Docstoc

Anexa 5 Model de raport anual de

Document Sample
Anexa 5 Model de raport anual de Powered By Docstoc
					 RAPORT PENTRU ANUL SCOLAR 2006-2007 FINALIZAT LA
         DATA DE 09-10-2007
 DE CĂTRE CEAC, AVÂND URMĂTOAREA COMPONENŢĂ:

                    1. Geantă Alexandra-coordonator
                    2. Busuioceanu Violeta
                    3. Niţu Maria
                    4. Barbu Dumitru
                    5. Nica Diana
                    6. Predescu Ioana
                    7. Sandu Florentina
                    8. Teleu Livia
                    9. Ducu Cristina
                    10. LazărAurel

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE

NOTA:

Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se referă direct la calitatea
serviciilor educaţionale, sunt relevante pentru beneficiarii direcţi si indirecţi si le
pot orienta opţiunile pentru o unitate scolară sau alta, pentru un profil de pregătire
sau pentru o anumită specializare.

A) DATE DE IDENTIFICARE:
Denumirea unităţii de învăţământ :
COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL « N.TITULESCU »
Localitate / judeţ:
            SLATINA JUDETUL OLT
Adresa :
         ALEEA ROZELOR NR.5
Cod postal:

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă):
0249437444
E - mail: cnv_ntitulescu@yahoo.com
Niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale autorizate să
funcţioneze provizoriu/acreditate :
(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ/
specializare/calificare profesională )

B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului
scolar:

 Nivel de           Număr de    Număr de     Forma de   Limba de
învăţământ          clase/ grupe  elevi/ copii/  învăţământ   predare
                        adulţi :
 Preşcolar  -       -       -        -       -
  Primar,   cl.I      5       108       zi      română
 din care   cl. a-II-a   5       108       zi      română
        cl. a-III-a  3       67        zi      română
        cl. a-IV-a   5       124       zi      română
        Total     18       407
 Secundar   cl.a-V-a    4       101       zi      română
 Inferior   cl. a-VI-a   4       93        zi      română
 Gimnaziu
        cl. a-VII-a  5       131       zi      română
 din care
        cl. a-VIII-a  5       135       zi      română
        Total     18       460
  Liceal,   cl. a-IX-a   8       201       zi      română
  (ciclu   cl. a-X-a   9       242       zi      română
 inferior)
        Total     17       443
 din care
  SAM    cl. a-IX-a
        cl. a-X-a
        Total
  An de
 completare
  Liceal   cl. a-XI-a   8       229       zi      română
  (ciclul   cl. a-XII-a  8       237       zi      română
 superior)
        cl. a-XIII-a  -       -
        Total     16       466
 Postliceal,
 din care
 Maiştri   an I
 din care   an II
        an III
        Total
 Postliceal  an I
   din care   an II
          an III
          TotalDistribuţia efectivelor de elevi, din anul scolar curent, în funcţie de filieră,
profil / domeniu, specializare / calificare profesională:

                           Specializare /
   Nr.                 Profil /                  Număr
                           Calificare
   Crt.    Nivel    Filieră  Domeniu            Număr clase  elevi
                           profesională

1.      Liceal     Vocaţională Pedagogic Instr.animatiri   a-IX-a   2  48
              Vocaţională Artistic Arte plastice si        1  18
                         decorative
              Teoretică  Real   Mate-informat         2  56
              Teoretică  Uman   Filologie           3  79
              Vocaţională Pedagogic Inv-educatoare   a-X-a   2  55
              Vocaţională Artistic Arte plastice si        1  16
                         decorative
              Teoretică  Real   Mate-informat         3  86
              Teoretică  Uman   Filologie           3  85
              Vocaţională Pedagogic Inv-educatoare   a-XI-a   2  57
              Vocaţională Artistic Arte plastice si        1  27
                         decorative
              Teoretică  Real   Mate-informat         2  60
              Teoretică  Uman   Filologie           3  85
              Vocaţională Pedagogic Inv-educatoare   a-XII-a  1  31
                         Bibliotecar          1  26
              Vocaţională Artistic Arte plastice si        1  29
                         decorative
              Teoretică  Real   Mate-informat         2  60
              Teoretică  Uman   Filologie           3  91
                                   a-XIII-a

