; Acronis Ssl Certificate Patch
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Acronis Ssl Certificate Patch

VIEWS: 44 PAGES: 51

Acronis Ssl Certificate Patch document sample

More Info
 • pg 1
									ZAMAWIAJĄCY


Politechnika Częstochowska
ul. Dąbrowskiego 69
42-200 Częstochowa
                 SPECYFIKACJA
           ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
   W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
   PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
                  Temat zadania:
 Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych dla je dnostek organizacyjnych
               Politechniki Częstochowskie j
SPRAWA NR ZP/DK – 14/09
               Częstochowa, marzec 2009 r.
Spis treści


Rozdział 1.
Instrukcja dla Wykonawcy       ............................................... str. 5


Rozdział 2.
Opis przedmiotu zamówienia      ............................................... str. 13


Rozdział 3.
Kryteria oceny ofert i wybór oferty  ............................................... str. 50


Rozdział 4.
Umowa                 ............................................... str. 51
                                                2
                   Wykaz zadań


Zadania nr 1 tj.:
Dwa serwery Blade, macie rz dyskowa i moduł zasilający do obudowy IBM eServer
BladeCenter™ H Chassis with 2x2900 W PSU UltraSlim Enhanced Multi-Burner dla
Wydziału Inżynie rii Procesowej, Materiałowe j i Fizyki Stosowane j
Zadania nr 2 tj.:
Zestaw komputerowy: cztery komputery obliczeniowe, trzy monitory, drukarka
sieciowa dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowe j i Fizyki Stosowanej

Zadania nr 3 tj.:
2 szt. zestawów komputerowych dla Miejskiej Sieci Komputerowe j CzestMAN
Zadania nr 4 tj.:
10 szt. zestawów komputerowych dla Instytutu Informatyki Teoretyczne j i Stosowane j
Zadania nr 5 tj.:
Zakup Notebooka dla Wydziału Zarządzania-Sekcja Obsługi Informatyczne j
Zadania nr 6 tj.:
Laptop dla Zakładu Makroekonomii i Polityki Ekonomiczne j Wydziału Zarządzania
Zadania nr 7 tj.:
Komputer wraz z monitorem oraz oprogramowaniem dla Akademickiego Centrum
Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej
Zadania nr 8 tj.:
Notebook standard dla Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki
Częstochowskiej
Zadania nr 9 tj.:
1 storage z obsadą 3 dyski SATA2 po 1,5 TB każdy dla Działu Informatyzacji
Administracji
Zadania nr 10 tj.:
2 komputery stacjonarne z oprogramowaniem i monitorami + 2 monitory dla Działu
Informatyzacji Administracji
Zadania nr 11 tj.:
Laptop dla Wydziału Zarządzania- Zakładu Eurologistyki i Przedsiębiorczości
Zadania nr 12 tj.:
Notebook dla Instytutu Matematyki                                            3
Zadania nr 13 tj.:
Zestaw komputerowy (1s zt.) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Zadania nr 14 tj.:
Zestaw komputerowy (1s zt.) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Zadania nr 15 tj.:
Komputer przenośny dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Zadania nr 16 tj.:
Notebook oraz route r dla Wydziału Elektrycznego

Zadania nr 17 tj.:
4 kompute ry stacjonarne dla Wydziału Elektrycznego

Zadania nr 18 tj.:
Notebook wraz z oprogramowanie m dla Wydziału Elektrycznego
                                         4
ROZDZIAŁ 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne
  spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
3. Zawartość oferty,   sposób  jej sporządzenia  musi być   zgodny  ze wszystkimi
  postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz ustawą z dnia 29.01.2004 r. prawo
  zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223/2007 poz. 1655 z póź. zm.)
4. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny
  z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Dokument załączony do oferty sporządzony w języku innym niż język polski musi być
  złożony wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. W razie
  wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty (druk w załączeniu).
7. Jeżeli Wykonawca zamierza realizować zamówienie przy udziale podwykonawców,
  zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy
  podwykonawcom. Wówczas należy zmodyfikować formularz oferty zamawiającego
  poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach własnych Wykonawcy, pod
  warunkiem, że ich treść, opis będą odpowiadać formularzom określonym przez
  Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisu pkt. 7.
9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. tzn. Wykonawca może złożyć ofertę
  na wybrane przez siebie zadanie/zadania, bądź na wszystkie łącznie.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Jeżeli Zamawiający określając w SIWZ sprzęt, będący przedmiotem niniejszego
  postępowania posłużył się wskazaniem konkretnej firmy – producenta, w tym zakresie
  dopuszcza składania ofert równoważnych.
12. Przez ofertę równoważną należy rozumieć zaoferowanie towaru producenta innego aniżeli
  wskazany przez Zamawiającego, z tym że oferowany produkt nie może być gorszy
  jakościowo od wskazanego, musi mieć co najmniej takie same parametry techniczno -
  eksploatacyjne oraz musi posiadać gwarancję nie krótszą od gwarancji jakiej udziela
  wymieniony producent.                                              5
13. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
  Wykonawcy.
14. Podpisy winny być złożone własnoręcznie, długopisem lub nieścieralnym atramentem
  przez osobę upoważnioną. Należy czytelnie podać imię i nazwisko. Zamawiający
  zaakceptuje podpisy nieczytelne – parafy opatrzone stemplem imiennym.
15. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia
  potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile nie wynika ono z
  przepisów lub z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że
  pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczania za
  zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wra z z ofertą.
16. Wszystkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane
  lub parafowane przez Wykonawcę.
17. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z treścią niniejszej
  specyfikacji.
18. Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złożone w formie oryginału lub kopii
  poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez upełnomocnionego
  przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 15. Poświadczona za zgodność z
  oryginałem mysi być każda zapisana strona kopii dokumentu.
19. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. nieujawnione do
  wiadomości   publicznej  informacje   techniczne,  technologiczne,  organizacyjne
  przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
  przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca
  winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie
  informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone
  w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w
  ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do
  pozostałych części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).
20. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na:
  Politechnika Częstochowska
  ul. Dąbrowskiego 69, pok. nr 28
  42-200 Częstochowa
  oraz posiadającej następujące oznaczenia:
  ……………………………………………..


                                              6
    (nazwa Wykonawcy)
    ……………………………………………..
    (adres Wykonawcy)
     „Oferta w sprawie nr re j.: ZP/DK – 14/09, Nie otwierać przed 04.05.09 godz.
     11.20.”


21. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
    terminu składania ofert.
22. Oświadczenie o wprowadzeniu zmiany winno być złożone na piśmie, opakowane tak jak
    oferta, a koperta winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA”


II.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


1.    O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy,
     którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień
     publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, ze zm.).
2.    Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków wymienionych w punktach
     poprzedzających w oparciu o dokumenty, o których mowa w części III niniejszego
     rozdziału. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy w ofercie wszystkich
     dokumentów z części III, bądź gdy ich treść nie będzie potwierdzała spełniania
     warunków udziału    w postępowaniu   Zamawiający wykluczy Wykonawcę z
     postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 p.z.p.


III.   DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE


1. Na potwierdzenie spełniania wyżej wskazanych warunków udziału w postępowaniu
wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1.1.   . Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 pzp. (druk w
załączeniu). W przypadku, gdy dla realizacji zamówienia Wykonawca nie dysponuje
samodzielnie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotó w do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
                                             7
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływe m terminu
składania ofert.
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat albo, że uzyskał przewidzianą prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie winno być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. Zaświadczenie winno być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust
1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust
1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
1.7. Jeżeli Wykonawca    ma siedzibę   lub  miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2,1.3,1.4 i 1.6
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); - nie orzeczono wobec
niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert).
1.8. Jeżeli Wykonawca    ma siedzibę   lub  miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu z pkt 1.5 składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której                                              8
dokumenty dotyczą, w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4-8 pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
1.9. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów z pkt 1.7 i 1.8 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania. Terminy z pkt. 1.7 i 1.8 stosuje się odpowiednio.
2.  Na   potwierdzenie,  iż  dany  oferowany  przedmiot  zamówienia  zgodny  jest
z wymogami zamawiającego Wykonawca winien dołączyć do oferty ścisłą specyfikację
techniczną oferowanego sprzętu (na każde oferowane zadanie z wyjątkiem zadania nr 15, 16,
17) potwierdzającą zgodność parametrów każdego z podzespołów wskazanych w opisie
przedmiotu zamówienia oraz spis dodatkowego wyposażenia. W specyfikacji technicznej
winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu (wszystkich
wymaganych podzespołów). Specyfikacja winna zawierać oświadczenia o posiadaniu
wymaganych w poszczególnych zadaniach certyfikatów i deklaracji oraz wymagane w
poszczególnych zadaniach wydruki. Specyfikacja techniczna winna być podpisana przez
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z rozdz. I, cz. I, pkt 11 i 12 niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Pełnomocnictwo ( zgodnie z pkt. 13 cz. I i pkt. 2 cz. IV ).


Dokumenty winny być złożone zgodnie z postanowieniami częśc i I i IV niniejszego
rozdziału.


IV.   SKŁADANIE OFERTY PRZEZ PODMIOTY WYSTĘPUJĄCE WSPÓLNIE
   (w tym prze dsiębiorcy działający na podstawie zawartej umowy spółki cywilnej)
1.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty (w przypadku spółki cywilnej może być to umowa
spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji).
                                              9
V.    WYLICZENIE CENY W OFERCIE
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi opisane w niniejszej siwz, zobowiązany
 jest ująć w cenie wszelkie zobowiązania, koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
 wykonania przedmiotu zamówienia.
2.    Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć cenę oferty zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt.
1 ustawy o cenach oznacza to, iż cena ofertowa powinna zawierać cenę netto wraz z
podatkiem VAT w wysokości 22%.
3. Zamawiający niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Wykonawcy, którego oferta
   zostanie wybrana w przedmiotowym postępowaniu wystąpi do Ministerstwa Nauki i
   Szkolnictwa Wyższego o potwierdzenie zastosowania 0% stawki VAT na urządzenia
   określone w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr
   54 poz. 535)
4. Po otrzymaniu przez Wykonawcę zaświadczenia z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
   Wyższego Wykonawca stosuje 0 stawkę podatku VAT w odniesieniu do sprzętu objętego
   załącznikiem nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.
   535)
5. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. W złotych polskich będą również
   prowadzone rozliczenia pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą.
6. Cena zawarta w ofercie musi być określona jednoznacznie i jest ceną ostateczną, stałą i
   nie będzie podlegała waloryzacji.


VI.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ


1.    Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni.
2.    Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
     ofert.
3.    Przedłużenie terminu związania ofertą określają przepisy art. 85 ust. 2 prawa
     zamówień publicznych.


VII.   WADIUM


1. Oferta zostanie zabezpieczona wadium w wysokości określonej na poszczególne zadania:
Zadanie nr 1: 896,00 PLN; Zadanie nr 2: 423,00 PLN; Zadanie nr 3: 64,00 PLN; Zadanie nr
4: 318,00 PLN; Zadanie nr 5: 44,00 PLN; Zadanie nr 6: 50,00 PLN; Zadanie nr 7: 71,00 PLN;


                                             10
Zadanie nr 8; 58,00 PLN; Zadanie nr 9: 130,00 PLN; Zadanie nr 10: 180,00 PLN; Zadanie nr
11: 40,00 PLN; Zadanie nr 12: 50,00 PLN; Zadanie nr 13: 64,00 PLN; Zadanie nr 14: 44,00
PLN; Zadanie nr 15: 53,00 PLN; Zadanie nr 16: 100,00 PLN; Zadanie nr 17: 230,00 PLN;
Zadanie nr 18: 110,00 PLN,
2 .Wykonawca składa wadium na zadania, które uwzględnił w ofercie.
3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
   4. Wadium zostanie wniesione w formie przewidzianej ustawą prawo zamówień
   publicznych (art. 45 ust. 6).
   5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
   Zamawiającego nr: 0617501211 0000 0000 04168728. Wykonawca dołączy wówczas do
   oferty dowód wpłacenia wadium, tj. kopię polecenia przelewu (poświadczona za
   zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
   6. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć je w kasie
   Zamawiającego przy ul Dąbrowskiego 69 w Częstochowie. Kasa jest czynna w dni
   robocze, pn. – pt., godz. 9:00 – 12:00. Wykonawca dołączy w tym przypadku do oferty
   kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) dokumentu
   stwierdzającego wniesienie wadium (np. kopia gwarancji ubezpieczeniowej).
   7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy prawo zamówień publicznych.
   8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
   na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
   których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z
   przyczyn nie leżących po jego stronie.
   9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego w
   przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
   10. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się dzień uznania rachunku
   Zamawiającego.


