Condolence Letter for a Business Collegue

					[K]

K, k (noun): <ka カ, Abakada, sunawachi Firipingo-no arufabetto-no
sambanme-no moji アバカダ、すなわちフィリピン語のアルファベットの3番目
の文字>: the third letter of the abakada or the Filipino alphabet.

k (sla.)(noun): <nooryoku 能力, sainoo 才能, shuwan 手腕>: ability,
capability. [Tag. short. kalapatan "capability"] * Huwag mo nang
ipilit ang sarili mo sa kanilang grupo dahil wala ka namang k.:
<Kimi-wa sainoo-ga nai-no-dakara murini karera-no nakama-ni
naroo-to shi-te-wa ike-nai. 君は才能がないのだから無理に彼らの仲間に
なろうとしてはいけない。>: Don't force yourself into their group
because you don't have the capability. (syn.): kakayahan, abilidad.

ka 蚊 (noun): <lamok>: a mosquito.

ka- (pref.): <kigo-ni tsuke-te meishi-wo tsukuru settooji 基語
に付けて名詞をつくる接頭辞>: a prefix to a root word forming a noun.
* kaibigan: <tomo 友 , tomodachi 友だち >: a friend. [ka + ibig
(=fondness, love)] * Tag. Eng.

ka (pron.)(var. ikaw): <anata あなた, "ikaw" の後置形>: you, the
postpositive form of "ikaw". * kumain ka: <anata-wa taberu>: you
eat. * Tag. Eng.

ka- -an (pre.+ suf.): <kigo-ni tsuke-te chuushoomeishi-wo tsukuru
settooji-to setsubi-ji 基語に付けて抽象名詞を作る接頭辞と接辞>: a
prefix and a suffix to a root word forming an abstract noun.
* kalambutan (noun): <yarakasa 柔らかさ, yasashisa 優しさ, yowasa
弱さ>: softness, weakness. * Tag. Eng.

kaabalahan (noun)(r.w. abala): <tesuu 手数 , tema 手間 >: time,
trouble, labor hour. * Tag. Eng.

kaabaido カーバイド, tankakarusiumu 炭化カルシウム (noun): <kaluburo,
                1
karuburo>: carbide.

kaabu カーブ, kyokusen 曲線 (noun): <kurba, lantik>: a curve.

kaado カード, ken 券 (noun): <tarheta>: a card.

kaagad (adv.): (1)<ikinari いきなり, totsuzen 突然>: suddenly. *
Tag. Eng. (2)<suguni すぐに, tadachini ただちに・直ちに, sassoku さ
っそく早速>: immediately, at once, right away. * Kaagad siyang
nagpunta sa loob ng bahay.: <Kanojo-wa suguni ie-no naka-ni hait-ta.
彼女は直ぐに家の中に入った。 >: She immediately went inside the house.
(syn.): agad, dali-dali, ora mismo.

kaagaw (noun): <kyoosooaite 競争相手>: a rival, a competitor. *
Sino ang kaagaw mo sa kanyang pagmamahal?: <Kanojo-ni taisuru
anata-no koi-no raibaru-wa dare-desu-ka? 彼女に対するあなたの恋の
ライバルは誰ですか?>: Who is your rival with her affection? (syn.):
kakumpitensya, kalaban.

kaagulo (noun): <aijin 愛人, naisai 内妻, naien-no tsuma 内縁の妻
>: a concubine, a mistress, one's lover. * Kilala mo ba ang kaagulo
niya?: <Anata-wa kare-no aijin-wo shit-te i-masu-ka? あなたは彼
の愛人を知っていますか?>: Do you know his mistress? (syn.): kalaguyo,
kerida, kalunya, kaapid.

kaaki-akibat (noun): <eien-no hanryo 永遠の伴侶, seijitsuna tomo
誠实な友>: a constant companion. * Si Maria ang aking kaaki-akibat
na maraming taon.: <Maria-wa watashi-no naganen-ni wataru
seijitsu-na tomo-desu. マリアは私の長年にわたる誠实な友です。>: Maria
has been my constant companion for many years.

kaakit-akit (adj.): <kawaii かわいい, kawairashii かわいらしい,
miryokutekina 魅力的な>: pretty, cute, lovely, attractive. * Si
Keiko ay kaakit-akit na Haponesa.: <Misaki-wa kawaii Nihon-no
on-na-no ko-desu. 美咲はかわいい日本の女の子です。>: Misaki is a lovely
                 2
Japanese girl. (syn.): maalindog, kahahi-halina, kabigha-bighani.

kaakuhan (noun): <jikochuushinshugi 自己中心主義, rikoshugi 利己
主義>: ego, egocentricity. * Tag. Eng.

kaalam (noun): (1)<nakama 仲間, membaa メンバー>: a collegue, a fellow,
a member. * Tag. Eng. (2)<kyoohansha 共犯者, kyooboosha 共謀者>:
an accomplice, a confederate. * Tag.: <Kare-wa sono satsujin-no
kyoohansha-dat-ta 彼はその殺人の共犯者だった。>: He was an accomplice
to the murder. (syn.): kasabwat, kasapakat.

kaalaman (noun): (1)<chie 知恵, kenmeisa 賢明さ>: wisdom. * Bilib
ako sa kanyang matinding kaalaman sa buhay.: <Watashi-wa kare-no
namihazure-ta chie-ni kanmei-wo uke-te iru. 私は彼の並外れた知恵に
感銘を受けている。>: I am impressed with his extraordinary wisdom
in life. (2)<nattoku 納得, rikai 理解>: understanding. * Tag. Eng.
(3)<chishiki 知識>: knowledge. * Tag. Eng. (4)<gakuryoku 学力>:
academic ability. * Tag. Eng. (syn.): kabatiran.

kaalatan (noun): <shiokarasa 塩辛さ>: saltiness. * Hindi ko gusto
ang kaalatan ng luto niya.: <Watashi-wa kanojo-no ryoori-no
shiokarasa-ga suki-dewa-nai. 私は彼女の料理の塩辛さが好きではない。
>: I do not like the saltiness of her cooking.

kaalipinan (noun): <doreijootai 奴隷状態 , doreiseido 奴隷制度 ,
sokubakujootai 束縛状態>: slavery, a state of bondage. * Kaalipinan
ang isa sa mga sanhi ng paghihimagsik nila.: <Karera-no boodoo-no
gen-in-no hitotsu-wa doreijootai-ni aru. 彼らの暴動の原因の一つは
奴隷状態にある。>: One of the causes of their revolt is slavery.

kaalit (noun): (1)<teki 敵>: an enemy. * Marami siyang kaalit sa
trabaho.: <Kanojo-wa kaisha-ni ooku-no teki-ga iru. 彼女は職場に
多くの敵がいる。>: She has so many enemies in work. (2)<kyoosooaite
競争相手>: an opponent. * Tag. Eng.


                3
kaaliwan (noun): <nagusame 慰め, isha 慰謝>: consolation, comfort.
* Para sa mga Pilipino sa Hapon ang kaaliwan sa buhay ay limitado.:
<Nihon-ni iru Firipinjin-ni tot-te jinsei-ni okeru nagusame-wa
hijooni kagira-re-te iru. 日本にいるフィリピン人にとって人生における
慰めは非常に限られている。>: For Filipinos in Japan, the comfort in
life is very limited. (syn.) kaginhawahan ng kalooban.

kaamistad (noun): <shin-yuu 親友>: a close friend. * Tag. Eng.
(syn.): kapalagayang-loob, matalik na kaibigan.

kaanak (noun): <miuchi 身内, shinseki 親戚>: relatives. * Halos lahat
ng aking mga kaanak ay nasa Amerika na.: <Watashi-no kazoku-no
hotondo-wa ima Amerika-ni sun-de iru. 私の家族のほとんどはいまアメ
リカに住んでいる。>: Almost all of my relatives are now living in
USA.

kaanayuan (noun): <katachi 形, gaiken 外見, gaikan 外観, jookyoo
状況, yoosu 様子>: set form, actual appearance, situation. * Tag.
Eng.

kaang (adj.): <matagat-te またがって>: astride, with legs or feet
spread wide apart. * Tag. Eng.

kaangan (v.t.): <matagaru またがる>: to bestride. * Kinaangan niya
ang silya.: <Kare-wa sono isu-ni matagat-ta. 彼はその椅子にまたが
った。>: He bestrode the chair.(syn.) bumukaka.

kaangkan (noun): <ketsuen 血縁, shinzoku 親族, shinseki 親戚>: kin.
* Ipagbigay-alam mo sa kanyang pinakamalapit na kaangkan.: <Kare-no
ichiban chikai Shinseki-ni shira-se-nasai. 彼の一番近い親戚に知ら
せなさい。>: Notify his nearest kin.

kaanib (noun/adj.): (noun)(1)<nakama 仲間, kaiin 会員>: a member.
* Kaanib ako sa isang samahan ng mga kabataan.: <Watashi-wa seinen
iinkai-no kaiin-desu. 私は青年委員会の会員です。>: I am a member of
                4
a youth association. (2)<doomei 同盟>: an ally. * Tag. Eng. (syn.):
kasapi.
(adj.)<kanyuu shi-te 加入して, kuwawat-te 加わって>: affiliated. *
Siya ay kaanib sa MILF.: <Kare-wa izen Moro-Isuramu kaihoosensen-ni
kuwawat-te i-ta. 彼は以前モロ・イスラム解放戦線に加わっていた。 He used      >:
be affiliated to MILF.

kaanibaru カーニバル (noun): <perya>: a carnival.

kaapetto カーペット, juutan じゅうたん (noun): <alpombra, karpet>:
a floor rug, a carpet.

kaapihan (noun): <yokuatsu 抑圧, appaku 圧迫>: oppression. * Tag.
Eng.

kaarawan (noun): (1)<tanjoobi 誕生日>: a birthday. * Maligayang
Kaarawan sa iyo!: <Tanjoobi omedetoo! 誕生日おめでとう!>: Happy
Birthday to you! (2)<kinensai 記念祭>: an anniversary. * Tag. Eng.

kaasan 母さん, haha 母 (noun): <ina, inang>: a mother.

kaasiman (noun): <suppasa 酸っぱさ, suppami 酢っぱみ, sanmi 酸味>:
sourness. * Tag. Eng.

kaaten カーテン, maku 幕, donchoo 緞帳 (noun): <kurtina, tabing,
telon>: a curtain.

kaaton カートン, hako 箱(noun): <karton>: a carton.

kaawaan (v.t.): <awaremu 哀れむ , doojoo suru 同情する , jihi-no
kokoro-wo motsu 慈悲の心を持つ>: to have mercy, to have pity. *
Kaaawaan mo ang mga pulubi sa Quiapo.: <Kiapo-no gojikitachi-ni
jihi-no kokoro-wo mochi-nasai. キアポの乞食たちに慈悲の心を持ちなさ
い。>: Have pity to those beggars in Quiapo.


                5
kaawa-awa (adj.): <kawaisoona かわいそうな, aware-wo moyoosu 憐れ
を催す>: pitiful. * Kaawaawa ang mga biktima ng bomba atomika sa
Nagasaki at Hiroshima.: <Hiroshima-to Nagasaki-no genbaku
giseishatachi-wa kawaisoo-desu. 広島と長崎の原爆犠牲者たちはかわいそ
うです。>: The victims of atomic bomb in Nagasaki and Hiroshima
are pitiful. (syn.): kahabag-habag.

kaaway (noun): <kataki 敵, teki 敵>: an enemy. * Ayon sa doktrina
ng Kristiyano, mahalin mo dapat ang iyong mga kaaway.:
<Kirisutokyoo-no oshie-ni yore-ba, Nanji-no teki-wo aise-yo-to
iu koto-da. キリスト教の教えによれば、汝の敵を愛せよということだ。>:
According to the teachings of Christianity, you should love your
enemies.

kaaya-aya (noun/adj.): (noun): <bi 美, miryoku 魅力, utsukushii
mono 美しいもの>: beauty, appeal, charm, a beautiful thing.
(adj.): <ureshii うれしい, kokochiyoi 心地よい, konomashii 好まし
い, tanoshii 楽しい>: delightful, pleasurable, pleasant. * Tag.
Eng. (syn.): kakygyd-lugod, kasiya-siya.

kaayusan (noun): (1)<yooshi 容姿, sugata 姿, kakkoo 格好, teisai
体裁>: a figure, a shape, one‟s looks. * Tag. Eng. (2)<junjo 項
序, chitsujo 秩序>: order, orderliness. * Tag. Eng.

kaba カバ・河馬 (noun): <hipopotamo>: a hippopotamus.

kaba (noun): (1)<kodoo 鼓動, dooki 動悸>: palpitations of the heart.
* Tag. Eng. (2)<myakuhaku 脈拍>: a pulse. * Tag. Eng. (syn.): tibok,
pulso, palpitasyon. (3)<koofun 興奮, koofunjootai 興奮状態>: an
excitement, an excited condition. * Tag. Eng.
* kaba-kaba (v.i.): <dooki-ga suru 動悸がする>: palpitate, have a
palpitation. * Tag. Eng.

kabaa カバー, futa ふた, ooi 覆い (noun): <suklob, takip>: a cover.


                6
kababaan (noun): (1)<teichi 低地, hikui tochi 低い土地>: a lowland.
* Nasa kababaan ang kanilang bahay kayat delikado kapag oras ng
tagbagyo.: <Karera-no ie-wa teichi-ni aru-node taifuu-no
kisetsu-wa kiken-de aru. 彼らの家は低地にあるので台風の季節は危険であ
る。>: Their house is in the lowland that is why it is dangerous
during the typhoon season. (2)<mijikasa 短さ, mijikai koto 短い
こと, hikusa 低さ,hikui koto 低いこと>: shortness, lowness. * Nagulat
siya sa kababaan ng halaga ng mga bilihin.: <Kare-wa shoohin-no
kakaku-ga hikui-noni odoroi-ta. 彼は商品の価格が低いのに驚いた。>: He
was surprised at the low price of commodities.
* kababaang-loob (noun): <kenson 謙遜, hige 卑下>: humility, modesty.
* Bilib ako sa taong maunlad na may kababaang-loob.: <Watashi-wa
kenson-no kimochi-wo motsu seikoosha-ni keifuku shi-masu. 私は
謙遜の気持ちを持つ成功者に敬朋します。 I admire successful people with
                 >:
humility.

kababaihan (noun): <jossei 女 性 , joseizentai 女 性 全 体 >: the
womanhood, the ladies. * Tag. Eng.

kababalaghan (noun)(var. balaghan): (1)<genshoo 現象, jishoo 事
象, arawareru koto 現れること>: a phenomenon. * Alam mo ba ang
kababalaghan ng "UFO"?: <Anata-wa UFO-ga arawareru koto-wo shit-te
i-masu-ka? あなたはUFOが現れることを知っていますか?>: Do you know
the phenomenon of UFO? (2)<odoroki 驚き, kyooi 驚異, kyootan 驚
嘆, odoroku-beki koto 驚くべきこと>: amazement, astonishment, a
wondrous things. * Maraming kababalaghan sa daigdig na di malirip
ng isip.: <Yononaka-ni-wa wareware-no chisei-ga oyobi-mo tsukanai
hodo-no odoroku-beki koto-ga tasuu aru. 世の中には我々の知性が及び
もつかないほどの驚くべきことが多数ある。>: There are so many wondrous
things on earth that our minds cannot speculate. (syn.): bagha,
gilalas, gitla, mangha. (3)<kiseki 奇跡>: a miracle. * Bihira na
ang kababalaghang nakikita ngayon.: <Saikin-de-wa kiseki-ga
mira-reru koto-wa mettani nai. 最近では奇跡が見られることはめったに
ない。>: Very few miracles are seen nowadays. (4)<fushigi 不思議,
nazo 謎, shimpi 神秘>: a marvel, a mystery. * Ang mga piramide ay
                7
isa sa mga kababalaghan sa mundo.: <Piramiddo-wa sekai-no
fushigi-no hitotsu-da. ピ ラミ ッドは 世界の 不思議の 一つだ 。 >: The
pyramids are one of the mysteries of the world. (syn.): hiwaga,
misteryo.

kababata (noun)(r.w. bata): <osananajimi 幼なじみ>: a childhood
friend, a friend from childhood. * Tag. Eng.

kababaw (adj.): <asai 浅い>: shallow. * Tag. Eng.

kababawan (noun): (1)<asasa 浅さ, asai koto 浅いこと>: shallowness.
* Huwag mong patulan ang taong iyan dahil may kababawan siya.:
<Ano otoko-wa asahakana-node ki-ni suru-na. あの男は浅はかなので気
にするな。>: Do not mind that person because of his shallowness.
(2)(fig.)<bakageta koto 馬 鹿 げ た こ と , muimi 無 意 味 >: inanity,
nonsense. * Panay kababawan ang nakasulat sa diyaryong iyan.: <Ano
shimbun-wa bakageta koto-ga mansaida. あの新聞は馬鹿げたことが満載
だ。>: That newspaper is full of nonsense.

kababayan (noun): <doorui-no hito 同類の人, dookyoo-no hito 同郷
の人>: a fellow-citizen, a countryman, a townmate. * Marami akong
nakitang kababayan na nagtratrabaho sa Sakae.: <Watashi-wa
Sakae-de hataraku takusan-no doohootachi-ni at-ta. 私は栄で働く
たくさんの同胞に会った。>: I saw a lot of my fellow citizen working
in Sakae.

kabado (adj.): (1)<shikeishitsuna 神経質な>: nervous. * Tag. Eng.
(2)<futashikade 不確かで, utagawashii 疑わしい>: in doubt. * Tag.
Eng.

kabag (noun): <onara おなら, he 屁>: a fart, gas pain in the stomach.
* Hindi ako makakapasok ngayon dahil sa kabag.: <Watashi-wa kyoo
fukubu-ni gasutsuu-ga at-te shigoto-ga deki-masen. 私は今日腹部
にガス痛があって仕事ができません。>: I cannot work today because I have
a gas pain in my stomach.
                8
kabagalan (noun)(var. bagal): <ososa 遅さ>: slowness. * Tag. Eng.
(syn.) kupad, kakuparan.

kabagkabag (noun): <koomori コウモリ>: a bat. * Tag. Eng.

kabagsikan (noun)(var. bagsik): (1)<fukaisa 不快さ, mezawari 目
障り, mimizawari 耳障り>: harshness. * Tag. Eng. (2)<zangyaku 残
虐, zankokusa 残酷さ, mooretsu 猛烈, doomoosa 獰猛さ>: cruelty,
severity, fierceness. * Ang kabagsikan ng leon ay nakakatakot.:
<Raion-no doomoosa-wa osoroshii mono-desu. ライオンの獰猛さは恐ろ
しいものです。>: The harshness of the lion is scary. (syn.): balasik,
bangis, tapang.

kabaguhan (noun)(r.w. bago): (1)<atarashisa 新しさ, dokujisei 独
自性, dokusoosei 独創性, zanshinsa 斬新さ>: freshness, newness,
originality, novelty. * Ang kabaguhan ng moda ng damit na iyan
ang nakapagpamahal.: <Sutairu-no zanshinsa-ga ano doresu-wo
kookana mono-ni shi-te iru. スタイルの斬新さがあのドレスを高価なもの
にしている。>: The originality of the style of that dress made it
expensive. (syn.): pagiging bago sa lahat. (2)<kakushin 革新>:
innovation, a reform. * Tag. Eng. (2)<henka 変化, hendoo 変動>: change.
* Maraming kabaguhan ang makikita sa pamamahala ng bagong alkalde.:
<Atarashii shichoo-no moto-de ooku-no henka-ga miuke-rare-ta. 新
しい市長のもとで多くの変化が見受けられた。 Many changes can be observed
                    >:
under the new mayor. (syn.): pagbabago.

kabagut-bagot (adj.)(var. bagot, nakakabagot): <iraira shi-ta い
らいらした, okot-ta 怒った>: annoyed, irritated. * Tag. Eng.

kabahagi (noun)(r.w. bahagi): (1)<wakemae 分け前, toribun 取り分
>: a share, a portion. * Maaari bang kunin ko ang aking kabahagi?:
<Kito-ni tsuku mae-ni watashi-no wakemae-wo itadake-masen-ka? 帰
途につく前に私の分け前をいただけませんか?>: May I get my share before
leaving? (syn.): kaparte, kaparti. (2)<bubun 部分, ichibu 一部,
                9
ichibubun 一 部 分 >: a part. * Tag.: <Watashi-wa sono eiga-no
saigo-no bubun-ga sukida. 私はその映画の最後の部分が好きだ。>: I like
the last part of the movie.

kabahan (v.i.): (1)<dooki-ga suru 動悸がする>: to have palpitation
of the heart. * Tag. Eng. (2)<kinchoo suru 緊張する>: to feel nervous.
* Tag. Eng. (3)<yokoku suru 予告する, keikoku suru 警告する>: to notice,
to warn. * Tag. Eng.

kabahay (noun): <dookyonin 同层人>: a house mate, one living with
another in the same house. * Sino ba ang bago mong kabahay?: <Anata-no
atarashii dookyonin-wa dare-desu-ka? あなたの新しい同层人は誰ですか?
>: Who is your new house mate? (syn.): kasambahay.

kabahayan (noun.): <omoya 母屋>: the main part of the house. * Tag.
Eng.

kabaitan (noun)(var. kabait)(r.w. bait): (1)<shinsetsu 親 切 ,
yasashisa 優しさ, zenryoosa 善良さ>: goodness, kindness. * Tag. Eng.
(syn.): kabutihang-loob, kagandahang-loob. (2)<fumbetsu 分別 ,
shiryo 思慮, bitoku 美徳>: sense, prudence, virtue. * Tag.: <Kare-wa
fumbetsu-no aru hito-desu. 彼は分別のある人です。>: He is a man of
sense. (3)<jindoo 人道, ningensei 人間性, ninjoo 人情>: humaneness.
* Tag. Eng. (4)<kooi 好意, yuujoo 友情, shinzen 親善>: friendliness.
(syn.): pagkamagiliw. (4)<itsukushimi 慈 し み , jiai 慈 愛 ,
omoiyari-no kimochi 思 い や り の 気 持 ち >: affection, tenderness,
kindly feelings. * May kabaitan siya sa akin.: <Kare-wa watashi-ni
taishi-te kanari-no omoiyari-no kimochi-wo mot-te iru. 彼は私に
対してかなりの思いやりの気持ちを持っている。 >: He has some kindly
feelings towards me.

kabaka (noun): (noun): <aite 相手 , teki 敵 , hantaisha 反 対者 ,
taikoosha 対抗者>: an opponent, an enemy. * Marami siyang kabaka
sa politika.: <Kare-wa seiji-no shakai-ni taihen ooku-no teki-ga
iru. 彼は政治の社会にたいへん多くの敵がいる。>: He has so many opponents
                 10
in the field of politics. (syn.): kalaban.

kabakla-bakla (adj.): (1)<toowakusaseru 当惑させる, tomadowaseru
戸惑わせる >: perplexing. * Tag. Eng. (2)<odorokubeki 驚くべき ,
mezamashi めざましい>: astonishing. * Tag. Eng.

kabalalay (adj.): <heikoona 平行な>: parallel. * Tag. Eng.

kabalaman (noun)(var. balam, pagkabalam): <chien 遅延, okure 遅
れ>: delay. * Tag. Eng. (syn.): abala, antala, bimbin, tigil.

kabalighuan (noun): <bakarashisa ばからしさ, fujoori 不条理, fugoori
不吅理>: absurdity. * Ang kanyang pamamaraan sa trabaho ay may
kabalighuan.: <Shigotojoo-no kare-no yarikata-ni-wa ikutsuka-no
bakarashii ten-ga aru. 仕事上の彼のやり方にはいくつかのばからしい点が
ある。>: His system in work has some absurdities.

kabaligtaran (noun/adj.)(var. kabaliktaran)(r.w. baligtad):
(noun): (1)<gyaku 逆, hantai 反対, seihantai 正反対>: the contrary,
the opposite, the reverse. * Ang liwanag ay kabaligtaran ng dilim.:
<Mei-wa an-no hantaida. 明は暗の反対だ。>: Light is opposite of
darkness.  (syn.):   kabalikan,  kasaliwaan,  katumbalikan.
(2)<uragawa 裏側>: the wrong side. * Tag. Eng.
(adj.): <gyaku-no 逆の, hantai-no 反対の, sakasama-no 逆さまの,
uragawa-no 裏側の>: reverse, opposite, contrary. (syn.): salungat.
* Plantsahin mo sa kabaligtaran ang damit ko.: <Watashi-no doresu-no
uragawa-mo airon-wo kake-te-ne. 私のドレスの裏側もアイロンをかけてね。
>: Press my dress on its reverse side.

kabalintunaan (noun): (1)<gyakusetsu 逆説, mujun 矛盾, paradokkusu
パラドックス>: a paradox, a statement that seems contradictory yet
may be true. * "Ang nagmamadali ay lalong nahuhuli" ay isang
halimbawa ng kabalintunaan.: <”Isoge-ba isogu hodo sokudo-ga
ochiru”-to iu-no-ga paradokkusu-no rei-da.「急げば急ぐほど速度が落
ちる」というのがパラドックスの例だ。>: "The more haste the less speed"
                 11
is an example of a paradox. (syn.): balintunay, kabalighuan,
paradoha. (2)<hango 反語, hiniku 皮肉>: an irony, an event or a word
to what could naturally be expected. * Tag. Eng. (syn.): balintunay,
kabalighuan, paradoha.

kabalitaan (noun/adj.): (noun): <shimbun 新聞>: a newspaper. * Ano
ang sinasabi ng kabalitaan tungkol sa panahon?: <Tenki-ni tsui-te
not-te iru-no-wa don-na shimbun-desu-ka? 天気について載っているの
はどんな新聞ですか?>: What is the newspaper saying about the weather?
(adj.): (1)<yuumeina 有名な, chomeina 著名な>: famous. * Ang lugar
na iyan ay kabalitaan sa krimen.: <Ano basho-wa hanzai-de yuumeida.
あ の 場 所 は 犯 罪 で 有 名 だ 。 >: That place is famous for crimes.
(2)<ninki-no aru 人気のある>: popular. * Tag. Eng.

kabaliwan (noun): <kyooki 狂 気 , kyooran 狂 乱 , ranshin 乱 心 >:
craziness, insanity, lunacy, madness. * Ang kabaliwan ni Gogh ay
lumalala.: <Gohho-no kyooki-wa akka shi-te iru. ゴッホの狂気は悪
化している。>: Gogh's madness is getting worse. (syn.): kalokohan,
kauluhan, pagkasira ng ulo.

kabalyero (noun): <shinshi 紳士, reigitadashii dansei 礼儀正しい
男性>: a gentleman, a chivalrous man. * Tag. Eng. (syn.): maginoo.

kaban (noun): (1)<hako 箱>: a chest. * Tag. Eng. (2)<toranku ト
ランク, suutsukeesu スーツケース, kaban カバン>: a suitcase, a trunk,
a bag. * Ilagay mo sa kaban ang mga lumang damit mo.: <Zembu-no
furui irui-wo toranku-ni shimai-nasai. 全部の古い衣類をトランクにし
まいなさい。>: Put all the old clothes inside the trunk. (syn.):
baul.

kaban カバン・鞄 (noun): <bayong>: a bag.

kabanalan (noun): <chuusei 忠誠, chuusetsu 忠節, teisetsu 貞節, misao
操>: alleginance, fidelity, loyalty, chastity. * Tag. Eng.


                 12
kabanata (noun): <shoo 章>: a chapter. * Ano ang paborito mong
kabanata sa nobelang "Noli Me Tangere" ni Dr. Jose Rizal?: <”Kanshoo
suru nakare”-wa Hose Risaaru hakase-no shoosetsu-no isshoo-da.
「干渉するなかれ」はホセ・リサール博士の小説の一章だ。>: What is your
favorite chapter in the novel of "Noli Me Tangere" of Dr. Jose
Rizal? (syn.): tsapter.

kabang (adj.): <irotoridori-no 色とりどりの, tashoku-no 多色の>:
multicolored. * Tag. Eng.

kabangisan (noun)(var. bangis): <mooretsusa 猛烈さ, kyooretsusa
強烈さ, doomoosa 獰猛さ>: ferocity, fierceness, savageness. * Ang
kabangisan ng aso ang nakapagpatakbo sa mga magnanakaw.: <Sono
inu-no doomoosa-ga gootoo-wo taisan sase-ta. その犬の獰猛さが強盗
を退散させた。>: The fierceness of the dog made the robbers run away.
(syn.): bagsik, balasik, bisa, kabagsikan, kalupitan, lakas,
tapang.

kabantugan (noun)(r.w. bantog): (1)<hyooban 評判, koomei 高名,
meisei 名声>: fame, renown, reputation. * Si Murasakishikibu ay
may magandang kabantugan sa larangan ng klasikong literatura ng
Hapon.: <Murasakishikibu-wa Nihon-no kotenbungaku-no sekai-de
takai meisei-wo e-te iru. 紫式部は日本の古典文学の世界で高い名声を得
ている。>: Murasakishikibu has a good reputation in the field of
Japanese classical literature. (syn.): katanyagan, pagkapopular.
(2)<eikoo 栄光, eiyo 栄誉, homare 誉れ>: glory. * Tag. Eng.

kabantutan (noun)(var. bantot): <akushuu 悪臭, iyana nioi 嫌な臭
い>: stench, very offensive odor. * Tag. Eng. (syn.): antot.

kabaong (noun): <hitsugi 棺・柩, kan-oke 棺桶>: a coffin. (syn.):
ataul. * Gawa sa puno ng nara ang kabaong ng kanyang lolo.: <Sofu-no
kan-oke-wa nara-no ki-de tsuku-rare-ta. 祖父の棺桶はナラの木で作ら
れた。>: The coffin of his grandfather was made of nara tree.


                 13
kabaret (sla.)(noun): (1)<kyabaree キャバレー, naitokurabu ナイト
クラブ>: a cabaret, a nightclub. * Ipinasara ni Ginoong Gordon ang
mga kabaret sa Pampanga.: <Goodon-shi-wa Pampanga-de-no
kyabaree-no heisa-wo meiji-ta. ゴードン氏はパンパンガでのキャバレー
の閉鎖を命じた。>: Mr. Gordon ordered the closure of cabarets in
Pampanga. (2)<akasen 赤線, baishunchitai 売春地帯>: a red-light
district. [Eng. "cabaret"] * Tag. Eng. (syn.): lugar ng puta.

kabastusan (noun): (1)<atsukamashisa 厚かましさ>: impudence. *
Tinanggal siya sa trabaho dahil sa sobrang kabastusan.: <Kare-wa
amarinimo do-ga sugiru atsukamashisa yue-ni shigoto-wo kubi-ni
nat-ta. 彼はあまりにも度が過ぎる厚かましさゆえに仕事を首になった。>: He
was fired from his work because of too much impudence. (2)<burei
無 礼 , busahoo 不 作 法 , shitsurei 失 礼 >: rudeness, impliteness,
indecency. * Tag. Eng. (syn.): kahalayan.

kabataan (noun/adj.)(var. pagkabata)(r.w. bata): (noun):
(1)<wakawakashisa 若々しさ>: youth. * Tag. Eng. (2)<kodomo-no koro
子どものころ, shoojojidai 尐女時代, shoonenjidai 尐年時代>: childhood,
the state or time of being a child. * Malimit ako sa Tokyo noong
aking kabataan.: <Kodomo-no koro watashi-wa Tookyoo-ni i-ta. 子
どものころ私は東京にいた。>: In my childhood, I was in Tokyo. (syn.):
kamusmusan. (3)<wakai hito 若い人, wakamono 若者, seinen 青年>: a
youth. * Nasa kabataan ang pag-asa ng bayan.: <Kuni-no kiboo-wa
wakamonotachi-ni yot-te iru. 国の希望は若者たちに依っている。>: The
hope of the nation lies in its youth.
(adj.)(r.w. bata): <wakawakashii 若々しい, seishunki-no 青春期の,
seishunjidai-no 青春時代の>: adolescent, youthful. * Tag. Eng.
(syn.): kasibulan.

kabatak (sla.)(noun): <nakama 仲間, guruupu グループ>: a group of
friends. [Tag. kabatakan "a person whom one can easily obtain
favors' from. * Ang mga kabatak ko ang tumulong sa akin upang
makahanap ng trabaho.: <Tomodachi-no gruupu-ga watashi-no
shigoto-wo mitsuke-te kure-ta. 友だちのグループが私の仕事を見つけて
                14
くれた。>: My group of friends helped me to find a job.

kabatian (noun): <shiriai 知り吅い, chijin 知人>: an acquaintance.
* Tag. Eng.

kabatiran (noun): (1)<chishiki 知 識 >: knowledge. * Tag. Eng.
(2)<shirase 知らせ, joohoo 情報>: information. * Malalaman mo ang
lahat ng kabatiran sa Aichi-ken sa "Nagoya International Center.":
<Nagoya-ni aru Kokusai sentaa-de aichi-ken-ni tsui-te-no
joohoo-wo eru koto-ga dekiru-yo. 名古屋にある国際センターで愛知県に
ついての情報を得ることができるよ。>: You can get all the information
about Aichi-ken in Nagoya International Center. (syn.):
impormasyon, kaalaman.

kabatuhan (adj.)(var. batuhan, mabato)(r.w. bato): <ishi-no ooi
石の多い, ishi-de oowa-re-ta 石で覆われた, iwadareke-no 岩だらけの,
iwa-no ooi 岩の多い>: stony, rocky, having many stone, full of rocks.
* Tag. Eng.

kabawalan (noun)(r.w. bawal): <gentei 限定, seigen 制限, seiyaku
制約>: restriction, a limiting condition or rule. * Tag. Eng. (syn.):
paghihigpit, pagtatakda.

kabawasan (noun): <koojo 控除, sashihiki さし引き>: deduction. *
Tag. Eng. (syn.): kakulangan.
* kabawasan sa kanyang sahod: <kare-no kyuuryoo-kara-no koojo
彼の給料からの控除>: deduction from his salary.

kabayanan (noun)(var. bayanan)(r.w. bayan): <chuushingai 中心街,
shigai 市街, shitamachi 下町, shoogyoochiiki 商業地域, toshimbu 都
心部>: a downtown, the center of a town. * Kami ay namimili sa
kabayanan.: <Watashitachi-wa shitamachi-ni kaimono-ni iki-masu.
私たちは下町に買い物に行きます。>: We go shopping in the downtown area.

kabayanihan (noun): <eiyuushugi 英雄主義, eiyuutekina kooi 英雄
                15
的な行為>: heroism. * Natanyag siya dahil sa kanyang kabayanihan.:
<Kare-wa eiyuutekina kooi-ni yot-te yuumeini nat-ta. 彼は英雄的
な行為によって有名になった。>: He became famous because of his heroism.

kabayaran (noun): (1)<shiharai 支払い, noofukin 納付金>: payment.
* Tag. Eng. (2)<hoshoo 補償, tsugunai 償い>: compensation. * Tag.
Eng.

kabayo (noun): (1)<uma 馬>: a horse. * Marunong siyang sumakay
sa kabayo.: <Kanojo-wa uma-ni noru hoohoo-wo shit-te iru. 彼女
は 馬 に 乗 る 方 法 を 知 っ て い る >: She knows how to ride a horse.
(2)<airondai アイロン台>: an ironing board, a pressing board. * Tag.
Eng.
* kabayong babae (noun): <mesu-uma 雌馬>: a female horse, a mare.
(syn.): palantsahan o plantsahan.
* Kabayong lalaki (noun): <osu-uma 雄馬, taneuma 種馬>: a male horse,
a stallion.
* kabayong minti (noun): <kouma 子馬・仔馬>: a pony, a foal

kabayo (sla.)(noun): (1)<oo-on-na 大女>: a big woman. * Tag. Eng.
(2)<keisatsusharyoo 警察車両, patokaa パトカー>: a police car, a
patrol car. * Tag. Eng.

kabe 壁 (noun): <dingding, pader>: a wall.
* kabe-de kakou 壁で囲う, kakine-de kakomu 垣根で囲む (v.t.)(r.w.
pader): <paderan, bakuran ng pader>: to inclose with a wall, to
put a wall or fence around.
* kabekake 壁掛け , tapesutorii タペストリ (noun): <kolgadura>:
hangings, a tapestry.
* kabetsuchi 壁土, shikkui しっくい (noun): <pamatse, pasta, patse>:
plaster.

kabesera (noun)(var. kabisera): <shuto 首都, shiyakusho shozaichi
市 役 所 所 在 地 >: a capital city. * Tag. Eng. (syn.): kapital,
punong-lungsod.
                16
kabi か び (noun): <amag, dapulak, molde, moldihan, hulma,
hulmahan>: mold, mildew.
* kabi-ga haeru かびがはえる, kabiru かびる (v.i.): <amagin>: to mold.
* kabikusai かび臭い (adj.): <anyeho>: musty, stale.

kabibi (noun): <kai 貝, nimaigai 二枚貝, hamaguri ハマグリ, asari
アサリ>: a clam, a shellfish. * Masarap ang sabaw ng kabibi at miso.:
<Hamaguri-to miso-no hait-ta suupu-wa oishii. ハマグリと味噌の入
ったスープはおいしい。>: Soup including clam and miso sauce is
delicious.

kabig (noun): (1)<kerai 家来, buka 部下, teshita 手下, shimpoosha
信奉者>: a follower. * Nanalo siya sa halalan bilang konsehal dahil
marami siyang kabig sa bayan.: <Kare-wa machi-ni taihen ookuno
shinpoosha-ga iru-node senkyo-ni shoori shi-ta. 彼は町に多くの信
奉者がいるので選挙に勝利した。>: He won the election for councilor
because he has so many followers in the town. (2)<heitai 兵隊, heishi
兵士>: a soldier. * Tag. Eng.

kabigkas (noun)(r.w. bigkas): <doo-on igigo 同音異義語>: a homonym,
a homophone. * Tag. Eng.

kabiglaan (adj.): <totsuzen-no 突 然 の , kyuuna 急 な >: sudden,
unexpected, abrupt. * Tag. Eng.

kabiguan (noun/adj.): (noun): (1)<shippai 失敗, daishippai 大失
敗>: a failure, a washout. * Ang konsiyerto ay isang kabiguan.:
<Sono konsaato-wa daishippai-dat-ta. そのコンサートは大失敗だった。
>: The concert was a washout. (2)<shitsuboo 失望>: disappointment.
(3)<zasetsu 挫折, rakutan 落胆>: frustration. * Tag. Eng. (4)<gyaku
逆, gakuten 逆転, hantai 反対>: reverse. * Tag. Eng. (syn.): kamalasan,
malas.
(adj.): <zan-nen-na 残念な>: disappointing, regrettable, too bad.
* Tag. Eng.
                17
kabihasnan (noun): (1)<bunmei 文明>: a civilization. * Kawiliwiling
pag-aralan ang kabihasnan ng mga Ehipto.: <Ejiputojin-no bunmei-wo
kenkyuu suru-no-wa kyoomibukai. エジプト人の文明を研究するのは興味深
い。>: It is interesting to study the civilization of the Egyptians.
(syn.): sibilisasyon. (2)<bunka 文化>: culture. * Tag. Eng. (syn.):
kalinangan, kultura.

kabil (noun): <nijuuago 二重あご>: a double chin, the second chin
of fat people. * Makikita mong tumaba na siya dahil sa kanyang
kabil.: <Kare-wa nijuuago-ni nat-ta-node kanari taijuu-ga fue-ta
koto-ga wakari-masu-ne. 彼は二重あごになったのでかなり体重が増えたこと
がわかりますね。>: You can see that he gained some weight because
of his double chin. (syn.): doble baba.

kabila (noun): <hantaigawa 反対側, mukoogawa 向こう側>: the opposite
side, the other side. * May ibang bayan sa kabila ng bundok.: <Yama-no
mikoogawa-ni betsu-no machi-ga ari-masu. 山の向こう側に別の街があ
ります。>: There is another town on the other side of the mountain.
* kabilang pinto (noun): <tonari 隣り>: next door.

kabilan (adj.): <hitaishootekina 非対称的な, taishooteki-de nai 対
称的でない, sayuutaishoo-de nai 左右対称でない>: unsymmetrical. * Tag.
Eng.

kabilang (adv.)(r.w. bilang): (1)<naka-ni 中に, aida-ni間に>: among.
* Kabilang siya sa mga nagkasala.: <Kare-wa yuuzai-no ningen-no
naka-ni hait-te iru. 彼は有罪の人間の中に入っている。>: He is among
those who were guilty. (2)<fukuma-re-te 含まれて, fukeme-te 含め
て, fukun-de 含んで>: included, including. * Tag. Eng. (syn.): kasama,
pati.

kabilangan (noun): <bunsshi 分子>: a numerator. * Tag. Eng.

kabilanin (adj.): <kamagurena 気まぐれな, kawariyusui 変わりやすい,
                 18
utsurigina 移り気な>: fickle. (syn.): salawahan, dalawang mukha,
doble kara. * Isa siyang babaeng kabilanin.: <Kanojo-wa kimagurena
on-na-da. 彼女は気まぐれな女だ。>: She is a fickle woman.

kabilisan (noun): <sokudo 速度, sokuryoku 速力>: speed, rate, pace.
* Ang kabilisan ng kotse bago bumangga ay 140kph.: <Sono kuruma-ga
jiko-wo okosu mae-no sokudo-wa jisoku hyaku yonjuu kiro-da. そ
の車が事故を起こす前の速度は140キロだ。>: The speed of the car before
the accident is 140kph.

kabilugan (noun): (1)<wa 輪, en 円>: a circle. * Tag. Eng. (2)<enshuu
円周 , shuuhen-no nagasa 周 辺の長さ >: circumference. * Ano ang
kabilugan ng hardin mo?: <Anata-no niwa-no enshuu-wa
doregurai-desu-ka? あなたの庭の円周はどれぐらいですか?>: What is the
circumference of your garden?
* kabilugan ng buwan (noun): <juugoya 十 五 夜 , mangetsu 満 月 ,
mochizuki 望月>: full moon, the full of the moon. * Magandang
maglaro sa labas tuwing kabilugan ng buwan.: <Man-getsu-no toki-ni
soto-de asobu-no-wa suteki-desu. 満月の時に外で遊ぶのは素敵です。>:
It is nice to play outside during full moon.

kabin 花瓶 (noun): <plorera>: a vase.

kabinataan (noun): <dokushin dansei 独身男性, mikon-no otoko 未
婚の男>: a bachelor, a single man, an unmarried man. * Tag. Eng.

kabinete (noun): <naikaku 内閣>: a cabinet, the government. * Tag.
Eng.

kabin-na 過敏な, shinkeishitsuna 神経質な, binkan-na 敏感な (adj.):
<delikado>: sensitive, fussy.
* kabinsa 過敏さ, sensaisa 繊細さ, kanjiyasusa 感じやすさ, binkansa
敏感さ (noun): <dilikadesa>: sensitiveness.
* kabinshoo 過敏症, arerugii アレルギー (noun): <anayo, imunimon>:
allergy.
                19
kabisa (noun): <choo 長, chookan 長官>: the head, the chief.
* Kilala mo ba ang kabisa ng baryong yaan?: <Choku-no choo-wo shit-te
i-masu-ka? 地区の長を知っていますか?>: Do you know the chief of that
barrio?

kabisado (v.t.past/adj.): <kioku shi-ta 記憶した, anki shi-ta 暗
記した>: memorized, learned by heart. * Kabisado ko na ang kantang
paborito ko.: <Watashi-wa sudeni jibun-no toku-ni sukina uta-wo
anki shi-ta. 私 はすで に自分 の大好 きな歌 を暗記 した。 >: I already
memorized my favorite song.

kabisahin (v.t.): <anki suru 暗記する, oboeru 覚える, kioku suru 記
憶 す る >: to memorize. * Kabisahin mo ang mga alituntunin sa
kompanyang ito.: <Kono kaisha-no subete-no kisoku-wo oboe-nasai.
この会社のすべての規則を覚えなさい。>: Memorize all the regulations of
this company.

kabisera (noun): <shuto 首 都 , miyako 都 >: a capital city, a
metropolis. * Tokyo ang kabisera ng Hapon at Maynila naman ang
sa Pilipinas.: <Tookyoo-ga Nihon-no shuto-de aru-no-ni taishi-te
Manira-wa Firipin-no shuto-da. 東京が日本の首都であるのに対してマニ
ラはフィリピンの首都だ。>: Tokyo is the capital city of Japan, whereas
Manila is the one of the Philippines.

kabisnes (noun): <torihikiaite 取引相手>: business contracts. *
Tag. Eng.

kabit (noun/adj): (noun): <ketsugoo 結 吅 , renketsu 連 結 >: a
combination, a union, coupling. * Tag. Eng.
(adj.): (1)<soe-rare-ta 添えられた, toritsuke-rare-ta 取り付けられ
た, fuzoku-no 付属の>: attached. * Ang kabit na kahoy ay nahulog
sa daan.: <Fuzoku-no mokuzai-ga dooro-ni ochi-ta. 付属の木材が道
路 に 落 ち た 。 >: The attached wood falls on the road.
(2)<musubitsuke-rare-ta 結び付けられた, toji-rare-ta 綴じられた>:
                 20
bound, fastened, filed. * Kabit na ang dalawang pilas na papel.:
<Nimai-no kami-ga issho-ni toji-rare-ta. 二枚の紙が一緒に綴じられ
た。>: The two pieces of paper are fastened together.

kabit (sla.)(noun): <aijin 愛人, joofu 情婦, mekake 妾, naien-no
tsuma 内縁の妻>: a mistress, a paramour, a partner in a sexual
relationship, a common-law wife. [Tag. new. kabit "hang on"] *
Mas matapang pa ang kanyang kabit kaysa sa kanyang tunay na asawa.:
<Kare-no aijin-no hoo-ga seisai-yori-mo yuui-ni tat-te iru. 彼
の愛人のほうが正妻よりも優位に立っている。>: His mistress is more
dominating than his real wife. (syn.): kerida.

kabitin (v.t.)(r.w. kabit): <kotei suru 固定する>: to fix, to settle.
* Tag. Eng.

kabocha カボチャ・单瓜 (noun): <kalabasa>: a pumpkin, a squash.

kabu 株, kabushiki 株式 (noun): <aksiyon, anib, itak, sama, sapi,
sosyo>: stocks, a share of stock.
* kabunushi 株主(noun): <aksiyonista, aksiyunista, aksyunista,
istakholder, kasama, kasapi>: a stockholder, a shareholder.
* kabushikigaisha 株 式 会 社 (noun): <korporasyon>: a stock
corporation, a joint-stock company.

kabugwason (noun): <kinsei 金星, ake-no myoojoo 明けの明星>: Venus,
the morning star.* Tag. Eng.

kabuhayan (noun): (1)<seikatsu 生活, kurashi 暮らし, seikei 生計
>: a life, livelihood. * Gusto ko ang tahimik na kabuhayan sa
probinsiya.:   <Watashi-wa   nooson-chiki-de-no  shizukana
seikatsu-ga suki-desu. 私は農村地域での静かな生活が好きです。>: I like
the quiet life in the rural region. (2)<zaisan 負産, tomi 富, takara
宝>: property, wealth, treasure. * Tag. Eng.

kabukiran (noun)(var. bukid): (1)<nohara 野原, hatake 畑>: a field,
                21
a farm. * Tag. Eng. (2)<chihoo 地方, inaka 田舎>: a rural district,
the country, the countryside.* Masarap magpicnic sa kabukiran.:
<Inaka-ni pikunikku-ni iku-no-wa kimochi-no ii mono-desu. 田
舎にピクニックに行くのはいいものです。>: It is nice to have picnic in
the countryside. (3)<furusato 故郷, kokyoo 故郷>: one‟s hometown,
one‟s native place. * Tag. Eng.

kabulaanan (noun)(var. kabulaan): <uso 嘘, itsuwari 偽り>: a lie,
falsehood. * Puro kabulaanan ang pinagsasabi niya sa pulisya.:
<Kare-ga keikan-ni it-ta hanashi-wa uso-ni michi-te i-ta. 彼が
警官に言った話は嘘に満ちていた。>: His stories to the policemen are
full of lies.

kabuluhan (noun): <kachi 価値, juuyoosei 重要性, kachi-no aru koto
価値あること>: imoirtance, value, worthiness. * Ano ang kabuluhan
ng sobrang pagsusugal?: <Kakegoto-wo yarisugi-te nan-no kachi-ga
aru-no? 賭け事をやりすぎて何の価値があるの?>: What is the worthiness
of too much gambling? (syn.): halaga, kahalagahan, saysay.

kabulukan (noun): <oshoku 汚職, baishuu 買収, zooshuuwai 贈収賄>:
a corruption. * Ang kabulukan sa gobyerno ay dapat mawala.:
<Seifu-no oshoku-wa torinozoka-reru-beki-da. 政府の汚職は取り除か
れるべきだ。>: The corruption in the government should be removed.

kabundukan (noun): <renzan 連山, sankei 山系, sanmyaku 山脈>: a
mountain chain, a mountain range. * Tag. Eng.

kabuntisan (noun)(r.w. buntisan): <ninshin 妊娠>: pregnancy. * Tag.
Eng.

kaburu 被 る , kaburaseru 被 ら せ る , oou 覆 う (v.t.): <alampayan,
balabalan, magtakip>: to cover, to use something for a wrap.
* kaburimono 被りもの (noun): <putong>: a headgear.

kabustuhan (noun): <teikoku 定刻, jikandoori 時間通り>: punctuality.
                22
* Napakahalaga ng kabustuhan sa mundo ng negosyo.: <Bijinesu-no
sekai-de-wa jikan-ni seikaku-de aru koto-wa hijoo-ni juuyooda.
ビジネスの世界では時間に正確であることは重要だ。>: Punctuality is very
important in business world.

kabute (noun)(var. kabuti): <kinoko キノコ・茸>: a mushroom. * Ang
pinakamahal na kabute sa Hapon ay ang "matsutake.": <Nihon-de
mottomo kookana kinoko-wa matsutake-da. 日本で最も高価なキノコは松
茸だ。>: The most expensive mushroom in Japan is the "matsutake."
(syn.): kabuti.
* kabuting-ahas (noun): <dokukinoko 每キノコ>: a toadstool.

kabutihan (noun)(var. buti): (1)<rieki 利益, ritoku 利得>: a benefit.
* Tag. Eng. (2)<choosho 長所, tokuchoo 特長>: a merit. * Tag. Eng.
(syn.): kagalingan, kainaman, merito. (3)<zenryoosa 善 良 さ ,
yasashisa 優しさ, bitoku 美徳, zenkoo 善行>: goodness, virtue. * Ang
kabutihan sa kapwa tao ay lagging ginagantimpalaan.: <>: Goodness
to people is always rewarded. * Pinuti ng lahat ang kabutihan.:
<Daremo-ga toku-wo tatae-ta. 誰もが徳を讃えた。>: Everyone praised
the virtue. (4)<kaikaku 改革, kaisei 改正, kaizen 改善>: reform,
goodness. * Ano ang mga kabutihan sa bagong administrasyon?:
<Atarashii gyooseijoo-no kaikaku-wa nan-desu-ka? 新しい行政上の改
革は何ですか?>: What are the reforms in the new administration?
(syn.): reporma.
* kabutihang asal (phr.): <shinsetsu 親切>: goodwill, kindness.
* Tag. Eng.
* kabutihang gumawa (phr.): <nooritsu 能 率 , nooryoku 能 力 >:
efficiency. * Gusto ko ang kabutihang gumawa niya sa trabaho.
(sent.): <Watashi-wa kanojo-no nooryoku-wo konon-de iru. 私は彼
女の能力を好んでいる。>: I like her efficiency in work.
* kabutihang loob (phr.): <kooi 好意>: favor. * Tag. Eng.
* kabutihang ugari (phr.): <dootoku 道徳>: morality, morals. * Tag.
Eng.

kabutomushi カブトムシ, koochuu 甲虫 (noun): <salagubang, uwang>:
                23
a beetle.

kabuuan (noun)(var. kabuunan): <gookei 吅計, sookei 総計>: the sum,
the total.
* Tag. Eng.
* kabuuang halaga (noun): <gookei 吅計, sookei 総計>: the (sum) total,
the total amount. * Ang kabuuang halaga ng inyong kinain ay 500
piso.: <Anata-ga tabe-ta tabemono-no gookei-wa gohyaku peso-desu.
あなたが食べた食べ物の吅計は500ペソです。>: The total amount of food
you ate is 500 pesos.
* kabuuang bayad (noun): <kookyooryookin 公共料金>: public utility
charges. * Ang kabuuang bayad sa bahay ay kasama na sa renta
buwan-buwan.: <>: The public utility charges of the house are
already included in the monthly rental.

kabuuran (noun): <gaiyoo 概要, gairyaku 概略, yooyaku 要約>: a summary.
* Tag. Eng. (syn.): buod.

kabuwanan (noun)(r.w. buwan): <shussan yoteibi 出 産 予 定 日 >:
estimated date of confinement, expected delivery date. * Tag. Eng.

kabuyaw (noun): <orenji オレンジ>: an orange. * Tag. Eng.

kachi 価 値 , neuchi 値 打ち (noun): <balor, halaga, kagalingan,
kahalagahan, kapararakan, kasaysayan, katuturan, presyo>: value,
worth.
* kachi-ga aru 価値がある, atai shi-te 価して、値して (adj.): <dapat,
mahalaga, may-halaga>: worthy, deserving.
* kachi-ga nai 価値がない, futekitooda 不適当だ, futekisetsuda 不
適切だ, atai shi-nai 値しない (adj.): <alangan, di dapat, tiwali>:
inappropriate, improper, unworthy.

kachi 勝ち, shoori 勝利 (noun): <tagumpay>: victory, success.
* kachime-no nai hito 勝ち目のない人, makesoona hito 貟けそうな人,
jakusha 弱者, mekeinu 貟け犬 (noun): <dehado>: an underdog, a loser,
                24
the unfortunate.

kachiku 家畜 , ie-de kau ikimono 家で飼う生き物 (noun): <ganado,
hayupan, kawan>: livestock, domestic animals, tame animals.
* kachiku-no shiryoo 家畜の飼料, kaiba かいば (noun): <kumpay>:
fodder.

kadaber (noun): <shitai 死体, itai 遺体>: a cadaver, a corpse. *
Dinalaang kadaber sa moge.: <Sono shitai-wa shitaiokiba-e
hakoba-re-ta. その死体は死体置き場へ運ばれた。>: The corpse was taken
to the morgue. (syn.): bangkay, patay.

kadahupan (noun): (1)<ketsuboo 欠乏, ketsujo 欠如, fusoku 不足>:
lack, shortage. * Tag. Eng. (syn.): kakulangan, kasalatan.
(2)<hinkon 貧困, binboo 貧乏>: poverty. * Tag. Eng. (syn.): kahirapan,
karalitaan, karukhaan.

kadai 課題, shukudai 宿題 (noun): <aralin>: an assignment, homework.

kadaina 過大な, kado-no 過度の, kyokutan-na 極端な, oo-sugiru 多す
ぎる (adj.): <ibayo>: excessive, too much.

kadakilaan (noun): (1)<idaisa 偉大さ, kesshutsuburi 傑出ぶり, meisei
名声>: eminence, greatness. * Ang kanyang talumpati ay tungkol
sa kadakilaan ng ating mga bayani: <Kare-no supiichi-wa wareware-no
eiyuu-wo atsukat-ta mono-da. 彼のスピーチは我々の英雄を扱ったものだ。
>: His speech deals with the greatness of our heroes. (2)<soodaisa
壮大さ, gooka 豪華>: magnificence. * Tag. Eng.

kadalasan (noun)(var. dalas): <himpatsu 頻 発 , himpan 頻 繁 >:
frequency. * Ang kadalasan ng kanyang pagbisita sa bahay ay
kahina-hinala.: <Kare-ga wagaya-wo himpan-ni otozureru-no-wa
ayashii. 彼がわが家を頻繁に訪れるのはあやしい。>: The frequency of his
visit to our house is suspicious. (syn.): limit.


                25
kadamutan (noun): <jibunkatte 自分勝手, jikochuushinshugi, 自己
中心主義, egoizumu エゴイズム>: egoism. * Hindi gusto ng mga kasama
niya  ang kanyang kadamutan.:   <Douryootachi-wa kare-no
jibunkattesa-wo kirat-te iru. 同僚たちは彼の自分勝手さを嫌っている。
>: His colleagues hate his egoism.

kadena (noun): <kusari 鎖>: a chain. * Bakit nilagyan ng kadena
ang kanyang mga kamay?: <Kareda-wa dooshite kare-no te-ni kusari-wo
kake-ta-no-ka? 彼らはどうして彼の手に鎖を掛けたのか?>: Why they put
chain on his hands?

kadilakad (sla.)(v.i.)(var. cadillakad, magkakadilak)(r.w.
lakad): <aruku 歩く, hokoo suru 歩行する>: to walk, to go on foot.[Eng.
"Cadillac" + Tag. lakad "walk"] * Nagkakadilakad lang ako papuntang
opisina.: <Watashi-wa kaisha-ni arui-te iki-masu. 私は会社に歩い
て行きます。>: I go on foot to the office. (syn.): lakad.

kadiliman (adj.)(r.w. dilim): <kurai 暗い, yami-no 闇の>: dark. *
Tag. Eng.

kadiri (adj.)(r.w. diri): <daikirai 大嫌い, ken-o 嫌悪>: hatred.
* Tag. Eng.

kadirs (sla.)(adj.): <iyana 嫌 な , kimochiwarui 気 持 ち 悪 い ,
zotto-suru ぞっとする>: gross, yucky. [Tag. short. kadir(i) "gross"
+ Eng. "s"] * Kadirs naman yang kinakain mo.: <Kimiga tabe-te iru
mono-wa kimochiwarui-yo. 君が食べているものは気持ち悪いよ。>: That
thing you're eating is gross. (syn.): kadiri.

kadiwaraan (noun): <chuuibukasa 注意深さ, yudan-no nasa 油断のな
さ, ki-wo tsukau koto 気を遣うこと>: attentiveness, an act of being
too attentive to details. * Naiinis ako sa kanyang kadiwaraan.:
<Boku-wa kanono-ga komakai tokoro-made ki-wo tsukai sugiru-node
iraira suru. ぼくは彼女が細かいところまで気を遣いすぎるのでいらいらする。
>: I am irritated by her being too attentive to details.
                26
kadluin (v.t.): <eguridasu えぐり出す, kakidasu かき出す>: to scoop
out. * Tag. Eng.

kado 角, sumi 角・隅, magarikado 曲がり角 (noun): <kanto, panulok,
sulok>: a corner.
* kado-wo magaru 角を曲がる (v.i.): <ibaling, lumiko>: to turn around
a corner.
* kado-wo sogu 角を削ぐ, kado-wo kezuru 角を削る (v.t.): <tayasin>:
to chip off.

kado-no 過度の, kyokutan-na 極端な, oosugiru 多すぎる, kadaina 過
大な (adj.): <ibayo, labis>: excessive, extreme, too much.
* kado-ni 過度に, kajoo-ni 過剰に (adv.): <labis, malabis, masyado>:
excessively, immoderately.

ka-doo-ka ~かどうか (conj.): <kung>: whether.

kadowakasu かどわかす, yuukai suru 誘拐する (v.t.): <dinukot>: to
kidnap.

kadugo (noun)(var. karugo): <ketsuen 血縁, ketsuenkankei 血縁関
係>: kin, blood relation. * Tag. Eng. (syn.): kamag-anak.

kadunguan (noun): (1)<okubyoo 臆 病 >: timidity. * Tag. Eng.
(2)<uchiki 内気, hanikami はにかみ>: shyness. * Ang kadunguan ng
mga Haponesa ay nakakaakit.: <Nihonjosei-no hanikami-wa
miryokutekida. 日本女性のはにかみは魅力的だ。>: The shyness of the
Japanese women is very attracting. (syn.): pagkamahiyain.

kadyot (sla.)(v.t.): <ecchi suru エッチする, seikoo suru 性交する,
seikooi-wo suru 性行為をする>: to have sex with.

kaedad (noun)(r.w. edad): <onaidoshi 同い年, doonenrei 同年齢>: the
same age. * Tag. Eng.
                27
kaen 火炎, honoo 炎 (noun).: <alab, dagubdob, dikit, dingas, laab,
lagablab, liab, lingas, liyab>: blaze, flame.

kaeru カエル・蛙 (noun) : <palaka>: a frog.

kaeru 変える, hanka saseru 変化させる, henkoo suru 変更する (v.t.):
<baguhin, bumago, ibago, ibahin, ilipat, magbago, maiba, mag-iba
>: to alter something, to change something to another position,
to make different.
* kae-rare-nai 変えられない, kawara-nai 変わらない, henka shi-nai 変
化 し な い , moto-no mama-no 元 の ま ま の (adj.): <di-nagbabago,
walang-pagbabago>: invariable, unchanged.
* kaeru koto-ga dekiru 変えることができる, henkoo dekiru 変更できる,
kaeuru 変え得る・換え得る (v.t.): <mabago, maiba, mapagbago>: to be
able to change.
* kae-saseru 変えさせる, henkoo saseru 変更させる (v.t.): <ipabago>:
to cause others to change something.

kaeru 換える , henkan suru 変換する, kookan suru 交換する (v.t.):
<magpalit>: to exchange.

kaeru 帰る, modoru 戻る (v.i.): <balik, balikan, bumalik, ibalik,
magbalik, pagbalikan>: to come back, to go back, to return.
* kaeru koto 帰ること, modoru koto 戻ること, kitaku 帰宅, kikoku 帰
国 (noun): <panunumbalik>: return, coming back, recovery.
* kaeru tochuu-de 帰る途中で, gyakumodori-de 逆戻りで, kaeri-ni 帰
りに, koohoo-ni 後方に, ushiro-ni 後ろに (adv.): <pabalik, pauli,
paurong, pauwi>: backward, on the way back.
* Kaeri-masu! 帰 り ま す ! , Sayoonara! さ よ う な ら ! , shitsurei
shi-masu! 失礼します! (interjec.): <Aalis na ako!>: Good bye!, I'm
leaving!, I'm out of here.
* kaeri-ni 帰りに, kaeru tochuu-de 帰る途中で, koohoo-ni 後方に,
ushiro-ni 後ろに, gyakumodori-de 逆戻りで (adv.): <pabalik, pauli,
paurong, pauwi>: backward, on the way back.
                28
kaesu 返す, modosu 戻す, henkan suru 返還する, henkyaku suru 返却
する (v.t.): <bumalik, buwerta, ibalik, isauli, iuli, magbalik,
sauli>: to restore, to bring back, to give back, to return something.

kaesu かえす, fuka suru 孵化する (v.t.): <halimhiman, humalimhim>:
to hatch, sit on eggs.
* kaeru-koto 孵ること, fuka 孵化 (noun): <akayan>: a hatch, a brood.

kafeteria カフェテリア, keishokudoo 軽食堂 (noun): <kainan, kantin,
kantina, kapiterya>: a cafeteria.

kafu 寡婦, miboojin 未亡人 (noun): <biyuda>: a widow.

kafuku 下腹, kafukubu 下腹部 (noun): <puson>: the abdomen, the under
part of the body.

kafun 花粉 (noun): <mawo, polen>: pollen.

kafusubotan カフスボタン (noun): <hemelo, himelo>: a pair of cuff
links.

kagaanan (r.w. gaanan): <osoi 遅い, noroi のろい>: slow, laggard.
* Tag. Eng.

kagabi (noun): <sakuya 昨夜, sakuban 昨晩, kinoo-no ban 昨日の晩
>: last night, yesterday evening. * Nag-inuman kami ni Tony kagabi
sa "izakaya.": <Tonii-to wawatashi-wa sakuya izakaya-e it-ta. ト
ニーと私は昨夜层酒屋へ行った。>: Tony and me went drinking last night
at izakaya.

kagaku 化学 (noun): <karunungan, kimika>: chemistry.
* kagaku-han-noo 化学反応 (noun): <reaksyong kimikal>: chemical
reaction.
* kagakusha 化学者 (noun): <kimiko>: a chemist.
                 29
* kagakuyakuhin 化学薬品 (noun): <kemikal>: chemical.

kagaku 科学 (noun): <agham, siyensiya>: science.
* kagakusha 科学者 (noun): <siyentipiko>: a scientist.
* kagakutekina 科学的な (adj.): <siyentipiko na>: scientific.

kagalakan (noun): <yorokobi 喜び, kanki 歓喜, tanoshisa 楽しさ>:
jubilation, pleasure. * Isang kagalakan ang makilala kita.:
<Anato-to shiriae-te ureshi-desu. あなたと知り吅えて嬉しいです。>:
It's a pleasure to know you.

kagalang-galang (adj): <sonkei subeki 尊敬すべき, kooketsuna 高
潔な>: honorable, respectable. * Si Roland ay kagalang-galang na
empleyado ni Abelardo.: <Rorando-wa sonkei su-beki Abararudo-no
juugyooin-desu. ロランドは尊敬すべきアベラルドの従業員です。>: Roland
is a respectable employee of Abelardo.

kagalingan (noun): (1)<choosho 長所, torie 取り柄>: good point, merit.
* Tag. Eng. (2)<fukushi 福祉, fukuri 福利, han-ei 繁栄>: welfare.
* Siya ay nagsakripisyo para sa kagalingan ng bayan.: <Kare-wa
kuni-no fukushi-no tame-ni mi-wo sasage-ta. 彼は国の福祉のために身
を捧げた。>: He sacrificed for the welfare of the nation.

kagalit (noun): <teki 敵>: an enemy. * Marami ka bang kagalit sa
trabaho mo?: <Anata-wa shokuba-ni takusan-no teki-ga imasu-ka?
あなたは職場にたくさんの敵がいますか?>: Do you have a lot of enemies
in your job place?

kagalitan (noun/v.t.)(r.w. galit)(noun): <kooron 口論, oosawagi
大騒ぎ, soodoo 騒動>: row, spat, noisy quarrel. * Tag. Eng.
(v.t.)(var. magalit, paglitan): <shikaru 叱る, okoru 怒る, kenseki
suru 譴責する, shisseki suru 叱責する>: to rebuke, to reprimand, to
scold. * Siya ay kinagalitan ng kanyang ina.: <Kare-wa hahaoya-kara
shikara-re-ta. 彼は母親から叱られた。>: He was scolded by his mother.
(syn.): magmura, murahin, pagsabihan.
                30
kagami 鏡 (noun): <espeho, salamin>: a mirrow, a looking glass.
* kagami-wo miru 鏡 を 見 る , kagami-wo nozoku 鏡 を の ぞ く (v.i.):
<manalamin>: to look at oneself in the mirror.

kagamitan (noun)(var. ganit, pagka-maganit): (1)<shiyoo 使用 ,
riyoo 利用>: use, usage. * Tag. Eng. (2)<genryoo 原料, zairyoo 材
料>: material. * Anu-ano ang mga kailangang kagamitan para sa
proyektong  ito?:  <Kono  jigyoo-ni-wa  don-ma shizai-ga
hitsuyoo-desu-ka? この事業にはどんな資材が必要ですか?>: What are the
materials needed for this project? (3)<katasa 硬さ>: toughness.
* Tag. Eng.

kagampan (noun): <shussanchokuzen 出産直前, ringetsu 臨月>: full
pregnancy, matuality of of pregnancy. * Mag-ingat ka sa kagampan
mo.: <Shussan-no chokuzen-wa chuui shi-nasai. 出産の直前は注意し
なさい。>: Be careful during your full pregnancy. (syn.): kabuwanan.

kagamu 屈む, shagamu しゃがむ, uzukumaru うずくまる (v.i.): <lupagi,
magyuko, maningkayad, yukan>: to squat, to stoop, to sit on the
heels.
* kagan-da 屈んだ (adj.): <paling, yuko>: bent, stooped.

kaganapan (noun)(r.w. ganap): <rikoo 履行, suikoo 遂行, tassei 達
成>: a fulfillment. * Tag. Eng.

kaganda (adj.)(r.w. ganda): <utsukushii 美しい, kireida きれいだ
>: beautiful. * Tag. Eng.

kagandahan (noun)(var. ganda): (1)<utsukushisa 美しさ, bi 美>:
beauty. * Gusto ng mga Hapon ang kagandahan ng mga Pilipina.:
<Nihonjin-wa Firipinjosei-no utsukushisa-ga sukida. 日本人はフィ
リピン女性の美しさが好きだ。 The Japanese like the beauty of Filipinas.
            >:
(2)<airashisa 愛 ら し さ , kawairashisa 可 愛 ら し さ >: loveliness,
prettiness. * Tag. Eng. (3)<yuushuusa 優秀さ>: excellence. * Tag.
                31
Eng. (syn.): dikit. kariktan.
* kagandahan-asal (noun): <teinei 丁寧, reigitadashisa 礼儀正し
さ >: politeness. * Kilala ang mga Hapon sa kanilang
kagandahan-asal.: <Nihonjin-wa reigitadashisa-de shira-re-te iru.
日本人は礼儀正しさで知られている。>: Japanese are known for their
politeness.
* kagandahang-loob (noun): (1)<kooi 好意・厚意, shinsetsu 親切, zen-i
善意>: courtesy, graciousness, kindness, good will. * Tag. Eng.
(syn.): pabor, kabutihang-loob, pagkamapagbigay-loob. (2)<kandai
寛大, kan-yoo 寛容>: generosity. * Ang iyong kagandahang-loob ay
gagatimpalaan ng Diyos.: <Anata-no kandaisa-wa kami-ni
tatae-raru-daroo. あ な たの 寛大 さは 神 に讃 えら れる だろ う 。 >: Your
generosity will be rewarded by God. (Syn.): kabutihang-loob.
(3)<hakuai 博愛, jihi 慈悲, jizen 慈善>: benevolence. * Siya ay
ginawadan ng parangal dahil sa kanyang kagandahan-asal sa
komunidad.: <Kanojo-wa chiikishakai-ni taisuru jizenkooi yue-ni
eiyo-wo sazuke-rare-ta. 彼女は地域社会に対する慈善行為ゆえに栄誉を授け
られた。 She was honored because of her benevolence to the community.
    >:

kagangkang (noun)(var. kagungkong): <chooshihazure 調子はずれ,
onchi 音痴>: an out-of-tune. * Tag. Eng.

kagaraan (noun)(var. gara): <kagayaki 輝き, kooki 光輝, karei 華
麗>: splendor. * Ang kagaraan ng silid!: <Heya-no karei-sa-to
it-tara nai-wa! 部屋の華麗さと言ったらないわ!>: The splendor of the
room! (syn.): gilas.

kagaru かがる, tsukurou 繕う (v.t.): <magsulsi>: to darn.

kagaspangan (noun)(var. gaspang): (1)<soya 粗野, ramboo 乱暴>:
roughness. * Huwag mong ipakita sa iba ang kagaspangan ng iyong
ugali.: <Tanin-ni soyana furumai-wo mise-nai-yoo-ni. 他人に粗野
な振る舞いを見せないように。>: Don't show to others the roughness of
your conduct. (2)<somatsu 粗末, sozatsu 粗雑>: coarseness. * Ang
kagaspangan ng dingding ay hindi ayon para pinturahan.: <Kabe-ga
                32
sozatsuna-node nuru-no-ni juubunde nai. 壁が粗雑なので塗るのに十分
ではない。 The coarseness of the wall is not sufficient to be painted.
    >:

kagasuhan (noun)(var. gaso): <itaszura いたずら, warufuzake 悪ふ
ざけ>: a prankishness. * Tag. Eng. (syn.): kapilyuhan.

kagat (noun)(var. pakagat): <kamu koto 噛むこと, kamikizu 噛み傷
>: a bite. * Tag. Eng.

kagatin (v.t.)(var. kagatan, kumagat, makagat)(r.w. kagat): <kamu
噛む, kamitsuku 噛みつく, kuitsuku 食いつく>: to bite. * Baka ka kagatin
ng aso nila sa bahay.: <Karera-no ie-ni iru ifu-ga anata-ni
kamitsuku-kamo shire-masen. 彼らの家にいる犬があなたに噛みつくかも知
れません。>: Their dog in their house might bite you.

kagaw (noun): <baikin ばい菌, saikin 細菌>: a germ, a bacterium,
a microbe. * Tag. Eng.

kagawad (noun)(r.w. gawad): <nakama 仲間, kaiin 会員, kanyuusha 加
入者>: a member. * Sila ay mga kagawad ng "Lions Club.": <Karera-wa
Raionzu kurabu-no kaiin-desu. 彼らはライオンズ・クラブの会員です。>:
They are members of the Lions Club.

kagawaran (noun): <bumon 部門, kyoku 局, bu 部, ka 課>: a department.
* Sa kagawaran ng edukasyon nagtatarabaho si Nariko.: <Nariko-wa
kyooiku kankei-no bumon-de hatarai-te iru. 成子は教育関係の部門で
働いている。>: Nariko is working in the department of education.
(syn.): departamento.
* kagawaran ng koreo (phr.): <yuubinkyoku 郵便局>: a post office.
* Nagtratrabaho ang tatay niya sa kagawaran ng koreo. (sent.):
<Kanojo-no chichioya-wa yuubinkyoku-de hatarai-te i-masu. 彼女
の父親は郵便局で働いています。>: Her father is working in the post
office.

kagaya (adj.): <onaji 同じ>: the same. * Tag. Eng. (syn.): katulad.
                33
kagayakan (noun)(var. gayak): (1)<jumbi 準 備 , yooi 用 意 >:
preparation. * Tag. Eng. (2)<kazaritsuke 飾り付け, sooshoku 装飾
>: decoration. * Buwan-buwan ay iba-iba ang mga kagayakan ng
kanilang silid-aralan.: <Mai-tsuki kare-ra-no kyooshitsu-no
kazaritsuke-wa chigai-masu. 毎月彼らの教审の飾り付けは違います。>:
Every month the decorations in their study room are different.
(syn.): palamuti.

kagayaki 輝 き , akarusa 明 る さ , gooka 豪 華 , karei 華 麗 (noun):
<aluningning, dabdab, dilag, galas, gilas, gara, kagaraan, kantab,
kariktan, kinang, liwanag, luningning, ningning, pagdarabdab>:
brilliance, brightness, gleam, luminous, luster, magnificence,
sheen, splendor.
* kagayakashii 輝かしい (adj.): <sumikat>: bright, brilliant.
* kagayaku 輝く, hikaru 光る, teru 照る (v.i.): <kumintab, kumislap,
lumiwanag>: to bight, to shine, to bright.
* kagayaku 輝 く , hikaru 光 る , hikarikagayaku 光 り 輝 く (adj.):
<makinang>: brilliant, shiny.
* kagayaku mono 輝く物, hikaru mono 光る物, mabushii mono まぶしい
物 (noun): <ampilaw, silaw>: a dazzle of eyes.

kage 影・陰, hikage 日影・日陰, kuragari 暗がり (noun): <anino, lilim,
yungyong>: shade, a shadow image or reflection.
* kage-wo nagekakeru 陰を投げかける, kage-wo otosu 影を落とす, kuraku
suru 暗くする (v.i.): <makalilim>: to overshadow, to cast a shodow
over.
* kage-wo tsukuru 影 を つ く る , kuraku suru 暗 く す る (v.t.):
<yungyungan>: to shade.

kageki 歌劇, opera オペラ (noun): <opera>: an opera, a musical drama
form of an art.

kagekina 過激な, kyuushintekina 急進的な (adj.): <radikal>: extreme,
radical, having extreme opinions.
                34
* kagekiha 過 激 派 , kagekironsha 過 激 論 者 , kyuushinha 急 進 派 ,
kyuushinshugisha 急進主義者 (noun): <radikal>: an extremist, a
radical.

kagenjoojo 加減乗除, sansuu 算数 (noun): <aritmetika, palatuusan>:
arithmetic, adding, subtracting, multiplying, and dividing
numbers.

kagi カギ・kagi 鍵, tegakari 手がかり (noun): <hiwatig, susi>: a clue,
a key.

kagi 鍵, joomae 錠前 (noun): <kandado, susi, yawe>: a key, a lock.
* kagi-wo akeru 鍵をあける (v.t.): <susian>: to open with a key.
* kagi-wo kakeru 鍵をかける, sejoo suru 施錠する, rokku suru ロッ
クする (v.t.): <aldabahan, ipinid, susian>: to bolt, to lock.

kagi 鉤, tomegane 留めがね (noun): <kalawit>: a hook.
* kagibari 鉤針, shishuubari 刺繌針 (noun): <aguha>: a crochet hook.

kagilasan (noun)(var. gilas): <inginsa 慇懃さ>: gallantry. * Tag.
Eng.

kagiliran (noun): <chiheisen 地平線, suiheisen 水平線>: a horizon.
* Tag. Eng.

kagiliwan (v.t.): <kawaigaru かわいがる>: to love, be affectionate
to. * Tag. Eng.

kaginawan (noun)(var. ginaw): (1)<samusa 寒 さ , kanki 寒 気 >:
coldness. * Tag. Eng. (2)<okan 悪寒, samuke 寒気>: chill. * Tag.
Eng.

kaginhawaan (noun): (1)<raku 楽>: ease. * Tag. Eng. (2)<benri 便
利, kootsugoo 好都吅>: convenience. * Dapat mong pasalamatan ang
iyong mga magulang sa kaginhawaan ng buhay na ibinigay nila sa
               35
iyo.: <Anata-wa ryooshin-ga atae-te kure-ta tanoshimi-ni afure-ta
jinsei-no kootsugoo-ni tsui-te kansha shi-nakere-ba nari-masen.
あなたは両親が与えてくれた楽しみにあふれた人生の好都吅について感謝しなけれ
ばなりません。>: You have to thank your parents in giving you the
convenience in life you are enjoying.

kaginhawahan (noun)(var. ginhawa): (1)<kanwa 緩和, raku 楽>: easing,
relief. * Nakadama siya ng kaginhawahan matapos siyang uminom ng
gamot.: <Kare-wa kusuri-wo non-da ato raku-ni nari-mashi-ta. 彼
は薬を飲んだ後で楽になりました。>: He felt relief after he drank the
medicine. (2)<keigen 軽 減 >: reduction, decrease. * Tag. Eng.
(3)<kyuukei 休憩, kyuusoku 休息>: a rest. * Tag. Eng. (4)<hoyoo 保
養>: a recuperation. * Tag. Eng.

kaginsa-ginsa (adv.): <omoigake-naku 思いがけなく, fuini 不意に,
totsuzen 突然, keikoku nashi-ni 警告なしに>: suddenly, unexpectedly,
all of a sudden, without warning. * Kaginsa-ginsang dumating ang
mga pulis.: <Keikantachi-ga keikoku nashi-ni yat-te ki-ta. 警
官たちが警告なしにやってきた。>: The policemen came without warning.

kagipitan (noun)(r.w. gipit): (1)<juudaikyokumen 重大局面, kiki
危機, kinkyuu 緊急>: crisis,emergency. * Tag. Eng. (2)<kukyoo 苦
境, kon-nan 困難>: a fix, difficulty, a hardship, a predicament.
* Nasa kagipitan siya mula nang mawaran ng hanapbuhay.: <Kare-wa
shoku-wo ushinat-te irai kibishii kon-nan-ni chokumen shi-te iru.
彼は職を失って以来きびしい困難に直面している。 >: He is in a tight
difficulty since he became jobless.

kagiri 限り, genkai 限界 (noun): <hanggan, hangganan>: limit.
* kagiru koto 限ること, seigen 制限 (noun): <takda>: limitation.

kagitingan (noun): (1)<yuushuusa 優秀さ, ryookoo 良好, takuetsu 卓
越>: excellence, goodness. * Tag. Eng. (2)<eiyuuteki kooi 英雄
的行為, yuukansa 勇敢さ>: bravery, heroism, valor. * Pinarangalan
si Octavio Alvarez dahil sa kanyang kagitingan.: <Okutabio
                36
Arubaresu-wa sono eiyuutekina kooi-de shoosan sare-ta. オクタビ
オ・アルバレスはその英雄的な行為で賞讃された。>: Octavio Alvarez was
honored because of his heroism.

kagkabigo (noun): <shippai 失敗>: a failure. * Tag. Eng.

kago 籠 , basuketto バスケット (noun): <alubahan, bayong, buslo,
pangnan>: a basket, a hamper.
* kago-ni ireru 籠に入れる, ori-ni ireru 檻に入れる (v.t.): <ihaula,
ikulong, maghaula, magkulong>: to cage, to put a living thing in
a cage.

kagu 家具 (noun): <muwebles>: furniture.

kagu 嗅ぐ (v.t.): <amuyin, samyuin>: to smell fragrance, to sniff
at.

kagubatan (noun)(var. gubat): (1)<mori 森, shinrin 森林>: a forest,
woods. * Maraming kagubatan sa Mindanaw.: <Mindanao-ni-wa
takusan-no mori-ga aru. ミンダナオにはたくさんの森がある。>: There are
many forests in Mindanao. (2)<mitsurin 密林, janguru ジャングル>:
the jungle. * Tag. Eng.

kaguluhan (noun)(syn. gulo): (1)<komarigoto 困り事, momegoto も
め事, mendoo 面倒>: a dispute, trouble. * Tag. Eng. (2)<konran 混
乱 , soodoo 騒動 , sawagi 騒ぎ >: commotion, disorder. * Ano ang
kaguluhang iyon sa labas?: <Soto-no sawagi-wa nan-desu-ka? 外
の騒ぎは何ですか?>: What is that commotion outside? (3)<boodoo 暴
動>: a riot. * Tag. Eng.

kagusutan (noun): <fukuzatsusa 複 雑 さ , fukuzatsusei 複 雑 性 >:
complexity, complication. * Huwag kang gagawa ng mga bagay na may
maraming kagusutan sa buhay.: <Jinsei-ni fukuzatsusa-wo motarasu
nanraka-no mondai-ni-wa kuchi-wo hasamu-na. 人生に複雑さをもたらす
何らかの問題には口をはさむな。>: Do not mess with something that will
                37
give so much complexity in life.

kagutuman (noun/adj.)(var. gutumin): (noun)(1)<ue 飢え, kuufuku
空腹>: hunger. * Tag. Eng. (2)<kiga 飢餓, gashi 餓死>: starvation.
* Ang kagutuman sa Aprika ay terible.: <Afurika-no kiga-wa
shinkokuda. ア フリ カの飢餓 は深刻 だ。 >: Starvation in Africa is
terrible.
(adj.): (1)<kuufukuna 空腹な, hara-ga het-ta 腹が減った>: hungry.
* Tag. Eng. (2)<ue-ta 飢えた, kiga-no 飢餓の>: starved.

kaguwashii かぐわしい , kanbashii 芳しい, kaori-no yoi 香りのよい
(adj.): <mabango, mahalimuyak, masamyo>: aromatic, fragrant,
odorous.
* kaguwashii koto かぐわしいこと, hookoo 芳香, kaori 香り (noun):
<halimunmon, halimuymoy, halimuyak>: aroma, fragrance, redolence.

kagyat (adv.): <suguni すぐに, tadachini 直ちに, sassoku 早速>:
immediately, at once. * Kagyat na lamang dumating si Jose bagaman
hindi siya hinihintay.: <Kare-wa kuru koto-ga kitai sare-te
i-nakat-ta-nimo kakawarazu sugu-ni yat-te ki-ta. 彼は来ることが期
待されていなかったにもかかわらずすぐにやって来た。>: Jose arrived at once
although he was not expected.

kagyautan (noun)(var. gayot): <katasa 堅さ , ganjoosa 頑 丈さ >:
toughness. * Tag. Eng.

kaha (noun): (1)<hikidashi 引出し>: a drawer. * Tag. Eng. (2)<hako
箱>: a box. (3)<hitohako 一箱, pakku パック>: a pack. * Nakakaisang
kahang sigarilyo ka ba sa isang araw.: <Kimi-wa ichinichi-ni
hitohako-mo tabako-wo sut-te iru. 君は一日にタバコを一箱も吸っている。
>: You smoke a pack of cigarettes. (4)<kinko 金庫>: a safe. * Itinago
niya ang lahat ng mga mahahalagang dokumento sa kaha.: <Kanojo-wa
juuyoona shorui-wo subete kinko-ni shimat-te iru. 彼女は重要な書
類 をす べて金 庫にし まっ ている 。 >: She keeps all their important
documents in the safe.
                38
kaha (sla.)(noun): <karada 体, shintai 身体, nikutai 肉体>: a body.
[Spa. caja "box, chest"] * Kayang-kaya mo ang bagaheng ito dahil
malaki naman ang kaha mo.: <Kimi-wa ookina karada-wo shi-te iru-kara
kono nimotsu-wa kantan-ni mochiage-rareru-yo. 君は大きな体をして
いるからこの荷物は簡卖にもちあげられるよ。>: You can easily lift this
baggage because you have a big body.

kahabagan (v.t.)(r.w. habag): <awareru 哀れむ, doojoo-wo shimesu
同情を示す, nasake-wo kaeru 情けをかける>: to have pity for/on. * Tag.
Eng.

kahabag-habag (adj.)(r.w. habag): <awarena 哀れな, kawaisoona か
わいそうな, kinodokuna 気の每な>: pitiful, pitiable, miserable. *
Tag. Eng.

kahahantungan (noun): <unmei 運命>: destiny. * Alam mo ba kung ano
ang kahahantungan mo sa Hapon?: <Anata-wa Nihon-de-no unmei-ga
doo naru-no-ka wakat-te i-masu-ka? あなたは日本での運命がどうなるの
かわかっていますか?>: Do you know what your destiny will be in Japan?

kahalagahan (noun): (1)<kachi 価値>: value. * Tag. Eng. (2)<kooyoo
kooyoo, yuukoosei 有効性>: utility. * Tag. Eng. (3)<juuyoosei 重
要性>: importance. * Ang kahalagaan ng edukasyon sa iyong tagumpay
ay dapat mong malaman.: <Kimi-wa jinsei-ni okeru seikoo-ni
kyooiku-ga juuyooda-to iu koto-wo shiru-beki-da. 君は人生における
成功に教育が重要だということを知るべきだ。>: You should know the
importance of education to your success in life. (syn.): kabuluhan.

kahalayan (noun)(var. halay): (1)<fujun 不 純 , fuketsu 不 潔 ,
fudootoku 不道徳>: impurity. * Tag. Eng. (2)<busahoo 不作法, gehin
下品>: indecency, indecorousness. * Tag. Eng. (3)<kooshoku 好色,
waisetsu わいせつ, hiwai 卑わい, waisetsuna kooi わいせつな行為,
hiwaina kotoba 卑わいな言葉>: sensuality, obscenity. * Ang mga
kahalayan sa mga babasahin ay lubos na ipinagbabawal sa Pilipinas.:
                 39
<Firipin-de-wa ooku-no yomimono-ni okeru hiwaina kotoba-wa
kibishiku kinji-rare-te iru. フィリピンでは多くの読み物における卑わい
な言葉は厳しく禁じられている。>: Obscenity in many reading materials
is strictly prohibited in the Philippines.

kahali-halina (adj.): <sutekina 素敵な, miryokutekina 魅力的な,
miryoku-ga aru 魅力がある , hito-wo hikitsukeru 人をひきつける >:
charming, attractive, fascinating. * Kahali-halina ang kanyang
anak.: <Kanojo-no musume-wa miryokutekida. 彼女の娘は魅力的だ。>:
Her daughter is attractive.

kahalili (noun)(var. halili): (1)<hokan 保管, azukari 預かり>:
keeping. * Tag. Eng. (2)<kootai 交代・交替>: a alternation. * Tag.
Eng. (3)<dairinin 代理人, hoketsu 補欠>: a substitute. * Si Juan
ang kahalili kung sakali't hindi ako makapagtrabaho.: <Jon-wa
watashi-ga ugoke-nai baai-no dairinin-desu. ジョンは私が動けない場
吅の代理人です。>: John is my substitute in case I won't be able to
work. (3)<kookeisha 後継者, kooninsha 後任者>: a successor. * Tag.
Eng.

kahalimbawa (adj.): <dooyoona 同様な, onaji 同じ, ruiji-no 類似の
>: similar. * Tag. Eng.

kahanga-hanga (adj.): <subarashii 素晴らしい, yuushuuna 優秀な>:
wonderful, excellent. * Kahanga-hanga ang kanyang kagandahan at
katalinuhan.: <kanojo-no chisei-to biboo-wa subarashii. 彼女の
知性と美貌は素晴らしい。>: Her intelligence and beauty are excellent.

kahangalan (noun): <bakasakagen 馬 鹿 さ 加 減 , orokasa 愚 か さ >:
foolishness, silliness, stupidness. * Pinagtatawanan ng lahat ang
kanyang kahangalan.: <Daremo-ga kare-no orokasa-wo warat-te iru.
誰もが彼の愚かさを笑っている。>: Everyone laughs at his foolishness.

kahangga (noun): <kinjo 近所, tonari 隣り>: a neighborhood. * Tahimik
ang aking kahangga.: <Watashitachi-no kinrin-wa heiwa-desu. 私
                40
たちの近隣は平和です。>: Our neighborhood is peaceful.

kahanggan (noun): <rinjin 隣人, kinjo-no hito 近所の人>: a neighbor.
* Tag. Eng.

kahapisan (noun)(var. hapis): (1)<inki 陰気, yuu-utsu 憂鬱>: gloom.
* Tag. Eng. (2)<kanashimi 悲しみ, hiai 悲哀, hitan 悲嘆>: grief, sorrow.
* Nawala ang sobra kong kahapisan nang dumating sa buhay ko si
Maria.: <Watashi-no jinsei-ni okeru fukai kanashimi-wa Maria-ga
ki-te kure-te-kara kiesat-ta. 私の人生における深い悲しみはマリアが来
てくれてから消え去った。>: My excessive sorrow in life was gone when
Maria came to my life.

kahapon (noun/adv.)(r.w. hapon): <kinoo 昨日, sakujitsu 昨日>:
yesterday. * Kahapon siya dumating sa Pilipinas.: <Kanojo-wa kinoo
Firipin-ni toochaku shi-ta. 彼女は昨日フィリピンに到着した。>: She
arrived in the Philippines yesterday.

kaharian (noun): <ookoku 王国>: a kingdom, a realm. * Tag. Eng.

kahati (noun): <hambun 半分, nibun-no ichi 二分の一>: one-half. *
Tag. Eng.

kahati (noun): (1)<wakemae 分け前, toribun 取り分>: a share, a portion.
* Tag. Eng. (2)<shusshisha 出資者, kabunushi 株主>: a shareholder,
a stockholder. * Tag. Eng.

kahatulan (noun)(var. hatol paghatol): (1)<kettei 決定, ketsudan
決断, kaiketsu 解決>: decision. * Tag. Eng. (2)<hanketsu 判決, shimpan
審判>: judgement, sentence. * Tag. Eng.

kahawig (adj.)(var. hawig): <ni-te iru 似ている, onaji-yoona 同
じような>: similar to. * Kahawig niya ang aking kapatid na lalaki.:
<Watashi-no otooto-wa kare-to ni-te iru. 私の弟は彼と似ている。>: My
brother is similar to him.
                41
kahayupan (noun): <juusei 獣性, doobutsusei 動物性, yajuusei 野獣
性 , zangyakusei 残 虐 性 , zangyakukooi 残 虐 行 為 >: animality,
bestiality, brutality. * Nabilanggo nang matagal siya sa ginawa
niyang kahayupan sa babaeng nililigawan niya.: <Kare-wa iiyot-te
i-ta josei-ni taisuru zangyakukooi-no sei-de nagai aida toogoku
sare-ta. 彼は言い寄っていた女性に対する残虐行為で長い間投獄された。>: He
was imprisoned for a long time because of his brutality to the
woman he was courting. (syn.): kalupitan, kasalbahihan.

kahei 貨幣, tsuuka 通貨, kane 金, zeni 銭 (noun): <atik, ating, atwar,
bred, kita, kuwalta, kuwarta, pera, salapi>: money.

kahel (noun): <orenji オレンジ>: an orange. * Tag. Eng.

kahero (noun): <kaikeigakari 会計係, suitoogakari 出納係>: a cashier.
* Tag. Eng.

kahetilya (noun)(var. kahila, kahitilya): <kobako 小箱, chiisana
hako 小さな箱>: a small box. * Singsing ang laman ng kahetilya.:
<Sono chiisana hako-ni-wa yubiwa-ga hait-te i-masu. その小さな箱
には指輪が入っています。>: The small box contains a ring.

kahibangan (noun)(r.w. hibang): <genkaku 幻覚, gensoo 幻想>: an
illusion, a hallucination. * Tag. Eng.

kahigan (v.t.)(r.w. kahig): <kezuriotosu 削り落とす, kosuriotosu
こすり落とす, kakiotosu かき落とす>: to scrape off , to scratch off.
* Tag. Eng.

kahigpitan (noun): <kibishisa 厳しさ, genkakusa 厳格さ>: severeness,
strictness, tightness. * Natuto siyang mabuti dahil sa kahigpitan
ng kahyang guro.: <Kare-wa kyooshi-ni kibishisa-no okage-de
ooku-no koto-wo manna-da. 彼は教師の厳しさのおかげで多くを学んだ。>:
He learned much due to the strictness of his teacher.
                42
kahihiyan (noun)(var. hiya): (1)<haji 恥, chijoku 恥辱>: a shame.
* Tag. Eng. (2)<kiokure 気後れ, konwaku 困惑>: embarrassment. * Huwag
mo akong ilagay sa matinding kahihiyan.: <Watashi-wo hidoi
konwaku-ni oikoma-nai-de-ne. 私をひどい困惑に追い込まないでね。>: Do
not put me in a terrible embarrassment.

kahilakbutan (noun)(var. hilakbot. panghihilakbot): (1)<osore 恐
れ, osoroshisa 恐ろしさ, kyoofu 恐怖>: terror, fear. * Tag. Eng.
(2)<osoroshii mono 恐ろしいもの, osoroshii hito 恐ろしい人>: a terror,
a horror. * Tag. Eng.

kahilera (adj.)(var. magkahilera): <heikoo-no 平行の, narande 並
んで>: parallel, being the same distance apart everywhere, one
in line with. * Tag. Eng. (syn.): kaagapay, kabalalay, magkabalalay.

kahilingan (noun)(var. hiling): (1)<seikyuu 請求, yookyuu 要求,
kureemu クレーム>: a claim. * Maraming kahilingan ang mga kustomer
sa kanilang paninda.: <Karera-no shoohin-ni tsui-te kokyaku-kara
takusan kureemu-ga dasa-re-ta. 彼らの商品について顧実からたくさんク
レームが出された。>: There are many claims coming from the customers
about their merchandise. (3)<tanomi 頼み, yoosei 要請, kongan 懇
願>: request. * Tumanggap siya ng mga kahilingan umawit siyang
muli.: <Kanojo-wa moo ichi-do utat-te kure-to iu tanomi-wo
ukeire-ta. 彼女はもう一度歌ってくれとという頼みを受け入れた。>: She
received requests to sing again. (2)<mooshikomi 申し込み >: an
application. * Tag. Eng.

kahiluhan (noun)(var. hilo): <memai めまい>: dizziness, giddiness,
the whirl of the brain. * Tag. Eng.

kahiman (conj.): <keredomo けれども, shikashinagara しかしながら>:
although, though. * Kahiman siya ay hindi masyadong maganda
napakaganda naman ng kanyang ugali.: <Kanojo-wa amari bijin-de-wa
nai-ga, seikaku-wa subarashii. 彼女はあまり美人ではないが、性格は素
                 43
晴らしい。>: Although she is not so beautiful her character is
wonderful. (syn.): kahit. (2)<de-sae でさえ, sae さえ, sae-mo さ
えも>: even. * Tag. Eng.

Kahimanawari! (interjec.)(var. Kahitmanawari!): (1)<Kiseki-ga
okori-masu-yooni! 奇 跡 が 起 こ り ま す よ う に ! >: May it happen!
(2)<Sora-ga jitsugen shi-masu-yooni! それが实現しますように!>: May
it become true! (syn.): Mangyari nawa! Sana naman! * Kahimanawari
ay makapasa siya sa iksamen!: <Kamisama-ga shiken-ni gookaku
sase-te kure-masu-yooni! 神様が試験に吅格させてくれますように!>: May
God will that he pass the examination!

kahinaan (noun)(var. hina): (1)<yowasa 弱さ, yowai koto 弱いこと,
chikara-no nasa 力のなさ>: weakness. * Ang kahinaan ng kanyang
katawan.: <Kare-no karada-no yowasa. 彼の体の弱さ。>: The weakness
of his body. (2)<suijaku 衰弱>: weakning, debility. * Tag. Eng.
* kahinaan dahil sa katandaan (phr.): <roosui 老衰>: senility. *
Tag. Eng.

kahina-hinala (adj.): (1)<utagawashii 疑わしい>: doubtful. * Kahina
hinala ang mga sinasabi niya sa akin.: <Kanojo-ga watashi-ni it-te
iru subete-no koto-ga utagawashii. 彼女が私に言っているすべてのこと
が疑わしい。 >: All the things she is telling me are doubtful.
(2)<utagai-bukai 疑 い 深 い >: suspicious. * Tag. Eng. (syn.):
suspetsa.

kahinahunan (noun): <reiseisa 冷静さ>: coolness, impassiveness,
soberness.
* kahinahunan hinahon (noun): (1)<ochitsuki 落ち着き>: composure.
* Nawalan ng kahinahunan ang lalaki.: <Sono otoko-wa ochitsuki-wo
ushinat-ta. その男は落ち着きを失った。>: The man lost his composure.
(2)<nyuuwa 柔和 >: gentleness. * Tag. Eng. (3)<shinchoo 慎重 >:
prudence. * Tag. Eng. (4)<sessei 節制, tekido 適度>: temperance,
moderation. * Tag. Eng.


                44
kahinaingan (noun)(var. hinaing): <kongan 懇 願 , aigan 哀 願 >:
supplication. * Tag. Eng.

kahinatnan (noun): <seika 成果, kekka 結果>: an outcome, a result.
* Walang magandang kahihinatnan ang pagpapabaya mo sa pag-aaral.:
<Kimi-no bengaku-ni taisuru taiman-wa yoku-nai kekka-wo
maneku-daroo. 君の勉学に対する怠慢はよくない結果を招くだろう。>: Your
negligence of your studies will gain no good results. (syn.):
kalabasan.

kahinayan (noun)(var. hinay): (1)<norosa の ろさ , ososa 遅さ >:
slowness of motion. * Tag. Eng. (2)<nyuuwa 柔 和 , onwa 温 和 >:
gentleness. * Kailangan ang kahinayan sa trabahong ito.: <Kono
taipu-no shigoto-de-wa onwasa-ga hitsuyoo-desu. このタイプの仕事
では温和さが必要です。>: You need gentleness in this type of work.

kahinhinan (noun)(var. hinhin): <tsutsumashisa つつましさ, hikaeme
控え目, kenson 謙遜, kenkyo 謙虚>: modesty, quietness and seriousness
of manner. * Gusto ko ang kahinhinan ng babaeng iyan.: <Watashi-wa
ano josei-no tsutsumashisa-ga suki-desu. 私はあの女性の慎ましさが
好きです。>: I like the modesty of that lady.

kahirapan (noun)(var. hirap. paghihirap): (1)<bimboo 貧乏, hinkon
貧困, mazushi-sa 貧しさ>: poverty. * Tag. Eng. (2)<kon-nan 困難, kunan
苦難>: difficulty, hardship. * Sanay ako sa kahirapan sa buhay.:
<Watashi-wa jinsei-ni okeru kon-nan-ni nare-te iru. 私は人生にお
ける困難に慣れている。>: I am used to difficulties in life.

kahit (conj.)(var. kahit na): (1)<de-sae でさえ>: even. * Tag. Eng.
(2)<de-aru-noni であるのに>: even though. * Tag. Eng. (3)<keredomo
けれども, ni-mo kakawara-zu にもかかわらず>: although, though. *
Nag-aaral siya kahit matanda na.: <Kare-wa sudeni oi-te iru-ga
imanao mannabi tsuzuke-te iru. 彼はすでに老いているが今なお学び続け
ている。>: He is still studying although he is already old. (syn.):
maski.
                45
* kahit ano (adv.): <nandemo 何でも>: anything, whatever. * Tag.
Eng.
* kahit ilan (adv.): <ikutsu-demo いくつでも>: any number of. * Tag.
Eng.
* kahit kailan (adv.): <itsu-demo いつでも>: any time, all of the
time, whenever. * Tag. Eng.
* kahit na (conj.): <keredomo けれども, ni-mo kakawara-zu にもか
かわらず>: although, though. * Tag. Eng.
* kahit paano (adv.)(var. kahit papaanuman): <doonika shi-te ど
うにかして, nantoka shi-te 何とかして, tomokaku ともかく, tonikaku と
にかく >: anyhow, somehow, in a way not known or not stated. *
Tapapusin ko ang gawaing ito kahit paano.: <Watashi-wa nantoka
shi-te kono shigoto-wo yaritogeru tsumori-da. 私は何とかしてこの
仕事をやり遂げるつもりだ。>: I will fisnih this work somehow. (syn.):
sa anumang paraan, sa paano pa man.
* kahit paano ng paraan (adv.): <doonika shi-te どうにかして, nantoka
shi-te 何とかして, tomokaku ともかく, tonikaku とにかく>: anyhow, in
anyway what ever. * Tag. Eng. (syn.): kahit paano,.
* kahit saan (adv.)(r.w. saan): <doko-demo どこでも, doko-e-demo
どこへでも, doko-ni demo どこにでも>: anywhere, in any place. *
Susundan kita kahit saan ka pumunta.: <Watashi-wa anata-ga doko-e
it-temo tsui-te iki-masu. 私はあなたがどこへ行っても付いていきます。
>: I will follow you anywhere you go. (syn.): kulob saan, maski
saan, saanman.
* kahit sino (adv.): <dare-demo 誰でも>: whoever. * Tag. Eng.

kahitsu 加筆, shuusei suru koto 修正すること, te-wo ireru koto 手
を入れること, te-wo kuwaeru koto 手を加えること (noun): <retoke,
ritoke, pagreretoke>: a retouch, retouching of paintings or photos.

kahiyahiya (adj.)(var. nakakahiya)(r.w. hiya): <fumeiyona 不名
誉 な , fumembokuna 不 面 目 な , hazu-beki 恥 ず べ き >: disgraceful,
shameful. * Tag. Eng.

kahod (adj.): <bottoo shi-te 没頭して, sen-nen shi-te 専念して,
                46
muchuu-ni nat-te 夢中になって, doppuri tsukat-te どっぷり浸かって>:
immersed in, devoted completely to. * Walang panahon sa paglilibang
si Mary dahil sa laging kahod sa gawain.: <Mearii-wa itsumo
shigoto-ni bottoo shi-te iru-node rekurieeshon-no jikan-ga nai.
メアリーはいつも仕事に没頭しているのでレクリエーションの時間がない。>:
Mary has no time for recreation because she is always immersed
in her work.

kahog (noun): <isogi 急ぎ, jinsoku 迅速, sakkyuu 早急, sookyuu 早
急>: haste. * Tag. Eng.
* kahog na kahog (adv.): <isoide 急いで, awatete あわてて>: in a hurry.
* Kahog na kahog siya nang dumating.: <Kanojo-wa toochaku shi-ta
toki taihen awate-te i-ta. 彼女は到着した時たいへんあわてていた。>: She
was very much in a hurry when she arrived.

kahon (noun): (1)<hako 箱>: a box. * Ano ang laman ng kahon?: <Sono
hako-ni-wa nani-ga hait-te i-masu-ka? その箱には何が入っていますか?
>: What is inside the box? (syn.): lalagyan. (2)<hikidashi 引
き出し>: a drawer. * Tag. Eng.

kahoo 家宝 (noun): <palangan>: a heirloom, something esteemed but
not used.

kahoo-ni 下方に, shitamuki-ni 下向きに, kudat-te 下って, shita-e 下
へ (adv.): <pababa, palusong>: downward, downhill.

kahoy (noun): (1)<mokuzai 木材, zaimoku 材木>: lumber, wood. * Tag.
Eng. (2)<ki 木, jumoku 樹木>: a tree. * Ang mga kahoy na nara ay
matitibay na materyales.: <Nara-no ki-wa tayori-ni naru zairyoo-da.
ナラの木は頼りになる材料だ。>: Narra trees are reliable materials.
(3)<maki 薪, takigi たき木>: firewood. * Tag. Eng.

kahuli-hulihan (adj.): <saigo-no 最後の>: last. * Tag. Eng.

kahuluan (noun)(var. hulo): <moto 元, minamoto 源, gen-in 原因>:
                47
a source. * Tag. Eng.

kahulugan (noun): <imi 意 味 , igi 意 義 >: a meaning, a sense,
significance. * Ano ang kahulugan ng sinasabi mo?: <Anata-no
chinjutsu-no imi-wa nan-desu-ka? あなたの陳述の意味は何ですか?>:
What is the meaning of your statement?

kahusayan (noun): (1)<teshigoto 手仕事>: a handcraft. * Tag. Eng.
(2)<nooritsu 能率, kooritsu 効率>: efficiency. * Kilala ang mga Hapon
sa kahusayan sa trabaho.: <Nihonjin-wa shigoto-ni okeru
nooritsusei-de shira-re-te iru. 日本人は仕事における能率性で知られて
いる。>: The Japanese are known for their efficiency in work.
(2)<seiri 整理, seiton 整頓>: orderliness. * Tag. Eng.
* kahusayang magsalita (noun): <nooben 能弁, yuuben 雄弁>: eloquence.
* Bilib ako sa kahusayang magsalita ng Tagalog ni Mitsuru.:
<Watashi-wa Tagarogugo-de hanasu Mitsuru-no yuubensa-ni kanshin
shi-te iru. 私はタガログ語で話す満の雄弁さに感心している。>: I am
impressed with Mitsuru regarding his eloquence in speaking Tagalog.

kahuyan (noun): <mori 森, shinrin 森林>: a forst, woods. * Mag-ingat
ka sa paglalakad sa kahuyan. : <Mori-no naka-wo aruku toki-wa ki-wo
tsuke-nasai. 森の中を歩くときは気をつけなさい。>: Be careful when you
are walking on the woods.

kai 階 (noun): <grado, palapag, parapag, saray>: a floor, the floor
of the building.

kai 回, kaisuu 回数 (noun): <beses>: times.

kai 櫂, ooru オール (noun): <gaod, panggaod, sagwan>: an oar, a
paddle.

kai 貝 (noun): <kabibi, sigay>: a clam, a shellfish.

kaiba か い ば , kachiku-no shiryoo 家 畜 の 飼 料 (noun): <kumpay>:
                48
fodder.

kaiba (adj.)(var. kakaiba): (1)<kimyoona 奇妙な, okashina おかし
な>: singular, strange, unusual. * Tag. Eng. (2)<fuugawarina 風
変わりな, hen-na 変な>: odd, peculiar, queer. * Tag. Eng.

kaibahan (noun)(var. kaibhan)(r.w. kaiba): (1)<chigai 違い, sooi
相違>: difference. * Ano ang kaibahan ng kultura ng pag-aasawa
sa Hapon at Pilipinas?: <Nihon-to Firipin-no aida-no kekkon-ni
okeru bunka-no chigai-wa nan-desu-ka? 日本とフィリピンの間の結婚に
おける文化の違いは何ですか?>: What is the difference of culture in
marriage between Japanese and Filipinos? (2)<hendoo 変動, henka
変化>: variation. * May kaibhang sampung grado ng sa temperatura
kahapon.: <Kinoo-no kion-wa judo-no henka-ga at-ta. 昨日の気温は
10度の変化があった。>: There was a variation of ten degrees in the
temperature yesterday. (syn.): kabaguhan, pagkakaiba. (3)<kubetsu
区別, sabetsu 差別>: a distinction. * Tag. Eng.

kaibatsu 海抜, hyookoo 標高, takasa 高さ (noun): <layog>: an altitude,
an elevation.

kaibayuhan (noun)(var. ibayo): <hantaigawa 反対側, mukoogawa 向
こう側, mukoogishi 向こう岸, taigan 対岸>: a place on the other side,
the opposite side of a street, river, lake etc. * Tag. Eng. (syn.):
kabila, kabilang-ibayo.

kaibigan (noun): (1)<yokuboo 欲望>: a desire. * Tag. Eng. (2)<negai
願い, kiboo 希望, gamboo 願望>: a wish. * Tag. Eng. (syn.): kagustuhan,
pagnanais.

kaibigan (noun): (1)<tomodachi 友だち, yuujin 友人, nakama 仲間>:
a friend, a company. * Sina Gabriel, Bong, at Dante ang mga
pinakamatalik kong kaibigang Pilipino.: <Gaburieru, Bongu-to
Dante-wa watashi-no Firipinjin-no shinyuu-da. ガブリエル、ボング、
そして、ダンテは私のフィリピン人の親友だ。>: Gabriel, Bong, and Dante
                49
are my Filipino best friends. (syn.): amiga, amigo, katoto.
(2)<otokotomodachi 男 友 だ ち , booifurendo ボ ー イ フ レ ン ド >: a
boyfriend. * Sino ba ang kaibigan mo ngayon?: <Anata-no genzai-no
booifurendo-wa dare-desu-ka? あなたの現在のボーフレンドは誰ですか。
>: Who is your present boyfriend? (3)<on-na-tomodachi 女友だち,
gaarufurendo ガールフレンド>: a girlfriend. * Tag. Eng.

kaibiganin (v.t.): <nakayoku naru 仲良くなる, tsukiau 付き吅う,
tomodachi-ni naru 友だちになる>: to befriend, to make friend. * Ibig
niyang kaibiganin si Taro.: <Kanojo-wa Taro-to tsukiai-tagat-te
iru. 彼女は太郎と付き吅いたがっている。>: She wants to befriend Taro.

kaiboo suru 解剖する (v.t.): <awtopsiyahin>: to examine or dissect
a dead body to determine the cause of death.
* kaiboogaku 解剖学 (noun): <anatomiya, anatomya>: anatomy.

kaibutsu 怪 物 , bakemono 化 け 物 , monsutaa モ ン ス タ ー (noun):
<dambuhala, halimaw, higante, napakalaking halimaw, napakalaking
hayop>: a monster.

kaibuturan (noun): <chuushin 中心, shinzoo 心臓>: a center, the heart.
* Pinasasalamatan kita mulasa kaibuturan ng aking puso.:
<Watashi-wa kokoro-no soko-kara anata-ni kansha-no kimochi-wo
mochituzuke-te i-masu. 私は心の底からあなたに感謝の気持ちを持ち続けて
います。>: I am thanking you from the bottom my heart. (syn.): ubod,
puso.

kaichiku 改築 , saiken 再建 (noun): <muling itayo>: rebuilding,
reconstruction.

kaichuu 回虫, kiseichuu 寄生虫 (noun): <gusano, bulati, tiwa>: an
ascarid, a roundworm, intestinal worms.

kaichuudokei 懐中時計 (noun): <relos-pamulsa>: a pocket watch.


                50
kaidan 階段, dan 段 (noun): <hagdan, hagdanan, hagpang, hakbang>:
a step, a staircase, stairs.

kaifuku 回復, chiyu 治癒 (noun): <bawi, manumbalik, paggaling>:
recuperation, recovery from sickness.
* kaifuku suru 回復する, zenkai suru 全快する, genki-ni naru 元気
になる (v.i.): <bawiin, bumawi, gumaling, mabawi, mapabalik, kuning
muli, makuhang muli>: to recover, to regain, to get better.

kaiga 絵画, shashin 写真, e 絵 (noun): <larawan, retrato, ritrato>:
a picture, a photo.

kaigai 海外 (noun): <ibang bansa, ibang lupain, kabilang ibayo ng
dagat>: overseas.

kaiga-igaya (adj.)(r.w. igaya): (1)<hito-wo hikitsukeru 人を引
きつける, miryokutekina 魅力的な>: attractive, magnetic. * Tag. Eng.
(2)<kaikatsuna 快活な, tanoshii 楽しい, yukaina 愉快な>: delightful,
pleasant. * Tag. Eng.

kaigan 海岸, hamabe 浜辺, sunahama 砂浜, umibe 海辺, biichi ビーチ
(noun): <aplaya, baybay-dagat, buhanginan, dalahik, dalakit,
dalampasigan, pasig, pasigan, tabing-dagat>: a beach, a coastline,
a seaside, a seashore, a sandy shore.

kaigan suru 開眼する, me-wo akeru 目を開ける, me-wo mihiraku 目を
見開く (v.t.): <dumilat>: to open the eyes.

kaigara 貝殻,kara 殻 (noun): <balat, kontsa>: a shell, a hard outside
covering.

kaigayahan (noun)(var. igaya): <kanki 歓喜, ooyorokobi 大喜び,
ureshisa 嬉 し さ >: delight, delightfulness, pleasantness. *
Nakadama siya ng kaigayahan nang marinig niya ang magandang balita.:
<Kare-wa ii shirase-wo kii-te yorokobi-wo kanji-ta. 彼はいい知ら
                 51
せを聞いて喜びを感じた。>: He felt delight on hearing the good news.
(syn.): kasiyahan, lugoa, tuwa.

kaigenrei 戒厳令 (noun): <batas military>: martial law.

kaigi 会 議 , gikai 議 会 , shuukai 集 会 (noun): <kapulungan,
komperensiya, panayam, sesyon>: an assembly, a meeting, a session.
* kaigishitsu 会議审, kaigoo-no basho 会吅の場所 (noun): <tagpuan>:
a meeting place.
* kaigi-wo hiraku 会議を開く, shuukai-wo motsu 集会を持つ, kai-wo
moyoosu 会を催す (v.t.): <magkaroon, magdaos>: to have a session.

kaigitekina 懐 疑 的 な , utagaibukai     疑 い 深 い    (adj.):
<mapag-alinlangan>: skeptical.

kaigo 介護, enjo 援助, sewa 世話, chuui 注意, hairyo 配慮 (noun):
<adukha, alaga, aligata, andukha, aruga, asikaso, atensiyon,
atindi, babala, kandili, kupkop, pag-aalaga, pag-atindi,
pag-aasikaso, pagkalinga>: assistance, care, help, guardianship,
nursing, protection, nurture, protecting or rearing, the act of
attending to or caring for.

kaigoo 会 吅 , choorei 朝 礼 , shuukai 集 会 (noun): <asemblea,
retunyon>: an assembly, a meeting.

kaigsian (noun) (var. igsi, iksi, kaiksian): <mijikasa 短さ, mijikai
koto 短いこと>: shortness, briefness. * Tag. Eng. (syn.): ikli,
utdo.

kaiguntaishoo 海軍大将, teitoku 提督 (noun): <admiral, admirante,
taksamana>: an admiral, a naval officer of the highest rank.

kaigyoo 開業, kaishi 開始 (noun): <pasinaya>: a inauguration.

kaihatsu 開 発 , zoosei 造 成 , hatten 発 展 (noun): <pagtubo>:
                52
development, growth.
* kaihatsu suru 開発する, tenkai suru 展開する, hatten saseru 発展
さ せる , zoosei suru 造 成する (v.t.): <linangin, sumulong>: to
develop.

kaihi 会費 , keihi 経費 (noun): <deretsos, gasta, gatos, gugol,
hakaga, halaga>: a cost, club dues, expenses, subscription.

kaihi suru 回避する, sakeru 避ける, yokeru 避ける (v.t.): <iwasan>:
to avoid.

kaihoo 解 放 , jiyuu 自 由 (noun): <kawas, laya, kalayaan>:
emancipation, freedom, liberty.
* kaihoo sare-ta 解放された, toka-re-ta 解かれた, jiyuu-na 自由な
(adj.): <absuwelto, alpas, kalag, libre, ligaw>: absolved,
acquitted, free, untied, loose as animals.

kaihoo suru 解放する, hanatsu 放つ, hazusu はずす, hodoku ほどく, toku
解 く (v.t.): <alpasan, bitawan, hanguin, humango, ibitaw,
magpalaya, pakawalan, palayain>: to dicharge, to emancipate, to
release, to let go, to set loose or free, to untie.

kaihoo-ni mukau 快 方に向かう , byooki-ga yokunaru 病気がよくなる
(v.i.): <magpagaling>: to get better, to improve in health.

kaihootekina 開放的な, sekkyokutekina 積極的な, iyokutekina 意欲的
な, akarui 明るい, yookina 陽気な, karattoshi-ta カラッとした (adj.):
<game na game>: cheerful, open-minded, aggressive.

kaiin 会員, nakama 仲間, membaa メンバー (noun): <kaanib, miyembro>:
a member.

kaiire 買 い 入 れ , kaimono 買 い 物 , koobai 購 買 (noun): <gangga,
pamimili>: buying, shopping, purchase.


               53
kaijo 解除, kaishoo 解消, kaiyaku 解約, haki 破棄 (noun): <pagkaltas>:
cancellation.

kaijuu 怪獣, kaibutsu 怪物 (noun): <halimaw, napakalaking halimaw>:
a monster.

kaika 階下, hikui tokoro 低い所, shita 下 (noun): <ibaba, silong>:
the part below, the lower part, downstairs.

kaikaikikan 開 会期間 , kaiki 会期 , gakki 学期 (noun): <sesyon>:
session.

kaikaku 改革, kaisei 改正, kaizen 改善 (noun): <kabutihan, reporma>:
reform.
* kaikaku suru 改革する, kaizen suru 改善する, sasshin suru 刷新す
る (v.i./v.t.): <bumuti, magbago, maging mabuti>: to reform, to
become better.

kaikatsusa 快活さ, yookisa 陽気さ (noun): <lugod>: cheerfulness,
merriment, lightheartedness.

kaikeigakari 会 計 係 , suitoogakari 出 納 係 , shuunyuuyaku 収 入 役
(noun): <ingat-yaman, kahero, tosorero>: a cashier, treasurer.
* kaikeigaku 会計学 (noun): <kuwenta>: accounting.
* kaikeikensa 会計検査, kansa 監査 (noun): <audit, awdit, odit>:
an audit, an examination and checking of accounts or financial
statesments.
* kaikeikensakan 会計監査官, kansayaku 監査役 (noun): <auditor,
awditor, oditor, tagasuru>: an auditor.
* kaikeikensa-wo suru 会計検査する, kansa suru 監査する (noun):
<auditin, awditin, oditin>: to audit, to examine and check accounts
or financial statements.
* kaikeishi 会計士, keirishi 経理士 (noun): <akawntant, kontador,
tagatuos, tinidor>: an accountant.


                54
kaikeishokubutsu 塊茎植物, taroimo タロイモ (noun): <gabi>: taro,
a tuber plant.

kaiken 会 見 , intabyuu イ ン タ ビ ュ ー    (noun): <pakikipanayam,
panayam>: interview.

kaiketsu 解 決 , kaimei 解 明 (noun): <kaltasan, paglutas,
resolusyon>: a solution.
* kaiketsu sare-ta 解決された, kaimei sare-ta 解明された (adj.):
<lutas>: solved.
* kaiketsu suru 解決する, kaimei suru 解明する, mondai-wo toku 問
題 を 解 く (v.t.): <daanin, lutasin, magawa, niltas, nilutas,
sumagot>: to solve.

kaiki 会期 , gakki 学期, kaikai-kikan 開会期間 (noun): <sesyon>:
session.

kaikisen 回帰線 (noun): <tropiko>: a tropic.

kaiklian (noun)(var. ikli): (1)<mijikasa 短さ, mijikai koto 短
いこと>: shortness, lack of length. * Tag. Eng. (syn.): igsi, iksi,
kaigsian, kaiksian, utdo. (2)<hikusa 低さ, hikui koto 低いこと>:
lowness, lack of height. * Tag. Eng. (syn.): bansot, pandak, putol,
unanon. (3): <tanjikan 短時間>: briefness of time. * Tag. Eng.
(syn.): dali, ikli ng panahon.

kaiko 解雇, kainin 解任, kaishoku 解職, hookoo 放校 (noun): <labas,
pag-awas, pagtitiwalag, tapos, uwi, uwian>: discharge, dismissal,
dispersal as from one's work or from school.
* kaiko sareru 解雇される, kubi-ni naru 首になる (v.i.): <masisante>:
to be fired, to be sacked.
* kaiko sare-ta 解雇された, kubi-ni nat-ta 首になった (adj.): <nasipa,
tanggal sa trabaho>: fired.
* kaiko suru 解雇する (v.t.): <dispatsahin, itiwalag, magpaalis,
paalisin>: to dismiss, to fire, to meke someone retire. (syn.):
                55
papagpahingahin sa tungkulin o trabaho..

kaiko suru 回顧する, tsuiokusuru 追憶する, furikaeru 振り返る (v.t.):
<lingon>: to review, to cast back, to look back.

kaikoku 戒告, chuukoku 忠告, kunkoku 訓告 (noun): <aral, paalaala,
payo>: advice, admonition.

kaikon 開墾, koosaku 耕作, tagayasu koto 耕すこと (noun): <kalinangan,
saka>: cultivation, tillage of the land.

kaikyoo 海峡 (noun): <kipot>: a strait.

kaikyooto 回教徒, isuramukyooto イスラム教徒 (noun): <Mohomedano,
Muslim>: a Muslim, a Muhammadan.

kaikyuu 階級, kaisoo 階層, shakaiteki chii 社会的地位, mibun 身分
(noun): <antas, ranggo, P.H.I.>: a rank, a position.
* kaikyuusoshiki 階級組織, kaisooseido 階層制度, hierarukii ヒエラ
ルキー (noun): <herarkiya>: hierarchy.

kaila (noun/adj.): (noun): <kyohi 拒否, kyozetsu 拒絶, hitei 否
定, hinin 否認>: denial. * Tag. Eng. (syn.): tatwa.
(adj.): <kakure-ta 隠れた, himitsu-no 秘密の, michi-no 未知の>:
hidden, secret, unknown. * Tag. Eng.

kailan (interro.adv.): <itsu いつ>: when. * Kailan kayo dumating
sa Pilipinas?: <Anata-wa itsu Filippin-ni tsuki-mashi-ta-ka? あ
なたはいつフィリピンに着きましたか?>: When did you arrive in the
Philippines.
* kailan lamang (phr.): <saikin 最近>: recently, in these days.
* Tag. Eng.
* kailan pa (phr.): <itsu-kara いつから>: since when, from what
time. * Tag. Eng.


               56
kailangan (noun/v.t./adj.): (noun): (1)<hitsuyoo 必要>: need. *
Ano ba ang kailangan mo?: <Anata-wa nani-ga hitsuyoo-desu-ka? あ
なたは何が必要ですか?>: What do you need? (2)<hitsuyoohin 必要品,
hitsujuhin 必需品>: necessaries, necessities, something necessary.
* Tag. Eng.
(v.t.): <hitsuyoo-ga aru 必要がある, hitsuyoo-to suru 必要とする>:
to need. * Maraming kailangan si Nariko na dapat bilhin.: <Nariko-wa
ooku-no kaimono-wo hitsuyoo-to suru. 成子は多くの買い物を必要とする。
>: Nariko needs many things to buy.
(adj.)<hitsuyoona 必要な, naku-te-wa nara-nai なくてはならない>:
necessary. * Ang kagalingan sa kompyuter ang kailangang kakayahan
sa trabahong ito.: <Kompyuutaa-wo tsukat-ta yomikaki-no
nooryoku-wa kono shigoto-wo suru ue-de hitsuyoona gijutsu-da. コ
ンピューターを使った読み書きの能力はこの仕事をする上で必要な技術だ。>:
Computer literacy is the necessary skill for this job.
* kailangang-kailangan (adj.): <fukaketsuna 不可欠な, kaku koto-no
deki-nai 欠くことのできない, kakase-nai 欠かせない>: indispensable.
* Si Keiji ay kailangang-kailangan sa proyektong ito.: <Keiji-wa
kono keikaku-ni kakase-nai. 啓二はこの計画に欠かせない。>: Keiji is
indispensable for this project.
* kailangan magkaroon (phr.): <kakawaru 係わる・関わる>: to get
engaged, to run on. * Tag. Eng.

kailanganin (v.t.): <hitsuyoo-de aru 必要である, hitsuyoo-to suru
必要とする, kaku koto-ga deki-nai 書くことができない>: to need, to be
neccessary. * Kakailangin ko ang tulong mo.: <Watashi-ni-wa
anata-no tasuke-ga hitsuyooda. 私にはあなたの助けが必要だ。>: I need
your help.

kailanman (pron.): <itsu-de-mo いつでも>: at any time, whenever
(kailan=when + man=ever). * Darating ako kailanman at kailangan
ako.: <Watashi-wa hitsuyoo-to sarere-ba itsu-demo ki-masu. 私
は必要とされればいつでも来ます。>: I'll come whenever I'm needed.
(syn.): sa oras na.


                 57
kailapan (noun)(var. ilap): <yasei 野生>: wildness, an act of being
wild or untamed. * Tag. Eng.

kaimbihan (noun)(r.w. imbi): <hiretsu 卑务 , iyashisa 卑 しさ >:
meanness, being mean. * Ang kanyang kaimbihan ang dahilan ng paglayo
sa kanya ng kanyang mga kaibigan.: <Kare-no iyashisa-ga
tomodachi-wo nakusu gen-in-da. 彼の卑しさが友だちを亡くす原因だ。>:
His meanness was the cause of his losing his friends. (syn.): hamak
na ugali.

kaimbutan (noun)(var. imbot, pag-imbot, pagkamaimbot): <don-yoku
貪欲, gooyoku 強欲, yokubari 欲張り>: avarice, covetousness, greed.
* Tag. Eng. (syn.): kasakiman, pagkamasakim.

kaimono suru 買い物する, kaimono-ni iku 買い物に行く, shoppingu suru
ショッピングする (v.t.): <mamili>: to make barious purchases, to go
shopping.

kain (noun/v.t.): (noun): <shokuji 食事, taberu koto 食べること>:
eating. * Tag. Eng.
(v.t.)(var. kanin, kumain): <taberu 食べる>: to eat. * Kakain ba
tayo ng mga alimasag sa Hokkaido?: <Hokkaidoo-ni kani-wo tabe-ni
ikooka? 北海道にカニを食べに行こうか?>: Are we going to eat crabs in
Hokkaido?

kain 下院 (noun): <Kongreso>: the Lower House.

kainaman (adj.): (1)<datoona 妥 当 な , chuuguraina 中 ぐ ら い な ,
hodohodo-no ほどほどの, tegorona 手ごろな, ri-ni kanat-ta 理にかな
っ>: fair, moderate, reasonable. * Kainaman ang halaga.: <Sono
kakaku-wa tegoroda. その価格は手ごろだ。>: The price is reasonable.
(syn.): akma, katamtaman. (2)<heikin-no 平均の>: average. * Ang
kanyang taas ay kainaman para sa isang manlalaro ng basketbol.:
<Kare-no shinchoo-wa basuketto senshu-no naka-de-wa heikin-da.
彼の身長はバスケット選手の中では平均だ。>: His height is average for a
                 58
player of basketball. (3)<juubun-na 十分な>: enough, sufficient.
* Tag. Eng. (syn.): husto, sapat, tama.

kainan (noun): (1)<shokudoo 食堂>: a dining room, a eating house,
a restaurant. * Tag. Eng. (2)<enkai 宴会, kaishoku 会食>: banquet.
* Tag. Eng.
* kainan at inuman (noun): <inshoku 飲食, tabemono-to nomimono>:
eating and drinking. * Maraming kainan at inuman sa kanyang
kaarawan.: <Kare-no tanjoobi-ni-wa taihen ooku-no tabemono-to
nomimono-ga at-ta. 彼の誕生日にはたいへん多くの食べ物と飲み物があった。
>: There are so many eating and drinking in his birthday.

kainarasu 飼 い 慣 ら す , tenazukeru 手 な ず け る (v.t.): <amuin,
paamuin>: to tame.
* kainarasa-re-ta 飼い慣らされた, kaware-ta 飼われた, shiiku sare-ta
飼育された (adj.): <amak>: domesticated, tamed.
* kainarasa-re-te inai 飼い慣らされていない, yasei-no 野生の (adj.):
<di-maamo, mabangis, mailap>: wild, untamed.
* kainarasu koto 飼い慣らすこと, kau koto 飼うこと, shiiku 飼育(noun):
(noun)<amak>: domestication, taming an animal.

kaine 買値, kakaku 価格 (noun): <bili, halaga, presyo>: a price,
buying or purchasing price.

kaingayan (noun): (1)<doyomeki どよめき>: a clamor. * Tag. Eng.
(2)<soo-on 騒音, zatsuon 雑音>: noise, din. * Tag. Eng. (syn.):
linggal. (2)<sawagi 騒ぎ, soodoo 騒動, dooran 動乱, boodoo 暴動>:
a commotion, an uproar. * Isang kaingayan ang naganap nang dumating
si Asashooryuu.: <Asashooryuu-ga toochaku shi-ta toki-ni
soodoo-ga at-ta. 朝青龍が到着したときに騒動があった。>: There was a
commotion when Asashooryuu arrived. (syn.): kaguluhan.

kainggitan (noun/v.t.): (noun)(var. inggit): <netami 妬 み ,
netamashisa 妬ましさ, urayami うらやみ, urayamashisa うらやましさ>:
envy, jealousy, discontent or ill will at another's good fortune.
                59
* Tag. Eng. (syn.): hili, pagkahili, panaghili.
(v.t.): <netamu 妬む, urayamu うらやむ>: to begrudge, to envy, to
feel envy toward. * Huwag kainggitan ang mga mayaman.: <Kanemochi-wo
netan-de-wa nara-nai. 金持ちを妬んではならない。 Don't envy the rich.
                        >:
(syn.): kahilian, mahili, managhili.

kaingiin 下院議員, shuugiingiin 衆議院議員 (noun): <kongresista>:
a Congress man, a member of Lower House.

kai-ni oku 下位に置く, shita-ni ichizukeru 下に位置づける, juuzoku
saseru 従属させる (v.t.): <ipailalim, ipasakop>: to subordinate,
to place in a lower order or rank.

kainin 解任 , kaishoku 解職 , kaiko 解雇 (noun): <pagtitiwalag>:
discharge, dismissal.

kainin (v.t.)(r.w. kain): <taberu 食べる, kuu 食う>: to eat, to have,
to take.
* kainin o kanin (v.t.): <taberu 食べる, kuu 食う>: to eat, to have,
to take. * Kainin o kanin natin ang papaya sa palamigan.:
<reizooko-ni aru papaya-wo tabe-yoo. 冷蔵庫にあるパパイアを食べよう。
>: Let's eat the papaya in the fridge.

kainyuu 介入 , boogai 妨害 (noun): <pamamagitan>: intervention,
interference.

kaipara (adv.): (1)<tsumari つまり, kekkyoku 結局>: after all. *
Tag. Eng. (2)<jitsu-wa 实は, jissai-ni-wa 实際には, yoosuruni 要
するに>: in fact. * Kaipara'y uuwi siya ngayon.: <Jitsuwa kyoo
kare-wa ie-ni kaet-te ki-masu-yo. 实は今日彼は家に帰ってきますよ。
>: In fact, he is coming home today.

kairaan (noun): <gai 害, higai 被害>: harm, damage. * Maramig kairaan
ang nakamit nila sa lumipas na bagyo.: <Izen-no taifuu-de karera-wa
ookina higai-wo uke-ta. 以前の台風で彼らは大きな被害を受けた。>: They
                 60
had a lot of damages from the past typhoon.

kairitsu 戒律 (noun): <kautusan, utos>: commandments.

kairug-irog (adj.)(r.w. irog): <itoshii いとしい, kawaii かわいい,
saiai-no 最愛の, aisu-beki 愛すべき>: beloved, likable. * Tag. Eng.

kaisa (adj.)(r.w. isa): <danketsu shi-ta 団結した, tooitsu shi-ta
統一した>: united, unified. * Tag. Eng.

kaisahan (noun)(var. pagkakaisa)(r.w. isa): (1)<danketsu 団結,
icchi 一致, kessoku 結束, tooitsu 統一>: solidarity, unity. * Tag.
Eng. (2)<rengoo 連吅, ketsugoo 結吅, kumiai 組吅>: union. * Dapat
magkaroon tayo ng kaisahan sa unyon ng paggawa.: <Wareware-wa roodoo
kumiai-ni danketsu shi-nakere-ba nara-nai. 我々は労働組吅に団結し
なければならない。>: We must unite for the labor union. (syn.): unyon.
(3)<dooi 吅 意 , gooi 同 意 >: agreement. * Tag. Eng. (syn.):
pagkakasundo, pagkakasabay-sabay.

kaisa-isa (noun/adj): (noun)<tadahitotsu ただ一つ, yuitsu 唯一>:
the only one, one and only. * Tag. Eng. (syn.): iisa, nag-iisa.
(adj.): <tadahitotsu-no ただ一つの, tatta-hitori-no たった一人の,
yuiitsu-no 唯一の>: only one, sole. * Si Yuuki ang kaisa-isang anak
ni Nariko.: <Yuuki-wa Nariko-no tatta hitori-no kodomo-da. 裕
貴は成子のたった一人の子どもだ。>: Yuuki is the one and only child of
Nariko. (syn.): bugtong, kaisa-isang anak.

kaisaku 改 作 , kyakushoku 脚 色 , kaizoo 改 造 (noun): <halaw,
pagbabatay>: adaptation.
* kaisaku shi-ta 改作した, kyakushoku shi-ta 脚色した, in-yoo shi-ta
引用した (noun): <hango>: adapted, extracted.

kaisan suru 解散する, hikkurikaesu ひっくり返す, kutsugaesu 覆す,
tempuku suru 転 覆 す る (v.t.): <bumuwag, buwagin, magbuwag,
maglansag, tangkalagin>: to disband, to dissolve, to overturn,
                 61
to break up an organization.
* kaisan shi-ta 解散した (adj.: )<buwag>: disbanded, dissolved.

kaisei 改正, kaizen 改善, kaikaku 改革 (noun): <kabutihan, reporma>:
reform, goodness.

kaisei-no 快晴の , harewatat-ta 晴れ渡った (adj.): <maaliwalas>:
clear, fair.

kaisen suru 開 戦 す る , sensoo-wo hajimeru 戦 争 を 始 め る (v.t.):
<makibaka>: to go to war.

kaisetsu 解説, setsumei 説明 (noun): <komentaryo, paliwanag>: an
explanation.
* kaisetsusha 解 説 者 , komenteitaa コ メ ン テ イ タ ー (noun):
<komentarista>: a commentator.

kaisha 会社, kigyoo 企業 (noun): <asosasyon, bahay-kalakal, kasa,
kompanya, kumpanya, korporasyon, opisina, samahan>: an
association, a business firm, a company, a corporation.
* kaishain 会社員, yatowarenin 雇われ人, juugyooin 従業員 (noun):
<empleado, empleyado, kawani, namamasukan>: an employee.
* kaishayakuin 会社役員, juuyaku 重役 (noun): <direktor, patnugot>:
a director, an executive.

kaishaku 解 釈 , setsumei 説 明 (noun): <pagpapakahulugan>:
interpretation.
* kaishaku suru 解釈する (v.t.): <magpakahulugan>: to interpret.

kaishin suru 改心する (v.i.): <magbago>: to reform, to become
better.

kaishoo 解 消 , kaiyaku 解 約 , haki 破 棄 , kaijo 解 除 : (noun):
<pagkaltas>: cancellation.


