Tertig 9, November 2010 by aecahamm

VIEWS: 178 PAGES: 4

More Info
									                                                                                                  2
               Թերթիկ                                         ՀԱՄՄ-ի Կազմակերպած Ծովիկ Մկրեան
          Հայ Աւետարանական Մշակութային Միութիւն        Թիւ 9, Դ. Տարի Թիւ 2             Մարգարեանի Դաշնամուրի Մենանուագ
          Հիմնուած Սեպտեմբեր 2006               Նոյեմբեր 2010

     Վեր. Յակոբ Սարգիսեանի Ողջերթի Հանդիսութիւն
                                                  Յուլիս 29 2010-ի երեկոյեան ժամը 8.00-ին Հայ Աւետարանական Մշակութային Միութիւնը
                                                կազմակերպած էր դաշնամուրի մենանուագ մը կատարողութեամբ Ծովիկ Մկրեան Մարգարեանի:

     Սեպտեմբեր 12, 2010-ին Վեր. Յակոբ Սարգիսեանի համար ողջերթի հանդիսութիւն        Յայտագրին վրայ էին ժամանակակից դասական
                                                կտորներ որոնցմէ հինգը առաջին անգամ ըլլալով
մը տեղի ունեցաւ Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիին դահլիճին մէջ ժամը 11:30-ին որուն ներկայ էին       էր որ Լիբանանի մէջ կը մատուցուէին: Ասոնցմէ
եկեղեցիին ընտանիքները, Մերձաւոր Արեւելքի Հայ                          չորսը հայ երգահաններու գործերէն էին (Արթուր
Աւետ. Եկեղեցիներու ատենապետ Վեր. Մկրտիչ                            Աւանեսովի «Ein Liebesblick» եւ «Kinderstuck»,
Գարակէօզեան եւ իր տիկինը: Նաեւ հրաւիրուած                           Տիգրան Մանսուրեանի «Lullaby for the knight», Վաչէ
էր օրուայ պատգամաբեր Վեր. Լայլ Արմսթրոնկ                            Շարաֆյանի «Voices of the Invisible Blue Butterflies»):
(Անգլիախօս   Մկրտչական    Եկեղեցիի   հովիւ):                     Ծովիկ ցուցաբերեց լուրջ մօտեցում եւ հոգատար ու
Հանդիսութիւնը սկսաւ Պատ. Հրայր Չոլագեանի                            մանրակրկիտ մեկնաբանութիւն իր ընտրած բոլոր
բացման խօսքով որմէ ետք Օրդ. Ռոզի Սաիլեան                            ժամանակակից կտորներուն մէջ: Իւրաքանչիւր
ներկայացուց Վեր. Սարգիսեանի նուիրուած «DVD»-ն                         կատարումէ առաջ, ան կը բացատրէր երգահանին
որպէս յուշանուէր Ջանիցի, Պատանեացի եւ ՀԱՄՄ-ի                          եւ կտորին մասին: Ան կ’ապրէր իւրաքանչիւր
անդամներու կողմէ:   «DVD»-ն որ ցուցադրուեցաւ                        կտորը զոր կը նուագէր: Դաշնամուրը իրեն համար
ներկաներուն կ’ընդգրկէր զանազան պատկերներ                            կարծես քնար մը ըլլար՝ այնքան քնքուշ էին
առնուած Վեր. Սարգիսեանի հետ տարբեր առիթներով:                         ստեղներուն վրայ իր մատներուն «հարուած»-ները:
Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիին կողմէ Վեր. Սարգիսեանի                                                     Դաշնակահարուհի Ծովիկ Մկրեան Մարգարեան,
                                                Իսկապէս, ան իր այս նուագահանդէսին որպէս         կը բացատրէ երգահանին եւ կտորին մասին:
եւ  իր  տիկնոջը  Տիկ.  Սիլվային   տրուեցաւ                      թէմա ընտրած էր՝ «քնքուշութիւն» կամ «tenderness»:
յուշանուէր մը իրենց 3 տարիներու նուիրեալ                            Իր այս մեկնաբանութիւններուն մէջ այն տպաւորութիւնը կը ստեղծուէր թէ ամէն մէկ ձայնանիշի
ծառայութեան համար Յուլիս 2007-էն    Յուլիս 2010:                      տեղը անխուսափելի ըլլար՝ սկիզբէն սահմանուած աւելի քան երգահանին յօրինումի գործողութեան
Յուշանուէրին  վրայ  կար   հետեւեալ   համարը՝                                                   արդիւնքը: Յատուկ տպաւորութիւն ձգեց
«Տէրը շարունակ ձեզ պիտի առաջնորդէ» Եսայի 58.11:                                                     մանաւանդ Վաչէ Շարաֆյանի «Voices of
Օրդ. Շուշան Արթինեան Ջանիցի եւ ՀԱՄՄի կողմէ                                                        the Invisible Blue Butterflies» (Անտեսանելի
