BCS433 Data Communication _ Networking_1_ by niusheng11

VIEWS: 328 PAGES: 52

									          Lecture 10

NETWORK APPLICATION
   แอปพลิเคชั่นของระบบเครือข่าย
                1
โปรแกรมประยุกต์แบบกระจาย ที่สาคัญ

    โปรแกรมรับส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์
    (Electronic Mail : E-Mail)
    โปรแกรมแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์
    (Electronic Data Interchange :EDI)
    โปรแกรมใช้งาน บนระบบอินเตอร์เน็ต
    (Web-Based Applications)ในลักษณะ Client/Server


                            2
โปรแกรมรับส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ สาธารณะ(PUBLIC E-MAIL)


  ผู้ให้บริการจะให้บริการในแบบสาธารณะ โดยผู้ใช้ต้องติดต่อ
  เข้าไปขอรับบริการ ติดต่อผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต
  จะต้องมีกระบวนการ แจ้งบอกเป็นสมาชิก(ลงทะเบียน)ก่อน
  ปัจจุบัน ส่วนใหญ่สมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเป็น
  สมาชิก
  เช่นที่ เว็บไซด์ www.hotmail.com , www.yahoo.com,
  www.thaimail.com
                                3
โปรแกรมรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ แบบเอกชน (PRIVATE E-MAIL)
            ็

  เป็นการจัดการมีระบบรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิกส์ ภายในองค์กรเพื่อให้เกิด
  เป็นระบบสื่อสารข้อความขององค์กรนั้น
  มีคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งทาหน้าที่เป็น เครื่องไปรษณีย์กลาง (post office )
  เป็นศูนย์กลางการติดต่อและเก็บบันทึกจดหมายที่มีการติดต่อกัน (mail box)
  ของสมาชิกภายในระบบ ภายใต้ภาวะแวดล้อมการทางานในเครือข่ายระดับ
  LAN
  องค์กรที่จัดตั้งมีความเป็นเจ้าของโดยตรงต่อระบบการสื่อสารและข้อความ
  ติดต่อ โดยทั่วไปจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการติดต่อสื่อสารเฉพาะ


                                        4
ความแตกต่างระหว่าง PUBLIC E-MAIL กับ PRIVATE E-MAIL
 โดยทั่วไปมักมีความสามารถของการให้บริการภายในระบบคล้ายๆกัน
 Private e-mail systems มีต้นทุนค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ
 Public e-mail
 Private e-mail สามารถที่เพิ่มเติมความสามารถใหม่ๆลงไปในระบบบริการ
 ได้สะดวกกว่า
 Public e-mail systems จะสะดวกในด้านการติดต่อโดยไม่จากัดสถานที่
                                       5
โปรโตคอลบนระบบ E-MAIL
(SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL : SMTP)

  ใช้เป็นมาตรฐานในการส่งผ่านข้อความจดหมายในระบบอินเตอร์เน็ตร่วมกับ
  โปรโตคอล TCP/IP ซึ่งกาหนดไว้ใน RFC 821
  ให้ความสนใจเกี่ยวกับการรับรู้ที่อยู่ติดต่อ (addressing) และกระบวนการ
  รับ-ส่ง ซึ่งไม่รวมถึงเนื้อข้อความใช้สาหรับการติดต่อในจดหมาย ยกเว้น
  ในสองรายการนี้คือ
    ใช้ ASCII codeเป็นมาตรฐานการแทนตัวอักษร

    เพิ่มข้อมูลจดบันทึกเส้นทางที่มีการระบุใช้ในกระบวนการส่งผ่านเข้าไป  เช่นส่งมาจากที่ไหน โดย
     ใคร เป็นผู้ส่ง

                                                   6
การใช้งานพื้นฐานบนระบบ E-MAIL

  ผู้ใช้เป็นผู้สร้างข้อความ จากโปรแกรม ณ เครื่องของผู้ใช้
  ประกอบด้วย
  ส่วนข้อความตามที่ระบุไว้ใน RFC 822 (หัวจดหมายและตัว
   ข้อความติดต่อ)
                      ้
  รายการข้อมูลที่จะใช้ติดต่อ เช่นชื่อผู้ตองการติดต่อ (e-mail
   address)
  ข้อความจดหมายจะถูกจัดคิวลาดับการส่งจากเครื่องให้บริการ
  (Mail Server )
                                 7
ขั้นตอนการทางานของโปรโตคอล SMTP

