Blue Chip and penny Stock by thanhtanlap

VIEWS: 45 PAGES: 2

									             Blue – chips & Penny stock
T   blue – chips ((BCs) b t ngu n t lo i th ñ i ti n khi chơi bài poker t i các sòng b c. Chips là
lo  i th nh a ñ i ti n khi ñánh b c. Giá tr quy ñ i c a chips s ph c thu c vào màu s c c a chips
(g  m xanh, ñ , vàng, tr ng). Theo thông l , chips màu xanh (blue) có giá tr quy ñ i cao nh t. Khái
ni  m này sau ñó ñã ñư c ng d ng vào th trư ng ch ng khoán ñ phân lo i các c phi u.

Lo i c phi u BCs thư ng ñư c hi u là có thu nh p n ñ nh, c t c th p và ñ r i ro th p. R t
nhi u c phi u BCs ñư c l y là cơ s ñ tính ch s c a TTCK như ch s Dow Jones. Theo m t cách
khác, c phi u BCs còn ñư c ñ nh nghĩa như là c phi u c a các công ty có giá tr v n hóa th
trư ng l n. Ch ng h n như các TTCK qu c t , c phi u c a các công ty như: Shell, Coca Cola,
IBM, Microsoft… là các c phi u BCs. Trư c khi b phá s n năm 2001, c phi u Enron cũng ñã t ng
ñư c coi là c phi u BCs.

M t c phi u ñư c coi là blue- chips ph i là m t c phi u c a công ty có ti ng tăm, có doanh thu n
ñ nh à không có n quá m c cho phép. Ph n l n c phi u BCs thì luôn ñư c tr c t c ñ u ñ n, nay
c khi ho t ñ ng kinh doanh tr nên x u hơn bình thư ng. Khi mu n ñ u tư vào m t c phi u
tương ñ i an toan, n ñ nh, thì BCs luôn là l a ch n s 1, cho dù giá CP lo i này tương ñ i cao.

M t thu t ng tương ñương n a v i blue-chips là c phi u d n d t (Bellewther). Trên th c t , ñó là
c phi u c a m t công ty ñư c công nh n là công ty hàng ñ u trong lĩnh v c ho t ñ ng c a mình.
Trên TTCK, có th coi Microsoft là c phi u d n d t trong ngành công nghi p ph n m m, Wall-Mart
là c phi u d n d t trong lĩnh v c phân ph i hàng hóa… Thư ng thì các ho t ñ ng kinh doanh c a
các công ty này ñư c coi như d báo ngành công nghi p ñó s phát tri n như th nào? M t khái
ni m tương t blue-chips là “large cap”. Nh ng c phi u l o này là nh ng c phi u c a các công ty
có lư ng v n hóa th trư ng ñ t bi t l n, v c s lư ng c phi u niêm y t và th giá.

C phi u Penny Stock là c phi u có tr giá nh hơn 5$

T i th trư ng tái chính c a M , thu t ng PS ñư c áp d ng cho t t c các lo i c phi u giao d ch
bên ngoài các TTCK chính th c NYSE, NASDAQ ho c AMEX. Và thư ng b các nhà ñ u tư chuyên
nghi p coi thư ng. Tuy nhiên, ñ nh nghĩa c a UBCKNN v PS l i là lo i c phi u có giá tr th p và có
tính ñ u cơ c a nh ng công ty r t nh không ph thu c vào vón hóa th trư ng c a c phi u ñó
cũng như nó ñư c giao d ch th trư ng chính th c hay th trư ng OTC.

PS còn có các thu t ng tương t như: microcap stocks (c phi u có m c v n hóa th trư ng nh ),
small caps ho c nano caps. Tuy nhiên, UBCK l i ñ nh nghĩa c phi u PS là c phi u có th giá th p
ch không căn c vào m c v n hóa th trư ng ho c nơi giao d ch.

T i TTCK Anh, PS là c phi u c a công ty có v n hóa th trư ng nh hơn 100 tri u b ng, ho c có th
giá nh hơn 1 b ng. Các c phi u PS thư ng có giá tr v n hóa th trư ng nh hơn 500 tri u USD và
ñư c coi là c phi u có ñ r i ro r t cao. UBCK c a Anh thư ng c nh báo r ng PS thư ng ñư c giao
d ch v i m c thanh kho n th p, nghĩa là nh ng ngư i n m trong ty c phi u này s g p khó khăn
khi bán do không tìm ñư c ngư i mua có nh c u tương ng và vì v y r t khó ñ nh giá. Các nhà ñ u
tư ñ u tư vào PS c n lư ng trư c kh năng s m t toàn b s ti n ñ u tư khi không th bán ñư c
c phi u này trên th trư ng. Thanh kho n kém và biên ñ dao ñ ng l n c a giá làm cho c phi u
PS là lo i c phi u d b t n thương nh t ñ i v i các nhà ñ u cơ.