յանձնեց յուշանուէր բարձ մը զարդարուած ՀԱՄՄԻ եւ    Պատ. Հրայր Չոլագեան կը յանձնէ Հայ                                 կապոյտ    թիթեռնիկներու    ձայները):*
Ջանիցի տարբեր նկարներով Վեր. Յ. Սարգիսեանի հետ:    Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ յուշանուէրը Վեր.                                Յայտագիրին վրայ էին նաեւ Տիգրան
Հանդիսութեան ընթացքին, Վեր. Լայլ Արմսթրոնկ իր        Յակոբ Սարգիսեանի:                                      Մանսուրեան, Արթուր Աւանեսով, Պրունօ
կարգին հրաժեշտի խօսքը յայտնեց Վեր. Սարգիսեանին եւ իր ընտանիքին: Անոր յաջորդեց Վեր.                                    Լուչուարն, Ալպան Պէրկ եւ Շուման:
Մկրտիչ Գարակէօզեանի ողջերթի խօսքը, որուն մէջ ան յաջողութիւն մաղթեց Վեր. Սարգիսեանին:                                   Մենանուագին յաջորդեց ընդունելութիւն
Վերջին խօսքը առնողը եղաւ Վեր. Յակոբ որ շնորհակալութիւն յայտնեց այս հանդիսութեան համար:                                  որուն մասնակցեցան Ծովիկ եւ իր
   Հանդիսութեան աւարտին, ողջերթի կարկանդակը հատուեցաւ եւ հրամցուեցաւ ներկաներուն                                    ընտանիքը, ՀԱՄՄի անդամները, եկեղե-
եւ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի աղօթքով վերջ գտաւ օրուան հանդիսութիւնը: Մեր սիրելի Վեր.                                   ցիին Հոգաբարձութեան եւ Խնամակալ
Յ. Սարգիսեանին եւ իր ընտանիքին կը մաղթենք յաջողութիւն, առողջութիւն եւ փափաքներու                                     մարմիններէն անդամներ, ինչպէս նաեւ
իրականացում. Աստուած ձեր հետ ըլլայ:                                                           կարգ մը ներկաներ: Այս ընդունելութեան
                                      Ռոզի Սաիլեան
                                                 Ձախէն աջ՝ Արա Գոճատելեան, Ռոզի Սաիլեան, Շուշան ընթացքին հատուեցաւ յատուկ այս առիթին
                                                 Արթինեան, Ծովիկ Մարգարեան, Լուտեր Արթինեան, համար        պատրաստուած      կարկանդակը
                                                   Յովսէփ Պոյաճեան եւ Արա Կէօքկէօզեան:        Ծովիկին եւ կազմակերպիչներուն կողմէ:


                                                *Կրնաք համացանցի հետեւեալ հասցէին վրայ գտնել Ծովիկի այս կտորի մեկնաբանութիւնը՝
                                                http://www.youtube.com/watch?v=T64oCAGE6d8
                                                                                  Լուտեր Արթինեան


                                                                       ~~~~~
                                                Համացանցի հետեւեալ նոր հասցէին վրայ կարելի է գտնել ՀԱՄՄ-ի գործունէութիւններուն
                                                վերաբերեալ տեսաերիզներ: http://www.youtube.com/user/FAECourier
3                                                                                                     4
                                                 4. Թ. Ի՞նչ է տարբերութիւնը քեզի համար հայկական եւ ոչ հայկական դասական երաժշտութեան
        Ծովիկ Մկրեան Մարգարեանի Հետ Հարցազրոյց                      միջեւ, զանոնք գնահատելու եւ զանոնք մեկնաբանելու կերպին մէջ:

                                                 Ծ. Ես կը հասկնամ որ արդի հայ երգահաններու երաժշտութիւնը անբաժանելի մասնիկն է եւ կը
    Ծովիկ Մկրեան Մարգարեան ամերիկահայ դաշնակահարուհի                     պատկանի արդի դասական երաժշտութեան: Արուեստը եւ մարդկութիւնը մէկ են, իրարմէ կը
                                                 ներշնչուինք եւ կը սորվինք եւ կը ստեղծենք: Ինծի համար ո՛չ մէկ տարբերութիւն կայ երկուքին
  մըն է որ ներկայիս կ’ապրի Լոս Անճելոս, Գալիֆորնիա: Ան Լիբանանի
