5 25 2009 - Get as PDF

Document Sample
5 25 2009 - Get as PDF Powered By Docstoc
					List sa sigurnosnim podacima prema propisu (EG) br. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 3265 EUHR/CR MSDS broj 85345 Datum revizije 14.stu.2008 Kontrolni broj 1.01 Datum izdavanja 14.stu.2008 _______________________________________________________________________________________________

1. Identifikacija tvari/preparata i proizvo a a/tvrtke
Ime proizvoda

Vinamul 3265
Proizvo a , uvoznik, dobavlja Celanese Emulsions De Asselen Kuil 20 NL-6161 RD Geleen Netherlands Informacije o proizvodu PS-Emulsions@celanese.de Telefonski broj hitne pomo i +49 (0)69-305 6418 Kona na upotreba: Samo u industrijske svrhe

2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Upozorenja o opasnosti Na proizvode nije potrebno nanijeti oznaku za opasnost u skladu s direktivama EZ-a

esti doticaj mo e izazvati iritaciju ko e i o iju, pogotovo ukoliko se proizvod osu i Po tivati uobi ajene mjere predostro nosti pri rukovanju s kemikalijama

3. SASTAV/PODACI O SASTAVNIM TVARIMA
Kemijska svojstva Emulzija polmera topiva u vodi, Osnova:, etilen, vinil-acetat.

4. MJERE PRVE POMO I
Op e informacije Inhalacija Ko a Istom skinuti kontaminiranu i navla enu odje u i sigurno je odlo iti. Premjestiti se na svje zrak. Ukoliko simptomi potraju, zovite lije nika. Isprati sapunom i vodom. Ukoliko simptomi potraju, zovite lije nika.

1 of 6

List sa sigurnosnim podacima prema propisu (EG) br. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 3265 EUHR/CR MSDS broj 85345 Datum revizije 14.stu.2008 Kontrolni broj 1.01 Datum izdavanja 14.stu.2008 _______________________________________________________________________________________________ O i Odmah ispirati s mnogo vode, i ispod kapaka, barem 15 minuta. Odmah pozovite lije nika. Ukoliko se proguta, odmah potra iti lije ni ki savjet i pokazati ovaj spremnik ili etiketu. Ukoliko pri svijesti, popiti mnogo vode. Ne izazivati povra anje bez lije ni kog savjeta.

Gutanje

Bilje ke za lije nika Glavni simptomi Lije enje Nisu poznati. Lije iti simptomski.

5. PROTUPO ARNE MJERE
Prikladna sredstva za ga enje pjena. suhi prah. ugljik-dioksid (CO2). vodeni sprej. Sredstva za ga enje koja se ne smiju koristiti iz sigurnosnih razloga Ne upotrebljavati puni mlaz vode jer se mo e raspr iti te tako pro iriti po ar. Posebne opasnosti pri izlaganju koje mogu prouzro iti sama tvar ili preparat, proizvodi njihovih izgaranja ili nastali plinovi U uvjetima nepotpunog izgaranja, opasni plinovi, koji nastaju, mogu se sastojati od Ugljik monoksid ugljik-dioksid (CO2) Izgaranje plinova organskih materijala smatra se u pravilu kao udisanje otrova Posebna za titna oprema za vatrogasce Nosite samostalni aparat za disanje predvi en za ga enje po ara ukoliko je to potrebno. Mjere opreza za tite okoli a Ogradite i sakupite vodu koja se koristi za ga enje po ara. Ostale informacije Radi se o proizvodu temeljenom na vodi, zbog ega nema posebne opasnosti od po ara ili eksplozije.

