TULADHA PANATACARA by Priyohadinagoro

VIEWS: 3,467 PAGES: 13

More Info
									NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
        BASA JAWI

NGURI – URI BUDHAYA JAWI KANTHI NGEWRAT
 PATULADHAN TANGGAP WACANA BASA JAWI
       Kaimpun Dening :

      KRT. Priyohadinagoro
   NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
           BASA JAWI

  1. TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 1 )
   SAKING DUTA SARAYA PINANGKA SULIH SALIRA
   SAKING CALON KADANG BESAN
   Assalamu’Alaikum WR. Wb…

    Panjenenganipun para pepundhen, para sepuh, para pinisepuh ingkang pantes pinundhi,
panjenenganipun purna karya labet praja, para sentana warga saking Bapa…………sekaliyan
garwa ( Ingkang mengku gati/ tuan rumah ) ingkang pantes kinurmatan para kadang wredha
mudha ingkang bagya mulya.

    Amit pasang paliman tabik, ila-ila dina sinabetna ing ila duni tinebihna tulak sarik
dhumawahing tawang towang, mugi linepata saking siku dhendhaning Gusti Allah ingkang Maha
Kuwasa, kalilanana kula matur kanthi ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya saperlu
nggempil kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, karana ing
kalenggahan punika kula piniji ngembani wuwus dados duta saraya miwah cundhaka sulih
saliranipun Bapa……..sekaliyan.

    Tinarbuka keparenga langkung rumiyin kula ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun
Gusti Allah ingkang Maha Agung, awit saking barokah saha rohmatipun ingkang tansah
kaparingaken dhumateng panjenengan sadaya dalasan kula, saengga maksih pinarengaken kempal
manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambekala. Sinawung raos suka ing ngajeng keparenga
kula ngaturaken wosing gati menggah pisowanan kula sakadang.

    Nun inggih maligi katur wonten ngarsanipun Bapa…………..sekaliyan garwa ( ingkang
mengku gati / tuan rumah ) kula pinangka sulih saliranipun Bapa……sekaliyan ngaturaken salam
taklim mugi katur wonten ngarsa panjenengan sumrambah para kulawarga samudayanipun.
Wondene wigatosipun gati pisowanan kula sakadang saperlu ngaturaken wudharing gantha
babaring sedya.

    Nun inggih nguni Bapa……sekaliyan garwa sami-sami hanggadhahi pirembagan ingkang
ing antawisipun Bapa………..sekaliyan hanggadhahi putra jalu kekasih pun Bagus…….wondene
Bapa…..sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) hanggadhahi Kenya taruni sesilih
Rara……..gumolonging pirembagan nedya hangraketaken balung apisah daging arenggang
bebasan ngembun-embun enjang anjejawah sonten ndodhok latar ndodhok lawang sumedya
nginang jambe suruhe, kanthi atur mekaten karana sampun jumbuh anggenipun pepetangan, saha
sampun manunggal cipta, rasa miwah karsa, agengin manah ingkang tanpa pepindhan
Bapa……….sekaliyan anggenya sampun katampi panglamaripun pramila ing kalenggahan punika
Bapa……..sekaliyan ngaturaken sarana miwah upakarti pinangka jangkeping tatacara salaki rabi.
                 Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
  NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
          BASA JAWI

    Nun inggih perlu kula aturaken mriki ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsanipun
Bapa….sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ). Sanggan saha mejemuk ingkang
sampun wonten wujudipun kanthi pangajabing sedya dadosa sarana sahipun sesanggaman miwah
raketing kekadangan temah mboten saged pisah salaminipun. Kasoking katresnan
Bapa….sekaliyan dhumateng Bapa……sekaliyan garwa ( Ingkang mengku gati / tuan rumah ) ing
mriki badhe ngaturaken malih ageman ingkang awujud……….ing pangajab pinangka
agemanipun badhe / calon penganten putri.

    Mboten kekilapan Bapa…….sekaliyan ngaturaken redana wujuding arta kenginga damel
ngentheng-enthengi anggenipun Bapa…….sekaliyan garwa ( mengku gati ) netepi darmaning
sepuh miwaha siwi mahargya suta. Amung panyuwunipun Bapa…… sekaliyan mugi keparenga
calon penganten kadhaupna saha kapanggihna miturut satatning agami miwah adapt ingkang
sampun lumampah ing tlatah kampong mriki. Hambok bilih Bapa……sekaliyan anggenipun
ngaturaken sarana wonten kekiranganipun labet budi dayaning manungsa kirang sampurna, mila
awit saking punika Bapa…..sekaliyan garwa ( mengku gati ) mugi hangandhapna samodra
pangaksama ingkang agung.

