Docstoc

Euskal Ebaluazioen Emaitzak Laburbilduz

Document Sample
Euskal Ebaluazioen Emaitzak Laburbilduz Powered By Docstoc
					EBALUAZIOEN EMAITZAK LABURBILDUZ
BIHE 2008 MARTXOA

SISTEMAREN EBALUAZIOA
• 2001ETIK DABIL ISEI-IVEI BERE LANA EGITEN. • URTE HAUETAN, GURE SISTEMAREN “ARGAZKI” BAT OSATZEN SAIATU GARA. • HORRETARAKO HONAKO EBALUAZIO HAUEK IZAN DIRA GARRANTZITSUENAK: Kanpokoekin konparatzeko ebaluazioak: •PISA 2003 Erreferente batekin •TIMSS 2003 konparatzeko •PISA 2006 ebaluazioak:
•EUSKARAREN B2 MAILA •EUSKARAREN B1 MAILA
Barne-konparaketarako ebaluazioak: •1999-KO LEHEN HEZKUNTZA •2000-KO BIGARREN HEZKUNTZA •2004-KO LEHEN HEZKUNTZA

EBALUAZIO HAUEN ERABILPENA ETA MUGAK
• Sistemaren Ebaluazioak ikasle eta ikastetxeen lagin batean oinarritzen dira. • Ez dira ez ikastetxeen ebaluazioak ez ikasleenak. • Arazo orokorrak antzemateko balio dute. • Baina arazo konkretuak lekutzeko edo kokatzeko ez dute balio. Hartu daitezkeen neurriak oso orokorrak dira: ordutegiak, formazioa, arauak … Ezin dira ikastetxeak “ikusi”. Baina jakin dakigu ikastetxe batzuetatik besteetara emaitza desberdinak ematen direla, ikasleria-mota berdina izanik ere. • Zentzu horretan aldaketa handia suposatuko dute Ebaluazio Diagnostikoek ETORKIZUNEAN.

GURE SISTEMAREN SENDOTASUN ETA AHULEZIAK EBALUAZIOEN ARABERA
• Datuak era askotara interpretatu daitezke eta horregatik “NIRE IKUSPEGIA” esan behar dut lehenik eta behin. • Zenbat eta konparaziorako datu gehiago izan, orduan eta irudi zehatzagoa egin dezakegu. • Horrek adierazten du ASKOZ gehiago dakigula orain 2001ean baino. • Baina, aldi berean, Sistema beti aldatzen ari da.

BARNEKO KONPARAKETAK
GUK SAREA ETA EREDUAREKIN OSATUTAKO GERUZEKIN EDO ESTRATUEKIN LAN EGITEN DUGU

ETA HORI DA GEHIENEZ SAKONDU DEZAKEGUNA

HIZKUNTZA OFIZIALEN MAILAK SISTEMA ELEBIDUN BATEAN
• Barne ebaluazio batzuk aipatuko nituzke lehenik eleaniztuna izan nahi duen sistema elebidun batean. • Gure ikasleen euskara eta gaztelania mailak 1983tik neurtu izan dira, baina euskararen B2 eta B1 mailen neurketari esker pausu handi bat eman da nire iritziz:
– Ikasleen euskara mailak ez dira haien artean konparatzen baizik eta kanpoko erreferente batekin: Europako Erreferentzia Markoak ezarritako mailak.

B2 HIZTUN INDEPENDIENTEA IZATEKO MAILA ERTAINA DA
• Alde horretatik, gure ikasle askoren euskaramaila baxua da ereduen sistema honekin. • Eginiko ebaluzio “diagnostiko” horretan A ereduko ia inor, B-ko minoria bat eta D-ko asko ez dira maila ertain horretara iristen. Egia da ez zutela proba prestatu eta horrek gainditze-tasa %10 batean aldatu lezake. • Eztabaidak eztabaida, gure gomendioa zera zen: maila hori helburu bezala ezartzea derrigorrezko irakaskuntzaren amaierarako.

HELBURUAK FINKATZEAREN GARRANTZIA
• Hizkuntzetan oso zentraturik dagoen Sistema batean, funtsezkoa da helburak markatzea. Hizkuntz konpetentziak lortzea da helburua eta gure ustez B2 maila da egokia (DBH amaieran). • Alde batetik, legeek helburu praktikoak markatzen dituzte. • Baina bestetik eredu desberdinak baliatzen ditu eta denek ez dute eraginkortasun bera hizkuntz konpetentziak lortzeko.