               62
kaishuu suru 改修する, kaisoo suru 改装する, kaizoo suru 改造する,
shuufuku suru 修復する (v.t.): <baguhin, ibahin, gawing bago>: to
renovate.

kaishuu suru 回収する , kyuushutsu suru 救出する (v.t.): <lipol,
salbij, timbog>: to salvage.

kaisipan (noun)(var. isip, pag-iisip): (1)<kangae 考え, shikoo 思
考, shisoo 思想, chakusoo 着想>: an idea, thought. * Ano ang mga
kaisipang ipinahahayag ng tulang ito?: <Kono shi-de hyoogen sare-ta
shisoo-wa nan-desu-ka? この詩で表現された思想は何ですか?>: What are
the ideas expressed in this poem. (syn.): dilidili, himanman, kuro,
limi, muni. (2)<kokoro 心>: heart, mind. * Tag. Eng. (syn.): kalooban,
loob. (3)<chinoo 知能 , rikairyoku 理解力 , shikooryoku 思考力 >:
intellect, intelligence. Tag. Eng.

kaiskuwela (noun)(var. kaeskuwela, kaiskwela): <kurasumeeto ク
ラスメート, kyuuyuu 級友>: a schoolmate, a classmate, a fellow student.
* Tag. Eng. (syn.): kaklase, kamag-aral.

kaisoo 回想, tsuioku 追憶 (noun): <salamisim>: reminiscence.

     ・
kaisoo 海草 海藻, nori 海苔 (noun): <damong-dagat, gulaman>: seaweed,
kelp, sea vegetable.

kaisoo 階層, shakaiteki chii 社会的地位, mibun 身分, kaikyuu 階級
(noun): <antas, klase, ranggo>: a social rank, position or class.

kaisoo suru 改装する, kaishuu suru 改修する, kaizoo suru 改造する,
shuufuku suru 修復する (v.t.): <baguhin, ibahin, gawing bago>: to
remodel, to renovate.

kaisui 海水, shiomizu 塩水, ensui 塩水 (noun): <alat>: salt-water.
* kaisui-no nagare 海水の流れ, chooryuu 潮流 (noun): <daluyong>: a
tide, tidal wave.
                 63
kaisuu 回数, kai 回 (noun): <ulit>: times.

kait (noun)(var. pagkakait): <kyohi 拒否, kyozetsu 拒絶, kyakka 却
下>: denial, refusal, rejection. * Tag. Eng.

kaitakuchi 開拓地 (noun): tahaw (noun): a clearing.

kait (noun): <kyohi 拒否, kyozetsu 拒絶, hitei 否定>: refusal,
rejection, denial. * Tag. Eng.

kaitaasan (noun): <chooten 頂点, zecchoo 絶頂>: the top, the peak,
the climax.

kaitan (v.t.)(var. magkait): (1)<kotowaru 断る, kobamu 拒む, kyohi
suru 拒否する >: to refuse. * Tag. Eng. (2)<mochisaru 持ち去る ,
torisaru 取り去る>: to take away. * Tag. Eng. (3)<ubau 奪う>: to
deprive. * Tag. Eng.

kaite 買い手, kyaku 実, koonyuusha 購入者, baiyaa バイヤー (noun):
<komprador, kumprador, mamimili, tagapamili>: a buyer, a customer,
a purchaser.

kaitei 改 訂 , teisei 訂 正 , shuusei 修 正 (noun): <pagbabago,
pagwawasto>: revision.
* kaitei sare-ta 改訂された, kaiteizumi-no 改訂済みの, kootei sare-ta
校訂された (adj.): <rebisado>: revised.
* kaitei suru 改訂する, kootei suru 校訂する, teisei suru 訂正する,
shuusei suru 修正する (v.t.): <magrebisa, rebisahin, repasuhin,
umiba>: to revise, to read carefully in order to correct.

kaitekina 快 適 な , kokochiyoi 心 地 よ い (adj.): <komodo>:
comfortable.
* kaitekina isu 快適な椅子, hijikakeisu 肘掛け椅子 (noun): <likmo>:
an armchair, a comfortable seat.
                64
* kaitekisa 快 適 さ , kaiteki-na kankyoo 快 適 な 環 境    (noun):
<pakikipagkapuwa, riwasa>: amenity, comfort.

kaiten 回転, senkai 旋回, korogaru koto 転がること, kaiten saseru
koto 回転させること, mawasu koto 回すこと (noun): <aligid, baling,
gilong, gulong, ikit, ikot, inog, killing, ligid, likaw, liko, ,
pag-inog, pat-ikot, pagpapaikit, pagpapaikot, pagpapainog,
pagaligid, paggulong, pagpulupot, pihit, paling>: gyration,
rolling, rotation, an act of making a thing turn round.
* kaiten saseru 回転させる, furimawasu 振り回す, guruguru mawasu ぐ
るぐる回 す (v.t.): <balingan, igulong, ikot, inog, magpaikot,
pag-ikot, painugin>: to rotate, to twirl, to twiddle, to cause
to turn.
* kaiten suru 回転する, mawaru 回る (v.i.): <ipihit, pihitin, umikit,
umikot, uminog>: to revolve, to rotate, to turn round.

kaitoo 解答, kotae 答え (noun): <sagot>: an answer.
* kaitoo suru 解答する, hentoo suru 返答する, ootoo suru 応答する,
kotaeru 答える (v.t.): <sumagot>: to answer, to reply.

kaiungyoosha 海運業者 (noun): <agwador, mangiigib, tagaigib>: a
water carrier.

kaiwa 会話, taiwa 対話, hanashiai 話し吅い (noun): <dayalog, diyalogo,
pagnignig, pag-uusap, usapan>: a dialogue conversation, a talk.
* kaiwa-ni sanka suru 会話に参加する, hanashi-ni kuwawaru 話に加わ
る(v.i.): <makipaglipon>: to join a conversation.
* kaiwa-wo kawasu 会話を交わす, danwa-wo kawasu 談話を交わす, hanasu
話す (v.i.): <maglipon>: to converse.

kai-wo moyoosu 会を催す, kaigi-wo shooshuu suru 会議をする (v.t.):
<pulungin>: to call a meeting.

kaiyaku 解約, haki 破棄, kaijo 解除, kaishoo 解消 (noun): <pagkaltas>:
cancellation.
                65
kaiyoo 海洋, taiyoo 大洋 (noun): <dagat>: <karagatan>: the ocean.
* kaiyoogaku 海 洋 学 (noun): <osyanograpiya, palaragatan>:
oceanography, the geography of the ocean and its phenomena.

kaiyoo 潰瘍 , dekimono できもの (noun): <samad, sugat, ulsera>:
ulcer.
* kaiyoosei-no 潰瘍性の (adj.): <samarin, sugatin>: ulcerous.

kaizen 改善, kaikaku 改革, kaisei 改正 (noun): <kabutihan, reporma,
susog>: amendment, goodness, reform.
* kaizen suru 改善する, kaikaku suru 改革する, sasshin suru 刷新す
る (v.i./v.t.): <bumuti, magbago, maging mabuti>: to reform, to
become better.

kaizoku 海賊 (noun): <lintawanin, pirata>: a pirate, one who attacks
and robs ships unlawfully.
* kaizokukooi 海 賊 行 為 , chosakukenshingai 著 作 権 侵 害 ,
tokkyokenshingai 特許権侵害 (noun): <pandarambong>: piracy.

kaizoo 改 造 , kaisaku 改 作 , kyakushoku 脚 色 (noun): <halaw,
pagbabatay>: adaptation.
* kaizoo suru 改造する, kaishuu suru 改修する, kaisoo suru 改装す
る (v.t.): <baguhin, ibahin, mabago>: to reform, to remodel, to
renovate.

kaji 火事, honoo 炎, hi 火 (noun): <alab, apoy, liyab, dikit, dingas,
dagubdob, laab, lagablab, liyab, ningas, sunog>: a blaze, a fire,
a flame.

kaji 家事, kajiroodoo 家事労働 (noun): <gawaing-bahay, gawain sa
bahay, trabahong-pambahay>: housework.
* kajiroodoo 家 事 労 働 , kaji 家 事 (noun): <gawaing-bahay,
trabahong-pambahay>: housekeeping, housework.
* kaji-wo suru 家事をする (v.i.): <mamahay>: to keep house.
                66
kajikan-da か じかんだ , shibere-ta しば れた , mahishi-ta 麻痺した
(adj.): <pasmado>: numb.

kajino カジノ (noun): <kasino>: casino.

kajiru かじる, kamikiru かみ切る (v.t.): <kibkibin>: to gnaw.

Kajitsu 果实,
kajitsusaibaihoo 果 实 栽 培 法 (noun): <pomolohiya>: pomology,
science of cultivating fruits and fruit trees.

kajoo 過剰, chooka 超過, kochoo 誇張 (noun): <labis, kalabisan>:
excess.
* kajoojinkoo 過 剰 人 口 (noun): <sobrang populasyon>: over
population.
* kajoona 過剰な, yojoona 余剰な, yobun-na 余分な (adj.): <labis>:
surplus.
* kajoo-ni 過剰に, kado-ni 過度に (adv.): <labis, malabis, masyado>:
excessively, immoderately.
* kajooseisan 過剰生産 (noun): <sobrang produkto>: over production.

kajuen 果樹園 (noun): <lagwerta>: an orchard.

kajuu 果汁 (noun): <dagta>: juice.

kaka (noun): (1)<oji 伯父・叔父, oba 伯母・叔母>: an uncle, an aunt.
* Tag. Eng. (2)<ani 兄 , ane 姉 >: an elder/older brother, an
elder/older sister. * Sino ba talaga ang kaka ni Goroo?: <Dare-ga
hontooni Goroo-no ani-na-no-ka? 誰が本当に五郎の兄なのか?>: Who is
really the elder brother of Goroo?

kakab (adj.): <kara-no 空の, utsuro-no 空ろの, kuudoo-no 空洞の,
kuukyona 空虚な, nakami-no nai 中身のない>: empty, hollow. (syn.):
walang naman. * Nang dumating siya ay kakab na ang mga kahon.:
                67
<Wareware-ga toochaku shi-ta toki sudeni sono hako-wa kara-dat-ta.
我々が到着したときすでにその箱は空だった。 The boxes were already empty
                   >:
when we arrived.

kakaeageru 抱え上げる, mochiageru 持ち上げる, hikiageru 引き上げる
(v.t.): <dalawitin>: to lift, to raise, to hoist.

kakahuyan (noun): <hayashi 林, mori 森, shinrin 森林>: a forest,
woods. * Tag. Eng. (syn.): gubat, kagubatan.

kakaiba (adj.): (1)<fushigina 不思議な, kimyoona 奇妙な>: strange,
queer. * Kakaiba ang kilos niya ngayon.: <Kanojo-no ima-no taido-wa
kiwamete kimyooda. 彼女の今の態度はきわめて奇妙だ。>: Her attitude now
is quite strange. (2)<kotonat-ta 困った, betsu-no 別の>: different.
* Tag. Eng.

kakak (noun): <niwatori-no nakigoe 鶏の鳴き声, kot-kot-to naku koe
コッコッと鳴く声>: cackling, the cackle. * Nagising ang bata sa kakak
ng mga manok.: <Sono ko-wa mendori-no nakigoe-de me-ga same-ta.
その子は雌鳥の鳴き声で眼が覚めた。>: The child was awakened by the
cackling of the hens.

kakaku 価格, kaine 買値(noun): <bili, halaga, presyo>: a price,
buying or purchasing price.
* kakakuhyoo 価格表, nedanhyoo 値段表: <paktura>: a price list.
(syn.): listahan ng presyo.

kakalanan (noun): <daidokoro 台所>: a kitchen. * Tag. Eng.

kakalasan (noun): <hinan 非 難 , kokuhatsu 告 発 , dangai 弾 劾 >:
accusation, blame, criticism, denouncement. * Marami ang hindi
sumang-ayon sa kakalasan ng bagong pinuno.: <Ooku-no hitobito-wa
atarashii shidoosha-no dangai-ni sansei shi-te i-nai. 多くの人々
は新しい指導者の弾劾に賛成していない。>: Many were not in favor of the
denouncement of the new leader.
                68
kakampi (noun): <doomei 同盟, mikata 味方>: an ally, a side. * Kakampi
ko siya sa pagtatalo.: <Giron-no aida kare-wa watashi-no
mikata-dat-ta. 議論の間彼は私の味方だった。>: He was on my side during
the argument.

kakan 花冠, hanawa 花輪 (noun): <korona>: a wreath.

kakanan (noun)(var. pakainan): (1)<shokudoo 食堂, shokujishitsu
食事审 , shokuji-wo suru heya 食事をする部屋 >: a dining room. *
Magagandang plato ang makikita mo sa kakanan nila.: <Anata-wa
karera-no shokuji-wo suru heya-ni aru utsukushii sara-wo me-ni
suru koto-ni naru-deshoo. あなたは彼らの食事をする部屋にある美しい皿
を目にすることになるでしょう。>: You will see beautiful plates in their
dining room. (syn.): komedor, silid-kainan. (2)<esaire 餌入れ,
esabako 餌箱, esayoo-no sara 餌用の皿>: a feeder, a trough, a feeding
dish. * Tag. Eng. (syn.): patukaan, labangan, sabsaban.

kakanin (noun): <mochi 餅>: rice cake. * Tag. Eng.

kakanyahan (noun): (1)<zaisan 負産, shisan 資産, shoyuubutsu 所
有 物 >: property. * Tag. Eng. (2)<kosei 個 性 , jinkaku 人 格 >:
individuality. * Tag. Eng.

kakapalan (noun/adj.): (noun)<tasuu 多 数 , tairyoo 大 量 >: a
multitude, a great number. * Tag. Eng.
(adj.)<ooku-no 多くの, takusan-no たくさんの, tairyoo-no 大量の>:
numerous, a great number of. * Tag. Eng.

kakapusan (noun): <akaji 赤字, fusoku 不足, fusokugaku 不足額>: a
deficit, shortage. * Gaano ang naging kakapusan?: <Fusokugaku-wa
ikura-desu-ka? 不足額はいくらですか?>: How much was the deficit?
(syn.): kakulangan.

kakashi かかし (noun): <ayay, alay-ay, alayay, pamaog, panakot>:
                69
a scarecrow.

kakato かかと (noun): <sakong>: a heel, heels.

kakatuwa (noun)(var. kakatwa): <kimyoona 奇妙な, kawat-te iru 変
わっている>: strange, queer. * Kakatuwa ka!: <Anata-wa kawat-te
i-masu-ne. あなたは変わっていますね。 You are strange! (syn.): kaiba,
                >:
kakaiba.

kakaunti (adj.): (1)<toboshii 乏しい>: scarce, scanty. * Tag. Eng.
(2)<sukoshi 尐し, sukunai 尐ない, hotond…nai ほとんど~ない>: a little,
a few, few. * Kakaunti ang Pilipino sa Hokkaido.: <Hokkaidoo-ni-wa
Firipinjin-ga hotondo i-masen. 北海道にはフィリピン人がほとんどいま
せん。>: There are few Filipinos in Hokkaido.
* kakaunti sa (adj.): <ika-da 以下だ, yori sukunai より尐ない>: less
than. * Tag. Eng.

kakaw (noun): <kakao カカオ, jumoku-no isshu 樹木の一種>: a cocoa
plant, a species of tree. * Tag. Eng.

kakawari 関わり , kankei 関係 , kan-yo 関与 (noun): <kinalaman>:
something to do with, involvement.
* kakawariai 関わり吅い, karamiai 絡み吅い, motsureai もつれ吅い,
funkyuu 紛糾 (noun): <dawit, sangkot>: entanglement, implication,
involvement.

kakayahan (noun): (1)<ikioi 勢 い >: power, force. * Tag. Eng.
(2)<shigen 資源, shisan 資産, kyookyuugen 供給源>: resources. * Tag.
Eng. (3)<shuwan 手腕, giryoo 技量, gijutsu 技術, udemae 腕前>: skill.
* Magaling ang kakayahan ni Joel sa komputer.: <Masami-no
kompyuuta-no udemae-wa migotoda. 雅实のコンピュータの技術はみごとだ。
>: The computer skill of Joel is great.

kake-de 掛けで, urikake-de 売り掛けで, shin-yoo-gashi-de 信用貸しで
(adv.): <pantaw>: on credit.
                70
kakedokei 掛け時計 (noun): <relos-pandingding>: a wall clock.

kakegane 掛け金, tomegane 留め金 (noun): <aldaba, kawing, sangga,
talabsok, talasok>: a bolt, a latch.

kakegoto 賭け事 , tobaku 賭博, bakuchi バクチ, gyamburu ギャンブル
(noun): <huwego, patnaw, paghuhuwego, pusta, sugal, taya>:
gambling, betting.
* kakegoto-de son-suru 賭け事で損する, bakuchi-de makeru バクチで
貟ける (v.i.): <silat>: to lose at gambling.
* kakegoto-wo suru 賭け事をする, bakuchi suru 博打する, gyamburu-wo
suru ギャンブルをする (v.t.): <maghuwego>: to gamble.
* kakekin 賭け金 (noun): <patnaw, pusta, taya>: a bet, a stake,
a wager.
* kakeru 賭ける, kake-wo suru 賭をする (v.t.): <mamusta, pumusta,
tumaya>: to bet, to lay a bet, to make a bet.

kakehiki 駆け引き, sakuryaku 策略, senjutsu 戦術 (noun): <taktika>:
tactics.

kakei 家計, kazoku 家族, shotai 所帯 (noun): <pamamahay>: household,
housekeeping.

kakeochi 駆け落ち
kakeochi suru 駆け落ちする (v.t.): <magtanan, tanan>: to elope.

kakera かけら, koppa 木っ端, kezurikuzu 削り屑, hahen 破片 (noun):
<tapyas>: a chip, a splinter.

kakeru 欠ける, fusoku suru 不足する (v.i.): <kapsin, kulangin>: to
be deficient, to lack.

kakeru 欠 け る , shokusuru 食す る (v.i./v.t.): <maglaho>: to be
eclipsed, to eclipse.
               71
kakeru 掛ける, burasageru ぶら下げる, sageru 下げる, tarasu たらす,
tsurusu 吊す (v.t.): <bitin, ibitin, ilawit, isabit, magbitin,
maglawit>: to dangle, to hang, to suspend.

kakeru 駆ける, hashiru 走る (v.i.): <tumakbo>: to run.
* kakekko かけっこ, kyoosoo 競争 (noun): <habulan>: a foot race,
running after another.

kakezan 掛 け 算    (noun):  <multiplikasyon,  pagpaparami>:
mutiplication.

kaki (noun): <kaakiiro カーキ色, kaakiiro-no seifuku カーキ色の制
朋 , kaakiiro-no gumpuku カ ー キ 色 の 軍 朋 >: khaki. * Kailangang
mag-uniporme ng kaki ang mga sundalo.: <Heishitachi-wa kaakiiro-n
gumpuku-de i-nakare-ba nara-nai. 兵士たちはカーキ色の軍朋でいなけれ
ばならない。>: Soldiers must be in khaki uniform.

kaki カキ・柿 (noun): <>: a persimmon.

kaki カキ・蛎 (noun): <talaba>: an oyster.

kaki 夏季, natsu 夏(noun): <tag-init>: summer.

kakiatsumeru かき集める, yoseatsumeru 寄せ集める, atsumeru 集める,
shuushuu suru 収集する (v.t.): <hagilapin, hakutin, humagilap,
ipunin, likmin, maghagilap, tipunin>: to collect, to gather, to
round up.

kakidasu かき出す, eguridasu えぐり出す (v.t.): <kadluin>: to scoop
out.

kakimawasu かき回す, kakimazeru かき混ぜる, kakuhan suru かくはん
する (v.t.): <bati, kalikawin>: to stir liquid.


                72
kakimidasu かき乱す, samatageru 妨げる, kanran saseru 混乱させる
(v.t.): <bumagabag, manggulo>: to disturb.

kakiotosu かき落とす, kezuriotosu 削り落とす, kosuriotosu こすり落
とす (v.t.): <kahigan>: to scrape off , to scratch off.

kakitateru かき立てる, karitateru 駆り立てる, sendoo suru 扇動する
(v.t.): <ibuyo, manulsol, upatan>: to incite, to instigate.

kakila-kilabot (adj.): <kowai 恐い, osoroshii 恐ろしい>: terrible,
horrible. * Kakila-kilabot ang patayang nagaganap sa Silangang
Timor.: <Higashi chimooru-ni okeru satsuriku-wa osoroshii. 東
チモールにおける殺りくは恐ろしい。>: The killings in East Timor are
horrible.

kakilala (noun)(var. pagkikilala)(r. w. kilala): <shiriai 知り
吅い, chijin 知人>: an acquaintance. * Marami akong kakilala sa
Nagoya.: <Watashi-wa Nagoya-ni takusan-no chijin-ga iru. 私は名
古屋にたくさんの知人がいる。>: I have a lot of acquaintances in Nagoya.

kakimian (noun)(r.w. kimi): <hazukashisa 恥ずかしさ, uchiki 内気,
konwaku 困惑>: embarrassment, shyness. * Tag. Eng.

kakine 垣根, hei 塀, kakoi 囲い, kakomu koto 囲むこと (noun): <bakod,
bakuran>: a fence, enclosure.
* kakine-de kakomu 垣根で囲む, kabe-de kakou 壁で囲う (v.t.)(r.w.
pader): <paderan, bakuran ng pader>: to inclose with a wall, to
put a wall or fence around.
* kakine-wo megurasu 垣根をめぐらす, kakou 囲う (v.t.): <magbakod>:
to build a fence around.

kakinisan (noun): (1)<yuugasa 優雅さ, joohinsa 上品さ>: elegance.
* Tag. Eng. (2)<namerakasa 滑らかさ>: smoothness. * Ang kakinisan
ng kanyang kutis ay nakakatawag pansin.: <Kanojo-no hada-no
namerakasa-wa ooku-no chuumoku-wo hiku miryoku-ga aru. 彼女の肌
               73
の滑らかさは多くの注目を引く魅力がある。>: The smoothness of her skin
is attracting so much attention. (3)<migotosa 見事さ>: fineness.
* Tag. Eng.

kakintalan (noun): <inshoo 印象, kanmei 感銘>: an impression. *
Maganda ang kakintalan sa iyo ng mga Hapon.: <Nihonjin-wa anata-ni
ii inshoo-wo mot-te i-masu. 日本人はあなたにいい印象を持っています。
>: The Japanese have good impression to you.

kakiputan (noun): <semasa 狭さ, semai koto 狭いこと>: narrowness.
* Mahirap pumasok dahil sa kakiputan ng daanan.: <Sono tsuuro-wa
semai-node naka-ni hairu-no-ga muzukashii. その通路は狭いので中に
はいるのが難しい。>: It is difficult to enter the passageway because
of the narrowness.

kakisigan (noun): (1)<joohin 上品, yuuga 優雅>: elegance. * Tag.
Eng. (2)<akarusa 明 る さ , yookisa 陽 気 さ , kappatsusa 活 発 さ >:
briskness, sprightliness. * Tag. Eng. (3)<yuukan-na kooi 勇敢な
行為>: gallantry. * Kahanga-hanga ang kakisigan niya sa harap ng
panganib.: <Kiken-ni chokumen shi-te-no kare-no yuukan-na kooi-wa
shoosan-ni atai suru. 危険に直面しての彼の勇敢な行動は賞讃に価する。>:
His gallantry in the face of danger is admirable.

kakitome 書 き 留 め (noun): <rehistradong sulat sa koreo>: a
registered mail.

kakke 脚気 (noun): <beriberi, manas, pamamanas, panas>: beriberi.

kakki 活 気 , seiryoku 精力 , genki 元気 , katsuryoku 活力 (noun):
<sigura>: vigor, energy.
* kakki-no nai 活気のない, seiki-no nai 生気のない (adj.): <malamlam>:
lifeless.
* kakkizukeru 活気づける, gekirei suru 激励する, shigeki suru 刺激
する (v.t.): <gumanyak, ganyakin>: to stimulate.
* kakkizukeru 活気づける, genkizukeru 元気づける, genki-ni suru 元
                74
気にする(adj.): <pampalamig>: refreshing.

kakkoii かっこいい, share-ta しゃれた, shibireru hodo yoi しびれる
ほどよい, ikasu いかす (adj.): <groovy, ma-porma>: good-dressing,
groovy, excellent.

kakko-taru 確固たる, yuruginai 揺るぎない, kataku musuba-re-ta 固
く結ばれた (adj.): <desididado, nagkakaisa>: determined, solid,
firmly united.

kaklase (noun): <kyuuyuu 級友, dookyuusei 同級生, kurasumeito ク
ラスメイト>: a classmate. * Mababait ba sa iyo ang mga bago mong
kaklase?: <Atarashii kurasumeeto-wo anata-ni yasashii-desu-ka?
新しいクラスメートはあなたに優しいですか?>: Are your new classmates
nice to you? (syn.): kaesukuwela, kamag-aral.

kako (noun)(var. ikako): <jibun-no it-ta koto 自分の言ったこと,
jibun-no hatsugen 自分の発言>: what I said. * Tag. Eng. (syn.): ang
sabi ko.

kakoi 囲い, kakomu koto 囲むこと, kakine 垣根, hei 塀 (noun): <bakod>:
a fence, enclosure.
* kakomi 囲み, hooi 包囲 (noun): <lumigid>: a siege, surround.
* kakomu 囲む, hooi suru 包囲する, hei-wo megurasu 塀をめぐらす,
kakoi-wo tsukuru 囲いを作る (v.t.): <bakuran, kayubin, ikulong,
libutan, magbakod, maglusong, pumaligid>: to enclose, to fence,
to surround, to build a fence around.

kakojisei 過去
* kakojisei 過去時制 (noun): <pangnagdaan, panahong pangnagdaan>:
past tense

kakokuna 過 酷 な , omokurushii 重 苦 し い , yokuatsutekina 抑 圧 的 な
(adj.): <mabigat, malupit>: oppressive.


               75
kakoma-re-ta 囲まれた , hooi sa-re-ta 包囲された (adj.): <ligid,
tikop>: encircled, surrounded.

kakoo 下降 , kooka 降下 , gezan 下山 (noun): <lusong, paglusong,
pagbaba>: descent, an act of going down from a higher to lower
place.

kakoo 河口 (noun): <delta, estero, wawa>: an estuary, a mouse of
a river.

kakosa (sla.)(noun)(var. kakusa): (1)<nakama 仲間, tomodachi 友
だち, dachi ダチ, tsure 連れ>: a companion. * Tag. Eng. (2)<keimusho
nakama 刑務所仲間, kangoku nakama 監獄仲間, dooboosha 同房者>: a
cellmate, a gang mate. [Tag. ka "co" + Spa. cosa "affair, matter"]
* Tag. Eng. (syn.): kasama sa kulungan o barkada.

kaktus (noun): <saboten サボテン>: a cactus. * Totoo bang nagpapatubo
ng buhok ang kaktus?: <Ano saboten-ga kami-no seichoo-ni ii-to
iu-no-wa hontoo-desu-ka? あのサボテンが髪の生長にいいというのは本当で
すか?>: Is it true that cactus is good for hair growing?

kaku 書く, shirusu 記す (v.t.): <lihaman, sulatan, sumulat>: to
write.
* kakiarawasu 書き表す, noberu 述べる, kijutsu suru 記述する, byoosha
* kakimono 書き物 (noun): <akda>: a piece of written work, writings.
suru 描 写 す る (v.t.): <idiskribe, ilarawan, maglarawan>: to
describe, to generate, to give a description of.
kaku chikara 書く力, shippitsu suru nooryoku 執筆する能力 (noun):
<panitik>: ability to write.
* kakiutsusu 書き写す, fukusha suru 複写する (v.t.): <kumopya>: to
transcribe, to copy.

kaku 核, kakushin 核心, chuujiku 中軸 (noun): <nukleo>: nucleus.

kakubetsu-no 格別の, tokubetsuna 特別な (adj.): <tangi>: especial,
                76
special.

kakuchoo 拡 張 , kakudai 拡 大 , hirogeru koto 広 げ る こ と (noun):
<dugpong, dugtong, hugpong, kahugpong, karugtong, lapad,
pagpalaki, pagpapahaba, pagpapalaki, yamungmong>: enlargement,
extent, expansion, extension.
* kakuchoo suru 拡張する, kakudai suru 拡大する, nobasu 延ばす、伸
ばす, nagaku suru 長くする, hirogeru 広げる (v.t.): <aryahan, habaan,
magpahaba, palawakin>: to extend, to lengthen.

kakudo 角度 (noun): <angglo, sulok>: an angle.

kakugari 角刈り, supootsugari スポーツ刈り (noun): <crew cut>: a crew
cut, a man's hairstyle in which his hair is cut very short.

kakugen 格言, kingen 金言, kotowaza 諺, shoseikun 処世訓 (noun): <
bukambibig, bukang-bibig, kasabihan, kawikaan, salawikain>: a
maxim, a proverb, a saying, a household word, a common saying.

kakugo 覚悟, ketsui 決意 (noun): <resolusyon>: a resolution.

kakuhan suru かくはんする, kakimawasu かき回す (v.t.): <kalikawin>:
to stir liquid.

kakuheki 隔壁, shikiri-no kabe 仕切りの (noun): <ampil, dingding,
tabing>: a partition wall.

kakuho suru 確保する (v.t.): <magpatibay>: to secure, to ensure.

kakuitsu 画一, kin-itsu 均一 (noun): <pagkakapareho>: uniformity.

kakuji 各自, meimei めいめい, onoono おのおの (pron.): <balang>: each,
each one.

kakujitsusa 確 实 さ , kakujitsusei 確 实 性 (noun): <pagkatiyak>:
               77
certainty.
* kakujitsuna 確实な, kakuteitekina 確定的な , meikakuna 明確な ,
tashikana 確かな (adj.): <depinido>: certain, definite.
* kakujitsuni 確实に, tashikani 確かに (adv.): <sigurado>: certainly,
surely.

kakulangan (noun): <fusoku 不足, ketsuboo 欠乏>: a shortage. * Kapag
tag-init may kakulangan ng tubis sa maynila.: <Mainen Manira-de-wa
natsu-ni mizu-ga fusoku suru. 毎年マニラでは夏に水が不足する。>: There
is a shortage of water in Manila every summer.

kakumei 革命, daihenkaku 大変革, gekihen 激変 (noun): <himagsik,
himagsikan, inog, pag-aalsa, pagbabandon,    paghihimagsik,
pag-inog, rebolusyon>: revolution.
* kakumeitekina 革 命 的 な , kyuushintekina 急 進 的 な (adj.):
<sukdulan>: radical, revolutional.
* kakumei-wo okosu 革命を起こす, hankoo suru 反抗する, hanran-wo okosu
反乱を起こす, boodoo-wo okosu 暴動を起こす, hooki suru 蜂起する (v.t.):
<alsahan, mag-alsa, magbangon, maghimagsik>: to rise, to resist,
to rebel, to revolt, to start a revolution, to revolt or rise
up against the government.

kakunin 確認, kakushoo 確証 (noun): <kumpil, pagpatatunay, tango>:
affirmation, confirmation.
* kakunin suru 確認する, tashikameru 確かめる (v.t.): <magkomperma>:
to confirm.

kakureru 隠れる (v.i.): <magkanlong, magtago>: to hide.
* kakurega 隠れ家, negura ねぐら, hinanjo 避難所, ajito アジト (noun):
<pamugaran, pugad, pugahan, taguan>: a hermitage, a hideout, a
lair, a refuge, a roost, a safe house.
* kakure-ta 隠 れた , himitsu-no 秘密の , michi-no 未知の (adj.):
<kaila>: hidden, secret, unknown.
* kakure-ta 隠れた, kakusa-re-ta 隠された (adj.): <kubli, lingit,
natatago, tago>: hidden.
                78
* kakurembo 隠れんぼ (noun): <taguan>: hide-and-seek.
* kakusa-re-ta 隠された, kakure-ta 隠れた (adj.): <kanlong, kubli,
ligit, natatago>: hidden.

kakuri 隔離, ken-eki 検疫 (noun): <kuwarentenas>: quarantine.
* kakuri suru 隔離する (v.t): <ibukas>: to segregate.
* kakurikikan 隔 離 期 間 (noun): <quarantine, kwarentenas>:
quarantine.

kakuritsu 確率, koosan 公算, kanoosei 可能性 (noun): <probabilidad>:
probability.

kakusa (sla.)(noun): <nakama 仲間>: a companion. * Tag. Eng.

kakuseiiden 隔 世 遺 伝 , senzogaeri 先 祖 返 り (oun): <himbalik>:
atavism, reversion to ancestral characteristics.

kakuseizai 覚せい剤, mayaku 麻薬, shabu シャブ (noun): <bato, gamot>:
amphetamines, dope, pep pills.

kakushin 確信, shin-nen 信念, shinrai 信頼 (noun): <hinalig>: belief,
reliance, trust.
* kakushin saseru 確信させる, nattoku saseru 納得させる (v.t.):
<himukin, humimok, kumbidahin>: to convince.
* kakushin shi-te 確信して, tashikana 確かな, kakujitsuna 確实な
(adj.): <nakasisiguro, tiyak>: certain, sure.
* kakushin-no nai 確信のない, futashikana 不確かな (adj.): <lambang>:
unsure

kakushin 革新 , sasshin 刷新 (noun): <kabaguhan, pagbabago>: an
innovation, a reform.

kakusu 隠す, impei suru 隠蔽する (v.t.): <ilihim, ilingid, isalipot,
itaga>: to conceal, to hide, to cover up, to keep secret.
* kakushigoto 隠し事, himitsu 秘密 (noun): <lihim>: a secret.
               79
* kakusu koto 隠すこと, momikeshi もみ消し, impeikoosaku 隠ぺい工作
(noun): <pagkaila, paglihim, panakip>: a cover-up, hiding
something from someone.

kakuteitekina 確 定 的 な , kakujitsuna 確 实 な , meikakuna 明 確 な ,
tashikana 確かな (adj.): <depinido, sigrado>: certain, definite.

kakutoku 獲 得 , shuutoku 修 得 (noun): <pagkakamit, pagtatamo>:
acquirement, acquisition, attainment.
* kakutoku suru 獲得する, eru 得る, te-ni ireru 手に入れる (v.t.):
<daanin>: to obtain by means of.

kakutoo 格闘, tokkumiai 取っ組み吅い (noun): <pamaka, panagupa>: a
hand-to-hand combat.
* kakutoo suru 格闘する, kenka suru 喧嘩する, tatakau 闘う (v.t.):
<laban, palag>: to fight with others.

kala (noun): <ugai うがい, ugaigusuri うがい薬>: gargle. * Tag. Eng.

kala (noun): (1)<kame カメ・亀, rikugame 陸ガメ>: a tortoise. * Tag.
Eng. (2)<kame カメ・亀, umigame 海ガメ>: a turtle. * Nakatikim ka
na ba ng sabaw ng kala?: <Kore-made-ni umigame-no suupu-wo ajiwat-ta
koto-ga ari-masu-ka? これまでにウミガメのスープを味わったことがありま
すか?>: Have you ever tasted turtle soup?

kalaanan (noun): (1)<bokusoochi 牧草地, kusachi 草地, daisoogen 大
草原>: a prairie. * Maraming tulisan ang nagtatago sa kalaanan.:
<Ooku-no toozokutachi-ga daisoogen-ni kakure-te i-masu. 多くの
盗賊たちが大草原に隠れています。>: Many bandits are hiding in the
prairie. (syn.): lupang ialang. (2)<misutera-re-ta tochi 見捨て
られた土地>: an abandoned land. * Tag. Eng.

kalaban (noun/adj.): (noun): <teki 敵 , tekitaisha 敵対者 >: an
antagonist, an enemy, an opponent. * Tag. Eng. (syn.): katunggali,
kakontra.
                 80
(adj.): <teki-no 敵の, tekii-no aru 敵意のある, tekitaitekina 敵
対的な>: rival, hostile. * Tag. Eng.

kalabasa (noun): <kabocha カボチャ>: a pumpkin. * Tag. Eng.

kalabaw (noun): <suigyuu 水牛, baffaroo バッファロー>: a water buffalo,
carabao. * Mahalaga ang kalabaw sa pagsasaka sa Pilipinas.:
<Firipin-de-wa suigyuu-ga noogyoo-ni juuyoo-desu. フィリピンでは
水牛が農業に重要です。>: Water buffalo is important for farming in
the Philippines.

kalabing (sla.)(noun): <dooseiaisha 同性愛者, homo ホモ, gey ゲイ):
a homosexual male, a gay. * Sabi ko na nga ba, kalabing siya!:
<It-ta-ja-nai, kare-wa gei-yo. 言ったじゃない、彼はゲイよ。>: I told
you, he's a gay! (syn): bakla.

kalabisan (noun)(var. labis): <chooka 超過, kajoo 過剰, yobun 余
分>: excess. * Tag. Eng.

kalabit (noun)(var. kalbit, kalabitin, kalbitin): <yubi-de
fure-te hito-no chuui-wo unagasu koto 指で触れて人の注意を促すこと
>: touch with a finger to call attention. * Ang kalabit ay karaniwang
ugali sa pagtawag ng atensiyon sa mga Pilipino.: <Firipinjin-no
aida-de-wa yubi-de fure-te hito-no chuui-wo unagasu koto-wa yoku
okonawa-reru hoohoo-desu. フィリピンでは指で触れて人の注意を促すこと
はよく行われる方法です。>: Touching with a finger to call attention
is a common practice among Filipinos.

kalabos (noun)(var. kalaboso): (1)<shuujin 囚人>: a prisoner. *
Maraming kalabos sa kulungan ng Abashiri.: <Abashiri
keimusho-ni-wa takusan-no shuujin-ga i-masu. 網走刑務所にはたくさ
ん の囚人が います。 >: There are many prisoners in the Abashiri
penitentiary. (syn.): bilanggo. (2)<horyo 捕虜>: a captive. * Tag.
Eng.


                 81
kalabusan (noun)(var. kalaboso): <keimusho 刑務所, musho ムショ,
rooya 牢屋, roogoku 牢獄>: a calaboose, a goal, a jail, a prison.
* Maganda abanag kondisyon ng kalabusan sa Hapon?: <Nihon-no
keimusho-no jootai-wa ii-desu-ka? 日本の刑務所の状態はいいですか?
>: Is the condition of prison in Japan good?

kaladkarin (v.t.): <hiku 引く, hipparu 引っぱる>: to drag, to haul
along, to pull along. * Huwag mo siyang kaladkarin!: <Kanojo-wo
hippat-te-wa ike-nai. 彼女を引っ張ってはいけない。>: Do not drag her!

kalag (noun/adj.): (noun): <musubi 結び, shibari 縛り>: a knot,
fastening.
(adj.): <yurui ゆるい, musun-de nai 結んでない, shibat-te nai 縛っ
てない>: loose, untied. * Tag. Eng.

kalagan (v.t.)(r.w. kalag): <yurumeru ゆるめる, hodoku ほどく, toku
解く>: to unbind, to untie, to loosen, to let down. * Tag. Eng.

kalagayan (noun): <kibun 気分, chooshi 調子, jookyoo 状況>: mood,
condition, situation. * Kumusta na ang kalagayan mo?: <Anata-no
jookyoo-wa ikaga-desu-ka? あなたの状況はいかがですか?>: How is your
condition?
* kalagayan ng katawan (phr.): <taichoo 体調>: one‟s physical
condition. * Tag. Eng.
* kalagayan ng negosyo (phr.): <keiki 景気>: business, business
condition. * Tag. Eng.
* kalagayan ng pasyente: <byoojoo 病状>: a condition of a disease/a
patient. * Tag. Eng.
* kalagayang panahon (phr.): <tenki yohoo 天気予報>: a weather
forecast, a weather report. * Tag. Eng.
* kalagayang pang-ekonomiko (phr.): <keizai jookyoo 経済状況>:
economic circumstances, economic climate. * Tag. Eng.

kalaghala (noun): <tan たん・痰>: phlegm. * Tag. Eng.


                82
kalagim-lagim (adj.): <osoroshii 恐ろしい, kowai 怖い>: horrible,
terrible. * Kalagim-lagim ang nangyari sa Tokyo.: <Tookyoo-de
okot-ta koto-wa osoroshii. 東京で起こったことは恐ろしい。>: What
happeded in Tokyo is terrible.

kalagin (v.t.)(r.w. kalag): <hodoku ほどく, toku 解く, hazusu 外
す, kaihoo suru 解放する>: to undo, to untie. * Kalagin mo ang posas
na ito.: <Watashi-no te-no kusari-wo hazushi-te kudasai. 私の手
の鎖を外してください。>: Untie this chain on my hands.

kalagitnaan (noun): <man-naka 真ん中, chuuoo 中央>: a very center,
the middle. * Dumating ang pangulo s akalagitnaan ng programa.:
<Shachoo-wa bangumi-no man-naka-ni yat-te ki-ta. 社長は番組の真ん
中にやってきた。>: The president came at the middle of the program.
* kalagit pamumuhay (phr.): <chuusan kaikyuu 中産階級>: the middle
class. * Tag. Eng.
* kalagitnaang salita (phr.): <fukugoogo 複吅語, gooseigo 吅成語
>: a compound word. * Tag. Eng.

kalagpangaw (noun): <hoshakukin 保釈金>: bail bond, a fee for the
temporary release of a person in prison. * Tag. Eng. (syn.): piyansa.

kalaguman (noun): <doomeikoku 同盟国, rengookoku 連吅国, rempoo 連
邦>: a confederation. * Tag. Eng.

kalaguyo (noun): <aijin 愛人, furin-aite 不倫相手>: a paramour, an
intimate friend, one's girl (friend). one's love, one's lover.
* Galit si Hanako Suzuki sa kalaguyo ng kanyang asawa.: <Hanako-wa
otto-no aijin-ni hara-wo tate-te iru. 花子は夫の愛人に腹を立ててい
る。>: Hanako is mad at her husband's intimate friend. (syn.):
kabit, kulasisi, kalunya.

kalahati (adj): <hambun 半分>: a half, one-half. * Tag. Eng.
* kalahating araw (noun): <han-nichi 半日>: half a day, a half day.
* Kalahating araw lang ang trabaho ko ngayon.: <Watashi-wa kyoo
                 83
han-nichi hatarai-ta-dake-dat-ta. 私は今日半日働いただけだった。>: I
only worked for half a day today.
* kalahating oras (noun/adj.): (noun)<hanjikan 半時間, sanjuppun
三十分>: half-hour, thirty minutes. * Tag. Eng.
(adj.)<hanjikan-no 半時間の, sanjuppun-no 三十分の>: half-hour,
thirty minutes. (adj.): of a hale-hour.: of a hale-hour. * Tag.
Eng.

kalakal (noun): <shinamono 品物, shoohin 商品>: goods, an article,
merchandise. * Matibay ang mga kalakal galing Hapon.: <Nihon-no
shoohin-wa taikyuusei-ga aru. 日 本 の商 品は 耐久 性が ある。 >: The
merchandise in Japan is durable. (syn.): paninda, tinda.
* kalakal-panluwas (phr.): <yushutsuhin 輸出品>: exports, exported
goods. * Tag. Eng.

kalakalan (noun): <shogyoo 商業, shootorihiki 商取引, tsuushoo 通
商, booeki 貿易>: commerce, trade. * Tag. Eng.

kalakalin (v.t.): <uru 売る, shoobai suru 商売する, torihiki suru
取引する>: to sell, to make business of. * Tag. Eng.

kalakas (sla.)(noun): <kao 顔, ganmen 顔面>: a face. * Tag. Eng.

kalakasan (noun): <katsuryoku 活 力 , kakki 活 気 , seiki 生 気 ,
seimeiryoku 生命力>: vitality, power to act or work. * Ang kalakasan
ng isang tao ay nagbabawa habang tumatanda.: <Ningen-no
katsuryoku-wa toshi-wo toru-ni tsure-te otoroeru. 人間の活力は年
を取るにつれて衰える。>: A man's vitality lessens as he grows old.
(syn.): kasiglahan, sigla.
* kalakasang babae (phr.): <on-na-zakari 女盛り>: the peak of
womanhood. * Tag. Eng.

kalakip (noun/adj.)(r.w. lakip): (noun)<kakoi 囲い, kakoikomi 囲
い込み>: enclosure. * Tag. Eng.
(adj.): <toritsuke rare-ta 取り付けられた, fuzokuno 付属の, doofuu
                84
sare-ta 同 封 さ れ た >: attached, enclosed, included. * Ang mga
dokumentong kalakip ay nawala.: <Doofuu sare-ta shorui-ga
nakunat-ta. 同封された書類がなくなった。>: The enclosed documents were
lost. (syn.): kakabit, kasama. (2)<fukuma-re-ta 含まれた>: included.
* Tag. Eng.
* kalakit po nito (phr.): <doofuu-no 同封の>: enclosed. * Tag. Eng.

kalakom (noun): <hitonigiri 一握り, hitonigiri-no ryoo 一握りの量
>: a handful. * Tag. Eng. (syn.): sandakot, sandamak, sangkamal.

kalalabasan (noun): (1)<kekka 結果, ketsumatsu 結末>: a result. *
Tag. Eng. (2)<kikime 効き目, kooka 効果>: an effect. * Alam mo ba
ang kalalabasan ng desisyon mo?: <>: Do you know what will be the
effect of your decision?

kalalakihan (noun): <otokotachi 男 た ち , danseitachi 男 性 た ち ,
dansei-no shuudan 男性の集団>: men, gentlemen, a group of men. *
Ang kalalakihan sa aming pook ay nagtayo ng isang koponan sa
basketbol.: <Wareware-no chiiki-no otokotachi-ga basuketto
booru-no chiimu-wo tsukut-ta. 我々の地域の男たちがバスケット・ボール
のチームを作った。>: The men in our place formed a basketball team.
(syn.): kaginoohan, mga lalaki.

kalaliman (noun): (1)<fukasa 深さ, fukami 深み>: deepness, depth.
* May kalaliman ang lalaking iyan sa pag-iisip.: <Ano otoko-no
shikoo-ni-wa nakanaka fukami-ga aru. あの男の思考にはなかなか深みが
ある。 >: That guy has some depth in thinking. (2)<chitekina fukasa
知的な深さ, shin-ensa 深遠さ>: profundity. * Ang kalaliman ng hiwaga
ng Santisima Trinidad.: <Sanmi ittai-no shimpi-ni-wa shin-ensa-ga
aru. 三位一体の神秘には深遠さがある。>: The profundity of the mystery
of the Blessed Trinity.

kalamak (noun): <jushi 樹脂, matsuyani 松やに, yani やに, taaru タ
ール>: gum, pitch, resin, tar. * Tag. Eng.


                85
kalaman (noun): <kin-niku 筋肉>: a muscle. * Tag. Eng.
* kalaman ng binti (phr.): <fukurahagi ふくらはぎ>: the calf of the
leg. * Tag. Eng.

kalamangan (noun)(var. lamang, pagkalamang): <yuuri 有利, tsuyomi
強み>: advantage. * Tag. Eng. (syn.): bentaha, kahigtan, kalaluan.

kalamansi (noun)(var. calamansi): <chuugokusan-no orenji 中国産
のオレンジ, kankitsurui-no isshu 柑橘類の一種>: a kind of citrus, a
lemon, a chinese orange. * Tag. sa inihaw na isda. : <>: Calamansi
and soy sauce is delicious for grilled fish.

kalamay (noun): <karamai カラマイ>: a kind of native sweet pudding
made of coconut milk and sugar. * Magaling gumawa ng kalamay si
Anita.: <Aniita-wa chiiki-ni tsutawaru keeki-wo tsukuru-no-ga
joozuda. アニータは地域に伝わるケーキを作るのが上手だ。>: Anita is good
in making native sweets.

kalamayo (noun): <fushu 浮腫, suishu 水腫>: dropsy. * Tag. Eng.

kalambangan (noun)(var. lambang): <burei 無礼, busahoo 不作法,
shitsurei 失礼>: rudeness, impoliteness. * Tag. Eng.

kalambre (noun): <keiren けいれん>: convulsions. * Tag. Eng.

kalambrihin (v.i.): <keiren suru けいれんする>: to be convulsed,
to have a cramp. * Tag. Eng.

kalambigi (noun): <buresuretto ブレスレット, udewa 腕輪>: a bracelet.
* Tag. Eng. (syn.): galang, pulseras.

kalambre (noun): <keiren けいれん・痙攣, ikeiren 胃けいれん>: a cramp,
cramps. * Tag. Eng.

kalamidad (noun): <daisaigai 大災害, daisanji 大惨事>: calamity.
                86
* Tag. Eng. (syn.): malaking kapahamakan.

kalamigan (noun)(var. lamig, pagkamalamig): <samusa 寒さ, kanki
寒気>: coldness, the coldness. * Gusto ko ang kalamigan ng Diyembre
sa Pilipinas.: <Watashi-wa Firipin-de-no juunigatsu-no kikoo-no
samusa-ga sukida. 私はフィリピンでの十二月中の気候の寒さが好きだ。>: I
like the coldness of the weather during December in the Philippines.
* kalamingan ng loob (noun): <mukanshin 無関心, mutonchaku 無頓
着, reitan 冷淡>: cool, indifference, nonchalance, unconcern. *
Tag. Eng. (syn.): kawalang-bahala, pagwawalang-bahala.

kalamita (noun): <ten-nen-jishaku 天然磁石>: a lodestone. * Tag.
Eng.

kalamkamin (v.t.): <kusuguru くすぐる>: to tickle, to have one's
surface nerves excited by touch. * Huwag mong kalamkamin ang aking
talampakan.: <Watashi-no ashi-no ura-wo kusugut-tara dame-yo. 私
の足の裏をくすぐったらだめよ。>: Do not tickle the sole of my foot.

kalamnan (noun): <kin-niku 筋肉>: a muscle. * Tag. Eng.

kalan (noun): <konro こんろ>: a stove, a cooking stove. * Wala silang
kalan kundi isang maliit.: <Karera-wa chiisai mono-shika
ryooriyoo-no konro-wo mot-te i-nai. 彼らは小さいものしか料理用のコ
ンロを持っていない。>: They have no cooking stove except a small one.

kalang (noun): <kusabi くさび>: a wedge. * Maghanap ka ng kalang.:
<Kusabi-wo ikutsu-ka sagashi-nasai. くさびをいくつか探しなさい。>:
Find some wedges. (syn.): kassa, kalso.

kalangan (v.t.)(var. ikalang): <kusabi-wo utsu くさびを打つ>: to
put on a wedge. * Kalangan mo ang pinto.: <Doa-ni kusabi-wo
uchi-nasai. ドアにくさびを打ちなさい。>: Put a wedge on the door.

kalangitan (noun): (1)<tengoku 天国, gokuraku 極楽>: a heaven, the
                 87
sky, a heaven on earth. * Tag. Eng. (2)<kookotsujootai 恍惚状態,
uchooten 有頂天, ekusutashii エクスタシー>: an ecstasy. * Para siyang
nasa kalangitan sa kanyang tagumpay sa timpalak.: <Kanojo-wa
kontesuto-ni shoori shi-te uchooten-dat-ta. 彼女はコンテストに勝利
して有頂天だった。>: She was in ecstasy after winning the contest.

kalansay (noun): <gaikotsu 骸骨>: a skeleton. * Nakakita sila ng
kalansay sa kuweba.: <Karera-wa horoana-no naka-de gaikotsu-wo
hakken shi-ta. 彼らはほろ穴の中で骸骨を発見した。 >: They found a
skeleton inside the cave.

kalansing (noun): <chirinchirin チリンチリン, jarajara suru oto ジ
ャラジャラする音, denwa-no oto 電話の音>: a jingle, a tinkle. * Malakas
ang kalansing ng pera.: <Okane-no jarajara suru oto-de mimi-ga
kikoe-naku nari-sooda. お金のジャラジャラする音で耳が聞こえなくなりそ
うだ。>: The tinkle of money is deafening.

kalantari (noun): <uwasabanashi う わ さ 話 , goshippu ゴ シ ッ プ ,
sukyandaru スキャンダル>: a gossip, a rumor, a scandal. * Tag. Eng.

kalantariin (v.t.)(r.w. kalantari): <sukyandarasu-ni hanasu ス
キャンダラスに話す>: to talk scandalously of another. * Huwag mo akong
kalantiriin.: <Watashi-ni hito-wo chuushoo suru-yoona hanashi-wo
suru-na. 私に人を中傷するような話をするな。>: Do not talk to me
scandalously.

kalap (noun): <maruta 丸太, mokuzai 木材, zaimoku 材木>: a log, lumber.
* Tag. Eng.

kalaparan (noun): <haba 幅, hirosa 広さ>: width. * Tag. Eng. (syn.):
luwang.

kalapastanganan (noun): <burei 無礼, shiturei 失礼, fukei 不敬, fuson
不遜, hirei 非礼, busahoo 無作法, reigisirazu 礼儀知らず>: discourtesy,
disrespect, irreverence. * Huwag pamarisan ang kanyang
                88
kalapastanganan sa magulang.: <Ryooshin-ni taisuru kare-no
fusonsa-wo mane-te-wa ike-nai. 両親に対する彼の不遜さを真似てはいけ
ない。>: Do not imitate his disrespect for parents.

kalapati (noun): <hato ハト・鳩>: a pigeon, a dove. * Ang kalapati
ay simbolo ng katahimikan.: <Hato-wa heiwa-no shimboru-da. 鳩
は平和のシンボルだ。>: Pigeon is a symbol of peace.

kalapating (sla.)(v.i.): <oto-wo tateru 音を立てる, zatsuon-wo dasu
雑音を出す>: to make noise. * Tag. Eng.
* kalapating mababa ang lipad (sla.)(noun): <baishunfu 売春婦,
shoofu 娼婦, imbai 淫売, baishun-suru josei 売春する女性>: prostitutes.
[Tag. kalapati "dove" + ng "linker" + mababa "low" + ang "the"
+ lipad "flight" (lit. a dove that flies low)] * Tag. Eng. (syn.):
puta, babaeng bayaran, babaeng ermita, belyas.

kalapin (v.t.): <atsumeru 集める, boshuu suru 募集する, kan-yuu suru
勧誘する>: to collect, to recruit. * Kalapin mo ang lahat ng magsasaka
sa inyong nayon.: <Kimi-no machi-no subete-no noomin-wo
tsunori-nasai. 君の村のすべての農民を募りなさい。>: Recruit all the
farmers in your town.

kalapit (noun/adj.): (noun): (1)<rinjin 隣人, tonari-no hito 隣
の人, kinjo-no hito 近所の人>: a neighbor, a person nearby. * Tag.
Eng. (2)<kinjo 近所, otonari お隣>: a place nearby. * Tag. Eng.
(adj.): <kinjo-no 近所の, tonari-no 隣の>: nearby, neighboring. *
Nakatira siya sa isang kalapit na bayan.: <Kanojo-wa tonari-no
machi-ni sun-de iru. 彼女は 隣の町に 住んでいる 。 >: She lives in
neighboring town. (syn.): kahangga, kanungnog.

kalapitan (noun)(r.w. kalapit): <kinsetsu 近接, rinsetsu 隣接,
chikai koto 近いこと>: proximity. * Ang kalapitan ng bahay sa paararan
ay nakaginhawa sa kanya.: <Kare-wa ie-ga gakkoo-ni rinsetsu shi-te
iru-node benri-desu. 彼は家が学校に隣接しているので便利です。>: The
proximity of his house to the school made it convenient for him.
                89
kalara (noun): <chuusai 仲裁, chootei 調停, torinashi とりなし>:
intercession, mediation. * Dahil sa kanyang kalara, si Hanako ay
nakaligtas.: <Hanako-wa kare-no torinashi-de sukuwa-re-ta. 花
子はかれのとりなしで救われた。>: Hanako was saved because of his
intercession. (syn.): pamamagitanan.

kalaro (noun)(r.w. laro): <asobinakama 遊び仲間, asobitomodachi
遊び友だち>: a playmate. * Naaalala mo pa ba ang mga pangalan ng
mga kalaro mo noong kabataan mo?: <Anata-wa kodomo-no koro-no
asobinakama-no namae-wo ima-demo oboe-te i-masu-ka? あなたは子ど
もの頃の遊び仲間の名前を今でも覚えていますか?>: Do you still remember
the names of your playmates during your childhood days?

kalas (sla.)(v.i.): (1)<nigeru 逃げる, toosoo suru 逃走する, dassoo
suru 脱走する, dasshutsu suru 脱出する>: to break away. * Tag. Eng.
(2)<yameru 辞める, jishoku suru 辞職する, jinin suru 辞任する>: to
resign. * Tag. Eng. (3)<wakareru 別れる, rikon suru 離婚する>: to
break up, to divorce. * Kumalas ako sa kanya dahil manghuhuthot
pala siya.: <Watashi-wa kanojo-ga kanemeate-no hito-dat-ta-node
wakare-te shimat-ta. 私は彼女が金目当ての人だったので別れてしまった。
>: I broke up with her because she's a gold digger. (4)<yurumeru
緩める, jiyuu-ni suru 自由にする, kaihoo suru 開放する, nawa-wo toku
縄を解く, kusarri-wo toku 鎖をとく>: to unbind, to set free. [new.
Tag. kalas "separate, untie"] * Kalsin mo ang posas ko.: <Kono
kusari-kara ore-wo jiyuu-ni shi-te kure. この鎖からおれを自由にし
てくれ。>: Set me free from this chain. (syn.): split, alis, hiwalay.

kalas (adj.): <jiyuuna 自由な, tokihanata-re-ta 解き放たれた, yurui
ゆるい, yurunda ゆるんだ>: loose. * Kalas ang tali.: <Roopu-ga yurunde
iru. ロープがゆるんでいる。>: The rope is loose.

kalasag (noun): <tate 盾, hogobutsu 保護物, boogyobutsu 防御物>: a
shield. * Nagsuot sila ng kalasag laban sa mga protestador.:
<Kare-wa koogi-wo suru hitobito-ni taishi-te boogyofuku-wo mi-ni
                90
matot-te iru. 彼は抗議をする人々に対して防御朋を身にまとっている。 They >:
wore shield against the protesters. (syn.): panangga,
pananggalang.

kalasingan (noun)(var. pagkalasing): <sakeyoi 酒酔い, yoi 酔い,
meitei 酩酊>: drunkenness, intoxication. * Ang kalasingan ng tsuper
ang dahilan ng aksidente.: <Untenshu-no sakeyoi-ga jiko-no
gen-in-da-ta. 運転手の酒酔いが事故の原因だった。>: The drunkenness of
the driver was a cause of the accident. (syn.): kalanguhan,
pagkalango.

kalaswaan (noun): <hiwai 卑わい , waisetsu わいせつ >: lewdness,
lasciviousness, obscenity. * Hindi maganda ang kalaswaang
ipinakikita ng aming puno sa mga sekretarya.: <>: The lewdness
shown by our head to the secretaries is very disgusting. (syn.):
kabastusan, kahalayan.

kalat (noun): <gomi ゴミ, kuzu 屑, garakuta がらくた>: garbage, litter,
rubbish, trash. * Maraming kalat pagkatapos ng eleksiyon.:
<Senkyo-no ato-ni-wa takusan-no gomi-ga deru. 選挙の後にはたくさ
んのゴミが出る。>: There is much garbage after election.

kalat (adj.): <hirogat-ta 広がった, hiromat-ta 広まった>: spread out,
scattered, known. * Tag. Eng.

kalat (sla.)(adj.): <fuchuuina 不 注 意 な , keisotsuna 軽 率 な >:
careless. [new. Tag. kalat "scattered about"] * Makalat si Helen
kaya laging nawawala ang kanyang mga gamit.: <Heren-wa
fuchuuina-node itsumo mono-wo ushinai-masu. 彼女は不注意なのでいつ
も物を失います。>: Helen always loose her things because she is
careless. (syn.): burara, pabaya.

kalatan (v.t.)(r.w. kalat): <chirakasu 散 ら か す , gomi-wo
makichirasu ゴミをまき散らす>: to litter, to make dirty by scattering
things. * Huwag nating kalatan ang sahig.: <Gomi-wo yuka-ni
                91
chirakasu-no-wo yame-yoo. ゴミを床に散らかすのを止めよう。>: Let us
not litter on the floor.

kalatas (noun): <tegami 手紙, shokan 書簡>: a letter, an epistle,
a missive. * Nagpadala siya ng tatlong kalatas kay Nariko bago
siya sinagot.: <Kare-wa Nariko-ga henji-wo kureru mae-ni
santsuu-no tegami-wo kai-ta. 彼は成子が返事をくれる前に三通の手紙を書
いた。>: He wrote Nariko three letters before she answered him.
(syn.): liham, sulat.

kalatis (noun): <kasukana oto かすかな音, kiwamete chiisa-na oto
極めて小さな音>: extremely soft sound. * Masarap pakinggan ang
kalatis ng mga ibon sa hardin.: <Niwa-no kotoritachi-no kasukana
saezuri-no koe-ga taihen kokoro-wo nagoma-se-te kureru. 庭の小
鳥 た ちの か すか なさ え ずり の声 が たい へん 心 を和 ませ て くれ る。 >: The
extremely soft sound of the birds in the garden is very relaxing.

kalatong (noun): <kodaiko 小太鼓>: a small drum. * Ang kalatong
ay ginagamit ng mga batang iskawt.: <Kodaiko-wa booi sukauto-ni
yot-te tsukawa-reru. 小太鼓はボーイスカウトによって使われる。>: Small
drums are used by the boy scouts.

kalatuwat (noun): <kodama こだま, yamabiko やまびこ>: echo. * Tag.
Eng. (syn.): alingawngaw.

kalawakan (noun): (1)<uchuu 宇宙, uchuukuukan 宇宙空間>: space. *
Gumuhit sa kalawakan ang isang bulalakaw.: <Nagareboshi-ga uchuu
kuukan-wo ianazuma-no yooni toorinuke-ta. 流れ星が宇宙空間を稲妻の
ように通り抜けた。>: A meteor streaked through space. (2)<tairiku
大陸>: a continent. * Tag. Eng.

kalawang (noun): <sabi 錆>: rust. * Maraming kalawang ang kotse
niya.: <Kanojo-no kuruma-wa sabi-ga ippai tsui-te iru. 彼女の車
は錆がいっぱい付いている。>: Her car has so much rust.


                92
kalawangin (v.i./adj/): (v.i.): <sabiru 錆びる>: to become rusty.
* Tag. Eng.
(adj.): <sabi-ta 錆びた>: rusty. * Kinalawang na ang mga kubyertos.:
<Ginshokki-ga sudeni sabi-te shimat-ta. 銀食器がすでに錆びてしまっ
た。>: The table silvers became rusty already.

kalawili (noun): <choowa 調和, icchi 一致>: accord, harmony. * Tag.
Eng.

kalawit (noun): (1)<kama カマ・鎌, oogama 大カマ・大鎌>: scythe. *
Tag. Eng. (2)<tomegane 留めがね, kagi 鉤>: a hook. * Totoo ba ang
mga pirata ay laging may kalawit sa kamay?: <Kaizokutachi-ga te-ni
kagi-wo tsuke-te iru-to iu-no-wa hontoo-desu-ka? 海賊たちが手にカ
ギを付けているというのは本当ですか?>: Is it true that pirates always
wear a hook on their hands?

kalay (adj.): <minikui 醜い>: awkward. * Tag. Eng.

kalayaan (noun): (1)<dokuritsu 独立>: independence. * Ang Araw ng
Kalayaan sa Pilipinas ay ipinagdiriwang tuwing ika-12 ng Hunyo.:
<Firipin-no dokuritsu-no rokugatsu juuninichi-wa shiten-ga
toriokonawa-reru. フィリピン独立の6月12日は式典がとり行われる>: The
Independence Day in the Philippines is celebrated every 12th of
June. (syn.): independensiya. (2)<jiyuu 自由>: freedom, liberty.
* Matagal nang naibigay ang kalayaan ng Hapon.: <Nihon-ni oi-te
jiyuu-wa nagai aida mitome-rare-te iru. 日本において自由は長い間認
められている。>: The liberty in Japan is long received.

kalaykay (noun): <kumade 熊手>: a rake. * Ang kalaykay ay kailngan
sa hardin.: <Kumade-wa niwa-de hitsuyoo-da. 熊手は庭で必要だ。>: The
rake is needed in the garden.

kalayuan (noun)(var. kalayo)(r.w. layo): (1)<kyori 距 離 >: a
distance. * Ano ang kalayuan ng bahay sa opisina mo?: <Anata-no
ie-to jimusho-to-no kyoriha dorekurai ari-masu-ka? あなたの家と
                93
事務所との距離はどれくらいありますか?>: What is the distance between
your house and your office? (2)<enkaku 遠隔 , enkyori 遠距離 >:
remoteness. * Bihirang magkita ang magkaibigan dahil sa kalayuan.:
<Sono futari-no yuujintachi-wa otagai-ni tooku hanare-te sun-de
iru-node mettani au koto-wa nai. その友人たちは遠く離れて住んでいる
のでめったに会うことはない。>: The two friends seldom see each other
because they live very far apart. (3)<han-i 範囲>: an extent, a
range, limits. * Tag. Eng. (syn.): agwat, distansiya.

kalbit (noun): <karui sesshoku 軽い接触, karuku fureru koto 軽く
触れること>: light touch. * Tag. Eng.

kalbitin (v.t.): <sotto fureru そっと触れる, karuku tataku 軽く叩
く>: to touch lightly, to tap. * Tag. Eng.

kalbo (adj.): <hage-no はげの, hage-ta はげた >: bald, bald-headed.
* Uso ang kalbo ngayon.: <Hage-wa ima-ya fasshon-da. はげは今や
ファッションだ。>: Being bald is now a fashion. (syn.): panit, panot.

kaldera (noun): <yakan やかん, yuwakashi 湯沸かし>: a kettle. * Tag.
Eng.

kaldereta (noun): <karuderetta カルデレッタ , Firipin ryoori-no
isshu フィリピン料理の一種, jagaimo, tomato, tamanegi, nin-niku-ni
mamerui-wo kuwae-ta yagi-no suupu ジャガイモ、トマト、タマネギ、ニン
ニクに豆類を加えたヤギのスープ>: goat stew with potatoes, tomatoes,
onions, garlic and peas. * Tag. Eng.

kaldero (noun): (1)<oogama 大釜, oonabe 大鍋>: a caldron, a pan,
a pot. * Kailangan natin nag maraming kaldero sa malaking handaan
sa piyesta sa Mayo.: <Watashitachi-wa gogatsu-no Fiesuta-no
daienkai-ni oonabe-ga hitsuyoo-da. 私たちは5月のフィエスタの大宴会
に大鍋が必要だ。>: We need a lot of caldrons for the big feast for
fiesta in May. (2)<yuwakashiki 湯沸かし器, boiraa ボイラー>: a boiler,
a kettle. * Tag. Eng.
                94
kalendaryo (noun)(var. kalindaryo): <karendaa カ レ ン ダ ー >: a
calendar. * Magaganda ang mga kalendaryo sa Hapon.: <Nihon-de
tsukura-re-ta karendaa-wa taihen utsukushii. 日本で作られたカレン
ダーはたいへん美しい。>: Calendars made in Japan are very beautiful.

kalesa (noun): <basha 馬車, nibasha 荷馬車>: a carriage, a coach.
* Tag. Eng.

kalgihan (noun): <sonshitsu 損失>: losses. * Tag. Eng.

kali (noun): <shizukesa 静けさ, seion 静穏, heisei 平静>: calmness,
serenity. * Tag. Eng. (syn.): kapanatagan, katahimikan,
katiwasayan.

kalibangan (noun): <kibarashi 気晴らし, goraku 娯楽, shumi 趣味>:
a pastime, any time done for amusement. * Tag. Eng. (syn.): aliwan,
kaaliwan.

kalibugan (noun): <kooshoku 好色, waisetsu わいせつ, waisetsu kooi
わいせつ行為>: lasciviousness, lewdness, lustfulness, sensuality.
* Nagwelga ang mga empleyado dahil sa kalibugan ng kanilang
direktor.: <Juugyoointachi-wa karera-no kanrisha-no waisetsu-na
kooi-ni taishi-te koogi shi-ta. 従業員たちは彼らの管理者のわいせつな
行為に対して抗議した。>: The employees staged protest because of the
lasciviousness of their director.

kalibungbong (noun): <gunshuu 群衆, hitogomi 人混み, ningen-no
shuudan 人間の集団>: a crowd, a group of people. * Tag. Eng.

kalidad (noun): <shitsu 質, hinshitsu 品質>: quality. * Ang kalidad
ng mga kotseng gawa sa Hapon ay napakataas.: <Nihonsei-no kuruma-wa
hijoo-ni koohinshitsu-da. 日本製の車は非常に高品質だ。>: Cars made in
Japan have a very high quality. (syn.): uri.


                95
kaligaligan (noun): <dooyoo 動揺, fuan 不安, kunoo 苦悩, shimpai
心配, nayami-no tane 悩みの種>: distress, disturbance, a state of
trouble or danger. * Tag. Eng. (syn.): gulo, kaguluhan.

kaligayahan (noun)(var. ligaya): <koofuku 幸福, shiawase 幸せ>:
happiness, joy. * Ang totoong kaligayahan ay hindi matatamo sa
kayamanan sa pera.: <Shin-no koofuku-to-wa keizaitekina seikoo-ni
yot-te nasa-reru mono-dewa nai. 真の幸福とは経済的な成功によってなさ
れるものではない。>: True happiness in not achieved from financial
success. (syn.): galak, kagalakan, kasayahan, katuwaan, lugod,
saya, tuwa.

kaligiran (noun): <haikei 背 景 , kankyoo 環 境 >: a background,
environment, surrounding. * Tag. Eng. (syn.): kapaligiran,
palibot.

kaligkig (noun): <furue 震え, okan 悪寒, samuke 寒気>: shiver, tremble.
* Tag. Eng. (syn.): ngaligkig, ngatal, ngatog, nginig.

kaligkigin (v.i.)(r.w. kaligkig): <furueru 震える, miburui-ga suru
身震いがする, samuke-ga suru 寒気がする>: to shiver or tremble from
coldness or fear. * Tag. Eng. (syn.): ginawin, ngikihin.

kaligrapo (noun): <shoka 書 家 , noohitsuka 能 筆 家 , hisseki
kanteinin 筆跡鑑定人>: a calligrapher, expert penman, handwriting
expert. * Sinuri ng kaligrapo ang lagda ng pinaghihinalaang
magnanakaw.: <Hisseki kanteinin-ga gootoo-no yoogisha-no
shomei-wo bunseki shi-ta. 筆跡鑑定人が強盗の容疑者の署名を分析した。
>: The calligrapher analyzed the signature of the suspected robber.

kaligsa (noun): <kyoosooaite 競 争 相 手 , raibaru ラ イ バ ル >: a
contestant, a rival. * Ang mga kaligsa niya sa maraton ay
magagaling.: <Marason kyoogi-de-no kare-no kyoosooaite-wa mina
subarashii. マラソン競技での彼の競争相手はみなすばらしい。>: His rivals
in the marathon race are all good.
                96
kaligtaan (v.t.)(var. ligtaan, makaligtaan): (1)<wasureru 忘れ
る>: to forget. * Huwag mong kaligtaan ang iyong mga tungkulin.:
Don't forget your duty. (2)<habuku 省く, shooryaku suru 省略する,
misugosu 見過ごす>: to omit, to overlook. * Tag. Eng.

kaligtasan (noun): (1)<anzen 安 全 , buji 無 事 >: safety. *
Pinakamahalaga sa akin ang kaligtasan ng aking pamilya.:
<Watashi-no jinsei-ni oi-te kazoku-no anzen-ga daiichi-no
yuusenjun-i-da. 私の人生において家族の安全が第一の優先項位だ。>: The
safety of my family is my foremost priority in life. (2)<anshin
安心>: security * Tag. Eng. (syn): pagkaligtas.
* kaligtasan sa sakit (phr.): <men-eki 免疫>: immunity. * Tag. Eng.

kalihim (noun)(r.w. lihim): (1)<hisho 秘書>: a secretary. * Ang
kanyang kalihim ay ang kanyang anak.: <kare-no hisho-wa jibun-no
musuko-da. 彼の秘書は自分の息子だ。>: His secretary is his own son.
(2)<chookan 長官>: a chief, the secretary, the director general
of. * Tag. Eng.

kalihiman (noun)(r.w. lihim): <shokikyoku 書記局, jimukyoku 事務
局>: a secretariat. * Ang kahiliman ng "United Nations" ay nasa
New York.: <Kokusairengoo-no jimukyoku-wa Nyuuyooku-ni ari-masu.
国際連吅の事務局はニューヨークーにあります。>: The secretariat of United
Nations is based in New York.

kalikasan (noun): <shizen 自然, tensei 天性, seishitsu 性質>: nature.
* Dapat nating pangalagaan ang ating kalikasan.: <Wareware-wa
shizen-wo hogo shi-nakere-ba nara-nai. 我々は自然を保護しなければな
らない。>: We should take care of our nature.

kalikawin (v.t.): <kakimawasu かき回す, kakuhan suru かくはんする
>: to stir liquid. * Tag. Eng.

kaliksihan (noun)(var. liksi, pagkamaliksi): <hayasa 早さ・速さ,
                97
keikaisa 軽快さ>: quickness, agility. * Tag. Eng. (syn.): bilis,
dali.

kalikuan (noun): <hinekure ひねくれ, nejire-ta kokoro ねじれた心,
yuganda seikaku 歪んだ性格>: crookedness. * Ang kalikuan ng kanyang
asal ang ikinapipintas sa kanya ni Chitoe.: <Kare-no yuganda
seikaku-ga Chitoe-ni kare-wo keibetsu sase-ta. 彼の歪んだ性格が千
歳永に彼を軽蔑させた。>: His crookedness made Chitoe despise him.

kalikutan (noun): (1)<itazura いたずら, warufuzake 悪ふざけ>: a
mischief, a mischievousness. * Maaaring lumikha ng malaking sunog
ang kalikutan ng isang bata.: <Kodomo-no itazura-ga ookaji-no
gen-in-ni naru-kamo shire-nai. 子どものいたずらが大火事の原因になる
かも知れない。>: A child's mischief may cause a big fire. (syn.):
kaligaligan, kapilyahan, kapilyuhan, likot. (2)<taema-nai ugoki
絶え間ない動き, jihatsutekina undoo 自発的な運動>: incessant motion,
spontaneous movement. * Tag. Eng.

kalilagan (noun): <miryoku 魅力, miwaku 魅惑, utsukushisa 美しさ,
iroka 色香>: beauty, charm, glamour. * Maraming nakapapasin sa
kanyang karilagan kahit saan siya pumaroon.: <Kanojo-wa doko-e
it-temo sono miryoku-wa chuumoku-no mato-da. 彼女はどこへ行っても
その魅力は注目の的だ。>: Her glamour attracts attention wherever she
goes.

kaliluhan (noun): <uragiri 裏切り, haishin 背信, naitsuu 内通>: a
treachery. * Siya ay binitay dahil sa kaliluhan.: <Kare-wa
naitsuu-ni yot-te kooshukei-ni sare-ta. 彼は内通によって絞首刑にさ
れた。>: He was hanged because of treachery. (syn.): kataksilan,
kataraiduran.

kalimitan (noun/adv.)(r.w. kalimit): (noun): <hinpan 頻 繁 ,
hinpatsu 頻発, hindo 頻度>: frequency. * Tag. Eng. (syn.): kadalasan,
pagkamadalas, pagkamalimit.
(adv.)(var. kalimit): <fudan-wa 普段は, futsuu-wa 普通は, taitei
                98
たいてい, tsuujoo 通常, tsuurei 通例>; normally, usually. * Ang unang
pamumungi ng bata ay kalimitang nagsisimula sa gulang na anim na
taon.; A child normally begins to lose his first teeth at six years
of age. (syn.); karaniwan.

kalimutan (v.t.)(var. limutin, lumimot)(r.w. limot): (1)<wasureru
忘れる>: to forget. * Kalimutan mo na ang lahat ng problema mo sa
buhay at magpakasaya ka.: <Subete-no mondai-wo wasure-te jinsei-wo
tanoshimi-nasai. すべての問題を忘れて人生を楽しみなさい。>: Forget all
your problems and enjoy your life. (2)<oome-ni miru 大目に見る>:
to overdone, to overlook. * Tag. Eng. (syn.): kaligtaan, palampasin.
* kalimutan na gamit (phr.): <wasuremono>: a thing left behind,
a lost article. * Tag. Eng.

kalinangan (noun): (1)<kaikon 開墾, koosaku 耕作, tagayasu koto 耕
すこと>: cultivation. * Tag. Eng. (2)<bunka 文化, kyooyoo 教養>:
culture. * Alam mo ba ang kalinangan ng mga Pilipino?: <Anata-wa
Firipinjin-no bunka-wo shit-te i-masu-ka? あなたはフィリピン人の文
化を知っていますか?>: Do you know the culture of the Filipinos?
(3)<bummei 文明>: a civilization. * Tag. Eng.

kalinawan (noun): <seichoo 清澄, toomei 透明, toomeisei 透明性>:
clearness, lucidity, transparency. * Gusto ko ng kalinawan sa aking
kontrata sa trabaho.: <Watashi-no shigoto-no keiyaku-ni kanshi-te
yori toomeisei-ga hoshii. 私の使途との契約に関してより透明性がほしい。
>: I want some transparency on my work contract.

kalinga (noun): <sewa 世話, hogo 保護, kantoku 監督>: care, custody,
protection. * Si Lea ay nasa kalinga ng kanyang impo.: <Rea-wa
obaasan-no sewa-wo shi-te i-masu. レアはおばあさんの世話をしています。
>: Lea is in the care of her grandmother. (syn.): alaga, andukha,
aruga, kandili.

kalingain (v.t.)(r.w. kalinga): <sewa-wo suru 世話をする, mendoo-wo
miru 面倒を見る>: to protect, to look after, to take care of. * Sila
                 99
ang kumalinga sa amin noong kami ay maliliit pa.: <Watashitachi-ga
wakakat-ta toki karera-ga mendoo-wo mi-te kure-mashi-ta. 私たち
が若かったとき彼らが面倒を見てくれました。>: They were the ones who
looked after us when we were still young. (syn.): arugain.

kalingkingan (noun): <koyubi 小指>: the smallest finger. * Sa Hapon
ang senyales ng kalingkingan ay nagsasaad ng pambababae o
panlalalaki.:  <Nihon-de-wa  koyubi-de  shimesu   sain-wa
naienkankei-no shirushi-da. 日本では小指で示すサインは内縁関係のしる
しだ。>: In Japan, the sign made by the smallest finger signifies
concubinage.

kalinhinan (adv.): <jun-ni 項に, jumban-ni 項番に>: by rotation,
by turns, in turn. * Tag. Eng.

kalinisan (noun)(var. linis): (1)<eisei 衛生 , seiketsu 清潔 >:
hygiene, sanitation. * Kilala ang mga Hapon sa kalinisan.:
<Nihonjinn-wa eiseiteki-de shira-re-te iru. 日本人は衛生的で知られ
ている。>: Japanese are known for hygiene. (2)<kireizuki きれい好
き>: * Ang kalinisan ay pangalawa sa kabanalan.: <Kireizuki-wa
keishin-ni tsugu bitoku-nari. きれい好きは敬神に次ぐ美徳なり。 >:
Cleanliness is next to godliness. (syn.): lympyo. (3)<teisoo 貞
操, teisetsu 貞節, misao 操>: chastity, (feminine) virtue. * Tag.
Eng.

kalinkingan (noun): <koyubi 小指>: the little finger. * Tag. Eng.

kalipunan (noun): (1)<shuudan 集 団 >: a group. * Tag. Eng.
(2)<kyoodoo 共同, goodoo 吅同, kyookai 協会, shadanhoojin 社団法人
>: an association. * Ang kalipunan ng mga enhinyero ay magkakaroon
ng pulong sa Makati.: <Gishitachi-no kyookai-ga Makati-de
kaigoo-wo okonau-daroo. 技師たちの協会がマカティーで会吅を行うだろう。
>: The association of engineers will conduct a meeting in Makati.
(2)<rengoo 連吅, doomei 同盟>: federation. * Tag. Eng.


                100
kalirang (adj.): <yaseotoroe-ta 痩せ衰えた>: emaciated. * Tag. Eng.

kalis (noun): <katana 刀, ken 剣>: a sword. * Niregaluhan ako ni
Keiji ng maganda at mahal na kalis ng Hapon.: <Keiji-ga watashi-ni
Nihon-no utsukushiku-te kookana katana-wo purezento shi-te
kure-ta. 啓二が私に日本の美しくて高価な刀をプレゼントしてくれた。 Keiji        >:
gifted me a beautiful and expensive Japanese sword.

kaliskis (noun): <sakana-no uroko 魚の鱗>: scales of fish. * Tag.
Eng.

kalistuhan (noun): <rikoona koto 利口なこと, rikoosa 利口さ, soomeisa
聡明さ , atama-no kaiten-no hayasa 頭の回転の速さ >: cleverness,
quickness of mind. * Tag. Eng.

kalituhan (noun): <konran 混 乱 , kondoo 混 同 , ranzatsu 乱 雑 >:
confusion. * Tag. Eng.

kaliwa (noun): (1)<hidari 左>: the left. * Nakaupo sa kaliwa ni
Taro si Hanako.: <Taro-wa Hanako-no hidari-ni suwat-ta. 太郎は
花子の左に座った。>: Taro sits on the left side of Hanako. (2)<hidarite
左 手 >: the left hand. * Sumusulat siya sa kaliwa.: <Kare-wa
hidarite-wo tsukat-te ji-wo kaku. 彼は左手を使って字を書く。>: He
writes using the left hand.
* kaliwang bisig (phr.): <hidariude 左腕, sawan 左腕>: the left arm.
* Tag. Eng.

kaliwa (sla.)(v.i.): <baka-ni sareru 馬鹿にされる, damasa-reru だ
まされる>: to be fooled, to be duped. [new. Tag kaliwa "left aside"]
* Kinaliwa siya ng kanyang asawa.: <Kare-wa jibun-no tsuma-ni
baka-ni sare-ta. 彼は自分の妻に馬鹿にされた。>: He was fooled by his
wife. (syn.): na-loko.

kaliwain (v.i.)(var. mangaliwa)(r.w. kaliwa): (1)<hidarite-wo
tsukau 左手を使う>: to use left hand. * Tag. Eng. (2)<negaeru 寝
                101
返る, uragiru 裏切る, futamata kakeru 二股かける>: to double-cross.
* Tag. Eng.

kaliwanagan (noun): <azayakasa 鮮やかさ, hatsuratsusa はつらつさ,
ikiiki shi-te iru koto 生き生きしていること>: vividness. * Binigyan
niya ako ng kaliwanagan sa buhay.: <Kare-wa watashi-no jinsei-ni
hatsuratsusa-wo atae-te kure-ta. 彼は私の人生にはつらつさを与えてく
れた。>: He gave me vividness in life.

kaliwete (noun/adj.)(r.w. kaliwa): (noun): <hidarikiki-no hito
左利きの人>: a left-handed person.
(adj.): <hidarikiki-no 左利きの>: left-handed. * Siya ay kaliwete.:
<kanojo-wa hidarikiki-no ningen-da. 彼女は左利きの人間だ。>: She is
a left-handed person.

kaliwete (sla.)(noun): <fujitsuna otto 不实な夫, fujitsuna tsuma
不实な妻, uwakina haiguusha 浮気な配偶者>: unfaithful spouse. [new.
Tag. kaliwete "left handed"] * Mabait pa rin si Dalia kahit kaliwete
ang kanyang asawa.: <Daria-wa fuseijitsuna otto-wo mot-te iru-ga
imanao yasashii hito-desu. ダリアは不誠实な夫を持っているが今なお優し
い人です。>: Dalia is still very kind even if she has an unfaithful
husband. (syn.): hindi matapat na asawa.

kalkula (noun)(var. kalkulasyon, karkula): <keisan 計算, mitsumori
見積もり>: calculation, estimate. * Tama ang kanyang kalkula.:
<Kare-no mitsumori-wa tadashii. 彼の見積もりは正しい。>: His estimate
is correct. (syn.): tasa, taya.

kalkulahin (v.t.)(r.w. kalkula): <mitsumoru 見積もる, mitsumori-wo
dasu 見積もりを出す, suitei suru 推定する, gaisan-wo dasu 概算を出す
>: to estimate. * Tag. Eng.

kalkulasyon (noun)(var. kalkula, karkulo): (1)<keisan 計 算 >:
calculation. * Magaling ang iyong kalkulasyon.: <Anata-no
keisan-wa subarashii. あなたの計算はすばらしい。>: Your calculation
                102
is superb. (syn.): tasa, taya. (2)<mitsumori 見積もり, gaisan 概
算>: an estimate. * Magkano ang kalkulo mo?: <Anata-no mitsumori-wa
ikura-desu-ka? あなたの見積もりはいくらですか?>: How much is your
estimate?

kalma (noun/adj.): (noun): <odayakasa 穏やかさ, shizukesa 静けさ
>: calmness. * Tag. Eng.
(adj.): <shizukana 静かな, odayakana 穏やかな>: calm, quiet. * Kalma
ang dagat ngayon.: <Umi-wa odayakada. 海は穏やかだ。>: The sea is
calm.

kalmante (noun/adj.)(r.w. kalma): (noun): <seishinanteizai 精
神安定剤>: a tranquilizer, soothing medicine. * Tag. Eng.
(adj.): <nadameru なだめる, nagusameru 慰める, yawarageru 和らげる,
kokochiyoi 心 地 よ い >: soothing. * Kalmante ang pakiramdam ko
ngayon.: <Watashi-wa ima kokochiyoi kimochi-de i-masu. 私はいま
心地よい気持ちでいます。>: I have a soothing feeling now.

kalmot (noun): <tsume-ni yoru kizu 爪による傷, hikkakikizu 引っか
き傷>: nail scratch by nails or claws. * Tag. Eng.

kalmutin (v.t.)(r.w. kalmot): <hikkaku 引っかく, hikkakikizu-wo
tsukeru 引っかき傷をつける>: to claw at, to scratch with nails or
claws. * Huwag mong palapitin ang bata sa pusa at baka siya kalmutin.:
<Neko-ga  hikkaku-kamo   shire-nai-node   kodomo-wo   neko-ni
chikazuke-te-wa ike-nai. 猫が引っかくかも知れないので子どもを猫に近づ
けてはいけない。>: Don't let the child go near the cat, because it
might scratch him.

kalo (noun): <kassha 滑車>: a pulley. * Hindi mo kailangan ang kalo
sa kortina.: <Sono kaaten-wa kasha-wo tsukau hitsuyoo-ga nai-yo.
そのカーテンは滑車を使う必要がないよ。>: You don't need pulleys for the
curtain.

kalog (sla.)(noun/adj.): (noun): <asobinin 遊び人, itazuramono い
                 103
たずら者, joodanzuki 冗談好き>: a sport, a joker. * Gusto kong kasama
si Kennedy dahil napakakalog niya.: <Watashi-wa Kenedii-ga hontoni
omoshiroi hito-na-node kare-to tsukiat-te iki-tai-to omoi-masu.
私はケネディーがほんとに面白い人なので彼と付き吅っていきたいと思います。              >:
I want to go with Kennedy because he's really a joker.
(adj.): (1)<nonkina の ん き な , rakutentekina 楽 天 的 な >:
happy-go-lucky. * Tag. Eng. (syn.): masayahin, okey sa lahat na
bagay. (2)<ijooni kappatsuna 異常に活発な, chookabin-na 超過敏な>:
hyperactive. * Tag. Eng. [new. Tag. "shake the contents of a
container"]

kalokohan (noun/adj.)(r.w. loko): (noun): <orokasa 愚かさ, orokana
koto 愚かなこと, guretsu 愚务>: folly, foolishness. * Kalokohan ang
gumastos nang malaki sa mga walang-kasaysayang bagay.: <Yaku-ni
tata-nai mono-ni okane-wo tsukau koto-wa orokana koto-da. 役に
立たないものにお金を使うことは愚かなことだ。>: It is folly to spend much
on useless things. (syn.): kahangalan, kaululan, katarantaduhan.
(adj.): <orokana 愚か な , guretsuna 愚 务な , bakage-ta 馬 鹿げた ,
bakarashii 馬鹿らしい>: foolish, nonsense.* Tag. Eng.

kalong (noun): <hiza-no ue ひざの上, hiza-no ue-ni oi-ta mono ひ
ざの上に置いたもの>: a thing on one's lap. * Nahulog ang mga aklat
na kalong niya.: <Kanojo-no hiza-no ue-no hon-ga shita-ni ochi-ta.
彼女のひざの上の本が下に落ちた。>: The book on her lap fell down. (syn.):
kandong.

kaloob (noun): (1)<okurimono 贈り物>: a gift, offering, a present.
* Yaan ay kaloob ng Diyos.: <Sore-wa kamisama-no okurimono-desu.
それは神様の贈り物です。>: That is a gift from God. (syn.): bigay,
handog. (2)<shukufuku 祝福>: blessing. * Tag. Eng.

kalooban (noun): (1)<naibu 内部, uchigawa 内側>: an interior. * Tag.
Eng. (2)<negai 願い, kiboo 希望, yokuboo 欲望>: a wish, a hope, a
desire. * Tag. Eng. (4)<yorokobi 喜び>: pleasure. * Tag. Eng.


                104
kalookan (noun)(r.w. look): <wanganchiiki 湾岸地域 >: a region
surrounding a bay. * Tag. Eng.

kaloriya (noun): <karorii カロリー >: a calorie. * Malakas ang
kaloriya ng keyk.: <Keeki-wa karorii-ga takai. ケーキはカロリーが
高い。>: Cake has lot of calories.

kalsada (noun): <toori 通り, michi 道, dooro 道路>: a road, a street.
* Kawawa ang mga batang kalsada sa Maynila.: <Dooro-de kurasu
kodomotachi-wa kawaisooda. 道路で暮らす子どもたちはかわいそうだ。>:
The street children are pitiful. (syn.): daan, kalye, lansangan.

kalsador (noun): <kutsubera 靴べら>: a shoehorn. * Tag. Eng.

kalsetin (noun)(var. kalsitin): <kutsushita 靴下, stokkingu ス
トッキング>: socks, stockings. * Tag. Eng. (syn.): medyas.

kalsiyo (noun)(var. kalsiyumu, kalsyo): <karushuumu カルシウム>:
calcium. * Tag. Eng.

kalso (noun): <kusabi 楔>: a wedge. * Tag. Eng.

kalson (noun): <suiei pantsu 水泳パンツ>: a swimming breeches, trunks.
* Magdala kayo ng kalson sa dagat.: <Biichi-ni suiei pantsu-wo
mot-te ki-nasai. ビーチに水泳パンツを持ってきなさい。>: Bring your
trunks at the beach.

kalsunsilyo (noun): <pantsu パンツ, shitagi 下着>: a men's lower
underwear. * Nasaan ang isper kong kalsunsilyo?: <Ore-no kae-no
pantsu-wa doko-da? おれの替えのパンツはどこだ?>: Where is my spare
underwear? (syn.): kalsolsilyo, karsonsilyo.

kaltas (noun/adj.): (noun): (1)<sashihiki 差し引き , koojo 控除
tembiki 天引き>: deduction. * Ang laki naman ng kaltas ko sa suweldo!:
<Aa, kyuuryoo-kara-no tembiki-ga ookii-naa. ああ、給料からの天引き
                105
が大きいなあ。>: Oh! I got a big deduction from my salary. (syn.):
awas, bawas. (2)<shukushoo 縮小, sakugen 削減>: a reduction. * Tag.
Eng.
(adj.): <bunri shi-ta 分離した, bunri sare-ta 分離された, koritsu
shi-ta 孤立した, hanare-ta 離れた, kirihanasa-re-ta 切り離された,
sakujo sare-ta 削除された>: detached, removed. * Tag. Eng.

kaltasan (noun/v.t.)(r.w. kaltas): <kaiketsu 解決, kaimei 解明>:
a solution. * Tag. Eng.
(v.t.): <herasu 減らす, genjiru 減じる, genshoo saseru 減尐させる
>: to reduce, to subtract from. * Tag. Eng.

Kaltasin (v.t.)(var. kaltasan)(r.w. kaltas): <genjiru 減じる ,
sashihiku 差し引く, koojo suru 控除する, tembiki suru 天引きする>: to
deduct, to subtract. * Tag. Eng.

kaluban (noun): <tooken-no saya 刀剣の鞘, katana-no saya 刀の鞘>:
a scabbard, a case for the blade of the sword. * Hinugot niya ang
espada sa kaluban.: <Kare-wa katana-wo saya-kara hikinui-ta. 彼
は刀を鞘から引き抜いた。>: He drew the sword from the scabbard.

kalubayan (noun): <odayakasa 穏やかさ, onkoosa 温厚さ>: calmness,
mildness. * Tag. Eng.

kaluburo (noun): <kaabaido カーバイド, tankakarusiumu 炭化カルシウ
ム>: carbide. * Tag. Eng.

kalugar (sla.)(noun): <dookyoo-no hito 同郷の人, onaji tochi-no
shusshinsha 同じ土地の出身者>: persons from the same place. [Tag.
ka "co" + Spa. lugar "place, position"] * Kalugar ko pala si Gerry
sa Pilipinas.: <Watashi-wa Gerii-ga Firipin-no watashi-no
shusshinchi-to onaji tokoro-kara ki-te iru koto-wo shira-nakat-ta.
私はゲリーがフィリピンの私の出身地と同じ所から来ていることを知らなかった。
>: I didn't know that Gerry was from the same place where I came
from in the Philippines. (syn.): ka-pareho ng lugar.
                106
kalugay (noun): (1)<tanima 谷間, kyookoku 峡谷, sankyoo 山峡>: a
gorge, a ravine. * Tag. Eng. (2)<fukai kubochi 深いくぼ地>: a deep
hollow. (syn.): bangin.

kalugihan (noun): (1)< songai 損害, sonshitsu 損失>: a loss. * Ang
aming kalugihan ay umabat sa sampung libong dollars.: <Wareware-no
sonshitsu-wa ichimandoru-ni noboru. 我々の損失は一万ドルに及ぶ。>:
Our losses amounted to ten thousand dolar. (2)<hasan 破産, toosan
倒産>: bankruptcy. * Tag. Eng.

kalugud-lugud (adj.): <tanoshii 楽しい, yukaina 愉快な, ureshisoona
嬉しそうな>: delightful. * Si Maria ay kalugud-lugud na asawa.:
<Maria-wa tanoshii tsuma-da. マリアは楽しい妻だ。 >: Maria is a
delightful wife.

kaluguran (noun): <tanoshimi 楽しみ, yukai 愉快, yorokobi 喜び>:
pleasure. * Nagbigay sila ng maraming kaluguran.: <Karera-wa
ooku-no tanoshimi-wo atae-te kure-ta. 彼らは多くの楽しみを与えてく
れた。>: They gave us much pleasure. (syn.): kagalakan, kasiyahan,
katuwaan, tuwa.

kalukati (noun): <komono 小物, komamono 小間物, kottoo-hin 骨董品
>: a knicknack. * Marami siyang kalukati.: <Kanojo-wa ooku-no
komamono-wo mot-te iru. 彼女は多くの小間物を持っている。>: She has a
lot of knicknacks.

kaluluwa (noun): <tamashii 魂, reikon 霊魂>: soul, spirit. * Ang
taong mabait kapag namatay ang kaluluwa ay pupunta sa langit.:
<Toku-no takai hito-no tamashii-wa shigo-ni tengoku-ni yuku-daroo.
徳の高い人の魂は私語に天国に行くだろう。>: The soul of a virtuous person
will go to heaven when he dies.

kalumatan (noun): <noroi koto のろいこと, osoi koto 遅いこと, chikoku
遅 刻 , kanman 緩 慢 >: lateness, tardiness. * Tag. Eng. (syn.):
                107
kahulihan.

kalumbayan (noun)(var. lumbay): <kanashimi 悲しみ, hiai 悲哀>:
mournfulness, sadness. * Tag. Eng. (syn.): hapis, kalungkutan,
lungkot, tamlay.

kalumpuhan (noun): <shintaishoogai-no jootai 身 体 障 害 の 状 態 ,
karada-ga mahi shi-ta jootai 体が麻痺した状態>: disability, a state
of being crippled or paralyzed. * Tag. Eng.

kalumpunan (noun): <chiisana atsumari 小さな集まり, shooshuudan 小
集団>: a small crowd or gathering. * Tag. Eng. (syn.): umpukan.

kalunasan (noun): <chiryoo 治療, chiryoohoo 治療法, iyakuhin 医薬
品>: cure, remedy. * Tag. Eng. (syn.): gamot, remedyo.

kalungkot-lungkot (adj.): <zan-nen-na 残 念 な , ikan-na 遺 憾 な ,
nagekawashii 嘆かわしい>: lamentable, pitiable, regrettable. *
Kalungkot-lungkot ang biglang pag-alis nina Enomoto at Itoh sa
aming kompanya.: <Enomoto-to Itoo-no totsuzen-no shuppatsu-wa
taihen zan-nen-na koto-dat-ta. 榎本と伊藤の突然の出発はたいへん残念
なことだった。>: The sudden departure of Enomoto and Itoh from our
company is very regrettable. (syn.): kaawa-awa, kahabag-habag,
kalunus-lunos.

kalungkutan (noun): (1)<kanashimi 悲しみ, nageki 嘆き, hitan 悲嘆
>: grief, sadness. * Tag. Eng. (2)<ensei 厭世観 , hikan 悲観 >:
pessimism. * Ang kanyang kalungkutan sa buhay ay nakakailang.:
<Kare-no jinsei-ni okeru hikanron-wa meiwakuna mono-da. 彼の人
生における悲観論は迷惑なものだ。>: His pessimism in life is annoying.

kalunuran (noun): <nishi 西, seihoo 西方, seibu 西部>: the west.
* Tag. Eng.

kalunya (noun): <aijin 愛人, furin-aite 不倫相手>: a consolation,
               108
a paramour, an intimate friend, one's girl friend, one's love,
one's lover. * Tag. Eng. (syn.): kabit, kalaguyo, kulasisi, kalunya.

kalupi (noun)(r.w. lupi): (1)<handobaggu ハンドバッグ>: a handbag.
* Nawala ang kanyang kalupi.: <Kanojo-no handobaggu-ga nakunat-ta.
彼女のハンドバッグがなくなった。>: Her handbag got lost. (2)<orikaban
折りカバン, shoruikaban 書類カバン>: a portfolio. (3)<saifu 負布,
satsuire 札入れ>: a wallet, pocketbook. * Bago ang kalupi niya.:
<Kare-no saifu-wa atarashii. 彼の負布は新しい。>: His wallet is new.

kalupitan (noun)(var. lupit): (1)<booryoku 暴力, ranboo 乱暴>:
violence, an outrage. * Dapat niyang tigilan ang kalupitan niya
sa mga hayop.: <Kare-wa doobutsutachi-ni taisuru booryoku-wo
yameru-beki-da. 彼は動物たちに対する暴力をやめるべきだ。>: He ought to
stop his violence to animals. (2)<muhoo 無法, hidoo 非道>: inhumanity,
lawlessness, unlawfulness. * Tag. Eng. (3)<wanryoku 腕力>: physical
strength. * Tag. Eng. (4)<zankokusa 残 酷 , zan-nin-sa 残 忍 さ ,
reikokusa 冷酷さ >: cruelty, savageness. * Ang pagpalong halos
patayain ang kanyang anak ay sukdulan ng kalupitan.: <Kare-no
kodomo-ni taisuru shinu hodo-no muchiuchi-wa hontooni zankokuda.
彼の子どもに対する死ぬほどのむち打ちは残酷だ。>: Whipping his child
almost to death was sheer savageness. (syn.): bangis, dahas.

kalusugan (noun)(var. lusog): (1)<kenkoo 健康>: health. * Mas
mahalaga ang magandang kalusugan kaysa sa pera.: <Okane-yori
kenkoo-no hoo-ga juuyoo-desu. お金より健康の方が重要です。>: Good
health is more important than money.(syn.): lukas ng katawan,
pagiging malusog. (2)<kenkoo-ni yoi koto 健康によいこと, kenzensa
健全さ>: healthiness. * Utang niya ang kanyang kalusugan sa mga
sariwang gulay na kanyang kinakain.: <Kare-ga taberu shinsen-na
yasai-ni kare-no kenkoo-no hiketsu-ga aru. 彼が食べる新鮮な野菜に
彼の健康の秘訣がある。>: He owes his healithiness to the fresh
vegetables he eats.

kalutasan (noun)(var. katuusan): <kaiketsu 解 決 , kaimei 解明 ,
                109
kaitoo 解答>: solution, the solving of a problem. * Ito ang kalutasan
sa problemang iyan.: <Kore-ga sono mondai-no kaitoo-da. これが
その問題の解答だ。>: This is the solution of that problem.

kaluwagan (noun)(var. luwag, luwang): (1)<yurusa 緩さ>: looseness,
slackness. * Tag. Eng. (2)<supeesu スペース hirosa 広さ, ookisa 大
きさ>: space, spaciousness. * Tag. Eng. (syn.): lawak.

kaluwalhatian (noun)(var. luwalhati): (1)<eikoo 栄光, meiyo 名
誉, shoosan 賞賛>: glory, great praise. * Gawin mo ang lahat para
sa kaluwalhatian ng Diyos.: <Subete-wo kami-no eikoo-no tame-ni
tsukuse. すべてを神の栄光のために尽くせ。>: Do all for the glory of
God. (syn.): glorya. (2)<ooyorokobi 大喜び, kanki 歓喜, kyooki 狂
喜>: extreme happiness, ecstasy. * Tag. Eng.

kaluwatan (noun)(var. luwat): (1)<jizoku 持続 , sonzoku 存続 >:
duration. * Tag. Eng. (2)<choojikan 長時間, chookikan 長期間>: a
long time. * Tag. Eng. (syn.): tagal. (3)<ososa 遅さ>: tardiness.
* Tag. Eng.

kalye (noun): (1)<komichi 小道, yokomichi 横道, roji 路次>: an alley.
* Tag. Eng. (syn.): daan. (2)<hodoo 歩道, jindoo 人道, hosoodooro
舗装道路>: a sidewalk, a pavement. * Bagong gawa ang kalye.: <Hodoo-ga
atarashiku tsuku-rare-masu. 歩道が新しく造られます。>: The sidewalk
is newly constructed. (syn.): saidowok. (3)<toori 通り, gairo 街
路>: a way, a road, a street. * Nasaang kalye ang opisina mo sa
Nagoya?: <Anata-no jimusho-wa Nagoya-no nan-to iu toori-ni
arimasu-ka? あなたの事務所は名古屋の何という通りにありますか?>: In what
street is your office located in Nagoya?

kare-kare (noun): <karekare カレカレ, Firipin ryoori-no isshu フ
ィリピン料理の一種, banana-no hana-ni anattoo-wo kuwae-te piinattsu
soosu-de choori shi-ta oushi-no teeru shichuu バナナの花にアナット
ーを加えてピーナッツソースで調理した雄牛のテール・シチュー>: ox tail stew
with banana blossoms, annatto, cooked in a peanut sauce. * Tag.
                110
Eng.

kama 鎌 (noun): <karit>: a scythe, a sickle, a reaping hook.

kama (adj.)(var. akma, kamado): <yoku jun-noo shi-ta よく項応し
た, pittari at-ta ぴったりあった, umaku choowa shi-ta うまく調和し
た >: well-adjusted, well-fitted, fitted exactly. * Tag. Eng.
(syn.): lapat.

kama (noun): <beddo ベッド>: a bed. * Gumagamit ba kayo ng kama
sa Hapon?: <Anata-wa Nihon-de beddo-wo tsukai-masu-ka? あなたは
日本でベッドを使いますか?>: Do you use bed in Japan?

kamachi かまち (noun): <hambahe>: a doorframe.

kamada (noun): (1)<chikuseki 蓄積, chikuzai 蓄負>: accumulation.
* Tag. Eng. (2)<tsumikasane 積み重ね>: a pile. * Ang kamada ng kahoy
ay sinunog nila.: <Karera-wa maki-no yama-wo moyashi-ta. 彼らは
薪の山を燃やした。>: They burned the pile of wood.

kamado かまど, konro コンロ (noun): <dapog>: a cooking stove, a
kitchen range.

kamado (adj.): <jun-noo shi-te 項応して, tekioo shi-ta 適応した>:
well-adjusted. * Tag. Eng.

kamag-anak (noun): (2)<kazoku 家 族 >: a family. * Tag. Eng.
(2)<shinseki 親戚, shinrui 親類, miuchi 身内>: relatives. * Marami
akong kamag-anak sa Amerika.: <Watashi-wa Amerika-ni takusan-no
Shinseki-ga i-masu. 私はアメリカにたくさんの親戚がいます。>: I have a
lot of relatives in America.

kamag-aral (noun): <kurasumeeto クラスメート , kyuuyuu 級友 >: a
classmate, a fellow student. * Tag. Eng. (syn.): kaeskwela, kaklase.


                111
kamagong (noun): <kokutan 黒檀, kokutan-no ki 黒檀の木>: ebony, an
ebony wood. * Tag. Eng.

kamahalan (noun): (1)<hin-i 品位, igen 威厳, kooki 高貴>: dignity,
majesty, stateliness. * Tag. Eng. (syn.): kamaharlikaan. (2)<meiyo
名誉, kooei 光栄>: honour, credit, glory.* Tag. Eng.

kamaharlikaan (noun)(r.w. mahal): <kizoku 貴族 , koozoku 皇族 ,
oozoku 王族>: nobility, people of noble rank. * Ang mga hari at
prinsipe ay kabilang sa kamaharlikaan.: <OO-ya oojitachi-wa
oozoku-ni zokushi-masu. 王や王子たちは王族に属します。>: Kings and
princes belong to the nobility. (syn.): mga maharlika.

kamakailan (adv.): (1)<chikagoro 近ごろ, saikin 最近, suujitsu
mae-ni 数日前に>: recently, recently, of late, a few days ago. *
Kamakailan ay dumating ang asawa ko sa Hapon.: <Saikin watashi-no
tsuma-ga Nihon-ni yat-te ki-ta. 最近私の妻が日本にやってきた。>:
Recently my wife arrived here in Japan. (2)<senjitsu 先日, sendat-te
先だって, itsuzoya いつぞや>: some time ago, not long ago. * Namatay
ang ina niya kamakailan lamang.: <Sendatte kanojo-no hahaoya-ga
nakunari-mashi-ta. 先だって彼女の母親が亡くなりました。>: Her mother
died sometime ago.

kamakaitlo (adv.)(var. kamaktlo)(r.w. tatlo): <mikka mae-ni 三
日前に, sakiototoi さきおととい>: three days before today, three days
ago. * Tag. Eng.

kamakalawa (adv.)(r.w. dalawa): <ototoi 一昨日, issakujitsu 一昨
日, futsukamae 二日前>: the day before yesterday. * Umuwi ang kanyang
kamag-anak sa Pilipinas kamakalawa.: <Kare-no Shinseki-ga ototoi
Firipin-no ie-ni kaet-ta. 彼の親戚が一昨日フィリピンの家に帰った。 His     >:
relatives went home to the Philippines the day before yesterday.

kamaksi (noun): <koorogi コオロギ>: a cricket. * Tag. Eng.


                112
kamalasan (noun)(var. malas): <fushiawase 不 幸せ , fukoo 不 幸 ,
fukoona jootai 不幸な状態>: unluckiness, a state of being unlucky.
* Sunud-sunod ang kamalasan niya.: <Kare-wa ichiren-no fukoona
dekigoto-wo keiken shi-ta. 彼は一連の不幸な出来事を経験した。 >: He
experienced a series of unluckiness.

kamalayan (noun)(r.w. malay): (1)<ishiki 意 識 , jikaku 自 覚 ,
ninshiki 認識>: consciousness, awareness. * Ang kamalyan nila sa
sakuna ay hindi sapat.: <Jiko-ni taisuru karera-no ninshiki-wa
juubunde-wa-nai. 事 故 に対 す る彼 らの 認識 は十 分 では ない 。 >: Their
awareness to the disaster is not sufficient. (syn.): malay-tao.
(2)<chishiki 知識>: knowledge. * Tag. Eng. (syn.): ulirat.

kamalian (noun/adj.): (noun): (1)<ayamari 誤り, machigai 間違い
>: a mistake. * Tag. Eng. (2)<ketten 欠点, tansho 短所>: a fault.
* Huwag mong sisihin ang kanyang kamalian.: <Kanojo-no ketten-wo
seme-te-wa ike-nai. 彼女の欠点を責めてはいけない。>: Do not blame her
fault.
(adj.): <machigaeyasui 間違え易い>: mistakable. * Tag. Eng.

kamalig (noun): (1)<sooko 倉庫, chozoosho 貯蔵所, shoohinhokanjo
商品保管所>: a storehouse, a warehouse. * Tag. Eng. (2)<kokumotsu
sooko 穀物倉庫>: a granary. * Dalhin mo sa kamalig ang lahat ng
mga palay.: <Kome-wo zembu kokumotsu sooko-ni mot-te iki-nasai.
米を全部穀物倉庫に持って行きなさい。>: Bring all the rice plant to the
granary.

kamandag (noun/adj.): (noun): <doku 每, dokuhebi 每蛇, dokuja 每
蛇>: poison, venom, the poison of snakes, spiders, etc. * Malakas
ang kamandag ng ahas na iyan.: <Ano hebi-wa shi-ni itaru dokueki-wo
mot-te iru. あの蛇は死に至る每液を持っている。>: That snake has lethal
venom. (syn.): lason.
(adj.): <doku-no 每の>: poisonous, venomous. * Tag. Eng.

kamanga (noun): <toishi 砥石>: a whetstone, a stone for sharpening
                113
knives and tools. * Tag. Eng. (syn.): hasaan, tagisan.

kamanggagawa (noun): <dooryoo 同僚 , shigotonakama 仕事仲間 >: a
co-worker, a fellow worker. * Tag. Eng.

kamangmangan (noun): (1)<muchi 無知, mugaku 無学>: ignorance, lack
of knowledge or education. * Ang kamangmangan sa batas ay hindi
dahilan para ikaw ay mapawalang sala.: <Hoo-ni taisuru muchi-wa
don-na hanzai-ni taishi-te-mo muzai-to sareru riyuu-ni-wa
nara-nai. 法に対する無知はどの犯罪に対しても無罪とされる理由にはならない。
>: Ignorance to law is not a reason to be acquitted to any crime.
(syn.): kawalang-pinag-aralan. (2)<mukyooiku 無教育, monmoo 文盲
>: illiteracy, inability to read or write. * Namumo siya sa isang
kilusan sa pagsugpo ng kamangmangan.: <Kare-wa monmoo-to tatakau
undoo-no sentoo-ni tat-ta. 彼は文盲と闘う運動の先頭に立った >: He
headed a movement to combat illiteracy.

kamanunulat (noun): <kyoochosha 共著者>: a co-writer, a fellow
writer. * Tag. Eng.

kamanyang (noun): <kaori 香り, kooryoo 香料>: incense. * Mabango
ang kamanyang na iyan.: <Sono kooryoo-wa kaori-ga ii. その香料は
香りがいい。>: That incense is fragrant.

kamao (noun): <kobushi 拳, genkotsu 拳骨>: a fist. * Malaki ang
kamao niya.: <Kare-no kobushi-wa ookii. 彼の拳は大きい。>: His fist
is big.

kamara (noun)(var. kamarin): <kaigishitsu 会議审, kobeya 小部屋
>: a chamber, a closet. * Tag. Eng.

kamarero (noun): (1)<shitsuji 執事, sewayaku 世話役, kanji 幹事,
kyakushitsugakari 実审係, senshitsugakari 船审係>: a steward. * Si
Chris ay kamarero sa "Philippine Airlines.": <Kurisu-wa Firipin
kookuu-no kyakushitsugakari-da. クリスはフィリピン航空の実审係だ。>:
               114
Chris is a steward in Philippine Airlines. (2)<kyuuji 給仕, weitaa
ウェイター>: a waiter. * Tag. Eng.

kama-re-ta 噛まれた (adj.): <nakagat>: bitten by.

kamaron (noun): <ooebi 大海老>: a big shrimp. * Masarap na pulutan
ang kamaron sa bir.: <Ooebi-wa biiru-ni pittari au. 大海老はビー
ルにぴったり吅う。>: Big shrimp is a good fit for beer.

kamarote (noun): <senshitsu 船审, tokubetsushitsu 特別审>: a cabin,
a stateroom. * Tag. Eng.

kamatayan (noun): <shi 死, shiboo 死亡>: a death. * Sa nakakarami
ang kamatayan ay nakakatakot.: <Ooku-ni hitobito-ni tot-te sho-wa
osoroshii mono-da. 多くの人々にとって死は恐ろしいものだ。>: To many
people, death is frightening.

kamatis (noun): <tomato トマト>: a tomato. * Masarap ang kamatis
sa Hapon kaysa sa Pilipinas.: <Nihon-no tomato-wa Firipin-no
mono-yori oishii. 日本のトマトはフィリピンのものよりおいしい。>: The
Japanese tomatoes are more delicious than the Philippines.

kamatis (sla.)(noun): <haremono 腫れ物, odeki オデキ, dekimono デ
キモノ>: an abscess. [Tag. kamatis "tomato" (referring to the red
and soft sore)] * Kailangang pumunta ka sa dentista at ipakita
mo ang kamatis sa gilagid mo.: <Kimi-wa haguki-no hare-wo mi-te
morau tame-ni haisha-ni ika-naku-te-wa ike-nai. 君は歯茎の腫れを
診てもらうために歯医者に行かなくてはいけない。>: You have to go to the
dentist and show him the abscess on your gums. (syn.): maga, naknak,
pigsa, sugat.

kamay (noun/adj.): (noun): <te 手>: a hand. * Maghugas ka ng mga
kamay.: <Te-wo arai-nasai. 手を洗いなさい。>: Wash your hands.
(adj.): <atsukainare-ta  扱い慣れた, soosa shinare-ta 操作し慣れ
た, tenare-ta 手慣れた>: accustomed to handling. * Tag. Eng.
                115
kamayan (v.i.)(var. kumamay, magkamay)(r.w. kamay): <akushu suru
握手する>: to shake hands with. * Kinamayan si Alice ng maraming
panauhin.: <Ooku-no hoomonsha-ga Arisu-to akushu shi-ta. 多くの
訪問者がアリスと握手した。>: Many visitors shook hands with Alice.
(syn.): makipagkamay.

kambal (noun): <futago 双子, sooseiji 双生児>: twins, one of the
twins. * Sina Jose at Brenda ay may anak na kambal na lalaki.:
<Hose-to Burenda-ni-wa futago-no musuko-ga iru. ホセとブレンダに
は双子の息子がいる。>: Jose and Brenda have a twin son.

kambaser (noun): <kan-yuu-in 勧誘員, chuumontori 注文取り, goyookiki
御用聞き, seerusuman セールスマン>: a canvasser. (syn.): tagakambas.
* Tag. Eng.

kambatsu 干ばつ, hideri 日照り (noun): <sikiya, tagbisi, tagtuyo>:
a drought, a long period of dry weather.

kamben 勘弁, onsha 恩赦, taisha 大赦, yoosha 容赦, yurushi 許し (noun):
<indulto, kapatawaran, patawad>: amnesty, pardon.

kambena (noun)(var. kampanilya, kampana): <beru ベル, suzu 鈴>:
a bell. * Tag. Eng.

kambi shi-ta 完備した, yoku totonoe rare-ta よく整えられた, yoku haibi
sare-ta よ く 配 備 さ れ た (adj.): <loaded, maraming kasamang
kagamitan>: well equipped.

kambing (noun): (1)<yagi ヤギ>: a goat. * Hindi ko gusto ang amoy
ng kambing.: <Watashi-wa yagi-no nioi-ga suki-de-wa nai. 私はヤ
ギの臭いが好きではない。>: I do not like the smell of goat. (2)<agohige
あご髭>: beard, goatee. * Tag. Eng.

kamboku 灌木, teiboku 低木 (noun): <palumpong>: a shrub.
               116
kamboo 監房 (noun): <brigada>(noun): a prison ward.

kambotsukasho 陥没個所 (noun): <lugso>: a cave-in.

kambyo (noun): <gia ギア, giya ギヤ>: a gear, gear shift. * Tag.
Eng.

kambyoo 看病, kango 看護 (noun): <alaga>: nursing, the care, taking
care of.
* kambyoo suru 看病する, mendoo-wo miru 面倒をみる, sewa-wo suru 世
話をする (v.t.): <alagaan, bantayan, magalaga, magbantay>: to look
after.

kame カメ・亀 (noun): <kala, pagong, pawikan>: a tortoise, a turtle.

kamelyo (noun): <rakuda ラクダ>: a camel. * Masarap sumakay sa likod
ng kamelyo.: <Rakuda-no se-ni noru-no-wa wakuwaku suru. ラクダ
の背に乗るのはわくわくする。>: It is exciting to ride on a camel. (syn.):
kamel.

kamera カメラ, shashinki 写真機 (noun): <kamera, kodak>: a camera.

kamera (noun): <kamera カメラ>: a camera. * Ano ang tatak ng kamera
mo?: <Anata-no kamera-no burando-wa nan-desu-ka? あなたのカメラの
ブランドは何ですか?>: What is the brand of your camera?

kamereon カメレオン (noun): <hinyango, hunyango>: a chameleon.
* kamereonteki ningen カメレオン的人間, musessona hito 無節操な人,
uragirimono 裏 切 り 者 , hensetsusha 変 節 者 (noun): <balimbing,
hunyango, taksil, traidor, sukab, doble cara>: a traitor, a turn
coat, a political chameleon, an inconstant person, one who varies
his views and opinions for his advantage.

kami (pron.)(var. tayo): <watashitachi 私たち, watakushitachi 私
                117
たち>: we. * Pumunta kami sa Luneta.: <Watashitachi-wa Runeta
Kooen-e iki-mashi-ta. 私たちはルネタ公園へ行きました。 We went Luneta
                      >:
park.

kami 神, kamisama 神様 (noun): <Dios>: God.
* kamisama 神さま, soozooshu 創造主, zoobutsushu 造物主 (noun):
<Bathala, Diyos>: God, a god, a Creator, Lord, the Supreme Being.

kami 髪, kami-no ke 髪の毛, toohatsu 頭髪 (noun): <buhok>: hair, head
hair.
* kamidome 髪留め, heyapin ヘアピン (noun): <aguhilya, orkilya>: a
hairpin.
* kami-wo arau 髪 を 洗 う , shampuu suru シ ャ ン プ ー す る (v.t.):
<magsiyampu>: to shampoo.
* kami-wo tokasu 髪をとかす, kushi-de tokasu 櫛でとかす (v.t.):
<magsuklay>: to comb one's head, to run a comb.

kami 紙 (noun): <papel>: paper.
* kamibasami 紙ばさみ (noun): <portpolyo>: a portfolio.
* kamibukuro 紙袋 (noun): <bag, supot>: a paper bag.
* kamifubuki 紙吹雪 (noun): <kumpitis>: confetti.

kamin 仮眠 , hirune 昼寝, inemuri 层眠り, utatane うたた寝 (noun):
<hingalay>: a nap.

kaminari 雷 (noun): <kulog>: thunder, a thunderbolt.
* kaminari-ga naru 雷が鳴る, raimei-ga todoroku 雷鳴が轟く(v.i.):
<kumulog>: to thunder, it thunders.
* kaminari-no oto 雷の音, raimei 雷鳴 (noun): <kayugkog>: sound of
thunder.

kamisedentro (noun): <waishatsu ワイシャツ>: a shirt, a business
shirt, a white shirt. * Ayaw niya ng kamisedentro dahil mainit
ngayon.: <Kyoo-wa atsui-node kare-wa waishatsu-wo kitagari-masen.
今日は暑いので彼はワイシャツを着たがりません。>: He does not like wearing
                118
a shirt because it is hot today.

kamiseta (noun)(var. sando): (1)<shitagi 下着, shitagi-no shatsu
下着のシャツ>: an undershirt. * Puti ang kanyang kamiseta.: <>: His
undershirt is white. (2)<josei-no shitagi 下着, ranjerii ランジ
ェリー>: an underwear, a lingerie. * Kulay itim ang gusto niyang
kamiseta.: <>: She likes black lingerie.

kamisola (noun): <kyamisooru キャミソール>: a camisole. * Nagsusuot
ka ba ng kamisola kahit tag-init?: <>: Do you wear camisole even
summer?

kamison (noun): <shumiizu シュミーズ, surippu スリップ>: a chemise,
a slip. * Maraming kamison ang lola ko.: <>: My grandmother has
a lot of chemises.

kamisori 剃刀 (noun): <labaha>: a razor.

kamiyasuri 紙やすり (noun): <liha>: sandpaper.

kamiza 上座, jooza 上座 (noun): <luklukan>: the seat of honor.
* kamiza-ni suwaru 上座に座る, jooseki-ni suwaru 上席に座る (v.i.):
<luklok>: to sit on the seat of honor.

kammei-wo ukeu 感銘を受ける, kokoro-wo ugokasareru 心を動かされる,
kandoo suru 感動する (v.i.): <maantig>: to be touched.

kamo 鴨, ahiru アヒル・家鴨 (noun): <bibe, bibi, itik>: a duck.

kamo shire-nai かもしれない, daroo だろう, hyotto suru-to ひょっと
すると, moshi-ka suru-to もしかすると (adv.): <baka, bakasakali>:
may, maybe, might, might be, perhaps.

kamofuraajyu カモフラージュ , emmaku 煙幕 (noun): <abong>: smoke
screen, comouflage.
               119
kamoku 科目, kyooka 教科, gakka 学科 (noun): <asignatura, liksyon,
paksang-aralin, sabdyek>: a subject, an academic subject at school.

kamot (noun): <hikkakikizu ひっかき傷 , kasurikizu かすり傷 >: a
scratch. * Tag. Eng.

kamote (noun): <satsumaimo サツマイモ・薩摩芋, kansho 甘薯>: a sweet
potato. * Ang kamote daw ay nagpapabaho ng utot.: <Satsumaimo-wa
onara-wo kusaku saseru-to karera-ga it-ta. サツマイモはおならを臭
くさせると彼らが言った。>: They said that sweet potato makes your fart
so smelly.

kamote (sla.)(noun): <bakamono 馬鹿者, orokamono 愚か者, manuke 間
抜け, tonma トンマ>: a stupid person, a fool. [Spa. camote "sweet
potato, silly, stupid"] * Laging kinukuwartahan ng barkadang yan
si kamoteng Tonio.: <Tomodachi-no ano guruupu-wa tonmana
Tonio-kara itsumo kane-wo makiage-te iru. 友だちのあのグループはト
ンマなトニオからいつも金を巻き上げている。 That group of friends always
                  >:
ask money from stupid Tonio. (syn.): boba, bobo, gaga, gago.

kamote-q (sla.)(noun): <abura-de age-ta amai poteto 油であげた甘
いポテト, daigakuimo 大学芋>: a sweet potato that are fried with
sugar and put on a stick or skewer. [Tag. kamote "sweet potato"
+ short. Eng "(BB)Q"] * Kamote-q ang meryenda namin mamaya.:
<Wareware-no yashoku-wa satoo-wo kuwae-te boojoo-ni furai-ni
shi-ta amai poteto-desu. われわれの夜食は砂糖を加えて棒状にフライにし
た甘いポテトです。>: Our snack will be a sweet potato fried with sugar
on a stick. (syn.): mina-matamis na piniritong.

kamotsu 貨物 (noun): <kargamento>: a cargo.

kampag (adj.): <noroi のろい, osoi 遅い, yukkurina ゆっくりな>: slow,
sluggish. * Tag. Eng.


                120
kampai 乾杯 (noun): <tagay>: a toast to the health of someone.

kampai! 乾杯! Anata-ga nagaiki shi-masu-yooni あなたが長生きします
ように! (interjec.): <Mabuhay!>: Cheers, May you live long!

kampana (noun)(var. kampanilya): (1)<suzu 鈴, beru ベル>: a bell.
* Tag. Eng. (syn.): kuliling. (2)<kyookai-no kane 教会の鐘>: church
bells. * Tuwing alas-seis ng umaga tumutunog ang kampana.:
<Kyookai-no kane-wa itsumo asa rokuji-ni nari-masu. 教会の鐘はい
つも朝6時になります。>: The church bells always ring at six in the
morning.

kampanaryo (noun): <kyookai-no too 教会の塔>: a church tower. *
Nasa taas siya ng kampanaryo.: <Kare-wa kyookai-no too-no teppen-ni
i-masu. 彼は教会の塔のてっぺんにいます。>: He is on the top of the church
tower.

kampanera (sla.)(noun): <nekoze-no hito 猫背の人, semushiotoko せ
むし男>: a hunchback. [Spa. campanero "bell ringer" (referring to
"Hunchback of Notre Damme")] * Natatakot ang mga batang nagsisimba
sa kampanerang tumutulong sa pari.: <Kyookai-ni dekake-ta sono
kodomotachi-ga shimpu-no tedasuke-wo shi-te iru semushiotoko-wo
kowagat-te iru. 教会に出かけたその子どもたちが神父の手助けをしているせ
むし男を怖がっている。>: The children going to church are afraid of
the hunchback helping the priest. (syn.): kuba.

kampante (adj.): (1)<kokochiyoi 心 地 よ い , kaitekina 快 適 な ,
kutsurogeru くつろげる>: relaxed, snug. * Kampante siya habang
nagbabasa ng pahayagan.: <>: She was relaxed while reading the
newspapers. (syn.): kalmante, palagay-loob. (2)<heikina 平気な,
mukanshin-na 無関心な, nonkina のんきな>: unconcerned. * Tag. Eng.

kampanula (noun): <tsuiriganesoo つ り が ね 草 >: bellflower,
campanula.


                121
kampanya (noun)(var. kampeyn): <shakaiteki undoo 社 会 的 運 動 ,
seijiteki katsudoo 政治的活動, soshikiteki katsudoo 組織的活動,
kyampeen キャンペーン>: a campaign. * Tag. Eng.

kampekida 完 璧だ , subarashii すばらしい , bacchirida バッチリだ ,
mooshibun-nai 申し分ない, subarashii すばらしい, taihen yoi たいへ
ん良い (adj.): <bigat, bigats, goody, kahanga-hanga, kataka-taka,
klas, magaling, ma-husay, nakamamangha, talagang, tanyag, tibubos,
oks na oks, talagang mabuti, matalino, saliwa>: excellent, good,
fantastic, marverous, perfect, wonderful.

kampeon (noun)(var. kampiyon): <ooja 王者, champion チャンピオン
>: a champion, the winner in a game or contest. * Si Paeng Nepomuceno
apat na beses na pandaigdig na kampeon sa bawling.: <Paengu
Nepomuseno-wa booringu-no yondo-ni wataru champion-da. パエング・
ネポムセノはボーリングの5度にわたるチャンピオンだ。>: Paeng Nepomuceno
is a four-time world champion in bowling.

kampi (noun)(var. kakampi): <doomei 同盟, mikata 味方>: an ally.
* Tag. Eng.

kampihan (v.t.)(r.w. kampi): <doomei suru 同盟する, mikata-ni naru
味方になる, mikata-wo suru 味方をする>: to ally with, to take the
side of. * Kampihan mo ang iyong kaibigan.: <Kimi-no tomodachi-no
mikata-wo shi-nasai. 君の友だちの味方をしなさい。>: Take the side of
your friend.

kampilan (noun): (1)<tanken 短 剣 >: a cutlass. * Marami kang
makikitang kampilan sa Mindanaw.: <Anata-wa Mindanao-de
takusan-no shurui-no tanken-wo miru koto-ga deki-masu. あなたは
ミンダナオでたくさんの種類の短剣を見ることができます。>: You can see many
varieties of cutlasses in Mindanao. (2)<saaberu サーベル>: a saber.
* Tag. Eng.

kamping (noun): <kedarusa けだるさ, monousa もの憂さ, uttooshisa う
                122
っとうしさ>: languor, weariness. * Tag. Eng.

kampit (noun): <hoochoo 包丁, debaboochoo 出刃包丁>: a big kitchen
knife. * Kailangan natin ang kampit sa paghiwa ng karne.:
<Watashitachi-wa niku-wo kiru tame-ni ookina hoochoo-ga
hitsuyoo-desu. 私たちは肉を切るために大きな包丁が必要です。>: We need a
big kitchen knife for cutting meats.

kampo (noun)(var. kamp): <kichi 基地, kyampu キャンプ>: a camp.
* Nasa Bonifacio ang kampo ng mga sundalo.: <Rikugun-no heishi-no
chuutonchi-wa Bonifasio-ni aru. 陸軍の兵士の駐屯地はボニファシオにあ
る。>: The camp of military soldiers is located at Bonifacio.

kampon (noun): <deshi 弟子, shinpoosha 信奉者, kerai 家来, teshita
手下>: a disciple, a follower, a subject, a vassal. * Kampon ka
ba ng Partido Liberal?: <Anata-wa jiyuutoo-no shinpoosha-desu-ka?
あなたは自由党の信奉者ですか?>: Are you a follower of the Liberal
Party? (syn.): alagad.

kampon ni Satanas (sla.)(noun): <warui hito 悪い人, akunin 悪人,
akutoo 悪党>: an evil person. [Tag. kampon "member" + ni "of" +
Spa. Satanas "Satan"] * Kampon talaga siya ni Satanas dahil kahit
kanyang mga magulang ay ninanakawan niya.: <Kare-wa ryooshin-kara
kane-wo ubau hodo-no hontoo-no akunin-desu. 彼は両親から金を奪うほ
どの本当の悪人です。>: He is really an evil person because he even
robs his parents. (syn.): masamang tao.

kampooi 漢方医, yakusooi 薬草医 (noun): <arbularyo, erbolaryo>: a
herbalist.

kampor (noun): <kanfuru カンフル, shoonoo 樟脳>: camphor. (syn.):
alkampor. * Tag. Eng.

kamposanto (noun)(var. kampusanto): <bochi 墓地, kyoodoobochi 共
同墓地>: a cemetery. * Tag. Eng. (syn.): libingan, sementeryo.
                123
kampus (noun): <daigakukoonai 大学構内, daigaku-no shikichi 大学
の敶地>: a campus, a ground of a college or university. * Tag. Eng.

kamtan (v.t.)(var. makamit)(r.w. kamit): <motsu 持つ, shoyuu suru
所有する, eru 得る, te-ni ireru 手に入れる>: to get, to have, to obtain,
to possess. * Gusto kong makamtan ang tagumpay niya sa trabaho.:
<Watashi-wa kare-ga shigoto-de e-ta seikoo-wo te-ni ire-tai. 私
は彼が仕事で得た成功を手に入れたい。>: I want to possess the success
he obtained from his work.

kamu 噛む, soshaku suru 咀嚼する (v.t.): <kagatin, nguyain, pangos>:
to bite, to chew, to masticate.
* kamu koto 噛 む こ と , soshaku 咀 嚼 (noun): <nguya>: chewing,
mastification.
* kamikiru 噛み切る, kajiru かじる (v.t.): <kibkibin>: to gnaw.
* kamikudaku 噛み砕く, baribari kamu ばりばり噛む, garigari kamu が
りがり噛む (v.t.): <magngalot>: to masticate, to crunch noisily.
* kamitabako 噛みタバコ (noun): <maskada>: chewing tobacco.
* kamitsuku 噛みつく, kuitsuku 食いつく (v.t.): <kumagat>: to bite.

kamuhian (v.t.): <nikumu 憎む, hidoku kirau ひどく嫌う, daikiraida
大嫌いだ>: to hate, to detest, to dislike very much. * Kinamuhian
niya ang gawaing ibinigay sa kanya.: <kare-wa jibun-ni
wariate-rare-ta shigoto-wo hidoku kirat-ta. 彼は自分に割り当てられ
た仕事をひどく嫌った。>: He detested the work assigned to him.

kamuhi-muhi (adj.)(var. nakamumuhi)(r.w. muhi): <daikiraina 大
嫌いな, jitsuni iyana 实に嫌な, iyade tamara-nai 嫌でたまらない>:
abhorrent, detestable, disgusting, loathsome. * Kumuhi-muhi ang
ginawa nila sa babae.: <Kare-ga sono josei-ni shi-ta koto-wa jitsuni
iyana mono-da. 彼がその女性にしたことは实に嫌なものだ。>: What he did
to the woman is disgusting. (syn.): kapoot-poot, karima-rimarim,
karumal-dumal, kasuklam-suklam.