   เครื่องให้บริการ SMTP Sหน้าที่ส่งผ่านข้อความจดหมายไปยังเครื่อง
   คอมพิวเตอร์ปลายทางที่เหมาะสม(ใช้โปรโตคอล TCP)
    สามารถติดต่อส่งข้อความได้หลายข้อความต่อการสร้างระบบการติดต่อหนึ่ง
     เส้นทางติดต่อ
    ส่วนการแจ้งสิ่งบกพร่อง (Errors handling) จะเป็นส่วนสาคัญที่ต้อง
     บอกไปยังผู้ใช้(ผู้ส่งจดหมาย) ว่ามีความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่น
     ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์บริการปลายทาง หรือ ที่อยู่ติดต่อปลายทางแม่
     ถูกต้อง

                                         8
มาตรฐานรูปแบบ RFC 822

   กาหนดมาตรฐานใน  รูปแบบข้อความสื่อสาร
   เช่นที่ปรากฏใน E-mail
   มีการนาไปใช้ในโปรโตคอล SMTP เพื่อกาหนดรูปแบบ
   ข้อความ เช่นรูปแบบ ตัวจดหมาย และเนื้อความของ
   จดหมาย รวมถึงหัวจดหมายที่เป็นส่วนต้นของ email                           9
ข้อจากัดของ SMTP และ RFC822

  ไม่สามารถส่งเป็นโปรแกรมไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบรหัสเลขฐานสอง
  (executables files)
  ไม่สามารถส่งเป็นข้อความที่มีรหัสแฝง หรือสัญลักษณ์พิเศษ

  มีข้อจากัดด้านขนาดของไฟล์ที่ส่ง

  บางเกตเวย์ (Gateways) ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการแทนรหัสที่ใช้ต่างกันบนเครื่อง
  ติดต่อ เช่น ระหว่าง EBCDIC กับ ASCII
  และบางส่วนใน SMTP ไม่สามารถทางานได้สมบูรณ์ตามคาแนะนาที่มี
  อยู่ใน RFC821 (การใส่ช่องว่าง tab , และการตัดคาและบรรทัด)
                                        10
MIME โปรโตคอล
(MULTIPURPOSE INTERNET MAIL EXTENSIONS)

 เป็นผลจากการแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่มีอยู่ใน SMTP
 เพิ่มเติมข้อมูลรายละเอี่ยดส่วนหัวของข้อความจดหมายรวมทั้ว
 ตัวข้อความในจดหมาย เช่น MIME-Version, Content-Type,
 Content- Transfer -Encoding, Content-ID, Content-Description
 กาหนดรูปแบบตัวจดหมายให้มีได้หลายรูปแบบ
 เพิ่มส่วนการเข้ารหัสและถอดรหัสลงไปที่ส่วนเนื้อข้อความใน
 จดหมาย

                                 11
  ข้อมูลส่วนหัวของ MIME
 MIME-Version: ยังรองรับตามมาตรฐานใน RFC 1521 และ 1522 ซึ่งจะ
 ประกอบด้วย
 ส่วนการระบุชนิดเนื้อความ(Content-Type): เป็นส่วนอธิบายรายละเอียดทีทาให้ผู้รับ
                                   ่
 สามารถรู้ได้ว่าจะแสดงสิ่งที่รับมาได้อย่างไร
 ส่วนการระบุการเข้ารหัสและการปรับเปลี่ยน (Content-Transfer-Encoding):
 ระบุส่วนการปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อที่ทาให้เกิดการแสดงผลที่ตรงกับข้อความ
 ต้นฉบับ
 ส่วนการระบุรหัสประจาตัว(Content-ID): ซึ่งจะต้องไม่ซ้ากัน
 ส่วนการอธิบายเพิ่มเติม(Content-Description): สาหรับคาอธิบายเพิ่มเติมเมื่อมี
 ออปเจคใดออปเจคหนึ่งไม่สามารถอ่านได้ว่าคืออะไร

                                       12
ประโยชน์ที่ได้รับจาก EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

   ประหยัด (Cost savings)
   รวดเร็ว (Speed)
   ลดความผิดพลาด (Reduction of errors)
   ด้านความปลอดภัย(Security)
   กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งกับระบบสานักงานอัตโนมัติ
   ช่วยให้สามารถติดต่อได้ทันกับความต้องการ
   (Just-in-time delivery)

