Lý thuyết thị trường hiệu quả (Chung khoan) by thanhtanlap

VIEWS: 34 PAGES: 14

									  LYÙ THUYEÁT THÒ TRÖÔØNG HIEÄU QUAÛ
       (Theory Effcient)
I. Lôøi môû ñaàu
II. Lyù thuyeát thò tröôøng hieäu quaû:
Thò Tröôøng hieäu quaû ñöôïc hieäu theo 3 khía
    caïnh: Phaân phoái hieäu quaû, hoaït ñoäng
    hieäu quaû vaø thoâng tin hieäu quaû.
Phaân phoái: Caùc nguoàn taøi nguyeân khan hieám
    chæ ñöôïc phaân phoái cho nhöõng ngöôøi
    traû giaù cao.
   LYÙ THUYEÁT THÒ TRÖÔØNG HIEÄU QUAÛ
        (Theory Effcient) (tt)
• Hoaït ñoäng: Caùc chi phí giao dòch trong thò tröôøng
 ñöôïc quyeát ñònh theo quy luaät caïnh tranh. Khi chi
 phí giao dòch baèng khoâng thì thò tröôøng ñöôïc coi
 laø hieäu quaû. Tuy nhieân treân thöïc teá, caùc thò
 tröôøng seõ khoâng toàn taïi neáu hoaït ñoäng cuûa
 nhöõng ngöôøi vaän haønh thò tröôøng khoâng ñöôïc
 buø ñaép
   LYÙ THUYEÁT THÒ TRÖÔØNG HIEÄU QUAÛ
        (Theory Effcient) (tt)
•  Thoâng tin: Giaù CK hieän haønh phaûn aùnh ñaày ñuû
  vaø kòp thôøi taát caû caùc thoâng tin coù aûnh höôûng
  ñeán thò tröôøng
•  Keát luaän: Thò tröôøng hieäu quaû laø thò tröôøng trong
  ñoù giaù CK ñaõ phaûn aùnh ñaày ñuû vaø kòp thôøi taát
  caû caùc thoâng tin hieän haønh treân thò tröôøng
•  Bieán ñoäng giaù laø phaûn aùnh cuûa giaù ñoái vôùi
  caùc thoâng tin môùi, maø caùc thoâng tin naøy khoâng
  döï ñoaùn ñöôïc. Töùc laø giaù CK bieán ñoäng ngaãu
  nhieân khoâng döï ñoaùn ñöôïc
 III. Lyù thuyeát veà söï bieán ñoäng ngaãu
       nhieân (Random Walk)
Caùc hình thaùi cuûa Thò tröôøng hieäu quaû:
Söï phaân chia thaønh caùc hình thaùi cuûa thò tröôøng
   höõu hieäu laø döïa treân möùc ñoä khaùc nhau
   cuûa hình thöùc nhöõng thoâng tin coù theå nhaän
   ñöôïc. Bao goàm:
1. Hình thaùi yeáu (Weak Form)
2. Hình thaùi trung bình (Semi strong form)
3. Hình thaùi maïnh (Strong form)
  V. Moät soá vaän duïng cuûa lyù thuyeát thò
        tröôøng hieäu quaû
•   Phaân tích  kyõ thuaät
•   Phaân tích  cô baûn
•   Quaûn lyù  danh muïc ñaàu tö moät caùch thuï
    ñoäng hay  chuû ñoäng?
 V. Moät soá vaän duïng cuûa lyù thuyeát thò
      tröôøng hieäu quaû (tt)
• Hoïc thuyeát veà thò tröôøng höõu hieäu cho raèng vieäc quaûn
 lyù danh muïc ñaàu tö chuû ñoäng chæ laø söï laõng phí veà
 maët thôøi gian vaø tieàn baïc
• Hoïc thuyeát veà thò tröôøng höõu hieäu tuyeân boá raèng giaù
 caû cuûa coå phieáu luoân chính xaùc vôùi nhöõng thoâng tin
 coù theå kieám ñöôïc. Vì vaäy, moïi coá gaéng trong vieäc mua
 vaø baùn chöùng khoaùn thöôøng xuyeân chæ laøm taêng chi
 phí cho caùc nhaø moâi giôùi CK maø khoâng laøm taêng giaù
 trò cuûa CK ñoù.
• Moät trong nhöõng chieán löôïc phoå bieán cuûa chính saùch
 quaûn lyù danh muïc ñaàu tö thuï ñoäng laø taïo ra moät quyõ
 chæ soá (Index fun)
  V. Moät soá vaän duïng cuûa lyù thuyeát thò
       tröôøng hieäu quaû (tt)
•   Vai troø cuûa quaûn lyù danh muïc ñaàu tö:
•   Vai troø cuûa quaûn lyù DMÑT vaãn quan troïng trong moät
   thò tröôøng höõu hieäu. Vò trí toái öu cuûa moãi nhaø ñaàu
   tö thì khaùc nhau phuï thuoäc vaøo tuoåi taùc, möùc thueá,
   taâm lyù ñoái vôùi ruûi ro…
•   Giaù thò tröôøng hay laø giaù ghi soå?
•   Trong moät soá tröôøng hôïp, nhieàu ngöôøi tin töôûng raèng
   khaùi nieäm veà giaù trò soå saùch thì ñaùng tin caäy hôn
   giaù trò thò tröôøng.
  VI. Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû
•   Ñeå traû lôøi cho vaán ñeà nay, chuùng ta haõy xem xeùt
    moät soá tröôøng hôïp nhö sau:
•   Aûnh höôûng theo ngaøy nghæ:
•   Qua thoáng keâ, ngöôøi ta nhaän thaáy raèng giaù coå
    phieáu coù khuynh höôùng giaûm vaøo ngaøy cuoái tuaàn
    vaø vaøo phieân giao dòch thöù hai ñaàu tuaàn. Chính vì
    hieän töôïng naøy gaén lieàn vôùi giaù môû cöûa ngaøy thöù
    2 neân teân goïi ñöôïc ñaët laø aûnh höôûng cuûa ngaøy
    nghæ.
•   Chieán löôïc kinh doanh ñöôïc kieán nghò laø naém giöõ
    coå phieáu töø chieàu thöù 2 cho ñeán chieàu thöù 6.
Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû (tt)
• Aûnh höôûng cuûa thaùng gieâng:
• Ngöôøi ta nhaän thaáy raèng thu nhaäp cuûa coå
 phieáu trong thaùng gieâng thì cao hôn caùc thaùng
 khaùc trong naêm.
• Taïi thôøi ñieåm ñaàu naêm môùi, söùc eùp cho nhu
 caàu cuûa vieäc mua vaøo coå phieáu ñaõ taïo ra
 hieän töôïng goïi laø aûnh höôûng cuûa thaùng gieâng.
Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû (tt)
• Aûnh höôûng cuûa caùc coâng ty nhoû:
• Caùc nghieân cöùu cho thaáy caùc coâng ty nhoû
 thöôøng coù thu nhaäp lôùn hôn caùc coâng ty lôùn.
• Caùc coâng ty nhoû ít ñöôïc caùc nhaø phaân tích
 chuyeân nghieäp chuù yù. Chính ñieàu naøy laøm cho
 thò tröôøng coù theå thu ñöôïc lôïi nhuaän khi khaùm
 phaù vaø khai thaùc nhöõng tin töùc coù lôïi
• Caùc coâng ty nhoû thöôøng coù ñoä ruûi ro cao hôn
 caùc coâng ty lôùn.
Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû (tt)
•  Phaûn öùng cuûa giaù chöùng khoaùn ñoái vôùi vieäc
  thoâng baùo phaân taùch coå phieáu.
•  Vieäc phaân taùch coå phieáu chính laø keát quaû
  cuûa chieàu höôùng taêng leân cuûa giaù coå phieáu
  trong caùc thaùng tröôùc ñoù. Nhö vaäy, coù theå
  coù theå coi laø thò tröôøng höõu hieäu vì thò
  tröôøng phaûn öùng nhanh vaø chính xaùc ñoái vôùi
  vieäc thoâng baùo phaân taùch coå phieáu
Lieäu thò tröôøng coù laø hieäu quaû (tt)
• Keát quaû cuûa caù nhaø ñaàu tö rieâng leû:
• Moät soá nhaø ñaàu tö rieâng leû thu ñöôïc lôïi nhuaän
 sieâu ngaïch qua thôøi gian khaùc nhau. Möùc phaân
 loaïi töø caáp moät ñeán caáp 5.
• Nhöõng coå phieáu ñöôïc phaân vaøo loaïi 1 laø nhöõng
 coå phieáu coù khaû naêng ñem laïi lôïi nhuaän treân
 möùc trung bình.
• Loaïi coå phieáu ñöôïc xeáp loaïi ñem laïi lôïi nhuaän
 döôùi möùc trung bình.
           Keát luaän