                124
kamukha (adj.)(r.w. mukha): <niru 似る, ni-te iru 似ている>: like,
similar to. * Siya ay kamukha ng kanyang ama.: <Kare-wa chichioya-ni
ni-te iru. 彼は父親に似ている。>: He looks like his father. (syn.):
mukhang.

kamunduhan (noun): <seken 世間, yononaka 世の中>: worldliness. *
Walang hilig sa kamunduhan ang mga babaeng iyan.: <Sono on-na-no
kotachi-wa sezoku-no koto-ni kyoomi-ga nai. その女の子たちは世俗の
ことに興味がない。>: Those girls have no inclination for worldliness.

kamuntik (adv.)(var. kamunti): (1)<hobo ほぼ, hotondo ほとんど,
taitei たいてい , moo sukoshi-de もう尐しで >: almost, nearly. *
Kumuntik nang mahulog ang bata sa bintana.: <Sono ko-wa moo
sukoshi-de mado-kara ochiru tokoro-dat-ta. その子はもう尐しで窓か
ら落ちるところだった。>: The child almost fell from the window. (syn.):
halos, kaunti na. (2)<ayauku 危うく>: critically, a little longer,
a few more, a little more, as near as a toucher. * Kamuntik na
kaming tamaan ng malaking bato.: <Watashitachi-wa ayauku iwa-ni
butsukaru tokoro-dat-ta. 私たちはもう尐しで岩にぶつかるところだった。
>: Eng.

kamusmusan (noun): <shoonenjidai 尐年時代, yoonenjidai 幼年時代>:
a childhood. * Gusto kong bumalik sa aking kamusmusan.: <Watashi-wa
shoonenjidai-ni modori-tai. 私は尐年時代に戻りたい。>: I want to
return to my childhood.

kamutin (v.t.): <kaku かく, hikkaku 引っかく>: to scratch. * Kamutin
mo nga ang likod ko.: <Watashi-no senaka-wo kai-te kudasai. 私
の背中をかいてください。>: Please scratch my back.

kamuwangan (noun): (1)<rikai 理解>: understanding. * Tag. Eng.
(2)<chishiki 知識, shit-te iru koto 知っていること>: knowledge. *
Wal akong kamuwangan sa kanyang biglang pag-aasawa.: <Watashi-wa
kanojo-no totsuzen-no kekkon-ni kanshi-te shit-te iru koto-wa
ari-mase-n. 私は彼女の突然の結婚に関して知っていることはありません。>: I
                125
do not have any knowledge on her sudden marriage.

kan 勘, chokkan 直感 (noun): <pakiwari>: intuition.

kan 管, tsutsu 筒, paipu パイプ (noun): <tubo>: a tube, a pipe.

kana (sla.)(noun): <Amerika-no josei アメリカの女性, Amerika-no
josei, Amerikajinjosei アメリカ人女性>: [short. Spa. (ameri)cana
"American"] * Kana ang kanyang naging asawa kaya mapuputi ang
kanilang mga anak.: <Kare-no okusan-wa Amerikajin-dakara
karera-no kodomotachi-wa iro-ga shiroi-no-desu. 彼の奥さんがアメ
リカ人だから彼らの子どもたちは色が白いのです。>: His wife is an American
that's why their children have very fair complexion. (syn.):
Amerikana.

kana (sla.)(noun): (1)<bookoo 暴行, koogeki 攻撃>: an assault, an
attack. * Tag. Eng. (2)<kenka 喧嘩, naguriai 殴り吅い>: a fight,
fisticuffs. * Tag. Eng. (syn.): labu-labo.

kana (adj.): <kotei sare-te 固定された, teichaku shi-te 定着して,
tekisho-ni 適所に>: fixed, in place. * Tag. Eng.

kanaan (v.t.)(r.w. kana): (1)<awa-seru 吅わせる, choosei suru 調
整する>: to adjust. * Tag. Eng. (2)<kotei suru 固定する, toritsukeru
取り付ける>: to fix in place. * Tag. Eng.

kanaderu 奏でる, ensoo suru 演奏する (v.t.): <tugtog, tugtugin>: to
play a musical insrument, to play a music piece or selection.

kanagata 金型, igata 鋳型, kata 型 (noun): <hulma, hulmahan, molde>:
a mold, a cast.

kanaghala (noun): <tan 痰>: phlegm. * Tag. Eng.

kanai 家内, waifu ワイフ, tsuma 妻, nyooboo 女房 (noun): <asawa-ng
               126
babae, commander, kumander> a wife.

kanais-nais (adj.)(r.w. nais): <nozomashii 望ましい>: desirable.
* Tag. Eng. (syn.): kaibig-ibig. * Sa ganang kanya, makalilibong
kanais-nais si Lea kaysa sinumang walang pagpapahalaga sa
relihiyon.: <Rea-wa shuukyoo-no shinka-wo shira-nai hitotachi-no
dare-yori-mo sembai-mo konomashii. レアは宗教の真価を知らない人たち
の誰よりも千倍も好ましい。>: Lea was a thousand times more desirable
than anyone who had no appreciation of religion.

kanakirigoe 金切り声, kandakai koe 甲高い声, himei 悲鳴, surudoi koe
鋭い声 (noun): <irit, boses ipis, matinis na boses, tili>: a scream,
a shriek, shrill voice.
* kanakirigoe-wo dasu 金切り声を出す, himei-wo ageru 悲鳴をあげる,
sakebu 叫ぶ (v.i.): <umirit>: to shriek, to scream.

kanal (noun): (1)<horiwari 掘割, unga 運河>: a canal. * Tag. Eng.
(2)<gesuikoo 下水溝, haisuikoo 排水溝>: a drain, a drainage. * Bakit
mabaho ang kanal niyo?: <Anata-no gesuikoo-wa dooshite hidoi
nioi-ga suru-no? あなたの下水溝はどうしてひどい臭いがするの?>: Why is
it that your drainage smells awful?

kanan (noun/adj.): (noun): (1)<migi 右>: right. * Liko ka sa kanan.:
<Migi-ni mawari-nasai. 右 に 回 り な さ い 。 >: Turn to the right.
(2)<migikiki-no hito 右利きの人>: a right-hand man. * Tag. Eng.
(adj.): <migi-no 右の, migigawa-no 右側の, migikiki-no 右利きの>:
right, of right side, right-handed. * Tag. Eng.

kanang (noun)(r.w. kanan): <migiude 右腕>: the right hand. * Tag.
Eng.

kanang kamay (sla.)(noun/adj.): (noun): <juuyoojimbutsu 重要人
物, migiude 右腕, yuunoona joshu 有能な助手>: an important person,
an important assistant. [Tag. kanang kamay "right hand"] * Hinuli
ang pangulo pati ang kanang kamay nito.: <Karera-wa shachoo-to
                127
sono migiude-wo taiho shi-ta. 彼らは社長とその右腕を逮捕した。>: They
arrested the president and his assistant. * Siya ang kanang kamay
ko sa tanggapan.: <Kare-wa jimusho-no yuunoona joshu-da. 彼は事
務所の有能な助手だ。>: He is my efficient helper in the office. (syn.):
mahalagang tao, katulong.
(adj.): <yuunoona 有能な, nooryoku-no aru 能力のある, sainoo-no aru
才能のある>: qualified, talented, of caliber, with flair. * Tag.
Eng.

kananin (v.i.): <migite-de suru 右手でする, migite-wo tsukau 右
手を使う>: to do something with the right hand, to use one's raght
hand. * Tag. Eng.

kanape (noun): <sofaa ソファー>: a sofa. * Tag. Eng.

kanappe カナッペ, zensai 前菜 (noun): <entremes>: an appetizer, a
canape.

kanarazu 必ず , kitto きっと, tashikani 確かに, kakujitsuni 確实に
(adv.): <tiyak>: surely.

kanari かなり, hijooni 非常に (adv.): <lubha, medyo>: considerably,
pretty, very, excessively.

kanaryo (noun): <kanaria カナリア>: a canary bird. * Ang mga kanaryo
ay makukulay na ibon.: <Kanaria-wa iro-ga kireida. カナリアは色
がきれいだ。>: Canary birds are colorful.

kanashii 悲しい, kanashigena 悲しげな, kanashimu-beki 悲しむべき,
nagekawashii 嘆かわしい(adj.): <iyak, malumbay, kalungkut-lungkot,
nakalulungkot, nakalulumbay>: sad, mournful, sorrowful,
lamentable, causing sadness.
* kanashigaru 悲しがる, kanashimu 悲しむ, kanashii-to omou 悲しい
と思う (v.i.): <malungkot>: to be grieved, to feel sorry, to feel
sad, to feel sorrow.
                128
* kanashiku naru 悲しくなる (v.i.): <lumungkot>: to become sad.
* kanashimi 悲しみ, hiai 悲哀, hitan 悲嘆, nageki 嘆き, urei 憂い
(noun): <dalamhati, dalita, dusa, hambal, hapis, hilahil, hinagpis,
hirap, kahapisan, kapighatian, lagi, lumbay, lungkot, lunos,
panambitan, pighati, sakit, tiisan>: grief, a lament, sadness,
sorrow, suffering.
* kanashimu-beki 悲しむべき, kanashii 悲しい, nagekawashii 嘆かわ
しい(adj.): <kalungkut-lungkot, nakalulungkot, nakalulumbay>: sad,
sorrowful, lamentable, causing sadness.

kanateko かなてこ, baaru バール (noun): <bareta, digkal, landok,
lanilya>: a crowbar, a long bar of iron for lifting.

kanatoko 金床, kanashiki 金敶 (noun): <palihan>: an anvil.

kanau 叶う, jitsugen suru 实現する (v.i.): <maging totoo>: to come
true.

kanawa-nawa (adv.): (1)<mochiron もちろん, toozen 当然>: naturally.
* Tag. Eng. (2)<jitsuwa 实は, jissai-no tokoro 实際のところ>: as a
matter of fact. * Tag. Eng. (3)<suguni すぐに, tadachini 直ちに,
sokuzani 即座に>: immediately, instantly, at once. * Tag. Eng.
(syn.): agad, kaagad, pagdaka. (2)<kantan-ni 簡卖に, yooini 容易
に>: easily. * Tag. Eng.

kanayon (noun)(r.w. nayon): <>: a fellow of the same hamlet or
village.
* Tag. Eng.

kanayon (noun)(r.w. nayon): (1)<dookyoojin 同郷人>: a fellow of
the same hamlet or village. * Si Jose ay kanayon ko.: <Hose-wa
watashi-no dookyoojin-da. ホセは私の同郷人だ。 Jose is my barriomate.
                     >:
(2)<Supeingo-wo hanasu kyojuuku ス ペ イ ン 語 を 話 す 层 住 区 >: a
barriomate, a Spanish spoken township. (syn.): kabaryo.


                129
kanazuchi 金槌 , hanmaa ハンマー, kizuchi 木槌 (noun): <martilyo,
pamukpok>: a hammer, a mallet.
* kanazuchi-de utsu 金づちで打つ, hanmaa-de tataku ハンマーで叩く
(v.t.): <magmartilyo, mamartilyo, martilyuhin, magpukpok ng
martilyo, pukpukin ng martilyo>: to hammer, to strike with a hammer.

kanban 看板 (noun): <karatura>: a signboard.

kanbashii 芳しい , kaguwashii かぐわしい, kaori-no yoi 香りのよい
(adj.): <mabango, mahalimuyak, masamyo>: aromatic, fragrant,
odorous.

kanboku 監獄 , rooya 牢屋, keimusho 刑務所, roogoku 牢獄 (noun):
<bilangguan, bilibid>: a prison, a jail, a goal.

kanchi-ni take-ta 奸 智 にたけ た , yokoshimana よ こしま な (adj.):
<linsil>: devious.

kanchoo 干潮, hikishio 引き潮 (noun): <hibas, kati>: ebb tide, low
tide, low water.

kanchoo 浣腸 (noun): <labatiba>: an enema.

kandado (noun): (1)<kagi 鍵, joomae 錠前>: a lock. * Tag. Eng.
(2)<nankinjoo 单京錠>: a padlock. * Lagyan mo ng kandado ang pinto.:
<Doa-ni nankinjoo-wo tsuke-nasai. ドアに单京錠を付けなさい。>: Put
padlock on the door.

kandaina 寛大な, yasahii 優しい, yuukootekina 友好的な, shinsetsuna
親切な, omoiyari-no aru 思いやりのある (adj.): <grasyoso, mabait,
magrasya, mapagbigay, maunawain, simpatiko, may konsiderasyon>:
considerate, generous, thoughtful of others and their feeling.
* kandaini toriatsukau 寛 大に取 り扱う , oomeni miru 大 目に見る ,
damatt-e yurusu 黙って許す (v.t.): <kunsintihin>: to tolerate.
* kandaisa 寛大さ, kan-yoo-sa, kimae-no yosa 気前のよさ (noun):
                130
<henerosidad,    kabutihang-loob,     kagandahang-loob,
pagkamapagbigay>: generosity.

kandakai 甲高い, kanakirigoe-no 金切り声の, mimizawarina 耳障りな
(adj.): <matinis, palirit>: strident, shrill.
* kandakai koe 甲高い声, surudoi koe 鋭い声, kanakirigoe 金切り声
(noun): <boses ipis, matinis na boses, palahaw, palakat>: shrill
voice.

kandalapak (noun): <baishunfu 売春婦>: a prostitute. * Tag. Eng.

kandanggaok (noun): <sagi サギ・鷺>: a heron. * Tag. Eng.

kandelero (noun): <roosokutate ろうそく立て , shokudai 燭台 >: a
candlestick. * Tag. Eng.

kandidato (noun): <koohosha 候 補 者 , rikkoohosha 立 候 補 者 >: a
candidate. * Maraming kandidato ngayon para sa halalan ng mga
senador.: <Jooingiin-no senkyo-ni-wa ooku-no koohosha-ga de-te
iru. 上院の選挙には多くの候補者が出ている。>: There are many candidates
for the election of senators.

kandidatura (noun)(var. pagkandidato): <rikkooho 立 候 補 ,
rikkoohokikan 立候補期間, rikkoohoshikaku 立候補資格>: candidacy, a
state of being a candidate. * Ipinahayag ang kanyang kandidatura
sa pagkakonsehal.: <Kare-no shigikaigiin-e-no rikkooho-ga sengen
sare-ta. 彼の市議会議員への立候補が宠言された。>: His candidacy for
councilorship was proclaimed.

kandila (noun): <roosoku ロウソク>: a candle. * Mabenta ang kandila
tuwing "blackout.": <Teiden-no aida-wa roosoku-ga yoku ureru. 停
電の間ロウソクがよく売れる。>: Candles are selling briskly during
blackout.

kandilaan (v.t.): <ロウソクを灯す>: to illuminate with a candle.
               131
* Tag. Eng.

kandili (noun): (1)<kigakari 気がかり, shimpai 心配>: care. * Tag.
Eng. (2)<hogo 保護, yoogo 擁護>: protection. * May sapat bang kandili
ang mga testigo?: <Shoonintachi-wa juubun-ni hogo sare-te
i-masu-ka? 証人たちは十分に保護されていますか?>: Are the witnesses
having enough protection? (syn.): pag-aaruga, pagkalinga,
pangangalaga.

kandoo 感動, inshoo 印象 (noun): <impresyon>: impression.
* kandoo suru 感動する, kangeki suru 感激する (v.i.): <ma-impress>:
to be very impressed, to be deeply moved, to be deeply touched.

kandugan (noun): <hiza 膝>: the lap. * Ang bata ay nakaupo sa
kandungan ng ina.: <Sono akachan-wa okaasan-no hiza-no ue-ni
suwat-te i-masu. その赤ちゃんはお母さんの膝の上に座っています。>: The
baby sits on the lap of her mother.

kane 鐘, suzu 鈴, beru ベル, chaimu チャイム, kyookai-no kane-no 教
会の鐘 (noun): <dupikal, kampana, repikal>: a chime, continuous
ringing of church bells.
* kane-no ne 鐘の音, kane 鐘, chaimu チャイム (noun): <dupikal,
repikal>: a chime, ringing of church bells.
* kane-wo narasu 鐘を鳴らす, beru-wo narasu ベルを鳴らす (v.t.):
<tugtog, tugtugin>: to ring, to toll.

kane 金, zeni 銭, kahei 貨幣, tsuuka 通貨, manee マネー (noun): <atik,
ating, atwar, bala, bred, kinsen, kita, kuwalta, kuwarta, langis,
pera, pitsa, salapi, sopi, tikwar>: money.
* kane-ga nai 金がない, hasan shi-ta 破産した, mon-nashi-no 一文無
しの (adj.): <baligtad ang bulsa, broke, butas ang bulsa, lawang
atik, said na said, walang pera, walang wala, lawang-lawa>: having
no money.
* kaneire 金入れ, satsuire 札入れ, saifu 負布 (noun): <halapot>: a
money purse. * Tag. Eng.
                132
* kanemochi 金持ち, yuufukuna hito 裕福な人, jooryuukaikyuu 上流階
級 (noun): <burgis, may-aman, ma-yaman, may pesonality>: upper
class, the rich, wealthy people.
* kanemochi-no 金持ちの, yutakana 豊かな, yuufukuna 裕福な (adj.):
<madatong, madatung, masalapi, may-aman>: rich, wealthy.
* kanemochi dansei 金持ち男性 , jooryuushinshi 上流紳士 (noun):
<badong, mayamang lalaki>: a wealthy male, a high society gentleman.
* kanemochi josei 金持ち女性, jooryuu fujin 上流夫人 (noun): <badang,
babaeng may-aman>: a wealthy female, a high society lady.
* kane-wo dasu 金を出す, ataeru 与える, kifu suru 寄付する, zootei
suru 贈呈する , kizoo suru 寄贈する (v.t.): <alukin, mag-ambag,
umambag>: to contribute, to give, to chip in.
* kane-wo harau 金を払う, shiharau 支払う (v.i.): <bayaran>: to pay.
* kane-wo kasu koto 金 を 貸 すこ と , kashitsuke 貸 し 付 け (noun):
<pagkakautang, pagpautang, utang>: loan.
* kane-wo tameru 金を貯める, chochiku suru 貯蓄する, chokin suru 貯
金 す る , yokin suru 預 金 す る (v.t.): <impok, impukin, ipunin,
mag-impok, mag-ipon, magtipon, maimpok, tiipunin>: to save money.
* kane-wo tsukau 金 を使 う , tsuiyasu 費 や す (v.t.): <gastahin,
gastalin, gugulin, gumasta, gumugol>: to expend, to spend.
* kanezukai-ga arai 金遣いが荒い (adj.): <labusak>: spendthrift.

kanela (noun): <nikkei 肉桂, shinamon シナモン>: cinnamon. * Magaling
maghurno ng tinapy na kanela ang aking asawa.: <>: My wife is good
in baking cinnamon bread.

kan-en 肝炎 (noun): <hepa, sakit sa atay, titis>: hepatitis.

kanetsu 加熱 (noun): <dagandang>: heating.

kanfuru カンフル, shoonoo 樟脳 (noun): <alkampor>: camphor.

kangae 考え, chakusoo 着想, omoitsuki 思いつき, shikoo 思考, shisoo
思想 (noun): <akala, dilidili, hagap, haka, hinagap, himanman,
hinuha, ideya, isip, kaisipan, kukuti, kuro, kuru-kuro, limi,
                133
pakiwari, palagay, takitaki, utak, munim pag-iisip >: an idea,
memory, mind, thoughts.
* kangaechiga 考え違い , gokai 誤解 (noun): <maling pagkaunawa,
maling  pagkakaintindi,  pagkakamali  ng  pakahulugan>:
misunderstanding, understanding wrongly.
* kangaedasu 考え出す, kuwadateru 企てる, takuramu たくらむ (v.t.):
<bumalak, umisip>: to hatch, to plan, to think of.
* kangaeru 考える, omou 思う, kooryo suru 考慮する, shikoo suru 思
考 す る (v.t.): <akalain, ipalagay, isipin, kumoro, mag-isip,
umisip>: to consider, to imagine, to suppose, to think about, to
think over, to take it into one's head to do, to take something
into consideration.

kangai 灌漑 , mizu-wo hiku koto 水を引くこと (noun): <irigasyon,
patubig>: irrigation.
* kangai suru 灌漑する, mizu-wo hiku 水を引く (v.t.): <patubigan>:
to irrigate.

kangalan (noun)(var. kapangalan): <doomei-no hito 同名の人, onaji
kurisuchan-neemu-no hito 同じクリスチャンネームの人>: a namesake, one
having the same Christian name as another. * Tag. Eng. (syn.):
kalagyo, tukaya, tukayo.

kangei 歓迎, kantai 歓待, motenashi もてなし, settai 接待 (noun):
<istima, pag-iistima, pagbabagay, pagtanggap, salubong>:
entertainment, reception, welcome.

kangeki 感激, kandoo 感動 (noun): <emosyon>: emotion.
* kangeki suru 感激する, kandoo suru 感動する (v.i.): <ma-impress>:
to be very impressed, to be deeply moved, to be deeply touched.

kangezai 緩下剤, tsuujiyaku 通じ薬 (noun): <laksante>: a laxative.

kanggreho (noun): <kani カニ・蟹>: a crab. * Tag. Eng.


               134
kanggrene (noun): <eso 壊疽, dasso 脱疽>: gangrene. * Tag. Eng.

kango 看護 (noun): <alagin>: nursing, the care of the sick, nursing
care.
* kangofu 看護婦, kangoshi 看護師 (noun): <nars>: a nurse.

kangoku 監獄 , keimusho 刑務所, roogoku 牢獄, rooya 牢屋 (noun):
<bilangguan, bilibid, kalaboso, kalubusan, loob, pangaw, piitan,
presuhan, selda>: a gaol, a jail, a prison.
* kangoku nakama 監獄仲間, dooboosha 同房者, keimusho nakama 刑務
所仲間 (noun): <kakosa, kakusa, kasama sa kulungan o barkada>: a
cellmate, a gang mate.

kani 蟹 (noun): <alimango, alimasag, kanggreho>: a crab.
* kani-no koora 蟹の甲羅 (noun): <talukab>: a carapace of crabs.

kanila (pron.)(var. nila): (1)<karera-no 彼らの, kanojora-no 彼
女らの>: their. * Kanila ang bahay na iyan.: <Are-wa karera-no
ie-desu-ka? あ れ は 彼 ら の 家 で す か ? >: That is their house.
(2)<karera-wo 彼らを, kanojora-wo 彼女らを>: them. * Sasama ka ba
sa kanila?: <Anata-wa karera-to issho-ni iki-masu-ka?/Anata-wa
karera-wo tsure-te iki-masu-ka? あなたは彼らの一緒に行きますか?/あ
な た は 彼 ら を つ れ て い き ま す か ? >: Will you go with them?
(3)<karera-no mono 彼らのもの, kanojora-no mono 彼女らのもの>: theirs.
* Tag. Eng.

kanin (noun/v.t.): (noun): <gohan ご飯, raisu ライス>: boiled rice,
cooked rice. * Maghanda ka ng maraming kanin may darating tayong
mga bisita.: <Okyakusan-ga kuru-node tokubetsuni ryoori shi-ta
gohan-wo yooi shi-nasai. お実さんが来るので特別に料理したご飯を用意し
なさい。 Prepare extra cooked rice beacause we have visitors coming.
    >:
(v.t.)(var. kain, kumain): <kuu 食う, taberu 食べる>: to eat. * Kanin
mo na iyan bago lumamig.: <Sameru mae-ni sore-wo tabe-nasai. 覚
める前にそれを食べなさい。>: Eat it before it gets cold.


                135
kan-in 姦淫, kantsuu 姦通, futei 不貞, uwaki 浮気, furin 不倫 (noun):
<pakikiapid, pangangalunya>: adultery.
* kan-in suru, uwaki-wo suru 浮気する, furin suru 不倫する(v.t.):
<mangalunya>: to commit adultery.

kanina (adv.)(var. kangina): <sakihodo 先ほど, sakki さっき, sukoshi
mae 尐し前>: sometime ago, a little while ago. * Dumating kanina
ang mga pulis.: <Sakihodo keisatsukan-ga ki-mashi-ta. 先ほど警察
官が来ました。>: A little while ago the policemen came.
(syn.): kanikanina.
* kaninang hapon (phr.): <kyoo-no gogo 今日の午後>: this afternoon
(past). * Tag. Eng.
* kaninang umaga (phr.): <kesa 今朝>: this morning (past). * Tag.
Eng.

kaningningan (noun): <kagayaki 輝き, kirameki きらめき, kooki 光
輝>: brilliance, glitter, luster, sheen. * Tag. Eng.

kanino (pron.)(var. kangino, para kanino): (1)<dare-no 誰の>: whose.
* Kanino ba ang bahay na iyan?: <Are-wa dare-no ie-desu-ka? あ
れは誰の家ですか?>: Whose house is that? (2)<dare-ni 誰に>: to whom.
* Kanino mo ibibigay ang mga librong ito?: <Anata-wa korera-no
hon-wo dare-ni ageru-no-desu-ka? あなたはこれらの本を誰にあげるので
すか?>: To whom will you give these books? (3)<dare-kara 誰か
ら>: from whom. * Kanino mo ito binili?: <Omae-wa kore-wo dare-kara
kat-ta-no-da? お前はこれを誰から買ったのだ?>: From whom did you buy
this? (4)<dare-to 誰と>: with whom. * Kanino ka makikipagsayaw?:
<Kimi-wa dare-to odoru-n-dai? 君は誰と踊るんだい?>: With whom will
you dance?

kanita (pron.): <wareware-no われわれの, wareware-wo われわれを>: our,
us (including only the speaker and the person spoken to). * Tag.
Eng.

kaniya (pron.)(var. niya): (1)<kare-no 彼の>: his. * Tag. Eng.
                136
(2)<kanojo-no 彼女の>: her. * Kaniya ang kimonong iyan.: <Ano
kimono-wa kanojo-no-desu. あの着物は彼女のです。>: That kimono dress
is hers. (syn.): kanya.

kanja 患者, byoonin 病人 (noun): <maysakit, pasyente>: a patient.

kanji 感じ , kankaku 感覚 , inshoo 印象 (noun): <inda, sintido>:
feeling, a sense.
* kanjiru 感じる, kanzuru 感ずる, kizuku 気付く (v.t.): <damahin,
damhin, indahin, madama, makaramdam, maramdaman>: to feel, to sense,
to perceive.
* kanjiyasui 感じやすい, binkan-na 敏感な, kanjusei-no tsuyoi 感受
性の強い, shinkeishitsuna 神経質な (adj.): <maramdamin>: delicate,
nervous, sensitive.
* kanjiyasusa 感じやすさ, binkansa 敏感さ, kabinsa 過敏さ, sensaisa
繊細さ (noun): <dilikadesa>: sensitiveness.

kanjoo 感情, kimochi 気持ち (noun): <dama, damdam, damdamin, emosyon,
loobin, pakiramdam>: an emotion, feelings.
* kanjootekina 感情的な, joo-ni moroi 情にもろい (adj.): <emosyonal,
madamdamin, maramdamin>: emotional.
* kanjoo-wo mota-nai 感 情 を 持 た な い (adj.): <manhid, walang
pakiramdam>: emotionless.

kanjoo 勘定, keisan 計算 (noun): <konde>: count.
* kanjoo suru 勘定する, keisan suru 計算する (v.t.): <bilangin,
payahan, sulitin>: to calculate, to count, to figure, to tally.
* kanjoogaki 勘定書 (noun): <babayaran, kuwenta, tsek>: a bill,
a check, reckoning, a tally.

kanjusei-no tsuyoi 感受性の強い, kanjiyasui 感じやすい, binkan-na 敏
感 な , shinkeishitsuna 神 経 質 な (adj.): <maramdamin>: delicate,
nervous, sensitive.

kankaku 感覚, chikaku 知覚, inshoo 印象, kanji 感じ (noun): <inda,
                137
loobin, pakiramdam>: feeling, a sense.

kankaku 間隔, hedatari 隔たり, kyori 距離, kuukan 空間 (noun): <agwat,
pagitan, puwang>: an interval, a space.
* kankaku-ga aite 間隔が開いて, ma-ga ai-te 間が開いて (adj./adv.):
<agwat-agwat>: placed at intervals from eath other.
* kankaku-wo akeru 間隔を開ける , ma-wo akeru 間を空ける (v.t.):
<iagwat, mag-agwat>: to put some space between each other, to put
a thing at a distance from another.

kankei 関係, aidagara 間柄, enko 縁故 (noun): <kaugnayan, kinalaman,
relasyon>: connection, involvment, relation.
* kankei-ga aru 関係がある, kansuru 関する, kanshi-te 関して, tsui-te
ついて (adj./adv.): <on, bagay-sa, kaugnay sa, may kaugnayan, para
sa, ukol sa>: about, on, concerning, regarding, in connection with,
with regard to.
* kankeishomotsu 関 係 書 物 , sankoobunken 参 考 文 献 (noun):
<talaaklatan>: a bibliography.

kanki 乾季・乾期 (noun): <tag-araw, tag-init>: the dry season.

kanki 寒期, samusa 寒さ, fuyu 冬 (noun): <ginaw, kaginawan, kalamigan,
lamig, tagbisi, tagginaw>: coldness, a cold season, winter.

kanki 歓喜, kyooki 狂喜, ooyorokobi 大喜び, ureshisa 嬉しさ (noun):
<igaya, kaigayahan, kasiyahan, lugoa, lugod, luwalhati, tuwa>:
delight, delightfulness, ecstasy, pleasantness, extreme
happiness.

kanki suru 換 気する , kuuki-wo irekaeru 空気を入れ替える (v.t.):
<magpahangin, magpapasok>: to ventilate.
* kanki-ga warui 換気が悪い, kazetooshi-ga warui 風通しが悪い (adj.):
<naluom>: stuffy, enclosed with no access to fresh air.

kankin 監禁, tojikomeru koto 閉じこめること (noun): <pagkakulong>:
                138
confinement.
* kankin suru 監禁する, tojikomeru 閉じ込める, ori-ni ireru 檻に入
れる (v.t.): <ihaula, ihawla, maghaula, maghawla, magkulong sa
haula, maglagay sa haula>: to cage, to put in a cage.

kankiri 缶切り (noun): <abrelata, abrilata, pambukas ng lata>: a
can opener, a tin opener.

kanko 歓呼, sakebi 叫び (noun): <bulas, bulyaw>: shouting, shout.

kankoku 韓国, choosen 朝鮮 (noun): <korea>: Korea.

kankoku suru 勧告する , chuukoku suru 忠告する (v.t.): <humatol,
hatulan, hatutan, mahatulan>: to advise.

kankoo 観 光 , yuuran 遊 覧 , kankooryokoo 観 光 旅 行 (noun):
<pagliliwaliw>: sightseeing, tourism, sightseeing tour.
kankoo-ni dekakeru 観光に出かける, kankooryokoo-wo suru 観光旅行を
する (v.i.): <magliwaliw>: to go on a pleasure trip.
* kankooryokoo 観光旅行, kankoojigyoo 観光事業 (noun): <pagliliwaliw,
turismo>: tourism.
* kankooryokoo-wo suru 観光旅行をする, kankoo-ni dekakeru 観光に出
かける (v.i.): <magliwaliw>: to go on a pleasure trip.

kankyaku 観実 (noun): <manonood, nanonood>: a spectator.
* kankyakuseki 観実席, boochooseki 傍聴席, koodoo 講堂, kaikan 会
館, kookaidoo 公会堂 (noun): <oditoryum>: an auditorium.

kankyoo 環 境 , shuui 周囲 (noun): <kapaligiran, ligid, palibot,
paligid>: an environment, surroundings, circumstances.

kanling (noun): <shokuryoo-no chozooshitsu 食料の貯蔵审, shokki-no
chozooshitsu 食器の貯蔵审>: a pantry. * Tag. Eng.

kanlong (adj.): <hogo sare-ta 保護された, kakusa-re-ta 隠された,
               139
mamora-re-ta 守られた>: concealed, covered, hidden, sheltered. *
Tag. Eng.

kanluran (noun/adj.)(var. kanluranin): (noun): (1)<nishi 西>: west.
* Ang araw ay lumulubog sa kanluran.: <Taiyoo-wa nishi-ni shizumu.
太陽は西に沈む。>: Sun sets to the west.
(adj.): <nishi-no 西の, seihoo-no 西方の, seiyoo-no 西洋の>: western,
of the west. * Gusto mo ba ang kanluraning kultura?: <Anata-wa
seiyoo-no bunka-ga suki-desu-ka? あなたは西洋の文化が好きですか?>:
Do you like the western culture?

kanma カンマ, konma コンマ (noun): <koma, kuwait>: a comma.

kanmei 感銘, inshoo 印象 (noun): <kakintalan>: an impression.

kan-na かんな (noun): <katam>: a plane, a planer.

kan-ni sawaru 癇にさわる, haradatashii 腹立たしい, shakuni sawaru 癪
に さ わ る   (adj.): <nakababato, nakakabato, nakaka-galit,
nakaka-suya>: irritating, exasperating, maddening.

kan-ningu peepaa カンニングペーパー (noun): <kodigs, kodigo, sagot
ng pagsusulit>: a crib, a cheating paper.
* kan-ningu-wo suru カンニングする (v.t.): <mangopya>: to crib, to
cheat in an exam.

kan-noo-tekina 官能的な, nikukantekina 肉感的な, nikuyokutekina 肉
欲的な (adj.): <pandot>: sensual, erotic.

kano (sla.)(noun): <Amerika-no dansei ア メ リ カ の 男 性 ,
Amerikajindansei ア メ リ カ 人 男 性 >: [short. Spa. (ameri)cana
"American"] * Dalawang kano at tatlong Aleman ang nasawi sa
pagbagsak ng eroplano.: <Futari-no Amerikajin-to san-nin-no
Doitsujin-ga kookuukijiko-de nakunat-ta. 二人のアメリカ人と三人の
ドイツ人が航空機事故で亡くなった。>: Two Americans and three Germans
                140
died in the airplane crash. (syn.): Amerikano.

kanojo 彼女 (pron.): <siya>: she.
* kanojojishin 彼女自身 (noun): <siya mismo>: herself.
* kanojo-no 彼女の (pron.): <kaniya, kanya, niya>: her.

kanojora 彼女ら, karera 彼ら (pron.): <sila>: they.
* kanojora-no 彼女らの (pron.): <kanila, nila>: their.

kan-oke 棺桶, hitsugi 棺 (noun): <ataol, ataul, kabaong>: a coffin.
* kan-oke-ni ireru 棺桶に入れる, hitsugi-ni ireru 棺に入れる (v.t.):
<iataol, ikabaong>: to put into a coffin.

kanoo shi-ta 化 膿 し た , un-de iru う ん で いる (adj.): <naknak>:
abscessed, filled with pus.
* kanoo suru 化膿する (v.i.): <magnana>: to suppurate, to fester.
* kanoodome 化膿止め, shoodokuyaku 消每薬, boofuzai 防腐剤 (noun):
<antiseptik>: antiseptic.

kanoo-de aru 可能である, --dekiru ~できる, kanoona 可能な (adj.):
<kapas, obra, puwede, pwede>: possible, can be.
* kanoona 可能な, kanoosei-no aru 可能性のある, ariuru あり得る (adj.):
<maaari, possible, puwede>: possible.
* kanoosei 可 能 性 , jitsugensei 实 現 性 , mikomi 見 込 み (noun):
<pagkamaali, pasumala, posibilidad, kalamangang mangyari,
malamang mangyari>: possibility.
* kanoosei-no aru 可能性のある, ariuru あり得る, ari-soona ありそう
な (adj.): <ari, maari>: likely, possible.

kanrei 慣例, kanshuu 慣習, dentoo 伝統, shikitari しきたり (noun):
<pinagkabihasnan, pinagkaugalian>: a groove, tradition.

kanri 管理, un-ei 運営, kantoku 監督, keiei 経営, hogo 保護, sekinin
責 任 , itaku 委 託 (noun): <administrasyon, bahala, hunusdili,
kapangyarihan, kontrol, maneho, ngasiwa, paghuhunusdili,
               141
pagmumuni-muni,   pagwawari-wari,   palakad,   pamamahala,
pangangasiwa>: administration, control, custody, trust,
management, responsibility.
* kanri suru 管理する, un-ei suru 運営する, kantoku suru 監督する,
shihai suru 支配する , shiki suru 指揮する , shidoo suru 指導する
(v.t.):<magmaneho, mamahala, mamatnugot, manehohin, mangasiwa,
pamahalaan, pangasiwaan, patnugutan>: to control, to direct, to
manage, to supervise.
* kanribumon 管理部門, keieijin 経営陣, gyooseifu 行政府, seifu 政
府 (noun): <administrasyon, pamahalaan, pangasiwaan>: the
executive department of a government of business.
* kanrinin 管理人, momban 門番, shuei 守衛, rusuban 留守番 (noun):
<dyani, diyanitor, taga-linis, taong bahay>: a caretaker, janitor.
* kanri-no 管 理 の , unei-no 運 営 の , keiei-no 経 営 の (adj.):
<administratibo>: administrative.
* kanrisha 管理者, juuyaku 重役 (noun): <administrador, amo, bisor,
patnugot, puno>: an administrator, a director, a supervisor.

kanryoo 官僚 (noun): <burukrasya>: a bureaucracy.

kanryoo 完了, kansei 完成, shuuryoo 終了 (noun): <pagtapos, tapos>:
completion.

kansa 監査, kaikeikensa 会計監査 (noun): <audit, awdit, odit>: an
audit, an examination and checking of accounts or financial
statesments.
* kansa suru 監査する, kaikeikensa-wo suru 会計監査する (noun):
<auditin, awditin, oditin>: to audit, to examine and check accounts
or financial statements.

kansai suru 完済する, zengaku harau 全額払う, shiharai-wo kanryoo
suru 支払いを完了する (v.t.): <magbayad, hustuhan>: to complete
payment, to pay up.

kansatsu 観察, kanshi 監視, kantoku 監督, chuumoku 注目 (noun): <masid,
                142
matyag, pagkakita, pagmamasid, pagmamatyag, pagtingin, pagtitig,
pagtitiktik, tingin, tigtig>: observation, surveillance.
* kansatsu suru 観察する, kansoku suru 観測する, kanshi suru 監視
す る (v.t.): <mag-aral, mag-obserba, obserbahan, magmasid,
mag-siyasat, magmatyag, masdan, matyagan, pagmasdan, sipatin,
tingnan>: to observe, to keep an eye on, to keep watch on, to watch
something or someone.
* kansatsuryoku 観察力, kansatsu suru chikara 監査する力 (noun):
<pagpakiramdam>: power of observation.
* kansatsusha 観察者, kanshisha 監視者, obuzaabaa オブザーバー (noun):
<tagamasid>: an observer.

kansayaku 監 査 役 , kaikeikensakan 会計 監査官 (noun): <auditor,
awditor, oditor, tagasuri, tagasuru>: an auditor.

kansei 完 成 , kanryoo 完 了 (noun): <tapos, termino, yari>:
accomplishment, completion.
* kansei saseru 完成させる, oeru 終える, shiageru 仕上げる (v.t.):
<hustuhan, puspusan, puspusin, tapusin>: to complete, to make
complete.
* kansei shi-ta 完成した, owat-ta 終わった, yaritoge-ta やり遂げた
(adj.): <ganap, ginawa, tapos, yari>: finished, fulfilled.

kansei 歓声, sakebi 叫び, oogoe 大声 (noun): <hiyaw, palahaw, palakat,
sigaw>: a shout, a scream.

kansel (noun): <kaaten カ ー テン , shikiri 仕 切 り , idooshiki-no
tsuitate 移動式の衝立>: a curtain, a partition, a screen, a movable
screen or partition. * May kansel sa pagitan ng sala at kusina
namin.: <Wagaya-no ima-to daidokoro-no aida-ni-wa idooshiki-no
tsuitate-ga aru. わが家の层間と台所の間には移動式の衝立がある。>: There
is a movable screen between our living room and kitchen. (syn.):
biyombo.

kanselado (adj.): <torikesa-re-ta 取り消された, masshoo sare-ta 抹
                143
消さ れた >: cancelled. * Ang pangalan niya ay kanselado na sa
listahan.: <Kare-no namae-wa risuto-kara masshoo sare-ta. 彼の
名前はリストから抹消された。>: His name was cancelled from the list.

kanselahin (v.t.): <torikesu 取 り 消 す , kaishoo suru 解 消 す る ,
kyanseru suru キャンセルする>: to call off, to cancell something,
to put off. * Gusto ko hong kanselahin ang aking reserbasyon.:
<Watashi-wa jibun-no yoyaku-wo kyanseru shi-tai-no desu. 私は自
分の予約をキャンセルしたいのです。>: I'd like to cancel my reservation.

kansen 感染, densen 伝染 (noun): <damay, hawa, impeksiyon, lalin,
pagkahawa, pagkalalin>: cantagion, infection.
* kansen saseru 感染させる, byooki-wo utsusu 病気をうつす (v.t.):
<makahawa, makalalin>: to infect.
* kansen shi-ta 感染した, densen shi-ta 伝染した (adj.): <hawa-hawa,
impektado, nahawahan>: infected.
* kansen suru 感染する, byooki-ga utsuru 病気がうつる, byooki-ni
kakaru 病気にかかる (v.i.): <mahawa>: to become infected.
* kansensei-no 感染性の, densensei-no 伝染性の (adj.): <nakakahawa>:
contagious, infectious.

kansendooro 幹線道路, oodoori 大通り (noun): <abenida>: a main street,
a principal street.

kanser (noun): <gan ガン・癌, akusei shuyoo 悪性腫瘍>: a cancer,
malignant tumor. * Namatay sa kanser sa baga ang kanyang ama.:
<Kanojo-no chichioya-wa haigan-de nakunat-ta. 彼女の父親は肺がん
で亡くなった。>: Her father died of lung cancer.
* kanser ng obaryo (phr.): <ransoogan 卵巣がん>: ovarian cancer.

kansetsu 関節 (noun): <kasukasuan>: the joints of bones.
* kansetsuen 関 節 炎 (noun): <artritis, rayuma>: arthritis,
inflamation of the joints.

kansha 感謝 (noun): <salamat>: thanks.
               144
* kansha suru 感 謝 す る , arigataku omou あ り が た く 思う (v.t.):
<salamat>: to thank.

kanshaku かんしゃく, tanki-wo okosu koto 短気を起こすこと (noun):
<alboroto, baltik, ligalig, lupasay, sumpong>: a tantrum, a temper.
* kanshakudama かんしゃく玉, bakuchiku 爆竹 (noun): <libintador>:
a firecracker.
* kanshakumochi-no かんしゃく持ちの, okorimbo-no 怒りんぼ (adj.):
<may s, may sumpong, umpong>: having a temper.

kanshi 冠詞 (noun): <artikulo, pantukoy>: an article.

kanshi 監視 , kansatsu 観察 chuumoku 注目 (noun): <liyaw, masid,
obserbasyon, pagkakita, pagmamasid, pagmamatyag, pagtingin,
pagtitig, tingin, titig>: observation, watching, searching look,
steady stare.
* kanshi suru 監視する, keikai suru 警戒する, miharu 見張る(v.t.):
<bantayan, gumwardiya, mag-aral, magbantay, mag-obserba,
mag-siyasat, magtanod, obserbahan, tumanod>: to guard, to observe,
to watch over, to watch something or someone, to keep from escaping.
* kanshinin 監視人, hoshoo 歩哨, mihari 見張り (noun): <guwardiya,
tanod>: a guard, a watchman.

kanshin 関心,kyoomi 興味 (noun): <hangad, hilig, intindi, kapakanan,
pagkaintindi, pagkakagusto>: interest, concern.
* kanshin-ga nakunaru 関心がなくなる, kyoomi-wo ushinau 興味を失う
(v.t.): <manawa>: to lose interest.
* kanshinji 関心事, juudaiji 重大事 (noun): <sakit>: a concern.
* kanshin-wo motsu 関心を持つ, , chuui-wo harau 注意を払う, kyoomi-wo
motsu 興味を持つ (v.t.): <alintanahin, alumanahin, asikasuhin,
intindihin, umintindi>: to be concerned about, to care about to
mind or to notice something or someone, to pay attention to.
* kanshin-wo nakusu 関 心をな くす , kyoomi-wo ushinau 興 味を失う
(v.t.): <panabangan>: to lose one's interest or taste for.


                145
kanshin suru 感心する, homeru 誉める, shoosan suru 賞賛する (v.t.):
<hangaan, humanga, kamanghaan, magtaka, mamangha, pagtakhan,
purihin>: to admire, to marvel, to praise.
* kanshin suru koto 感心すること, shoosan 賞賛, homeru koto 誉める
こと (noun): <hanga, paghanga>: admiration.
* kanshin-na 感心な, rippana 立派な, apparena あっぱれな, homeru-ni
taru 誉 め る に 足 る , shoosan-ni atai suru 称 賛 に 値 す る (adj.):
<kapuri-puri>: admirable, commendable, praiseworthy.

kansho 甘薯, satsumaimo サツマイモ (noun): <kamote>: a sweet potato.

kanshoku 間食 (noun): <meryenda>: eating between meals.

kanshoku 感触, inshoo 印象 (noun): <impresyon, pagkakilala>: an
impression, an effect produced on the senses, the mind, the feeling
or the conscience.

kanshoo 感傷, shinjoo 信条, shinshoo 心証 (noun): <sentimyento>:
sentiment.
* kanshootekina 感傷的な, shinjootekina 心情的な, joo-ni moroi 情
に も ろ い , namidamoroi 涙 も ろ い (adj.): <maradamin, senti,
sentimental>: sentimental.

kanshoo 干渉, boogai 妨害, jama 邪魔, osekkai お節介 (noun): <himasok,
pakikialam, panghihimasok>: interference, meddling.
* kanshoosha 干渉者, osekkaina hito おせっかいな人, deshabari でし
ゃばり (noun): <pakialamera, pakialamero>: a meddler, a busybody.

kanshoosoochi 緩衝装置, shokku abusoobaa ショックアブソーバー (noun):
<salubayo>: a shock absorber.

kanshuu 慣習, kanrei 慣例, dentoo 伝統, shikitari しきたり (noun):
<pinagkabihasnan, pinagkaugalian>: a groove, tradition.

kanso 簡素, tanjun 卖純 (noun): <kapayakan>: simplicity.
                146
* kansona 簡素な, kazarike-no nai 飾り気のない (adj.): <liso>: plain,
unadorned.

kansoku suru 観測する, kansatsu suru 観察する, kanshi suru 監視す
る (v.t.): <mag-aral, mag-obserba, obserbahan, mag-siyasat>: to
observe, to watch something or someone.
* kansokujo 観 測所 , tenmondai 天文台 , kishoodai 気象台 (noun):
<obserbatoryo>: an observatory.

kansoo 感想, inshoo 印象 (noun): <pag-iisip>: one's impression,
one's thoughts.

kansoo 乾燥 (noun): <tigang>: dryness.
* kansoo saseru 乾燥させる, hosu 干す, kawakasu 乾かす (v.t.): <ibilad,
maiga, magpatuyo, matuyo, patuyuin>: to dry up, to put under the
sun.
* kansoo shisugi-no 乾燥し過ぎの, hijoo-ni kawaita 非常に乾いた,
taihen kansooshi-ta た いへん乾燥し た (adj.): <nangangalirang>:
extremely dried up, over-dried.
* kansoo shi-ta 乾燥した, kawakikit-ta 乾ききった, hikarabi-ta ひ
からびた (adj.): <nalutlot, tuyo>: parched, withered, very dry.
* kansoobanana 乾燥バナナ, banana-wo kakooshi-ta mono バナナを乾か
したもの (noun): <banana-q, piniritong saba>: a dried banana.
* kansoogyo 乾燥魚, hoshizakana 干し魚, sakana-no himono 魚の干物
(noun): <bitad, daing>: a dried fish, a jerked fish, a stockfish.
* kansooki 乾燥機, doraiyaa ドライヤー (noun): <bilaran, desekador,
patuyuan, tapahan>: a drier, a dryer.

kansui shi-ta 冠水した, shinsui shi-ta 浸水した (adj.): <lubog>:
submerged.

kanta (noun): (1)<uta 歌>: a song. * Ano ang paborito mong kanta?:
<Anata-no ichiban sukina uta-wa nan-desu-ka? あなたの一番好きな歌
は何ですか?>: What is your favorite song? (syn.): awit, awitin.
(2)<utaite 歌い手 , kashu 歌手 >: a singer. * Tag. Eng. (syn.):
                147
mang-aawit, manganganta.

kanta (sla.)(v.t.): (1)<tsugeguchi-wo iu 告げ口を言う, mikkoku-suru
密告する>: to snitch. (2)<jihaku-suru 自白する, jikyoo-suru 自供す
る, tookyoku-ni shinjitsu-wo noberu 当局に真实を述べる>: to tell the
truth to authorities. [Tag. kanta/Spa. cantar "sing"] * Kumanta
raw siya dahil binabagabag na siya ng kanyang konsiyensiya.:
<Kare-wa ryooshin-no kashaku-ni toraware-te shinjitsu-wo
noberu-to it-ta. 彼は良心の呵責にとらわれて真实を述べると言った。>: He
said that he told the truth to the authorities because he was already
disturbed by his conscience. (syn.): kumanta, sumbong.

kantahin (v.t.)(var. kantahan, kumanta)(r.w. kanta): <utau 歌
う>: to sing. * Kantahin mo nga ang kantang "Kampai.": <Dooka
“kampai”-no uta-wo utat-te kudasai. どうか乾杯の歌を歌ってください。
>: Please sing the song "Kampai."
* kantahin-bayan (noun): <min-yoo 民謡, fookusongu フォークソング
>: a folk song, a folk ballad. * Ang grupo ng "Asin" ay sikat
sa  kantahin-bayan  sa  Pilipinas.:  <”Ashin”-no  bando-wa
Firipin-de-wa fookusongu-de yuumei-desu. 「アシン」のバンドはフィ
リピンではフォークソングで有名です。>: The band of ”Asin” is famous for
folk song in the Philippines.
* kantang pambata (noun): <dooyoo 童謡, kodomo-no uta 子どもの歌,
komoriuta 子守歌>: a children's song, a nursery song. * Ang "kaeru
no uta" ay sikat na kantang pambata sa Hapon.: <”Kaeru-no uta”-wa
Nihon-de-wa kodomo-no uta-to shi-te yuumei-desu. 「カエルの歌」は
日本では子どもの歌として有名です。>: The song of "kaeru no uta" is a
famous children's song in Japan.

kantai 艦隊, sendan 船団 (noun): <armada, iskuwadron, plota>: an
armada, a fleet, a navy squadron.

kantai 歓待, kangei 歓迎, motenashi もてなし, settai 接待 (noun):
<istima, pag-iistima>: entertainment, reception.


                 148
kantan-na 簡卖な, heii-na 平易な, tanjun-na 卖純な (adj.): <lisding,
sinsilyo, ma-dali, chicken feed >: easy, plain, simple.
* kantan-ni 簡卖に (adv.): <madali>: easily.
* kantan-ni iu-to 簡卖 に言 うと , hitokoto-de iu-to 一 言で 言うと
temijikani 手短に, yoosuru-ni 要するに (adv.): <anop't>: in short,
to say briefly.
* kantansa 簡卖さ, yooisa 容易さ (noun): <babaw>: easiness.

kantanshi 感 嘆 詞 , kantooshi 間 投 詞 , kandooshi 感 動 詞 (noun):
<pamdamdam>: a interjection.

kanteen (noun): <taishuu-shokudoo 大衆食堂, shain-shokudoo 社員
食堂>: a canteen. * Tag. Eng.

kantei suru 鑑定する, hyooka suru 評価する, satei suru 査定する, nebumi
suru 値踏みする (v.t.): <bigyang-halaga, ebalweitin, halagahan,
kilatis, kilatisin, mag-ebalweyt, maghalaga, tasahan, tayahin,
tumaya, tingnan ang pagkakatao o ugali>: to evaluate, to value,
to appraise,
to assess.
* kanteinin 鑑定人, tochisokuryooshi 土地測量士, sokuryoogishi 測
量技師 (noun): <agrimensor, tagasukat-lupa>: a land surveyor.

kanten 観点, shugan 主眼, shiten 視点 (noun): <pananaw>: a point of
view, the main point.

kanten 寒 天  (noun): <agar-agar, algae, gulaman>: vegetable
gelatine.

kantero (noun): <ishiku 石工, renga shokuniu レンガ職人, konkuriito
shokunin コンクリート職人>: a mason. * Mababa ang suweldo ng kantero
sa  Pilipinas  kahit  ang  trabaho  ay  napakamahirap.:
<Rengashokunin-no chingin-wa Firipin-dewa sono shigoto-ga taihen
kon-nande aru-nimo kakawara-zu hikui. レンガ職人の賃金はフィリピン
ではその仕事がたいへん困難であるにもかかわらず低い。>: The salary of a
               149
mason is low in the Philippines though the work is very difficult.

kantin (sla.)(noun)(var. kantina): <kafeteria カ フ ェ テ リ ア ,
keishokudoo 軽食堂>: a cafeteria, a canteen, a snack bar. [Eng.
"canteen", Spa. cafe "coffee" + teria "shop"] * Doon natin
pag-usapan sa kantin ang problema mo.: <Kimi-no nayami-no tane-ni
tsui-te kafeteria-de hanashiaoo. 君の悩みの種についてカフェテリアで
話し吅おう。>: Let's talk about your problem in the cafeteria. (syn.):
kainan, kapiterya.

kantiyaw (noun): <hiyakashi 冷やかし, karakai からかい>: banter.
* Nag-away sila dahil sa kantiyaw.: <Karera-wa karakaiat-te
kenka-ni nat-ta. 彼らはからかい吅ってけんかになった。>: They fight each
other because of banter.

kantiyaw (sla.)(v.t.): (1)<ijimeru いじめる, karakau からかう>: to
tease. * Kinantiyawan ako ng aking mga kaklase dahil sa aking bagong
gupit.: <Atarashii kamigata-no sei-de kurasumeito-ga watashi-wo
ijime-ta. 新しい髪型のせいでクラスメイトが私をいじめた。 My classmates   >:
teased me due to my new haircut. (2)<azawarau あざ笑う, hiyakasu
冷やかす, chooshoo-suru 嘲笑する>: to ridicule. [new. Tag. kantiyaw
"ridicule, banter"] * Tag. Eng. (syn.): pang-aasar.

kantiyawan (v.t.)(r.w. kantiyaw): <ijimeru いじめる, karakau か
らかう>: to joke, to tease. * Tag. Eng.

kanto (noun): <kado 角, magarikado 曲がり角>: a corner. * Hihintayin
kita sa kanto ng "Chunichi biru.": <Watashi-wa anata-wo “Chuunichi
Biru“-no kado-de machi-mashoo. 私はあなたを「中日ビル」の角で待ちま
しょう。>: I will wait for you at the corner of "Chunichi biru."

kanto (sla.)(noun): <shigotoba 仕事場>: an office corner. [Spa.
canto "end, corner, border"] * Sa kanto mo ilagay ang halamang
ito.: <Kono shokubutsu-wo ano sigotoba-ni oi-te kure. この植物を
あの仕事場に置いてくれ。 Put this plant in that office corner. (syn.):
          >:
                150
lamesa, lugar sa opisina.

kantoboy (sla.)(noun): <namakemono 怠け者, guutara グータラ>: a bum,
a loafer, a dead beat. [Spa. canto "end, corner, border" + Eng.
"boy"] * Isang kanto boy ang nakabuntis sa kanya.: <Aru guutara-ga
kanojo-wo ninshin sase-ta. あるグータラが彼女を妊娠させた。>: A loafer
impregnated her. (syn.): bagamundo, istanbay, lakwatsero,
palaboy.

kantoku 監 督 , kansatsu 観 察 , kanshi 監 視 (noun): <matyag,
pagmamatyag, pagtitiktik>: observation, surveillance.
* kantoku 監督, kanrinin 管理人, shidookyookan 指導教官 (noun):
<pamamahala,  superbisor,  tagapamanihala,  tagamasid>:  a
superintendence, a supervisor.
* kantoku suru 監督する, kanri suru 管理する, shihai suru 支配する,
shiki suru 指 揮 す る , shidoo suru 指 導 す る (v.t.):<mamahala,
mamatnugot, mangasiwa, pamahalaan, pangasiwaan, patnugutan>: to
control, to direct, to manage, to supervise.

kantor (noun): <kashu 歌手, utaite 歌い手>: a singer. * Tag. Eng.

kantot (sla.)(v.t.)(var. kantutan, magkantot): <seikoo suru 性
交する, sekkusu suru セックスする>: to make love to (a woman), to
have sex with a woman. [new. Tag. kantot "act of attacking a woman
sexually] (syn.): hindot.

kantsuu 姦通 , fugi 不義 , futei 不貞 , furin 不倫 (noun): <apid,
pakikiapid>: adultery.

kantsuu suru 貫 通 す る , tsuranuku 貫 く (v.t.): <bumaon>: to
penetrate.
* kantsuu shi-te 貫通して, shintoo shi-te 浸透して (adj.): <taos>:
penetratingly.

kanugnug (adj.)(var. kanugnog): (1)<chikaku-no 近くの, kinrin-no
                151
近隣の>: adjacent. * Tag. Eng. (2)<koogai-no 郊外の>: suburban. *
Tag. Eng.

kanulo (noun)(var. pagkakanulo): <urabiri 裏切り, haishin 背信,
mikkoku 密告>: betrayal. * Tag. Eng.

kanunu-nunuan (noun): <iegara 家柄, kakei 家系, kettoo 血統, senzo
先祖, sosen 祖先>: ancestors, ancestry, parentage, progenitors.
* Hindi ko na matunton ang aking kanunu-nunuan.: <Watashi-wa
koreijoo sosen-wo tadoru koto-ga deki-nai. 私はこれ以上祖先をたど
ることができない。>: I can no longer trace my ancestors. (syn.): mga
ninuno, angkang pinagmulan.

kanwa 緩和 (noun): <ginhawa, kaginhawahan>: easing, relief.
* kanwa suru 緩和する, yurumeru 緩める (v.t.): <dahanan>: to reduce,
to slacken.

kanya (noun): <gekkei 月経, seiri 生理>: menses, menstruation. *
Tag. Eng. (syn.): mens, regla, buwanang dalaw.

kanya (pron.)(syn. kaniya): (1)<kare-no 彼の>: his. * Tag. Eng.
(2)<kanojo-no 彼女の>: her. * Tag. Eng.
* kanyang-kanya ng bayad (phr.): <warikan 割り勘>: Dutch account,
Dutch treat, separate checks. * Tag. Eng.

kanyamaso (noun): <gafu 画布, kyambasu キャンバス>: a canvas. * Tag.
Eng.

kan-yo 関与, kakawari 関わり, kankei 関係, sanka 参加 (noun): <asikaso,
kinalaman, pag-aatindi, pagintindi, pansin, pakikitungo, pansin>:
involvement, an act of attending someone, something, or some groups.
* kan-yo suru ~に関与する, ...ni sekinin-ga aru ~に責任がある (v.i.):
<managot>: to be responsible for.

kanyon (noun): <taihoo 大 砲 >: an artillery gun, a cannon. *
                152
Makakakita ka ng mga lumang kanyon sa Bataan.: <Bataan-de furui
taihoo-wo miru koto-ga deki-masu-yo. バタアンで古い大砲を見ることが
できますよ。>: You can see old canyons in Bataan.

kan-yoo 寛 容 , kyoyoo 許 容 , mokunin 黙 認 (noun): <timtim>:
sufferance.
* kan-yoo-sa 寛容さ, kimae-no yosa 気前のよさ, kandaisa 寛大さ (noun):
<henerosidad,    kabutihang-loob,   kagandahang-loob,
pagkamapagbigay>: generosity.

kanyuran (noun): <seikoo 性交, seikooi 性行為>: coitus, lovemaking,
sex, sexual intercourse. * Tag. Eng. (syn.): hindutan, kantutan.

kan-yuu 勧誘, settoku 説得, yuudoo 誘導, yuuin 誘引, sasoi 誘い, sasou
koto 誘うこと (noun): <akit, amo, amuki, aya, hibo, hikayat, himok,
hinuhod, pag-aaya, pag-atig, paghikayat, paghimok, paghinuhod,
pagyayaya, pagyayakag, pagpapahinuhod, pakiusap, pamanhik, sulsol,
tukso, udyok>: coaxing, enticement, persuasion, inducement.
* kan-yuu suru 勧誘する, settoku suru 説得する, tokifuseru 説き伏
せる, odateru おだてる (v.t.): <akitin, amukiin, ayain, hibuin,
hikayatin, himukin, humikayat, humimok, kumbidahin, magpayo,
udyukan, yakagin, yayain>: to coax, to flatter, to induce, to
persuade.

kanzainin 管 負 人    (noun): <administrador,   tagapamahala,
tagapangasiwa>: an administrator.

kanzei 関税 (noun): <aransel, taripa>: a tariff, customs duties.

kanzen 完全 (noun): <kawastuan>: perfection.
* kanzen-na 完全な, zembu-no 全部の (adj.): <buo, ganap, kompleto,
lubos, perpekto, singkad>: complete.
* kanzen-ni 完全に (adv.): <lubos>: completely, perfectly.

kanzoo 肝臓, kimo 肝 (noun): <atay>: a liver.
                153
kanzume 缶詰, kan 缶 (noun): <de-lata, lata, pagkaing de-lata>:
a can, a tin, a canned food, a tinned food.
* kanzume-no 缶 詰 の , kanzume-ni sare-ta 缶 詰 に さ れ た (adj.):
<delata>: canned.

kao 顔, ganmen 顔面 (noun): <kalakas, mukha>: one's face.
* kaodachi 顔立ち, mehanadachi 目鼻立ち, ninsoo 人相 (noun): <anyo,
hitsura, itsura, pagmumukha>: appearance, feature, looks.
* kaodachi-ga yoi 顔立ちがよい, utsukushii 美しい, hansamuna ハン
サムな (adj.): <bongga, gwaping, guapo, gwapo, handsome, maganda,
magandang magdamit, pogi>: good-looking, chic.
* kaoiro 顔色, kesshoku 血色 (noun): <kutis>: a complexion.
* kaoiro-ga aoi 顔色が悪い, aojiroi 蒼白い (adj.): <balak, maputla>:
pale, pallid.
* kaosori 顔剃り, higesori ひげ剃り (noun): <ahit>: shave, the part
shaved.
* kaotsuki 顔つき, kaodachi 顔立ち (noun): <anyo, hitsura, itsura,
pagpapahiwatig>: appearance, looks.
* kao-wo akaku suru 顔を赤くする, akaku naru 赤くなる, sekimen suru
赤面する (v.i.): <mamula, pamulahan>: to blush, to become red from
excitement, shame, etc.
* kao-wo arau 顔を洗う, sengan suru 洗顔する (v.i.): <hilamusan,
maghilamos, paghihilamos>: to wash one's face.
* kao-wo awaseru 顔を吅わせる, au 会う (v.t.): <magkita>: to meet
each other.
* kao-wo shikameru 顔をしかめる, fukigen-na kao-wo suru 不機嫌な顔
をする (v.i.): <sumimangot>: to frown, to scowl, to look angry.
* kao-wo soru 顔を剃る, hige-wo soru ひげを剃る (v.t.): <ahitan>:
to shave.

kaoba (noun): <mahoganii マホガニー>: mahogany. * Tag. Eng.

kaoku 家屋, ie 家 (noun): <bahay, tahanan>: a house.
* kaoku shoyuu-no 家屋所有の, mochiie-no 持ち家の (noun): <pabahay>:
               154
having or provided with housing or house or free living quarters.

kaon (v.t.): <tsurete-kuru 連れてくる, tot-te kuru 取ってくる>: to
fetch someone. * Kaonin mo siya sa paliparan.: <Kanojo-wo kuukoo-ni
tsure-te ki-nasai. 彼女を空港に連れてきなさい。>: Fetch her up at the
airport.

kaori 香り, hookoo 芳香, kooki 香気 (noun): <aroma, bango, halimunmon,
halimuyak, halimuymoy, kamanyang, samyo>: aroma, fragrance,
incense, sweet scent.
* kaora-seru 香 ら せ る , hookoo-wo tateru 芳 香 を た て る (v.t.):
<pamanguhin>: to make fragrant.
* kaoribukuro 香袋, kaori-no tsubo 香の壷, nioibukuro 匂い袋, popuri
ポプリ (noun): <samutsamot>: potpourri.
* kaori-no yoi 香りのよい, kaguwashii かぐわしい, kanbashii 芳しい
(adj.): <mabango, mahalimuyak, masamyo>: aromatic, fragrant,
odorous, sweet-scented.
* kaori-wo hanatsu 香りを放つ, kaoru 香る・薫る, kooki-wo hassuru 香
気を発する (v.t.): <humalimuyak>: to give a scent.
* kaoru 香る・薫る, kaori-wo hanatsu 香りを放つ, kooki-wo hassuru 香
気を発する (v.t.): <humalimuyak>: to give a scent.

kapa (sla.)(v.t.): <pettingu-wo suru ペッティング>: to feel up, to
caress genitals, to touch a sexual organ. [new. Tag. kapa "grope
in the dark"] (syn.): hipo, inaalam.

kapabayaan (noun)(var. pagkapabaya)(r.w. baya): (1)<fuchuui 不
注意, mutonchaku 無頓着>: carelessness, heedlessness, inattention.
* Nabasag niya ang mga pinggan dahil sa kanyang kapabayaan.:
<Kanojo-wa fuchuui-de sara-wo wat-te shimat-ta. 彼女は不注意で皿
を割ってしまった。>: She broke the plates because of her carelessness.
(syn.): kawalang-ingat, pagkawalangingat. (2)<hooki 放棄, hoonin
放任, hottarakashi ほったらかし, taiman 怠慢>: dereliction, neglect,
negligence. * Nagkasakit ang bata dahil sa kanyang kapabayaan.:
<kanojo-no hottarakashi-de kodomo-ga byooki-ni nat-ta. 彼女のほ
                155
ったらかしで子どもが病気になった。>: The child got sick because of her
neglect.

kapag (conj.): (1)<moshi もし, moshi-mo もしも>: if. * Tag. Eng.
(syn.): kung. (2)<itsu いつ, …no toki-ni ~の時に>: when. * Kapag
nag-asawa ka piliin mo ang babaing malaks ang loob.: <Kimi-wa kekkon
suru toki-ni joobuna josei-wo erabi-nasai. 君は結婚するときに丈夫
な女性を選びなさい。>: When you get married, choose a tough lady.
* kapag nagpapahinga (phr.): <anseiji 安静時, yasun-de iru toki
休んでいる時>: during rest, under resting conditions. * Tag. Eng.
kapag ngungutom (phr.): <kuufukuji 空腹時>: during hunger, when
you are hungry. * Tag. Eng.

kapagalan (noun): <hiroo 疲労, kentia 倦怠, taikutsu 退屈>: fatigue,
tiredness, weariness. (var.): kapaguran. * Tag. Eng. (syn.): pagod.

kapagdaka (adv.)(var. pagdaka, kapagkaraka, kapagkuwan):
(1)<suguni すぐに, tadachini 直ちに>: immediately, at once. * Tag.
Eng. (2)<totsuzen 突然>: all of a sudden, suddenly. * Kapagdaka,
nahilo ako.: <Totsuzen watashi-wa ishiki-wo ushinat-ta. 突然私
は意識を失った。>: Suddenly, I fainted. (3)<suru-to suguni すると
すぐに, ya ina-ya やいなや>: as soon as, at the moment that. *
Sasabihin ko sa iyo kapagdakang malaman ko.: <Watashi-wa sore-wo
kii-tara suguni anata-ni shira-se-masu. 私はそれを聞いたら直ぐにあ
なたに知らせます。>: As soon as I hear it, I will let you know. (syn.):
pagdaka, sa oras, sa sandali.
* kapagdakang (phr.): <…suru-to sugu-ni ~するとすぐに, …suru-ya
inaya ~するやいなや>: as soon as, no sooner than. * Tag. Eng.

kapagkuwan (adv.)(var. pagdaka, kapagdaka, kapagkaraka):
(1)<suguni すぐに, tadachini 直ちに, isshun-de 一瞬で>: within a very
short time. * Kapagkuwan, darating ang tren.: <Suguni ressha-ga
toochaku suru-daroo. すぐに列車が到着するだろう。 Within a very short
                      >:
time, the train will arrive. (2)<shibaraku shi-te しばらくして,
shibaraku tat-te しばらくたって>: after some time. * Tag. Eng.
                156
kapahamakan (noun): (1)<daisanji 大惨事>: a disaster, a calamity.
* Tag. Eng. (2)<tensai 天災>: a natural calamity. * Tag. Eng.
(3)<fukoo 不幸, fu-un 不安>: misfortune. * Puro kapahamakan ang
nangyari sa kanyang buhay.: <Kanojo-wa jinsei-ni okeru takusan-no
fukoo-wo keiken shi-te iru. 彼女は人生におけるたくさんの不幸を経験し
ている。>: She has a lot of misfortunes in life.

kapahaman (noun): <gakushiki 学識, sainoo 才能, tembun 天分, tempu-no
sainoo 天賦の才能>: erudition, genius. * Hindi matatawarang ang
kapahaman ni Mori Oogai: <Mori Oogai-no tempu-no sainoo-wa utagau
yochi-ga nai. 森鷗外の天賦の才能は疑う余地がない。>: Mori Oogai 's
genius cannot be doubted. (syn.): kahenyuhan, katalisikan.

kapahatan (noun): <fujuubunsa 不十分さ, hinjakusa 貧弱さ, mijukusa
未熟さ>: inadequacy, meagerness. * Ang kapahatan ng isip ng mga
bata ay maipagpapaumahinan.: <Kodomo-no kokoro-no fujuubunsa-wa
yurusa-reru. 子どもの心の不十分さは許される。>: The meagerness of
children's mind is excusable. (syn.): kakulangan, kasahulan.

kapahintulutan (noun): <kyoka 許可, shoodaku 承諾>: permission.
* Humingi ka na ng kapahintulutan sa iyong magulang bago ka manood
ng sine.: <Eiga-wo miru mae-ni ryooshin-no kyoka-wo e-nasai. 映
画を見る前に両親の許可を得なさい。>: Ask permission to your parents
before you watch a movie.

kapahingahan (noun): <igan-taishoku 依願退職>: dismissal at one‟s
request. * Tag. Eng.

kapain (v.t.)(var. kumapa)(r.w. kappa): <masaguru ま さ ぐ る ,
tesaguri-wo suru 手探りをする, tesaguri-de sagasu 手探りで探す>: to
grope, to examine in touch, to feel with the fingers, to seek with
fingers. * Kinapa niya ang kanyang bulsa at natuklasan niyang wala
ang kanyang pitaka.: <Kare-wa poketto-wo tesaguri shi-te saifu-ga
nakunat-te iru koto-ni ki-ga tsui-ta. 彼はポケットを手探りして負布
                157
がなくなっていることに気が付いた。>: He groped in his pocket and
discovered that his wallet was missing.

kapaitan (noun): <nigasa 苦さ, nigami 苦み>: bitterness, quality
of being bitter. * Hindi ko gusto ang kapaitang ng bir n aito.:
<Watashi-wa kono biiru-no nigasa-ga suki-de-wa nai. 私はこのビー
ルの苦さが好きではない。>: I do not like the bitterness of this beer.

kapak (noun): <bora ボラ・鰡>: a mullet fish. * Tag. Eng.

kapakanan (noun): (1)<kyoomi 興味, kanshin 関心>: interest, concern.
* Tag. Eng. (3)<koofuku 幸福, fukuri 福利, kaitekina seikatsu 快
適な生活>: welfare. * Ang pagpapakasakit ng mga magulang ay para
sa kapakanan ng mga anak.: <Oya-to shi-te-no gisei-wa
kodomotachi-no koofuku-no tame-de aru. 親としての犠牲は子どもたちの
ためである。>: Parental sacrifice is for their children's welfare.
(3)<rieki 利益, jitsuri 实利, yuueki 有益>: benefit, utility. * Para
sa iyong kapakanan ay umiwas ka sa mga bisyo.: <Jibun-no rieki-no
tame-ni warui shuukan-wo yame-nasai. 自分の利益のために悪い習慣を止
め なさ い。 >: Avoid bad habbits for your own benefit. (syn.):
kagamitan.

kapakinabangan (noun)(var. pakinabangin): (1)<mooke 儲け, rieki
利益>: benefit, gain, profit. * Ano ang kapakinabangan ng pagbili
ng kotseng iyan?: <Sono kuruma-wo kau koto-no rieki-wa nan-desu-ka?
その車を買うことの利益は何ですか?>: What is the benefit of buying that
car? (syn.): benepisyo, gana, tubo. (2)<yuueki 有益, jitsuri 实
利>: utility. * Tag. Eng. (3)<yuuri 有利, yuurina ten 有利な点, choosho
長所>: advantage. * Anong kapakinabangan ang makakamtan mo sa
pagsama sa mga taong iyon?: <Aa iu hitotachi-to kun-de anata-ni
doo iu yuurina ten-ga aru-no-desu-ka? ああいう人たちと組んであなた
にどういう有利な点があるのですか?>: What advantege will you get by
going with those people? (syn.): bentaha, bentahe, kabutihan.
(4)<kachi 価値>: merit, worth. * Dapat tayong magbasa ng mga librong
may tunay na kapakinababangan.: <Wareware-wa hontoo-no kachi-ga
                158
aru hon-wo yomu-beki-da. 我々は本当の価値がある本を読むべきだ。>: We
should read books of real worth. (syn.): buti, halaga, kabutihan,
kagalingan, kahalagahan.

kapaki-pakinabang (adj.): (1)<yuurina 有利な, mooke-no ooi 儲け
の多い>: advantageous, profitable. * Tag. Eng. (2)<kootsugoode
好都吅で, tokusakude 得策で>: expedient. * Tag. Eng. (3)<tameni-naru
ためになる, yuuekina 有益な>: beneficial, salutary. * Binigyan ng
guro ng kapaki-pakinabang na payo ang bata.: <Sono sensei-wa sono
kodomo-ni tot-te tame-ni naru chuukoku-wo atae-ta. その先生はそ
の子どもにとってためになる忠告を与えた。>: The teacher gave the child
beneficial advice. (4)<yakudatsu 役立つ: yuuekina 有益な>: useful,
beneficial. * Kapaki-pakinabang siya sa kanyang trabaho.: <Kare-wa
kaisha-de yaku-ni tatsu ningen-da. 彼は会社で役に立つ人間だ。>: He
is useful in his company.

kapal (noun): <doobutsu 動物, ikimono 生き物>: a creature. * Tag.
Eng.

kapal (noun): <atsusa 厚さ, atsumi 厚み>: thickness. * Tag. Eng.

kapal (sla.)(adj.): (1)<unubore-no tsuyoi う ぬ ぼ れ の 強 い ,
jishinkajoona 自信過剰な>: conceited. (2)<hajishirazuna 恥知らず
な>: shameless. [short. Tag. (ma)kapal "thick"] * Makapal siyang
sabihin na hinahabol siya ng maraming babae.: <Kare-wa
on-na-tachi-ga jibun-wo oikake-te kuru-to it-te unubore-te iru.
彼は女たちが自分を追いかけてくると言ってうぬぼれている。 He's conceited  >:
to say that women are chasing him. (syn.): hambog, mayabang.
* kapal ng mukha (sla.)(adj.): (1)<unubore-no tsuyoi うぬぼれの
強い, jishinkajoona 自信過剰な>: conceited, overconfident. * Makapal
kasi ang mukha niya kaya nasaktan siya nang tanggalin siya sa
trabaho.: <Kare-wa taihen jishinkajoona-node kaikosa-re-ta toki
hijooni kizutsui-ta. 彼はたいへん自信過剰なので解雇されたとき非常に傷
ついた。>: He was overconfident that's why he was so hurt when he
was fired from his job. (2)<atsukamashii あつかましい, bureina 無
                159
礼な, tsura-no kawa-ga atsui 面の皮が厚い>: [short. Tag. (ma)kapal
"thick" + ng "object marker" + Tag. mukha "face"] * Tag. Eng. (syn.):
sobrang tiwala sa sarili, walang hiya.

kapalagayan (noun): <iken 意見, kanten 観点, kenkai 見解>: an opinion,
a point of view. * Tag. Eng. (syn.): kuru-kuro.

kapalagayang-loob (adj.): <shinmitsuna 親密な, kon-i-na 懇意な,
nengorona 懇ろな, kiwamete shitashii きわめて親しい>: intimate, very
familiar. * Kapalagayang-loob siya ng pamilya kaya pinakikisamahan
siyang parang isang kapatid.: <Kare-wa sono kazoku-to kiwamete
shitashii-node kyoodai-to shi-te atsukawa-re-te iru. 彼はその家
族ときわめて親しいので兄弟として扱われている。>: He is so intimate with
the family that he is treated as a brother. (syn.): katapatang-loob.

kapalaluan (noun): <sondai 尊大, oohei 横柄, kyoei 虚栄, manshin
慢心>: arrogance, boastfulness, vanity. * Dahil sa kapalaluan,
nalubog siya sa utang.: <Kanojo-wa jibun-no kyoeishin-no sei-de
omoi shakkin-wo kakae-te iru. 彼女は自分の虚栄心のせいで思い借金を抱
えている。>: She is heavily in debt because of her vanity.

kapalang (adj.): <fuseikakuna 不正確な, genmitsude nai 厳密でない
>: inexact. * Tag. Eng.

kapalaran (noun)(r.w. palad): (1)<kooun 幸運>: fortune, luck, good
luck. * Tag. Eng. (2)<un 運, unmei 運命, shukumei 宿命>: fate, destiny.
* Ayon sa iyong palad maganda ang iyong kapalaran.: <Tesoo-ni
yore-ba anata-no un-wa yoi. 手相によればあなたの運はよい。>: According
to your palm, your destiny is good. (syn.): suwerte, tadhana.

kapaligiran (noun): <kankyoo 環境, shuui 周囲, shuui-no jookyoo 周
囲の状況>: environment, surrounding conditions or things. * Ang
kapaligiran ay may malaking impluwensiya sa ugali ng isang bata.:
<Kodomo-no hinkoo-wa sono ko-no kankyoo-ni yot-te ookiku eikyoo
sareru. 子どもの品行はその子の環境によって大きく影響される。>: A child's
                 160
conduct is greatly influenced by his environment. (syn.):
paligid-ligid.

kapalin (v.t.)(var. kumapal)(r.w. kapal): <tsukuru 創る・造る,
soozoo suru 創造する>: to create. * Tag. Eng.

kapalit (noun): (1)<dairinin 代理人, daiyoohin 代用品>: a substitute.
* Tag. Eng. (2)<kookeisha 後継者>: a successor. * May kapalit ka
ba sa trabaho?: <Anata-wa jibun-no shigoto-no kookeisha-ga
i-masu-ka? あなたは自分の仕事の後継者がいますか?>: Do you have a
successor in your work?
* kapalit ng (phr.): <kawari-ni かわりに, kawat-te 代わって・替わ
って>: in lieu of, in place of. * Binigyan niya ako ng bagong libro
bilang kapalit ng luma.: <Kare-wa furui hon-ni kae-te atarashii
mono-wo kure-ta. 彼は古い本に替えて新しいものをくれた。>: He gave me
a new book in place of the old one. (syn.): sa halip ng.

kapalmuks (sla.)(adj.): <shitsureina 失 礼 な , bureina 無 礼 な ,
reigishirazu-no 礼儀知らずの , kooganmuchi-no 厚顔無恥の>: rude,
having no shame. [short. Tag. (ma)kapal "thick" + (mak)ha "face"
+ "s"] * Napaka-kapalmuks naman niya, dumadalo siya kahit hindi
si iniimbita.: <kare-wa shootai sare-te i-nai-noni hontooni
reigishira-zu-ni-mo paatii-ni sanka shi-te iru. 彼は招待されてい
ないのにほんとうに礼儀知らずにもパーティーに参加している。 He really has    >:
no shame attending a party without being invited. (syn.): hindi
nahihiya.

kapanabikan (noun): <kigakari 気がかり, fuan 不安, sasupensu サス
ペンス>: suspense. * Ang kapanabikan ng peilikulang iyan ang dumumog
sa maraming tao.: <Sono eiga-no sasupensu-ga sore hodo ooku-no
kankyaku-wo hikitsukeru riyuu-da. その映画のサスペンスがそれほど多く
の観実を引きつける理由だ。>: The suspense in that movie is the reason
that it attracts so many moviegoers.

kapanahon (noun): <doojidai-no hito 同時代の人, doojiki-no hito 同
                161
時期の人, onaji jidai-no hito 同じ時代の人, onaji jiki-no hito 同
じ時期の人>: contemporary, a person who belongs to the same period
of time. * Ang lola niya ay kapanahon ni Akiko Yosano.: <Kanojo-no
sobo-wa Yosano Akiko-to doojidai-no hito-da. 彼女の祖母は与謝野晶
子と同時代の人だ。>: Her grandmother was a contemporary of Akiko
Yosano.

kapanahunan (noun): <saiseiki 最盛期, shun 旬, kooki 好期, zecchooki
絶頂期, yoi jiki よい時期, sakari-no jiki 盛りの時期>: a heyday, a
season, a fit, right or suitable time. * Kapanahunan ng pinya
ngayon.: <Ima-ga painappuru-no shun-no jiki-da. 今がパイナップル
の旬の時期だ。>: It's the season for pineapples now.

kapanatagan (noun)(r.w. panatag): (1)<manzoku 満足>: contentment.
* Tag. Eng. (2)<antai 安泰, heion 平穏>: tranquility, being free
from worry. * Tag. Eng. (syn.): katiwasayan.

kapanayamin (v.t.)(var. makipanayam)(r.w. panayam): <menkai suru
面会する, mensetsu suru 面接する>: to interview, to visit and talk
with. * Tag. Eng.

kapangagaw (noun): <kyoosooaite 競争相手>: a rival, an opponent.
* Tag. Eng.

kapangahasan (noun): <atsukamashisa 厚かましさ, zuuzuushisa ずう
ず う し さ , namaiki 生 意 気 , koogan 厚 顔 >: audacity, effrontery,
impudence. * Nasampal siya dahil sa kanyang kapangahasan.:
<Kare-wa namaikina sei-de hirateuchi sare-ta. 彼は生意気なせいで
平手打ちされた。>: He was slapped for his impudence.

kapanganakan (noun): <tanjoobi 誕生日, seinengappi 生年月日>: a
birthday, a date of birth. * Kailan ang iyong kapanganakan mo?:
<Anata-no tanjoobi-w itsu-desu-ka? あなたの誕生日はいつですか?>:
When is the date of your birth? (syn.): kumpleanyo.


                162
kapangitan (noun)(var. pagkapangit): (1)<minikusa 醜さ, shuuakusa
醜悪さ>: ugliness. * Ang kapangitan niya ay tinutumbasan naman ng
kanyang kagandahang asal.: <Kare-no yoi seikaku-wa yooboo-no
minikusa-wo ume-te iru. 彼のよい性格は容貌の醜さを埋めている。>: His
good character is compensating his ugliness. (2)<shoogaisha 障
害者, shintaishoogaisha 身体障害者>: a handicapped person, a disabled
person. * Tag. Eng.

kapanglawan (noun)(var. panglaw, pamamanglaw): (1)<kodoku 孤独
>: solitariness. * Tag. Eng. (2)<dokkyo 独层, hitoribacchi 一人
ぼっち>: solitude. * Tag. Eng. (3)<yuu-utsu 憂鬱>: melancholy.
(syn.): kalumbayan, kalungkutan, lumbay, lungkot. * Tag. Eng.

kapangyarihan (noun)(r.w. yari): (1)<kanri 管理, shihai 支配>:
control. * Tag. Eng. (2)<meirei 命令, shiki 指揮, toosotsu 統率
>: command. * Tag. Eng. (3)<chikara 力, kenryoku 権力, nooryoku
能力 >: power. * Tag. Eng. (4)<seijitekina chikara 政 治的な力 ,
seijikenryoku 政治権力>: political power. * Tag. Eng.

kapanig (noun/adj.)(r.w. panig): <dooshi 同志, nesshin-na shijisha
熱心な支持者, paruchizan パルチザン>: a partisan, a strong supporter
of a person, party etc. * Tag. Eng. (syn.): partidaryo, partidista.
(adj.): <dooshi-no 同志の, mikata-no 味方の>: belonging to the same
side. * Tag. Eng.

kapansanan (noun): <wazawai 災い, jiko 事故, sainan 災難>: an accident,
a disaster. * Tag. Eng.

kapansin-pansin (adj.): <kenchona 顕著な, kiwadatsu 際だつ, medatsu
目立つ, hitome-wo hiku 人目を引く, chuumoku-ni atai suru 注目に値
する>: conspicuous, noticeable, outstanding. * Kapansin-pasin ang
pagbabago ng kilos niya.: <Kanojo-no taido-no henka-wa kiwadat-te
iru. 彼女の態度の変化は際だっている。>: The change of her behavior is
noticeable. (syn.): kapuna-puna, kitang-kita.


                163
kapantayang-dagat (noun): <kaimen 海面>: sea level. * Tag. Eng.

kapanutuhan (noun)(r.w tuto): (1)<kunren 訓 練 ,   tanren 鍛錬 >:
discipline. * Tag. Eng. (syn.): disiplina.

kapara (adj.)(r.w. para): <ni-te iru 似ている>: similar, of similar
appearance. * Kapara ng bituin ang mga mata niya.: <Kanojo-no me-wa
hoshi-no-yooda. 彼女の目は星のようだ。>: Her eyes are like the stars.
(syn.): kahalintulad, tulad.

kapararakan (noun)(var. pararak): (1)<kooyoo 効用, rieki 利益,
yuuri 有利, yuueki 有益>: utility, advantage, benefit. * Tag. Eng.
(2)<kachi 価値, neuchi 値打ち>: value. * Ano ang kapararakan ng
kuwintas na iyan?: <Sono nekkuresu-no kachi-wa nan-desu-ka? そ
のネックレエスの価値は何ですか?>: What is the value of that necklace?

kapareha (noun)(var. pareha)(r.w pareha): <odori-no aite 踊りの
相手, dansu-no paatonaa ダンスのパートナー>: a partner at a dance.
* Si Lea ang kapareha ko sa sayaw kagabi.: <Kinoo-no ban-no
watashi-no dansu-no paatonaa-wa Rea-dat-ta. 昨日の晩の私のダンスの
パートナーはレアだった。>: Lea was my parter at the dance last night.
(syn.): kasayaw.

kapareho (adj.)(r.w. pareho): <mattaku onaji 全く同じ, dooitsu-no
同一の>: just like, just the same, in the same manner. * Kung siya
ay manamit ay kapareho rin ng anak niyang babae.: <Kanojo-wa
jibun-no musume-to mattaku onaji fuku-wo ki-te iru. 彼女は自分の
娘と全く同じ朋を着ている。>: She dresses just the same as her daughter.
(syn.): kagaya, katulad.

kaparis (adj.)(r.w. paris): <onaji-yoona 同じような, dooyoo-no 同
様の, dootoo-no 同等の>: equivalent, co-equal, similar, of the same
sort. * Tag. Eng.

kapas (adj.): <kanoona 可能な, yuunoona 有能な, nooryoku-ga aru 能
                164
力がある>: capable. * Kapas siya sa paggawa sa kanyang trabaho.:
<Kare-wa jibun-no shitoto-wo konasu nooryoku-ga aru. 彼は自分の
仕事をこなす能力がある。>: He is capable of doing his work.

kapasidad (noun): <shuuyooryoku 収容力, shuuyoonooryoku 収容能力,
hooyooryoku 包容力>: a capacity. * Malaki ang kapasidad ng kahon
na iyan.: <Ano hako-wa ookina shuuyooryoku-ga aru. あの箱は大き
な収容力がある。>: That box has a big capacity.

kapaskuhan (noun)(r.w. pasko): <kirisutokootansai キリスト降誕祭,
kurisumasusaijitsu クリスマス祭日>: Chiristmas Day. * Tag. Eng.
(syn.): Araw ng Pasko.

kapatagan (noun)(r.w. patag): (1)<heiban 平板, heitan 平坦, suihei
水平>: evenness, flatness, plainness, levelness of surface. * Tag.
Eng. (syn.): kapalasan, kapantayan. kapatagan (noun): (2)<bokujoo
牧場, bokusoochi 牧草地, soogen 草原>: grasslands. * Naglaro sila
sa kapatagan.: <Karera-wa bokujoo-de ason-da. 彼らは牧場で遊んだ。
>: They played in the grasslands. (3)<heigen 平原, heiya 平野>: a
plain. * Tag. Eng. (4)<tani 谷, tanima 谷間, keikoku 渓谷, kyookoku
峡 谷 >: a valley, a ravine. * Maraming kapatagan sa Hapon.:
<Nihon-ni-wa takusan-no keikoku-ga aru. 日本にはたくさんの渓谷があ
る。>: There are so many valleys in Japan.

kapatas (noun): <oyakata 親方, kanrisha 管理者, kantoku 監督>: a
foreman, a overseer, a superintendent. * Siya ang kapatas sa
ginagawang tulay.: <Kare-wa kensetsuchuu-no hashi-no oyakata-da.
彼は建設中の橋の親方だ。>: He is the foreman of the bridge under
construction. (syn.): katiwala.

kapatawaran (noun): <yurushi 許し, yoosha 容赦, kandaisa 寛大さ,
kan-yoo-sa 寛容さ>: forgiveness. * Tag. Eng.

kapatawarang-madla (noun): <onsha 恩赦, taisha 大赦, tokusha 特
赦>: an amnesty. * Maraming ilegal na banyaga sa Hapon ang humuhingi
                165
ng kapatawarang-madla.: <Nihon-ni zairyuu suru ooku-no ihoona
gaikokujin-ga onsha-wo motome-te iru. 日本に在留する多くの違法な外
国人が恩赦を求めている。>: Many illegal aliens in Japan are requesting
for amnesty.

kapatid (noun): (1)<kyoodai 兄弟, keitei shimai 兄弟姉妹>: brothers,
brothers and sisters. * May tatlo akong kapatid.: <Watashi-ni-wa
san-nin-no kyoodai-to shimai-ga iru. 私には三人の兄弟と姉妹がいる。
>: I have three brothers and sister. (2)<shimai 姉妹>: a sister.
(3)<ani 兄>: an elder brother. (4)<otooto 弟>: a younger brother.
(5)<ane 姉>: an elder sister. (6)<imooto 妹>: a younger sister.
* kapatid na kompanya: (1)<kogaisha 小会社>: a subsidiary company.
(2)<teikeigaisha 提携会社>: a cooperated company.
* kapatid na lalaki (phr.): (1)<kyoodai 兄弟>: a brother. (2)<ani
兄>: an elder brother. (3)<otooto 弟>: a younger brother.
* kapatid na babae (noun): (1)<shimai 姉妹>: a sister. (2)<ane 姉
>: an elder sister. (3)<imooto 妹>: a younger sister.

kapayakan (noun): <kansosa 簡素さ, tanjun 卖純>: simplicity. * Gusto
ko ang kapayakan Fng kanyang pagpipinta.: <Watashi-wa kanojo-no
e-no kansosa-ga sukida. 私は彼女の絵の簡素さが好きだ。>: I like the
simplicity of her painting.

kapayapaan (noun)(var. kapayapa)(r.w. payapa): (1)<heiwa 平和,
wahei 和平>: peace. * Sila ay nagsisipagsikap para magkaroon ng
kapayapaan Tsa daigdig.: <Karera-wa sekai-no heiwa-no tame-ni
hatarai-te i-ta. 彼らは世界の平和のために働いていた。>: They were
working for world peace. (2)<nodokasa のどかさ, odayakasa 穏やか
さ, heion 平穏, onwa 温和>: calm, placidity. * Walang kapayapaan
ang taong iyan.: <Ano dansei-ni-wa onwana tokoro-ga nai. あの男
性には温和なところがない。>: That man has no placidity.
* kapayapaan ng isip (noun): <kokoro-no heian 心の平安, seishin-no
odayakasa 精神の穏やかさ >: peace of mind. * Nagkaroon siya ng
kapayapaan ng isip nang dumating ang kanyang anak.: <Kanojo-wa
musume-ga ie-ni kaet-te ki-te kokoro-no heian-wo idai-ta. 彼女
               166
は娘が家に帰ってきて心の平安を抱いた。>: She had a peace of mind when
her daughter came home.
* kapayapaan ng isip (phr.): <anshin 安心, ando 安堵>: relief, peace
of mind.

kape (noun): <koohii コーヒー>: coffee. * Umiinom ako ng kape tywing
umaga.: <Watashi-wa maiasa koohii-wo nomu. 私は毎朝コーヒーを飲む。
>: I have coffee every morning.

kapighatian (noun): <kanashisa 悲しさ, kanashimi 悲しみ>: grief,
sorrow. * Nakikiramay kami sa kanyang kapighatian.: <Wareware-wa
kanojo-no kanashimi-ni taishi-te aitoo-no i-wo arawashi-ta. 我々
は彼女の悲しみに対して哀悼の意を表した。>: We expressed our condolence
on her sorrow.

kapihan (noun)(r.w. kape): (1)<kissaten 喫茶店, koohiishoppu コ
ーヒーショップ>: a coffee shop. * Marami ang kapihan sa Hapon. :
<Nihon-ni-wa takusan-no kissaten-ga aru. 日本にはたくさんの喫茶店
がある。>: There are many coffee shops in Japan. (2)<koohiipotto
コーヒーポット>: a coffee pot. (syn.): kapetera.

kapiling (adj./adv.)(r.w. piling): (adj.): <chikaku-no 近くの,
soba-no 側の, tonori-no 隣の, waki-no 脇の>: near. * Tag. Eng.
(adv.): chikaku-ni 近くに, soba-ni 側に, tonari-ni 隣に, waki-ni 脇
に>: at the side of, side by side. * Ang kanilang bahay ay kapiling
ng sa akin.: <Karera-no ie-wa watashi-no ie-no chikaku-ni aru.
彼らの家は私の家の近くにある。>: Their house is at the side of mine.
(syn.): karatig, katabi.

kapilya (noun): <reihaidoo 礼拝堂, chaperu チャペル>: a chapel. *
Nasa kapilya ang pari.: <Shisai-wa reihaidoo-ni i-masu. 司祭は
礼拝堂にいます。>: The priest is in the chapel.

kapilyuhan (noun): (1)<itazura いたずら, warufuzake 悪ふざけ, warusa
悪さ>: devilment, mischief. * Tag. Eng. (syn.): katarantaduhan.
                167
(2)<akushitsuna itazura 悪質ないたずら, jooki-wo isshi-ta kooi 常
軌を逸した行為, toppina kooi とっぴな行為>: escapade, a mischievous
prank. * Siya ay matuwaing gumawa ng kapilyuhan sa mga tao.: <Kare-wa
hito-ni taishi-te tachi-no warui itazura-wo suru-no-ga sukida.
彼は人に対してたちの悪いいたずらをするのが好きだ。>: He likes to play
mischievous planks on people. (syn.): kalokohan.

kapinsalaan (noun): (1)<songai 損害 , sonshoo 損傷 , higai 被害 ,
shoogai 障害>: damage, harm. * Malaking kapinsalaan ang nagawa ng
bagyo.: <Sono arashi-ga taihen-na higai-wo motarashi-ta. その嵐
がたいへんな被害をもたらした。>: The storm brought much damage.
(2)<shintai shoogaisha 身体障害者, shoogai-no aru hito 障害のある
人>: the handicapped, a handicapped person. * Ang mga taong may
kapinsalaan ay dapat nating tulungan.: <Wareware-wa sorera-no
shintai shoogaisha-wo tasukeru-beki-da. 我々はそれらの身体障害者を
助けるべきだ。>: We should help those handicapped persons.

kapintasan (noun)(var. pintas): (1)<hihyoo 批 評 , hinan 非難 >:
criticism. * Tag. Eng. (2)<kekkan 欠陥, ketten 欠点, jakuten 弱
点, tansho 短所, akuheki 悪癖, warui tokuchoo 悪い特徴>: a defect,
a fault, an imperfection, bad traits. * Isang kapintasan niya ang
pagiging maramot.: <Rikotekina tokoro-ga kanojo-no warui
tokuchoo-no hitotsu-da. 利己的なところが彼女の悪い特徴の一つだ。>:
Selfishness is one of her bad traits. (syn.): depekto, kasiraan.

kapinuhan (noun)(r.w. pino): (1)<yuubisa 優美さ, joohinsa 上品さ
>: delicacy. * Tag. Eng. (2)<tezawari-no komayakasa 手ざわりの細
やかさ>: fineness of texture. * Tag. Eng.

kapiraso (noun): <hitotsu 一つ, hitokire 一切れ, ichimai 一枚, kakera
かけら, hahen 破片>: a chip, a piece, a fragment, a broken piece.
* Bigyan mo ako ng kapirasong papel: <Kami-wo ichimai kudasai.
紙を一枚下さい。>: Give me a piece of paper.

kapis (noun): <hotategai ホタテガイ・帄立貝>: a scallop. * Tag. Eng.
                 168
kapisanan (noun)(r.w. pisan): (1)<dookookai 同好会, goodoo 吅同,
kurabu クラブ>: an association, a club. * Tag. Eng. (syn.): klub,
samahan. (2)<dantai 団体, kyookai 協会, shakookurabu 社交クラブ>:
a fraternity, a society. * Nagdaos ng pulong ang kanilang
kapisanan.: <Karera-no dantai-ga kaigi-wo hirai-ta. 彼らの団体が
会議を開いた。>: Their society held a meeting. (3)<doomei 同盟, renmei
連盟, soshiki 組織>: a league, an organization. * Tag. Eng.

kapit (noun/adj.): (noun): <nenchaku 粘着, fuchaku 付着, toritsuke
取り付け, kuttsuku koto くっつくこと>: adherance, attachment. * Tag.
Eng.
(adj.): <haritsui-ta 貼り付いた, kuttsui-ta くっ付いた>: sticking,
stuck. * Tag. Eng.
* kapit bahay (noun): <Kinjo 近所, tonari 隣>: the neighborhood,
the vicinity. * Tag. Eng.

kapitabayan (noun): <shoomeisho 証明書>: a certificate. * Tag. Eng.

kapital (noun): (1)<shihon 資本, shihonkin 資本金, shusshi 出資,
shusshikin 出資金, tooshi 投資>: capital, investment. * Tag. Eng.
(syn.): puhunan. (2)<shuto 首都, shufu 首府>: a capital city, a
capital town. * Tag. Eng.

kapitalismo (noun): <shihonshugi 資本主義>: capitalism. * Anong
bansa ang may sistema ng kapitalismo?: <Don-na kuni-ga
shihonshugi-no taisei-wo mot-te i-masu-ka? どんな国が資本主義の体
制を持っていますか。>: What country has a system of capitalism?

kapitan (noun/v.t.): (noun): <totte 取っ手, handorubaa ハンドルバ
ー>: a handle bar. * Tag. Eng.
(v.t.)(var. kumapit): (1)<tsukamu つかむ, nigiru 握る>: to grasp,
to hold. * Tag. Eng. (2)<fureru 触れる, sawaru 触る>: to touch. *
Huwag mong kapitan iyan, basa pa ang pintura.: <Sore-ni sawaru-na,
mada penki-ga kawai-te i-nai. それに触るな、まだペンキが乾いていない。
                169
>: Don't touch that, the paint is still wet.

kapitan (noun): <choo 長, shidoosha 指導者, chookan 長官, senchoo
船長, kanchoo 艦長, kichoo 機長, kyaputen キャプテン>: a captain. *
Sino ang kapitan ng barkong "Titanic"?: <Dare-ga ”Taitanikku”-no
senchoo-dat-ta-ka? 誰が「タイタニック」の船長だったか?>: Who was the
captain of the "Titanic"?

kapita-pitagan (adj.): <rippana 立派な, rekki-to shi-ta れっきと
した, hyooban-no takai 評判の, sonkei su-beki 尊敬すべき, sonkei-ni
ataisuru 尊 敬 に 値 す る >: honorable, respectable, respected,
deserving respect or honor. * Tag. Eng.

kapitbahay (noun)(r.w. bahay): <otonarisan お隣さん, rinjin 隣人,
kinjo-no hito 近所の人>: a neighbor, someone who lives in the next
house or neaby. * Mababait ang kapitbahay namin sa Maynila. :
<Manira-ni iru watashitachi-no rinjin-wa taihen subarashii. マ
ニラの私たちの隣人はたいへんすばらしい。>: Our neighbors in Manila are
very nice. (syn.): kahangga.

kapitbansa (noun): <tonari-no kuni 隣 の 国 , ringoku 隣 国 >: a
neighboring country. * Tag. Eng. (syn.): kalapitbansa.

kapitolyo (noun): <gijidoo 議事堂>: an assembly hall, a diet building.
* Nagkaroon ng malaking pagpupulong sa kapitolyo.: <Gijidoo-de
ookina kaigoo-ga aru. 議事堂で大きな会吅がある。>: There is a big
meeting in the assembly hall.

kapkap (noun): <bodiichakku ボディーチェック, shintaikensa 身体検
査>: frisking, body search. * Tag. Eng.

kapkapan (v.t.): <bodiichakku suru ボ デ ィ ー チ ェ ッ ク す る ,
shintaikensa suru 身体検査する>: to frisk someone. * Tag. Eng.

kapkapin (v.t.): <tesaguri suru 手探りする, tesaguri-de sagasu 手
                170
探りで捜す>: to feel for, to grope for. * Tag. Eng.

kapobrehan (noun): (1)<bimboo 貧乏, hinkon 貧困, mazushisa 貧しさ
>: indegence, poverty. * Tag. Eng. (syn.): kahirapan, karalitaan,
karukhaan. (2)<futekisetsu 不適切, futekitoo 不適当, fujuubun 不
十分>: iadequacy, insufficiency. * Tag. Eng. (syn.): kakapusan,
kasalatan, kakulangan.

kapol (noun): <shimi しみ, yogore 汚れ>: smear, smudge. * Tag. Eng.

kapong baka (noun): <oushi 雄牛, osuushi 牡牛>: a bull, an ox. *
Maraming kapong baka sa Espanya.: <Supein-ni-wa takusan-no
osuushi-ga iru. スペインにはたくさんの雄牛がいる。>: There are many
bulls in Spain. (syn.): toro.

kapootan (noun/v.t.)(var. mapoot)(r.w. poot): (noun): <tekii 敵
意, hanmoku 反目>: hostility. * Nagkaroon ng kapootan sa kanilang
kompanya ang mga manggagawa.: <Karera-no kaisha-no roodoosha-no
aida-ni ikutsuka-no hanmoku-ga aru. 彼らの会社の労働者の間にいくつ
かの反目がある。>: There is some hostilites among workers in their
company.
(v.t.): <nikumu 憎む, zoo-o suru 憎悪する, hidoku kirau ひどく嫌う,
daikiraida 大嫌いだ, ken-o suru 嫌悪する>: to abhor, to hate, to loathe.
* Tag. Eng.

kapoot-poot (adj.): <nikumu-beki 憎むべき, hidoku iyana ひどく嫌
な>: hateful. * Kapoot-poot na karanasan ang sinapit niya sa kanyang
trabaho.: <Kanojo-wa kaisha-de hidoku iyana keiken-wo shi-ta. 彼
女は会社でひどく嫌な経験をした。>: She had a hateful experience in her
work.

kapos (adj.): (1)<mijikai 短い>: short. * Tag. Eng. (2)<fujuubun-na
不十分な, fusokuna 不足な>: insufficient, lacking something, short
of something. * Ang suweldo ko ngayong buwan ay kapos.: <Watashi-no
kongetsu-no kyuuryoo-wa fujuubunda. 私の今月の給料は不十分だ。>: My
                171
salary for this month is insufficient.
* kapos-palad (noun/adj.): <bimboo 貧乏, bimboona 貧乏な, mazushii
貧しい, hinkon 貧困>: poverty, poor. * Tag. Eng.
* kapos sa oras (noun/adj.): <jikanbusoku 時間不足, jikan-ga tarinai
時間が足りない>: lack of time, short of time. * Tag. Eng. (syn.):
walang-oras, walang-panahon.

kapote (noun): <reinkooto レインコート>: a raincoat. * Magdala ka
ng kapote dahil uulan.: <Ame-ga furi-sooda-kara reinkooto-wo
mot-te iki-nasai. 雤が降りそうだから傘を持って行きなさい。>: Bring a
raincoat because it will rain.

kapparai かっぱらい, hittakuri 引ったくり, kosodoro こそ泥 (noun):
<atiban, magnanakaw, mandurukot, mang-uumit, salisi>: a sneak
thief, a bag snatcher.

kappatsuna 活発な, katsudootekina 活動的な, sekkyokutekina 積極的
な (adj.): <abtik, aktibo, buhay, listo, masidha, masigla,
masikap>: active.

kappu カップ (noun): <tasa>: a cup.

kapritso (noun): <kimagure 気まぐれ, kimagurena kangae 気まぐれな
考え, kimama 気まま>: caprice, whim. * Marami siyang kapritso sa
buhay.: <Kanojo-wa jinse-ni taishi-te ooku-no kimagurena
kangae-wo mot-te iru. 彼女は人生に対して多くの気まぐれな考えを持ってい
る。>: She has a lot of whims in life.

kapritsosa (adj.): <kimagurena 気まぐれな , kimamana 気ままな >:
whimsical, fickle. * Ayaw ko ng babaeng kapritsosa.: <Watashi-wa
kimagurena on-na-ga kiraida. 私は気まぐれな女が嫌いだ。>: I hate
whimsical lady.

kapsin (v.i.): <kakeru 欠ける, fusoku suru 不足する>: to lack. * Tag.
Eng.
               172
kapsula (noun): <kapuseru カプセル, yooki 容器>: a capsule. * Hindi
uso sa Hapon ang kapsula.: <Nihon-de-wa kapuseru-wa ninki-no aru
kusuri-de-wa nai. 日本ではカプセルは人気のある薬ではない。>: In Japan,
capsule is not a popular medicine.

kapuluan (noun): (1)<shima 島>: an island. * May 7,107 kapuluan
sa Pilipinas at 6,800 sa Hapon.: <Firipin-ni-wa nanasen
hyakunana-no shima-ga ari, Nihon-ni-wa rokusen happyaku-no
shima-ga aru. フィリピンには7107の島があり、日本には6800の島があ
る。>: There are 7,107 islands in the Philippines and 6,800 in
Japan. (2)<guntoo 群島, shotoo 諸島>: an archipelago, a group of
island. * Ang kapuluan ng Amami ay hindi ko pa nararating.:
<Watashi-wa Amami shotoo-e it-ta koto-ga nai. 私は奄美諸島へ行っ
たことがない。>: I have never been to the Amami archipelago.

kapulungan (noun)(r.w. pulong): (1)<shuukai 集会, kaigi 会議>: an
assemblya, conference, a meeting. (2)<gikai 議会, rippoofu 立法
府>: an assembly, a lawmaking group. * Tag. Eng. (syn.): asamblea.
* kapulungan ng mga kinatawan: <shuugiin 衆議院, kokkai 国会>: the
House of Representitive.
* kapulungan ng mga pinito (noun): <shunookaidan 首脳会談>: a summit
conference. * Tag. Eng.

kapulutan (v.i.): <manabu 学ぶ, gakushuu suru 学習する, chisiki-wo
eru 知識を得る>: to learn from, to get something from. * Tag. Eng.

kapunahan (v.t.): <kizuku 気づく, ki-ga tsuku 気が付く>: to notice
something from, to be able to observe something from. * Tag. Eng.
(syn.): kakitaan, kapansinan.

kapuna-puna (adj.): <medatsu 目立つ, kenchona 顕著な, juuyoona 重
要な, kiwadatsu 際だつ, me-wo hiku 目を引く>: noticeable. * Ang kanyang
kagandahan ay kapuna-puna.: <Kanojo-no utsukushisa-wa kiwadat-te
iru. 彼女の美しさは際だっている。>: Her beauty is noticeable.
                173
kapupunan (noun): <furoku 付 録 , omake お まけ , tsuika 追 加 >: a
supplement, an appendix. * Tag. Eng.

kapurihan (noun)(var. pupuri)(r.w. puri): (1)<memboku 面目, meiyo
名誉>: honour, credit, distinction. * Tag. Eng. (syn.): dangal,
kapurihan, karangalan. (2)<shoosan 称賛, meiyo 名誉, memboku 面
目>: praise, applause, credit. * Kapurihan mo ang pagkakaroon ng
ganyang mga anak.: <Sono-yoona kodomotachi-wo motsu koto-wa
anata-no meiyo-desu. そのような子どもたちを持つことはあなたの名誉です。
>: Having such children is credit to you. (3)<junketsu 純潔, seijun
清純, shojosei 処女性>: maidenhood, virginity. * Tag. Eng. (syn.):
dangal, puri.

kapuri-puri (adj.): <apparena あっぱれな, kanshin-na 感心な, rippana
立派な, homeru-ni taru 誉めるに足る, shoosan-ni atai suru 称賛に値
する>: admirable, commendable, praiseworthy. * Kapuri-puring ama
si Ichiro.: <Ichiroo-wa apparena chichioya-da. 一郎はあっぱれな父
親だ。>: Ichiro is a praiseworthy father.

kapuseru カプセル, yooki 容器 (noun): <kapsula>: a capsule.

kapusin (v.i.): <fusoku suru 不足する>: to give out, to run short.
* Tag. Eng.

kapus-palad (adj.): <fukoona 不幸な, fuun-na 不運な>: unfortunate,
unlucky. * Tag. Eng. (syn.): bigo, inaalat, malas, minamalas,
sinasama, walang-kapalaran, walang-suwerte.

kapusukan (noun)(var. pusok): (1)<seikyuu 性急, sekkchi せっかち
>: impetuosity, lack of restraint. * Tag. Eng. (2)<joonetsu 情
熱, netsujoo 熱情>: ardor, vehemence, strong passion. * Tag. Eng.
(2)<kenkazuki けんか好き, koogekisei 攻撃性, sekkyokusei 積極性>:
aggressiveness. * Isinubo siya sa basagulo ng kanyang kapusukan.:
<Kare-no kenkazuki-ga kare-wo toraburu-ni michibii-ta. 彼のけん
                174
か好きが彼をトラブルに導いた。>: His aggressiveness led him into
trouble.

kapuwa (noun/adj.)(var. kapwa): (noun): <ryoohoo 両方, futatsu 二
つ>: both, the two. * Sila ay kapuwang mahal niya.: <Kanojo-wa
karera-no ryoohoo-wo aishi-te iru. 彼女は彼らの両方を愛している。>:
She loves both of them. (syn.): kapwa.
(adj.): <ryoohoo-no 両方の, futatsu-no 二つの>: both, the two. *
Tag. Eng.

kapwa-tao (noun): (1)<nakama 仲間, doohoo 同胞, ningen-dooshi 人
間同士>: a fellowman. * Tulungan natin ang ating mga kapwa-tao.:
<Watashitachi-no nakama-wo tasuke-yoo. 私たちの仲間を助けよう。 Let >:
us help our fellowmen. (2)<shiriai 知 り吅い , chijin 知人 >: an
acquaintance. * Tag. Eng.

kara (sla.)(noun): (1)<seikaku 性格, seishitsu 性質, jinkaku 人
格>: character. * Gusto ko ang kanyang kara.: <Boku-wa kanojo-no
seikaku-ga suki-desu. ぼくは彼女の性格が好きです。>: I like her
character. (2)<furumai 振る舞い, taido 態度, okonai 行い, koodoo 行
動>: behavior. [Spa. cara "face, aspect"] * Tag. Eng. (syn.):
ugali.

kara から (adv.): <buhat, magbuhat, sa, taga, mula sa>: from, since,
out of.

karaa カラー, eri 襟 (noun): <binigsa, kulyar>: a collar.

karada 体, shintai 身体, nikutai 肉体 (noun): <kaha, katawan, porma
ng katawan, wantaka>: the body, the flesh.
* karada-ga yowai 体が弱い, kyojakuna 虚弱な (adj.): <malambot>: weak,
delicate, feeble.
* karada-ni yoi 体 に 良 い , kenkoo-ni yoi 健 康 に 良 い (adj.):
<nakapagpapalakas>: healthful, healthy.
* karada-no ugoki 体の動き, doosa 動作, miburi 身振り (noun): <imik>:
                175
a movement.
* karadatsuki 体つき, sugata 姿, gaikan 外観, gaiken 外見 (noun):
<anyo, estilo, hugis, paraan, porma>: form, shape.

karagahin (v.t.): <mot-te iku 持って行く, mot-te kuru 持ってくる,
haitasu suru 配達する>: to bring around, to take along, to deliver,
to get in. * Tag. Eng.

karagatan (noun)(r.w. dagat): <taiyoo 大洋, kaiyoo 海洋>: the ocean.
* May limang malaking karagatan sa mundo.: <Sekai-ni-wa itsutsu-no
taiyoo-ga aru. 世界には五つの大洋がある。>: There are five main oceans
in the world.
 * karagatang Atlantiko: <taiheiyoo 太平洋>: the Atlantic Ocean.

karagdagan (adj.): <tsuika-no 追加の, tsuika-sare-ta 追加された,
fuka shi-ta 付加した, yobun-no 余分の>: added, additional, extra.
* Tag. Eng.

karahasan (noun): (1)<booryoku 暴力, ranboo 乱暴>: violence. *
Maraming karahasan ang nagaganap sa mundo.: <Sekaijuu-de okoru
booryoku-ga oosugiru. 世界中で起こる暴力が多すぎる。>: There are too
much violence happening in this world. (2)<mooretsu 猛烈, gekiretsu
激烈>: impetuosity, vehemence. * Tag. Eng.

karai 辛い (adj.): <maanghang>: hot, spicy.

karai 辛い, nigai 苦い (adj.): <kulasim>: acrid.

karaingan (noun): (1)<kongan 懇願, aigan 哀願>: a supplication. *
Tag. Eng. (2)<fuhei 不平, fuman 不満, kujoo 苦情>: grievance. * Tag.
Eng. (2)<aitoo 哀悼, hitan 悲嘆, hitan-no koe 悲嘆の声>: lamentation.
* Makabagbag-damdamin ang mga karaingan ng mahihirap.: <Mazushii
hitobito-no hitan-no koe-wa mune-ga harisake-sooda. 貧しい人々の
悲嘆の声は胸が張り裂けそうだ >: The lamentations of the poor are
heartbreaking.
                176
karaka (adv.): <suguni すぐに, tadachini 直ちに>: immediately, at
once. * Tumakbo siya karaka ng marinig niyang may sunog.: <Kaji-ga
okot-ta-to kii-te kare-wa suguni hashit-ta. 火事が起こったと聞いて
彼はすぐに走った。>: He ran immediately when he heard there was a
fire. (syn.): agad, dali-dali, ora mismo.

karakai からかい, hiyakashi 冷やかし (noun): <biro, goyo, kantiyaw,
siste, sisti, tukso>: a banter, a joke.

karaka-raka (adv.): <kantan-ni 簡卖に, tayasuku たやすく, yooini 容
易に>: easily. * Si Nariko ay isang taong hindi karaka-rakang
nawawalan ng pag-asa.: <Nariko-wa kantan-ni-wa kiboo-wo
ushinawa-nai josei-da. 成子は簡卖には希望を失わない女性だ。>: Nariko
is a person who does not lose hope easily. (syn.): basta.

karakau からかう, ijimeru いじめる (v.t.): <kantiyawan, manudyo,
manukso>: to joke, to tease.
* karakat-te からかって, baka-ni shi-te 馬鹿にして, azaket-te あざ
けって (adv.): <paaglahi, palait, patudyo, patuya, pauyam, palait>:
mockingly, jokingly.

karakol (noun): <katatsumuri カタツムリ>: a snail. * Tag. Eng.
(syn.): suso.

karakter (noun): (1)<seikaku 性格 , seishitsu 性質 , kosei 個性 ,
tokusei 特性>: character. * Kailangan ng ating bayan ang mga taong
may mabubuting karakter.: <Waga kuni-wa yoi tokusei-wo mot-ta
jimbutsu-wo hitsuyoo-to shi-te iru. わが国はよい特性を持った人物を
必要としている。>: Our country needs person of good character. (syn.):
ugali, paguugali. (2)<toujoojimbutsu 登場人物, haiyaku 配役>: a
character. * Isa siya sa mga karakter ng dulang "Hamlet".: <Kare-wa
engeki “Hamuretto“-wo enji-ta haiyaku-no hitori-desu. 彼は演劇「ハ
ムレット」を演じた俳優の一人です。>: He is one of the characters of the
play "Hamlet". (syn.): tauhan.
                177
karakter (sla.)(noun): <kuruma 車, jidoosha 自動車>: a car. [Eng.
"car" + "character"] * An ang tatak ng bagong karakter mo.: <Kimi-no
atarashii kuruma-no shashu-wa nan-da? 君の新しい車の車種は何だ?>:
What is the brand of your new car. (syn.): kotse.

karalitaan (noun): <bimboo 貧乏, hinkon 貧困>: indigence, poverty.
* Hindi siya nakapag-aral dahil sa karalitaan.: <Kanojo-wa
hinkon-no tame-ni gakkoo-ni kayou koto-ga deki-nakat-ta. 彼女は
貧困のために学校に通うことができなかった。>: She was not able to go to
school because of poverty.

karama-seru 絡ませる, karamitsuka-seru 絡み付かせる, kumiawa-seru 組
み吅わせる (v.t.): <mamulupot, pamulupot >: to entwine.

karambola (noun): <tamatsuki 玉 突 き , biriyaado ビ リ ヤ ー ド >:
billiards. * Si Bata Reyes ang Pilipinong pandaigdig na kampeon
sa karambola.: <Baata Reiesu-wa biriyaado sekai champion-no
Firipinjin-da. バータ・レイエスはビリヤード世界チャンピオンのフィリピン
人だ。>: Bata Reyes is a Filipino world champion in billiards.

karamdaman (noun): <byooki 病気>: an ailment, a disease, an illness.
* Hindi siya makakasama sa atin dahil sa kanyang karamdaman.:
<Kanojo-wa byookina-node watashitachi-to isshoni iku koto-ga
deki-nai. 彼女は病気なので私たちと一緒に行くことができない。 >: She
cannot come with us because of her illness. (syn.): dinaramdam,
sakit.

karamelo (noun): <karameru カラメル, yakizatoo 焼き砂糖>: caramel.
* Tag. Eng.

karami (adj./adv.): <ooku 多く, takusan たくさん>: many, much. *
Gaano karami ang dadalo sa palatuntunan?: <Dore gurai ooku-ga sono
keikaku-ni sanka suru-daroo? どれぐらい多くがその計画に参加するだろ
う?>: How many will attend the program?
                178
karamiai 絡み吅い, motsureai もつれ吅い, funkyuu 紛糾, kakawariai 関
わり 吅い (noun): <dawit, sangkot>: entanglement, implication,
involvement.

karamihan (noun)(r.w. dami): (1)<daitasuu 大多数, daibubun 大部
分 >: a majority. * Hindi sang-ayon ang karamihan sa balak na
magpiknik.: <Daitasuu-wa pikunikku-ni iku koto-ni sansei shi-te
i-nai. 大多数はピクニックに行くことに賛成していない。>: The majority are
not in favor of going on a picnic. (2)<gunshuu 群衆>: a crowd. *
Tag. Eng.

karamitsuku 絡みつく, karamitsuka-seru 絡み付かせる, karama-seru 絡
ませる, kumiawa-seru 組み吅わせる (v.t.): <mamulupot, pamulupot >:
to entwine, to twin about.

karampatan (adj.): (1)<seikakuna 正確な, tekikakuna 的確な>: exact.
* Tag. Eng. (2)<fusawashii ふ さ わ し い , tekitoona 適 当 な ,
reigitadashii 礼儀正しい>: adequate, proper. * May karampatan siyang
ugali.: <Kare-wa reigitadashii taido-wo mot-te iru. 彼は礼儀正し
い態度を持っている。>: He has a proper attitude.

karamutan (noun): (1)<kechi けち, shimittare しみったれ, kechikusasa
けちくささ, mimicchisa みみっちさ>: stinginess. * Hindi niya gusto
ang karamutan ng taong yaan.: <Kanojo-wa sono jinbutsu-no
kechikusasa-ga suki-de-wa nai. 彼女はその人物のけちくささが好きでは
ない。>: She does not like the stinginess of that person. (2)<wagamama
わがまま, jibunchuushin 自分中心>: selfishness. * Tag. Eng.

karanasan (noun/v.t.): (noun)(var. karanasa): <keiken 経験, taiken
体験, keiken suru koto 経験すること, taiken suru koto 体験すること
>: experiencing, experience. * Tag. Eng. (syn.): danas, pagdanas,
karanasan, eksperyensya.
(v.t.)(var. dumanas, maranasan): <keiken suru 経験する, taiken suru
体験する>: to experience, to undergo. * Tag. Eng.
                179
* karanasan ng sakit (phr.): <kiooreki 既往歴>: an anamnesis, a
case history. * Tag. Eng.

karancho (sla.)(noun)(var. karanch, karantso): (1)<yokunai
tomodachi よくない友だち, warui nakama 悪い仲間, akuyuu 悪友>: a bad
company, a bad friend. * Kailangang umiwas ka sa mga karancho.:
<Omae-wa warui tomodachi-wo sake-nakere-ba ike-nai-yo! お前は悪
い友だちを避けなければいけないよ。>: You have to avoid bad friends.
(2)<gyangu-no nakama ギャングの仲間, hanzai-no ichimi 犯罪の一味,
kyoohan 共犯>: a gang mate, a partner in crime. [Spa. rancho "gang,
clan" Tag. ka "co"] * Tag. Eng. (syn.): kaibigan, kasama, pare.

karangalan (noun): (1)<hokori 誇り, kedakasa 気高さ, meiyo 名誉,
meisei 名声, ishin 威信>: an honor, nobleness, prestige. * Si Rizal
ay kalangalan ng ating bayan.: <Risaaru-wa waga kuni-ni taisuru
hokori-da. リサールはわが国に対する誇りだ。>: Rizal is an honor to
our country. (2)<igen 威厳, ken-i 権威>: dignity. * Tag. Eng. (syn.):
dangal, dignidad, kadakilaan, karangalan, paggalang. (3)<hyooban
評判, sehyoo 世評, uwasa 噂>: reputation. * Tag. Eng.

karangyaan (noun): <zeitaku 贅沢, zeitakuhin 贅沢品, kookyuuhin 高
級品>: luxury, luxuries. * Tag. Eng.

karaniwan (noun/adj.): (noun): <shuukan 習慣, kankoo 慣行, kanrei
慣例, koorei 恒例, fuushuu 風習>: custom. * Karaniwan sa Hapon ang
magsuot ng itim kung nagluluksa.: <Mo-ni fukushi-te iru toki kuroi
mono-wo kiru-no-wa Nihon-no shuukan-da. 喪に朋しているときに黒いも
のを着るのは日本の習慣だ。>: It is the custom in Japan to wear black
in mourning. (syn.): kaugalian, kinagawian, kustumbre.
(adj.): (1)<futsuu-no 普通の, nichijoo-no 日常の, tsuujoo-no 通常
の>: ordinary, usual. * Nakasuot siya ng damit na karaniwan.:
<Kanojo-wa futsuu-no fuku-wo ki-te iru. 彼女は普通の朋を着ている。
>: She is wearing an ordinary dress. (2)<ippan-no 一般の>: general.
* Tag. Eng. (3)<seijoona 正常な>: normal. * Tag. Eng. (4)<arifure-ta
ありふれた, tsukinami-no 月並みの>: common, commonplace. * Karaniwan
                180
sa mga Pilipino ang malakas na bagyo at baha.: <Firipinjin-ni-wa
tsuyoi taifuu-to hageshii koozui-wa arifure-ta koto-da. フィリ
ピン人には強い台風と激しい洪水はありふれたことだ。>: Strong typhoon and
heavy flooding are common to the Filipinos.
* karaniwang palakad (noun): <nikka 日課, itsumo-no tejun いつも
の手項, nichijootekina koto 日常的なこと, shotei-no junjo 所定の項
序 >: routine, a fixed, regular mothod of doing things. * Ang
pagdarasal bago magklase ay karaniwang palakad ngayon sa
Pilipinas.: <Firipin-de-wa jugyoo-ga hajimaru mae-ni oinori-wo
suru-no-wa nichijootekina koto-da. フィリピンでは授業が始まる前にお
祈りをするのは日常的なことだ。>: Praying before the class starts is
now a daily routine in the Filippines. (syn.): kalakaran, karaniwang
gawain.
* karaniwang sakit (phr.): <ippan shoojoo 一 般 症 状 >: general
observation of symtoms.
* karaniwang tao (phr.): <futsuu-no hito 普通の人, joojin 常人>:
an ordinary man. * Huwag kang bumilib sa akin, karaniwang tao lang
ako.: <Watashi-ni kanshin shi-nai-de kudasai. Watashi-wa
futsuu-no otoko-desu. 私に感心しないでください。私は普通の男です。>: Do
not be impressed with me. I am just an ordinary man.

kara-no 空の, ai-te iru 空いている, kuukyona 空虚な (adj.): <bakante,
basiyo, basyo, buaw, hungkag, luganggang, walang laman>: empty,
hollow, vacant.

karantso (sla.)(noun)(var. karanch, karancho): (1)<akuyuu 悪友,
yokunai tomodachi よくない友だち, warui nakama 悪い仲間>: a bad company,
a bad friend. * Napasama siya sa mga karancho kaya't nalulong siya
sa ipinagbabawal na gamot.: <Kare-wa warui nakama-to issho-ni
koodoo shi-ta-node mayakuchuudoku-ni nat-te shimat-ta. 彼は悪い
仲間と一緒に行動したので麻薬中每になってしまった。>: He became part of
a bad company that's why he got addicted to drugs. (2)<gyangu-no
nakama ギャングの仲間, hanzai-no ichimi 犯罪の一味, kyoohan 共犯>:
a gang mate, a partner in crime. [Spa. rancho "gang, clan" Tag.
ka "co"] * Tag. Eng. (syn.): kaibigan, kasama, pare.
                181
karapatan (noun): (1)<seigi 正義, seigishin 正義心, kooseisa 公正
さ>: justice. * Dapat magkaroon ng karapatan sa buhay ang mga
mahihirap.: <Mazushii hitotachi-wa ikiru ue-de seigi-no kokoro-wo
motsu-beki-da. 貧しい人たちは生きる上で正義の心を持つべきだ。 The poor    >:
people should have fair in their life. (2)<kenri 権利>: a claim,
a right. * Tag. Eng. (3)<kenryoku 権 力 >: power. * Tag. Eng.
(4)<shigoto 仕事, shokugyoo 職業>: business, a job, work. * Tag.
Eng.
* karapatang bumuto (phr.): <senkyoken 選挙権>: the right to vote,
suffrage. * Tag. Eng.
* karapatang tao (phr.): <jinken 人権>: human rights. * Tag. Eng.

karapat-dapat (adj.): <kachi aru 価値ある, shoosan su-beki 称賛
すべき, shoosan-ni ataisuru 賞賛に値する, kanshin-na 感心な, rippana
立派な>: deserving, meritorious, worthy. * Ang kanyang katapangan
ay karapat-dapat hangaan.: <Kare-no yuuki-wa takai shoosan-ni atai
suru. 彼の勇気は高い称賛に値する。>: His courage is worthy of high
praise.

karasawagi 空騒ぎ, bakasawagi 馬鹿騒ぎ (noun): <kuriri>: fuss.

karashi からし・辛子 (noun): <mustasa>: mustard.

karasu カラス (noun): <uwak>: a crow, a raven, a rook.

karatto shi-ta カラッとした, kaihootekina 開放的な, sekkyokutekina
積極的な, iyokutekina 意欲的な, akarui 明るい, yookina 陽気な (adj.):
<agresibo, bigay-hilig, mapusok, game na game, gib na gib>: cheerful,
open-minded, aggressive.

karatura (noun): <kanban 看板, hyooshiki 標識>: a sign, a signboard.
* Marami kang makikitang karatula ng mga artista sa Sta Cruz.:
<Suta Kurusu-de-wa eigakai-no yuumeijin-no kamban-wo takusan miru
koto-ga deki-masu-yo. スタ・クルスでは映画界の有名人の看板をたくさん見
                182
る こ と が で き ま す よ 。 >: You can see many signboards of movie
personalities in Sta Cruz.

karawit (adj.)(r.w. dawit): <hanzai-ni kankei shi-ta 犯罪に関係
した, hanzai-ni makikoma-re-ta 犯罪に巻き込まれた>: implicated. * Tag.
Eng.

kara-wo toru 殻をとる, kawa-wo toru 皮をとる, saya-wo toru さやを
とる (v.t.): <himayin>: to shell.

karayaan (noun)(var. kadayaan): <sagi 詐欺, fuseishudan 不正手段
>: a fraud. * Karaniwan ang karayaan sa sugal.: <Gyamburu-de
fusei-wa futsuuda. ギャンブルで不正は普通だ。>: Fraud is common in
gambling.

karayama (adj.): <shinmitsuna 親密な, nikutaikankei-ga aru 肉体
関係がある >: intimate. * Mayroon silang karayamang relasyon.:
<Karera-wa shinmitsuna kankei-wo mot-te iru. 彼らは親密な関係を持
っている。>: They have an intimate relationship.

karayom (noun): <hari 針>: a needle. * Gamitin mo ang mas malaking
karayom sa iyong pananahi.: <Nuimono-ni motto ookina hari-wo
tsukai-nasai. 縫い物にもっと大きな針を使いなさい。 Use a bigger needle
                       >:
in your sewing.

karbon (noun): (1)<sekitan 石炭>: coal. * Tag. Eng. (2)<tanso 炭
素 >: carbon. * Gumamit ka ng karbong papel sa makinilya. :
<Taipuraitaa-ni kaabon peepaa-wo tsukai-nasai. タイプライターにカ
ーボンペイパーを使いなさい。>: Use a carbon paper on the typewriter.
(3)<sumi 墨, mokutan 木炭>: charcoal. * Tag. Eng.

karburo (noun): <kaabaido カーバイド>: carbide. * Para makatipid
gumagamit sila ng karburo s apagpinta ng mga pader sa daan.:
<Okane-wo sutsuyaku suru tame-ni karera-wa doorozoi-no
kabenuri-ni kaabaido-wo tsukat-te iru. お金を節約するために彼らは道
                183
路沿いの壁塗りにカーバイドを使っている。>: To save money they are using
carbide in painting the walls along the street.

kardelina (noun): <kingyo 金魚>: a goldfish. * Tag. Eng.

kardenal (noun): <suukikyoo 枢機卿>: a cardinal. * Si Kardenal Sin
ang pinakasikat na obispo sa Pilipinas.: <Shin suukikyoo-wa
Firipin-de yuumeina daishikyoo-desu. シン枢機卿はフィリピンで有名な
大 司 教 で す 。 >: Cardinal Sin is the famous archbishop in the
Philippines.

kardilyo (noun)(var. cardillo): <karudiryo カルディリョ, tamagoiri
sakana-no shichuu タマゴ入り魚のシチュー>: fish stew with eggs. * Tag.
Eng.

kare 彼 (pron.): <siya>: he.
* karejishin 彼自身 (pron.): <siya mismo>: himself.
* kare-no 彼の (pron.): <kaniya, kanya, niya>: his.

karee カレー (noun): <kari>: curry.

karei カ レ イ , hirame ヒ ラ メ , hiratai sakana 平 た い 魚 (noun):
<isdang-dapa>: a flounder.

karei 華麗, kagayaki 輝き, gooka 豪華 (noun): <dilag, galas, gilas,
gara, kagaraan>: magnificence, splendor.
* kareina 華麗な, gookana 豪華な, subarashii 素晴らしい, sutekina 素
敵な (adj.) <marilag>: gorgeous, splendid.

karejji カ レ ッ ジ , tankadaigaku 卖 科 大 学 (noun): <kolehiyo>: a
college.

karendaa カレンダー (noun): <kalendaryo>: a calendar.

karera 彼ら, kanojora 彼女ら (pron.): <sila>: they.
               184
* karera-no 彼らの, karera-no-mono 彼らのもの (pron.): <kanila,
nila>: their, theirs.

karera (noun): (1)<kyoosoo 競争, kyoosoo 競走, reesu レース>: a race.
* Popular sa Hapon ang karera ng kabayo, bangka, at bisekleta.:
<Keiba, keirin-to kyootei-wa Nihon-de taihen ninki-ga ari-masu.
競馬、競輪と競艇は日本でたいへん人気があります。>: Horse, cycling, and
motorboat racings are popular in Japan. (syn.): unahan. (2)<keireki
経歴, shokugyoo 職業>: a career, a profession. * Tag. Eng. (3)<katei
課程, kamoku 科目, koosu>: a course, a subject, an education course.
* Ano ang karerang kinuha mp?: <Anata-wa dono koosu-wo sentaku
shi-mashi-ta-ka? あなたはどのコースを選択しましたか?>: What course
did you take?
* karera ng bisikleta (phr.): <keirin 競輪>: a bicycle race. * Tag.
Eng.
* karera ng kabayo (noun): <keiba 競馬>: a horse racing. * Ang karera
ng kabayo sa Pilipinas ay ginaganap sa San Lazaro.: <Firipin-de-wa
keiba-ga San Rasaro-de okonawa-reru. フィリピンでは競馬がサン・ラサ
ロで行われる。>: The horseracing in the Philippines are held in San
Lazaro.

karerahan (noun): <keibajoo 競馬場>: a race track, a racecourse.
* Hindi nagyon maganda ang kondisyon ng karerahan.: <Genzai,
keibajoo-no jootai-ga yoku-nai. 現在、競馬場の状態がよくない。>: Now,
the condition of the racecourse is not good.

kareru 枯れる (v.i.): <malanta>: to die, to wither.
* kareki 枯れ木, kare-ta take 枯れた竹, kusat-ta ki 腐った木, kusat-ta
take 腐った竹, kare-ta ki 枯れた木 (noun): <lapnos>: decayed or rotten
wood or bamboo.
* kare-ta 枯れた, shibon-da しぼんだ, shiore-ta しおれた (adj.):
<lanta>: withered, faded.

karetera (noun): <koosokudooro 高速道路>: a highway. * Mag-ingay
ka sa pagmamaneho sa karetera. : <Koosokudooro-wo unten suru toki-wa
                185
chuui su-beki-da. 高速道路を運転するときは注意すべきだ。>: You should
be careful when driving in the highway.

karetilya (noun): <teoshiguruma 手押し車, kaato カート>: a small cart,
a pushcart. * Masarap sumakay sa karetilyang tinutulak ng kabayo
sa Pilipinas.: <Firipin-de uma-ga hiku kaato-ni noru-no-wa
ekisaitingu-da. フィリピンで馬がひくカートに乗るのはエキサイティングだ。
>: It is exciting to ride a pushcart pulled by a horse in the
Philippines.

karga (noun): <nimotsu 荷物, tsumini 積み荷>: a load, a baggage.
* Ang karga ko pauwi ay sobrang dami.: <Ie-ni kaeru watashi-no
nimotsu-wa oosugiru. 家に帰る私の荷物は多すぎる。>: My baggage going
home is too much.

kargada (sla.)(noun/adj.): (noun): (1)<nimotsu 荷物, tenimotsu 手
荷物, konimotsu 小荷物>: a baggage, a luggage. * Tag. Eng. (2)<buki
武器, heiki 兵器, kyooki 凶器>: a weapon. * Nakalulan na ba ang mga
kargada sa trak?: <Buki-wa moo torakku-ni tsumikoma-re-ta-ka? 武
器はもうトラックに積み込まれたか?>: Are the weapons already loaded on
the truck? (syn.): armas, baril.
(adj.): <buki-wo mot-ta 武器を持った, busoo shi-ta 武装した>: having
a weapon. [Spa. cargada, cargado "loaded, full"] * Tag. Eng.
(syn.): may baril o patalim.

kargador (noun): (1)<nimotsuhakobi 荷物運び, pootaa ポーター>: a
porter, a baggage carrier. * Tag. Eng. (2)<koowanroodoosha 港
湾労働者, niyaku 荷役, okinakashi 沖仲仕>: a dockworker, a stevedore.
* Tag. Eng.

kargahin (v.t.)(var. kargahan)(r.w. karga): (1)<tsumu 積 む ,
tsumikomu 積み込む>: to load. * Tag. Eng. (2)<hakobu 運ぶ, unsoo
suru 運送する>: to carry. * Kargahin mo nga ang mga pinamili ko.:
<Watashi-ga kat-ta shokuryoohin-wo zembu hakon-de kudasai. 私
が買った食料品を全部運んでください。>: Please carry all the stuff I
               186
bought.

kargamento (noun): (1)<kamotsu 貨物, nimotsu 荷物>: a cargo. * Tag.
Eng. (2)<funazumini 船 積 み 荷 >: a shipment. * Dumating nanag
kargamento sa Piyer 7.: <Tsumini-wa dainana sambashi-ni toochaku
shi-ta. 積みには第7桟橋に到着した。>: The shipment arrived at Pier
7.

kargo (noun): (1)<sekinin 責任>: responsibility. * Kargo ko ang
batang iyan.: <Ano ko-wa watashi-ga sekinin-wo ou-beki kodomo-da.
あの子は私が責任を貟うべき子どもだ。>: That child is my responsibility.
(2)<futan 貟担>: a charge. * Tag. Eng. (3)<gimu 義務>: duty. * Tag.
Eng.

kari (noun): <karee カレー>: curry. * Gusto ko ang karing manok
na may gata.: <Watashi-wa kokonattsu miruku-wo ire-nai chikin
karee-ga sukida. 私はココナッツミルクを入れないチキンカレーが好きだ。>:
I like the chicken curry with coconut milk.

kari 狩, shuryoo 狩猟 (noun): <pamamaril>: hunting.
* kari-wo suru tokoro 狩 り を す ると こ ろ , kariba 狩 り 場 (noun):
<laugan>: a place of hunting.

karibal (noun): <kyoosoo aite 競争相手, raibaru ライバル>: a rival.
* Siya ang karibal ko sa kanyang pag-ibig.: <Kare-wa kanojo-no
ai-wo kachitoru watashi-no raibaru-da. 彼は彼女の愛を勝ち取る私のラ
イバルだ。>: He is my rival to her affection.

karidad (noun): <jiai 慈愛, jizen 慈善, jihishin 慈悲心, charitii
チャリティー>: charity, benevolence. * Pinapagpala ang taong may
karida sa buhay.: <Zaiseichuu-ni jiai-no kokoro-wo mot-te iru
hito-wa shukufuku sareru. 在世中に慈愛の心を持っている人は祝福される。
>: People with charity in life is blessed.

karifurawaa カ リ フ ラ ワ ー (noun): <cauliflower, koliplor>: a
                187
cauliflower.

kariire 刈り入れ, toriire 取り入れ (noun): <pag-ani>: harvesting.
* kariireru 刈り入れる, toriireru 取り入れる, shuukaku suru 収穫す
る (v.t.): <anihin, gapasin, gumapas>: to harvest, to cut with
a cutting implements.
* karitoru 刈り取る (v.t.): <mag-ani, umani>: to harvest, to reap,
to gather in.

karikatura (noun): <manga マンガ, fuushiga 風刺画>: a cartoon, a
caricature, a comic strip, a funny picture. * Si Alcala ay magaling
sa karikatura.: <Arukara-wa komawari manga-wo tsukuru-no-ga
joozuda. アルカラはコマ割り漫画を作るのが上手だ。>: Alcala is good in
making a comic strip.

karikomi 刈り込み, kosuru koto 擦ること (noun): <dasdas, tabtab>:
trimming or scraping a surface.
* karikomu 刈り込む (v.t.): <dasdasin>: to trim.

kariktan (noun): (1)<utsukushisa 美しさ, bi 美, biboo 美貌>: beauty.
* Napili siyang Bb. Maynila dahil sa kanyang pambihirang kariktan.:
<Kanojo-wa sono tobinuke-ta biboo-de misu Manira-ni eraba-re-ta.
彼女はその飛び抜けた美貌でミス・マニラに選ばれた。>: She was chosen Miss
Manila because of her extraordinary beauty. (2)<kagayaki 輝き,
kootaku 光沢>: brilliance. * Tag. Eng.

karikyuramu カ リ キ ュ ラ ム , kyooikukatei 教 育 課 程       (noun):
<kurikulum>: a curriculum.

karimlan (noun)(var. kadiliman, kalimian): <kurasa 暗さ, kurayami
暗闇, ankoku 暗黒, yami 闇, kuragari 暗がり>: darkness. * Ang karimlan
ng panahon ay nagsasaad ng pag-ulan.: <Tenki-no kurasa-ga ame-wo
anji suru. 天気の暗さが雤を暗示する。 >: Darkness in the weather
suggests of rains.