SISTEMAREN BESTE EBALUAZIO BATZUK
IKASLEAK ETA GAKO DIREN KONPETENTZIAK

EBALUAZIOAK ETA ADIERAZLEAK
• Ebaluazioen emaitzaz gain, Adierazleak ere garrantzitsuak dira: errepikatze-tasa, gastua, PIB, Ikasleen maila sozioekonomiko eta kulturala, irakurtzen maila baxua dutenen kopurua, graduatzen direnen tasa… • Adierazleak ezagutzea ere beharrezkoa da emaitzak interpretatzeko, Sistemaren argazki bat ematen dute. • Askotan beraiek bakarrik ikusita irudi bat egiten dugu baina ebaluazioen emaitzekin lotuta irudi hori aldatu egiten da, osatu.

ESTATUAN GURE ALDE AGERTZEN DIREN ADIERAZLEAK ASKO DIRA
• Haur Hezkuntzan eskolatutako ikasleen tasa, 2 urterekin, oso altua da. • Goi mailako ikasketak dituen populazioaren ehunekoa altua da, Estatuko bigarrena. • Prestakuntza iraunkorrean parte hartze tasa altua dugu. • 18-23 urteko gazteen prestakuntza-uzte tasa txikia dugu. • DBH-ko graduatuen tasa Estatuko altuenetakoa da. Eskola porrota beraz, konparatiboki txikia dugu. • Aurrekoarekin lotuta, Idoneitate tasarik hoberena dugu Estatuan: errepikatzaile gutxi eta ikasle asko dagokien tokian. • DBHO graduatuen tasa altua dugu.

GURE ALDE AGERTZEN DIREN ADIERAZLEAK
• Ikasleko dugun gastua Estatuko altuena da. • Sare Publikoan ari diren irakasleen soldata Estatuko altuenetakoa da. • Euskadiko BPG (PIB), bizitzaren kostua kontuan hartuta, oso altua da Europa, EEBB eta Japonekin alderatuta. • Gure PISA-ko ikasleen maila sozioekonomiko eta kulturala ia OCDE-ren batezbestekoan dago

BAINA ADIERAZLEAK EMAITZEKIN ALDERATU BEHAR DIRA EFIZIENTZIA IKUSTEKO
• ZERI DEITZEN DIOT EFIZIENTZIA?
– Maila, tasa, edo diru-kopuru jakin baterako, batezbestekoaren gainetik edo azpitik egoteari ikasleen errendimenduan.

PISA 2006: 15 urteko ikasleen ebaluazioa
• Konpetentzi gakoen ebaluazio honek KONPARAZIO ahalmen handia ematen digu:
– OCDE-ko herrialde guztiekin. – Estatuko komunitate gehienekin

• Gainera indize oso boteretsuak ditu emaitzak interpretatzeko: ISEK, mailak, datu ekonomikoak…

PISA 2006 EMAITZAK: ZIENTZIAK, MATEMATIKA ETA IRAKURMENEAN OCDE-REN BATEZBESTEKOAN GAUDE

ORO HAR, “DAGOKIGUN” TOKIA
• Gure ikasleen maila sozioekonomiko eta kulturala OCDE-rekin alderatuta -0,04 da, OCDE 0,00 izanik. Beraz, ebaluatutako 3 konpetentzietan OCDE-ren puntuazioan egon beharko genuke gutxienez. • Bakarrik gaude “dagokigun” tokian Matematikan.

GURE ISEK
1

INDIZE SOZIOEKONOMIKO ETA KULTURALA
0,42

0,77

0,5
0,29 0,31 0,25 0,26 0,21 0,24 0,19 0,2 0,14 0,17

0,37

0

0,03

0,09 0,09 0,1

0
-0,15 -0,15 -0,31 -0,3 -0,04 -0,02 -0,01 -0,01 -0,09 -0,09 -0,07

-0,5
-0,62

-1

-0,99

-1,28

-1,5

ZIENTZIAK ETA INDIZE S.E.K.