ð u tư r i ro cao

Nh ng nhà ñ u tư m i thư ng b ma l c c a nh ng c phi u PS thu hút do giá c a chúng r t th p
và ti m năng có th thu ñư c l i l n v i m c lãi su t có th lên ñ n hàng trăm % và ngư c l i cũng
có th m t toàn b do c phi u này s vô giá tr dài h n. UBCK M thư ng c nh báo r ng ñ u tư PS
là lo i ñ u tư có ñ r i ro cao. M c ñ r i ro cao ñư c nói ñ n bao g m: Tính thanh kho n h n ch ,
thi u báo cáo tài chính và d b l a ñ o. V khía c nh thanh kho n, do các lo i PS có r t ít c ñông
nên chúng không ñư c giao d ch nhi u hàng ngày như các lo i BCs. M t s thay ñ i ñ t ng t v
cung ho c c u c a lo i c phi u này s d n t i s tăng gi m v i biên ñ l n c a giá c phi u. Tính
thanh kho n th p có th làm cho giá c phi u tăng v t ho c m t giá trong m t th i gian ng n mà
ngư i s h u nó không k p ph n ng. Thanh kho n kém và biên ñ dao ñ ng l n c a giá làm cho
c phi u PS là lo i c phi u d b t n thương nh t ñ i v i các nhà ñ u cơ. Tính thành ko n kém còn
làm cho c phi u c c kỳ khó bán khi có nhi u c ñông mu n rút lãi ho c gi m l trong m t th i
gian ng n. Do v y, ñây không ph i là c phi u dùng cho m c ñích ñ u cơ. T i các th trư ng phát
tri n như Anh, M , các c phi u PS thư ng ñư c giao d ch t i các th trư ng OTC vì không ñáp ng
ñư c các tiêu chu n niêm y t, nên thư ng ñư c giao d ch t i th trư ng OTC BB hay Pink Sheets.

TT OTC Pink Sheet có r t ít ho c h u như không có các quy ñ nh v tiêu chu n niêm y t ó sánh v i
các th trư ng chính th c như: các báo cáo tài chính ñư c ki m toán, không có thông báo v s
thay ñ i t l n m gi c a c ñông chính ho c các báo cáo v tình hình tài chính c a công ty nh m
m c ñích b o v c ñông.

Báo chí và qu ng bá trên Internet

M t s khác nhau gi a BCs và PS là thông tin v các c phi u PS thư ng ít khi xu t hi n trên các
phương ti n thông tin tài chính cũng như các t p chí tài chính chuyên ngành mà thư ng ch có
nh ng b n tin không chính th c c a th trư ng OTC và t nh ng câu chuy n v a hè. ði u này cũng
cho th y m t ñi u là nó không ch u áp l c v tính xác th c c a thông tin.

UBCK M ñã t ng nhi u l n yêu c u ngăn c m vi c tung tin gi m o. Trên Internet xu t hi n nhi u
trang web và email g i ñi nh m ñánh bóng tên tu i giá tr c a các c phi u này như: b ng các
thông tin sai l c v k t qu kinh doanh, l i nhu n và giá c kh p l nh c a c phi u nh m l a các
nhà ñ u tư thi u hi u bi t. M t s k l a ñ o ho c m o danh ho c là ngư i chính ban lãnh ñ o
c a công ty ñ ng ra thành l p các nhóm mua bán c phi u v i s lư ng l n và giá cao ñ l a các
nhà ñ u tư và l p t c bi n m t sau khi tiêu th h t lư ng CP ch có giá tr như nh ng t gi y l n.

PS và thư rác (spam). H u h t nh ng ngư i s d ng internet hi n nay có ñ a ch email ñ u không
dư i 1 l n nh n ñư c các b c thư ñi n t qu ng bá, ñánh bóng cho các lo i c phi u PS. Theo m t
k t qu nghiên c u c a trư ng ðH Oxford, 15% thư rác trên th gi i có liên quan ñ n các v l a
ñ o PS. Theo b n ñi u tra này, nh ng ngư i ñã t ng tham gia vào vi c mua bán nh ng c phi u
này ñ u m t ít nh t 8% v n ñ u tư c a mình trong m t ngày. Ngư c l i nh ng ngư i g i thư rác s
h u các lo i c phi u PS này thư ng thu ñư c l i nhu n t 5-6% khi bán ñư c chúng.

Nh ng v l a ñ o PS

ð ng cơ c a nh ng ñ t bơm và ñánh bóng c phi u PS không m t m i chính là l i nhu n mà chúng
có th ñem l i. UBCK M ñã mô t vi c này như sau: website c a m t công ty có th ñăng nh ng
b n thông cáo báo chí ho c nh ng bài báo ñã ñư c tr ti n t nh ng t báo lá c i v tính hình tài
chính, s n ph m m i, phát minh m i, th trư ng m i.

Nh ng bài báo này thư ng mô t ñánh bóng công ty như là nh ng c phi u sáng giá cu i cùng còn
sót l i trên th trư ng. Các thông tin t i các di n ñàn thư ng thúc gi c m i ngư i ph i mua ho c
bán th t nhanh lo i c phi u này trư c khi giá c a chúng tăng v t ho c c m xu ng. Th m h a
thư ng x y ra ñ i v i nhà ñ u tư khi các PS này là c a các công ty có tên ho c s n ph m g n gi ng
v i nh ng tên tu i l n. Nh ng nhà ñ u tư thi u kinh nghi m thư ng quy t ñ nh mua các lo i c
phi u này m t cách ñ t ng t t o nên c u o và ñ y giá lên cao. Khi nh ng b n l a ñ o c phi u
c m th y giá lên t i ñ nh, chúng li n bán ra v i kh i lư ng l n và bi n m t. B n l a ñ o c phi u
thư ng áp d ng chiêu này v i công ty nh b i chúng d dàng làm giá do có ít ho c h u như không
th tìm ñư c thông tin ho c thông tin có ñ ñ tin c y v nh ng công ty này.

                                       Nguyeãn Xuaân Quang

								
To top