                188
karingat-dingat (adv.)(r.w. dingat): <fuini 不意に, omoigakenaku
思いがけなく, totsuzen 突然, igai-na koto-ni 意外なことに>: suddenly,
unexpectedly, to one‟s surprise. * Tag. Eng. (syn.): kaagat,
pagdaka.

karinggan (noun): <soramimi 空耳, kikichigae 聞き違え>: mishearing.
* Tag. Eng. (syn.): maling pakinig.

kari-no 仮の, tooza-no 当座の, ichijitekina 一時的な, zanteitekina
暫定的な (adj.): <pansamantala>: temporary.
* karigoya 仮小屋, azumaya 東屋 (noun): <palapala>: an arbor, a
temporary shed.
* karinui 仮縫い (noun): <hilbana, tutop, tutos>: basting, tacking.
* karinui-wo suru 仮縫いをする, shitsukeito-de tomeru 仕付け糸で留
める (v.t.): <hilbanahan>: to baste, to tack on.
* karisashiosae 仮 差 し 押 さ え (noun): <depositong hudisyal>:
sequestration.
* karishakuhoo 仮 釈 放 , shikkooyuuyo 執 行 猶 予 (noun): <parol,
paglayang may-kondisyon, paglayang may-pasubali>: parole, a
conditional freedom.

karinyo (noun): (1)<aibu 愛撫, konomi 好み, itsukushimi 慈しみ>:
caress, fondness. * Tag. Eng. (2)<aijoo 愛情>: affection, love.
* Kulang siya sa karinyo.: <Kare-wa aijoo-ga kake-te iru. 彼は
愛情が欠けている。>: He lacks affection.

karinyosa (adj.)(var. karinyoso): (1)<yasashii 優しい, aijoobukai
愛情深い, aijoo afure-ta 愛情あふれた>: affectionate. * Karinyosa
ang kanyang asawa.: <Kare-no okusan-wa yasashii. 彼の奥さんは優し
い。>: His wife is affectionate. (2)<kawaii かわいい, kawairashii
かわいらしい>: endearing. * Tag. Eng.

kariru 借りる , shakuyoo suru 借用する (v.t.): <hiramin, hirmin,
humiram, manghiram, umutang, utangan, utangin>: to borrow, to owe.
* karikata 借り方 (noun): <debit, debito, utang>: a debit.
                189
* karinushi 借り主, saimusha 債務者 (noun): <may-utang>: a debtor.
* kariru koto 借 り る こ と , shakuyoo 借 用 (noun): <paghiram>:
borrowing.
* kari-ta 借りた, kari-te iru 借りている (adj.): <hiniram, hiram>:
borrowed.
* kari-wo kaesu 借りを返す, shakkin-wo kaesu 借金を返す (v.i.):
<mamayad>: to pay one's bets.

karis-karis (noun): (1)<iwashi イワシ・鰯, saadin サーディン>: a
sardine. * Tag. Eng. (2)<aji アジ・鯵>: a cavalla. * Tag. Eng.

karisuma カリスマ (noun): <alindog>: (syn.): pang-akit, karisma:
charisma.

karisya (noun): <aibu 愛撫, hooyoo 抱擁>: caress. * Ang karisya ay
mahalaga sa pagtatalik.: <Seiai-ni oi-te hooyoo-wa taisetsuda.
性愛において抱擁は大切だ。>: Caress is important in lovemaking.

karit (noun): <kama かま・鎌>: a sickle, a reaping hook. * Ginagamit
ang karit sa pagtanggal ng mga matataas na dao.: <Kama-wa takai
kusa-wo karu-no-ni tsukawa-reru. 鎌は伸びた草を刈るのに使われる。>:
Sickle is used in cutting tall grasses.

karita (noun): <sori そり>: a sledge. * Ginagamit ng mga kantero
ang karita sa kanilang trabaho.: <Ishiku-wa shigoto-de sori-wo
tsukau. 石工は仕事でそりを使う。>: Masons use a sledge in their work.

karitateru 駆り立てる, kakitateru かきたてる, sosonokasu そそのかす,
sendoo suru 扇動する (v.t.): <ibuyo, manulsol, udyukan, upatan>:
to impel, to incite, to instigate, to urge.

karitela (noun): <basha 馬車>: a horse-drawn carriage, a coach.
* Tag. Eng.

kariton (noun): <niguruma 荷車, teoshiguruma 手押し車>: a cart. *
               190
Siya ay nagtratrabaho sa pamamagitan ng pagtutulak ng kariton.:
<Kare-wa niguru-de shigoto-wo shi-te iru. 彼は荷車で仕事をしている。
>: He is working by pushing carts.

kariwasaan (noun): <tomi 富, yutakasa 豊かさ, zaisan 負産>: riches,
wealth. * Tag. Eng.

karma (noun): <shukumei 宿命, unmei 運命>: destiny, fate. * Tag.
Eng.

karnabal (noun/adj.): (noun): <shanikusai 謝肉祭, kaanibaru カー
ニバル>: a carnival. * Tag. Eng.
(adj.): <irotoridori-no 色とりどりの, shikisai-ni ton-da 色彩に富
んだ, karafuruna カラフルな>: colorful, varicolored. * Damit karnabal
siya sa costume party.: <Kanojo-wa kasoo paatii-de irotoridori-no
daresu-wo ki-ta. 彼女は仮装パーティーで色とりどりのドレスを着た。>: She
wore a varicolored dress at the costume party.

karnaper (noun): <kurumadoroboo 車泥棒, jidooshadoroboo 自動車泥
棒>: a carjacker, a carnaper, a car thief. * Tag. Eng.

karne (noun): <niku 肉>: meat. * Si Mark ay gustong-gustong kumain
ng karne.: <Maaku-wa niku-wo taberu-no-ga daisukida. マークは肉
を食べるのが大好きだ。>: Mark likes eating meats very much.
* karneng asado (phr.): <yakiniku 焼き肉, roosuto biifu ロースト
ビーフ>: roast beef. * Paborito ko ang karneng asado.: <Roosuto
biifu-wa watashi-no daikoobutsu-da. ローストビーフは私の大好物だ。
>: Roast beef is my favorite.
* karne ng baboy (phr.)(var. karneng baboy): <butaniku 豚肉, pooku
ポ ー ク >: pork. * Ang karneng baboy ay masarap sa sinigang.:
<Butaniku-wa “Sinigan ryoori“-ni oishii. 豚肉は「シニガン」料理に
おいしい。>: Pork is delicious for "sinigang" (soup with sour taste).
(syn.): karning-baboy.
* karne ng baka (phr.)(var. karneng baka): <gyuuniku 牛肉, biifu
ビーフ>: beef. * Ang karne ng baka ay masarap sa nilaga.: <Gyuuniku-wa
                191
buiyon-ni oishii. 牛肉はブイヨンにおいしい。>: Beef is delicious for
broth. (syn.): karning-baka.
* karneng bulo (phr.)(var. karne ng guya): <koushi-no niku 子
牛の肉>: veal. * Tag. Eng.
* karneng kambing (phr.)(var. karneng tupa): <hitsuji-no niku 羊
の肉, yooniku 羊肉>: sheep meat.
* karne norte (sla.)(phr): <konbiifu コンビーフ>: corned beef. [Spa.
karne "meat" + norte "north"] * Lagyan mo ng sibuyas at patatas
ang korne norte.: <Tamanegi-to jagaimo-wo konbiifu-ni ire-nasai.
玉ねぎとジャガイモをコンビーフに入れなさい。>: Put some onions and
potatoes into the corned beef.
* karneng walang-buto (phr.): <hireniku ヒレ肉>: fillet, fillet
stake. * Tag. Eng.

karnero (noun): <hisuji 羊, hitsuji-no niku 羊の肉, yooniku 羊肉
>: sheep, lamb, mutton. * Tag. Eng.

karnerong-dagat (syn.): <azarashi アザラシ>: a seal. * Tag. Eng.

karnisero (noun): <nikuya 肉屋>: a butcher. * Tag. Eng.

karo (noun): (1)<niguruma 荷車>: a cart, a wagon. * Tag. Eng.
(2)<reikyuusha 霊柩車>: a hearse. * Tag. Eng. (syn.): karo ng patay.

karonjiru 軽んじる, mikubiru 見くびる, mikudasu 見下す, keishi suru
軽視する (v.t.): <magpawalang-halaga>: to make light of, to think
little of, to neglect.
* karonzuru 軽んずる (v.t.): <mangmata>: to belittle, to look down
upon.

karoojite か ろ う じ て , yatto-no koto-de や っ と の こ と で (adv.):
<bahagya, minsan, papaano>: barely, narrowly, with difficulty.

karorii カロリー (noun): <kaloriya>: a calorie.


                192
karos (adj.): (1)<ochitsuka-nai 落ち着かない, sowasowashi-ta そわ
そわした>: restless. * Nakaramdam siya ng karos dahil sa balitang
kanyang nasagap.: <Kanojo-wa uketot-ta shirase-de ochitsuka-naku
nat-ta. 彼女は受け取った知らせで落ち着かなくなった。>: She became
restless because of the news she received. (2)<keihaku-na 軽薄
な, karugarushii 軽々しい>: flippant. * Tag. Eng.

karot (noun): <ninjin 人参>: a carrot. * Ang karot ay maganda para
sa mata.: <Ninjin-wa anata-no me-ni yoi. ニンジンはあなたの目によ
い。>: Carrot is good for your eyes.

karpa (noun): <koi 鯉>: a carp. * Makulay ang karpa sa palaisdaan
ng hardin.: <Niwa-no yoogyoike-no koi-wa irotoridorida. 庭の養
魚池の鯉は色とりどりだ。>: Carps are colorful in the fishpond of the
garden.

karpintero (noun)(var. karpintero>: (1)<daiku 大工>: a carpenter.
* Magaling na karpintero si Rufo.: <Ruho-wa sugure-ta daiku-da.
ルホは優れた大工だ。>: Rufo is an excellent carpenter. (syn.): alwagi,
anluwagi. (2)<kitsutsuki キツツキ>: a woodpecker. * Tag. Eng.

karsada (noun): <gairo 街路, toori 通り>: a street. * Tag. Eng.

karsel (noun): <keimusho 刑務所, kangoku 監獄, rooya 牢屋, roogoku
牢獄>: a jail, a prison, a gaol. * Tag. Eng. (syn.): bilangguan,
kulungan, piitan.

karselero (noun): <keimukan 刑務官, keimusho-no kanshu 刑務所の看
守, keimushochoo 刑務所長>: a jailer, a jailor, a prison warden.
* Mahigpit ang karselero sa mga bilanggo.: <Sono keimushochoo-wa
shuujintachi-ni taihen kibishii. その刑務所長は囚人たちにたいへん厳
しい。>: The prison warden is very strict with the prisoners.

karsonsilyo (noun)(var. kalsonsilyo): <pantsu パンツ>: a men's
underpants. * Tag. Eng.
               193
karta (noun): (1)<kaizu 海図, suirozu 水路図, zuhyoo 図表>: a chart.
* Tag. Eng. (2)<chizu 地図>: a map. * Tag. Eng. (3)<torampu ト
ランプ>: a playing cards. * Tag. Eng. (syn.): baraha, kard.

karta (sla.)(noun): <yuumeijin 有名人, meishi 名士>: a famous person,
a personality. [new. Tag. karta "power, authority, priviledge"]
* Isa raw karta ang dadalo sa paggugupit ng laso.: <Aru yuumeijin-ga
teepukatto-no eiyo-wo atae-rereru daroo-to iwa-re-te iru. ある
有名人がテープカットの栄誉を与えられるだろうと言われている。>: It is said
that a famous person will grace the ribbon cutting. (syn.):
katauhan.

kartamoneda (noun): <saifu 負布>: a purse, a pocket wallet. * Tag.
Eng.

karte (sla.)(noun): (1)<sakusen 作戦, keikaku 計画, sakuryaku 策
略, senryaku 戦略>: a strategy, a plan. * Huwag mo akong pakialaman,
karte ko ito.: <Hitori-ni shi-te oi-te-ne, kore-wa watashi-no
sakusen-na-no. 一人にしておいてね、    これは私の作戦なの。 Leave me alone,
                         >:
this is my plan. (2)<iinogare 言い逃れ, nigekoojoo 逃げ口上>: an
evasion. [short. Spa. (des)carte "subterfuge, evasion"] * Tag.
Eng. (syn.): plano, paraan.

kartelon (noun): <posutaa ポスター, harigami 張り紙, keiji 掲示>:
a poster, a placard. * Huwag mong lagyan ng katelon ang bakod.:
<Watashi-no posutaa-wa dore-mo kakine-ni-wa hara-nai-de kudasai.
私のプラカードはどれも垣根には貼らないでください。>: Don't post any
placards on the fence. (syn.): kartel.

kartera (noun): (1)<orikaban 折りカバン, shoruibasami 書類ばさみ>:
a portfolio. * Tag. Eng. (2)<kamiire 紙入れ, satsuire 札入れ>: a
wallet. * Tag. Eng.

kartero (noun): <yuubin-haitatsufu 郵便配達夫, yuubin-shuuhainin
                194
郵便集配人>: a mailman, a postman, a letter carrier. * Tag. Eng.

kartilya (noun): <nyuumonsho 入門書, shohodokuhon 初歩読本>: a primer,
a primer book. * Ginagamit nila ang kartilya sa pagtuturo sa
elementarya.:   <Karera-wa  shoogakkoo-de   oshieru-no-ni
shohodokuhon-wo tsukat-te iru. 彼らは小学校で教えるのに初歩読本を使
っている。 They use the primer for teaching in the elementary school.
    >:

karton (noun): <hako 箱, kaaton カートン>: a carton. * Tag. Eng.

kartun (noun): <manga マンガ・漫画, fuushiga 風刺画, seijimanga 政
治漫画>: a cartoon, a caricature. * Tag. Eng.

karugarushii 軽々しい, keihakuna 軽薄な (adj.): <karos>: flippant.

karugo (noun): <ketsuzoku 血族, ketsuenkankei 血縁関係, shinzoku
親族>: a cognate, blood relative. * Tag. Eng.

karugtong (noun): (1)<fuka 付加, tsuika 追加>: addition, accession,
adjunction, appendix. * Tag. Eng. (2)<tsuzuki 続き, tsuzukeru koto
続けること, keizoku 継続>: continuation. * Ang karugtong ng drama
sa telebisyon ay sa isang linggo.: <Sono terebi-no dorama bangumi-no
tsuduki-wa raishuu-de aro-o. そのテレビのドラマ番組に続きは来週だろう。
>: The continuation of the drama program in the television would
be next week.

karui 軽い (adj.): <magaan>: light, not heavy.
* karui byooki 軽い病気 (noun): <pamimigat>: slight illness.
* karui inshokubutsu 軽い飲食物, keishoku 軽食 (noun): <pampalamig>:
refreshment(s).
* karui shokuji 軽い食事, keishoku 軽食 (noun): <meryenda>: a snack.
* karui yakedo 軽いやけど, teido-no kashoo 程度の火傷 (noun): <tilay>:
a slight scald or burn.
* karuishi 軽石 (noun): <pomes>: a pumice.
* karuku naru 軽くなる (v.i.): <gumaan, guminhawa, mabawasan ng
                195
bigat, umalwan>: to lighten, to become light.
* karuku suru 軽くする (v.t.): <gaanan, pagaanin>: to lighten, to
make lighter.
* karusa 軽さ, karui koto 軽いこと (noun): <gaan>: lightness.

karukhaan (noun)(var. karukhan): <hinkon 貧 困 , binboo 貧 乏 >:
indigence, poverty. Matindi ang karukhaan ngayon sa Aprika.:
<Genzai Afurika-ni okeru hinkon-wa jitsuni hidoi mono-da. 現在
アフリカにおける貧困は实にひどいものだ。>: Poverty in Africa now is
really terrible.

karumal-dumal (adj.)(r.w. dumal): (1)<kitanai 汚い, yogore-ta 汚
れ た >: dirty. * Tag. Eng. (2)<kiraina 嫌 いな , fukaina 不 快な ,
imaimashii いまいましい, hidoku iyana ひどく嫌な, fuyukaina 不愉快
な>: detestable, loathsome, nasty. * Dapat mahuli agad ang gumawa
ng karumal-dumal na krimen.: <Ano imaimashii hanzai-wo okashi-ta
han-nin-wa suguni taiho sareru-beki-da. あのいまいましい犯罪を犯し
た 犯 人は ただ ちに 逮捕 され るべ きだ 。 >: The criminal who did that
detestable crime should be arrested at once. (syn.): nakapandidili,
napakanghihilakbot.

karumihan (noun)(var. karumhan) (1)<fujumbutsu 不純物, mazarimono
混ざり物>: a impurity. * Tag. Eng. (2)<kitanasa 汚さ, kitanarashisa
汚らしさ, fuketsu 不潔>: dirtiness, uncleanliness. * Tag. Eng.
(3)<darashinasa だらしなさ, bushoo 物騒>: slovenliness, the lack of
neatness. * Tag. Eng. (syn.): ngisan, karungisan, kadusingan,
karusingan.

karunungan (noun)(var. dunong): (1)<chishiki tisiki 知識, gakumon
学問, gakushiki 学識>: study, learning, knowledge. * Ang karunungan
niya ay walang kapantay.: <Kare-no gakushiki-wa murui-no mono-da.
彼の学識は無類のものだ。>: His knowledge is unequaled. (2)<eichi 英
知・叡智, chie 知恵>: wisdom. * Bilib ako sa karunungan ng aking
asawa.: <Watakushi-wa tsuma-no eichi-ni kanshin shi-te iru. 私
は妻の英知に感心している。>: I am impresed with the wisdom of my wife.
                196
(2)<kooiku 教育>: education. * Tag. Eng. (3)<sainoo 才能>: talent.
* Tag. Eng.
* karunungang pantahanan (noun): <kaseigaku 家政学, kateika 家庭
科 >: home economics. * Mahalaga angkarunungang pantahanan sa
babae.: <Kateika-wa on-na-no ko-ni tot-te taisetsuda. 家庭科は女
の子にとって大切だ。>: Home economics are important for girls.

karupukan (noun): (1)<yowasa 弱さ>: weakness. * Tag. Eng. (2)<morosa
もろさ, kowareyasusa 壊れやすさ, morose もろさ>: fragility. * Ang
karupukan ng kanyang damdamin ang naging sanhi ng kanyang matinding
lumbay.: <Kanojo-no kanjoo-no kowareyasusa-ga hidoi yuu-utsu-no
riyuu-da. 彼女の感情の壊れやすさがひどい憂うつの理由だ。 The fragility   >:
of her feelings is the reason of her terrible depression.

karurukan (noun)(r.w. rurok): (1)<choojoo 頂上, sanchoo 山頂>: a
summit. * Naabot n aniya nag karurukanng bundok Apo.: <Kare-wa
sudeni Apo-san-no choojoo-ni tsui-ta. 彼はすでにアポ山の山頂に着い
た。>: He already reached the summit of mount Apo. (2)<chooten
頂点, saikoochoo 最高潮, zecchoo 絶頂>: a climax, a pinnacle, the
highest point. * Siya ay nasa karurukan ng kanyang tagumpay.:
<Kare-wa meisei-no zecchoo-ni aru. 彼は名声の絶頂にある。>: He is at
the pinnacle of his fame. (syn.): kaitaasan, tugatog.

karutetto カルテット, yonjuushoo 四重唱, yonjuusoo 四重奏 (noun):
quartet (noun): a quartet, four singers or musicians performing
together.

karuto カルト, inchikishuukyoo インチキ宗教, niseshuukyoo ニセ宗教,
shinkooshuukyoo 新興宗教 (noun): <kulto>: a cult.

karuwagan (noun)(var. kaduwagan): (1)<okubyoo 臆病, shooshin 小
心>: timidity. * Ang karuwagan ng mga tao nag naging dahilan kung
bakit naging abuso ang kanilang pinuno.: <Riidaa-ga kuchigitanaku
nat-ta-no-wa hitobito-no okubyoosa-ga sono riyuu-da. リーダーが
口汚くなったのは人々の臆病さがその理由だ。>: The timidity of the people
                197
is the reason why their leader becomes abusive. (2)<hikyoo 卑
怯>: cowardice. * Tag. Eng.

karuwazashi 軽 業 師 , kyokugeishi 曲 芸 師 (noun): <akrobat>: an
acrobat.

karwahe (noun): <norimono 乗り物, kuruma 車>: a carriage, a vehicle.
* May dala ka bang karwahe?: <Kuruma-wo mot-te ki-ta-ka? 車を持
ってきたか?>: Did you bring your vehicle?

kas (noun): <genkin 現金>:, cash, ready money. * Tumatanggap lang
kami ng kas dito.: <Koko-de-wa genkin-shika ukeire-mase-n. こ
こでは現金だけしか受け入れません。>: We only accept cash here.

kasa (noun): (1)<ie 家, uchi 家>: a house. * Tag. Eng. (2)<shataku
社宅>: a company house. * Nakatira sila nagyon sa kasa ng kompanya.:
<Karera-wa ima shataku-ni i-masu. 彼らはいま社宅にいます。>: They are
now staying in the company's house.

kasa (sla.)(noun)(var. kumakasa, kakasa): <koosoo 抗争, hanmoku
反目, tekitai 敵対>: a fight (against another gang), antagonism.
[Spa. kasa "hunt, big-game hunt"] * Tag. Eng. (syn.): laban.

kasa 傘, amagasa 雤傘, koomorigasa こうもり傘 (noun): <payong>: an
umbrella.

kasabat-ta かさばった (adj.): <matambok>: bulky.
* kasabat-ta mono かさばったもの, kasabat-te iru koto かさばってい
ること (noun): <umbok>: bulkiness.

kasabihan (noun/adj.)(var. kasabihin): (noun): (1)<iimawashi 言
い回し>: a mode of expression. * Tag. Eng. (2)<kotowaza ことわざ,
kakugen 格言>: a maxim, a proverb, a common saying. * May kasabihan
na walang sikreto ang hindi mabubulgar.: <Zettaini roken shi-nai
himitsu-wa nai-to iu kotowaza-ga aru. 絶対に露見しない秘密はないと
                198
いうことわざがある。>: There is a common saying that there is no secret
that would not be revealed.
(adj.): <yoku shira-re-ta よく知られた, yuumeina 有名な>: well-known.
* Tag. Eng.

kasabikan (noun): <netsboo 熱望, netsujoo 熱情, nesshinsa 熱心さ
>: eagerness, vehemence. * Matindi ang kasabikan ni Rosalita na
makita ang anak.: <Jibun-no kodomo-wo miru Rosariita-no
netsujoo-wa hageshii mono-dat-ta. 自分の子どもを見るロサリータの熱情
は激しいものだった。>: Rosalita's eagerness to see her child was
intense.

kasablangka (sla.)(noun): <pabu パブ, biahausu ビアハウス, sakaba
酒場>: a pub, a beer house. * Tag. Eng.

kasabuta かさぶた (noun): <langib>: a scab.
* kasabuta-ga dekiru かさぶたが出来る (v.i.): <maglangib>: to scab.

kasabuwat (noun)(var. sabwat): <guru ぐる, kyoohansha 共犯>: an
accomplice, a partner in a crime. * Nahuli rin ng puli ang kasubuwat
ng kriminal sa patayan.: <Keisatsu-wa satsujinhan-no kyoohan-mo
toraeru koto-ga deki-ta. 警察は殺人犯の共犯も捕らえることができた。>:
The policemen were also able to catch the accomplice of the murderer.
(syn.): kasapakat.

kasado (syn.): <kekkon shi-ta 結婚した, kikon-no 既婚の>: married,
wedded. * Tag. Eng. (syn.): kasal, may-asawa.

kasaganaan (noun): <han-ei 繁栄, hanjoo 繁盛, hoofu 豊富, kookeiki
好景気, junkyoo 項境, kooun 幸運, seikoo 成功, ryuusei 隆盛>: abundance,
plentifulness, prosperity. * Nakakaramdam na ang mga Pilipino ng
kasaganaan sa buhay.: <Firipinjin-mo ima-ya jinsei-ni okeru
junkyou-wo keiken shi-te iru. フィリピン人も今や人生における項境を経
験している。>: The Filipinos are now experiencing the prosperity
in life.
                 199
kasagutan (noun): <kotae 答え, henji 返事, hentoo 返答, ootoo 応
答>: an answer, a reply, a response. * Tag. Eng.

kasagwaan (noun): (1)<kochoo 誇張, kadaishi 過大視>: exaggeration.
* Tag. Eng. (2)<waisetsu わいせつ, hiwai 卑わい>: obscenity, lewdness.
* Dapat tanggalin ang lahat ng kasagwaan sa telebisyon.:
<Tarebi-kara subete-no waisetsusa-ga torinozoka-reru-beki-da. テ
レビからすべてのわいせつさが取り除かれるべきだ。>: All the obscenities
in the television should be removed.

kasahog (noun): <seibun 成分, ryoori-no zairyoo 料理の材料, shokuzai
食材, choomiryoo 調味料>: an ingredient, seasoning. * Tag. Eng.

kasai 火災, kaji 火事 (noun): <sunog>: a fire.

kasaklapan (noun): (1)<kakokusa 過酷さ, kibishisa 厳しさ, hageshisa
激しさ, genkakusa 厳格さ>: harshness, severity. * Tag. Eng. (syn.):
kalupitan. (2)<tsurasa 辛 さ , kurushisa 苦 しさ >: bitterness. *
Sunud-sunud ang kasaklapang dinanas niya sa buhay.: <Kare-wa
jinsei-ni oi-te tabikasanaru kurushisa-wo keiken shi-ta. 彼は人
生において度重なる苦しさを経験した。>: He experienced a series of
bitterness in life. (syn.): kapaitan.

kasal (noun/adj.)(var. kasalan): (noun): <kekkon 結婚, kekkonshiki
結婚式>: a marriage, wedding, a wedding reception. * Ang kasal nila
sa San Agustin ay engrande.: <Sei Agusuchin-de-no karera-no
kekkonshiki-wa zeitaku-da. 聖アグスチンでの彼らの結婚式は贅沢だ。>:
Their wedding in San Agustin is extravagant.
(adj.): <kekkon shi-te iru 結婚している, kikon-no 既婚の, kekkon
shi-ta 結婚した>: married. * Si Lea ay kasal sa isang Hapones.:
<Rea-wa Nihonjin-to kekkon shi-te iru. レアは日本人と結婚している。
>: Lea is married to a Japanese. (syn.): may-asawa, pagkamay-asawa.

kasalan (noun)(var. kasal): <kekkonshiki 結婚式>: a wedding, a
                200
wedding reception. * Maraming kasalan tuwing hunyo at Disyembre
sa Pilipinas.: <Firipin-de-wa rokugatsu-kara juunigatsu-no
aida-ni kekkonshiki-ga okonawa-reru. フィリピンでは6月から12月の
間に結婚式が行われる。>: There are many wedding ceremonies during June
and December in the Philippines.

kasalanan (noun): (1)<aymachi 過ち, ayamari 誤り, sekinin 責任,
kekkan 欠陥, tansho 短所>: a fault, a responsibility. * Kasalanan
mo.: <Sore-wa anata-no sekinin-desu. それはあなたの責任です。Sore-wa
anatashidai-desu. それはあなたしだいです。 It's your responsibility.
                    >:
It's up to you. (2)<akuji 悪事, hanzai 犯罪, tsumi 罪, zaiaku 罪
悪>: wrongdoing, sin. * Ikinumpisal niya ang kanyang mga kasalanan.:
<Kare-wa jibun-no tsumi-wo kokuhaku shi-ta. 彼は自分の罪を告白した。
>: He confessed his sins.

kasalantaan (noun)(var. karalitaan): (1)<fusoku 不足, fujuubun 不
十分, ketsuboo 欠乏, ketsujo 欠如>: insufficiency, lack, scarcity.
* Tag. Eng. (syn.): kadahupan, kakulangan. (2)<mijimesa 惨めさ,
hisansa 悲惨さ, binboo 貧乏, hinkon 貧困>: misery, poverty. * Tag.
Eng. (syn.): karukhaan, paghihirap. (3)<shintaishoogaisha 身体
障害者>: a disabled person, a handicapped person. * Tag. Eng.

kasalawan (noun): (1)<ayamachi 過ち, machigai 間違い>: a fault. *
Tag. Eng. (2)<tsumi 罪, kashitsu 過失>: sin. * Hindi niya mapatawad
ang kanyang kasalawan.: <Kanojo-wa kare-no tsumi-wo yurusu koto-ga
deki-nai. 彼女は彼の罪をゆるすことができない。>: She cannot forgive his
sin.

kasalbahihan (noun): <bankoo 蛮行, kookyoobutsu-no hason 公共物
の 破 損 , bunkazai-no hakai 文 化 負 の 破 壊 >: vandalism. * Isang
kasalbahihang maituturing ang pagsusulat sa mga dingding.:
<Kabe-ni itazuragaki-wo suru koto-wa kookyoobutsu-no hasonkooi-da.
壁にいたずら書きをすることは公共物の破損行為だ。>: Writing on the walls
could be considered vandalism. (syn.): katampalasanan.


                201
kasali (noun)(r.w. sali): <sankasha 参加者, shutsujoosha 出場者
>: a participant. * Tag. Eng.

kasalit (adj.): <koogo-no 交互の, kootai-no 交替の>: aternate. *
Tag. Eng.

kasalitaan (noun): <hanashi aite 話し相手, soodan aite 相談相手>:
someone to talk to, an advisor. * Tag. Eng.

kasaliwaan (noun): (1)<gyaku 逆 , hantai 反対, urame 裏目>: the
reverse or opposite of what is expected. * Tag. Eng. (syn.):
kabaligtaran, kahidwaan. (2)<hantai-no mono 反対のもの, hantai-no
hito 反対の人, han-i-go 反意語, taigigo 対義語>: the contrary, the
opposite. * Tag. Eng. (syn.): kasalungatan.

kasalukuyan (noun/adj./adv.): (noun): (1)<gendai 現代, genzai 現
在>: the present day. * Tag. Eng. (2)<genjitsu 現实>: a reality,
an actuality. * Tag. Eng.
(adj.): <genjitsu-no 現 实 の jissai-no 实 際 の >: actual. * Ang
kasalukuyang kita ko ay kulang para sa malaking pamilya.:
<Watashi-no jissai-no shotoku-wa daikazoku-ni-wa fujuubunda. 私
の实際の所得は大家族には不十分だ。>: My actual income is insufficient
for a big family.
(adv.): <ima-wa 今は, genzai 現在>: at present, at this time. *
Kasalukuyan akong sumusulat ng diksiyunaryo.: <Genzai watashi-wa
jisho-wo kai-te iru. 現在私は辞書を書いている。>: At present I am
writing a dictionary.
* kasalukuyang gastos: <jippi 实費>: actual expenses. * Tag. Eng.
* kasalukuyang kita: <jisshuunyuu 实収入>: an actual income.

kasalungat (noun): (1)<hantai 反対, tairitsu 対立>: opposition, an
objection. * Nagalit siya sa mga kasalungat sa kanyang proposisyon.:
<Kare-wa jibun-no teian-ni kansuru hantaiiken-ni okot-ta. 彼は
自分の提案に関する反対意見に怒った。>: He got angry to the oppositions
regarding his proposition. (2)<kyoosooaite 競争相手, taikoosha 対
                202
抗者, tekitaisha 敵対者>: an adversary, an antagosnist, an opponent.
* Ang kanyang pinsan ay isa sa kanyang mga kasalungat sa pulitika.:
<Kare-no itoko-ga seikai-ni okeru tekitaisha-no hitori-da. 彼
の従兄弟が政界における敵対者の一人だ。>: His cousin is one of his
opponents in politics.

kasama (noun)(r.w. sama): (1)<dooshi 同志, sen-yuu 戦友>: a comrade,
a person fighting/ working for the same cause. * Kasama ko siya
sa lahat ng bagay.: <Kare-wa subete-no koto-de watashi-no dooshi-da.
彼はすべて の点で私の同志だ。 >: He is my comrade in all things.
(2)<nakama 仲間, dooryoo 同僚>: a colleague, a fellow. * Tag. Eng.
(3)<kosakunin 小作人>: a crofter, a renter, a tenant farmer. * Tag.
Eng.
* kasam sa kuwarto (noun): <dooshitsunin 同审人, ruumumeito ルー
ムメイト>: a roomy, a roommate. * Tag. Eng.

kasamaan (noun): <juutai 重態, kitoku 危篤, kiken-na jootai 危険
な状態>: a critical condition, a state of being bad or evil. * Ang
kasamaan ng mga kriminal ay taglay hanggang sa loob ng bilangguan.:
<Hanzaisha-ga okare-te iru warui jootai-wa ima nao keimusho-ni
sonzai suru. 犯罪者がおかれている悪い状態は今なお刑務所に存在する。>: The
criminal's state of being bad still exists inside the jail.
* kasamaang-palad (noun): <wazawai 災い, fukoo 不幸, fu-un 不運
>: misfortune, troubles. * Tag. Eng.

kasamahan (noun): <dooryoo 同僚>: a colleague. * Kasamahan ko siya
sa trabaho.: <Kare-wa watashi-no dooryoo-da. 彼は私の同僚だ。>: He
is my colleague.
* kasamahang lipon (noun): <iin 委員>: a member of committee. *
Lahat kami ay kasamahang lipon ng "Jaycees.": <Wareware-wa mina
jeishii-no iin-desu. 我々は皆ジェーシーの委員だ。>: We are all members
of committee of the Jaycees.

kasamahin (v.t.)(r.w. sama): <tsure-te iku 連れて行く, doodoo suru
同道する>: to accompany, to take someone along. * Tag. Eng.
                203
kasambahay (noun): <kazoku 家族, setai 世帯, shotai 所帯>: a household.
* Tag. Eng. (syn.): kabahay.

kasamyento (noun)(var. kasamiyento): (1)<kekkon 結婚>: marriage.
* Tag. Eng. (2)<fuufukankei 夫婦関係, kekkonseikatsu 結婚生活>:
matrimony. * Mahalaga ang kasamyento sa pagsasama ng mag-asawa.:
<Kekkonseikatsu-wa otto-to tsuma-no kenkei-ni tot-te juuyooda.
結婚生活は夫と妻の関係にとって重要だ。>: Matrimony is important for the
relationship of husband and wife.

kasanayan (noun): (1)<udemae 腕前>: skill. * Tag. Eng. (2)<nooryoku
能力>: ability. * Gusto ng mga Hapon nag kasanayan ng mga Pilipina
sa pag-awit at pagsayaw.: <Nihonjin-wa Firipin josei-no utat-tari
odot-tari suru nooryoku-ga sukida. 日本人はフィリピン女性の歌ったり
踊ったりする能力が好きだ。>: The Japanese like the ability of the
Filipinas in singing and dancing.

kasaneru 重ねる, tsumu 積む (v.t.): <ibunton, itambak, isalansan,
magbunton>: to pile up.

kasangga (sla.)(noun): <nakama 仲間, tomodachi 友だち, dachi, ダ
チ tsure 連れ>: a companion, a friend, a mate. [new. Tag. ka "co"
+ sangga "teaming together"] * Ipinagtanggol ako ng aking kasangga
laban sa kabilang gang.: <Dachi-ga hoka-no gyangu-kara ore-wo
mamot-te kure-ta. ダチが他のギャングからおれを守ってくれた。 My friend   >:
defended me against the other gang. (syn.): kasama.

kasangguni (noun): (1)<jogensha 助 言 者 , soodan-yaku 相 談 役 ,
soodan-aite 相談相手>: an adviser. * Kasangguni ang mga magulang
sa anumang gawain ng mga anak.: <Don-na shigoto-ni oi-te-mo
ryooshin-wa kodomotachi-no jogensha-da. どんな仕事においても両親が
子どもたちの助言者だ。>: The parents are their children's adviser in
any undertaking. (2)<komon 顧問, konsarutanto コンサルタント>: a
consultant, a counselor. * Naghanap sila ng kasangguni tungkol
                204
sa pamamahala sa lindol.: <Karera-wa jishin kanri-no
konsarutanto-wo sagashi-ta. 彼らは地震管理のコンサルタントを探した。
>: They looked for a consultant on earthquake management.

kasangkapan (noun): (1)<seikatsu-yoohin 生 活 用 品 , kagu 家 具 >:
livingware, furniture. * Tag. Eng. (2)<doogu 道具, kigu 器具, koogu
工具>: an instrument, a tool, an utensil. * May dala ka bang
kasangkapan?: <Kimi-wa jibun-no koogu-wo mot-te ki-ta-ka? 君は
自分の工具を持ってきたか?>: Did you bring your tool?

kasangkot (noun): <guru ぐる, kyoohansha 共犯者>: an accomplice.
* Sinu-sino ang mga kasangkot mo sa krimen?: <Sono hanzai-no kimi-no
kyoohan-wa dare-da? そ の 犯 罪 の 君 の 共 犯 は 誰 だ ? >: Who are your
accomplices in the crime?

kasanib (noun): <kaiin 会員, kooseiin 構成員>: a member, an affiliate
member. * Kasanib siya ng ating pangkat.: <Kare-wa wareware-no
dantai-no kaiin-da. 彼は我々の団体の会員だ。>: He is a member of our
group. (syn.): kasapi, miyembro.

kasankasuiso 過酸化水素 (noun): <peroksido>: hydrogen peroxide.

kasanlingan (noun): <dootokusei 道徳性, rinrikan 倫理観, doogi 道
義>: morality. * Gaano kahalaga ang kasanlingan sa iyong buhay?:
<Anata-no jinsei-ni oi-te rinrikan-wa dore gurai juuyoo-desu-ka?
あなたの人生において倫理観はどれぐらい重要ですか?>: How important is
your morality in life?

kasapakat (noun): <kyoohansha 共犯者, kyooboosha 共謀者, guru グ
ル>: an accomplice, a conspirator. * Tag. Eng. (syn.): kaalam,
kasabwat.

kasapatan (noun): (1)<tekisetsu 適切, datoosei 妥当性>: adequacy.
* Tag. Eng. (2)<juubun 十分, juusoku 充足, hoofuni aru koto 豊富
にあること>: suffiency. * Tag. Eng.
                205
kasapi (noun): <ichiin 一員, membaa メンバー>: a member of a society,
club, or political party. * Tag. Eng.

kasapitan (v.i.): <owaru 終わる, kekka-ni naru 結果になる>: to be
an outcome of, to end up with, to result in. * Tag. Eng.

kasarian (noun): <sei 性, seibetsu 性別>: gender. * Ano ang kasarian
ng sanggol?: <Shinseiji-no seibetsu-wa nan-desu-ka? 新生児の性別
は何ですか?>: What is the gender of the newborn baby?
* kasariang pambabae: <joseishi 女性詞>: feminine gender.
* kasariang panlalaki: <danseishi 男性詞>: masculine gender.
* walang kasarian: <chuuseishi 中性詞>: neuter gender.

kasarinlan (noun): (1)<dokuritsu 独立, jiritsu 自立>: independence.
* Tag. Eng. (2)<jiyuu 自由>: freedom. * Nakamit namin ang tunay
na kasarinlan sa "Peoples Power Movement.": <Piipuruzu Pawaa
Undo-wo tooshi-te wareware-wa shin-no jiyuu-wo te-ni ireru koto-ga
deki-ta. ピープルズパワー運動を通して我々は真の自由を手に入れることができ
た。 We were able to get true freedom through Peoples Power Movement.
  >:
(syn.): independensiya, kalayaan, pagsasarili.

kasawian (noun): <fu-un 不運, fukoo 不幸>: misfortune, unhappiness.
* Tag. Eng.
* kasawian sa pag-ibig (phr.): <shitsuren 失恋>: the loss of one's
sweetheart/lover. * Nagpakam siya dahil sa kasawian sa pag-ibig.:
<Kanojo-wa booifurendo-ni shitsuren shi-te jisatsu shi-ta. 彼
女はボーイフレンドに失恋して自殺した。>: She committed suicide because
of the loss of her boyfriend.

kasayahan (noun): (1)<matsuri 祭>: a festival. * Malaking kasayahan
ang nagaganap tuwing tag-init sa Hapon.: <Nihon-de-wa natsu-ni
takusan-no matsuri-ga moyoosa-reru. 日本では夏にたくさんの祭りが催
される。>: There are many festivals in Japan during summer. (2)<eikoo
栄光, meisei 名声>: glory. * Tag. Eng.
                206
kasaykasay (noun): <akuun 悪運, fuun 不運>: a jinx. * Tag. Eng.

kasaysayan (noun): <rekishi 歴史, enkaku 沿革>: history. * Makulay
ang kasaysayan ng Pilipinas.: <Firipin-no rekishi-wa hijooni
kyoomibukai. フィリピンの歴史は非常に興味深い。>: The history of the
Philippines is very interesting.
* kasaysayang personal (phr.): <rireki 履歴, keireki 経歴>: one‟s
personal history. * Tag. Eng.

kasegu 稼ぐ, mookeru 儲ける, rieki-wo eru 利益を得る (v.t.): <kumita,
magkaprobetso, magutubo, makinabang, tumubo>: to benefit, to gain,
to make money.

kasei 火星 (noun): <Marte>: Mars.

kasei suru 加勢する , mikata suru 味方する, doochoo suru 同調する
(v.t.): <kampihan, kumanpi, kumpihan, paboran, panigan, pumanig>:
to support, to side with.

kaseifu 家政婦,meshitsukai 召使い (noun): <alila, bataan, katulong,
maybahay, mutsatsa, mutsatso, utusan>: a housekeeper, a maid, a
domestic servant, a female servant.

kasen 河川, kawa 川・河 (noun): <ilog>: a river.

kasera (noun): (1)<on-na shujin 女主人, on-na yanushi 女家主>: a
landlady. * Si Kuroda ang kasera ng aking bahay sa Hapon.: <Kuroda-wa
Nihon-no watashi-no ie-no on-na yanushi-da. 黒田は日本の私の家の女
家主だ。>: Kuroda is the landlady of my house in Japan. (2)<geshukuya
下宿屋>: a boarding house. (syn.): bahay-pangaserahan.

kasero (noun)(var. kasera): <shujin 主人, yanushi 家主, jinushi 地
主>: a landlord, a landowner. * Tag. Eng.


                 207
kaserola (noun): (1)<shichuunabe シチュー鍋>: a stew pan. * Tag.
Eng. (2)<mushiyakinabe 蒸 し焼 き鍋 , kyaserooru キ ャ セロール >: a
casserole. * Iluto mo ang manok sa kaserola.: <Mushiyakinabe-de
chikin-wo ryoori shi-nasai. 蒸し焼き鍋でチキンを料理しなさい。>: Cook
the chicken in the casserole.

kasetsu 仮説 (noun): <palagay>: hypothesis.

kasetto カセット, kasettoteepu カセットテープ (noun): <kassette>: a
cassette, a compact container of recording voice or music.

kash (noun): <genkin 現金>: cash, hard cash, ready money. * Tag.
Eng.

kashi 華氏 (noun): <Fahrenheight>: Fahrenheit.

kashigeru かしげる , katamukeru 傾ける (v.t.): <humilig, ihapay,
ihilig, kumiling>: to incline.

kashikoi 賢い, hakugakuna 博学な, soomeina 聡明な, atama-ga yoi 頭
が良い (adj.): <dalubhasa, henyo, listo, maalam, marunong, matalino,
matinik, mautak, paham, pantas>: bright, clever, erudite,
intelligent, learned, sage, smart, wise.

Kashikomari-mashi-ta! か し こ ま り ま し た ! (interjec.): <Oho!>:
Certainly!

kashin 家臣 , kerai 家来, tsuizuisha 追随者, juusha 従者 (noun):
<alipores, alipuris, bata, basalyos, galamay, tauhan, tagasunod>:
a follower, an attendant, a vassal, a retainer.

kashira 頭, choo 長, shujin 主人 (noun): <amo, apo, hepe, panginoon,
pinuno, puno, tsip>: a chief, a master.

kashitsu 過失,ayamari 誤り, machigai 間違い (noun): <bisala, depekto,
                208
mali, pinsala, sala>: an error, a fault.

kashoo 歌唱, utau koto 歌うこと (noun): <pag-awit, pagkanta>: the
act or manner of singing, vocal rendition of a song.

kashoohyooka suru 過小評価する, mikubiru 見くびる, mikudasu 見下す,
kenasu け な す (v.t.): <hamakin, maliitin, matahin, menosin,
palibhasain, pumista>: to belittle, to despise, to underestimate,
to undervalue, to look down on.

kashu 歌手, utaite 歌い手 (noun): <kantor, manganganta>: a singer.

kasi (conj.): <nazenara なぜなら, dakara だから>: because. * Tag.
Eng.

kasi (noun): <itoshii hito 愛しい人, koibito 恋人, saiai-no hito
最愛の人>: a beloved, a dear person, loved one, beloved. * Tag.
Eng.

kasibulan (noun): (1)<haru-no kisetsu 春の季節>: spring time. *
Kasibulan nang pumaroon si Rosalita sa Amerika.: <Rosariita-ga
Amerika-e it-ta-no-wa haru-dat-ta. ロサリータがアメリカに行ったのは
春だった。>: It was spring time when Rosalita went to America.
(2)<seishunjidai 青春時代>: springtime. * Tag. Eng. (3)<saiseki
最盛期, ninki-no aru jiki 人気のある時期>: prime time. * Tag. Eng.

kasidhian (noun): <netsui 熱意, nesshinsa 熱心さ, tsuyosa 強さ,
hageshisa 激しさ>: intensity, vehemence. * Nagsumikap siya dahil
sa kasidhian ng kanyang hangaring magtagumpay.: <Kare-wa seikoo
suru-to iu mokuteki-no tsuyosa yue-ni tayumazu doryoku-wo
tsuzuke-ta. 彼は成功するという目的のためにたゆまず努力を続けた。>: He
persevered because of the intensity of his aim to succeed. (syn.):
kasigiran.

kasiguruhan (noun): <hoken 保険, hoshoo 補償>: insurance. * Mayroon
                209
ka bang kasiguruhan sa buhay?: <Anata-wa shitsugyoo seimei hoken-ni
hait-te i-masu-ka? あなたは生命保険に入っていますか?>: Do you have
life insurance?
* kasiguruhan sa walang trabaho (phr.): <shitsugyoo hoken 失業
保険>: unemployment insurance. * Tag. Eng.
* kasiguruhang panlipinan (phr.): <shakai hoshoo 社会保障>: social
security.

kasikatan (noun): (1)<meisei 名声, chomei 著名, yuumeina koto 有
名なこと>: eminence, fame. * Tag. Eng. (2)<sakari 盛り, zecchooki
絶頂期, saiseiki 最盛期>: a heyday, at the height of fame. * Nasa
kanyang kasikatan ang manunulat na iyan nang siya ay maakisidente.:
<Sono sakka-ga jiko-ni at-ta-no-wa meisei-no zecchooki-de at-ta.
その作家が事故にあったのは名声の絶頂期だった。>: That writer was at the
height of his fame when he met an accident.

kasikip (adj.): <kon-de iru 混んでいる, konzatsu shi-te iru 混雑
している>: busy, populous. * Tag. Eng.

kasikipan (noun)(r.w. kasikip): <kitsusa きつさ, kitsui koto き
ついこと, chiisasa 小ささ, chiisai koto 小さいこと, semasa 狭さ, semai
koto 狭いこと>: tightness as of shoes, pants or a dress etc, lack
of space. * Tag. Eng.

kasilaan (noun): <gai 害, gaidoku 害每, kigai 危害>: harm, evil
effects. * Ang gagawin mo ay maraming kasilaan.: <Kimi-ga shi-yoo-to
shi-te iru koto-wa hidoi gaidoku-wo ataeru mono-da. 君がしようと
していることはひどい害每を与えるものだ。>: The things you will do give
much harm.

kasili (noun): <u 鵜>: a cormorant, a kind of large bird. * Tag.
Eng.

kasilyas (noun): <toire トイレ, benjo 便所>: a toilet, a lavatory.
* Nasaan ba ang kasilyas?: <Toire-wa doko-desu-ka? トイレはどこ
                210
ですか?>: Where is the toilet?

kasin (sla.)(noun)(var. kasintahan): (1)<on-na tomodachi 女友だ
ち>: a girlfriend. * Kasin ko siya mula pa nang kami'y nasa mataas
na paaralan.: <Kanojo-wa wareware-no kookoojidai-kara watashi-no
gaarufurendo-desu. 彼女はわれわれの高校時代から私のガールフレンドです。
>: She is my girlfriend since we were in high school. (syn.): nobya.
(2)<otoko tomodachi 男友だち>: a boyfriend. * Tag. Eng. (syn.):
nobyo. [short. Tag. kasin(tahan) "lover" + Eng. "cousin"]

kasindami (adj.): <onaji 同じ, dootoo 同等, dooryoo 同量, doosuu
同数>: equal, the same in amount, quantity, or number. * Ang laman
ng dalawang boteng iyan ay kasindami.: <Korera nihon-no bin-no
yooryoo-wa onaji-desu. こ れら 二本の ビンの 容量は同 じです 。 >: The
contents of those two bottles are equal. (syn.): katumbas,
magkasindami, magkatumbas.

kasing (adj./adv.): (adj.): <onoji-yoona 同じような, dooyoo-no 同
様の, dooteido-no 同程度の>: same. * Tag. Eng. (adv.): <onaji-yooni
同じように, dooyooni 同様に>: like, as well as. * Tag. Eng.
* kasingganda: <onaji-yooni utsukushii 同 じ よ う に 美 し い , doo
teido-ni utsukushii 同程度に美しい>: as beautiful as, similar in
beauty. * Tag. Eng.
* kasing kahulugan (noun): <doogigo 同義語, dooigo 同意語>: synonym.
* Ang magaling ay kasingkahulugan ng mahusay.: <Hyoojun ijoo-wa
sugure-te iru-no doogigo-da. 標準以上は優れているの同義語だ。>: Above
par is the synonym of excellent. (syn.): singkahulugan.
* kasing laki ng tao: <jitsubutsudai 实物大>: size of original,
life size. * Tag. Eng.

kasinlaki (adj.): <onaji ookisa-no 同じ大きさの, doosaizu-no 同サ
イズの>: as big as. * Tag. Eng.

kasino (noun): <kajino カジノ>: a casino, a clubhouse. * Marami
ang nagpupunta sa kasino upang magsugal.: <Ooku-no hito-ga
                211
gyamburu-wo suru tame-ni kajino-e iku. 多くの人がギャンブルをするた
めにカジノに行く。>: Many people go to the casino to gamble.

kasintahan (noun): <koibito 恋人>: a sweetheart. * Naghiwalay na
kami ng aking kasintahan.: <Watashi-wa koibito-to wakare-ta. 私
は恋人と別れた。>: I broke up with my sweetheart.

kasinungalingan (noun): <uso 嘘, kyogen 虚言>: a falsehood, a lie.
* Puro kasinungalingan ang pinagsasabi ni Yoshio sa mga trabahador
niya.: <Yoshio-wa juugyooin-ni taishi-te uso-bakari tsui-te iru.
義雄は従業員に対して嘘ばかりついている。>: Yoshio is telling all lies
to his employees.

kasiraan (noun): (1)<higai 被害, songai 損害, sonshoo 損傷>: damage.
* Tag. Eng. (2)<hakai 破壊, metsuboo 滅亡>: destruction. * Tag. Eng.
(syn.): kapinsalaan. (3)<jakuten 弱点, ketten 欠点, tansho 短所
>: a defect, a fault. * Tag. Eng. (syn.): depekto, kapintasan.

kasiraang-puri (noun): (1)<fushoojo 不 祥 事 , shuubun 醜 聞 ,
sukyandaru スキャンダル>: scandal. * Tag. Eng. (2)<chijoku 恥辱,
fumeiyo 不名誉>: disgrace, damage to reputation. * Tag. Eng. (syn.):
kahihiyan.

kasiya (adj): (1)<juubun-na 十分な>: sufficient, enough. * Kasiya
sa kanila ang pinadala kong pera.: <Watashi-ga karera-ni okut-ta
kingaku-wa juubunda. 私が彼らに送った金額は十分だ。>: The money I sent
to them is sufficient. (2)<tekitoona 適当な>: suitable, adequate.
* Tag. Eng.

kasiyahan (noun): <tanoshimi 楽しみ, yorokobi 喜び, yukai 愉快>:
pleasure. * Sobrang kasiyahan ang nadama ko sa huli kong paglalakbay
sa Europa.: <Watashi-wa Yooroppa-de-no saigo-no ryokoo-de taihen
ookina yorokobi-wo e-ta. 私はヨーロッパでの最後の旅行でたいへん大きな
喜びを得た。>: I had so much pleasure from my last trip in Europe.


                212
kasiya-siya (adj.): <tanoshii 楽しい, ureshii 嬉しい, shiawase-na
幸せな>: pleasant, happy. * Kasiya-siya ang pagbalik ng tatay ko.:
<Otoosan-no kitaku-wa totemo ureshii. お父さんの帰宅はとても嬉しい。
>: The return of my father is very pleasant.

kaskabel (noun): <jinguruberu ジングルベル>: a gingle bell. * Tag.
Eng.

kaskada (noun): <chiisana taki 小 さ な 滝 >: a cascade, a small
waterfall. * Tag. Eng.

kaskaho (noun): <jari 砂利, barasu バラス>: gravel. * Tag. Eng.

kaskasero (noun): <supiidoihansha スピード違反者, supiidokyoo ス
ピード狂, boosoountensha 暴走運転者>: a speeder, a speed maniac, a
reckless driver. * Tag. Eng.

kasket (noun): <hitsugi 棺, okan お棺, kan-oke 棺おけ>: a coffin.
* Tag. Eng. (syn.): ataul, kabaong.

kaso (adj.): <bunri shi-ta 分離した, bunretsu shi-ta 分裂した, kaitai
sare-ta 解体された, bunkai sare-ta 分解された, kirihanasa-re-ta 切
り離された>: broken-up, cut-off, disjoined. * Kaso na ang sindikato
ng kumikidnap ng mga bata.: <Yuukaisha-no shinjikeeto-wa sudeni
kaitai sare-ta. 誘拐者のシンジケートはすでに解体された。 The syndicate
                        >:
of kidnappers has been already broken up.

kaso (noun): <saibanzata 裁判沙汰, soshoojiken 事件>: a legal case,
a case in court. * Ang kasong kriminal ay sinampa laban kay Rogelio.:
<Joodan-ni taishuru hanzai jiken-no soshoo-ga oko-sare-ta. ジ
ョーダンに対する犯罪事件の訴訟が起こされた。>: A criminal case was filed
against Jordan. (syn.): asunto, usapin.
* kasong kriminal (phr.): <keiji jiken 刑事事件>: a criminal case.
* Tag. Eng.


                 213
kasoo 仮装, gisoo 偽装, hensoo 変装, kamufuraaju カムフラージュ (noun):
<balatkayo>: camouflage, disguise, masquerade.

kasoo-ni suru 火葬にする (v.t.): <magsunog ng bangkay>: to cremate.

kasoo-no 下層の, mibun-no hikui 身分の低い, katoona 下等な (adj.):
<aba, hamak, mababa>: inferior, lowly.
* kasookaikyuu 下層階級, teishotokusoo 低所得層 (noun): <chipipay,
hamak, hindi maarte, ma-baba ang uri, walang klas>: the lower class.

kasosyo (noun): (1)<kabunushi 株主>: a shareholder, a stockholder.
* Tag. Eng. (2)<nakama 仲 間 , dooryoo 同 僚 , teikeisha 提 携 者 ,
kyoodookeieisha 共 同 経 営 者 >: an associate, a partner. *
Nangangailangan siya ng bagong kasosyo sa negosyo.: <Kare-wa
shigoto-no ue-no atarashii paatonaa-wo hitsuyoo-to shi-te iru.
彼は仕事の上の新しいパートナーを必要としている。>: He is in need of a new
partner in business.

kassai 喝采, banzai 万歳 (noun): <palakpak>: cheers.
* kassai-wo okuru 喝采を送る (v.t.): <bunyi, pagbunyi>: to acclaim.

kassha 滑車, puurii プーリー (noun): <kalo, tangkalag>: a pulley.

kassoo 滑走, suberi 滑り (noun): <dausdos, dagusdos, dalusdos>: a
glide, a slide, slip down.

kasta (noun): (1)<ko 子 , shison 子孫 >: offspring. * Tag. Eng.
(2)<koobi 交尾>: copulation. * Tag. Eng.

kasta (sla.)(v.t.)(var. casta): <ecchi suru エッチする, seikoo suru
性交する, seikooi-wo motsu 性行為を持つ>: to have sex with, to make
love to. [old Eng. "caste (embrace)"] (syn.): hindot.

kastanyas (noun): <kuri 栗, kuri-no mi 栗の实>: a chestnut. * Mahal
ang kastanyas sa Pilipinas.: <Kuri-no mi-wa Firipin-de-wa kookada.
                214
栗 の 实 は フ ィ リ ピ ン で は 高 価 だ 。 >: Chestnut is expensive in the
Philippines.

kastanyetes (noun)(var. kastanyetas, kastanyietas): <kasutanetto
カスタネット>: castanets. * Tag. Eng.

Kastelyano (adj.): <supeingo-no スペイン語の, supeinjin-no スペイ
ン人の>: Spanish. * Tag. Eng. (syn.): Kastila.

kastigo (noun): <batsu 罰, choobatsu 懲罰, korashime 懲らしめ, sekkan
折 檻 >: punishment, chastisement,   correction. * Grabe ang
kastigong pinataw sa kanya.: <Kare-ni atae-rareru sekkan-wa
osoroshii mono-da. 彼 に 与 え ら れ る 折 檻 は 恐 ろ し い も の だ 。 >: The
punishment given to him is terrible.

Kastila (noun): (1)<supeingo スペイン語>: the Spanish language.
(2)<supeinjin スペイン人>: Spanish. * May dugong Akstila ang aking
ina.: <Watashi-no haha-wa Supeinjin-no chi-ga nagare-te iru. 私
の母はスペイン人の血が流れている。>: My mother has a blood of Spanish.
(syn.): Kastelyano.

kastilyo (noun): (1)<shiro 城, daiteitaku 大邸宅>: a castle, a
chateau. * Maraming kastilyo sa Europa.: <Yooroppa-ni-wa ooku-no
shiro-ga aru. ヨーロッパには多くの城がある。>: There are many castles
in Europe. (2)<kyuuden 宮殿>: a palace. * Tag. Eng.

kastiso (adj.): <junketsushu-no 純血種の, konketsude-nai 混血でな
い>: thoroughbred, pure blooded, of unmixed descent. * Tag. Eng.
(syn.): dalisay, wasto.

kastrado (adj.): <kyosei shi-ta 去勢した, ransoo-wo torisat-ta 卵
巣を取り去った>: castrated, gelded. * Tag. Eng. (syn.): kapon,
kinapon.

kastrasyon (noun): <kyosei 去 勢 , ransoo-no jokyo 卵 巣 の 除去 >:
               215
castration, gelding. * Tag. Eng. (syn.): pagkapon.

kastro (noun): <misaki 岬, makurachi 枕地>: a headland, a promontory.
* Tag. Eng. (syn.): tangos. (2)<oka-no choojoo 丘の頂上, koyama-no
itadaki 小山の頂>: a hilltop. gulod. * Tag. Eng.

kasu 貸す, kashiataeru 貸し与える, kashitsukeru 貸し付ける, taiyo suru
貸与する (v.t.): <ipahiram, magpahiram, pahiram, pahiramin>: to
lend.
* kashiataeru 貸し与える, taiyo suru 貸与する, kasu 貸す (v.t.):
<ipahiram>: to lend.
* kashikin 貸し金 (noun): <pagpapautang>: loan.
* kashitsuke 貸付け, kane-wo kasu koto 金を貸すこと, roon ローン
(noun): <pagkakautang, pagpautang, utang>: loan.
* kashitsukekin 貸付金 (noun): <patubuan>: a loan.
* kashitsukeru 貸し付ける, kasu 貸す (v.t.): <ipahiram>: to lend.
* kashiya 貸し家 (noun): <paupahang bahay>: a house for rent.

kasugai かすがい・鎹, shimegane 締めがね (noun): <grapa, klamp>: a
clamp.

kasugiran (noun): <kimben 勤勉, seirei 精励, majime 真面目, tayuma-nu
doryoku た ゆ ま ぬ 努 力 >: diligence, perseverence, constant and
careful effort. * Tag. Eng. (syn.): katiyagaan.

kasukaban (noun): <fuchuu 不忠, fugi 不義, fuseijitsu 不誠实, uragiri
裏切り, hangyaku 反逆>: disloyalty, treachery, treason. * Tag. Eng.
(syn.): kaliluhan, kataksilan, katraiduran.

        ・  ・
kasukana かすかな 微かな 幽かな (adj.): <bahagya, malabo, malamlam>:
faint.
* kasukana hikari かすかな光, bikoo 微光 (noun): <anag-ag, banaag,
banag, sinag, tikap>: a glimmer.
* kasukana hohoemi かすかな微笑み, hanikami warai はにかみ笑い (noun):
<umis>: a shadow of a smile, a slight smile.
                216
* kasukana kaze かすかな風, soyokaze そよ風 (noun): <simoy> a gentle
breeze, a soft wind.
* kasukana konseki か す か な 痕 跡 (noun): <anag-ag, bakos,
palatandaan>: a slight trace.
* kasukana koto 幽かなこと, usugurasa 薄暗さ (noun): <labo, lamlam>:
dimness.
* kasukani かすかに, wazukani わずかに (adv.): <bahagya>: faintly,
slightly.
* kasukani mieru koto かすかに見えること, bon-yari mieru koto ぼん
やり見えること (noun): <anag-ag, aninag>: slight visibility.

kasukasuan (noun): <kansetsu 関節, kansetsuen 関節炎>: joints of
bones, arthritis. * Masakit ang aking kasukasuan dahil sa
trangkaso.: <Netsu-no sei-de hone-no kansetsu-ga itamu. 熱のせ
いで骨の関節が痛む。>: The joints of my bones are aching because of
fever.

kasukdulan (noun): <chooten 頂点, zecchoo 絶頂, saikoochoo 最高潮
>: a climax, culmination, pinnacle. * Inabot niya ang kasukdulan
ng kanyang tagumpay.: <Kare-wa seikoo-nochooten-ni tasshi-ta. 彼
は成功の頂点に達した。>: He reached the pinnacle of success. (syn.):
karurukan.

kasulatan (noun): (1)<shorui 書類>: documents. * Ayun sa kasulatan
hindi ikaw ang may-ari ng bahay na ito.: <Shorui-ni yoru-to anata-wa
kono ie-no shoyuusha-de-wa nai. 書類によるとあなたはこの家の所有者で
はない。>: According to the document, you are not the owner of this
house. (2)<kiroku 記録>: a record. * Tag. Eng. (3)<tsuushin-in 通
信員, tokuhain 特派員>: a correspondent. * Tag. Eng.

kasumi 霞, kiri 霧, moya 靄 (noun): <lapulap>: mist.
* kasumu かすむ, boyakeru ぼやける, hakkiri shi-naku naru はっきり
しなくなる (v.i.): <lumabo, manlabo>: to become dim, to get blured,
to grow hazy.
* kasunda 霞んだ, moya-no kakat-ta 靄のかかった (adj.): <malamlam>:
                217
hazy.

kasunduan (noun): (1)<dooi 同意, icchi 一致, kyootei 協定>: agreement.
* Nagkaroon ng kasunduan ang bansang Pilipinas at Tsina tungkol
sa isla ng Spratley.: <Firipin-to Chuugoku-no aida-ni-wa Supuratto
shotoo-ni kansuru kyootei-ga aru. フィリピンと中国の間にはスプラット
リー諸島に関する協定がある。>: There is an agreement between the
Philippines and China about the Spratley Islands. (2)<keiyaku 契
約>: a contract. * Tag. Eng. (3)<kon-yaku 婚約>: an engagement.
* Tag. Eng. (4)<jooyaku 条約>: a treaty. * Tag. Eng. (5)<dakyoo
妥協>: a compromise. * Tag. Eng.
* kasunduan sa pag-empleyo (phr.): <koyoo keiyakusho 雇用契約書
>: an employment agreement, an employment contract. * Tag. Eng.
* kasunduang sama-sama (phr.): <dantai kooshoo 団体交渉, dankoo
断交>: collective bargaining. * Tag. Eng.

kasure-ta かすれた, shiwagare-ta しわがれた (adj.): <paos>: hoarse.

kasurikizuかすり傷, surikizu すり傷, , hikkakikizu ひっかき傷 (noun):
<galos, gasgas, kamot>: a scratch, a graze, an abrasion.

kasutanetto カスタネット (noun): <kastanyetes>: castanets.

kasuutan (noun)(var. kasuotan): (1)<fuku 朋, ifuku 衣朋, kiru mono
着るもの>: clothes, dresses. * Puro may tatak ang mga damit ni Hiroko.:
<Hiroko-no fuku-wa zembu yuumei shoohin-da. 博子の朋は全部有名商品
だ。>: The clothes of Hiroko are all brand names. (2)<fukusoo 朋
装, minari 身なり>: costume, garb. * Tag. Eng.
* kasuutang panligo para sa babae: <josei-yoo mizugi 女性用 水着
>: a swimming suit, a bathing suit for woman.
* kasuutang panligo para sa lalaki: <dansei-yoo mizugi 男性用 水
着>: a swimming suit, a bathing suit for man.

kasya (adj.)(var. kasiya): <tadashii saizu-no 正 し い サイ ズの ,
pittari at-ta ぴったり吅った>: having the right size for. (syn.):
                218
husto, tama. * Kasya sa kanya ang nabili kong damit.: <Watashi-ga
kat-ta fuku-wa kanojo-ni pittari au. 私が買った朋は彼女にぴったり吅
う。>: The dress I bought fits her.

kata (pron.)(var. kita): <watashitachi 私たち, wareware われわれ
>: we, two of us, you and I. ["Kata" is used before the verb and
"kita" is used after the verb] * Kata na umuwi.: <Ie-ni kaeroo.
家に帰ろう。>: Let's go home. (syn.): Tayong dalawa.

kata 肩 (noun): <balikat>: the shoulder.
* katagaki 肩書き, chii 地位 (noun): <titulo>: one's position, one's
job description, one's title.
* kataguruma sare-ta 肩車された, seoware-ta 背貟われた, ombu sare-ta
おんぶされた (adj.): <baba, kasta>: carried on the back, carried
pickaback.
* katakake 肩掛け, manto マント, gaitoo 外套, ooi 覆い、被い, mantira
マンティラ, sukaafu スカーフ (noun): <abrigo, alampay, baksa, balabal,
bata, gaban, kapa, manta, panwelo, salampay>: a mantilla, a wrap,
a mantle, a shawl, a stole.
* katakake-wo suru 肩掛けをする, kooto-wo kiru コートを着る (v.t.):
<mag-abrigo, mag-alampay, magbaksa>: to wear a wrap or a coat.
* kata-ni katsugu 肩に担ぐ, kata-ni katsui-de hakobu 肩に担いで運
ぶ(v.t.): <pasanin>: to carry on the shoulder.
* kata-ni ou 肩に貟う, katsugu 担ぐ (v.t.): <balikatin, bumalikat,
ibalikat, isabalikat, pumasan, pusanin>: to shoulder, to carry
something on one's shoulder.
* kata-no ni-wo orosu 肩の荷を下ろす, kokoro-wo karuku suru 心を
軽くする, omoni-wo orosu 重荷を下ろす, hotto suru ほっとする (v.t.):
<maghinga>: to unburden, to let out suppressed feeling.
* kata-wo kumu 肩を組む (v.i.): <akbayan, alakbayan, umakbay,
umalakbay>: to put one's arm over another person's shoulder.
* kata-wo sukumeru 肩をすくめる (v.i.): <pumiksi>: to shrug.

kata 型, igata 鋳型, nagashikomu kata 流し込む型 (noun): <hulma,
hulmahan, molde>: a mold, a hollow shape in which anything is formed.
                 219
* kata-ni ire-te tsukuru 型に入れて作る, igata-ni hame-te tsukuru
鋳型にはめて作る (v.t.): <hulmahin>: to mold.

kata 潟, sekiko 潟湖, ike 池 (noun): <bay, bai, dagtan, laguna, lawa,
pulilan, tanaw>: a lagoon.

kata 過多, kajoo 過剰, chooka 超過 (noun): <labi>: excess.

kataasan (noun): (1)<takasa 高さ, takai koto 高いこと, takai tokoro
高い所, koochi 高地>: a crest, height, a high land. * Nagpatayo siya
ng bahay sa kataasan.: <Kare-wa koochi-ni tatsu ie-wo mot-te iru.
彼は高地に立つ家を持っている。>: He had a house built on the highland.
(2)<jiman 自慢, jisonshin 自尊心, puraido プライド>: pride. * May
kataasan ang ere niya.: <Kare-wa taihen takai puraido-wo mot-te
iru. 彼はたいへん高いプライドを持っている。>: He has so much pride.
(3)<oohei 横柄, sondai 尊大>: arrogance. * Tag. Eng.
* kataas-taasang utos: <shijoomeirei 至上命令>: supreme order. *
Tag. Eng.
* kataas-taasang hukuman: <saikoosaibansho 最高裁判所>: Supreme
Court. * Tag. Eng.
* kataas-taasang ministro (noun): <sooridaijin 総理大臣, shushoo
首相>: a prime minister. * Tag. Eng.

kataashi-wo hikizuru 片 足を引きずる , bikko-wo hiku びっこを引く
(v.i.): <kumantod, umika>: to limp.
* kataashi-wo hikizuru koto 片足を引きずること, bikko-wo hiku koto
びっこを引くこと (noun): <ampang, ika, ikod, pag-ika, tikod>: limp
in walking, slight lameness.

katabay (adj./adv.): (adj.): <osoi 遅い, noroi のろい>: slow. *
Masyado siyang katabay sa pagtratrabaho.: <Kare-wa shigoto-ga
taihen osoi. 彼は仕事がたいへん遅い。>: He is very slow in work.
(2)<chuuibukai 注意深い>: careful. * Tag. Eng. (3)<shinchoona 慎
重な>: prudent. * Tag. Eng.
(adv.): (1)<yukkuri-to ゆ っ く り と >: slowly. * Tag. Eng.
                220
(2)<chuuibukaku 注意深く>: carefully. * Tag. Eng. (3)<shinchooni
慎重に>: prudently. * Katabay na nagdesisyon siya tungkol sa kanyang
kasal.: <Kanojo-wa jibun-no kekkon-ni tsui-te shinchooni handan
shi-ta. 彼女は自分の結婚について慎重に判断した。 She decided prudently
                     >:
about her wedding.

katabilan (noun): <oshaberi お し ゃ べ り , hanashizuki 話 好 き >:
talkativeness. * Hindi ko gusto ang kanyang katabilan.: <Watashi-wa
kanojo-no oshaberina tokoro-ga suki-de-wa nai. 私は彼女のおしゃべ
りなところが好きではない。>: I do not like her talkativeness.

katachi 形, gaiken 外見, gaikan 外観, jookyoo 状況, yoosu 様子, sugata
姿 (noun): <arko, ayos, habyog, hitsura, hubog, hugis, hutok,
itsura, kaanayuan, korte, kurba, pigura, tikas>: appearance,
figure, form, shape, situation.
* katachi-no kuzure-ta 形の崩れた, minikui 醜い, bukakkoona 不格好
な (adj.): <kuko>: deformed.
* katachi-wo toru 形をとる, tsukuru 作る, katachizukuru 形づくる
(v.t.): <anyuin, humubog, hubugin>: to shape, to take the form
or appearance of.
* katachizukuru 形づける, keisei suru 形成する, kunren suru 訓練す
る(v.t.): <hubugin, humubog>: to shape, to train.
* katachizukuru 形づくる, keisei suru 形成する (v.i.): <humugis>:
to form, to shape.

katad (noun): (1)<kawa 皮・革, nameshigawa>: leather. * Gawa sa
katad ang kanyang tsinelas.: <kanojo-no shitsunaibaki-wa kawa-de
deki-te iru. 彼女の审内履きは革でできている。>: Her slippers are made
of leather. (2)<kawaseihin 皮製品, hikakuseihin 皮革製品>: leather
goods/products. * Masyadong mahal ang katad ng "Loui Vuitton.":
<Rui Biton-no kawaseihin-wa hijooni kookada. ルイ・ヴィトンの革製
品は非常に高価だ。>: Loui Vuitton leather products are very expensive.

kataga (noun): (1)<go 語, tango 卖語, kotoba 言葉>: a word. * Sabihin
mo sa ibang kataga.: <Sore-wo betsu-no kotoba-de it-te kudasai.
                221
それを別の言葉で言ってください。>: Say it in other word. (2)<setsuji
接辞, shooji 小辞>: a grammatical particle. * Tag. Eng.

katagalan (noun/adj./adv.): (noun): <keizoku 継続, jizokujikan 持
続時間, choojikan 長時間>: duration. * Tag. Eng. (syn.): kaluwatan.
(adj.): <chooki-no 長期の, saichoo-no 最長の>: the longest. * Tag.
Eng.
(adv.): <nagaku-temo 長くても, saichoo-no baai-demo 最長の場吅でも
>: at the longest. * Mga dalawang linggo sa katagalan, ang
ipaghihintay   mo.:  <Saichoo-no baai    anata-wa nishuukan
mata-nakere-ba naranai. 最長の場吅あなたは二週間待たなければならない。
>: You have to wait two weeks at the longest. (syn.): pinakamaluwat.

katagunan (noun): <kaitoo 回答, hentoo 返答, han-noo 反応>: a reply ,
a response, a reaction. * Tag. Eng.

katahimikan (noun): (1)<yasumi 休み, kyuukei 休憩, ansei 安静>: rest.
* Kailangan ko ng katahimikan.: <Watashi-wa tashoo-no kyuukei-ga
hitsuyoo-da. 私は多尐の休憩が必要だ。>: I need some rest. (2)<antai
安泰, heion 平穏, heiwa 平和>: peace. * Katahimikan ang kanyang
layon.: <Kanojo-no nerai-wa heion-wo te-ni ireru kodo-da. 彼女
の ねら いは平 穏を 手に入 れる ことだ 。 >: Her aim is to have peace.
(3)<shizukesa 静けさ, seijaku 静寂, chinmoku 沈黙>: silence. * Tag.
Eng.

katai 固い・堅い・硬い, ganjoona 頑丈な, ganjoona 頑丈な, kyookona 強
固 な , shikkari shi-ta し っ か り した (adj.): <maganit, magayot,
matigas, pormal>: hard, solid, stiff, tough.
* kataku musun-da 固く結んだ, kataku shime-ta 固く締めた, kitsui き
つい (adj.): <maigting>: tight.
* kataku shimeru 固く閉める, kitsuku suru きつくする(v.t.): <impitin>:
to tighten.
* kataku tsukamu 固 く つ か む , nigirishimeru 握 り し め る (v.t.):
<kimkimin>: to clench.


                222
kataka-taka (adj.): (1)<mezurashii 珍しい>: new, novel. * Tag. Eng.
(2)<subarashii 素晴らしい>: marvelous. * Tag. Eng. (3)<odoroku-beki
驚くべき>: surprising. * Kataka-taka ang panalo nila.: <Karera-no
shoori-wa odoroku-beki koto-da. 彼らの勝利は驚くべきことだ。>: Their
win is surprising. (syn.): kahang-hanga, kagulat-gulat.

katakawan (noun): (1)<don-yoku 貪欲, yokubari 欲張り>: greed. * Dapat
mawala ang katakawan ng mga empleyado sa gobyerno.: <Seifu-de
hataraku   hitobito-no   uchi-ni  aru  don-yokusa-wa
torinozoka-reru-beki-da. 政府で働く人々の内にある貪欲さは取り除かれる
べきだ。>: Greed among workers in our government should be removed.
(2)<yokuboo 欲望>: desire. * Tag. Eng.

kataki 敵, teki 敵 (noun): <kaaway, kadigma, kakontra, kalaban>:
an enemy.
* katakiuchi 敵討ち, adauchi 仇討ち, fukushuu 復讐, shikaeshi 仕返
し (noun): <benggansa, higanti>: revenge, vengeance.
* kataki-wo utsu 敵を討つ, ada-wo utsu 仇を討つ, fukushuu suru 復
讐 す る , urami-wo harasu 恨 み を 晴 ら す (v.t.): <benggansahin,
bumuenggansa, magbenggansa, mambengga>: to revenge, to take
revenge.

katakoto 片言 (noun): <abla, daldal, uko>: prattle, babble.

kataksilan (noun): (1)<fujitsu 不实, fuchuu 不忠, uragiri 裏切り
>: perfidy, disloyalty, treachery. * Nakulong siya dahil sa
kataksilan sa bayan.: <Kare-wa kokka-e-no uragiri-de toogoku
sare-ta. 彼は国家への裏切りで投獄された。>: He was imprisoned because
of treachery to his country. (2)<zankoku, zan-nin>: cruelty,
brutality. * Tag. Eng.

katakunana 頑なな, gankona 頑固な, goojoona 強情な, atama-ga katai
頭がかたい (adj.): <letmaku, makulit, ma-tigas ang ulo>: stubborn,
obstinate, hard.


               223
katal (noun): <furue 震え, miburui 身震い, ononoki おののき>: a shiver,
a tremble. * Nagkaroon siyang katal dahil sa kanyang sakit.:
<Kare-wa byooki-no sei-de furue-ga ki-te iru. 彼は病気のせいで震
えがきている。>: He has some shivers because of his sickness. (syn.):
nginig.

katalasan (noun): <surudosa 鋭 さ , eibinsa 鋭 敏 さ >: keenness,
sharpness. * Tag. Eng. (syn.): hayap, kahayapan, kataliman, talim.

katalinghagaan (noun): <himitsu 秘密, nazo 謎>: a mystery. * Tag.
Eng. (syn.): hiwaga, kahiwagaan.

katalinuhan (noun): <chisei 知性, chiryoku 知力>: intelligence,
intellectuality. * Mahalaga ang katalinuhan sa isang puno.:
<Shidoosha-ni tot-te chisei-wa taisetsuda. 指導者にとって知性は大
切だ。>: Intelligence is important for a leader.

katalipandasan (noun): <gizen 偽善, misekake 見せかけ, gizentekina
kooi 偽善的な行為>: hypocrisy. * Tag. Eng. (syn.): pagkukunwari.

katalo (noun): <ronsooaite 論争相手, tekitaisha 敵対者, kootekishu
好敵手>: an opponent in an argument or debate. * Si Ramos ang katalo
ni Estrada sa debate.: <Ramosu-wa dibeeto-ni oi-te Esutoraada-no
kootekishu-da. ラモスはディベートにおいてエストラーダの好敵手だ。>:
Ramos is the opponent of Estrada in the debate.

katalogo (noun): <mokuroku 目録, katarogu カタログ, ichiranhyoo 一
覧表>: a catalogue, a list, a listing. * Tingnan mo sa katalogo
ang listahan ng mga bagong libro.: <Atarashi shoseki-no
ichiranhyoo-no katarogu-wo mi-nasai. 新しい書籍の一覧表のカタログを
見なさい。>: Look at the catalogue of the listings of new books.

katalunan (noun): <sonshitsu 損失, songai 損害>: a loss. * Maayos
niyang tinanggap ang kanyang kataluhan.: <Kare-wa isagiyoku
jibun-no sonshitsu-wo ukeire-ta. 彼は潔く自分の損失を受け入れた。>:
                224
He gracefully accepted his loss.

katam (noun): <kan-na かんな>: a plane, a planer. * Tag. Eng.

katam (sla.)(noun): <namake 怠け, taida 怠惰>: laziness. [short.
Tag. katam(aran) "laziness"] * Napapagod na ako sa iyong katam!:
<Watashi-wa anata-no taida-ni aiso-ga tsuki-ta-wa 私はあなたの怠
惰に愛想が尽きたわ。>: I'm tired of your laziness. (syn.): katamaran.

katamaran (noun): <monobusa ものぐさ, bushoo 不精, taida 怠惰>:
indolence, laziness. * Natanggal siya sa trabaho dahil sa kanyang
katamaran.: <Kare-wa taida-no sei-de shigoto-wo kubi-ni nat-ta.
彼は怠惰のせいで仕事を首になった。>: He was fired from his job because
of his laziness.

katamari 塊, taba 束, tsumikasane 積み重ね (noun): <ipod, kimpal,
salansan>: a heap, a lump, a mass, a pile.

katamaru 固まる, katachizukuru 形づくる, umidasu 生み出す・産み出す,
tsukuru 作る・造る・創る (v.i./v.t.): <bumuo>: to become hard, to
form, to produce
* katamat-ta 固まった, gyooko shi-ta 凝固した (adj.): <kintay>:
coagulated.
* katameru 固める, kataku suru 硬くする, gyooko saseru 凝固させる
(v.t.): <magpatigas, mamuo>: to harden, to solidify.

katame-no 片目の, sekigan-no 隻眼の (adj.): <pisak>: one-eyed.

katami 形見, omoide-no shina, kinenhin 記念品 (noun): <alaala, daol,
dawol>: a keepsake, a souvenir, a token.

katamisan (noun): <amasa 甘さ, amami 甘み>: sweetness. * Sobra ang
katamisan ng mga keyk sa Pilipinas.: <Firipin-no keeki-wa amasugiru.
フィリピンのケーキは甘すぎる。>: Cakes in the Philippines are too much
sweetness.
                225
katamtaman (adj.): (1)<juubun-na 十分な, tari-te iru 足りている,
fusoku-no nai 不足のない>: enough, sufficient. * Tag. Eng. (syn.):
kaganapan, kainaman, sapat. * Tag. Eng. (2)<futsuu-no 普通の,
heikintekina 平 均 的 な , tekido-no 適 度 の >: average, moderate,
temperate. * Tag. Eng.

katamuku 傾く, keisha suru 傾斜する, nanameni naru 斜めになる (v.i.):
<dumalisdis, humapay, humilig, sumandal, sumandig>: to decline,
to lean, to slope down.
* katamui-ta 傾いた, katamui-te iru 傾いている, keisha shi-ta 傾斜
した, naname-ni nat-ta 斜めになった (adj.): <dahilig, hapay, hilig,
hiliwid, hiris, inklinado, kiling, nakahilig, nakasandal, paling,
tagibang, tagilid, ungi>: inclined, leaning, reclining, slanting,
tilted.
* katamukeru 傾ける, kashigeru かしげる (v.t.): <humilig, ihapay,
ihilig, kumiling, tikwasin>: to incline, to tilt.
* katamuki 傾き, keisha 傾斜 (noun): <hapay, paghapay>: inclination,
tilt.
* katamuku 傾く, keikoo-ga aru 傾向がある (v.i.): <kumiling>: to
incline, to tilt.

katana 刀, ken 剣, tsurugi 剣 (noun): <espada, ispada, kalis, tabak>:
a sword.

katanapan (noun): (1)<tekisetsusa 適切さ, mooshibun-no nasa 申し
分のなさ, datoosei 妥当性>: adequacy. * Tag. Eng. (2)<juubun 十分,
juusoku 充足, tappuri aru koto たっぷりあること>: sufficiency. * Tag.
Eng. (syn.): kahustuhan, kasapatan. * Tag. Eng.

katandaan (noun): (1)<koorei 高 齢 , roorei 老 齢 >: old age. *
Naghahanda siya para sa kanyang katandaan.: <Kanojo-wa roorei-ni
sonae-te iru. 彼女は老齢に備えている。>: She is preparing for her old
age. (2)<toshiue 年上, nenchoo 年長>: seniority. * Tag. Eng.


                226
katangian (noun): (1)<tokuchoo 特徴, tokushitsu 特質, tokusei 特
性>: characteristic. * Ano ang mga katangian sa lalaki ang hinahanap
mo?: <Anata-ga sagashi-te iru dansei-no tochuchoo-wa nan-dese-ka?
あなたが探している男性の特徴は何ですか?>: What are the characteristics
you are looking for a man? (2)<hinshitsu 品質>: a quality. * Tag.
Eng.

katangkad (noun): <shinchoo 身長, setake 背丈>: body height, body
length, posterior length. * Tag. Eng.

katanungan (noun): <gimon 疑問, jinmon 尋問, shitsumon 質問>: an
interrogation, a question. * Maraming katanungan ang mga pulis
sa kanya.: <Sono keisatsukan-wa kare-ni taishi-te hijooni ooku-no
jinmon-wo okonat-ta. その警察官は彼に対してたいへん多くの尋問を行った。
>: The policemen gave him so much interrogations.

katanyagan (noun): (1)<meisei 名声, yuumeina koto 有名なこと>: fame.
* Ang kanyang katanyagan ay kilala sa buong bansa.: <Kare-no
meisei-wa kunijuu-ni shira-re-te iru. 彼の名声は国中に知られている。
>: His fame is known throughout the country. (2)<medatsu koto
目立つこと, takuetsu 卓越>: prominence. * Tag. Eng.

katapangan (noun): (1)<dokyoo 度胸, yuukansa 勇敢さ, yuuki 勇気>:
bravery, courage. * Marami ang nasagip sa lindol dahil sa kanyang
katapangan.: <Kare-no yuukansa-de jishin-no sai-ni ooku-no
hitobito-ga sukuwa-re-ta. 彼の勇敢さで地震の際に多くの人々が救われた。
>: Many were rescued in the earthquake because of his courage.
(2)<shoojiki 正 直 >: honesty. * Tag. Eng. (3)<seijitsu 誠 实 >:
sincerity. * Tag. Eng. (4)<chuusei 忠誠>: royalty. * Tag. Eng.

katapat (adj.): <hantaigawa-no 反対側の, mukaigawa-no 向かい側の
>: opposite. * Tag. Eng.

katapatan (noun): <seijitsusa 誠实さ, shoojikisa 正直さ>: sincerity,
faithfulness, honesty. * Mahal ko si Maria dahil sa kanyang
                227
katapatan.: <Watashi-wa Maria-wo sono seijitsusa yue-ni aishi-te
iru. 私はマリアをその誠实さゆえに愛している。>: I love Maria because of
her sincerity.

katapusan (noun/adj.): (noun): (1)<owari 終わり, shuuryoo 終了,
shuuketsu 終結>: an end, a conclusion. * Sa 2006 ang katapusan ng
aking kontrata.: <Watashi-no keiyaku-no shuuryoo-wa nisen
rokunen-desu. 私の契約の終了は2006年です。>: The conclusion of my
contract is in 2006.
(adj.): <saigo-no 最後の, owari-no 終わりの>: last. * Nasa katapusan
siya ng pila.: <Kanojo-wa retsu-no saigo-no ichi-ni iru. 彼女は
列の最後の位置にいる。>: She is on the last position of the queue.
* katapusan ng buwan (phr.): <getsumatsu 月末, tsukizue 月末>: at
the end of the month. * Tag. Eng.
* katapusan ng taon (phr.): <nenmatsu 年末>: at the end of the year.
* Tag. Eng.

katarata (noun): <ootaki 大滝, bakufu 瀑布>: a cataract. * Tag. Eng.

katarata (noun): <hakunaishoo 白内障>: a cataract. * Tag. Eng.

katari かたり, peten ペテン, sagi 詐欺, fuseishudan 不正手段 (noun):
<daya, dayaan, estapa, karayaan, linlang, onse, pagdaraya, raya,
talikga, trickery>: deceit, deception, fraud, swindle.

katarikan (noun): <kyuukeisha 急傾斜, kewashii koto 険しいこと>:
steepness. * Tag. Eng.

katarogu カタログ, mokuroku 目録 (noun): <katalogo>: a catalogue.

kataru 語る, iu 言う, hanasu 話す, shaberu しゃべる, tsugeru 告げる
(v.t.): <ikuwento, ipahayag, isaad, isaysay, magbadya, magsalita,
magsaad, sabihin, sambit, umimik, wikain>: to describe, to relate,
to state, to say, to talk, to tell.
* katariai 語り吅い, hanashiai 話し吅い (v.t.): <imikan>: a talk,
                228
a negotiation, talking with each other.
* katariau 語り吅う, hanashiau 話し吅う (v.i.): <magkuwentuhan>: to
confer, to go through, to have a discussion.

katarungan (noun): <kooseisa 公正さ, seigi 正義>: fairness, justice.
* Nabigyan ba sila ng katarungan?: <Karera-wa kooseisa-wo
atae-rare-ta-ka? 彼らは公正さを与えられたか?>: Were they given
justice?

katas (noun): (1)<juusu ジュース>: juice. * Masarap inumin ang katas
ng mangga.: <Mangoo juusu-wa nomu-to genki-ga deru. マンゴー・ジ
ュースは飲むと元気が出る。>: Mango juice is refreshing to drink.
(2)<shiru 汁, suupu スープ>: soup. * Tag. Eng. (syn.): sopas.

katasa 固さ・堅さ, ganjoosa 頑丈さ (noun): <ganit, gayot, kaganitan,
kagyautan, pagka-maganit, tigas>: hardness, toughness.

katatagan (noun): (1)<anteisei 安定性, fuhensei 普遍性>: stability.
* May katatagan nag buhay namin ngayon.: <Watashitachi-no
seikatsu-wa ima aru teido-no anteisei-wo tamot-te iru. 私たちの
生活は今ある程度の安定性を持っている。>: Our life has some stability
now. (2)<taikyuusei 耐久性, jizokusei 持続性, keizokusei 継続性>:
durability, continuation. * Tag. Eng.
katatawanan (noun): <okashimi おかしみ, kokkei 滑稽, joodan 冗談,
share しゃれ, jooku ジョーク, yuumoa ユーモア>: a joke, humor. * Wala
akong nakikitang katatawanan sa kanyang pagbibiro.: <Kare-no
jooku-ni-wa nani-mo omoshiroi tokoro-ga nai. 彼のジョークには何も
面白いところがない。>: I see nothing funny in his jokes.

katatsumuri カタツムリ・蝸牛 (noun): <kuhol, sugol, suso>: a snail,
species of snail.

katauhan (noun): <kosei 個性, jinkaku 人格, kojin-no tokusei 個
人 の 特 性 >: individuality, personality. * Nagkaroon siya ng
magandang katauhan sa pakikisalamuha niya sa mga tao.: <Kare-wa
               229
hitobito-to-no kooryuu-wo tsuuji-te shoosan su-beki kosei-wo
hakki shi-ta. 彼は人々との交流を通じて称賛すべき性格を発揮した。>: He
developed an admirable personality through his association with
people.

katawagan (noun): <jutsugo 術 語 , yoogo 用 語 , senmongo 専 門語 ,
senmonyoogo 専門用語>: a term, terminology. * Tag. Eng. (syn.):
katuringan, ngalan, pangalan, turing.

katawan (noun): (1)<karada 体, shintai 身体, nikutai 肉体>: the body,
the flesh. * Maganda ang katawan mo!: <Anata-no karada-wa utsukushii.
あなたの体は美しい。>: Your body is beautiful! (2)<taikaku 体格>:
physique, build. * Tag. Eng. (2)<doo 胴, dootai 胴体>: the body,
the trunk. * Ang katawan ng lalaki ay tadtad ng sugat.: <Sono otoko-no
dootai-wa sashikizu-de ippaida. その男の胴体は刺し傷でいっぱいだ。>:
The trunk of the man is full of stabs.

katawa 片端 , fugu 不具, shoogai 障害 (noun): <pataan, palamang,
handikap>: a handicap, a disorder.
* katawa-ni naru 片端になる, fugusha-ni naru 不具者になる, shoogai-wo
motsu 障害を持つ, shintaishoogaisha-to naru 身体障害者となる (v.i.):
<mabalda, mapinsala>: to be crippled, to be disabled, to be maimed,
to be physically handcapped.

katawanin (v.t.)(var. kumatawan)(r.w. katawan): <arawasu 現す,
shimesu 示す, daihyoo suru 代表する>: to represent. * Tag. Eng.

katawara-ni 傍らに, soba-ni 側に, waki-ni 脇に (adv.): <piling>: by
the side.
* katawara-ni yoru 傍らに寄る, waki-ni yoru 脇に寄る, doku どく(v.i.):
<humabi>: to get aside.

katawa-tawa (adj.): <okashii おかしい, omoshiroi 面白い, kokkeina
滑稽な>: funny. * Gusto ko siya dahil siya ay katawa-tawa.: <Kare-wa
omoshiroi-node suki-desu. 彼は面白いので好きです。 >: I like him
                 230
because he is funny.

katay (noun/v.t.): (noun): (1)<nikuya 肉屋, tosatsunin 屠殺人,
tosatsugyoosha 屠殺業者>: a butcher. * Tag. Eng. (2)<hitogoroshi
人殺し, koroshiya 殺し屋, satsujinki>: a killer, a murderer. * Tag.
Eng.
(v.t.): <tosatsu suru 屠殺する>: to butcher an animal. * Dalawang
baboy ang kinatay nila para sa piesta.: <Karera-wa shukusai-ni
buta nitoo-wo tasatsushi-ta. 彼らは祝祭に豚二頭を屠殺した。>: They
butchered two pigs for the fiesta. (3)<hitogoroshi-wo suru 人
殺しをする, satsujin-wo okasu 殺人を犯す>: to kill people, to murder
someone. [Tag. katay "butcher an animal for food"] * Tag. Eng.
(syn.): patay na pinutol-putol.

katayan (noun): (1)<tosatsujoo 屠殺場>: a slaughterhouse. * Tag.
Eng. (syn.): matadero. (2)<shokunikushorijoo 食肉処理場>: abattoir.
* Superbisor sa katayan si Morikiyo Taira.: <Morikiyo-wa
shokunikushorijoo-no kantokukan-da. 盛清は食肉処理場の監督官だ。>:
Morikiyo Taira is a supervisor in the abattoir.

katayayin (v.t.): <chikusatsu suru 畜殺する, tosatsu suru 屠殺す
る>: to butcher, to slaughter for food. * Katayin mo ang iyong
baboy para may makain kayo.: <Tabemono-ni suru tame-ni omae-no
buta-wo tosatsu shiro-yo. 食べ物にするためにお前の豚を屠殺しろよ。>:
Slaughter your pig so that you would have something to eat.

katayot-ta kangae 偏った考え, henken 偏見 (noun): <prehuwisyo>: bias,
prejudice.

katayuan (noun): <jookyoo 状況, jootai 状態, tachiba 立場, chii 地
位 >: a position, a situation, the state of affairs/things,
conditions. * Ano ang katayuan mo ngayon diyan sa Hapon?: <Sachira
Nihon-de-wa anata-no genzai-no tachiba-wa nan-desu-ka? そちら日
本ではあなたの現在の立場は何ですか?>: What is your present situation
there in Japan?
                231
* katayuan sa lipunan: <mibun 身分>: social standing. * Tag. Eng.

katayugan (noun): <takasa 高さ, kooshoosa 高尚さ, takai koto 高い
こと>: height, highness, loftiness. * Tag. Eng. (syn.): taas,
kataasan.

katazuke 片づけ, seiri 整理, seiton 整頓 (noun): <ayos, husay, imis,
ligpit, pag-aayos, paghuhusay, pag-imis, pagliligpit>: an
arrangement, putting things in order, arrangeing things neatly.
* katazukeru 片づける, seiri suru 整理する, seiton suru 整頓する,
kireini suru きれいにする (v.t.): <iligpit, imisin, iniligpit,
linisain>: to arrange, to put in order, to put away.

katedral (noun): <daiseidoo 大聖堂>: a cathedral. * Magsisimba kami
sa Katedral ng Maynila.: <Watashitachi-wa Manira Daiseidoo-no
misa-ni sanka suru tsumori-desu. 私たちはマニラ大聖堂のミサに参加す
るつもりです。>: We will attend mass at Manila Cathedral.

kateeteru カテーテル (noun): <tarol>: a catheter.

kategorya (noun): <hanchuu 範疇, kubun 区分, kategorii カテゴリー
>: a category. * Tag. Eng.

katei 家庭 (noun): <tahanan>: home.
* kateigi 家庭着, fudangi 普段着(noun): <pambahay>: everydayclothes,
a home wear, a house dress.
* kateitekina 家庭的な (adj.): <maamo>: domesticated.
* kateiyoohin 家庭用品 (noun): <pamahay, pambahay>: something for
household use.

katei 仮定 , suiron 推論, suisoku 推測, okusoku 憶測, suitei 推定
(noun): <haka, haka-haka, hinagap, hinakdal, hinala, hinuha, hula,
pag-aakala, paghihinakdal, paghinala, paghihinala, palagay,
parikala, sapantaha>: an assumption, a conjecture, an estimate,
a guess, inference, presumption, supposition, uncertain
                232
expectation, a guess without sufficient evidence.
* katei suru 仮定する, suitei suru 推定する, omou 思う, kangaeru 考
える (v.t.): <akalain, hinalain, ipalagay, mag-akala>: to presume,
to suppose.
* kateihoo-no 仮定法の (adj.): <pasakali>: subjunctive.

katei 過程, keika 経過 (noun): <kurso>: a process.

katha (noun): <bungakusakuhin 文学作品, soosaku 創作, sakubun 作
文, shoosetsu 小説>: a fiction, a composition, a novel, a lirerary
work. * Gusto niya ang mga katha ni Soseki Natsume.: <Kanojo-wa
Natsume Soseki-no shoosetsu-ga sukida. 彼女は夏目漱石の小説が好きだ。
> She likes the novel of Soseki Natsume.

kathambuhay (noun): <shoosetsu 小説>: a novel. * Magandang basahin
ang kathambuhay ni Dr. Jose Rizal.: <Hose Risaaru-no shoosetsu-wo
yomu-no-wa omoshiroi. ホセ・リサールの小説を読むのは面白い。>: It is
nice to read the novel of Dr. Jose Rizal. (syn.): mangangatha.

kati (noun/adj.): (noun): <kayumi かゆみ, kayusa かゆさ>: an itch.
* Tag. Eng.
(adj.): <kayui かゆい>: itchy. * Ang kati ng kamay ko.: <Watashi-no
te-ga kayui. 私の手がかゆい。>: My hand is itchy.

kati (noun): <hikishio 引き潮, kanchoo 干潮>: low water, a ebb tide,
a low tide. * Tag. Eng. (syn.): baba ng tubig, liit ng tubig, urong
ng tubig.

katibayan (noun): (1)<shoomei 証明, shooko 証拠>: proof, evidence.
* May mga katibayan ang mga pulis laban sa kanya.: <Keikantachi-wa
kare-ni taisuru shooko-wo mot-te iru. 警官たちは彼に対する証拠を持
っている。 The policemen have evidences against him. (2)<shoomeisho
     >:
証明書>: a certificate. * Tag. Eng.
* katibayan ng paglunsad (phr.): <nyuukoku kaado 入国カード>: a
disembarkation card, a immigration card. * Tag. Eng.
                233
* katibayan ng pagtatapos (phr.): <sotsugyoo shoomeisho 卒業証
明書>: a certificate of graduation. * Tag. Eng.

katimpian (noun): <yokusei 抑制 , koosoku 拘束 , sokubaku 束縛 >:
restraint. * Tag. Eng.

katindihan (noun): (1)<kyooretsusa 強 烈 さ , hageshisa 激 し さ ,
nesshinsa 熱心さ>: intensity. * Tag. Eng. (2)<shitsu-no takasa 質
の高さ, teido-no takasa 程度の高さ>: high degree of quality. * Tag.
Eng.

katinig (noun)(r.w. tinig): <shiin 子音>: a consonant. * Tag. Eng.

katipan (noun): (1)<koibito 恋人, aijin 愛人>: a sweetheart. *
Dumating ang kanyang katipan mula sa Amerika.: <>: His sweetheart
arrived from America. (syn.): nobya. (2)<kon-yaku-sha 婚約者>: a
fiancee. * Tag. Eng.

katipaw (noun)(var. kutipaw): <uzura ウズラ・鶉>: a quail. * Tag.
Eng.

katipunan (noun): (1)<shibunshuu 詩 文 集 , shikashuu 詩 華 集 ,
shisenshuu 詩選集>: an anthology. * Isang katipunan ng mga alamat
ang kanilang ibinigay sa guro. <Karera-wa sensei-ni densetsu-de
nadakai shikashuu-wo teishutsu shita. 彼らは先生に伝説で名高い詞花
集を提出した。>: They submitted an anthology of legends to their
teacher. (2)<sakuhinshuu 作 品 集 , senshuu 選 集 >: a literary
collection. * Tag. Eng. (syn.): koleksiyon.

katipunan (noun): (1)<iinkai 委員会, kyookai 協会, dan 団, dantai
団体>: an association. * Siya ang lider ng katipunan ng KKK.: <Kare-wa
“KKK“ dan-no riidaa-da. 彼は 「KKK」  団のリーダーだ。 He is the leader
                         >:
of the association of "KKK". (2)<shakai 社会>: society. * Tag. Eng.

katiting (sla.)(adj.): (1)<kazu-ga sukunai 数が尐ない, shoosuu-no
                234
尐数の, ryoo-ga sukunai 量が尐ない, shooryoo-no 尐量の>: very little,
just a bit. [Tag. katiting "very little amount of"] * Katiting
lang ang kinakain ko sa hapunan.: <Watashi-wa yuushoku-wa hon-no
shooryoo-shika tabe-nai. 私は夕食はほんの尐量しか食べない。>: I only
eat very little at dinner. (syn.): kaunti. (2)<chiisai 小さい>:
tiny. * Tag. Eng.

katiwala (noun): <kantoku 監督,kantokukan 監督官, shokuchoo 職長,
shihainin 支配人>: an overseer, a manager. * Ang katiwala ni Tanaka
ay napatay kagabi.: <Tanaka-no kantokukan-wa kinoo korosa-re-ta.
田中の監督官は昨日殺された。 Tanaka's overseer was killed last night.
            >:

katiwalian (noun): (1)<fukisoku 不規則, hansoku 反則, ihan 違反>:
irregularity. * Marami ang nagprotesta dahil sa katiwalian sa
halalan.: <Ooku-ni hitobito-ga senkyo-no fusei-ni koogi shi-ta.
多くの人々が選挙の不正に抗議した。>: Many protested because of the
irregularities in election. (syn.): anomalya. (2)<muchitsujo 無
秩序, konran 混乱, soodoo 騒動>: chaos, disorder. * Tag. Eng.
* katiwalian sa halalan: <senkyo ihan 選挙違反>: election offences.

katiwasayan (noun): (1)<chitsujo 秩序>: order. * Tag. Eng. (2)<chian
治安 , shakaitekina chitsujo 社会的な秩序 >: public order. * May
katiwasayan na ngayon sa Manila.: <Genzai-no Manira-ni-wa
shakaitekina chitsujo-ga sonzai suru. 現在のマニラには社会的な秩序
が存在する。>: There is now a public order in Manila.

katiyakan (noun): <meikakusa 明確さ, seikakusa 正確さ, tadashisa
正しさ>: definiteness, exactness. * Walang katiyakan ang dating
ni Nariko.: <Nariko-no toochaku-wa seikaku-de-wa nai. 成子の到着
は正確ではない。>: Nariko's arrival is not definite.

katlo (adj.)(r.w. tatlo): <sambai-no 三倍の, sanjuu-no 三重の>:
triple. * Tag. Eng.

katluin (v.t.)(r.w. tatlo): <sambunkatsu suru 三分割する, mittsu-ni
                235
wakeru 三つに分ける>: to divide into three parts. * Tag. Eng.

katog (noun)(var. katok): (1)<tataku koto 叩くこと, to-wo tataku
koto 戸を叩くこと, nokku ノック>: a knock. * Narining mo ba ang katog
na iyon?: <Kimi-wa sono nokku-no oto-wo kii-ta-ka? 君はそのノッ
クの音を聞いたか?>: Did you hear that knock? (2)<furue 震え, furueru
koto 震えること>: shivering, trembling. * Kapansinpasin ang kanyang
pangangatog nang siya ay nasa tanghalan.: <Butai-ni tat-te iru
saichuu-no kare-no furue-wa akirakadat-ta. 舞台に立っている最中の
彼の震えは明らかだった。 His trembling while on the stage was obvious.
          >:
(syn.): pangangatog.

katok (noun)(var. katog): <tataku koto 叩くこと, to-wo tataku koto
戸を叩くこと, nokku ノック>: a knock.

katok (sla.)(adj.): (1)<damasa-re-ta だまされた, damasa-re-yasui
だまされやすい>: fooled, duped. * Tag. Eng. (2)<ki-ga kurut-ta 気
が 狂 っ た , kyooki-no 狂 気 の >: deranged, insane. * Tag. Eng.
(3)<atama-ga yowai 頭が弱い, chieokure-no 知恵遅れの>: retarded.
[Tag. katok "knock, rap, sound of knocking"] * Sinabunutan ng katok
na lalaki ang nag-aalaga sa kanya.: <Sono chieokure-no otoko-wa
jibun-no sewa-wo shi-te kureru hito-no kaminoke-wo hippat-ta. そ
の知恵おくれの男は自分の世話をしてくれる人の髪の毛を引っ張った。>: The
retarded man pulled the hair of his caretaker. (syn.): na-loko,
baliw.

Katoliko (noun): <Katorikku カトリック, Katorikkukyooto カトリッ
ク教徒, katorikkushinja カトリック信者, kyuukyo 旧教, kyuukyooto 旧
教徒>: Catholic, a Catholic. * Maraming katoliko sa Pilipinas.:
<Firipin-ni-wa Katorikku shinja-ga takusan iru. フィリピンにはカ
トリ ック信者が たくさんい る。 >: There are many Catholics in the
Philippines.
* Katoliko/a: <katorikkushinja カトリック信者, katorikku-kyooto カ
トリック教徒>: Catholic, member of the Catholic church.
* Ang Iglesia Katolika: <kotorikkukyookai カトリック教会 >: The
                236
Catholic Church.

Katolisismo (noun): <katorikku shugi カトリック主義, katorikkukyoo
shinkoo カトリック教信仰>: Catholicism. * Gusto kong mag-aral ang
aking mga anak sa paaralang may Katolisismo.: <Watashi-wa
kodomotachi-ga Katorikku shugi-no gakkoo-de benkyoo suru koto-wo
nozon-de iru. 私は子どもたちがカトリック主義の学校で勉強することを望んで
いる。>: I want my children to study in a school with Catholicism.

katoona 下等な, kasoo-no 下層の, mibun-no hikui 身分の低い (adj.):
<aba, hamak, mababa>: inferior, lowly.

katoona 下等な, somatsuna 粗末な, misuborashii みすぼらしい (adj.):
<balindang, galawgaw, haliparot, harot, hitad, kiri, landi>:
maharot, coarse, shabby.

katorse (noun): <juuyon 十四・14 juushi 十四・14>: fourteen. *
Si Pobi ay labing-apat n ataong gulang na.: <Pobii-wa moo
juuyonsai-da. ポビーはもう十四歳だ。>: Pobi is already fourteen years
old. (syn.): labing-apat.

katoto (noun): (1)<shin-yuu 親友>: a chum, a close friend (among
male only). * Katoto ko siya.: <Kare-wa watashi-no shin-yuu-desu.
彼は私の親友です。>: He is a chum of mine. (syn.) : Matalik na kaibigan.
(2)<dooshi 同志>: a comrade, a person belonging to the same side
of the group. * Halia rito, katoto ko.: <Koko-e ki-te kure, dooshi-yo.
ここへ来てくれ、同志よ。>: Come here, comrade.

katoto (sla.)(noun): <aiboo 相棒, nakama 仲間, tomodachi 友だち,
dachi ダチ, tsure 連れ>: a buddy, a companion. [Tag. katoto "close
friend", ka "co" + toto "believe, respect"] * Katoto ni Mark ang
kanyang nakababatang kapatid na lalaki.: <Maaku-no aiboo-wa
kare-no otooto-da. マークの相棒は彼の弟だ。>: Mark's buddy is his
younger brother. (syn.): kasama.


                 237
katotohanan (noun): (1)<jijitsu 事实, genjitsu 現实, jitta 实体
>: a fact, reality. * Tag. Eng. (2)<shinjitsu 真实, shinsoo 真
相, hontoo-no koto 本当のこと>: truth. * Ano ang katotohanan sa
kuwento mo?: <Kimi-no hanashi-no shinsoo-wa nan-da? 君の話の真相
は何だ?>: What is the truth in your story? (syn.): katunayan.

katre (noun): <beddo ベッド, nedoko 寝床>: bed. * Doon ka matulog
sa katre mo.: <Beddo-de na-nasai. ベッドで寝なさい。>: Sleep on your
bed. (syn.): kama.

kats (sla.)(noun)(var. cats, kets): <wakai otoko 若い男, sutekina
dansei すてきな男性>: a young man, a handsome guy. [Eng. "cats"]
* Pakilala mo naman ako sa kasama mong kats.: <Anata-to issho-ni
iru sono sutekina dansei-ni watashi-wo shookaishi-te-yo. あなた
と一緒にいるその素敵な男性に私を紹介してよ。>: Please introduce me to
the handsome guy you're with.

katsa (noun): <menmosurin 綿モスリン>: cotton muslin. * Tag. Eng.

katsarita (noun): <katsuo 鰹>: a skipjack, a bonito. * Tag. Eng.

katsaro (noun): <kachi-no nai koto 価値のないこと, mukachina mono
無価値なもの>: a worthless thing. * Tag. Eng.

katsot (noun): <katsuo カツオ・鰹>: a bonito, a bonito fish. * Tag.
Eng.

katsu 勝つ, shoori suru 勝利する, ue-ni tatsu 上に立つ (v.t.): <iskor,
manalo>: to score, to win.

katsuage 喝上げ, kyookatsu 恐喝, goodatsu 強奪, yusuri ゆすり (noun):
<kikil>(noun): extortion.

katsuboo suru 渇望する, netsuboo suru 熱望する, setsuboo suru 切望
する, muyamini hoshigaru むやみに欲しがる (v.t.): <hangarin, imbutin,
               238
maghangad, mag-imbot, magnasa, pag-imbutan, pagnasaan>: to covet,
to desire eagerly or greedily.

katsudoo suru 活動する, ugoku 動く (v.i.): <galawin, igalaw>: to
move.
* katsudootekina 活動的な, sekkyokutekina 積極的な, kappatsuna 活
発な (adj.): <abtik, aktibo, listo>: active.

katsugu 担ぐ, kata-ni ou 肩に貟う (v.t.): <balikatin, bumalikat,
ibalikat, isabalikat, pangatawanan, pumasan, pusanin>: to
shoulder, to carry something on one's shoulder.

katsugu かつぐ, damasu だます (v.t.): <biro, drawing, drowing, estir,
mag-sabi, sinungaling, ng hindi totoo>: to dupe, to trick, to kid
around.

katsuo カツオ・鰹 (noun): <katsot>: a bonito, a bonito fish.

katsura カツラ, heyapiisu ヘアピース (noun): <peluka>: a hairpiece,
a wig.

katsurei suru 割礼する (v.t.): <binyag, tuli>: to circumcise.

katsuryoku 活 力 , kakki 活気 , seiryoku 精力 , genki 元気 (noun):
<sigura>: vigor, energy.

katsute かつて (adv.): <dati, minsan, nang minsan>: once.

katsuyoo 活 用 , gokeihenka 語 形 変 化 (noun): <palabanghayan,
pang-ugnay, pangatnig>: conjugation.

Kat-te-ne! 買 っ て ね ! Kat-te-choodai! 買 っ て ち ょ う だ い !
(interjec.): <Bilmoko!, Bilhan mo ako!>: Buy me!

katuga (sla.)(noun): <bushoomono 不 精 者 , guutara ぐ う た ら ,
                239
namakemono 怠け者>: a lazybone. [Tag. ka(in) "eating" + tu(log)
"sleeping" + ga(la) "wandering"] * Tag. Eng.

katulad (adj.): <ni-te iru 似ている, dooyoona 同様な, doorui-no 同
類の, ruiji-no 類似の>: alike, similar, having a resembalance to.
* Ang damit niya ay katulad ng sa akin.: <Kanojo-no fuku-wa
watashi-no-to ni-te iru. 彼女の朋は私のと似ている。>: Her dress is
similar to mine. (syn.): kagaya, kapara.

katulong (noun): (1)<tetsudai 手伝い, tetsudau hito 手伝う人>: a
helper. * Tag. Eng. (syn.): kawaksi. (2)<meedo メード, meshitsukai
召使い>: a maid, a servant. * Murang magkaroon ng katulong sa
Pilipinas. : <Meedo-wo motsu koto-wa Firipin-de-wa yasui. メー
ドを持つことはフィリピンでは安い。>: It is cheap to have maid in the
Philippines.

katumbas (noun.adj.): (noun)<onaji kachi 同じ価値, dootoo 同等,
tooka 等価>: an equivalent. * Ano ang katumbas ng isang yen sa piso?:
<Ichien-to dootoona-no-wa nan peso-desu-ka? 一円と同等なのは何ペソ
ですか?>: What is the equivalent of one yen to peso? (adj.)<hitoshii
等 しい , doosuu-no 同 数の , dootoo-no 同 等の , dooryoo-no 同 量の ,
dookachi-no 同価値の>: equal to, equivalent to. * Katumbas ng lakas
ng kalabaw ang kanyang lakas.: <Kare-no chikara-wa suigyuu-to
dootooda. 彼の力は水牛と同等だ。>: His strength is equal to the
strength of a carabao.

katumpakan (noun): <tadashisa 正しさ, seikakusa 正確さ, tekikakusa
的確さ>: accuracy, correctness, exactness, preciseness. * Tag. Eng.

katunayan (noun): (1)<jijitsu 事实, genjitsu 現实, jitta 实体>: a
fact, reality. * Tag. Eng. (2)<shinjitsu 真实>: truth. * Tag. Eng.
(syn.): katotohanan.
* sa katunayan (adv.): <jitsu-wa 实 は , jissai-ni-wa 实 際には ,
hontoo-wa 本当は, hontoo-no tokoro 本当のところ>: in reality, in truth,
as a matter of fact. * Tag. Eng.
                240
katunggali (noun): <aite 相手, tekitaisha 敵対者, teki 敵>: an
antagonist, an enemy, a foe, an opponent. * Natalo ng alkalde ang
kanyang katunggali sa eleksiyon.: <Sono shichoo-wa senkyo-de aite
kooho-wo taoshi-ta. その市長は選挙で相手候補を倒した。>: The mayor
defeated his opponent in the election.

katungkulan (noun): (1)<gimu 義務, ninmu 任務, yakume 役目>: duty,
obligation. * Katungkulan natin bilang mamamayan ang magbayad ng
buwis.: <Zeikin-wo harau-koto-wa kokumin-to shite-no wareware-no
gimu-da. 税金を払うことは国民としての我々の義務だ。>: It is our duty as
a citizen to pay our taxes. (syn.): tungkulin. (2)<chii 地位, tachiba
立場, shiji 指示, shitei 指定>: a position, designation. * May mataas
siyang katungkulan sa kanyang kompanya.: <Kare-wa kaisha-de takai
chii-ni iru. 彼は会社で高い位置にいる。>: He has a high position in
his company.

katuparan (noun): <rikoo 履行, suikoo 遂行, jissen 实践, tassei 達
成 >: fulfillment. * Nagkaroon ng katuparan ang kanyang mga
pangarap.: <Kanojo-no yume-no subete-ga tassei sare-ta. 彼女の
夢のすべてが達成された。>: There is a fulfillment of all her dreams.

katutubo (noun/adj.): (noun): (1)<shizen 自然>: nature. * Tag. Eng.
(2)<senjuumin 先住民, toomin 島民>: the natives, natives on the
islands. * Mababait ang mga katutubo ng Cebu.: <Sebu-no toomin-wa
taihen sinsetsuda. セブの島民はたいへん親切だ。>: The natives of Cebu
are very kind.
(adj.): (1)<atarimae-no 当たり前の, shizen-no 自然の, ten-nen-no 天
然の, motomoto-no もともとの, umare-ta toki-kara-no 生まれたときか
らの, umaretsuki-no 生まれつきの, kissui-no 生粋の>: natural, native.
* Siya ay katutubong Pilipino.: <Kare-wa kissui-no Firipinjin-da.
彼は生粋のフィリピン人だ。>: He is a native Filipino. (syn.): natural.
* katutubong kakayahan (phr.): <soshitsu 素質>: talent, the makings.
* Tag. Eng.
* katutubong ugali (phr.)(var. katutubong gawi): <honshoo 本性,
                241
hon-noo 本能>: instinct. * Tag. Eng.
* katutubong wika (phr.): <hoogen 方言, okuninamari お国なまり>:
dialect. * Tag. Eng.
* katutubong yamang ng lupa (phr.): <ten-nen shigen 天然資源>:
natural resources. * Tag. Eng.

katuturan (noun): (1)<teigi 定義, teigizuke 定義づけ>: a definition.
* Ibigay mo ang katuturan ng isang pangungusap.: <Sono bun-no
teiguzuke-wo okonai-nasai. その文の定義づけを行いなさい。>: Give the
difinition of the sentence. (syn.): kahulugan. (2)<kachi 価値,
neuchi 値打ち>: value. * May katuturan ba ang mga pinagsasabi mo?:
<Kimi-ga it-te iru koto-ni nani-ka neuchi-ga aru-ka? 君が言って
いることに何か値打ちがあるか?>: Is there any value on what are you
saying? (3)<juudaisa 重大さ, juuyoosei 重要性>: importance. * Tag.
Eng. (syn.): halaga, saysay.

katuusan (noun): <keisan 計算, hyooka 評価>: computation. * Tinapos
mo na ba ang katuusan?: <Keisan-wa owat-ta-ka? 計算は終わったか?
>: Did you finish the computation?

katuwa (adj.): (1)<fuugawarina 風変わりな, hen-na 変な, kimyoona 奇
妙な>: queer, eccentric. * Katuwang tao iyan.: <Ano otoko-wa henda.
あの男は変だ。 That man is eccentric. (2)<bakageta 馬鹿げた, kokkeina
      >:
滑稽な>: absurd. * Tag. Eng.

katuwaan (noun): (1)<yookisa 陽気さ, omatsuri sawagi お祭り騒ぎ>:
merriment. * Maraming katuwaan sa handaan nila.: <Karera-no
paatii-wa omatsuri sawagi-da. 彼らのパーティーはお祭り騒ぎだ。>: There
is much merriment in their party. (2)<tanoshimi 楽しみ, omoshiromi
おもしろみ>: fun. * Tag. Eng. (3)<yorokobi 喜び, ureshisa うれしさ
>: gladness. * Tag. Eng.

katuwang (noun): <kyoodoo-no nazukeoya 共同の名付け親, senrei-no
tachiainin 洗礼の立会人>: a co-sponsor (baptism). * Si Martin ang
katuwan ng binyag ng aking anak.: <Maachin-wa waga musuko-no
                242
senrei-no tachiainin-da. マーチンはわが息子の洗礼の立会人だ。>: Martin
is the co-sponsor of the baptism of my son.

katwiran (noun): <wake 訳, riyuu 理由>: a reason. * Wala siyang
katwiran sa kanyang ginawa.: <Kare-ga shi-ta koto-ni riyuu-wa nai.
彼がしたことに理由はない。>: He has no reason for what he did.

katyaw (noun): <niwatori 鶏, ondori 雄鶏>: a cock, a rooster. *
Natalo na naman ang katyaw ni tatang sa sabong.: <Sono roojin-no
ondori-wa mata tookei-de make-ta. その老人の雄鶏はまた統計で貟けた。
>: The cock of the old man lost again in the cockfighting. (syn.)
tandang, tatyaw.

kau 買う , koonyuu suru 購入する (v.t.): <bili, bilhin, bumili,
magbili, mamili>: to buy, to purchase.
* kau koto 買うこと, koonyuu 購入(noun): <bili, pagbili>: buying,
purchasing.

kau 飼う, shiiku suru 飼育する (v.t.): <alsahin, mag-alsa>: to raise
wild animals.
* kau koto 飼うこと, kainarasu koto 飼い慣らすこと, shiiku 飼育(noun):
(noun)<amak>: domestication, taming an animal.
* kaware-ta 飼われた, kainarasa-re-ta 飼い慣らされた, shiiku sare-ta
飼育された (adj.): <amak>: domesticated, tamed.
* kaware-te i-nai 飼われていない, yasei-no 野生の (adj.): <ligaw>:
wild, undomesticated.

kaugalian (noun/adj.): (noun): <shuukan 習慣 , tokushoku 特色 ,
tokuchoo 特徴, tokusei 特性>: a custom, a trait. * Anu-ano ang mga
kaugalian ng Pilipino sa kasal?: <Firipin-de-wa kekkonshiki-ni
don-na shuukan-ga ari-masu-ka? フィリピンでは結婚式にどんな習慣があ
りますか?>: What are the customs of Filipino on wedding ceremony?
(adj.): <tenkeitekina 典型的な, daihyootekina 代表的な, tokuyuu-no
特 有 の >: typical. * Ang ugaling mapagtanggap ay kaugaliang
Pilipino.: <Shinsetsuna motenashi-wa tenkeitekina Firipinjin-no
                243
tokuchoo-da. 親 切 な も て な し は 典 型 的 な フ ィ リ ピ ン 人 の 特 徴 だ 。 >:
Hospitality is a trait of a typical Filipino.

kaugnayan (noun): <kankei 関係, enko 縁故, shinsekikankei 親戚関
係>: connection, relation, relationship. * May kaugnayan ka ba
sa kanya?: <Kimi-wa kanojo-ni nanra-ka-no kankei-ga aru-no-ka?
君は彼女に何らかの関係があるのか?>: Do you have any relation to her?

kaumbagan (sla.)(noun): <teki 敵>: an enemy. [Tag. ka "co" + umbang
"act of pushing" + an (reciprocal affix)] * Hindi ko akalain na
ang kaumbagan ko noon ay magiging matalik na kaibigan ko.:
<Watashi-wa izen-no teki-ga shin-yuu-ni naroo-to-wa yosoo-mo
shi-nakat-ta. 私は以前の敵が親友になろうとは予想もしなかった。 >: I
didn't expect that my enemy before will be my best friend. (syn.):
ka-away.

kauna-unahan (adj.): <genshi-no 原始の, shoki-no 初期の, mikai-no
未開の>: primitive. * Ang mga Ainu ang isa sa mga kauna-unahang
ninuno sa Hapones.: <Ainu-wa Nihonjin-no tooi sosen-no hitotsu-da.
アイヌは日本人の通り祖先の一つだ。>: The Ainus are one of the primitive
ancestors of the Japanese.

kaunin (v.t.): <tot-te kuru 取ってくる, tori-ni kuru 取りにくる,
yon-de kuru 呼んでくる, yobi-ni kuru 呼びにくる>: to fetch. * Kaunin
mo siya sa hotel.: <Hoteru-kara kare-wo yon-de ki-nasai. ホテル
から彼を呼んできなさい。>: Fetch him from the hotel. (2)<tsui-te iku
着いて行く, ato-wo ou 後を追う>: to go after someone. * Tag. Eng.

kaunlaran (noun): <hattatsu 発達 , jootatsu 上達 , shimpo 進歩 >:
improvement, progress. * Malaki ang nagawang kaunlaran ng bagong
prinsipal sa paaralan.: <Atarashii koochoo-wa gakkoo-ni ookina
shimpo-wo motarashi-ta. 新しい校長は学校に大きな進歩をもたらした。>:
The new principal has brought great improvement for the school.
(syn.): pagsulong.