    Pepuntoning atur kula minangka sulih salira saking Bapa…….sekaliyan menawi wonten
gonyak-ganyuking wicara kiranging suba sita ingkang singular ing reh tata karma miwah
kasusilan, mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya.

   Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb…….
                 Kaimpun Dening :

               KRT. Priyohadinagoro
   NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
           BASA JAWI

  2. TULADHA ATUR PASRAH LAMARAN ( 2 )
    Assalamu’Alaikum WR. Wb…

    Kulo nuwun , Bapak / Kangmas / Dhimas……...kekalih. Nyendikani dhawuhipun
Bapak/Kangmas/Dhimas ( nuhoni keparengipun dhimas ) ….., mila kula sowan ing ngarso
panjenengan, kadhawuhan :

    SEPISAN ; Ngaturaken salam taklimipun ( pangabektinipun ) katur ing panjenengan sak
kluwarga, sinartan pepuji mugi panjenengan sagotrah tansah winantu ing kawilujengan tebih tulah
sarik.

    KAPING KALIH ; awit kataman ing pamothaipun putra nama pun…… anggenipun
kayungyun dhateng ingkang putra nama pun….., ingkang salajengipun dados enenring ciptanipun,
mila Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih ambabaraken krenteking manah dhumateng
panjenengan kekalih.
Ingkang punika, kabekta saking awrating tiyang anak-anak, menawi wonten sarjuning penggalih
sarta sinembadan dening pangayubagyaning para waris, punapa dene tinakdir dening Gusti Allah
SWT dados jodhonipun, sarta putra panjenengan taksih lamban, dereng kagungan pacangan,
dipun suwun dadosa jatukramanipun………..ing salami-laminipun.

    Wasana panyuwunipun Bapak / Kangmas / Dhimas……kekalih wau, mugi keparenga
panjenengan tumunten paring waliyan sarta angimbangi anggenipun sumedya badhe bebesanan.

    Cekap semanten atur kula, menawi wonten cicir ceweting atur satemah mboten damel
sarjuning manah, kula nyuwun pangapunten.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb…..
                  Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
   NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
           BASA JAWI

 3. TULADHA ATUR PANAMPI LAMARAN
   ( WANSULAN PANGLAMAR )
   Assalamu’Alaikum WR. Wb…

    Nuwun, saderengipun kulaminangka sesulihipun bapak / kangmas / dhimas…….kekalih,
caos waluyan pamundhutipun Bapak……lumantar panjenengan langkung rumiyin kula
angaturaken sugeng rawuh panjenengan saha mugi keparenga lenggah prayogi sakadar kuwawi
kula angaturaken palenggahan.

    Nuwun, menggah keparengipun Bapak / Kangmas……..sekaliyan angempalaken balung
pisah, mundhut bebesanan kaliyan kula kekalih, andadosaken bingahing manah kula kekalih saha
salajengipun mangayubagya sarta amemuji widadaning sedya wau lestantun ing salami-
laminipun.

    Wondene keparengipun Bapak……sekaliyan mundhut anak kula estri pun…….badhe
kadadosaken jatukramanipun putranipun pun…………kula kekalih anayogyani sarta
anyumanggakaken. Namung andadosna ing kawuningan, anak kula punika lare cubluk sanget
kirang ing seserapanipun.

   Dene kawontenaning anak kula taksih lamban lan dereng gadhah pacangan.

Wasana mugi andadosna ing kawuningan.

   Wassaalaamu’alaikum Wr. Wb…..
                 Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
   NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
           BASA JAWI

  4. TULADHA ATUR PASRAH TEMANTEN KAKUNG ( 1 )
    Assalamu’Alaikum WR. Wb…

    Kasugengan saha sih nugrahaning Gusti ingkang akarya loka mugi tansah kajiwa kasarira
wonten panjenengan sadaya dalasan kula. Panjenenganipun Bapa……( ingkang nampi )
keparenga kula matur minangka sulih saliranipun Bapa saha Ibu……..( besan ) kula kinen
masrahaken putra temanten kakung pun Bagus……….mugi katur panjenenganipun Bapa saha
Ibu…….( ingkang mengku gati ).