  պետական երաժշտանոցը աւարտելէ ետք ստացած է «BFA» եւ «MFA»                   միջեւ, ըլլա՛յ զանոնք գնահատած, ունկնդրած, թէ զանոնք մեկնաբանած ձեւիս մէջ: Արդի հայ
  վկայականները «Ժամանակակից դասական դաշնակի կատարումի»                     երաժշտութիւնը այլեւս միայն Կոմիտաս չէ, կամ միայն Խաչատուրեան չէ. անհամար եւրոպական
  մասնագիտութեան մէջ, Միացեալ Նահանգներու «California In-                   տարբեր ազդեցութիւններ կրած, յառաջադէմ եւ մշտանորոգ իրականութիւն մըն է ան այսօր,
  stitute of the Arts» հաստատութենէն: ՀԱՄՄի կազմակերպած իր                   որուն ներկայացուցիչներն են Տիգրան Մանսուրեան, Վաչէ Շարաֆյան, Արթուր Աւանեսով եւ շատ
  դաշնամուրի մենանուագէն երկու օր ետք իր հետ ունեցանք հետեւեալ                 ուրիշներ:
  հարցազրոյցը:՝
                                                 5. Թ. Որո՞նք են քեզի համար քու ծրագիրներուդ մէջի սրտիդ ամենէն մօտիկ երգահանները եւ
  1. Թերթիկ Ի՞նչու ընտրեցիր մասնագիտանալ երաժշտութեան մէջ եւ                  կտորները եւ ի՞նչու:
  մասնաւորաբար որպէս դաշնակահարուհի:
                                                 Ծ. Շատ փոփոխական հարց է թէ որ երգահանները կամ կտորները կը նախընտրեմ: Ինչ որ դիմացս
  Ծովիկ Լիբանանի երաժշտանոցը աւարտելէս մօտաւորապէս                       ելլէ, զայն կ’արժեւորեմ նախկին գիտցածներուս լոյսին տակ, եւ անհամբեր հետաքրքրութեամբ
  մէկ ու կէս տասնամեակ ետք եւ տարբեր ասպարէզներով                       տեսնելու համար թէ ինչ նորութիւններ պիտի գտնեմ հոն: Եթէ գործ մը գնահատելու գիտութիւնը
  զբաղելէ եւ ուսումնական ծրագիրներ սկսելէ ետք, որոնցմէ էին                   չունիմ, ժամանակ կու տամ ինքզինքիս յաւելեալ պրպտումներ կատարելու այդ ծիրէն ներս, որպէսզի
  հաշուապահութիւն, անգլիական գրականութիւն եւ ուսուցչական                    տուեալ երաժշտութեան կտորը ճիշդ ձեւով հասկնամ եւ անցնիմ զայն մեկնաբանելու աշխատանքին:
  ասպարէզ, խիստ ձեւով ինծի նեղութիւն սկսաւ պատճառել այն իրողութիւնը որ Լոս Անճելոսի      Կատարումներուս ծրագիրները շատ քիչ անգամ նոյն գործը կրկին կը ներկայացնեն, ինչ որ նոյնպէս
  մէջ երաժշտական կեդրոնները եւ համալսարանները կը բազմանային եւ կը յառաջդիմէին, իսկ       ցոյց կու տայ այն սկզբունքը որ սիրել-չսիրելէ առաջ հասկնալը ու ճիշդ մեկնաբանելը կու գան: Բոլոր
  իմ երաժշտական գիտութիւնս կը մնար Լիբանանի Պետական Երաժշտանոցի քաղաքացիական          հեղինակներն ալ շատ բարձր կը գնահատեմ. դիւրին չէ այդ գործով զբաղիլ եւ փորձեր կատարել...
  պատերազմի ժամանակներու սահմանափակ գիտութիւնն ու փորձառութիւնը: Ուրեմն երբ          Bach, Beethoven, Brahms, Mozart, Chopin, Schubert, Schumann, Liszt, Debussy, Carter, Ligeti, Takemitsu,
  այս ներքին անհանգստութիւնս յստակացաւ, որոշեցի վերադառնալ երաժշտական դպրոց եւ         Schnittke, Shostakovich, Schoenberg, Berg, Webern, Mansurian, Avanesov…
  շարունակել մասնագիտացումս:
                                                 6. Թ. Ի՞նչ ձեւերով կը յուսաս քու երաժշտութեան մեկնաբանութիւններովդ եւ դաշնամուրի
  2. Թ. Ի՞նչ է կարծիքդ արդի դասական երաժշտութեան մասին եւ մանաւանդ արդի հայ դասական      կատարումներովդ նպաստել հայ երաժշտութեան եւ հայ ժողովուրդին: Ի՞նչ է հոս ըստ քեզի
  երաժշտութեան մասին:                                     ունկնդիրին դերը:

  Ծ. Արդի դասական երաժշտութիւնը ճիշդ նման մեր երկրագունդին, անընդհատ նորոգուող ու       Ծ. Բեմական ներկայացումներէս զատ, որոնց ընթացքին կը փորձեմ կրցածիս չափ ժամանակակից
  ինքզինք նորոգող ողջ եւ թրթռացող բազկերակ մըն է: Արդի հայ երաժշտութիւնն ալ անբաժան      հայ երաժիշտներու գործերէն հաւաքել եւ ներկայացնել, կը տանիմ նաեւ պրպտուքի աշխատանք,
  մէկ մասնիկն է արդի դասական երաժշտութեան, եւ ես հայ երաժշտութիւն ըսելով կը հասկնամ      հին տպագրութիւններու սրբագրութիւն, եւ ծանօթութիւն/քննադատութիւն նիւթերով