2.      SAM                   Calificare    a-IX-a
                           profesională
                                   a-X-a

                           Calificare
                           profesională
3.      Postliceal               Calificare    an I
                           profesională
                                   an II
                                   an III
       Maiştri                 Calificare    an I
                           profesională
C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
C 1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Nume si prenume director GURALIUC CAROLINA MARIA, grad didactic I,
vechime în învăţământ 22, are norma de bază în unitatea de învăţământ,
modalitatea de numire în funcţie (concurs)2006, fiind director din anul 2002

Nume si prenume director adjunct SULGER NICOLAE MARCEL grad didactic I
vechime în învăţământ 30 are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea
de numire în funcţie (concurs), fiind director adjunct din anul 1998

Nume si prenume director adjunct BUSUIOCEANU FIRA VIOLETA grad
didactic I vechime în învăţământ 24 are norma de bază în unitatea de învăţământ,
modalitatea de numire în funcţie (concurs), fiind director adjunct din anul 2007

Nume si prenume director adjunct GEANTA ALEXANDRA grad didactic I
vechime în învăţământ 25 ani si 11 luni are norma de bază în unitatea de
învăţământ, modalitatea de numire în funcţie (delegaţie), fiind director adjunct din
anul 2005

C 2. PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic
                 Prescolar         Gimnazial           Postliceal
  angajat:       Total          Primar           Liceal

- cadre didactice  115           24      42      49
titulare
- cadre didactice  26            -       21      5
suplinitoare cu
norma de bază în
unitatea de
învăţământ

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

                                            Număr
                                            personal
           Număr personal didactic calificat:                didactic
                                           Necalificat

Cu       Cu Gradul I   Cu Gradul    Cu       Fără
doctorat             II        Definitivat  Definitivat
    -      88       19      22      7       5C 3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Total personal didactic auxiliar: 12 din care calificat pentru postul ocupat 12
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform
normativelor în vigoare: 100%

C 4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
Total personal nedidactic angajat:21din care calificat pentru postul ocupat 21
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform
normativelor în vigoare:100%
D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE SCOLARE

 Nr.                        Număr       Suprafaţă (mp)
 crt.       Tipul de spaţiu         spaţii      A     B
                       A      B
1.     Săli de clasă /grupă       18     20     54,18   67
2.        Cabinete*          4      2     18     20
3.       Laboratoare*         5      2    60     67
4.         Ateliere*               1          120
5.   Sală si / sau teren de educaţie    1      1     1148   187
        fizică si sport*
6.      Spaţii de joacă*
7.     Alte spaţii* birouri
* DACĂ ESTE CAZUL

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor
didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10
minute.

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

 Nr.                        Număr       Suprafaţă (mp)
 crt.       Tipul de spaţiu         spaţii      A      B
                       A       B
1.     Bibliotecă scolară / centru de  1       1    85      20
       informare si documentare
2.          Sală pentru
          servit masa*
3.       Dormitor *
4.       Bucătărie *
5.       Spălătorie *
6.      Spaţii sanitare*     1       1   18     18
7.   Spaţii depozitare materiale  4       2   18     16
         didactice
7.       Alte spaţii*
* DACĂ ESTE CAZUL


D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
 Nr.                Număr   Suprafaţă (mp)
 crt.    Tipul de spaţiu    spaţii  A      B
                 A    B
1.       Secretariat    1    1 18      16
2.    Spaţiu destinat echipei 3    1 18      16
       manageriale
3.      Contabilitate *   1     18
4.       Casierie *    1     18
5.    Birou administraţie*  1     11


F) CURRICULUM
Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ
aprobat prin :
  - Oedinul M.E.C.T. nr.4686 din 05.08.2003 privind aprobarea Planului –
   cadru ,programelor scolare pentru clasele I si a II-a in conditiile
   inceperii invatamantului obligatoriu la varsta de 6 ani.
  - Ordinul M.Ed.C. nr. 5198 din 01.11.2004 privind aprobarea planului
   cadru de invatamant pentru clasa a III-a – a IV-a si a noilor programe
   scolare pentru clasa a III-a.
  - Ordinul M.Ed.C.nr.3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului -
   cadru de invatamant pentru clasele I – VIII ,in anul scolar 2001 – 2002
  - Ordinul M.E.C.Tnr.5723/23.12.2003 cu privire la aprobarea planului -
   cadru de invatamant pentru clasele a IX-a si a X-a.
  - Ordinul M.Ed.C.nr.4072?22.06.2004 ,privind aprobarea disciplinelor de
   Specialitate din curriculumul diferentiat pentru clasele a IX-a – a X-a
   ,liceu- filiera vocationala,profilurile artistic,pedagogic.
   - Ordinul M.Ed.C. nr.5718?22.12.2005 cu privire la aprobarea planului
   – cadru de invatamant pentru ciclul superior al liceului
PARTEA A II-A