6. MJERE U SLU AJU NEHOTI NOG OSLOBA ANJA
Mjere opreza osobne za tite Zahva ene povr ine e biti vrlo skliske Izbjegavati da do e u dodir s ko om i o ima Mjere opreza za tite okoli a Ne smije se dozvoliti da tvar zarazi sustav podzemnih voda Ne dozvoliti otjecanje u povr inske vode ili u kanalizaciju Metode i enja Pokupiti inertnom tvari koja ima sposobnost upijanja (npr. pijeskom, zemljom kremenja om, vezivom za kisele tvari, univerzalnim vezivom, piljevinom) uvati u prikladnim, zatvorenim spremnicima za odlaganje Kontaminirana oprema ( etke, krpe) se mora odmah o istiti s vodom Odlagati u skladu s lokalnim uredbama 2 of 6

List sa sigurnosnim podacima prema propisu (EG) br. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 3265 EUHR/CR MSDS broj 85345 Datum revizije 14.stu.2008 Kontrolni broj 1.01 Datum izdavanja 14.stu.2008 _______________________________________________________________________________________________

7. RUKOVANJE I SKLADI TENJE
Rukovanje Savjeti za sigurno rukovanje Proizvod mo e sadr avati opasne hlapljive sastojke, koji se mogu akumulirati u neventiliranom glavnom prostoru sabirnih bubnjeva ili spremnika. Otvoriti spremnike u prozra enom prostoru. Ne smije se udisati para. Protection - fire and explosion: Nisu potrebne posebne mjere protupo arne za tite. Skladi tenje Skladi tenje tvari Za titite od mraza. Radi odr avanja kakvo e proizvoda, dr ite proizvod podalje od izvora topline ili izravne sun eve svjetlosti. Dr ati na temperaturi izme u a i 35 °C (40 i 95 F). Tehni ke mjere/Uvjeti skladi tenja uvati vrsto zatvoreno na suhom i hladnom mjestu. Nisu potrebne posebne tehni ke mjere za tite. Nekompaktibilni proizvodi Nema posebnih zabrana skladi tenja s ostalim proizvodima. Razred skladi tenja SR Njema ke 12: Negorive teku ine.

8. KONTROLE IZLAGANJA/OSOBNA ZA TITA

Nacionalne grani ne vrijednosti profesionalne izlo enosti

Kontrole izlaganja Tehni ke mjere Osigurati odgovaraju u ventilaciju Gdje je to mogu e, to treba posti i uporabom lokalne ispu ne ventilacije i dobroga op eg usisavanja

Oprema za osobnu za titu Op i savjeti Higijenske mjere Izbjegavati dodir s ko om i o ima Oprati ruke prije odmora i na kraju radnog dana Tijekom upotrebe ne smije se jesti, piti ili pu iti Odmah skinuti kontaminiranu odje u Operite kontaminiranu odje u prije ponovne rabe 3 of 6

List sa sigurnosnim podacima prema propisu (EG) br. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 3265 EUHR/CR MSDS broj 85345 Datum revizije 14.stu.2008 Kontrolni broj 1.01 Datum izdavanja 14.stu.2008 _______________________________________________________________________________________________ Za tita o iju Za tita ruku Prikladni materijal Vrsta sigurnosne nao ale Rukavice otporne na kemikalije gumene rukavice Ovakve vrste za titnih rukavica nude mnogi proizvo a i. Molim pogledajte detaljne izjave proizvo a a, naro ito o minimalnoj gusto i i minimalnom vremenu probijanja. Tako er obratite pozornost posebne radne uvjete u kojima se koriste rukavice.

9. FIZI KA I KEMIJSKA SVOJSTVA
Izgled Oblik Boja Miris teku ina bijel sladak

pH Metoda Viskoznost Metoda Parni tlak Topivost vode

4.0 - 5.0 ISO 976 3000 - 4000 mPa*s @ 25°C Brookfield Visc. RVT Sp. 4 / 20 r.p.m. 24 hPa @ 20°C mije anja

10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Stabilnost Uvjeti koje treba izbjegavati Tvari koje treba izbjegavati Termi ka razgradnja Opasne reakcije Stabilno ukoliko se pridr ava preporu enih uvjeta skladi tenja Ne smije se zamrzavati materijali koji reagiraju u dodiru s vodom Nema opasnosti od raspadanja ukoliko se skladi ti i nanosi prema naputcima Nema posebnih opasnosti

11. TOKSIKOLO KI PODACI
Toksilo ki podaci nisu dostupni. Po tivati standardme higijenske mjere pri rukovanju kemikalijama.