                             13
สถาปัตยกรรมระดับชั้นของ EDI

 Semantic Layer: กาหนดถึงเป็นการติดต่อในกลุ่มการค้าธุรกิจ
 ประเภทใด (e.g. procurement)
 Standard Layer: อิงอยู่กับ X.12 ของ ANSI, EDIFCT

 Transport Layer: E-mail, Point to Point, WWW

 Physical Layer: Dial-up lines, Internet, WAN
                               14
Electronic Data Interchange (EDI)
• เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์กร
                              15
EDI VS E-MAIL

  EDI                   E-Mail
    โดยทั่วไป มนุษย์จะไม่ได้เข้า     สารสนเทศที่ติดต่อกันนั้นไม่มี
    ไปอยู่ในกระบวนการ           โครงสร้างรูปแบบที่ชัดเจน
    ประมวลผลสารสนเทศที่          โดยทัวไปเป็นการติดต่อกัน
                           ่
    เกิดขึ้น การติดต่อนั้นเป็นการ     ระหว่าง มนุษย์กับ s/w จากด้าน
    ติดต่อระหว่าง s/w กับ s/w       หนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่ง.
    โดยตรง                                      16
     BCS433
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

  พาณิชอิเลคทรอนิคส์
  ( E-COMMERCE)
                17
WHAT IS E-COMMERCE?

 Financial business
 transaction that occurs
 over an electronic network
 Sometimes called
 e-business                18
 WHAT IS E-COMMERCE?

How are e-commerce transactions conducted?

 Primarily through desktop computers
 Wirelessly using handheld Web-enabled
 devices

       M-commerce
        E-commerce that
        takes place using
        mobile devices

                       19
WHAT IS E-COMMERCE?
What is a bricks-and-mortar
 business?
   Company with a physical location,
   such as Wal-Mart or Kmart
                     20
  WHAT IS E-COMMERCE?
What is a clicks-and-mortar business?
  Company with a bricks-and-mortar location as well as an online presence
  Some companies
  have online
  presence
  without physical
  locations
     E*Trade and
     Amazon.com


                                       21
WHAT IS E-COMMERCE?
How has e-commerce grown?
  Estimates are that
  by 2005
  worldwide e-
  commerce will
  exceed $5 trillion
              22
E-COMMERCE BUSINESS MODELS

 What is business-to-consumer (B-to-C or B2C) e-
 commerce?
 Sale of products or
 services from a
 business to the
 general public


                          23
 E-COMMERCE BUSINESS MODELS
 How might a B2C e-commerce business operate?
1: Customers
buy products
and services
                         INTERNET
                        INTERNET
online
2: Network
contains Web
hosting, security,
and backup

   3: Warehouse
   receives and
   fulfills order

                              24
E-COMMERCE BUSINESS MODELS
What is consumer-to-consumer (C-to-C or C2C)
e-commerce?
  Individuals using
  Internet to sell
  products to other
  individuals
    Online auction,
    such as eBay

                        25
E-COMMERCE BUSINESS MODELS
  What is peer-to-peer (P2P) e-commerce?

 Users connect to each other’s
 hard disks and exchange files
 directly
 Consumer
 can pay another
 consumer to copy
 file

                       26
E-COMMERCE BUSINESS MODELS
What is business-to-business (B-to-B or B2B)
e-commerce?
  Sale and exchange of products and service between businesses
  Many businesses engage in both B2B and B2C
  Supply chain creates and distributes products
                                  27
 E-COMMERCE BUSINESS MODELS

 What is business-to-employee (B-to-E or B2E)
 e-commerce?