                244
kaunseraa カウンセラー , soodan-aite 相談相手, komon 顧問 (noun):
<counselor, tagapayo>: a counselor, an advisor.

kaunti (adj.): (1)<kazusukunai 数 尐 ない >: a few. * Tag. Eng.
(2)<sukoshi-no 尐しの>: a little. * Naiintindihan ko nang kaunti
ang Filipino. * Watashi-wa Firipingo-ga sukoshi wakari-masu. 私
はフィリピン語が尐しわかります。>: I can understand Pilipino a little.
(3)<wazukana わずかな>: slight. * Tag. Eng.
* kaunti lamang (adv.): <hon-no sukoshi-dake ほんの尐しだけ>: just
a little. * Kaunti lamang ang iinumin ko.: <Watashi-wa hon-no
sukoshi-dake osake-wo nomi-mashoo. 私はほんの尐しだけお酒を飲みまし
ょう。>: I will drink just a little liquor.
* kaunti lang (adv.): <chotto ちょっと, sukoshi-dake 尐しだけ>: a
bit. * Kaunti lang ang ibigay mo sa aking impormasyon.: <Hon-no
chotto joohoo-wo kudasai. ほんのちょっと情報を下さい。>: Give me a bit
of information.

kauri (adj.)(var. magkauri): <hitoshii 等しい, onaji 同じ, dooitsude
同一で, dooyoode 同様で>: alike, identical, belonging to the same
group. * Tag. Eng.
* mga bungangkahoy at kauri: <kudamono-to sonota dooshurui-no mono
果物とその他同種類のもの>: fruits and the like.

kaurian (noun): <hanchuu 範疇, bunrui 分類>: a category. * Ano ang
kaurian ng hayop na iyan?: <Sono doobutsu-no bunrui-wa nan-desu-ka?
その動物の分類は何ですか?>: What is the category of that animal?

kausapin (v.t.): <hanashiau 話し吅う, oshaberu suru おしゃべりする,
taidan suru 対談する>: to discuss, to talk with, to have a talk,
to have a discussion. * Tag. Eng.

kautusan (noun): (1)<kisoku 規則>: a rule. * Dapat mong alamin ang
lahat ng kautusan ng kompanya mo.: <Kimi-wa kaisha-no subete-no
kisoku-wo shiru-beki-da. 君は会社のすべての規則を知るべきだ。>: You
should know all the rules of your company. (2)<kairitsu 戒律>:
                245
commandments. * Tag. Eng.

ka-vibes (sla.)(noun): <tomodachi 友だち, nakama 仲間, akuyuu 悪
友, dachi ダチ, tsure 連れ>: a friend at the same level. * Nawala
na ang kaming mga ka-vibes dahil lagi kaming lumilipat.:
<Watashitachi-wa tabitabi hikkoshi-wo sh-ta-node tamodachi-wo
ushinat-te shimat-ta. 私たちはたびたび引越しをしたので友だちを失ってし
まった。>: I lost my friends because we moved a lot.

kawa (noun): <chuukanabe 中華鍋>: a wok, a Chinese frying pan. *
Tag. Eng.

kawa 川・河, kasen 河川 (noun): <ilog>: a stream.
* kawabe 川辺, kawagishi 河岸 (noun): <baybay-ilog, dalampasigan,
pampang, pasigan, tabing-ilog>: a riverside.

kawa 皮, hikaku 皮革 (noun): <balat, katad, kuwero, pelyeho>: a
hide, a rind, an animal skin.
* kawa-wo hagu 皮をはぐ, kawa-wo muku 皮をむく (v.t.): <bakbakan,
balatan, laplapin, magbalat, magtalop, talupan>: to pare, to peel,
to remove the skin of.
* kawa-wo migaku 皮を磨く, kutsu-wo migaku 靴を磨く (v.t.): <bitunan,
magbitun>: to polish shoes, leathers etc.

kawad (noun): <harigane 針金, sen 線>: a wire. * Tag. Eng.
* kawad-elektrika (noun): <densen 電 線 >: an electric wire. *
Mag-ingat ka sa nakalantad na kawad-elektrika ng koryente.:
<Mukidashi-no densen-ni chuui shi-nasai. むき出しの電線に注意しな
さい。>: Be careful with those exposed electric wires.

kawagani 川ガニ, sawagani 沢蟹 (noun): <talangka>: a river crab.

kawahin (v.t.): (1)<gomi-wo katazukeru ゴミを片づける>: to remove
rubbish. * Kawahin mo ang lahat ng basura.: <Gomi-wo zembu
katazuke-nasai. ゴミを全部片付けなさい。>: Remove all the rubbish.
                246
(2)<kusamushiri-wo suru 草むしりをする>: to remove grass. * Tag.
Eng.

kawaii かわいい, kawairashii かわいらしい, itoshii いとしい, saiai-no
最愛の, aisu-beki 愛すべき (adj.): <guwapa, kaakit-akit, maalindog,
maganda, marikit, malilag, ma-sarap kairug-irog>: beloved, cute,
lovely, pretty.
* kawaii on-na かわいい女, utsukushii josei 美しい女性, saiai-no josei
最愛の女性 (noun): <guapita, querida, magandang babae>: a beloved
girl, a pretty woman, a honey.
* kawairashisa 可 愛 ら し さ , airashisa 愛 ら し さ (noun): <ganda,
kagandahan>: loveliness, prettiness.
* kawaigaru かわいがる (v.t.): <kagiliwan, mahalin>: to love, to
make a pet of, to be affectionate to.

kawaisoona かわいそうな, kinodokuna 気の每な, mijimena 惨めな, fukoona
不幸な, awarena 哀れな (adj.): <awa, dinaramdam, ikinalulungkot,
kawawa, nagdaramdam, nakaawa, nakalulunos, nalulungkot, wawa>:
pitiable, pity, pitiful, sorry, feeling sad.
* kawaisooni omou かわいそうに思う, doojoo suru 同情する (v.t.):
<mahabag> to pity, to sympathize, to feel pity, to feel sympathy.

kawai-ta 乾いた, joohatsu shi-ta 蒸発した, kansoo shi-ta 乾燥した
(adj.): <iga, igang, naiga, pinaiga, tigang, tuyo, tuyot>: dry,
evaporated, parched, dried by evaporation.
* kawakasu 乾かす, kansoo saseru 乾燥させる, hosu 干す (v.t.): <ibilad,
maiga, magpatuyo, matuyo, matuyan, nakabilad, patuyuin>: to dry,
to put under the sun.
* kawakikit-ta 乾ききった, kansoo shi-ta 乾燥した, hikarabi-ta ひ
からびた (adj.): <nalutlot>: withered, very dry.
* kawaku 乾く, kansoo suru 乾燥する, hiagaru 干あがる (v.i.): <matuyan,
matuyo, matuyuan, patuyuin, tuyo, tuyuin>: to dry up, to be parched.

kawaksi (noun): <joshu 助手, joryokusha 助力者, hosa 補佐, hojosha
補助者>: an aide, an assistant, a helper. * Tag. Eng. (syn.):
                247
katulong.

kawal (noun): <heitai 兵隊, gunjin 軍人>: a soldier, a warrior. *
Maraming kawal ang bansang Tsina.: <Chuugoku-wa takusan-no
gunjin-wo yooshi-te iru. 中国はたくさんの軍人を擁している。>: China has
a lot of soldiers. (syn.): sundalo.

kawalan (noun)(var. kawalaan): <kyomu 虚無, mu 無, hijitsuzai 非
实在, hisonzai 非存在>: nothingness, nonexistence. * Tag. Eng.
* kawalan ng kasalanan (phr.): <keppaku 潔白, muzai 無罪>: innocence.
* Pinaglalabang ng abogado ang kawalan ng kasalanan ng kanyang
kliyente.: <Sono bengoshi-wa irainin-no muzai-wo kachitoru
tame-ni tatakat-te iru. その弁護士は依頼人の無罪を勝ち取るために闘って
いる。>: The lawyer is fighting for the innocence of his client.
* kawalan ng katarungan (phr.): <fusei 不正 , fuseigi 不正義 >:
injustice. * Hindi magandaang kawalan ng katarungan sa pagkatao
natin.: <Ningen-rashiku aru tame-ni-wa fusei-wa yoku-nai. 人間
らしくあるためには不正はよくない。>: Injustice is not good for our
humanity.
* kawalan ng malay-tao (phr.): <muishiki 無意識, ishikifumei 意
識 不明 , jinjifusei 人事 不省 >: unconsciousness. * Ang kanyang
kawalan ng malay-tao ay dahil sa sobrang init ng panahon.:
<Kanojo-no jinjifusei-wa hijoo-ni atsui tenkoo-no sei-da. 彼女
の人事不省は非常に暑い天候のせいだ。>: Her unconsciousness is due to
the very hot weather.
* kawalan ng pakiramdam (phr.): <mushinkei 無神経, donkansa 鈍感
さ>: insensibility. * Hindi ayon ang kanyang kawalan ng pakiramdam.:
<kare-no mushinkei-wa ukeire-gatai. 彼の無神経は受け入れがたい。>:
His insensibility is not acceptable.
* kawalan ng sala (phr.): <muzai 無罪>: innocence, not guilty. *
Tag. Eng.

kawalang- (pref.): <fusoku/ketsuboo-wo imi   suru chuushoo
meishi-wo keisei suru settooji 不足を意味する抽象名詞を形成する接頭
辞>: a prefix forming abstract nouns that denote lack.
                248
kawalang-bahala (noun)(r.w. bahala): <keishi 軽視, mukanshin 無
関心, mushi 無視>: disregard, unconcern, lack of attention. * Tag.
Eng. (syn.): kalamigan, kawalang-sigla, di pagpansin.

kawalang-gana (adj.)(r.w. gana): <kyoomi-ga nai 興 味 が な い ,
kiryoku-ga nai 気力がない, yoruki-ga shi-nai やる気がしない>: to be
discouraged, to feel low, to lose one‟s energy. * Tag. Eng.

kawalang-hanggan (noun): <mugen 無限>: infinity. * Ang laki ng
sansinukuban ay kawalang-hanggang.: <Uchuu-no ookisa-wa mugenda.
宇宙の大きさは無限だ。>: The size of universe is infinity.

kawalang-hiyaan (noun): <atsukamashisa 厚かましさ, namaiki 生意
気, zuuzuushisa ずうずうしさ>: impudence. * Hindi ko gusto ang
kawalang-hiyaan niya.: <Watashi-wa kare-no zuuzuushisa-ga
kirai-desu. 私は彼のずうずうしさが嫌いです。>: I do not like his
impudence.

kawalang-ingat (noun): <fuchuui 不注意, yudan 油断, keisotsusa 軽
率 さ >: carelessness. * Naaksidente sila dahil sa kanyang
kawalang-ingat sa pagmamaneho.: <Karera-wa konojo-no unten-no
fuchuui-ni yot-te jiko-ni at-te shimat-ta. 彼らは彼女の運転の不注
意によって事故に遭ってしまった。>: They had accident because of her
carelessness in driving.

kawalang-interes (noun)(r.w. interes): <mukanshin 無関心, reitan
冷淡, shirake しらけ>: apathy, indifference, laking of interest.
* Tag. Eng. (syn.): kawalang-malasakit.

kawalang-isip (noun)(r.w. isip): <keisotsu 軽率, kimagure 気まぐ
れ , shiryo-ni kakeru koto 思 慮 に 欠 け る こ と >: levity,
light-mindedness, want of seriousness. * Tag. Eng. (syn.):
kawalang-tino.


               249
kawalang-kasaranan (noun)(r.w. kasarenan): <mujitsu 無 实 >:
innocence, a false charge, white hands. * Tag. Eng.

kawalang-katapusan (noun)(r.w. katapusan): <eien 永遠, eikyuu 永
久 , mugen 無 限 >: eternity. * Ang kanyang pag-ibig ay kawalan
katapusan.: <Kanojo-no ai-wa eienda. 彼女の愛は永遠だ。>: Her love
is eternity.

kawalang-katapatan (noun): (1)<fuseijitsu 不誠实, fushoojiki 不
正直, fuchuu 不忠, fugi 不義>: dishonesty, disloyalty. * Tag. Eng.
(2)<fushinjin 不信心, mushinkoo 無信仰>: infidelity, unfaithfulness.
* Pinaratangan ni Jose ng kawalang-katapatan ang kanyang asawa.:
<Hose-wa tsuma-no fushinjin-wo hinan shi-ta. ホセは妻の不信心を非
難した。>: Jose charged his wife with unfaithfulness.

kawalang-kaya (noun)(var. kawalang-kakayahan): <futekikaku 不
的 確 , munoo 無 能 , muryoku 無 力 , mushikaku 無 資 格 >: inability,
incapacity, incompetence. * Natanggal siya sa paaralan dahil sa
kawalang-kaya sa pag-aaral.: <Kanojo-wa gakushuu-no futekikaku-de
gakkoo-kara oidasa-re-ta. 彼女は学習の不的確で学校から追い出された。
>: She was kicked out of school because of her incompetence in
studying.

kawalang-malay (noun): (1)<mujaki 無邪気, tenshinranmana 天真爛
漫>: innocence. * Huwag mong samantalahin ang kawalang-malay ng
batang iyon.: <Kodomo-no muchi-wo riyoo shi-te-wa ike-nai. 子
どもの無知を利用してはいけない。 Don't take advantage of the innocence
             >:
of the child. (2)<muzai 無 罪 , keppaku 潔 白 >: guiltlessness,
innocence, being not guilty. * Tag. Eng.

kawalang-pag-asa (noun): <zetsuboo 絶望>: despair. * Nabaliw siya
dahil sa kawalang-pag-asa.: <Kare-wa zetsuboo-kara atama-ga
okashiku nat-ta. 彼は絶望から頭がおかしくなった。>: He got mad because
of despair.


                250
kawalang-pasyensya (noun)(var. kawalang-pasyensiya): <sekkachi
せっかち, seikyuu 性急, tanki 短気>: impatience, lack of patience.
* Tag. Eng.

kawalang-pitagan (noun)(r.w. pitagan): <burei 無礼, fuson 不遜,
keishi 軽視, shitsurei 失礼>: disrespect, sign of disrespect. *
Kawalang-pitagan ang lumibak sa ating mga magulang.: <Ryooshin-wo
baka-ni suru-no-wa fuson-na taido-no chookoo-da. 両親を馬鹿にする
のは不遜な態度の兆候だ。>: It is a sign of disrespect to mock our parents.
(syn.): kawalang-galang, kawalang-pakundangan.

kawalang ng utang-na-loob (phr.): <boo-on 忘恩, fugiri 不義理,
onshirazuna 恩知らずな態度>: ingraditude. * Nagalit ang kanyang ama
dahil sa kanyang kawalan ng utang-na-loob.: <Kare-no onshirazuna
taido-ni chichioya-ga okot-ta. 彼の恩知らずな態度に父親が怒った。>:
His father got angry because of his ingratitude.

kawali (noun): <furaipan フライパン>: a griddle, a frying pan. *
Malaki ang kawaling pinagpirituhan ng mga itlog.: <Tamago-wo
itameru-ni-wa furaipan-wa ookii. 玉子を炒めるにはフライパンは大きい。
>: The frying pan is large for frying the eggs.

kawamuki-wo suru 皮 む き を す る , kawa-wo muku 皮 を む く (v.t.):
<balatan>: to peel, to pare.

kawan (noun): <sakana-no mure 魚の群れ, tori-no mure 鳥の群れ>: a
flock of fish or birds. * May kawan ng mga ibon na nagdaan sa tapat
namin.: <Tobisat-ta tori-no mure-ga aru. 飛び去った鳥の群れがある。
>: There is a flock of birds that passed by.

kawanan (v.t.): <kireini suru きれいにする>: to clear a place.
* Kawanan mo ang daan.: <Michi-wo kireini shi-nasai. 道をきれい
にしなさい。>: Clear the road.

kawang (noun/adj.): (noun)(var. awing): <sakeme 裂け目, wareme 割
                251
れ目>: a crevice, a crack. * May kawang ang pader.: <Kabe-ni wareme-ga
aru. 壁に割れ目がある。>: The wall has a crack. (syn.): bitak.
(adj.): <bunri shi-ta 分 離した , kirihanasa-re-ta 切 り離された ,
wakare-te 分かれて>: apart, detached. * Tag. Eng.

kawanggawa (noun): <omoiyari 思いやり, jiai 慈愛, jizenkooi 慈善
行為, jizenjigyoo 慈善事業>: charity, charitable work. * Binigyan
si Rosa Rosal ng parangal dahil sa kanyang kawanggawa sa mga
Pilipino.: <Roosa-wa Firipinjin-ni taisuru jizenkooi yue-ni
eiyo-wo sazukat-ta. ローサはフィリピン人に対する慈善行為ゆえに栄誉を授
かった。>: Rosa was honored because of her charity to the Filipinos.
(syn.): abuloy, limos, kagandahang-loob.

kawangki (adj.)(var. kawangis): <ni-te-iru 似ている, ruiji-no 類
似の>: similar to. * Siya ay kawangki ng kanyang ama.: <Kare-wa
chichioya-ni ni-te iru. 彼は父親に似ている。>: He is similar to his
father.

kawani (noun): (1)<juugyooin 従業員, yatoinin 雇い人, yatowarenin
雇われ人>: an employee. * Ang aking ina ay dating kawani ng SONY.:
<Watashi-no haha-wa izen SONY-no juugyooin-dat-ta. 私の母は以前
ソニーの従業員だった。>: My mother was a former employee of SONY.
(2)<ten-in 店員>: a salesclerk, a salesperson. * Tag. Eng. (syn.):
tauhan.
* kawani sa banko (noun): <ginkooin 銀行員>: a bank clerk. * Si
Espie ay kawani ng bangko sa Kanada.: <Esupii-wa Kanada-de
ginkooin-wo shi-te iru. エスピーはカナダで銀行員をしている。>: Espie
is a bank clerk in Canada.

kawanihan (noun): <kyoku 局, jimukyoku 事務局>: a bureau. * Ang
kawanihan ng inbestigasyon ay nasa Shinjuku.: <Sono choosakyoku-wa
Shinjuku-ni kamae-rare-te iru. その調査局は新宿に構えられている。>:
The bureau of investigation is located at Shinjuku.
* kawanihan ng koreo (noun): <yuubinkyoku 郵便局>: a post office.
* Tag. Eng.
                252
kawara 瓦, tairu タイル (noun): <baldosa, tisa>: tile.

kawari 代わり , dairi 代理, daiyaku 代役 (noun): <panghalili>: a
substitute.
* kawari-ni 代わりに・替わりに, …no dairi-de ~の代理で (prep.):
<imbes>: in place of, instead of.
* kawari-no mono 代わりのもの, daitaibutsu 代替物 (noun): <pang-aliw,
pang-alo, panlibang>: a substitute for a wish which cannot be
granted or which one cannot possibly obtain.
* kawarugawaru 代 わ る 代 わ る , koogoni 交 互 に (adv.): <salisi>:
alternately, turn about, one after the other.

kawarimono 変わり者, kijin 奇人, henjin 変人, hen-na yatsu 変なや
つ (noun): <iba, weirdo, wirdo, kakatwang tao>: a weirdo, a freak.

kawaru (v.i.): <kawaru 変わる, henka suru 変化する>: to alter, to
change.
* kawariyasui 変わりやすい, yoku kawaru よく変わる, utsuroiyasui 移
ろいやすい, henka shigachina 変化しがちな, ikkansei-no nai 一貫性の
ない, mujoona 無常な (adj.): <pabagu-bago, paiba-iba, salawahan,
talipandas>: changeable, fickle, inconsistent, variable, volatile,
always changing.
* kawara-nai 変わらない, kae-rare-nai 変えられない, henka shi-nai 変
化 し な い , moto-no mama-no 元 の ま ま の (adj.): <di-nagbabago,
walang-pagbabago>: invariable, unchanged.
* kawara-nai 変わらない, henka shi-nai 変化しない, todomaru 留まる,
sonomama-da そ のままだ (v.i.): <mamarati>: to stay, to remain
unchanged.
* kawat-ta 変わった, henkoo sare-ta 変更された (adj.): <pumalit>:
changed, replaced, to be taken the place of.

kawas (noun): (1)<kaihoo 解放, ridatsu 離脱>: emancipation. * Tag.
Eng. (2)<yurushi 許し, yoosha 容赦>: forgiveness. * Tag. Eng.


                253
kawasa (noun): <gaman 我慢, nintai 忍耐, shimboo 辛抱>: endurance,
forbearance. * Tag. Eng.
* sa di kawasa: <saigoni 最後に, tsuini 終に, tootoo とうとう, gaman
shi-ta nochi 我慢した後>: finally, after long time. * Tag. Eng.

kawaseihin 皮製品, hikakuseihin 皮革製品 (noun): <katad>: leather
goods/products.

kawasereeto 為 替 レ ー ト , kookanhiritsu 交 換 比 率        (noun):
<palatumbasan>: an exchange rate.

kawastuan (noun): (1)<kanzen 完全, kampeki 完璧>: perfection. *
Laging gusto ng kanilang boss ang kawastuan sa trabaho.: <Karera-no
jooshi-wa itsumo shigoto-no kampekisa-wo konon-de iru. 彼らの上
司はいつも仕事の完璧さを好んでいる。>: Their boss always likes the
perfection on their work. (2)<seikaku 正確・精確, tekikaku 的確>:
accuracy, precision. * Tag. Eng.

kawasu かわす, ukenagasu 受け流す (v.t.): <sangga>: to ward, to
parry.

kawatan (sla.)(noun): <doroboo 泥棒, nusutto 盗人>: a thief, a robber.
[Tag. dial. kawatan "robber", Ceb. kawat "rob, steal"] * Kinuha
ng mga kawatan ang mga alahas na minana ko pa sa aking mga magulang.:
<Sono dorobootachi-wa watashi-ga ryooshin-kara isan-to shi-te
uketsui-da hoosekirui-wo nusun-da. その泥棒たちは私が両親から遺産と
して受け継いだ宝石類を盗んだ。>: The thieves took the jewelries that
I inherited from my parents. (syn.): dorobo, magnanakaw.

kawawa (noun/adj.)(r.w. awa): (noun): <awarena hito 哀れな人 ,
kawaisoona hito かわいそうな人>: one who is pitiful, someone to be
pitied. * Isang kawawa ang binigyan niya ng dalawang dolyar.:
<Kare-wa kawaisoona hito-ni ni-doru atae-ta. 彼はかわいそうな人に
2ドル与えた。>: He gave two dollars to a pitiful person.
(adj.): <awarena 哀れな, kawaisoona 可哀想な, kinodokuda 気の每だ
                254
>: pityful. * Kawawa ang mga biktima ng baha sa Maynila.: <Manira-no
koozui-no higaisha-wa kinodokuda. マニラの洪水の被害者は気の每だ。
>: The flood victims in Manila are pitiful.

kaway (noun): <te-wo furu koto 手を振ること>: waving the hand. *
Tag. Eng.

kawayan (v.t.)(r.w. kaway): <yobu 呼ぶ, yobisamasu 呼び覚ます>: to
call. * Kawayan mo nga siya.: <Kanojo-no chuui-wo yobisamashi-te
kudasai. 彼 女 の 注 意 を 呼 び 覚 ま し て く だ さ い 。 >: Please call her
attention.

kawayan (noun): <take 竹>: bamboo. * Marunong ka ba ng sayaw sa
kawayan?: <Anata-wa bambuu dansu-wo shit-te i-masu-ka? あなたは
バンブー・ダンスを知っていますか?>: Do you know the bamboo dance?

kawboy (sla.)(noun)(var. cowboy): (1)<neaka ネアカ, yookina hito
陽気な人, ki-no ii-hito 気のいい人, akarui otoko 明るい男, shakooka
社交家, tsukiai-no ii dansei 付き吅いのいい男性>: a good sport. * Gusto
ng aming pamilya ang aking hipag dahil kawboy siya.: <Watashi-no
kazoku-wa watashi-no giri-no imooto-ga ki-no ii hito-na-node
kanojo-wo ki-ni it-te i-masu. 私の家族は私の義理の妹が気のいい人なの
で彼女を気に入っています。>: My family likes my sister-in-law because
she's a good sport. [Eng. "cowboy"] (syn.): magaling makisama.
(2)<namakemono 怠け者, furoosha 浮浪者, rumpen ルンペン>: a bum, a
loafer. * Tag. Eng. (syn.): paraboy.

kawikaan (noun): (1)<kotowaza ことわざ, kakugen 格言>: a saying.
* Maraming magandang kawikaan sa Hapon.: <Nihon-ni-wa takusan-no
yoi kotowaza-ga ari-masu. 日本にはたくさんのよいことわざがあります。
>: There are many good sayings in Japan. (2)<jukugo 熟語, kan-yoo-ku
慣用句>: an idiom. * Tag. Eng.

kawili-wali (adj.)(var. kawili-wili): <kokoroyoi 快い, tanoshii
楽しい , kimochi-ga ii 気持ちがいい >: pleasant. * Kawili-wiling
                255
pagmasadan ang kanilang Haponna hardin.: <Karera-no Nihonshiki
teien-wo miru-no-wa taihen tanoshii. 彼らの日本式庭園を見るのはたい
へん楽しい。>: It is very pleasant to view their Japanese garden.

kawit (noun): <hokku ホック>: a hook, a snap hook, a hook-and-eye.

kay (prep.) <e へ, ni に>: to. * Ibigay mo ito kay Rina.: <kore-wo
Riina-ni age-nasai. これをリーナにあげなさい。>: Give this to Rina.
* sa kay: <tame-ni ために>: for. * Tag. Eng.

kaya (noun)(var. kakayahan): (1)<seinoo 性能 , nooritsu 能率 >:
efficiency, performance. * Tag. Eng. (2)<nooryoku 能力>: ability.
* Kaya niyang magsayaw.: <Kanojo-ni-wa dansu-wo suru nooryoku-ga
aru. 彼女にはダンスをする能力がある。>: She has the ability to dance.
(3)<tomi 富, zaisan 負産>: wealth. * Walang kaya sa buhay ang kanyang
napangasawa.: <Kanojo-wa zaisan-no nai otoko-to kekkon shi-ta.
彼女は負産のない男と結婚した。>: She married a man who has no wealth.

kaya (adv.)(var. kanya): <dakara だから, soreyue それ故, sono tame-ni
そのために>: accordingly, hence, so, for that reason, so that, that's
why. * Pinabayaan niya ang kanyang pagaaral kaya siya bumagsak.:
<Kare-wa gakushuu-wo okotat-ta. Sono tame-ni rakudai shi-ta. 彼
は学習を怠った。そのために落第した。>: He neglected his studies, hence
he failed.

kaya 蚊帳 (noun): <kulambo>: a mosquito net.

kaya't (conj.)(var. kaya at): <dakara だから, shitagatte 従って,
soreyue それ故>: hence, therefore, that's why. * Tag. Eng.

kayabangan (noun): <hokori 誇り, jiman 自慢, puraido プライド>: pride,
boast. * May kayabangan ang lalaking iyan.: <Ano otoko-wa puraido-wo
mochisugiru. あの男はプライドを持ちすぎる。>: That guy has too much
pride.


                256
kayag (noun)(var. pagkayag): (1)<shootai 招待, kanyuu 勧誘, sasoi
誘い, maneki 招き>: invitation. * Tag. Eng. (2)<tanomi 頼み, yoosei
要請>: request. * Tag. Eng. (syn.): ganyak, hikayat, yakag.

kayakas (noun): <ochiba 落ち葉>: fallen dried leaves. * Tag. Eng.

kayaku 火薬 (noun): <pulbura>: gunpowder.

kayamanan (noun): <takara 宝, tomi 富, zaisan 負産>: a treasure,
a precious thing, wealth. * Maraming kayamanan ang mga Marcos.:
<Marukosu ikka-wa zaisan-wo mochisugi-te iru. マルコス一家は負産
を持ちすぎている。>: The Marcosses have too much wealth.

kayamutan (v.t.): <iraira suru いらいらする, okoru 怒る, okot-te iru
怒っている>: to be annoyed with, to be angry with. * Huwag mo siyang
kayumutan at hindi naman siya magtatagal ditto.: <Kanojo-wa nagaku
i-nai-no-dakara okot-te-wa ike-nai. 彼女は長くいないのだから怒って
はいけない。>: Don't be angry with her as she is not staying here
long.

kayarian (noun): (1)<kensetsu 建設, kenzoo 建造, kenchiku yooshiki
建築様式>: construction. * Magaling ang kayarian ng kanilang bahay.:
<彼らの家の建築様式は非常によい。>: The construction of their house
is very good. (2)<koozoo 構造, soshiki 組織>: structure. * Tag. Eng.

kayo (pron.): (1)<anatatachi あなたたち, kimitachi 君たち>: you.
[plural or polite] * Kumain na ba kayo?: <Kimitachi-wa moo
tabe-ta-ka? 君 た ち は も う 食 べ た か ? >: Have you eaten already?
(2)<anata あなた, anatasama あなた様>: you (with respect in singular
number). * Tag. Eng.
* kayo at ako: <anatagata-to watashi あなた方と私>: you and I. *
Tag. Eng.

kayo (noun): (1)<orimono 織物, kiji 生地>: fabric. * Tag. Eng.
(2)<tanmono 反物, nuno 布, nunoji 布地>: cloth. * Maraming pagawaan
                257
ng kayo sa Gifu.: <Gifu-ni-wa ooku-no nunoji-no mise-ga aru. 岐
阜には多くの布地の店がある。>: There are many cloth shops in Gifu.
(syn.): habi, tela.

kayod (noun): <kezuru koto 削ること, kosuru koto こすること, suru
koto 擦ること>: grating, scraping. * Tag. Eng.

kayod (sla.)(v.i.): <yoku hataraku よく働く, majimeni hataraku 真
面目に働く, kotsukotsuto hataraku こつこつと働く>: to work hard. [Tag.
kayod "scrape, grate"] * Kailangan kong kumayod nang husto dahil
dalawa ang anak kong nasa kolehiyo.: <Futari-no kodomo-ga
daigaku-ni kayot-te iru-node watashi-wa ooini hataraku
hitsuyoo-ga aru. 二人の子どもが大学に通っているので私は大いに働く必要が
ある。>: I need to work very hard because I have two children in
college. (syn.): kumakayod, ma-sipag.

kayoobi 火曜日 (noun): <Martes>: Tuesday.

kaypala (adv.): <tabun たぶん, koto-ni yoruto ことによると>: maybe,
perhaps. * Tag. Eng.

kaysa (conj.)(var. kaysa kay): <yori-mo よりも, yori-mo mushiro
よりもむしろ>: than, rather than. * Siya ay higit na mabilis maglakad
kaysa akin.: <Kare-wa watashi-yori-mo hayaku aruki-masu. 彼は私
よりも速く歩きます。>: He walks faster than I do.
* kaysa kay (conj.)(var. kaysa): <yori-mo よりも, yori-mo mushiro
よりもむしろ>: than, rather than. * Si Jose ay malakas kaysa kay
Roberto.: <Hose-wa Roberuto-yori-mo chikara-ga tsuyoi. ホセはロ
ベルトよりも力が強い。>: Jose is stronger than Roberto.

kayu 粥 (noun): <nilugaw>: rice gruel, porridge.

kayugkog (noun): <raimei 雷鳴, kaminari-no oto 雷の音>: sound of
thunder. * Tag. Eng.


               258
kayui 痒い (adj.): <kati, makati>: itchy, itching.
* kayuku naru かゆくなる, kayumi-wo kanjiru かゆみを感じる (v.i.):
<mangati>: to itch, to feel itchy.
* kayumi かゆみ (noun): <galis>: an itch, a scabies itch.

kayumanggi (noun/adj.): (noun): <chairo 茶色, kasshoku 褐色>: brown.
* Kayumanggi ang kulay ng mga Pilipino.: <Kasshoku-wa Firipinjin-no
iro-da. 褐色は フィリピン人の色だ。 >: Brown is the color of the
Filipinos.
(adj.): <chairo-no 茶色の, kasshoku-no 褐色の>: brown. * Ang mga
Pilipino ay kayumanggi.: <Firipinjin-wa kasshoku-da. フィリピン
人は褐色だ。>: The Filipinos are brown.

kayumian (noun): <hikaeme 控え目, tsumashisa つましさ, kenson 謙
遜, kenkyo 謙虚, tsutsushimibukasa 慎み深さ>: modesty. * Hinahangaan
ng lahat ang kanyang kayumian.: <kanojo-no kenkyosa-wa
dare-kara-mo shoosan sare-te iru. 彼女の謙虚さ誰からも称賛されている
>: Her modesty is admired by everyone.

kayumkom (noun): <nigirikobushi 握りこぶし>: a clenched fist. * Tag.
Eng.

kayurin (v.t.)(r.w. kayod): <kezuru 削る, kosuru こする, suru 擦
る>: to grate, to scrape. * Tag. Eng.

kayu かゆ・粥 (noun): <lugaw>: porridge.
* kayu-wo tsukuru かゆを作る (v.t.): <maglugaw>: to cook porridge.

kayuyo (noun): <hara 腹, fukubu 腹部>: an abdomen, a belly. * Tag.
Eng.

kazamidori 風 見鶏 (noun): <banoglawin, girimpula, girimpulad,
pabiling, pakubiling, patubiling>: a weathercock, a weather vane.

kazan 火山 (noun): <bulkan>: a volcano.
                259
kazari 飾り, sooshoku 装飾 (noun): <palamuti>: an ornament.
* kazarihimo 飾りひも, ribon リボン (noun): <liston>: a ribbon.
* kazarike-no nai 飾り気のない, shissona 質素な, tsumashii つましい,
ken-yaku-na 倹約な, (adj.): <gahaman, ganid, hidhid, kuripot, liso,
maimot, matakaw, matipid, smalltime, hindi sikat>: austere, frugal,
plain, unadorned.
* kazaritsuke 飾り付け, sooshoku 装飾 (noun): <adorno, dekorasyon,
gayak, kagayakan, palamuti>: a decoration.
* kazaritsuke rare-ta 飾り付けられた, sooshoku sare-ta 装飾された
(adj.): <nakabihis, nakagayak>: decorated.
* kazaritsukeru 飾りつける, sooshoku suru 装飾する, sooshoku wo
hodokosu 装飾を施す, kazaru 飾る (v.t.): <adornahan, dekorasyunan,
mag-adorno, magdekorasyon>: to decorate, to adorn.

kaze 風 (noun): <hangin, pakpak>: a wind, a current of air, a breeze.
* kaze-ga fuku 風が吹く (v.i.): <fumangin, humangin, humihip, umihip,
umunos >: to blow, it blows.
* kaze-ga tsuyoi 風が強い, kaze-no aru 風のある (adj.): <mahangin>:
windy.
* kaze-no nagare 風の流れ (noun): <abong>: wind-current.
* kazetooshi-ga warui 風通しが悪い, kanki-ga warui 換気が悪い (adj.):
<naluom>: stuffy, enclosed with no access to fresh air.
* kazetooshi-no yoi 風通しのよい (adj.): <aliwalas, maaliwalas,
mahangin>: airy, breezy.

kaze 風邪, kanboo 感冒 (noun): <sipon>: a cold.
* kazegusuri 風邪薬 (noun): <gamot sa ubo>: medicine for colds.
* kaze-wo hiku (v.i.): <masipon>: to catch a cold, to have a cold.

kazoeru 数える, gookei suru 吅計する, kanjoo suru 勘定する, keisan
suru 計算する (v.t.): <bilangin, bumilang, payahan>: to count, to
tally, to take a tally of.
* kazoeru koto 数 え る こ と , gookei 吅 計 , keisan 計 算 (noun):
<pagbilang>: calculation, counting, total.
                260
kazoku 家族 , setai 世帯 , shotai 所帯 (noun): <angkan, kabahay,
kamag-anak, kasambahay, mag-anak, pamilya, sambahan>: kabahay:
a household.

kazu 数 , suu 数 suuji 数字 , bangoo 番号 (noun): <bilang, dami,
numero>: a figure, a number.
* kazu-ga sukunai 数が尐ない, shoosuu-no 尐数の, ryoo-ga sukunai 量
が尐ない, shooryoo-no 尐量の (adj.): <katiting, kaunti>: few, very
little, just a bit.

ke 毛 (noun): <buhok>: hair.
* kebukai 毛深い , kemukujara-no 毛むくじゃらの (adj.): <balbon,
mabalahibo, madamo>: hairy.

kechappu ケチャップ (noun): <ketsup>: catsup, ketchup.

kechi けち , shimittare しみったれ, rinshoku 吝嗇 (noun): <damot,
kaimutan, kakuriputan, karamutan, taong kuripot>: stinginess,
niggardliness, a miser.
* kechikusai けちくさい, shimittare-ta しみったれた, kechina けちな,
mimicchii みみっちい (adj.): <hidhid, kuripot, maimbot, maramot>:
mean, miserly, stingy.
* kechina けちな, shimittare-ta しみったれた (adj.): <maimot>: mean,
stingy.
* kechina hito けちな人, don-yoku-na hito 貪欲な人 (noun): <ganid>:
a greedy person, a stingy person.
* kechi-wo tsukeru けちをつける, ara-wo sagasu あらを探す, hinan suru
非難する, kokuhyoo suru 酷評する (v.t.): <mamintas, mamula, pintasan,
pulaan, pumula, pumuna, punahin>: to cavil, to criticize, to find
fault.

kedakai 気高い, kooketsuna 高潔な (adj.): <masanghaya>: noble.

kedamono 獣 , kemono 獣, moojuu 猛獣, yajuu 野獣 (noun): <ganid,
               261
halimaw, hayop>: an animal, a beast, a brute.

kedarui けだるい, darui だるい (adj.): <lupaypay>: languid.
* kedarusa けだるさ, monousa もの憂さ, tsukare 疲れ, hirookan 疲労,
datsuryokukan 脱 力 感 , kentaikan 倦 怠 感 (noun): <kamping,
panghihina>: fatigue, languor, weariness.

keeburu ケーブル, nawa 縄, futozuna ふと綱, roopu ロープ, zairu ザ
イル (noun): <banting>: a cable, a rope.

keeki ケーキ (noun): <cake, keyk>: a cake.

kega 怪我, fushoo 貟傷, kizu 傷, shoogai 障害, kigai 危害 (noun):
<danyos, kapansan, kapinsalaan, pansan, sira, sugat>: harm, injury,
a wound.
* kega saseru 怪我させる, kega-wo saseru 怪我を貟わせる, kizutsukeru
傷つける (v.t.): <pinsalain, puminsala>: to injure, to hurt others.
* kega-ga naot-ta 怪我が治った, byooki-ga naot-ta 病気が治った (adj.):
<bahaw>: healed, cicatrizing.
* kega-no chiryoo 怪我の治療, kizu-no teate 傷の手当て (noun): <hilom,
paghihilom>: paggaling, peklat, pilat, tikom, healing of wound.
* kega-wo shi-ta 怪我をした, fushoo shi-ta 貟傷した (adj.): <lamog>:
injured.
* kega-wo shi-te iru 怪我をしている (v.i.): <may sugat>: to be hurt,
to be injured, to be wounded.

kegare 汚れ・穢れ, oten 汚点 (noun): <bahid, batik, dungis>: a stain,
a moral blemish.
* kegare-no nai 汚れのない, seijun-na 清純な, junketsuna 純潔な,
teisetsuna 貞 節 な : <birhen, dalaga, donselya, puro>: chaste,
virgin.
* kegasu 汚す, kizutsukeru 傷つける (v.t.): <pinsalain, puminsala>:
to blemish.
* kegasu 汚 す , yogosu 汚 す , kitanaku suru 汚 く す る (v.t.):
<dungisan>: to stain, to make dirty.
                262
kegirai 毛嫌い, hankan 反感, iyake 嫌気, ken-o 嫌悪, mukatsuki む
かつき (noun): <suya>: disgust.

keha (noun): <fuhei 不平, fuman 不満, kujoo 苦情, guchi 愚痴>: a
complaint, a grumble. * Ano ang keha mo?: <Anata-no fuman-wa
nan-desu-ka? あなたの不満は何ですか? >: What is your complaint?
(syn.): reklamo.

kei 刑, keibatsu 刑罰, bassoku 罰則, bakkin 罰金 (noun): <rikargo>:
a penalty.
* kei-wo senkoku suru 刑を宠告する, hanketsu-wo kudasu 判決を下す,
saitei suru 裁定する (v.t.): <hatulan, humusga, magpasiya>: to
sentence, to rule.

keiba 競馬 (noun): <karera ng kabayo>: horse racing, a horse race.
* keibajoo 競馬場 (noun): <karerahan>: a race track, a racecourse.

keibai 競売, kyoobai 競売, ookushon オークション, seriuri 競り売り
(noun): <almoneda, subasta>: an auction.

keibetsu 軽蔑, besshi 蔑視, kooman 高慢, sondai 尊大 (noun): <iring,
aglahi, pag-iring, paismid, singhal, uyam>: contempt, disdain,
scorn.
* keibetsu shi-te 軽蔑して (adv.): <pairing>: disdainfully.
* keibetsu suru 軽蔑する, bujoku suru 侮辱する, bakani suru 馬鹿に
する, mikubiru 見くびる, mikudasu 見下す (v.t.): <abahin, alimurahin,
alipustain, dumusta, humamak, labian, mang-alipusta, paismid>:
to despise, to discorn, to disdain, to insult, to maltreat, to
scorn, to look down.

keibi 警備 , booei 防衛, sonae 備え, keigo 警護 (noun): <depensa,
pananggol, sanggalang, tanggol>: guard, escort, defense.
* keibiin 警備員, shuei 守衛, yakei 夜警 (noun): <bantay, guwardiya,
sikyo, sikyu, tanod>: a watchman, a guard.
               263
keichoo suru 傾聴する, kiku 聞く・聴く, kikimimi-wo tateru 聞き耳を
立てる (v.t.): <dinggin>: to listen to.

keido 経度 (noun): <longhitud>: longitude.

keiei 経 営 , un-ei 運 営 , kanri 管 理 , seiken 政 権 (noun):
<administrasyon, pamamahala, pangangasiwa, panihala>: management,
administration.
* keiei suru 経営する, kanri suru 管理する, un-ei suru 運営する (v.t.):
<magmaneho, mamahala, mamatnugot, maneholin, mangasiwa,
pangasiwaan, patnugutan>: to administer, to manage.
* keieijin 経営陣, gyooseifu 行政府, seifu 政府, kanribumon 管理部
門 (noun): <administrasyon, pamahalaan, pangasiwaan>: the
executive department of a government of business.
* keiei-no 経 営 の , kanri-no 管 理 の , un-ei-no 運 営 の (adj.):
<administratibo>: administrative.
* keieisha 経営者, kanrisha 管理者, toochisha 統治者, gyooseikan 行
政 官 (noun): <administrador, manadyer, tagapamahala>: an
administrator, a manager.

keien suru 敬遠する, sakeru 避ける (v.t.): <iwasan>: to shun, to
avoid.

keifu 継父, mamachichi まま父 (noun): <amain, padrastro, padratso,
tiyuhin, amang panguman>: a stepfather..

keigen 軽 減 , shukushoo 縮 小 (noun): <ginhawa, kaginhawahan,
pagbabawas>: decrease, reduction.
* keigen suru 軽減する, genshoo saseru 減尐させる, herasu 減らす,
sukunaku suru 尐なくする, teika saseru 低下させる, yawarageru 和
らげる (v.t.): <bawahan, magbawa, magbawas>: to decrease, to lessen,
to reduce, to remit.

keigo 警護, keibi 警備, booei 防衛 (noun): <depensa, pananggol,
               264
sanggalang, tanggol>: escort, defense, guard.

keihakuna 軽薄な, darashinai だらしない, uwakina 浮気な, shirigaruna
尻軽な (adj.): <alembong, bastos, charot, haliparot, hangal, harot,
karos,  kikay,  magaslaw,  malandi,  ma-likot,  palikera,
walang-galang>: flippant, flirtatious, frivolous, loose.

keihatsu 啓発, keimoo 啓蒙 (noun): <paliwanag>: enlightment.

keihi 経費, hiyoo 費用, shuppi 出費 (noun): <gasta, gastahin, gastos,
gastusin, gugol, kostas>: a cost, expenses.
* keihi-wo kiritsumeru 経費を切り詰める, ken-yaku suru 倹約する,
setsuyaku suru 節約する (v.i./v.t.): <atikhain>: to economize, to
save money.

keihin 景品, warimashikin 割増金 (noun): <premyo>: a premium.

keihoo 警 報 , keihoosoochi 警 報装 置 , hijooberu 非 常 ベル (noun):
<alarma, babala, bakla, gibik, hudyat, padalo, paalaala, pagbabala,
paggibik>: an alarm, a signal, a warning.
* keihoo-wo dasu 警報を出す, hijooberu-wo narasu 非常ベルを鳴らす
(v.t.): <umalarma>: to sound an alarm.
* keihoo-wo hatsurei suru 警報を発令する, keikoku-wo hassuru 警告
を発する (v.i.): <maghudyat>: to alert beforehand.

keii 敬意, sonkei 尊敬, sonchoo 尊重 (noun): <alang-alang, galang,
galante, nganingani, paggalang, paghanga, pamimitagan, pagtingin,
pintuho, pitagan, respeto>: courtesy, respect.
* keii-wo harau 敬意を払う, keii-wo hyoosuru 敬意を表する, sonkei suru
尊敬する, uyamau 敬う (v.t.): <galangin, gumalang, igalang, irespeto,
magpitagan, mamintuho, mamitagan, pagpitaganan, pamintuhuan,
pintuhuin, respetuhin>: to respect, to show respect, to pay someone
a tribute of admiration, to pay someone devotion or homage.
* keii-wo kome-te iu 敬意をこめて言う , uyamat-te iu 敬って言う ,
keishoo-de yobu 敬称で呼ぶ (v.t.): <mamupo, pupuin>: to address with
                265
respect.

keiji 刑事 (noun): <tiktik> (noun): a detective.

keiji-wo dasu 掲示を出す (noun): <ibabala, magbabala>: to post a
notice, to put up a notice.

keika suru 経過する, toki-ga tatsu 時がたつ (v.i.): <lumipas>: to
pass.

keikai suru 警戒する , kanshi suru 監視する, miharu 見張る(v.t.):
<bantayan, gumwardiya, magbantay, magtanod, tumanod>: to guard,
to watch over, to keep from escaping.
* keikai shi-te 警戒して, jumbi-ga totonot-te 準備が整って (adj.):
<alisto, bibo, buhay, gising, maliksi>: ready, alert.

keikaisa 軽快さ, hayasa 速さ, jinsokusa 迅速さ, sokuryoku 速力, sokudo
速度 (noun): <dagibis, hagibis, liksi, tulin>: agility, fastness,
quickness, rapidness, speed, verocity.
* keikaini aruku 軽快に歩く (v.i.): <tumaldik>: to trip.

keikaku 計画, wakugumi 枠組み, an 案, sakuryaku 策略, senryaku 戦
略, sakusen 作戦 (noun): <balak, karte, manukala, pagbabalak, plano,
panikala, panukala>: a strategy, a plan, a scheme.
* keikaku suru 計画する, kikaku suru 企画する, kuwadateru 企てる
(v.t.): <balak, balakin, ipanukala, iplano, mabanghay,
mabalangkas, magbalak, magdisenyo, mag-isip, magpanukala,
magplano, magtanga, maiplano, panukalain, tangkain>: to arrange,
to plan, to scheme, to make a plan.
* keikakukeizai 計画経済 (noun): <planadong ekonomiya>: the planned
economy.

keikan 警官, keisatsu 警察, keisatsukan 警察官, omawarisan お巡り
さん (noun): <alat, chip, gabo, hagad, lesupu, lespu, parak, pulis>:
a cop, a policeman, a police officer, the police.
                266
keiken 経験, taiken 体験, keiken suru koto 経験すること, taiken suru
koto 体 験 す る こ と (noun): <danas, eksperyensya, ekspiryens,
ekspiryensiya, karanasan, pagdanas>: experiencing, experience.
* keiken suru 経験する, taiken suru 体験する (noun): <maranasan>:
to experience, to go through.
* keiken yutakana 経 験 豊か な , rooren-na 老 練 な (adj.): <hasa,
may-isip, praktiko>: experienced, practical.

keiken-na 敬虔な, shinjinbukai 信心深い, shinkooshin-ga fukai 信
仰心が深い (adj.): <banal, madasalin, relihiyosa, relihiyoso>:
pious, religious, prone to praying often.

keiko 稽古, renshuu 練習, kunren 訓練 (noun): <dril, ehersisyo,
eksersays, ersiso, insayo, kalistenya, pagdidril, pag-iinsayo,
pagpapalakas, pagsasanay, praktis>: exercize, practice, training,
physical exercise.

keikoku 警告, chuui 注意, tsuukoku 通告 (noun): <abiso, abog, babala,
bala, hudyat, paalaala, pagbabala, senyas, tanda>: a caution, a
warning.
* keikoku suru 警告する, chuui-wo ataeru 注意を与える, chuukoku suru
忠告する (v.t.): <babalaan, balaan, ibabala, papag-ingatin>: to
advise, to warn.

keikoo 傾向 (noun): <apisyon, hilig>: inclination, tendency.
* keikoo-ga aru 傾向がある, katamuku 傾く (v.i.): <kumiling>: to
incline, to tilt.
* keikoo-ga aru ~の傾向がある, shi-tai-to omou ~したいと思う, suru
ki-ni nat-te する気になって (adj.): <dihilig, hapay, hilig, hilis,
kiling, mahilig, nakahapay, nakahilig, tagilid>: inclined to.

keikootoo 蛍光灯 (noun): <fluorescent lamp>: a fluorescent lamp.

keimusho 刑務所 , roogoku 牢獄, rooya 牢屋, kangoku 監獄 (noun):
                267
<bilangguan, bilango, bilibid, kalaboso, kalubusan, loob, pangaw,
piitan, presuhan, selda>: a gaol, a jail, a prison.
* keimusho nakama 刑務所仲間, kangoku nakama 監獄仲間, dooboosha 同
房者 (noun): <brigada, kakosa, kakusa, kasama sa kulungan o barkada,
kulungan ng preso>: a cellmate, a gang mate.
* keimusho-ni hairu 刑務所に入る, shuukan sareru 収監される, toogoku
sareru 投獄される (v.i.): <mabilanggo>: to be imprisoned, to be sent
to prison.
* keimusho-ni ireru 刑務所に入れる, shuukan suru 収監する, toogoku
suru 投獄する (v.t.): <ibilanggo, ikulong, ipabilanggo, ipreso,
magbilibid, magkalabos, magkulong, magpreso, magpiit>: to
imprison, to jail, to commit to jail, to put into prison, to keep
in prison.

keiniku 鶏肉, toriniku 鶏肉(noun): <manok>: chicken, fowl.
* keiran 鶏卵, tamago 卵 (noun): <itlog>: an egg.

keira suru 警らする, patorooru suru パトロールする, junkai suru 巡
回 す る , junsatsu suru 巡 察 す る , junshi suru 巡 視 す る (v.i.):
<magpatrolya, patrolyahan, pumatrolya, rondahan>: to patrol, to
go around as a paliceman or a watchman.

keirei 敬礼, aisatsu 挨拶 (noun): <pugay>: a salute.
* keirei suru 敬礼する, aisatsu suru 挨拶する (v.t.): <pugayan>: to
salute.

keireki 経歴, rireki 履歴 (noun): <kurso>: a career.

keiren けいれん・痙攣, ikeiren 胃けいれん (noun): <kalambre, kisay,
kombulsiyon, pasma, pulikat, pusog>: convulsions, a cramp, cramps,
a spasm, a twitch.
* keiren suru けいれんする, keiren-ga okiru けいれんが起きる (v.i.):
<mapasama, pulikatin>: to suffer from a cramp or spasm.

keiryaku 計 略 , sakuryaku 策 略 (noun): <lalang, pamaraan>: a
                268
stratagem, a scheme, creation, deceit, a stratagem.

keiryoo suru 計量する, hakaru 測る (v.t.): <sukatin>: to measure,
to weigh.
* keiryooki 計量器, tembin 天秤, hakari はかり (noun): <balansa,
baskula>: a balance, a weighing implement.

keiryuu suru 繋留する , teihaku saseru 停泊させる, fune-wo ...ni
tsunagu 船を~に繋ぐ, ikari-wo orosu 錨をおろす (v.t.): <ipugal,
magpugal, pugalan>: to anchor, to moor, to put or keep a ship in
place by ropes or chains.

keisan 計 算 , kanjoo 勘 定 (noun): <asok, kalkula, kalkulo,
kalkulasyon, katuusan, konde, kuwenta, tantiya, taya>: count,
calculation.
* keisan suru 計算する, kanjoo suru 勘定する, kazoeru 数える (v.t.):
<payahan, sulitin>: to calculate, to count, to tally, to take a
tally of.
* keisanki 計算機 (noun): <calculator>: a calculator.

keisatsu 警察, keisatsukan 警察官, keikan 警官, satsu サツ, pori ポ
リ (noun): <alat, chip, gabo, hagad, lespu, lispo, lispu, pigoy,
pulis>: a cop, a policeman, a police officer, police.

keisei suru 形 成する , katachizukuru 形づける (v.t.): <hubugin,
humugis, humubog>: to form, to shape.

keiseki 形跡, konseki 痕跡, ato 跡, nagori 名残 (noun):<bakas>: an
imprint, a sign, a stamp.

keisha 鶏舎, torigoya 鶏小屋 (noun): <hapunan, pahapunan>: a roost,
a chicken house.

keisha 傾斜, sakamichi 坂道, shamen 斜面 (noun): <dahilig, dalisdis,
dalusdos, gulod, hapay, hilig, hilis, libis, paghapay, tagilid,
               269
talibis>: a slant, a slope, a tilt.
* keisha shi-ta 傾斜した, katamui-ta 傾いた, katamui-te iru 傾いて
い る (adj.): <dahilig, hilig, hiliwid, inklinado, nakahilig,
nakasandal>: inclined, slanting, sloping.
* keisha suru 傾斜する, nanameni naru 斜めになる, katamuku 傾く (v.i.):
<dumalisdis, humilig>: to decline, to slant, to slope down.
* keishachi 傾斜地, kifuku-no aru tochi 起伏のある土地, kodakai tochi
小高い土地 (noun): <lubang>: a hilly land.

keishi 軽 視 , mukanshin 無 関 心 , mushi 無 視 (noun): <kalamigan,
kawalang-bahala, kawalang-sigla, di pagpansin>: disregard,
unconcern, lack of attention.
* keishi suru 軽視する, karonzuru 軽んずる, mikubiru 見くびる, mikudasu
見下す (v.t.): <mangmata>: to belittle, to look down upon.

keishiki 形式, yooshiki 様式 (noun): <anyo, estilo, hugis, paraan,
porma>: form, formality.

keishoku 軽 食 , karui inshokubutsu 軽 い 飲食物 , sunakku ス ナック
(noun): <pampalamig>: a snack, refreshment(s).
* keishokudoo 軽 食 堂 , resutoran (noun): <canteen>: a small
restaurant, a place of eating refreshment.

keisotsu 軽率, kimagure 気まぐれ, shiryo-ni kakeru koto 思慮に欠け
る こ と    (noun): <kawalang-isip, kawalang-tino>: levity,
light-mindedness, want of seriousness.
* keisotsuna 軽率な, fuchuuina 不注意な, sosokkashii そそっかしい
(adj.): <burasa, kalat, losyang, mabab, pabaya, ragasa, talipandas,
palagay na loob, walang-isip, walang-ingat>: careless, heedless,
imprudent, mindless, neglectful, shallow, thoughtless.

keisuu 係数 (noun): <katuwang>: coefficient.

keitai 形態, katachi 形, sugata 姿 (noun): <anyo, hugis, korte,
pigura>: a shape, a figure, a form.
                270
keitai suru 携帯する, keikoo suru 携行する, mochihakobu 持ち運ぶ,
burasage-te motsu ぶら下げて持つ (v.t.): <magbitbit>: to carry
something in the hand, to carry something dangling from the hand.

keiteishimai 兄弟姉妹, kyoodai 兄弟, shimai 姉妹 (noun): <kapatid,
kaputol, otol, utol>: a sibling, brothers and sisters.

keiteki 警笛 , kiteki 汽笛, sairen サイレン (noun): <panipol>: a
whistle, a siren.

keito 毛糸, wuuru-no ito ウールの糸 (noun): <estambre, hibla, hilatsa,
sinulid>: yarn, woolen yarn.

keiyaku 契約, keiyakusho 契約書, ukeoi 請貟, ukeoisho 請貟書 (noun):
<kasunduan, kontrata, kontrato, pamamanata>: a contract, a promise,
a vow.
* keiyakusha 契 約 者 , ukeoinin 請 貟 人 (noun): <kontratista,
kontratisto>: a contractor.

keiyooshi 形容詞 (noun)(r.w. uri): <pang-uri>: an adjective.

keizaino 経済の (noun): <ekonomik, ekonomiko, matipid>: economic.
* keizaigaku 経済学 (noun): <ekonomika, ekonomiks, ekonomiya,
ikonomiks>: economics.
* keizaikiki 経済危機, zaiseikiki 負政危機, fukeiki 不景気, fukyoo
不況 (noun): <pananalat>: a depression, a finamcial crisis.
* keizaitekina 経済的な , tokuyoo-no 徳用の (adj.): <ekonomiko,
maipok>: economical.

keizoku 継 続 , renzoku 連 続 , zokkoo 続 行 (noun): <karugtong,
pagtutuloy>: continuation.
* keizoku shi-te 継続して, jizokuteki-ni 持続的に, hikitsuzui-te 引
き続いて (adv.): <panayan>: without interruption.
* keizoku suru 継続する, jizoku suru 持続する, tsuzukeru 続ける (v.t.):
                271
<ipagpatuloy>: to continue.
* keizokutekina 継続的な, danzokutekina 断続的な, hitosuji-no 一筋
の, massuguna 真っ直ぐな, taema-nai 絶え間ない, uchitsuzuku うち続
く (adj.): <derecho, diretso, tuluy-tuloy, walang tigil>:
unceasing, continual, straight.

kekka 結果, ketsumatsu 結末, seika 成果 (noun): <bunga, dulo, epekto,
hangga, kalalabasan, kinahinatnan, kinalabasan, kinaratnan, labas,
resulta>: a consequence, an outcome, a result.

kekkaku 結核, haibyoo 肺病 (noun): <tibi, tisis, tuberkulosis>:
tuberculosis, TB.
* kekkakusei-no 結核性の, haikekkaku-no 肺結核の, kekkaku-ni kansen
shi-ta 結核に感染した, haibyooshitsu-no 肺病質の (adj.): <sigam>:
affected with tuberculosis, consumptive.

kekkan 欠陥, jakuten 弱点, ketten 欠点 (noun): <depkto, kapintasan,
kasamaan, pintas>: a defect, a fault.

kekkan 血管 (noun): <ugat>: a blood vessel.

kekki 決起, hooki 蜂起, hageshii koogi 激しい抗議 (noun): <alboroto,
alma, alboroto, dabog, damba, himagsik, palahaw, protesta>: rising
in anger or indignation, violent protest.
* kekki suru 決起する, hanran-wo okosu 反乱を起こす, boodoo-wo okosu
暴動を起こす, hooki suru 蜂起する (v.t.): <iwaksi, mag-alsa, magwaksi,
waksi>: to rise in rebellion.

kekkin 欠勤, kesseki 欠席 (noun): <ausente>: absence.
* kekkin suru 欠勤する, kesseki suru 欠席する, rusu-wo suru 留守を
する (v.i.): <lumiban>: to be absent.

kekkon 結婚, kekkonseikatsu 結婚生活, kon-in 婚姻, , fuufukankei 夫
婦 関 係 (noun): <kasal, kasamyento, pag-aasawa, matrimonyo>: a
marriage, matrimony, a wedding.
                272
* kekkon shi-te i-nai 結婚していない, mikon-no 未婚の (adj.): <dalaga,
walang-asawa, birhen>: unmarried.
* kekkon shi-te iru 結婚している, kikon-no 既婚の (adj.): <kasal,
may-asawa, may-pananagutan>: married.
* kekkon suru 結婚する (v.t.): <ikasal, mag-asawa, magpakasal,
pakasal>: to marry, to get married.
* kekkonhirooen 結婚披露宴 (noun): <baisanan>: a wedding reception.
* kekkonshiki 結婚式, konrei 婚礼 (noun): <kasal, kasalan, pakasal>:
a marriage, a wedding, a wedding ceremony.

kekkyoku 結局, shosen 所詮, tsumari つまり (adv.): <sabagay>: after
all.

kekok (noun): <>: a chicken. * Tag. Eng. (syn.): manok.

kelot (sla.)(noun): (1)<wakamono 若者, seinen 青年, wakai otoko 若
い男, wakai dansei 若い男性>: a guy, a young man. * Isang kelot ang
huli kong nakita sa bahay ni Thelma bago siya mawala.: <Teruma-no
ie-de kanojo-ga shissoo suru-mae-ni watashi-ga mi-ta-no-wa wakai
otoko-dat-ta. テルマの家で彼女が失踪する前に私が見たのは若い男だった。>:
It was a young man that I saw in Thelma's house before she disappeared.
(2)<hitorimono 独り者, dokushin dansei 独身男性>: a single man. *
Tag. Eng. (syn.): lalaki.

kemban 鍵盤 (noun): <teklado>: keyboards of piano.

kembikyoo 顕微鏡 (noun): <mikroskopyo>: a microscope.

kembong (noun): <abazure あばずれ, akujo 悪女, shirigaruon-na 尻
軽女, uwakina on-na 浮気な女>: a flirt, a bad girl. * Tag. Eng.

kembutsu 見物, kankoo 観光 (noun): <pamamasyal>: sightseeing.

keme (sla.)(adv.): <tatoeba 例えば, rei-to shi-te-wa 例としては>:
for example. [Spa. como "like, in the same manner as"] * Magdala
                 273
kayo ng pagkain bukas, keme ay prutas at matamis.: <Ashita-wa nan-ka
mot-te ki-te-ne, tatoeba, furuutsu-ya dezaato-nodo-yo. 明日は何
か持ってきてね、たとえば、フルーツやデザートなどよ。>: Bring some foods
tomorrow, for example, fruits and desserts. (syn.): halimbawa.

kemikal (noun): <kagaku busshitsu 化学物質, kagaku yakuhin 化学
薬品>: chemical. * Delikado ang kemikal na ito.: <Kono kagaku
busshitsu-wa kikenda. この化学物質は危険だ。 >: This chemical is
dangerous.

kemono 獣, yajuu 野獣 (noun): <damulag>: a beast, a wild animal.

kemonomichi 獣道 (noun): <landas>: a narrow path made by feet of
men or animals.

kempoo 憲 法  (noun):   <konstitusyon,  saligang  batas>:  the
constitution.

kemukujara-no 毛 むく じゃら の , kebukai 毛 深い (adj.): <madamo>:
hairy.

kemuri 煙 (noun): <aso, usok>: smoke.
* kemuri-no ooi 煙の多い, kemui 煙い (adj.): <maasap, maaso>: smoky.

kemushi 毛虫 (noun): <gusano, higad>: a caterpillar.

ken 券, kippu 切符, chiketto チケット (noun): <tiket>: a ticket.

ken 剣, katana 刀, tsurugi 剣 (noun): <espada, ispada, kalis>: a
sword.

ken 腱 (noun): <litid>: a tendon.

kenasu けなす, mikubiru 見くびる, mikudasu 見下す, karuku miru 軽
く見る, , kashoohyooka suru 過小評価する (v.t.): <dumusta, hamakin,
                274
ismol, maliitin, matahin, menosin, munti-in>: to belittle, to
despise, to underestimate, to underrate, to look down.

kenchiki 検知器, tanchiki 探知機 (noun): <detektor>: a detector.

kenchiku 建築, kenchiku suru koto 建築すること, juutaku kensetsu 住
宅 建 設 (noun): <pagbabahay>: the act of building a house,
construction or building of a house.
* kenchikubutsu 建築物, kenzoobutsu 建造物 (noun): <pagtatayo>:
building.
* kenchikugaku 建 築 学 , kenchikugijutu 建 築 技 術 (noun):
<arkitektura>: architecture.
* kenchikugishi 建築技師, kenchikuka 建築家 (noun): <arkitekto>: an
architect.

kenchona 顕著な, batsugun-no 抜群の, chuumoku su-beki 注目すべき,
kiwadat-ta 際立っている (adj.): <halata, halatain, kapuna-puna,
lantad, litaw, pansinin, tanyag>: noticeable, obvious,
outstanding, prominent, remarkable.
* kencho-de aru 顕著である, yuui-wo shimeru 優位を占める, yuuseide
aru 優勢である (v.i.): <managana>: to predominate.

kendi (noun): (1)<ame 飴, kyandii キャンディ>: a candy. * Tag. Eng.
(2)<okashi お菓子>: confectionery. * Masarap ang mga kendi sa Hapon.:
<Nihon-no okashi-wa oishii. 日本のお菓子はおいしい。 Confectineries
                        >:
in Japan are delicious.

kendoo 剣道, kenjutsu 剣術, fenshingu フェンシング (noun): <plorete>:
swordsmanship, fencing.

ken-eki 検疫, kakuri 隔離 (noun): <kuwarentenas>: quarantine.

kenen 懸念, shimpai 心配, fuan 不安, kizukai 気遣い, kigakari 気掛
かり (noun): <bagabag, balasaw, balino, balisa, kandili, ngamba,
nganingani, pagkabahala, pagkabalino, pagkabalisa, pangamba,
                275
tigatig, bad trip>: apprehension, anxiety, concern, solicitude,
worry.

kengan 検 眼 , shiryokusekutei 視 力 測 定 (noun): <optometriya>:
optometry. measurement of the range of vision by an optometer.
* kengan-i 検眼医, ganka-i 眼科医 (noun): <okulista, okyulist>: an
oculist.

kengen 権 限 , ken-I 権 威 (noun): <kapangyarihan, authoridad>:
authority.
* kengen-wo ataeru 権限を与える, ken-i-wo mota-seru 権威を持たせる
(v.t.): <awatorisahin, bigyang-kapangyarihan>: to authorize.

kengi 嫌疑, yoogi 容疑, utagai 疑い (noun): <bintang, pagbibintang,
hinala, paghihinala, sapantaha, pagsasapantaha>: suspicion.
* kengi-wo kakeru 嫌 疑をかけ る , utagai-wo kakeru 疑い をかける ,
yoogi-wo kakeru 容 疑 を か け る (v.t.): <hanalain, maghinala,
magsuspetsa, paghinalaan, pagsuspetsahan>: to suspect.

kengkoy (noun): (1)<kigekihaiyuu 喜劇俳優, comedian コメディアン>:
a comedian. * Tag. Eng. (2)<joodanzukina hito 冗談好きな人>: a joker.
* Tag. Eng. (3)<obakasan お馬鹿さん, orokana hito 愚かな人>: a stupid
person. * Tag. Eng.

ken-i 権 威 , igen 威 厳 (noun): <dangal, dignidad, kadakilaan,
karangalan>: dignity.
* ken-i-sha 権 威者 , jukurensha 熟 練者 (noun): <dalubhasa>: an
expert.

ken-i 権威 , kengen 権限 , kenryoku 権力 (noun): <kapangyarihan,
poder>: authority.
* ken-i-wo mota-seru 権威を持たせる, kengen-wo ataeru 権限を与える
(v.t.): <awatorisahin, bigyang-kapangyarihan>: to authorize.

ken-in 牽引, hiku koto 引くこと, hipparu koto 引っ張ること (noun):
               276
<arastre, batak, hatak, hila, pagbatak, paghatak>: dragging,
pulling, towing.
* ken-in suru 牽引する, hiku 引く, hipparu 引っ張る, hikidasu 引き
出す, hipparidasu 引っ張り出す, taguru たぐる (v.t.): <baltakin,
batakin, bumaltak, bumatak, haltakin, hatakin, hilahin, humaltak,
humila, humatak>: to drag, to draw, to jerk, to haul, to pull,
to tow, to tug.

kenji 検事, kensatsukan 検察官 (noun) <tagausig>: a prosecutor.

kenji suru 顕 示する , koji suru 誇示す る , miseru 見せる (v.t.):
<ipamalas>: to display, to make a public show, to show one's talent,
to prove one's ability.

kenjuu 拳銃, tanjuu 短銃, pisutoru ピストル (noun): <baril, gabo,
pistola, rebolber>: a pistol, a gun, a revolver.

kenka 喧嘩, kooron 口論, arasoi 争い (noun): <away, awayan, babag,
bakbakan, bangay, bangayan, basag-ulo, labanan, makipag-away,
makipagbabag, tunggalin>: a fight, a quarrel, a scuffle.
* kenka suru 喧嘩する, kooron suru 口論する, arasou 争う, tatakau 戦
う (v.t.): <babagin, laban, magbabag, makipag-away, palag>: to
quarrel, to fight with someone.
* kenkazukina 喧嘩好きな, tankina 短気な, kooronzukina 口論好きな
(adj.): <awayin, mapanghamit, palaaway>: quarrelsome, likely to
quarrel.

kenkai 見解, iken 意見 (noun): <akala, hagap, haka, hinagap>: an
idea, an opinion, thoughts.

kenkin 献金, hoonoo 奉納, giseiteki kooi 犠牲的行為 (noun): <alay,
hain, handog, hayin, pagbibigay, paghahain, paghahayin,
sakripisyo>: contribution, donation, offering, .
* kenkin suru 献 金す る , kifu suru 寄 付 する (noun): <magbigay,
mag-abuloy, magkaloob, umabuloy>: to donate.
                277
kenkoo 健康 (noun): <kalusugan>: health.
* kenkoo-de iru 健 康 で い る , kenkoo-de aru 健 康 で あ る (v.i.):
<magpalusog>: to be healthy.
* kenkoo-denai 健康でない, fukenkoona 不健康だ: (adj.): <tunggak>:
unfit, not to be healthy.
* kenkoona 健康な, kenkootekina 健康的な, joobuna 丈夫な (adj.):
<mabulas, malusog, walang-sakit>: healthy.
* kenkoo-ni naru 健康になる (v.i.): <lumusog>: to become healthy.
* kenkoo-ni tsui-te tazuneru 健康について尋ねる, genki-ka dooka-wo
kiku 元気かどうかを聞く (v.t.): <mangumusta>: to inquire about the
health of someone.
* kenkoo-ni yoi 健 康 に 良 い , karada-ni yoi 体 に 良 い (adj.):
<nakapagpapalakas>: healthful, good for health.
* kenkooshindan 健康診断, igakukensa 医学検査, kensa 検査 (noun):
<check-up>: a medical examination by a doctor.

kenkookotsu 肩甲骨 (noun): <eskapularyo, paypay>: a scapula, a
shoulder blade.

kenkoy (sla.)(noun): (1)<odokemono おどけ者, joodanzuki 冗談好き,
komedian コメディアン>: a joker, a comedian. * Ang kenkoy ng aming
klase ay pinasuatan ng aming punongguro dahil sa kanyang pagbibiro
ng malaswa.: <Bokutachi-no kurasu-no joodanzuki-ga hin-no nai
joodan-wo it-te koochoo-kara hidoku shikara-re-ta. 僕たちのクラ
スの冗談好きが品のない冗談を言って校長からひどく叱られた。>: The joker of
our class was reprimanded by the principal for making indecent
jokes. (2)<orokamono 愚か者, bakamono 馬鹿者, manuke 間抜け>: a fool,
a stupid person. * Tag. Eng. [Tag. Kenkoy "a bumbling comics
character" (syn.): palabiro.

kenkyo 謙虚, tsutsumashisa つつましさ, tsutsushimibukasa 慎み深さ,
hikaeme 控え目, kenson 謙遜 (noun): <hinhin, ingat, kahinhinan,
pagkamahinhin>: discretion, modesty, quietness and seriousness
of manner.
                278
* kenkyona 謙 虚な , kenson-na 謙 遜な , tsutsushimibukai 慎 み深い
(adj.): <mabini>: modest.
* kenkyoni furumau 謙 虚 に 振 る 舞 う , kenson suru 謙 遜 す る ,
tsutsushimibukaku koodoo suru 慎 み 深 く 行 動 す る (v.i.):
<magpakumbaba>: to act humbly, to behave in a humble manner.

kenkyo 検挙, taiho suru koto 逮捕すること, taiho 逮捕 (noun): <dakip,
huli, pagaresto>: an arrest.

kenkyuu 研究, benkyoo 勉強, bengaku 勉学, kenkyuu 研究, choosa 調
査 (noun): <adal, aral, imbestigasyon, pag-aaral, pagsaliksik,
pananaliksik, reserts, salisik, siyasik>: investigation, research,
study.
* kenkyuu suru 研究する, choosa suru 調査する (v.t.): <saliksikin>:
to reaserch.
* kenkyuujo 研究所, kenkyuukikan 研究機関, kenkyuushisetsu 研究施
設(noun): <panaliksikan, instituto>: a research institute.
* kenkyuusha 研究者, gakusha 学者 (noun): <iskolar, mananaliksik>:
a scholar, a researcher, a learned person.

kenmaki 研 磨機 , guraindaa グラインダー , funsaiki 粉砕機 (noun):
<gilingan, mulihan, mulino, panggiling>: a grinder.

kenmeina 賢明な, kashikoi 賢い, hakugakuna 博学な, gakumon-no aru
学問のある (adj.): <dalubhasa, henyo, listo, paham, pantas>: clever,
erudite, learned, sage, smart, wise.

ken-noo suru 献納する, hoonoo suru 奉納する (v.t.): <handugan, ialay,
ihandog, maghandog>: to dedicate.

ken-o 嫌悪 , daikirai 大嫌い, kegirai 毛嫌い, kirau koto 嫌うこと
(noun): <ayaw, dire, diri, pagkainis, pagkapoot, pagkasuya,
pandidili, poot, rimarim, suya>: aversion, disgust, dislike,
distaste, hatred, loathing.
* ken-o-kan 嫌悪感, iyake 嫌気 (noun): <inis, pagkainis>: disgust.
                279
* ken-o-kan-wo moyoosu 嫌悪感をもよおす, jitsuni iyana 实に嫌な,
mukatsuku-yoona むかつくような (adj.): <nakakainis>: disgusting.

kenri 権利 (noun): <deber, karapatan>: a claim, a right.

kenryoku 権 力 , ken-i 権 威 (noun): <awtoridad, kapangyarihan,
karapatan, poder>: authority, power.

kensa 検査 , shiken 試験 , tenken 点検 (noun): <eksamen, iksamen,
inspeksiyon, pagsisiyasat, pagsusuri, test>: an inspection, an
examination, a check, a check-up, an examination, an inspection,
a checking up, a medical examination by a doctor.
* kensa suru 検査する, tenken suru 点検する, saliksikin, suriin
(v.t.): <inspeksyunan, inspeksyunin, mag-inspeksyon>: to examine,
to inspect.

kenseki suru 譴責する, shisseki suru 叱責する, shikaru 叱る (v.t.):
<kagalitan>: to rebuke, to scold.

kensetsu 建 設 , kenzoo 建 造 (noun): <kayarian, konstruksiyon,
yariin>: building, construction.
* kensetsu suru 建設する, kenzoo suru 建造する, tateru 建てる (v.t.):
<itayo, tayo>: to build, to construct.

kenshi 検死, kenshikaiboo 検死解剖 (noun): <autopsy>: a autopsy.

kenshi 犬歯, kiba 牙 (noun): <pangil>: a fang.

kenshin 献 身 , jikogisei 自 己 犠 牲 , ritashugi 利 他 主 義 (noun):
<altruismo, debosyon, konsagrasyon, pagkamakatao, pamimintuho>:
altruism, consecration, devotion, self-abnegation, self-devotion,
self-sacrifice.
* kenshin suru 献身する, sasageru 捧げる (v.t.): <alukan, handugan,
ialay, ihandog, maghandog, magregalo, parangalan>: to dedicate,
to devote.
                280
* kenshintekina 献 身 的 な , mi-wo sasage-te 身 を 捧 げ て (adj.):
<dedikado, nakalaan, nalalaan>: dedicated.

kenshoo 懸賞, shookin 賞金 (noun): <ganti, gantimpala>: ganti: a
prize, a reward.

kenshuusei 研 修 生 , jisshuusei 实 習 生 (noun): <agrasyada/o>: a
trainee.

kenson 謙遜, kenkyo 謙虚, tsutsumashisa つつましさ, tsutsushimi 慎
み, tsutsushimibukasa 慎み深さ, hikaeme 控え目 (noun): <hinhin,
ingat, kahinhinan, pagkamahinhin>: discretion, modesty, quietness
and seriousness of manner.
* kenson shi-te 謙遜して, kenkyona 謙虚な (adj.): <mabini>: modest.
* kenson suru 謙遜する, herikudaru へりくだる, hikisagaru 引き下が
る, tsutsushimibukaku koodoo suru 慎み深く行動する, kenkyoni furumau
謙虚に振る舞う (v.i.): <magpakababa, magpakumbaba>: to act humbly,
to behave in a humble manner, to degrade oneself, to humble oneself,
to lower onself.

kentai 倦怠 , taikutsu 退屈 (noun): <inip, kabagutan, kainipan,
pagkabagot>: ennui, boredom.
* kentaikan 倦怠感, datsuryokukan 脱力感, tsukare 疲れ, hirookan 疲
労, kedarusa けだるさ (noun): <panghihina>: fatigue, languor.

kentei suru 献呈する, teikyoo suru 提供する, zootei suru 贈呈する
hoonoo suru 奉納する, sasageru 捧げる (v.t.): <ihandog>: to dedicate,
to offer.

kentoo 拳闘, bokushingu ボクシング (noun): <boksing>: boxing.
* kentooka 拳闘家, bokusaa ボクサー (noun): <boksinero, boksingero,
manununtok>: a boxer.

ken-yaku 倹約, setsuyaku 節約, shisso 質素 (noun): <atika, atikha,
pagmemenos, pagtitipid>: economizing, frugality, thrift.
                281
* ken-yaku suru 倹 約 す る , setsuyaku suru 節 約 す る , keihi-wo
kiritsumeru 経費を切り詰める (v.i.): <atikhain>: to economize, to
save money.
* ken-yaku-na 倹約な, shissona 質素な, tsumashii つましい, kazarike-no
nai 飾り気のない (adj.): <gahaman, ganid, hidhid, kuripot, maimot,
matakaw, matipid, smalltime, hindi sikat>: austere, frugal,
thrifty.

kenzoo 建造, kensetsu 建設 (noun): <kayarian>: construction.
* kenzoo suru 建造する, tateru 建てる, kensetsu suru 建設する (v.t.):
<tayo>: to build, to construct.

keometriya (noun): <kika 幾何, kikagaku 幾何学>: geometry. * Magaling
ako sa keometriya.: <Boku-wa kika-ga tokoida. ぼくは幾何が得意だ。
>: I am good in geometry.

keorimono 毛織物, wuuru ウール (noun): <lana>: wool.

kepias (sla.)(noun)(var. kepay): <chitsu 膣 , joseiki 女 性 器 ,
joseiseiki 女性性器>: a vagina. [Tag. sla. kepay "female sex organ"
with 'ay'] (syn.): choque, juke, pekpek, puday, puki, ari ng babae.

kepo (sla.)(noun): <deshabari 出しゃばり, osekkai お節介, sewazuki
世話好き>: a busybody. * Tag. Eng.

keppaku 潔白, muzai 無罪 (noun): <kawalan ng kasalanan>: innocence.
* keppakuna 潔白な , tsumi-wo okashi-te i-nai 罪を 犯していない ,
muzai-no 無罪の (adj.): <inosente>: innocent.

kepweng (sla.)(noun): <shinreichiryooshi 心 霊 治療 師 , shuukyoo
chiryooshi 宗教治療士, shinkoo chiryooshi 信仰治療士>: a faith healer.
[Tag. Kepweng "name of a character in a Tagalog comics series with
the same title>: * Sa Pilipinas, marami pa ring tao ang naniniwala
sa kepweng at kulam.: <Firipin-de-wa ima-de-mo ooku-no hito-ga
shinreichiryooshi-ya majutsu-no koto-wo shinji-te iru. フィリピ
                282
ンでは今でも神霊治療師や魔術のことを信じている。>: In the Philippines,
many people still believe in faith healers and witchcrafts. (syn.):
albularyo.

kerai 家来, buka 部下, teshita 手下 (noun): <alipores, alipuris,
basalyos, bata, galamay, kabig, kampon, tagasunod, tauhan>: a
follower, an attendant, retainer.

keredomo けれども, shikashi しかし, shikashinagara しかしながら, daga
だ が (conj.): <bagaman, bagamat, dapwa, datapwa, datapuwa,
gayonpaman, gayunman, kahiman, kahit, nguni't, subali't>:
although, but, however, nevertheless, though.

kerida (sla.)(noun)(var. kirida): <aijin 愛人, joofu 情婦, nigoo
二号>: a mistress. [Spa. querida "darling, lover, mistress" * Ang
kanyang kerida ay napakaganda at batang bata pa.: <Kare-no aijin-wa
totemo bijin-de wakai. 彼の愛人はとても美人で若い。>: His mistress is
very beautiful and young. (syn.): babae, kinakasama, kulasisi.

kerido (sla.)(noun)(var. kerida): <aijin 愛人, joofu 情夫>: a male
lover, especially of a homosexual. [Spa. querido "lover, daring"]
* Tag. Eng. (syn.): lalaking iniibig.

keru 蹴る, ketobasu 蹴飛ばす (v.t.): <manipa, paahin>: to kick.
* keru koto 蹴ること, keri 蹴り (noun): <sikad, sipa> a kick.
* ketobasu 蹴飛ばす, keru 蹴る (v.t.): <manipa, paahin>: to kick.

kesa 今朝 (noun): <ngayon umaga>: this morning.

kesehoda (sla.)(var. kesohada): (1)<ki-ni shi-nai 気 に しない ,
tanin-no koto-wo kangae-nai 他人のことを考えない>: I don't care.
(2)<jibun-no koto-dake kangaeru 自分のことだけ考える>: to mind one's
own business. [short. Spa. (mass)que "even if" + Tag. si "marker
of a name" + "Juda(s)" (lit. I don't care even if Judas. = I'll
do my own business.)] * Kasehoda kayo kung wala kayong kainin.:
                283
<Anata-ga taberu mono-ga nan-ni-mo naku-temo, watashi-wa ki-ni
shi-nai-wa. あなたが食べるものが何にもなくても私は気にしないわ。>: I
don't care if you don't have anything to eat. (syn.): kahit ano
pa, walang pakialam.

keshigomu 消しゴム, kokubanfuki 黒板拭き (noun): <ereser, ereyser,
pamawi, pambura>: an eraser.

keshikakeru けしかける, sosonokasu そそのかす, sendoo suru 扇動する
(v.t.): <upatan>: to abet, to incite.

keshikaran けしからん , memboku nai 面目ない, fumeiyona 不名誉な
(adj.): <disgrasyada, jahe>: disgraceful, shameful.

keshiki 景色 , nagame 眺め (noun): <tanawin>: a view, a scene,
scenary.

keshoo 化粧 (noun): <kosmetiko>: make-up.
* keshoo suru 化粧する (v.i.): <magmeyk-up>: to make up, to put on
one's make-up.
* keshoohin 化粧品 (noun): <kosmetiks>: cosmetics.
* keshoo-no shisugi 化粧のしすぎ, dogitsui keshoo どぎつい化粧 (noun):
<sumubra ang mek-ap, Christmas tree>: excessive make-up, overdone
cosmetics.

keso (noun): <chiizu チーズ>: cheese. * Uso ang keso de bola tuwing
Pasko sa Pilipinas.: <Firipin-de-wa Kurisumasu-no aida chiizu
booru-wa ninki-ga ari-masu. フィリピンではクリスマスの間チーズボール
は人気があります。 Cheese balls are popular in the Philippines during
        >:
Christmas.

kessaku 傑作 , meisaku 名作 , meicho 名著 (noun): <akdang-buhay,
masterpis, obra-maestra>: a masterpiece, an outstanding piece of
literary works.


                284
kesseki 欠席, kekkin 欠勤 (noun): <ausente>: absence.
* kesseki shi-te 欠席して, yasun-de 休んで (adj.): <absen, absent,
liban, wala>: absent.
* kesseki suru 欠席する, kekkin suru 欠勤する, rusu-wo suru 留守を
する (v.i.): <lumiban>: to be absent.

kesshin 決心, ketsui 決意 (noun): <determinasyon, paninindigan>:
determination.
* kesshin suru 決心する, kettei suru 決定する, kimeru 決める, handan
suru 判断する (v.t.): <hatulan, humatol, mahatulan>: to decide.

kesshutsu shi-ta 傑出した, batsugun-no 抜群の medat-te iru 目立っ
ている, sugure-ta 優れた, takuetsu shi-ta 卓越した, tobinuke-ta 飛
び 抜 け た (adj.): <bukod tangi, bukud tangi>: conspicuous,
distinguished, eminent, excellent, outstanding.

kessoku 結 束 , danketsu 団 結 , icchi 一 致 (noun): <kaisahan,
pagkakaisa, unyon>: solidarity, unity.

kesson 欠損 , fusokugaku 不足額, akaji 赤字 (noun): <depisit>: a
deficit.

kesu 消す, shookyo suru 消去する (v.t.): <pawiin>: to erase, to take
away.
* kesu koto 消すこと, shookyo 消去, shoometsu 消滅, shooshitsu 消
失(noun): <param, pawi>: disappearance, erasure.

kesyo (conj.coll.): <dakara だから, shitagatte 従って, sono riyuu-de
その理由で, sooiu wake-de そういう訳で>: for that reason, that's why.
* Tag. Eng.

ketong (noun): <raibyoo らい病, hansenbyoo ハンセン病>: leprosy. *
Tag. Eng. (syn.): lepra, kating putakti.

ketsap (noun)(var. ketsup): <kechappu ケチャップ>: catsup, catchup,
               285
ketchup. * Sa Pilipinas, marami ang gumagamit ng ketsup na gawa
sa saging.: <Firipin-de-wa banana kechappu-wa ippan-ni yoku
mochi-rare-masu. フィリピンではバナナ・ケチャップは一般によく用いられま
す。>: Banana catsup is popularly used in the Philippines.

ketsuatsu 血圧 (noun): <blood pressure>: blood pressure.

ketsuboo 欠乏, fusoku 不足 (noun): <depisit, kadahupan, kakulangan,
kulang>: insufficiency, lack, shortage.

ketsudan 決断, kaiketsu 解決, kettei 決定 (noun): <desisyon, hatol,
kahatulan, kapasiyahan, palyo, pasiya>: (a) decision.

ketsueki 血液, chi 血 (noun): <dugo, kadugo, karugo>: blood.

ketsuen 血縁, ketsuzoku 血族, ichizoku 一族, shinrui 親類 (noun):
<anak, angkan, hinlog>: kin, relatives.

ketsugoo 結吅, rengoo 連吅 (noun): <kaisahan, sudlong、yunyon>:
union.
* ketsugoo shi-ta 結吅した, ittai-to nat-ta 一体となった, goodoo
shi-ta 吅 同 し た , rengoo shi-ta 連 吅 し た (adj.): <magkaisa,
magkakasama, sama-sama>: combined, undivided, united, made one.
* ketsugoo suru 結吅する, goodoo suru 吅同する, rengoo suru 連吅す
る, ittai-to naru 一体となる (v.i.): <magkaayon, magkaisa>: to
become united, to have unity, to have the same opinion.

ketsui 決意, iyoku 意欲, ishi 意志 (noun): <determinasyon, kusa,
paninindigan, resolusyon>: will, desire, resolution, volition.
* ketsui-wo kaenai 決意を変えない, setsu-wo magenai 節を曲げない,
shin-nen-wo mamoru 信念を守る (v.t.): <manindigan>: to stand pat,
to defend one's rights or beliefs.

ketsumakuen 結膜炎 (noun): <sore eyes>: conjunctivitis.


               286
ketsumatsu 結末, kekka 結果, musubi 結び, owari 終わり, saigo 最後:
<dulo, epilog, epilogo, hanggan, hantong, hinuha, kalalabasan,
katapusan, paghihinuha, pangwakas, wakas>: a conclusion, an end,
an epilogue, a result.

ketsuron 結論, musubi 結び, owari 終わり, saigo 最後, ketsumatsu 結
末 (noun): <dulo, duluhan, hanggan, hantungan, hinuha, katapusan,
paghihinuha, termino, wakas>: a conclusion, an end.

kettei 決 定 , ketsudan 決 断 , kaiketsu 解 決 (noun): <desisyon,
disixyon, hatol, kahatulan, kapasiyahan, paghatol, palyo,
pasiya>: decision.
* kettei suru 決定する, sadameru 定める, dantei suru 断定する (v.t.):
<ipasiya>: to decide.

ketten 欠点, kekkan 欠陥, jakuten 弱点, tansho 短所 (noun): <atraso,
depekto, kagipitan, kamalian, kapintasan, kasamaan, pintas,
sira>: a defect, a fault, a shortcoming.

kettoo 決闘 (noun): <akip, duelo, duwelo, parugo>: a duel.

kettoo 血統, iegara 家柄 (noun): <angkan, lahi, mag-anak, pamilya>:
lineage.

kewashii 険しい (adj.): <matarik>: steep.

keyk (noun): <keeki ケーキ>: cake. * Tag. Eng.

kezuru 削 る , kan-na-wo kakeru カンナをかける (v.t.): <kayurin,
magadgad>: to scrape, to shave (wood), to plain a board.
* kezurikuzu 削り屑 (noun): <yasyas>: scrapings, filings.
* kezuriotosu 削り落とす, kakiotosu かき落とす, kosuriotosu こすり
落とす (v.t.): <kahigan, kayurin>: to scrape off, to scratch off.
* kezuritoru 削り取る, shinshoku suru 浸食する (v.t.): <bagbagin,
magpaguho, paguhuin, tabasan>: to pare off, to undermine, to wear
                287
away the foundation.

ki 木, jumoku 樹木 (noun): <kahoy, puno, punungkahoy, tanim>: a
tree.
* ki-no kobu 木の瘤, ibo いぼ (noun): <butig>: a wart.
* ki-no me 木の芽, kusa-no me 草の芽 (noun): <buko>: a bud.

kiatsu 気 圧 , ketsuatsu 血 圧 , atsuryoku 圧 力 <bigat, hapit,
presyonpressure>: pressure.

kibal (noun): <sayaingen サヤインゲン , sayaendoo サヤエンドウ >:
runner beans, string beans. * Tag. Eng.

kiban 基盤, kiso 基礎, konkyo 根拠, dodai 土台, tachiba 立場 (noun):
<batayan, saligan>: basis, a foundation, a ground.

kibarashi 気晴らし, goraku 娯楽, tanoshimi 楽しみ, asobi 遊び (noun):
<aliw, aliwan, dibersiyon, galak, kaluguran, kasiyahan, libangan,
paglilibang,  pagsasaya,  pang-aliw>:   an  amusement,  an
entertainment, a joy, a pastime, pleasure, a recreation, something
that comforts or amuses.
* kibarashi-ni naru 気晴らしになる, tanoshii 楽しい, omoshiroi 面
白い (adj.): <nakalilibang>: enjoyable, delightful, diverting.
* kibarashi-wo sagasu 気晴らしを探す, goraku-wo sagasu 娯楽を探す,
tanoshimi-wo sagasu 楽しみを探す (v.t.): <mag-aliw-aliw>: to seek
amusement, recreation or enjoyment.
* kibarashi-wo suru 気晴 らしをす る , goraku-wo suru 娯 楽をする ,
tanoshimu 楽しむ (v.i.): <mag-aliw, maglibang>: to amuse oneself,
to partake of some recreation or enjoyment.

kibinsa 機敏さ, binshoosa 敏捷さ, jinsokusa 迅速さ (noun): <agap>:
alertness, quickness.
* kibin-na 機敏な, binsokuna 敏速な (adj.): <maagap>: prompt.

kibishii 厳しい, genkakuna 厳格な, genseina 厳正な (adj.): <istrikta,
                288
istrikto, mahigpit, makipot>: hard, rigorous, severe, strict.
* kibishii jookyoo-ni oku 厳しい状況に置く, kon-nan-na jooken-ni
sarasu 困難な条件にさらす (v.t.): <gipitin, gumipit>: to put someone
in a difficult situation.
* kibishisa 厳しさ, genkaku 厳格, mooretsu 猛烈, doomoosa 獰猛さ,
zangyaku 残虐 (noun): <bagsik, balasik, bangis, bisa, karahasan,
lakas>: cruelty, fierceness, impetuosity, severity, vehemence.

kibkibin (v.t.)(r.w. kibkib): <kajiru かじる, kamikiru かみ切る>:
to gnaw. * Tag. Eng.

kibo (noun): (1)<undoo 運動>: movement. * Tag. Eng. (2)<koodoo 行
動>: action. * Bakit wala kang kibo?: <>: Why there is no action
on you?

kiboo 希望, gamboo 願望, negai 願い (noun): <adhika, asa, halap,
kaibigan, kalooban, loob, nais, pag-asa>: a hope, a wish.
* kiboo suru 希望する, hossuru 欲する, negau 願う, nozomu 望む,
hoshigaru 欲しがる (v.t.): <asahan, hangarin, ibigin, naisin,
magnais, magnasa, naisan, nasain>: to desire, to hope, to want,
to wish.
* kiboo-wo ataeru 希望を与える (v.t.): <paasahin>: to give hope to.

kibun 気分 (noun): <kalagayan>: mood, condition.
* kibun-ya-no 気分屋の, kimuzukashii 気難しい (adj.): <sumpungin>:
moody.

kicchin キッチン, daidokoro 台所 (noun): <kusina>: a kitchen.

kichi 機知, saichi 才知 (noun): <talisik>: wit.

kichigai 気ちがい, kurut-ta hito 狂った人, kyoojin 狂人(noun): <baliw,
bang-aw, haling, hibang, loko >: a crazy person.

kichi-no 既知の , shuuchi-no 周知の, shira-re-te iru 知られている
               289
(adj.): <alam, batid, lantad, talastas, tanto>: known, well known.

kichinto き ち んと , seikakuni 正 確に , genmitsuni 厳 密に (adv.):
<tamang-tama>: exactly.
* kichinto shi-ta きちんとした, kozappari shi-ta こざっぱりした,
kogireina こぎれいな, seizen-to shi-ta 整然とした (adj.): <maayos,
mahinusay, mahusay, makinis, pino, polido>: neat, orderly, tidy,
well arranged.

kichoohin 貴重品 (noun): <mahalagang bagay>: valuables, an article
of value.

kichoomen 几帳面, jikangenshu 時間厳守 (noun): <agap>: punctuality.
* kichoomen-na 几帳面な, jikan-ni seikakuna 時間に正確な (adj.):
<maagap, manuynoy>: punctual.

kickback (sla.)(noun/v.t.): (noun): (1)<pinhane ピンはね, ribeeto
リベート, maajin マージン>: a kickback, a margin. * Pinaalis siya
sa opisina nang malaman ang mga kickback niya nang siya'y namimili
ng mga materyales.: <Kaisha-wa kare-ga shoohin-wo koonyuu suru
sai-ni ribeeto-wo morat-te i-ta-to shi-te kare-wo kaiko shi-ta.
会社は彼が商品を購入する際にリベートを貰っていたとして彼を解雇した。>: The
company fired him when they found out the kickbacks he got for
purchasing materials. (2)<wairo 賄 賂 , oshoku 汚 職 >: a bribe,
corruption, the golden/silver key. * Tag. Eng. [Eng. sla.
"kickback"] (syn.): kikil, pangunguwarta, suhol.
(v.t): <takane-wo tsukeru 高値をつける, kookana nedan-ni suru 高
価な値段にする>: to overprice. * Tag. Eng.

kidate 気 だ て , seishitsu 性 質 , honshoo 本 性 (noun): <sariling
katangan>: nature.

kidkid (noun): <itomaki 糸巻き>: a spool. * Tag. Eng.

kidlat (noun): <inabikari 稲光, inazuma 稲妻>: lightning, flash of
                290
electricity in the sky. * Tagot ka ba sa kidlat?: <Anata-wa
inabikari-ga kowai-desu-ka? あなたは稲光が怖いですか?>: Are you
afraid of lightning?

kidoo 軌道 (noun): <orbit>: an orbit.

kidori 気取り, terai てらい, ayamat-ta shuchoo 誤った主張 (noun):
<pagkukunwa, pagkukunwari, pagpapanggap>: pretension, a false
claim.
* kidoru 気取る, ibaru 威張る (v.i.): <hut-hot>: to defraud.
* kidot-ta 気取った , kizana キザな (adj.): <maapog, ma-yabang,
pasikat>: affected, conceited, genteel, pompous.

kieru 消える, i-naku naru いなくなる, mie-naku naru 見えなくなる, saru
去る (v.i.): <disapir, disappear, lumayo, mag-disappear, maglaho,
mapawi, mawala, tumakas, umalis>: to disappear, to leave, to vanish,
to go off.
* kie-ta 消えた, kie-te iru 消えている (adj.): <patay>: extinguished.

kifu 寄付, kenkin 献金 (noun): <abuloy, ambag, bigay, contribusyon,
donasyon, ilak, tulong>: contribution, donation.
* kifu suru 寄付する, kenkin suru 献金する, kizoo suru 寄贈する, teikyoo
suru 提供する, kane-wo dasu 金を出す, ataeru 与える (v.t.): <ambagan,
mag-abuloy, mag-ambag, magbigay, magkaloob, sumuskribi, umabuloy,
umambag>: to contribute, to donete, to give, to chip in.
* kifusha 寄 付 者 , oobosha 応 募 者 , koodokusha 購 読 者 (noun):
<suskritor>: a subscriber.
* kifu-wo segamu 寄付をせがむ, kifu-wo yoosei suru 寄付を要請する
(v.t.): <ilakan, mangilak>: to solicit contribution.

kifujin 貴婦人 , reifujin 令夫人 (noun): <dayangdayang>: a noble
lady.

kifurushi-ta 着古した, misuborashii みすぼらしい (adj.): <nut-not>:
shaby.
                291
kiga 飢餓, kuufuku 空腹, ue 飢え (noun): <dalurok, dayukdok, gutom,
kagutuman, paggutom, pagkadayukdok, pagkagutom>: hunger,
starvation.
* kiga-no 飢餓の, ue-ta 飢えた (adj.): <dalurok, dayukdok, dayupay,
hayok, kagutuman, gutom na gutom, magutom na lubha, pataygutom>:
starved, famished, extremely hungry, suffering from extreme
hunger.

ki-ga chiisai 気 が 小 さい , okubyoona 臆 病な , shooshin-na 小 心な
(adj.): <duwag>: chicken, cowardly, chicken-hearted, lily-livered,
timid.

ki-ga chit-ta 気が散った, fuchuuina 不注意な, uwanosora-no うわの空
の (adj.): <lingat>: distracted, inattentive, absent-minded.

ki-ga hayai 気が早い,seikyuuna 性急な, sessokuna 拙速な, mufumbetsuna
無 分 別 な (adj.): <dagasa, padalus-dalos, sagasa>: impetuous,
precipitate, recklessly haste.

ki-ga kika-nai hito 気 が 利かない 人 , bukiyoona hito 不 器用な人 ,
ugoki-ga nibui hito 動きが鈍い人, doosa-ga noroi hito 動作がのろい
人 (noun): <jerk>: a clumsy person.

ki-ga kurut-ta 気が狂った, atama-ga okashii 頭がおかしい, shooki-de
nai 正気でない, kyooki-no 狂気の (adj.): <baliw, buang, buwang, flip,
hibang, luklesya, loka, loko, luka, luko, nahihibang, sira ulo>:
crazy, insane, lunatic, mad.

ki-ga nukeru 気が抜ける , iyoku-wo ushinau 意欲を失う, kyoomi-wo
ushinau 興味を失う (v.i.): <panamlayan>: to feel weak, to lose
interest in. * Tag. Eng.

ki-ga tsuka-nai 気が付かない, shira-nai 知らない (adj.): <lingat>:
unaware.
                292
ki-ga tsuku 気が付く , kizuku 気付く , mitsukeru 見つける (v.t.):
<humalata, mapansin>: to detect, to notice, to realize, to become
aware of.
* ki-ga tsuku koto 気がつくこと, kooryo suru koto 考慮すること (noun):
<pag-alintana>: the act of noticing or considering.

kigaeru 着替える (v.i.): <magbihis, magpalit ng damit>: to change
one's clothes.

kigai 危 害 , kega 怪 我 , kizu 傷 , shoogai 障 害 (noun): <danyos,
kapinsalaan, sira>: >: harm, injury.
* kigai-no osore 危害の恐れ, kiken-na chookoo 危険な兆候(noun): <bala,
banta, panakot>: a sign of possible harm.
* kigai-wo kuwaeru 危 害 を 加 え る , kizutsukeru 傷 つ け る (v.t.):
<manalanta>: to damage, to harm physically.

kigakari 気がかり, shimpai 心配, fuan 不安, kenen 懸念, kizukai 気
遣い (noun): <bagabag, balasaw, balino, balisa, hinakoto, ingat,
kandili, kapanabikan, nganingani, pagkabalino, tigatig, bad
trip>: anxiety, carre, concern, misgivings, worry.

kigan 祈願, inori 祈り (noun): <panalangin>: a prayer.
* kigan suru 祈願する, kongan suru 懇願する, inoru 祈る (v.i.):
<manalangin, sambitlain>: to pray, to invoke.

kigaruna 気軽な , otchitsuita 落ち着いた , kirakuna 気楽な (adj.)
<mapagwawalang-bahala>: easy-going.

kigeki 喜劇, komedii コメディー (noun): <komedya, kumedya>: a comedy.
* kigekihaiyuu 喜劇俳優, kigekiyakusha 喜劇役者, comedian コメディ
アン (noun): <komedyante, kengkoy>: a comedian.

kigen 起源, minamoto 源, hajimari 始まり, hajime 初め (noun): <galling,
mula, oridyin, pamuhatan, pamulaan, pinagbuhatan, pinagmulan,
                293
puno>: a beginning, an origin, a source.
* kigen-de aru 起源である, hajimaru 始まる (v.i.): <mulan>: to begin,
to originate from.

kigen-ga ii 機嫌がいい (adj.): <buhay, masaya>: be in a good mood,

kigoo 記号, konkyo 根拠, trace 痕跡, shooko 証拠, hyoogen 表現, shirushi
印 (noun): <badha, bakas, batibayan, ebidensiya, hiwatig,
katibayan, katunayan, patibay, patunay, prueba, tanda>: an
evidence, an expression, proof, a sign, a trace.

kigu 器具・機具, kikai 器械・機械, soochi 装置, doogu 道具, yoogu 用
具, denkiseihin 電気製品 (noun): <aparato, gamit, kasangkapan,
makina>: an apparatus, an appliance, an implement, an instrument,
a machine, an utensil.

kigutsu 木 靴 , geta 下駄 (noun): <bakya>: wooden shoes, wooden
slippers.

kigyoo 企業, kaisha 会社 (noun): <asosasyon, kompanya, korporasyon,
negosiyo, samahan>: an association, a company, a corporation, an
enterprise.

kihan 規範, kijun 基準, hyoojun 標準 (noun): <huwaran>: a standard.

kihi 忌避, toohi 逃避 (noun): <ilag>: avoidance, keeping off.

kihin 気品, yuubi 優美, yuuga 優雅 (noun): <grasya, pala, pagpapala>:
grace.
* kihin-no aru 気品のある, yuugana 優雅な, yuubina 優美な, joohin-na
上品な (adj.): <magarbo>: elegant, graceful.

kihon 基本, kiso 基礎, ishizue 礎 (noun): <saligan>: a basis, a
foundation.
* kihongenri 基本原理, kihongensoku 基本原則, kompontekina gensoku
                294
根本的な原則 (noun): <patakaran, simulain>: basic principles, rules
of action or conduct.
* kihonkin 基本金, shikin 資金, kikin 基金 (noun): <laang-gugulin>:
a fund.
* kihonkoosoo 基本構想, wakugumi 枠組み, keikaku 計画, an 案, sukiimu
スキーム (noun): <panikala>: a plan, a scheme.
* kihon-no 基本の, kihontekina 基本的な, kompon-no 根本の, kiso-no
基礎の (adj.): <batayan, saligan>: basic, fundamental.
? kihontekina 基 本的 な , kihon-no 基本 の , shohotekina 初 歩的な ,
shoho-no 初歩の, shotoo-no 初等の (adj.): <simula>: elementary.

kii キー, kagi 鍵 (noun): <susi>: a key.

kiim (noun): <hasamu doogu 挟む道具, tsumamu kigu つまむ器具, nippaa
ニッパー, penchi ペンチ, pinsetto ピンセット>: nippers, pincers, tongs,
tweezers. * Tag. Eng.

kiin suru 起因する, minamoto-to naru 源となる, tan-wo hassuru 端を
発する, yurai suru 由来する (v.i.): <magmula>: to originate, to start
from, to stem from.

kiiro 黄色, kiiroi 黄色い, kiiro-no 黄色の (noun/adj.): <amarilyo,
dilaw>: yellow.

kiito 生糸 (noun): <sutlang nakaikid>: raw silk.

kiji 記事, ronsetsu 論説 (noun): <artikulo, lathala, lathalain>:
an article.

kiji 生地, orimono 織物 (noun): <kayo>: fabric.

kiji キジ・雈子 (noun): <labuyo>: a pheasant. * Tag. Eng.

kijitsu 期日 (noun): <taning na oras panahon>: a (fixed) date, an
appointed day.
               295
kijun 基準, hyoojun 標準, kihan 規範 (noun): <basihan, huwaran,
istandard, sukatan>: a basis, a criterion, a gauge, a standard.
* kijun-ni tassuru 基準に達する , mokuteki-ni kanau 目的にかなう
(v.i./v.t.): <kilatis>: to measure up.

kijutsu 記述, byoosha 描写 (noun): <paglalarawan>: description.
* kijutsu suru 記述する , byoosha suru 描写する , noberu 述べる ,
kakiarawasu 書き表す (v.t.): <deskribihin, idiskribe, ilarawan,
maglarawan>: to describe, to generate, to give a description of.

kikagaku 幾何学 (noun): <heometriya, keometriya>: geometry.

kikai 器械・機械, kigu 器具・機具, soochi 装置, denkiseihin 電気製品
(noun): <aparato, gamit, instrumento, makina>: an apparatus, an
appliance, an implement, an instrument, a machine.
* kikaijikake 機械仕掛け (noun): <mekanismo>: a mechanism.
* kikai-no 機械の, kikaijikake-no 機械仕掛けの (adv.): <mekanikal>:
mechanical.
* kikai-no soosa 機械の操作, kikai-no kinoo 機械の機能 (noun): <andar,
lakad, pag-andar, pagtakbo, takbo>: a function or operation of
a machine.
* kikairui 機 械 類 , kikaisoochi 機 械 装 置 (noun): <makinarya>:
machinery.

kikai 機会, kooki 好機, chansu チャンス (noun): <daan, oportunidad,
pagkakataon>: a chance, an opportunity.
* kikai-wo riyoo suru 機会を利用する, kooki-wo tsukamu 好機をつか
む (v.t.): <samantalahin>: to take advantage of a chance, to grab
the opportunity.

kikaku 規格, hyoojun 標準, kijun 基準 (noun): <sukatan>: a standard,
a gauge.

kikaku 企画, keikaku 計画, jigyookeikaku 事業計画 (noun): <panukala,
               296
proyekto>: a plan, a project.
* kikaku suru 企画する, kuwadateru 企てる, keikaku suru 計画する
(v.t.): <balakin, ipanukala, magbalak, magpanukala, magplano,
magtanga, panukalain, tangkain>: to arrange, to plan, to scheme.

kikambo-no 聞かん坊の, itazuranazukina, いたずらな, wampakuna 腕白
な (adj.): <pala-biro, pilyo>: mischievous, naughty.

kikan 期間, jidai 時代 (noun): <edad, panahon>: a period.

kikan 器官 (noun): <bahagi, organ, parte o sangkap>: an organ, a
part of a human being, plant, animal performing some function.

kikanjuu 機関銃 (noun): <ametralyador, masinggan>: a machine gun.

kikanshien 気管支炎 (noun): <brongkitis>: bronchitis.

kikay (sla.)(adj.): <keihakuna 軽薄な, uwakina 浮気な, uwatsui-ta
うわついた>: flirtatious. * Tag. Eng.

kikazaru 着飾る, doresuappu suru ドレスアップする (v.i.): <bihis,
bihisan, damtan, gayakan, gumayak, magbihis, magdamit>: to dress
up.
* kikazat-te 着飾って, mekashikon-de めかしこんで, oshare shi-te お
しゃれして (adj.): <bihis>: dressed up.

kikei 奇形 (noun): <tawisi>: malformation.

kiken 危険, kikensei 危険性, kiki 危機 (noun): <arisga, panganib,
peligro, piligro, riyesgo>: danger, a risk.
* kiken-de aru 危険である, kiken-na jootaida 危険な状態だ (v.i.):
<mameligro, manganib>: to be in danger.
* kiken-na 危険な, busahoona 物騒な (adj.): <balasubas, delikado,
manloloko, mapanganib, perigroso>: dangerous, hazardous, risky.
* kiken-na jootai 危険な状態, juutai 重態, kitoku 危篤 (noun):
               297
<kasamaan>: a critical condition, a state of being bad or evil.
* kiken-na jootaida 危険な状態だ, kiken-de aru 危険である (v.i.):
<mameligro, manganib>: to be in danger.
* kiken-na kake 危険な賭け, booken 冒険, kokoromi 試み, tameshi 試
し (noun): <ato, pagsubok, subok, tangka>: a try to attempt, a
venture.
* kiken-no nai 危険のない, anzen-na 安全な, mugai-no 無害の (adj.):
<ligtas, maingat, walang-panganib>: harmless, safe, secure.
* kiken-wo okasu 危険を冒す, omoikit-te ...suru 思い切って~する
(v.t.): <magbakasakali>: to take a change, to take the risk, to
run the hazard.

kiki (noun): <chitsu 膣>: a vagina, a female sex organ. (syn.):
bilat, kengkeng, kingking, puke.

kiki 危機, juudaikyokumen 重大局面 (noun): <krisis, kagipitan>: a
crisis, emergency.

kikil (sla.)(noun/v.t.): (noun): (1)<zei 税, zeikin 税金>: a tax,
extortion. * Tag. Eng. (2)<yusuri ゆ す り , katsuage カ ツ 上 げ ,
kyookatsu 恐喝, goodatsu 強奪>: extortion. * Tag. Eng.
(v.t.): <yusuru ゆする, kyookatsu suru 恐喝する, katsuage suru カ
ツ上げする, goodatsu suru 強奪する>: to extort, to get money by force.
[new. Tag. kikil "chisel"] * Ang gang ay kumikikil sa maliliit
na negosyante.: <Sono booryokudan-in-wa kogarana kaishain-kara
kane-wo yusut-te iru. その暴力団員は小柄な会社員から金をゆすっている。
>: The gangster extorts from a small businessman. (syn.): buwis,
pera na hinging sapilitan.

kikil (noun): <tojikomi 綴じ込み, fairu ファイル>: a file. * Tag.
Eng.

kikime 効き目, koonoo 効能, kooryoku 効力, yuukoosei 有効性 (noun):
<bisa, kalalabasan, talab>: an effect, efficacy, effectiveness.
* kikime-ga deru 効き目がでる, kooka-ga aru 効果がある, kooryoku-wo
               298
hassuru 効力を発する, yuukoo-ni naru 有効になる (v.i.): <magkabisa,
umiral>: to take effect, to come into force.
* kikime-ga nai 効き目がない, kooka-no nai 効果のない, mukoona 無効
な (adj.): <di-mabisa, walang-bisa, walang-epekto>: ineffective,
not effective. * Tag. Eng.
* kikime-no aru 効き目のある, yoku kiku よく効く (adj): <mabisa>:
potent.

kikimimi-wo tateru 聞き耳を立てる, kiku 聞く・聴く, keichoo suru 傾
聴する (v.t.): <dinggin>: to listen to.

kikin 基金, kihonkin 基本金, shikin 資金 (noun): <laang-gugulin,
pond>: a fund.

kikin 飢饉, shokuryoobusoku 食糧不足 (noun): <taggutom>: famine.

kikinsot (noun): <otamajakushi おたまじゃくし>: a tadpole. * Tag.
Eng.

kikinzoku 貴金属, hooseki 宝石, hoosekirui 宝石類 (noun): <alahas,
hiyas, bato, tampok, mamahaling bato>: a gem, jewel, jewelry, a
precious stone, precious metals. .
* kikinzokushoo 貴金属商, hoosekishoo 宝石商 (noun): <hoyero>: a
jeweler.

kikite 聞き手, nininshoo 二人称 (noun): <ang kanakusap, ikalawang
panuhan>: the second person, the second person spoken to.

kikiteki-de aru 危機的である, kiken-na jootai-ni aru 危険な状態に
ある (v.i.): <mameligro, mamiligro>: to be in danger.

kikoeru 聞こえる, futo mimi-ni suru ふと耳にする (v.i.): <manainga>:
to hear, to overhear.

kikoeru 聞こえる,kiku koto-ga dekiru 聞くことができる (adj.): <dinig,
               299
marinig>: audible, capable of being heard.

kikonashi-ga yoi 着 こ なし がよ い , kaodachi-ga yoi 顔 立ちが よい ,
utsukushii 美しい (adj.): <bongga, maganda, magandang magdamit>:
good-looking, chic.

kikon-no 既婚の, kekkon shi-ta 結婚した, kekkon shi-te iru 結婚し
ている (adj.): <kasal, may-asawa , may-pananagutan>: married.
* kikonsha 既婚者 (noun): <may asawa>: a married person.

kikoo 気候 (noun): <klima, panahon>: climate.

kikoo 機構, soshiki 組織, seido 制度 (noun): <tuntunin>: a system.

kikoo suru 寄港する, teihaku suru 停泊する (v.i.): <pumundo>: to
anchor, to come to anchor.

kiku 聞く・聴く, keichoo suru 傾聴する, kikimimi-wo tateru 聞き耳を
立てる (v.t.): <dinggin, makinig, marinig, pakinggan>: to hear,
to listen to.

kiku 菊 (noun): <krisantemo>: a chrysanthemum.

kikubari 気 配 り , hairyo 配 慮 , chuui 注 意 (noun): <intindi,
pagkaintindi>: attention.

kilabot (noun): <osore 恐れ, kyoofu 恐怖>: terror. * Tag. Eng.

kilabot (sla.)(noun): <namakemono 怠け者, furoosha 浮浪者>: a bum,
a loafer. * Natakot kami nang biglang pumasok ang kilabot sa bar.:
<Watashi-tachi-wa baa-ni furoosha-ga totsuzen hait-te ki-ta-node
kowaku nat-ta. 私たちはバーに浮浪者が突然入ってきたので怖くなった。>: We
got afraid when the loafer suddenly came in the bar. [Tag. kilabot
"gooseflesh, or a person who is feared by others] (syn.): palaboy.


                300
kilala (noun/adj.): (noun): <chijin 知人, shiriai 知り吅い>: an
acquaintance. * Siya ay aking kilala.: <Kare-wa watashi-no
shiriai-desu. 彼は私の知り吅いです。>: He is my acquaintance.
(adj.): (1)<yuumeina 有名な, yoku shira-re-ta よく知られた>: famous.
* Tag. Eng. (2)<kiwadat-ta 際だった, medat-ta 目立った, zubanuke-ta
ずば抜けた>: prominent, outstanding. * Siya ay kilalang tao sa aming
nayon.: <Kare-wa watashi-no machi-de-wa kiwadat-ta hito-desu. 彼
は私の町では際だった人です。>: He is a prominent person in our town.
(syn.): bantog, tanyag.
* kilalang kilala (phr.): <yuumeina 有名な, yoku shira-re-ta よ
く知られた>: famous, welknown. * Tag. Eng.
* kilalang tao (phr.): <ijin 偉人, idaina hito 偉大な人>: a great
man. * Tag. Eng.

kilate (noun) (var. kilates, kilatis): <karatto カラット, 200 mg.>:
carat. * Tag. Eng.

kilatis (sla.)(v.i./v.t.): (v.i.): (1)<kijun-ni tassuru 基準に
達する, mokuteki-ni kanau 目的にかなう>: to measure up. * Tag. Eng.
(v.t.): <hyooka-suru 評価する, satei suru 査定する, nebumi suru 値
踏みする, kantei suru 鑑定する>: to assess, to evaluate. * Kilatisin
mo nga ang brilyanteng ito.: <Kono daiya-wo kanteishi-te
kure-masu-ka? このダイアを鑑定してくれますか?>: Can you assess this
diamond? [Spa. quilate "carat, or degree of perfection" + "s"
(pl.)] (syn.): tingnan ang pagkakatao o ugali.
* kilatis-pnggan (adj.): <taishuutekina 大衆的な, ninki-no aru 人
気のある>: popular, general-interest. * Tag. Eng.

kilatisin (v.t.): <nebumi suru 値踏みする, kantei suru 鑑定する>:
to appraise, to judge, to price, to value. * Tag. Eng.

kilaw (adj.): <kodomoppoi 子どもっぽい, shoonen-no 尐年の, wakai 若
い, wakawakashii 若々しい>: juvenile, youthful. * Tag. Eng.

kilay (noun): (1)<mayu 眉, mayuge 眉毛>: an eyebrow. * Tag. Eng.
               301
(2)<matsuge まつげ>: eyelashes. * Tag. Eng.

kilig (noun): <furue 震え, miburui 身震い, okan 悪寒>: a shudder,
shiver. * Tag. Eng. (syn.): katog, nginig.

kiligin (v.t.)(r.w. kilig): <miburui suru 身震いする, okan-ga suru
悪寒がする, zokuzoku suru ぞくぞくする>: to shudder, to tremble. *
Tag. Eng.

kilikid (noun): <ito 糸, nuiito 縫い糸>: thread. * Tag. Eng.

kilikili (noun): <waki 脇, wakinoshita 脇の下>: an armpit. * Tag.
Eng.

kiling (noun/adj.): (noun): (1)<katamuki 傾き, keikoo 傾向>: bias,
inclination. * Tag. Eng. (2)<henken 偏見>: a prejudice, a bias.
* Tag. Eng.
(adj.): (1)<katamui-ta 傾いた>: inclined. * Tag. Eng. (2)<magat-ta
曲がった>: bent. * Tag. Eng. (3)<keikoo-ga aru 傾向がある, …shi-tai-to
omou ~したいと思う>: inclined to. * Siya ay kiling sa pagpupulis.:
<Kare-wa keikan-ni nari-tai-to omot-te iru. 彼は警官になりたいと思
っている。>: He is inclined to become a policeman.

kiliti (noun): <kusuguru koto くすぐること , kusuguri くすぐり ,
kusuguttasa くすぐったさ>: ticklishness, a tickle. * Tag. Eng.

killing (noun): <uma-no tategami 馬のたてがみ>: mane of a horse.
* Tag. Eng.

killjoy (sla.)(noun): <jooshiki-ni torawa-re-nai hito 常識にとら
われない人, hikyooryokusha 非協力者, kyooryokuteki-de nai hito 協
力的でない人, shakai-teki kihan-ni shitagawa-nai hito 社会的規範に
従わない人>: non-conformist. * Killjoy ka kung hindi ka sasama sa
piknik sa Sabado.: <Kimi-ga moshi nichiyoobi-ni wareware-to
issho-ni pikunikku-ni ika-nai-no-nara, kimi-wa hikyooryokusha-to
               302
iu koto-da. 君がもし日曜日にわれわれと一緒にピクニックに行かないのなら君
は非協力者ということだ。>: You're a non-conformist if you don't come
with us to the picnic on Saturday. [Eng. sla. "killjoy"] (syn.):
ayaw makisama, ayaw makibagay. rebelde, square.

kilo (noun): <kiro キロ, kiroguramu キログラム>: a kilo, a kilogram.
* Magkano ang isang kilong bigas?: <Kome ichi-kiro-wa
ikura-desu-ka? 米1キロはいくらですか?>: How much is one kilo of rice?

kilo (adj.): <yugan-da 歪んだ, nejire-ta ねじれた> crooked, twisted,
warped. * Tag. Eng. (syn.): tabingi.

kilometro (noun): <kiro キロ, kiromeetoru キロメートル, kiromeetaa
キロメーター>: a kilometer. * May apat na kilimetro ang layo ng aking
bahay sa trabaho.: <Watashi-no ie-wa shigotoba-kara yon-kiro-no
tokoro-ni ari-masu. 私の家は仕事場から4キロのところにあります。>: My
house is four kilometers from my work.

kilos (noun): (1)<gyoogi 行儀, sahoo 作法>: manners. * Maganda ang
kilos niya.: <Kanojo-wa yoi gyoogi-wo mi-ni tsuke-te iru. 彼女
はよい行儀を身につけている。>: She has good manners. (2)<okonai 行
い, sokoo 素行>: a behaviour. * Tag. Eng. (3)<soburi そぶり>: an
air, a look. * Tag. Eng. (4)<undoo 運動>: a movement. * Tag. Eng.
(5)<doosa 動作> an action. * Tag. Eng. (syn.): galaw.
* kilos-pagkilos (noun): <taido 態度>: a manner, behavior, onen‟s
bearing. * Tag. Eng.

kiluhan (noun): <hakari 秤, tembin 天秤, omosa-wo hakaru doogu 重
さを測る道具>: a balance, scales, an instrument for measuring weight.
* Tag. Eng.

kilusan (noun): (1)<katsudoo 活動, undoo 運動>: activity. * Tag.
Eng. (2)<seijikatsudoo 政治活動, senkyoundoo 選挙運動>: a campaign,
an election campaign. * Tag. Eng.


               303
kimae-ga ii 気前がいい, kandaina 寛大な, monooshimi shi-nai 物惜し
み し な い (adj.): <bukas-palad,     mapagbigay, pagkalooban,
pagpapahinuhod, maluwag sa kapwa, maluwag sa kuwalta>: bounteous,
generous, open-handed.
* kimae-no yosa 気前のよさ , kandaisa 寛大さ , kan-yoosa (noun):
<henerosidad,    kabutihang-loob,      kagandahang-loob,
pagkamapagbigay>: generosity.

kimagure 気 ま ぐ れ , kimama 気 ま ま (noun): <kapritso, sumpong>:
caprice, whim.
* kimagurena 気まぐれな, kimamana 気ままな (adj.): <kapritsosa,
pabagu-bago, paiba-iba, salawahan, talipandas>: capricious,
whimsical, fickle.

kimari-ga warui きまりが悪い, batsu-ga warui バツが悪い, hazukashii
恥ずかしい (adj.): <dyahe, diyahe, dyahi, jahe, jahi, nakakahaya>:
shameful, embarrassing.

kimarikit-ta shigoto 決まり切った仕事, shotei-no shigoto 所定の仕
事 (noun): <rutin, rutina, karaniwang gawain, karaniwang kalakaran,
karaniwang palakad>: a routine, the regular flow of duties or
business.

kimaw (adj.): (1)<bukiyoona 不器用な, hetana 下手な>: clumsy. * Tag.
Eng. (2)<ude-ya te-ni shoogai-ga aru 腕や手に障害がある>: with a
defective arm or hand. * Tag. Eng.

kimbari-no 金張りの, kinmekki-no 金メッキの, kimpaku-wo hat-ta 金
箔を貼った (adj.): <bulawan, dorado, durado, ginintuan>: gilded,
covered with gold.

kimben 勤勉, seirei 精励 (noun): <atikha, masidha, masikap, sidha,
sikap, sikhay, sipag, tiyaga, walang-pagod>: assiduity, diligence,
industry.
* kimben-na 勤勉な, majimena 真面目な, yoku hataraku よく働く(adj.):
                304
<masinop, masipag, makapal ang palad>: diligent, industrious,
hard-working.

kimbun 均分, haibun 配分 (adj.): <ayaw-ayaw, bahabahagi, hati-hati,
pag-aayaw-ayaw,    pagbabaha-bahagi,     paghahati-hati>:
proportionate distribution, apportionment.
* kimbun suru 均分する, haibun suru 配分する (v.t.): <ayaw-ayawin,
baha-bahagiin, hati-hatiin>: to apportion, to distribute or divide
proportionally.

kime-no komakai き めの細 かい , me-no tsun-da 目 のつ んだ (adj.):
<masinsin>: close, fine.

kimeru 決める, kesshin suru 決心する, kettei suru 決定する, handan
suru 判断する (v.t.): <hatulan, humatol, mahatulan>: to decide.

kimi (adj.): (1)<uchikina 内気な, hazukashigari-no 恥ずかしがりの,
otonashii おとなしい>: bashful, meek, shy. * Siya ay kimi sa mga
kamag-anak ko.: <Kanojo-wa watashi-no shinseki-ni taishi-te
uchikida. 彼女は私の親戚に対して内気だ。>: She is shy to my relatives.
(2)<okubyoona 臆病な, shooshin-na 小心な>: timid. * Tag. Eng. (syn.):
dungo, mahiyain.

kimi 君, anata あなた (pron.): <ikaw>: you.
* kimitachi 君たち, anatatachi あなたたち (pron.): <kayo>: you.

kimi-ga warui 気 味 が 悪 い , bukimina 不 気 味 な     (adj.):
<nakapangingilabot>: weird.
* kimi-no warui ningen 気味の悪い人間, kimochi-ga warui hito 気持
ちが悪い人, iyoona ningen 異様な人間, hen-na hito 変な人, kimyoona hito
奇妙な人 (noun): <kakatwa, punk>: a weird person. a disageeable
person.

kimijikana 気 短な , sekkachina せ っかちな (adj.): <magagalitin,
naiinip>: impatient, short-tempered.
                305
kimika (noun): <kagaku 化学>: chemistry. * Mahirap na asignatura
ang kimika.: <Kagaku-wa muzukashii kamoku-da. 化学は難しい科目だ。
>: Chemistry is a hard subject.
* kimika na pataba (noun): <kagakuhiryoo 化 学 肥 料 >: chemical
fertilizer. * Tag. Eng.

kimiko (noun): (1)<kagakusha 科学者>: a chemist. (2)<yakuzaishi
薬剤師, kusuriya 薬屋>: a chemist, a druggist. * Si Arnel ay isang
magaling na kimiko.: <Aaneru-wa yoi yakuzaishi-da. アーネルはよ
い薬剤師だ。>: Arnel is a good chemist.

kimkim (adj.): <nigirishime-ta 握りしめた>: held in the fist. * Tag.
Eng.

kimkimin (v.t.): <nigirishimeru 握りしめる, kataku tsukamu 固くつ
かむ>: to clench. * Tag. Eng.

kimo 肝, kanzoo 肝臓 (noun): <atay>: a liver.
* kimo-ni meijiru 肝 に 銘 じ る , ryuui suru 留 意 す る    (v.t.):
<magsaisip>: to keep in mind.

kimochi 気 持 ち , kanjoo 感 情 (noun): <dama, damdam, damdamin,
dinaramdam, karamdaman, loobin, ramdam, pakiramdam, pakiwari,
sakit>: feelings.
* kimochi-ga-ii 気持ちがいい, kokoroyoi 快い, tanoshii 楽しい (adj.):
<kawili wili>: pleasant.
* kimochi-wo shizumeru 気持ちを静める, shizumaru 静まる, reisei-ni
naru 冷静になる (v.i.): <lamigan>: to calm down oneself, to control
oneself.

kimpaku 緊迫, kinchoo 緊張 (noun): <igting>: tension.

kimpal (noun): <katamari 塊>: a lump, a mass. * May kimpal ako
sa balikat.: <Watashi-wa kata-ni kobu-ga aru. 私は肩に瘤がある。
               306
>: I have a lump in my shoulder. (syn.): piraso, tigkal, tipak.

kimpatsu 金髪 (noun): <rubyo>: blonde hair.
* kimpatsu-no 金髪の, burondo-no ブロンドの (adj.): <ruya, ruyo>:
blonde, blond.

kimpay (adj.): <te-ya ashi-ga fujiyuuna 手足が不自由な, teashi-ni
shoogai-ga aru 手足に障害がある>: crippled in the hands or feet. *
Tag. Eng.

kimuzukashii 気難しい, keppekina 潔癖な (adj.): <magatod, malamya,
maselan>: fastidious.
* kimuzukashisa 気難しさ, okoripposa 怒りっぽさ (noun): <maktol,
silan>: fastidiousness, fretfulness, peevishness.

kimyoona 奇妙な, ijoona 異常な, ayashii 怪しい (adj.): <abno, abnoy,
alanganin, baliw, kakaiba, kakatuwa, di kilala>: abnormal, funny,
strange.

kin 金, oogon 黄金 (noun): <ginto, oro>: gold.

kina (prep.): <ie-de 家で, jitaku-de 自宅で>: at home, at one's
residence. * Tag. Eng.

kinabukasan (noun/adv.)(r.w. bukas): (noun): (1)<yokujitsu 翌
日>: the following day, the next day. * Tag. Eng. (2)(fig.)<kiboo
希望, nozomi 望み>: hope. * Tag. Eng. (3)<mirai 未来, shoorai 将
来>: future. * May maganda siyang kinabukasan.: <Kanojo-ni-wa
akarui mirai-ga aru. 彼女には明るい未来がある。>: She has a bright
future. (syn.): susunod na araw.
(adv.): <tsugi-no hi 次の日, yokujitsu 翌日>: the next day. * Lumakad
siya agad kinabukasan din.: <Kare-wa yokujitsu-ni tadachini
shuppatsu shi-ta. 彼は翌日に直ちに出発した。>: He immediately left
the next day.


                307
kinagabihan (noun)(r.w. gabi): <tsugi-no yoru 次の夜, tsugi-no ban
次の晩>: the next night. * Tag. Eng.

kinagawian (adj.)(r.w. gawi): <fudan-no ふだんの, heiso-no 平素
の , nichojootekina 日 常 的 な , shuukantekina 習 慣 的 な >: usual,
habitual, referring to one's habbit or way. * Tag. Eng.

kinahapunan (noun): <tsugi-no gogo 次の午後, tsugi-no hi-no gogo
次の火の午後>: the next afternoon. * Tag. Eng.

kinahinatnan (noun)(var. kinalabasan)(r.w. dating): <kekka 結
果, seika 成果>: consequence, outcome, result. * Tag. Eng.

kinakabag (noun): <ikaiyoo 胃潰瘍>: a gastric ulcer. * Tag. Eng.

kinakaribdib (adj.)(r.w. dibdib): <shinkeishitsuna 神 経質な >:
nervous. * Tag. Eng.

kinalabasan (noun)(var. kinahinatnan)(r.w. dating): <kekka 結
果, seika 成果>: consequence, outcome, result. * Tag. Eng.

kinalagan (v.t.): <hodoku ほどく, toku 解く, kaihoo suru 解放する
>: to untie. * Kinalagan nila ang mga bilanggo para makaligo.:
<Karera-wa shuujintachi-wo furo-ni ireru tame-ni kaihoo shi-ta.
彼らは囚人たちを風呂に入れるために解放した。>: They untied the prisoners
to take a bath.

kinalalagakan (noun): <hokanjo 保管所, sooko 倉庫>: a depository.
* Nasa kinalalagakan ang mga pera nila.: <Karera-no okene-wa
hokanjo-ni aru. 彼らのお金は保管所にある。>: Their money is placed
in the depository.

kinalalagyan (noun): (1)<sonzai 存在, ibasho 层場所, iru tokoro い
る所>: presence, a place where a person is. * Ang mensahero ay
pinapasok sa kinalalagyan ng hari.: <Shisha-wa oo-no menzen-ni
               308
iru koto-wo yurusa-re-ta. 使者は王の面前にいることを許された。>: The
messenger was admitted to the king's presence. (syn.): harapan,
kinaroroohan. (2)<basho 場所, ichi 位置>: a location, a place,
position. * Ituro mo sa akin ang kinalalagyan ng bagong simbahan.:
<Atarashii kyookai-no ichi-wo oshie-te kudasai. 新しい教会の位置
を教えてください。>: Show me the location of the new church. (syn.):
kinaroroonan, kinatatayuan, lugar.

kinalaman (noun): <kakawari 関わり , kankei 関係 , kan-yo 関与 >:
something to do with, involvement. * Tag: <Kare-wa sono gootoo
jiken-to nanika kankei-ga aru yoodat-ta. 彼はその強盗事件となにか
関係があるようだった。>: He seemed to have something to do with the
robbery.

kinalantari (sla.)(v.i./v.t.): (1)<uwaki sa-reru 浮 気 さ れ る ,
uragira-reru 裏切られる>: to be cheated by one's spouse (esp. by
wife). * Tag. Eng. (2)<damasu だます, uragiru 裏切る, gomakasu ご
まかす, peten-ni kakeru ペテンにかける>: to cheat, to deceive. *
Kinalantari niya ang misis ko nang ipadala ako ng aming kompanya
sa ibang bansa.: <Kare-wa, watashi-ga kaisha-ni meiji-rare-te
gaikoku-ni iku toki-ni, watashi-wo peten-ni kake-ta. 彼は私が会
社に命じられて外国に行く時に私をペテンにかけた。>: He cheated on me when
I was assigned by my company to go to a foreign country.

kinang (noun): (1)<kagayaki 輝き, akarusa 明るさ>: brilliance,
brightness. * Tag. Eng. (2)<tsuya 艶, kootaku 光沢>: gloss, luster,
polish. * Tag. Eng.

kinansela (v.t.): <torikesu 取り消す, chuushi suru 中止する>: to
cancel. * Kinasela nila ang laro dahil sa malakas na ulan.:
<Karera-wa hidoi ame-no tame-ni sono shiai-wo chuushi shi-ta. 彼
らはひどい雤のためにその試吅を中止した。>: They cancelled the game
because of heavy rain.

kinapal (noun): (1)<soozoo 創造, soozoobutsu 創造物, soosaku 創作
                309
>: creation, creations. * Tayong lahat ay kinapal ng Diyos.:
<Watashitachi-wa mina kami-no soozoobutsu-de aru. 私たちはみな神
の創造物である。>: We are all creations of God. (2)<aru koto ある
こと, sonzai 存在>: being. * Tag. Eng. (syn.): nilalang.

kinaratnan (noun): (1)<shukumei 宿命, unmei 運命>: destiny, fate.
* Tag. Eng. (2)<kekka 結果>: result. * Ano ang kinaratnan ng kanyang
paglalakbay.: <Kanojo-no ryokoo-no kekka-wa don-na deshi-ta-ka?
彼女の旅行の結果はどんなでしたか?>: What is the result of her travel?

Ki-nasai! 来 な さ い ! , Irasshai! い ら っ し ゃ い ! (interjec.):
<Halika!>: Come here!

kinatawan (noun): <daihyoo 代表, daihyoosha 代表者, 代理 dairi,
dairinin 代理人>: a representative. * Siya ang kinatawan ng Hapon
na ipinadala para sa malaking pulong sa Pilipinas.: <Kare-wa
Firipin-de-no hijooni ookina kaigi-ni shusseki suru tame-ni haken
sare-ta Nihon-no daihyoo-desu. 彼はフィリピンでの非常に大きな会議に
出席するために派遣された日本の代表です。>: He is the representative of
Japan sent to attend a very big convention in the Philippines.
(syn.): mambabatas, representante, sugo.

kinaumagahan (noun): <yokuasa 翌朝, tsugi-no hi-no asa 次の日の
朝>: the next morning. * Masakit ang ulo kinaumagahan dahil sa
"hangover.": <Watashi-wa futsukayoi-de tsugi-no hi-no asa,
atama-ga itakat-ta. 私は二日酔いで次の日の朝、頭が痛かった。>: I had a
headache the next morning because of the hangover.

kinchoo 緊 張 , kimpaku 緊 迫 (noun): <binit, igting, pagbanat>:
tension.
* kinchoo shi-ta 緊張した, haritsume-ta 張りつめた (adj.): <binit>:
tense, stretched.
* kinchoo suru 緊張する (v.i.): <kabahan>: to feel nervous.

kindai-no 近代の, gendai-no 現代の (adj.): <moderno>: modern.
                310
kindat (noun): <winku ウィンク>: a wink. * Tag. Eng. (syn.): kisap,
kurap.

kine 杵 (noun): <pambayo>: a mallet, a pestle.

kinembi 記念日,tanjoobi 誕生日 (noun): <araw, anibersaryo, kaarawan,
kapanga-nakan, pagdiriwang>: an anniversary, a commemoration, the
date of birth.

kinenbutsu 記念物, kinenkan 記念館 (noun): <memoryal, pang-alaala,
panggunita>: a memorial.

kinenhi 記 念 碑 , kinentoo 記 念 塔 (noun): <bantayog, lapida,
monumento>: a memorial, a monument, a memorial stone. * Ang istatuwa
sa plasa ay bantayag ni Mabini.

kinenhin 記念品, katami 形見, omoide-no shina (noun): <alaala, daol,
dawol>: a keepsake, a souvenir, a token.

kinen suru 祈 念 す る , kitoo suru 祈 祷 す る , inoru 祈 る (v.t.):
<dumalangin, idalangin, manalangin>: to pray.

kingan 近 眼 , kinshi 近 視 (noun): <miyopia, myopia, silag>:
nearsightedness, shortsightedness.
kin-gan-no 近眼の, kinshi-no 近視の (adj.): <aninaw, korta-bista,
mayopik>: myopic, nearsighted, shortsighted.

kingen 金言, kakugen 格言 (noun): <salawikain>: a maxim.

kingke (noun)(var. kinke): <rampu ランプ>: a lamp. * Bumili ako
ng magagandang kingke sa Otaru.: <Watashi-wa Otaru-de utsukushii
rampu-wo kai-mashi-ta. 私は小樽で美しいランプを買いました。>: I bought
beautiful lamps at Otaru. (syn.): lampara.