  այն երաժշտութիւնը որ կը յօրինուի հայ երգահաններու կողմէ, եւ ոչ թէ միայն ազգային       յօդուածագրութիւն: Ուրեմն կը կարծեմ թէ այս բոլորին ընթացքին տեղեր կուգան որ հայկականէն
  երաժշտութիւնը կամ ազգագրական թեմաներ պարունակող երաժշտութիւնը: Ներկայիս մեծ է        կ’անցնիմ, եւ աւելի գիտակից ձեւով կրնամ մօտենալ մանաւանդ արդի հայ երաժշտութեան,
  թիւը այն երգահաններուն որոնք թէ Հայաստանէն ներս եւ թէ դուրսը, դասական երաժշտութեամբ     շնորհիւ արդի դասական երաժշտութեան պրպտումներուս եւ մեկնաբանական աշխատանքներուս:
  կը զբաղին, եւ իրենց աշխատասիրութիւնը կամ յօրինումը ժամանակակից ազդեցութիւններու եւ      Վերջերս սկսայ օժանդակել մեծ երաժիշտ Պետրոս Ալահայտոյեանին, իր արդի երաժշտութեան
  տարբեր մշակոյթներու արդիւնք է: Օրինակ առնենք Artur Avanesov-ի “leise” յօրինումը clarinet-ի  յօդուածագրութեան աշխատանքներու ծիրէն ներս: Այս քայլերով կը յուսամ որ գիտութիւնս եւ
  եւ դաշնակի համար. հոն կան ծանօթ դարձուածքներ ինչպէս նաեւ Ճաբօնցի երգահան Toru        աշխատանքս պիտի ծաւալին բեմերու ունկդիրներէն ներառելու համար նաեւ թերթ ընթերցողները:
  Takemitsu-ի կշռոյթներ:
                                                 7. Թ. Ի՞նչ կը նշանակէ քեզի արուեստը ընդհանրապէս եւ երաժշտութիւնը մասնաւորապէս:
  3. Թ. Ի՞նչ բան է, որ արդի երաժշտութեան մեկնաբանութիւնը քեզ համար գրաւիչ կը դարձնէ:
                                                 Ծ. Արուեստն ու երաժշտութիւնը մարդկային կեանքին կողքին, ինծի համար կեանքի ամենամեծ
  Ծ. Մանուկ տարիքիս ես լսեցի Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի առաջին հրացանները,        արժէքները կը ներկայացնեն, թէ՛ որպէս իրաւունք եւ թէ՛ որպէս առանձնաշնորհում: Ամենօրեայ
  եւ շարունակեցի ենթարկուիլ անոնց ու տպաւորուիլ անոնցմով մինչեւ երիտասարդութիւն:        մտահոգութիւն է ինծի համար առիթ չփախցնել եւ ճիգ չխնայել նոր երաժշտութեան տարածման եւ
  Այս հոգեբանութեամբ, արդի երաժշտութիւնը ինծի համար եղաւ անվերջ նոր կեանքի, յոյսի,       ճիշդ ներկայացումին ի խնդիր: Նոր երգահաններ շատ կան, նոր ուղղութիւններ շատ կան, սակայն
  վերապրումի եւ վերակենդանացման խորհրդանիշ: Այս պատճառով աներեւակայելի բան է ինծի       մեկնաբանները քիչ են: Ուրեմն միայն հաճոյք չէ երաժշտութիւնը ինծի համար, այլ անկէ անդին
  համար որ այսչափ բեղուն ժամանակ ապրիմ (որն է 21-րդ դարու արուեստներու եւ երաժշտութեան     առաքելութիւն-մտասեւեռում:
  իրականութիւնը) եւ միայն յետադարձ ակնարկ ունենամ երաժշտութեան մեկնաբանումի
  աշխատանքիս մէջ:                                       8. Թ. Երաժշտութիւնը եւ երաժշտութեան մեկնաբանութիւնը ի՞նչպէս ազդած են քու կեանքիդ վրայ:
5                                                                                             6
  Ծ. Կը զգամ թէ երաժշտութիւնը իմ երկրորդ մայրս է, որ առաջինին նման անվերջ զիս կը       Այս տարբերութեան պատճառն ալ այն է որ Baroque ժամանակներէն սկսած եւ իր խորունկ
  դաստիարակէ, կեանքի ելեւէջներուն ընդմէջէն կ’առաջնորդէ զիս, եւ միշտ յոյսս կը նորոգէ: Ասկէ  ազդեցութիւնը ունեցած է այն հասկացողութիւնը թէ երաժշտութիւնը զգացում մը պէտք է թելադրէ,
  անդին, պէտք է ըսեմ նաեւ որ երաժշտութիւնը, նամանաւանդ ժամանակակից ակադեմական-        ուրեմն երաժշտութեան կտորերն ալ դատուած են նայած ինչ չափով եւ ինչ տեսակի զգացումներ
  մտաւորական երաժշտութիւնը (այսինքն ոչ-ժողովրդականը), հակառակ անոր որ երբեմն շատ       կը թելադրեն ունկնդիրին: Անշուշտ այս նպատակին ծառայած են յստակ դասական յօրինումի
  արագ կը դատուի եւ կ’անտեսուի, բացառիկ ճշգրիտ գիտութիւն մըն է, եւ շատ աւելի մօտ է հին    ձեւեր (forms, techniques): Զանազան եւրոպական եւ ոչ-եւրոպական ազդեցութիւններ կրելէ
  յոյներու ստեղծած թուաբանութեան օրէնքներուն քան romantic կամ հին դարերու դասական      ետք, դասական երաժշտութիւնը ներկայիս շատ տարբեր կը հնչէ եւ տարբեր պատկերներով կը