VIII. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT


1.   Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
    Politechnika Częstochowska
    ul. Dąbrowskiego 69, pok.28
    42-200 Częstochowa                                           11
2.  Termin składania ofert upływa 4 maja 2009r. godz. 10.00. Oferty złożone po terminie
   zostaną zwrócone bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
   protestu.
3.  Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 maja 2009r. godz. 11.20. w siedzibie Zamawiającego,
   pok.32.
4.  Otwarcie ofert jest jawne.
5.  Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny
   ofert, termin realizacji, warunki płatności, długość okresu gwarancji.


IX.  SPOSÓB     POROZUMIEWANIA       SIĘ  W  POSTEPOWANIU,      SPOSÓB
   UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.  Zamawiający i Wykonawcy oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
   przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną.
2.  Jeżeli   Zamawiający  lub  Wykonawca    przekazuje  oświadczenia,   wnioski,
   zawiadomienia oraz informacje faksem bądź drogą, każda ze stron na żądanie drugiej
   niezwłocznie potwierdzona fakt ich otrzymania ( art. 27 pkt. 2 ustawy p.z.p.).
3.  Wykonawca może kontaktować się z Zamawiającym:
   1)    numer telefonu: 0 – 34 3250 – 415;
   2)    numer faksu: 0 – 34 3250 – 415;
   3)    adres poczty elektronicznej: anowakowska@adm.pcz.czest.pl
   4)    adres strony internetowej: www.dzp.pcz.pl
4.  Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami uprawnieni są:
   Pracownik Działu Zamówień Publicznych – Agnieszka Nowakowska
   Dni i godziny udzielania informacji: poniedziałek – piątek w godz. 9.00. – 14.00.
5.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
6.  Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o
   wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania
   ofert.
7.  Zamawiający jednocześnie przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
   Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
   ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na własnej stronie internetowej
                                              12
8.    W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu do
     składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji
     zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano
     SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ja
     także na tej stronie.


X.    ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ, OKREŚLONE W DZIALE VI USTAWY
       PZP

1.Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał
   lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
   ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy p.z.p.
   Przepisy art. 180-183 pzp dotyczą protestu, przepisy art.184-193 pzp dotyczą odwołania,
   przepisy art.194-198 dotyczą skargi do sądu.
1. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują również
   organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych
   do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
   Publicznych.


ROZDZIAŁ 2.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


I.    Przedmiot zamówienia


1.    Przedmiote m zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego oprogramowania i
     drobnego sprzętu kompute rowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki
     Częstochowskiej (CPV 30236000)
2.    Na potwierdzenie, iż dany ofe rowany przedmiot zamówienia zgodny jest
     z wymogami zamawiającego Wykonawca winien dołączyć do oferty ścisłą
     specyfikację   techniczną  oferowanego  sprzętu  potwierdzającą   zgodność
     parametrów każdego    z podzespołów wskazanych     w opisie   przedmiotu
     zamówienia oraz spis dodatkowego wyposażenia. W specyfikacji technicznej
     winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu
     (wszystkich wymaganych podzespołów). Specyfikacja techniczna winna być


                                             13
    podpisana przez upoważnionego prze dstawiciela Wykonawcy, zgodnie z rozdz. I,
    cz. I, pkt 11 i 12 niniejs zej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3.   Przedmiot zamówienia został podzielony na 18 zadań.
4.   Minimalne wymagania, jakim winien odpowiadać oferowany sprzęt zostały opisane
    poniżej:


Zadanie nr 1:
Dwa serwery Blade, macie rz dyskowa i moduł zasilający do obudowy IBM eServer
BladeCenter™ H Chassis with 2x2900 W PSU UltraSlim Enhanced Multi-Burner dla
Wydziału Inżynie rii Procesowej, Materiałowe j i Fizyki Stosowane j


Specyfikacja dwóch serwerów Blade


E5430 2.66 GHz
Typ obudowy Blade
Enhanced Multi- Burner
Wymiary mniejsze lub równe (szer./głęb./wys.) 2.9 cm x 44.6 cm x 24.5 cm
Waga max 5.4 kg
Skalowalność serwera Podwójny
Procesor 1 x dwu -rdzeniowy
E5430 / 2.66 GHz
Główne cechy procesora Technologia Intel Extended Memory 64
Pamięć podrę czna 12 MB L2 cache
Pamięć podrę czna na procesor 12 MB
RAM 4 GB (zainstalowane) / 16 GB (maks.) DDR2
SDRAM funkcja
ECC Chipkill 667
MHz PC25300
Kontroler pamię ci masowej Serial Attached SCSI ( Serial Attached SCSI ) PCI
Express ( LSISAS1064e )
Dysk twardy 2x 146GB 15K 3.5in HS SAS HDD
Sterownik grafiki PCI ATI
ES1000 16
MB
Praca w sieci Karta sieciowa PCI
Express Ethernet,
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Porty
Ethernet : 2 x Gigabit Ethernet
Serwer kompatybilny z obudową IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2900W
PSU UltraSlim


Gwarancja producenta: 3 lata gwarancji ( na mie jscu )                                          14
Macierz dyskowa System Storage DS3200 Dual Controller + 6 dysków 146GB 15K 3.5in
HS SAS HDD do obudowy IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2900W PSU
UltraSlim Enhanced Multi- Burner


Macierz DS3200 jest idealnym rozwiązaniem dla niewielkich środowisk IT. Wbudowane
porty SAS 3 Gbps umożliwiają podłączenie do 6 serwerów (lub 3 w opcji redundantnej) zaś
konfiguracja dwu-kontrolerowa zapewnia bezpieczny i niezawodny dostęp do danychCharakterystyka techniczna:
Jeden lub dwa kontrolery RAID (active - active)
1GB pamięci (512MB na kontroler) - rozbudowywalnej do 2GB (1GB na kontroler)
Interfejs portów do podłączenia serwerów - Serial Attached SCSI (SAS) 3 Gbps
Interfejs napędów dyskowych: Serial Attached SCSI (SAS) i/lub Serial ATA (SATA)
Maksymalna liczba napędów dyskowych: 48 dysków SAS i lub SATA (używając 3 modułów
EXP3000 Expansion Unit)
Poziomy RAID: 0, 1, 3, 5 oraz 10
Redundantne zasilanie i wentylatory, wymienialne podczas pracy
Oprogramowanie zarządzające - System Storage DS3000 Storage Manager

Gwarancja producenta: 3 lata gwarancji ( na mie jscu )


Moduły zasilające - do obudowy IBM eServer BladeCenter(tm) H Chassis with 2x2900W
PSU UltraSlim Enhanced Multi-Burner
2 x 39y8934 DPI 32amp/250V Front-end PDU with IEC 309 2P+Gnd
Opis produktu:
Distributed Power Interconnect
Rodzaj urządzenia:
 Jednostka dystrybucji zasilania
Napięcie wejściowe AC 250 V
Złącze(a) wyjściowe Zasilające typu IEC 309

Gwarancja producenta: 3 lata gwarancji ( na mie jscu )Zadania nr 2
Zestaw komputerowy: cztery komputery obliczeniowe, trzy monitory, drukarka
sieciowa dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowe j i Fizyki Stosowanej

                Specyfikacja komputera

Procesor:
Typ procesora: klasy x86, minimum 4 rdzenie, do zastosowań w komputerach stacjonarnych
który w testach osiągnął wyniki:
3DMark06 Test wydajności: CPU Score: nie mniej niż 4108
Microsoft Excel 2007 Test wydajności: Operacje matematyczne: nie więcej niż 24.1


                                             15
SYSMark 2007 Preview 1.04: nie mniej niż 161


Płyta główna:
Ilość gniazd pamięci DDR : minimum 4 szt.
Obsługiwane typy pamięci: DDR2-800 (PC2-6400)
               DDR2-667 (PC2-5300)
               DDR2-1066 (PC2-8500)
               DDR2-800 ECC (PC2-6400)
               DDR2-667 ECC (PC2-5300)
               DDR2-1066 ECC (PC2-8500)
Dwukanałowa obsługa pamięci
Maks. pojemność pamięci 16 GB
Gniazdo PCI-Express x16    1 szt.
Gniazdo PCI-Express x1     1 szt.
Gniazdo PCI         2 szt.
Zintegrowana karta dźwiękowa    1 szt.
Zintegrowana karta sieciowa     1 szt.
Złącza IDE ATA     1 szt.
Złącza Serial ATA 2   4 szt.
Gniazdo PS/2      2 szt.
Złącza USB wewnętrzne 6 szt.
Złącza FireWire wewnętrzne 1 szt.
Gniazda audio analogowe     1 szt.
Gniazda audio cyfrowe      1 szt.

Karta graficzna:
Złącze PCI-Express x16
Pamięć 512 MB , GDDR 3, 128 bit
Procesory strumieniowe 8 szt. Taktowanie procesora 700 MHz
Efektywne taktowanie pamięci w 3D 1600 MHz
RAMDAC 400 MHz (podwójny)
Chłodzenie chipsetu aktywne
Wyjścia DVI na karcie 2 szt.
Wyjścia D-Sub na karcie 1 szt.
Przejściówka z DVI na D-Sub 1 szt
Zgodność programowa DirectX 10, Open GL 2.0, Open GL 2.1

Pamięć RAM:
DDR2 DIMM, standard: DDR2-800 (PC2-6400)
pojemność pamięci: 8 GB
częstotliwość pracy: nie mniej niż 800 MHz
przepustowość: nie mniej niż 6 400 MB/s
opóźnienie - cycle latency 4
timingi           4-4-4-12
dodatkowe informacje: parowane i testowane jako dual chanel
Dysk twardy (HDD): s zt.: 2
pojemność: nie mniej niż 500 GB
interfejs: SATA II (serial ATA/300)
prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min.


                               16
pamięć cache: nie mniej niż 32 MB
technologia NCQ i S.M.A.R.T
Napęd optyczny:
Nagrywarka DVD-RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD
Czytnik płyt: Video-CD,CD-Extra,CD-R,CD-ROM XA,CD-Text,Photo-CD,CD-DA,CD-
Plus,CD-ROM,CD-RW, Multi-session, DVD+R9,DVD-R,DVD-RAM,DVD-RW,DVD-
Video,DVD+R,DVD+RW,DVD-R9,DVD-ROM
Interfejs SATA
Prędkości zapisu: zapis DVD+/-RW DL     12 x (DVD-RAM)
Czas dostępu dla DVD nie dłuży niż    140 ms
Pojemność bufora 2 048 kb, Buffer Under-Run Prevention Function
Obudowa z zasilacze m:
Obudowa:
Standard: ATX
Typ obudowy: Midi Tower
Ilość kieszeni 5.25:  4 szt.
Ilość kieszeni 3.5 wewnętrznych: 6 szt.
Złącza na przednim panelu: audio, FireWire (IEEE-1394), 2x USB
Zainstalowane komponenty: 2 wentylatory 120mm
Zasilacz:
Moc nie mniej niż 500 W, standard ATX 12V 2.2, wtyczka zasilania [pin]: 24, 4x 5-pin
SATA, 2x 6-pin PEG, funkcja PFC (aktywny), filtry: przeciwzwarciowy,
przeciwprzeciążeniowy, zabezpieczenie termiczne, przeciwprzepięciowy.
Ilość wentylatorów chłodzących: 1szt.
Średnica wentylatora: 120 mm (27 dB)
Regulacja obrotów wentylatorów: automatyczna
Klawiatura z myszą:
typ klawiatury: przewodowa, min. 102 klawisze
interfejs: PS2 lub USB
Mysz optyczna 800 dpi, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk, funkcja
scroll'a czterokierunkowego

Wyposażenie dodatkowe:
UPS zasilacz awaryjny:
          Moc pozorna minimum 800VA
          Moc rzeczywista: 520 W
          Czas podtrzymania: 8 - 14 min.
          Ilość gniazd wyjściowych 4 szt.
          Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy
          Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny.