                311
kingki (adj.): <chijire-ta 縮れた, kaaru shi-ta カールした>: kinky,
very curly. * Tag. Eng. (syn.): kikit, kulot na kulot.

kingyo 金魚 (noun): <kardelina>: a goldfish.

ki-ni kakeru 気に掛ける, sewa-wo suru 世話をする (v.t.): <mag-intindi,
tumingin>: to take care.
* ki-ni shi-te 気にして, shimpai shi-te 心配して (adj.): <aburido,
gulo, kabado, kunsumido, ligalig>: anxious.
* ki-ni suru 気にする, fuangaru 不安がる, shimpai suru 心配する (v.i.):
<mabagabag, mabahala, mabalisa, mag-alala>: to be concerned,
disquieted, disturbed or uneasy.
* Ki-ni suru-na! 気 に す る な ! Shimpai-suru-na! 心 配 す る な !
(interjec.): <Hamo!, Hindi bale!>: Never mind! Don't worry!

kinig (noun): <furue 震え, furueru koto 震えること>: shivering,
trembling. * Tag. Eng.

kiniit-ta 気に入った , okiniiri-no お気に入りの, honmei-no 本命の,
ninki-no 人気の (adj.): <liyamado>: favorite, preferred.

kinikinita (noun)(var. kini-kinita, nakikinikinita): <senken 先
見, doosatsu 洞察>: foresight. * Tag. Eng.

kinikita (noun): <shinkiroo しんきろう・蜃気楼>: a mirage. * Mag-ingat
ka sa kinikita kapag nagmamaneho sa Pilipinas.: <Firipin-de unten
suru toki-wa shinkiroo-ni ki-wo tsuke-nasai. フィリピンで運転する
ときは蜃気 楼に注意しなさい。 >: Be careful of the mirage in the
Philippines when driving.

kinina (noun): <kiniine キニーネ>: quinine. * Tag. Eng.

kin 金 (noun): <ginto>: gold.
* kin-iro-no 金色の, kin-no 金の (adj.): <ginintuan, malaginto>:
golden.
                312
kinis (noun): <namerakasa 滑らかさ>: smoothness. * Gusto ko ang
kinis ng balat niya.: <Watashi-wa kanojo-no hada-no namerakasa-ga
sukida. 私は彼女の肌の滑らかさが好きだ。>: I like the smoothness of
her skin.

kinis-gatas (sla.)(noun): <irojiro-de bihada-no kao 色白で美肌の
顔, mochihada-no kao もち肌の顔>: white and smooth complexion. [Tag.
kinis "smooth" + gatas "milk"] * Ang modelo ng sabon ay may
kinis-gatas na kutis.: <Sono sekken-no moderu-wa shiroku-te
namerakana mochihada-no kao-wo shi-te iru. 石鹸のそのモデルは白く
て滑らかなもち肌の顔をしている。>: The model of the soap has a white
and smooth complexion. (syn.): makinis na kutis.

kinjiru 禁 じる , kinzuru 禁ずる , kinshi suru 禁止する (v.t.): <
ipagbawal, magbawal >: to bar, to forbid, to prohibit, to proscribe.
* kinji-rare-ta 禁 じ ら れ た , kinshi-no 禁 止 の (adj.): <bawal,
prohibido>: prohibited.

kinjo 近所, tonari 隣り (noun): <kahangga>: a neighborhood.
* kinjo-no 近所の, chikazui-te 近づいて, chikaku-no 近くの, tonari-no
隣の (adj.): <dais, daisdais, daiti, diit, magkadais, nakadaiti,
niig、piling, tabi>: close together, neighboring.
* kinjo-no hito 近 所 の 人 , rinjin 隣 人 (noun): <kahangga,
kapitbahay>: a neighbor, someone who lives in the next house or
neaby.

kinketsu-de 金欠で, muichimon-no 無一文の, hasan shi-ta 破産した
(adj.): <dayupay>: broke.

kinko 金庫 (noun): <kaha>: a safe.

kinkonshiki 金婚式 (noun): <boda-de-oro>: a golden wedding. (syn.):
ikalimampung taon anibersaryo ng kasal.


                313
kinkoo 均衡, baransu バランス, tsuriai 釣り吅い (noun): <balanse,
labis, tira>: balance.

kinkoohori 金鉱堀り , yamashi 山師 (noun): <golddigger>: a gold
digger.

kinkyuu 緊急 (noun): <kagipitan>: emergency.
* kinkyuu-no 緊 急 の , ooisogi-no 大 急 ぎ の (adj.): <apuruhan,
madalian, minamadali>: rush, urgent.
* kinkyuutsuuwa 緊急通話, hijooshooshuu 非常招集, kinkyuuyobidashi
緊急呼び出し (noun): <dagas>: emergency call.

kinmekki-no 金メッキの, kimpaku-wo hat-ta 金箔を貼った, kimbari-no
金張りの (adj.): <bulawan, dorado, durado, ginintuan>: gilded,
covered with gold.

kinmu 勤務, gyoomu 業務 (noun): <paglilingkod>: service.
* kinmujikan 勤務時間, shigotojikan 仕事時間, roodoojikan 労働時間
(noun): <duty, oras sa trabaho>: work hours.

kin-niku 筋肉 (noun): <kalamnan, laman>: muscles.
* kin-niku-no 筋肉の, kin-nikushitsuna 筋肉質な, kinkotsu takumashii
筋骨たくましい (adj.): <maskulado, malaman, matipuno>: muscular,
having well-developed muscles.
* kin-nikushitsu-no 筋肉質の, takumashii 逞しい, gasshiri shi-ta が
っしりした, ganken-na 頑健な (adj.): <batibot, bato-bato, maskulado,
matibay, matatag, maton, tigas>: macho, muscular, robust, sturdy,
tough.

kinodokuna 気の每な, kawaisoona かわいそうな (noun): <dinaramdam,
ikinalulungkot, nagdaramdam, nakaaawa, nalulungkot>: sorry,
pitiable, feeling sad.
* kinodoku-ni omou 気の每に思う, kinodokugaru 気の每がる, kawaisoo-ni
omou かわいそうに思う, awaremu 哀れむ, doojoo suru 同情する, kyookan
suru 共感する (v.t.): <maawa, makiramay>: to sympathize, to feel
                314
sorry, to feel pity, to have compassion.

kinoko キ ノ コ  (noun): <kabute, kabuti, payung-payungan>: a
mushroom.

kinoo 昨日, sakujitsu 昨日 (noun/adv.): <kahapon>: yesterday.
* kinoo-no ban 昨日の晩, sakuban 昨晩, sakuya 昨夜 (noun): <kagabi>:
last night, yesterday evening.

kinoo 機能, soosa 操作 (noun): <andar, lakad, pag-andar, pagtakbo,
takbo, tungkulin>: a function, a function or operation of a machine.
* kinoo shi-te iru 機能している, tsuuyoo shi-te iru 通用している,
koodootekina 行動的な, sekkyokutekina 積極的な (adj.): <aktibo,
ganado, maaktibidad, umiiral>: active, currently functioning,
valid.

kinri 金利, risoku 利息, riritsu 利率, rishi 利子 (noun): <pakinabang
sa puhunan>: an interest.

kinrin-no 近隣の, kinsetsu-no 近接の, rinsetsu-no 隣接の, chikaku-no
近 く の (adj.): <balantay>: adjacent, close, neighboring,
next-door.

kinse (noun): <juugo 十五・15>: fifteen. * Kinse anyos pa lang
siya nang mag-asawa.: <Kanojo-ga kekkon shi-ta-no-wa wazuka
juugo-sai-no toki-dat-ta. 彼女が結婚したのはわずか十五歳の時だった。
>: She was only fifteen years old when she got married. (syn.):
labinlima.

kinsei 金星, ake-no myoojoo 明けの明星 (noun): <lusero>: Lucifer,
Venus, the morning star.

kinsen 金銭, kane 金, zeni 銭 (noun): <pera, pitsa>: money.
* kinsensuitoogakari 金 銭 出 納 係     (noun): <tagabilang,
madoguchigakari>: a teller, one who counts.
                315
kinsena (noun): <nishuukan 二週間>: a fortnight. * Tag. Eng.

kinsetsu-no 近接の , kinrin-no 近隣の, chikaku-no 近くの (adj.):
<balantay>: adjacent, close.

kinshi 近 視 , kingan 近 眼     (noun): <miyopia, myopia>:
short-sightedness.
* kinshi-no 近視の, kin-gan-no 近眼の (adj.): <aninaw, korta-bista,
mayopik>: myopic, nearsighted, shortsighted.

kinshi 禁止, kinsei 禁制 (noun): <pagbabawal>: prohibition.
* kinshi suru 禁止する, kinjiru 禁じる, kinzuru 禁ずる (v.t.): <
ipagbawal, magbawal, sawayin>: to bar, to forbid, to prohibit,
to proscribe.
* kinshi-no 禁 止 の , kinji-rare-ta 禁 じ ら れ た (adj.): <bawal,
prohibido>: prohibited.

kinshu 禁酒, tatsu koto 断つこと, sessei 節制, kin-yoku 禁欲 (noun):
<abstinensiya, ayuno, kulasyon, pamimihilya, pangilin, pigil>:
abstinence.

kintab (noun): (1)<kagayaki 輝き>: brilliance, luster. * Ang kintab
ng diyamante ay nakakaaliw.: <Daiyamondo-no kagayaki-wa
miwakutekida. ダイヤモンドの輝きは魅惑的だ。>: The luster of the
diamond is fascinating. (syn.): kinang. (2)<tsuya つや, kootaku
光沢>: glaze, gloss, polish. * Tag. Eng.

kintama キンタマ, danseiseiki 男性性器, koogan 睾丸 (noun): <batuta,
bayag, betlog, burat, etis, itlog, nota, tarugo, titi, uten, ari
ng lalaki, egg balls>: the male genitals, scrotums, testicles,
groins.

kintay (adj.): <gyooko shi-ta 凝 固 し た , katamat-ta 固 ま った >:
coagulated. * Tag. Eng.
                316
kintoo 均 等 , byoodoo 平 等 , taitoo 対 等 , dootoo 同 等 (noun):
<pagkapareho>: equality.
* kintooda 均等だ, byoodooda 平等だ, taitooda 対等だ, dootooda 同
等だ (noun): <pagkapareho>: equality.
* kintoo-de nai 均等でない, dootoo-de nai 同等でない, fubyoodoona 不
平等な (adj.): <di-pantay>: unequal.
* kintoo-ni wakeru 均等に分ける, dootoo-ni haibun suru 同等に配分
する (v.t.): <tumbasan>: to give equal share, to give equivalent.

kinu 絹 (noun): <seda, sutla>: silk.
* kinumosurin 絹モスリン, shifon シフォン (noun): <chiffon>: chiffon,
a kind of very thin silk or nylon cloth.

kinurot (v.t.): <tsumamu つまむ>: to pinch, pick sth. up. * Bakit
mo ako kinurot?: <Naze boku-wo tsunet-ta-no-da. なぜぼくをつねっ
たのだ。>: Why did you pinch me?

kin-yoku 禁欲, kinshu 禁酒, tatsu koto 断つこと, sessei 節制 (noun):
<abstinensiya, ayuno, kulasyon, pamimihilya, pagtitimpi, pangilin,
pigil, pagpipigil sa sarili>: abstinence, fasting.

kin-yoobi 金曜日 (noun/adv.): <Biyernes>: Friday.

kinzoku 金属 (noun): <bakal>: a metal.
* kinzokuhen 金属片, shinchuuhaku 真鍮箔, suzuhaku 錫箔 (noun):
<arupel, palara>: tinsel, brass foil, tin foil.
* kinzoku-no 金属の, kinzokusei-no 金属製の (adj.): <metaliko>:
metallic.
* kinzokuon 金属音, kandakai oto 甲高い音 (noun): <taguntong>: a
sharp, metallic sound.

kioku 記憶, tsuioku 追憶, omoide 思い出 (noun): <alaala, guniguni,
gunita, memorya, rekoleksiyon, tanda>: memory, recollection,
remembrance.
                317
* kioku saseru 記憶させる, oboe saseru 覚えさせる, anki saseru 暗
記させる (v.t.): <pasauluhin>: to make someone memorize.
* kioku shi-ta 記憶した, anki shi-ta 暗記した (adj.): <kabisado>:
memorized, learned by heart.
* kioku suru 記憶する , omoidasu 思い出す , oboeru 覚える (v.t.):
<gumunita, gunitain, mamemorya, matandaan, tandaan>: to recollect,
to remember, to learn something by heart.
* kiokusooshitsu 記 憶 喪 失 (noun): <amnesya, sakit na limot,
pagkalimot>: amnesia, loss of memory.

kiokure 気後れ, konwaku 困惑 (noun): <hiya, kahihiyan, pagkahiya>:
embarrassment.

kiolay (noun): <mayuge 眉毛>: eyebrows. * Tag. Eng.

kion 気温, taion 体温, ondo 温度 (noun): <temperatura>: temperature.

kiosko (noun): <kiosuku キオスク>: kiosk, kiosque. * Tag. Eng.

kiosuku キオスク (noun): <kiyosko>: a kiosk, a kiosque.

kipot (noun): (1)<semasa 狭さ>: narrowness. * Tag. Eng. (2)<kaikyoo
海峡>: a strait. * Tag. Eng.

kippu 切符, chiketto チケット, ken 券 (noun): <tiket>: a ticket.
* kippu-wo kau 切符を買う, yoyaku suru 予約する (v.t.): <ipaglaan,
ipagreserba, magreserba, paglaanan, reserba>: to book, to reserve
seats or tickets.

kiraida 嫌いだ, daikiraida 大嫌いだ, sukidenai 好きでない (adj.):
<ayawan, ayoko, ayaw ako>: to dislike, do not like, I hate, I don't
like to.
* kiraina 嫌いな, fukaina 不快な, iyana 嫌な (noun): <nakagagalit>:
disagreeable, offensive.
* kirau 嫌う, iyagaru 嫌がる (v.t.): <ayaw, umayaw>: to dislike,
                318
to hate.
* kirau koto 嫌うこと, ken-o 嫌悪, daikirai 大嫌い (noun): <ayaw, dire,
diri, pagkapoot, pagkasuya, pandidili, poot, rimarim, suya>:
aversion, dislike, distaste, hatred, loathing.

kirakira hikaru きらきら光る , kirakira suru きらきらする (v.i.):
<kuminang>: to glitter.

kiraku 気楽, anraku 安楽, anshin 安心 (noun): <dali, layaw>: ease,
comfort.
* kirakuna 気楽な, kigaruna 気軽な, nonkina のんきな, otchitsui-ta
落 ち 着 い た (adj.): <mapagwawalang-bahala, walang-inaalaala>:
carefree, easy-going.
* kirakuni yaru 気楽にやる, nombiri yaru のんびりやる, nonkini kamaeru
呑気に構える (v.i.): <alwanan>: to take things easy.

kirameki き らめき , kagayaki 輝き (noun): <aluningning, dabdab,
kinang, kariktan, kislap, luningning, ningning, pagdarabdab>:
brilliance, sparkle, splendor.

kilawin (adj.): <nama-no 生の, choori shi-te i-nai 調理していない
>: raw (fish or meat). * Tag. Eng.

kire きれ, orimono 織物, nuno 布, nunoji 布地 (noun): <habihin, kayo,
pagkayo, pantele, tela>: cloth, fabric, a textile, things to be
woven.

kireina きれいな, kogireina こぎれいな, seiketsuna 清潔な, sappari
shi-ta さっぱりした (adj.): <limpyo, malinis, puro>: clean, neat.
* kireina shigoto き れいな仕 事 (noun): <porselana, malinis na
trabaho>: clean work.
* kirei-ni suru きれいにする, seisoo suru 清掃する, sooji suru 掃
除する (v.t.): <hawanan, hawanin, limpiyahin, linis, maghawan,
maglinis>: to clean, to clear away, to tidy up.
* kireini suru きれいにする, jooka suru 浄化する, kiyomeru 清める
               319
(v.t.): <puripikahan>: to purify.
* kireizukina きれい好きな, kogireina 小ぎれいな (adj.): <hawan,
nahawan>: neat.

kireina き れ い な , utsukushii 美 し い (adj): <guwapa, maganda,
marikit>: beautiful.
* kirei-ni naru きれいになる, utsukushiku naru 美しくなる(v.i.):
<gumanda, maging maganda>: to become beautiful.
* kirei-ni suru きれいにする, bika suru 美化する, rippa-ni suru 立
派にする, utsukushiku suru 美しくする (v.t.): <gandahan>: to beautify,
to make someone or something beautiful.

kireme 切れ目, sakeme 裂け目, wareme 割れ目, gyappu ギャップ (noun):
<aak, abra, awang, baak, bangin, bitak, biyak, gahang, gisi, guang,
guwang, kawang, lahang, lohang, pagitan, patlang, putok, siwang,
wahok>: a crack, a cleft, a crevice, a fissure, a gap, a rift,
a split.

kirenaga-no 切れ長の, hosonagai me-no 細長い目の (adj.): <singkit>:
slit-eyed.

kire-nai 切れない, nibui 鈍い, namakura-no なまくらの, kireaji-ga
warui 切れ味が悪い (adj.): <pudpod, purol, mapurol>: blunt, dull.
* kirenaku naru 切れなくなる, namakura-ni naru なまくらになる (v.i.):
<mapulpol>: to become blunt or dull.

kiri (noun/adj.): (noun): <uwakiotoko 浮気男, uwakion-na 浮気女
>: a flirt. * Tag. Eng.
(adj.)(var. kiriray): <uwakina 浮気な>: flirtatious. * Tag. Eng.

kiri 霧, moya 靄, kasumi 霞 (noun): <lapulap, ulap>: mist.

kiri き り , mokkoogiri 木工ぎり , doriru ドリ ル (noun): <balibol,
barena>: an auger, a drill, a tool use for making small holes in
wood.
                320
kirigirisu キ リ ギ リ ス , batta バ ッ タ , inago イ ナ ゴ     (noun):
<tipaklong>: a grasshopper.

kirihanasu 切り離す, bunri suru 分離する (adj.): < diskunektahin,
gumupit, gupitin, hiwalay, ibukas, ibukod, ihiwalay, ilayo,
itiwalag, lagtasin, nakahiwalay, pagbukrin, pigtalin, pumutol,
putulan, putulin>: to cut, to detach, to disconnect, to separete,
to set apart.
* kirihanasa-re-ta 切 り 離 さ れ た , setsudansa-re-ta 切 断 さ れ た ,
tachikirare-ta 断ち切られた, torihazusa-re-ta 取り外された (adj.):
<bukod, hiwalay, iba, kawang, laslas, lagot, layo, magkahiwalay,
palas, nakahiwalay lagot>: apart, detached, separated, cut off.

kirikabu 切り株 (noun): <tuod>: a stump.

kirikaeru 切 り 替 え る , tenkan suru 転 換 す る (v.t.): <baguhin,
papagbaguhin>: to convert.

kirikaesu 切り返す, iikaesu 言い返す (v.t.): <ipakli, pumakli>: to
retort, to reply quickly or sharply.

kirikaki 切り欠き, kizamime 刻み目 (noun: <agat-at>: a notch cut on
a hard surface.

kirikizamu 切り刻む (v.t.): <tadtarin>: to chop or cut up into
pieces.
* kirikizama-re-ta 切り刻まれた, mettagiri-ni sare-ta めった切りに
された (adj.): <lamuray, malamuray>: mangled to pieces.

kirikizu 切り傷, kizuato 傷跡, kizu 傷 (noun): <galos, hiwa, peklat,
taga>: a cut, a scar, a wound.

kirikomi 切り込み, kirime 切り目, kubomi 窪み, kizamime 刻み目 (noun):
<tipo>: a notch, a nick.
                321
* Kirikomi-wo ireru 切り込みを入れる, mizo-wo tsukeru 溝をつける,
gizigiza-wo tsukeru ぎざぎざをつける (v.t.): <gatgatan>: to indent,
to make notches in.

kirimi 切り身, hitokire 一切れ (noun): <atado, gilit, hilis, hiwa,
kala, likyad, piraso>: a cut, a piece, a slice.

kirinuku 切り抜く (v.t.): <gumupit, gupitin, maggupit>: to cut out.

kirisaku 切り裂く, hikichigiru 引きちぎる, hikisaku 引き裂く (v.t.):
<bigtas, gapakin, gumutay, gutayin, pigtasin, pilasin, pumigtas,
pumilit, pumunit, punitin, sirain, sumira>: to break, to rend,
to rip, to shed, to splt, to tear.
* kirisaka-reru 切り裂かれる, hikisaka-reru 引き裂かれる (v.i.):
<mapilas>: to be ripped, to be torn.
* kirisaka-re-ta 切り裂かれた, hikisaka-re-ta 引き裂かれた (adj.):
<gapak, hiklas>: ripped apart, torn apart.

Kirisuto キリスト (noun): <Cristo, Kristo>: Christ.
* kiristokyoukai-no キ リスト教 会の , seishoku-no 聖 職の (adj.):
<eklesiyastiko, eklesyastikal, pansimbahan>: ecclesiastical.
* kirisuto koorin キリスト降臨, koorinsetsu 降臨節 (noun): <adbiyento,
pagdatal, pagdating>: the Advent.
* kirisutokyoo キリスト教 (noun): <kristiyanismo>: Christianity.
* kirisutokyooto キリスト教徒 (noun): <binyagan, kristiyano>: a
Christian.

kiritaosu 切り倒す, kiriotosu 切り落とす, bassai suru 伐採する (v.t.):
<ibuwal, pumutol, putulan, putulin, tibain, tagapas, tigpasin>:
to cut down, to cut off.

kiritsu 規律, shitsuke しつけ (noun): <disiplina>: a discipline.

kiritsu suru 起立する, tachiagaru 立ち上がる (v.i.): <tayo>: to stand
up.
               322
kiriwara 切りわら,magusa まぐさ, momigara もみ殻 (noun): <ipa>: chaff,
rice hulls.

kiro キロ, kiro-guramu キログラム, kiro-meetoru キロメートル (noun):
<kilo>: a kilo, a kilogram, a kilometer.

kiroku 記録, tooroku 登録 (noun): <kasulatan, rekord, talaan>: a
record, a register.
* kiroku suru 記録する, kisai suru 記載する, tooki suru 登記する,
tooroku suru 登 録 す る (v.t.): <irehistro, magrehistro>: to
register.
* kirokuhokanjo 記録保管所, koobunsho 公文書 (noun): <artsibo>:
archives.

kiro-meetaa キ ロ メ ー タ ー , kiro-meetoru キ ロ メ ー ト ル (noun):
<kilometro>: a kilometer.

kirot (noun): <gekitsuu 激痛, hageshii itami 激しい痛み, surudoi
itami 鋭い痛み>: sharp pain. * Tag. Eng.

kiru 切る (v.t.): <bali, gilitin, gumilit, gumpit, gupitin, hatiin,
hiwain, humiwa, maghati, mahiwa, putlin, putulin>: to cut.

kiru 着る, mi-ni tsukeru 身につける (noun): <damtan, damitan, gamitan,
gumamit, isuot, magdamit, magsuot, sport>: to dress, to wear, to
put on clothes.
* kirumono 着 る も の , ifuku 衣 朋 (noun): <kasuutan>: clothes,
dresses.

kiryoku 気力, enerugii エネルギー (noun): <gigla, sigla>: energy.
* kiryoku-no aru 気力のある, genki-no ii 元気のいい, ikiiki shi-ta
(adj.): <ganado>: animated, high-spirited.

kisai 記 載 , tooki 登 記 , tooroku 登 録 (noun): <pagpapalista>:
                323
registration.

kisame (noun): <tenjoo 天井>: a ceiling. * Mataas ang kisame namin
sa bahy.: <Wareware-no ie-no tenjoo-wa takai. 我々の家の天井は高
い。>: Our ceiling in the house is high.

kisap (noun): <mabataki 瞬き, winku ウィンク>: a blink, a wink. *
Tag. Eng. (syn.): kurap.
* kisap-mata (noun): <isshun 一瞬, shunji 瞬時, shunkan 瞬間>: an
instant, a moment. * Sa isang kisap-mata ay nawala ang kanyang
kayamanan dahil sa sunog.: <Kaji-no tame-ni kanojo-wa isshun-de
zaisan-wo ushinat-ta. 火事のために彼女は一瞬で負産を失った。>: In a
moment she lost her property because of the fire.

kisay (noun)(var. kisig): <hikitsuke 引きつけ, keiren けいれん>:
convulsion. * Nagkakaroon ng kisay ang mga anak ko kapag mataas
ang lagnat nila.: <Watashi-no kodomotachi-wa takai netsu-wo dasu
tabi-ni hikitsuke-wo okosu. 私の子どもたちは高い熱を出すたびにひきつ
けを起こす。>: My kids have a convulsion every time they have a high
fever.

kisei 規制, torishimari 取り締まり, kisoku 規則, seigen 制限 (noun):
<alituntunin, batas, palakad, patakaran, reglamento, regulasyon>:
regulation, a rule.
* kisei suru 規制する, shihai suru 支配する, toosei suru 統制する,
torishimaru 取り締まる (v.t.): <reglahan>: to regulate, to rule.

kiseichuu 寄生虫 , hiru ひる, takariya たかり屋, himo ヒモ (noun):
<limatik, linta, paraasa, sipsip>: a leech, a free-loader, a
parasite.

kiseidoobutsu 寄 生動物 , kiseichuu 寄生虫 (noun): <parasito>: a
parasite.

kiseihin-no 既製品の, dekiai-no 出来吅いの (adj.): <gawang-yari>:
                324
ready-made.

kiseki 奇 跡 , nazo 謎 , shimpi 神 秘 (noun): <himala, hiwaga,
kababalaghan, milagro, misteryo>: a miracle, a mystery.
* kisekitekina 奇跡的な, fushigina 不思議な (noun): <milagrosa,
milagroso>: miraculous.

kiseru 煙管, paipu パイプ (noun): <kuwako>: a smoking pipe.

kisetsu 季節 (noun): <panahon, tagpanahon>: a season.
* kisetsu roodoosha 季節労働者 (noun): <sakada>: a seasonal laborer.
* kisetsuhazure-no 季節外れの, siizun-ofu-no シーズンオフの, jiki-wo
isshi-ta 時機を逸した, jiki-ga warui 時期が悪い (adj.): <lipas, hindi
panahon, wala sa panahon>: inopportune, off-season, out of season.

kisha 汽車, ressha 列車 (noun): <tren>: a train.

kishi 岸, engan 沿岸 (noun): <baybay, baybayin, pampang>: a shore,
a coast.

kishimu きしむ, giigii-to naru ギーギーと鳴る, kiikii-to naru キー
キーと鳴る (v.i.): <umalatiit>: to squeak, to creak.

kishitsu 気質, honshitsu 本質, seishitsu 性質 (noun): <disposisyon,
loob>: a disposition, a nature.

kishoo 起 床 , okiru koto 起 きるこ と (noun): < bangon, pagtayo,
pagtindig, tayo, tindig>: rising from a lying position.

kishoo 徽章, kunshoo 勲章 (noun): <insignia, sagisag>: an emblem,
an insignia.

kishoodai 気 象 台 , kansokujo 観 測 所 , tenmondai 天 文 台 (noun):
<obserbatoryo>: an observatory.


                325
kishu 騎手, jokkii ジョッキー (noun): <dyaki, hinete>: a jockey.

kishuku suru 寄宿する, geshuku suru 下宿する, tankitaizai-wo suru
短期滞在をする (v.i.): <manuluyan>: to board, to stay temporarily.
* kishukusha 寄宿舎, ryoo 寮 (noun): <dormitoryo>: a dormitory.

kisig (noun)(var. kisay): <keiren けいれん, komuragaeri こむら返
り>: a cramp. * Tag. Eng. (syn.): pulikat.

kising (noun): <joohinsa 上品さ, yuugasa 優雅さ>: elegance. * Gusto
ng mga kababaihan ang kanyang kising.: <Joseitachi-wa kare-no
yuugasa-ga sukida. 女性たちは彼の上品さが好きだ。>: The women like his
elegance.

kislap (noun): <kagayaki 輝き, kirameki きらめき, kootaku 光沢>:
sparkle, scintillation. * Nakakaenganyong bilhin ang mga diyamante
dahil sa kanilang pambihirang kislap.: <Subarashii kirameki-ga
aru-node, sore-wa korera-no daiyamondo-wo kau hagemi-ni nari-masu.
素晴らしいきらめきがあるので、それはこれらのダイヤモンドを買う励みになりま
す。>: It is encouraging to buy those diamonds because of their
superb sparkle. (syn.): ningning.

kiso 基礎, kiban 基盤, konkyo 根拠, dodai 土台, tachiba 立場 (noun):
<batayan, saligan>: basis, a foundation, a ground.
* kiso-ni oku 基礎に置く, moto-to suru 基とする, motozuku 基づく
(v.t.): <ibatay, mabatay, masalalay, masalig, pagbatayan>: to base
on, to rest on.
* kiso-no 基礎の , kihon-no 基本の , kihontekina 基本的な (adj.):
<saligan>: basic, fundamental.

kiso 起訴, kokuhatsu 告発 (noun): <pag-uusig>: prosecution.

kisoku 規則, kisei 規制, hooritsu 法律, torishimari 取り締まり (noun):
<alituntunin, batas, kautusan, patakaran, regla, regulasyon,
tuntunin>: a law, a rule, regulation.
                326
* kisoku-ga aru 規 則 が あ る , ruuru-ga aru ル ー ル が ある (v.i.):
<magkaregla, magkaregulasiyon>: to have a rule to follow.
* kisoku-ni shitagau 規則に従う, hoo-wo mamoru 法を守る, junshu suru
項守する (v.t.): <obserbahin, sundin, tuparin>: to keep or observe
laws, rules etc.
* kisokutadashiku 規 則 正 し く , teikitekini 定 期 的 に (adv.):
<panayan>: regularly.

kisou 競う, kyoosoo suru 競争する (v.t.): <labanan, magpaligsahan>:
to compete, to contend.

kispirin (sla.)(noun): <kisu キス, kuchizuke 口づけ, seppun 接吺
>: a kiss. [Eng. "kiss" + aspirin] * Kispirin lang ang gamot sa
iyong kalungkutan.: <Kisu-wa masani kimi-no kodokukan-wo sukut-te
kureru mono-da. キスはまさに君の孤独感を救ってくれるものだ。>: A kiss is
just the remedy for your loneliness. (syn.): beso, beso-beso, halik,
smak, unto.

kisu キス, kuchizuke 口づけ, seppun 接吺 (noun): <beso, beso-beso,
hagkan, halik, smak, unto>: a kiss.
* kisu suru キスする, chuu suru チューする, seppun suru 接吺する (v.t.):
<ismak, hagkan, halikan, halkan, humalik, humlik>: to kiss.
* kisumaaku キスマーク (noun): <chikinini, hiki, kagat sa leeg>:
a kiss mark, a hickey.

kita (noun): <chingin 賃金, kyuuyo 給与, shuunyuu 収入, shotoku 所
得>: earning, income, salary, wages. * Tag. Eng.

kita (pron.): <anata to watashi あなたと私, kimi to boku 君と僕>:
you and I. * Tag. Eng.

kita (adj.): <mieru 見える, me-ni tsuku 目につく, medatsu 目立つ, me-ni
mieru 目に見える, mi-te wakaru 見てわかる>: visible, able to see. *
Kitang-kita ang magandang hugis ng katawan niya dahil sa manipis
na damit na suot niya.: <Kanojo-wa suke-te mieru fuku-wo ki-te
                327
iru-node, sono utsukushii karada-ga yoku mieru. 彼女は透けて見え
る朋を着ているので、その美しいからだがよく見える。>: Her beautiful body
is very visible because of her see-through dress.

kita 北 (noun): <hilaga, norte>: the north.
* kitakaza 北風 (noun): <balas>: a north wind. * Tag. Eng.

kitaeru 鍛える, kunren suru 訓練する (v.t.): <magsanay>: to train.

kitai 期待, yoki 予期, yosoo 予想 (noun): <inaasahan>: expectations.
* kitai suru 期待する, yoki suru 予期する, yosoo suru 予想する (v.t.):
<antayin, asahan, hintayin, maghintay, umasa>: to anticipate, to
expect.

kitaku suru 帰宅する, ie-ni kaeru 家に帰る (v.i.): <umuwi>: to come
home, to go home, to return home.

kitanai 汚い , hueiseina 不衛生な, eiseitekide-nai 衛生的でない,
fuketsuna 不 潔 な , yogore-ta 汚 れ た (adj.): <baboy, gusgusin,
karumal-dumal, kutsino, lamira, madumi, marumi, marungis, salaula,
samlang>: dirty, filthy, stained, not sanitary.
* kitanai mono 汚い物, obutsu 汚物, chiri 塵, gomi ゴミ, hokori 埃,
fuketsuna mono 不潔な物 (noun): <amol, amos, banil, dumi, dungis,
dusing, gitata, libag, mantsa>: dirt, filth.
* kitanaku suru 汚くする, yogosu 汚す (v.t.): <babuyin, dumhan,
dumihan, dungisan, kulapulan, magkulapol>: to besmear, to stain,
to make something dirty, to render unclean.
* kitanarashii 汚らしい, darashinai だらしない (adj.): <kadungisan,
kadusingan, karumihan, karungisan, karusingan, losyang,
walang-ayos>: slovenliness, the lack of neatness.

kitei 規 定 , kisoku 規 則 , kisei 規 制 (noun): <batas, patakaran,
tuntunin>: regulation, a rule.
* kitei-no 規定の , seijoo-na 正常 な , hyoojun-no 標準の (adj.):
<normal>: normal.
                328
kiteki 汽笛 , keiteki 警笛, hoissuru ホイッスル, , sairen サイレン
(noun): <pasuwit>: a siren, a whistle.

kiti (noun): <hiyoko ヒヨコ, wakadori 若鶏>: a chick, a young chicken.
* Tag. Eng. (syn.): inakay, sisiw.

kitid (noun): <semasa 狭さ, semai tokoro 狭いところ, semai bubun 狭
い部分>: narrowness. * Dahil sa kitid ng daan hindi makapasok ang
mga bumbero.: <Dooro-no semasa-no tame-ni shoobooshi-ga
toorinukeru koto-ga deki-nai. 道路が狭いために消防士が通り抜けること
が で き な い 。 >: Because of the narrowness of the street, the
firefighters cannot pass through. (syn.): kipot.

kitikiti (noun): (1)<otamajakushi オタマジャクシ>: a tadpole. *
Nanghuhuli kami ni Nonong ng kitikitinoong bata pa kami.: <Hanako-to
watashi-wa kodomo-no koro-ni yoku otamajakushi-wo tukamae-ta
mono-dat-ta. 花子と私は子どもの頃によくオタマジャクシを捕まえたものだっ
た。>: Hanako and me used to catch tadpoles during our childhood
days. (2)<boofura ボウフラ>: a mosquito larva, a wriggler. * Tag.
Eng.

kiti-kiti (sla.)(adj.)(var. kity-kity): <wampakuna 腕 白 な ,
itazurana いたずらな>: naughty, overactive. [new. Tag. kitikiti
"wriggle"] * Nahihirapan akong alagaan ang aking bunsong anak
na lalaki dahil kiti-kiti ito.: <Watashi-no ichiban shita-no
musuko-ga wampakuna-node mendoo-wo miru-noni hane-ga ore-masu.
私の一番下の息子が腕白なので面倒を見るのに骨が折れます。>: It's hard for
me to take care of my youngest son because he is overactive. (syn.):
pilyo, malikot.

kitkit (adj.): <aoao-to shiget-ta 青々と茂った, hanmo shi-ta 繁茂
した>: lush, growing thickly and closely. * Tag. Eng. (syn.): malabay,
malamba, masinsin.


                329
kito 企図, kikaku 企画, kokoromi 試み, kuwadate 企て (noun): <pag-ato,
pagsubok, pagtatangka>: the act of attempting.
* kito suru 企図する, kikaku suru 企画する, yaroo-to suru やろうと
する, tamesu 試す, kuwadateru 企てる (v.t.): <atuhan>: to try, to
make an attempt to.

kitoku 危 篤 , juutai 重 態 , kiken-na jootai 危 険 な 状 態 (noun):
<kasamaan>: a critical condition, a state of being bad or evil.
* kitoku-no 危篤の, kiken-na 危険な (adj.): <mapanganib, peligroso>:
critical.

kitoo 祈祷, inori 祈り (noun): <dalangin, dasal, dalangin, ngadyi,
orasyon, pagdarasal, pananalangin>: the angelus, a prayer.

kitoo 亀頭, penisu-no sentan ペニスの先端 (noun): <dulo ng titi>:
a head of the penis.

kitoo suru 祈 祷 す る , inoru 祈 る , kinen suru 祈 念 す る (v.t.):
<dumalangin, idalangin, magdasal, manalangin>: to pray.
* kitoojo 祈祷所, inoru basho 祈る場所 (noun): <dalanginan>: a place
where one prays.
* kitoosho 祈祷書, inori-no hon 祈りの本 (noun): <aklat-dasalan,
dasalan, librong-dasalan: a prayer book.

kitsuen 喫煙 (noun): <paninigarilyo>: smoking.
* kitsuen suru 喫煙する, tabako-wo suu タバコを吸う(v.t.): <hititin>:
to smoke.

kitsui きつい, semai 狭い, kyuukutsuda 窮屈だ, sukima-ga nai 隙間
がない (adj.): <gipit, hirap, ipit, maigting, naghirap, kapos,
pitis, sikig, sikip>: tight, narrow.
* kitsuku nai きつくない, yurui 緩い, tarun-de iru たるんでいる (adj.):
<habso, madaling makalas>: slack, not tight.
* kitsuku suru きつくする, kataku suru かたくする (v.t.): <higpitan,
higpitin, impitin, maghigpit, magpahigpit, pahigpitin>: to
               330
tighten.

kitsune キツネ (noun): <sora>: a fox.

kitsuon-no 吃音の, domori-no どもりの (adj.): <bulol>: stammering.

kitte 切手, yuubinkitte 郵便切手 (noun): <istamp, selyo>: a stamp,
a postage stamp.

kiwadat-ta 際立った, kenchona 顕著な, batsugun-no 抜群の, chuumoku
su-beki 注目すべき, zubanuke-ta ずば抜けた (adj.): <halata, halatain,
kapuna-puna, kilala, lantad, litaw, pansinin, tanyag>: noticeable,
obvious, outstanding, prominent, remarkable.

kiwame-te 極めて, hijoo-ni 非常に, taihen たいへん (adv.): <sakdal>:
very, extremely.
* kiwamete chiisai 極めて小さい, bishoona 微尐な, gokushoona 極小
な (adj.) : <munsing>: quite tiny, extremely tiny.
* kiwamete medatsu きわめて目立つ, ichijirusiku hitome-wo hiku 著
し く 人 目 を 引 く    (adj.): <kapansin-pansin, kapuna-puna,
kitang-kita>: very noticeable, quite conspicious.

kiwit (adj.): <magat-ta 曲がった, wankyoku shi-ta 湾曲した>: bent,
crooked. * Tag. Eng.

ki-wo chirasu 気 を散 らす , chuui-wo sorasu 注 意をそ らす (v.t.):
<manlito, manlinlang>: to distract someone's attention.

ki-wo kubaru 気を配る, chuui-wo harau 注意を払う (v.t.): <lawitan>:
to pay attention to.

ki-wo nuku 気を抜く, chikara-wo nuku 力を抜く, rirakkusu suru リラ
ックスする (v.i.): <magpahinga>: to relax.

ki-wo tsukeru 気 を 付 け る , chuui-wo harau 注 意 を 払 う , mimi-wo
                331
katamukeru 耳を傾ける (v.t.): <ingatan, intindihin, umintindi,
pakinggan>: to mind, to be careful, to give an ear to, to pay attention
to.
* Ki-wo tsuke-nasai! 気をつけなさい!, Ki-wo tsuke-te! 気をつけて!
(interjec.): <Hep! Kuwidaw! Kwidaw! Mag-ingat! Teka!>: Be careful!,
Take care!

kiya (noun): <arukikata 歩き方, arukiburi 歩きぶり, shisei 姿勢,
miryokutekina miburi, tetsuki, ashidori-nado 魅力的な身振り、手つ
き、足取りなど>: an attractive gesticulation, gait or posture. *
Maganda ang kiya ng kabayong ito.: <Kono uma-wa migotona
arukiburi-wo shi-te iru. この馬はみごとな歩きぶりをしている。>: This
horse has a nice gait.

kiyeme (sla.)(v.i.)(var. kyeme): (1)<enjiru 演じる, engi suru 演
技する, mane-wo suru 真似をする, furi-wo suru 振りをする, yosoou 装
う>: to act, to pretend. * Kyeme lang na mahinhin siya dahil nandiyan
ang kanyang mga biyenan.: <Kanojo-wa giri-no oyatachi-ga
chikaku-ni iru-node hikaeme-wo yosoot-te iru. 彼女は義理の親たち
が近くにいるので控えめを装っている。>: She pretends to be modest because
her parents-in-law are around. (2)<joodan-wo iu 冗談をいう>: to joke.
* Tag. Eng. (syn.): kimi, kunwari, biro.

kiyoi 清い, shinseina 神聖な, seinaru 聖なる (adj.): <banal, santo>:
holy.
* kiyomeru 清める, jooka suru 浄化する, kireini suru きれいにする,
seiketsu ni suru 清潔にする, shinsei-ni suru 神聖にする (v.t.):
<dalisayin, puripikahan>: to consecrate, to purify, to make
something pure.

kiyosko (noun)(var. kiyosk): <kiosuku キオスク>: a kiosk. * May
bagong bukas na kiyosko sa Hisaya-oodori.: <Atarashiku oopun
sare-ta kiosuku-ga Hisaya-oodori-ni aru. 新しくオープンされたキオ
スクが久屋大通にある。>: There is a newly opened kiosk at Hisaya-odori.


                 332
kiyowana 気弱な, yowakina 弱気な (adj.): <may toyo, mahina ang utak>:
feeble minded.

kizai 機材, bihin 備品, setsubi 設備, jumbi 準備 (noun): <abasto,
ekwipment, gamit, kagamitan, kargada>: an equipment.

kizamime 刻み目, kirikaki 切り欠き (noun): <agat-at>: a notch cut
on a hard surface.
* kizamime-no aru 刻 み目の ある , gizagiza-no ギ ザギ ザの (adj.):
<pingas>: nicked, notched.

kizana キザな, medachitagari-no 目立ちたがりの, mieppari-no 見栄っ
張りの (noun): <mabusisi, mapapel, mayabang, malaking ulo, pasikat,
pasiklab>: cocky, conceited.

kizashi 兆し, maebure 前触れ (noun): <pangitain>: omen.

kizetsu 気絶, shisshin 失神, sottoo 卒倒 (noun): <balangay, himatay,
himbalangay>: a faint, a swoon.
* kizetsu shi-ta 気絶した, shisshin shi-ta 失神した, sottoo shi-ta
卒倒した (adj.): <hinimatay>: fainted, swooned.
* kizetsu suru 気絶する, shisshin suru 失神する, ishiki-wo ushinau
意識を失う (v.i.): <himatayin, mahimatay>: to lose consciousness,
to faint, to swoon.

kizoku 貴族, koozoku 皇族, oozoku 王族 (noun): <kamaharlikaan, taong
maharlika>: a nobleman, nobility, people of noble rank.
* kizokukaikyuu 貴族階級, jooryuukaikyuu 上流階級, tokkenkaikyuu 特
権 階 級 , shihaikaikyuu 支 配 階 級 (noun): <aristokrasiya,
aristokrasya, maharlika>: the aristocracy, the nobility, a
priviledged ruling class.
* kizokutekina 貴族的な, jooryuukaikyuu-no 上流階級の, kookina 高
貴 な , tekkenkaikyuu-no 特 権 階 級 の (adj.): <aristokratiko>:
aristocratic, noble.


               333
kizoo 寄贈, kooken 財献, kifu 寄付 (noun): <ilak>: contribution.
* kizoo suru 寄贈する, teikyoo suru 提供する, kane-wo dasu 金を出
す, ataeru 与える, kifu suru 寄付する (v.t.): <ambagan, mag-ambag,
umambag>: to give, to contribute, to chip in.

kizu 傷 , kirikizu 切り傷 , kizuato 傷跡 (noun): <galos, peklat,
pikat>: a scar.
* kizu-ga tsui-ta 傷が付いた, kizu-wo tsukera-re-ta 傷を付けられた
(adj.)<baklas, baklis, gasgas, kaskas>: scratched.
* kizu-no teate 傷の手当て, kega-no chiryoo 怪我の治療 (noun): <hilom,
paghihilom, paggaling, peklat, pilat, tikom>: healing of wound.
* kizutsui-ta 傷ついた, kega-wo shi-ta 怪我をした (adj.): <salanta>:
damaged, injured.
* kizutsukeru 傷 つ け る , kega-wo saseru 怪 我 を さ せ る (v.t.):
<makapinsala, makasakit, makasama, maminsala, manalanta, manira,
manikit, masugatan, pinsalain, puminsala, sugatin>: to injure,
to wound, to harm physically, to cause damage or injury to.

kizuchi 木槌, kanazuchi 金槌, hanmaa ハンマー (noun): <maso, malyete,
pamukpok>: a hammer, a mallet, a maul, a heavy wooden hammer.

kizukai 気遣い, kigakari 気掛かり, shimpai 心配, fuan 不安, kenen 懸
念 (noun): <bagabag, balasaw, balino, balisa, kandili, ngamba,
nganingani, pagkabalino, pangamba, tigatig, bad trip>: anxiety,
apprehension, concern, worry.
* kizukat-te iru 気遣っている , shimpai-soona 心配そうな (adj.):
<mapagmalasakit>: concerned, worried.
* kizukau 気 遣 う , shimpai suru 心 配 す る (v.t.): <intindihin,
umintindi>: to care about.

kizuku 気付く , ki-ga tsuku 気が付く , mitsukeru 見つける (v.t.):
<humalata, inuhin>: to detect, to notice, to take notice of.

k.k.b. (sla.)(noun): <warikan ワリカン, warimaekanjoo 割前勘定>: a
dutch treat, a no-host party. [Tag. short. kanya-kanyang "each"
               334
+ bayad "pay"] * Manonood tayo ng sine pero k.k.b.: <Issho-ni eiga-wo
miru-kedo warikan-ni shi-yoo-yo. 一緒に映画を見るけどワリカンにしよ
うよ。>: We will watch a movie but it will be a dutch treat. (syn.):
kanya-kanyang bayad.

klab (noun)(var. klub): <soshiki 組織, dookookai 同好会, kutsbu ク
ラブ>: a club, an organized group of people. * Nagtatag sila ng
klab upang makatulong sa mga nasalanta ng baha.: <Karera-wa
koozui-no higaisha-wo kyuusai suru soshiki-wo tsukut-ta. 彼らは
洪水の被害者を救済する組織を作った。>: They organized a club to help
flood victims. (syn.): kapisanan, samahan.

klabe (noun): <itoguchi 糸口, tegakari 手がかり>: a clue. * Tag.
Eng.

klaro (noun): <tamago-no shiromi 玉子の白身, rampaku 卵白>: albumen,
the white of an egg. * Ihiwalay mo ang klaro sa dilaw ng itlog
para sa pagkain.: <Sono ryoori-no jumbi-no tame-ni tamago-no
shiromi-to kimi-wo wake-nasai. その料理の準備のために玉子の白身と黄
身を分けなさい。>: Separate the white from the yolk of the egg for
the preparation of the dish.

klas (sla.)(adj.): (1)<yoi よい , subarashii すばらしい>: good,
excellent. * Tag. Eng. (2)<kookyuuna 高級な, jootoona 上等な, senren
sare-ta 洗 練 さ れ た >: classy, sophisticated. * Hindi kami
makahalubilo sa kanyang asawa na masyadong klas.: <Watashitachi-wa
joohinsugiru kare-no okusan-to-wa umaku yat-te ike-nai-wa. 私
たちは上品すぎる彼の奥さんとはうまくやっていけないわ。>: We cannot blend
with his wife that is too classy.

klase (noun): (1)<kaikyuu 階級, kurasu クラス>: a class. * Tag. Eng.
(2)<jugyoo 授業, koogi 講義>: class, a session, school lessons. *
Masaya ang klase naming sa Kasaysayan dahil mahusay ang guro.:
<Sensei-ga joozuna-node watashitachi-no rekishi-no jugyoo-wa
tanoshii-desu. 先生が上手なので私たちの歴史の授業は楽しいです。>: Eng.
                 335
(3)<shurui 種類>: a kind. * Anong klaseng bisa mayroon ka sa Hapon?:
<Anata-wa koko Nihon-de don-na shurui-no biza-wo mot-te i-masu-ka?
あなたはここ日本でどんな種類のビザを持っていますか?>: What kind of visa
do you have here in Japan?
* klaseng mababa (phr.): <teigakunen kurasu 低学年クラス>: the lower
grades class.
* klaseng mataas (phr.): <koogakunen kurasu 高学年クラス>: the higher
grades class.

klasipikado (adj.): <bunrui shi-ta 分類した, bunrui sare-ta 分類
された>: classified、grouped. * Tag. Eng.

klerigo (noun): <seishokusha 聖職者, bokushi 牧師, shimpu 神父>: a
clergyman. * Mahirap bang maging klerigo?: <Seishokusha-ni
naru-no-wa muzukashii-desu-ka? 聖職者になるのは難しいですか?>: Is it
difficult to be a clergyman? (syn.): klero.

klerk (noun): <uriko 売り子, jimuin 事務員, kooin 行員, ten-in 店
員>: a clerk. * Klerk si Lorina sa malaking bangko sa Makati.:
<Ririina-wa Makati-no ookina ginkoo-no kooin-desu. ロリーナはマ
カティの大きな銀行の行員です。>: Lorina is a clerk in a big bank in
Makati.

kliente (noun)(var. kliyente): <kokyaku 顧実, kyaku 実, tokuisaki
得意先, irainin 依頼人>: a client, a customer. * Tag. Eng.

klig (noun): <kobuta 子豚, wakai buta 若い豚>: a baby pig, a young
pig. * Tag. Eng.

klik (sla.)(v.i.)(var. click): (1)<yoteidoori-ni susumu 予定通
りに進む>: to happen as planned. * Tag. Eng. (2)<umaku iku うま
く行く, seikoo suru 成功する>: to succeed in, to become successful.
[Eng. "click"] * Nag-klik din ang kanyang negosyo sa ibang bansa.:
<Kare-no shigoto-wa hoka-no kuniguni-demo umaku it-ta. 彼の仕事
は他の国々でもうまくいった。>: His business became successful in other
                336
countries as well. (syn.): nag-click, nagklik.

klima (noun): (1)<kikoo 気候>: climate. * Malamig ang klima sa
Kanada.: <Kanada-no kikoo-wa samui. カナダの気候は寒い。 The climate
                         >:
in Canada is cold. (2)<fuudo 風土>: natural features. * Tag. Eng.

klinika (noun)(var. klinik): <shinryoojo 診療所, kojinbyooin 個
人病院>: a clinic. * Pupunta muna kami sa klinika bago sa ospital.:
<Watashitachi-wa byooin-no mae-ni shinryoojo-ni iki-masu. 私た
ちは病院の前に診療所に行きます。>: We will go first to the clinic before
the hospital.

klip (noun): <kurippu クリップ>: a clip. * Lagyan mo ng klip ang
mga dokumento.: <Korera-no shorui-ni kurippu-de hasami-nasai. こ
れらの書類をクリップではさみなさい。>: Put a clip on those documents.

klitse (noun): <mekki メッキ>: plating, thin metal sheet. * Tag.
Eng.

kloset (noun): <oshiire 押し入れ, todana 戸棚, kuroozetto クローゼ
ット>: a closet. * Ilagay mo ang lahat ng damit mo sa kloset ko.:
<Anata-no fuku-wo zembu watashi-no あなたの朋を全部私のクローゼット
に入れてね。>: Put all your clothes to my closet.

klu (noun): <itoguchi 糸口, tegakari 手がかり, kagi かぎ, hinto ヒ
ント>: a clue, a hint. * Tag. Eng.

klub (noun)(var. klab): <kurabu クラブ>: a club. * Saang klub ka
nagtratrabaho?: <Anata-wa dochira-no kurabu-de hatarai-te
i-masu-ka? あなたはどちらのクラブで働いていますか?>: Which club do you
work? (syn.): kapisanan, samahan.

knockout (sla.)(noun): <bijin 美人, bijo 美女>: a beautiful girl,
a gorgeous woman. [Eng. sla. "knockout"] * Knockout at matalino
ang ating kandidato para sa Miss Universe.: <Misu Yunibaasu-no
               337
wareware-no koohosha-wa, utsukushii-shi chisei-mo aru-yo. ミス・
ユニバースのわれわれの候補者は美しいし知性もあるよ。>: Our candidate for
the Miss Universe is beautiful and intelligent. (syn.): dyagan,
five pesos, napaka-ganda, seksi.

ko (pron.)(var. ako): (1)<watashi 私>: I. [used after the verb]
* Tag. Eng. (2)<watashi-no 私の>: my. * Bayan ko ito.: <Koko-wa
watashi-no kuni-desu. ここは私の国です。>: This is my country.
(3)<watashi-no mono 私のもの>: mine. * Tag. Eng.

ko 弧, eiko 円弧, yumigata 弓形 (noun): <arko>: arc.

koana 小穴, himoana 紐穴, nozokiana のぞき穴 (noun): <ohtes, uhetes>:
eyelets.

kobamu 拒 む , kyohi suru 拒否する , kotowaru 断る (v.t.): <kait,
magpahindi, pahindian>: to refuse, to reject, to say no.

kobin 小瓶, chiisai bin 小さいビン (noun): <botelya, garapa>: a small
bottle.

kobito 小人, chiisai hito 小さい人, kogarana hito 小柄な人, chibi チ
ビ (noun): <bansot, bonsay, bulilit, duwende, enano, ma-liit, nuno,
pandak, unano, weng-weng, pandak na tao>: a dwarf, a midget, a
small person, a short person.

kobosu こ ぼ す , nagasu 流 す (v.t.): <bubo, isaboy, magbuno,
magligwak>: to spill.
* koboreru koto こぼれること, hanran 氾濫, afureru koto 溢れること
(noun): <apaw, awas>: an overflow.
* kobore-te こぼれて, afure-te あふれて (adj.): <bubo, buhos, huho,
ligwak, salin, tulo>: overflowing, pouring out.

koboy (noun): <bokudoo 牧童, kaabooi カーボーイ>: a cowboy. * Tag.
Eng.
                338
kobu 鼓舞, sendoo 扇動, shigeki 刺激 (noun): <pampasigla, panggising,
pamukaw>: incitement, a thing that urges, stirs up.

kobun 子分, teshita 手下 (noun): <alagad, alalay, apostol, alipores,
ayudante, bata, disipulo, katulong, ministro, pastor, tagasunod,
tagasunod, tagataguyod, tauhan, taong itinataguyod>: an apostle,
a disciple a follower,.

kobura コブラ (noun): <ataybiya, ulupong>: a cobra.

kobushi こぶし・拳, genkotsu 拳骨 (noun): <kamao>: a fist.
* kobushi-de naguru こぶしで殴る, genkotsu-de tataku げんこつで叩
く(v.t.): <birahan>: to strike with the fist.
* kobushi-de naguru koto こぶしで殴ること, ooda 殴打 (noun): <batok,
dagok>: a blow with a fist.

kobuta 子豚・小豚 (noun): <biik, bulaw, kulig>: a baby pig, a young
hog.

kochoo 誇張 (noun): <eksaherasyon, pagmamalabis>: exaggeration,
an inflation, a superlative.
* kochoo sare-ta 誇張された, oogesa-na 大げさな, oobaa-na オーバー
な (adj.): <over, sobra>: exaggerated.
* kochoo suru 誇張する (v.t.): <magpalabis>: to exaggerate.

kodai-no 古 代 の , mukashi-no 昔 の (adj.): <antigo, dati, huma,
matanda, sinauna>: antique, ancient, of the old kind.

kodak (sla.)(noun): <kamera カメラ, shashinki 写真機>: a camera.
* Tag. Eng.

kodakai tochi 小 高 い 土 地 , kifuku-no aru tochi 起 伏 の あ る 土 地 ,
keishachi 傾斜地 (noun): <lubang>: a hilly land.


               339
kodakan (sla.)(noun/v.t.): (noun): <satsuei 撮影>: photography,
picture taking. * Tag. Eng.
(v.t.): <shashin-wo toru 写真を撮る, satsuei suru 撮影する>: to take
pictures, to make a picture of. [Eng. "Kodak" (a brand name of
a camera or film) + Tag. an (reciprocal affix)] (syn.): kuhanan
ng litrato. * Kodakan mo nga kaming dalawa habang kami'y
namamangka.: <Watashitachi fune-ni not-te iru toki dooka futari-no
shashin-wo to-te kudasai. 私たちが舟に乗っているときどうか二人の写真
を撮ってください。>: Please take pictures of the two of us while we
are on the boat.

kodama こだま , hankyoo 反響, kyoomei 共鳴 (noun): <alingawngaw,
alunignig, eko, hugong>: an echo, reverberation, a faint resonance
of diminishing echo.
* kodama suru こだまする, hankyoo suru 反響する (v.i.): <mag-eko,
umalatwat>: to echo.

kodigo (sla.)(noun)(var. kodigs): <kan-ningu peepaa カンニングペ
ーパー>: a cheat sheet, notes for cheating in an examination. [Spa.
codigo "code (of laws)] * Binagsak ng guro si Rolando dahil nakita
ng guro ang kodigo nito habang siya'y kumukuha ng pagsusulit.:
<Sono kyooshi-wa shiken-no saichuu-ni Roorando-no kan-ningu
peepaa-wo mitsuke-ta-node kare-wo gookaku sase-nakat-ta. その教
師は試験の最中にローランドのカンニングペーパーを見つけたので彼を吅格させな
かった。>: The teacher failed Rolando because she saw his cheat
sheet during the examination. (syn.): sagot ng pagsusulit.

kodigs (sla.)(noun)(var. kodigo): <kan-ningu peepaa カンニングペ
ーパー>: a cheat sheet, notes for cheating in an examination. [Spa.
codigo "code (of laws)] * Ayokong gumamit ng kodigs dahil
ninenerbiyos ako.: <Watashi-wa sowasowa shi-te shimau-node,
kan-ningu peepaa-wo tsukaitaku ari-mase-n. 私はそわそわしてしまう
のでカンニングペーパーを使いたくありません。>: I don't want to use a cheat
sheet because I get nervous. (syn.): sagot ng pagsusulit.


                340
kodoku 孤独 (noun): <pag-iisa, panglaw>: solitariness, solitude.
* kodokuna 孤独な, hitoribocchi-no 一人ぼっちの (adj.): <mangulila>:
to be lonely.

kodomo 子ども (noun): <anak, bata, sanggol>: a child, a baby.
* kodomo-ga dekinai 子どもが出来ない, funin-no 不妊の (adj.): <baog,
pipi>: barren, infertile, sterile, unproductive.
* kodomojimi-ta 子どもじみた, kodomorashii 子どもらしい, kodomoppoi
子どもっぽい, yoochina 幼稚な (adj.): <kilaw, baby bubot>: childish,
juvenile.
* kodomo-no koro 子どものころ, shoojojidai 尐女時代, shoonenjidai 尐
年時代 (noun): <kabataan, kamusmusan, pagkabata>: childhood, the
state or time of being a child.
* kodomo-wo umu 子供を産む, shussan suru 出産する (v.i.): <iluwal,
ipanganak, manganak>: to bear a child, to give birth to a baby,
to be delivered of a baby.

kodoo 鼓 動 , dooki 動 悸 (noun): <kaba, kutog, tahip, tibok>:
palpitations, pulsation, throbs.

koe 声 (noun): <boses, tinig>: a voice.
* koe-ga kasure-ta 声がかすれた, kasuregoe-no かすれ声の (adj.):
<pagaw>: hoarse.
* koe-ni dasu 声に出す, kuchi-ni suru 口にする, hatsuon suru 発音
する (v.t.): <mutawi, mamutawi>: to pronounce, to utter.
* koe-no 声の, onsei-no 音声の (adj.): <oral, pasalita>: oral, vocal.

koebi 小 エ ビ , ebi エ ビ (noun): <hipon, isdang-laringlaring,
isdang-ulang>: a shrimp.

ko-edukasyon (noun): <kyoogaku 共学, danjokyoogaku 男女共学>: coed,
co-education. * Tag. Eng.

koeru 超える・越える, masaru 勝る, uwamawaru 上回る (v.t.): <daigin,
higtan, lagapawan, manaig>: to exceed, to excell, to surpass.
               341
* koe-te 越えて, mukoo-ni 向こうに (adv.): <lampas>: beyond.
* koe-te iku 越えて行く, koe-te susumu 越えて進む (v.t.): <lampasan>:
to go beyond.

koeru 肥える, futoru 太る (v.i.): <taba>: to get fat, to grow fat.

koete (noun): <hootei 法廷, saibansho 裁判所>: a court, a court of
justice. * Tag. Eng.

kofuuna 古風な, jidaiokure-no 時代遅れの, kyuushikina 旧式な (adj.):
<laos>: antiquated, outdated, obsolete.

kogasu 焦がす (v.t.): <lipulin>: to burn, to scorch.
* koge-ta 焦げた, moe-ta 燃えた, yake-ta 焼けた (adj.): <angi, anos,
sunog>: burned, burnt.

kogata-no 小型の, sukunai 尐ない, chiisai 小さい, chiisana 小さな
(adj.): <maliit, payat>: small, small sized.
* kogata nimotsusha 小型荷物車 (noun): <baganeta, bagoneta>: a small
open freight car.

kogireina小ぎれいな, kireizukina きれい好きな (adj.): <hawan, limpyo,
makinis, nahawan, pino, polido>: clean, neat, tidy.

kogitte 小切手 (noun): <tseke>: a cheque, a check.

kogoe 凍え, shibire 痺れ (noun): <manhid, mitig, ngimay>: numbness.
* kogoeru 凍える, shibireru しびれる (v.i.): <mangimay>: to become
numb.

kogoe 小声, sasayaki 囁き (noun): <anas, anasan, bulong, bulungan>:
a murmur, a whisper, undertone conversation.
* kogoe-de iu 小声で言う, sasayaku ささやく, tsubuyaku つぶやく (v.i.):
<bulungan>: to murmur, to whisper.


               342
kogoto 小言, osekkyoo お説教, tomedo nai oshaberi とめどないおしゃ
べり (noun): <dakdak, daldal, mura, satsat, pinagagalitan>: a
reproach, a scoba, scolding, a sermon, a non-stop talk about
irrelevant matters.

kogu 漕ぐ (v.t.): <gaodin, gauran, gumaod, sagwan>: to paddle, to
row.

kohaku 琥珀, kohakuiro 琥珀色 (noun): <ambar>: amber.

kohitsuji 子羊, kohitsuji-no niku 子羊の肉 (noun): <kordero>: (a)
lamb.

koi 鯉 (noun): <karpa>: a carp.

koi 恋, aijoo 愛情, ren-ai 恋愛, ai 愛, aijoo 愛情 (noun): <ibig,
labnat>: affection, love.
* koibito 恋 人 , aijin 愛 人 , on-na-tomodachi 女 友 だ ち (noun):
<chingching, cousin, g.f. nobya>: a girl friend.
* koibito 恋人, otoko-tomodachi 男友だち (noun): <cousin, kasintahan,
nobyo>: a boyfriend.
* koibitodooshi 恋人同士 (noun): <magkasintahan>: a pair of lovers,
two lovers.
* koisuru 恋する, aisuru 愛する (v.t.): <gumiliw>: to love.
* koiuta 恋歌, rabusongu ラブソング (noun): <kundiman>: a love song.

koi 濃い, tsuyoi 強い, nigai 苦い (noun): <barako>, bitter or strong.

koini 故意に, wazato わざと (adv.): <sadya, talaga>: intentionally,
purposely, on purpose, intentionally.
* koi-ni…suru 故意に~する, wazato…suru わざと~する (v.t.): <manadya,
manikis>: to do something intentionally to another. .
* koi-no 故 意 の , itotekina 意 図 的 な (adj.): <intensyunal,
intensiyunal, sinadya, sinasadya>: intentional.
* koi-de nai 故意でない, guuzen-no 偶然の, furyo-no 不慮の (adj.):
               343
<aksidental, nagkataon, di sinasadya>: accidental, happening by
chance, not deliberate.

koinu 子犬・小犬 (noun): <kuwa, tuta>: a puppy.

koiru コイル, mai-ta mono 巻いたもの (noun): <halabid, halubid>:
entangling or coiling of a rope, vine, rope.

kojak (sla.)(noun): <hage は げ , hage-ta otoko は げ た 男 ,
sukinheddo-no dansei スキンヘッドの男性>: a bald person, a skinhead.
[Eng. "Kojak" (name of bald character of popular TV serial of the
same name)] * Ang kojak na iyan ang nakakita sa nawawalang aso.:
<Watashi-no yukuefumei-no inu-wo mitsuke-te kure-ta hito-no
hitori-ga ano skinheddo-no dansei-desu. 私の行方不明の犬を見つけて
くれた人の一人があのスキンヘッドの男性です。>: That bald person was the
one who found my lost dog. (syn.): kalbo.

koji 誇示, misebirakashi 見せびらかし (noun): <ulila, malaking ulo>:
show-off.
* koji suru 誇示する, kenji suru 顕示する, miseru 見せる (v.t.):
<hut-hot, ibubuga, i-pakita, ipagmamalaki, ipamalas, istariray>:
to display, to show off, to make a public show, to show one's talent,
to prove one's ability.

kojiakeru こじ開ける, murini akeru 無理に開ける (v.t.): <tungkabin>:
to open forcefully.

koji 孤児, oya-no nai ko 親のない子 (noun): <ulila>: an orphan.
kojiin 孤児院 (noun): <arugan, asilo, bahay-ampunan, bahay-pala,
hospisyo, inklusa>: an orphanage, a foundling hospital, an orphan
asylum, an institution for orphans.

kojiki 乞食 (noun): <magpapalimos, pulubi>: a beggar.

kojin 個人 (noun): <bawat isa>: an individual, each.
                 344
* kojin-no 個人の, kojintekina 個人的な, shitekina 私的な (adj.):
<pag-aari, panarili, sarili>: personal, private.
* kojinshugi 個 人 主 義 , jiritsushugi 自 立 主 義     (noun):
<indibidwalismo>: individualism.
* kojintekina 個 人 的 な , uchiwa-no 内 輪 の (adj.): <pansarili,
pribado>: private.

kojin 故人 (noun): <yumao>: the dead, the deceased.

kojitsuke こじつけ, herikutsu へ理屈 (noun): <isu-iso>: a quibble.

kok (noun): <kooku コーク, koora コーラ>: coke. * Tag. Eng.

kokain コ カイン (noun): <kokaina, kokoyna, gamot na cocaine>:
cocaine.

kokatsu 枯渇 , shoosui 憔悴 , hirookompai 疲労困憊, shoomoo 消耗 ,
tsukaitsukusu koto 使い尽くすこと (noun): <handusay, nakahandusay,
paghandusay>: exhaustion.

koke 苔 (noun): <lumot>: moss.

koketto コケット , iroppoi on-na 色っぽい女, otokotarashi 男たらし
(noun): <hitad>: a coquette.

kokka 国家 (noun): <bansa>: a country, a nation.
* kokkashugi 国家主義, minzokushugi 民族主義, kokusuishugi 国粋主
義 (noun): <nasyonalismo>: nationalism.
* kokkashugisha 国 家 主 義 者 , minzokushugisha 民 族 主 義 者 ,
kokusuishugisha 国粋主義者 (noun): <nasyonalista>: a nationalist.

kokkai 国会 (noun): <kongreso>: Parliament, Congress.

kokkaku 骨格 , honegumi 骨組み, waku 枠, wakugumi 枠組み (noun):
<baskag>: a frame, a framework.
                345
kokkaku 骨格, gaikotsu 骸骨 (noun): <buto, eskeleton, iskeleton,
kalansay>: a skeleton.

kokkeina 滑 稽 な , bakageta 馬 鹿 げ た , okashii お か し い (adj.):
<katawa-tawa, katuwa, nakatatawa>: absurd, funny, humorous.

kokku コック, ryoorinin 料理人 (noun): <tagapagluto>: a cook.

kokkyoo 国境 (noun): <dulo, hanggan, hangganan>: a border.

kokochiyoi 心地よい, konomashii 好ましい, tanoshii 楽しい, ureshii
うれしい (adj.): <kaaya-aya, kakygyd-lugod, kasiya-siya, komodo,
maginhawa, nakalulugod>: confortable, delightful, pleasing,
pleasurable, pleasant.

koko-de ここで, koko-ni ここに (adv.): <dine, dini, dito, heto,
narito, rine, rini, rito, todits, nasa loob nito, sa lugar na ito>:
here, here in, in this place.
* koko-kara ここから, kono basho-kara この場所から (adv.): <buhat
ditto, mula rito>: from here, away from this place.
* kokokashiko-ni こ こ か し こ に , achikochi-ni あ ち こ ち に ,
achirakochira-ni あちらこちらに (adv.): <doon at, dito at doon>: here
and there.
* koko-ni aru ここにある, koko-ni iru ここにいる (v.i./adv.): <ere,
eto, heto, iri, ito, nandito >: here is, here are, here it is.
* koko-ni nai ここにない, koko-ni i-nai ここにいない (v.i./adv.):
<wala rito>: here is not, anyone is not here, no one is here.

kokoku 故国, bokoku 母国, hongoku 本国, sokoku 祖国, umarekokyoo 生
まれ故郷, umare-ta kuni 生まれた国 (noun): <lupang-sarili>: a native
land.

kokumotsu 穀物, kokurui 穀類 (noun): <butil>: grain.
* kokomotsusooko 穀 物 倉 庫 , kokumotsu chozoojo 穀 物 貯 蔵 所 ,
                346
kokusoochitai 穀倉地帯 (noun): <baisa, bangan, baysa, kamalig>: a
granary.

kokonattsu コ コナッツ , yashi-no mi 椰子の实 (noun): <niyog>: a
coconut.

kokonotsu 九つ、 kyuu 九 (noun): <siyam, nuwebe>: nine.

kokonti (sla.)(adj.): <wazukana わずかな, hijooni sukunai 非常に
尐ない>: very little, just a bit. [Tag. ka'unti "few, little"] *
Kokonti lang ang natirang matamis.: <Tabenokosa-re-ta dezaato-wa
hontoo-ni sukunakat-ta. 食べ残されたデザートはほんとうに尐なかった。>:
The leftover dessert was just very little. (syn.): gatiting, kaunti.

kokoro 心, seishin 精神 (noun): <animo, isip, kaisipan, kalooban,
loob, pag-iisip, puso>: heart, mind, spirit.
* kokorobosoi 心細い (adj.): <walang-kaya>: helpless, forlorn.
* kokoro-ga itamu 心が痛む (v.i.): <magdamdam>: to ache, to be
poignant.
* kokoro-kara-no 心からの, fukai 深い, imibukai 意味深い (adj.):
<marurok, taos-puso>: cordial, heartfelt, profound.
* kokoromotonasa 心もとなさ, fuan 不安, kigakari 気がかり (noun):
<hinakoto>: misgivings.
* kokoro-ni tomeru 心に留める, ryuui suru 留意する, oboe-te oku 覚
えておく (v.t.): <isaloob>: to bear in mind.
* kokoro-no 心の, seishintekina 精神的な (adj.): <pangkaisipan, para
sa ulo>: mental.
* kokoro-wo kome-te 心をこめて, chuujitsuni 忠实に, seijitsuni 誠
实に (adv.): <mabait>: faithfully.
* kokoro-wo shizumeru 心を静める, reiseisa-wo tamotsu 冷静さを保つ,
ochitsuku 落ち着く (v.i.): <huminahon>: to calm oneself, to compose
oneself.
* kokoro-wo ubawa-reru 心を奪われる, hikitsuke-rareru 惹きつけられ
る, miryoo sareru 魅了される (v.i.): <mabighani, magayuma>: to be
captivated, to be charmed, to be enthralled.
                347
* kokoro-wo ugokasa-reru 心を動 かされる , kandoo suru 感動する ,
kammei-wo ukeu 感銘を受ける (v.i.): <maantig>: to be touched.
* kokorozuke 心付け, shuugi 祝儀, chippu チップ (noun): <pabuya,
paragala, tip>: a tip, a gratuity.

kokoromi 試み, kensa 検査, tesuto テスト, kuwadate 企て, kito 企図
(noun): <ato, ligsa, pagsubok, pagtatangka, sakit, subok, tangka>:
attempt, a test, a trial, the act of attemting.
* kokoromiru 試みる, yaroo-to suru やろうとする, tamesu 試す (v.t.):
<atuhan, magpilit, magtangka>: to try to, to make an attempt to.

kokoroyoi 快い, tanoshii 楽しい, kimochi-ga ii 気持ちがいい (adj.):
<kawili wili>: pleasant.

kokorozashi 志, mokuhyoo 目標, mokuteki 目的 (noun): <tudla>: an
aim.

kokuban 黒板 (noun): <pisara>: a blackboard.
* kokubanfuki 黒板ふき (noun): <pambura>: a blackboard eraser.

kokubetsushiki 告別式, soogi 葬儀, sooshiki 葬式 (noun): <libing>:
a funeral, the final service.

kokuchi 告知, happyoo 発表, tsuuchi 通知 (noun): <abiso, anunsiyo,
anunsyo, babala, paunawa>: an announcement.

kokudo 国土 (noun): <bansa>: country.
* kokudo-wo arasu 国土を荒らす, kokudo-wo koohai saseru 国土を崩壊
さ せ る (v.t.): <gunawin, iwsak, magwasak, wasakin, ganap na
sumira>: to devastate.

kokugai 国外 (noun): <ibang bansa>: abroad.
* kokugaitsuihoo 国外追放, boomei 亡命 (noun): <tapon>: an exile.

kokuhaku 告白, jihaku 自白 (noun): <kumpisal, pag-amin>: admission,
                348
confession.
* kokuhaku suru 告白する , hakujoo suru 白状する (v.t.): <awit,
mag-sumbong, mag-tapat, tapatin>: to confess.

kokuhatsu 告発, kokuso 告訴, dangai 弾劾, tsumi 罪, zaijoo 罪状
(noun): <akusasyon, bintang, kakalasan, paratang, sumbong,
suspesta>: a charge, an accusation, denouncement.
* kokuhatsu suru 告発する, kokuso suru 告訴する, uttaeru 訴える (v.t.):
<akusahin, ihabla, isakdal, magbintang>: to accuse, to impeach,
to sue, to charge in court.

kokuhyoo suru 酷評する, ara-wo sagasu あらを探す, hinan suru 非難
する , kechi-wo tsukeru けちをつける (v.t.): <mamintas, mamula,
mamuna, manuligsa, pintasan, pulaan, pumula, pumuna, punahin>:
to cavil, to criticize, to find fault, to find faults in others,
to adversely criticize, to speak ill of.

kokuin 刻印, shirushi 印 (noun): <bakas, bakat, limbag, marka,
panara>: a seal, a stamp, an impress on wood, metal or any hard
object.
* kokuin suru 刻印する, han-wo osu 判を押す (v.t.): <ikintal, magtatak,
tatakan>: to imprint, to stamp.

kokujin 黒人 (noun): <itim, negi, negro, nognog, nog-nog, itim na
tao>: black people, Negro people.
* kokujindansei 黒人男性 (noun): <egoy, ma-itim na lalaki>: a black
male.
* kokujinjosei 黒人女性 (noun): <ma-itim na babae>: a black female.

kokumin 国民, shimin 市民 (noun): <mamamayan, nayon, mga tao>: a
citizen, a nation, people.
* kokumintoohyoo 国 民 投 票 , juumintoohyoo 住 民 投 票 (noun):
<reperendum>: a referendum.

kokumotsu 穀 物 , kokurui 穀 類 (noun): <butil, grano>: grain,
               349
cereals.
* kokumotsu chozoo-jo 穀 物 貯 蔵 所 , kokusoochitai 穀 倉 地 帯 ,
kokomotsusooko 穀物倉庫 (noun): <baisa, bangan, baysa, kamalig,
taklab, talungtong, tambubong>: a barn, a granary.

kokunai-no 国内の (adj.): <local, sa sariling bayan>: domestic,
local, of one‟s country.
* kokunaisen 国内線 (noun): <domestic flight>: a domestic flight,
a domestic line.
* kokunai-no seihin 国 内 の 製 品 , kokusanhin 国 産 品 (noun):
<pambansa>: a home product, a domestic product.

kokusai-no 国際の, kokusaitekina 国際的な (adj.): <internasyonal,
pang-internasyonal>: international.
* kokusaisen 国 際 線   (noun): <international flight>: an
international flight, an international line.
* kokusaitekina 国際的な (adj.): <pandaigdig>: international.

kokuseki 国籍 (noun): <lahi, nasyonalidad>: nationality.

kokushi 酷 使 , gyakutai 虐 待 (noun): <abuso, pagmamalabis,
pagsasamantala, pangaapi>: abuse, maltreatment.
* kokushi suru 酷使する, , gyakutai suru 虐待する, doreishi suru
奴隷視する , hidoi atsukai-wo suru 酷い扱いをする (v.t.): <abain,
abusuhin, apihin, bataanin, mambataan>: to abuse, to mistreat,
to treat someone in a humilating manner, to treat someone as a
servant.

kokuso 告訴, kokuhatsu 告発 (noun): <akusasyon, habla, paratang,
sumbong>: an accusation, legal proceedings.
* kokuso suru 告訴する, kokuhatsu suru 告発する, uttaeru 訴える, hinan
suru 非難する, semeru 責める (v.t.): <isakdal, magbintang>: to accuse,
to impeach, to sue, to charge in court.
* kokusonin 告訴人, genkoku 原告 (noun): <demandante, nagsasakdal>:
a complainant, a plaintiff, a claimant.
               350
kokusuishugi 国粋主義, kokkashugi 国家主義, minzokushugi 民族主義
(noun): <nasyonalismo>: nationalism.
* kokusuishugisha 国 粋 主 義 者 , kokkashugisha 国 家 主 義 者 ,
minzokushugisha 民族主義者 (noun): <nasyonalista>: a nationalist.

kokuyuu 国 有 ,    kokuei  国 営   (noun):  <nasyonalisasyon>:
nationalization.

kokuzoomushi 穀象虫 (noun): <unos>: a weevil.

kokyaku 顧実, tokuisaki 得意先, torihikisaki 取引先, kyaku 実 (noun):
<kliyente, parokyano, suki>: a client, a customer.

kokyoo 故郷 ,furusato 故郷 (noun): <bayan, sinilangang bayan>:
one's hometown.

kokyu コキュ, tsuma-wo netora-re-ta otoko 妻を寝取られた男 (noun):
<tanga, torotot>: a cuckold, a cocu, a man whose wife is unfaithful.

kokyuu 呼 吸 , iki 息 (noun): <hininga, paghinga>:: a breath,
breathing.
* kokyuu suru 呼吸する, iki-wo suru 息をする (v.i.): <huminga>: to
breathe.

kolado (noun): <maneka-zaru kyaku 招かざる実, oshikakekyaku 押し
かけ実>: a gate-crasher, an uninvited guest. * Tag. Eng.

kolboy (sla.)(noun)(var.) call boy, c.b): <okama オカマ, kooru-booi
コールボーイ, danshoo 男娼>: a call boy, a male prostitute. [Eng.
"call + boy" (patterned after English 'call girl')] * Tag. Eng.
(syn.): lalaking puta.

kolehiyala (noun): <joshidaisei 女子大生, joshigakusei 女子学生>:
a female collegian. * Tag. Eng.
                351
kolehiyo (noun): <daigaku 大学, tankadaigaku 卖科大学, karejji カ
レッジ >: a college. * Nagtapos ka ba ng kolehiyo?: <Anata-wa
daigaku-wo shuuryoo shi-mashi-ta-ka? あなたは大学を修了しましたか?
>: Did you finish college?

kolera (noun): <korera コレラ>: cholera. * Uso ang kolera kapag
tag-bagyo sa Pilipinas.: <Firipin-de-wa taifuu shiizun-ni
korera-ga yoku hassei suru. フィリピンでは台風シーズンにコレラがよく
発 生 す る 。 >: Cholera is common during typhoon season in the
Philippines.

kolgadura (noun): <kabekake 壁 掛 け , tapesutorii タ ペ ス ト リ >:
hangings, tapestries. * Marami akong biniling kolgadura sa Turki. :
<Watashi-wa Toruko-de takusan-no kabekake-wo kat-ta. 私はトルコ
でたくさんの壁掛けを買った。>: I bought lots of tapestries in Turkey.

kolgeyt (sla.)(noun): <hamigaki 歯磨き, nerihamigaki 練り歯磨き>:
toothpaste, dental cream. * Tag. Eng.

koliplor (noun): <karifurawaa カリフラワー>: cauliflower. * Tag.
Eng.

kolokiyal (adj.): <hanashikotoba-no 話し言葉の, koogo-no 口語の,
kudake-ta 砕けた>: colloquial. * Maraming salitang kolokiyal ang
Tagalog.: <Tagarogugo-ni-wa takusan-no kudake-ta kotoba-ga aru.
タガログ語にはたくさんの砕けた言葉がある。>: Tagalog has so many
colloquial words.

kolor (noun)(var. kulor): <iro 色, karaa カラー>: color. * Berde
ang paborito kong kolor.: <Midori-wa watashi-no mottomo sukina
iro-da. 緑は私の最も好きな色だ。>: Green is my favorite color. (syn.):
kulay.

kolorete (noun): <kuchibeni 口紅>: rouge, a lipstick. * Tag. Eng.
                352
kolot (adj): <makige-no 巻き毛の, chijire-ta ちじれた>: curly, wavy.
* Ang buhok niya ay kulot.: <Kare-no kami-no ke-wa chijire-te iru.
彼の髪の毛は縮れている。>: His hair is curly.

kolyar (noun)(var. kulyar): <eri 襟, karaa カラー>: a collar. * Tag.
Eng.

koma (noun): (1)<kanma カンマ, konma コンマ>: a comma, a punctuation
mark. * Tag. Eng. (syn.): kuwit. (2)<konsui 昏睡, konsuijootai 昏
睡状態, ishikifumei 意識不明>: coma, a prolonged unconsciousness.
* Tag. Eng.

komaasharu コ マ ー シ ャ ル , shiiemu C M (noun): <paalala>: a
commercial message.
* komaasharizumu コマーシャリズム, eirishugi 営利主義, shoogyooshugi
商業主義 (noun): <pangalakalan>: commercialism.

komadrona (noun)(var. komadron): <josampu 助産婦, samba 産婆>: a
midwife. * Hindi na masyadong gumagamit ng komadrona ngayon ang
mga nanganganak.: <Kon-nichi-de-wa kodomo-no shussan-no sai-ni
josampu-wo tsukauno-wa konoma-re naku-nat-ta. 今日では子どもの出
産の際に助産婦を使うことは好まれなくなった。>: Nowadays, the use of
midwife for delivery of baby is no longer popular.

komakai 細かい, chiisai 小さい (adj.): <detalyado>: small.
* komagire-ni suru 細切れにする (v.t.): <tadtarin>: to chop.
* komagire-no 細切れの (adj.): <tadtad>: chopped.
* komakaku kiru 細かく切る, sundan suru 寸断する (v.t.): <ataduhin,
hati-hatiin, himayin, maghimay, putul-putulin>: to shred, to cut
or divide into pieces.
* komakasa 細かさ, hososa 細さ (noun): <hayap>: fineness, thinness.

komakai 細かい, shoosaina 詳細な (adj.): <munti>: detailed.


                353
komamono 小間物, komono 小物 (noun): <abubot, di tunay, kalukati>:
a knicknack, notions, fancy goods, pleasing trifles, ornaments.

komandante (noun): <shireikan 司令官>: a commander, a commanding
officer. * Tag. Eng.

komander (sla.)(var. kumander): <yamano kami 山の神, okusan 奥さ
ん, waifu ワイフ, tsuma 妻>: [Eng. "commander"] * Ang ingay talaga
ng bibig ng kanyang kumander.: <Kare-no okusan-wa hontoni
oshaberi-da. 彼の奥さんはほんとにおしゃべりだ。>: His wife really has
a big mouth. (syn.): babaeng asawa.

komaru 困る, nayamu 悩む, toowaku suru 当惑する (v.t.): <abalain,
mabagot, mag-abala, mamubuwisit, mapahiya>: to be bothered, to
be embarrassed, to feel embarrassed, to trouble oneself over
something or someone.
* komara-seru 困らせる, konwaku saseru 困惑させる, toowaku saseru
当惑させ る , nayama-seru 悩ませる , iraira saseru い らいらさせる ,
kurushimeru 苦 し ま せ る (v.t.): <abalahin, apihin, balisahin,
bumuwist, bumuwistin, hirahin, humiya, inisin, mag-api,
mambuwisit, mamuwisit, mang-hiya, tikisin, yamutin>: to agitate,
to annoy, to bother, to confuse, to confound, to harras, to puzzle,
to worry.
* komarigoto 困り事, shimpaigoto 心配事, toraburu トラブル (noun):
<bagabag, balasaw, gulo, gusoto, kaguluhan, linggatong>:
annoyance, anxiety, distress, disturbance, embarrassment, ,
perturbation, trouble, worry, mental perplexity.
* komat-ta 困った, konwakushi-ta 困惑した, magotsui-ta まごついた
(adj.): <aburido, dulingas, hira, lingaw, lingming, maabala>:
bewildered, confounded, confused, disturbed, perplexed, worried.

komazukai 小間使い, meedo メード, meshitsukai 召使い, otetsudai お
手伝い (noun): <chimay, katulong, tsimay>: a female servant, a maid.

kombat (noun): <tatakai 戦い, toosoo 闘争, sensoo 戦闘>: a battle,
                354
a combat. * Tag. Eng. (syn.): labanan, paghahamok.

kombensiyon (noun): <taikai 大会, sookai 総会, daihyoosha kaigi 代
表者会議>: a convention. * May malaking kombensiyon sa Hokkaidoo
ngayong taon.: <Kotashi-wa Hokkaidoo-de ookina taikai-ga ari-masu.
今年は北海道で大きな大会があります。>: There is a big convention in
Hokkaidoo this year.

kombento (noun): <joshishuudooin 女子修道院>: a convent. * Tag. Eng.

kombenyente (noun/adj.): (noun): <benri 便利, tsugoo 都吅, bengi
便宜>: convenience. * Sa paghahanap ng titirahan mahalaga ang
kombenyente sa buhay.: <Teijuu suru basho-wo sagasu toki-wa
seikatsu-no benrisa-ga juuyooda. 定住する場所を探すときは生活の便利
さが重要だ。>: Convenience in life is important when looking for
a place to settle.
(adj.): <benrina 便利な, tsugoo-no yoi 都吅のよい>: convenient. *
Tag. Eng. (syn.): maalwan, miginhawa.

kombersasyon (noun)(var. kumbersasyon): <kaiwa 会話, danwa 談話,
taiwa 対話>: conversation. * Tag. Eng.

kombinasyon (noun)(var. kumbinasyon): <kumiawase 組み吅わせ>: a
combination. * Tag. Eng.

kombokasyon (noun): (1)<shooshuu 招集>: convocation. * Tag. Eng.
(2)<kaigi 会議, kaigoo 会吅, shuukai 集会>: a convocation. * Tag.
Eng.

komboo こん棒, batto バット, kurabu クラブ (noun): <bamboo, bambu,
batuta, garrote, pamalo, pamugbog>: a baton, a club, a cudgel,
something used for hitting.
* komboo-de naguru こん棒で殴る (v.t.): <batikusin>: to hit with
a cudgel.


                355
komboy (noun): <goei 護衛, gosoo 護送, esukooto エスコート>: convoy,
escort. * Ang komboy ng pangulo ay mga kawal.: <Daitooryoo-wa
goei-no heishi-wo mot-te iru. 大統領は護衛の兵士を持っている。>: The
president has soldiers for his convoy.

kombulsiyon (noun): <hikitsuke ひ き つ け , keiren け い れ ん >: a
convulsion, a spasm, a twitch. * Nagkaroon siya ng kombulsiyon
kagabi.: <Kare-wa sakuya hikitsuke-wo okoshi-ta. 彼は昨夜ひきつけ
を起こした。>: He had a twitch last night.

kome 米, beikoku 米穀 (noun): <bigas>: rice.
* kome-no kona 米の粉, beifun 米粉, biifun ビーフン (noun): <galapong,
galpong>: rice flour.

komedii コメディー,kigeki 喜劇 (noun): <komedya, kumedya>: a comedy.
* komedian コメディアン, kigekiyakusha 喜劇役者 (noun): <kenkoy,
komedyante, komiko>: a comedian.

komedor (noun): <shokudoo 食堂, shokujishitsu 食事审>: a dining room.
* Tag. Eng. (syn.): silid-kainan.

komedya (noun): <kigeki 喜劇, komedii コメディー>: a comedy. * Gusto
ko ang komedya.: <Watashi-wa komedii-ga suki-da.>: I like comedy.

komedyante (noun)(var. komidyan): <kigekiyakusha 喜 劇 役 者 ,
komedian コメディアン>: a comedian. * Si Dolphy ay paborito kong
komedyante.: <Dorufii-wa watashi-no daisukina comedian-da. ド
ルフィーは私の大好きなコメディアンだ。 Dolphy is my favorite comedian.
                >:

komentarista (noun): <kaisetsusha 解説者, jijikaisetsusha 時事解
説者, komenteitaa コメンテイター>: a commentator, a news commentater.
* Si Masao Kume ang pinakasikat na komentarista sa Hapon.: <Kume
Hiroshi-wa Nihon-de mottomo ninki-no aru kaisetsusha-dat-ta. 久
米宏は日本で最も人気のある解説者だった。>: Masao Kume was the most
popular sports commentator in Japan.
                356
komentaryo (noun): (1)<kaisetsu 解 説 , setsumei 説 明 >: an
explanation. * Tag. Eng. (2)<shimbunhappyoo 新 聞 発 表 >: press
comments. * Maganda ang komentaryo ng pangulo tungkol sa pagbaba
ng presyo ng langis.: <Daitooryoo-wa gasu-no kakaku-no hikisage-ni
kansuru chuumoku su-beki happyoo-wo okonat-ta. 大統領はガスの価格
の 引き 下げ に関 する 注目 すべき 発表 を行 った 。 >: The president gave
remarkable press comments regarding the lowering of the price of
gas. (3)<ronpyoo 論評, hihyoo 批評, komento コメント>: a comment.
* Tag. Eng. (syn.): puna.

komenteitaa コメンテイター, kaisetsusha 解説者, jijikaisetsusha 時
事解説者 (noun): <komentarista>: a commentator.

komersiyante (noun): (1)<shoonin 商人 , booekishoonin 貿易商人 ,
kourishoonin 小売り商人>: a merchant. * Maraming mga Instik na
komersiyante sa Pilipinas.: <Firipin-ni-wa ooku-no chuugokujin
bouekishounin-ga i-masu. フィリピンには多くの中国人貿易商人がいます。
>: There are many Chinese merchants in the Philippines.
(2)<jitsugyooka 实 業 家 >: a businessman. * Tag. Eng. (syn.):
negosyante.

komersiyo (noun)(var. komersiyo): (1)<shoogyoo 商業>: commerce.
* Tag. Eng. (2)<booeki 貿易, tsuushoo 通商>: trade. * Ang komersiyo
ng Hapon at Pilipinas ay maganda ngayon.: <Firipin-to Nihon-no
aida-no booeki-wa umaku it-te i-masu. フィリピンと日本の間の貿易は
うまくいっています。>: The trade between the Philippines and Japan
is doing well. (syn.): negosyo, pangangalakal.

komestibles (noun): (1)<shokuhin 食品, shokumotsu 食物>: food. *
Tag. Eng. (2)<shokuryoohin 食料品>: groceries. * Nagpunta sila
sa Uniwide para mamili ng komestibles.: <karera-wa shokuryoohin-wo
kai-ni Yuniwaido-e it-ta. 彼らは食料品を買いにユニワイドへ行った。>:
They went to Uniwide to buy groceries.


                357
kometa (noun): <suisei 彗星, hookiboshi ほうき星>: a comet. *
Nakakita ka na ba ng kometa?: <Kimi-wa suisei-wo mi-ta koto-ga
aru-ka? 君は彗星を見たことがあるか?>: Have you seen a comet?

komiat-ta 込み吅った, ippaide いっぱいで, konzatsu shi-ta 混雑した
(adj.): <siksik>: crowded.

komichi 小道, hosomichi 細道 (noun): <landas>: a path, a pathway.
* komichi-wo tsukuru 小道を作る (v.t.): <landasin>: to make a
pathway.

komida (noun): <shokuji 食事>: a meal. * Tag. Eng.

komi-de こみで, fukun-de 含んで, mata また, …mo mata ~もまた (adv.):
<pati, gayon din, gayon din naman>: also, including, likewise,
too.

komi-it-ta 込 み 入 っ た , fukuzatsuna 複 雑 な (adj.): <damurak,
komplikado, nakagugulo, nakalilito, salimuot>: confused,
complicated, perplexing.

komiko (noun): <kagaku 化学>: chemistry. * Tag. Eng.

komiko (noun)(var. komik, kamika, komiks): (1)<manga マンガ・漫
画, komikku コミック>: cartoons, a comic. * Magaling ang Hapon sa
paggawa ng komiko.: <Nihonjin-wa komikku-wo tsukuru-no-ga joozuda.
日本人はコミックを作るのが上手だ。>: Japanese are very good in making
cartoons. (2)<komedian コメディアン, kigekiyakusha 喜劇役者>: a
comedian. * Tag. Eng. (syn.): kenkoy, komedyante.

komilyas (noun): <in-yoofu 引用符, kooteeshonmaaku コーテーション
マーク>: quotation marks. * Tag. Eng.

komisyon (noun): <tesuuryoo 手数料, chuukairyoo 仲介料>: a brokerage,
a commission. * Malaki ang komisyon niya bilang ahente ng ataol.:
                358
<Kare-wa kan-oke-wo ut-te takusan-no tesuuryoo-wo e-te iru. 彼
は棺桶を売ってたくさんの手数料を得ている。>: He has a big commission
selling coffins.

komite (noun): <iinkai 委員会>: a committee. * Bumuo sila ng komite
para sa paggawa ng Chuubuo Airport.: <Karera-wa Chuubu kuukoo-no
kensetsu-no tame-no iinkai-wo tsukut-ta. 彼らは中部空港の建設のた
めの委員会を作った。>: They formed a committee for the creation of
Chuubu Airport. (syn.): sanggunian.

komoda (noun): <tansu タンス, seiridansu 整理ダンス>: a chest of
drawers. * Magaganda ang mga komoda sa Hapon.: <Nihon-no
seiridansu-wa utsukushii. 日本の整理ダンスは美しい。 >: Chest of
drawers of Japan is beautiful.

komodo (adj.): <kaitekina 快適な, kokochiyoi 心地よい>: comfortable.
* Tag. Eng.

komon 顧問, soodan-aite 相談相手 (noun): <tagapayo>: an advisor.

komono 小物, komamono 小間物 (noun): <abubot, kalukati>: a knicknack,
pleasing trifles, ornaments.

komonwelt (noun): <rempoo 連邦, kyoowakoku 共和国>: a commonwealth.
* Tag. Eng.

komori 子守り (noun): <ama>: a caretaker of children.
* komoriuta 子守歌 (noun): <alo, aloy, hale, hili, induyanin,
lalabay, oyaya, oyayi, uyayi, kanta naa pampatulog sa bata, kantang
pampatulog>: a cradlesong, a lullaby>: a cradle song, a lullaby,
a song for lulling a baby to sleep.

kompadre (noun): <hoshoonin 保証人, tachiainin 立会人, tsukisoinin
付添人>: male sponsor of one's child in baptism, confirmation or
wedding. * Apat ang kompadre ko sa binyag ni Jet.: <Jetto-no
                359
senrei-no tame-ni watashi-wa yonin-no dansei tachiainin-wo yooi
shi-ta. ジェットの洗礼のために私は4人の男性立会人を用意した。>: I have
four male sponsors for Jet's baptism.

kompakuto コ ン パ ク ト , paudaabokkkusu パ ウ ダ ー ボ ッ ク ス (noun):
<pulbera>: a compact, a powder box.

kompanyero (noun)(var. kompaniya, kompanya, kumpanya): <nakama
仲間, tsure 連れ, tomodachi 友だち>: a companion, a friend. * Tag.
Eng. (syn.): kaibigan, katoto.

kompara (noun)(var. pagkukumpara): <hikaku 比較, ruiji 類似, soojii
相似>: comparison. * Tag. Eng.

kompasu コンパス, seizuyoo kompasu 製図用コンパス (noun): <pamilog>:
drawing compasses, something used to make circles or round things.

kompasu コンパス, rashimban 羅針盤, jishaku 磁石 (noun): <aguhon,
kumpas, ang aguhon ng bapor>: a compass, a device for finding
direction.

kompensasyon (noun)(var. kompensesiyon): <umeawase 埋め吅わせ,
baishoo 賠償 , hoshoo 補償 >: compensation. * Tag. Eng. (syn.):
kabayaran.

komperensiya (noun)(var. kompensya): <kaigi 会議, kaidan 会談,
kyoogi 協議>: a conference. * Nagkaroon ng malaking komperensiya
ang 184 pinuno ng bansa.: <Sekai-no kuni-no hyaku-hachijuuyonin-no
shidooshatachi-no ookina kiaigi-ga moyoosa-re-ta. 世界の国の18
4人の指導者たちによる大きな会議が催された。 There was a big conference
                    >:
among 184 leaders of the countries in the world. (syn.): pulong.

komperensyante (noun): <kooshi 講師, kyookan 教官>: a lecturer.
* Ang komperensyante sa kapulungan ay ang alkalde.: <Shichoo-ga
sono taikai-no kooshi-da. 市長がその代表者会議の講師だ。>: The mayor
                360
is the lecturer in the convention. (syn.): tagapanayam.

Kompermiso! (interject.): <Shitsurei! 失礼!, Suimasen! すいませ
ん!>: Excuse me. [Spa. Con permiso].

kompesyon (noun): <hakujoo 白状, jihaku 自白, kokuhaku 告白 , zange
懺悔>: confession. * Tag. Eng. (syn.): kumpisal.

kompetisyon (noun)(var. kompetensiya, kumpetisyon. <kyoosoo 競
争, kyoogi 競技, kontesuto コンテスト>: competition, a contest. *
Tag. Eng.

kompiyansa (noun): <shin-nin 信任, shinrai 信頼, shin-yoo 信用>:
confidence, trust. * Tag. Eng.

kompleto (adj.)(var. kumpleto): (1)<kanzen-na 完全な, zembu-no 全
部の>: complete, entire, whole. * Isang kompletong kabanata ang
iuulat niya.: <Kanojo-wa zembu-no shoo-wo repooto suru-daroo. 彼
女は全部の章をレポートするだろう。 She will report on the whole chapter.
               >:
(syn.): buo, ganap. (2)<owat-ta 終わった, sun-da 済んだ, kansei
shi-ta 完成した, kanryoo shi-ta 完了した, shyuuryoo shi-ta 終了し
た>: completed, finished. * Iniharap niya agad ang kompletong
trabaho: <Kanryoo shi-ta kenkyuu-wo kare-wa sugu-ni teishutsu
shi-ta. 完 了 し た 研究 を 彼 はす ぐ に 提出 し た 。 >: He submitted the
completed work at once.

komplikado (adj.)(var. kumplikado): <fukuzatsuna 複雑な, komiit-ta
込み入った>: complicated. * Masyadong komplikado ang pinasok mong
situwasyon.: <Kimi-ga makikoma-re-ta genzai-no jookyoo-wa hijooni
fukuzatsuda. 君が巻き込まれた現在の状況は非常に複雑だ。>: The present
situation you got involved is very complicated. (syn.): magusot,
masalimuot.

komplikasyon (noun): <fukuzatsu 複雑, funkyuu 紛糾, konran 混乱
>: complication.
                361
* Namatay siya dahil sa maraming komplikasyon.: <Kare-wa ooku-no
funkyuu-no sei-de shin-da. 彼は多くの紛糾のせいで死んだ。>: He died
as a result of many complications.

komplot (noun): <imboo 陰謀, booryaku 謀略, sakuryaku 策略>: a
conspiracy, a plot, a scheme. * Tag. Eng.

kompon 根本, kiso 基礎 (noun): <pundasyon>: a foundation, a basis.
* kompon-no 根本の, kihon-no 基本の (adj.): <batayan, saligan>:
fundamental.
* kompontekina gensoku 根 本 的 な 原 則 , kihongenri 基 本 原 理 ,
kihongensoku 基 本 原 則 (noun): <patakaran, simulain>: basic
principles, rules of action or conduct.

kompoo 梱包, hoosoo 包装, nizukuri 荷造り (noun): <basta, pagbabasta,
pakete>: packaging, packing.

komporme (adj.): <kokoroyoi 快い, kanji-ga yoi 感じがよい, dooi
shi-te 同意して, sansei shi-te 賛成して>: agreeable. * Tag. Eng.

komportable (adj.): <kaitekina 快適な, igokochi-no yoi 层心地のよ
い>: comfortable. * Tag. Eng. (syn.): maginhawa.

komposisyon (noun): <sakubun 作文, sakushi 作詞, sakkyoku 作曲>:
composition. * Nanalo ang kanyang komposisyon.: <Kanojo-no
sakubun-wa shoo-wo tot-ta. 彼女の作文は賞を取った。>: Her composition
won a prize.

komprador (noun)(var. kumprador): <kaite 買い手, koonyuusha 購入
者, shiirenin 仕入れ人, baiyaa バイヤー>: a buyer, a purchaser. *
Maagang dumating ang komprador ng isda.: <Sakana-no kaite-wa suguni
ki-ta. 魚の買い手はすぐにきた。>: The buyer of fish came early.

komprometido (adj.): <yakusokuzumi-no 約束済みの, yoyakuzumi-no 予
約済みの>: engaged, pledged. * Tag. Eng.
                362
kompromismo (noun)(var. kumpromismo): (1)<ayumiyori 歩 み 寄り ,
dakyoo 妥協>: compromise. * Tag. Eng. (2)<yakusoku 約束, gimu 義
務>: a commitment, a promise. * May mahalagang kompromismo ako
ngayon.: <Watashi-wa kyoo juuyoona yakusoku-ga aru. 私は今日重要
な約束がある。>: I have an imporrtant engagement today.

kompurekkusu コンプレックス, rettookan 务等感, jishinsooshitsu 自
信喪失 (noun): <panganino>: inferity complex.

kompyuuta コ ン ピ ュ ー タ , densanki 電 算 機 (noun): <computer>: a
computer.

komu 込む, konzatsu suru 混雑する, muragaru 群がる (v.i.): <dumagsa,
magbara, magkalipumpon, pagkalipumpunan>: to crowd, to be crowded,
to be congested.

komugi 小麦, mugi 麦 (noun): <trigo>: wheat.
* komugiiro-no 小麦色の, kuriiro-no 栗色の, chairo-no 茶色の (adj.):
<abelyana, kulay-balat, kulay-kape>: brown, nut-brown.
* komugiko 小麦粉, kona 粉, funmatsu 粉末 (noun): <abok, arina, gabok,
galabok, gawgaw, harina, komugiko, pulbos>: flour, powder, wheat
flour.

komunidad (noun)(var. kumunidad): (1)<chiikishakai 地域社会>: a
community. * Tag. Eng. (syn.): pamayanan. (2)<kyooyuu zaisan 共
有負産>: common property. * Komunidad ang kanilang lupa.: <karera-no
tochi-wa kyooyuu zaisan-da. 彼らの土地は共有負産だ。>: Their land is
common property.

komunikasyon (noun): <dentatsu 伝達, renraku 連絡, tsuushin 通信,
ishisotsuu 意志疎通>: communication. * Tag. Eng. (syn.): pahatiran,
talastasan.

komunismo (noun): <kyoosanshugi 共産主義>: communism. * Tag. Eng.
                363
komunista (noun): <kyoosanshugisha 共産主義者, komyunisuto コミュ
ニスト>: a communist. * Tag. Eng.

komyunike コミュニケ, seishikihappyoo 正式発表, kooshikiseimei 公
式声明 (noun): <pabatid, pahatid, patalastas>: a communique, an
announcement.

kona 粉 (noun): <harina>: flour.
* kona-ni suru 粉にする, funmatsujoo-ni suru 粉末状にする, kudaku 砕
く, suritsubusu すりつぶす (v.t.): <bayuhan, dumurog, ibayo>: to
grind, to mortar, to pound.
* konazukuri 粉づくり, seifun 製粉 (noun): <bayo>: pounding, an act
of pounding.

konagona-ni nat-ta 粉々になった, konagona-ni koware-ta 粉々に壊れ
た (adv.) <giba, gupo, gutay, gutgot, pila, sira, sira-sira >:
chipped, shattered, broken into pieces.
* konagona-ni suru 粉々にする, barabara-ni suru ばらばらにする(v.t.):
<hatiin, pirasuhin, putulin>: to break into pieces.

konchuu 昆虫, mushi 虫 (noun): <insekto, kulisap>: an insect.

konde (noun): <kanjoo 勘定, keisan 計算>: count. * Tag. Eng.

kondisyon (noun): <jootai 状 態 , jyookyoo 状 況 , jijooo 事 情 ,
kenkoojootai 健康状態>: condition, a situation, a state. * Tag.
Eng. (syn.): kalagayan, katayuan.

kondoktor (noun)(var. konduktor): <shashoo 車掌>: a conductor.
* Si Pedro ay kondoktor ng bus.: <Pedoro-wa basu-no shashoo-da.
ペドロはバスの車掌だ。>: Pedro is a conductor in the bus.

kondom (sla.)(noun): <kondoomu コンドーム, sukin スキン, gomu ゴム,
hiningu 避妊具>: a condom, a sheath, a safe, a skin, a rubber. *
               364
Gumamit ka ng kondom upang makaiwas ka sa sakit.: <Byooki-ni
kakara-nai yooni kondoomu-wo tsukai-nasai. 病気にかからないように
コンドームを使いなさい。>: Use condom to prevent diseases.

koneho (noun): <usagi ウサギ・兎>: a rabbit. * Tag. Eng.

koneru こねる,neriawaseru 練り吅わせる (v.t.): <lapisain>: to knead.

kongan 懇願, aigan 哀願, seigan 請願, juyoo 需要, yookyuu 要求, seikyuu
請求 (noun): <daing, dalangin, hiling, hinaing, hingi, hinihingi,
kahinaingan, lungoy, paghingi, pakiusap, pangingilak, petisyon,
samo>: a demand, an entreaty, petition, plea, request,
supplication.
* kongan suru 懇願する, aigan suru 哀願する, tanomu 頼む, yoosei suru
要請する (v.t.): <dumalangin, idalangin, lumuhog, iluhog, maghabol,
magsumamo, manalangin, manambitan, pakiusapan, umapela>: to
appeal, to beseech, to entreat, to implore, to request, to
supplicate, to petition, to make a plea.

kongetsu 今月 (adv.): <itong buwang ito, ngayon buwan>: this month.

kongkreto (adj.): <konkuriito-no コンクリート>: concrete. * Sa bahay
na kongreto sila nakatira.: <Karera-wa konkuriito-no ie-ni sun-de
iru. 彼らはコンクリートの家に住んでいる。>: They live in a concrete
house.

kongoo 混吅, majiru koto 混じること, mazeru koto 混ぜること (noun):
<lahok, sahog>: mixture.
* kongoo shi-ta 混吅した, mazat-ta 混ざった, majit-ta 混じった (adj.):
<lahukan>: mixed.
* kongoo suru 混吅する, mazeawaseru 混ぜ吅わせる, mazeru 混ぜる (v.t.):
<haluan, humalubilo, ibahog, ihalo, ilahok, isama, samahan>: to
mix, to mingle, to intermingle.
* kongoo-no 混吅の, zattana 雑多な, mazat-ta 混ざった (adj.): <balaki,
compound, halo, lahok, langkap,     paghalo,  pagkakahalo,
                365
pagkakatimpla, pagtitimpla, timpla>: mixed, mixing

kongres (noun)(var. kongreso, konggreso): <gikai 議会, kokkai 国
会>: a congress. * Tag. Eng.

kongresista (noun): <kaingiin 下院議員>: a Congress man, a member
of Lower House. * Tag. Eng.

kongreso (noun): <kain 下院, kokkai 国会>: Parliament, Congress,
the Lower House. * May bagong bil na sinampa sa Kongreso.:
<Kain-ni-wa atarashii hooan-ga aru. 下院に新しい法案がある。>: There
is a new bill filed in the Congress.

koniko (adj.): <ensuikei-no 円錐形の>: conical. * Tag. Eng.

konimotsu 小荷物, tenimotsu 手荷物 (noun): <abalabal, abasto, abuto,
bagahe, dala-dalahan>: a baggage, many small packages carried
around.

kon-in 婚姻, fuufukankei 夫婦関係, kekkon 結婚, kekkonseikatsu 結
婚生活 (noun): <matrimonyo>: matrimony.

konjoo-ga aru 根性がある, yuukan-na 勇敢な, dokyoo-no aru 度胸のあ
る (noun): <makapal>: courageous, gutsy.

konketsu-no 混血の, ainoko-no 吅の子の, haafu-no ハーフの (adj.):
<mestisa, mestiso>: half-breed, hybrid.
* konketsu-no hito 混血の人, konketsuji 混血児 (noun): <mistisa,
mistiso, anak-araw, anak sa araw>: a mestizo, an Eurasian, a person
of mixed blood.

konki 根気, nintairyoku 忍耐 (noun): <tiyaga>: perseverance.
* konki-no yoi 根気のよい, gamanzuyoi 我慢強い, shinboozuyoi 辛抱
強い: <matiyaga>: patient, persevering.
* konkizuyoku yaritoosu 根気強くやり通す, ganbarinuku 頑張り抜く
                366
(v.i.): <iagdon>: to persevere.
* konkizuyosa 根気強さ, fukutsu-no seishin 不屈の精神, ganbari 頑
張り (noun): <agdon, sikap, sikhay>: perseverance.

konkista (noun)(var. kongkista): <seifuku 征朋>: conquest. * Tag.
Eng.

konkistado (adj.)(var. kongkistado): <seifuku sare-ta 征朋された
>: conquered. * Tag. Eng. (syn.): lupig, sakop.

konkistador (noun): <seifukusha 征 朋 者 >: a conquerer. * Si
Hannibal ang konkistador ng Roma.: <Hannibaru-wa Rooma-no
seifukusha-da ハンニバルはローマ の征朋者だ。>: Hannibal was the
conquerer of Rome. (syn.): manlulupig, mananakop.

konklusyon (noun)(var. kongklusiyon, konklusiyon): <nariyuki 成
り行き, kekka 結果, ketsumatsu 結末>: conclusion, result. * Ano ang
naging konklusyon ng inyong pagtatalo?: <Anata-no giron-no
ketsumatsu-wa nan-deshi-ta-ka? あなたの議論の結末は何でしたか?>:
What was the result of your argument? (syn.): kinalabasan, wakas.

konkreto (adj.)(var. kunkreto): (1)<gutaitekina 具 体 的 な ,
meikakuna 明確な>: concrete. * Tag. Eng. (2)<katai 硬い, kyookona
強固な, kotai-no 固定の, kokei-no 固形の>: hard, solid. * Tag. Eng.
(3)<semento-de katame-ta セメントで固めた>: cemented. * Tag. Eng.
(syn.): sementado.

konkyo 根拠, kiban 基盤, kiso 基礎, dodai 土台, tachiba 立場 (noun):
<batayan, saligan>: basis, a foundation, a ground.

konkyuu 困窮, kunan 苦難, kon-nan 困難 (noun): <bigat, dusa, hilahil,
hirap, kagipitan, kahirapan, pinagkahirapan, problema, sagabal>:
difficulty, hardship, obstacles.

konma コンマ, kanma カンマ (noun): <koma>: a comma.
                367
kon-na こんな, konoyoo-na このような (adj.): <niri, niyari>: of this.

kon-nan 困難,jama 邪魔, shoogaibutsu 障害物 (noun): <hassle, panagal,
problema, sagabal>: contradictory, difficulty, obstacles.
* kon-nan-na 困難な, muzukashii 難しい (adj.): <mabigat>: difficult.
* kon-nan-ni chokumen suru 困難に直面する, kyuuchi-ni tatsu 窮地
に立つ, yakkaina jookyoo-ni aru 厄介な状況にある (v.i.): <lintikan>:
to be in trouble.
* kon-nan-ni deau 困難に出会う, mazushiku naru 貧しくなる (v.i.):
<maghirap>: to encounter difficulty, to become poor, to go hard.
* kon-nan-ni saseru 困難にさせる, muzukashiku saseru 難しくさせる
(v.t.): <hirapan>: to make difficult.
* kon-nan-wo kokufuku shi-ta 困難を克朋した, shoogai-wo norikoe-ta
障害を乗り越えた (adj.): <lagpaw>: overcoming a hurdle or obstacle.

kon-nen 今年, kotoshi 今年 (adv.): <itong taong ito>: this year,
the present year.

Kon-nichi-wa! こんにちは! (interjec.): (1)<Magandang tanghali!>:
Good afternoon [around noon] (2)<Magandang hapon!>: Good
afternoon! [in the afternoon]

kono (noun): <ensui 円錐, koon コーン>: a cone. * Ilagay mo ang "ice
cream" sa kono.: <Koon-no naka-ni aisu kuriimu-wo ire-nasai. コ
ーンの中にアイスクリームを入れなさい。>: Put the ice cream in the cone.

kono この, kore これ (pron.): <ari, ere, ire, iri, ito, yari>: this.
* kono basho-kara この場所から, koko-kara ここから (adv.): <buhat
ditto, mula rito>: from here, away from this place.
* kono hito この人 (phr.): <ito>: this person.
* kono te-no こ の 手 の , kooiu shurui-no こ う い う 種 類の (adj.):
<ganito>: like this one, this kind of.
* kono yoona このような, kono yooni このように (adj./adv.): <ganiri,
ganito, gayari>: so, thus, like this, in this way.
               368
* konohoka-ni この他に , sonoue-ni その上に (adv.): <bukod sa>:
besides.
* konoyoo-na このような, kon-na こんな (adj.): <niri, niyari>: of
this.

konomi 好み, aikoo 愛好, konomi-no mono 好みのもの, sukina koto 好
き な こ と (noun): <gusto, ibig, karinyo, kursunada, pag-ibig,
pagliyag, pagkasi, pagsinta, preperensiya>: desire, liking,
fondness, preference.
* konomanai 好まない, suki-de nai 好きでない (v.t.): <ayaw>: to be
not fond of, to do not like.
* konomashii 好ましい, tanoshii 楽しい, ureshii うれしい, kokochiyoi
心 地 よ い (adj.): <kaaya-aya, kakygyd-lugod, kasiya-siya>:
delightful, pleasurable, pleasant.
* konomi-no taipu 好みのタイプ, boku-no konomi ぼくの好み, watashi-no
konomi 私の好み (noun): <tayp, feel ko, gusto ko>: my type, , what
one likes..
* konomu 好む, suki-da ~が好き, suki-desu 好きです (v.t.): <andukhain,
gusto, magustuhan, nagugustuhan, nais>: to like, be fond of, to
care for.
* konon-de 好んで, aijoo-no aru 愛情のある (adj.): <magiliw, mairog,
mapagmahal>: fond, loving.

konran 混乱, ranzatsu 乱雑, muchitsujo 無秩序, soodoo 騒動 (noun):
<babel, blansang, gulo, kaguluhan, kalituhan, pagkamagulo>: babel,
complication, confusion, disorder.
* konran saseru 混乱させる, kakimidasu かき乱す, samatageru 妨げる
(v.t.): <bumagabag, manggulo, gulhin, gumulo, gusutin, lituhin,
lumito, makalito, mailto>: to confuse, to disturb, to jumble, to
perplex.
* konran shi-ta 混乱した, gochagocha-ni nat-ta ごちゃごちゃになった,
konwaku shi-ta 困 惑した , tohoo-ni kure-ta 途方に 暮れた (adj.):
<aligutgot, damurak, halu-halo, liso, magulo, magusot, nakagugulo,
nakalilito, sala-salabat, sali-salimuot, saligutgot, taranta,
tuliro, walang pagkakaugnay ugnay>: confused, incoherent, jumbled,
                369
puzzled, tangled, completely disordered, messed up.

konro コンロ, danro 暖炉, kamado かまど (noun): <apuyan, dapog, kalan,
kalanan, pugon, tungko>: a stove, a fireplace, a kitchen range.
* konro-ni noseru コンロに乗せる, hi-ni kakeru 火に掛ける (noun):
<isalang>: to put on a stove.

konsaato コ ン サ ー ト , ensookai 演 奏 会     (noun): <konsiyerto,
konsyerto>: a concert.

konsagrado (adj.): <seinaru 聖なる, shinseina 神聖な, kenshintekina
献身 的な >: sacred, devoted to. * Dapat nating malaman na ang
pagsisimba ay isang konsagradong bagay.: <Kyookai-ni iku koto-wa
nasu-beki seinaru koto-de aru-to wareware-wa shira-nakere-ba
naranai. 教会に行くことはなすべき聖なることであると我々は知らなければなら
ない>: We should be aware that going to church is a sacred thing
to do.

konsagrahin (v.t.): (1)<kensin suru 献身する, mi-wo sasageru 身
を 捧 げ る , shoogai-wo sasageru 生 涯 を 捧 げ る >: to devote to. *
Konsagrahin mo ang iyong buhay sa Diyos.: <Kami-ni anata-no
jinsei-wo sasage-nasai. 神にあなたの人生を捧げなさい。>: Devote your
life to God. (2)<kiyomeru 清める , shinsei-ni suru 神聖にする >:
consecrate. * Tag. Eng.

konsagrasyon (noun): <kenshin 献身, shoojin 精進>: consecration.
* Tag. Eng.

konsarutanto コ ン サ ル タ ン ト , soodanaite 相 談 相 手      (noun):
<kasangguni>: a consultant, an advisor.

konsehal (noun): <shikaigiin 市会議員 , chihoogiin 地方議員 >: a
councilor. * Maraming artista ngayon ang nagiging konsehal.: <Imaya
eiga-de na-no toot-ta ooku-no hitotachi-ga shikaigiin-ni nat-te
iru. 今や映画で名の通った多くの人たちが市会議員になっている。>: Now many
                370
movie personalities become councilor.

konseho (noun): <shigikai 市議会, hihoogikai 地方議会>: a council.
* Aktibo ang konseho namin.: <Watashitachi-no shigikai-wa taihen
kappatsu-da. 私たちの市議会はたいへん活発だ。>: Our council is very
active.

konseki 痕跡, ato 跡, keiseki 形跡, nagori 名残 (noun):<bahid, bakas,
landas>: an imprint, a sign, a stamp.

konsekwensiya (noun)(var. konsekwensya): <kekka 結果>: * Tag. Eng.
(syn.): bunga, kinalabasan, napala, resulta.

konserbatismo (noun): <hoshushugi 保 守 主 義 , hoshusei 保 守 性 >:
conservatism. * Ang konserbatismo sa Kristiyanismo ay magandang
mapag-arlaan.: <Kirisutokyoo-ni okeru hoshushugi-wo manabu
koto-wa taisetsuda. キリスト教における保守主義を学ぶことは大切だ。>: It
is good to study the conservatism in Christianity.

konserbatoryo (noun): (1)<onshitsu 温 审 >: a conservatory.
(2)<ongakugakkoo 音楽学校, bijutsugakkoo 美術学校>: a conservatory.
* Magaling ang mga konserbatoryo sa musika sa Europa.: <Yooroppa-no
ongakugakkoo-wa subadashii. ヨーロッパの音楽学校は素晴らしい。>: The
conservatory of music in Europe is excellent.

konshuu 今週 (adv.): <itong linggong ito>: this week.

konsiderasyon (noun): <shiryo 思慮, kooryo 考慮, omoiyari 思いや
り>: consideration. * Bigyan mo siya ng magandang konsiderasyon.:
<Kanojo-ni fukai omoiyari-wo atae-nasai. 彼女に深い思いやりを与え
なさい。>: Give her a good consideration.

konsiyensiya (noun): <ryooshin 良心, funbetsu 分別>: conscience.
* Tag. Eng. (syn.): budhi, kalooban.


                371
konsiyerto (noun)(var. konsyerto): <ensookai 演奏会, konsaato コ
ンサート>: a concert. * Ang konsiyerto ni Yuumin ay isang malaking
tagumpay.: <Yuumin-no konsaato-wa seikoo shi-masu. ユーミンのコ
ンサートは成功を収めます。>: The concert of Yuumin is a big success.

konsorte (noun)(var. konsorto): (1)<haiguusha 配偶者>: a consort.
* Dumalo sa handaan ang konsorte ng aming konsul.: <Ryooji-no
dooryoo-ga sono paatii-ni yat-te ki-ta. 領事の同僚がそのパーティー
にやってきた。 The consort of our consul came to the party. (2)<nakama
      >:
仲 間 , dooryoo 同 僚 >: a colleague, an associate. * Tag. Eng.
(3)<tsukisoi 付き添い, eskooto エスコート>: an escort. * Tag. Eng.

konstitusyon (noun): <kempoo 憲法>: the constitution. * Binago ng
bagong administrasyon ang aming konstitusyon.: <Atarashii
gyooseikan-ga wareware-no kempoo-wo kae-te shimat-ta. 新しい行政
官が私たちの憲法を変えてしまった。>: The new administration changed our
constitution. (syn.): saligang-batas.

konstruksiyon (noun)(var. konstruksyon): <kensetsu 建設, kenzoo
建造>: construction. * Mahirap, madumi at delikado ang trabaho
sa konstruksiyon. : <Kensetsu-no shigoto-wa kitsuku kitanaku
kikenda. 建設の仕事はきつく汚く危険だ。>: Work in construction is
difficult, dirty, and dangerous. (syn.): pagtatayo.

konsul (noun): <ryooji 領事>: a consul. * Si Bob Mason ay isang
mabait na konsul sa Kanada.: <Bobu Meison-wa Kanada-kara ki-ta
yasashii ryooji-da. ボブ・メイソンはカナダから来た優しい領事だ。>: Bob
Mason is a kind consul from Canada.

konsulado (noun): <ryoojikan 領事館>: a consulate. * Ang konsulado
ng Pilipinas ay nasa Tokyo.: <Firipin-no ryoojikan-wa Tookyoo-ni
aru. フィリピンの領事館は東京にある。 The consulate of the Philippines
                >:
is in Tokyo. * konsulado ng Hapon: <>: Japanese consulate.

konsulta (noun): <soodan 相談, kantei 鑑定>: consultation. * Mahal
               372
ang bayad sa konsulta sa kanya.: <Kanojo-no soodan ryookin-wa takai.
彼女の相談料金は高い。>: Her consultation fee is expensive.

konsumidor (noun)(var. konsyumer): <shoohisha 消費者>: a consumer.
* Tag. Eng.

konsumo (noun): <shoohi 消費, shoohidaka 消費高, shoohiryookin 消
費料金>: consumption. * Malakas ang konsumo namin ngayon sa gas,
tubig, at koryente.: <Watashitachi-no genzai-no gasu-ya mizu-to
denki-no shoohi ryookin-wa takai. 私たちの現在のガスや水と電気の消費
料金は高い。>: Our present consumption in gas, water, and electricity
is high.

konsuwelo (noun)(var. konsolasyon, konswelo): <nagusame 慰め, isha
慰謝>: confort, consolation. * Binigyan niyang konsuwelo ang mga
natalo sa timpalak. : <Kare-wa kontesuto-de make-ta hitobito-ni
nagusame-no kotoba-wo okut-ta. 彼はコンテストに貟けた人々に慰めの言
葉を贈った。>: He gave consolation to those who lost in the contest.
(syn.): aliw, kaligayahan.

kontena コンテナ, yooki 容器, iremono 入れ物 (noun): <lalagyan>: a
container.

kontento (adj): <manzoku-soona 満足そうな, manzokushi-te iru 満
足している>: contented. * Kontento ako sa aking buhay ngayon.:
<Watashi-wa ima jibun-no jinsei-ni manzoku shi-te iru. 私はいま
自分の人生に満足している。>: I am contented with my life now.

kontesuto コンテスト (noun): <laban, labanan>: a contest.

kontinente (noun): <tairiku 大陸>: a continent. * Nalibot na ni
Onda ang lahat ng kontinente sa mundo.: <Onda-wa sudeni sekai-no
subete-no tairiku-wo ryokoo shi-ta. 恩田はすでに世界のすべての大陸
を旅行した。>: Onda had already traveled all the continents of the
world. (syn.): sanlupalop.
                373
kontonto shi-ta 混沌とした (adj): <magulo>: chaotic.

kontra (noun/adv.): (noun): <hantai 反対, taikoo 対抗, tekitai 敵
対>: opposition. * Maraming kontra sa kanyang ideya. : <kare-no
kangae-ni taishi-te ooku-no hantai-ga aru. 彼の考えに対して多くの
反対がある。>: There is much opposition to his idea.
(adv.): <hanshi-te 反して, hantai shi-te 反対して>: against, in
contrast to, out of step with. * Sila ay kontra sa gobyerno kaya
sila nabilanggo.: <Karera-wa seifu-ni hantai shi-te i-ta-node
toogoku sare-ta. 彼らは政府に反対していたので投獄された。>: They were
imprisoned because they are against the government.
* kontra sa ~ (phr.): <…ni hanshi-te ~に反して>: on the contrary,
at variance, in contradiction to. * Tag. Eng.
* kontra sa epekto (phr.): <gyakukooka 逆効果>: adverse effect,
adverse result, opposite effect. * Tag. Eng.
* kontra-senyas (phr.): <aikotoba 吅言葉>: a password, a countersign.
* Tag. Eng.

kontraband (noun): <mitsuyu 密輸, mitsuyuhin 密輸品, mitsubai 密
売, mitsubaihin 密売品>: contraband, smuggling, smuggled goods.
* Maraming nahuling kontraband na Louis Vuitton ang mga pulis.:
<Keikan-wa mitsuyu sare-ta ookuno Rui Biton-wo ooshuu shi-ta. 警
官 は 密 輸 さ れ た 多 く の ル イ ・ ヴ ィ ト ン を 押 収 し た 。 >: The policemen
confiscated lots of Louis Vuitton smuggled goods. (syn.): ismagel,
puslit.

kontrabida (sla.)(noun)(var. contrabida): <warumono 悪者, akutoo
悪党, akuyaku 悪役>: a villain, an evil character in a movie. [Spa.
kontra "against" + vida "life, deed, behavior"] * I am always accused
of being villain in our family.: <Kazoku-no naka-de-wa itsumo
boku-ga warumono-nanda. 家族の中ではいつもぼくが悪者なんだ。>: Lagi
akong inaakusang kontrabida sa ating pamilya. (syn.): kalaban,
katalo, katunggali.


                 374
kontradiksiyon (noun): <mujun 矛盾, fuicchi 不一致, niritsuaihan
二律相反>: contradiction, inconsistency. * Mag kontradiksiyon ang
kanyang mg asinasabi. : <Kare-no hookokusho-ni-wa mujun-ga aru.
彼の報告書には矛盾がある。>: There are inconsistencies on his reports.
(syn.): pagsalungat, salungat.

kontrahin (v.t.)(r.w. kontra): <hantai suru 反対する, taikoo suru
対抗する>: to oppose. * Tag. Eng.

kontraryo (noun): <kyoosooaite 競争相手, raibaru ライバル>: a rival,
opponent. * Ang Seibu Lions ang kontraryo ng Chunichi Dragons sa
kampeonato. : <Sibu Lions-wa senshuken taikai-de Chuunichi
Doragonzu-no raibaru-dat-ta. 西武ライオンズは選手権大会で中日ドラゴン
ズのライバルだった。 Seibu Lions was the rival of the Chunichi Dragons
         >:
in the championships.

kontrarista (noun): <kenchiku gyoosha 建築業者>: a builder. * Tag.
Eng.

kontrasenyas (noun): <aikotoba 吅い言葉, fukusho 副書, rensho 連
署, pasuwaado パスワード>: a countersign, a countersignature, a
password. * Lagyan mo muna ng kotrasenyas ang tseke bago dalhin
sa bangko. : <Sono kogitte-wa ginkoo-ni mot-te iku mae-ni rensho-wo
shi-nasai. その小切手は銀行に持っていく前に連署をしなさい。>: Put a
countersign first to the cheque before bringing it to the bank.
(syn.): hudyat.

kontrata (noun)(var. kontrato): <keiyaku 契約, keiyakusho 契約書,
ukeoisho 請貟書>: a contract. * Tapos na ang kontrata ko sa trabaho
kaya uuwi na ako. : <Watashi-no keiyaku-wa owat-ta-node furusato-ni
kaeri-masu. 私の契約は終わったので故郷に帰ります。>: My contract is
already finished that is why I am going back home. * Basahin mo
munang mabuti bago mo pirmahan bago mong kontrato. : <Keiyakusho-ni
sain suru mae-ni yomi-nasai. 契約書にサインする前に読みなさい。>: Read
first before signing your contract.
                375
kontratista (noun): (1)<keiyakusha 契約者>: a contractor. * Tag.
Eng. (2)<dokengyoosha 土 建 業 者 , kooji ukeoinin 工 事 請 貟 人 >: a
contractor. * Si Dante ay isang magaling na kontratista sa
Pilipinas. : <Dante-wa Firipin-de-wa ii dokengyoosha-da. ダンテ
はフィリピンではいい土建業者だ。>: Dante is a good contractor in the
Philippines.

kontribusyon (noun): <kifu 寄付, kooken 財献>: contribution. *
Maraming kontribusyon ang mga tao sa simbahan noong isang Linggo. :
<Senshuu hitobito-ga kyookai-ni takusan-no kifu-wo okonat-ta. 先
週人々が教会にたくさんの寄付を行った。>: People gave many contributions
last Sunday to the church.

kontrol (noun): <shihai 支配, kanri 管理, kantoku 監督, seigen 制
限>: control, restraint. * Tag. Eng. (syn.): hinahon, pigil.

kontrolin (v.t.)(var. kontrolahin)(r.w. kontrol): <shihai suru
支配する, kanri suru 管理する, yokusei suru 抑制する, seigyo suru 制
御する>: to control something or someone. * Tag. Eng.

kontsa (noun): (1)<horagai ホラ貝, makigai 巻き貝>: a conch. * Tag.
Eng. (2)<kaigara 貝殻>: a shell. * Ang lampara niya galing Cebu
ay gawa sa kontsa. : <Sebutoo-kara ki-ta kare-no rampu-wa horagai-de
deki-te iru. セブ島から来た彼のランプはホラ貝でできている。>: His lamp
from Cebu is made of shells.

konwaku 困惑, komaru koto 困ること, hazukashisa 恥ずかしさ, toowaku
当惑 (noun): <hiya, kahihiyan, kakimian, linggatong, pagkahiya>:
mental perplexity, embarrassment, perturbation.
* konwaku saseru 困 惑 さ せ る , magotsuka-seru ま ご つ か せ る ,
hazukashigara-weru 恥ずかしがらせる, hazukashii omoi-wo saseru 恥
ずかしい思いをさせる (v.t.): <bagutin, halayin, hiyain, humiya,
manghiya>: to annoy, to confuse, to embarrass, to puzzle, to put
to shame, to put in indecent position.
                376
* konwaku shi-ta 困惑した, komat-ta 困った, toowaku shi-ta 当惑し
た (adj.): <dumarak, hilo, lingaw, lingming, liso, lito, lituhin,
nagugulumihan, nakagugulo, nakalilito>: confounded, confused,
perplexed, puzzeled.
* konwaku suru 困惑する, iraira suru いらいらする, komaru 困る (v.i.):
<mabagot, mamubuwisit>: to be bothered, to feel annoyed.

kon-ya 今夜, komban 今晩 (noun): <ngayon gabi>: tonight.

konyak (noun)(var. kunyak): <konyakku コニャック, burandii ブラン
ディー>: cognac, brandy. * Tag. Eng.

kon-yaku 婚約 (noun): <kasunduan, tiyap>: an engagement.

konyo (noun): <meishi 名士, jooryuukaikyuu-no hito 上流階級の人>:
a socialite, a classy person. * Tag. Eng.

konzatsu 混雑 (noun): <kaguluhan, siksikan>: a jam.
* konzatsu suru 混雑する, afureru あふれる, ippai-ni naru いっぱい
になる (v.i.): <dagsaan>: to overflow, to be crowded with, to be
deluged with.

konzetsu suru 根 絶する , nekosogi-ni suru 根こそぎにする (noun):
<gabutan, ganot, ganutin, labnutin>: to uproot.

koo 頄, setsu 節, ran 欄 (noun): <artikulo, pangkat, seksiyon>: a
section or item in a written document.

koo shi-te こうして, kono yooni このように (adv.): <gayari>: like
this, in this way.

kooan suru 考 案する , kufuu suru 工夫する (v.t.): <balangkasin,
bumalangkas, isipin, magbalangkas, mag-isip, umisip>: to devise,
to think out.