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII
REALIZATE
    -monitorizarea frecvenţei elevilor
    -preocuparea cadrelor pentru perfecţionare personală şi cu elevii
    -desfăşurarea a cel puţin 20% din numărul de lecţii în laboratorul AEL
    -accesul tuturor elevilor şi profesorilor la internet
    • Se vor enumera activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii realizate în
    anul scolar trecut.
    • Se vor evidenţia rezultatele si efectele acestor activităţi în privinţa cresterii
    calităţii educaţiei oferite de către unitatea scolară – în special asupra
    indicatorilor de calitate din standardele naţionale.

NOTA:
La cel de-al doilea raport anual si la cele următoare, se vor face referiri
explicite la planurile si activităţile de îmbunătăţire a calităţii propuse în
raportul/rapoartele anterioare si realizate în cursul anului scolar precedent.

PARTEA A-III-A

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ,
CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE SI DE EVALUARE
PERIODICĂ (H.G. nr.21/18.01.200) si STANDARDELOR DE REFERINŢĂ -
document supus dezbaterii publice
(se va bifa în dreptul nivelului de îndeplinire a indicatorului)

                         Nesatis-   Satisfă-
 Nr.        Indicatori de                            Foarte  Exce-
                         făcător    cător     Bine
 crt        performanţă                             bine   lent
         DOMENIUL: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a) structurile instituţionale, administrative si manageriale
  1.  Existenţa, structura si
     conţinutul documentelor
     proiective                                      X
     (proiectul de dezvoltare si
     planul de implementare)
  2.  Organizarea internă a
                                               X
     unităţii de învăţământ
  3.  Existenţa si funcţionarea
     sistemului de comunicare                               X
     internă si externă
  4.  Funcţionarea curentă a
                                       X
     unităţii de învăţământ
  5.  Existenţa si funcţionarea                      X
    sistemului de gestionare a
    informaţiei; înregistrarea,
    prelucrarea si utilizarea
    datelor si informaţiilor
  6. Asigurarea serviciilor          X
    medicale pentru elevi
  7. Asigurarea securităţii
    tuturor celor implicai în
    activitatea scolară, în       X
    timpul desfăsurării
    programului
  8. Asigurarea serviciilor de         X
    orientare si consiliere
    pentru elevi
b)baza materială
  9. Existenţa si caracteristicile
                          X
    spaţiilor scolare
  10. Dotarea spaţiilor scolare          X
  11. Accesibilitatea spaţiilor
                      X
    scolare
  12. Utilizarea spaţiilor scolare     X
  13. Existenţa, caracteristicile
    si funcţionalitatea spaţiilor  X
    administrative
  14. Existenţa, caracteristicile
    si funcţionalitatea spaţiilor  X
    auxiliare
  15. Accesibilitatea spaŢiilor
                    X
    auxiliare
  16. Utilizarea spaŢiilor auxiliare  X
  17. Dotarea cu mijloace de
    învăŢământ si cu auxiliare     X
    curriculare
  18. ExistenŢa si dezvoltarea
    fondului bibliotecii scolare/
                      X
    centrului de informare si
    documentare
  19. Dotarea cu tehnologie
    informatică si de          X
    comunicare
  20. Accesibilitatea
    echipamentelor,
    materialelor, mijloacelor de    X
    învăŢământ si auxiliarelor
    curriculare
  21. Procurarea si utilizarea
    documentelor scolare si a          X
    actelor de studii
c)resurse umane
  22. Managementul
     personalului didactic si de                       X
     conducere
  23. Managementul
     personalului didactic
                                     X
     auxiliar si personalului
     nedidactic
            DOMENIUL : B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a)conţinutul programelor de studiu
  24. Definirea si promovarea
                                          X
     ofertei educaţionale
  25. Existenţa parteneriatelor
     cu reprezentanţi ai                           X
     comunităţii
  26. Proiectarea curriculumului                    X
  27. Realizarea curriculumului                         X
b) rezultatele învăţării
  28. Evaluarea rezultatelor
                                          X
     scolare
  29. Evaluarea rezultatelor la
     activităţile extracurriculare                             X
     (extra-clasă si extrascolare)
c) activitatea de cercetare stiinţifică sau metodică, după caz
  30. Activitatea stiinţifică                     X
  31. Activitatea metodică a
                                          X
     cadrelor didactice
d) activitatea financiară a organizaţiei
  32. Constituirea bugetului
                                          X
     scolii
  33. Execuţia bugetară                             X
             DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
a) strategii si proceduri pentru asigurarea calităţii
  34. Existenţa si aplicarea
     procedurilor de                        X
     autoevaluare instituţională
  35. Existenţa si aplicarea
     procedurilor interne de                    X
     asigurare a calităţii
  36. Dezvoltarea profesională a
                                          X
     personalului
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea si revizuirea periodică a programelor si activităţilor
desfăsurate
  37. Revizuirea ofertei
     educaţionale si a                            X
     proiectului de dezvoltare
c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
  38. Existenţa si aplicarea                      X
     procedurilor de optimizare
     a evaluării învăţării
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
  39. Evaluarea calităţii activităţii
                                           X
     corpului profesoral
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
  40. Optimizarea accesului la
                                           X
     resursele educaţionale
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
  41. Constituirea bazei de date
                                     X
     a unităţii de învăţământ
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii si, după caz,
certificatele, diplomele si calificările oferite
  42. Asigurarea accesului la
                                     X
     oferta educaţională a scolii
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
  43. Constituirea si
     funcţonarea structurilor
                                     X
     responsabile cu evaluarea
     internă a calităţii

