190 và các tiêu chí phải đạt từ 8
điểm trở lên;
    - oại khá: Tổng số điểm từ 133 trở lên và các tiêu chí phải đạt từ 6 điểm
trở lên;
    - oại trung b nh: Tổng số điểm từ 95 trở lên, các tiêu chí c tiêu chuẩn 1
và 3 phải đạt từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí điểm.
   b) Chư đạt chuẩn - loại kém:
   Tổng số điểm dưới 95 hoặc thuộc một trong h i trường hợp s u:
   - Có tiêu chí điểm;
   - Có tiêu chí trong các tiêu chuẩn 1và 3 dưới 5 điểm.
Điều 10. Thành phần và quy trình đánh giá, xếp loại hiệu trƣởng
    1. Thành phần đánh giá, xếp loại hiệu trưởng g m: hiệu trưởng, các phó
hiệu trưởng, đại diện tổ ch c c sở ảng, B n Ch p hành Công đoàn, B n Ch p
hành oàn Th nh niên Cộng sản H Chí Minh trường, Tổng phụ trách ội
Thiếu niên Ti n phong H Chí Minh trường; cán bộ, giáo viên, nhân viên c
hữu c nhà trường; th trưởng c qu n quản lý tr c tiếp hiệu trưởng.
   2. Quy tr nh đánh giá, xếp loại hiệu trưởng:
    ) ại diện c tổ ch c c sở ảng hoặc B n Ch p hành Công đoàn nhà
trường ch tr th c hiện các bước s u:
   - Hiệu trưởng t đánh giá, xếp loại theo mẫu phiếu trong hụ lục 1 và báo
cáo kết quả trước tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;
   - Cán bộ, giáo viên, nhân viên c hữu c nhà trường đóng góp ý kiến và
tham gia đánh giá hiệu trưởng theo mẫu phiếu trong hụ lục 2;
   - Các phó hiệu trưởng, đại diện tổ ch c c sở ảng, B n Ch p hành Công
đoàn và B n Ch p hành oàn TNCS HCM trường, với s ch ng kiến c hiệu
trưởng, tổng hợp các ý kiến đóng góp và kết quả th m gi đánh giá hiệu trưởng
c cán bộ, giáo viên, nhân viên c hữu c nhà trường; phân tích các ý kiến
                    7
đánh giá đó và có nhận xét, góp ý cho hiệu trưởng theo mẫu phiếu trong hụ lục
3.
   b) Th trưởng c qu n quản lý tr c tiếp hiệu trưởng ch tr th c hiện các
bước s u đây:
   - Th m khảo kết quả t đánh giá, xếp loại c hiệu trưởng, kết quả đánh
giá c tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường (được thể hiện trong các
mẫu phiếu c   hụ lục 1, 2, 3) và các ngu n thông tin xác th c khác, chính th c
đánh giá, xếp loại hiệu trưởng theo mẫu phiếu trong hụ lục 4;
    - Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại tới hiệu trưởng, tới tập thể giáo
viên, cán bộ, nhân viên nhà trường và lưu kết quả trong h s cán bộ.

                Chƣơng IV
              TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Thực hiện đánh giá, xếp loại hiệu trƣởng
    1.  ánh giá, xếp loại hiệu trưởng được th c hiện hằng năm vào cuối năm
học.
   2. ối với hiệu trưởng trường tiểu học, ngoài việc đánh giá, xếp loại hiệu
trưởng theo Chuẩn còn phải th c hiện đánh giá, xếp loại theo các quy định hiện
hành.
Điều 12. Trách nhiệm của các bộ và địa phƣơng
   1. Các bộ, c qu n ng ng bộ quản lý các trường tiểu học chỉ đạo, hướng
dẫn tổ ch c th c hiện Thông tư này và thông báo kết quả đánh giá, xếp loại hiệu
trưởng cho Bộ Giáo dục và ào tạo.
   2. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo th m mưu với y b n nhân dân c p
tỉnh xây d ng kế hoạch và tổ ch c, chỉ đạo, hướng dẫn các y b n nhân dân c p
huyện th c hiện Thông tư này; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng
với y b n nhân dân c p tỉnh và Bộ Giáo dục và ào tạo.
   3. Trưởng phòng giáo dục và đào tạo th m mưu với y b n nhân dân c p
huyện triển kh i kế hoạch và chỉ đạo các trường tiểu học th c hiện Thông tư
này; báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng với y b n nhân dân c p
huyện và sở giáo dục và đào tạo./.


                              BỘ TRƢỞNG
                                8
                              PHỤ LỤC 1
         (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2010/TT-BGDĐT
     ngày ....... tháng......năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Phòng Giáo dục và Đào tạo: ......................................................................................................
Trƣờng Tiểu học: ............................................................................................................................


