Docstoc

หนังสือสัญญาหย่า

Document Sample
หนังสือสัญญาหย่า Powered By Docstoc
					หนังสือสัญญาหย่า
ทาที……………………………….. ่ วันที่……..เดือน…………พ.ศ…………. ข้าพเจ้า…………………………………………………อายุ……………ปี อยู่บ้านเลขที…………… ่ ตรอก/ซอย……………………ถนน…………………………………ตาบล/แขวง………………………… อาเภอ/เขต…………………….จังหวัด……………………………….ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า”ฝ่ายชาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………………อายุ…………..ปี อยู่บ้านเลขที………….ตรอก/ซอย…………….. ่ ถนน……………………….ตาบล/แขวง……………………………อาเภอ/เขต…………………………. จังหวัด………………………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ฝ่ายหญิง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญากันดังต่อไปนี้ ข้อ 1. คู่สัญญาทังสองฝ่ายเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย โดย ้  จดทะเบียนสมรสกัน ณ ที่ว่าการอาเภอ/เขต………………..จังหวัด……………………….. สถานทูตไทย ณ ……………………………………………………………………………  เมื่อวันที่…………เดือน……………………………พ.ศ………………… ข้อ 2. บัดนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะอยู่กินกันฉันสามีภริยาต่อไปอีก จึงได้ตกลงหย่าขาดจากกันโดยความยินยอมทั้งสองฝ่าย และจะได้ทาการจดทะเบียนหย่า ณ อาเภอ/เขต……………………. ในวันที……………………..เดือน…………………………..พ.ศ……………………. ่ ข้อ 3. คู่สญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในเรืองการปกครองบุตรผู้เยาว์ (ถ้ามี) ดังนี้ ั ่ (1)…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….. (2)…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………. (3)…………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ข้อ 4. คู่สัญญาฝ่าย………………มีหน้าที่จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูและจ่ายค่าการศึกษาเล่าเรียนของบุตร ผู้เยาว์เป็นเงินเดือน เดือนละ………………บาท (…………………………………..) จนกว่าผู้เยาว์ จะบรรลุนิติภาวะโดยทาการจ่ายเงินจานวนดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายในวันที…………….ของ ่ ทุกเดือน

ข้อ 5. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงแบ่งทรัพย์สินและหนี้สินกันดังนี้ (1) ……………………………………………………………………………………………… (2) ……………………………………………………………………………………………… (3) ……………………………………………………………………………………………… อนึ่ง ถ้ามีมากกว่าที่ระบุไว้นี้ให้ทาเป็นบัญชีรายการทรัพย์สินแนบท้ายสัญญานี้แทนและถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย สัญญานี้ถูกทาขึ้นเป็นสองฉบับ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอด ถูกต้องตรงกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ และเก็บสัญญานี้ไว้ฝ่ายละฉบับ ลงชื่อ…………………………….….ฝ่ายชาย (……………………………….) ลงชื่อ…………………………….….พยาน (……………………………….) ลงชื่อ……………………………….ฝ่ายหญิง (………………………………) ลงชื่อ……………………………….พยาน (………………………………)