; หนังสือสัญญาค้ำประกัน
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

หนังสือสัญญาค้ำประกัน

VIEWS: 166 PAGES: 1

  • pg 1
									หนังสือสัญญาค้าประกัน
เขียนที่………………………………………… วันที่…………..เดือน…………….พ.ศ………………... ข้าพเจ้า ………………………………………………ผูค้าประกัน อายุ…………………ปี ้ อยู่บาน…………………..ต้าบล………………………….…..อ้าเภอ……………………………… ้ จังหวัด …………………………….ได้ทาหนังสือสัญ ญาค้้าประกันให้ไว้แ ก่……………………….. ้ . ดังมีขอความต่อไปนี้ ้ ข้อ 1. ตามที่ ………………………………………………………….ได้กยมเงินจากท่านผูให้กไปเป็นจ้านวนเงิ ู้ ื ้ ู้ น………………………บาท (………………………………………………..) ตามสัญญากูฉบับลงวันที่ ………………..เดือน………………..พ.ศ…………………..นั้น ้ ผูค้าประกันยอมให้สญญาว่า ้ ั ถ้าผูกไม่ช้า ระต้นเงินและดอกเบียให้แก่ทานผูให้กตามสัญญาก็ดี ้ ู้ ้ ่ ้ ู้ หรือผูกถงแก่กรรมก็ดี ้ ู้ ึ หรือหนี้ระงับด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ซึงกระท้าให้ผให้กตองขากศูนย์ตนเงินหรือดอกเบีย ่ ู้ ู ้ ้ ้ ผูค้าประกันยอมรับผิดชอบ ้ ช้าระหนี้แทนให้ทงสิน ตลอดทังต้นเงินและดอกเบีย ั้ ้ ้ ้ กับ บรรดาค่าเสียห ายต่าง ๆ ทีจะเกิดขึนเพราะผลแห่งผูกผดสัญญา ่ ้ ้ ู้ ิ และผูค้าประกันยินยอมให้ผให้กผอนเวลาช้าระหนี้ให้แก่ลกหนี้ได้ ้ ู้ ู้ ่ ู ข้อ 2. ถ้าผูกผดสัญญา ผูค้าประกันยอมให้ผให้กฟ้องร้องผูค้าประกันได้ทเี ดียว ้ ู้ ิ ้ ู้ ู้ ้ โดยทีจ้าองฟ้องผูกกอน ่ ้ ู้ ่ ข้อ 3. ผูค้าประกันทราบข้อควา มตามสัญญาค้้าประกันนี้ตลอดแล้ว ้ จึงได้ลงชื่อให้ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ…………………………………ผูค้าประกัน ้ ลงชื่อ…………………………………พยาน ลงชื่อ………………………สามีพยานให้ความยินยอม


								
To top