  երաժշտութիւնը: Հետեւաբար, կը հաւատամ որ մտածելակերպս ընդհանրապէս կ’ազդուի         ներկայանայ: Այլեւս նպատակը զգացականը չէ, կամ չէ միայն, այլ կան շատ նպատակներ որոնցմէ
  երաժշտութեան սորվեցուցած կարգ ու կանոնէն:                         են օրինակ թռչուններու ձայներ վերարտադրել, կամ երկու ձեռքերուն տարբեր rhythm տալով բարդ
                                                ներդաշնակումներ ստեղծել, կամ տնային առարկաներ բերել եւ զանոնք ձայնագրել որպէսզի մաս
  9. Թ. Ի՞նչպէս կը գնահատես երգահանին եւ մեկնաբանողին յարաբերութիւնը: Ի՞նչ է տարբերութիւնը  կազմեն երաժշտութեան կտորի մը ծիրէն ներս: Այս բոլոր նորութիւններուն հիման վրայ, «գլուխ-
  քեզի համար ապրող երգահանի մը գործերը նուագելու եւ մահացած երգահանի մը գործերը       գործոց»-ի հին գաղափարը պարզապէս անհիմն եւ անգործածելի կը գտնեմ: Ունկնդիրներուն ճաշակը,
  նուագելու միջեւ: Ի՞նչ է տարբերութիւնը քեզի համար նուագելու երգահանի մը գործերը որուն    ականջը եւ հասկացողութիւնները անընդհատ կը փոխուին եւ կը փնտռեն նորն ու տեսակաւորը:
  անձնապէս կը ճանչնաս եւ նուագելու երգահանի մը գործերը որուն չես ճանչնար:
                                                13. Թ. Ունկնդիրները ի՞նչպէս կը հակազդեն քու արդի կտորներու մեկնաբանումներուդ:
  Ծ. Այս բոլոր յարաբերութիւններէն ամենէն կարեւորը եւ զգայունն է ապրող ու ծանօթ երգահանին
  հետ եղած յարաբերութիւնը: Անկէ ետք կու գան յաջորդաբար՝ ապրող բայց անծանօթն, ու վերջապէս   Ծ. Կարելի եղածին չափ կը փորձեմ ծրագիրներս դասաւորել, որ արդի կտորներու հետ ներկայացնեմ
  արդէն իսկ մահացածը: Երբ մեկնաբանուածը ժամանակակից երգահանի մը նորաստեղծ մէկ        նոյն թիւով դասական կտորներ ալ, որոնք այս կամ այն ձեւով կապ ունենան միւսներուն հետ:
  գործն է, այս աշխատանքը կը վերածուի համագործակցութեան, երկուստեք իրար մէջ տեսած       Այսպիսով, ժամանակակիցը դրած կ’ըլլամ իմաստալի շարունակութեան մը մէջ: Ունկնդիրներս
  կարելիութիւնները կրնան զարգացնել, յօգուտ թէ՛ երգահանին եւ թէ՛ մեկնաբանողին: Որպէս     արդի կտորներու ներկայացումներուն մէջ միշտ բացատրութիւնները կը գնահատեն, ըլլայ նոթերուս
  մեկնաբան ինծի համար աշխատանքս կեանքով կը լեցուի մանաւանդ երբ այս համագործակցութեան     մէջ, ըլլայ նուագած կերպիս մէջ: Ընդհանրական փափաքը այն է որ եթէ հասկնան, գոնէ որոշ
  առիթը կ’ունենամ, եւ ես ալ ստեղծագործութեան կախարդական աշխարհէն ներս կը մտնեմ:       չափով, նորութիւնները, կրնան իրենց արուեստի նախաճաշակին հետը բաղդատել եւ որոշ չափով
                                                գնահատել: Ոմանք զգացածնին կ’արտայայտեն, ոմանք ալ աւելի մասնագիտացած ճաշակով ուրիշ
  10. Թ. Կտորը ներկայացնող երաժիշտին դերը որքա՞ն կարեւոր կը գտնես, համեմատաբար կտորը     արդի արուեստի գործի մը հետ կը բաղդատեն լսածնին, եւլն: Ամենէն հետաքրքրականը ինծի համար
  ստեղծող երգահանին ունեցած դերին:                              սակայն երգահանին հակազդեցութիւնն է երբ ան ներկայ կ’ըլլայ իր գործի ծնունդին:

  Ծ. Ամէն գիտակից երգահան ուշ կամ կանուխ կ’անդրադառնայ որ առաջին երգահանը եթէ ինքն      14. Թ. Որպէս փորձառու երաժիշտ ի՞նչպէս կը յանձնարարես փոփոխութիւն մտցնել մեր մէջ որպէս
  է, երկրորդը մեկնաբանն է: Առանց երգահանին մեկնաբանը գործ չունի. առանց մեկնաբանին      Լիբանանցի անհատներ եւ որպէս Լիբանանի ժողովուրդ, ընկերութեան բարելաւումին համար:
  երգահանը ձայն չունի, բացի եթէ ինքը թէ՛ երգահան է եւ թէ՛ մեկնաբան: Պէտք է նաեւ յիշել որ
  երգահանը անվերջ մեկնաբաններ ալ կրնայ ունենալ նոյն մէկ գործի մը պարագային եւ լսել շատ    Ծ. Նախ ըսեմ որ այս անգամ Լիբանան այցելելուս շատ լաւ տպաւորուեցայ տեսնելով այն
  իրարմէ տարբեր պատկերացումներ եւ ներկայացումներ: Այդ ցոյց կու տայ արուեստի գործի մը     խանդավառութիւնը որ կը տիրէր արուեստի եւ երաժշտութեան ծիրէն ներս: Ամենաշատ
