Docstoc

Pagbasa+at+Pagsulat+Tungo+sa+Pananaliksik

Document Sample
Pagbasa+at+Pagsulat+Tungo+sa+Pananaliksik Powered By Docstoc
					             Pamantasan ng Lungsod ng Marikina
              DEPARTAMENTO NG FILIPINO
                 Brazil St. Concepcion 1, Lungsod ng Marikina

                       SILABUS SA FILIPINO 2
                PAGBASA AT PAGSULAT SA IBA’T IBANG DISIPLINA/
                PAGBASA AT PAGSULAT TUNGO SA PANANALIKSIKKowd ng Kurso:      FIL 2
Pamagat ng Kurso:    Pagbasa at Pagsulat sa Iba’t ibang Disiplina/Tungo sa Pananaliksik
Bilang ng Yunit:     3 yunit
Kahingian:        Fil 1 (Sining ng Pakikipagtalastasan/Komunikasyon sa Akademikong Filipino)

Desckripsyon ng Kurso:

        Ang kurso ay magbibigay dii sa pagtalakay sa mga kasanayan sa pagbasa at pagsulat bilang kasangkpan sa
    mabisang pagkatuto. Tatalakayin sa kursong ito ang mga pamamaraan sa kritikal na pagbasa at pag-unawa. Gayundin
    ang kasanayan sa pagsulat ng pananaliksik at pagbasa ng mga piling aralin sa iba’t ibang disiplina.

Mga Tiyak na Layunin:

    A. Maunawaan ang kahalagahan ng pagbasa at pagsulat sa iba’t ibang disiplina tungo sa higit na malawak na pagkatuto;

    B. Magamit ng mga mag-aaral ang mga kaalaman at kasanayan sa kritikal na pag-iisip sa pagsusuri sa iba’t ibang teksto;

    C. Makasulat ng iba’t ibang komposisyon na may pagpapahalagang naaayon sa kaasalang Marikeňo na nakaangkla sa
      disiplina, mabuting panlasa at kahusayan;

    D. Makasulat ng sulating pananaliksik gamit ang wikang Filipino.


     PAKSA                 LAYUNIN      ESTRATEHIYA     PANAHON/ORAS     EBALWASYON
ORYENTASYON SA KLASE           Matalakay ang                *Isang (1) Oras
                     mga layunin ng
                     kurso at maihatag
                     ang mga tuntuning
                     may kaugnayan sa
                     klase, pagmamarka
                     at iba pang
                     detalyeng may
                     kinlaman sa
                     asignatura.
Yunit I                  Matalakay ang     *Pag-uulat,     Limang (5) Linggo    Resitasyon
 A. Mga Batayang Kaalaman sa Wika      mga batayang     malayang      Kasama ang oras at    Pagsusulit
   at Komunikasyon             kaalaman sa wika   talakayan at    araw ng         Suring Basa
      Wika at Komunikasyon       at komunikasyon;   pangkatang gawain  panananaliksik      Pagsulat ng
      Kahulugan, Katangian,      Matukoy ang                             Sanaysay
      Layunin at Papel Nito sa     kahalagahan ng
      Pagkatuto             wika sa pagkatuto,
      Wika Bilang Koda         gayundin ang
      Wikang Pasalita at Pasulat    lawak ng gamit ng
      Lawak ng Gamit ng Wika      wika;
      Ilang Pilosopiyang Griego    Mailahad ang
                       ilang pilosopiyang
 B. Ang Pagbasa               Griego na may
     Layunin, Kahulugan at        kaugnayan sa
    Kahalagahan ng Pagbasa        wika;
     Ilang Teorya sa Pagbasa      Maiplawanag ang
     Mga Hakbang sa Pagbasa       kahulugan,
    Bilang Isang Proseso         katangian, layunin
     Paraan sa Pagpapalawak ng      at ilang
    Interpretasyon            panimulang teorya
     Antas ng Pagbasa          sa pagbasa;
     Suring Basa            Makabasa at
 C. Mga Babasahing Akademik at        makapagsuri ng
  Propesyunal               ilang babasahing
                       akademik at
     Akuin ang Kaakuhan:
    Filipino Ako, Nuncio &        propesyunal.;
    Nuncio
     Tao: Pagtatasa sa
     Konteksto ng Galit, Takot at
     Kalungkutan A. DC. Balagot
      Humanism: A Paradigm for
     Global Survival, A. Tubeo
      The Politics and Economics
     of Oil, Melly L. Paraiso
      Literatura ng Uring Anak
     Pawis, Rogelio Ordoñez
      Ang Uod sa Dahon:
     Pilosopiya ng Inang
     Kalikasan, Joey Munsaya
      Iba pang mga babasahin na
     may kaugnayan sa
     espesyalisasyon ng mga mag-
     aaral.