    Wondene kalampahanipun makaten, kala wau wanci tabuh……temanten kakung kula
pendhet saking dalem……..( alamat besan ), saking wisma palereman ( menawi sampun
kapondhokan ) kanthi kairing para sepuh, kula wangsa sanak kadang pawong mitra sawetawis,
kula bekta kanthi sowan ing dalem pawiwahan mriki kanthi gangsar, lancer, rahayu wilujeng nir
ing sambekala.

    Pramila ngemban dhawuh…………..wigatosing sedya, keparenga hing mangke temanten
kakung kula pasrahaken tuwin kula sumanggaaken dhumateng panjenengan minangka sulih
saliranipun Bapa……..( Ingkang mengku gati ) cundhuk kaliyan lampahing adicara.

    Ing wasana hambok bilih anggen kula nindakaken ayahan punika kirang ndadosaken
pirenaning penggalih mugi diagung pangaksama panjenengan, nuwun, nuwun matur nuwun.

    Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb…….
                 Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
   NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
           BASA JAWI

  5. TULADHA ATUR PANAMPI TEMANTEN KAKUNG.
    Assalamu’Alaikum WR. Wb…

    Dhumateng panjenenganipun Bapa………( ingkang pasrah ) ingkang hangemban wajib
luhur ing madyaning bebrayan ageng ingkang sinuba ing pakurmatan.

    Nun inggih saderengipun kula nampi wosing gati rawuh panjenengan kanthi hangirid para
kadang panekaring putra temanten kakung, mboten kekilapan kula ugi ngaturaken puji syukur
wonten ngarsa dalem Gusti purbaningrat, awit panjenengan sadaya dalasan kula tansah dipun
keparengaken kempal manunggal saperlu netepi darmaning agesang wonten madyaning bebrayan
ageng, mugi Gusti Ingkang Maha Kawasa tansah paring suka basuki rahayu ingkang sarwi
ginayuh.

    Panjenenganipun Bapa…… ( ingkang pasrah ) menggah lekasing pangandika panjenengan
hamasrahaken putra temanten kakung kula tampi kanthi sae, handadosaken suka bungahing
manah, salajengipun badhe kula aturaken dhumateng panjenenganipun Bapa…….( mengku gati )
karana badhe kapanggihaken miturut tata cara adat widi widana ingkang sampun sinengker, mugi
laksitaning upacara panggihing putra temanten ing mangke tansah manggiha rahayu wilujeng nir
ing sambekala sarta karoban sihing Gusti Ingkang Maha Agung. Pungkasaning atur kula
minangka talanging basa saking panjenenganipun Bapa…..( mengku gati ) tansah tumadhah
lubering pangaksama, karana kiranging suba sita, kalentuning basa sastra anggen kula matur
kalebet anggen kula nampi panjenengan sarombongan.

    Kajawi saking punika panjenengan sarombongan taksih kula suwun hanjenengi
panggihing sri penganten ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan ing ndalu / siang punika.

    Ing wasana Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamu’alaikum Wr.Wb…….
                 Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
  NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
          BASA JAWI

  6. TULADHA WACANA MASRAHAKEN TEMANTEN
   Assalaamu’alaikum Wr. Wb….

   Kula Nuwun,…

    Para sesepuh, para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. Nyuwun pangapunten dene
kulo pari paksa anggempil kamardikan panjenengan sadaya, saperlu kula matur ing ngarsanipun
bapak….sarimbit.
Nuwun, Bapak / Kangmas / Dhimas……kula kadhawuhan dening tiyang sepuh kula
bapak……sekaliyan ( menawi kapernah anem : kula kakersaaken dening sedherek kula anem
pun……..kekalih ) :

    SEPISAN ; ngaturaken salam taklimipun , kanthi pepuji mugi-mugi Bapak / Kangmas /
Dhimas……sakaluwarga tansah pinayungan ing Pangeran satemah ambabar rahayu wilujeng ing
panjenengan lumeber ing sadayanipun.

    KAPING KALIH ; kula kinanthen rowang sawetawis, kadhawuhan nyowanaken calon
putra penganten, nama pun Bagus……..ingkang sampun sarembag badhe kadhaupaken kaliyan
Rara……putri panjenengan.

    Manawi dipun sartani bektan mugi kaaturna ; dene anggen kula nyowanaken putra
penganten kinanthen ; maskawin arupi arta Rp………, pangangge minangkan santunipun
penganten putri….. , pesing ……sesupe….,pirantos pawon….lan sanes-sanesipun.
Ingkang punika mugi keparenga nampi. Dene wonten kekiranganipun Bapak……nyuwun
agenging pangapunten.

