Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-4 _Siapa Yang Mengenal Diriny by ferrymul

VIEWS: 65 PAGES: 2

									Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-4 (Siapa Yang Mengenal Dirinya, Maka Dia
Telah Mengenal Rabb-nya)

Mukaddimah

Kita sering mendengar banyak sekali para penceramah ataupun akademisi yang
sering berargumentasi dengan ungkapan seperti ini karena mengira ia adalah hadits
Rasulullah yang perlu diimani dan terkadang sering disalahtafsirkan, khususnya
penganut aliran Wahdatul Wujûd.
Karena itu, benarkah ungkapan tersebut merupakan hadits Rasulullah yang shahih
sehingga dapat dijadikan hujjah?, silahkan ikuti!.

Naskah Hadits
(Man 'Arofa Nafsahu, Faqad 'Arofa Rabbahu)
"Barangsiapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Rabb-nya."

Imam an-Nawawiy berkata, "Hadits ini tidak valid."
Ibn as-Sam'aniy berkata, "Ini adalah ucapan Yahya bin Mu'adz ar-Raziy."

CATATAN:

Syaikh Muhammad Luthfiy ash-Shabbaq (penahqiq) buku ad-Durar al-Muntatsirah Fî
al-Ahâdîts al-Musytahirah karya Imam as-Suyûthiy (buku yang kita kaji ini) berkata,
KUALITASNYA MAWDLU' (PALSU);

Silahkan lihat,
1. Fatâwa an-Nawawiy, h.120
2. al-Maqâshid al-Hasanah Fî Bayân Katsîr Min al-Ahâdîts al-Musytahirah 'Ala al-
Alsinah, karya as-Sakhâwiy, h.419
3. al-Asrâr al-Marfû'ah Fî al-Akhbâr al-Mawdlû'ah, karya Mala al-Qariy, h.506
4. Tamyîz ath-Thayyib Min al-Khabîts Fîmâ Yadûr 'Ala Alsinah an-Nâs Min al-Hadîts,
karya Ibn ad-Diba', h.165
5. Kasyf al-Khafâ` wa Muzîl al-Ilbâs 'Amma isytahara Min al-Ahâdîts 'Ala Alsinah an-
Nâs, karya al-'Ajlûniy, Jld.II, h.262
6. al-Fawâ`id al-Majmû'ah Fî al-Ahâdîts al-Mawdlû'ah, karya Imam asy-Syaukaniy,
h.87
7. Asnâ al-Mathâlib, karya Muhammad bin Darwîsy al-Hût, h.219
8. Risalah: al-Qawl al-Asybah Fî Hadîts Man 'Arafa Nafsahu 'Arafa Rabbahu, karya
Imam as-Suyûthiy di dalam kitabnya al-Hâwiy, Jld.II, h.412
9. Tadrîb ar-Râwiy, karya Imam as-Suyûthiy, h.370
10. Tadzkirah al-Mawdlû'at, karya al-Fitniy, h.16
11. al-Fatâwa al-Hadîtsiyyah, karya Ibn Hajar al-Haitamiy, h.211
12. Hilyah al-Awliyâ`, karya Abu Nu'aim al-Ashfahâniy, Jld.X, h.208

 (SUMBER: ad-Durar al-Muntatsirah Fi al-Ahadits al-Musytahirah karya Imam as-
  Suyuthiy, tahqiq oleh Syaikh.Muhammad Luthfiy ash-Shabbagh, h.173, hadits
           no.393) ">( 22-12-03M / 28-10-1424H )

								
To top