  բազմաթիւ կեանքերը: Կարելի է հոս նաեւ յիշել որ տարբեր ժողովուրդներ, տարբեր ժամանակներու   յառաջդիմութիւն տեսայ Կանաչեան Երաժշտանոցէն ներս, բացառիկ տաղանդաւոր եւ գործունեայ
  մէջ, տարբեր ձեւերով գնահատած են երգահանն ու մեկնաբանող երաժիշտը: Այսպէս, եղած են      տնօրէնի՝ Պրն. Արմէն Քէչէքի, եւ իր գործակից ուսուցչական կազմի աշխատանքով: Այս
  ժամանակներ որ երգահանները Աստուծոյ կամ մարգարէի նման պաշտամունքի առարկայ դարձած      աշխատանքները (ինչպէս գրադարան կազմել, հանդիսասրահ կառուցել) առաւելութիւններ են
  են: Ներկայիս, օրինակի համար Ամերիկայի մէջ, երգահանները շատ մեծ յարգանք կը վայելեն, եւ   որոնք երկու տասնամեակ առաջ մենք չունէինք: Անշուշտ աշխատանքը հոս չի վերջանար, այլ կը
  մեկնաբանողին հանդէպ ալ գրեթէ նոյնքան յարգանք կայ ընդհանրապէս:               սկսի միայն: Նման աշխատանքներու ծիրէն ներս վստահ եմ որ կը ծրագրուին նաեւ ուժեղ միջոցներ
                                                այս բոլորը առաւելագոյն ձեւով օգտագործելու: Այսինքն երգարաններ ինչպէս նաեւ մասնագէտ/
  11. Թ. Եթէ առիթը ունենայիր ծանօթանալու թուրք երգահանի մը, ի՞նչ պիտի ըլլար քու կեցուածքդ,  արուեստագէտներ հրաւիրել դասախօսութիւններու եւ նուագահանդէսներու համար, կապի մէջ
  պիտի ընդունէի՞ր գործակցիլ իր հետ:                             մնալ եւ միջոցները ձեռք ձգել եւրոպական երաժիշտներու դասընթացքային մէթոտներուն հետ, եւլն:
                                                Հիմնական կը նկատեմ երաժշտական կողմնակի նիւթերու աւանդութիւնը, նամանաւանդ անոնց
  Ծ. Կը հաւատամ որ արուեստագէտը ազգային եւ քաղաքական աշխարհէն անդին ամենէն          ընդմէջէն ժամանակակից երաժշտութեան հետ կապ պահելը:
  առաջ աշխարհաքաղաքացի պէտք է ըլլայ, եւ ընդունակ տեսնելու, հասկնալու, սորվելու, ամէն
  ժամանակներէն եւ ամէն ժողովուրդներէն: Ուրեմն պատասխանս դրական է:              15. Թ. Ի՞նչպէս կը ծրագրես մենանուագներդ, եւ երաժշտութեան կտորները զատելու որոշումդ
                                                ի՞նչքանով կը կայանայ ունկնդիրներուդ խմբական յատկութիւններուն վրայ:
  12. Թ. Երաժշտական կտորի մը մեծութիւնը որքանո՞վ ենթակայական կամ առարկայական
  յատկութիւն մըն է:                                     Ծ. Ծրագիրներուս պէտք եղած ժամանակը եւ ազատութիւնը կ’ընծայեմ որ իրենք իրենց յարմարագոյն
                                                ձեւը գտնեն: Շատ տուեալներ կան անշուշտ որոնք գործօն դեր կը խաղան: Առաջնահերթութիւնը
  Ծ. Դարերու ընթացքին երաժշտութիւնը մեծ փոփոխութիւններու ենթարկուած է, եւ բարեբախտաբար    կու տամ այն կտորներուն որոնց հեղինակներուն ծանօթ եմ եւ կրնամ հրաւիրել զանոնք որ ներկայ
  իր հետն ալ անոր մեծութեան չափանիշերը: Յայտնի երաժշտագէտ/փիլիսոփայ Theodore Adorno-ի    գտնուին: Երկրորդ կարգի վրայ են այն հեղինակները որոնք ազդեցութիւն ունեցած են նախկիններուն
  համաձայն, եթէ Մոցարթի կամ Պէթովէնի երաժշտական յօրինում մը զգացումով կը գնահատէինք,     վրայ, կամ անոնց հետ ժամանակակից են: Այսպիսով, որոշ կմախք մը մէջտեղ կ’ելլէ: Ինչ կը
  ապա ժամանակակից ստեղծագործութիւններուն համար պէտք է բանականութիւն գործածենք:        վերաբերի ունկնդիրներու տարիքին, ազգութեան, նախաճաշակին, եւլն, այդ երեւոյթները սաստիկ
                                                փոփոխական եւ նախապէս անճշդուելի յատկութիւններ են որոնց համար գրեթէ ժամանակ չեմ
7                                                                                                   8
  տրամադրեր: Այդ իսկ պատճառով, նկատի կ’առնեմ տարբեր յատկութիւններ ծրագրիս մէջ, որպէսզի
                                                              Ֆրանսացի Երիտասարդներու Հետ Հանդիպում
  ունենամ տարբեր ճաշակներու համեմատ հրամցնելիք՝ արագը, կամացը, անմատչելին, մատչելին,
  պոռթկացողը, մեղմը, եւլն:                                          Օ  գոստոս 9, 2010-ին, Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցւոյ Ջանիցը եւ Պատանեացը