Gwarancja: min. 36. miesiące z naprawą maksymalnie do 14. dni roboczych
Warunki gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji
komputera i dołączanie dodatkowych urządzeń.
Specyfikacja monitora

Monitor LCD:

Monitor LCD


                                              17
Przekątna ekranu: 22 "
Format ekranu monitora: Panoramiczny
Typ panela LCD: TFT TN
Technologia podświetlenia: CCFL
Wielkość plamki: max. 0,277 mm
Zalecana rozdzielczość obrazu: 1680 x 1050 pikseli
Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz
Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln
jasność: 300 cd/m2
Kontrast: 1000:1
Czas reakcji matrycy: max 5 ms
Kąt widzenia poziomy: 170 °
Kąt widzenia pionowy: 170 °
Typ gniazda wejściowego (sygnałowego): 15-stykowe D-Sub

Gwarancja: 36 miesięcy
Specyfikacja drukarki

Klasa produktu: Drukarka laserowa
Druk w kolorze: Tak
Szybkość druku (mono): 20 stron/min
Maks. rozmiar nośnika: A4
Rozdzielczość w pionie (mono): 600 dpi
Rozdzielczość w poziomie (mono): 600 dpi
Rozdzielczość w pionie (kolor): 600 dpi
Rozdzielczość w poziomie (kolor): 600 dpi
Maksymalna szybkość druku (kolor): 20 stron/min
Wydajność: 40000 str./mies.
Gramatura papieru: 60-210 g/m2
Pojemność podajnika papieru: 300 szt.
Pojemność tacy odbiorczej: 125 szt.
Maks. pojemność podajników: 550 szt.
Zainstalowana pamięć: 128 MB
Kabel PC: Tak
Obsługiwane systemy operacyjne:
Microsoft Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista
Zainstalowane opcje:
- Podajnik na 300 arkuszy
- Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy
- Tacka odbiorcza na 125 arkuszy
Złącza zewnętrzne:
- 1 x RJ45 (10/100BaseTX)
- USB 2.0
Obsługiwane języki drukarek:
- PCL 5c
- PCL 6
- PS3

Gwarancja: 36 miesięcy.                             18
Zadanie nr 3
2 szt. zestawów komputerowych dla Miejskiej Sieci Komputerowe j CzestMAN
  1. Płyta główna :
   - ilość obsługiwanych procesorów fizycznych – 1
   - ilość obsługiwanych rdzeni – max 4
   - obsługa magistrli HyperTransport 1.0/2.0/3.0
   - gniazda pamięci – 4 szt. z obsługą DDR2-800,DDR2-667, 240 pin, 1.8V
   - dwukanałowa obsługa pamięci (DualChannel)
   - max. poj. pamięci 8GB
   - złącza AGP - brak
   - złącza PCI – 2 szt.
   - złącza PCI-Express: x16 – 1 szt, x1 – 1 szt.
   - kontroler dyskowy: SATA II (6 kanałów), Ultra DMA 66/100/133 (1 kanał)
   - obsługa RAID – 0/1/0+1/5/JBOD
   - zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 BaseT Ethernet obsługiwana przez standardowe
   jądro systemu Linux w wersji 2.6.20 i nowszych
   - zintegrowana karta graficzna obsługiwana przez dedykowany sterownik z  akceleracją ze
   standardowego pakietu xorg dla Debian Linux
   - zintegrowana karta dźwiękowa obsługiwana przez standardowy sterownik ALSA systemu
   Debian Linux
   - zintegrowany kontroler USB 2.0
   - porty zewnętrzne: Audio, 4x USB, 2x PS/2, 1x VGA, 1x DVI, 1x RJ45.
   - standard micro-ATX
   - 8 kanałowa zintegrowana karta dźwiękowa
   - obsługa Cool'n'Quiet oraz Live Update3
  2. Procesor :
    - 3 rdzenie w jednej obudowie
     wydajność :

         - 3D Mark Vantage – nie mniej niż 5751
         - 3D Studio MAX 9 – nie więcej niż 75s
         - Linux-SciMark – nie mniej niż 441
         - Sandra 2008 Dhrystone – nie mniej niż 22980
         - Sandra 2008 Wheatstone – nie mniej niż 22365
    - pamięć cache L1: min. 256 kB, L2: min. 1536 kB (512 kB/rdzeń), L3: min.2048 kB
    - wersja: BOX (z dołączonym wentylatorem)
    - rozszerzenia: 3D Now!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus Protection, AMD64
    - pobór prądu - 95W
    - obsługa HyperTransport 3.0
 3. Dysk twardy :
    - pojemność 250 GB
    - interfejs: SATA, wersja SATA/300
    - ilość talerzy: 2
    - prędkość obrotowa: 7200 rpm
    - pamięć cache: 16384 kB
    - średni czas dostępu: 8,5 ms
    - wytrzymałość w trakcie pracy: 70 G
    - wytrzymałość w czasie spoczynku: 300G
    - minimalna głośność: 26 dB
    - obsługa technologii NCQ, SMART
    - technologia zgodna z DeskStar
  3. Pamięć RAM :
    - pojemność 2GB


                                              19
  - rodzaj: DDR2 DIMM
  - standard: DDR2-800
  - napięcie 1.8 V
  - styki pokryte złotem
4. Obudowa :
   - typ: Mini Tower
   - standard ATX
   - ilość kieszeni 3,5'' wewn. : 3
   - ilość kieszeni 3,5'' zewn. : 1
   - ilość kieszeni 5,25'' zewn. : 1
   - moc zasilacza: min. 400W
   - wentylator 80/92 mm
   - Air Duct, Thermally Advantaged Chasis 1.1
   - wymiary: szer. 180mm, wys. 355mm, głęb. 437mm
   - kolor obudowy: srebrny, srebrno-czarny lub czarny
I.  Monitor :
  - przekątna 19''
  - technologia wykonania: TN
  - rozdzielczość nominalna 1280x1024 pix.
  - kontrast: 8000:1
  - jasność 300cd/m2
  - maks. częst. odchylania pionowego: 75 Hz
  - maks. częst. odchylania poziomego: 83 kHz
  - czas reakcji: 5ms
  - kąt widzenia: pion 170 stopni, poziom 170 stopni
  - ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln
  - złącze analogowe D-Sub 15 pin: tak
  - złącze cyfrowe DVI: nie
  - głośniki: nie
  - pivot: nie
  - spełniane normy jakościowe: TCO2003
  - wielkość plamki: 0,294
  - kolor obudowy: czarny
  - waga: 4kg
II. Mysz:
   - optyczna
   - kolor :czarny
   - przewodowa
   - rozdzielczość pracy: 1000 dpi
   - ergonomiczny kształt
   - liczba przycisków: 3
   - rolka przewijania: 1
   - interfejs: USB, PS/2
   - technologia Tilt Wheel Plus Zoom
III. Klawiatura:
   - kolor: czarny
   - przewodowa
   - ergonomiczny kształt: tak
   - klawisze multimedialne: tak
   - podpórka pod nadgarstki: nie
   - interfejs: USB
   - odporna na zalanie                              20
Gwarancja minimum 12 miesięcy.
Zadanie nr 4
10 szt. zestawów komputerowych we dług załączonej s pecyfikacji dla Instytutu
Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
  5. Płyta główna :
   - ilość obsługiwanych procesorów fizycznych – 1
   - ilość obsługiwanych rdzeni – max 4
   - obsługa magistrli HyperTransport 1.0/2.0/3.0
   - gniazda pamięci – 4 szt. z obsługą DDR2-800,DDR2-667, 240 pin, 1.8V
   - dwukanałowa obsługa pamięci (DualChannel)
   - max. poj. pamięci 8GB
   - złącza AGP - brak
   - złącza PCI – 2 szt.
   - złącza PCI-Express: x16 – 1 szt, x1 – 1 szt.
   - kontroler dyskowy: SATA II (6 kanałów), Ultra DMA 66/100/133 (1 kanał)
   - obsługa RAID – 0/1/0+1/5/JBOD
   - zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 BaseT Ethernet obsługiwana przez standardowe
   jądro systemu Linux w wersji 2.6.20 i nowszych
   - zintegrowana karta graficzna obsługiwana przez dedykowany sterownik z  akceleracją ze
   standardowego pakietu xorg dla Debian Linux
   - zintegrowana karta dźwiękowa obsługiwana przez standardowy sterownik ALSA systemu
   Debian Linux
   - zintegrowany kontroler USB 2.0
   - porty zewnętrzne: Audio, 4x USB, 2x PS/2, 1x VGA, 1x DVI, 1x RJ45.
   - standard micro-ATX
   - 8 kanałowa zintegrowana karta dźwiękowa
   - obsługa Cool'n'Quiet oraz Live Update3
  6. Procesor :
    - 3 rdzenie w jednej obudowie
     wydajność :

         - 3D Mark Vantage – nie mniej niż 5751
         - 3D Studio MAX 9 – nie więcej niż 75s
         - Linux-SciMark – nie mniej niż 441
         - Sandra 2008 Dhrystone – nie mniej niż 22980
         - Sandra 2008 Wheatstone – nie mniej niż 22365
    - pamięć cache L1: min. 256 kB, L2: min. 1536 kB (512 kB/rdzeń), L3: min.2048 kB
    - wersja: BOX (z dołączonym wentylatorem)
    - rozszerzenia: 3D Now!, SSE, SSE2, SSE3, Enhanced Virus Protection, AMD64
    - pobór prądu - 95W
    - obsługa HyperTransport 3.0
 3. Dysk twardy :
    - pojemność 250 GB
    - interfejs: SATA, wersja SATA/300
    - ilość talerzy: 2
    - prędkość obrotowa: 7200 rpm
    - pamięć cache: 16384 kB
    - średni czas dostępu: 8,5 ms
    - wytrzymałość w trakcie pracy: 70 G
    - wytrzymałość w czasie spoczynku: 300G
    - minimalna głośność: 26 dB
    - obsługa technologii NCQ, SMART


                                              21
  - technologia zgodna z DeskStar
7. Pamięć RAM :
  - pojemność 2GB
  - rodzaj: DDR2 DIMM
  - standard: DDR2-800
  - napięcie 1.8 V
  - styki pokryte złotem
8. Obudowa :
  - typ: Mini Tower
  - standard ATX
  - ilość kieszeni 3,5'' wewn. : 3
  - ilość kieszeni 3,5'' zewn. : 1
  - ilość kieszeni 5,25'' zewn. : 1
  - moc zasilacza: min. 400W
  - wentylator 80/92 mm
  - Air Duct, Thermally Advantaged Chasis 1.1
  - wymiary: szer. 180mm, wys. 355mm, głęb. 437mm
  - kolor obudowy: srebrny, srebrno-czarny lub czarny
IV. Monitor :
  - przekątna 19''
  - technologia wykonania: TN
  - rozdzielczość nominalna 1280x1024 pix.
  - kontrast: 8000:1
  - jasność 300cd/m2
  - maks. częst. odchylania pionowego: 75 Hz
  - maks. częst. odchylania poziomego: 83 kHz
  - czas reakcji: 5ms
  - kąt widzenia: pion 170 stopni, poziom 170 stopni
  - ilość wyświetlanych kolorów: 16,2 mln
  - złącze analogowe D-Sub 15 pin: tak
  - złącze cyfrowe DVI: nie
  - głośniki: nie
  - pivot: nie
  - spełniane normy jakościowe: TCO2003
  - wielkość plamki: 0,294
  - kolor obudowy: czarny
  - waga: 4kg
V. Mysz:
  - optyczna
  - kolor :czarny
  - przewodowa
  - rozdzielczość pracy: 1000 dpi
  - ergonomiczny kształt
  - liczba przycisków: 3
  - rolka przewijania: 1
  - interfejs: USB, PS/2
  - technologia Tilt Wheel Plus Zoom
VI. Klawiatura:
  - kolor: czarny
  - przewodowa
  - ergonomiczny kształt: tak
  - klawisze multimedialne: tak                             22
   - podpórka pod nadgarstki: nie
   - interfejs: USB
   - odporna na zalanie
Gwarancja minimum 12 miesięcy.


