สัญญาจ้างเหมาถมดิน

					สัญญาจ้างเหมาถมดิน
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ.................................................................................................................. เมื่อวันที่................ เดือน.......................... พ.ศ.................... ระหว่าง........................................................ ........................................................................................ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ...................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................................. ...................................... ................. ............................................................................................................................. ..................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันดังนี้ :ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทาการ.................................................................... ....................................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................................. ...................... ................ ให้ถูกต้องตามแบบรูป และรายการละเอียดที่แนบท้ายสัญญาทุกประการ เป็นราคารวมทั้งสิ้น ................. ................................... บาท ข้อ 2. ผู้ว่าจ้างจะต้องจัดหาดิน เพื่อมาดาเนินงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ แรงงานและอื่นๆ ตามความต้องการ เพื่อมาดาเนินงานตามสัญญานี้และจะต้องจัดให้มีผู้ควบ คุมงานที่มีความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการศึกษาแบบและรายละเอียดเป็นอย่างดี อยู่ประจาในสถานที่ก่อสร้างตลอดเวลา และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงานที่ ไม่เหมาะสมได้ ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับค่าจ้างเป็นงวดๆดังนี้ :งวดที่1............................................................................................................................. ..จ่ายเมื่อผู้รับจ้าง ได้ทาการ................................................................................................................. ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน วันที่........................ เดือน................................ พ.ศ........................ งวดที่2........................... .................................................................................................... จ่ายเมื่อผู้รับจ้าง ได้ทาการ................................................................................................................. ซึ่งจะแล้วเสร็จ ภายใน วันที่........................ เดือน................................ พ.ศ........................ งวดที่3............................................................................................................................. ..จ่ายเมื่อผู้รับจ้าง ได้ทาการ................................................................................................................. ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน วันที่........................ เดือน................................ พ.ศ........................

ข้อ 4. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทางานจ้างนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกาหนดเวลา.......................... วัน โดยจะเริ่มลงมือก่อสร้างในสถานที่กาหนดภายในวันที่ .................................................................... และให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ .................... .................................... ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทางานภายในกาหนดดังกล่าวก็ดี หรือทีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในเวลากาหนดก็ดี หรือล่วงกาหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ แล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทาผิดสัญญาข้ อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีอานาจ จ้างผู้อื่นทางานจ้างนี้ต่อจากผู้รับจ้าง ข้อ 5. สัญญานี้มีรูปแบบ และรายการละเอียดดังต่อไปนี้ 1) ......................................................................................... .......................................... ............................................................................................................................. ...... 2) ............................................................ ....................................................................... ............................................................................................................................. ...... และให้ถือว่าแบบรูปและรายการละเอี ยดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ 6. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จาทาการแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือลดงานจากแบบและรายการละเอียด ตามสัญญาได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องเลิกสัญญา การเพิ่มเติมหรือลดงานนี้จะต้องคิดและตกลงราคากัน ใหม่และถ้าต้องเพิ่มหรือลดเงินหรือยืดเวลาออกไปอีกก็ ได้ตกลงกัน ณ บัดนั้น ลงชื่อ.............................................. ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ............................................. ผู้รับจ้าง ลงชื่อ........................................... ..พยาน ลงชื่อ.................... .......................... พยาน