ABERASTASUNA, GASTUA ETA ERRENDIMENDUA
ZIENTZIAK

PISA 2006 EMAITZA ETA BPG (EUROPA-EEBB-JAPON)
580

Finlandia
560 540

Japón

520

Irlanda
Ciencias 500 480 460 440 420 400 0 20 40 60 80 PIB PISA 2006 Lineal (PISA 2006) 100 120 140 160 180

Euskadi EEUU

Iturria: EUSTAT

GASTUA IKASLEKO HEZKUNTZAN ETA ZIENTZIAK
Gasto en educación no universitaria y rendimiento en Ciencias
550

Rendimiento en Ciencias

La Rioja
Aragón

Castilla y León Navarra Cantabria

Galicia

500
Cataluña

Asturias

Euskadi
España

Andalucía

450 3.000 4.000 Gasto no universitario/estudiante en Euros 5.000

Iturria: Bofill Fundazioa

ORO HAR, EFIZIENTZIA ARAZO BAT DUGU KONPARATIBOKI
• Gure inguruko komunitateekin konparatuz, gastua hezkuntzan kontuan hartuta, efizientzia baxua edo ertaina erakusten dugu PISA emaitzetan. Gure gastua eta errendimendua ez datoz bat. • Europako edo OCDE-ko herrialdeekin konparatuta, gure aberastasuna kontuan hartuz, efizientzia baxua dugu PISA-k neurtzen dituen konpetentzietan.

GURE BARRUKO KONPARAKETETAN MAILA SOZIOEKONOMIKO ETA KULTURALA INPORTANTEA BADA ERE, GAUZA POSITIBOAK DITUGU
0,40 0,20 0,00 -0,20 -0,40 -0,60 -0,80
-0,75 A Publico B Publico D Publico Euskadi B Concertado D Concertado A Concertado -0,44 -0,10 0,03

PISA 2006
0,18 0,09

-0,04

PISA 2006

Iturria: IE

GUREAN ISEK MAILAREN ERAGINA EZ DA HANDIA KONPARATIBOKI ETA EKITATE HANDIA DUGU EMAITZETAN

EKITATEA: IKASLE GUTXIAGO DITUGU ERRENDIMENDU BAXUKO MAILETAN, OCDEREKIN KONPARATUTA BAINA BIKAINTSUN GUTXIAGO ERE
100% 90% 1,3 7,7 20,3 0,3 4

80%
70% 60% 50%

18,5
6

27,4

33,4

5

4
3 2 1 >1

40%
30% 20% 10% 0% 14,1 5,2 OECD 12,6 3,2 BASQUE 24 27,9

IKASLE ETA IKASTETXEAREN MAILA SOZIAL, EKONOMIKO ETA KULTURALA KONTROLATZEN BADUGU, ESTRATUEN DESBERDINTASUN GEHIENAK (ZIENTZIETAN) DESAGERTZEN DIRA

A ITUNDUA-D PUBLIKOA DIFERENTZIA BAKARRIK DA ESTATISTIKOKI ESANGURATSUA

SAREEN ARTEKO DIFERENTZIA SOZIOEKONOMIKO ETA KULTURALIK TXIKIENA DUGU ESTATUAN
0,4 0,207 0,2 0,158 0,122 0,095

ISEC KOMUNITATEKA-SAREKA
0,211 0,229 0,223 0,257 0,178 0,105

0

-0,2 -0,211 -0,4 -0,415 -0,465 -0,315 -0,364 -0,4 -0,247 1 Público

-0,361

-0,367

2 Privado

-0,6

-0,568

-0,57

-0,8

-0,778

-1 Andalucía Galicia España Castilla y Cantabria León Asturias Cataluña Navarra Aragón La Rioja País Vasco

SINTESIAN
• Adierazle oso positiboak ditugu: populazioaren formazioan, errenta mailan, gastuan, eskolatzetasetan… baina egindako ebaluazio konparatiboetan emaitzak “ertainak” edo hortik beherakoak dira. • Ekitate handiko sistema dugu (OCDE-rekin alderatuta) baina badira guk baino ekitate handiagoa dutenak inguruan. • Efizientzia gutxiago ingurukoekin alderatuta eta batez ere maila sozioekonomiko ertain eta altuetan.

SINTESIAN
• Beste ebaluazio-mota bat behar dugu arazoak hobeto detektatzeko eta neurri zehatzagoak martxan jartzeko: Ebaluazio Diagnostikoak. • Hartuko diren neurriak ez dira Lege, Dekretu edo Agindu mailakoak bakarrik izan behar. Ikastetxeak, irakasleak eta laguntza zerbitzuak inplikatu behar dira.

ERANSKINAK

BOFILL TXOSTENAREN DATUAK

6000000

Sueldos docentes -año 0- 2001

5000000

4000000

Euskadi 3000000

Cast.León
Cataluña Navarra

2000000

1000000

0 MAESTROS MAESTROS ESO PROF. TEC FP P. SECUNDARIA CATEDRATICOS

FUENTE: CCOO


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:70
posted:5/22/2009
language:Basque
pages:34
Description: Euskal hezkuntza sisteman egin diren ebaluazioek zer dioten.