                PHIẾU HIỆU TRƢỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ

Họ và tên hiệu trƣởng: ......................................................... Năm học: .................................
                                                                Điểm
    Tiêu chuẩn                            Tiêu chí
                                                                tiêu chí
           1. hẩm ch t chính trị
   Tiêu chuẩn 1.  2. ạo đ c ngh nghiệp
   hẩm ch t chính
           3. ối sống, tác phong
  trị, đạo đ c ngh
     nghiệp   4. Gi o tiếp và ng xử
           5. Học tập, b i dư ng
  Tiêu chuẩn 2.  6. Trình độ chuyên môn
 Năng l c chuyên 7. Nghiệp vụ sư phạm
 môn, nghiệp vụ sư 8. Hiểu biết chư ng tr nh và kế hoạch giáo dục ở tiểu
    phạm     học
           9. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
           1 . Xây d ng và tổ ch c th c hiện quy hoạch, kế
           hoạch phát triển nhà trường
           11. Quản lý tổ ch c bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân
  Tiêu chuẩn 3.  viên nhà trường
 Năng l c quản lý 12. Quản lý học sinh
  trường tiểu học 13. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
           14. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường
           15. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
           16. Tổ ch c kiểm tr , kiểm định ch t lượng giáo dục
           17. Th c hiện dân ch trong hoạt động c nhà trường
  Tiêu chuẩn 4.  18. Tổ ch c phối hợp với gi đ nh học sinh
 Năng l c tổ ch c 19. hối hợp giữ nhà trường và đị phư ng
 phối hợp với gi
 đ nh học sinh, cộng
  đ ng và xã hội
                  Tổng điểm

                  Xếp loại
                                         9
       Chú ý :
       1. Cách cho điểm:
       - iểm cho tiêu chí theo th ng điểm 1 , là số nguyên;
       - Ghi đầy đ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm.
       2. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại: Xu t sắc; há; Trung b nh; ém.
       Các minh chứng:
       1. Minh ch ng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       2. Minh ch ng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       3. Minh ch ng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       4. Minh ch ng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
                                        10
       Đánh giá chung:
       1. Những điểm mạnh:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       2. Những điểm yếu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................


                                       ...........     ngày . . . . . tháng . . . . năm ... . . .
                                               (Chữ ký của hiệu trưởng)
                               11
                              PHỤ LỤC 2
         (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2010/TT-BGDĐT
     ngày ....... tháng......năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Phòng Giáo dục và Đào tạo: ......................................................................................................
Trƣờng Tiểu học: ............................................................................................................................


        PHIẾU CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THAM GIA
             ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƢỞNG

Họ và tên hiệu trƣởng: ......................................................... Năm học: .................................
                                                                Điểm
    Tiêu chuẩn                            Tiêu chí
                                                               tiêu chí
           1. hẩm ch t chính trị
   Tiêu chuẩn 1.  2. ạo đ c ngh nghiệp
   hẩm ch t chính
           3. ối sống, tác phong
  trị, đạo đ c ngh
     nghiệp   4. Gi o tiếp và ng xử
           5. Học tập, b i dư ng
  Tiêu chuẩn 2.  6. Tr nh độ chuyên môn
 Năng l c chuyên 7. Nghiệp vụ sư phạm
 môn, nghiệp vụ sư 8. Hiểu biết chư ng tr nh và kế hoạch giáo dục ở tiểu
    phạm     học
           9. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
           1 . Xây d ng và tổ ch c th c hiện quy hoạch, kế
           hoạch phát triển nhà trường
           11. Quản lý tổ ch c bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân
  Tiêu chuẩn 3.  viên nhà trường
 Năng l c quản lý 12. Quản lý học sinh
  trường tiểu học 13. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
           14. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường
           15. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
           16. Tổ ch c kiểm tr , kiểm định ch t lượng giáo dục
           17. Th c hiện dân ch trong hoạt động c nhà trường
  Tiêu chuẩn 4.  18. Tổ ch c phối hợp với gi đ nh học sinh
 Năng l c tổ ch c 19. hối hợp giữ nhà trường và đị phư ng
 phối hợp với gi
 đ nh học sinh, cộng
  đ ng và xã hội
                  Tổng điểm
                                        12
       Chú ý:
       Cách cho điểm:
    - iểm cho tiêu chí theo th ng điểm 1 , là số nguyên;
    - Ghi đầy đ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm. Nếu không ghi đ , phiếu sẽ
bị loại.
       Nhận xét chung:
       1. Những điểm mạnh:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       2. Những điểm yếu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................


