Rancangan Pengajaran Harian RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Sains Tahun

					                   RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran     Sains
Tahun          5 Maju ( 10 orang murid lelaki / 20 orang murid perempuan)- Tahap Sederhana
Masa          60 minit
Tajuk          Arus dan Litar Elektrik
Hasil Pembelajaran:   Pada akhir proses pengajaran-pembelajaran, pelajar boleh:
            i. Mengenalpasti jenis litar selari dan sesiri.
            ii. Membina litar selari dan sesiri.
            iii. Dapat membuat perbezaan antara kedua jenis litar.
            iv. menjawab soalan-soalan latihan berkaitan litar selari dan sesiri secara bertulis dalam buku latihan
            dalam masa 10 minit tanpa rujuk.
Strategi Pengajaran   Inkuiri penemuan
Penyerapan ilmu     Kemahiran Hidup
Penerapan Nilai     Kerjasama, Kejujuran, Kegigihan
KPS           Memerhati, Menciri, Mengelas, Mensintesis,, Mengeksperimen, Menginferens, Membuat kesimpulan
            Berkomunikasi
KBKK/KBSB        Menjana idea, Mereka cipta, Mensintesis, Merancang strategi penyelesaian masalah, Membuat
            keputusan, Membanding dan membeza, Menghubung kait, Menyelesaikan masalah
Kecerdasan Pelbagai   Logikal, Interpersonal, Intrapersonal, Ruang/imaginasi, Kinestatik
Media Pengajaran    Kertas edaran, Alatan/radas sains, Bahan-bahan maujud, perisian tunjuk cara.
Pengetahuan Sedia Ada  Sebelum ini murid telah mempelajari tentang fungsi dan simbol alat elektrik.
   Langkah / Masa       Isi Pelajaran                Aktiviti P&P              Media Pengajaran

                                  Guru                Pelajar

                 Peranan elektrik  Guru mengemukakan            Murid memberi respon    Soalan penyoalan
    Set Induksi       dalam kehidupan  soalan berikut:             secara lisan.
     5 minit          seharian.     -  Perhatikan di
  (Menarik perhatian)               sekeliling anda dan
                          namakan peralatan
                          yang menggunakan
                          elektrik.
                            -  Bagaimana alat ini
                          membantu dalam
                          kehidupan seharian
                          anda?


    Langkah 1      Konsep Litar Tertutup Guru     menunjukkan   kepada Murid memerhati dengan Slaid Powerpoint- Litar
   Fasa Pengenalan    dan terbuka.      pelajar slaid powerpoint yang penuh kesungguhan.        terbuka dan tertutup.
     10 minit                  menunjukkan     gambaran  litar
   (Menyampaikan                 terbuka dan tertutup.
     objektif)                 Guru membuat perkaitan kepada
(Memberi bahan rangsangan)             jenis-jenis litar.
                      Guru mengedarkan kertas edaran Murid berbincang            Kertas edaran
                      yang menunjukkan susunan litar dalam kumpulan untuk
                      sesiri dan              mengenalpasti   jenis-jenis
                      selari dalam bentuk simbol.     litar.         Jenis-jenis litar:    Guru meminta murid membuka Murid membina litar sesiri Komputer
  Langkah 2
           -  Litar Sesiri   perisian tunjuk cara yang dapat dan selari di dalam perisian Perisian Tunjuk cara
Fasa Penerokaan
  20 minit     -  Litar Selari   membantu murid membina litar tunjuk cara.
 (Menampilkan
                      sesiri dan selari berpandukan
 pencapaian)
  (Memberi                kertas edaran.
 bimbingan)
                      Guru berfungsi sebagai fasilitator
                      dan bergerak dari satu kumpulan
                      ke satu kumpulan untuk
                      membimbing murid.
  Langkah 3   Eksperimen:       Guru mengedarkan radas elektrik Murid melaksanakan          Alat/Radas elektrik :
 Fasa Aplikasi
         Membina Litar Sesiri dan kepada setiap kumpulan.       aktiviti seperti yang
  (20 minit)
(Pengukuhan dan  Selari dengan      Guru meminta setiap kumpulan     diarahkan secara         Mentol, wayar, suis, sel
  Pemindahan)
         menggunakan radas    membina litar sesiri dan selari   kumpulan.            kering.
         elektrik.        yang sebenar berdasarkan
                  perisian yang telah dibina.
                  Guru berfungsi sebagai fasilitator
                  dan bergerak dari satu kumpulan
                  ke satu kumpulan untuk
                  membimbing murid.


 Langkah 4    Membuat rumusan  Guru mengemukakan soalan       Murid memberi
 Fasa Penutup   dan penilaian   berikut kepada pelajar        respons secara lisan.
  (5 minit)              -  Apa kesimpulan
(Pengukuhan dan           yang boleh dibuat
  Penilaian)           tentang eksperimen
                  yang anda telah
                  laksanakan?


                  Guru memberi latihan interaktif   Murid menjawab
                                                    Soalan Latihan
                  kepada pelajar dengan        secara individiu latihan di
                                                    Latihan Interaktif
                  menghantar attachment kepada     rumah.
                  setiap pelajar sebagai latihan
                  Ulangkaji di rumah.
agai latihan
                  Ulangkaji di rumah.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:2955
posted:11/18/2010
language:Malay
pages:5