Zadanie nr 5
Zakup Notebooka dla Wydziału Zarządzania-Sekcja Obsługi Informatyczne j
Procesor mobilny, jednordzeniowy w technologii x86, osiągający wynik minimalny wynik w
teście: 253 pkt w teście PassMark - CPU MARK SCORE
Matryca: 10.2 cale, LED backlight, 1024x600
Pamięć zainstalowana: 1 024 MB SO-DIMM DDR2 533 MHz
Dysk twardy: 160 GB SATA 5400 obr/min
Napęd optyczny: DVD+/-RW, zewnętrzny, podłączany przez złącze USB
Karta graficzna zintegrowana, pamięć karty: 224 MB współdzielone z pamięcią systemową
Karta dźwiękowa Zintegrowana
Głośniki 2 szt.
Wbudowany mikrofon
Wbudowana Karta sieciowa przewodowa 10/100/1000 Mbps Ethernet
Wbudowana Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11a/b/g/n
Wbudowana Bluetooth
Złącza:
1 x Express card
1 x Microphone- in jack
1 x Headphone-out jack (S/PDIF)
1 x VGA port/Mini D-sub 15-pin for external monitor
3 x USB 2.0 ports
1 x RJ45 LAN Jack for LAN insert
1 x WLAN On/Off Switch
1 x Bluetooth On/Off Switch
Zintegrowany czytnik mediów cyfrowych
8 in 1 card reader: SD,MMC,MS,MS-Pro,mini SD w/ adapter,MS-Duo,MS-Pro Duo via
adapter
Wbudowana kamera o rozdzielczości 1.3 Mega Piksela
Urządzenie wskazujące: touchpad
Akumulator (technologia) 6-komorowy akumulator litowy, czas pracy: min 3h
zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows XP home
Dodatkowo:
Torba na notebooka.
Mysz przewodowa USB do notebooka.

Waga maksymalna 1.5 kg
Gwarancja 24 miesiące

Zadanie nr 6
Laptop dla Zakładu Makroekonomii i Polityki Ekonomiczne j Wydziału Zarządzania
Procesor mobilny, dwurdzeniowy w technologii x86, osiągający wynik minimalny wynik w
teście: 1077 pkt w teście PassMark - CPU MARK SCORE, wynik dostępny na stronie:                                            23
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (
wydruk dołączony do oferty )
Matryca: 15,4 cale, błyszczący (glare), 1280 x 800 pikseli
Pamięć zainstalowana: 2048 MB SO-DIMM DDR2
Dysk twardy: Min: 250 GB SATA 5400 obr/min
Napęd optyczny: DVD+/-RW DL
Karta graficzna niezintegrowana, pamięć karty: 512 MB
Karta dźwiękowa Zintegrowana
Głośniki 2 szt.
Wbudowany mikrofon
Wbudowana Karta sieciowa przewodowa 10/100 Mbps Ethernet
Wbudowana Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11a/g/n
Wbudowana Bluetooth
Złącza: np.:
   1 x HDMI
   1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
   1x E-SATA/USB Combo
   1x FireWire (IEEE1394)
   1x RJ-11 (modem)
   1x RJ-45 (LAN)
   4x USB 2.0
   S/PDIF (współdzielone z wyjsciem słuchawkowym)
   wejście na mikrofon
   Wejście zasilania (DC- in)
Zintegrowany czytnik mediów cyfrowych:
   MemoryStick
   MemoryStick Duo
   MemoryStick Pro
   MemoryStick Pro Duo
   mini SecureDigital
   MultiMedia Card
   SecureDigital Card
   xD-Picture Card
Wbudowana kamera o rozdzielczości 1.3 Mpix
Urządzenie wskazujące: touchpad
Akumulator (technologia) sześcio-komorowy akumulator litowo-jonowy, czas pracy: 2.5 h
zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows Vista Home Premium
Dodatkowo:
Torba na notebooka.
Mysz przewodowa do notebooka.
Waga maksymalna 3 kg
Gwarancja 12 miesięcy
Gwarancja baterii 6 miesięcy

Zadanie nr 7
Komputer wraz z monitorem oraz oprogramowaniem dla Akademickiego Centrum
Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej
Procesor:


                                            24
Procesor klasy x86,minimum dwurdzeniowy, który w testach osiągnął wyniki nie mniejsze
niż:
SYSmark 2007 Preview – 147
SPEC CPU2006
 SPECint_base2006 – 18,3
 SPECfp_base2006 – 17,1
 SPECint_rate_base2006 2 copies – 31,5
 SPECfp_rate_base2006 2 copies – 27,7
3DMark06 CPU – 2377
PCMark05 CPU – 6786

Płyta główna:
Gniazda Rozszerzeń: 1X PCI Express x16, 2x PCI-Express x1, 3 x PCI
Porty: Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe
dostępne z tyłu obudowy: 6x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, 1x
DVI, wyjście audio, wejście audio, RJ-45
dostępne wewnątrz; 2 x USB 2.0
Karta dźwiękowa: Zintegrowana czterokanałowa kart High Definition, zgodna z AC’97,
głośnik wewnątrz obudowy
Karta sieciowa: Zintegrowana karta, 10/100/1000 (RJ-45), wsparcie dla technologii AMT 3.0

Karta graficzna:
PCI-Express x 16, obsługująca min 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią
RAM komputera (w przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci
RAM o ilość przeznaczoną na pamięć video), rozdzielczość min. 1280x1024 @85Hz

Pamięć RAM:
Pamięć RAM: 2048MB DDR2 SDRAM PC5300 (667MHz) w dwóch modułach, Duall
Chanel , 4 gniazda DIMM, możliwość dalszej rozbudowy do 8GB

Dysk twardy (HDD):
HDD: Dysk 160GB, SATAII, 7200 rpm z technologią SMART IV

Napęd optyczny:
Napędy: DVD+/-RW Dual Layer i SuperMulti

Obudowa z zasilacze m:
Obudowa: MidiTower, fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i pionie
umożliwiające zmianę położenia napędu optycznego w zależności od trybu pracy.
Wnęki rozszerzeń: Min. 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z
zewnątrz, 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy
Zasilacz: Min 350W Active PFC zgodny z normą 80PLUS
Głośność: Poniżej 24 dB, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się
dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Klawiatura z myszą:
Klawiatura: USB, układ klawiszy US–international, przewód min 1,8m
Mysz: USB optyczna z rolką, podkładka, przewód min 1,8m

Wyposażenie dodatkowe:


                                             25
Bezpieczeństwo: hasło użytkownika i administratora w BIOS, możliwość startu systemu z
urządzeń USB, układ szyfrujący na płycie głównej pozwalającego m.in. na przechowywanie
w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TCG 1.2 zapewniający blokowanie
sekwencji startowej komputera i inicjalizacji BIOS, możliwość blokowania zapisu i odczytu
na dyskietkę, port LPT, porty szeregowe i porty USB,
możliwość zachowania ustawień BIOS'a na dyskietkę lub dysk USB (oraz ich wczytania)
Zarządzanie: Obsługa standardów SMBIOS, Wake-on-LAN, ASF 2.0, WMI, PXE, AMT
3.0, agent zdalnego zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie,
inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i upgrade BIOS, Technologia pozwalająca na
zdalną kontrolę, inwentaryzację i zarządzanie komputerem w przypadku kiedy komputer jest
wyłączony lub nie ma systemu operacyjnego
Certyfikaty:
- Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i
produkcji lub równoważny,
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu,
Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z
oferowanym systemem operacyjnym,
Dołączone płyty CD/DVD z zainstalowanym na komputerze oprogramowaniem,
sterownikami do systemu Windows XP i Vista
Dokumentacja techniczna: Papierowa i elektroniczna na CD/DVD
Patch cord kategorii 6 o długości minimum 5m

Listwa zasilająca: Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego 25 ns
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Napięcie znamionowe 230 V
Ilość gniazd sieciowych 5 szt.
Typ gniazd sieciowych Standard polski
Długość kabla minimum 3 m
Maks. prąd wyładowczy 6000 A
System ochrony przeciwporażeniowej 2P+Z
Bezpieczniki 1 x WTA 10 A/250
Prąd znamionowy obciążenia 10 A

Monitor LCD:
Typ matrycy TN
Format obrazu 16:10
Przekątna ekranu 19 cale
Nominalna rozdzielczość 1440 x 900
Jasność 300 cd/m2
Kontrast 8000 :1
Czas reakcji matrycy nie więcej niż 5 ms
Plamka max 0,3mm
Kąt widzenia w pionie min. 170 Stopni
Kąt widzenia w poziomie min. 170 Stopni
Ilość wyświetlanych kolorów 16 mln
Gniazdo D-Sub 1 szt.
Gniazdo DVI 1 szt.
Wbudowany zasilacz Tak
Możliwość zawieszenia na ścianie Tak
Zgodność z normami TCO'03,ISO 13406-2 klasa II


                                            26
Pobór mocy Wł./Wył. 36/1 W
Informacje dodatkowe ARC 4:3 w panoramie, HDCP

Gwarancja:
36 miesięcy, onsite (u klienta), czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy. Warunki
gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji ko mputera
i dołączanie dodatkowych urządzeń.
W momencie dostawy monitora LCD wszystkie piksele muszą być w pełni sprawne.
Dostarczony monitor w momencie odbioru przez zamawiającego nie może zawierać
martwych pikseli i subpikseli.

Oprogramowanie:
MS Windows Vista Buisness, system preinstalowany fabrycznie przez producenta ze
wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami i uaktualnieniami (wszystkie
poprawki krytyczne i bezpieczeństwa) - możliwy downgrade – nośnik na 2 systemy
operacyjne (MS Windows Vista Buisness i MS Windows XP Pro PL)
Kaspersky Antyvirus– z zainstalowanymi wszystkimi dostępnymi w chwili dostawy
uaktualnieniami poprawkami – wersja minimum 2009 lub równoważny o tej samej lub
wyższej skuteczności wykrywania zagrożeń. Aktualizacja bazy wirusów minimum na 3 lata –
Microsoft Office Standard EDU PL MOLPZadanie nr 8
Notebook standard dla Akademickiego Centrum Kultury i Sportu Politechniki
Częstochowskiej
Procesor: w technologii x86 min technologia mobilna, dwurdzeniowa, osiągający wynik w
teście minimum:
SPECint®_rate2006 = 25.0
SPECint_rate_base2006 = 22.5

Matryca 15,4 cale, WXGA 1280 x 800 (16:10)
Pamięć zainstalowana: 3072MB SO-DIMM DDR2 667MHz
Dysk twardy: 250GB SATA 5400obr/min
Napęd optyczny: Super Multi DVD+/-RW/RAM
Karta graficzna niezintegrowana, pamięć karty: 256MB VRAM
Karta dźwiękowa Zintegrowana
Głośniki 2szt.
Wbudowany mikrofon
Wbudowana Karta sieciowa przewodowa 10/100 Mbps Ethernet
Wbudowana Karta sieciowa bezprzewodowa Wireless LAN (802.11a/g/Draft-N)
Wbudowana Bluetooth 2.1 with EDR (Enhanced Data Rate)
Wbudowana Fax modem Tak V.90 modem (V.92 ready)
Złącza:
  - ExpressCard 34
  - ExpressCard 54
  - VGA (RGB)
  - S-video/TV-out


                                            27
  - Fire-Wire (IEEE1394)
  - USB 2.0 4szt.
Wbudowana Czytnik kart pamięci 5- in-1 (supports SD™ & SDHC Cards, Memory Stick®,
Memory Stick Pro™, MultiMedia Card™, xD-Picture Card™)
Wbudowana kamera o rozdzielczości 1,3 MP
Urządzenie wskazujące Touch Pad
Akumulator Li-Ion, czas pracy min 2,5h

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows Vista Home Premium PL
Zainstalowane oprogramowanie: MS Office Edu Standard PL MOLP, Kaspersky Antyvirus
2009 lub równoważny o tej samej lub wyższej skuteczności wykrywania zagrożeń, licencja na
uaktualnienia min. na 1 rok
waga maksymalnie 2,7 kg

Dodatkowo:
Torba na notebooka.
Mysz przewodowa, optyczna, USB do notebooka.