    Salajengipun, kalampahanipun dhauping penganten kasumanggaaken ing kepareng
panjenengan sakaluwarga.
Minangka panutuping atur, mbok menawi wonten atur kula saklimah, lampah kula sarowang
satindak, ing kirang trapsila satemah mboten adamel renaming penggalih panjenengan punapa
dene para tamu, kula nyuwun lumunturing pangaksami.
Cekap semanten,

   Wassalaamu’alaikum Wr. Wb….
                 Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
   NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
           BASA JAWI

  7. TULADHA ANAMPI PASRAH TEMANTEN

Assalaamu’alaikum Wr. Wb…….

    Nuwun, para sesepuh, para tamu kakung putri ingkang kula kurmati,
Mugi kalilan kula nyulihi sedherek kula sepuh kangmas…….angaturaken waluyan paring
pangandikanipun Bapak…..lumantar Bapak / Sedherek……
Bapak / Sedherek……( paraga ingkang masrahaken ).

    KAPISAN ; kula hangaturaken sugeng rawuh panjenengan sarowang.
Sakelangkung ing syukur kula, dene rawuh panjenengan saestu netrepi wanci ingkang prayogi.

    ANGKA KALIH ; Salam taklimipun Bapak / Sedherek……(Besan ) lumantar
panjenengan, kula tampi acanthi suka rena, gumbira marwata suta. Mugi pangajab lan pandonga
wau kaijabahan dening ALLAH SWT ambabar kanugrahan, kawilujangane dhumateng kula
sawarga, sumrambah ing para tamu sadaya .
Boten langkung dhawah sami-sami.

  KAPING TIGA; Bapak……lumantar panjenengan maringaken putra jaleripun, calon
penganten, nama Bagus……….sinartan peparing maneka warna, kula sanget-sanget angaturaken
genging panuwun. Sadaya kala wau kula tampi kanthi suka renaning manah.

  Saljengipun Bapak……sampun kepareng paring kapitadosan dhumateng kula babagan
kalampahanipun dhauping penganten, ing mangke kula sendikani. Senadyan namung sagaduk
kuwawi kula.

  Ingkang punika, panjenengan sakanca kula suwun lenggah prayogi ing palenggehan ingkang
sampun kula cawisaken. Dene wonten kiranging boja lan karma kula anggen kula anampi rawuh
panjenengan sakanca, mugi keparenga maringi agunging pangaksama.

  Cekap semanten atur kula.

  Wassalaamu’alaikum. Wr. Wb…………
                 Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
   NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
           BASA JAWI

  8. TULADHA ATUR PAMBAGYA PAHARGYAN TEMANTEN.

   Assalaamu’alaikum. Wr. Wb……..

    Kula Nuwun,
    Para pinisepuh, sesepuh ingkang satuhu kula bekteni, Para rawuh kakung sumawana putri
ingkang satuhu bagya mulya. Mugi rahayu saha sih wilasaning Pangeran ingkang Moho Welas
lan Moho Asih winantu sagunging karaharjan, karahayon, kabegjan, kawilujengan mugi tansah
kajiwa kasarira sagung para tamu.

    Kawula nuwun….! Keparenga kawula sumela atur, anggempil kamardikan panjenengan
sekaliyan, rikala nembe eca wawan pangandikan.
Kula minangka talanging basa cundhakaning atur, minangkani pamundhutipun ingkang
hamengku gati.

    SEPISAN ; Ngaturaken sewu syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa dalem Gusti
ingkang Maha Agung, dene hajatipun Bapak……..sekaliyan anggenipun hamengku gati
ndhaupaken  putranipun   ingkang  sesilih……….sampun  kalampahan   dhaup
kaliyan………….rikala    dinten………..tanggal   kaping……..wanci  jam…….wonten
ing………kanthi wilujeng nir ing sambekala.

    KAPING KALIHIPUN ; Bapak / Ibu……….sakulawangsa kanthi suka bingahing manah
ngaturaken pambagya wilujeng sarta agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung
para tamu ingkang sampun kersa hangrawuhi saperlu hanjenengi miwah paring donga pamuji
dhumateng sri penganten sekaliyan sumrambah dhumateng sanak sadherek.

    Mboten kesupen Bapak / Ibu……..ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami
katur para sanak sadherek, pamong mitra, tangga tepalih saha para kadang muda-mudi sadaya
ingkang sampun kanthi lila legawaning manah paring pambyantu lan panyumbang ingkang
awujud punapa kemawon.