NOTĂ:
Pentru completarea acestei fise trebuie:
   Să se fi realizat autoevaluarea pe toate domeniile si criteriile din lege (vezi
  art.10 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
  aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările
  ulterioare);
   Să se fi verificat indeplinirea cerinţelor, adica a descriptorilor si, implicit, a
  indicatorilor de la fiecare criteriu;
   Să se fi realizat o autoevaluare sinceră si realistă, deoarece acest document
  este dat publicităţii.

PARTEA A IV-A. PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII
EDUCAŢIEI OFERITE PENTRU ANUL SCOLAR 2007 - 2008

        DOMENIUL A – CAPACITATE INSTITUTIONALA

        a. Structurile institutionale,administrative si materiale

      1. O mai buna popularizare a misiunii tintelor strategice din
proiectul de dezvoltare:
      2. Optimizarea strategiilor de realizare a obiectivelor:
      3. Aplicarea cu mai multa consecventa “ROI”
      4. Imbunatatirea aspectului publicitar al ofertei educationale :
       5. Colaborarea sub contact cu institutiile abilitate in vederea
asigurarii securitatii tuturor participantilor la desfasurarea procesului
de invatamant.

      b. Baza materiala

      1. Reabilitarea instalatiilor sanitare din cele doua corpuri:
      2. Reabilitarea spatiilor auxiliare , administrative si utilizarea lor
conform destinatiei.

      (Dotarea cu tehnologie informatica si de comunicare)

       Reabilitarea cabinetului AEL astfel incit 50 % din orele alocate
disciplinelor ,sa se desfasoare conform acestui program.
       Imbunatatirea accesului personalului scolii in interesul unitatii la
telefon,fax,copiator,computer si imprimanta.
       Introducerea in bugetul scolii a unei linii bugetare destinata
achizitiei documentelor scolare si actelor de studii:

      B. EFICACITATE EDUCATIONALA

      a. Continutul programelor de studiu

      1. Analiza eficienta a “pietei” in vederea realizarii unei oferte
educationale oportune:
      2. Imbunatatirea si utilizarea cu mai multa eficienta a
echipamentelor si materialelor de studiu:

      c. Implicarea in mai mare masura a cadrelor didactice la munca
de cercetare:

      C. MANAGEMENTUL CALITATII

       c. Realizarea unei baze de date privind progresul si dezvoltarea
elevilor si a unor planuri de remediere
       d. Instituirea unui grafic de activitati privind evaluarea periodica
a cadrelor didactice de catre comisia metodica si conducerea unitatii.
       Constituirea unei echipe care sa realizeze baza de date unde vor fi
inchise toate datele si informatiile necesare functionarii si dezvoltarii
organizatiei.
       Intocmirea regulamentului de functionare a Comisiei.
 RAPORT PENTRU ANUL SCOLAR 2007-2008 FINALIZAT LA
         DATA DE ……….......
 DE CĂTRE CEAC, AVÂND URMĂTOAREA COMPONENŢĂ:

                    1. …………………………………………
                    2. …………………………………………
                    3. …………………………………………
                    4. …………………………………………
                    5. …………………………………………
                    6. …………………………………………
                    ……………………………………………

PARTEA I. INFORMAŢII GENERALE

NOTA:

Informaţiile din această primă parte, chiar dacă nu se referă direct la calitatea
serviciilor educaţionale, sunt relevante pentru beneficiarii direcţi si indirecţi si le
pot orienta opţiunile pentru o unitate scolară sau alta, pentru un profil de pregătire
sau pentru o anumită specializare.

A) DATE DE IDENTIFICARE:
Denumirea unităţii de învăţământ :
COLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL « N.TITULESCU »
Localitate / judeţ:
            SLATINA JUDETUL OLT
Adresa :
         ALEEA ROZELOR NR.5
Cod postal:

Telefon – fax (incluzând prefixul de zonă):
0249437444
E - mail: cnv_ntitulescu@yahoo.com

Niveluri de învăţământ/specializări/calificări profesionale autorizate să
funcţioneze provizoriu/acreditate :
(se va preciza baza legală de funcţionare pentru fiecare nivel de învăţământ/
specializare/calificare profesională )
B) INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI la începutul anului
scolar:

 Nivel de           Număr de    Număr de     Forma de   Limba de
învăţământ          clase/ grupe  elevi/ copii/  învăţământ   predare
                        adulţi : Preşcolar   -       -       -        -       -
 Primar,   cl.I      4       76       zi      română
 din care   cl. a-II-a   5       108       zi      română
        cl. a-III-a  5       104       zi      română
        cl. a-IV-a   3       68       zi      română
        Total     17       356
 Secundar   cl.a-V-a    5       121       zi      română
 Inferior   cl. a-VI-a   4       96       zi      română
 Gimnaziu
        cl. a-VII-a  4       101       zi      română
 din care
        cl. a-VIII-a  5       129       zi      română
        Total     18       447
  Liceal,   cl. a-IX-a   8       219       zi      română
  (ciclu   cl. a-X-a   8       210       zi      română
 inferior)
        Total     16       429
 din care
  SAM    cl. a-IX-a
        cl. a-X-a
        Total
  An de
 completare
  Liceal   cl. a-XI-a   9       238       zi      română
  (ciclul   cl. a-XII-a  8       232       zi      română
 superior)
        cl. a-XIII-a  -       -
        Total     17       470
 Postliceal,
 din care
 Maiştri   an I
 din care   an II
        an III
        Total
 Postliceal  an I
 din care   an II
        an III
         TotalDistribuţia efectivelor de elevi, din anul scolar curent, în funcţie de filieră,
profil / domeniu, specializare / calificare profesională:

                          Specializare /
   Nr.                 Profil /                   Număr
                           Calificare
   Crt.   Nivel     Filieră   Domeniu             Număr clase  elevi
                          profesională

1.     Liceal    Vocaţională Pedagogic   Instr.animatiri  a-IX-a   2  56
             Vocaţională Artistic   Arte plastice si       1  23
                          decorative
             Teoretică   Real    Mate-informat         2  56
             Teoretică   Uman    Filologie           3  84
             Vocaţională  Pedagogic  Instr.animatiri  a-X-a   2  46
             Vocaţională  Artistic  Arte plastice si       1  17
                          decorative
             Teoretică   Real    Mate-informat         2  60
             Teoretică   Uman    Filologie           3  87
             Vocaţională  Pedagogic  Inv-educatoare   a-XI-a   2  55
             Vocaţională  Artistic  Arte plastice si       1  15
                          decorative
             Teoretică   Real    Mate-informat         3  84
             Teoretică   Uman    Filologie           3  84
             Vocaţională  Pedagogic  Inv-educatoare   a-XII-a  2  57
             Vocaţională  Artistic  Arte plastice si       1  26
                          decorative
             Teoretică   Real    Mate-informat         2  60
             Teoretică   Uman    Filologie           3  89
                                    a-XIII-a