               377
kooba 工場, koojoo 工場 (noun): <pabrika>: a factory.

koobai 購買 , kaimono 買い物, kaiire 買い入れ (noun): <pamimili>:
buying, shopping.

koobo 酵母 (noun): <lebadura, libadura>: yeast, leaven.

koobunsho 公 文 書 , kirokuhokanjo 記 録 保 管 所 (noun): <artsibo>:
archives.

koobutsu 鉱物 (noun): <mineral>: a mineral.

koobutsu 好物 (noun): <paborito>: a favorite (dish).

koochi コーチ (noun): <coach>: a coach.

koochi 高地, koogen 高原 (noun): <altura, bakood, bakoor, bakuor,
itaas, ituktok, paltok, taluktok>: heights, a high place, a
highland.

koochi suru 拘置する, kooryuu suru 拘留する, shuukan suru 収監する,
taiho suru 逮捕する, toogoku suru 投獄する (v.t.): <dakpin, dakipin,
ibilanggo, ipreso>: to jail, to imprison, to keep in custody.

koochoo 校長, gakuchoo 学長, choo 長 (noun): <mayor, pangunahin>:
a chief, a principal, a president of a university.

koodaina 広 大な , kyodaina 巨大な , hiroi 広い (adj.): <malawak,
saklaw>: extensive, vast, very large.

koodo 高度, takasa 高さ (noun): <altitud, taas, tayog>: altitude,
height.
* koodona 高度な, kootoona 高等な, shimpo shi-ta 進歩した (adj.):
<adelantado>: advanced.


               378
koodoo 講堂 (noun): <awditoryum>: an auditorium, a hall.

koodoo 行 動 , furumai 振 る舞い , okonai 行い , taido 態度 (noun):
<akisiyon, akto, aksyon, asal, gawa, pasiya, sokoo 素行, kara, kilos,
kaugalian, ugali>: an act, an action, an attitude, a behavior,
posture.

koodoo suru 行動する, okonau 行う, suru する, suikoo suru 遂行する,
furumau 振 る 舞 う (v.i./v.t.): <aksiyunan, aksyunan, asalin,
galawin, gawin, gumawa, igalaw, mag-asal, tupdin, umakto, umasal>:
to act, to behave, to do, to carry out, to take action.
* koodootekina 行動的な, sekkyokutekina 積極的な, kinoo shi-te iru
機能している, tsuuyoo shi-te iru 通用している (adj.): <aktibo, ganado,
maaktibidad, umiiral>: active, currently functioning, valid.

kooen 講演, koogi 講義 (noun): <lektura>: a lecture.

kooen 公園 (noun): <parke, liwasan>: a park.

kooen 後援, shiji 支持 (noun): <apoyo>: backing.
* kooensha 後援者, enjosha 援助者, patoron パトロン (noun): <anghel,
ninong, padrino, palabigasan, tagapagtaguyod, tagatangkilik>: a
backer, a patron, a promoter, a supporter, a person who takes care
of you.

koofu suru 公布する, happyo suru 発表する, sengen suru 宠言する (v.t.):
<ipahayag, magpahayag>: to announce, to declare, to enunciate,
to proclaim.

koofuku 幸福, manzoku 満足, shiawase 幸せ, saiwai 幸い (noun): <galak,
kagalakan, kaligayahan, langit, ligaya, lugod, maligaya, masaya,
saya, tuwa, cloud nine>: bliss, happiness.
* koofukuna 幸福な , shiawasena 幸せな (adj.): <heaven, langit,
masaya>: happy.


                379
koofuku 降 伏 , koosan 降 参 , kuppuku 屈 朋 (noun): <pagsuko>:
surrender.
* koofuku suru 降伏する, koosan suru 降参する, kuppuku suru 屈朋す
る (v.t.): <sumuko>: to succumb, to yield, to surrender.

koofun 興奮 (noun): <kaba, pananabik, tuwa, udyok>: exitement,
twitter, an excited condition.
* koofun shi-ta 興奮した, hai-ni nat-ta ハイになった, rarit-te iru
ラリッている (adj.): <bangag, basag, bogsa, hay, high, lasting,
sabog, stoned, high na high, tinamaan ng gamot>: drugged, high
on drugs.
* koofun suru 興奮する (v.i.): <ma-exite>: to be excited.

koogai 郊外, shigai 市外, kinkoo 都市近郊 (noun): <arabal, danay,
karatig, naik, suburbya, paligid-lungsod>: suburbs, surrounding
countryside.

koogai 梗概, yooyaku 要約, daijesuto ダイジェスト, arasuji あらすじ
(noun): <binuod, halaw, hinugot>: a digest, an abridgement of an
article.

koogaku 光学 (noun): <optika>: optics, a science deals with sight.

koogan 睾丸, danseiseiki 男性性器, in-noo 陰のう, kintama キンタマ,
tama タマ, fukuro ふくろ (noun): <batuta, betlog, bayag, burat, itlog,
tarugo, titi, uten, yagbols, egg balls, ari ng lalaki>: scrotum,
testicles, male sex organs, .

kooganmuchi-no 厚 顔 無恥の , shitsureina 失 礼 な , bureina 無 礼な ,
reigishirazu-no 礼儀知らずの (noun): <kapalmuks, hindi nahihiya>:
impudent, shameless.

koogeki 攻撃 , hinan 非難, semeru koto 攻めること (noun): <atake,
atakihan, balasik, bilasik, dalasa, dali, dalumog, dalusong,
handulong, labanan, lantak, lusob, lusuban, paghandulong,
               380
paglusob, pagsalakay, pananalakay, sabak, salakay, salakayan>:
an aggressiveness, an assault, a raid, an attack.
* koogeki suru 攻撃する, kyuushuu suru 急襲する, ikinari osou いき
なり襲う (v.t.): <atakihin, banat, dalihin, daluhungin, dumaluhong,
lumusob, lusubin, manalakay, salakayin, tira>: to assail, to
assault, to attack an enemy, to attack physically or violently.
* koogekitekina 攻撃的な, gooin-na 強引な, oshi-ga tsuyoi 押しが強
い (adj.): <agresibo, marahas>: offensive, aggressive.
* koogekitekina jimbutsu 攻撃的な人物, booryokutekina hito 暴力的
な人 (noun): <palaban, rebelde>: an aggressive person.

koogen 高原 (noun): <pantayanin, talampas>: a plateau

koogi 抗議, igi 異議 (noun): <protesta, tutol>: protest, objection.
* koogi suru 抗議する, igi-wo mooshitateru 異議を申し立てる (v.t.):
<maghabol>: to protest.

koogi 講義, jugyoo 授業(noun): <klase, lektura>: class, a lecture,
a session, school lessons.

koogoni suru 交互にする, kootai suru 交替する, kawarugawaru-ni okonau
代わる代わるに行う (v.i.): <maghalili>: to alternate.

koogo-no 口語の, hanashikotoba-no 話し言葉の (noun): <kolokiyal>:
colloquial.

koogoo 皇后, jotei 女帝 (noun): <emperatris>: an empress.

koogu 工具, doogu 道具, kigu 器具 (noun): <aparato, instrumento,
kagamitan, kasangkapan>: an instrument, a tool, an utensil.

kooguu suru 厚遇する, atsuku motenasu 厚くもてなす (v.t.): <blowout>:
to give a warm reception, to treat warmly.

koogyoo 工業, sangyoo 産業 (noun): <gawaan, gawain, hanapbuhay,
               381
industriya>: an industry, a manufacturing industry.

koogyoo 鉱業 (noun): <mina>: mining, a mining industry.

koohai 荒廃 (noun): <pagkagupo>: ruin.
* koohai saseru 荒廃させる, mechamecha-ni suru めちゃめちゃにする,
hametsu saseru 破滅させる (v.t.): <iguho, wasakain>: to ruin.
* koohai shi-ta 荒廃した, haikyo-to nat-ta 廃墟となった (adj.):
<puksa>: ruined.

koohai 光背, koorin 光輪, gokoo 後光, hikari-no wa 光の輪 (noun):
<nimbo>: a halo, a nimbus.

koohan-i-no 広範囲の, bunsan shi-ta 分散した, hirogat-ta 広がった
(adj.): <latag>: extended, spread over.

koohei 公平, koosei 公正 (noun): <ekwidad, makatarungan>: equity,
fair.
* kooheina 公平な, taitoo-no 対等の (adj.): <amanos, patas, tabla>:
equal, on even terms.

koohii コーヒー (noun): <kape>: coffee.
* koohiiiro-no コーヒー色の (adj.): <kulay-kape>: coffee color.

koohoo 航法, nabigeeshon ナビゲーション, kookai 航海, kookoo 航行
(noun): <nabigasyon>: navigation.

koohoo-ni 後方に, ushiro-ni 後ろに, gyakumodori-de 逆戻りで, kaeri-ni
帰りに, kaeru tochuu-de 帰る途中で (adv.): <likod, pabalik, pauli,
paurong, pauwi>: backward, on the way back.

koohosha 候 補 者 , rikkoohosha 立 候 補 者 (noun): <kandidato>: a
candidate.

koohyoo 公表, kookai 公開: publisidad (noun): publicity.
               382
* koohyoo suru 公表する, happyoo suru 発表する, sengen suru 宠言す
る, hiroku shira-seru 広く知らせる (v.t.): <ideklara, ipahayag,
ipamansag, isiwalat, magpahayag, magbalita , magbansag>: to
declare, to make known.

kooi 行為, koodoo 行動, okonai 行ない: (noun): <aksiyon, aksyon, akto,
gawa>: (syn.): pasiya: an act, an action.

kooi 好意・厚意, shinsetsu 親切, zen-i 善意, konomi 好み yuuguu 優遇
(noun): <ibig, kabaitan, kortesiya, pabor, pag-ibig, pagkasi,
pagliyag, pagsinta, pagliyag, pagsinta>: courtesy, favor,
fondness, friendliness, goodwill, goodwishes, kindness, something
done or granted out of good will.
* kooitekina 好 意 的 な , yuukootekina 友 好 的 な (adj.): <mabait,
manigo>: favorable, friendly.
* kooi-wo motsu 好 意 をもつ , konomu 好 む (v.t.): <gusto, ibig,
magpaunlak, nais>: to like, to be fond of, to be kind enough to
do, to give favor.
* kooi-wo shimesu 好意を示す, sansei suru 賛成する (v.t.): <paboran,
sang-ayunan, sumang-ayon>: to favor, to agree with.
* kooi-wo yoseru 好意を寄せる (v.t.): <lawitan>: to give a favor.

kooi 高位, jooi 上位 (noun): <altura, kataasan, katayugan>: the
state of being high or possessing height.

koojitsu 口实 seitooka 正当化, iiwake 言い訳, benkai 弁解 (noun):
<dahilan, katwiran, paumanhin>: a cause, justification, a pretext.

koojo 控 除 , sashihiki 差 し 引 き (noun): <awas, bawas, kaltas,
pagbabawas>: deduction, the act of substracting or reducing a part
from a larger amount.
* koojo saereta 控除された, nebiki sareta 値引きされた, waribiki sareta
割 引 さ れ た , sashihika-re-ta 差 し 引 か れ た (adj.): <binawas,
pag-awas>: deducted, discounted, disengaged, substracted,
unharnessed.
                383
* koojo suru 控除する, sashihiku 差し引く, sappiku さっ引く (v.t.):
<alisan, alisin, awasan, awasin, bawasan, kiunan, kaltasin>: to
deduct, to recoup, to substract.

koojo 皇女, oojo 王女 (noun): <prinsesa>: a princess.

koojoo 向上, shimpo 進歩, hattatsu 発達, hatten 発展, zenshin 前進
(noun): <akyat, lakad, pagsulong, pag-unlad, progreso, takbo,
unlad>: advance, inprovement, progress.

koojoo 工場, kooba 工場 (noun): <pabrika, pagawaan>: a factory.

kooka 効果, kikime 効き目 (noun): <bias, epek, epekto, kalalabasan,
kinalabasan, resulta>: an effect, efficacy, result.
* kooka-ga aru 効果がある, kikime-ga deru 効き目がでる, kooryoku-wo
hassuru 効力を発する, yuukoo-ni naru 有効になる (v.i.): <magkabisa,
umiral>: to take effect, to come into force.
* kooka-no nai 効果のない, mukoona 無効な, kikime-ga nai 効き目がな
い (adj.): <di-mabisa, walang-bisa, walang-epekto>: ineffective,
not effective.

kooka 降下, kakoo 下降, rakka 落下, gezan 下山 (noun): <baba, lusong,
pagbagsak, paglusong, pagbaba>: descent, fall, falling, an act
of going down from a higher to lower place.
* kooka suru 降下する, kudaru 下る, oriru 降りる (v.i.): <bumaba,
lumusong, manaog, pumanaog>: to descend, to go down from a higher
place to a lower place.

kookadooro 高 架 道 路 , kosenkyoo 跨 線 橋 (noun): <oberpass>: an
overpass, a road, or bridge over a road or railway.

kookai 航 海 , funatabi 船 旅 , kookoo 航 行 (noun): <paglalakbay,
paglalayag, pandaragat>: navigation, a voyage, a sea voyage.
* kookai suru 航海する, hansoo suru 帄走する, fune-de iku 舟で行く
(v.i.): <lumayag, maglayag>: to sail.
                384
kookai 後悔, kaikon 悔恨, kuyamu koto 悔やむこと (noun): <hinayang,
panghihinayang, sisi, tika>: regret, repentance.
* kookai suru 後悔する, kuyashigaru 悔しがる (v.t.): <magsisi>: to
regret, to repent.

kookai 公 開 , bakuro 暴 露 , hakkaku 発 覚 , happyoo 発 表 (noun):
<bunyag>: disclosure, revelation.
* kookai suru 公開する, morasu 漏らす, bakuro-suru 暴露する, akirakani
suru 明らかにする (v.t.): <isiwalat>: to disclose, to leak, to
reveal.

kookaku suru 降格する, sasen suru 左遷する, chii-wo sageru 地位を
下げる (v.t.): <ibaba>: to degrade, to demote, to relegate.

kookan 交 換 , henkan 変 換 , tenkan 転 換 (noun): <pagpapababa,
pagpapalit>: commutation, exchange.
* kookan suru 交換する, tori kaeru 取り替える (v.t.): <ipagpalit,
maghalili, magpalit, mamalit, pulihan>: to commute, to exchange,
to replace, to substitute.
* kookanhiritsu 交 換 比 率 , kawasereeto 為 替 レ ー ト (noun):
<palatumbasan, panumbasan>: an exchange rate.
* kookankanoona 交換可能な, kae-rareru 換えられる, torikae-ga dekiru
取り替えが出来る (adj.): <magagawa, mapapalitan>: convertible,
capable of being converted.

kookana 高価な , nedan-ga takai 値段が高い (adj.): <gara, mahal,
mahalaga, mabigat sa bulsa>: expensive.

kookatsu 狡猾, warujie 悪知恵, sakuryaku 策略, takurami たくらみ,
zurusa ずるさ (noun): <lansi, pakana>: cunning, guile.
* kookatsuna 狡猾な, koomyoona 巧妙な, zurugashikoi ずる賢い (adj.):
<magulang>: tricky.

kookeiki 好 景 気 , buumu ブ ー ム , kookyoo 好 況 (noun): <baglang,
               385
kasaganaan, prosperity>: a boom.

kookeisha 後継者, kooninsha 後任者 (noun): <kahalili, kapalit>: a
successor.

kooken 財献, kifu 寄付, kizoo 寄贈 (noun): <abuloy, ambag, bigay,
ilak, kontribusyon>: contribution, offer.

kooketsu 高潔, seiren 清廉, seijitsu 誠实, igen 威厳, songen 尊厳,
kookisa 高 貴 さ , suukoosa 崇 高 さ (noun): <dignidad, hidlika,
karangalan, tino>: dignity, nobility, moral integrity, sense of
honor.
* kooketsuna 高 潔 な , sonkei su-beki 尊 敬 す べ き (adj.):
<kagalang-galang>: respectable, honorable.

kooketsuatsu 高血圧 (noun): <alta-presyon>: a hypertension.

kooki 光輝, karei 華麗, kagayaki 輝き (noun): <galas, gara, gilas,
kagaraan>: splendor.

kookisa 高貴さ,kooketsusa 高潔さ, suukoosa 崇高さ (noun): <hadlika>:
nobility.
* kookina 高貴な, tekkenkaikyuu-no 特権階級の, kizokutekina 貴族的
な , jooryuukaikyuu-no 上 流 階 級 の (adj.): <aristokratiko,
maharlika>: aristocratic, noble.

kooki 香気 , hookoo 芳香 , kaori 香り (noun): <aroma, halimuyak,
halimunmon, halimuymoy>: fragrance, an aroma.
* kooki-wo hassuru 香気を発する, kaori-wo hanatsu 香りを放つ, kaoru
香る・薫る (v.t.): <humalimuyak>: to give a scent.

kookishin 好奇心 (noun): <kuryusidad>: curiosity.
* kookishin ooseina 好 奇 心 旺 盛 な , sensakuzukina 詮 索 好 き な ,
shiritagari-no 知りたがりの (adj.): <masiyasatin>: inquisitive,
full of curiosity.
               386
* kookishin-no tsuyoi 好奇 心の強 い , sensakuzuki-no 詮索 好きの ,
shiritagariya-no 知りたがりの (adj.): <mausisa>: curious, full of
curiosity.

kookogaku 考古学 (noun): <arkelohiya>: archaeology.
* kookogakusha 考古学者 (noun): <arkeologo>: an archaeologist.

kookoku 広告, senden 宠伝 (noun): <anunsiyo>: advertisement.

kookoo 高 校 (noun): <haiskul, hayskul, mataas naa paaralan,
paaralang sekundaryo>: a high school.

kookoo 航行, koohoo 航法, nabigeeshon ナビゲーション, kookai 航海
(noun): <nabigasyon>: navigation, voyage.

kookotsu 恍惚, ekusutashii エクスタシー, uchooten 有頂天, kyooki 狂
喜, zecchookan 絶頂感 (noun): <kalangitan, langit>: an ecstasy.
* kookotsu-no 恍惚の, zecchookan-no 絶頂感の (adj.): <hot na hot,
ma-ligaya>: in ecstasy, orgasmic.

kookuugaku 航 空 学 , kookuujutsu 航 空 術 (noun): <aeronautika,
abyasyon>: aeronautics, aviation
* kookuuki 航空機, hikooki 飛行機 (noun): <eruplano, eroplano>: an
airplane, an aircraft.

kookyoo 好況, kookeiki 好景気, buumu ブーム (noun): <baglang>: a boom.

kookyoo-no 公共の (adj.): <ng publiko>: public.
* kookyoojigyoo 公 共 事 業 (noun): <obras-publikas, gawaing
pambayan>: public works.
* kookyooryookin 公共料金 (noun): <kabuuang bayad>: public utility
charges.
* kookyooshisetsu 公共施設 (noun): <pampublikong institusyon>: a
public facilities.


               387
kookyookyoku 交響曲, shinfonii シンフォニー (noun): <simponiya>: a
symphony.

kookyuuna 高級な, jootoona 上等な, senren sare-ta 洗練された (adj.):
<klas>: classy, sophisticated.
* kookyuusha 高級車, takai kuruma 高い車 (noun): <chedeng, chideng,
tsedeng, kotse, sasakyan>: an expensive car.

kooman 高慢, sondai 尊大, keibetsu 軽蔑, besshi 蔑視 (noun): <iring,
aglahi, pag-iring, singhal, uyam>: contempt, disdain, scorn.
* kooman-na 高慢な, hokorashigena 誇らしげな, tokuisoona 得意そうな
(adj.): <mahangin, mayabang>: boastful, haughty, lofty, proud.

koomei 高名, meisei 名声 (noun): <kabantugan>: fame, renown.
* koomeina 高名な, yuumeina 有名な, nadakai 名高い (adj.): <pamuso>:
famous.

koomoku 頄目 (noun): <artikulo, pangkat, seksiyon>: a section or
item in a written document.

koomon 肛門, shiri-no ana 尻の穴 (noun): <puwit, wetpu>: an anus.

koomori コウモリ・蝙蝠 (noun): <paniki>: a bat.

koomorigasa こうもり傘, amagasa 雤傘, kasa 傘 (noun): <payong>: an
umbrella.

koomuin 公務員 , yakunin 役人 (noun): <opisyal>(noun): a public
official, a public servant.

koomuru 被る, shinobu 忍ぶ, shimboo suru 辛抱する, taeru 耐える, keiken
suru 経験する, junan suru 受難する (v.t.): <dusa, magdusa, tiis,
tiisan>: to suffer.

koomyaku 鉱脈, ganshoo 岩礁, anshoo 暗礁 (noun): <bahura>: a reef,
               388
a stambling block.

koomyoo 高名, meisei 名声, hyooban 評判 (noun): <pama>: fame.

koomyoona 巧妙な, kookatsuna 狡猾な (adj.): <suwitik>: tricky.

koonaa コーナー, kado 角, sumi 角・隅 (noun): <panulok>: a corner.

kooni 小鬼, goburin ゴブリン (noun): <duwende>: a goblin.

koonin 後任, kookeisha 後継者 (noun): <halili, humalili, kapalit,
pumalit>: a successor.
* kooninsha 後 任 者 , kookeisha 後 継 者 (noun): <kahalili>: a
successor.

koonin sare-ta 公 認 さ れ た , ninka sare-ta 認 可 さ れ た (adj.):
<awtorisado, pinahihintulutan, maypahintulot>: authorized.

koonoo 効能, kooryoku 効力, kikime 効き目, yuukoosei 有効性 (noun):
<bisa>: efficacy, effectiveness.

koonyuu 購入, kau koto 買うこと (noun): <bili, gangga. pagbili>:
buying, purchasing.
* koonyuu suru 購入する, kau 買う (v.t.): <bilhin, bumili, mamili>:
to buy, to purchase.
* koonyuusha 購入者, kaite 買い手 (noun): <komprador, kumprador>:
a buyer, a purchaser.

kooperasyon (noun): <kyooryoku 協力, kyoodoo 共同>: cooperation.
* Kailangan ng kooperasyon ng lahat para maging tagumpay ang ating
layunin. : <Wareware-wa mokuyoo-wo seikoori-ni tassei suru tame-ni
minas an-no gokyooryoku-wo hitsuyoo-to shi-te ori-masu. 我々は
目標を成功裏に達成するために皆さんのご協力を必要としております。>: We need
the cooperation of everybody so that we will be successful in
attaining our goal.
                389
kooraku 行 楽 , yuuran 遊 覧 , ensoku 遠 足 (noun): <ekskursiyon,
eskursyon, iskursyon, pagliliwaliw>: an excursion.
* koorakuchi 行楽地, rizootochi リゾート地 (noun): <bakasyunan>: a
vacation place or resort.

kooran コーラン (noun): <Koran>: the Koran.

koordinasyon (noun): <dootoo 同等, taitoo 対等>: coordination. Tag.
Eng.

koori 公理, genri 原理 (noun): <aksiyom, aksiyoma, aksyom>: an axiom,
an established principle in art or science.

koori 氷 (noun): <yelo>: ice.

koorikashi 高利貸し (noun): <usurero>: a leech, a loan shark, a
usurer.

koorin 光輪, koohai 光背, gokoo 後光, hikari-no wa 光の輪 (noun):
<nimbo>: a halo, a nimbus.

koorinsetsu 降臨節, kirisuto koorin キリスト降臨 (noun): <adbiyento,
pagdatal, pagdating>: Advent.

kooritsu 効 率 , nooritsu 能 率     (noun): <husay, kahusayan>:
efficiency.

kooritsu-no 公立の (adj.): <ng publiko, ng madla>: public.
kooritsu gakkoo 公 立 学 校 (noun): <paaralang-bayan>: a public
school.

koorogi コオロギ (noun): <kamaksi, kuliglig>: a cricket.

kooron 口論, kenka けんか, kuchigenka 口げんか (noun): <alit, alitan,
                390
away, awayan, bagbag, bagsag-ulo, bangay, bangayan, hamok,
labu-labo, pagtatalo>: an argument, a discord, a dispute, a quarrel,
a fight.
* kooron suru 口論する, kenka suru 喧嘩する, arasou 争う (v.t.):
<awayin, babagin, bagagin, basaguluhin, kalabanin, katungaliin,
magbabag, makipag-away, palaaway>: to quarrel, to fight with
someone.
* kooronzukina 口論好きな, kenkazukina 喧嘩好きな, tankina 短気な
(adj.): <awayin>: quarrelsome.

kooru 凍る (v.i.): <magyelo, papagyeluhin, maging yelo>: to freeze.
* koora-seru 凍らせる, reitoo suru 冷凍する (v.t.): <iladuhin>: to
freeze, to preserve by freezing.
* koot-ta 凍った, koori-no 氷の, reitoo-no 冷凍の (adj.): <elado,
ilado, nagyelo, napakalamig, parang yelo>: frozen, iced, icy.

koorubooi コールボーイ , danshoo 男娼, okama オカマ (noun): <c.b.
kolboy, lalaking puta>: a call boy, a male prostitute.

koorugaaru コールガール, baishun suru josei 売春する女性, baishunfu
売春婦, shoofu 娼婦, imbai 淫売 (noun): <alembong, c.g. mamasang,
pikalat, pokpok, prosti, prosty, puta, putatsing, babaeng ermita>:
a call girl, a female prostitute, a whore.

kooryo 考慮, shiryo 思慮, jukuryo 熟慮, yoku kangaeru koto よく考
え る こ と (noun): <alang-alang, pagsasaloob, konsiderasyon>:
consideration.
* kooryo suru 考慮する, shikoo suru 思考する, kangaeru 考える, omou
思う (v.t.): <umisip>: to consider, to think about, to think over,
to take something into consideration.

kooryoku 効力, koonoo 効能, yuukoosei 有効性, kikime 効き目(noun):
<bisa>: efficacy, effectiveness.
* kooryoku-no aru 効力のある, yuukoona 有効な, yuuryokuna 有力な
(adj.): <mabisa>: effective, influential, potent, valid.
                391
* kooryoku-wo hassuru 効力を発する, kikime-ga deru 効き目がでる,
kooka-ga aru 効果がある, yuukoo-ni naru 有効になる (v.i.): <magkabisa,
umiral>: to take effect, to come into force.

kooryoo 香料, kaori 香り (noun): <kamanyang>: incense.

kooryuu 拘留, ryuuchi 留置 (noun): <pagkakapigil>: detention.
* kooryuu suru 拘留する, koochi suru 拘置する, shuukan suru 収監す
る, taiho suru 逮捕する (noun): <dakipin, dakpin>: to arrest, to
keep in custody.

koosadooro 交 差 道路 , juujiro 十 字路 , yotsutsuji 四 つ辻 (noun):
<sangandaan>: a crossroad.
* koosaten 交差点 (noun): <bagtasan, krosing, krus na daan>: a
crossing, an intersection, the place where lines or tracks cross.

koosai 交際,tsukiai 付き吅い (noun): <kalipunan, kapisanan, samahan,
asosasyon>: association, company.
* koosai suru 交際する, tsukiai 付き吅い, shako 社交 (noun): <chikahan,
pakikipamuhay,  pakikipag-kaibigan,  pamuhay,  sosyalan>:
association, companionship, company, associating with others.

koosaku 耕作, kaikon 開墾, tagaysu koto 耕すこと (noun): <kalinangan,
saka>: cultivation or tillage of the land.
* koosaku suru 耕作する, tagayasu 耕す (v.t.): <bumungkal, bungkalin,
gahukan, linangin, mag-alaga, magbungkal, maglinang, magsaka,
sakahan>: to cultivate soil, to farm as a tenant.
* koosakuchi 耕作地 (noun): <linang>: a cultivated land, a field
under cultivation.

koosan suru 降参する, kuppuku suru 屈朋する (v.t.): <bigay, sumuko>:
to give in, to surrender, to yield.

koosatsu suru 絞殺する, kooshukei-ni suru 絞首刑にする, shimekorosu
絞め殺す (v.t.): <bigtihin, bitayin, bumigti, bumitay>: to hang
                392
or strangle someone with a rope.
* koosatsu sare-ta 絞 殺され た , shimekorosa-re-ta 絞 め殺 された ,
kooshukei-no 絞首刑の (adj.): <bigti, bitay>: strangled, hanged or
hung by a rope.

koosatsu suru 考察する, fukaku kangaeru 深く考える, jukkoo suru 熟
考する (v.t.): <isipin>: to consider, to think about.

koosei 後世, shison 子孫 (noun): <posteridad>: posterity.

koosei 公正, koohei 公平 (noun): <ekwidad>: equity.

kooseinen 好青年, jiseishin aru dansei 自制心のある男性, orikoosan
お利口さん (noun): <good boy, maginoong lalaki>: a nice guy, a young
man who has self-control.

kooseki 功績, tegara 手柄, igyoo 偉業 (noun): <asanya>: an exploit,
a feat.

koosen 光線, hikari 光 (noun): <silahis, sinag>: a ray, rays of
light.

koosha 校舎 (noun): <paaralan, bahay-paaralan>: a school house.

kooshi 講師 , shidoosha 指導者 (noun): <lektor, tagapaguro>: an
instructor, a lecturer.

kooshikan 公 使 館 , kooshikan-in 公 使 館 員 (noun): <legasyon>: a
legation.

kooshiki-no 公 式 の , koomu-no 公 務 の (adj.): <pantungkulin,
opisyal>: formal, official.
* kooshikiseimei 公式声明, seishikihappyoo 正式発表, komyunike コ
ミュニケ (noun): <pabatid, pahatid, patalastas>: a communique, an
announcement.
               393
kooshin 行 進 , shinkoo 進 行 , zenshin 前 進 (noun): <prusisyon>:
procession.
* kooshinkyoku 行 進 曲 , guntaikooshinkyoku 軍 隊 行 進 曲 (noun):
<martsa>: a march, music meant for marching.

kooshin suru 更新する, isshin suru 一新する, atarashiku suru 新し
くする (v.t.): <magpanibago, panibaguhin >: to renew.
* kooshin shi-ta 更新した (adj.): <panibago>: renewed.

kooshinryoo 香辛料, choomiryoo 調味料, yakumi 薬味 (noun): <lahok,
palabok, panimpla, rekado, rikado>: condiments, seasonings.

kooshoku 好色 , hiwai 卑猥, waisetsu わいせつ (noun): <kahalayan,
kalibugan>: lasciviousness, lewdness, sensuality.
* kooshokuna 好色な, waisetsuna わいせつな, hiwaina 卑猥な, sakari-ga
tsui-ta 盛りがついた, midarana 淫らな, sukebena スケベな (adj.):
<amoroso, handak, lantod, malibog, masintahin, hot na hot>:
lascivious, lewd, lustful, obscene, wanton.

kooshoo 交渉 (noun): <usapan pag-aayos>: a negotiation.

kooshoonin 公証人 (noun): <eskribano, notaryo-publiko>: a notary
public.

kooshukei 絞首刑 (noun): <pagbigti>: hanging, death by hanging.
* kooshukei-ni suru 絞首刑にする, koosatsu suru 絞殺する, shimekorosu
絞め殺す (v.t.): <bigtihin, bitayin, bumitay>: to hang or strangle
someone with a rope.
* kooshukei-no 絞 首 刑 の , koosatsu sare-ta 絞 殺 さ れ た ,
shimekorosa-re-ta 絞め殺された (adj.): <bigti, bitay>: strangled,
hanged or hung by a rope.

kooshuu-no 公衆の (adj.): <ng madla, ng publiko>: public.
* kooshuu denwa 公衆電話 (noun): <tawagan ng telepono>: a public
               394
telephone, a pay phone.
* kooshuudootoku 公衆道徳, shimindootoku 市民道徳 (noun): <ugaling
pampubliko>: public morality.

kooso 控訴, jookoku 上告 (noun): <apela> (noun): an appeal.
* kooso suru 控訴する, jookoku suru 上告する (v.t.): <apelahan,
maghabol>: to appeal, to make or present an appeal to.

koosoku 拘束 , sokubaku 束縛 , yokusei 抑制 (noun): <katimpian>:
restraint.

koosoku 校則 (noun): <panukalan, panuntunan>: school rules, school
regulations.

koosoku dooro 高速道路 (noun): <karetera>: a highway.

koosoo 抗争, deiri 出入り, hanmoku 反目, tekitai 敵対 (noun): <away,
golpehan, kakasa, kasa, kumakasa, laban, laban-an, rambol, rumble,
rumbol, trabol>: an affray, a scrimmage, antagonism, a gang fight.

koosoo 構想, suji 筋, purotto プロット (noun): <banghay>: a plot.

koosui 香水 (noun): <pabango, perpume>: perfume, scent. * Tag. Eng.
* koosui-wo mochiiru 香水を用いる (v.t.): <pamanguhin>: to use
perfume.

koosutaa コースター (noun): <coaster>: a coaster.

kootai 後退, tettai 撤退, hikiage 引き上げ (noun): <atras, pag-urong,
urong>: backward movement, retreat, withdrawal.
* kootai suru 後退する, taikyaku suru 退却する, hikiageru 引き上げ
る (v.i.): <atrasan, balik, balikan, umudlot, umurong, umatras,
urong, urungan>: to retreat, to back out, to fall back, to go back,
to move back.


                395
kootai 交代・交替, rimban 輪番, junkan 循環 (noun): <ikot, salit>:
alternation, rotation.
* kootai suru 交代する, oki-kaeru 置き換える, tot-te kawaru 取って
代わる (v.t.): <humalili>: to replace, to take turns.
* kootai suru 交替する, koogoni suru 交互にする, kawarugawaru-ni
okonau 代わる代わるに行う (v.i.): <maghalili>: to alternate.

kootaishi 皇太子, ooji 王子 (noun): <prinsipe>: a prince.

kootaku 光沢 , tsuya 艶 (noun): <kinang, kintab>: glaze, gloss,
luster, polish.
* kootaku-no aru 光 沢 の あ る , tsuya-no aru つ や の あ る (adj.):
<makintab>: glossy, sleek.

kooteeshonmaaku コ ー テ ー シ ョ ン マ ー ク , in-yoofu 引 用 符 (noun):
<komilyas>: quotation marks.

kootei 肯定 , dangen 断言 , kakunin 確認 (noun): <pagpapahayag>:
affirmation.

kootei 皇帝, ten-noo 天皇 (noun): <emperador>: an emperor.

kootei 校訂 , kaitei 改訂 (noun): <pagbago, pagwawasto, rebisa,
rebisyon>: revision.
* kootei sare-ta 校訂された, kaitei sare-ta 改訂された, kaiteizumi-no
改訂済みの (adj.): <rebisado>: revised.
* kootei suru 校訂する, kaitei suru 改訂する (v.t.): <magrebisa,
rebisahin, repasuhin>: to revise, to read carefully in order to
correct.

kootekina 公的な , ooyake-no 公の (adj.): <hayag, kalt, lantad,
pahayag>: public.
* kootekikikan 公的機関, shoo 省, choo 庁, dairiten 代理店 (noun):
<ahensiya, ahensya>: an agency.


               396
kootetsu 鋼鉄, hagane 鋼 (noun): <asero>: steel.

kooto コート, uwagi 上着 (noun): <kot>: a jacket, a coat.kootoo-de 口頭で, kotoba-de 言葉で, kotoba-no ue-de 言葉の上で(adv.):
<berbal, viva voce>: orally, verbally.

kootooen 喉頭炎 (noun): <laringhitis>: laryngitis.

kootoona 高等な , shimpo shi-ta 進歩した , koodona 高度な (adj.):
<adelantado>: advanced.
* kootoo gakkoo 高等学校, kookoo 高校(noun): <mataas na paaralan>:
a high school.
* kootoo saibansho 高等裁判所, jooso saibansho 上訴裁判所 (noun):
<Hukman sa Paghahabol>: a Court of Appeals, a higher court.

kootsugoo 好都吅, benri 便利 (noun): <kaginhawaan>: convenience.
* kootsugoo-de 好 都 吅 で , tokusaku-de 得 策 で (adv.):
<kapaki-pakinabang>: expedient.

kootsuu 交通, tsuukoo 通行 (noun): <trapiko>: traffic.
* kootsuujiko 交通事故 (noun): <bangga, bunggo, bungguan>: a traffic
accident.

kooun 幸運, sachi 幸 (noun): <buwenas, kaniguan, kapalaran, nigo,
suwerte, tsamba>: a good luck, a fortune.
* kooun-de aru 幸運である , koounn-ni megumareru 幸運に恵まれる ,
tsui-te iru ついている (v.i.): <galingin, magkapalad, magkaportuna,
magkasuwerte, palarin>: to be fortunate, to be lucky, to happen
to have some fortune.
* kooun-na 幸運な, kyooun-na 強運な, un-ga ii 運がいい, tsui-te iru
つ いてい る (adj.): <binibirthday, debuwenas, manigo, mapalad,
masuwerte, sinuswerte>: lucky, have a winning chance.
* Kooun-wo! 幸運を! Ippatsu atero-yo! 一発当てろよ!Ooganemochi-ni
               397
nat-te-ne! 大金持ちになってね! (interjec.): <Tipak na tipak! Manalo
ng malaki!>: Good luck! Be in the chips! Win a fortune!
* kooun-wo motarasu 幸運をもたらす, shukufuku suru 祝福する (v.t.):
<magpala, pagpalain>: to bless, to favor with good fortune.
* kooun-wo tsukamu 幸運をつかむ, kooun-ni megumareru 幸運に恵まれ
る (v.i./v.t.): <buwenasin, galingin, palarin, suwertihin >: to
have a run of good luck.

koowanroodoosha 港湾労働者, niyaku 荷役, okinakashi 沖仲仕(noun):
<kargador>: a dockworker, a stevedore.

kooya 荒野, sabaku 砂漠, arechi 荒れ地, gen-ya 原野 (noun): <disyerto,
ilang, kaparangan>: a desert, wastes, wilderness.

kooyaku 膏薬, bansookoo 絆創膏 (noun): <tapal>: a plaster.

kooyoo 効用, yuuyoo 有用, jitsuyoosei 实用性 kookyooshisetsu 公共
施設 (noun): <kahalagahan>: utility,

kooyoo shi-ta 高揚した, hai-ni nat-ta ハイになった, uttorishi-ta う
っとりした (noun): <droga, lasing sa gamot, tinamaan ng gamot>:
excited or wild under the influence of drugs.

koozan 鉱山 (noun): <mina>: a mine.

koozento 公然と, akarasamani あからさまに, oopun-ni オープンに (adv.):
<nang hayagan>: openly.

koozoku 皇族, kizoku 貴族, oozoku 王族 (noun): <kamaharlikaan>:
nobility, people of noble rank.

koozoo 構造 , shikumi 仕組み, honegumi 骨組み (noun): <balangkas,
banghay, kayarian, pagyari>: a framework, a structure.

koozui 洪水, oomizu 大水, afure-ta mizu あふれた水, hanran 氾濫 (noun):
               398
<apaw, baha, dagsa, pagbuhos>: a deluge, floods, inundation, an
overflow.
* koozui-ni naru 洪水になる, oomizu-ni naru 大水になる (noun): <bahain,
bumaha>: to have flood.
* koozui-ni nat-ta 洪 水 に な っ た , hanran shi-ta 氾 濫 し た ,
mizubitashi-ni nat-ta みずびたしになった (adj.): <aglos, binaha,
lubog, nagbahaha>: inundated, flooded, submerged.

kopa (noun): <gurasu グラス, koppu コップ, wainkappu ワインカップ
>: a cup, a glass, a goblet, a wine cup. * Maganda ang kopa na
binili nila sa Benis.: <>: The wine cup they bought in Venice is
beautiful.

kopi コピー, fukusha 複写, utsushi 写し (noun): <duplikado, dupliket,
hipno, kops, kopya>: a copy.
* kopii suru コピーする, fukusha suru 複写する (noun): <kopyahin>:
to copy, to duplicte.

kopirayt (noun)(var. kapirayt): <chosakuken 著作権, hanken 版権
>: a copyright. * Tag. Eng.

kopon (noun): <kuuponken クーポン券>: a coupon. * Tag. Eng.

kopon (noun): <tomodachi-no atsumari 友だちの集まり, yuujinshuudan
友人集団>: a group of friends. * Tag. Eng.

koponan (noun): <chiimu チーム>: a team. * Ang koponan ng Crispa
ang pinakamagaling sa larangan ng propesyonal basketbol sa
Pilipinas. : <Kurisupa-wa Firipin-de mottomo yoi puro-no basuketto
chiimu-da. クリスパはフィリピンで最もよいプロのバスケット・チームだ。>:
Crispa is the best professional basketball team in the Philippines.

koppa 木っ端, kezurikuzu 削り屑 (noun): <tatal>: a chip, a splinter.

koppu コップ, gurasu グラス (noun): <baso, tasa>: a cup, a glass.
                399
kops (sla.)(noun): <kopii コピー, fukusha 複写>: a copy. [short.
Eng. "copy" + "s"] * Ilang kops ang kailangan mo?: <Kopii-wa nanmai
hitsuyoo-desu-ka? コピーは何枚必要ですか。>: How many copies do you
need? (syn.): kopya.

kopya (noun): (1)<fukusha 複写, kopii コピー>: a copy. * Bigyan mo
ako ng isang kopya ng iyong sinulat.: <Anata-no kiji-no kopii-wo
kudasai. あなたの記事のコピーを下さい。 Give me a copy of your article.
                 >:
(2)<utsushi 写し, fukuhon 副本・複本, fukusei 複製, supea スペア>: a
duplicate. * Tag. Eng. (syn.): sipi. * Bigyan mo ako ng kopya ng
susi mo sa bahay.: <Anata-no ie-no kagi-no スペア-wo kudasai. あ
なたの家の鍵のスペアを下さい。>: Give me a duplicate of your key in
the house.

kopyahin (v.t.)(r.w. kopya): (1)<fukusha suru 複写する, kopii suru
コピーする>: to copy. * Kopyahin mo ang lahat ng titulo sa lupa at
ipadala mo. : <Subete-no tochi-no kenrisho-wo kopii shi-te
sorera-wo watashi-ni oku-te kudasai. すべての土地の権利書をコピーし
てそれらを私に送って下さい。>: Copy all the land titles and send them
to me. (2)<utsushi-wo tsukuru 写しを作る>: to duplicate. * Tag. Eng.

koraaju コラージュ (noun): <collage>: a collage.

koraeru こらえる, gamansuru 我慢する, nintai suru 忍耐する,taeru 耐
える (v.i./v.t.): <atimin, batahin, makapagtitiis, pagtiisan,
tiisan>: to bear, to endure, to tolerate, to be patient.

koral (noun)(var. korales): <sango サンゴ・珊瑚>: coral. * Tag. Eng.

koran (noun): <kooran コーラン>: the Koran, the sacred book of the
Mohammedans. * Tag. Eng.

korashimeru 懲らしめる, bassuru 罰する, shobatsu suru 処罰する(v.t.):
<kastiguhin, parusahan, lapatan ng parusa>: to punish.
                400
kordero (noun/adj.): (noun): <kohitsuji 子羊, kohitsuji-no niku
子羊の肉>: a lamb. * Kantahin natin ang Kordero ng Diyos sa simbahan.:
<Kyookai-de “Kami-no kohitsuji”-wa utai-mashoo. 教会で「神の子羊」
を歌いましょう。>: Let us sing “Lamb of God” in church. (syn.): tupa.
(adj.): <onwana 温和な, otonashii おとなしい, odayakana 穏やかな,
yasashii 優しい>: gentle, meek. * Tag. Eng. (3)<uchikina 内気な,
ki-no yowai 気の弱い>: sheepish. * Tag. Eng.

kordon (noun)(var. kurdon): <himo ひも, futoi ito 太い糸, joobuna
ito 丈夫な糸>: cord, stout thread. * Tag. Eng. (syn.): asintas,
leteng, panali, tali.

kore これ, kono この (pron.): <ari, ere, ire, iri, ito, nito, yari>:
this.

Korea (noun): <kankoku 韓国, choosen 朝鮮>: Korea. * Masarap ang
kimchi ng Korea sa serbesa. : <Kankoku-no kimuchi-wa biiru-ni at-te
oishii. 韓国のキムチはビールに吅っておいしい。>: Kimchi of Korea is
delicious for beer.

koredor (noun)(var. koredora): <chuukaisha 仲介者, shuusen-nin 周
旋人, burookaa ブローカー>: an agent, a broker. * Tag. Eng. (syn.):
ahente, kinatawan ng mangangalakal.

korek (adj.): <tadashii 正しい, seikakuna 正確な, machigai-no nai
間違いのない>: correct, right. * Tag. Eng. (syn.): tama, tumpak.

koreksiyon (noun)(var. koreksyon): <teisei 訂正, shuusei 修正>:
correction. * Tag. Eng. (syn.): pagwawasto.

koremade これまで, imamade いままで (adv.): <pa>: up to now, up to
a ceertain time.

koreo (noun): <yuubin 郵便, yuubinbutsu 郵便物>: a mail. * Maraming
                401
koreo kapag panahon ng Pasko sa Pilipinas at Bagong Taon sa Hapon. :
<Firipin-de-wa Kurisumasu, Nihon-de-wa shoogatsu-no kikan-ni
takusan-no yuubinbutsu-ga ari-masu. フィリピンではクリスマス、日本
では正月の期間にたくさんの郵便物があります。>: There are many mails
during Christmas' time in the Philippines and New Year's time in
Japan.

korera コレラ (noun): <kolera>: cholera.

korespondensiya (noun): <tsuushin 通 信 , buntsuu 文 通 >:
correspondence. * Ang pamilya ni Keiji at pamilya ko ay tuloy ang
komunikasyon sa pamamagitanng korepondensiya. : <Watashi-no
kazoku-to Keiji-no kazoku-to-wa ima-demo buntsuu-wo tsuuji-te
kooryuu shi-te i-masu. 私の家族と啓二の家族とは今でも文通を通じて交流
しています。>: My family and Keijis' family are still communicating
through correspondence.

koridor (noun): <kairoo 回廊, tsuuro 通路, rooka 廊下>: a corridor.
* Tag. Eng.

koritsu 孤立, kakuri 隔離 (noun): <pagputol>: insulation.
* koritsu shi-ta 孤 立 し た , kakuri sa-re-ta 隔 離 さ れ た (adj.):
<wakawak>: isolated.

kornbip (noun): <konbiifu コンビーフ>: corned beef. * Tag. Eng.

korneta (noun): (1)<korunetto コルネット>: a cornet. * Tag. Eng.
(2)<rappa ラッパ>: bugle. * Tag. Eng.

korni (sla.)(adj.)(var. corny): <tsumara-nai つ ま ら な い ,
omoshiroku-nai 面白くない, tawai-mo nai たわいもない, bakabakashii
馬鹿馬鹿しい>: corny, not funny. [Eng. "corny"] * Tag. Eng. (syn.):
nakakainis na nakakatawa.

koro (noun): <gasshoo 吅唱, gasshootai 吅唱隊, seikatai 聖歌隊>: the
                402
choir, a chorus. * Napakagaling ng koro nila Espie sa simbahan. :
<Esupii-to  sono  tomodachi-no  kyookai-de-no   gasshoo-wa
subarashikat-ta. エスピーとその友だちの教会での吅唱は素晴らしかった。>:
The chorus of Espie and her friends at the church was excellent.

koro ころ (noun): <paralis>: rollers, logs placed under a heavy
object to help move it.

korogaru 転がる, ooten suru 横転する (v.i.): <igulong, gumulong,
magpagulong, mahulog, pagulungin>: to roll, to tumble.
* korogaru koto 転がること, kaiten 回転 (noun): <likaw>: a roll.
* korogemawaru 転 げ 回 る , notauchimawaru の た 打 ち 回 る (v.i.):
<tumumba>: to tumble down.
* korogeochiru 転げ落ちる, kuzureochiru 崩れ落ちる, hookai suru 崩
壊する, tenraku suru 転落する (v.i.): <mabagsak, mabuwag, mabuwal,
madapa, maholog, marapa, tumumba>: to tumble down.

koron コロン , oodekoron オーデコロン (noun): <cologne>: cologne,
eau-de-Cologne, a kind of weak perfume or aftershave.

korona (noun)(var. korna): (1)<ookan 王冠>: the crown. * Tag. Eng.
(2)<eikan 栄冠>: laurels. * Tag. Eng. (3)<hanawa 花輪, kakan 花
冠>: a wreath. * Tag. Eng.

koronasyon (noun): <taikanshiki 戴 冠式 , sokuishiki 即 位式 >: a
coronation. * Tag. Eng.

koronel (noun): <taisa 大佐>: a colonel. * Si Koronel Honassan ay
isa sa mga bayani ng Peoples Power Revolution noong 1986 sa Edsa.:
<Honasan taisa-wa sen kyuuhyaku hachijuu roku-nen-no Edosa-ni
okeru Piipuruzu pawaa kakumei-no eiyuu-no hitori-da. ホナサン大
佐は1986年のピープルズ・パワー革命の英雄の1人だ。 Colonel Honassan  >:
is one of the heroes of the 1986 Peoples Power Revolution at Edsa.

korosu 殺す , satsugai suru 殺害する (v.t.): <irampa, pagpatay,
                403
paslang, patay, pumatay, putlin, tapos, tepok, tigbak, tumba>:
to kill, to murder, to snuff out.
* korosa-reru 殺される (v.i.): <maputi>: to be killed.
* korosa-re-ta 殺された, shin-da 死んだ, nakunat-ta 亡くなった (adj.):
<dedo, patay, yari>: dead, killed.
* koroshi 殺し , satsujin 殺人 (noun): <pagpaslang>: homicide,
murder.

korporasyon (noun): (1)<kabushikigaisha 株 式 会 社 >: a stock
corporation, a joint-stock company. * Ang San Miguel ang isa sa
pinakamaliking korporasyon sa Pilipinas.: <>: San Miguel is one
of the biggest stock corporations in the Philippines. (2)<hoojin
法人, shadan hoojin 社団法人, eidan 営団>: a corporation. * Tag. Eng.

kort (noun): <kooto コート>: a court, a place marked off for a game.
* Tag. Eng.
* kort ng basketbol: <basuketto kooto バスケットコート>: a basketball
court.

korta-bista (adj.): <kingan-no 近 眼 の , kinshi-no 近 視 の >:
nearsighted. * Tag. Eng.

kortapluma (noun): <pokettonaifu ポケットナイフ>: a pocketknife.
* Gaano kalaki ang kortaplumang puwedeng dalhin s aloob ng
eroplano?: <Hikooki-no naka-ni mochikomu koto-ga yurusa-reru
pokettonaifu-no ookisa-wa dore gurai-desu-ka? 飛行機の中に持ち込
むことが許されるポケットナイフの大きさはどれぐらいですか?>: How big is
the allowed pocketknife inside the airplane?

korte (noun): <hootei 法廷, saibansho 裁判所>: a court of justice.
* Tag. Eng. (syn.): hukuman.
* Korte Suprema (noun): <saikoosaibansho 最高裁判所>: the Court of
Appeal, the supreme court.

kortesiya (noun): <reigi 礼儀, reigitadashisa 礼儀正しさ, yuuguu 優
                404
遇, kooi 好意>: courtesy, courteous behavior, good manners. * Tag.
Eng. (syn.): galang, kagandahang-loob, pitagan.

korto (noun): <hanzubon 半ズボン, shootopantsu ショートパンツ>: a
short pants, knee trousers. * Tag. Eng.

koruku コルク (noun): <tapon>: a cork.

korum (noun): <teisokusuu 定足数>: a quorum. * Tag. Eng.

korunetto コ ル ネ ッ ト (noun): <korneta>: a cornet, a musical
instrument made from metal, usually brass, that you play by blowing
into it.

korusetto コルセット (noun): <corset>: a corset.

koryente (noun): <denryuu 電流>: electric current. * Mag-ingat ka
sa mga kable dahil bukas ang koryente.: <Denryuu-ga nagare-te
iru-node sono keeburu-ni ki-wo tsuke-nasai. 電流が流れているのでそ
のケーブルに気をつけなさい。>: Be careful with the cables because the
electric current is on.

kosa (sla.)(noun): (1)<nakama 仲間, tomodachi 友だち, dachi ダチ,
tsure 連れ>: a friend, a companion, a fellow. * Kosa, kamusta ka
na?: <Tomo-yo, genki-kai? 友よ、元気かい?>: My friend, how are you?
(2)<guru ぐる, kyoohan(sha)>: a partner in crime, a n accomplice.
* Tag. Eng. [Spa. kosa "affair, matter, thing"] (syn.): kaibigan,
kasama (sa asunto).

kosaaju コサージュ (noun): <corsage>: a corsage.

kosakunin 小作人 (noun): <kasama>: a crofter, a renter, a tenant
farmer.
* kosakuryoo 小作料 (noun): <pamata>: a payment of a tenant to the
landlord for the use of a piece of farm land.
                405
kosame 小雤, shoou 小雤, yowai ame 弱い雤 (noun): <ambon, tikatik>:
a drizzle, a light rain.
* kosame-ga furu 小雤が降る, yowai ame-ga furu 弱い雤が降る(v.i.):
<umambon>: to drizzle, it drizzles.

kosei 個性, seikaku 性格, jinkaku 人格 (noun): <carta, katuhan,
personalidad, pumumukod>: individuality, one's personality.

koseibutsugaku 古生物学 (noun): <paleontolohiya>: paleontology.

koshi 腰, shiri 尻, dembu 臀部 (noun): <balakang, baywang, lomo>:
buttocks, hips, loins, a waist.
* koshikake 腰掛け, sutsuuru スツール (noun): <bangkito, bangko,
istul>: a stool, a chair without a backrest and arms.

koshitsu 固 執 , koshuu 固執 , fukutsu 不屈 , nebarizuyosa 粘り強さ
(noun): <sidhi, tigas>: tenacity.
* koshitsu shi-te 固執して, koshuu shi-te 固執して (adj.): <matigas>:
tenacious.

koshoo 故 障 (noun): <aberya>: breakdown, failure, unforseen
trouble.

koshoo 胡 椒 (noun): <paminta, pimiento, pimiyento, pimyento,
sili>: pepper.
* koshookarasa 胡椒辛さ, pirit-to shi-ta aji ひりっとした味, koshoo-no
aji 胡 椒 の 味 (noun): <anghang, hanghang>: a taste of pepper,
pungency.

kosido (noun)(var. cosido): <kosido コシド, supeinfuu sichuu ス
ペイン風シチュー>: Spanish stew. * Tag. Eng.

kosinero (noun): <ryoorinin 料理人, kokku コック>: a cook. * Tag.
Eng.
               406
kosmetiko (noun): <keshoo 化粧>: make-up. * Tag. Eng. (syn.):
kosmetic.

kosmetiks (noun): <keshoohin 化 粧 品 >: cosmetics. * Avon ang
pinakasikat na kosmetiks sa mga Pilipina.: <Eibon-wa
Firipinjosei-ni tot-te mottomo ninki-no aru keshoohin-da. エイ
ボンはフィリピン女性にとって最も人気のある化粧品だ>: Avon is the most
popular cosmetics for Filipinas.

kosmonot (noun): <uchuuhikooshi 宇 宙 飛 行 士 >: an astronaut, a
cosmonaut. * Tag. Eng.

kosmos (noun): (1)<kosumosu コ ス モ ス >: a cosmos. * Tag. Eng.
(2)<uchuu 宇 宙 >: cosmos. * Tag. Eng. (syn.): daigdig, mundo,
sandaigdigan.

kosodate 子 育 て , ikuji 育 児 (noun): <aruga>: childcare,
child-rearing, raising a child.

kosodoro こそ泥, kapparai かっぱらい, hittakuri 引ったくり, nusumi 盗
み , settoo 窃盗 (noun): <atiban, balanya, bulanya, magnanakaw,
mandurukot, umit>: a sneak thief, a bag snatcher, petty thieving.
* kosodoro suru こそ泥する, kusuneru くすねる, nusumu 盗む, nusumi-wo
hataraku 盗 み を 働 く , settoo-wo hataraku 窃 盗 を 働 く (v.t.):
<balanyain, bumalanya, dekwat, deng wat, mangupit>: to pilfer,
to thieve, to commit petty theft.

kossetsu 骨折 (noun): <bali, pilay>: a fracture of a bone, broken
bone.
* kossetsu shi-ta 骨折した, hone-wo ot-ta 骨を折った (adj.): <bali,
bakli, mabali, nabalian>: broken, fractured.
* kossetsu suru 骨折する, hone-wo oru 骨を折る (v.i.): <balian,
mabalian>: to fracture, to suffer a break, to sustain a fracture.


                407
kossorito こっそりと, hissorito ひっそりと, naishode 内緒で (adv.):
<pansarilinan, sarilinan>: secretly, in private.
* kossori-to hairu こ っ そ り と 入 る deru こ っ そ り と 出 る (v.i.):
<salingit>: to sneak.
* kossori-to hanasu こっそりと話す, hisohiso-to hanasu ひそひそと
話す (v.t.): <lihimin, mukmukan>: to talk in private.
* kossori-to kieru こっそりと消える, hisokani sugata-wo kesu 密か
に姿を消す (v.i.): <talilis>: to slip furtively.

kostas (noun): <hiyoo 費用, keihi 経費>: expenses. * Tag. Eng.

kostumbre (noun)(var. kustumbre): (1)<shuukan 習慣, fuushuu 風
習, kankoo 慣行, kanrei 慣例>: a custom. * Tag. Eng. (2)<kuse 癖,
shuuheki 習癖>: a habit. * Tag. Eng. (3)<dentoo 伝統, kanshuu 慣
習, shikitari しきたり>: a tradition. * Tag. Eng. (syn.): asal, gawi,
ugali.

kostume (sla.)(noun): <doresu ドレス, fujinfuku 婦人朋>: a dress.
[Eng. "dress"] * Hinanda mo na ba ang kostume mo para sa parti
mamayang gabi?: <Anata-wa kon-ya-no paatii-no doresu-wo jumbi
shi-mashi-ta-ka? あなたは今夜のパーティーのドレスを準備しましたか?>:
Have you prepared your dress for the party tonight? (syn.): damit.

kostura (noun)(var. kustura): (1)<nuu koto 縫うこと, harishigoto
針仕事, saihoo 裁縫>: sewing, needle work. * Tag. Eng. (syn.): tahi.
(2)<nuiawase 縫い吅わせ, hoogoo 縫吅>: suture. * Tag. Eng. (syn.):
sutura.

kosu こす, roka suru ろ過する (v.t.): <salain>: to filter, to strain.
* koshiki こし器, rokaki ろ過器, firutaa フィルター (noun): <panala,
salaan>: a sieve, a filter, a strainer.

kosui 狡い, zurugashikoi ずる賢い (adj.): <madaya, mapanlinlang,
mautak>: crafty, cunning, tricky.


                408
kosurikizu こすり傷 , hikkakikizu 引っかき傷 (noun): <dasdas>: a
scrape.

kosuru こする, kosut-te migaku こすって磨く, naderu なでる, sasuru
さする, masatsu suru 摩擦する (v.t.): <burahin, hilurin, hilutin,
humagof, humilot, ikiskis, ikuskos, kumuskos, kuskusin>: to rub,
to scrub.
* kosuriotosu こすり落とす, kezuriotosu 削り落とす, kakiotosu かき
落とす (v.t.): <dasdasin, kahigan, kayurin, raspahin, yasyasin>:
to scrape off , to scratch off.
* kosuritsukeru こすりつける, nuritsukeru 塗りつける, nut-te hirogeru
塗って広げる (v.t.): <ipahid>: to spread, to rub on, to smear on.
* kosuru koto 擦ること, karikomi 刈り込み: dasdas (noun): trimming
or scraping a surface.

kot (noun): <uwagi 上着, kooto コート>: a jacket, a coat. * Magdala
ka ng kot sa Baguio dahil sobrang lamig ngayon doon.: <Bagio-e-wa
kooto-wo mot-te iki-nasai. Nazenara i soko-wa ima taihen
samui-kara-da. バギオへはコートを持って行きなさい。なぜならそこは今たい
へん寒いからだ。>: Bring a jacket to Baguio because it is too cold
there now.

kota (noun): <wariate 割り当て, buntan 分担>: a quota, a share of
total due from or to a particular district, person, etc. * Tag.
Eng.

kotae 答え, kaitoo 解答, hentoo 返答 (noun): <imik, pag-imik, pakli,
saad, sagot, tugon>: an answer, a reply.
* kotaeru 答える, hentoo suru 返答する, kaitoo suru 解答する・回答
する, ootoo suru 応答する (v.t.): <hentoo 返答, sagutin, sumagot>:
to answer, to reply.

koteho (noun): <hikaku 比較, taisho 対照, kuraberu koto 比べるこ
と>: comparison. * Tag. Eng.


                409
kotei suru 固定する, toritsukeru 取り付ける (v.t.): <kanaan, ikabit>:
to fix in place.
* kotei sare-te 固定された, teichaku shi-te 定着して (adj.): <kana>:
fixed, in place.
* kotei shi-ta 固定した, antei shi-ta 安定した, guratsuka-nai ぐら
つかない(adj.): <palagian>: stable, steady.

kotenimotsu 小荷物, ryokookaban 旅行かばん, tenimotsu 手荷物 (noun):
<abasto, bagahe, dala-dalahan>: a baggage, a luggage.

koto 事, monogoto 物事 (noun): <bagay>: a thing.
* kotogara 事柄, gen-in 原因, riyuu 理由(noun): <batayan>: cause,
a matter.
* koto-ni yoruto こ と に よ ると , tabun た ぶ ん (adv.): <kaypala,
sakali>: maybe, perhaps.

kotoba ことば・言葉, gengo 言語 (noun): <ika, lengguwahe, salita,
tabak, wika>: a language, a speech, a word.
* kotoba-de 言葉で, kotoba-no ue-de 言葉の上で, kootoo-de 口頭で
(adv.)<berbal>: verbally.
* kotoba-no 言 葉 の , gengo-no 言 語 の , dooshi-no 動 詞 の
(adj.)<berbal>: verbal.
* kotoba-no aya 言葉のあや, hiyu 比喩, hiyuhyoogen 比喩表現 (noun):
<panalinghaga>: a metaphor, a figure of speech.
* kotoba-no ue-de 言葉の上で, kotoba-de 言葉で, kootoo-de 口頭で
(adv.)<berbal>: verbally, by words.

koton (noun): <men 綿, mempu 綿布, men-no nunoji 綿の布地, kotton
コットン>: cotton cloth. * Tag. Eng.

kotonaru 異なる, iken-wo kotoni suru 意見を異にする, iekn-ga kotonaru
意見が異なる (v.i): <iba, iba-iba, magkaiba, mamukod>: to differ,
to be different from others.
* kotonat-ta 異なった, chigat-ta 違った (adj.): <iba-iba, kakaiba,
magkaiba, sarisari>: different.
              410
kotong (noun): <wairo 賄賂>: a bribe. * Tag. Eng.

kotoshi 今年, kon-nen 今年 (adv.): <ngayon taon, itong taong ito>:
this year, the present year.

kotowaru 断る, kobamu 拒む, kyohi suru 拒否する, kyozetsu suru 拒
絶する (v.t.): <kait, tanggi, tinanggihan>: to refuse.

kotowazaことわざ・諺, kakugen 格言(noun): <bukambibig, bukang-bibig,
kawikaan, salawikain>: a proverb, a household word, a common saying.

kotse (noun): <kuruma 車, jidoosha 自動車>: a car, a motor car. *
Ang Toyota ang pinakamabiling kotse sa Pilipinas.: <Toyotasha-wa
Firipin-de mottomo ure-te iru kuruma-da. トヨタ車はフィリピンで最
も売れている車だ。>: Toyota cars are the most sought car in the
Philippines. (syn.): auto.

kotsu コツ, gijutsu 技術, gikoo 技巧, tekunikku テクニック (noun):
<pamamaraan>: technique.

kotsuban 骨盤 (noun): <balakang, sasapnan>: the pelvis.

kotsukotsu-to hataraku こ つこ つと働く , yoku hataraku よ く働く ,
majimeni hataraku 真 面 目 に 働 く (v.i.): <kayod, kumakayod,
ma-sipag>: to work hard.

kottoohin 骨董品 (noun): <antigo, dati, luma, matanda>: an antique.

kou 請 う , koimotomeru 請い 求める , kongan suru 懇願 する (v.t.):
<magmakaawa, mamanhik>: to beg.

kouma 子馬・小馬 (noun): <haka, hako>: a pony.

kouri 小売 (noun): <tingi>: retailing, retail sale.
                411
* kouri suru 小売する (v.t.): <magtingi>: to sell at retail.
* kourishoonin 小売商人 (noun): <magtitingi>: a retailer.

kourusai 小うるさい, yakamashii やかましい, erigonomi suru えり好み
す る (adj.): <mapili, maselan, maselang, pihikan>: choosy,
fastifious, fussy.

koushi 子牛・小牛 (noun): <bisiro, bulo, guya>: a calf, the young
of a cow.
* koushi-no niku 子牛の肉 (noun): <karne ng guya>: veal.

kowadakani 声高に, oogoede 大声で, ookina koe-de 大きな声で (adv.):
<malakas>: aloud, loudly.

kowagaru 怖 が る , kowai-to omou 怖 い と 思 う , osoreru 恐 れ る ,
osoroshigaru 恐ろしがる (v.i.): <matakot, umurong>: to be afraid
of, to be frightened, to be scared.
* kowagara seru 怖がらせる, komara-seru 困らせる, obie saseru 怯え
させる, odosu 脅す, roobai saseru 狼狽させる, urotae saseru うろた
えさせる (v.t.): <bumagabag, bumalista, dalain, dalangan, gitlain,
gitlahin, manakot, sumindak, takutin, tumakot>: to scare, to dismay,
to frighten, to intimidate, to startle, to make afraid, to make
scare.
* kowagaru 怖がる, osoreru 恐れる (v.t.): <maruwagan>: to fear.
* kowagat-te 恐がって, keikaishi-te 警戒して, osore-te 恐れて (adj.):
<alarmado, sindak, takot>: afraid, alarmed, alerted.
* kowai 恐 い , monosugoi もの すごい , osoroshii 恐ろ しい (adj.):
<kakila-kilabot, pangit, takot, terible>: afraid, frightened,
horrible, terrible.
* kowai kao-no 恐 い 顔 の , kewashii kao-no 険 し い 顔の , kibishii
hyoojoo-no 厳しい表情の (adj.): <matigas ang mukha>: stern-faced.

kowareru 壊 れる , kuzureru 崩 れる , hookai suru 崩 壊する (v.i.):
<bumagsak, lumutos, masira>: to collapse, to break down.
* kowareru koto 壊れること, hakai 破壊, haretsu 破裂 (noun): <putok>:
                412
a blast.
* koware-ta 壊れた, hakai sare-ta 破壊された (adj.): <bakli, bali,
basag, bagsak, buwag, dinurog, durog, giba, guho, lagpag, lansag,
nabari, puksa, sira, sira-sira, walat, wasak>: broken, demolished,
destroyed.
* kowareyasui 壊れやすい, kudakeyasui 砕けやすい, moroi もろい (adj.):
<babasagi, buay, mabuay, marupok, madaling mabasag>: breakable,
brittle, fragile, weak, prone to collapse, easily broken as
glassware.
* kowareyasusa 壊れやすさ, kudakeyasusa 砕けやすさ, morosa もろさ
(noun): <dupok, huna, karupukan, lutong>: brittleness, fragility.
* kowasa-re-ta 壊された, koware-ta 壊れた, hakai sare-ta 破壊され
た (adj.): <bakli, bali, basag, bagsak, dinurog, durog, giba,
lansag, nabali, puksa, sira, sira-sira, walat, wasak>: destroyed,
broken.

kowasu 壊す, hakai suru 破壊する (v.t.): <bakliin, baliin, basag,
basagin, bumali, bumasag, bumuwag, buwagin, gapak, gibain, dumurog,
gupuin, igiba, iwasak, lansagin, mabasag, maminsala, manira,
manampalasan, pinsalain, puminsala, puksain, sirain, wasakin>:
to break, to demolish, to destroy, to cause damage or destruction.

koya 小 屋 , abaraya あ ば ら 屋 , hottategoya 掘 っ 立 て 小 屋 (noun):
<barungbarong, barungbarung, dampa, kubo, kubu-kubuhan,
silingan>: a cottage, a hovel, a hut, a shack, a shed, a house
that is small.

koyama 小山 , kyuuryoo 丘陵, oka 丘・岡 (noun): <burol, tugatog,
tundos>: a hill, a hillock, a hummock.

koyami 小止み (noun): <tighoy>: temporary stopping of rain.

koyang (sla.)(noun): <keiim 敬意, sonkei 尊敬>: respect. * Tag. Eng.

koyashi 肥やし, hiryoo 肥料 (noun): <abono, pataba>: a fertilizer,
                413
manure.

koyat (sla.)(noun): <seikoo 性 交 , sekkusu セ ッ ク ス >: sexual
intercourse.

koyomi 暦 , karendaa カレンダー (noun): <almanac>: an almanac, a
calendar.

koyoo 雇用, shoku 職, shigoto 仕事 (noun): <empleo, empleyo, gawain,
hanapbuhay, opisyo, pinapasukan, trabaho>: employment, job, work.

koyote (noun): <koyoote コヨーテ>: a coyote, a small wolf living
on the prairies.. * Tag. Eng.

koyubi 小指 (noun): <kalingkingan>: the smallest finger.

koyuu-no 固 有 の , honraitekina 本 来 的 な , seiraino 生 来 の ,
seitokutekina 生得的な (adj.): <angkin, likas, katutubo, sarili>:
inherent, inborn.
* koyuumeishi 固有名詞 (noun): <pangngalang pantangi>: a proper
noun.
* koyuusei 固有性, seitoku-no mono 生得のもの, sententekina mono 先
天的なもの (noun): <angkin>: anything inherent or inborn to someone.

kozakana 小魚, yoogyo 幼魚 (noun): <bakle>: a fingerling.

kozappari shi-ta こ ざっぱりした , kogireina こぎれいな , kichinto
shi-ta きちんとした (adj.): <pino, polido, makinis>: neat, tidy.

kozara 小皿 (noun): <platito>: a small plate.

kozeni 小銭 (noun): <barya>: change, small money.

kozukai 小遣い (noun): <baon, panggastos>: an allowance, pocket
money.
                414
kozuku 小突く, tsuku 突く, tsutsuku つつく (v.t.): <sumundot>: to
poke.
* kozuku koto 小突くこと, tsutsuku koto つつくこと (noun): <biro>:
a poke.

kozutsumi 小 包 , konimotsu 小 荷 物 (noun): <balutan, pakete,
parsala>: a package, a parcel, a postal package.

krayon (noun)(var. kreyon, krayola): <kureyon クレヨン>: a crayon.
* Crayola ang pinakapopular na krayon sa Pilipinas.: <Kureyoora-wa
Firipin-de-wa mottomo ninki-no aru kureyon-desu. クレヨーラはフィ
リピンでは最も人気のあるクレヨンです。>: Crayola is the most popular
crayon in the Philippines.

kredito (noun)(var. kredit): (1)<shin-yoo 信用, shinrai 信頼>:
credit. * Hindi nabigyan ng kredito ang kanyang ginawang kabutihan.:
<Kare-no shigoto-wa nan-no shinrai-mo e-nakat-ta. 彼の仕事は何の
信頼も得なかった。>: His work did not earn any credit. (2)<meiyo 名
誉, meisei 名声, shoosan 賞讃>: honor. * Tag. Eng.

kredo (noun): <shinjoo 信条, shin-nen 信念>: a creed. * Tag. Eng.

krema (noun): <kuriimu クリーム>: cream. * Tag. Eng.

kremasyon (noun): <kasoo 火葬>: cremation, the burning of dead body
to ashes. * Tag. Eng.

kresendo (noun): <kresshendo クレッシェンド, shidai-ni tsuyoku 次
第に強く>: crescendo. * Tag. Eng.

krimen (noun): <tsumi 罪, hanzai 犯罪>: a crime. * Mababa na ang
krimen sa Pilipinas.: <Firopin-de-wa chikagoro hanzairitsu-ga
saga-te iru. フィリピンでは近ごろ犯罪率が下がっている。>: The crime rate
in the Philippines is low nowadays.
                415
kriminal (noun): <hanzaisha 犯罪者, han-nin 犯人>: a criminal. *
Ang mga matitinding kriminal sa Pilipinas ay nilalagay sa kulungan
ng Muntinlupa.: <Firipin-de-wa saiaku-no hanzaisha-wa Muntirupa
keimusho-ni ire-rareru. フィリピンでは最悪の犯罪者はムンティルパ刑務所
に入れられる。>: The worst criminals in the philippines are placed
at the Muntilupa penitentiary. (syn.): salarin.

kriminolohiya (noun): <hanzaigaku 犯罪学>: criminology. * Nag-aral
ng kriminolohiya si Taro Yamada sa Tokyo Universidad.: <Yamada
Taro-wa Tookyoo daigaku-de hanzaigaku-wo manan-da. 山田太郎は東
京大学で犯罪学を学んだ。>: Taro Yamada studied criminology at Tokyo
University.

krisantemo (noun): <kiku 菊>: a chrysanthemum. * Magaganda ang
mga bulaklak ng krisantemo.: <Kiku-no hana-wa utsukushii. 菊の
花は美しい。>: The flowers of chrysanthmum are beautiful.

krisis (noun): <kiki 危機, juudai-kyokumen 重大局面>: a crisis.
* Tag. Eng.

kristal (noun): <suishoo 水晶>: crystal. * Gumagamit ng bolang
kristal ang manghuhula.: <Uranaishi-ga suishoo-no tama-wo
tsukat-te iru. 占い師が水晶の玉を使っている。>: The fortune teller is
using a crystal ball.

Kristiyanismo (noun): <kirisutokyoo キ リ ス ト 教 ・ 基 督 教 >:
Christianity. * Kristiyanismo ang pinkapopular na relihiyon sa
mundo.: <Kirisutokyoo-wa sekai-de mottomo ninki-no aru
shuukyoo-da. キリスト教は世界で最も人気のある宗教だ。 Christianity is
                       >:
the most popular religion in the world.

Kristiyano (noun): <kurisuchan ク リ ス チ ャ ン ・ キ リ ス ト 教 徒 >: a
Christian. * Natutuwa ako at dumadami na ang mga Kristiyano sa
Hapon.: <Nihon-de kirisutokyooto-no kazu-ga fue-te iru koto-wa
                416
ureshii. 日本でキリスト教徒の数が増えていることはうれしい。>: I am happy
that the number of Christians in Japan is increasing.

Kristo (noun): <kirisuto キリスト>: Christ. * Si Hesus Kristo ang
nagligtas ng mga kasalanan natin sa pamamagitan ng pagkapako niya
sa krus.: <Iesu Kirisuto-wa mizukara haritsuke-no kei-ni naru
koto-wo tooshi-te watashitachi-wo osukui-kudasaru. イエス・キリ
ストは自らはりつけの刑になることを通して私たちをお救い下さる。>: Jesus
Christ save us from our sins through His death by crucifixion.

kritika (noun): <hihan 批判, hihyoo 批評, rompyoo 論評>: criticism.
* Tag. Eng.

kritikahin (v.t.)(r.w. kritika): <hihan suru, hihyoo suru, rompyoo
suru>: to criticize. * Tag. Eng.

krokis (noun): <zuan 図案, dezain デザイン>: a design. * Magaling
sa krokis ng mga bahay si Takeda.: <Takeda-wa ie-no dezain-ni oi-te
hijooni sugure-te iru. 武田は家のデザインにおいて非常に優れている。>:
Takeda is superb in the design of houses.

krosing (noun): (1)<koosaten 交差点, juujiro 十字路>: a crossing,
a crossroad, an intersection. * Laging maging handa sa paghinto
kapag nasa krosing.: <Koosaten-wo yokogiru toki-wa itsumo teisha
suru jumbi-wo shi-nasai. 交差点を横切るときはいつも停車する準備をしな
さい。 Always prepare to stop when you are at the crossing. (2)<oodan
   >:
suru koto 横断すること, yokogiru koto 横切ること>: crossing. * Tag.
Eng.

krudo (noun): <oiru オイル>: oil. * Nangangamba na naman ang mga
bansa sa susunod na pagtaas ng presyo ng krudo.: <Ooku-no kuni-ga
ima oiru-no tsuginaru kakaku jooshoo-ni konwaku shi-te iru. 多
くの国がいまオイルの次なる価格上昇に困惑している。>: Many countries are
now worried in the next inrcease of prices of crude oil.


                417
krus (noun): <juuji 十字, juujikei 十字形, juujika 十字架>: a cross.
* Ang mga Katoliko ay gumagwa ng senyas ng krus bago magdasal.:
<Katorikku kyooto-wa oinori-no mae-ni mazu te-de juuji-wo
kiri-masu. カトリック 教徒はお祈りの 前に先ず手で十 字を切ります。 >:
Catholics make first a sign of the cross before praying.
* krus na pula (phr.): <sekijuuji>: a red cross. * Tag. Eng.

krusada (noun): <juujigun 十字軍>: Crusade. * Tag. Eng. (syn.):
kampanya, kilusan.

krusipiho (noun): <juujika 十字架, kirisuto junan-no zoo キリス
ト受難の像>: a cross, a crucifix. * Ang handog niya ay isang gintong
krusipiho.: <Kare-no okurimono-wa kin-no juujika-desu. 彼の贈り
物は金の十字架です。>: His gift is a gold crucifix.

k.s.p. (sla.)(adj.): (1)<ochitsuka-nai 落ち着かない, seishin-ga
fuanteina 精 神 が 不 安 定 な , tayori-ni nara-nai 便 り に な ら な い >:
insecure. * Tag. Eng. (2)<ai-ga hoshii 愛がほしい, aishi-te morai-tai
愛してもらいたい>: needs love and attention. [Tag. short. kulang
"lacking" + sa "in" + pagmamahal "love"] * Laging k.s.p. ang kanyang
nobya kaya sila laging nag-aaway.: <Kare-no gaarufurendo-wa,
itsumo seishin-ga fuanteina-node hutari-wa kenka-bakari shi-te
iru. 彼のガールフレンドはいつも精神が不安定なので二人はケンカばかりしてい
る>: His girlfriend is always insecured that's why they always
fight. (syn.): kailangan ng pagmamahal.

ku 苦, kukaku 苦楽 (noun): <purok>: a ward, a block.

ku 九・9, kyuu 九・9 (noun): <nuwebe, siyam>: nine.

ku 句, seiku 成句 (noun): <parirala>: a phrase.

kuba (noun/adj.): (noun): <semushi-no hito せむしの人>: a hunchback.
* Alam mo ba ang sikat na istorya ng kuba ng Notre Dame?: <Anata-wa
Nootoru Damu-no semushi-no hito-no yuumeina hanashi-wo shit-te
                418
i-masu-ka? あなたはノートル・ダムのせむしの人の有名な話を知っていますか?
>: Do you know the famous story of the hunchback of Notre Dame?
(adj.): <nekoze-no 猫背の, kamabokojoo-no かまぼこ状の>: humpbacked.
* Tag. Eng.

kubabang (adj.): <shita-wo mui-te 下を向いて, utsumui-te うつむい
て>: lying face down. * Tag. Eng.

kubakob (adj.): <yane-no hikui 屋根の低い>: low-roofed. * Tag. Eng.
* kubakob na bahay: <yane-no hikui ie 屋根の低い家>: a low-roofed
house.

kubarde (adj.): <okubyoona 臆病な, yuuki-no nai 勇気のない>: coward.
* Tag. Eng.

kubaru 配る, bumpai suru 分配する, haibun suru 配分する, haikyuu suru
配給する (v.t.): <ipamahagi, ipamudmod, mamigay, mangalat>: to
distribute.
* kubaru koto 配ること, haibun 配分, haikyuu 配給 (noun)(r.w. bahagi):
<pamamahagi>: distribution, an act of distribution.

kubeta (noun): <toire トイレ, benjo 便所>: a toilet, a lavatory.
* Para sa mga bagong saltang banyaga sa Hapon, ang kakaibang korte
ng palikuran sa kubeta ay talagang kagulat-gulat sa kanila.:
<Atarashiku Nihon-ni ki-ta gaikokujin-ni tot-te suisen toire-no
kimyoona katachi-wa hontooni shokkinguda. 新しく日本に来た外国人に
とって水洗トイレの奇妙な形は本当にショッキングだ。>: For newly arrived
foreigners in Japan, the strange shape of the toilet bowl is really
shocking.

kubetsu 区 別 , shikibetsu 識 別 (noun): <kaibhan, pagkakaiba>:
distinction.

kubi 首 (noun): <leeg, liig>: the neck.
* kubi-ni naru 首になる, kaiko sareru 解雇される (v.i.): <masisante>:
                419
to be fired, to be sacked.
* kubi-ni nat-ta 首になった, kaiko sa-re-ta 解雇された (adj.): <nasipa,
tanggal sa trabaho>: fired.
* kubi-ni suru 首にする, kaiko suru 解雇する, taishoku saseru 退職
さ せ る (v.t.): <iretiro, pagretiruhin, papagretiruhin, sack,
sisante>: to retire, to cause to retire, to meke someone retire.
(syn.): papagpahingahin sa tungkulin o trabaho.
* kubisuji 首筋, unaji うなじ (noun): <batok>: the nape.
* kubi-wo furu 首を振る (v.i.): <umiling>: to shake one's head.
* kubi-wo kashige-ta 首をかしげた (adj.): <paling>: tilted.
* kubi-wo tsuru 首を吊る, kubitsurijisatsu-wo suru 首吊り自殺をす
る, ishi suru 縊死する (v.i.): <magbigti>: to hung oneself, to commit
suicide by hanging oneself.

kubiki くびき, kasugai かすがい (noun): <paod, paudo, singkaw>: a
yoke.

kubiko (adj.): <rippootai no 立方体の>: cubic. * Walong kubikong
metro ang sukat ng kuwarto niya.: <Kanojo-no heywa kyuu rippoo
meetoru-da. 彼女の部屋は9立方メートルだ。>: Her room is eight cubic
meters.

kubire-ta くびれた , wankyoku shi-ta 湾曲した , magat-ta 曲がった
(adj.): <hubog>: curved.

kubkob (v.t.): <torikakomu 取り囲む, mawari-wo kakomu まわりを囲
む, hooi suru 包囲する>: to encircle, to surround. * Kubkobin niyo
ang bahay na tinutuluyan ng kriminal.: <Hanzaisha-ga iru ie-wo
hooi seyo. 犯罪者がいる家を包囲せよ。>: Surround the house where the
criminal is staying.

kubli (adj.): <kakure-ta 隠れた, kakusa-re-ta 隠された>: hidden. *
Ang kubling alahas ay nakita sa ilalim ng lupa ng bahay niya.:
<Kakusa-re-ta hoosekirui-ga ie-no chika-kara hakken sare-ta. 隠
された宝石類が家の地下から発見された。>: The hidden jewelry was found
               420
under the ground of the house. (syn.): liblib, lingit, tago.

kublihan (noun): <hinan 避難>: refuge. * Maraming sentro ng kublihan
ng manlilikas sa Biyetnam sa Bataan.: <Bataan-ni-wa Betonamujin-no
tame-no nanmin sentaa-ga takusan aru. バタアンにはベトナム人のため
の難民センターがたくさんある。>: There are many refuge centers for
Vietnamese refugees in Bataan.

kubo (noun): <koya 小屋, marutagoya 丸太小屋>: a hut. * Masarap tumira
sa bahay kubo pero delikado kapag taglindol at tagbagyo.:
<Marutagoya-ni sumu-no-wa kaitekida-ga jishin-to taifuu-no
toki-wa kikenda. 丸太小屋に住むのは快適だが地震と台風の時は危険だ。>: It
is nice to live in a hut but dangerous during earthquake and typhoon.
(syn.): arag-arag, bahay-kubo, barung-barong.

kubochi 窪地, jimen-no kubomi 地面の窪み, hekomi 凹み, ana 穴, kuudoo
空洞 (noun): <hukay, lubak, lukong>: a concavity, a depression,
a hole, a hollow, a sunken place.
* kubomu 窪む, hekomu へこむ (v.i.): <gumuho, iulong, ukain, ukitin,
umuka, umukit>: to be indeted, to get hollow.
* kubonda 窪んだ, hekonda へこんだ, utsuro-no 空ろの・虚ろの (adj.):
<hipak, hupyak, lukong>: concave, hollow, caved-in, sunken.

kubot (noun): <shiwa しわ, hida ひだ>: a corrugation, a rumple, a
wrincle. * Tag. Eng. (syn.): kulubot, kunot.

kubra (noun)(var. kubransa): <atsumeru koto 集めること, saishuu 採
集, shuushuu 収集, korekushon コレクション>: collection. * Gaano ang
iyong kubra?: <Anata-no korekushon-wa dorekurai ari-masu-ka? あ
な た の コ レ ク シ ョ ン は ど れ く ら い あ り ま す か ? >: How much is your
collection?

kubrador (noun): <shuukin-nin 集金人>: a money collector. * Tag.
Eng.


                 421
kubrahin (v.t.): <atsumeru 集める, shuushuu suru 収集する, saishuu
suru 採集する>: to collect, to gather. * Tag. Eng.

kubrekama (noun): <beddo kabaa ベッド・カバー>: a bed cover. * Bumili
sila ng maraming kobrekama sa Amerika dahil masyadong mura.:
<Karera-wa taihen yasukat-ta-node Amarika-de takusan-no beddo
kabaa-wo kat-ta. 彼らはたいへん安かったのでアメリカでたくさんのベッド・
カバーを買った。>: They bought lots of bed covers in America because
it was too cheap.

kubun 区分, bubun 部分 (noun): <bahagi, hati, paghahati, parte>:
a division, a part.

kubyertos (noun): <ginki 銀器, shokutakuyoo-no ginseihin 食卓用
の銀製品>: a silverware. * Tag. Eng.

kuchi 口 (noun): <bibig>: the mouth.
* kuchibeni 口紅 (noun): <kulurete, lipstik>: a lipstick, rouge.
* kuchibiru 唇 (noun): <labi>: lips.
* kuchibue 口笛, fue 笛 (noun): <pasuwit, pasiyok, sipol, sirena,
sutsot>: a whisle.
* kuchibue-wo fuku 口笛を吹く (v.t.): <pituhan>: to whistle.
* kuchigenka 口げんか, kooron 口論 (noun): <alit, alitan, away,
bagbag, hamok, sigalot, sigalutan, taltal>: an argument, a quarel,
discord, dispute, a fight, a quarrel.
* kuchigitanai 口汚い, dokuzetsu-no 每舌の, gyakutaiteki-na 虐待
的 な (adj.): <abusado, abusero, mapagmalabis, mapagmalabis>:
abusive.
* kuchigomot-ta 口ごもった, domori-no どもりの, domot-ta どもった
(adj.): <humal>: stuttering.
* kuchigotae suru 口答えする, iikaesu 言い返す, hanron suru 反論す
る (v.i.): <mabalitaktak, managot>: to answer back.
* kuchihige 口ひげ (noun): <bigote, misay>: mustache.
* kuchiippai 口いっぱい, hitokuchi 一口, hitokuchibun 一口分 (noun):
<subo>: a mouthful.
                422
* kuchi-ni dasu 口に出す, kuchi-ni suru 口にする, hanasu 話す, iu 言
う (v.t.): <bigkasin, bumigkas, mabanggit, magsabi, magsalita,
magwika, sabihin, salitain, wikain>: to mention, to speak, to talk,
to utter.
* kuchi-ni ireru 口に入れる (v.t.): <subo>: to take into the mouth.
* kuchi-ni suru 口にする, koe-ni dasu 声に出す, hatsuon suru 発音
する (v.t.): <mutawi, mamutawi>: to pronounce, to utter.
* kuchitori 口 取 り , zensai 前 菜 , oodoburu オ ー ド ブ ル (noun):
<cocktail>: cocktail, any of various appetizers.
* kuchi-wo akeru 口を開ける (v.i.): <nganga>: to open the mouth.
* kuchi-wo hasamu 口をはさむ, deshabaru でしゃばる, kuchidashi suru
口出しする, hanashi-wo saegiru 話をさえぎる (v.t.): <hirit, makisabad,
sabad, sumabad>: to interject, to interrupt, to break in on a
conversation.
* kuchi-wo tsugumu 口をつぐむ, damaru 黙る, mugon-de aru 無言でい
る(v.i.): <manahimik>: to be silent.
* kuchi-wo yusugu 口をゆすぐ , ugai-wo suru うがいをする (v.i.):
<magmumog>: to gargle, to rinse one's mouth.
* kuchizuke 口づけ, seppun 接吺, kisu キス (noun): <beso, beso-beso,
hagkan, halik, kispirin, unto>: a kiss.
* kuchizuke suru 口づけする, seppun suru 接吺する, kisu suru キス
する (v.t.): <hagkan , halikan. halkan, humalik, tukain>: to kiss.

kuchiku suru 駆逐する, oiharau 追い払う (noun): <itaboy, paalisin>:
to drive away.

kuda 管, paipu パイプ (noun): <pipa>: a pipe.

kudaku 砕く, kowasu 壊す, waru 割る (v.t.): <dumurog>: to break, to
destroy.
* kudake-ta 砕けた (adj.): <bagbag, bungkal, buwag, tibag, tigkal>:
broken up.
* kudakeyasui 砕けやすい, kowareyasui 壊れやすい, moroi もろい (adj.):
<babasagi, madaling mabasag>: brittle, fragile, easily broken as
glassware.
                423
* kudakeyasusa 砕けやすさ, morosa もろさ, kowareyasusa 壊れやすさ
(noun): <lutong>: brittleness, fragility.

kudamono 果物, kajitsu 果实 (noun): <bunga, bungang-kahoy, prutas>:
a fruit.
* kudamono-no kawa 果物の皮 (noun): <balat>: peel.

kudaranai くだらない, tsumaranai つまらない, toru-ni tara-nai 取る
に足らない (adj.): <maliit>: trifling.
* kudaranai koto くだらないこと, tawagoto たわごと, detarame でたら
め , bakageta koto ba 馬 鹿 げ た こ と (noun): <bola, loko-hin,
sinungaling>: bullshit, nonsense.

kudari 下り, kakoo 下降 (noun): <pagbaba>: descent.
* kudari-no 下 り の , shitamuki-no 下 向 き の (adj.): <pababa,
palusong>: descending, moving downwards.
* kudarizaka 下り坂, kudarikoobai 下り勾配 (noun): <talabis>: a
declivity.
* kudaru 下る, oriru 降りる, kooka suru 降下する (v.i.): <bumaba,
lumusong, manaog, pumanaog>: to descend, to go down from a higher
place to a lower place.
* kudat-te 下って, shita-e 下へ, kahoo-ni 下方に (adj.): <pababa>:
downward.

kudeta (noun): <kuudetaa クーデター>: a coup d'etat. * Tag. Eng.

kudoi くどい , kurikaeshi-no 繰り返しの, hampku-no ooi 反復の多い
(adj.): <maulit>: repetitious.

kudoku 口説く, nampa suru ナンパする, gaaruhanto-wo suru ガールハン
トをする, iiyoru 言い寄る (v.t.): <diskarte, hanap, ligawan, lumigaw,
lamuyutin, mag-hunting, manligaw, suyo>: to seduce, to woo, to
court a woman, to make advances.
* kudoku koto 口説くこと, iiyoru koto 言い寄ること (noun): <ligaw>:
wooing, courting, courtship.
                424
kudrado (noun/adj.): (noun): <seihookei 正方形, mashikaku 真四角
>: a square. * Tag. Eng.
(adj.): <seihookei-no 正方形の, shikaku-no 四角の>: square. * Tag.
Eng.

kudyapi (noun): <gitaa ギター>: a guitar, an old Philippine guitar.
* Magaganda ang kudyapi sa Cebu.: <Sebu-no gitaa-wa mina subarashii.
セブのギターはみな素晴らしい。>: Guitars in Cebu are all good.

kufuu 工夫, kooan 考案 (noun): <pakana, paraan>: device.
* kufuu suru 工夫する, kooan suru 考案する (v.t.): <balangkasin,
bumalangkas, isipin, magbalangkas, mag-isip, umisip>: to devise,
to think out.

kugatsu 九月 (noun): <Setiyembre, Setyembre>: September.

kugi 釘 (noun): <pako>: a nail, a spike.
* kugizuke-ni naru くぎづけになる, muchuu-ni nat-te miru 夢中にな
って見る (v.t.): <ipako, magpako>: to fasten, to have ones attention
riveted on, to nail on.
* kugizuke-ni suru くぎ付けにする, , kugi-de tomeru 釘で留める (v.t.):
<ipako>: to nail, to fasten with nails.

kugiri 区切り, kyookai 境界 (noun): <tangwas>: the boundary of a
town.
* kugiru 区切る, shikiru 仕切る, bunkatsu suru 分割する, bumpai suru
分 配 す る (v.t.): <bahagihin, partihin, paghati-hatiin >: to
partition, to parcel out, to portion out, to divide into shares
or parts.

kugita (noun): <tako タコ・蛸・鮹>: an octopus. * Tag. Eng.

kuha (v.t.): <toru 撮る, utsusu 写す, satsuei suru 撮影する>: to
take a picture. * Kuha sa Studio Japan ang larawang iyan.: <Sono
                425
shashin-wa Sutajio Japan-de tora-re-ta. その写真はスタジオ・ジャパ
ンで撮られた。>: That picture was taken at Studio Japan.

kuhain (v.t.)(var. kumuha, kunan, kunin): <toru 取る, eru 得る, te-ni
ireru 手に入れる, uketoru 受け取る>: to get, to receive. * Kuhain
mo ang suweldo ko sa bangko sa katapusan ng buwan.: <Getsumatsu-ni
boku-no kyuuryoo-wo ginkoo-de uketot-te kure. 月末にぼくの給料を
銀行で受け取ってくれ。>: Get my salary at the bank at the end of this
month.

kuhila (noun): <uragirimono 裏切り者, baikokudo 売国奴>: a betrayer.
* Dapat parusahan ng gobyerno ang mga kuhila sa ating bansa.:
<Seifu-wa sorera-no baikokudotachi-wo shobatsu su-beki-da. 政
府はそれらの売国奴たちを処罰すべきだ。>: The government should punish
those betrayers of our country. (syn.): lilo, palamara, sukob,
taksil, traidor.

kuhol (noun): <katatsumuri カタツムリ・蝸牛>: species of snail. *
Ang kuhol sa gata ay masarap na pampagana sa pagkain.: <Kokonattsu
miruku-de choori shi-ta katatsumuri-wa yoi zensai-da. ココナッツ・
ミルクで調理したカタツムリはよい前菜だ。>: Snail cooked in coconut milk
is a good appetizer.

kui 杭, boo 棒 (noun): <tarak>: a pile, a stake.

kui 悔い, kookai 後悔 (noun): <pagsisisi>: regret, repentance.

kuichigai くい違い (noun): <pagkakaiba>: a conflict, inconsistency,
a discrepancy.

kuiki 区域, chiiki 地域 (noun): <arya>: area.

kuintetto クインテット, gojuushoo 五重唱, gojuusoo 五重奏 (noun):
<limahan>: a quintet, a group of five.


                426
kuizu ク イ ズ (noun): <maikling iksamen, maikling pagsusulit,
pagsusulit>: a quiz, examination.

kujaku 孔雀 (noun): <paboreal>: a peacock.

kuji くじ, takarakuji 宝くじ, tomikuji 富くじ (noun): <rapol, ripa,
taya>: a lot, a lottery, a raffle. * Tag. Eng.
* kuji-ni suru くじにする, takarakuji-wo jisshi suru 宝くじにする,
chuusen-wo okonau 抽選を行う (v.t.): <magparapol, magparipa>: to
conduct a lottery or raffle.

kujikeru 挫ける, zasetsu suru 挫折する, haiboku suru 敗北する (v.i.):
<mapariwara>: to suffer a setback.

kujira 鯨・クジラ (noun): <balyena, bukahag, dambuhala, tandayag>:
a whale.

kujoo 苦情, fuhei 不平, fuman 不満 (noun): <angal, angas, burot, habla,
daing, demanda, hambog, himutok, hinaing, maangal, mayabang,
paghihimutok, protesta, reklamo, sakdal, tutol>: a complaint, a
grievance, the act of complaining, expression of resentment or
opposition.
* kujoo-wo iu 苦情を言う, guchi-wo iu 愚痴を言う, fuhei-wo iu 不平
を言う, fuman-wo iu 不満を言う (v.i.): <dumaing, idaing, ihabla>:
to complain.

kukaku 区画 (noun): <pagkakahati>: a block, division, a section.

kukei 矩形, choohookei 長方形 (noun): <rektanggulo>: a rectangle.

kuki 茎 (noun): <tangkay>: a stem.

kukkii クッキー, bisuketto ビスケット (noun): <galyetas>: cookies,
biscuits.


               427
kukkyoku shi-ta 屈曲した, magat-ta 曲がった, oremagat-ta 折れ曲がっ
た, wankyoku shi-ta 湾曲した (adj.): <balikuko, baluktot, kilo, liko,
likaw>: bent, crooked, curved.

kuko (noun): <tsume 爪>: a claw, a nail. * Ayun sa pamahiin ng
Hapon at Pilipino, masama raw ang maggupit ng kuko sa gabi dahil
mamatay ang iyong mga magulang.: <Nihonjin-to Firipinjin-no
ryoohoo-ni kyootsuu suru meishin-ni yore-ba, yoru-ni tsume-wo
kiru-to ryooshin-ga shinu-to iu akuun-ga motara-sareru-sooda. 日
本人とフィリピン人に共通する迷信によれば、夜に爪を切ると両親が死ぬという悪
運がもたらされるそうだ。>: According to the superstitions of both
Japanese and Filipinos, cutting nails at night is said to be bad
luck because your parents will die.

kuko (adj.): <namanurui 生ぬるい, namaatatakai 生暖かい>: lukewarm,
tepid. * Tag. Eng. (syn.): malahininga, maligamgam.

kuko (adj.): <katachi-no kuzure-ta 形 の 崩 れ た , minikui 醜 い ,
bukakkoona 不格好な>: deformed. * Ang lahat ng kukong bakal ay tinapon
na nila.: <>: They already disposed all the deformed steels.

kukob (adj.): (1)<totsujoo-no 凸状の, totsumen-no 凸面の>: convex.
* Tag. Eng. (syn.): kukong, kumbo. (2)<magat-ta 曲がった, yugan-da
歪んだ>: bent, warped. * Mag-ingat kayo sa pagdaan sa lumang tulay
dahil kukob na iyon.: <Sono hashi-wa sudeni yugan-de iru-node wataru
toki-ni chuui shi-nasai. その橋はすでに歪んでいるので>渡るときに注意
しなさい>: Be careful when crossing the old bridge because it‟s
already bent. (syn.): kibal.

kukote (noun): <kootoobu 後頭部>: occipita, occiputs, the back of
the head or the skull. * Tag. Eng.

kukuritsukeru く く り つ け る , shikkari tomeru し っ か り 留 め る ,
shibaritsukeru 縛り付ける, musubitsukeru 結びつける, shimeru 締める
(v.t.): <ikawing>: to fasten.
                428
kukuti (sla.)(noun)(var. cocote): <kioku 記憶, kangae 考え, shisoo
思想>: memory, mind, thoughts. [Spa. cocote "back part of the skull"]
* Ipaalala mo sa akin ang pulong natin bukas dahil mahina na ang
kukuti ko.: <Watashi-wa wasureyasui-node asu kaigi-ga aru koto-wo
omoidasa-se-te-ne. 私は忘れやすいので明日会議があることを思い出させて
ね。>: Remind me of our meeting tomorrow because my memory is bad.
(syn.): isip, utak.

kulabo (adj.): (1)<kasun-da 霞んだ, moya-no kakat-ta 靄のかかった
>: hazy. * Tag. Eng. (syn.): malabo, malamlam. (2)<iroase-ta 色
あせた>: faded in color. (syn.): kupas, lipas, maputla, mapusyaw.
* Tag. Eng.

kulado (adj.): <hyoohaku shi-ta 漂白した, seisei shi-ta 精製した
>: bleached, refined. * Tag. Eng.

kulahin (v.t.): <hyoohaku suru 漂白する>: to bleach. * Tag. Eng.

kulam (noun): (1)<mahoo 魔法, majutsu 魔術, yoojutsu 妖術, maryoku
魔 力 >: sorcery, witchcraft. * Naniniwala ba kayo sa kulam?:
<Anata-wa mahoo-wo shinji-masu-ka? あなたは魔法を信じますか?>: Do
you believe in sorcery? (2)<jujutsu 呪 術 >: magic, black art,
hoodooism or voodooisim. * Balita ko, kulam ang ikinamatay ng
matandang iyan.: <Ano roojin-wo shinase-ta-no-wa jujutsu-da-to
watshi-wa shit-ta. あの老人を死なせたのは呪術だと私は知った。>: Eng.

kulambo (noun): <kaya 蚊帳>: a mosquito net. * Dahil sa dami ng
lamok sa Pilipinas, lalo na at tag-ulan, marami pa rin ang gumagamit
ng kulambo.: <Firipin-de-wa, toku-ni uki-ni hijooni ooku-no ka-ga
hassei suru-node, ima-demo takusan-no hito-ga kaya-wo shiyoo
shi-te iru. フィリピンでは、とくに雤期に非常に多くの蚊が発生するので、今
でもたくさんの人が蚊帳を使用している。>: There are still many people
using a mosquito net in the Philippines because of so many mosquitoes,
especially during the rainy season. (syn.): muskitero.
                 429
kulang (noun/adj.): (noun): <ketsuboo 欠乏, fujuubun 不十分, fusoku
不足>: insufficiency, shortage, want, lack. * Kulang sa pondo ang
naging dahilan ng pagtigil sa paggawa ng daan.: <Dooro kensetsu-no
torikeshi-no riyuu-wa shikin-no fusoku-da. 道路建設の取り消しの理
由は資金の不足だ。 Shortage of funds is the reason of the cancellation
        >:
of the road construction.
(adj.): (1)<fukanzen-na 不 完 全 な >: incomplete. * Tag. Eng.
(2)<fusoku shi-te 不足して, tari-naku-te 足りなくて>: lacking, not
enough. * Kulang ang napakamahal na proyektong ginawa nila, kaya
iniimbestigahan sila.: <Karera-ga tate-ta hiyoo-no kakaru
jigyoo-ga fukanzen-dat-ta-node karera-wa soosa-wo uke-ta. 彼ら
が立てた費用の掛かる事業が不完全だったので彼らは捜査を受けた。>: The very
expensive project they made was incomplete, that is why they are
being investigated.
* kulang pa (phr.): <naosara なおさら>: still more. * Tag. Eng.
* kulang sa dugo (phr.): <hinketsushoo-no 貧血症の>: anemic. [Tag.
kulang "lack" + sa "of" + dugo "blood"] * Tag. Eng. (syn.): ma-putra.

kulangin (v.i.): <fusoku suru 不足する, kakeru 欠ける>: to lack, to
be deficient. * Kukulangin ang suweldo niya ngayong buwan dahil
na ospital ang kanyang tatay.: <Kanojo-no kongetsu-no kyuuyo-wa
chichioya-ga nyuuin shi-ta-node tarinaku naru-daroo. 彼女の今月
の給料は父親が入院したので足りなくなるだろう。>: Her salary for this
month will be deficient because her father was hospitalized.

kulangot (noun): <hanakuso 鼻くそ>: snot, nasal mukas. * Tag. Eng.

kulani (noun): <rimpasetsu リンパ節>: lymph node. * May impeksiyon
siguro siya dahil sa kulani niya sa singit.: <Kanojo-wa mata-no
tsukene-ni rimpasetsu-ga deki-ta-no-wa nanika-ni kansen
shi-ta-kara-kamo shire-nai. 彼女の股の付け根にリンパ節ができたのは何
かに感染したからかも知れない。>: She might have some infection because
of the presence of the lymph node on her groin.


                 430
kulap (noun): <kasumi 霞, kiri 霧, moya 靄>: mist. * Tag. Eng.
(syn.): abu-abo.

kulapol (noun): <shimi しみ, yogore 汚れ>: a blot, a smear, a smudge.
* Tag. Eng.

kulasa (sla.)(noun): <otetsudai-san お手伝いさん, meedo メード,
meshitsukai 召使い>: a maid. * Pagpahingahin mo naman ang kulasa
mo.: <Meedosan-wo yasuma-se-te yari-nasai. メードさんを休ませてや
りなさい。>: Let your maid take a rest.

kulasim (adj.): (1)<karai 辛い, nigai 苦い>: acrid. * Tag. Eng.
(2)<suppai 酸っぱい, sanmi-no aru 酸味のある>: sour. * Tag. Eng.

kulasisi (noun): <oomu オウム>: a parrot. * Tag. Eng.

kulatad (noun): <soko 底, kiteibu 基底部, saikabu 最下部, saiteibu
最低部>: the bottom. * Tag. Eng. (syn.): kailaliman.

kulay (noun): <iro 色, shikisai 色彩>: a color, a tint. * Maganda
ang kombinasyon ng mga kulay sa bahaghari.: <Niji-no iro-no
kumiawase-wa utsukushii. 虹 の 色 の 組 み 吅 わ せ は 美 し い 。 >: The
combination of colors in the rainbow is beautiful.
* kulay abo (noun): <haiiro 灰色, gurei グレイ>: gray, grey. * Tag.
Eng.
Eng.
* kulay-kape (noun): <koohiiiro コ ー ヒ ー 色 >: coffee color. *
Nagpakonsulta siya sa doktor dahil kulay-kape ang kanyang ihi.:
<Kanojo-wa nyoo-ga koohii-iro-wo shi-te i-ta-node ishi-no
shinsatsu-wo uke-ni it-ta. 彼女は尿がコーヒー色をしていたので医師の診
察を受けに行った。>: She went to the doctor for consultation because
her urine was coffee color.
* kulay-dalandan <orenji-iro オレンジ色>: orange color. * Tag. Eng.
* kulay-langit (noun): <ao 青, aoiro 青色, sorairo 空色>: blue color,
azure. * Paborito ko ang kulay-langit.: <Ao-wa watashi-no mottomo
                431
sukina iro-da. 蒼は私の最も好きな色だ。>: Blue is my favorite color.
* kulay ube (noun): <murasakiiro 紫色>: violet. * Tag. Eng.

kulayan (v.t.)(r.w. kulay): <iro-wo tsukeru 色を付ける, iro-wo nuru
色を塗る, irozuke suru 色づけする, saishoku suru 彩色する>: to give
color to, to paint. * Tag. Eng.

kulaylay (adj.): <taresagat-ta 垂れ下がった, shibon-da しぼんだ,
shiore-ta 萎れた>: drooping, withering. * Tag. Eng. (syn.): laylay.

kulebriya (noun): <tamushi タムシ >: ringworm. * Marami siyang
kulebriya sa puwit dahil halos hindi siya naglilinis bago matulog.:
<Kare-wa neru mae-ni karada-wo seiketsu-ni suru koto-wo mettani
shi-nai-node shiri-ni tamushi-ga deki-te shimat-ta. 彼は寝る前に
体を清潔にすることをめったにしないので尻にタムシができてしまった。>: He
has ringworm on his buttocks because he rarely clean before
sleeping.

kulig (noun): <kobuta 子豚・小豚>: a piglet, the young of the pig.
* Tag. Eng. (syn.): laylay.

kuliglig (noun): (1)<koorogi コオロギ>: a cricket. * Tag. Eng.
(2)<semi セミ>: cicada. * Ang mga lalaking kuliglig ang gumagawa
nang napakalakas at matinis na tunog.: <Osu-nosemi-wa ookiku-te
surudoi nakigoe-wo tateru. 雄のセミは大きくて鋭い鳴き声をたてる。>: The
male cicadas make a loud and shrilling sound. (syn.): kuliglig-lupa.

kulili (noun): (1)<aka 垢, yogore 汚れ>: grime. * Tag. Eng. (2)<susu
煤, yakekoge 焼けこげ>: soot, smut. any burnt substance that remains
sticking to the bottom of a container. * Tag. Eng.

kuliling sa ulo (sla.)(phr.): <otama-ga okashii 頭 が おかしい ,
kurut-te iru 狂っている, kyooki-no 狂気の>: crazy, mad. [Tag. kuliling
"sound of a small bell" + sa (locative marker) + ulo "head"] *
Huwag mo siyang patulan dahil may kuliling yan sa ulo.: <Kare-wa
                432
atama-ga okashii-node kare-no koto-wo ki-ni shi-cha dame-yo. 彼
は、 頭がおかしいんで彼のことを気にしちゃだめよ。 Do not mind him because
                    >:
he is crazy. (syn.): baliw, kring-kring, kulang-kulang.

kulimbat (noun/adj.): (adj.): (1)<nusumi 盗 み , settoo 窃 盗 >:
stealing, a theft, an act of stealing. * Tag. Eng. (syn.): baliw,
kring-kring, kulang-kulang, pagnanakaw. (2)<nusun-da mono 盗ん
だもの, nusuma-re-ta mono 盗まれたもの, toohin 盗品>: anything stolen.
* Tag. Eng.
(adj.): <nusuma-re-ta 盗 まれた , settoo-ni at-ta 窃 盗にあった >:
pilfered, stolen. * Tag. Eng.

kulimlim (adj.): (1)<kumot-ta 曇った, hongumori-no 本曇りの>: cloudy,
overcast. * Tag. Eng. (2)<usugurai 薄暗い, kurai 暗い>: dim, dark.
* Ang kulimlim na panahon ay nagsasaad ng malakas na buhos ng ulan.:
<Usugurai tenkoo-wa doshaburi-no ame-wo anji shi-te iru. 薄暗い
天候は土砂降りの雤を暗示している。>: The dim weather suggests a strong
rain pour.

kuliro (adj.): <mozoo-no 模造の, nise-no 偽の, jinzoo-no 人造の>:
counterfeit, false. * Tag. Eng.

kulisap (noun): <konchuu 昆虫, mushi 虫>: insects. * Bilib ako sa
mga Hapon dahil alam nila halos lahat ng mga pangalan at uri ng
mga kulisap.: <Watashi-wa Nihonjin-ga hotondo zembu-no konchuu-no
taipu-ya namae-wo shit-te iru koto-ni kanmei-wo uke-te iru. 私
は日本人がほとんどすべての昆虫のタイプや名前を知っていることに感銘を受けて
いる。>: I am impressed with the Japanese because they know almost
all types and names of insects.

kulit (noun): <gankosa 頑固さ, goojoosa 強情さ, shitsukosa しつこ
さ>: insistence, persistence. * Tag. Eng.

kuliti (noun)(var. kulitiw): <monomorai ものもらい, bakuryuushu 麦
粒腫>: a sty, a stye in the eye. * Tag. Eng.
                433
kulob (noun/adj.): (noun)(var. kuluban): <atsuryokugama 圧力釜,
atsuryokunabe 圧力鍋>: a pressure cooker. * Tag. Eng.
(adj.): <futa-wo shi-ta 蓋 を し た , mippei shi-ta 密 閉 し た >:
tightly-covered. * Madaling mapanis ang kulob na pagkain.: <Mippei
shi-ta tabemono-wa kusari-yasui. 密 閉した食べ物は腐りやすい。 >:
Tightly-covered food spoils easily.

kulob-  (pref.):  <ato-ni  tsuzuku  futei  daimeishi-ya
setsuzokushi-wo keisei suru-no-ni mochii-rareru. 後に続く不定代名
詞や接続詞を形成するのに用いられる。>: used to form the following
indefinite pronouns and conjunctions:
* kulob-alin (phr.): <dochira-demo, dore-demo>: whichever. * Tag.
Eng.
* kulob-ano (phr.): <nan-demo, don-na koto-demo>: whatever. * Tag.
Eng.
* kulob-man (phr.): <…de aru-ga ~であるが, …da kere-domo ~だけ
れども, …to-wa ie ~とはいえ, …ni-mo kakawara-zu ~にもかかわらず,
tatoe…demo たとえ~でも>: although, even though. * Tag. Eng.
* kulob-sino (phr.): <dare-demo 誰でも, don-na hito-demo どんな
人でも>: whoever. * Tag. Eng.

kulog (noun): <kaminari 雷, raimei 雷鳴, rakurai 落雷>: thunder,
a thunderbolt. * Maraming mga Hapon ang takot na takot sa kulog
at kidlat.: <Raimei-ya inabikari-wo kowagaru nihonjin-wa taihenn
ooi. 雷鳴や稲光を恐れる日本人はたいへん多い。>: There are many japanese
who are really afraind of thunder and lightning.

kulong (adj.): <kakon-da 囲んだ, kakoma-re-ta 囲まれた, torikakon-da
取り囲んだ, torikakoma-re-ta 取り囲まれた, hooi sare-ta 包囲された>:
encircled, enclosed, surrounded. * Ang bahay ay kulong ng bakod.:
<Sono ie-wa kakine-de torikakoma-re-te iru. その家は垣根で取り囲ま
れている。>: The house is enclosed with a fence.

kulot (noun/adj.): (noun): (1)<chijire ちぢれ, chijirege ちぢれ
                434
毛, makige 巻き毛, weebu ウェーブ, kaaru カール>: curl, wave. * Naunat
ang kulot niya.: <kanojo-no cjirege-wa massugu-ni sare-ta. 彼
女 の ち ぢ れ 毛 は 真 っ 直 ぐ に さ れ た 。 >: Her curl was straightened.
(2)<kaisoo 海草・海藻>: seaweeds. * Tag. Eng.
(adj.): <chijire-ta 縮れた, weebu-no kakat-ta ウェーブのかかった>:
curly, wavy. * Kulot ang kanyang buhok.: <Kare-no kaminoke-wa
weebu-ga kakat-te iru. 彼の髪の毛はウェーブがかかっている。>: His hair
is wavy.
* kulot na buhok: <makige 巻き毛>: curly hair.

kulto (noun): (1)<shinkoo 信仰, shinjin 信心, shuukyoogishiki 宗
教 儀 式 >: religion. * Tag. Eng. (2)<shinkooshuukyoo 新 興 宗 教 ,
niseshuukyoo ニセ宗教, inchikishuukyoo インチキ宗教, karuto カルト
>: a cult. * Tag. Eng.

kultura (noun): <bunka 文 化 >: culture. * Malaking hadlang sa
tagumpay sa pag-aasawa ang magkaibang kultura.: <Bunka-no
chigai-wa kekkon-ga umaku iku shoogai-to naru. 文化の違いは結婚が
うまくいく障害となる。>: Different culture is a big hindrance for a
successful marriage. (syn.): kalinangan.

kulubot (noun): <shiwa しわ, kojiwa 小じわ>: wrinkles. * Nawala ang
mga kulubot niya sa mukha dahil nagpahatak siya sa isang mahal
na espesiyalista.: <Kanojo-wa okane-no kakaru senmonka-ni
shiwa-wo nobashi-te morat-ta-node kao-no kojiwa-ga nakunat-ta.
彼女はお金の掛かる専門家にしわを伸ばしてもらったので顔の小じわがなくなった。
>: Her wrinkles were gone because she made some face stretching
by an expensive specialist.

kulugo (noun): <ibo いぼ>: a wart. * May kulugo ang paa mo dapat
kang pumunta sa isang espesiyalista sa dermatolohiya.: <Kimi-wa
ashi-ni ibo-ga deki-ta-node hifuka senmon-no isha-ni mi-te
morau-bekida. 君は足にいぼができたので皮膚科専門の医者に診てもらうべきだ。
>: You got wart on your foot, you should go visit a specialist
in dermatologist.
               435
kulugot (adj.): <kare-ta 枯れた, shiore-ta 萎れた, shibon-da 萎ん
だ, ha-ga chit-ta 葉が散った>: leafless, withered. * Tag. Eng. (syn.):
kuluntoy, lanta, luoy.

kulumos (adj.): <momikucha-ni nat-ta も み く ち ゃ に な っ た ,
shiwakucha-ni nat-ta しわくちゃになった>: crumpled. * Tag. Eng.

kulumot (noun): (1)<gunshuu 群衆>: a crowd. * May malaking kulumot
sa "mall" dahil dumating si Mariah Carey.: <Maraia Kyarii-no
okage-de daishopping sentaa-ni daigunshuu-ga atsumat-te iru. マ
ライア・キャリーのおかげで大ショッピング・センターに大群衆が集まっている。
>: There is a big crowd in the mall because of Mariah Carey.
(2)<konzatsu 混雑>: congestion, jam. * Tag. Eng.

kulumpol (noun): <asase 浅瀬, su 洲>: a shoal, shallows. * Tag.
Eng.

kulungan (noun): (1)<kago 籠, ori 檻, torikago 鳥籠>: a cage. * Tag.
Eng. (2)<keimusho 刑務所, roogoku 牢獄, rooya 牢屋>: a jail, a prison.
* Tag. Eng. (syn.): piitan.
* kulungan ng ibon: <torikago 鳥かご>: a birdcage.

kulungkutan (noun): <sanagi さなぎ>: a pupa. * Nakaaliw tingnan
ang mga pagbabago sa kulungkutan.: <Sanagi-no hatsuiku-to henka-wo
miru-no-wa kyoomibukai. さなぎの発育と変化を見るのは興味深い。>: It is
interesting to see the development and changes of a pupa.

kulunoy (noun): <numachi 沼地, shicchi 湿地>: a quagmire, a swamp.
* Tag. Eng.

kuluntoy (sla.)(adj.): (1)<sukun-da すくんだ, ishuku shi-ta 萎縮
した>: feeling weak. (2)<shiore-ta 萎れた, shibon-da しぼんだ>:
withered. [Tag. kuluntoy "withered, wrinkled"] * Kuluntoy na talaga
ako kaya't uuwi na ako nang maaga ngayon.: <Watashi-wa genki-ga
                436
nai-n-de, kyoo-wa hayaku ie-ni kaeru-wa. 私は元気がないんで今日は
早く家に帰るわ。>: I really feel very weak so I will go home early
today. (syn.): lanta, luoy, nanlalambot.

kulupon (noun): <ichidan 一団, katamari 塊, mure 群れ, shuugootai
集吅体>: a cluster, a swarm. * Tag. Eng. (syn.): kawan, kuyog.
* isang kulupong bubuyog: <mitsubachi-no mure ミツバチの群れ>: a
swarm of bees.

kulurete (noun): <kuchibeni 口紅>: rouge. * Tag. Eng.

kulutan (noun/v.t.)(r.w. kulot): (noun): <biyooin 美 容 院 ,
biyooshitsu 美容审>: a beauty salon, a beauty shop. * Tag. Eng.
(v.t.): <paama-wo kakeru パーマをかける, kami-wo kaaru saseru 髪
をカールさせる>: to perm, to curl someone's hair. * Tag. Eng.

kulya (noun): <hijiitsuki 肘突き, hijiuchi 肘打ち>: a hard push with
the elbow. * Tag. Eng.

kulyar (noun): <eri 襟, karaa カラー>: a collar. * Masikip ang kulyar
ng aking bagong damit para kaong sinasakal.: <Watashi-no atarashii
doresu-no eri-ha marude kubi-wo shime-rare-te iru-yooni kitsui.
私の新しいドレスはまるで首を絞められているようにきつい。>: The collar of
my new dress is tight as if I am being choke.

kuma 熊 (noun): <oso>: a bear.
* kumade 熊手 (noun): <kalaykay>: a rake.

kuma 隇 (noun): <pamugto, pamumugto>: swelling around eyes due
to lack of sleep or crying, etc.

kumadrona (noun): <josampu 助産婦, samba 産婆>: a midwife. * Sino
ang kumadrona ng iyong anak?: <Anata-no musuko-san-no josampu-wa
dare-desu-ka? あなたの息子さんの助産婦は誰ですか?>: Who is the midwife
of your son?
                437
kumag (sla.)(noun/adj.): (noun): <namakemono 怠 け 者 , taidana
ningen 怠惰な人間>: a lazy person. * Lagi na lang akong nagagalit
sa kumag na yan.: <Boku-wa ano namakemono-ni-wa itsumo hara-wo
tate-te iru-n-da. 僕はあの怠け者にはいつも腹を立てているんだ。>: I
always get upset with that lazy person. (syn.): tamad.
(adj.): <muchina 無知な, mugaku-no 無学の>: ignorant. [Tag. kumag
"mite (=tiny insect)] * Tag. Eng. (syn.): gaga, gago.

kumagat (v.t.)(var. makagat)(r.w. kagat): <kamu 噛む, kuwaeru く
わえる, kamitsuku 噛みつく, kuitsuku 食いつく>: to bite. * Kumagat
ng isang pirasong buto ang aso.: <Sono inu-wa hone-no hitokakera-wo
kuwae-ta. その犬は骨のひとかけらをくわえた。>: The dog bit a piece of
bone.

kumain (v.t.)(var. kain, kanin)(r.w. kain): <taberu 食べる, kuu
食う, shokuji suru 食事する>: to eat. * Kumain muna tayo bago manood
ng sine.: <Eiga-wo mi-ni iku mae-ni mazu shokuji-wo shi-yoo. 映
画を見に行く前に先ず食事をしよう。>: Let us eat first before going to
watch a movie.

kumakak (v.i.): <kotkot-to naku コッコッと鳴く>: to cackle. * Tag.
Eng.

kumakayod (v.i.)(r.w. kayod): <isshookenmei hataraku 一生懸命働
く, yoku hataraku よく働く>: to work hard. * Tag. Eng.

kumala (v.i.): <ugai suru うがいする>: to gargle. * Tag. Eng.

kumalansing (v.i.): <chinchin naru チンチン鳴る, jarajara naru ジ
ャラジャラ鳴る, charincharin-to oto-wo tateru チリンチリンと音を立て
る>: to jingle, to tinkle. * Kumalansing ang mga piseta nang ihulog
niya sa lata.: <Kanojo-ga takusan-no koin-wo kan-no naka-ni
otoshi-ta toki jarajara-to nat-ta. 彼女がたくさんのコインをカンの中
に落としたときジャラジャラと鳴った。>: Many pieces of coins jingled when
                438
she dropped in the can.

kumalap (v.t.): <tsunoru 募る, boshuu suru 募集する>: to recruit.
* Kumalap kayo ng mga bagong miyembro sa ating organisasyon.:
<Wareware-no soshiki-no tame-ni atarashii kaiin-wo boshuu
shi-nasai. 我々の組織のために新しい会員を募集しなさい。>: Recruit new
members for our organization.

kumaliwa (adv.): <hidari-e 左へ, hidari-ni 左に>: to the left. *
Tag. Eng.

kumalma (v.i.): <ochitsuku 落ち着く, reisei-ni naru 冷静になる>: to
calm oneself down. * Kumalma ka muna bago ka magsalita.: <Nani-ka
iu mae-ni reisei-ni nari-nasai. 何か言う前に冷静になりなさい。>: Calm
down first before you say something.

kumalog (v.t.)(var. mangalos)(r.w. kalog): <furu 振る, furiugokasu
振り動かす, yusaburu 揺さぶる>: to shake. * Tag. Eng.

kumamay (v.i.)(var. kamayan, magkamay)(r.w. kamay): <akushu suru
握手する>: to shake hands with. * Tag. Eng.

kumanan (adv./v.i.): (adv.): <migi-e 右へ, migi-ni 右に>: to the
right. * Tag. Eng.
(v.i.): <migi-ni magaru 右に曲がる, usetsu suru 右折する>: to turn
to the right. * Kumanan tayo dyan sa kanto.: <Ano kado-de migi-ni
magari-mashoo. あの角で右に曲がりましょう。>: Let us turn to the right
at that corner.

kumanbachi くまんばち (noun): <hinlulumbo>: a hornet.

kumandante (noun): <taichoo 隊長, shireikan 司令官>: a commander,
a leader, a captain. * Sino ang bagong kumandante ng New Peoples
Army?: <Shin Jinmingun-no atarashii shireikan-wa dare-da? 新人
民軍の新しい司令官は誰だ?>: Who is the new commander of New Peoples
                439
Army?

kumander (sla.)(var. komander): <yamano kami 山の神, okusan 奥さ
ん, waifu ワイフ, tsuma 妻>: [Eng. "commander"] * Tatanungin ko muna
ang palagay ng aking kumander.: <Boku-wa waifu-ni nani-wo kangae-te
iru-ka hajime-ni kiku-n-da. 僕はワイフに何を考えているか初めに聞くん
だ。>: I will first ask my wife what she thinks. (syn.): babaeng
asawa.

kumanta (v.t.)(var. kantahin)(r.w kanta): <utau 歌う>: to sing.
* Kumanta tayo ng ating Pambansang Awit.: <Kokka-wo uta-oo. 国
歌を歌おう。>: Let us sing our national anthem.

kumanta (sla.)(noun): <otori おとり, sakura サクラ, kyakuhiki 実
引き, tarekomiya たれこみ屋, mikkokusha 密告者>: a stool pigeon. [Tag.
kanta. "sing" + um] * Nasa pag-iingat ngayon ng mga pulis ang kumanta
dahil nanganganib ang buhay niya.: <Sono mikkokusha-wa mi-ni
kiken-ga oyon-de iru-node ima keisatsu-de hogokoochi sare-te iru.
その密告者は身に危険が及んでいるのでいま警察で保護拘置されている。 >: The
stool pigeon is now under the police's protective custody because
his life is in danger. (syn.): tagapagsumbong.

kumantod (v.i.): <bikko-wo hiku び っ こ を 引 く , kataashi-wo
hikizut-te aruku 片足を引きずって歩く>: to limp. * Tag. Eng.

kumapa (v.t.)(var. kapain)(r.w. kappa): <tesaguri-wo suru 手探
りをする, tesaguri-de sagasu 手探りで探す>: to grope, to examine in
touch, to feel with the fingers, to seek with fingers. * Tag. Eng.

kumapal (v.t.)(var. kapalin)(r.w. kapal): (1)<tsukuru 創る・造る,
soozoo suru 創造する>: to create. * Tag. Eng. (2)<atsuku suru 厚
くする, futoku suru 太くする>: to thicken. * Tag. Eng.

kumapit (v.t.)(var. kapitan): <nigiru 握る, tsukamu つかむ>: to grasp,
to hold. * Kumapit ka sa kamay ko baka ka mahulog.: <Ochiru-to
                 440
ike-nai-kara watashi-no te-wo nigiri-nasai. 落ちるといけないから私
の手を握りなさい。>: Grasp my hand you may fall.

kumatawan (v.t.): <daihyoo suru 代表する, dairi suru 代理する>: to
represent. * Sino ang kumatawan sa Pilipinas sa larangan ng
bilyard.: <Biriyaado-no sekai-de waga kuni-wo daihyoo suru hito-wa
dare-desu-ka? ビリヤードの世界でわが国を代表する人は誰ですか?>: Who
represent our country in the field of billiard?

kumatayan (noun): <shi 死>: death. * Tag. Eng. (syn.): pagkamatay.

kumatok (v.t.)(var. kumatog): <tataku 叩く, nokku suru ノックす
る>: to knock. * Kumatok ka sa pintuan bago ka pumasok.: <Hairu
mae-ni doa-wo nokku shi-nasai. 入る前にドアをノックしなさい。>: Knock
at the door before you enter.

kumaway (v.t.)(r.w. kaway): <te-wo furu 手を振る>: to wave one's
hand. * Tag. Eng.

kumbaba (noun)(var. mapagpakumbaba, pagpapakumbaba): (1)<kenson
謙遜>: humility. * Tag. Eng. (2)<odayakasa 穏やかさ, sunao 素直,
nyuuwa 柔和, onwa 温和, onkoo 温厚>: meekness. * Tag. Eng. (syn.):
kababaangloob, pagpapa-kababa.

kumbaga (adv.)(var. kung baga): <…no yooni ~のように>: as, like.
* Tag. Eng.

kumbensiyon (noun): <taikai 大会, daihyoosha kaigi 代表者会議>: a
convention. * Sa Okinawa gagawin ang malaking kumbensiyon ng mga
pinuno sa mundo.: <Karera-wa sekaino subete-no shidooshatachi-no
daihyoosha kaigi-wo kaisai suru-daroo. 彼らは世界のすべての指導者た
ちの代表者会議を開催するだろう。>: They will stage a big convention
of all leaders in the world.

kumbento (noun): (1)<shuudooin 修道院>: a convent. * Tag. Eng.
                441
(syn.): bahay-pari. (2)<meisho 名所>: a famous place, sights. *
Tag. Eng.

kumbersiyon (noun): <henka 変化, henkoo 変更, tenka 転化, tenkan
転換>: change, conversion. * Tag. Eng. (syn.): palit.

kumbida (noun)(var. pagkumbida): <shootai 招待>: an invitation.
* Natanggap nya ang kumbida sa kasal ng kanyang dating kasintahan.:
<Kare-wa izen-no gaarufurendo-no kekkonshiki-no shootaijoo-wo
uketot-ta. 彼は以前のガールフレンドの招待状を受け取った。>: He received
an invitaion for the wedding of his former girlfried. (syn.): anyaya,
imbitasyon.

kumbidado (adj.): <maneka-re-ta 招かれた, shootai sa-re-ta 招待
された>: invited. * Lahat ng kumbidadong tao sa kasal ko tumungo
sa simbahan ng San Agustin.: <Watashi-no kekkonshiki-no
shootaikyaku-no minasan-wa doozo San Agusuchin kyookai-e
osusumi-kudasai. 私の結婚式の招待実の皆さんはどうぞサン・アグスチン教会
へお進み下さい。>: All the invited persons in my wedding, please
proceed to the church of San Agustin.

kumbidahin (v.t.): (1)<maneku 招く, shootai suru 招待する>: to invite.
* Kumbidahin mo ang kaibigan mong Hapon sa iyong handaan.: <Anata-no
Nihon-no tomodachi-wo paatii-ni shootai shi-nasai. あなたの日本
の友だちをパーティーに招待しなさい。>: Invite your Japanese friend to
your party. (2)<kakushin saseru 確信させる, nattoku saseru 納得さ
せる, settoku shi-te …saseru 説得して~させる>: to convince, to
pursuade. * Kumbidahinmo siyang magdisko sa Sakae.: <Kanojo-wo
settoku shi-te watashitachi-to issho-ni Sakae-ni aru disuko-ni
ika-se-nasai. 彼女を説得して私たちと一緒に栄にあるディスコに行かせなさい。
>: Convince her to join us to go to disco in Sakae.

kumbiksiyon (noun)(var. konbiksyon): <shin-nen 信念, kakushin 確
信>: conviction. * Tag. Eng. (syn.): kalooban, paninindigan.


                442
kumbinasyon (noun)(var. kombinasyon): <kumiawase 組 み 吅 わ せ ,
toriawase 取り吅わせ, haigoo 配吅, ketsugoo 結吅>: combination. *
Tag. Eng.

kumbinensiya (noun). <benri 便利, kootsugoo 好都吅>: convenience.
* Tag. Eng. (syn.): ginhawa.

kumbinsihin (noun)(r.w. konbinsi): <kakushin saseru 確信させる,
nattoku saseru 納得させる>: to convince. * Tag. Eng.

kumedor (noun): <daininguruumu ダイニングルーム, shokudoo 食堂>: a
dining room. * Dalhin mo ang mga bisita sa kumedor.: <Okyakusan-wo
shokudoo-ni tsure-te ki-nasai. お実さんを食堂に連れてきなさい。>:
Bring the visitors to the dining room.

kumedya (noun): <kigeki 喜劇, komedii コメディー>: a comedy. * Gudtong
gusto ko ang kumedya dahil nakakaalis ng lungkot.: <Watashi-wa
kodoku-no nagusame-ni naru-node komedii-ga suki-desu. 私は孤独の
慰めになるのでコメディーが好きです。>: I like comedy because it is a
therapy for my loneliness.

kumiageru汲み上げる, kuuki-wo ireru 空気を入れる (v.t.): <bombahan>:
to pump up, to put air, gas or water into something.

kumiai 組吅, roodookumiai 労働組吅 (noun): <unyon>: a union.

kumiawase 組 吅 わ せ , ketsugoo 結 吅 (noun): <pagkakasama,
kombinasyon>: combination.
* kumiawa-seru 組み吅わせる, karama-seru 絡ませる, karamitsuka-seru
絡み付かせる (v.t.): <mamulupot, pamulupot >: to entwine.

kumida (noun)(var. komida): <shokuji 食事, shokujijikan 食事時間
>: a meal. * Tag. Eng.

kumikig (v.t.)(r.w. kikig): <mimisooji-wo suru 耳掃除をする>: to
                443
clean the ears. * Tag. Eng.

kumikilos paatras (noun): <atozusari 後ずさり>: moving backward.
* Ang kotse ay kumikilos paatras, dali tawagin mo ang nagmamaneho.:
<Kuruma-ga atozusari shi-te iru. Isoi-de untenshu-wo yobi-nasai.
車が後ずさりをしている。急いでドライバーを呼びなさい。>: The car is moving
backward. Hurry up call the driver.

kumilala (v.t.)(r.w. kilala): <han-noo suru 反応する, hentoo suru
返答する, ootoo suru 応答する>: to react, to respond. * Tag. Eng.

kumilig (v.i.)(r.w. kilig): <furueru 震える>: to tremble. * Kumilig
siya sa takot dahil sa pagdating ng mga pulis.: <Kare-wa keikan-no
toochaku-no osore-de furue-ta. 彼は警官の到着の恐れで震えた。>: He
trembled because of fear from the arrival of the policemen.

kumiling (v.i.)(r.w. kiling): <katamuku 傾く, keikoo-ga aru 傾
向がある>: to incline, to tilt. * Tag. Eng.

kumilos (v.i.)(r.w. kilos): <koodoo suru 行動する>: to act, to behave.
* Tag. Eng.
* kumilos nang marahas (phr.): <abareru 暴れる, ranboo suru 乱暴
する, booryokutekini furumau 暴力的に振る舞う, ranboo-ni furumau 乱
暴に振る舞う>: to behave violently. * Kumilos nang marahas ang
lalaking lasing.: <Yopparai-wa booryokutekini furumai-masu. 酔
っぱらいは暴力的に振る舞います。>: The drunken man behaves violently.

kuminang (v.i.)(r.w. kinang): <kirakirasuru きらきらする, kirakira
hikaru きらきら光る, kirakirato kagayaku きらきらと輝く>: to glitter.
* Kumikinang ang mga lahas niya sa katawan na para siyang Christmas
tree.: <Kanojo-ga mi-ni tsuke-ta hoosekirui-ga min-na kikikira
kagayai-te marude Kurisumasu tsurii-no-yooda. 彼女が身につけた宝
石類がみんなきらきら輝いてまるでクリスマスツリーだ。>: All the jewelry on
her body were glittering as if she is like a Christmas tree.