*PRELIMINARYONG                *Matasa ang mga                Isang (1) oras
PAGSUSULIT                  kabatirang natutunan
                       ng mga mag-aaral
Yunit II                    Maipaliwanag ang    *Malayang      Dalawang (2)      Resitasyon
 Ang Pagsulat                 layunin, kahulugan   Talakayan, Pag-   Linggo         Pagsulat ng
   Layunin, Kahulugan at           at kalikasan, proseso  uulat                    Sanayasay
     Kalikasan               at pokus ng                             Pagsusulit
   Uri ng Pagsulat              pagsulat;
   Proseso ng Pagsulat            Makasulat ng mga
   Pagpapahayag na Pasulat          sulating may iba’t
   Pokus ng Pagsulat             ibang pokus.
   Pokus ng Pagsulat sa
     Manunulat

Yunit III                    Maipaliwanag ang     Malayang      Tatlong (3) Linggo   Resitasyon
 Ang Pananaliksik o riserts          kahulugan,        Talakayan, Pag-              Pagsusulit
   Kahulugan, Kalikasan at uri ng       kahalagahan,       uulat,                  Ebalwasyon ng
     Pananaliksik             proseso at mga      Pangkatang                Pangkatang
   Ang Mananaliksik              bahagi ng        Gawain                  gawain
   Pamanahong Papel (Term           pananaliksik.
     Paper)
   Pagkakaiba ng Pagsulat ng Ulat
     at Sulating Pananaliksik
   Mga Bahagi ng Riserts
   Pagbabalangkas, Pangangalap
     ng Datos at Pagtatala
   Ang Istilong APA at MLA sa
     Pagdudukomento
   Paghahambing sa
     Bibliograpikal Entri ng Istilong
     APA at MLA
*PANGGITNANG PAGSUSULIT            *Matasa ang mga                Isang (1) oras
                       kabatirang natutunan
                       ng mga mag-aaral
PRAKTIKUM                    Makapangalap ng
                               *Konsultasyon,    Anim (6) na lingo   *Pagtatanggol sa
*Aktwal na pagsasagawa ng sulating        mga datos at pag-eedit, revision kasama ang oras at   isinagawang
pananaliksik ng mga mag-aaral.          makasulat  at paghahanda ng araw ng
                                ng                    pananaliksik
                         sulating   pinal na kopya ng pananaliksik
                         pananaliksik isinagawang     gayundin ang
                               pananaliksik     depensang oral
*Paunawa: Hindi Magbibigay ng pinal na pagsusulit ang dalubguro sapagkat saklaw na ito ng depensang oral ng mga mag-aaral
kaugnay ng isinagawang pananaliksik.

Batayan sa Pagmamarka ng Pasalitang Pagsusulit (Oral Defense)               Panterminong Bahagdan ng
                                                 Pagmamarka
     A.  Kakayahang sumagot sa mga tanong          30%
     B.  Presentasyon/Nilalaman               40%
     C.  Kalinawan ng Pagsasalita              20%         Prelim             30%
     D.  Personalidad                    10%         Mid-term            30%
                                           Faynal             40%
Mga Mungkahing Gawain
                                           Kabuuan            100%
     1.  Panunuri, Pagpapahalaga at Pamumuna
     2.  Pakikinig ng Lektyur
     3.  Pagpapalitang-kuro
     4.  Malaya at Kontroladong Pagsulat
     5.  Pangkatang Gawain
     6.  Pakikipanayam
     7.  Pagsasaliksik sa Aklatan
     8.  Pag-uulat

Iba Pang Batayan ng Pagmamarka

     1.  Pagsusulit
     2.  Resitasyon
     3.  Proyektong Papel
     4.  Panterminong Pagsusulit
     5.  Iba pang mga kaugnay na Gawain

                           BIBLIOGRAFI

Arrogante, J.A. et.al. (2007), Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. National Book Store. Mandaluyong City.

Azurin, A.M. Reenventing the Filipino. UP Press. Quezon City.