2.     SAM                   Calificare     a-IX-a
                          profesională
                                    a-X-a

                          Calificare
                          profesională
3.     Postliceal               Calificare     an I
                          profesională
                                    an II
                                    an III
      Maiştri                 Calificare     an I
                          profesională
                                    an II
                                    an III
C) INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
C 1. PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Nume si prenume director GURALIUC CAROLINA MARIA, grad didactic I,
vechime în învăţământ 22, are norma de bază în unitatea de învăţământ,
modalitatea de numire în funcţie (concurs)2006, fiind director din anul 2002

Nume si prenume director adjunct SULGER NICOLAE MARCEL grad didactic I
vechime în învăţământ 30 are norma de bază în unitatea de învăţământ, modalitatea
de numire în funcţie (concurs), fiind director adjunct din anul 1998

Nume si prenume director adjunct BUSUIOCEANU FIRA VIOLETA grad
didactic I vechime în învăţământ 24 are norma de bază în unitatea de învăţământ,
modalitatea de numire în funcţie (concurs), fiind director adjunct din anul 2006

Nume si prenume director adjunct PODOLEANU CATALIN PETRE grad didactic
II vechime în învăţământ 9 are norma de bază în unitatea de învăţământ,
modalitatea de numire în funcţie (delegaţie), fiind director adjunct din anul 2007

C 2. PERSONAL DIDACTIC

Personal didactic
                 Prescolar           Gimnazial           Postliceal
  angajat:       Total          Primar             Liceal

- cadre didactice  115           24        42     49
titulare
- cadre didactice  26            -         21     5
suplinitoare cu
norma de bază în
unitatea de
învăţământ

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:

                                              Număr
                                             personal
           Număr personal didactic calificat:                  didactic
                                             Necalificat

Cu       Cu Gradul I   Cu Gradul    Cu        Fără
doctorat             II        Definitivat    Definitivat

   -       88        19         22        7         5
C 3. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Total personal didactic auxiliar: 12 din care calificat pentru postul ocupat 12
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform
normativelor în vigoare: 100%

C 4. PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV)
Total personal nedidactic angajat:21din care calificat pentru postul ocupat 21
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform
normativelor în vigoare:100%
D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE SCOLARE

 Nr.                       Număr
                                  Suprafaţă (mp)
 crt.      Tipul de spaţiu          spaţii

1.     Săli de clasă /grupă
2.        Cabinete*
3.       Laboratoare*
4.         Ateliere*
5.   Sală si / sau teren de educaţie
        fizică si sport*
6.      Spaţii de joacă*
7.        Alte spaţii*
* DACĂ ESTE CAZUL

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor
didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10
minute.

E) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

 Nr.                       Număr
                                  Suprafaţă (mp)
 crt.      Tipul de spaţiu          spaţii

1.    Bibliotecă scolară / centru de
      informare si documentare
2.         Sală pentru
         servit masa*
3.         Dormitor *
4.         Bucătărie *
5.       Spălătorie *
6.      Spaţii sanitare*
7.   Spaţii depozitare materiale
         didactice
7.       Alte spaţii*
* DACĂ ESTE CAZUL


D) INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
 Nr.               Număr
                       Suprafaţă (mp)
 crt.   Tipul de spaţiu     spaţii

1.          Secretariat           2
2.       Spaţiu destinat echipei
          manageriale
3.         Contabilitate *
4.          Casierie *
5.       Birou administraţie*


F) CURRICULUM
Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional / alternativ
aprobat prin ………… cu numărul…….. din data ……………………. (se va
menţiona pentru fiecare nivel, filieră*, profil / domeniu*, specializare / calificare
profesională* în parte)
• DACĂ ESTE CAZUL

PARTEA A II-A

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII
REALIZATE

   • Se vor enumera activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii realizate în
   anul scolar trecut.
   • Se vor evidenţia rezultatele si efectele acestor activităţi în privinţa cresterii
   calităţii educaţiei oferite de către unitatea scolară – în special asupra
   indicatorilor de calitate din standardele naţionale.