Gwarancja: minimum 2 lata
Gwarancja na baterię min. 6 miesięcy

Zadanie nr 9
1 storage z obsadą 3 dyski SATA2 po 1,5 TB każdy dla Działu Informatyzacji
Administracji

Specyfikacja storage dyskowego – 1 szt.

Sieciowy serwer plików dedykowany jako serwer korporacyjny dla wymagających
użytkowników. Posiada 6 kieszeni pod dyski SATA II, dwa interfejsy sieciowe i wydajny
system zarządzania. Protokoły sieciowe zapewniają komunikację ze wszystkimi obecnymi na
rynku systemami operacyjnymi.

Zapewnia pełne bezpieczeństwo dzięki 6 dyskom twardym z możliwością pracy w trybie
RAID 0,1,5,6. Dyski mogą być wymieniane podczas pracy bez wyłączania urządzenia -
kieszenie HOT-SWAP. Możliwa także zmiana trybu i wielkości wolumenu bez utraty danych.

Wydajny procesor zapewnia duże transfery niezależnie od obciążenia. Model ten zapewnia
transfer max. na poziomie 80MB/s.

Możliwości
    Dysk sieciowy / serwer plików dla Windows, MacOS, Linux (Samba)

    Pełna obsługa protokołu iSCSI pozwala na obsługę bezpośrednią systemów z
    inicjatorem iSCSI
    Szyfrowanie wolumenów kluczem AES 256bit

    System zastępujący klasyczny serwer Windows / Linux                                             28
    Kompletne rozwiązanie backupu plików z komputerów w sieci LAN

    Instalacja sześciu dysków 3.5" SATA II, obsługa dysków do 1500GB każdy

    Konfiguracja RAID 0, 1 ,5, 6 z dyskiem zapasowym z funkcją rozbudowy i zmiany
    trybu online

    Kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski
    zewnętrzne

    Backup danych na zewnętrzne dyski i macierze poprzez interfejs USB
    Wbudowana funkcja zdalnej replikacji do prowadzenia szybkiego backupu

    Wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html)

    Pobieranie plików bez włączania PC (zarówno z FTP jak i HTTP)


Specyfikacja ogólna:

Procesor: Intel 1.6 GHz,
Pamięć: 1GB DDR II, 128MB Flash DOM,
Dyski twarde HDD: 6 x SATA II, do 1500GB każdy z dysków,
Złacze sieciowe LAN : 2 x RJ45, 10/100/1000 MBit/s Ethernet,
Wskażniki: zasilanie, USB, status, sieć, dysk, ekran LCD,
Złacza USB: 5 x USB 2.0, Printer, USB Storage, USB hub,
Żłącze e-SATA: 2 x e-SATA,
Przyciski: Reset, USB, Auto-Copy, zasilanie, konfiguracja,
Obudowa: 175x257x235mm, aluminium, 5.2kg,
Zasilanie : 300W, 90~264V,
Zabezpieczenie: K Lock Security Slot Power Cord Hook,
Głośność: tryb uśpienia: 34.2 dB, w pracy: 38.2 dB,


Specyfikacja sprzętowa:

Procesor min. 1.6GHz
Pamięć min. 1GB DDRII RAM, 128MB flash (DOM)
Pojemność HDD do 6 x 3.5" SATA I/II HDD (do 1.5 TB HDD)
Magazyn HDD:
6 x hot-swapowych i blokowanych z zasobniku
LAN Port:
 2 x porty Gigabit RJ-45 Ethernet
Wskaźniki powiadamiający o:
Status, LAN, USB, eSATA
Power, HDD 1, HDD 2, HDD 3, HDD 4, HDD 5, HDD 6

5 x USB 2.0 (przód: 1; tył: 4)
wpsarcie USB dla drukarek, dysków, pen drive, USB hub, and USB UPS etc.
                                            29
2 x eSATA port (tył)

Przyciski
zasilanie, USB one-touch-backup button, reset

Panel LCD
Wyświetlacz mono-LCD z podświetlaniem
Przycisk Enter , Przycisk wyboru do konfiguracji
Serwer plików
Głośniczek do alarmu
System alarmów błędów systemowych
Wymiary
Max 235(D) x 260(W) x 175(H) mm
Waga
Netto bez dysków: max 5.5 kg
Zasilanie
ATX 250W, Input: 110-240 Vac~,50-60Hz, 5A

K-Lock slot

złącze VGA

Wentylatory
2 x ciche wentylatory (9 cm, 12V DC)


Możliwości:
File sharing across Windows/ Mac/Linux/ Unix and centralized management
FTP Server Support data access from remote location via FTP (max. 256 concurrent
connections)
FTP with SSL/ TLS (explicit) mode
FXP supported
FTP bandwidth control and connection control
Passive FTP port range control
Backup Server
QNAP client-side backup software -NetBak Replicator supports instant, schedule, and auto-
sync backup
3rd party backup software support: Acronis True Image, CA Brightstor ARCserve Backup,
EMC Retrospect, Symantec Backup Exec, LaCie Silverkeeper
Printer Server
Network printer sharing via USB (support Windows & Mac platform)
Support all- in-one printer (max. 3 sets)
Remote Replication
Block- level remote replication
supports instant, schedule backup
management; support synchronization
mode
Web Server
                                              30
Built- in phpMyAdmin, built- in Joomla!,
editable php.ini, SQLite and MySQL
dual support
MySQL Server
Support MySQL database server
UPnP MediaServer
(built- in TwonkyMedia)
Support UPnP/ DLNA multimedia
technology; share stored photos and
home videos on TV, listen to music on
Hi-Fi system via DMP
Xbox360, PSP game consoles
iTunes Server
iTunes server for music sharing on your network
Support smart playlist for iTunes softwa re
Multimedia Station
Image slide show and rotation (+90°, -90°)
Display photo details: date, exposure time, aperture, etc.
Automatic thumbnail generation for easy browsing
Photo album access authority management
Multimedia files (video and audio) local playing
Automatic file categorization
Download Station
PC-less BitTorrent/ FTP/ HTTP download
QNAP remote download control software: QGet (Windows-based application), allows you to
control the download tasks of multiple Turbo NAS on one PC via LAN/ WAN
BitTorrent download supports TCP/ UDP, DHT
BT schedule download supported
BT download (up to 500 tasks)
Download configuration (current seed number, configurable port range, bandwidth control,
download percentage, UPnP NAT port forwarding for BitTorrent download)
Download status list management (download percentage)
Support access from Mac by Mozilla Fi refox


Zainstalowane oprogramowanie:

System operacyjny
Linux-embedded system
Networking
TCP/IP, DHCP Client, DHCP Server, CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP, DDNS,
NTP
Failover
Load-balancing
Multi-IP setting

Gigabit Jumbo frame File System
EXT3 (Internal/ external HDD)
FAT (External HDD)
NTFS (External HDD) Supported Operating Systems


                                           31
Microsoft ® Windows ® 98/ ME/ NT/ 2000/ XP/ 2003/ Vista
Mac OS X
Disk Management
Single disk, RAID 0 (Disk Striping), RAID 1 (Disk Mirroring), RAID 5, RAID 5+ Hot spare,
RAID 6, and JBOD (Linear Disk Volume)
Multiple RAID (Maximum capacity for single volume is up to 8TB)
Online RAID Capacity Expansion
Online RAID Level Migration
Disk usage status management
Check disk (Check Linux file system)
HDD S.M.A.R.T.
Bad blocks scan
Support PC-less RAID setup via LCD panel for the first time installation (Touch-N-Go)
AES 256-bit volume-based encryption

Built- in iSCSI target service User Management
User quota management (per user)
Windows AD

User account management (max. 4,096 users)
User group management (max. 512 groups)
•    Support batch creating users
File System Management
Network share management (max. 512 shares)
Network volume status management
Share folder level ACL support
Hide share folder on Windows network
Unicode support
Journaling file system
Web File Manager
System Tools
E- mail alert notification (SMTP authentication)
SMS alert notification

HDD standby mode
Disk usage alert
Automatic power on after power loss
QPKG add-on firmware supported
System firmware upgrade
Change homepage logo
Back up, restore, reset system settings
Smart fan setting
Configurable management port
Policy-based unauthorized IP blocking

Secure remote login by SSH connection; remote login by Telnet connection
USB, SNMP UPS support
LCD control panel for easy 3 steps installation
Wake on LAN


                                           32
Schedule on/ off service (max. 15 settings)
Network recycle bin
Import SSL certificate
LCD
RAID configuration for the first time setup
When the system is ready, users can check or configure the IP settings, physical disk info,
volume info, system info, shut down or reboot the NAS, etc.
Event Logs
Complete system logs (file level):
system events management,
connection logs, current connection of
on- line users
Multilingual Support
English, Traditional Chinese, Simplified, Chinese, Japanese, Korean, French, German, Italian,
Spanish, Russian, Swedish, Norwegian, Finnish, Danish, and Polish
Backup Management
PC-client backup software-NetBak Replicator: Instant/ Schedule/ Auto-sync backup
Remote Replication support Rsync
Encrypted remote replication
One touch USB copy for different destination folders
Backup to external storage device

Wyposażenie:

Storage
CD-ROM z dokumentacją i oprogramowaniem
2 x kabel Ethernet
Kabel zasilający
24 śruby do dysków
2 klucze zabezpieczające dyski
Krótka instrukcja instalacji urządzenia
Krótka instrukcja konfiguracji RAID

3 dyski SATA2 po 1,5 TB

Specyfikacja dysku twardego 1,5 TB – 3 szt.

Gwarancja: min. 3 lata
format szerokości 3.5 cala
pojemność1 500 GB
interfejs Serial ATA
wersja interfejsu Serial ATA/300
prędkość obrotowa 7 200 obr./min.
pamięć cache 32 768 kbmaks.
transfer wewnętrzny 760 MB/s
transfer zewnętrzny 120 MB/s
średni czas dostępu 8 ms
wytrzymałość w czasie pracy 65 G
wytrzymałość w czasie spoczynku 350 G
minimalna głośność 26 dB


                                              33
technologia NCQ - tak
technologia S.M.A.R.T. - tak


Zadanie nr 10
2 komputery stacjonarne z oprogramowaniem i monitorami + 2 monitory dla Działu
Informatyzacji Administracji
Procesor:
Procesor klasy x86,minimum dwurdzeniowy, który w testach osiągnął wyniki nie mniejsze
niż:
SYSmark 2007 Preview – 147
SPEC CPU2006
 SPECint_base2006 – 18,3
 SPECfp_base2006 – 17,1
 SPECint_rate_base2006 2 copies – 31,5
 SPECfp_rate_base2006 2 copies – 27,7
3DMark06 CPU – 2377
PCMark05 CPU – 6786

Płyta główna:
Gniazda Rozszerzeń: 1X PCI Express x16, 2x PCI-Express x1, 3 x PCI
Porty: Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe
dostępne z tyłu obudowy: 6x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, 1x
DVI, wyjście audio, wejście audio, RJ-45
dostępne wewnątrz; 2 x USB 2.0
Karta dźwiękowa: Zintegrowana czterokanałowa kart High Definition, zgodna z AC’97,
głośnik wewnątrz obudowy
Karta sieciowa: Zintegrowana karta, 10/100/1000 (RJ-45), wsparcie dla technologii AMT 3.0

Karta graficzna:
PCI-Express x 16, obsługująca min 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią
RAM komputera (w przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci
RAM o ilość przeznaczoną na pamięć video), rozdzielczość min. 1280x1024 @85Hz

