Docstoc

november 2010 (DOC)

Document Sample
november 2010 (DOC) Powered By Docstoc
					54e Jaargang nr. 8               November 2010

Meditatie
Het is niet goed dat de mens alleen is, Gen. 2:18m
(Naar aanleiding van het onderwerp op de Jonge Gezinnenkring).

Het is niet goed. Ook die woorden klinken onder de boom van
kennis van goed en kwaad. Dat is belangrijk onderwijs in het
verschil tussen goed en kwaad. Wat is er niet goed, dus kwaad?
Dat de mens alleen is. De eenzaamheid is de oergestalte van het
kwaad. Wat is de oergestalte van het goede? Gemeenschap,
relatie en communicatie. Dat is de eerste les van de Schrift.

Maar God laat het niet bij die theorie. Hij zorgt er ook voor dat
de mens niet langer alleen is. Dat doet Hij door een nieuwe
schepping. Hij schenkt aan de mens een ander mens die hem kan
helpen. Adam krijgt uit Zijn scheppende hand zijn vrouw: Eva. Zo
wordt Adam bevrijd uit de eenzaamheid.

Deze tekst is sprekend met het oog op het huwelijk. Maar
evenzeer pijnlijk voor mensen die nooit tot een huwelijk komen of
het ooit gekend hebben. Juist zij beseffen het kwaad van de
eenzaamheid. Laten we dat altijd bedenken en voor hen blijven
bidden.

Het is niet goed dat de mens alleen is. Wij leven in een wereld
waarin volop wordt gecommuniceerd. De middelen om te
communiceren worden steeds meer verfijnd en toegepast.
Telkens weer worden nieuwe snufjes uitgedacht. En wij storten
               2


ons telkens weer met nieuw enthousiasme op die nieuwe
apparaten.

De hedendaagse communicatiemiddelen zijn ook een gave van God.
Laten we dat ook bedenken. En ze zijn ook tot zegen voor velen.
Een schaduwkant ervan is dat de hedendaagse mens steeds meer
vereenzaamt achter zijn computer, laptop, ipod, ipad of hoe die
apparaten ook allemaal mogen heten. We trekken ons terug op
onze kamer en we zijn er alleen met onze
communicatieapparatuur. We leggen met het grootste gemak
contact met iemand aan het andere eind van de wereld. De aarde
wordt steeds platter. Maar zien we onze concrete medemens nog
wel? We gaan steeds meer langs elkaar heen leven. Is dit de
bedoeling van onze Schepper?

Hij zegt dat het niet goed is dat de mens alleen is. De
oergestalte van het kwaad is de eenzaamheid. De Heere heeft
dat kwaad opgelost in zoverre dat Hij Adam diens vrouw gaf. Hij
werd bevrijd uit de eenzaamheid. De Heere wil dat we een relatie
met elkaar hebben. Dat we oog hebben voor onze medemens. Om
hem of haar tot hulp te zijn. Zo wordt de oergestalte van het
kwaad onschadelijk gemaakt, in zoverre wij dat kunnen.

Ten diepste zien wij dat gebeuren in de menswording van Jezus.
Hij wordt Mens onder mensen. God zoekt in Hem gemeenschap
met ons. Niet omdat wij daarom gevraagd hadden. Maar omdat
Hij ook onze nood van eenzaamheid en vervreemding zag. Ten
diepste onze vervreemding van God die komt door de zonde. De
                3


zonde is de grote oorzaak van alle vervreemding en eenzaamheid.
De mens breekt dan met zijn Schepper èn met zijn medemens. In
Christus wordt die dubbele breuk opgeheven. Door Hem stelt God
ons in een nieuwe gemeenschap met Hemzelf en onze medemens.
Dan wordt de eenzaamheid voorgoed opgeheven. Dan hoeft niet
meer gezegd te worden dat het niet goed is dat de mens alleen is.
                                Amen
Pastoraat
U. Wiltjer zou de afgelopen week al een eigen appartement
betrekken in het zorgcentrum. Zijn nieuwe adres is nog niet
bekend, we zullen dat via de bekende etiketten bekendmaken. Zijn
familie schrijft hieronder uitgebreid over zijn situatie. Mw. B.
Tijsma-Piersma is op 20 oktober weer geopereerd, een fikse
tegenvaller voor haar! Het is de bedoeling dat zij na de
ziekenhuisperiode verhuist naar ‘De Wiekslag’ in Norg. Dat vergt
ook weer de nodige verwerking. Die verhuizing zou plaatsvinden op
27 oktober jl. en is dus gebeurd als u dit leest. Wij vragen ook uw
en jouw aandacht voor Dientje Zoutman die ernstig ziek is. De
situatie van J. van Schreven de Vries is wat stabieler geworden,
maar blijft zorgvolle aandacht vragen.
Arno van Wijk is vorige week naar Tilburg vertrokken om zijn
studie weer op te pakken. Hij heeft nog last van gekrompen
spieren die door de fysiotherapeut worden behandeld. De Heere
zegene al onze zieken in hun omstandigheden.
               4