 Use of intranet technology to handle
 activities that take place within a business   Also called
                         intrabusiness
 Increases profits by reducing expenses within
 a company                                 28
E-COMMERCE BUSINESS MODELS
What are some advantages of e-commerce?
 •  Global market 24/7
 •  Businesses have access to 459 million people with Internet access
 •  Customers can conduct price comparisons easily
 •  Feedback can be immediate
 •  Changing information can be available quickly
 •  FAQ (frequently asked questions) pages can provide easy access to
   customer support
 •  Ability to gather customer information, analyze it, and react
 •  New and traditional approaches to generating revenue
 •  Manufacturers can buy and sell directly, avoiding the cost of the
   middleman
 •  Distribution costs for information reduced or eliminated
 •  Options to create a paperless environment
                                     29
E-COMMERCE REVENUE STREAMS
What is a revenue stream?
                           software
 Method a business     direct sales of
               a product or
                            rentals

 uses to generate        service

 income            electronic
                            advertising

 Single Web site may      software
                distribution
 use more than one
                          Web hosting
 method of generating  subscriptions
 revenue
        online
        storage          Internet access
        services
                                   30
E-COMMERCE REVENUE STREAMS
What is electronic software distribution (ESD)?
 Sale of digital
 products such as
 software, music,
 movies, books, and
 photographs
 Purchase entitles
 you to download
 one copy of item
                         31
E-COMMERCE REVENUE STREAMS
What is advertisement revenue?
                 advertisement
  Sites earn commissions
  from advertising
  sponsor when visitors
  make purchases as a
  result of clicking
  advertisement on Web
  page

                         32
E-COMMERCE REVENUE STREAMS
  How is revenue generated with an informational Web site?
                 Subscribers    Information
                 have access    available to
                to much more    public at no
  Visitors are        information      cost
   required to
   subscribe to
   service
  Provides some
   information at no
   cost, but
   requires a
   subscription to
   access content
   of entire site


                                  33
E-COMMERCE REVENUE STREAMS
What is a Web hosting service?

  Assists people and
  companies in hosting their
  Web site
  Provides hardware,      Web server
  software, and         Computer that
  communications required   delivers Web pages
  for a Web server          to users
  Some provide services that
  include managing payments
  and tracking inventory                           34
 THE E-RETAILING MARKET SECTOR
What is an electronic storefront?  add to cart  Web site where
  e-retailer
  displays its
  products
  Shopping cart
  allows customer
  to collect
  purchases
  Also called
  online catalog

                         35
  THE E-RETAILING MARKET SECTOR   credit card
                  usual method
  What is a secure checkout?    of payment

  Web site where
  customer
  enters
  personal and
  financial data
  Transaction
  and financial
  data
  automatically
  are verified at
  a banking Web
  site
                          36
  OTHER E-COMMERCE MARKET SECTORS ON THE
  WEB
  What is online banking?

 Pay bills from your
 computer
 Transfer money
 electronically from
 your account to a
 payee’s account

                      37
OTHER E-COMMERCE MARKET SECTORS ON THE WEB
  What is online trading?

 Invest online in
 stocks, options,
 bonds, treasuries,
 CDs, money markets,
 annuities, and mutual
 funds without using a
 broker
 Transaction fees are
 less expensive
                       38
  OTHER E-COMMERCE MARKET SECTORS ON THE
  WEB
  What travel services are available on the Web?


  Driving
  directions and
  maps
  Airline, hotel,
  and car
  reservations


                           39
OTHER E-COMMERCE MARKET SECTORS ON THE WEB

 What is a shopping bot?
 Web site that
 searches for the
 best price on a
 specific product
 Also called a
 shopbot
                       40
ขั้นตอนการทาธุรกิจ E-COMMERCE

 - การทาธุรกิจ E-Commerce ควรทาอะไรดี
 - การวางแผนการตลาดก่อนทา E-Commerce
 - กลยุทธในการเปิดร้าน Online
 - สิ่งที่ควรมีสาหรับการเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต
 - การชาระเงิน
                         41
การทาธุรกิจ E-COMMERCE ควรทาอะไรดี
- ประเภทของธุรกิจที่ทาในปัจจุบัน
       - ธุรกิจที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโดยตรง เช่น การรับจดโดเมนเนม การรับจัดตั้ง เว็บไซต์
  การให้บริการ E-mail การให้บริการด้าน Counter และ Software ต่างๆ
       - ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การขายซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ต่างๆ
       - ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เช่น การจองห้องพักโรงแรม การจองตั๋วเครื่องบิน การ
  จองแพ็กเกจทัวร์ต่างๆ
       - ธุรกิจด้านสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข ปลา แมว นก ฯลฯ
       - ธุรกิจค้าปลีกสินค้าทั่วไป เช่น เสื้อผ้า อาหาร รองเท้า ฯลฯ
      - แหล่งรวม CD-ROM ของไทย เช่น สมุนไพรไทย ดนตรีไทย กีฬาไทย สถานที่ท่องเที่ยว
  ไทย อาหารไทย สัตว์เลี้ยงไทย เป็นต้น
                                                42
การวางแผนการตลาดก่อนทา E-COMMERCE