Pamięć RAM:
Pamięć RAM: 2048MB DDR2 SDRAM PC5300 (667MHz) w dwóch modułach, Duall
Chanel , 4 gniazda DIMM, możliwość dalszej rozbudowy do 8GB

Dysk twardy (HDD):
HDD: Dysk 160GB, SATAII, 7200 rpm z technologią SMART IV

Napęd optyczny:
Napędy: DVD+/-RW Dual Layer i SuperMulti

Obudowa z zasilacze m:
Obudowa: MidiTower, fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i pionie
umożliwiające zmianę położenia napędu optycznego w zależności od trybu pracy.
Wnęki rozszerzeń: Min. 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z
zewnątrz, 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy


                                             34
Zasilacz: Min 350W Active PFC zgodny z normą 80PLUS
Głośność: Poniżej 24 dB, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się
dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Klawiatura z myszą:
Klawiatura: USB, układ klawiszy US–international, przewód min 1,8m
Mysz: USB optyczna z rolką, podkładka, przewód min 1,8m

Wyposażenie dodatkowe:

Bezpieczeństwo: hasło użytkownika i administratora w BIOS, możliwość startu systemu z
urządzeń USB, układ szyfrujący na płycie głównej pozwalającego m.in. na przechowywanie
w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TCG 1.2 zapewniający blokowanie
sekwencji startowej komputera i inicjalizacji BIOS, możliwość blokowania zapisu i odczytu
na dyskietkę, port LPT, porty szeregowe i porty USB,
możliwość zachowania ustawień BIOS'a na dyskietkę lub dysk USB (oraz ich wczytania)
Zarządzanie: Obsługa standardów SMBIOS, Wake-on-LAN, ASF 2.0, WMI, PXE, AMT
3.0, agent zdalnego zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie,
inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i upgrade BIOS, Technologia pozwalająca na
zdalną kontrolę, inwentaryzację i zarządzanie komputerem w przypadku kiedy komputer jest
wyłączony lub nie ma systemu operacyjnego
Certyfikaty:
- Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i
produkcji lub równoważny,
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu,
Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z
oferowanym systemem operacyjnym,
Dołączone płyty CD/DVD z zainstalowanym na komputerze oprogramowaniem,
sterownikami do systemu Windows XP i Vista
Dokumentacja techniczna: Papierowa i elektroniczna na CD/DVD
Patch cord kategorii 6 o długości minimum 5m

Listwa zasilająca: Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego 25 ns
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Napięcie znamionowe 230 V
Ilość gniazd sieciowych 5 szt.
Typ gniazd sieciowych Standard polski
Długość kabla minimum 3 m
Maks. prąd wyładowczy 6000 A
System ochrony przeciwporażeniowej 2P+Z
Bezpieczniki 1 x WTA 10 A/250
Prąd znamionowy obciążenia 10 A

Monitor LCD 19”:
Typ matrycy TN
Format obrazu 16:10
Przekątna ekranu 19 cale
Nominalna rozdzielczość 1440 x 900
Jasność 300 cd/m2
Kontrast 8000 :1


                                            35
Czas reakcji matrycy nie więcej niż 5 ms
Plamka max 0,3mm
Kąt widzenia w pionie min. 170 Stopni
Kąt widzenia w poziomie min. 170 Stopni
Ilość wyświetlanych kolorów 16 mln
Gniazdo D-Sub 1 szt.
Gniazdo DVI 1 szt.
Wbudowany zasilacz Tak
Możliwość zawieszenia na ścianie Tak
Zgodność z normami TCO'03,ISO 13406-2 klasa II
Pobór mocy Wł./Wył. 36/1 W
Informacje dodatkowe ARC 4:3 w panoramie, HDCP

Gwarancja:
36 miesięcy, onsite (u klienta), czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy. Warunki
gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera
i dołączanie dodatkowych urządzeń.
W momencie dostawy monitora LCD wszystkie piksele muszą być w pełni sprawne.
Dostarczony monitor w momencie odbioru przez zamawiającego nie może zawierać
martwych pikseli i subpikseli.
Oprogramowanie:
MS Windows Vista Buisness, system preinstalowany fabrycznie przez producenta ze
wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami i uaktualnieniami (wszystkie
poprawki krytyczne i bezpieczeństwa) - możliwy downgrade – nośnik na 2 systemy
operacyjne (MS Windows Vista Buisness i MS Windows XP Pro PL)
Kaspersky Antyvirus– z zainstalowanymi wszystkimi dostępnymi w chwili dostawy
uaktualnieniami poprawkami – wersja minimum 2009 lub równoważny o tej samej lub
wyższej skuteczności wykrywania zagrożeń. Aktualizacja bazy wirusów minimum na 3 lata

Specyfikacja monitora 24” – 2 s zt.

Typ matrycy TN
Format obrazu 16:10
Przekątna ekranu 24cale
Nominalna rozdzielczość 1920 x 1200
Jasność 400cd/m2
Kontrast 10000:1
Czas reakcji matrycy max. 5ms
Kąt widzenia w pionie 170Stopni
Kąt widzenia w poziomie 170Stopni
Ilość wyświetlanych kolorów 16,7mln
Gniazdo D-Sub 1szt.
Gniazdo DVI 1szt.
Gniazdo HDMI 1szt.
Wyjście audio Tak
Wbudowany zasilacz Tak
Zgodność z normami ISO 13406-2 klasa II
Waga max. 6,5 kg
Wyposażenie kabel zasilania, kabel D-Sub, kabel DVI, kabel HDMI


                                            36
Pobór mocy Wł./Wył. 82/1W
Informacje dodatkowe ARC 4:3 w panoramie, Tilt -5/+20

Gwarancja:
36 miesięcy
W momencie dostawy monitora LCD wszystkie piksele muszą być w pełni sprawne.
Dostarczony monitor w momencie odbioru przez zamawiającego nie może zawierać
martwych pikseli i subpikseli.

Zadanie nr 11
Laptop dla Wydziału Zarządzania- Zakładu Eurologistyki i Przedsiębiorczości
Procesor mobilny, jednordzeniowy w technologii x86, osiągający wynik minimalny 253 w
teście: PassMark – CPU MARK SCORE
Matryca: 10 cali, 1024x600
Pamięć zainstalowana: 1024 MB SO-DIMM DDR2
Dysk twardy: 160GB SATA
Karta graficzna zintegrowana
Karta dźwiękowa Zintegrowana
Wbudowany mikrofon
Wbudowana Karta sieciowa przewodowa 10/100 Mbps Ethernet
Wbudowana Karta sieciowa bezprzewodowa IEEE 802.11 b/g/n
Wbudowana Bluetooth
Złącza: np.:
  - USB 2.0 3szt
Zintegrowany czytnik mediów cyfrowych MMC, SD
Wbudowana kamera o rozdzielczości 1.3Mpix
Urządzenie wskazujące: touchpad
Akumulator (technologia) 6-komorowy akumulator litowy, czas pracy: 5h
zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows XP Home
zainstalowane oprogramowanie: Windows Live Suite, Sun Star Office, MS Works
Dodatkowo:
Futeral na notebooka.
Mysz USB optyczna do notebooka.

Waga maksymalna 1.5 kg
Gwarancja 24 miesiące

Zadanie nr 12
Notebook dla Instytutu Matematyki
Procesor: technologii x86 min technologia mobilna, dwurdzeniowa, osiągający wynik w
teście minimum:
SPECint®_rate2006=25,0
SPECint_rate_base2006=22,5
                                            37
Matryca 15,4 cale, WXGA 1280 x 800 (16:10)
Pamięć zainstalowana:3072MB So- DIMM DDR2 667MHz
Dysk twardy: 250 GB SATA 5400obr/min
Napęd optyczny”Super Multi DVD+/- RW/RAM
Karta graficzna niezintegrowana, pamięć karty: 256MB VRAM
Karta dźwiękowa Zintegrowana
Głośniki 2szt.
Wbudowany mikrofon
Wbudowana Karta sieciowa przewodowa 10/100 Mbps Ethernet
Wbudowana Karta sieciowa bezprzewodowa Wireless LAN (802.11a/g/Draft-N)
Wbudowana Bluetooth 2.1 with EDR(Enhanced Data Rate)
Wbudowana     Fax     modem    Tak  v.90   modem    (V.92    ready)
Złącza:
- ExpressCard 34
- ExpressCard 54
- VGA (RGB)
- S_video/TV-out
- Fire-Wire (IEEE1394)
- USB 2,0 4 szt.
Wbudowana Czytnik kart pamięci 5 in 1 (supports SD™ & SDHC Cards, Memory Stick®,
Memory Stiuk Pro™, MultiMedia Card™, xD-Picture Card™
Wbudowana        kamera    o     rozdzielczości     1,3     MP
Urządzenie wskazujące Otuch Pad
Akumulator Li-Ion, czas pracy min 2,5 h
Zainstalowane oprogramowanie: MS Office Edu Standard PL MOLP, Kaspersky Antyvirus
2009 lub równoważny o tej samej lub wyższej skuteczności wykrywania zagrożeń, licencja na
uaktualnienia min. Na 3 lata
Waga maksymalnie 2,7 kg
Dodatkowo:
Torba na notebooka
Mysz przewodowa, optyczna USB do notebooka
Gwarancja: minimum 2 lata
Gwarancja na baterię min. 6 miesięcy                                           38
Zadanie nr 13
Zestaw komputerowy (1s zt.) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Specyfikacja zestawu komputerowego

Procesor:
Procesor klasy x86,minimum dwurdzeniowy, który w testach osiągnął wyniki nie mniejsze
niż:
SYSmark 2007 Preview – 147
SPEC CPU2006
SPECint_base2006 – 18,3
SPECfp_base2006 – 17,1
SPECint_rate_base2006 2 copies – 31,5
SPECfp_rate_base2006 2 copies – 27,7
3DMark06 CPU – 2377
PCMark05 CPU – 6786

Płyta główna:
Gniazda Rozszerzeń: 1X PCI Express x16, 2x PCI-Express x1, 3 x PCI
Porty: Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe
dostępne z tyłu obudowy: 6x USB 2.0, 1x szeregowy, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, 1x
DVI, wyjście audio, wejście audio, RJ-45
dostępne wewnątrz; 2 x USB 2.0
Karta dźwiękowa: Zintegrowana czterokanałowa kart High Definition, zgodna z AC’97,
głośnik wewnątrz obudowy
Karta sieciowa: Zintegrowana karta, 10/100/1000 (RJ-45), wsparcie dla technologii AMT 3.0

Karta graficzna:
PCI-Express x 16, obsługująca min 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią
RAM komputera (w przypadku współdzielenia nie jest wymagane uzupełnienie pamięci
RAM o ilość przeznaczoną na pamięć video), rozdzielczość min. 1280x1024 @85Hz

Pamięć RAM:
Pamięć RAM: 2048MB DDR2 SDRAM PC5300 (667MHz) w dwóch modułach, Duall
Chanel , 4 gniazda DIMM, możliwość dalszej rozbudowy do 8GB

Dysk twardy (HDD):
HDD: Dysk 160GB, SATAII, 7200 rpm z technologią SMART IV

Napęd optyczny:
Napędy: DVD+/-RW Dual Layer i SuperMulti

Obudowa z zasilacze m:
Obudowa: MidiTower, fabrycznie przystosowana do pracy w poziomie i pionie
umożliwiające zmianę położenia napędu optycznego w zależności od trybu pracy.
Wnęki rozszerzeń: Min. 3 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z
zewnątrz, 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy
Zasilacz: Min 350W Active PFC zgodny z normą 80PLUS                                             39
Głośność: Poniżej 24 dB, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się
dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta


Klawiatura z myszą:
Klawiatura: USB, układ klawiszy US–international, przewód min 1,8m
Mysz: USB optyczna z rolką, podkładka, przewód min 1,8m

Wyposażenie dodatkowe:


Bezpieczeństwo: hasło użytkownika i administratora w BIOS, możliwość startu systemu z
urządzeń USB, układ szyfrujący na płycie głównej pozwalającego m.in. na przechowywanie
w nim kluczy szyfrujących, układ zgodny ze specyfikacją TCG 1.2 zapewniający blokowanie
sekwencji startowej komputera i inicjalizacji BIOS, możliwość blokowania zapisu i odczytu
na dyskietkę, port LPT, porty szeregowe i porty USB,
możliwość zachowania ustawień BIOS'a na dyskietkę lub dysk USB (oraz ich wczytania)
Zarządzanie: Obsługa standardów SMBIOS, Wake-on-LAN, ASF 2.0, WMI, PXE, AMT
3.0, agent zdalnego zarządzania pozwalający na zdalne uruchomianie, zarządzanie,
inwentaryzację sprzętu oraz zmianę ustawień i upgrade BIOS, Technologia pozwalająca na
zdalną kontrolę, inwentaryzację i zarządzanie komputerem w przypadku kiedy komputer jest
wyłączony lub nie ma systemu operacyjnego
Certyfikaty:
- Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i
produkcji lub równoważny,
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu,
Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z
oferowanym systemem operacyjnym,
Dołączone płyty CD/DVD z zainstalowanym na komputerze oprogramowaniem,
sterownikami do systemu Windows XP i Vista
Dokumentacja techniczna: Papierowa i elektroniczna na CD/DVD
Patch cord kategorii 6 o długości minimum 5m

Listwa zasilająca: Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego 25 ns
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Napięcie znamionowe 230 V
Ilość gniazd sieciowych 5 szt.
Typ gniazd sieciowych Standard polski
Długość kabla minimum 3 m
Maks. prąd wyładowczy 6000 A
System ochrony przeciwporażeniowej 2P+Z
Bezpieczniki 1 x WTA 10 A/250
Prąd znamionowy obciążenia 10 A

Monitor LCD:
Typ matrycy TN
Format obrazu 16:10
Przekątna ekranu 19 cale
Nominalna rozdzielczość 1440 x 900
Jasność 300 cd/m2


                                            40
Kontrast 8000 :1
Czas reakcji matrycy nie więcej niż 5 ms
Plamka max 0,3mm
Kąt widzenia w pionie min. 170 Stopni
Kąt widzenia w poziomie min. 170 Stopni
Ilość wyświetlanych kolorów 16 mln
Gniazdo D-Sub 1 szt.
Gniazdo DVI 1 szt.
Wbudowany zasilacz Tak
Możliwość zawieszenia na ścianie Tak
Zgodność z normami TCO'03,ISO 13406-2 klasa II
Pobór mocy Wł./Wył. 36/1 W
Informacje dodatkowe ARC 4:3 w panoramie, HDCP

Gwarancja:
36 miesięcy, onsite (u klienta), czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy. Warunki
gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera
i dołączanie dodatkowych urządzeń.
W momencie dostawy monitora LCD wszystkie piksele muszą być w pełni sprawne.
Dostarczony monitor w momencie odbioru przez zamawiającego nie może zawierać
martwych pikseli i subpikseli.


Oprogramowanie:
MS Windows Vista Buisness, system preinstalowany fabrycznie przez producenta ze
wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami i uaktualnieniami (wszystkie
poprawki krytyczne i bezpieczeństwa) - możliwy downgrade – nośnik na 2 systemy
operacyjne (MS Windows Vista Buisness i MS Windows XP Pro PL)Zadanie nr 14
Zestaw komputerowy (1s zt.) dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki


Specyfikacja zestawu komputerowego

Procesor:
Procesor klasy x86,minimum dwurdzeniowy, który w testach osiągnął wyniki nie mniejsze
niż:
SPECint®_rate2006 = 25.0
SPECint_rate_base2006 = 22.5

Płyta główna:
Chipset płyty głównej : Chipset obsługujący zainstalowany procesor
Gniazda Rozszerzeń: 1X PCI Express x16, 2x PCI-Express x1, 1 x PCI
Porty: Dostępne z przodu obudowy: 2x USB 2.0, wyjście słuchawek, wejście mikrofonowe
dostępne z tyłu obudowy: 4x USB 2.0, 1x równoległy, 2x PS/2, 1x VGA, 1x D-Sub, wyjście
audio, wejście audio, RJ-45 dostępne wewnątrz; 2 x USB 2.0


                                            41
Karta dźwiękowa: Zintegrowana czterokanałowa kart High Definition, zgodna z AC’97
Karta sieciowa: Zintegrowana karta, 10/100/1000 (RJ-45),

Karta graficzna:
Zintegrowana na płycie głównej. Pełna zgodność ze standardowymi API firmy Microsoft®,
np. Microsoft DirectX®9, DirectXVA®, VMR9, GDI/GDI+; OpenGL® 1.4; Wbudowany
kontroler VGA; zintegrowany przetwornik RAMDAC 350 MHz; Płaszczyzny nakładania:
obsługa jednej płaszczyzny nakładania z filtrowaniem 5x3; Maksymalna głębia kolorów: 32
bity na piksel; Obsługa wielu monitorów: maksymalnie dwa wyświetlacze obsługiwane za
pośrednictwem złączy VGA na płycie głównej i opcja SDVO/ADD2 Wielkość pamięci karty
podsystemu grafiki. Pamięć graficzna współdzielona z pamięcią systemową. Wykorzystanie
pamięci graficznej może się wahać w zakresie od 8 do 256 MB, zależnie od ilości pamięci
systemowej i obciążenia systemu. Maksymalna częstotliwość odświeżania pionowego: 85 Hz
do 1920x1440, 75 Hz przy 2048x1536.

Pamięć RAM:
Pamięć RAM: 2048MB DDR2 SDRAM PC5300 (667MHz) w dwóch modułach, Duall
Chanel , 4 gniazda DIMM, możliwość dalszej rozbudowy do 8GB

Dysk twardy (HDD):
HDD: Dysk 160GB, SATA 3.0 Gb/s NCQ SMART IV

Napęd optyczny:
Napędy: DVD+/-RW Dual Layer i SuperMulti

Obudowa z zasilacze m:
Obudowa: MidiTower
Wnęki rozszerzeń: min. 2 wnęki 5.25" dostępne z zewnątrz, 1 wnęka 3.5" dostępna z
zewnątrz, 2 wnęki 3.5" dostępne wewnątrz obudowy
Zasilacz: Min 350W Active PFC zgodny z normą 80PLUS
Głośność: Poniżej 24 dB, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się
dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta

Klawiatura z myszą:
Klawiatura: USB, układ klawiszy US–international, przewód min 1,8m
Mysz: USB optyczna z rolką, podkładka, przewód min 1,8m

Wyposażenie dodatkowe:
Certyfikaty:
- Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i
produkcji lub równoważny,Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu, Oferowane komputery
powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem
operacyjnym, Dołączone płyty CD/DVD z zainstalowanym na komputerze
oprogramowaniem, sterownikami do systemu Windows XP i Vista Dokumentacja techniczna:
Papierowa i elektroniczna na CD/DVD
Patch cord kategorii 6 o długości minimum 5m
czytnik kart pamięci 16 w 1 (3,5 cala z PCI)
Listwa zasilająca: Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego 25 ns
Częstotliwość znamionowa 50 Hz


                                           42
Napięcie znamionowe 230 V
Ilość gniazd sieciowych 5 szt.
Typ gniazd sieciowych Standard polski
Długość kabla minimum 3 m
Maks. prąd wyładowczy 6000 A
System ochrony przeciwporażeniowej 2P+Z
Bezpieczniki 1 x WTA 10 A/250
Prąd znamionowy obciążenia 10 A

Monitor LCD:
Typ matrycy TN
Format obrazu 4:3
Przekątna ekranu 17cale
Rozmiar plamki 0,264mm
Nominalna rozdzielczość 1280 x 1024
Jasność 300cd/m2
Kontrast 700:1
Czas reakcji matrycy 5ms
Ilość wyświetlanych kolorów 16,2mln
Gniazdo D-Sub 1szt.
Wbudowany zasilacz Tak
Zgodność z normami TCO'03,ISO 13406-2 klasa II
Pobór mocy Wł./Wył. 30/1W


Gwarancja:
36 miesięcy, onsite (u klienta), czas reakcji maksymalnie następny dzień roboczy. Warunki
gwarancji muszą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera
i dołączanie dodatkowych urządzeń.
W momencie dostawy monitora LCD wszystkie piksele muszą być w pełni sprawne.
Dostarczony monitor w momencie odbioru przez zamawiającego nie może zawierać
martwych pikseli i subpikseli.

Oprogramowanie:
MS Windows Vista Buisness, system preinstalowany fabrycznie prze z producenta ze
wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami i uaktualnieniami (wszystkie
poprawki krytyczne i bezpieczeństwa) - możliwy downgrade – nośnik na 2 systemy
operacyjne (MS Windows Vista Buisness i MS Windows XP Pro PL)Zadanie nr 15
Komputer przenośny dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Procesor: w technologii x86 min technologia mobilna, dwurdzeniowa, osiągający wynik
w teście minimum:
SPECint®_rate2006 = 25.0
SPECint_rate_base2006 = 22.5

Matryca: 15,4 cale, WXGA 1280 x 800 (16:10)


                                            43
Pamięć zainstalowana: 3072MB SO-DIMM DDR2 667MHz
Dysk twardy: 250GB SATA 5400obr/min
Napęd optyczny: Super Multi DVD+/-RW/RAM
Karta graficzna: niezintegrowana, pamięć karty: 256MB VRAM
Karta dźwiękowa: Zintegrowana 16 –bitowa, zgodna z 3D Sound Blaster Pro
Głośniki: 2szt.
Wbudowany mikrofon
Wbudowana Karta sieciowa prze wodowa 10/100 Mbps Ethernet
Wbudowana Karta sieciowa bezprze wodowa Wireless LAN (802.11a/g/Draft-N)
Wbudowana Bluetooth 2.1 with EDR (Enhanced Data Rate)
Wbudowana Fax mode m Tak V.90 modem (V.92 ready)
Złącza:
  - ExpressCard 34
  - ExpressCard 54
  - VGA (RGB)
  - S-video/TV-out
  - Fire-Wire (IEEE1394)
  - USB 2.0 4szt.
Wbudowana Czytnik kart pamięci: 5- in-1 (supports SD™ & SDHC Cards, Memory
Stick®, Memory Stick Pro™, MultiMedia Card™, xD-Picture Card™)
Wbudowana kame ra: o rozdzielczości 1,3 MP
Urządzenie wskazujące : Touch Pad
Akumulator: Li-Ion, czas pracy min 2,5h

Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows Vista Home Premium PL
Zainstalowane oprogramowanie: MS Office Edu Standard PL MOLP,

Dodatkowo: Torba na notebooka, Mysz przewodowa, optyczna, USB do notebooka.