                444
kumindat (v.i.)(r.w. kindat): <matataku 瞬く, mabataki suru 瞬
きする>: to blink, to wink.

kuminoy (noun): <ryuusa 流砂>: quicksand. * Tag. Eng.

kumintab (v.i.)(r.w. kintab): <hikaru 光る, kagayaku 輝く>: to shine,
to bright. * Kumikintab ang ulo niya sa sobrang pamada.: <Kare-no
atama-wa pomaado-wo nurisugi-ta-node hikat-te iru. 彼の頭はポマ
ードをぬりすぎたので光っている。>: His head is shining because of too
much pomade.

kumirot (v.i.)(r.w. kirot): (1)<sasu-yooni itamu 刺すように痛む
>: to feel stinging pain, to feel smart. * Kumikirot na naman ang
aking tiyan.: <Watashi-no i-ga mata sasu-yooni itamu-no-desu. 私
の胃がまた刺すように痛むのです。>: My stomach is again having a stinging
pain. (2)<uzuku 疼く, itamu 痛む, shimiru しみる>: to ache, to smart,
to tingle. * Kumirot ang aking paa kagabi.: <Kinoo watashi-no
ashi-ga itami-mashi-ta. 昨日私の足が痛みました。>: My feet ached
yesterday. (syn.): umalisto.

kumiskis (v.t.)(var. ikiskis)(r.w. kiskis): (1)<kosuru こする,
kosut-te migaku こすって磨く, kosut-te…suru こすって~する>: to rub.
* Kumiskis mo sa basahan ang madumi mong sapatos bago ka pumasok
sa bahay nila.: <Karera-no ie-ni hairu mae-ni kutsu-wo nuno-de
fuki-nasai. 彼らの家に入る前に靴を布で拭きなさい。>: Rub your shoes on
the piece of cloth before you enter their house. (syn.): kuskusin,
burahin, hilurin. (2)<togu 研ぐ, toishi-de togu 砥石で研ぐ>: to grind,
to sharpen, to whet. * Tag. Eng.

kumislap (v.i.)(r.w. kislap): <kagayaku 輝く>: to shine. * Tag.
Eng.

kumislot (v.i.)(r.w. kislot): <karada-wo kunera-seru 体をくねら
せる, mi-wo yojiru 身をよじる>: to wriggle. * Tag. Eng.


                445
kumita (v.t.)(r.w. kita): (1)<kasegu 稼ぐ, shotoku-wo eru 所得を
得る>: to earn. * Dapat akong kumita nang maayos para masuportahan
ko ang aking malaking pamilya.: <Watashi-wa daikazoku-wo yashinau
tame-ni mazumazu-no shotoku-wo e-nakere-ba nara-nai. 私は大家族
を養うためにまずまずの所得を得なければならない。>: I have to earn a decent
salary to support my big family. (2)<seikei-wo tateru 生計を立て
る>: to earn one's living. * Tag. Eng.

kumo 雲 (noun): <alpaca, dagim, panganorin, ulap>: a cloud.
* kumo-no ooi 雲の多い, kumori-no 曇りの, kumot-ta 曇った (adj.):
<alamaam, kulimlim, maulap>: clouded, cloudy.

kumo 蜘蛛・クモ (noun): <alalawa, anlalawa, gagamba, gambagamba>:
a spider.
* kumo-no su 蜘 蛛 の 巣     (noun): <agiw, bahay-gagamba,
bahay-anlalawa>: a spider's web, a cobweb.

kumon (noun)(var. kumun): <benjo 便所>: a latrine, a lavatory. *
Ang mga kumon sa publiko ay dapat panatiliing malinis dahil
nagbibigay ito ng masamang reputasyon sa mga turista.:
<Ryokoosha-ni warui hyooban-wo atae-nai tame-ni kooshuu-benjo-wa
seiketsusa-wo iji shi-nakere-ba nara-nai. 旅行者に悪い評判を与えな
いために公衆便所は清潔さを保たなければならない。>: The public lavatory
should be always maintained clean because this gives a bad
reputation to the tourists. (syn.): kubeta.

kumopya (v.t.)(r.w. kopya): <kakiutsusu 書き写す, fukusha suru 複
写する, kopii suru コピーする>: to transcribe, to copy. * Kumokopya
siya ng mga kanta sa Internet.: <Kare-wa intaanetto-kara uta-wo
kopii shi-te iru. 彼はインターネットから歌をコピーしている。>: He is
copying songs in the Internet.

kumori-no曇りの, donten-no 曇天の, kumot-ta 曇った (adj.): <alamaam,
kulimlim, maalapaap, maulap>: clouded, cloudy.


                446
kumos (adj.): <momikucha-ni nat-ta もみくちゃになった, shiwakucha-ni
nat-ta しわくちゃになった>: crumpled. * Tag. Eng.

kumot (noun): (1)<moofu 毛布, shikimono 敶物, juutan じゅうたん>:
a blanket, a rug. * Kailangan mo ang kumot sa pagtulog sa Pilipinas
tuwing Pebrero dahil malamig.: <Firipin-de-wa nigatsu-no aida-wa
samui-node neru toki-ni-wa moofu-ga hitsuyoo-desu. フィリピンで
は2月の間は寒いので寝るときには毛布が必要です。 You need a blanket when
                      >:
sleeping in the Philippines during February because it is cold.
(2)<shiitsu シーツ>: a bed sheet. * Tag. Eng.

kumotsu 供物, osonae お供え, sasagemono 捧げ物 (noun): <alay, baigay,
handog, kaloob>: offering, dedication.

kumpanya (noun): <kaisha 会社, kigyoo 企業>: a company. * Si Taro
at Hanako ay nagtratrabaho sa malaking kumpanya sa Hapon.: <Taro-to
Hanako-wa Nihon-no ookina kaisha-de hatarai-te iru. 太郎と花子は
日本の大きな会社で働いている。>: Taro and Hanako are working in a big
company in Japan.

kumpas (noun): (1)<rashimban 羅針盤, jishaku 磁石>: a compass. *
Tag. Eng. (2)<miburi 身振り, jeschaa ジェスチャー>: a gesture by the
hands and arms, beat rhythm. * Sumabay ka sa kumpas ng maestro
ng orkestra.: <Ookesutora-no shikisha-no biito-no rizumu-ni
shitagai-nasai. オーケストラのビートのリズムに従いなさい。>: Follow the
beat rhythm of the conductor of the orchestra.

kumpay (noun): <kaiba かいば, kachiku-no shiryoo 家畜の飼料>: fodder.
* Tag. Eng.

kumpetensiya (noun)(var. kumpetensya): <kyoosoo 競争, kyoogi 競
技, kontesuto コンテスト>: competition, a contest. * Tag. Eng.

kumpil (noun): (1)<kakunin 確認, kakushoo 確証>: confirmation. *
Tag. Eng. (2)<kenshinrei 堅信礼>: * Ang kumpil ng isang Katoliko
                447
ay ginagawa sa edad ng pitong taon.: <Katorikku-no kenshinrei-wa
nanasai-no toki-ni okonawa-re-masu. カトリックの堅信礼は7歳の時に
行われます。>: The confirmation of a Catholic is made at age of seven
years old.

kumpis (adj.): <kuuki-no nuke-ta 空気の抜けた, shibon-da 萎んだ,
pechanko-ni nat-ta ペチャンコになった>: flat, deflated. * Tag. Eng.
(syn.): impis, plat.

kumpisal (noun): <jihaku, kokuhaku 告白, kokkai 告解>: confession.
* Sa Katoliko ang kumpisal ay kailangan bago ka magkomunyon.:
<katorikku-de-wa seitaihairyoo-no mae-ni kokkai-ga hitsuyoo-desu.
カトリックでは聖体拝領の前に告解が必要です。>: In Catholic, confession
is necessary before taking a Communion.

kumpites (noun)(var. kumpitis): <ame 飴, kyandii キャンディー, bonbon
ボンボン, amai mono 甘い物>: candies, sweets, bonbons. * Huwag kang
masyadong kumain ng mga kumpites dahil baka ka tumaba.: <Anata-no
taijuu-ni yoku-nai-node, amai mono-wo tabesugi-te-wa yoku
ari-masen. あなたの体重によくないので、甘い物を食べ過ぎてはよくありませ
ん。>: Do not eat too much sweets, it is not good for your weight.

kumpitis (noun): <kamifubuki 紙吹雪>: confetti. * Tag. Eng.

kumpiyansa (noun)(var. kompiyansa): <kakushin 確信, shinrai 信
頼>: confidence. * May malaki akong kumpiyansa sa aking asawa sa
pamamalakad sa bahay.: <Watashi-wa tsuma-no kaji-no kirimori-ni
kanshi-te tsuyoi shinrai-wo oi-te iru. 私は妻の家事の切り盛りに強い
信頼を置いている。>: I have a strong confidence on my wife regarding
household management. (syn.): tiwala.

kumpleanyo (noun): <tanjoobi 誕生日>: a birthday. * Tag. Eng. (syn.):
kaarawan, kapanganakan.

kumpleto (adj.)(var. kompleto): <kansei shi-ta 完成した, kanryoo
                448
shi-ta 完了した, owat-ta 終わった, shuuryoo shi-ta 終了した>: complete,
done, ended, finished. * Tag. Eng.

kumpletuhin (v.t.): <oeru 終える, shiageru 仕上げる, kansei saseru
完成させる>: to complete, to finish, to get done. * Tag. Eng.

kumpol (noun): (1)<fusa 房>: a cluster. * Tag. Eng. (2)<taba 束,
nakama 仲間, ichidan 一団>: a bunch. * Tag. Eng.

kumporme (adj.): <kokoroyoi 快い, kanji-ga yoi 感じがよい, yorokon-de
喜んで, michitari-ta 満ち足りた, manzoku shi-ta 満足した>: agreeable,
satisfied. * Ang mga gamit na gawa sa Hapon kumporme sa mga kustomer.:
<Nihonseihin-wa kokyaku-ni yorokoba-re-te iru. 日本製品は顧実に喜
ばれている。>: Pruducts made in Japan is satisfied with the customers.

kumpuni (noun)(var. pagkumpuni): <shuuzen 修繕 , shuuri 修理 >:
repair, mending. * Mahal ang kumpuni ng mga gamit saHapon, mabuti
pang bumili ka ng bago.: <Nihon-de-no shuuri-wa kane-ga kakaru-node,
atarashii-mono-wo kat-ta hoo-ga ii. 日本での修理は金が掛かるので、
新しいものを買った方がいい。>: Repair of things in Japan is expensive:
it is better to buy new one. (syn.): ayos, gawa.

kumpunihin (v.t.): (1)<shuuzen suru 修繕する, tsukurou 繕う>: to
repair. * Kumpunihin mo nga ang bago kong bisikleta.: <Watashi-no
atarashii jitensha-wo shuuzen shi-te kudasai. 私の新しい自転車を
修繕して下さい。>: Please repair my new bike. (2)<kata-wo naosu 型
を直す, kaizoo suru 改造する>: to remodel. * Tag. Eng.

kumubkob (v.t.)(r.w. kubkob): <kakomu 囲む, torimaku 取り巻く, hooi
suru 包囲する>: to surround. * Kumubkob sila ng isang bahay at saka
nagpaputok.: <Karera-wa sono ie-wo torikakon-de hi-wo hanata-ta.
彼らはその家を取り囲んで火を放った。>: They surrounded the house and
fired.

kumuha (v.t.)(r.w. kuha): (1)<eru 得る, te-ni ireru 手に入れる>: to
                 449
get, to take up. * Tag. Eng. (2)<shiken-wo ukeru 試験を受ける,
tesuto-wo ukeru テストを受ける, kensa-wo ukeru 検査を受ける>: to take
a test/an examination. * Kumuha siya ng pagsusulit sa pagmamaneho.:
<kare-wa unten-no shikata-no tesuto-wo uke-ta 彼は運転の仕方のテ
ストを受けた。>: He took a test for driving.

kumukulo ang dugo (idiom): <gekido shi-te 激怒して, hijoo-ni okot-te
非常に怒って>: very angry. (lit.): the blood is boiling.
* Kumukulo ang dugo ko sa taong iyan.: <Watashi-wa ano otoko-ni
hijooni okot-te iru. 私はあの男に非常に怒っている。>: I am very angry
with that person.

kumukulo (v.i.): <futtoo suru 沸騰する>: to boil, to come to a boil.
* Tag. Eng.

kumulo (v.t.)(r.w. kulo): <niru 煮る>: to boil, to give something
a boil. * Tag. Eng.

kumulog (v.i.)(r.w. kulog): <kaminari-ga naru 雷が鳴る, raimei-ga
todoroku 雷鳴が轟く>: to thunder, it thunders. * Tag. Eng.

kumumpas (v.i.)(var. ikumpas)(r.w. kumpas) : <shiki suru 指揮す
る>: to conduct. * Kumumpas siya sa harap ng banda.: <Kare-wa
bando-no shoomen-de shiki-wo shi-ta. 彼はバンドの正面で指揮をした。
>: He conducted in front of the band.

kumunismo (noun): <kyoosanshugi 共産主義>: communism. * Unti-unti
ng nawawala ang mga bansang may komunismo.: <Kyoosanshugi-wo
shimpoo suru kuni-wa jojo-ni genshoo shi-te iru. 共産主義を信奉す
る国は徐々に減尐している。>: Little by little the number of countries
practicing communism is decreasing.

kumunista (noun): <kyoosanshugisha 共産主義者>: a communist. * Tag.
Eng.


                450
kumunsulta (v.t.)(r.w. kunsulta): <soodan suru 相 談 す る >: to
consult. * Tag. Eng.

kumupas (v.i.)(var. mangupas)(r.w. kupas): <iroaseru 色あせる,
iroochi suru 色落ちする, henshoku suru 変色する>: to fade, to discolor,
to lose color. * Tag. Eng.

kumurap (v.i.)(r.w. kurap): <winku suru ウィンクする, mabataki suru
まばたきする, mekubase suru 目配せする>: to blink, to wink. * Tag.
Eng.

kumuro (v.t.)(r.w. kuro): <kangaeru 考える, omou 思う>: to think.
* Tag. Eng.

kumuskos (v.t.)(r.w. kuskos): <kosuru 擦る>: to rub, to scrub. *
Tag. Eng.

kumusta (noun/adv.): (noun): <keii 敬 意 , kokorozukai 心 遣い >:
respect, regards. * Tag. Eng.
(adv.): <ikaga い かが , don-na どん な >: how. * Kumusta kayo?:
<Gokigen ikaga-desuka? ご機嫌いかがですか?>: How are you? Mabauti,
ikaw?: <Genki-desu, anata-wa? 元気です、あなたは?>: Fine, and you?
* Mabuti naman.: <Watashi-mo genki-desu. 私も元気です!>: Fine, too!

kumutob (v.i.)(r.w. kutob): <mushi-no shirase-ga suru 虫の知らせ
がする, yokan-ga suru 予感がする>: to feel a premonition, to have
presentiment. * Kumutob sa loob niya na darating ang kanyang nobyo.:
<Kanojo-wa jibun-no booifurendo-ga yat-te kuru yokan-ga shi-ta.
彼女は自分のボーフレンドがやってくる予感がした。>: She had a premonition
that her boyfriend was coming.

kuna (noun): <yurikago 揺りかご>: a cradle. * Tag. Eng.

kunan (v.t.): (1) <eru 得る, te-ni ireru 手に入れる>: to get from.
* Tag. Eng. (2)<utsusu 写す , toru 撮る , satsuei suru 撮影する ,
                451
shashin-wo toru 写真を撮る>: to take a photograph, to get a shot.
* Kunan ng retrato ang bata.: <Sono ko-no shashin-wo tori-nasai.
その子の写真を撮りなさい。>: Take a photograph of the child.

kunan 苦難, kon-nan 困難, konkyuu 困窮, tsurasa 辛さ (noun): <dusa,
bigat, hilahil, hirap, kahirapan>: difficulty, hardship.

kunat (noun): (1)<juunansei 柔 軟 性 >: pliability. * Tag. Eng.
(2)<yuuzuusei 融通性, tekioosei 適応性>: flexibility. * Tag. Eng.

kunat (sla.)(noun/adj.): (noun): <kechi ケチ, shimittare しみっ
たれ>: a tightwad. * Tag. Eng.
(adj.): <kechina ケチな, kechikusai ケチくさい, mimicchii みみっち
い>: stingy, tightwad. [new. Tag. kunat "tough (as meat)] * Hindi
ako makunat, matipid lang ako.: <Boku-wa kechi-ja nai-yo, tada
ken-yaku shi-te iru-dake-da-yo. 僕はケチじゃないよ、ただ倹約している
だけだよ。>: I am not stingy, I am just thrifty. (syn.): kuripot,
maramot.

kundangan (noun/conj.): (noun)(var. pakundangan): (1)<omoiyari
思いやり, kokorozukai 心遣い, hairyo 配慮>: consideration. * Tag.
Eng. (2)<keii 敬意, sonkei 尊敬>: respect. * Tag. Eng. (syn.):
respeto.
(conj.): <sei-de ~のせいで, tame-ni ~のために>: because of. * Tag.
Eng.

kundi (conj./adv./prep.): (conj.): <kawari-ni 代わりに>: instead
of * Kundi ikaw si John na lang ang pupunta.: <Kimi-no kawari-ni
Jon-ga iku-daroo. 君の代わりにジョンが行くだろう。>: Instead of you
John will go.
(adv.): <sono kawari-ni その代わりに>: instead. * Tag. Eng. (syn.):
kunsakali.
(prep.): <nozoi-te 除いて, igai-no ~以外の>: except. * Walang sumama
kudi siya.: <kare-wo nozoi-te dare-mo issho-ni ika-nai-daroo. 彼
を除いて誰も一緒に行かないだろう。>: Nobody went along except him.
               452
kundiman (noun): <koiuta 恋歌, rabusongu ラブソング>: a love song.
* Tag. Eng.

kundisyon (noun): <jooken 条件, jookyoo 状況, jijoo 事情>: a condition.
* Hindi ko gustong magtrabaho sa kumpanya nila dahil napakahirap
ng mga kundisyon.: <Jooken-ga taihen kibishii-node karera-no
kaisha-de hataraki-taku nai. 条件がたいへん厳しいので彼らの会社で働き
たくない。>: I do not want to work in their company because the
conditions are very difficult.

kunduktor (noun): <shashoo 車 掌 >: a conductor, a checker in
passenger vehicle. * Magbayad ka sa kunduktor ng bus.: <Basu-no
shashoo-ni okane-wo harai-nasai. バスの車掌にお金を払いなさい。>: Pay
for the conductor of the bus.

kuneho (noun)(var. konoho): <usagi ウサギ>: a rabbit. * Magandang
alagaan ang mga kuneho.: <Usagi-wo petto-to shi-te kau-no-wa yoi
kodo-da. ウサギをペットとして飼うのはよいことだ。>: It is nice to pet
rabbits.

kung (conj.): (1)<itsu いつ>: when. * Tag. Eng. (2)<moshi…nara-ba
もし~ならば, moshi…suru-to もし~すると>: if. * Tag. Eng. (syn.):
kapag. (3)<suru-ka doo-ka ~するかどうか>: whether. * Tag. Eng.
* kung gabi (adv.): <yorujuu 夜じゅう, yoru-no aida 夜の間>: during
night time. * Tag. Eng.
* kung gayon (phr.): <sorekara それから, soreyue それ故>: then,
therefore. * Tag. Eng.
* kung hindi (phr.): (1)<...dewa-nai-ni seyo ~ではないにせよ ,
…dewa-naku-temo ~ で は な く て も >: if not. * Tag. Eng.
(2)<samo-nakere-ba さもなければ, soo-de nai-nara そうでないなら>:
otherwise. * Tag. Eng.
* kung maaari (phr.): <dekire-ba できれば, kanoo-nara-ba 可能なら
ば>: if possible. * Tag. Eng.
* kung minsan (phr.): <tamani たまに, tokidoki 時々>: sometimes,
               453
once in a while. * Tag. Eng.
* kung paano (phr.): <doko-de どこで, doko-ni どこに>: wherein, in
what place. * Tag. Eng. (syn.): kung saan.
* kung papayag kayo (phr.): <oki-ni mesu-nara お気 に召すなら ,
yoroshi-kere-ba よろしければ>: if you please. (syn.): kung maaari
sana, kung ipahihintulot ninyo. * Tag. Eng.
* kung saan (phr.): <dokoka-de ど こかで , dokoka-ni ど こかに >:
somewhere, in some place. * Tag. Eng. (syn.): sa isang lugar,
sa tabi-tabi.
* kung sakali man (phr.): <hyotto shi-te ひょっとして, man-ichi 万
一>: by any chance. * Tag. Eng.
* kung walang laman (phr.): <kuufukuji-ni 空腹時に>: when hungry,
on an empty stomach. * kung sakali man: <hyotto shi-te ひょっと
して, man-ichi 万一>: by any chance. * Tag. Eng.

kuni 国, kokka 国家 (noun): <bansa, bayan, nasyon>: a nation, a
country.

kunkai 訓 戒 , satosu koto 諭 す こ と (noun): <pagpapaalaala>:
admonition.
* kunkai-wo ataeru 訓戒を与える, satosu 諭す (v.t.): <paalalahanan>:
to admonish.

kunkoku 訓告, kaikoku 戒告, chuukoku 忠告 (noun): <aral, paalaala,
payo>: advice, admonition.

kuno (sla.)(adj.): (1)<nise-no 偽 の , inchikina イ ン チ キ な ,
misekake-no 見せかけの>: fake. * Hindi ako nagtitiwala sa kuno niyang
ngiti sa akin.: <Boku-ni muke-rareru kanojo-no misekake-no
egawo-wo shin-yoo shi-te i-nai-yo. 僕に向けられる彼女の見せかけの笑
顔を 信用していな いよ。 >: I do not trust her fake smile at me.
(2)<jinzoo-no 人 造の , jinkoo-no 人 工の , mozoohin-no 模 造品の >:
artificial. * Tag. Eng. [Tag. dial. kuno "it is said, they say,
so-called, what is called] (syn.): daya, huwad.


               454
kunoo 苦悩 , gekitsuu 激痛, kutsuu 苦痛, fuan 不安, nayami 悩み,
kurushimi 苦しみ, shimpai 心配, mondai 問題 (noun): <alalahanin,
bababag, dawis, dusa, hagpis, hapis, hilahil, hirap, ligalig,
linggatong, pagkababag, pagkabahala, pagkabalisa, pagtitiis,
problema, suliranin>: affliction, anguish, distress, torment,
worry, a load on one's mind, the state of being troubled, uneasy,
restless.
* kunoo suru 苦悩する, kurushimu 苦しむ, modaeru もだえる, mogaku も
がく (v.i.): <magpahinog>: to be in agony.

kunot (noun): <shiwa しわ, hitai-no shiwa 額のしわ>: creases, puckers,
wrinkles, fold of the skin, especially of the forehead. * Tag.
Eng.

kunren 訓練 , keiko 稽古, renshuu 練習 (noun): <dril, education,
ehersisyo, pagdidril, pagsasanay, praktis, sariling ehersisyo>:
discipline, practice, training.
* kunren suru 訓練する, tanren suru 鍛錬する, shitsukeru しつける
(v.t.): <hutukin, sumpil, supilin, turuan>: to train, to
discipline.

kunsakali (adv.): <sono kawari-ni その代わりに>: instead. (syn.):
kundi. * Tag. Eng.

kunsei-no niku 燻製の肉, kusei-no sakana 燻製の魚(noun): <tapa>:
smoked meat, smoked fish.

kunshoo 勲章, kishoo 徽章 (noun): <insignia, sagisag>: an emblem,
an insignia.

kunshu 君主, teioo 帝王 (noun): <monarka>: a monarch.

kunsintihin (v.t): (1)<oomeni miru 大目に見る, damatt-e yurusu 黙
って許す, kandaini tori-atsukau 寛大に取り扱う>: to tolerate. * Huwag
mong kunsintihin ang kabastusan ng anak mo.: <Kodomo-no busahoona
                455
gendoo-wo oome-ni mi-te-wa ikenai-yo. 子どもの不作法な言動を大目に
見てはいけないよ。>: Do not tolerate the vulgarity of your child.
(2)<yurusu 許す, kyoka-suru 許可する>: to permit. * Tag. Eng.

kunsumido (adj.): <iraira shi-ta いらいらした, hara-wo tate-te 腹
を立てて>: annoyed, vexed. * Masyado siyang konsumido sa tanga niyang
kasintahan.: <Kare-wa orokana gaarufurendo-ni hijooni hara-wo
tate-ta. 彼は愚かなガールフレンドに非常に腹を立てた。>: He is very
annoyed to his stupid girlfriend. (syn.): yamot.

kunsumisyon (noun)(var. kunsume, kunsumi): (1)<iradachi いらだ
ち, iradatsu koto いらだつこと>: annoyance. * Tag. Eng. (syn.): inis,
suya, yamot. (2)<yakkaigoto 厄介ごと>: a nuisance. * Tag. Eng.

kunsumo (noun): <shoohi 消費, shoohiryoo 消費量>: consumption. *
Malakas ang kunsumo natin ngayon sa tubig, dapat tayong magtipid.:
<Wareware-no mizu-no shoohiryoo-wa oosugiru-node setsuyaku
su-beki-da. 我々の水の消費量は多すぎるので節約すべきだ。>: Our present
water consumption is too big: we should conserve.

kuntador (noun)(var. kontador): <meetaa メーター, deiryooki 計量
器>: a meter (for electricity, gas, water, etc). * Hindi gumagana
ang kuntador ng tubig.: <Suidoo-no meetaa-ga kinoo shi-te inai.
水道のメーターが機能していない。 >: The water meter does not function.
(syn.): metro.

kunwari (adj.): <itsuwari-no 偽りの, nise-no 偽の, uwabedake-no う
わべだけの>: fake, pretended. * Tag. Eng.

kupa (adj.)(var. magkukupa): <ainaran-da 相並んだ, awasat-ta 吅
わさった, ketsugoo shi-ta 結吅した>: hand-in-hand, joining together.
* Tag. Eng. (syn.): magkadaop kamay.

kupad (noun): <ososa 遅さ, norosa のろさ, nibusa 鈍さ, fukappatsu
不活発さ, taida 怠惰>: sluggishness, slowness. * Inis ako sa babaing
                456
sobrang  kupad.:  <Watashi-wa  amarinimo  fukappatsusa-ga
miuke-rareru joseitachi-ga suki-de-wa nai. 私はあまりにも不活発さ
が見受けられる女性たちが好きではない。>: I hate ladies who are showing
too much sluggishness. (syn.): bagal, dalang, gigi, himan, hinay,
kuyad.

kupas (adj.): (1)<otoroe-ta 衰えた, iro ase-ta 色あせた, toru-ni
tara-nai 取るに足らない>: effete, faded, paled into insignificance.
* Wala ng nanonood ng kanyang pelikula dahil kupas na ang kanyang
kasikatan.: <Kare-no meisei-wa otoroe-ta-node ima-de-wa dare
hitori-to shi-te kare-no eiga-wo mi-yoo-to-wa shi-nai. 彼の名声
は衰えたので今では誰一人として彼の映画を見ようとはしない。>: Nobody is
watching his movies nowadays because his popularity is faded.
(2)<jidai okure-no 時代遅れの, ryuukoo-okure-no 流行遅れの>: out of
date, old fashioned. * Kupas na ang suot mo.: <Anata-no doresu-wa
ryuukoo-okure-da-wa. あなたのドレスは流行おくれだわ。>: Your dress is
old fashioned. (syn.): lipas na, luma na. (3)<yaku-ni tata-nai
役に立たない, sutare-ta 廃れた>: out of use. * Tag. Eng.

kupete (noun): <rettookan 务等感, jishinsooshitsu 自信喪失>: feeling
of inferiority, inferiority complex. * Tag. Eng.

kupi (adj.): <orikasanat-ta 折り重なった, nijuu-ni nat-ta 二重に
なった, tatama-re-ta 畳まれた>: doubled, creased, folded. * Tag.
Eng. (syn.): pipi, plastado, sarat, tiklop, tupi, yupi.

Kupido (noun): <kyuupiddo キューピッド, ren-ai-no kami 恋愛の神>:
Cupid, a god of love. * Dumating na rin ang aking Kupido para sa
araw ng mga puso.: <Watashi-no kyuupiddo-ga Barentain Dei-no sono
hi-ni yat-te ki-ta. 私のキューピッドがバレンタイン・デイのその日にやっ
てきた。>: My Cupid has arrived on time for the Valentines Day.

kupis (adj.): <shinabi-ta 萎びた , shibon-da 萎んだだ , kuuki-ga
nuke-ta 空気が抜けた>: deflated, shrunken. * Kupis na ang gulong
ng bisikleta niya.: <Kare-no jitensha-no taiya-wa moo kuuki-ga
                457
nuke-te shimat-te iru. 彼の自転車のタイヤはすでに空気が抜けてしまって
いる。>: The tires of his bicycle are already deflated. (syn.):
impis, payat, pipi, yayat.

kupit (v.t.): <kosodoro suru koto こそ泥すること, kusuneru koto く
すねること>: filching, pilfering. * Tag. Eng. (syn.): nakaw, umit.

kupon (noun): <kuuponken クーポン券, waribikiken 割引券, yuutaiken
優待券>: a coupon. * Kolektahi ninyo lahat ang mga kupon sa dyaryo
para magkaroon tayo ng malaking deskuwento sa pamimili ng groseri.:
<Shokuryoohinten-de oowaribiki shi-te moraeru-yooni shimbun-ni
orikomi-no waribikiken-wo zembu atsume-nasai. 食料品店で大割引き
してもらえるように新聞に折り込みの割引券を全部集めなさい。>: Collect all
the coupons in the newspaper so that we could have a big discount
for our grocery.

kuppuku suru 屈朋する, koofuku suru 降伏する, koosan suru 降参す
る (v.t.): <bigay, sumuko>: to succumb, to yield, to surrender,
to give in.

kupya (noun): (1)<booshi 帽子>: a hat, a cap. * Makulay ang mga
kupya ng mga kindergarten sa Hapon.: <Nihon-no yoochien-no seito-no
booshi-wa karafuru-da. 日本の幼稚園の生徒の帽子はカラフルだ。>: The
caps of kindergarten students in Japan are colorful. (syn.):
sombrero. (2)<herumetto ヘルメット>: a helmet. * Tag. Eng.

kura (noun): <pikunikku ピクニック>: a picnic. * Tag. Eng.

kuraberu 比べる・較べる, hikaku suru 比較する, taihi suru 対比する,
taishoo suru 対 照 す る (v.t.): <ihalintulad, ihambing, ipara,
ipareho, iparis, itumbas, itulad, maghambing, pagparisin,
pagtularin, paghambingin>: to compare, to contrast.
* kuraberu koto 比べること, hikaku 比較, taisho 対照 (noun): <koteho>:
comparison.


                458
kurabu クラブ , bukatsu 部活 (noun): <bambo, bambu, club, klub,
samahan>: a club.

kuracchi クラッチ (noun): <clutch>: a clutch.

kurage クラゲ (noun): <dikya>: jellyfishs.

kurai 暗い, usugurai 薄暗い (adj.): <kulimlim>: dim, dark.
* kurai 暗い, yami-no 闇の, kurayami-no 暗闇の (adj.): <madilim,
maitim>: dark.
* kuragari 暗がり, kurasa 暗さ (noun): <dilim, kadiliman, karimlan>:
darkness, dimness.
* kuraku naru 暗くなる (v.i.): <dumilim>: to become dark.
* kuraku suru 暗くする , kuroku suru 黒くする (v.t.): <diliman,
itimin>: to blacken, to darken.
* kurayami 暗闇, ankoku 暗黒 (noun): <karimlan>: darkness.

kuraimakkusu クライマックス, yamaba 山場, chooten 頂点, zecchoo 絶
頂, saikoochoo 最高潮, saikooten 最高点 (noun): <durok, karurukan>:
a climax, a summit, the highest point, the most exciting or important
moment.

kurakot (sla.)(v.t.): <zembu toru 全部取る, subete ubau すべて奪
う, araizarai ubau 洗いざらい奪う, soodori suru 総取りする>: to take
everything, to steal, to take something surreptitiously. *
Kinurakot ng dati naming presidente ang kayamanan ng aming bansa
kaya kami naghihirap ngayon.: <Wagakuni-no izen-no daitooryoo-ga
kuni-no zaisan-wo nusun-da-kara wareware-wa ima hinkon-na
jootai-ni aru. わが国の以前の大統領が国の負産を盗んだから我々はいま貧困
な状態にある。>: Our former president stole our country's wealth
that's why we are now living in poverty.

kurakushon クラクション (noun): <busina>: a horn, a Klaxon.

kural (noun): <saku 柵, ori 檻, bokujoo 牧場>: a corral. * Maraming
                 459
magandang kabayo sa ang inaalagaan sa kural ng Tagaytay.:
<Tagaitai-no bokujoo-ni-wa soko-de sodate-rare sewa-wo sare-te
iru uma-ga takusan i-masu. タガイタイの牧場にはそこで育てられ世話をさ
れている馬がたくさんいます。>: There are many good horses raised and
taken care of at the corrals in Tagaytay.

kurap (noun): <matataki 瞬き, mabataki まばたき>: a blink, blinking,
a wink. * Masakit sa mata ang kurap ng mga ilaw sa Tokyo tuwing
gabi.: <Tookyoo-no yoru-no akari-no matataki-wa me-ni shimi-masu.
東京の夜の明かりの瞬きは目にしみます。>: The blinking of lights at night
in Tokyo is a sore to the eyes.

kurashi 暮らし , seikatsu 生活 , seikei 生計 (noun): <kabuhayan,
pagkabuhay, pamumuhay>: a life, livelihood.
* kurasu 暮らす, seikatsu suru 生活する (v.i.): <tumira>: to live,
to make a living.

kurasu クラス (noun): <klase>: a class.
* kurasumeito ク ラ ス メ ー ト , kyuuyuu 級 友 (noun): <kaklase>: a
classmate.
* kurasuruumu クラスルーム, kyooshitsu 教审(noun): <silid-aralan>:
a classroom.

kurba (noun/adj.)(var. kurbado): (noun): <kyokusen 曲線, kaabu カ
ーブ, kyokusembi 曲線美>: a curve, a voluptuous figure. * Tag. Eng.
(adj.): <magat-ta 曲がった, wankyoku shi-ta 湾曲した>: curved. * Tag.
Eng. (syn.): baluktot, habyog, kilo, liko.

kurbado (adj.)(var. kurba): <magat-ta 曲がった, wankyoku shi-ta
湾曲した>: curved. (syn.): baluktot, habyog, kilo, liko. * Mag-ingat
ka sa pagmamaneho lalo na sa kurbadong daan.: <Unten shi-te iru
toki-wa tokuni magat-ta michi-ni chuui shi-nasai. 運転している時
はとくに曲がった道に注意しなさい。>: Be careful when you are driving
especially for curved roads.


                460
kurbata (noun): <nekutai ネクタイ>: a tie, a necktie, a cravat.
* Magsuot ka ng kot at kurbata sa darating mong pakikipagpanayam.:
<Kitaru-beki mensetsu-ni-wa uwagi-wo ki-te nekutai-wo shime-nasai.
来たるべき面接には上着を着てネクタイを締めなさい。>: Wear a coat and tie
on your coming interview.

kurdiyon (noun): <akoodeon アコーデオン>: an accordion. * Magaling
na magaling si Ting sa pagtugtog ng kurdiyon.: <Taroo-wa akoodeon-no
ensoo-ga taihen joozuda. 太郎はアコーデオンの演奏がたいへん上手だ。>:
Taro is very good at playing an accordion.

kurdon (noun): <koodo コード, joobu-na ito 丈夫な糸>: a cord, stout
thread. * Hatakin mo ang kurdon sa kisame.: <Tenjoo-no koodo-wo
hippari-nasai. 天井のコードを引っ張りなさい。>: Pull the cord in the
ceiling. (syn.): asintos, leteng, panali, tali.

kureen クレーン (noun): <grua, kreyn>: a crane, a machine for lifting
heavy weights.

kureyon クレヨン (noun): <krayon>: crayon.

kuri 栗 (noun): <kastanyas>: a chestnut.
* kuriiro-no 栗色の, chairo-no 茶色の, komugiiro-no 小麦色の (adj.):
<abelyana, kulay-balat, kulay-kape>: brown, nut-brown.
* kuri-no mi 栗の实 (noun): <kastanyas>: a chestnut.

kuriimu クリーム (noun): <krema>: cream.

kurikaeshi 繰 り返し , hampuku 反復 (noun): <pug-ulit, pag-ulit,
ulit>: repetition.
* kurikaeshi 繰 り 返 し , saisansaishi 再 三 再 四 (adv.): <atag>:
repeatedly.
* kurikaeshi iu 繰り返し言う, kurigoto-wo iu 繰り言を言う, nando-mo
iu 何度も言う (v.t.): <manabi>: to tell again and again.
* kurikaeshi-no 繰り返しの, kudoi くどい, hampku-no ooi 反復の多い
                461
(adj.): <maulit>: repetitious.
* kurikaesu 繰り返す, hampuku suru 反復する (v.i.): <mabanggit,
masabi, maulit, ulitin>: to repeat, to reiterate, to do something
over again.
* kurikaesa-reru 繰 り 返 さ れ る , tabikasanaru た び 重 な る ,
tabitabi…suru たびたび~する (v.t.): <dumalas, lumimit>: to become
often.

kurikulum (noun): <karikyuramu カリキュラム, kyooikukatei 教育課
程, rishuukatei 履修課程>: a curriculum. * Mas kakaunti ang mga
asignatura sa kurikulum ng mga unibersidad sa Hapon kaysa sa
Pilipinas.: <Nihon-no daigaku-ni okeru rishuukatei-no kamoku-wa
Firipin-yori sukunai. 日本の大学における履修課程の科目はフィリピンより
尐ない。>: The subjects in the curriculum in a university in Japan
are less than in the Philippines.

kuripot (adj.): <kechida け ち だ , kechikusai け ち く さ い ,
shimittare-ta しみっ たれた , rinshokuna 吝嗇な >: mean, miserly,
stingy. * Hindi kuripot si Ichiro sa kanyang mga empleyado kayat
maganda ang samahan nila.: <Ichiroo-wa juugyooin-ni taishi-te
rinshokude-nai-node, sore-ga riyuu-de karera-wa yoi kankei-wo
tamot-te iru. 一郎は従業員に対して吝嗇でないので、それが理由で彼らはよい
関係を保っている。>: Ichiro is not stingy to his employees, that is
the reason why they have a very good relationship.

kurippu クリップ (noun): <klip>: a clip.

kuriri (noun): <karasawagi 空騒ぎ, bakasawagi 馬鹿騒ぎ, kooron 口
論, kenka けんか>: fuss. * Nagkaroon ng kuriri sa kanilang mainit
na diskusyon.: <Karera-no netsu-no komot-ta giron-wa kooron-ni
tenji-ta. 彼 らの 熱の こも った議 論は 口論 に転 じた。 >: Their heated
argument turned into a fuss.

kurisuchan ク リ ス チ ャ ン , kirisutokyooto キ リ ス ト 教 徒 (noun):
<Kristiyano>: a Christian.
                462
kurisumasu クリスマス (noun): <Pasko>: Christmas, Xmas.
* kurisumasu purezento クリスマス・プレゼント (noun): <aginaldo,
pamaskong regalo, papasko>: a Christmas gift, a Christmas present.
* kurisumasuibu クリスマスイブ (noun): <Notsebuena>: Christmas Eve.

kurkubado (adj.): (1)<semushi-no せむしの>: hunchbacked. * Takot
siya sa kampanerong kurkubado.: <Kanojo-wa sono semushi-no
kanetsuki otoko-wo osore-te iru. 彼女はそのせむしの鐘突き男を恐れて
いる。>: She is afraid of the hunchbacked bellman. (2)<nekoze-no
猫背の>: humpbacked. * Tag. Eng. (syn.): bukot, kuba, kukot.

kuro (noun)(var. kuru-kuro, pagkukuro): (1)<iken 意見, kenkai 見
解>: an opinion. * Tag. Eng. (2)<kangae 考え, omoitsuki 思いつき
>: an idea. * Magbigay kayo ng mga kuro hinggil sa pagpapaganda
ng ating bayan.: <Waga kuni-no bika-ni kansuru ii kangae-wo
shimeshi-nasai. わが国の美化に関するいい考えを示しなさい。>: Give us
good ideas regarding the beautification of our nation. (syn.):
opinyon, palagay.

kuro 黒, kuroi 黒い (noun/adj.): <itim>: black.
* kuroi 黒い (adj.): <ulikba>: black.
* kuroku naru 黒くなる (v.i.): <umitim>: to become black.
* kuroku suru 黒くする, kuraku suru 暗くする (v.t.): <itimin>: to
blacken.
* kurokumo 黒雲, amagumo 雤雲, an-un 暗雲 (noun): <dagim, dalumoy>:
dark clouds, rain clouds.

       ・     畔
kuro 畔, une 畦 畝, aze 畦・ (noun): <hampila, paghahampila, tudling,
daan ng araro>: a furrow, a ridge, piling of soil at te base of
plants, or in making a dam.

kurong (noun)(var. bobber): <bobu ボブ, dampatsu 断髪, shootohea
ショートヘア>: a bob, short hair. * Tag. Eng.


                463
kuroo 苦労 (noun): <paghihirap>: troubles, hardships.

kurooto 玄人, meijin 名人 (noun): <dalubhasa, eksperto, sanay>: an
expert.

kuros (noun): <juuji 十字, juujika 十字架>: a cross. * Tag. Eng.

kurpinyo (noun): <kyamisooru キャミソール, mijikai srippu 短いス
リップ>: a camisole, a short slip. * Tag. Eng.

kurse (noun): <korusetto コルセット, gaadoru ガードル>: a corset,
a girdle. * Tag. Eng.

kurso (noun): (1)<katei 過程, keika 経過, tejun 手項>: a process.
* Ang kurso ng paggawa ng mga seramika ay mabusisi.: <Toojiki-wo
tsukuru tejun-wa fukuzatsuda. 陶磁器を作る手項は複雑だ。 The process
                          >:
of making ceramics is complicated. (2)<shinro 進路、針路, koosu コ
ース>: a course. * Tag. Eng. (3)<keireki 経歴, rireki 履歴>: a career.
* Tag. Eng. (syn.): karera.

kurso (noun): <geri 下痢>: diarrhea. * Nagkaroon siya ng kurso dahil
madumi ang tubig nila sa baryo.: <Kare-no iru chiiki-no mizu-ga
seiketsu-de nai-node kare-wa geri-wo shi-ta. 彼のいる地域の水が清
潔でないので彼は下痢をした。>: He got diarrhea because the water in
his barrio is not safe. (syn.): bululos, buruos, daragis, daribis,
diyarea, pagtatae, pagkasira ng tiyan.

kursunada (noun): (1)<konomi 好み, aikoo 愛好>: liking, fondness,
preference. * Kursunada ko ang mga damit nakatanghal sa Shibuya.:
<Watashi-wa Shibuya-de tenji sare-te iru ifuku-ni konomi-wo mot-te
iru. 私は渋谷で展示されている衣朋に好みを持っている。 I have preference >:
on the clothes displayed at Shibuya. (syn.): pagkaibig, pagkagusto,
hilig ng loob. * Tag. Eng. (2)<shoodoo 衝動, dekigokoro 出来心>:
impulse. * Tag. Eng.


                464
kurtina (noun)(var. kortina): <kaaten カーテン>: a curtain. * Lagyan
mo ng mga kurtina ang mga bintana niyo para magkaroon kayo ng
kalingiran.: <Puraibashii-ga tamoteru-yooni subete-no mado-ni
kaaten-wo tsuke-nasai. プライバシーが保てるようにすべての窓にカーテン
を付けなさい。>: Put curtains on all of your windows so that you
could have privacy.

kuru 来る, toochaku suru 到着する, arawareru 現れる (noun): <apir,
dumating, nagpakita, pumarito, sumapit>: to appear, to come, to
show up, to arrive.

kuru-kuro (noun)(var. kuro, pagkukuro): (1)<iken 意見, kenkai 見
解>: an opinion. * Anu-ano ang kuru-kuro ninyo sa pag-aasawa ng
isang Hapon at isang Pilipino?: <Anata-wa Nihonjin-to
Firipinjin-ga kekkon suru koto-ni kanshi-te don-na kenkai-wo
mot-te i-masu-ka? あなたは日本人とフィリピン人が結婚することに関してど
んな見解を持っていますか?>: What are your opinions regarding the
marriage between Japanese and Filipino?    (2)<kangae 考 え ,
omoitsuki 思いつき>: an idea. * Tag. Eng. (3)<gainen 概念>: a concept.
* Tag. Eng.

kurukuru mawaru くるくる回る, guruguru mawaru ぐるぐる回る (v.i.):
<ikit, magpaikut-ikot, umikot>: to whirl.

kuruma 車, jidoosha 自動車 (noun): <awto, chekot, chikot, karakter,
kariton, karwahe, kotse, oto, otomobil, tsikot, wils>: an auto,
an automobile, a car, a carriage, a vehicle, wheels, a moter car.
* kuruma-de dekakeru 車で出かける (v.i.): <tibog>: to drive away.
* kurumadoroboo 車泥棒, jidooshadoroboo 自動車泥棒 (noun): <karnaper,
bukas kotse, magnanakaw ng kotse>: a carjacker, a carnaper, a car
thief.
* kurumaebi 車海老 (noun): <hipon>: a prawn.
* kurumamochi-no 車持ちの (adj.): <may kotse, may character, may
kar-akter>: to have or having a car.
* kuruma-wo oriru 車を降りる, gesha suru 下車する (v.t.): <lumunsad>:
               465
to dismount, to get off a vehicle.
* kuruma-wo unten suru 車を運転する, unten suru 運転する (v.t.):
<magkatakbo, magmaneho, manehohin>: to drive a car.
* kurumayoi 車酔い, funayoi 船酔い, norimonoyoi 乗り物酔い (noun):
<alibadbad, hilo, ilay, liyo, lula, pagkailay>: neusea at sea,
air or vehicles.

kurumu く る む , tsutsumu 包 む , hoosoo suru 包 装 す る (v.t.):
<magbalot>: to wrap up, to pack.

kurushimi 苦しみ , nayami 悩み, kunoo 苦悩, fuan 不安, omoni 重荷,
shimpai 心配, mondai 問題 (noun): <alalahanin, bababag, dalita,
damdam, damdamin, dawis, dalita, dusa, hilahil, hirap, ligalig,
linggatong, pagkababag, pagkabahala, pagkabalisa, pagdurusa,
pagtitiis, problema, sakdal, sakit, salirahin, suliranin>:
anguish, sorrow, suffering, worry, a load on one's mind, the state
of being troubled, uneasy, restless.
* kurushii 苦しい, itai 痛い (adj.): <gipit, mahapdi, makirot,
nakayayamot>: hard, painful.
* kurushimu 苦しむ, nayamu 悩む, kunoo suru 苦悩する (v.i.): <magdusa,
magpahinog, magtiis, pagdusahan>: to suffer, to be in agony.
* kurushimeru 苦しませる, nayama-seru 悩ませる, iraira saseru いら
い ら さ せ る , komara-seru 困 ら せ る (v.t.): <abalahin, apihin,
balisahin, bumuwist, bumuwistin, hirahin, inisin, mag-api,
mang-api, magparusa, yamutin>: to agitate, to annoy, to bother,
to confuse, to confound, to harras, to puzzle, to torment, to torture,
to worry.

kurus-kurus (noun): <hitode ヒトデ>: a starfish. (syn.): isdambitin,
bituindagat. * Tag. Eng.

kuruso (noun): <gezai 下剤>: a laxative. * Tag. Eng.

kuruso (noun): <katei 課程, koosu コース>: a course, a curriculum.
* Tag. Eng.
                 466
kuruu 狂う , hakkyoo suru 発狂する, kyooki-ni ochiiru 狂気に陥る,
atama-ga okashiku naru 頭がおかしくなる (v.i.): <mabaliw, maloloko,
maloloki aki, maging baliw>: to go mad, to go crazy, to go insane.
* kurut-ta 狂った, kyooki-no 狂気の, shookide-nai 正気でない (adj.):
<baliw, buang, bubuwanin, buwang, haling, hibang, hilo,
kring-kring, kulang-kulang, haling na haling, loko-loko,
nahahaling, nahihibang, sayko, tanga, topak, sira ulo, hindi alam
ang ginagawa>: crazy, insane, lunatic, mad.
* kurut-te inai 狂っていない, seijoona 正常な, ijoo-de nai 異常でな
い (adj.): <matino, hindi loka, hindi loko, husto ang bait, maayos
ang isip, mabuti ang isip>: normal, not insane.
* kuruwa seru 狂わせる, sakuran saseru 錯乱させる, hakkyoo saseru
発 狂 さ せ る : <humibang, makahibang, nakaka-baliw, nakakaloka>
(v.t.): to drive someone mad, to make crazy, to make delirious.

kuryente (noun): <denryuu 電 流 >: electric current. (syn.):
elektrisidad. * Tag. Eng.

kuryente (sla.)(noun): <seibyoo 性病>: venereal diseases, V.D. [Spa.
corriente "running, current"] * Nakuha niya ang kanyang kuryente
sa isang prosti.: <Kare-wa baishunfu-kara seibyoo-wo utsusa-re-ta.
彼は売春婦から性病をうつされた。>: He got his venereal disease from
a prostitute. (syn.): sakit sa babae/lalaki.

kuryusidad (noun): <kookishin 好奇心, monozuki 物好き>: curiosity.
* Dahil sa kuryusidad, sinubukan niya ang paggamit ng droga.:
<Kare-wa kookishin-kara doraggu-wo temeshi-ni shiyoo shi-ta. 彼
は好奇心からドラッグを試しに使用した。>: Because of curiosity, he tried
using drugs.

kusa (noun/adj/adv): (noun): <iyoku 意欲, ketsui 決意, ishisayoo
意志作用>: desire, volition, will. * May kusa siyang mag-aral ng
medisina sa Estados Unidos.: <Kanojo-wa Amerika-de igaku-wo
manaboo-to iu iyoku-wo mot-te iru. 彼女はアメリカで医学を学ぼうとい
                467
う意欲を持っている。>: She has the desire to study medicine in United
States. (syn.): buluntad, kusang-loob.
(adj.): <jihatsutekina 自発的な, jishutekina 自主的な>: voluntary.
* Tag. Eng. (syn.): kusang-loob.
(adv.): <jihatsutekini 自発的に, jishutekini 自主的に>: voluntarily.
* Kusa silang nagpunta sa Kobe para tulungan ang mga nasalanta
ng lindol.: <Karera-wa jihin-no higaisha-wo tasukeru tame-ni
jihatsutekini Koobe-ni dekake-ta. 彼らは地震の被害者を助けるために自
発的に神戸に出かけた。>: They voluntarily went to Kobe to help the
victims of earthquake.

kusa 草, zassoo 雑草 (noun): <damo, sakate>: grass, a herb, a weed.
* kusachi 草 地 , bokusoochi 牧 草 地 , shicchitai 湿 地 帯 (noun):
<parang>: meadow.
* kusamushiri 草むしり (noun): <sungkal>: uprooting grass with an
instrument or snout.
* kusamushiri-wo suru 草むしりをする, zassoo-wo hikinuku 雑草を引
きぬく(v.t.): <kawahin,magdamo>: to remove grass, to pull out the
weeds.

kusabi くさび (noun): <kalang, kalso, pasang>: a wedge.
* kusabi-wo utsu くさびを打つ (v.t.): <kalangan>: to put on a wedge.

kusai 臭い , iyana nioi-no 嫌な臭いの (adj.): <alingasaw, amoy,
hangyod, maanghit, mabaho>: bad-smelling, having a bad odor.
* kusai nioi 臭い匂い, akushuu 悪臭 (noun): <alingasaw, amoy, antot,
baho, bantot, hangyod, mabaho>: a stink, a stench, bad odor,
foulness of smell.
* kusaku naru 臭くなる , niou yooni naru 臭うようになる (v.i.):
<mamaho>: to become smelly.
* kusasa 臭さ, kusami 臭み (noun): <amoy, angi, anggo, angot, antot,
baho, bantot, bulok, hanglay, lansa, laris>: an odor, a stench.

kusain (v.t.)(var. magkusa)(r.w. kusa): <jihatsutekini koodoo
suru 自 発 的 に 行 動 す る , jishutekini hataraku 自 主 的 に 働 く ,
               468
jiyuuishi-de okonau 自由意志で行う>: to do something voluntarily.
* Kailangan nating kusain ang pagbabayad ng buwis.: <Wareware-wa
jihatsutekini zeikin-wo harawa-nakere-ba nara-nai. 我々は自発的
に税金を払わなければならない。>: We have to pay our tax voluntarily.

kusang-loob (adv.): <jihatsutekini 自発的に, jishutekini 自主的に,
jiyuuishi-de 自由意志で>: voluntarily, by ones own free will without
force or compulsion. * Tag. Eng. (syn.): kusa.

kusari 鎖 (noun): <kadena, kuwintas, tanikala>: a chain.

kusaru 腐る, waruku naru 悪くなる (v.i.): <sumama>: to go bad, to
decay, to rot, to spoil.
* kusarikake-ta 腐りかけた, shinsende-nai 新鮮でない, warukunat-ta
悪くなった (adj.): <lagibas>: rotten, stale.
* kusarasu 腐らす, kusara-seru 腐らせる (v.t.): <mabulok>: to spoil,
to rot.
* kusat-ta 腐った, fuhai shi-ta 腐敗した, shinsende-nai 新鮮でない
(adj.): <agnas, bilasa, bugok, bulok, gapo, gato, gipo, halpok,
kain, lanta, sira, uka>: decayed, decomposed, putrid, rotten,
spoiled, stale.

kuse 癖, shuukan 習慣 (noun): <abito, asal, gawi, kinahiratihan,
kustumbre, ugali>: a costum, a habit.
* kuse-ga aru 癖がある, shuukan-ga aru (v.i.): <mag-abito>: to wear
the habit of.

kushakushana く し ゃ く し ゃ な , shiwakuchana し わ く ち ゃな (adj.):
<kusot, lamas>: crumpled, rumpled, mussed.

kushami くしゃみ (noun): <bahin, hatsing, pagbahin, paghatsing>:
a sneeze, sneezing.
* kushami-wo suru くしゃみをする, , kushami-ga deru くしゃみが出る
(v.i.): <bahin, bumahin, humatsing>: to sneeze.


               469
kushi 櫛 (noun): <suklay>: a comb.
* kushi-de suku 櫛 で す く , kushi-de tokasu 櫛 で と か す (v.t.):
<magsuklay, suklayin>: to comb, to comb one's head, to run a comb.

kusi (noun): <ryoorihoo 料理法, choorihoo 調理法>: a cookery. * Tag.
Eng.

kusina (noun): <daidokoro 台所, chooriba 調理場, kicchin キッチン
>: a cookery, a kitchen. * Dalhin mo ang lahat ng pinamili kong
groseri sa Mitsukoshi sa kusina.: <Watashi-ga Mitsukoshi-de kat-ta
shokuryoohin-wo zembu daidokoro-ni hakobi-nasai. 私が買った食料品
を全部台所に運びなさい。>: Bring all the groceries I bought in
Mitsukoshi to the kitchen. (syn.): dapugan, kalanan, lutuan.

kusinera (noun): <on-na ryoorinin 女料理人, josei-no ryoorinin 女
性の料理人>: a female cook. * Naghahanap ng isang magaling na kusinera
sa pagkaing Pilipino ang Sampaguita restauran.: <Sampagiita
Resutoran-ga Firipin ryoori-wo senmon-to suru josei-no
ryoorinin-wo sagashi-te iru. サンパギータ・レストランがフィリピン料理
を専門とする女性の料理人を探している。>: The Sampaguita Restaurant is
looking for a good female cook that specializes in Filipino foods.
(syn.): tagapagluto.

kusinero (noun): <otoko ryoorinin 男料理人, kokku コック>: a male
cook. * Si Taro ang pinakamagaling na Pilipinong kusinero sa Hapon.:
<Taroo-wa Nihon-de mottomo sugure-ta dansei ryoorinin-da. 太郎
は日本で最も優れた男性料理人だ。>: Taro is the best male cook in Japan.
(syn.): tagapagluto.

kuskos (noun)(var. pagkuskos): <kosuru koto 擦ること, anma あん
ま, massaaji マッサージ>: rubbing, scrubbing. * Masalit ang kuskos
na ginawa niya sa aking katawan.: <Kanojo-ga watashi-no karada-ni
shi-te kure-ta massaaji-wo itakat-ta. 彼女が私の体にしてくれたマッ
サージは痛かった。>: The rubbing she made on my body was painful.
(syn.): hagpos, himas, pawi, punas.
                470
kuskusin (noun)(var. ikuskos)(r.w. kuskos): <kosuru こ す る ,
goshigoshi kosuru ごしごしこする, kosut-te arau こすって洗う>: to rub,
to scrub. * Kuskusin mo ang sahig.: <Yuka-wo gishigoshi kosuri-nasai.
床をごしごしこすりなさい。>: Scrub the floor.

kuso くそ, daiben 大便, fun ふん, haisetsubutsu 排泄物, fumben 糞
便, unchi うんち, unko うんこ (noun): <ebak, ebs, echas, dumi, echas,
etat, ipot, tae>: excrement, feces, soil, shit.

Kuso! くそっ! Che! ちぇっ! Chikushoo! 畜生! Shima-ta! しまった!
(sla. interjec.): <Che! Letse! Leche! Letsi! Lintik! Punyeta!>:
Damn! Shit! Darn!

kusot (noun): <ogakuzu おが屑, nokogirikuzu のこぎり屑>: sawdust.
* Mainam na panggatong ang kusot.: <Ogakuzu-wa nenryoo-to shi-te
yoi shigen-da. おがくずは燃料としてよい資源だ。>: Sawdust is a good
source for fuel. (syn.): pinagkataman, pinaglagarian.

kusot (adj.): <shiwakuchana しわくちゃな, kushakushana くしゃくし
ゃな>: crumpled, rumpled. * Lahat ng kusot na damit ay pinalantsa
niya buong gabi.: <Kanojo-wa hitoban kakat-te subete-no
shiwakuchana irui-ni airon-wo kake-ta. 彼女は一晩かかってすべてのし
わくちゃな衣類にアイロンをかけた。>: She ironed all the crumpled clothes
the whole night.

kusshon クッション (noun): <kutson>: a cushion.

kussuru 屈する, makeru 貟ける (v.i.): <bumagsak, nahulog>: to fall,
to give way.

kustado (noun): <wakibara 脇腹, yoppara 横っ腹>: flanks. * Tag. Eng.
(syn.): tagiliran.

kustilyas (noun): (1)<abarabone あばら骨, rokkotsu 肋骨>: ribs. *
                471
Tag. Eng. (syn.): tadyang. (2)<ributsuki choppu リブ付きチョップ,
abarabonetsuki shoosuteeki あばら骨付き小ステーキ>: rib stake chops.
* Tag. Eng.

kustoms (noun): <zeikan 税関>: the customhouse, a custom house.
* Tag. Eng.

kuston (noun): <futon 布団, mattoresu マットレス>: a futon, a mattress.
* Saan mo ba gustong matulog sa kuston?: <Anata-wa futon-no doko-de
ne-tai-no? あなたは布団のどこで寝たいの?>: Where do you want to sleep
on the futon?

kustumbre (noun): (1)<kanshuu 慣習, shuukan 習慣>: custom. * Tag.
Eng. (2)<akuheki 悪癖, kuse 癖>: a habit. * Tag. Eng. (syn.): asal,
gawi, ugali.

kustura (noun): <saihoo 裁縫, nuimono 縫い物>: sewing. * Magaling
siya sa kustura, lalo na sa mga damit ng bata.: <Kanojo-wa tokuni
kodomofuku-no saihoo-ga tokui-da. 彼女はとくに子供朋の裁縫が得意だ。
>: She is good at sewing, especially for kid dresses.

kusturera (noun): <ohariko お針子, on-na saihooshi 女裁縫師>: a
needleworker, a sewer, a seamstress. * Ang kusturera ko sa aking
damit pangkasal ay sobrang galing.: <Watashi-no weddingu doresu-no
josei saihoohi-wa subarashii. 私のウェディング・ドレスの女性裁縫師は
すばらしい。>: My seamstress on my wedding dress is superb.

kusuguri くすぐり , kusuguru koto くすぐること (noun): <kiliti>:
ticklishness, tickle.
* kusuguru くすぐる (v.t.): <kalamkamin, makikiliti>: to tickle,
to have one's surface nerves excited by touch.
* kusuguttai くすぐったい, kusugattasa-wo kanjiru くすぐったさを感
じ る (v.i.): <makiliti, makilitiin, nakakikiliti>: to have a
ticklish feeling.
* kusuguttasa くすぐったさ, kusuguru koto くすぐること, kusuguri く
                472
すぐり (noun): <kiliti>: ticklishness, a tickle.

kusukusu warau くすくす笑う, shinobiwarai-wo suru 忍び笑いをする
(v.i.): <hagikgikan, humagikgik, maghagikgik>: to snicker, to
titter.
* kusukusu warau koto くすくす笑うこと, shinobiwarai 忍び笑い (noun):
<agik-ik, alik-ik, hagikgik, hikhik>: a giggle, a titter.
* kusukusuwarai くすくす笑い, shinobiwarai 忍び笑い(noun): <gikgik>:
the giggles.

kusuneru くすねる, kosodoro suru こそ泥する (v.t.): <dekwat, deng
wat, kumuha, mag-nakaw, mangupit, mang-umit, umitin, umumit>: to
filch, to pilfer, to steal.

kusuri 薬, iyakuhin 医薬品 (noun): <droga, gamot, medisina>: a drug,
a medicine.
* kusuriya 薬屋, doraggu sutoa ドラッグストア, yakkyoku 薬局 (noun):
<bodika, botika, butika, parmasya>: a drug store, a pharmacy, a
chemist's shop.
* kusuriyubi 薬指, daisanshi 第三指 (noun): <palasingsingan>: a
annular finger, a ring finger, a third finger.

kut (noun)(var. kuta): <toride 砦, joosai 城塞, yoosai 要塞> a fort,
a fortress. * Maraming mga dayuhan ang nagpupunta sa Maynila para
pagmasdan ang sikat na kut ng Intramuros.: <Yuumeina
Intoramurosu-no joosai-wo miru tame-ni Manira-wo otozureru
ryokookyaku-ga takusan i-masu. 有名なイントラムロスの城塞を見るため
にマニラを訪れる観光実がたくさんいます。>: There are many tourist going
to Manila to see the famous Intramuros fort. (syn.): balwarte,
muog, muralya.

kutab (noun): (1)<suiro 水路, unga 運河>: a channel. * Inayos ng
gobyerno ang kutab sa baryo para sa kanilang irigasyon. : <Seifu-wa
kangai-no mokuteki-de karera-no chiiki-no unga-wo shuuzen shi-ta.
政府はかんがいの目的で彼らの地域の運河を修繕した。>: The government
                473
repaired the channel in their barrio for irrigation purposes.
(2)<mizo 溝>: a groove. * Tag. Eng.

Kutabare! くたばれ!, Jigoku-ni ochiro! 地獄に落ちろ! (interjec.):
<Nek nek mo! Wala kang pakialam!>: Go to hell.

kutabireru く た び れ る , hiroo suru 疲 労 す る , tsukareru 疲 れ る ,
tsukare-wo kanjiru 疲れを感じる (v.i.): <mangalumata>: to become
tired, to feel fatigued.
* kutabire saseru くたびれさせる, tsukare saseru 疲れさせる, hiroo
saseru 疲労させる (v.t.): <pagurin>: to tire. * Huwag mong pagurin
ang bata at baka lagnatin.: <>: Don't tire the child or he might
have fever.
* kutabire-ta くたびれた, tsukare-ta 疲れた, hiroo shi-ta 疲労した
(adj.): <hagot, hapo, lupaypay, pagod, nakababagot, nakayayamot,
paga, pagal, paghagot, pagot, rindido>: careworn, tedious, tired,
exhausted.

kutabire-ta くたびれた, surikire-ta すり切れた, hakifurushi-ta 履
き古した (v.i.): <magato>: to be worn out.

kutad (noun/adj.): (noun): <fumoo 不毛>: barrenness. * Tag. Eng.
(syn.): kapayatan, katigangan.
(adj.): (1)<mijukuna 未熟な, mihattatsuna 未発達な, otona-ni nat-te
i-nai 大 人 に な っ て い な い >: immatured. * Kutad pa siya kayat
pagpasensiyahan mo kung masyado siyang maramdamin. : <Kare-wa mada
mijukuna tokoro-ga aru-node, moshi-mo kare-ga kanjootekini
nat-tara gamanzuyoku shi-te i-nasai. 彼はまだ未熟なところがあるので、
もしも彼が感情的になったら我慢強くしていなさい。 >: He is still immatured,
so be patient with him if he get too emotional. (2)<mikeiken-na
未経験な>: inexperienced. * Tag. Eng.

kuting (noun): <koneko 子猫>: a kitten. * Ayaw niya ang mga kuting
sa bahay dahil siya ay taluhiyang. : <Kare-wa arerugii
taishitsu-na-node ie-ni iru koneko-ga suki-de-wa nai. 彼はアレル
                474
ギー体質なので家にいる子猫が好きではない。>: He does not like kittens
in the house because he is allergic. (syn.): muning.

kutis (noun): (1)<kaoiro 顔色, kesshoku 血色, kao-no irotsuya 顔
の色つや>: a complexion. * Ang kutis ni Pobi ay parang perselana. :
<Pobii-no kao-no irotsuya-wa jiki-no-yooda. ポビーの顔の色つやは磁
器のようだ。>: The complexion of Pobi is like a porcelain. (2)<hada
肌, hifu 皮膚>: the skin, skin surface. * Tag. Eng. (syn.): balat.

kutitap (noun): <kagayaki 輝き, kirameki きらめき, senkoo 閃光>:
glitter, sparkle, twinkle. * Tag. Eng. (syn.): andap, kisap, kurap.

kuto (noun): <shirami シラミ・虱>: a louse, lice. * Napakarami ng
kuto niya sa buhok dahil hindi siya naggugugo at nagsusuyod. :
<Kanojo-wa shampuu-mo shi-nai-shi „suyod‟(shirami-wo toru hosoi
ha-no kushi)-mo tsukawa-nai-node kami-no ke-ni takusan-no
shirami-ga iru. 彼女はシャンプーもしないし「スヨッド(シラミを取る細い
歯の櫛) 」も使わないので髪の毛にたくさんのシラミがいる。>: She has lots of
lice on her hair because she does not shampoo and does not use
'suyod' (a fine toothed comb for taking out lice).

kutob (noun): (1)<kodoo 鼓 動 , dooki 動 悸 , myakuhaku 脈 拍 >:
palpitation, palpitations, pulsation. * Tag. Eng. (syn.): kaba,
kutog, pintig, tibok. (2)<yokan 予感>: a hunch, a premonition. *
May malaks akong kutob na matatanggap ako sa trabaho sa San
Francisco.:   <Watashi-wa  Sanfuranshisuko-de   shigoto-ga
e-rareru-daroo-to iu tsuyoi yokan-ga at-ta. 私はサンフランシスコで
仕事が得られるという強い予感があった。>: I got a strong premonition that
I would be accepted for work in San Francisco. (syn.): pangamba.

kutod (noun): <hanzubon 半ズボン, shootopantsu ショートパンツ>: a
short-pants. * Tag. Eng.

kutog (noun): <dooki 動悸, kodoo 鼓動, myakuhaku 脈拍>: pulsation,
throb. * Tag. Eng.
                475
kuton (noun): (1)<hida ひだ>: pleats. * Maganda ang pagkakagawa
ng mga kuton sa damit niya. : <Kanojo-no doresu-no puriitsu-wa
migotoda. 彼女のドレスのプリーツはみごとだ。>: The pleats on her dress
are good. (syn.): pileges. (2)<taba 束>: a fold. * Tag. Eng.

kutsara (noun): <saji 匙, supuun スプーン>: a spoon, a tablespoon.
* Gumagamit kami ng kutsara at tinidor sa Pilipinas kapag kumakain. :
<Firipin-de-wa shokuji-wo suru toki-ni supuun-to fooku-wo
tsukai-masu. フィリピンでは食事をするときにスプーンとフォークを使います。
>: We use spoon and fork in the Philippines when we are eating.

kutsarita (noun): <kosaji 小さじ, tiisupuun ティースプーン>: a small
spoon, a teaspoon. * Tag. Eng.

kutsarol (noun)(var. kutsaron): <oosaji 大さじ, suupusupuun スー
プスプーン>: a large spoon, a soup spoon. * Tag. Eng. (syn.): pansirok.

kutsero (noun): <untenshu 運転手, doraibaa ドライバー>: a driver.
* Tag. Eng.

kutsilyo (noun): (1)<naifu ナイフ>: a knife, a table knife. * Tag.
Eng. (2)<hoochoo 包丁>: a kitchen knife. * Tag. Eng.

kutsino (adj.): (1)<kitanai 汚い, fuketsuna 不潔な, fueiseina 不
衛生な>: dirty, filthy, unsanitary. * Tag. Eng. (2)<hajishirazuna
恥知らずな, harenchina 破廉恥な>: shameless. * Tag. Eng.

kutson (noun): (1)<kusshon クッション>: a cushion. * Tag. Eng.
(2)<mattoresu マットレス>: a mattress. * Tag. Eng. (syn.): matres.

kutsu 靴, shuuzu シューズ (noun): <sapatos>: shoes.
* kutsubera 靴べら (noun): <kalsador>: a shoehorn.
* kutsu-wo migaku 靴を磨く, kawa-wo migaku 皮を磨く (v.t.): <bitunan,
magbitun>: to polish shoes, leathers etc.
                476
* kutsuya 靴 屋 , kutsushokunin 靴 職 人 (noun): <sapatero>: a
shoemaker.
* kutsuzoko 靴 底 , ashizoko 足 底 , ashi-no ura 足 の 裏 (noun):
<suwelas>: soles.

kutsugaesu 覆す, tempuku suru 転覆する, hikkurikaesu ひっくり返す,
kaisan suru 解散する (v.t.): <bumuwag, buwagin>: to disband, to
overturn, to topple.

kutsurogi くつろぎ, kyuusoku 休息, kyuuyoo 休養, honeyasume 骨休め
(noun): <hingalay, pahinga, paliwag> (noun): rest, relaxation.

kutsushita 靴下, sokkusu ソックス (noun): <medias>: socks.
* kutsushitadome 靴下止め, gaataa ガーター (noun): <ligas>: garters.
* kutsushitarui 靴下類, sutokkingu ストッキング (noun): <medyas>:
hosiery, stockings.

kutsuu 苦痛, kunoo 苦悩 (noun): <hagpis>: affliction.
* kutsuu-wo ukeru 苦痛を受ける, koomuru 被る, shinobu 忍ぶ, shimboo
suru 辛抱する, taeru 耐える (v.i.) <magdusa, tiisin>: to endure, to
suffer.

kuttsuku くっ付く, haritsuku 張り付く, fuchaku suru 付着する (v.i.):
<dumikit, mabalaho>: to stick, to get struck.
* kuttsui-ta くっ付いた, fuchaku shi-ta 付着した, matowaritsui-ta
ま と わ り つ い た , micchaku shi-ta 密 着 し た (adj.): <hakab,
hustung-husto, lapat>: adhering, clinging.

kutusan (sla.)(v.t.): <atama-wo naguru 頭を殴る, toobu-wo tataku
頭部を叩く>: to hit on the head. [Tag. kutos "rap on the head with
a knuckle" + an (locative marker)] * Huwag mong kutusan ang bata.:
<Kodomo-no atama-wo tatai-te-wa ike-nai-yo. 子どものあたまを叩いて
はいけないよ。>: Do not hit the child on the head. (syn.): batok,
tama sa ulo.


                477
kutuwiran (noun): <riyuu 理由, wake わけ>: reason. * May magandang
kutuwiran siya kung bakit siya nagpakasal sa Haponesa.: <Kare-ga
naze Nihonjosei-to kekkon shi-ta-ka-ni tsui-te-wa sootoona
riyuu-ga aru. 彼がなぜ日本女性と結婚したかについては相当な理由がある。>:
He has a good reason why he married the Japanese lady.

kutya (noun)(var. pagkutya): <azakeri あざけり, chooshoo 嘲笑>:
mockery, ridicule. * Hindi na niya matiis ang sobrang kutsa ng
kanyang mga kaopisina kaya siya ay umalis.: <Kanojo-wa >: She can
no longer stand the too much mockery on her by her officemates,
so she decides to quit. (syn.): aglahi, libak, tuya, uyam.

kutyog (adj.): <hage-ta 禿げた, hage-atama-no 禿げ頭の>: bald. * Tooo
ba ang kasabihan na ang taong kutyog ay matalino?: <Atama-no hage-ta
hito-wa soomeida-to iu-no-wa hontoo-ka? 頭のはげた人は聡明だという
のは本当か?>: Is it true that a bald person is intelligent?

kuu 食う, taberu 食べる: <chao, chow, enka, tsaw, tsow, kumain,
pagkain>: to eat.
* kuichigiru 食いちぎる (v.t.): <ngabngabin>: to bite off or tear
off by one's teeth.
* kuimono 食い物, tabemono 食べ物, taberu mono 食べる物, shokuryoo
食料, shokuhin 食品, ryoori 料理 (noun): <chao, chow, kumain, pagkain,
pambara, tsaw, tsow>: food, meal.
* kuinige suru 食い逃げする (v.t.): <wan-tu-tri>: to eat and run,
to run away without paying one's bill.
* kuishimboona 食いしん坊な, don-yoku-na 貪欲な (adj.): <hayok,
mapagkamkam, maimbot, masakim, siba, takaw>: greedy.
* kuitsuku 食いつく, kamitsuku 噛みつく (v.t.): <kumagat>: to bite.

kuuchuu-ni tadayou 空中に漂う , sora-ni ukabu 空に浮かぶ (v.i.):
<umalindayog, umugoy>: to float, to glide, or drift in the air.

kuudetaa クーデター (noun): <kudeta, golpe-de-estado>: a coup, a
coup d'etat.
                478
kuudoo 空洞, kubomi 窪み, hekomi 凹み, ana 穴 (noun): <hukay, lubak>:
a hole, a hollow, a pit.

kuufuku 空腹, ue 飢え, kiga 飢餓 (noun): <dalurok, dayukdok, gutom,
kagutuman, pagkadayukdok, pagkagutom>: hunger, starvation.
* kuufuku-de 空腹で, harapeko-de 腹ペコで, hara-ga het-ta 腹が減っ
た (adj.): <gutom, gutumin, hayok, kagutuman, mapasal, nagugutom>:
hungry, to be hungry, be famished.

kuuhaku 空 白 , kuuran 空 欄 , yohaku 余白 , branku ブ ランク (noun):
<patlang>: a blank.

kuuin suru 吸引する・吸飲する, kyuushuu suru 吸収する, suu 吸う, susuru
すする (v.t.): <sumipsip>: to suck, to sip, to absorb.

kuukan 空間, kuusho 空所, yohaku 余白 (noun): <lugar, puwang>: a
space.

kuuki 空気, taiki 大気 (noun): <hangin, simoy, himpapawid>: air,
the atmosphere.
* kuuki-ga nuke-ta 空気が抜けた, shibon-da しぼんだ (adj.): <kupis>:
deflated.
* kuuki-wo ireru 空 気 を 入 れ る , kumiageru 汲 み 上 げ る (v.t.):
<bombahan>: to pump up, to put air, gas or water into something.

kuukoo 空港, hikoojoo 飛行場 (noun): <erport, paliparan, pababaan
ng eruplano>: an airport, an airfield.

kuukyo-na 空虚な, kara-no 空の, aite-iru 空いている: bakante (adj.):
vacant.

kuumon 苦悶, kurushimi 苦しみ, kunoo 苦悩 (noun): <dawis>: anguish,
mental torture.


                479
kuupon クーポン, kuuponken クーポン券 (noun): <kupon>: a coupon.

kuuran 空欄, kuusho 空所 (noun): <blangko>: a blank, brackets.

kuusoo 空 想 , soozoo 想 像 (noun): <guniguni, imahinasyon,
panagimpan>: a daydream, a fancy, imagination.

kuwa (noun): <koinu 子犬>: a puppy, a young dog. * Marami siyang
kuwa sa bahay.: <Kanojo-wa jibun-no ie-de takusan-no koinu-wo
kat-te iru. 彼女は家でたくさんの子犬を飼っている。>: She has lots of
puppy in her house. (syn.): bilot, tuta.

kuwa 鍬 (noun): <asarol>: a hoe.

kuwadate 企て, takurami 企み, kito 企図, kokoromi 試み, imboo 陰謀,
sakuboo 策 謀 (noun): <lihim, makinasyon, pag-ato, pagsubok,
pagtatangka, pakana, sabwatan, sapakatan>: an attempt, a
conspiracy, an intrigue, a machination, a plot, a scheme, the act
of attempting.
* kuwadateru 企てる, kikaku suru 企画する, keikaku suru 計画する, ,
mokuromu もくろむ , ritsuan suru 立案する (v.t.): <balangkasin,
balakin, bumalangkas, bumalak, ipanukala, magbalak, magbalangkas,
mag-isip, magpanukala, magplano, magtanga, panukalain, tangkain>:
to arrange, to hatch, to plan, to scheme, to thin of.

kuwaderno (noun): <choomen 帳面, nooto ノート>: a notebook. * Dahil
sa hirap nila sa buhay mga lumang kuwaderno ang ginagamit niya
sa pag-aaral.: <Mazushisa yue-ni kanojo-wa gakushuu-ni
tsukaifurushi-no nooto-wo tsukat-te iru. 貧しさゆえに彼女は使い古
しのノートを使っている。>: Because of poverty, she uses used notebooks
on her studies.

kuwadra (noun): <umagoya 馬小屋>: a stable. * Tag. Eng.

kuwadra (sla.)(noun): <heya 部屋>: a room. [Spa. cuadra "stable"]
                480
silid, kwarto. * Ilan ang kuwadra ng bago mong bahay?: <Kimi-no
shinkyo-ni-wa heya-ga ikutsu aru-n-dai? 君の新层には部屋がいくつあ
るんだい?>: How many rooms does your new house have?

kuwadrado (adj.)(var. kudrado): <shikaku-no 四角の, mashikaku-no
真四角の, seihookei-no 正方形の>: square. * Naglaro sila ng taguan
sa kuwadradong liwasan.: <Karera-wa mashikaku-no kooen-de
kakurembo-wo shi-te ason-da. 彼らは真四角の公園で隠れんぼをして遊んだ。
>: They played hide and seek at a square park.

kuwadranggulo (noun): <shikakukei 四角形 , shihenkei 四辺形 >: a
quadrangle. * Tag. Eng.

kuwadrante (noun): (1)<hidokei 日時計>: a sundial. * Tag. Eng.
(2)<shibun-en 四分円, shibungi 四分儀>: a quadrant, the fourth part
of a circle, an arc of 90 degrees.

kuwadro (noun): (1)<gaku 額, gakubuchi 額縁>: a picture frame. *
Ang mga magaganda at mamahalin niyang kuwadro ay binili niya sa
Italya.: <Kanojo-no kookade utsukushii gakubuchi-wa Itaria-kara
te-ni ire-ta mono-da. 彼女の高価で美しい額縁はイタリアから手に入れたも
のだ。>: Her expensive and beautiful picture frames were bought
from Italy. (2)<e 絵, kaiga 絵画>: a painting, a picture. * Tag.
Eng. (syn.): pintura.

kuwadruped (noun): (1)(noun)<shisokujuu 四 足 獣 , yotsuashi-no
ikimono 四つ足の生き物>: a quadruped. (2)<yotsuashi-no 四つ足の>:
four-footed * Tag. Eng. (syn.): apatang-paa.

kuwaeru 加える , tsuika suru 追加する , tsuketsu 付け足す (v.t.):
<dagdagan, idagdag, ilahok, isanib, magsama, palabisan>: to annex,
to append, to add on to.
* kuwae-te 加えて, mata また, sarani さらに (conj.): <at>: also, and,
in addition.


                481
kuwago (noun): <fukuroo フクロウ, mimizuku ミミズク>: an owl. * Takoy
siya sa napakalaking mata ng kuwago sa gabi.: <Kare-wa yoru-no
fukuroo-no ookina me-ga kowai. 彼は夜のフクロウの大きな目が怖い。>: He
is afraid of the big eyes of owl at night.

kuwago (sla.)(noun): <bakamono 馬鹿者, orokamono 愚か者>: a fool,
a stupid person. * Tag. Eng.

kuwako (noun): <kiseru 煙管 , paipu パイプ >: a smoking pipe. *
Gumagamit ng kuwakong gawa sa Ehipto ang kanyang tiyo.: <Kanojo-no
oji-wa Ejiputosei-no paipu-wo tsukat-te iru. 彼女の伯父はエジプト
製のパイプを使っている。>: Her uncle is using a smoking pipe that is
made in Egypt. (syn.): pipa.

kuwalidad (noun)(var. kalidad): <shitsu 質 , shishitsu 資 質 ,
hinshitsu 品質>: quality. * Tag. Eng. (syn.): klase, uli.

kuwalta (noun)(syn. kuwarta): <kane 金, kahei 貨幣, tsuuka 通貨
>: money. * Ang kuwalta ang pinakamahalaga sa kanya kayat wala
siyang tunay na kaibigan.: <Kare-ni tot-te kane-ga sekai-de mottomo
juuyoona mono-na-node jinsei-ni okeru shin-no tomodachi-wo mot-te
i-nai. 彼にとって金が世界で最も重要なものなので人生における真の友だちを持
っていない。>: Money is the most important for him in the world that
is why he does not have true friends in life.

kuwarenta (noun): <yonjuu 四十・40, shijuu 四十・40>: * Ang
pinakakritical na edad ng isang lalaki ay kuwarenta anyos.:
<Dansei-ni tot-te jinsei-ni okeru mottomo kiken-na jiki
(koonenki)-wa yonjussai-da. 男性にとって人生における最も危険な時期(更
年期)は40歳だ。>: The most critical age of a man in life is 40
years old. (syn.): apatnapu.

kuwarentenas (noun): <kakuri 隔離, ken-eki 検疫, ken-eki-jo 検疫
所>: a quarantine. * Ang mga biyahero ay dumaman sa kuwarentenas
dahil sa dala nilang mga prutas at halaman mula saibang bansa.:
                482
<Sono jookyakutachi-wa kudamono-ya shokubutsu-wo gaikoku-kara
mochikon-da-node ken-eki-jo-e it-ta. その乗実たちは外国から果物や植
物を持ち込んだので検疫所へ行った。>: The passengers went to the
quarantine because of the fruits and plants they were carrying
from other coutries.

kuwaresma (noun): <chintai 賃貸>: lent. * Tag. Eng.

kuwarta (noun): <kane 金, kahei 貨幣, tsuuka 通貨>: cash, money.
* Tag. Eng. (syn.): kas, kuwalta, pera, pilak, salapi.

kuwartel (noun): <honbu 本部, shireibu 司令部>: headquarters. * Ang
punong kuwartel ng Asian Development Bank ay nasa Maynila.: <Ajia
Kaihatsu Ginkoo-no hombu-wa Manira-ni aru. アジア開発銀行の本部は
マニラにある。>: The main headquarter of the Asian Development Bank
is in Manila. (syn.): himpilan.

kuwarteto (noun): <shijuusoo 四重奏>: a quartet(te). * Ang kuwarteto
ng "Four Seasons" ay lugod na kinagigiliwan noong mga 60.: <”Foo
Shiizunzu”-no karutetto-wa rokujuunendai-ni taihen ninki-ga at-ta.
「フォー・シーズンズ」のカルテットは60年代にたいへん人気があった。>: The
quartet of "Four Seasons" was very much popular in the 1960s.

kuwarto (noun): <heya 部屋>: a room. * Pakilinis ang kuwarto ko.:
<Heya-wo kirei-ni shite-kudasai. 部屋をきれいにして下さい。>: Please
clean my room.

kuwashii 詳しい, shoosaina 詳細な (adj.): <detalyado, madetalye>:
detailed.
* kuwashiku hanasu 詳しく話す, monogataru 物語る, hanashi-wo suru
話をする (v.t.): <ibida, magbida>: to narrate, to recount, to tell
a story.

kuwatro (noun): <yottsu 四つ, yon 四, shi 四>: four. * Tag. Eng.
(syn.): apat.
                483
kuwatro-kantos (sla.)(noun)(var. kuatro cantos, kwatro kantos):
<jin ジン, arukooru アルコール, sakerui 酒類>: gin, liquor. [Spa.
cuatro "four" + canto "corner" + "s" (plural) i.e. four corners
of of a gin bottle] * Madali akong malasing sa kuwatro-kuwantos.:
<Boku-wa jin-wo nomu-to suguni yocchau-n-da. 僕はジンを飲むとすぐ
に酔っちゃうんだ。>: I easily get drunk with the gin. (syn.): hinebra,
alak.

kuwawaru 加わる , nakama-ni naru 仲間になる , sanka suru 参加する
(v.i.): <bahagi, isahin, makibahigi, makisali, pagsamahin, sapi,
sanib, sudlungan, sumali>: to join, to partake, to participate,
to take part in, to be a member of an organization or society.

kuweba (noun): <horoana ほろ穴, dookutsu 洞窟>: a cave. * Bago sumapit
ang taong 2000, isang kulto na may mga 2000 miyembro ang nagtago
sa kuweba sa Leyte dahil sa takot nilang gugunaw daw ang mundo.:
<Seireki nisen-nen-wo mae-ni yaku nisen-nin-no karuto-no
membaa-ga sekai-no shuuen-wo osore-te dookutsu-ni kakure-ta. 西
暦2000年を前に約2000人のカルトのメンバーが世界の終焉を恐れて洞窟に
隠れた。>: Before the coming of year AD 2000, a cult with about
2000 members hid themselves in a cave for fear of the end of the
world. (syn.): yungib.

kuwela (sla.)(noun): (1)<waraigusa 笑い種 , waraineta 笑いネタ ,
warawa-seru hatsugen 笑 わせ る発言 >: funny remarks. * Maraming
ginawang kuwela ukol sa dating presidenteng G. Joseph Estrada.:
<Zendaitooryoo-no Yosefu Esutoraada-ni tsui-te tsuku-rare-ta
jooku-wa takusan ari-masu. 前大統領のヨセフ・エストラーダについて作ら
れた笑いネタはたくさんあります。>: There were many jokes made about
the former president Joseph Estrada. (2)<joodan 冗談, share し
ゃれ>: a joke. * Tag. Eng. [Spa. chuelar "jest"] (syn.): nakakatawa.

kuwelyo (noun)(var. kuhelyo): <eri 襟, karaa カラー>: a collar. *
Bakit laging madumi ang kuwelyo ng damit ng asawa mo?: <Anata-no
                484
goshujin-no eri-wa dooshi-te itsumo yogore-te iru-n-desu-ka? あ
なたのご主人の襟はどうしていつも汚れているんですか?>: Why is it that the
collar of your husband is always dirty?

kuwengka (noun): <deruta デルタ, sankakusu 三角州>: delta.* Tag.
Eng.

kuwenta (noun): (1)<keisan 計算, kaikei 会計, kaikeigaku 会計学>:
counting, accounting. * Mag-ingat ka sa kuwenta mo para sa buwis
na aking idedeklara.: <Watashi-ga shinkoku shi-nakare-ba nara-nai
zeikin-no keisan-ni chuui shi-te kudasai. 私が申告しなければならな
い税金の計算に注意して下さい。>: Be careful about your accounting on
my taxes that I have to declare.
 (syn.): pagtutuos, tuos. (2)<kanjoogaki 勘定書>: a bill, reckoning.
* Tag. Eng. (syn.): utang.

kuwento (noun): (1)<ohanashi おはなし, monogatari 物語>: a story,
a tale. * Tag. Eng. (2)<soosaku 創作, shoosetsu 小説>: a fiction.
* Tag. Eng. (syn.): istorya, salaysay, maikling katha. (3)<doowa
童話>: a fairy tale. * Tag. Eng.
* kuwento tungkol mga engkanto (phr.): <otogi-banashi おとぎ話,
mukashi-banashi 昔話. * Tag. Eng.

kuwero (noun): (1)<kawa 皮, nameshigawa なめし皮>: leather, a pelt.
Masyadong mahal ang mga bag na kuwero ng Fendi.: <Fendi-no kawa-no
kaban-wa taihen kookada. フェンディの革のカバンはたいへん高価だ。>:
Leather bags of Fendi are very expensive. (syn.): balat, katad.
(2)<hifu 皮膚>: skin. * Tag. Eng.

kuwestiyon (noun)(var. kuwestyon): <gimon 疑 問 , mondai 問 題 ,
shitsumon 質問>: a problem, a question. * Tag. Eng. (syn.): problema,
suliranin, tanong.

Kuwidaw! (sla.)(interjec.)(var. kwidaw): <Ki-wo tsuke-nasai! 気
をつけなさい! Ki-wo tsuke-te! 気をつけて!>: Be careful!, Take care!
                485
[Spa. cuidado "concern, fear] * Kuwidaw ka sa mga tsismosa.:
<Dema-wo furimaku hito-ni ki-wo tsuke-nasai-ne. デマを振りまく人
に気を付けなさいね。>: Be careful with the rumormongers. (syn.):
mag-ingat.

kuwintas (noun): (1)<nekkuresu ネックレス>: a necklace. * Binigyan
ko si Maria ng kuwintas na perlas na binili ko sa Toba.: <Watashi-wa
Toba-de kat-ta shinju-no nekkuresu-wo Maria-ni age-ta. 私は鳥羽
で買った真珠のネックレスをマリアにあげた。>: I gave Maria a pearl
necklace that I bought in Toba. (2)<kusari 鎖>: a chain. * Tag.
Eng.

kuwis (noun)(var. kwis): <kuizu クイズ, shootesuto 小テスト>: a quiz,
a short test. * Tag. Eng.

kuwit (noun): <kanma カンマ, konma コンマ>: a comma. * Tag. Eng.

kuya (noun): <ani 兄, niisan 兄さん, oniisan お兄さん>: an elder
brother, your elder brother. * Sina Jet at Olip ang mga kuya ni
Theo.: <Jetto-to Orippu-wa Teo-no ani-da. ジェットとオリップはテオ
の兄だ。>: Jet and Olip are the elder brothers of Theo.

kuyad (noun): <norosa のろさ, ososa 遅さ, yuruyakasa 緩やかさ, taida
怠惰>: sluggishness, slowness. * Ang kuyad ay hindi nagbibigay
ng asenso sa buhay.: <Taida-wa jinsei-ni seikoo-wo ataeru koto-wa
nai. 怠惰は人生に成功を与えることはない。>: Sluggishness does not give
success in life. (syn.): bagal, dalang, gigi, himan, hinay, kupad.

kuyagot (noun): (1)<gomi ゴミ, kuzu 屑>: garbage, rubbish. * Tag.
Eng. (2)<stuff がらくた, kudara-nai mono くだらないもの>: a stuff,
useless things. * Tag. Eng.

kuyami-wo iu 悔 や みを言う , chooi-wo arawasu 弔 意を 表す (v.t.):
<makidalamhati>: to condole.


                486
kuyapos (adj.): <attoo sare-ta 圧倒された>: overwhelmed. * Tag. Eng.

kuyashisa 悔しさ, kutsujoku 屈辱 (noun): <pagkapahiya>: chagrin,
mortification, state of being embarassed or humiliated.
* kuyamu koto 悔やむこと, kookai 後悔 (noun): <sisi>: regret.
* kuyashigaru 悔しがる, kookai suru 後悔する (v.t.): <magsisi>: to
regret.

kuyaw (noun): <gunshuu 群衆, hitodakari 人だかり>: a throng of people,
a great number of swarms. * Tag. Eng.

kuyob (noun): <torikakomu koto 取り囲むこと, hooi 包囲>: encircling,
surrounding. (syn.): pagpaligid, pagsalikop, salikop.
* Tag. Eng.

kuyog (sla.)(adj.): <teki-ga ooi 敵が多い>: having many enemies.
[Tag. kuyog "group, swarm"] * Hindi nila alam kung sino ang pumatay
sa kanya dahil kuyog siya.: <Kare-ni-wa teki-ga takusan i-ta-node
dare-ga kare-wo koroshi-ta-no-ka karera-ni-wa wakara-nai. 彼に
は敵がたくさんいたので誰が彼を殺したか彼らにはわからない。>: They do not
know who killed him because he has many enemies. (syn.): marami-ng
kaaway.

kuyop (noun)(var. pagkuyop): <higo 庇護, hogo 保護, sewa 世話>: care,
charge, protection, taking care of. * Tag. Eng. (syn.): pag-ampon,
pagkupkop, pagtangkilik.

kuyubin (v.t.): <kakomu 囲む, torikakomu 取り囲む, hooi suru 包囲
する>: to encircle, to surround. * Tag. Eng.

kuyukot (noun): <bikotsu 尾骨, biteikotsu 尾てい骨>: the coccyges.
* Tag. Eng.

kuyumpis (adj.)(var. kuyumpit): <shibonda し ぼ ん だ , kuuki-ga
nuke-ta 空気が抜けた>: deflated. * Ang kuyumpis na lobo ay pinalitan
                487
nila ng bago.: <Shibon-da kikuyu-wa atarashii mono-to kookan
sare-ta. しぼんだ気球は新しいものと交換された。>: The deflated balloon
was changed to a new one. (syn.): impis, kupis.

kuzu 屑, gomi ゴミ, roohi 浪費 (noun): <aksaya, kuyagot, yagit>:
a waste, garbage, rubbish, wasting.

kuzureru 崩 れる , kowareru 壊 れる , hookai suru 崩 壊する (v.i.):
<bumagsak, gumuho, lumutos, matibag>: to collaps, to break down.
* kuzureochiru 崩れ落ちる, korogeochiru 転げ落ちる, hookai suru 崩
壊する, tenraku suru 転落する (v.i.): <tumumba>: to tumble down.

kyabaree キャバレー, naitokurabu ナイトクラブ (noun): <kabaret, bahay
aliwan, bahay-sayawan, red house>: a cabaret, a nightclub.

kyabetsu キャベツ (noun): <repolyo, ripolyo>: a cabbage.

kyabin キャビン, kyakushitsu 実审 (noun): <cabin>: a room in a ship
or airplane.

kyakka suru 却下する, kyohi suru 拒否する, kyozetsu suru 拒絶する
(v.t.): <ayawan, ikait, itakwil, pahindian, tanggihan, umayaw>:
to deny, to refuse, to reject, to withhold.

kyakkantekina 実観的な (adj.): <obhetibo>: objective.

kyaku 実, kokyaku 顧実, tokuisaki 得意先, torihikisaki 取引先, raihin
来 賓 , hoomonsha 訪 問 者 (noun): <bisita, dalaw, panauhin,
parokyano>: a client, a costomer, a guest, a visitor.

kyakubu 脚部, ashi 足・脚(noun): <binti>: the leg.

kyakuhon 脚 本 , gikyoku 戯 曲 , daihon 台 本 (noun): <iskrip,
manuskrito>: a script, a manuscript of a play or actor's part.


               488
kyakuin-wo fumu 脚韻を踏む, ooin suru 押韻する, in-wo fumu 韻を踏む
(v.t.): <irima, itugma, magrima, magtugma, rumima, pagrimahin,
pagtugmain>: to rhyme, to sound alike in the last part, to make
a word rhyme with another.

kyakushoku 脚 色 , kaizoo 改 造 , kaisaku 改 作 (noun): <halaw,
pagbabatay>: an adaptation.
* kyakushoku shi-ta 脚色した, in-yoo shi-ta 引用した, kaisaku shi-ta
改作した (adj.): <hango>: adapted, extracted.

kyamisooru キャミソール (noun): <kamisola>: a camisole.

kyampu キャンプ (noun): <kampo>: a camp.
* kyampufaiyaa キャンプファイア (noun): <pugata>: a campfire.

kyanbasu キャンバス (noun): <liyenso>: a canvas.

kyandii キャンディ, ame 飴, bonbon ボンボン (noun): <dulse, kendi,
kumpites>: a candy, sweets, bonbons.

kyariawuuman キ ャ リ アウ ーマ ン , hataraku josei 働 く 女 性 (noun):
<makati girls, mga babaeng may trabaho>: a career woman, a working
woman.

kyashana 華奢な, yase-no 痩せの, yase-te iru 痩せている, hosoi 細い,
hossori shi-ta ほっそりした (adj.): <payat>: skinny, slender, slim.

kyasuto キャスト, haiyaku 配役, (noun): <mga artista>: a cast of
characters.

kyeme  (sla.)(v.i./adj.)(var.  ekyem,  kiyeme,  quieme):
(v.i.)(1)<buru ぶる, burikko-suru ブリッ子する>: to play coy. * Tag.
Eng. (2)<tobokeru とぼける, mukanshin-na kao-wo suru 無関心な顔を
する , kyoomi-ga nai-yooni furumau 興味がないように振る舞う >: to
pretend one is not interested in. [Tag. kimi "bashful, shy"] *
                489
Kyeme lang siya sa kanyang mamanahin nguni't lagi siyang tanung
ng tanong sa abogado.: <Kanojo-wa isan-ni kyoomi-ga nai-yooni
furumat-te iru-ga, bengoshi-to tabitabi soodan shi-te iru-yo. 彼
女は遺産に興味がないように振舞っているが弁護士とたびたび相談しているよ。             >:
She pretends that she is not interested in her inheritance but
she keeps asking the lawyer.
(adj.): <burikko-no ブリッ子の, toboke-ta とぼけた>: pretending coy.
[Tag. kimi "bashful, shy"] * Tag. Eng. (syn.): kimi.

kyodaina 巨大な, tokudai-no 特大の (adj.): <dambo, higante, marawak,
napakalaki, pagkalakilaki>: enormous, giant, huge, very big.
* kyodaisa 巨大さ , boodaisa 膨大さ (adj.): <dawak>: immensity,
vastness.

kyodatsukan 虚脱感, mukiryokukan 無気力感, kurai kimochi 暗い気持
ち, in-utsuna kimochi 陰鬱な気持ち, warui yokan 悪い予感 (noun):
<panggigipuspos, panlulumo>: disconsolate feeling, a sinking
feeling.

kyodoo suru 協同する, kyooryoku suru 協力する (v.i.): <magkaisa>:
to cooperate, to club together, to combine for some purpose.

kyoei 虚栄, kyoeishin 虚栄心, mie 見栄, , unubore うぬぼれ (noun):
<banidad, kahambugan, kapalaluan, kayabangan, paragila>: vanity,
too much pride in one's looks, ability etc.
* kyoeishin-no tsuyoi 虚栄心の強い , mie-wo hat-te 見栄を張って ,
unubore-ta う ぬ ぼ れ た (adj.): <banidosa, banidoso, hambog,
mayabang, mapagmalaki, palalo>: vain, having too much pride in
one's looks, abitity etc.

kyogen 虚言, uso 嘘 (noun): <kasinungalingan>: a falsehood, a lie.

kyohi 拒否, kyozetsu 拒絶, jitai 辞退 (noun): <pagkakaila, pagtakwil,
pagtanggi, sakwil, tanggi>: refusal.
* kyohi sa-re-ta 拒否された (adj.): <naamis>: rejected.
               490
* kyohi suru 拒否する, kotowaru 断る, kyakka suru 却下する, kobamu
拒む, kyohiken-wo hatsudoo suru 拒否権を発動する (v.t.): <ayawan,
ikait, itakwil, betuhan, bumeto, kait, pahindian, tanggihan,
umayaw>: to deny, to refuse, to reject, to renounce, to veto, to
use the power of veto.
* kyohi-han-noo 拒 否 反 応 , kyozetsu-han-noo 拒 絶 反 応 (noun):
<tumangi>: reaction of rejection.
* kyohiken 拒否権 (noun): <beto, pagbeto>: veto.

kyojakuna 虚弱な, karada-ga yowai 体が弱い (adj.): <malambot>: weak,
delicate, feeble.

kyojin 巨人, oo-otoko 大男 (noun): <higante>: a giant, a big guy.

kyoka 許可, ninka 認可, shoonin 承認, , shoodaku 承諾, dooi 同意: <ayo,
ayon, bisa, kampi, kapahintulutan, katig, kanisinte, payag, permso,
pagpapahintulot, pahintulot, payag>: consent, permission.
* kyoka sa-re-ta 許 可 さ れ た , kyoka-wo e-ta 許 可 を 得た (adj.):
<lisensiyado>: licensed.
* kyoka suru 許可する, kyoka-wo ataeru 許可を与える, yurusu 許す
(v.t.): <ipahintulot, itulot, magpahintulot, pahintulutan>: to
allow, to permit, to give permission.
* kyokanashi-no 許可なしの, mukyoka-no 無許可の, yurusare-te i-nai
許されていない (adj.): <bawal, ipinagbabawal, sahat>: not allowed.
* kyokashoo 許 可 証 , menkyoshoo 免 許 証 (noun): <lisensiya>: a
license.
* kyoka-wo e-ta 許 可 を 得た , kyoka sa-re-ta 許 可 さ れた (adj.):
<lisensiyado>: licensed.
* kyoka-wo motomeru 許可を求める, yurushi-wo eru 許しを得る (v.t.):
<mag-ekskyus, magpasintabi, makiraan>: to ask for permission or
an excuse.

kyokoo 虚構, furi ふり, misekake 見せかけ (noun): <balatkayo>: a
fabrication, a guise, false pretense.


                491
kyoku 局, jimukyoku 事務局 (noun): <kawanihan>: a bureau.

kyoku 局 , hoosookyoku 放 送 局 (noun): <estasyon, istasyon>: a
radio/TV station.

kyoku 極 (noun): <polong>: a pole.

kyoku 曲, senritsu 旋律 (noun): <tono>: a tune.

kyokuchi 極致,zecchoo 絶頂 (noun): <akme, ituktok, rurok, taluktok,
tugatok>: the acme, the highest point.

kyokudo 極度, kyokutan 極端 (noun): <sukdulan>: extremity.
* kyokudo-ni kansoo shi-ta 極度に乾燥した, hijoo-ni kawai-ta 非常
に乾いた (adj.): <latang>: extremely dry, very dried.
* kyokudo-no 極度の, kyokutan-na 極端な, hidoi ひどい, hidoku...da
ひどく~だ (adj.): <grabe>: extreme, abnormal.

kyokugei 曲芸 , kyokugeishi 曲芸師 (noun): <acrobat, sirko>: an
acrobat, acrobatics.
* kyokugei-wo suru 曲芸をする (v.t.): <mag-akrobat, magsirko>: to
do or perform an acrobat.

kyokugen 極限, genkai 限界 (noun): <takda, taning> (noun): a limit.
* kyokugen-no 極限の, saidai-no 最大の, saikoo-no 最高の (adj.):
<sukdulan>: maximum.

kyokumen 局面, dankai 段階, jiki 時期, jookyoo 状況 (noun): <antas,
hakbang, bahagi>: an aspect, a situation, a stage.

kyokusen 曲線, kaabu カーブ (noun): <kurba, lantik>: a curve.

kyokutan-na 極端な, hidoi ひどい, hidoku...da ひどく~だ, kyokudo-no
極度の (adj.): <grabe, labis>: abnormal, excessive, extreme.


               492
kyomu 虚無 (noun): <kawalaan>: nothingness, nonexistence.

kyonen 去年, sakunen 昨年 (adv.): <noong isang taon>: last year

kyoo 今日 (noun/adv.): <ngyayong araw>: today.

kyooakuna 凶 悪 な , zangyakuna 残 虐 な   (adj.): <napakasama>:
atrocious.

kyoobai 競売, keibai 競売, seri 競り, ookushon オークション (noun):
<almoneda, subasta>: auction.

kyooboona 凶暴な, doomoona 獰猛な, zan-nin-na 残忍な(adj.): <ganid,
mabagsik, mabalasik, mabangis, malupit>: bestial, brutal,
ferocious, fierce, savage.
* kyooboosa 凶 暴さ , doomoosa 獰猛 さ (noun): <bagsik, balasik,
bilasik, bangis, dahas, luping, lupit>: fierceness, ferocity,
savageness.

kyoochikutoo 夾竹桃・キョウチクトウ (noun): <adelpa>: an oleander.

kyoochoo 強調, juuten 重点, juuyooshi 重要視 (noun): <diin, hagkis,
pagdiriin, pagtatampok>: emphasis, stress.
* kyoochoo suru 強調する, kyoosei 強勢する suru, akusento-wo oku ア
クセントを置く (v.t.): <tuldikan>: to accent, to emphasize.

kyoochoo suru 協調する (v.t.): <makibagay>: to cooperate, to act
in harmony with others.

kyooda 強打, ooda 殴打, dageki 打撃, naguru koto 殴ること, tataku koto
叩くこと, utsu koto 打つこと (noun): <aldabis, bambu, batok, dagok,
dakdak, gulpe, gulpi, hambalos, hampas, hataw, paghataw, palo,
umugin>: beating, a blow, hitting, striking, a stroke, thump.

kyoodai 兄弟, ani 兄, otooto 弟 (noun): <kapatid>: a brother.
               493
* kyoodaiai 兄弟愛, yuuai 友愛, doohooai 同朊愛 (noun): <frat>:
fraternity.

kyoodai 鏡台 (noun): <tokador>: a dressing table.

kyoodan 教壇, chooreidai 朝礼台, dan 壇, endan 演壇 (noun): <entablado,
plataporma>: a dais, a platform.

kyoodoo 共同, enjo 援助, kyooryoku 協力 (noun): <damayan, kalipunan,
kooperasyon, pagtutulungan, pakikiisa, pakikipagtulungan>: an
association, cooperation.
* kyoodooenjo 共同援助 , soogofujo 相互扶助 (noun): <bayanihan,
damayan, tulungan, usungan>: mutual aid, cooperative endeavor.
* kyoodookeieisha 共 同経営 者 (noun): <bakas, kabakas, kasama,
kasosyo>: a partner in business.
* kyoodookikin 共 同 基 金 , shusshikin 出 資 金    (noun): <bakas,
sasyohan>: a pool, the money put together by different persons.
* kyoodooshusshi suru 共同出資する, shikin-wo puuru suru 資金をプ
ー ル す る (v.t.): <ibakas, magbakas, magsosyo, magsosyuhan,
pagbakasin, pagsosyuhan>: to pool, to save money jointly, to put
money together.

kyooen 饗 宴 , daienkai 大 宴 会 (noun): <handaan, pagtitipon,
salu-salo>: a big party, a feast.
* kyooen-wo hiraku 饗宴を開く, enkai-wo moyoosu 宴会を催す, shuen-wo
haru 酒宴を張る (v.t.): <magpiging>: to fete, to feast, to hold a
banquet.

kyoofu 恐怖, ifu 畏怖, ikei 畏敬, osore 恐れ (noun): <asar, bagha,
baghan, gikla, gilalas, gitla, gulat, hilakbot, kagitlahan,
kahilakbutan,  kilabot,  mangha,  pagkabaghan,  pamgamba,
panggigilalas, panghihilakbot, sindak, taka, takot>: awe,
amazement, astonishment, dreadfulness, fear, horror, terror.
* kyoofu-no 恐怖の, asoroshii 恐ろしい, zotto suru ぞっとする (adj.):
<nakasisindak>: awful, frightful.
               494
kyoogaku 驚愕, odoroki 驚き, bikkuri びっくり, toowaku 当惑 (noun):
<bakla, hilahil, ligamgam, linggatong>: astonishment, the act of
being perplexed or astonished.

kyoogi 競技, shoobu 勝貟, shiai 試吅, geemu ゲーム (noun): <laro,
reto>: a game, a match.
* kyoogijoo 競技場, shiaijoo 試吅場 sutajiamu スタジアム, toogijoo 闘
技場 (noun): <estadiyo, istadyum, larangan>: an arena a stadium,
a field of battle or fight, a structure for athletic games.

kyoogi 教義, kyoori 教理, oshie 教え, shinjoo 信条 (noun): <aral,
doktrina, turo>: a creed, a doctrine, a dogma.

kyoohaku 脅迫, odoshi 脅し (noun): <babala, bala, banta, bintang,
pagtakot, pananakot, pangunguwalta, sapantaha>: a blackmail, a
threat, a menace, an intimidation.
* kyoohaku suru 脅迫する, odosu 脅す (v.t.): <balaan, bantaan,
humunin, isapanganib, magbala, pagbantaan>: to blackmail, to
intimidate, to threaten.

kyoohan 共犯, guru ぐる, kyooboo 共謀, renza 連座, hanzai-no ichimi
犯罪の一味 (noun): <damay, kaalam, karamay, karanch, karancho,
karantso, kaibigan, kasabuwat, kasangkot, kasama, pare>: an
accomplice, a gang mate, a partner in crime.
* kyoohansha 共犯者, guru ぐる (noun): <sabwat>: an accomplice, a
partner in a crime.

kyooi 驚異, odoroki 驚き kyootan 驚嘆, igyoo 偉業, kiseki 奇跡 (noun):
<bagha, balaghan, gilalas, gitla, hanga, himala, kababalaghan,
mangha, milagro, paghanga, pagkamangha, pagtataka>: amazement,
astonishment, a miracle, surprise, wonder wonder.

kyooiku 教育, oshie 教え (noun): <bilin, edukasyon, karunungan,
pabilin, pagtuturo, pinag-aralan>: education, instruction.
               495
* kyooiku suru 教育する, oshieru 教える (v.t.): <aralan,   imulat,
turuan>: to educate, to teach.
* kyooikukatei 教 育 課 程 , karikyuramu カ リ キ ュ ラ ム    (noun):
<kurikulum>: a curriculum.
* kyooiku-no aru 教育のある, kyooiku-wo uke-ta 教育を受けた    (adj.):
<edukada/o, nag-aral, may-pinag-aralan>: educated.
* kyooikuteido 教育程度, gakureki 学歴, gakui 学位 (noun):   <digri,
katibayan, titulo>: a degree, an educational degree.

kyoojin 狂人, kichigai 気ちがい, kurut-ta hito 狂った人 (noun): <baliw,
bang-aw, haling, hibang, loko >: a crazy person.

kyoojutsu 供述, chinjutsu 陳述, hatsugen 発言, seimei 声明 (noun):
<panabi>: a stetement.

kyooka 教 科 , kamoku 科 目 (noun): <asignatura, paksang-aralin,
sabdyek>: a subject, an academic subject at school.

kyookai 教会 (noun): <iglesya, simbahan>: a church.
* kyookai-ni iku 教会に行く (v.i.): <simba, magsimba>: to go to
church.
* kyookai-no kane 教会の鐘 (noun): <kampana>: church bells.
* kyookai-no too 教会の塔 (noun): <kampanaryo>: a church tower.

kyookai 協会, gakkai 学会, kenkyuujo 研究所 (noun): <instituto>: an
institute.

kyookai 境界 , kyookaisen 境界線, genkai 限界, gendo 限度 (noun):
<balantay, hanggan, hangganan>: a border, a boundary.
* kyookaisen 境 界 線 , bunkatsu 分 割 , majikiri 間 仕 切 り (noun):
<pamagitan>: partition, a dividing line.

kyookan suru 共感する, doojoo suru 同情する, kinodoku-ni omou 気の
每に思う (v.t.): <makiramay>: to commiserate, to sympathize, to
have compassion.
              496
kyookasho 教科書 (noun): <textbook>: a textbook.

kyookatsu 恐 喝 , goodatsu 強奪 , yusuri ゆすり , katsuage カツ上げ
(noun): <kikil>: extortion.

kyookenbyoo 狂 犬 病 , kyoosuibyoo 恐 水 病     (noun): <idropobya,
haydropobya>: hydrophobia, rabies.

kyooki 凶器, buki 武器, heiki 兵器 (noun): <armas, dilikadong armas>:
weapons, a leathal weapon.

kyooki 狂気 , kyooran 狂乱, ranshin 乱心, sakuranjootai 錯乱状態,
sakuran 錯 乱 (noun): <hibang, diliryo, kabaliwan, kalokohan,
kauluhan, pagkaloko, sira, pagkasira ng ulo>: craziness, delirium,
derangement, insanity, lunacy, madness, temporary disorder of the
mind.
* kyooki-no 狂気の, atama-ga okashiku nat-ta 頭がおかしくなった,
kurut-ta 狂った (adj.): <baliw, bang-aw, buang, buwang, deranged,
haling, haling-na haling, hibang, katok, kulang-kulang,
kring-kring, loko-loko, luklesya, nahihibang, praning, rambo,
ulol, hindi alam ang ginagawa, kuliling sa ulo, walang-bait>: crazy,
insane, lunatic, mad.

kyooki 狂 喜 , ooyorokobi 大喜び , kanki 歓喜 (noun): <luwalhati>
extreme happiness, an ecstasy.

kyookoku 峡谷 , sankyoo 山峡, tanima 谷間 (noun): <abra, bangin,
dipangla, labing, sabak>: a canyon, a cliff, a gorge, a ravine.

kyookona 強固な, ganjoona 頑丈な, joobuna 丈夫な (adj.): <matibay>:
strong, sturdy.

kyookoo 教 皇 , hoo-oo 法 王 , Rooma hoo-oo ロ ー マ 法 王 (noun):
<pontipise>: a pontiff, a pope, Holly Father.
                497
kyookoo suru 強行する (v.t.): <pumilit>: to force to.

kyookun 教 訓 , oshie 教 え (noun): <aral, liksiyon, pangaral>:
preachings, a moral lesson, lessons contained in a sermon.
* kyookuntekina 教 訓 的 な , sekkyoojimita 説 教 じ み た (noun):
<nangangaral>: didactic.

kyookyuu 供給, shikyuu 支給 (noun): <baon, panustos>: provision,
supply.
* kyookyuu suru 供給する, teikyoo suru 提供する (v.t.): < bigyan,
magkaloob, pagkalooban>: to provide, to supply. .
* kyookyuukajoo 供給過剰, dabutsuki だぶつき (noun): <dagsa, tusak,
labis an kasaganaan>: oversupply.
* kyookyuusha 供給者 (noun): <tagatustos>: a supplier.

kyoomei 共鳴, hibiki 響き, kodama こだま, hankyoo 反響 (noun): <alalad,
alingawngaw, alunignig, eko, hugong, tunog, ugong>: an eco,
resonance, reverberation, sonority, a faint resonance of
diminishing echo.

kyoomi 興 味 , kanshin 関 心 (noun): <hangad, interes, intindi,
kapakanan, pagkaintindi, pagkakagusto, pakinabang sa puhunan>:
concern, interest.
* kyoomibukai 興 味 深 い , kyoomiaru 興 味 あ る (adj.): <wili>:
interested, interesting.
* kyoomi-ga nai 興 味 が な い , taikutsuna 退 屈 な (adj.): <bato,
nakaka-yamot>: bored, boring, uninteresting.
* kyoomi-no aru 興 味 の あ る , necchuu shi-te 熱 中 し て (adj.):
<interesado, masigasig, masigla, may-interes, may-gusto>:
interested, enthusiastic.
* kyoomisooshitsu 興味喪失, mukanshin 無関心, reitan 冷淡 (noun):
<hinabang, hinawa, paghihinawa>: indifference, loss of interest.
* kyoomi-wo motsu 興味を持つ, kanshin-wo motsu 関心を持つ (v.t.):
<alintanahin, asikasuhin, intindihin, magmalasakit, umintindi>:
               498
to put interest in, to be concerned about, to care about.
* kyoomi-wo okosa-seru 興味を起こさせる, dookizuke suru 動機づけす
る (v.t.): <gamanyak, ganyak, ganyakin, ibyo, magbuyo, udyukan,
umudyok>: to motivate.
* kyoomi-wo ushinau 興 味 を 失 う , iyoku-wo ushinau 意 欲 を 失 う ,
kanshin-ga nakunaru 関心がなくなる, ki-ga nukeru 気が抜ける (v.i.):
<magsawa, manawa, panabangan, panamlayan>: to feel weak, to lose
interest in.

kyooran 狂 乱 , kyooki 狂 気 , ranshin 乱 心 (noun): <kabaliwan,
kalokohan, kauluhan, pagkasira ng ulo>: craziness, insanity,
lunacy, madness.

kyooretsusa 強烈さ, mooretsusa 猛烈さ, doomoosa 獰猛 (noun): <bagsik,
balasik, bangis, bisa, , kabangisan, kabagsikan, kalupitan, lakas,
tapang>: ferocity, fierceness, intensity, savageness.

kyoori 教理, oshie 教え, shinjoo 信条, kyoogi 教義 (noun): <aral,
dogma, doktrina, turo>: a creed, doctrine.

kyooryoku 協 力 , kyoodoo 共 同 , enjo 援 助 (noun): <damayan,
kooperasyon pagtutulungan, pakikiisa, pakikipagtulungan, usong>:
cooperation.
* kyooryoku suru 協力する, kyodoo suru 協同する (v.i.): <magkaisa>:
to cooperate, to club together, to combine for some purpose.

kyooryokuna 強力な (adj.): <malakas>: powerful.

kyooryuu 恐竜 (noun): <daynosor>: a dinosaur.

kyoosaika 恐妻家 (noun): <andres>: a henpecked husband.

kyoosanshugi 共産主義 (noun): <kumunismo>: communism.
* kyoosanshugisha 共産主義者, kyoosantooin 共産党員, komyunisuto コ
ミュニスト (noun): <komunista, rebelde, reds>: a communist.
                499
kyoosei 強制 , yokuatsu 抑圧 , dan-atsu 弾圧 (noun): <pamimilit,
panggagahis, puwersa>: coercion, compulsion.
* kyoosei suru 強制する , kyooyoo suru 強要する , shiiru 強いる ,
Shiite…saseru 強 い て ~ さ せ る (v.t.): <igiit, ipilit, mamilit,
pumilit>: to compel, to force.
* kyooseiryoku 強制力, chikara 力, tsuyosa 強さ, wanryoku 腕力 (noun):
<dahas, lupit>: force, physical strength.
* kyooseitekina 強制的な, shii-rare-ta 強いられた (adj.): <obligado,
mapilit, porsoso>: forced, insistent, obligatory.

kyoosei 強勢, akusento アクセント (noun): <tuldik>: an accent.

kyoosei 矯正, kyuusai 救済 (noun): <lunas>: remedy.

kyooshi 教師,sensei 先生 (noun): <guro, maestro, propesor, titser>:
an instructor, a teacher, a professor.

kyooshikyoku 狂詩曲, rapusodii ラプソディー (noun): <rapsodya>: a
rhapsody.

kyooshinkai 共進会, tenrankai 展覧会 (noun): <palabas>: a show.

kyooshinsha 狂 信 者 , nekkyooteki aikoosha 熱 狂 的 愛 国 者 (noun):
<panatiko>: a fanatic.
* kyooshintekina 狂 信 的 な , nekkyootekina 熱 狂 的 な (adj.):
<panatiko>: fanatical.

kyooshitsu 教审, kurasuruumu クラスルーム (noun): <silid-aralan>:
a classroom.

kyooson suru 共存する, kyooson shi-te 共存して (adj.): <alinsabay>:
coexistent.

kyoosoo 競争, kyoosoo 競走, kyoogi 競技, shiai 試吅 (noun): <agawan,
               500
habulan, karera, paligsahan, takbuhan>: a competetion, a contest,
a ravalry.
* kyoosoo suru 競争する, kisou 競う (v.t.): <labanan>: to compete,
to contend.
* kyoosooaite 競争相手, raibaru ライバル (noun): <kaagaw, kaalit,
ka-laban, kaligsa, kapangagaw, kasalungat, katalo, magkaagaw,
ribal>: an adversary, a competitor, a contestant, an opponent,
a rival.

kyoosoozai 強壮剤 (noun): <blasing gamot>: a tonic medicine.

kyootan 驚嘆, odoroki 驚き, kyooi 驚異 (noun): <bagha, balaghan,
hanga, gitla, kababalaghan, mangha, paghanga, pagkamangha,
pagtataka>: amazement, astonishment, surprise, wonder.
* kyootan suru 驚嘆する, bikkuri suru びっくりする, odoroku 驚く,
odoroka sareru 驚かされる(v.i.): <mabaghan, mabalaghan, magulat>:
to be astonished, to be surprised.

kyootei 協 定 , kyooyaku 協 約 , jooyaku 条 約 (noun): <ambulong,
kasunduan, pakto, tiyap, tiyapan>: a treaty, an accord, an
agreement.

kyotsuu-no 共 通 の , futsuu-no 普 通 の , ippan-no 一 般 の (adj.):
<pambalana>: common.
* kyootsuurikai 共通理解, tagaini rikai shiau koto 互いに理解し吅
うこと , soogorikai 相互理解 (noun): <intidahan, m.u. unawaan>:
mutual understanding.

kyooun-na 強 運 な , kooun-na 幸 運 な , un-ga ii 運 が い い (adj.):
<debuwenas>: lucky.

kyoowakoku 共和国 (noun): <republika>: a republic.

kyoo-wo soeru 興を添える, omomuki-wo soeru 趣を添える, ajitsuke-wo
suru 味付けをする, hitoaji kuwaeru ひと味加える (v.t.): to spice, to
                501
add flavor or interest.

kyooyoo suru 強要する, kyoosei suru 強制する, shiiru 強いる (v.t.):
<igiit, ipilit, pumilit>: to impose, to force on another.

kyooyoo-ga takai 教養が高い, kyooiku-wo uke-ta 教育を受けた, kihin-no
aru 気品のある (adj.): <mulat>: civilized, educated.

kyori 距離, kankaku 間隔 (noun): <distansiya, layo>: a distance.

kyosei 巨星, ookina hoshi 大きな星 (noun): <tala>: a big star.

kyoshitsu 层审, ima 层間 (noun): <sala>: a living room.

kyoyoo suru 許容する, hoonin suru 放任する, hoochi suru 放置する, sono
mama-ni suru そのままにする, yurusu 許す (v.t.): <bayaan, hayaan,
huwag intindihin>: to allow, to let someone do what he wants, to
leave undisturbed.

kyozetsu 拒絶, kyohi 拒否 (noun): <sakwil>: refusal.
* kyozetsu suru 拒絶する, kyohi suru 拒否する, kyakka suru 却下す
る(v.t.): <ikait>: to deny, to refuse, to withhold.

kyshana きゃしゃな, hosoi 細い, hossori shi-te iru ほっそりしている,
yase-te iru 痩せている (adj.): <hawas>: slim, thin.

kyuteks (noun): <manikyua マニキュア>: manicure. * Tag. Eng.

kyuu 九・9, kokonotsu 九つ、9つ (noun): <nuwebe, siyam>: nine.
* kyuubanme-no 九番目の, daikyuuban-no 第九番の (adj.): <ikasiyam,
pansiyam>: nineth.

kyuu 球, kyuutai 球体, chikyuugi 地球儀 (noun): <globo>: a globe.

kyuuai 求愛, kyuukon 求婚 (noun): <panliligaw>: courtship.
               502
kyuubyoo 急病 (noun): <biglang, pagkakasakit>: a sudden illness.

kyuuchi-ni tatsu 窮地に立つ, kon-nan-ni chokumen suru 困難に直面す
る, yakkaina jookyoo-ni aru 厄介な状況にある (v.i.): <lintikan>: to
be in trouble.

kyuuden 宮 殿 , goten 御 殿 , daiteitaku 大 邸 宅 (noun): <alkasar,
kastilyo, mansiyon, palasyo>: a mansion, a palace.

kyuuen 救援, kyuusai 救済 (noun): <tulong>: relief.
* kyuuenbusshi 救援物資, enjobusshi 援助物資 (noun): <pang-ayuda>:
the matter or material used for giving aid.

kyuugi 球技 (noun): <bola>: a ball game (esp.baseball).

kyuuhasshin 急発進, tosshin 突進, supaato スパート (noun): <arangka,
arangkadata, harurot>: spurt, a sudden start of take off, burst
of speed.
* kyuuhasshin suru 急発進する (v.i.): <dumaluhong>: to move forward
suddenly.

kyuuhisei 給 費 生 , shoogakusei 奨 学 生 (noun): <eskolar,
pensiyonada/o>: a student given money by a school or a government.

kyuuin 吸引・吸飲 (noun): <sipsip>: suck.
* kyuuin suru 吸引する・吸飲する, suikomu 吸い込む, suu 吸う (v.t.):
<huthutin, sipsipin>: to sip, to suck, to soak up, to absorb.

kyuujitsu 休 日 , kyuuka 休 暇 , yasumi 休 み (noun): <bakasyon,
liwaliwan, pahinga, araw na walang trabaho>: a holiday, a vacation,
a day-off.

kyuujooshoo 急上昇, hishoo 飛翔(noun)(var. ): <ilanglang, imbulog,
pag-imbulog, sibad na paitaas>: soar, soaring, zoom.
                503
kyuukaku 嗅覚 , shuukaku 臭覚, nioi-no kankaku 臭いの感覚 (noun):
<olopaktoryo、 pangamoy>: olfactory, smell, sense of smell.

kyuuka 休 暇 , kyuujitsu 休 日 , yasumi 休 み (noun): <bakasyon,
liwaliwan, pahinga, araw na walang trabaho>: a holiday, a vacation,
a day-off.
* kyuuka-ni iku 休 暇 に 行く , kyuuka-wo toru 休 暇 を 取る (v.i.):
<magbakasyon>: to take a vacation, to go on leave.
* kyuuka-wo sugosu 休暇を過ごす, kyuuka-wo toru 休暇を取る (v.i.):
<magbakasyon>: to vacation, to take a holiday.
* kyuuka-wo toru 休暇を取る , yasumi-wo toru 休みを取る (v.i.):
<mag-day off>: to vacation, to have days off, to take leave, to
take a holiday.

kyuukei 休憩, kyuusoku 休息, yasumi 休み (noun): <diskanso, ginhawa,
pagpapahinga>: a break, a rest.
* kyuukei suru 休憩する, kyuusoku suru 休息する, yasumu 休む (v.i.):
<magpahinga, pamahingahan>: to rest, to take a rest.
* kyuukeijikan 休憩時間 , yasumijikan 休み時間 (noun): <recess,
rises>: a recess, break time, a rest period.
◆kyuukeijikan 休憩時間, yasumijikan 休み時間 (noun): <pamahinga>:
a recess, break time, a rest period.
* kyuukeijikan 休 憩 時 間 , makuma 幕 間 (noun): <entreakto>: an
intermission.
* kyuukeijo 休憩所 (noun): <himpilan>: a resting place.

kyuukei-no 球形の, kyuutai-no 球体の (adj.): <mabilog>: spherical.

kyuuketsu-doobutsu 吸血動物 (noun): <limatik>: a blood-sucker.

kyuukon suru 求婚する, kekkon-wo mooshikomu 結婚を申し込む (v.t.):
<diga, ligaw, manligaw>: to propose, to make a proposal of marriage.

kyuukoo ressha 急行列車 (noun): <ekspres, espesyal, sadya, tangi>:
                504
an express train.

kyuukoobai 急 勾 配 , zeppeki 絶 壁     (noun): <tarik, tibong>:
precipitousness, steepness.

kyuukutsuda 窮屈だ , kitsui きつい (adj.): <gipit, hirap, ipit,
naghirap, kapos, pitis, sikig, sikip>: tight, narrow.

kyuukutsuna 窮屈な, semai 狭い (adj.): <makitid>: cramped, narrow,
small.

kyuukyo 旧教, katorikku カトリック (noun): <Katoliko>: Catholic.

kyuukyoku 究極, owari 終わり, saigo 最後 (noun): <dulo, duluhan>:
an end, an extremity.

kyuukyuusha 救 急 車   (noun):  <ambulansiya,  ambulansya>: an
ambulance.

kyuukyuushochi 救急処置, ookyuushochi 応急処置, ookyuuteate 応急手
当 (noun): <pangunang lunas>: first aid.

kyuumeidoogi 救命胴着 (noun): <timbulan>: a life buoy.

kyuuna 急 な , awatadashii 慌 た だ し い , isogi-no 急 ぎ の (noun):
<dalus-dalos>: hasty.
* kyuuni 急に, totsuzen 突然, dashinukeni 出し抜けに, ikinari いき
なり (adv.): <agad, agad-agad, alipala, bigla, biglang-bigla,
dalas-dalas, dalidali, kaagad, kagat-kagat, karaka, kapagdaka,
pabigla, pagagad, pagkaraka, pagigla, di kaginsa-ginsa>: abruptly,
suddenly, all of sudden.

kyuunyuu 吸入 (noun): <langhap>: inhalation, breathing in.
* kyuunyuu suru 吸入する, suikomu 吸い込む (v.t.): <lumanghap>: to
inhale, to breath in.
                 505
kyuupiddo キューピッド (noun): <Kupido>: Cupid, a god of love.

kyuuri キ ュウ リ・胡 瓜 (noun): <pepino, pipino>: a cucumber, a
gherkin.

kyuuryoo 給料, chingin 賃金 (noun): <paga, sahod, sueldo>: pay,
salary, wages.
* kyuuryoobi 給料日 (noun): <akinse't katapusan>): paydays.

kyuuryoo 丘陵, koyama 小山, oka 丘 (noun): <burol>: a hill, a hillock,
a hummock.

kyuuseishu 救 世 主 , meshia メ シ ア (noun): <kirisuto, Mesiyas>:
Messiah.

kyuuseki 旧跡 (noun): <gupo, tanawin>: ruins, a historic spot, a
place of historic interest.

kyuushi 休止, chuudan 中断, teishi 停止 (noun): <hinto, paghinto,
sesura>: a caesura, a pause.

kyuushi 休 止 , kyuukei 休憩 , chuudan 中断 , chuushi 中止 (noun):
<likat>: an intermission, an interruption.

kyuushiki-no 旧式の, jidaiokure-no 時代遅れの, ryuukoo-okure-no 流
行遅れの, kofuuna 古風な (adj.): <gurdoy, laos, lipas>: antiquated,
outdated, out-of-date, out-of-style, out-of-fashion.

kyuushintekina 急進的な, kakumeitekina 革命的な, kagekina 過激な
(adj.): <sukdulan, radikal>: extreme, radical, having extreme
opinions.
* kyuushinha 急進派, kyuushinshugisha 急進主義者, kagekiha 過激派,
kagekironsha 過激論者 (noun): <radikal>: an extremist, a radical.


                506
kyuushuu 急襲, totsuzen-no koogeki 突然の攻撃 (noun): <asalto, atake,
dalasa, daluhong, dalumog, dalusong, handulong, lusob,
paghandulong, paglusob, salakay, salasa>: an assault, a sudden
attack, a rush.
* kyuushuu suru 急襲する, kyuu-ni osoikakaru 急に襲いかかる, koogeki
suru 攻撃する, shuugeki suru 襲撃する, osou 襲う (v.t.): <biglain,
bumigla, dakmain, daluhungin, dumaluhong, lumusob, lusubin,
manalakay, manalasa, salakayin>: to assail, to assault, to pounce,
to attck suddenly, to come upon suddenly.

kyuushuu suru 吸収する, suiageru 吸い上げる (v.t.): <lumagom>: to
absorb, to assimilate.

kyuusoku 休息, kyuuyoo 休養, honeyasume 骨休め, kutsurogi くつろぎ,
yasuragi 安らぎ (noun): <diskanso, hingalay, pahinga, pagpapahinga,
pamamanatag>: rest, relaxation, relief.
* kyuusoku suru 休息する, kyuukei suru 休憩する, yasumu 休む (v.i.):
<humimpil, magpahinga>: to rest, to take a rest.

kyuusoku 急速, binshoo 敏捷, areguro アレグロ (noun): <allegro, bilis,
kislot>: allegro, briskness, rapidity.
* kyuusokuna 急速な, jinsokuna 迅速な, hayai 速い (adj.): <agad,
barurot, bigla, kagyat, mabilis>: quick, rapid.
* kyuusokuni 急 速 に , jinsokuni 迅 速 に , isoide 急 い で (adv.):
<mabilis, matulin>: fast, swift, swiftly.

kyuutai 球体, tentai 天体 (noun): <orbe, bilog, globo>: an orb, a
globe.

kyuuteishi 急停止, kyuuteisha 急停車 (noun): <gatol, igtad, udlot,
urong>: a sudden stop, stopping suddenly.

kyuuyaku seisho 旧約聖書 (noun): <Lumang Tipan>: Old Testament.

kyuuyuu 級 友 , kurasumeito ク ラ ス メ ー ト (noun): <kaklase>: a
                507
classmate.
       508

				
DOCUMENT INFO
Description: Condolence Letter for a Business Collegue document sample