   - สารวจการตลาดด้วยการใช้ระบบค้นหาข้อมูล (Search Engine)
   - การสร้างเว็บเพจ และจัดหาที่เก็บเว็บไซต์ของเรา (การเช่าบริการ)
   - การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
   - การติดตามผล ปรับปรุง และการบารุงรักษาเว็บไซต์
                                    43
กลยุทธ์ในการเปิดร้าน ONLINE - สินค้าต้องน่าสนใจและมีจานวนมากพอ
 - รายละเอียดสินค้าครบถ้วนตรงตามความจริง
 - สินค้าที่ขายจะต้องมีอยู่จริง และต้องให้ลูกค้าได้สินค้าทันที่หลังการสั่งซื้อ
 - การออกแบบเว็ปไซต์ต้องน่าสนใจ
 - การประชาสัมพันธ์ต้องมีการส่งจดหมายข่าว หรือมีโปรโมรชั่นใหม่

                                         44
สิ่งที่ควรมีสาหรับการเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต

  - หน้าร้านควรมีพื้นที่มาก: ก็จะสามาถแสดงสินค้า และรายละเอียดได้มาก
  - ตะกร้าซื้อสินค้า: ของร้านจะช่วยให้ลูกค้า ทราบว่าขณะนี้เขาหยิบสินค้าลงไปเท่าไหร่แล้วบ้าง
  โดยจะรวมมูลค่าให้อัตโนมัติ
  - อีเมล์ตอบรับ : เป็นบริการของผู้ให้บริการ ที่จะแจ้งให้เราและลูกค้าได้ทราบ ว่ามีการสั่งซื้น
  สินค้าแล้ว
  - ระบบความปลอดภัย: แม้ว่าในระดับเริ่มต้นของการเปิดร้าน การชาระเงินผ่านบัตรเครดิตจะไม่
  จาเป็นมากนัก แต่หลังจากที่ใช้ควรคานึงความปลอดภัยด้วย
  - สถิติและรายงาน : เพื่อให้คุณได้ทราบว่าร้านออนไลน์มีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมมากแค่ไหน และ
  สินค้าตัวใด หรือหมวดใดที่ลูกค้าสนใจบ้าง
  - การประชาสัมพันธ์: ผู้ให้บริการบางรายยังมีบริการส่งเมล์ไปให้ลูกค้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณมีการ
  ปรับเปลี่ยนรายการสินค้าหรือรายละเอียดการบริการ
                                                 45
การชาระเงิน

 - ไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง
 - การโอนเงินเข้าบัญชี
 - การชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
                46
การทาร้าน INTERNET CAFÉ เพื่อเปิดให้บริการ

- Internet Café คืออะไร

- ขั้นตอนการทาร้าน Internet Café
                       47
INTERNET CAFÉ คืออะไร
    ร้านที่เปิดให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในการใช้งานทั่วไปๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
 , พิมพ์งาน , สแกนรูปภาพ , เกมส์ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถขายอาหารและเครื่องดื่ม
 ได้อีกด้วย
                                          48
ขั้นตอนการทาร้าน INTERNET CAFÉ

   - เลือกทาเลในการตั้งร้าน
   - การจัดการวางแผนงบประมาณ
   - การตกแต่งร้าน
   - วางแผนจัดทาโปรโมชั่น
   - เตรียมข้อมูลทางด้านเทคนิค
   - การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย                            49
การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย
-   - อุปกรณ์ IP-sharing
    - เครื่องคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียครบชุด
    - MS windows OEM
   - เครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์
   - เครื่องสแกนเนอร์แบบ USB
   - Hub/Switch 10/100 Mbps แบบ 16 /24 พอร์ต
   - โมเด็มภายแบบภายนอก 56Kหรือระบบ ADSL
    - สายแลน UTP แบบ CAT 5e และ หัวต่อ RJ45 ตัวผู้
   - คีมเข้าสาย UTP และเครื่องวัดสาย UTP
   - อื่นๆ (กาวตาช้าง , ตะปู , น็อต , รางเดินสาย)

                            50
51
52

								
To top