Bericht van fam. Wiltjer over Ubele
Lieve broers en zussen,
Graag willen wij u/jullie hartelijk bedanken voor het meeleven
met onze man/heit en ons gezin in de afgelopen periode!
Meeleven in de vorm van een bezoek, kaartje of het overmaken
van geld voor aanpassingen, en niet te vergeten het bidden voor
onze lieve man/heit! Geweldig dat er zoveel mensen om ons heen
staan, er voor ons zijn en met ons meeleven! Dat heeft ons erg
goed gedaan!
De afgelopen periode is Ubele niet zoveel vooruitgegaan als we
hadden gehoopt. De verlamming is blijvend omdat de zenuwen in
de hersenen blijvend beschadigd zijn. Ook kan Ubele nog steeds
niet praten, wat voor hem en ons gezin erg moeilijk is, omdat
communiceren hierdoor erg lastig en beperkt is.
Binnenkort hoopt Ubele de spraakcomputer te krijgen en we
hopen dat dit het communiceren wat makkelijker zal maken.
Wel is het slikken wat vooruitgegaan, en we hopen dat in de
toekomst de PEG-sonde eruit zal kunnen en Ubele weer gewoon
zal kunnen eten en drinken. Ook d.m.v. veel oefenen met de
logopedie hopen we dat Ubele nog iets van de spraak terug zal
krijgen, de therapeuten kunnen hierover niets zeggen, het is
allemaal afwachten.
Wel weten we dat de toestand van Ubele zo is, dat hij ontzettend
veel zorg nodig heeft. Dit betekent dat het weer thuis wonen,
waar Ubele en ons gezin zo op gehoopt hadden, waarschijnlijk niet
zal kunnen. En dat is een hele zware teleurstelling.
Ubele is inmiddels verhuisd naar verpleeghuis Zonnehuis in
Zuidhorn. Hij verblijft daar nu eerst nog op de
               5


revalidatieafdeling en in de toekomst zal hij daar, zoals het nu
lijkt, een appartement krijgen. We hopen dat hij zover mag
komen dat zijn conditie zover mag komen, dat het mogelijk is om
een paar dagen in de week thuis te kunnen zijn. Dit betekent dat
er dus wel verbouwd moet worden.
Wat is het een zegen te mogen weten en ervaren, dat ook in deze
moeilijke tijd onze Hemelse Vader voor ons zorgt, ons troost en
kracht geeft! Dit ervaart Ubele ook zo, hoe zwaar het ook is en
ook al is Gods weg soms voor ons niet te begrijpen, hij blijft
vertrouwen op zijn Vader in de Hemel, en geeft ons ook elke keer
weer te kennen dat God het is die hem op deze zware weg dragen
zal! Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand!!
Hartelijke groeten, Fam. U. Wiltjer

Jarigen november
3-11 W. Veening-Wiltjer (72); 6-11 S.H. Slofstra (77);
13-11 J.D. de With (81); 24-11 J. Kramer-v.d. Leij (87).
Onze hartelijke gelukwensen als u weer jarig mag zijn. Alweer een
levensjaar erbij gekregen. De Heere zij u nabij als u weer een
nieuw levensjaar mag ingaan.

Huwelijksjubileum
Onder het voorbehoud van Jakobus hopen op 3 november (de
Dankdag) Jan en Ida van Schreven de Vries-ten Brink 60 jaar
getrouwd te zijn. Van harte onze gelukwensen als u die mijlpaal
mag bereiken. Dat is geen vanzelfsprekendheid, mede gezien de
situatie van de bruidegom. Tot hiertoe heeft de Heere echter
geholpen. Wij hopen en bidden dat u dat bij de voortduur mag
blijven ervaren met de kinderen en de kleinkinderen en wensen u
                6


een goede gedenkdag toe. Hun adres is: Batinge 104, 9331 KZ
Norg.