12. EKOLO KI PODACI
4 of 6

List sa sigurnosnim podacima prema propisu (EG) br. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 3265 EUHR/CR MSDS broj 85345 Datum revizije 14.stu.2008 Kontrolni broj 1.01 Datum izdavanja 14.stu.2008 _______________________________________________________________________________________________

Nisu dostupni ekotoksikolo ki podaci. Na temelju iskustva, nisu utvr eni tetni u inci materijala na okoli .

13. UPUTE ZA ODLAGANJE OTPADA
Informacije o proizvodu Odlaganje se tra i u skladu sa svim dr avnim i lokalnim pravilima vezanim uz zbrinjavanje otpada. Odabir odgovaraju e metode odlaganja ovisi o sastavu proizvoda u trenutku odlaganja kao i o lokalnim statutima i mogu nostima odlaganja. Razrije enu je otopinu mogu e unijeti u pogon za biolo ko pro i avanje uz prethodno odobrenje nadle nih tijela Kontaminiranu je ambala u potrebno isprazniti to je vi e mogu e te ponovno iskoristiti nakon odgovaraju eg i enja Potrebno je po tivati propise koji se odnose na ponovnu uporabu ili odlaganje ambala e Dodjela koda otpadu u skladu s Europskim popisom otpada (European Waste Catalogue - EWC) mora se izvr iti u dogovoru s regionalnim poduze em za odlaganje otpada.

Neo i

ena prazna ambala a

Europski katalog otpada

14. PODACI O PRIJEVOZU
ADR/RID ADNR nije regulirano nije regulirano

ICAO/IATA IMDG

Bez ograni enja nije regulirano

15. PROPISI
Ozna avanje u skladu s propisima EZ-a

Na proizvode nije potrebno nanijeti oznaku za opasnost u skladu s direktivama EZ-a/odnosnim nacionalnim zakonima

Klasa opasnosti od vode (WGK - Water Hazard Class): WGK klasa 1 WGK registarski broj 662 WGK izvor Klasifikacija u skladu s vwVwS, Dodatak 1 ili 2

5 of 6

List sa sigurnosnim podacima prema propisu (EG) br. 1907/2006
_______________________________________________________________________________________________ Ime proizvoda Vinamul 3265 EUHR/CR MSDS broj 85345 Datum revizije 14.stu.2008 Kontrolni broj 1.01 Datum izdavanja 14.stu.2008 _______________________________________________________________________________________________

16. OSTALI PODACI

Za dodatne informacije vidi Za dodatne informacije vidi List s tehni kim podacima (www.celanese-emulsions.com). Ostale informacije: Mogu e je prona i ostatke monomera u proizvodu: Vinyl acetate Promjene u odnosu na prethodnu verziju ozna ene su s *** Izvori klju nih podataka upotrijebljenih za ispunjavanje liste podataka Podaci koji se nalaze na ovom listu o sigurnosnim mjerama temelje se na podacima koje posjeduje Celanese i javni izvori koji se smatraju va e im ili prihvatljivim.. Nepostojanje podataka koje zahtijeva ANSI ili propis 1907/2006 pokazuje da nisu dostupni podaci koji udovoljavaju ovim zahtjevima.. Ostali podaci Ovi se podaci temelje na na im aktualnim spoznajama. Opisuju na e proizvode glede sigurnosnih uvjeta te se ne e smatrati jamstvom ili o itovanjem uvjeta i/ili kvalitete

6 of 6


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:5/26/2009
language:Japanese
pages:6