Teks khitobah by mabadik

VIEWS: 4,917 PAGES: 1

									                          ‫انسال و ػهٍكى ٔزحًح اهلل ٔتسكا ذّ‬

‫حًدا ٔشكسانًٍ لا ل فى كراتّ انكسٌى, اػٕذ تااهلل يٍ انشٍطا ٌ انجٍى, تسى اهلل انسحًٍ انسحٍى,‬
‫نمد كاٌ نكى فً زسٕ ل اهلل اسٕج حسُح, االٌح. اشٓد اٌ ال انّ اال اهلل ٔ اشٓد اٌ يحًدػثدِ‬
            ‫ٔزسٕنّ .انهٓى صهى ػهى سٍدَا يحًد ٔػهى انّ ٔصحثّ اجًؼٍٍ, ايا تؼد‬
‫حضسج انًحرسو, كا نًدٌس انًدزسح انًرٕسطح االساليٍح "زٔضح انؼهٕو" االسرا ذ يحًد‬
                                          ‫َصسٔاندٌٍ‬
                                    ‫ٔجًٍغ اسا ذرَا االجالء‬
                                ‫فٍا آٌا اال صدلاء ٔ اال صدلائد‬
                                 ‫يؼا شس انحضسٌٍ زحًكى اهلل‬
‫أال, الٕل شكسا جزٌال انى يٍ ٌمديُى انٕلد الخطة تٍٍ ند ٌكى تاٌ االٌ كًا ػسفُا اػًُ " انحفم‬
                                    ‫تًٕند انسسٕل ص.و "‬
                                 ‫يؼا شٍس انحضسٌٍ زحًكى اهلل‬
‫فى ْرِ انًُا سثح انكسًٌح, ازٌد اٌ الدو نكى جًٍؼا كهًٍح أ كهًٍرٍٍ ػٍ انًٕضٕع انحفم تًٕند‬
‫انسسٕل ص.و . اٌ انُثً ص و ٌٕند فى انرا زٌح انثا َى ػشس يٍ زتٍغ االٔل. كًا ػسفُا اٌ انُثً‬
‫ص و نّ اخالق كسًٌح. ٔ اَّ خرى االَثٍاء ٔ ٌحًم كرا ب انمساٌ انكسٌى انري ٌٓدٌُا يٍ انظهًا خ‬
‫انى انُٕز ٌؼُى اخالق كسًٌح. كًا لا ل اهلل ذؼا ل فً كرا تّ انكسٌى..... اػٕذ تا اهلل يٍ انشٍطاٌ‬
‫انجٍى, تسى اهلل انسحًٍ انحٍى " نمد كا ٌ نكى فى انس سٕل اهلل اسٕاج حسُح. ًٌكٍ كفٍُا ُْا شكسا‬
                     ‫كثٍسا تا ْرًٍا يكى. ٔاهلل انًٕافك انى الٕاو انطا زق .‬
                            ‫ٔانسال و ػهٍكى ٔزحًح اهلل ٔ تسكاذّ‬

								
To top