Van de kerkenraadstafel
Op de 6e oktober heeft de kerkenraad weer vergaderd. De
belangrijkste punten die aan de orde kwamen:
  - Het pastoraat wordt doorgesproken. Er zijn nogal wat
   zieken, vooral onder de ouderen. Drie jongeren volgen de
   belijdeniscatechese.
  - Verkiezing van een diaken in de vacature van U. Wiltjer. Dit
   heeft tot heden nog niet tot het gewenste resultaat geleid.
   Er is wel iemand benaderd, maar het resultaat was niet wat
   wij hoopten.
  - Tot en met augustus is slechts 45% (t/m september 53%)
   van de begrote ontvangsten voor de kerkrentmeesters
   binnen. Dat is meer dan 20% te weinig! Een suggestie van
   onze kant is: Spreid uw giften over een heel jaar. Geef bijv.
   iedere maand een x-bedrag. Dat is voor de gemoedsrust van
   Hiltje (en de kerkrentmeesters) ook veel beter!
  - Gemeentevorming. Binnenkort is er weer een gesprek met
   enkele personen van buiten die betrokken zijn bij het
   proces. De papierwinkel van het gebeuren vraagt nogal
   aandacht. De meeste toestemmingen zijn binnen.
  - Rommelmarkt. Het is bijzonder moeilijk om die van de grond
   te krijgen. Het is de vraag of er ooit nog wel iets kan op dit
   vlak. Heeft iemand van u en jullie andere ideeën?
  - Kan de catechese eventueel naar de maandagavond? Voor
   sommige jongeren komt dat beter uit. Dit wordt uitgezocht
                7


    door de vicaris. Hieruit is gebleken dat dit geen optie is
    omdat op maandagavond meerdere jongeren niet kunnen.
  -  De volgende vergadering is DV op 1 november.

Het orgel
Het werd iedere zondag weer een verrassing waar het orgel nu
weer in de kerk zou staan. We kunnen u nu meedelen dat aan de
zwerftocht van ons instrument een eind is gekomen. Al gleed het
volgens de insiders wel gemakkelijk met kussens eronder over de
kerkvloer … Maar het staat nu definitief in de hoek tegen de muur
van de consistorie.

Kopij december
Graag inleveren voor 23 november.

Tenslotte
Veel dank voor alle medeleven rond mijn verjaardag. Iedereen van
harte gegroet vanuit de pastorie.
                         J.M. van Wijk
          Agenda november
      Datum    Tijdstip  Activiteit
      Ma 1-11   09.00    Gebedskring
      Don 4-11   20.00    Zang
      Vrij 5-11  19.30    Club
      Woe 10-11  19.45    Vrouwenver.
      Woe 17-11  20.00    Huiskring Apologetiek
                  Bij fam. De Vries
                8


     Do 18-11   20.00    Zang
     Vrij 19-11  19.30    Club
     Zon 21-11  20.30    JbE in de pastorie
     Woe 24-11  19.45    Vrouwenver.


          Kerkrentmeesters
Verantwoording september

Collecten € 491,58; onderhoud € 135,50; vrijw. bijdr. en giften
€ 1.852,68, te specificeren als volgt: 1x 1000,00; 1x 500,00;
1x 125,00; 2x 50,00; 1x 40,00; 1x35,00; 1x 30,00 en 2x 11,34;
collectebonnen € 680,00; totaal € 3.159,76.

Van de begroting 2010 is t/m september 53% binnen.

Wij vragen uw en jullie bijzondere aandacht voor de Extra
Collecte in de Dankstond voor Gewas en Arbeid. Met de
inkomsten staat het er niet zo rooskleurig voor. Willen u en jij
dat laten meewegen in het bepalen van de hoogte van uw en jouw
dankoffer?? Laat uw en jouw gave echt een offer zijn!

            Diaconie
Medische Zending 10.10.10 € 149,90

Diaconie 17.10.10 € 143.01     Onze hartelijke dank.
                9


          Roosters november
Diensten met collecterooster
 9.30 uur             19.00 uur
 3-11 19.30 Vic. J.M. van Wijk, Dankstond voor gewas en arbeid
    Coll. 1. Kerkr. 2. Extra Dankstondcoll. 3. Kerkr.
 7-11 Vic. J.M. van Wijk      Ds. J. Hoekman, Seb.buren
    Coll. 1. Kerkr. 2. Kerkr.
14-11 Vic. J.M. van Wijk      Ds. J.A. v.d. Berg, Groningen
    Coll. 1. Kerkr. 2. Najaarszending GZB 3. Kerkr.
21-11 Cand. J.K. Abbink, Vr.veen Vic. J.M. van Wijk
    Coll. 1. Diaconie 2. Kerkr.
28-11 Cand. G. Laseur, A’foort   Ds. W. van Vreeswijk, Rijssen
    Coll. 1. Kerkr. 2. Onderhoud 3. Kerkr.
 5-12 Vic. J.M. van Wijk      Ds. M. Noorderijk, Tiendeveen
    Coll. 1. Kerkr. 2. Kerkr.

Autodienst Mw. Slotema

3-11 J.A. de Vries; 7-11 J. Aalders; 14-11 G.W. Hut;
21-11 G. Tijseling; 28-11 J. Tijseling; 5-12 J.A. de Vries

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:43
posted:11/28/2010
language:Dutch
pages:9