NOTA:
La cel de-al doilea raport anual si la cele următoare, se vor face referiri
explicite la planurile si activităţile de îmbunătăţire a calităţii propuse în
raportul/rapoartele anterioare si realizate în cursul anului scolar precedent.
PARTEA A-III-A

NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ,
CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE SI DE EVALUARE
PERIODICĂ (H.G. nr.21/18.01.200) si STANDARDELOR DE REFERINŢĂ -
document supus dezbaterii publice
(se va bifa în dreptul nivelului de îndeplinire a indicatorului)

                    Nesatis-  Satisfă-
 Nr.        Indicatori de                  Foarte  Exce-
                    făcător   cător   Bine
 crt        performanţă                    bine   lent
         DOMENIUL: CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ
a) structurile instituţionale, administrative si manageriale
  44. Existenţa, structura si
    conţinutul documentelor
    proiective
    (proiectul de dezvoltare si
    planul de implementare)
  45. Organizarea internă a
    unităţii de învăţământ
  46. Existenţa si funcţionarea
    sistemului de comunicare
    internă si externă
  47. Funcţionarea curentă a
    unităţii de învăţământ
  48. Existenţa si funcţionarea
    sistemului de gestionare a
    informaţiei; înregistrarea,
    prelucrarea si utilizarea
    datelor si informaţiilor
  49. Asigurarea serviciilor
    medicale pentru elevi
  50. Asigurarea securităţii
    tuturor celor implicai în
    activitatea scolară, în
    timpul desfăsurării
    programului
  51. Asigurarea serviciilor de
    orientare si consiliere
    pentru elevi
b)baza materială
  52. Existenţa si caracteristicile
    spaţiilor scolare
  53. Dotarea spaţiilor scolare
  54. Accesibilitatea spaţiilor
     scolare
  55. Utilizarea spaţiilor scolare
  56. Existenţa, caracteristicile
     si funcţionalitatea spaţiilor
     administrative
  57. Existenţa, caracteristicile
     si funcţionalitatea spaţiilor
     auxiliare
  58. Accesibilitatea spaŢiilor
     auxiliare
  59. Utilizarea spaŢiilor auxiliare
  60. Dotarea cu mijloace de
     învăŢământ si cu auxiliare
     curriculare
  61. ExistenŢa si dezvoltarea
     fondului bibliotecii scolare/
     centrului de informare si
     documentare
  62. Dotarea cu tehnologie
     informatică si de
     comunicare
  63. Accesibilitatea
     echipamentelor,
     materialelor, mijloacelor de
     învăŢământ si auxiliarelor
     curriculare
  64. Procurarea si utilizarea
     documentelor scolare si a
     actelor de studii
c)resurse umane
  65. Managementul
     personalului didactic si de
     conducere
  66. Managementul
     personalului didactic
     auxiliar si personalului
     nedidactic
           DOMENIUL : B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ
a)conţinutul programelor de studiu
  67. Definirea si promovarea
     ofertei educaţionale
  68. Existenţa parteneriatelor
     cu reprezentanţi ai
     comunităţii
  69. Proiectarea curriculumului
  70. Realizarea curriculumului
b) rezultatele învăţării
  71. Evaluarea rezultatelor
     scolare
  72. Evaluarea rezultatelor la
     activităţile extracurriculare
     (extra-clasă si extrascolare)
c) activitatea de cercetare stiinţifică sau metodică, după caz
  73. Activitatea stiinţifică
  74. Activitatea metodică a
     cadrelor didactice
d) activitatea financiară a organizaţiei
  75. Constituirea bugetului
     scolii
  76. Execuţia bugetară
             DOMENIUL: C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII
a) strategii si proceduri pentru asigurarea calităţii
  77. Existenţa si aplicarea
     procedurilor de
     autoevaluare instituţională
  78. Existenţa si aplicarea
     procedurilor interne de
     asigurare a calităţii
  79. Dezvoltarea profesională a
     personalului
b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea si revizuirea periodică a programelor si activităţilor
desfăsurate
  80. Revizuirea ofertei
     educaţionale si a
     proiectului de dezvoltare
c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învăţării
  81. Existenţa si aplicarea
     procedurilor de optimizare
     a evaluării învăţării
d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral
  82. Evaluarea calităţii activităţii
     corpului profesoral
e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării
  83. Optimizarea accesului la
     resursele educaţionale
f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
  84. Constituirea bazei de date
     a unităţii de învăţământ
g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii si, după caz,
certificatele, diplomele si calificările oferite
  85. Asigurarea accesului la
     oferta educaţională a scolii
h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii
  86. Constituirea si
     funcţonarea structurilor
     responsabile cu evaluarea
    internă a calităţii