                                       ...........       ngày . . . . . tháng . . . . năm ... . . .
                                                   Ngƣời đánh giá
                                                  (Có thể không ghi tên)
                               13
                              PHỤ LỤC 3
         (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2010/TT-BGDĐT
     ngày ....... tháng...... năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục và Đào tạo: ......................................................................................................
Trƣờng Tiểu học: ............................................................................................................................

    TỔNG HỢP KẾT QUẢ THAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƢỞNG
        CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
Họ và tên hiệu trƣởng: ......................................................... Năm học: .................................
                                                              Điểm tiêu
    Tiêu chuẩn                           Tiêu chí
                                                              chí (*)
           1. hẩm ch t chính trị
   Tiêu chuẩn 1.  2. ạo đ c ngh nghiệp
   hẩm ch t chính
           3. ối sống, tác phong
  trị, đạo đ c ngh
     nghiệp   4. Gi o tiếp và ng xử
           5. Học tập, b i dư ng
  Tiêu chuẩn 2.  6. Tr nh độ chuyên môn
 Năng l c chuyên 7. Nghiệp vụ sư phạm
 môn, nghiệp vụ sư 8. Hiểu biết chư ng tr nh và kế hoạch giáo dục ở
    phạm     tiểu học
           9. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
           1 . Xây d ng và tổ ch c th c hiện kế hoạch phát
           triển nhà trường
           11. Quản lý tổ ch c bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân
           viên nhà trường
  Tiêu chuẩn 3.  12. Quản lý học sinh
 Năng l c quản lý 13. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
  trường tiểu học 14. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường
           15. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
           16. Tổ ch c kiểm tr , kiểm định ch t lượng giáo
           dục
           17. Th c hiện dân ch trong hoạt động c nhà
           trường
  Tiêu chuẩn 4.  18. Tổ ch c phối hợp với gi đ nh học sinh
 Năng l c tổ ch c 19. hối hợp giữ nhà trường và đị phư ng
 phối hợp với gi
 đ nh học sinh, cộng
  đ ng và xã hội
                  Tổng điểm
                  Xếp loại (**)
                                        14
    Ghi chú: (*) iểm tiêu chí là điểm trung b nh cộng (làm tròn, l y số nguyên) từ
các phiếu c cán bộ, giáo viên, nhân viên;
    (**) Căn c vào tổng điểm để xếp loại và xếp 1 trong 4 loại: Xu t sắc (171 –
19 điểm và các tiêu chí phải đạt từ 8 điểm trở lên); há (133 điểm trở lên và các tiêu
chí phải đạt từ 6 điểm trở lên); Trung b nh (95 điểm trở lên, các tiêu chí c tiêu chuẩn
1 và 3 phải đạt từ 5 điểm trở lên, không có tiêu chí điểm); ém (dưới 95 điểm, hoặc
có tiêu chí điểm, hoặc tiêu chuẩn 1 và 3 có tiêu chí dưới 5 điểm).
       Tổng hợp ý kiến nhận xét của cán bộ, giáo viên, nhân viên:
       1. Những điểm mạnh (ý kiến c                    đ số, ý kiến khác):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       2. Những điểm yếu (ý kiến c                   đ số, ý kiến khác):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       Ý kiến c        các phó hiệu trưởng:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       Ý kiến c        c p y ảng (đại diện tổ ch c ảng c sở):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       Ý kiến c        BCH Công đoàn trường:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       Ý kiến c        BCH oàn:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

                                         ngày . . . . . tháng . . . . năm ... . . .
                                    ...........
                                         Ngƣời tổng hợp
                                  ( ại diện tổ ch c ảng hoặc BCH Công đoàn)
                                                (Ký và ghi rõ họ, tên)
                                    15
                                   PHỤ LỤC 4
          (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2010/TT-BGDĐT
      ngày ....... tháng......năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phòng Giáo dục và Đào tạo: ......................................................................................................

        PHIẾU THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
            ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HIỆU TRƢỞNG

Họ và tên hiệu trƣởng: .................................................................................................................
Trƣờng Tiểu học: ............................................................................................................................


   1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá, xếp loại của hiệu trƣởng và kết quả
tham gia đánh giá, xếp loại của cán bộ, giáo viên, nhân viên

  Hiệu trƣởng tự đánh giá, xếp loại                        Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham
                                           gia đánh giá, xếp loại hiệu trƣởng
 Tổng số điểm                 Xếp loại              Tổng số điểm      Xếp loại


       2. Nhận xét, đánh giá và xếp loại của thủ trƣởng cơ quan quản lý trực
tiếp
        ) Những điểm mạnh:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       b) Những điểm yếu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       c) Chi u hướng phát triển:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

       d) Xếp loại: ................

                                    ...........       ngày . . . . . tháng . . . . năm ... . . .
                                                 THỦ TRƢỞNG
                                                 (Ký tên, đóng dấu)

								
To top