                                                      հիւրընկալեցին Ֆրանսայէն ժամանած խումբ մը երիտասարդներ (Action Cհretien En Orient) եւ
  16. Թ. Եթէ ընտրելու ըլլայիր ուրիշ նուագարան մը, ին՞չ պիտի ընտրէիր եւ ինչո՞ւ:              անոնց հետ Մարաշի, Ամանոսի եւ Էշրէֆիէի Ջանիցականներէն մի քանին: Գլխաւոր նպատակը
  Ծ. Երգեհոն, թաւջութակ ... բոլոր նուագարաններն ալ իրենց անսահման աշխարհը ունին, եւ ես          այս հաւաքին, աշխարհի տարբեր
  կը փափաքիմ քիչ մը ամէն գործիքէ տեղեակ ըլլալ, ինչպէս նաեւ յօրինումի փորձեր կատարել            անկիւններէն Տէր Յիսուս Քրիստոսի
  ընդհանրապէս:                                              հետեւորդներու իրարու ծանօթանալն
                                                      էր: Ֆրանսացիներէն ոմանք գնումէ
  17. Թ. Ճի՞շդ է որ աւելի լաւ է դաշնակով սկսիլ եւ յետոյ ուրիշ նուագարան սորվիլ:
                                                      տարուած, ոմանք յոգնած, ոմանք
  Ծ. Այո ճիշդ է ատիկա. որովհետեւ դաշնակին ստեղնաշարին մէջ ամէն ձայնանիշերը իրենց             բոպիկ (անձնական պատճառներով)
  շիտակ շարքով շարուած են: Այսպէս կարելի կ’ըլլայ այդ ձայները, անոնց միջեւ «interval»- ները եւ       վերջապէս հասան Հայ Աւետ. Ա.
  երաժշտութեան տեսութիւնը սորվիլ:                                     Եկեղեցւոյ դահլիճը: Մուտքին, ամէն
  18. Թ. Ի՞նչ են քու նախասիրած ժամանցներդ:                                մէկ անձ ստացաւ թղթիկ մը որ կը
                                                      պարունակէր հարցումներ. Ի՞նչ է
  Ծ. Նուագահանդէսներու ներկայ ըլլալ եւ նոր երաժշտութիւններու եւ երաժիշտներու ծանօթանալ,
                                                      անունդ, ո՞րն է սիրած ժամանցդ եւ
  արուեստագէտներու ծանօթանալ, արուեստի թանգարաններ յաճախել:
                                                      այլ հարցումներ: Բացման խօսքը
  19. Թ.ա.Ի՞նչ է կարդացած վերջին գիրքդ: բ. Ո՞րն է նախասիրած գիրքդ , եւ ինչո՞ւ:              կատարեց    Ջանիցի    ատենապետ
  Ծ. ա. Ճիշդ հիմա Պետրոս Ալահայտոյեանի «Բալուի (եւ Տարածաշրջանի) Երաժշտական Ազգագրական          Պրն. Արա Գոճատելեան եւ տարբեր լեզուներով բարի գալուստ մաղթեց ֆրանսացի հիւրերուն:
  Հաւաքածոյ» գիրքը կ’ուսումնասիրեմ որովհետեւ մի քանի օրէն անոր շնորհահանդէսին ներկայ պիտի         Երգեցողութիւնը առաջնորդեց Օրդ. Շուշան Արթինեան որուն ընթացքին երգուեցան անգլերէն,
  ըլլամ: բ. «Schoenberg, Berg, and Webern: A Companion to the Second Viennese School (Bryan R. Simms)»  ինչպէս նաեւ ֆրանսերէն երգեր: Ամէն մէկ երգի միջեւ 5 ֆրանսացիներ ոտքի ելլելով ինքզինքնին
  որովհետեւ հոն կը յայտնուին բոլոր իրականութիւններն ու հեղինակները որոնք առաջնորդեցին           կը ծանօթացնէին թղթիկին վրայի հարցումները պատասխանելով: Պրն. Յովսէփ Պոյաճեան
  դասական երաժշտութիւնը դէպի ինչ որ այսօր ժամանակակից կը կոչուի: Յաւելեալ այս իրողութեան,         ցուցադրեց կարճ տեսաերիզ մը որ կը բացատրէր Յիսուս Քրիստոսի մեծութիւնը: Ասոր յաջորդեց
  մեծ խանդավառութիւն ունիմ ծանօթանալու այս գրքի հեղինակ/երաժշտագէտ professor-ին իր            խորհրդածութեան պահ մը ատենապետ Պրն. Արա Գոճատելեանի կողմէ որուն ընթացքին խօսեցաւ
  մատուցած դասախօսութիւններուն աշակերտելով:                                լեզուին եւ անոր կարեւորութեան մասին: Օրիորդներ Ռոզի Սաիլեանի եւ Շուշան Արթինեանի
  20. Թ. Եթէ կղզիի մը վրայ գտնուէիր, ի՞նչ պիտի ուզէիր ունենալ քու հետդ (առարկայ):             պատրաստութեամբ խաղերու խանդավառ պահ մը ունեցանք. ուտել եւ կռահել թէ ինչ է կերածը,
                                                      “Win lose or draw”, եւայլն: Հաւաքին աւարտին հիւրասիրութեան եւ հաղորդակցութեան մտերմիկ
  Ծ. Պատասխանս երկկողմանի է՝ եթէ առանց ուզելու գտնուիմ այդ կղզիին վրայ, պիտի շատ ուզեմ          պահ մը ունեցանք: Շնորհակալ ենք Աստուծմէ այսպիսի շինիչ առիթներու համար եւ յուսանք