•   Moät thò tröôøng ñöôïc coi laø höõu hieäu seõ
 bieåu hieän thoâng qua caùc ñaëc tröng sau:
• Giaù chöùng khoaùn thay ñoåi kòp thôøi vaø chính xaùc
 ñoái vôùi nhöõng thoâng tin môùi.
• Söï thay ñoåi cuûa thu nhaäp kyø voïng ñöôïc quyeát
 ñònh bôûi söï thay ñoåi cuûa laõi suaát do thôøi gian
 ñem laïi vaø phuï phí ruûi ro. Moïi söï thay ñoåi cuûa
 giaù chöùng khoaùn xuaát phaùt töø caùc söï kieän
 khaùc ñeàu laø ngaãu nhieân khoâng döï ñoaùn ñöôïc.
         Keát luaän (tt)
• Nhöõng nguyeân taéc hoaëc kinh nghieäm ñeàu laø
 ngaãu nhieân khoâng döï ñoaùn ñöôïc.
• Nhöõng nguyeân taéc hoaëc kinh nghieäm naøy ñeàu
 khoâng theå aùp duïng ñeå thu ñöôïc lôïi nhuaän sieâu
 ngaïch.
• Caùc nhaø ñaàu tö chuyeân nghieäp khoâng theå thu
 ñöôïc lôïi nhuaän sieâu nghaïch caû treân hai phöông
 dieän caù nhaân cuõng nhö toå chöùc

								
To top