NOTĂ:
Pentru completarea acestei fise trebuie:
   Să se fi realizat autoevaluarea pe toate domeniile si criteriile din lege (vezi
  art.10 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
  aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările
  ulterioare);
   Să se fi verificat indeplinirea cerinţelor, adica a descriptorilor si, implicit, a
  indicatorilor de la fiecare criteriu;
   Să se fi realizat o autoevaluare sinceră si realistă, deoarece acest document
  este dat publicităţii.

Partea a IV-a. Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru
anul scolar următor

   • Se vor enumeră activităţile specifice de îmbunătăţire a calităţii care sunt
   preconizate în anul scolar următor.
   • Se vor evidenţia efectele scontate (în privinţa cresterii calităţii educaţiei oferite
   de către unitatea scolară) – în special asupra indicatorilor de calitate din
   standardele naţionale.
COLEGIUL NATIO NAL VOCATIONAL
  „ NICOLAE TITULESCU „
   -SLATINA -


INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI LA INCEPUTUL
ANULUI SCOLAR 2007 - 2008

 Nivel de          Număr de    Număr de     Forma de   Limba de
învăţământ         clase/ grupe  elevi/ copii/  învăţământ   predare
                       adulţi : Primar,   cl.I      4       76       zi      română
 din care  cl. a-II-a   5       108       zi      română
       cl. a-III-a  5       104       zi      română
       cl. a-IV-a   3       68       zi      română
       Total     17       356
 Secundar  cl.a-V-a    5       121       zi      română
 Inferior  cl. a-VI-a   4       96       zi      română
 Gimnaziu
       cl. a-VII-a  4       101       zi      română
 din care
       cl. a-VIII-a  5       129       zi      română
       Total     18       447
 Liceal,  cl. a-IX-a   8       219       zi      română
  (ciclu  cl. a-X-a   8       210       zi      română
 inferior)
       Total     16       429
 din care


 Liceal   cl. a-XI-a   9       238       zi      română
 (ciclul  cl. a-XII-a  8       232       zi      română
 superior)
       cl. a-XIII-a  -       -
       Total     17       470
     DISTRIBUIREA EFECTIVELOR DE ELEVI IN FUNCTIE DE
FILIERA,PROFIL,SPECIALIZARE


                        Specializare /
   Nr.               Profil /                   Număr
                         Calificare
   Crt.   Nivel   Filieră   Domeniu             Număr clase  elevi
                        profesională

1.     Liceal  Vocaţională Pedagogic   Instr.animatiri  a-IX-a  2  56
           Vocaţională Artistic   Arte plastice si       1  23
                        decorative
           Teoretică   Real    Mate-informat        2  56
           Teoretică   Uman    Filologie          3  84
           Vocaţională  Pedagogic  Instr.animatiri  a-X-a   2  46
           Vocaţională  Artistic  Arte plastice si       1  17
                        decorative
           Teoretică   Real    Mate-informat        2  60
           Teoretică   Uman    Filologie          3  87
           Vocaţională  Pedagogic  Inv-educatoare   a-XI-a  2  55
           Vocaţională  Artistic  Arte plastice si       1  15
                        decorative
           Teoretică   Real    Mate-informat        3  84
           Teoretică   Uman    Filologie          3  84
           Vocaţională  Pedagogic  Inv-educatoare   a-XII-a  2  57
           Vocaţională  Artistic  Arte plastice si       1  26
                        decorative
           Teoretică   Real    Mate-informat        2  60
           Teoretică   Uman    Filologie          3  89
              DIRECTOR,           SECRETAR,

           PROF.C.GURALIUC          I.BALAN

				
DOCUMENT INFO