  աշխարհի քարտէսը եւ օդանաւ մը ունենալ վերադառնալու համար տուն: Եթէ ուզելով գտնուիմ կղզիի
                                                      յառաջիկային նորէն կը հանդիպինք եւ կը ծանօթանանք այլ երկիրներէ Ջանիցականներու:
  վրայ, պիտի հետս տանիմ կամ ուզեմ ունենալ դաշնակ եւ Պախի գործերը...:
  21. Թ. Եթէ առիթը ունէնայիր նշանաւոր անձի մը հանդիպելու եւ խօսակցելու՝ ըլլայ անցեալէն կամ                                            Շուշան Արթինեան
  ներկայէն, ո՞վ պիտի ըլլար ան եւ ինչո՞ւ:
  Ծ. Michael Jackson-ը այն անձնաւորութիւնն է որուն հետ պիտի ուզէի ծանօթանալ ... անոր              Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիի Ք. Ջ. Երիտասարդներ ՔԱՀԼ-ի մէջ
  բծախնդիր աշխատանքի ձեւը, ստեղծագործելու անթիւ հնարքները, եւ ընդհանրապէս հանրային թէ
  անձնական կեանքի մէջ դրսեւորուած համեստութիւնը ինծի համար շատ գրաւիչ եւ առեղծուածային            Կիրակի, 5 Սեպտեմբեր 2010-ի առաւօտեան, Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցիի երիտասարդներէն երեք
  յատկութիւններ են:                                            անձեր յատուկ ժամանակ անցուցին ՔԱՀԼ-ի ծերունիներուն հետ ներկայ գտնուելով եւ առաջնորդելով
                                                      միացեալ պաշտամունք մը: Տիար Արա Գոճատելեան առաջնորդեց պաշտամունքին համար յատուկ
       2011 Տարուան ՀԱՄՄ-ի Նախատեսուած Գործունէութիւններու Ցանկ                   ընտրուած երգերը որոնք առնուած էին Ք.Ջ. Երիտասարդաց երգարանէն: Օրիորդ Ռոզի Սաիլեան
    •  Ապրիլ ամսուն, Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած Օր:                                            ընթերցեց Սաղմոս 71-ը «Ծերունիի մը Աղօթքը»:
       Դասախօս՝ Քաթիա Բէլթէքեան, նաեւ գեղարուեստական բաժին:                                          Օրուան պատգամը մատուցեց Օրիորդ Շուշան
                                                                          Արթինեան որ խօսեցաւ «Ներքին Խաղաղութեան»
    •  Մայիս ամսուն, “Talent Show”: Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ անդամներ կը հրաւիրուին                               մասին: Ան հասաւ այն եզրակացութեան որ «Եթէ
       ցուցադրելու իրենց տաղանդները:                                                     Յիսուս Քրիստոսի կառչած ես, նոյնիսկ փոթորիկի,
    •  Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցւոյ պատմականի վաւերագրական մը պատրաստելու ծրագիր:                                  պատերազմի կամ այլ դժուարութիւններու ատեն,
                                                                          ներքին խաղաղութիւն կրնաս վայելել»: Պաշտամունքի
    •  Հանրային Բանավէճեր                                                           աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութեան եւ
                                                                          հաղորդակցութեան պահ մը:
                    Նուիրատուութիւններ                                                             Արա Գոճատելեան
      ● Օրդ. Արսինէ Սալիպեան՝ 20,000ԼՈ Թերթիկին
                                                        Luder Artinian   Ara Kojadelian     Shushan Artinian      Rosy Sailian
      ● Տիկ. Լորիս Տօնապետեան՝ 20,000ԼՈ Ջանիցին Հայրերու Օրուայ պաշտամունքին
      կազմակերպութեան առիթով:
                                                          Editor      Proof-reader      Design & Layout      Contributor
                                                       ՀԱՄՄ, Հայ Աւետ. Ա. Եկեղեցի, Պէյրութ, Լիբանան, E-mail: aecahamm@yahoo.com
                                                      Թերթիկի թիւերը համացանցի հետեւեալ հասցէին վրայ գտնել՝ http://www.docstoc.com/profile/aecahamm

								
To top