Gwarancja: minimum 2 lata
Gwarancja na baterię: min. 6 miesięcy

Zadanie nr 16
Notebook ora router dla Wydziału Elektrycznego

                Specyfikacja notebook

Procesor wykonany w technologii mobilnej, dwurdzeniowy o architekturze 64 bit x86
Minimalne wyniki wydajnościowe zainstalowanego procesora w technologii mobilnej
uzyskane w teście 3DMark06 CPU Score - 2283 [355]
Chipset obsługujący zamontowany procesor
Częstotliwość szyny FSB: minimum 800 MHz,
Rodzaj pamięci: DDRAM2
Zainstalowana pamięć: minimum 4096 MB
Ilość banków pamięci: 2 szt.
Typ zainstalowanego sterownika HDD: Serial ATA
Ilość zainstalowanych dysków: 1 szt.
Pojemność zainstalowanego dysku: minimum 500 GB (2x 250 GB)
Przekątna ekranu LCD: 17 cali


                                          44
Typ ekranu LCD: TFT WXGA
Maksymalna rozdzielczość LCD: 1440x900
Typ zainstalowanej karty graficznej: niezintegrowana
Zainstalowana pamięć wideo: minimum 512 MB (niewspółdzielona)
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z 3D Sound Blaster Pro
Zainstalowany napęd - Blu- Ray ROM + SuperMulti DVD DL DVD± RW,
Zainstalowana klawiatura i Touchpad
Złącza zewnętrzne: 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 1 x RJ-11 (modem), 1 x RJ-45
(LAN), 3 x USB 2.0, 1 x S-Video, 1 x FireWire (IEEE 1394), złącze - port replikatora
(Portbar III 68-pin), wyjście audio (S/PDIF), 1 x wejście na mikrofon
Gniazdo rozszerzeń: 1 x Express Card/54
Zintegrowana karta sieciowa 10/100 Mbit/s
Zainstalowana karta sieci wireless – IEEE 802.11n
Wbudowany Bluetooth
Wbudowany Czytnik kart pamięci - MultiMedia Card, SecureDigital Card, mini
SecureDigital, xD-Picture Card, MemoryStick, MemoryStick Pro, MemoryStick Duo
Inne: wbudowana kamera, pilot zdalnego sterowania
Dołączony zasilacza - 90 Wat
Masa laptopa netto nie więcej niż 3,55 kg
Mysz optyczna USB oraz torba do laptopa
Oprogramowanie – System operacyjny Vista Home, język polski oraz Office Profesional
2007, język polski
Gwarancja minimum 24 miesiące

                  Specyfikacja route ra
Interfejs LAN - 10/100 Base-T (RJ-45)
Ilość portów LAN 10/100   4 szt. Wbudowany przełącznik
Wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi - IEEE Draft 802.11N v2.0, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Zarządzanie przez WWW
Obsługa VPN
Gwarancja minimum 24 miesiące

Zadanie nr 17
4 kompute ry stacjonarne dla Wydziału Elektrycznego
                Specyfikacja komputerów

Specyfikacja komputera:
Procesor – czterordzeniowy, 64 bity, który w testach osiągnął wynik nie mniejszy niż
   SPECint_rate2006=25.0
Płyta główna – odpowiednia dla ww. procesora i pozostałych podzespołów
Pamięć RAM - 2GB DDR2 800 MHz
Karta graficzna – z pamięcią 512 MB, HDTV&DVI (PCI-E)
Dysk twardy – pojemność 250 GB, 7 200 obr./min., cache 16MB, Serial ATA II
Zasilacz min 350 W Active PFC zgodny z normą80PLUS
Napęd optyczny – DVD+/-RW
Klawiatura przewodowa
Mysz przewodowa optyczna, z funkcją zoom
Wbudowana stacja dyskietek FDD 1,44 MB
System operacyjny – Windows Vista Home PL język polski


                                             45
Dodatkowe oprogramowanie – Office 2007Professional 2007, język polski
Pamięć przenośna – 2* USB 2 Flash Drive 8 GB
Wyposażenie dodatkowe
Certyfikaty:
- Certyfikat ISO9001: 2000 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i
produkcji lub równoważny,
Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu,
Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z
oferowanym systemem operacyjnym,
Dołączone płyty CD/DVD z zainstalowanym na komputerze oprogramowaniem,
sterownikami do systemu Windows XP i Vista
Dokumentacja techniczna: Papierowa i elektroniczna na CD/DVD
Patch cord kategorii 6 o długości minimum 5m
czytnik kart pamięci 16 w 1 (3,5 cala z PCI)
Listwa zasilająca: Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego 25 ns
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Napięcie znamionowe 230 V
Ilość gniazd sieciowych 5 szt.
Typ gniazd sieciowych Standard polski
Długość kabla minimum 3 m
Maks. prąd wyładowczy 6000 A
System ochrony przeciwporażeniowej 2P+Z
Bezpieczniki 1 x WTA 10 A/250
Prąd znamionowy obciążenia 10 A

Gwarancja na zestaw komputerowy – door to door, minimum 2 lata

Specyfikacja monitora LCD:
Panel
Rozmiar          19"
Wielkość plamki      0,285 mm
Typ panela LCD       TFT TN
Technologia podświetlenia CCFL
Rozdzielczość       1440 x 900
Jasność (cd/m2)      500
Kontrast          DC 3500:1
Czas reakcji (ms)  2
Kąty widoczności (poziomo/pionowo)    170˚ / 160˚ (CR>10)
Kolor obrazu        16,7 Mln
Obudowa – kolor czarny

Sygnał wejściowy
Sygnał wejściowy      Analog RGB, DVI, HDMI,
Typ synchronizacji     Separate H / V, Composite
Gniazda wejściowe      15pin D-Sub, DVI-D, 2xHDMI, Component, DTV Tuner, Optical
              Out, 1Scart, Cl Slot
Pobór prądu
Włączony          mniej niż 38 W
Tryb czuwania (DPMS)    <2W
Rodzaj zasilacza      Wbudowany


                                             46
Właściwości
Plug & Play         DDC 2B

Gwarancja na monitor – door to door, minimum 3 lata


Zadanie nr 18
Notebook wraz z oprogramowanie m dla Wydziału Elektrycznego

Procesor – dwurdzeniowy w technologi x86, osiągający wynik minimalny w teście 3Dmark06
   CPU Score 1618 LCD - 12.1" WXGA (1280x800) White-LED Display (300 nits) z
   wbudowaną kamerą 0.3 mpix
Pamięć – 4 GB 667MHz DDR2 SDRAM (2x2048)
HDD - 160GB (7,200 rpm) Sata Hard Driver
Napęd optyczny - Fixed 8x DVD+/-RW Slim Slot Load drive, including SW
Karta dźwiękowa - zintegrowana
Karta graficzna - integrated
Łączność bezprzewodowa -Wireless-N Mini-Card
Technologia Bluetooth - Bluetooth 2.0 Module (up to 3 Mbps) with Enhanced Data Rate –
   EUR
Zasilacz - AC Adapter (90W)
Bateria - Primary 6-cell Lithium-Ion Battery (56 WHr)
Myszka - Bluetooth Travel Mouse
Modem 56K, karta sieciowa
Porty – VGA, RJ-45, HDMI, USB 2.0, Mikrofon, Słuchawki, ExpressCard 54, FireWire
   (1394), czytnik kart 8 w 1
System operacyjny – Genuine Windows Vista™ Business - Polish Zainstalowane
   oprogramowanie: MS Office Edu Standard PL MOLP, Kaspersky Antyvirus 2009 lub
   równoważny o tej samej lub wyższej skuteczności wykrywania zagrożeń, licencja na
   uaktualnienia min. na 3 lata
Gwarancja - 3 Year Hardware Support - Next Business Day
Dodatkowo:
Torba na notebooka.
Mysz przewodowa USB, optyczna do notebooka

Gwarancja minimum 3 lata.

5. Dostarczone urządze nia powinny być fabrycznie nowe
7. Dostarczone urządzenia powinny być gotowe do pracy, tj. powinny zawierać wszystkie
materiały eksploatacyjne potrzebne do kopiowania i drukowania.

Oferent powinien przedstawić oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem,
certyfikatu autoryzacji i homologacji na sprzedaż i serwis oferowanych urządzeń na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, wystawione przez producenta lub krajowego przedstawiciela
producenta.                                            47
8. Dostawa musi zostać zrealizowana na adres:
       Politechnika Częstochowska
       Wydział Inżynierii Procesowej,Materiałowej i Fizyki Stosowanej
       Al. Armii Krajowej 19
       42-200 Częstochowa
       / zadania nr: 1,2,/
       Politechnika Częstochowska
       Miejsca Sieć Komputerowa CzestMAN
       Ul. Dąbrowskiego 73
       42-200 Częstochowa
       /zadania nr: 3/
       Politechnika Częstochowska
       Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
       Ul. Dąbrowskiego 73
       /zadania nr: 4/
       Politechnika Częstochowska
       Wydział Zarządzania
       Al. Armii Krajowej 19 paw”B”
       42-200 Częstochowa
       /zadania nr: 5,6,11/
       Politechnika Częstochowska
       Akademickie Centrum Kultury i Sportu
       Al. Armii Krajowej 23/25
       42-200 Częstochowa
       /zadania nr: 7,8/
       Politechnika Częstochowska
       Dział Informatyzacji Administracji
       Ul. Dąbrowskiego 69
       42-200 Częstochowa
       /zadania nr: 9,10/
       Politechnika Częstochowska
       Instytut Matematyki
       Ul. Dąbrowskiego 73                                        48
        42-200 Częstochowa
        /zadania nr: 12/
        Politechnika Częstochowska
        Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
        Al. Armii Krajowej 21
        42-201 Częstochowa
        /zadania nr: 13,14/
        Politechnika Częstochowska
        Al. Armii Krajowej 19 C
        42-200 Częstochowa
        /zadanie:15/
        Politechnika Częstochowska
        Wydział Elektryczny
        Al. Armii Krajowej 17
        42-200 Częstochowa
        /zadania: 16,17,18/
9. Jeżeli w toku realizacji umowy okaże się, że sprzęt komputerowy zawarty w ofercie nie
spełnia  wymogów   określonych   specyfikacją  techniczną  sprzętu  określoną  przez
Zamawiającego w rozdziale 2 SIWZ (pomimo iż Wykonawca złożył w ofercie specyfikację
potwierdzającą spełnianie tych wymogów) bądź jest niedostępny na rynku, możliwa będzie
zmiana umowy polegająca na zmianie zaoferowanego sprzętu na inny sprzęt zgodny ze
specyfikacją techniczną określoną przez Zamawiającego w rozdziale 2 SIWZ, bez zmiany
pozostałych postanowień umowy.
10. Dostawa /każde z zadań/ nastąpi na ryzyko Dostawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty,
uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w
miejscu wskazanym w pkt.3.
11. Podczas odbioru monitory nie mogą mieć martwych pikseli lub subpikseli.
W przypadku zestawów komputerowych ( stacjonarnych i przenośnych) warunki gwarancji
będą zezwalać użytkownikowi na dokonywanie zmian w konfiguracji komputera i dołączanie
dodatkowych urządzeń.
                                              49
12. Koszty związane z dostawą /każde z zadań/ winny być wkalkulowane w cenę zakupu, a
podana w ofercie cena realizacji całości zadania będzie ceną ostateczną.
13. Pozostałe warunki realizacji zgodnie z załączonym projektem umowy stanowiącym
integralną część SIWZ.
14. Termin realizacji 14 dni od dnia podpisania umowy (dotyczy wszystkich
    zadań).
II.WARUNKI PŁATNOŚCI


Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury wystawianej po zrealizowaniu zamówienia,
przelewem, w ciągu 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury.


ROZDZIAŁ 3
KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY

I.   KRYTERIA I ICH WAGA

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium I
Cena brutto                 - waga 100 %
Cena – cena ofertowa brutto – jednostkowa wynikająca z oferty.


II.WYBÓR OFERTY
1.  Zamawiający wybierze na każde zadanie ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie
   podlegających odrzuceniu, tj. tę, która zawiera najniższą cenę i w wyniku
   przeprowadzonej oceny uzyska najwyższą liczbę punktów.
2.  Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100, w ramach każdego
   z zadań..
3.  Punkty będą wyliczane przy zastosowaniu poniższego wzoru:


            cena _ oferowana _ min ima ln a _ brutto
    Cena brutto =                      100 pkt 100 %
              cena _ badanej_ oferty _ brutto


4.  W przypadku, gdy niemożliwy będzie wybór oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, iż
   zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy


                                            50
   złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe
   nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych ofertach.
5.  Niezwłocznie   po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  zawiadomi
   Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
    wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
    Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
    (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
    oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznana ofertom w
    każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,
    Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
    prawne,
    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
    podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na własnej
   stronie internetowej www.dzp.pcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie
   informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
   Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy
   (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem
   oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznana ofertom w
   każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację.
ROZDZIAŁ 4
UMOWA

1.  W przypadku wyboru Wykonawcy określonemu w art. 23 ust 1 upzp (wykonawcy
   wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), Wykonawca ten przed podpisaniem
   umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę
   tych wykonawców.
2.  Termin i miejsce zawarcia umowy Zamawiający wyznaczy w powiadomieniu o
   wyborze oferty, z tym że nie może być ona zawarta wcześniej niż po upływie 10 dni
   licząc od dnia otrzymania niniejszego powiadomienia, z zastrzeżeniem art. 94 ust.1a
   upzp.
3.  Umowa zostanie zawarta zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do
   specyfikacji.
                                             51

								
To top