Cardenas, Gandhi et.al. (2002). Sining ng Komunikasyong Panlipunan: Teorya at Praktika. Gold Palace Publishing. Makati
City.

Nuncio, Rhoderick V. at Elizabeth M. Nuncio. (2004). SANGANDIWA. UST Press. Manila.

 MGA TUNTUNIN

  1.  Hindi magbibigay ng espesyal na pagsusulit (maikli o mahabang pagsusulit) ang dalubguro sa mga mag-aaral na
     hindi nakakuha ng naturang pagsusulit sa oras at araw na itinakda maliban na lamang sa mga espesyal na
     kadihalanan na mapatutunayan sa pamamagitan ng mga katibayan. Magtatakda ng kabawasang puntos ang
     dalubguro para sa mga espesyal na pagsusulit. Sakaling tuluyang hindi na nakakuha ng pagsusulit, awtomatikong
     “0” ang puntos na ibibigay sa mag-aaral;
  2.  Sinumang mag-aaral na nagnanais na makipag-usap sa dalubguro para sa konsultasyon ng proyekto at iba pang
     mga gawain ay magtungo lamang sa silid tanggapan ng mga dalubguro ng Pamantasan ng Lungsod ng Marikina sa
     oras na ito ay bakante o mag-email sa marijah6@yahoo.com;
  3.  Ang hindi makapagpapasa ng mga kahingian ng kurso sa itinakdang araw at oras ay awtomatikong mamarkahan
     ng “INC.” Maaaring mapalitan ng pasadong marka ang “INC.” sa sandaling makumpleto ng mag-aaral ang
     itinakdang kahingian na hindi lalampas ng isang semestre na naaayon sa itinakdang tuntunin ng Tanggapan ng
     Patalaan (Registrar’s Office) ng unibersidad;
  4.  Hindi bibigyan ng markang “D” ang mga mag-aaral na di na pumasok sa klase matapos ang preliminaryong
     pagsusulit, manapay “5.0” ang awtomatikong katapat nito. Mamarkahan lamang ng “D” ang mag-aaral matapos
     makapagsumite sa dalubguro ng kaukulang dokumento na pinagtibay ng Tanggapan ng Patalaan ng Unibersidad
     bago pa man sumapit ang takdang araw ng preliminaryong pagsusulit;
  5.  Anumang apela hinggil sa nakuhang marka ay maaaring isagawa sa loob ng 24 na oras matapos matanggap ang
     “class card” sa naturang asignatura. Hindi na diringgin ng dalubguro ang anumang apela matapos ang itinakdang
     oras;
  6.  Ang karapatang mag-email ng mga katanungan ay maisasagawa lamang sa panahong sakop ng semestre kung saan
     nakaenrol sa naturang asignatura ang mag-aaral. Hindi na bibigyang pansin ang mga katanungan matapos ang
     panahong sakop ng pag-aaral sa naturang asignatura gayundin ang mga personal na katanungan. Ang e-mail
     address ng dalubguro ay nananatiling pribado at hindi maaaring ibigay ng mag-aaral kaninuman sa anumang
     kadahilanan;
  7.  Obligasyon ng mag-aaral na alamin ang mga paksang tinalakay sa panahong siya ay liban gayundin ang paghanap
     sa mga babasahing may kaugnayan sa paksang ito; at
  8.  iba pang mga tuntunin na maaring pag-usapan ng oral sa loob ng klase.


Inihanda ni:

                            ILANG IMPORMASYON HINGGIL SA DALUBGURO
ADRIAN DC. BALAGOT                   e-mail address: marijah6@yahoo.com
Dalubguro, Pamantasan ng Lungsod ng Marikina
                            Tanggapan: Silid Fakultad ng mga Dalubguro o sa
Binigyang pansin at pinahintulutan ni:         Tanggapan ng Lingkurang Pangmag-aaral
                            Mga Bakanteng Oras
                               MWF 10:00 – 11:00am at 3:00 – 4:00pm
                               TTH 11:00am to 1:00pm
Prop. ALDRIN G. JADAONE
Tagapangulo, Departamento ng Filipino-PLMar
                            Oras ng Konsultasyon
                             TW 3:00 – 4:00 o sa mga bakanteng oras ng dalubguro
Revised Nov. 4, 2008 - PLMar

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:6740
posted:11/23/2010
language:
pages:3