    Sarehning bapak / Ibu……mboten saged ngaturi lelintu punapa-panapa, sagedipun
namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikantuka sih kautaman panjenengan sedaya
saking Gusti Ingkang Maha , sarta tansah pikantuk lelintu sih kanugrahan.

    KAPING TIGANIPUN ; Bapak / Ibu…….sakulawangsa nedha sih panarima panjenengan
sadaya kersaa paring donga pamuji pangastuti mugi-mugi sri panganten sekaliyan sageda
ngleksanani kekudanganipun para pinisepuh sadaya. Sageda sri penganten sekaliyan atut runtut
dumugining kaken-kaken lan ninen-ninen rahayu widada kali sing sambekala.
                 Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
   NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
           BASA JAWI

Tuwin enggal pinaringan momongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT,
dhumateng rama ibunipun, lan para pinisepuhipun, saged mikul dhuwur mendhem jero labuh
labet dhateng negari, lan bangsanipun murakabi dhumateng bebrayan agung.

    KAPING SEKAWANIPUN ; Mbok bilih wonten kiranging trapsila susila anggenipun
ngacarani, bojakrama para sanak sedherek ingkang tinanggenah among tamu, saha kirang mranani
anggenipun mapanaken palenggahan, miwah kirang trapsilaning para kaneman anggenipun
ngladosaken pasugatan, kersaa para tamu anglunturaken sih samodra pangaksami.

    Ing wasana sagunging para tamu kasuwun keparenga anglajengaken lelenggahan kanthi
mirunggan suka mangun suka murakabi sadaya pasugatan lan lelangen ingkang sampun cumawis
ngantos dumugi sak purnaning pawiwahan punika.

    Minangka panutuping atur, mbok bilih anggen kula ngaturaken tanggap wacana
pambagyaharja punika kathah cupet cewet kuciwanipun, saha kirang trapsilaning atur kula kersaa
para tamu angluberaken samodra pangaksami.

Akhirulkalam Bilahittaufiq wal Hidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb…
                  Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
   NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
           BASA JAWI

  9. TULADHA PAMITAN LENGSER SAKING PWIWAHAN.

    Assalaamu’alaikum Wr. Wb…….

    Nuwun, para sesepuh, para tamu kakung putri ingkang luhur ing budi. Nyuwun
pangapunten, kula parikedah angridhu anggen panjenengan wawan pangandikan, sumela matur
ing ngarsanipun Bapak…….kekalih saha para tamu sadaya.

    Syukur Alhamdulillah, dene dhaupipun penganten sampun kalampahan kanthi wilujeng
nir sangsaya, awit saking Rahmating Pangeran saha puji pangastutinipun para tamu kakung putri.

    Kula kautus nyowanaken penganten sarta anekseni dhaupipun. Rehning sadaya sampun
paripurna boten kirang satunggal punapa, mugi kalilanana kula sarowang medal pasilan, daya-
daya matur ing ngarsanipun Bapak…….sekaliyan, bab purnaning sadaya ingkang dados
sesanggeman kula.

    Mbok bilih wonten atur lan patrap kula sakanca ingkang boten mrananing ing penggalih
panjenengan sadaya, kula nyuwun agunging pangaksami. Sapengker kula sakanca mugi rahayu
widad ingkang sami pinanggih.
Kula nyuwun palilah lan nyuwun pamit.

Nuwun…………

    Wassalaamu’alaikum..Wr. Wb….
                  Kaimpun Dening :

                KRT. Priyohadinagoro
  NGEWRAT PEPAK PATULADHAN TANGGAP WACANA
          BASA JAWI

  10. TULADHA WANGSULAN PAMUNDHUT PAMITIPUN TAMU.
   Assalaamu’alaikum Wr. Wb………..

    Nuwun,…..kula sesulihipun Bapak….., keparenga caos waluyan pamundhut palilah
pamitipun sedherek………sakanca.

   Bapak / Sedherek……..sapinten bombonging manah kula awit panjenengan sadaya
sampun kepareng angestreni dhaupipun anak kula penganten, boten saged kula aturaken.
Sadaya kala wau kula naming saged matur mawantyu-wantu matur gunging panuwun.

    Dene panjenengan kepareng mundhut pamir, kula boten kadugi amambengi. Namung,
mbok manawi kathah kalepatan kula anampi rawuh panjenengan, kula nyuwun pangapunten.
Jengkar panjenengan sakin pwiwahan kula andherekaken sugeng kondur, rahayu widada sepen
ambekalaning margi.

Matur Nuwun, Nuwun…….

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb……..
                Kaimpun Dening :

               KRT. Priyohadinagoro

								
To top