สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน - DOC

Document Sample
สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน - DOC Powered By Docstoc
					สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
ทาที่………………………………… วันที่………… เดือน …………………… พ.ศ. ……… สัญญานี้ทาขึ้นระหว่าง ………………………………………..…….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่งกับข้าพเจ้า……………………………………………………………... อยู่บ้านเลขที่ ……………….. ตรอก/ซอย……………………………………….ถนน…………….. ตาบล ……………….. อาเภอ………………………..จังหวัด……………………………………… ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้ คือ ข้อ 1. ผู้จะขายตกลงจะขาย และผู้จะซื้อตกลงจะซื้อที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ ……………. ………………………… ตาบล…………………….อาเภอ……………..จังหวัด………………… เนื้อที่ดินประมาณ ……………..……… พร้อมทั้งสิทธิในการที่จะได้ใช้ถนน ทางเท้า และที่จอดรถ ภายในบริเวณที่ดินตามโฉนดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งกาลังอยู่ในระหว่างการขอแบ่งแยกออกเป็น ………………………… แปลง เฉพาะแปลงที่ตั้งของอาคารคูหาที่ ………..มีความกว้างประมาณ …………………..เมตร ยาวประมาณ ………………….เมตร ด้านหน้าติดถนนภายในบริเวณที่ดิน ด้านหลังติดทางสาธารณะ ตามแผนผังการแบ่งแยกที่ดิน โฉนดเลขที่ …………………นี้ และบริเวณ การก่อสร้างอาคารของ……………………. ข้อ 2. ทั้งสองฝ่ายได้ตรวจแผนผังและบริเวณการก่อสร้างเป็นที่เข้าใจและพอใจดีแล้วจึงตกลงราคาซื้อขาย ที่ ดินและสิทธิดังกล่าวในข้อ 1. โดยผ่อนชาระเป็นงวด ๆ ตามข้อ 3. และข้อ 4. ที่กล่าวต่อไปนี้ ข้อ 3. ในวันทาสัญญานี้ ผู้จะซื้อได้วางมัดจาไว้เป็นเงิน ……………………………………บาท (…………………………….…………………………..) และผู้จะขายได้รับเงินมัดจานี้ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือ ผู้จะซื้อแบ่งชาระเป็นงวด ๆ ดังต่อไปนี้ งวดที่ 1 ชาระภายในวันที่ …………………………เป็นเงิน………………………………บาท (…………………………………………..) งวดที่ 2 ชาระภายในวันที่ …………………………เป็นเงิน………………………………บาท (…………………………………………..)

งวดที่ 3 ชาระภายในวันที่ …………………………เป็นเงิน………………………………บาท (…………………………………………..) งวดที่ 4 ชาระภายในวันที่ …………………………เป็นเงิน………………………………บาท (…………………………………………..) งวดที่ 5 ชาระภายในวันที่ …………………………เป็นเงิน………………………………บาท (…………………………………………..) งวดที่ 1 ชาระในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ซื้อขายกันตามสัญญานี้ เป็นเงิน ………………บาท (…………………………………………..) ทั้งนี้ ภายใน …………………………. ……………………………………………………… ข้อ 4. เมื่อผู้จะซื้อได้ชาระเงินตามข้อ 3. ครบถ้วนแล้ว และได้รับโอนโฉนดแล้ว ผู้จะซื้อจะต้องไปผ่อนชาระราคาที่ดินกับธนาคาร……………………………………………….… ………ในวงเงิน ที่เหลือ เป็นจานวน…………………………… บาท (…………………………………………………..) โดยเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร…………………………………………………… ตามสัญญากับธนาคาร ข้อ 5. หากผู้จะซื้อผิดนัดการชาระเงินงวดหนึ่งงวดใดตามข้อ 3. ของสัญญาให้ถือว่าผิดนัด ทั้งหมด และสัญญานี้ระงัดไปโดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญา เงินที่ผู้จะซื้อได้จะไว้แล้วเท่าไร ยอมให้ผู้จะขายริบได้ทั้งนั้น และผู้จะขายมีสิทธิจะขายที่ดินตามสัญญานี้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ทันที สัญญานี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านเข้าใจดีโดยตลอด แล้ว จึงลงชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ………………………………… ผู้จะขาย (……………………………………) ลงชื่อ…………………………………… พยาน (……………………………………)

ลงชื่อ………………………………… ผู้จะซื้อ (……………………………………….) ลงชื่อ……………………………………พยาน (………………………………… )